List of publications and scientific, ed ucational achievements

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "List of publications and scientific, ed ucational achievements"

Transkrypt

1 Czqstochowa University of Technology Faculty of Electrical Engineering Institute of Electronics and Control Systems Zoznam p6vodnrich publikovanrich vedeck'ich prilq odbornrich prsc a umeleck'ich prilc, uiebnic, uiebn'ich textov r.,. List of publications and scientific, ed ucational achievements (accorrding to the: "krit6ri5 schv5len6 Vedeckou Radou FEI TU v Ko5icia ch L ") Slawomir Gry6, PhD, Czqstochowa, April 19th 2013

2 Scientific and educational achievements according to the requirements for habilitation procedure of Faculty of Engineering and Informatics, Technical UniversitY of KoSice 1. Educational activities and scientific tutoring (sk. Pedagogickdinnost a vedeckd vlichova): university textbook (sk. VysokoSkolsk6 udebnice) - req. 0 scripts and teaching materials (sk. skriptd a udebn6 texty) - req' 2 1. GryS S.: (2007),,Arytmetyka komputer6w w praktyce (eng' computer arithmetic in practice)", WYd' Naukowe PWN (eng'polish Scientific Publishers PWN), Warsaw, Poland, 2oo7 (reprinted in 2013), p' LBZ, ISBN t5L3L-7 ' 2a. Gry6 S. (2011),,Wyznaczanie wybranych parametr6w defekt6w materiatowych metodq aktywnej termografii w podczerwieni (eng' Determination of Some parameters of material defects by active thermography),, chapter in Minkina W. (red'),,wybrane prob emy wsp6lczesnej termografii itermometrii w podczerwieni (eng'some problems of infrared thermography and thermometry)", wyd' Politechniki Czqstocnowskiej (eng. Publishing house of Czqstochowa University of Technology), Czqstochowa, Poland, 2011, p' 4L-61' 2b, Minkind w., Dudzik s., GryS S. (2011),,Blqdy pomiar6w termograficznych - przyklady obliczeniowe" (eng.- Errors of thermographic measurements - exercises exercises) chapter in Minkina w. (red.),,wybrane problemy wsp6tczesnej termografii termometrii w podczerwieni (eng' Some oroblems of infrared thermography and thermometry)", Wyd' Politechniki czqstocnowskiej (eng, Publishing house of czqstochowa Universty of Technology), Czqstochowa, Poland, 207I, p' ' Electronic versions of below mentioned documents and software are available from web site ztmapc'el'pcz'pl -Lectures:ComputerArchitecture,EmbeddedSystems - Educational software created by students under supervising: Visualization of algorithmsofcomputer'sarithmetic"waakl'0",visualizationofreverse polish notation *onp',, Visualization of cache coherence algorithm MESI - versionl(non-interactive),visuaiizationofcachecoherencea gorithmmesi 1

3 - version II, Visualization of cache coherence algorithm MESI - version III, Visualization of virtual memory paging, Visualization of error detection and correction algorithms "SEC-DED", Visualization of generating and checking CRC codes, Visualization of Ziv-Lempel and arithmetic data compression methods, Visualization of Quine-McCluskey method used for minimization of Boolean functions *SAU L", Leading the course - lectures (sk. Vedenie predmetu - prednssky) - req' 0 1. Logical Devices 2, Computer Architecture 3. Embedded Systems 4, Microprocessor Based SYstems 5. Programming low level language Leading the course - classes/laboratory (sk. Vedenie predmetu - cvidenia) - req.2 1. Logical Devices 2. Computer Architecture 3, Embedded SYstems 4. Microprocessor Based SYstems 5. Programming low level language 6. Microcontrollers in power electronics 7, Adaptive & OPtimal SYstems B, Fundamentals of Control Systems Graduated doctors (sk. Podet vyskolenlich doktorandov) - req. 0 0 (not applicable until 2012 at FEE of CUT) Teaching activity min. 5 years (sk. Pedagogickd dinnost 5 rokov) since!997-currently 2. Scientific activity - publications (sk. Vedeck6 publikain6 tinnost) Monographs (sk. Monografie) - req'0 1, Minkina w., Gry5 S.: (200a),,Korekcja charakterystyk dynamicznych czujnik6w termometrycznych metody, uklady, algorytmy (eng' 3

4 Compensation of dynamical properties of thermometric sensors - methods, systems, algorithms)", Wyd. Politechniki Czqstochowskiej (eng' Publishing house of Czqstochowa University of Technology), Czqstochowa, 2004, p, 116, ISBN, B3-7L X' Poland, original scientific papers in national journals (sk. P6vodn6 vedeck6 pr6ce v dom5com iasopise) - req, 10 1, Zorychta D., Zorychta K., Grv6 S.: (2011),,Rejestrator przebieg6w cyfrowych (eng, Recorder of digital signals)", Mat. IV Miqdzywydziatowego Seminarium K6t Naukowych, Wyd, Politechniki Czqstochowskiej (eng' publishing house of Czqstochowa University of Technology), Czqstochowa university of Technology, czqstochowa, Poland, 20t7, p' educational/sci entific Pa Per' 2. GrvS S., Minkina W.: (2010)"Kontrast filtrowany w charakteryzacji wad materiatowych metodq aktywnej termografii (eng, Filtered contrast in defect characterization using active infrared thermogrdphy)", Porniary Automatyka Kontrola (ang, Measurement Automation and Monitoring), 56 (2010) Nr B, p ' 3, Gry5 s.: (2009),,Propozycja metody mnozenia liczb ze znakiem (eng' Proposal of signed multiplication technique)", Metody Informatyki stosowanej (eng. Journal of Theoretical and Applied computer Science), (18) 1/2009, P' ts-27 ' 4. Chudzik s., GryS S,, Minkina w.: (2009)"Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w zagadnieniu odwrotnym dyfuzji ciepta (eng' Artificial neural networks in solution of inverse problem of heat diffusion)", Pomiary Automatyka Kontrola (ang, Measurement Automation and Monitoring)' 55 (2009) Nr 2, P' Gry6 S,, Minkina w.: (2007),,Identyfikacja dynamiki metodq dwoch czujnik6w w 5rodowisku programowo-sprzqtowym Matlab/simulink- TMS320C 67L3 DSK (eng. Two-sensor-method in blind identification of sensor'sdynamicsusingmatlab/simulinkandtms320c6tt3dsk)"' Pomiary AUIOmatyka Kontrola (ang. Measurement Automation and Monitoring), 53 bis (2007) Nr 9, p' ' 6, Minkina W,, GryS S,: (2005),,Dynamics of contact thermometric sensors with electric output and methods of its improvement", Metrology and Measurement systems PAN, Vol, XII, , p' ' L

5 7. Grys S.: (2003),,Okre6lanie temperatury ustalonej z zastosowaniem zastqpczych modeli wla6ciwo5ci dynamicznych termometru (eng' Determination of constatnt temperature by use of the nonphysical substitute models of dynamical properties of thermometer)", zeszyty Naukowe politechniki Czqstochowskiej 156, seria,,elektrotechnika" (eng. Transactions of Czqstochowa University of Technology 156, Electrical Engineering), Nr L7, P.39-43' B. Minkina w., GryS S, : (2002),,Application of adaptive signal processing in error compensation of transient temperature measurements", Metrology and Measurement Systems PAN, Vol ' IX, 2/2002, p' ' g. Minkina w,, GryS S, t (2002),,Tastosowanie wybranych metod adaptacyjnego przetwarzania sygnal6w w zagadnieniu korekcji dynamiki termometr6w (eng,application of some adaptive signal processing techniques in compensation dynamical properties of thermometers)", Mat' II Sympo zjum,,metrologiczne Wla5ciwoSci Programowanych Przetwornik6w pomiarowych (MWPPP',2001) (eng. Proc. of the Z-nd symposium on Metrological Properties of Programmable sensors), Gliwice, 19-20'11'2001, Zeszyty Naukowe Politechniki Slqskiej 181, seria,,elektryka" (eng' Transactions of Silesian University of Technology 181, Electrical Engineering), P ' 10, GryS S,, Chudzik s,: (2001),,Predykcja wysokiej, ustalonej temperatury na podstawie fragmentu odpowiedzi skokowej (eng. Prediction of hign steady state temperature basing on a fragment of the step response)"' zeszyty Naukowe Politechniki czqstochowskiej 153, seria,,elektrotechnika" (eng, Transactions of Czqstochowa University of Technology 153' Electrical Engineering), Nr 16, P ' 11. Gry5 S., Chudzik s., Dudzik s.: (2001),,okre6lenie granic stosowalnosci liniowego korektora dynamiki elektrycznych czujnik6w termometrycznych (eng, Determining of use limits of linear compensator of dynamics for electrical thermometric sensors", Zeszyty Naukowe Politechniki (eng' Transactions of Czqstochowskiej 153, seria,,elektrotechnika', Czqstochowa University of Technology 153, Electrical Engineering)' Nr 16' p Chudzik s,, GryS S., Bqbka R.: (2001),,Mozliwo6i wykorzystania sztucznycn sieci neuronowych do rozwiqzania wsp6tczynnikowego zagadnienia odwrotnego (eng. Possibility of use of artificial neural networks q,

6 for solving the coefficient inverse problem", Zeszyty Naukowe Politechniki czqstochowskiej 153, seria,,elektrotechnika"(eng' Transactions of Czqstochowa University of Technology 153, Electrical Engineering), Nr 16, o, Minkina w,, Gry6 S.: (1999),,Cyfrowa korekcja,,sztywna" dynamicznego przetwarzania termometru (eng, Digital not adaptive correction of dynamical errors of thermometer)", Pomiary Automatyka Kontrola (ang' Measurement Automation and Monitoring), 45 (1999) Nr 6, p' 2I-24' original scientific papers in foreign journals (sk' P6vodn6 vedeck6 prsce v zahraniinom Easopise (z toho minim6lne 3 pr5ce v karentovan'ich Easopisoch alebo priznan'ich autorskich osvedeenf, patentom a objavov)) - req' 3 1, GryS S., Minkina w. (2013) "Wyznaczanie granic defekt6w podpowierzchniowych metodq aktywnej termografii - badania modelowe (eng. Determination of size of the subsurface defect by active thermography - simulation results)", Electrical Review, no' 4, p' 22!-223, IF (2012) Gry6 S, (2OtZ)"New thermal contrast definition for defect characterisation by active thermogrdphy", Measurement, vol ' 45, p' 1BB5-1892, IF (2011) , Gry5 S. (20L2)..Analysis of temperature-rise of the material surface over hidden defect thermally stimulated in active thermogrophy", Electrical Review, vol' 51, no' 9a, p' ,IF (201L) O'244' 4. GryS S,: (2011)"Filtered thermal contrast based technique for testing of material by infrared thermo graphy", opto-electronic Review, no' 19 (2) 20LL, P , IF (2011) 0'966' 5. GryS S,: (2011)"Signed multiplication technique by means of unsigned multiplyinstruction",computersandelectricalengineering,vol'37'p' t2r2-l221, rf (20L2) ' Gry5 S., Minkina W': (2002)..Fastemperature determination using two thermometers with different dynamical properties", sensors and Actuators APhysical,Al00(2OOZ),no'2-3,p'L92-t9B'IF(5-year)2'009'

7 Scientific papers in proceeding of national conferences (sk. Vedeck6 prsce v zbornikoch z dom5cich konferencji) - req. 8 1, GryS S.: (2012),,Program IR defect detector narzqdziem wspomagajacym wnioskowanie o strukturze materiatu na podstawie promieniowania w zakresie podczerwieni emitowanego przez obiekt badany (eng. IR Defect detector - software for investigation of material structure on the basis of infrared radiation emitted by tested material)", Mat, XXII Sympozjum 6rodowiskowego PTZE, Sandomierz, Poland, L2, p, , 2. Gry6 S,: (20L2),,Wnioskowanie o strukturze materiatu na podstawie promieniowania w zakresie podczerwieni emitowanego przez obiekt badany (eng. Investigation of material structure on the basis of infrared radiation emitted by tested material)", Mat, XXII Sympozjum Srodowiskowego PTZE, Sandomierz, Poland, 9-L L2, p , 3, Gry6 S, Minkina W.: (20L2),,Wyznaczanie granic defekt6w podpowierzchniowych metodq aktywnej termografii - badania modelowe (eng. Determination of size of the subsudace defect by active thermography - simulation results)", Mat. XLIV Miqdzyuczelnianej Konferencji Metrolog6w MKM'2012, Ustro6-Jaszowiec, Poland, 9-L t2, Prace Komisji Metrologii Oddzialu PAN w Katowicach, seria: Konferencje 17, electronic version on CD. 4.Gry6 S.: (2011),,CharakteryzacJa wad materiatowych metodq aktywnej termografii - badania modelowe (eng, Characterization of material defects by active thermography - model testing)", Mat, XVIII Sympozjum,,Modelowanie i Symulacja System6w Pomiarowych" (missp'l1), Krynica G6rska, Poland, 1B-21, , p, 35-40, 5, GryS S.: (2011),,Program Defect detector nowym narzqdziem defektoskopii metodq termograficznq (eng. Defect detector new software tool for thermographic NDT)", Mat. XVIII Sympozjum,,Modelowanie i Symulacja System6w Pomiarowych" (missp'l1)(eng. Proc, of 18th Symp. on Modelling and Simulation of Measuring Systems), Krynica G6rska, Poland, 18-21,09. 2OLL, p. 4L GrvS S,, Minkina W,, Chudzik S,: (2009),,Detekcja wad podpowierzchniowych na podstawie analizy serii termogram6w (eng. Detection of subsurface defects on the basis of thermogram analysis)", Mat, XVII Sympozjum Modelowanie i Symulacja System6w Pomiarowych

8 (missp'09)(eng. Proc, of L7'n Symp. on Modelling and Simulation of Measuring Systems), Krynica G6rska, Poland, , p T.Chudzik S,, GryS S., Minkina W.: (2009),,Badania modelowe koncepcji sondy cieplnej z uchwytem kompensowanym termicznie (eng, Evaluation of mathematical model of hot probe with temperature compensated handle)", Mat. XVII Sympozjum,,Modelowanie i Symulacja System6w Pomiarowych" (missp'o9)(eng, Proc. of l7ffi Symp. on Modelling and Simulation of Measuring Systems), Krynica G6rska, Poland, , p, , B, GryS S.: (2003),,Metoda pomiaru temperatury ustalonej na podstawie fragmentu odpowiedzi skokowej termometru (eng. Method of steady-state temperature determination on the basis of a paft of the thermometer'step response)", Mat, XXXV Miqdzyuczelnianej Konferencji Metrolog6w MKM'2003, , Akademia G6rniczo-Hutnicza, Krak6w, Poland, p, 99-L04. 9, GryS S,, Minkina W.: (2001),,Korekcja adaptacyjna dynamiki termoelementu w metodzie dw6ch czujnik6w (eng. Adaptive compensation of dynamical properties of thermocouple in a two-sensor method)", Mat. XI Sympozjum,,Modelowanie i Symulacja System6w Pomiarowych" (missp'o1) (eng, Proc, of 1lth Symp. on Modelling and Simulation of Measuring Systems), Krynica G6rska, Poland, I7-2t, , p, GryS S.: (1999),,Dyskretyzacja modelu korektora charakterystyki dynamicznej czujnika pomiarowego (eng. Sensor dynamic characteristic corrector model discretization)", Mat, Srodkowoeuropejskiej III Konferencji,,Metody Numeryczne i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice" (MSKAE'99), Czqstochowa-Poraj, Poland, , p, , Chudzik S., GryS S, : (1999),,Linearyzacja statycznych charakterystyk rezystancyjnych czujnik6w temperatury (eng, Thermoresistor static characterization linearization)", Mat. Srodkowoeuropejskiej III Konferencji,,Metody Numeryczne i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice" (MSKAE'99), Czqstochowa-Poraj, Poland, ,1999, p. t , GryS S., Minkina W.: (1999),,Filtr adaptacyjny do sztywnej korekcji dynamiki czujnika pomiarowego (eng. Adaptive filter for stiff compensation of dynamical properties of sensor)", Mat, II Krajowej Konferencji,,Postqpy w

9 Elektrotechnice Stosowanej" (PES-2), Zakopane-KoScielisko, Poland, L4-18,06, 1999, p. I37 -I4Q. 13, Wyraz W,, GryS S.: (1999),,Wspomaganie podejmowania decyzji przy uzyciu rozmytego systemu wnioskujqcego (eng, Decision-making using the fuzzy system)", Mat. Konferencji,,Strategia System6w Informacyjnych" (SSI'99), Rytro k. Nowego Sqcza, Poland, p L4. GryS S,: (1998),,Cyfrowa korekcja charakterystyki dynamicznej termometru (eng. Digital compensation of dynamical properties of thermocoupl )", Mat. XX Miqdzynarodowej Konferencji Student6w i Mtodych Pracownik6w Nauki (MSN'98), Zielona G6ra, Poland, ,1998, tom II, p. L74-t GryS S,: (1998),,Wzmacniacz transimpedancyjny w ukladzie generatora funkcyjnego (eng, Transimpendance amplifier as an element of function generator)", Mat. XX Miqdzynarodowej Konferencji Student6w i Mlodych Pracownik6w Nauki (MSN'98), Zielona G6ra, Poland, 11-12,05,1998, tom II, p Minkind W., GryS S,: (1998),,System cyfrowego korektora charakterystyki dynamicznej termometru (eng. Digital system of compensator of thermometer dynamics)", Mat, VIII Sympozjum,,Modelowanie i Symulacja System6w Pomiarowych" (missp'98) (eng, Proc. of Bth Symp. on Modelling and Simulation of Measuring Systems), 2L , Krynica G6rska, Poland, p. L35-L42. Scientific papers in the proceeding of international conferences (sk. Vedeck6 prfce v zbornikoch z medzin5rodn'ich a zahranitn'ich konferencji) - req.4 1. GryS S. Minkina W,: (20t2),,Analysis of temperature-rise of the material with subsurface defect", Proc, of IX International Conference Methods and Instruments of Physical Quantities Measurement - Temperature'2012, Lviv, Ukraine, OL2, p , 2. Gry5 S, Minkina W,: (20L2),IR Defect detector - new possibility in thermographic NDT", Proc, of IX International Conference Methods and Instruments of Physical Quantities Measurement - Temperature'2012, Lviv, Ukraine, OL2, p ,

10 3, GryS S., Minkina W.: (2010)"Filtered thermal contrast - error analysis", Proc, of the 1Oth International Conference on Quantitative Infrared Thermography QIRT'20t0,27-30 July 2010, Quebec, Canada, p , 4, Minkina W,, Dudzik S,, GrfS S,: (2010) "Errors of thermographic measurements - exercises", Proc. of the 1Oth International Conference on Quantitative Infrared Thermography QIRT'2010, July 2010, Quebec, Canada, p, , 5. Chudzik S., GryS S,, Minkina W.: (2009)"sensor system to determine the thermal parameters of the materials", Proc. of 14th International Conference on Sensors, Technologies, Electronics and Applications SENSOR 2009, May 2009, Nuremberg, Germany, Vol. II, p Chudzik S,, GryS S., Minkina W,: (2009)"The application of the artificial neural network and hot probe method in thermal parameters determination of heat insulation materials. Part 1- thermal model consideration", IEEE International Conference on Industrial Technology ICIT'2009, Februa ry 2009, Melbou rne, Austra lia, DOI 10, 1109/ICIT. 2009, , Chudzik S,, Minkind W,, GryS S,: (2009)"The application of the artificial neural network and hot probe method in thermal parameters determination of heat insulation materials, Part 2 - application of the neural network", IEEE International Conference on Industrial Technology ICIT'2009, Februa ry 2009, Melbourne, Australia, DOI / ICIT , GryS S., Minkina W.: (2007),,Blind identification of sensor's dynamics using TMS320C6713 DSK system", Proc, of 13th International Conference Sensor 2OO7, , Nuremberg, Germany, Vol, I, p. 47L Grv5 S., Minkina W,: (2001),,Adaptive compensation of thermometer dynamics in a two-sensor system", Proc, of 8th Int, Symp, on,,temperature and Thermal Measurements in Industry and Science" (TEMPMEKO'2001), IMEKO TC 12, ,2001, Berlin, Germany, Vol. II, p Recognition in scientific-educational community (sk. Uznanie vedecko-pedagogickou komunitou ) Citations in national journals (sk. CitScia v domscom iasopise) - req Jakubiec J. (2010):,,Btqdy i niepewno5ci danych w systemie pomiarowosterujqcym (eng.errors and uncertainty of measuring and controlling L0

11 system", Wyd. Politechniki Slqskiej (eng. Publishing house of Silesian University of Technology), Gliwice, Poland, 2010, 2. Nalepa J. (2010):,,Podsumowanie badaf symulacyjnych systemu korekcji dynamicznej metodq r6wnowaznosci pomiaru dwoma torami (eng. Dynamic error correction by equivalence method of the measurement with two channels - summary of simulation experiments", Pomiary Automatyka Kontrola (ang, Measurement Automation and Monitoring), vol, 56, B/20L0, p , 3. Chudzik S., Minkina W,: (2011),,An idea of a measurement system for determining thermal parameters of heat insulation materials", Metrology and Measurement Systems, vol. XVIII (20LL), no. 2, p.26l Nalepa J,: (2009),,Badania symulacyjne wybranego algorytmu korekcji blqdu dynamicznego metodq w ciemno dla niestacjonarnych tor6w pomiarowych - ostatnie badania (eng, Simulation experiments of a selected correction algorithm of the dynamic error, using the blind method for nonstationary measurement channels recent results)", Mat. XVII Sympozjum Modelowanie i Symulacja System6w Pomiarowych (eng. Proc. of LTtn Symp. on Modelling and Simulation of Measuring Systems), Krynica, Poland, 2Q , p Jaremkiewicz M., Sobota T,, Taler D.: (2009),,Pomiar nieustalonej temperatury czynnika w maszynach i urzqdzeniach energetycznych (eng. Measurements of transient fluid temperature in installations of power plants)", Pomiary Automatyka Kontrola (ang. Measurement Automation and Monitoring), vol, 55, 5/2009, p t. 6, Bisztyga, B.: (2008)"Parametric optimization in,,blind correction" for timevarying measurement systems", Electrical Review, 84 (9), p. I42-L Rucki M, : (2007),,Step response of the air gauge", Metrology and Measurement Systems PAN, Vol, XIV, 3/2007, p B. Rucki M.: (2007),,Step response of the air gauge", Metrology and Measurement Systems PAN, Vol. XIV, 3/2007, p , Nalepa J,: (2007),,Badania symulacyjne systemu korekcji dynamicznej metodq,,w ciemno" przy autoidentyfikacji charakterystyk statycznych obu korygowanych tor6w (eng, Simulation investigation of the 'tblind" dynamic correction system with static characteristic auto-identification in both channels)", Pomiary Automatyka Kontrola (ang, Measurement Automation and Monitoring), Vol, 53, (2007) Nr 9bis, p

12 10. Minkina W.: (2004),,Pomiary termowizyjne - przyrzqdy i metody (eng. Thermographical measurements-instrumentation and methods)", Wyd. Politechniki Czqstochowskiej (eng. Publishing house of Czqstochowa University of Technology), Czqstochowa, Poland, 2004, p Zuchowski A,: (2002),,Nietypowe procedury korekcji dynamiki tor6w pomiarowych (eng, Non-standard procedures for dynamics correction of measurement systems)", Zeszyty Naukowe Politechniki Slqskiej 181, seria Elektryka (eng, Transactions of Silesian University of Technology 181, Electrical Engineering), p, Citations in foreign journals (sk. Cit5cia v zahranienom Easopise (z toho minimalne 5 citfcii v iasopisoch indexovan'ich v Thomson Scientific Master Journal List a/alebo v SCOPUS)) - req. 5 1, Streza M, Fedala Y,, Roger J.P., Tessier G., Boue C. (2013)"Heat transfer modeling for surface crack depth evaluation", Measurement Science and Technology, vol. 24, no. 4, doi: 10, 10BB/ /24/4/ Dudzik S: (2OI2) "Application of the naive bayes classifier to defect characterization using active thermogra phy", Journal of Nondestructive Evaluation, Vol. 31, Issue 4, p Tusor 8., Vdrkonyi-K6czy A.: (2At\,,Reduced complexity training algorithm of circular fuzzy neural networks", Journal of Advanced Research in Physics 3 (2),02I2oL(2012), p Macek-Kamifska K,, Sud6l M., Stemplewski S.: (20t2) "Mixtures identification of chemical compounds on the basis of their ir spectra by artificial intelligence", Ecological Chemistry Engineering A, 19(8), p Chudzik S.: (2011)"Measuring system with a dual needle probe for testing the parameters of heat-insulating materials", Measurement Science and Technology, Vol. 22, No. 7, id , p, 1-10, 6. Chudzik s., Minkina W.: (2011)"An idea of a measurement system for determining thermal parameters of heat insulation materials", Metrology Measurement Systems, Vol. XVIII (2011), No. 2, p.26l Kar K., Swain A., Raine R.: (2009),,Identification of time-varying time constants of thermocouple sensors and its application to temperature measurement, Journal of Dynamic Systems Measurement and Control - Transactions of the ASME, 131 (1), art. no , 12

13 8, Yu D., Liu F., Lai P.-Y., Wu A.: (2008),,Nonlinear dynamic compensation of sensors using inverse-model-based neural network", IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 57 (10), p Kar K., Swain A,, Raine R.: (2007),,Identification of time-varying thermocouple systems", IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON, art. no , Tan W.W., Tang J.C,, Loh A,P., Tay A.: (2006)"In situ measurement of wafer temperature using two sensors with different dynamical properties", Measurement Science and Technology, L7 (11), art. no. 014, p , Tang Xiaojun, Liu Junhua: (2005),,Research on dynamic characteristics of multi-sensor system in the case of cross-sensitivity", Science in China Ser. E Engineering & Materials Science 2005 Vol,48 No,1, p. L Other forms of recognition in the scientific-educational community (sk. In6 formy uznania vedecko-pedagogickou komunitou) - req. 0 Membership 1. Section of Committee of Metrology and Scientific Instrumentation, Polish Academy of Science , Poland, 2. Committee of Infrared Thermography and Thermometry of Polish Society of Measurement, Automatic Control and Robotics - POLSPAR, Poland. 3. International Frequency Sensor Association. Invited paper 1, Minkina W., GryS S,: (2005),,Dynamika stykowych czujnik6w termometrycznych o elektrycznym sygnale wyjsciowym i metody jej poprawy (eng. Dynamics of contact thermometric sensors with electric output and methods of its improvement)", invited paper to ceremony of jubilee of Prof. dr hab, in2. Adam Zuchowski, Mat, Sympozjum Naukowego,,Perspektywy i Prognozy Rozwojowe Badaf na Styku Automatyki i Metrologii (eng. Proc, of Scientific Symposium - Prospect of Automatics and Metrology)", Niechorze, Poland, L5-L , p,

14 National patent 1. Minkina W., GryS S.: (2007),,Spos6b pomiaru temperatury (eng. Method of temperature measurement)", legal decision of Urzqd Patentowy RP (eng. Polish Patent Office), , no. PL L EU trade marks and designs 1, Gry5 S,: (2011)"Defect detector - graphical user interface", Community design, Certificate of Registration No , Office for Harmonization in the Internal Market. Trade Marks and Designs, Reviews of my monographs 1, Wiqcek B.: (2OI2) review of monograph: (red,) Minkina W.,,Wybrane problemy wsp6lczesnej termografii i termometrii w podczerwieni (eng, Some problems of infrared thermography and thermometry)", Wyd. Politechniki Czqstochowskiej (eng, Publishing house of Czqstochowa University of Technology), Czqstochowa, Poland, 20t2, p. L49, in Pomiary Automatyka Kontrola (ang, Measurement Automation and Monitoring), vol. 58,2/2012, p. L Jakubiec J,: (2004) review of monograph: Minkina W,, Gry5 S.:,,Korekcja charakterystyk dynamicznych czujnik6w termometrycznych - metody, uklady, algorytmy (eng. Compensation of dynamical properties of thermometric sensors - methods, systems, algorithms)", Wyd. Politechniki Czqstochowskiej (eng, Publishing house of Czqstochowa University of Technology), Czqstochowa, Poland, 2004, p, 116, in Pomiary Automatyka Kontrola (ang. Measurement Automation and Monitoring), LO/2004, p. 15, Reviews of scientific papers 1. Registered reviewer for Journal of Theoretical and Applied Computer Science, Polish Academy of Science, 2. Gry!; S. (2013) review of paper: M. Tabatabayi "A new fixed-point parallel multiplier using decimal BCD-digit blocks" at Editor request of Computers & Electrical Engineering, Elsevier, 3, Gry6 S, (2013) review of paper: M. Streza, Y. Fedala, J,P. Roger, G. Tessier, C, Boue "Heat transfer modeling for surface crack depth evaluation", at Editorequest of Measurement Science and Technology, Springer,

15 4. Gry6 S. (2012) review of paper: Santhosh K. V., B. K, Roy "An intelligent temperature measurement technique by thermistor using an optimized ANN and validated by practical data", at Editor request of Measurement Science and Technology, Springer, 5, GryS S, (2012) review of paper: Gholamreza Anbarjafari, Hasan Demirel "Quality metric for the image illumination assessment", at Editor request of Measurement, Elsevier, 6. GryS S. (2012) review of paper: J. Chen, C. Chen "A new data analysis method to determine pesticide concentrations by cyclic voltammetry", at Editorequest of Measurement, Elsevier. 7. GryS S. (2011) review of paper: Shahriar Kouravand, Behnam Moetakef Imani, Alireza Akbarzadeh "Design and Simulation of a New Micro Thermal Sensor Based on Bimetallic Cantilever Beam", at Editor request of Measu rement, Elsevier, B. Gry6 S, (2010) review of paper: Jiang Cui, Youren Wang "A Novel Approach of Analog Circuit Fault Diagnosis Using Support Vector Machines Classifier", at Editorequest of Measurement, Elsevier. 9. GryS S. (2010) review of paper: Chunqin Shi, Liyan Zhang, Hu Wei, Shenglan Liu "Attitude-sensor-aided in-process registration of multi-view surface measurement", at Editor request of Measurement, Elsevier. 10, GryS S. (2009) review of paper: Li Xiuming, Shi Zhaoyao "Evaluation of roundness error from coordinate data using curvature technique", at Editor request of Measurement, Elsevier. 11. GryS S. (2009) review of paper: Mojtaba Amiri-Kamalabad, Alireza Namazi, Seyed Ghassem Miremadi, Alireza Ejlali, and Mahdi Gazeli, "A Clock-Gating Approach to Reduce the Power Consumption of Fault-Tolerant Register Files", at Editor request of Computers & Electrical Engineering, Elsevier, L2. Gry6 S, (2009) review of paper: Ozcan Ozturk "Improving Chip Multiprocessor Reliability Through Code Replication", Editor request of Computers & Electrical Engineering, Elsevier. 13, GryS S, (2009) review of paper: H. Hassanpour, S. M. Anisheh "Designing an Approach for Segmenting Non-stationary Signals", at Editor request of Digital Signal Processing, Elsevier. 14. GryS S.: (2008) review of paper: Abdulrahman El Labbana, Pierre Mousseaub, R6mi Deterreal, Jean-Luc Bailleulc, Alain Sarda "Temperature

16 and vulcanization measurements and control within moulded rubber", at Editorequest of Measurement, Elsevier, 15, GryS S,: (2006) review of paper: B. Bisztyga, J, Nabielec,,Zastosowanie metod rekurencyjnych do korekcji w ciemno w pomiarach sygnal6w okresowych (eng. Recursive algorithms in the 'blind correction' measurement system for the periodically varying measured signals)", at Scientific Committee request of Miqdzyuczelniana Konferencja Metrolog6w (eng. Inter-University Conference of Metrology), Warsaw, Gry5 S.: (2005) review of paper: Fei Chen and Yuang-Ting Zhang "A new implementation of discrete bionic wavelet transform: adaptive tiling", at Editorequest of Digital Signal Processing, Elsevier. 17. GryS S. : (2005) review of paper: Kenneth Kar, Akshya Swain, Robert Raine, Stephen Roberts, Richard Stone "Cycle-by-cycle Variations in Exhaust Temperatures Using Thermocouple Compensation Techniques", at Scientific Committee request of Society of Automotive Engineers, World Congress SAE Gry6 S.: (2004) review of paper: C, Ould Lahoucine and A, Khellaf,,Dynamicharacterization of a thermocouple in a fluid crossflow", at Editor request of Sensors & Actuators A Physical, Elsevier, Scientific evaluations of R&D projects 1. Evaluations of R&D projects for The National Centre for Research and Development, Poland - confidential, 2. Evaluations of R&D projects for The National Science Centre, Poland - confidential Awards and honours for organizational activities and achievements 1, Second-class team prize of Rector of Czqstochowa University of Technology for organizational achievements, Awards and honours for scientific activities and achievements 1. Honourable mention in Innowationspreis'2O13 for Minkina W., Gry6 S, "IR defect detector - a new software tool for defect detection" by Association for Sensor Technology (AMA - Arbeitsgemeinschaft Messweftaufnehmer Fachverband frir Sensorik e.v.), brochure,,die Bewerber", p, 15. t6

17 2. First-class team prize of Rector of Czqstochowa University of Technology for scientific achievements, 2012, 3. Second-class team prize of Rector of Czqstochowa University of Technology for scientific achievements, 2008, 4, First-class team prize of Rector of Czqstochowa University of Technology for scientific achievements in the field of heat measurements, thermometry and thermography (4 monographs), 2005, 5. Third-class team prize of Rector of Czqstochowa University of Technology for scientific achievements in the field of heat measurements, thermometry and thermography, 2003, 6, Honourable mention of Rector of Czqstochowa University of Technology for the first class doctor thesis, , Honourable mention of Rector of Zielona-G6ra University of Technology and Organizing Committee of the 2Oth International Scientific Symposium Students and Young Researchers, 1998, 8. First-class team prize of Rector of Czqstochowa University of Technology for scientific achievements in the field of heat measurements, thermometry and thermography, Second-class team prize of Rector of Czqstochowa University of Technology for scientific achievements in the field of heat measurements, thermometry and thermography, Awards and honours for educational activities and achievements 1, First-class honorable mention in competition,,najpopularniejszy Prowadzqcy Wyklady na Wydziale Elektrycznym (eng, The most popular lecturer of Faculty of Electrical Engineering)" - NOBELEK'2009 given by section of AEISEC at Czqstochowa University of Technology. 2. First-class honorable mention in competition,,najpopularniejszy Prowadzqcy Wyklady na Wydziale Elektrycznym (eng. The most popular lecturer of Faculty of Electrical Engineering)" - NOBELEK'2010 given by section of AEISEC at Czqstochowa University of Technology, 3, Second-class honorable mention in competition,,najpopularniejszy Prowadzqcy Wyklady na Wydziale Elektrycznym (eng, The most popular lecturer of Faculty of Electrical Engineering)" - NOBELEK'2005 given by section of AEISEC at Czqstochowa University of Technology, L7

18 4, Second-class honorable mention in competition,,najpopularniejszy Prowadzqcy Cwiczenia na Wydziale Elektrycznym (eng, The most popular teacher of Faculty of Electrical Engineering)" - NOBELEK'2005 given by section of AEISEC at Czqstochowa University of Technology, 5, Second-class honorable mention in competition,,najlepiej Prowadzqcy iwiczenia na Wydziale Elektrycznym (eng. The best teacher of Faculty of Electrical Engineering)" - NOBELEK'2004 given by section of AEISEC at Czqstochowa University of Technology, 6, Second-class team prize of Rector of Czqstochowa University of Technology for educational achievements, , Second-class honorable mention in competition,,najlepiej Prowadzqcy Cwiczenia na Wydziale Elektrycznym (eng. The best teacher of Faculty of Electrical Engineering)" - NOBELEK'2002 given by section of AEISEC at Czqstochowa University of Technology, Medals and decorations 1.,,Medal Komisji Edukacji Narodowej (eng. Medal of KEN "Committee of National Education")" - ID no, , Warsaw, Poland, ,,Brqzowy Krzy2 ZasNugi (eng. Bronze cross of Merit)" - ID no, L , Warszawa, Poland, 10, Research projects (grants) L BG OI/07/r,,,Okre6lenie mozliwosci zastosowania sztucznych sieci neuronowych do wyznaczania parametr6w cieplnych material6w termoizolacyjnych, w metodzie pomiarowej wykorzystujqcej sondq ciepln4 (eng.the determination of possibility of application of the artificial neural network and hot probe method in thermal parameters evaluation of heat insulation materials)", grant no. N N505 3t29 33, sponsored by Ministry of Science and High Education, ended on , role in project: researcher, Poland. 2. BG-2I-402/98/s,,,Adaptacyjna korekcja cyfrowa dynamicznego przetw arza n ia termometr6w z zastosowa niem sztucznych sieci neuronowych (eng. Adaptive digital correction of dynamical properties of thermometer using an artificial neural network)", sponsored by Komitet Badaf Naukowych, grant no, 8T10C01315, role in project: leader, Poland. 18

19 3. 5. BS /92c,,,Badania, analiza i opracowanie wysokowydajnych architektur oraz algorytm6w do sterowania i kontroli zlozonych uklad6w energoelektronicznych, elektromaszynowych, pomiarowych i przetwarzania sygnal6w w warunkach przemyslowych (eng. Research, analysis and development of setups and algorithms of control system of complex power electronic, electromechanical, measuring signal processing systems working in industrial conditions)", Czqstochowa University of Technology, statutory research sponsored by Komitet Badaf Naukowych, role in project: researcher, Poland, BS/PB / Il,,,Statyczne i dynamiczne metody pomiaru temperatury i emisyjno6ci cial stalych i gazow (eng. Static and dynamical methods of temperature and emissivity measurements of solids and gases)" Czqstochowa University of Technology, statutory research sponsored by Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, role in project: researcher, Poland, BW-21-20t/96/R,,,Dynamiczne metody pomiaru parametr6w cieplnych material6w (eng. Dynamical methods of determination of thermal parameters of materials)", Czqstochowa University of Technology, research sponsored by Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, role in project: researcher, Poland. R&D - cooperation with industry 1, Minkina w,, GryS s., Bqbka R,, Dudzik s,: (2003),,Diagnostyka termowizyjna potqczef mostkowych na slupach odporowych napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kv (eng. Thermographic inspection of bridge connection of overhead power lines 110 kv)", Czqstochowa University of Technology, research no. BZ t0/2003, results applied in ZakNad Energetyczny Czqstochowa 5.A., Czqstochowa, Al. Armii Krajowej 5, 320 p. 2. Minkina W., Gry6 S.: (2005),,Diagnostyka termowizyjna polqcze6 mostkowych na slupach odporowych linii napowietznych 110 kv na obszaze RE 3 i RE 5 (eng. Thermographic inspection of bridge connection of overhead power lines 110 kv of RE3 i RE5 zones)", Czqstochowa University of Technology, research no. BZ I/20Q5, results applied in ENION Sp6lka Akcyjna Oddzial w Czqstochowie, ZakNad Energetyczny Czqstochowa, 42-2Ot Czqstochowa, Al. Armii Krajowej 5, 260 p. 19

20 3. Minkina W,, Grv6 S,: (2000),,Diagnostyka wybranych urzqdzefr elektroenergetycznych z wykorzystaniem termografii komputerowej (eng. Thermographic inspection of some electrical equipment)", Czqstochowa University of Technology, research no, BZ-2t-9/2000/Nb/S, results applied in Zaklad Energetyczny Czqstochowa 5,A., Czqstochowa, Al, Armii Krajowej 5, 250 p, 4, Minkina W., Grv6 S,, Chudzik S.: (2001),,Analiza rozktadu temperatury na znqczkach linii napowietrznej z wykorzystaniem metod termografii komputerowej (eng. Temperature field analysis of surface of overhead power lines connectors by thermographic method)", Czqstochowa University of Technology, research BZ-2L-2/200l/Nb/S, results applied in Zaklad Energetyczny Czqstochowa 5.A., Czqstochowa, Al. Armii Krajowej 5, 180 p. 5, Minkina W,, GryS S,, Chudzik S., Bqbka R.: (2001),,Termograficzne metody analizy rozkladu temperatury na wybranych obiektach rozdzielni 110 kv i SN - czq56 I (eng, Thermographic method of temperature field analysis of some objects of power distrubution station part I)", Czqstochowa University of Technology, research no. BZ-2L-5/2001/ Nb/S, results applied in ZakNad Energetyczny Czqstochowa 5.A., Czqstochowa, Al. Armii Krajowej 5, 290 p, 6. Minkina W., GrvS S., Bqbka R,, Dudzik S.: (2002),,Termograficzne metody analizy rozkladu temperatury na wybranych obiektach rozdzielni 110 kv i SN - czq56 II (eng. Thermographic method of temperature field analysis of some objects of power distrubution station part I)", Czqstochowa University of Technology, 2002, research no. BZ /02, results applied in ZakNad Energetyczny Czqstochowa 5.A., Czqstochowa, Al. Armii Krajowej 5, 290 p. 7, Biernacki Z, GrvS S,, Rakus P: (2001),,Badania identyfikacyjne nieprawidlowej pracy sterownika krokowego na linii szwalniczej wraz z usuniqciem usterki (eng. Identification of cause of incorrect operation and repairing of the sewing line controller)", Czqstochowa University of Technology, research no, BZ-2t-3/200l/Nb/s, results applied in ZPL,,Wigolen" S,A, w Czqstochowie. 8. Biernacki Z, GryS S., Rakus P: (2001),,Okre6lenie przyczyn niesprawnego funkcjonowania uknadu sterowniczego silnika podawania osnowy krosna l4cznie z usuniqciem nieprawidlowo6ci (eng. Identification of cause of

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30 1. Zestaw kursów i grup kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Załącznik nr3 Semestr 1 suma pkt dla wszystkich kursów w semestrze: 30 Kursy obowiązkowe suma pkt : 30 Lp Kod kursu pkt

Bardziej szczegółowo

Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards

Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards Member of Editorial Board of the book series 1. Associate Editor for book series "Advances in Applied Intelligence Technologies"

Bardziej szczegółowo

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes.

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes. Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015 Lecture language:

Bardziej szczegółowo

[3] Hałgas S., An algorithm for fault location and parameter identification of analog circuits

[3] Hałgas S., An algorithm for fault location and parameter identification of analog circuits Bibliografia [1] Hałgas S., Algorytm lokalizacji uszkodzeń w nieliniowych układach elektronicznych, Materiały XVI Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, SPETO 93, 247-253, 1993. [2] Hałgas

Bardziej szczegółowo

Podstawy automatyki. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time)

Podstawy automatyki. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Podstawy automatyki Module name in English The Fundamentals of Automatic Control Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level

Bardziej szczegółowo

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12 Rektora PP z dnia 26 marca 2012 r. (RO/III/12/2012) Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Zbigniew Suszyński Termografia aktywna modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów KOSZALIN 2014 MONOGRAFIA NR 259 WYDZIAŁU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI ISSN 0239-7129 ISBN 987-83-7365-325-2

Bardziej szczegółowo

Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Adam Cichy, PhD v oboru Technická kybernetika. na FEI VŠB-TU Ostrava

Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Adam Cichy, PhD v oboru Technická kybernetika. na FEI VŠB-TU Ostrava Personal data Name and surname: Adam Cichy Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Adam Cichy, PhD v oboru Technická kybernetika na FEI VŠB-TU Ostrava Date of birth: 10.03.1966 Address: ul. Szostka

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Title: Engineer Thesis: BLDC motor speed controller. 2009-2011 Melchior Wańkowich private high school

Title: Engineer Thesis: BLDC motor speed controller. 2009-2011 Melchior Wańkowich private high school Name and Surname: Tomasz Dąbrowa Date of birth: 26 May 1993 Telephone: 728922444 Education: 2015 - Present. AGH University of Science and Technology Currently II year of master s program. Specialization:

Bardziej szczegółowo

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia drugiego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik 3 A GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH - BASIC MODULES 1 0 0 RAZEM

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT 1 Czestochowa University of Technology Faculty of Management DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT MODELLING DESIGNING ASSESSMENT OF THE CONDITION MONOGRAPH SCIENTIFIC EDITOR Adam

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE (ARK) Komputerowe sieci sterowania 1.Zaawansowane metody wyznaczania parametrów regulatorów 2.Mechanizmy innowacyjne. 3.Sieci neuronowe w modelowaniu obiektów dynamicznych. 4.Zasady projektowania i zastosowania

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

FEEDBACK CONTROL OF ACOUSTIC NOISE AT DESIRED LOCATIONS

FEEDBACK CONTROL OF ACOUSTIC NOISE AT DESIRED LOCATIONS POLITECHNIKA SU^KA ZESZYTY NAUKOWE NM684 Marek PAWELCZYK FEEDBACK CONTROL OF ACOUSTIC NOISE AT DESIRED LOCATIONS SUB Gottingen 7 219 023 859 2006 A 3802 Gliwice 2005 CONTENTS Objective Structure. Contribution

Bardziej szczegółowo

1. 1 3..1. RP R O O WO W O

1. 1 3..1. RP R O O WO W O Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Problem NP Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski OPISY KURSÓW Kod kursu: MCR40 Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

Zastosowania metod analitycznej złożoności obliczeniowej do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz w metodach numerycznych teorii aproksymacji

Zastosowania metod analitycznej złożoności obliczeniowej do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz w metodach numerycznych teorii aproksymacji Zastosowania metod analitycznej złożoności obliczeniowej do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz w metodach numerycznych teorii aproksymacji Marek A. Kowalski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010

PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010 PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010 Analiza strat w sieci niskiego napięcia (Analysis of losses in net of low tension) W pracy przedstawione zostaną problemy związane z nielegalnym poborem energii

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Elektroenergetyczna. Power Systems Economy. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Gospodarka Elektroenergetyczna. Power Systems Economy. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Gospodarka Elektroenergetyczna Module name in English Power Systems Economy Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level

Bardziej szczegółowo

Badania w sieciach złożonych

Badania w sieciach złożonych Badania w sieciach złożonych Grant WCSS nr 177, sprawozdanie za rok 2012 Kierownik grantu dr. hab. inż. Przemysław Kazienko mgr inż. Radosław Michalski Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej Obszar

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1678 SUB Gottingen 7 217 872 263 2005 A 12193 Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM GLIWICE 2005 SPIS TREŚCI Wykaz

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Discretization of continuous signals (M 19) Dyskretyzacja sygnałów ciągłych

Discretization of continuous signals (M 19) Dyskretyzacja sygnałów ciągłych SILESIAN UNIVESITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING INSTITUTE OF POWER ENGINEERING AND TURBOMACHINERY POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Automatyka i. Kierunek:

Automatyka i. Kierunek: Kierunek: Automatyka i Robotyka studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I - 12 dr inŝ.. Artur Szczęsny Realizacja dozoru budynku na sterowniku PLC. Realization of

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia #384 #380 dr inż. Mirosław Gajer Projekt i implementacja narzędzia do profilowania kodu natywnego przy wykorzystaniu narzędzi Android NDK (Project and implementation of tools for profiling native code

Bardziej szczegółowo

Industrial Design 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Industrial Design 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 204/205 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Współrzędnościowa Technika Pomiarowa Coordinate Metrology Subject Level

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Doktor inżynier Temat rozprawy: Analiza dynamiczna i sterowanie maszynami roboczymi posadowionymi podatnie

Tytuł: Doktor inżynier Temat rozprawy: Analiza dynamiczna i sterowanie maszynami roboczymi posadowionymi podatnie ŻYCIORYS Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data i miejsce urodzenia Andrzej URBAŚ ul. Sikorskiego 50, 34-326 Zarzecze 28.11.1977, Łodygowice Wykształcenie szkoła średnia 1992-1997 studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

Studencko-Doktorancka Grupa Naukowa PERG. Instytut Systemów Elektronicznych WEiTI PW. Warsaw ELHEP

Studencko-Doktorancka Grupa Naukowa PERG. Instytut Systemów Elektronicznych WEiTI PW. Warsaw ELHEP Studencko-Doktorancka Grupa Naukowa PERG Instytut Systemów Elektronicznych WEiTI PW Warsaw ELHEP P E R G FPGA/VHDL/MATLAB OPTO ASTRO ELHEP MEASURE WEB Warsaw ELHEP P E R

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

The temperature measurements Pomiary temperatur

The temperature measurements Pomiary temperatur Silesian University of Technology Faculty of Energy and Environmental Engineering Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska I Energetyki Instytut Maszyn I Urządzeń Energetycznych The temperature

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METOD AKTYWNEJ TERMOGRAFII W PODCZERWIENI DO WYKRYWANIA DEFEKTÓW MATERIAŁOWYCH 1. WPROWADZENIE

WYKORZYSTANIE METOD AKTYWNEJ TERMOGRAFII W PODCZERWIENI DO WYKRYWANIA DEFEKTÓW MATERIAŁOWYCH 1. WPROWADZENIE Inżynieria Maszyn, R. 18, z. 3, 2013 termografia, podczerwień, defekty materiałowe, analiza falkowa Leszek RÓŻAŃSKI 1 Krzysztof ZIOPAA 1 WYKORZYSTANIE METOD AKTYWNE TERMOGRAFII W PODCZERWIENI DO WYKRYWANIA

Bardziej szczegółowo

MSc Programme Study in English

MSc Programme Study in English MSc Programme Study in English Report 2010-2013 Programme Entry requirements: Specialization Diploma of the I level studies in: Informatics, Computer Science,Computer Engineering, Information Technology,

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF ELECTRONIC SYSTEMS ANNUAL REPORT

INSTITUTE OF ELECTRONIC SYSTEMS ANNUAL REPORT WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF ELECTRONIC SYSTEMS ANNUAL REPORT 1999 Warsaw, March 2000 Institute of Electronic Systems Nowowiejska 15/19

Bardziej szczegółowo

Tadeusz SZKODNY. POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1647 MODELOWANIE I SYMULACJA RUCHU MANIPULATORÓW ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Tadeusz SZKODNY. POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1647 MODELOWANIE I SYMULACJA RUCHU MANIPULATORÓW ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1647 Tadeusz SZKODNY SUB Gottingen 217 780 474 2005 A 3014 MODELOWANIE I SYMULACJA RUCHU MANIPULATORÓW ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH GLIWICE 2004 SPIS TREŚCI WAŻNIEJSZE OZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

Badanie wpływu zakłóceń sygnałów wejściowych regulatorów typu PI w układzie sterowania polowo-zorientowanego z silnikiem indukcyjnym

Badanie wpływu zakłóceń sygnałów wejściowych regulatorów typu PI w układzie sterowania polowo-zorientowanego z silnikiem indukcyjnym dr inż. WIKTOR HUDY dr hab. inż. KAZIMIERZ JARACZ Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Badanie wpływu zakłóceń sygnałów wejściowych regulatorów typu PI w układzie sterowania polowo-zorientowanego

Bardziej szczegółowo

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH RACE NAUKOWE OLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. Transport 6 olitechnika Warszawska, RACJONALIZACJA ROCESU EKSLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA RZEJAZDACH KOLEJOWYCH dostarczono: Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Streszczenia / Abstracts 6/ 2011

Streszczenia / Abstracts 6/ 2011 Streszczenia / s 6/ 2011 Paweł Cegielski Andrzej Kolasa Tadeusz Sarnowski Dostosowanie robotów do spawania elementów o obniżonej dokładności Adaptation of welding robots control systems to joining parts

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONY SYSTEM STEROWANIA CZASU RZECZYWISTEGO DO SERWONAPĘDÓW PŁYNOWYCH DISTRIBUTED REAL-TIME CONTROL SYSTEM FOR FLUID POWER SERVO-DRIVES

ROZPROSZONY SYSTEM STEROWANIA CZASU RZECZYWISTEGO DO SERWONAPĘDÓW PŁYNOWYCH DISTRIBUTED REAL-TIME CONTROL SYSTEM FOR FLUID POWER SERVO-DRIVES RYSZARD DINDORF, PAWEŁ ŁASKI, JAKUB TAKOSHOGLU, PIOTR WOŚ ROZPROSZONY SYSTEM STEROWANIA CZASU RZECZYWISTEGO DO SERWONAPĘDÓW PŁYNOWYCH DISTRIBUTED REAL-TIME CONTROL SYSTEM FOR FLUID POWER SERVO-DRIVES S

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Anna Fabijańska. Algorytmy segmentacji w systemach analizy ilościowej obrazów

Anna Fabijańska. Algorytmy segmentacji w systemach analizy ilościowej obrazów POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki Katedra Informatyki Stosowanej Anna Fabijańska Nr albumu: 109647 Streszczenie pracy magisterskiej nt.: Algorytmy segmentacji

Bardziej szczegółowo

Suplement do dyplomu

Suplement do dyplomu Suplement do dyplomu Doświadczenia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Renata Figlewicz Centrum Badań i Rozwoju Kształcenia Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w liczbach 2 wydziały 10

Bardziej szczegółowo

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28 Rektora PP z dnia 5 grudnia 2016 r. (RO/XII/28/2016) Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMIAROWY DO WYZNACZANIA TEMPERATURY UZWOJEŃ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

SYSTEM POMIAROWY DO WYZNACZANIA TEMPERATURY UZWOJEŃ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO Bartosz DOMINIKOWSKI Krzysztof PACHOLSKI Łukasz WĄS SYSTEM POMIAROWY DO WYZNACZANIA TEMPERATURY UZWOJEŃ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO STRESZCZENIE Silniki elektryczne powinny mieć w fazie produkcyjnej przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Zaawansowane Systemy Informatyki i Sterowania Advanced Informatics and Control www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Elektroniki

Bardziej szczegółowo

Misje Kosmiczne ESA Cosmic Vision Program

Misje Kosmiczne ESA Cosmic Vision Program Misje klasy S - małe Misje Kosmiczne ESA Cosmic Vision Program Misje klasy M średnie Misje klasy L - duże Wybór tematu badawczego misji i propozycje instrumentów Misje Kosmiczne ESA Preliminary Requirements

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA. Stacjonarne. II-go stopnia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ. (AAE) Advanced Applied Electronics

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA. Stacjonarne. II-go stopnia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ. (AAE) Advanced Applied Electronics (AAE) Advanced Applied Electronics Stacjonarne 1. Basic features of 8-bit microcontrollers. Memories in microcontrollers and microcontrollers' peripherals. 2. ARM architecture. Cortex-M, Cortex-R and Cortex-A

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW , Obowiązuje od 2013/2014

kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW , Obowiązuje od 2013/2014 Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) (4 semesters is for non-engineers candidates) kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW 23.10.2013,

Bardziej szczegółowo

BADANIA MODELU WIELOPOZIOMOWEGO FALOWNIKA PRĄDU

BADANIA MODELU WIELOPOZIOMOWEGO FALOWNIKA PRĄDU Leszek WOLSKI BADANIA MODELU WIELOPOZIOMOWEGO FALOWNIKA PRĄDU STRESZCZENIE W pracy przedstawiono wyniki badań nad wielopoziomowym falownikiem prądu. Koncepcja sterowania proponowanego układu falownika

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MOCOWANIA ELEMENTU PÓŁPRZEWODNIKOWEGO NA JEGO PRZEJŚCIOWĄ IMPEDANCJĘ TERMICZNĄ

WPŁYW MOCOWANIA ELEMENTU PÓŁPRZEWODNIKOWEGO NA JEGO PRZEJŚCIOWĄ IMPEDANCJĘ TERMICZNĄ ELEKTRYKA 2014 Zeszyt 1 (229) Rok LX Krzysztof GÓRECKI, Janusz ZARĘBSKI Akademia Morska w Gdyni WPŁYW MOCOWANIA ELEMENTU PÓŁPRZEWODNIKOWEGO NA JEGO PRZEJŚCIOWĄ IMPEDANCJĘ TERMICZNĄ Streszczenie. W pracy

Bardziej szczegółowo

Assistant Professor. Institute of Mathematics. Marie Curie-Sklodowska University Lublin, Poland 1 Oct 1998 30 Sep 2006 Teaching Assistant

Assistant Professor. Institute of Mathematics. Marie Curie-Sklodowska University Lublin, Poland 1 Oct 1998 30 Sep 2006 Teaching Assistant Beata Bylina Personal Office address: Phone: 48 81 537 61 99 E-mail: WWW: The date of birth: Institute of Mathematics Marie Curie-Sklodowska University Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin, Poland

Bardziej szczegółowo

Eliza Khemissi, doctor of Economics

Eliza Khemissi, doctor of Economics Eliza Khemissi, doctor of Economics https://www.researchgate.net/profile/eliza_khemissi Publication Highlights Thesis Eliza Khemissi: Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności za pomocą testów

Bardziej szczegółowo

Wojciech Budzianowski Consulting Services

Wojciech Budzianowski Consulting Services From the SelectedWorks of Wojciech Budzianowski 2017 Wojciech M. Budzianowski Available at: https://works.bepress.com/wojciech_budzianowski/114/ is the at, Wrocław, Poland. He is also an Associate Professor

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych

ROZPRAWA DOKTORSKA. Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Michał Strzeszewski Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych (streszczenie) Promotor

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. II-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. II-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Algorytm kompresji JPEG omówienie kroków algorytmu 2. Klasy i charakterystyka kodów korekcyjnych 3. Symetryczne i asymetryczne algorytmy kryptograficzne, funkcje haszujące,

Bardziej szczegółowo

School of Applied Sciences: Manufacturing & Materials

School of Applied Sciences: Manufacturing & Materials School of Applied Sciences: Manufacturing & Materials The UK s University for Business Dr. Jeff Rao MSc courses in MMD Advanced Materials Aerospace Materials 8 modules + group & individual project To develop

Bardziej szczegółowo

G. Kulesza, P. Panek, P. Zięba, Silicon Solar cells efficiency improvement by the wet chemical

G. Kulesza, P. Panek, P. Zięba, Silicon Solar cells efficiency improvement by the wet chemical Phone: +48 33 817 42 49, Fax: +48 12 295 28 04 email: g.kulesza@imim.pl Employment and position Institute of Metallurgy and Materials Science, Polish Academy of Sciences: Ph.D. studies (20102014), assistant

Bardziej szczegółowo

SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE

SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE POLISH ACADEMY OF SCIENCES COMMITTEE OF MACHINE ENGINEERING SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN TRIBOLOGY RELIABILITY TEROTECHNOLOGY DIAGNOSTICS SAFETY

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF ELECTRONIC SYSTEMS ANNUAL REPORT

INSTITUTE OF ELECTRONIC SYSTEMS ANNUAL REPORT WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF ELECTRONIC SYSTEMS ANNUAL REPORT 2001 Warsaw, March 2002 Institute of Electronic Systems Nowowiejska 15/19

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INFORMACJI O ZMIENNYCH STANU OBIEKTU NA JAKOŚĆ STEROWANIA PRZEZ NEUROSTEROWNIK

WPŁYW INFORMACJI O ZMIENNYCH STANU OBIEKTU NA JAKOŚĆ STEROWANIA PRZEZ NEUROSTEROWNIK ELEKTRYKA 2012 Zeszyt 3-4 (223-224) Rok LVIII Marcin LIS Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Politechnika Poznańska Piotr KOZIERSKI Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str.

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010 a) publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports: Czasopismo 1. Archives

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU UWAGA! Karta przedmiotu nie jest zatwierdzona! Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Metody numeryczne Nazwa w języku angielskim: Numerical Methods Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 Admission for international students applying for studies on the same terms as applicable to Polish citizens for the academic year 2016/2017 Terminarz postępowania

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Kryteria optymalizacji w systemach sterowania rozmytego piecami odlewniczymi

Kryteria optymalizacji w systemach sterowania rozmytego piecami odlewniczymi A R C H I V E S of F O U N D R Y E N G I N E E R I N G Published quarterly as the organ of the Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences ISSN (1897-3310) Volume 14 Special Issue 2/2014 95 100

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Agnieszka Zbrzezny. aga.zbrzezny@gmail.com

Curriculum Vitae. Agnieszka Zbrzezny. aga.zbrzezny@gmail.com Curriculum Vitae Agnieszka Zbrzezny DANE PERSONALNE imię i nazwisko Agnieszka Zbrzezny data urodzenia 22 czerwiec 1985 stan cywilny panna email aga.zbrzezny@gmail.com strona domowa www.ajd.czest.pl/ imi/agnieszka.zbrzezny

Bardziej szczegółowo

Probabilistic Methods and Statistics. Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Probabilistic Methods and Statistics. Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Metody probabilistyczne i statystyka Module name in English Probabilistic Methods and Statistics Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

DOBÓR POMP CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH DLA PEŁNYCH I NIEPEŁNYCH ZBIORÓW DANYCH

DOBÓR POMP CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH DLA PEŁNYCH I NIEPEŁNYCH ZBIORÓW DANYCH Inżynieria Rolnicza 11(109)/2008 DOBÓR POMP CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH DLA PEŁNYCH I NIEPEŁNYCH ZBIORÓW DANYCH Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. 28 czerwca 1956 Poznań

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. 28 czerwca 1956 Poznań CENTRALNA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Konin, dnia 15-09-2014 62-510 Konin, Spółdzielców 3 Tel: +48 606 877 966 / +48 63 2406859 e-mail: sekretariat@cgesa.pl Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz. transport morski

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz. transport morski 17.09.2012 r. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz Dziedzina nauki: Dyscyplina: Specjalność naukowa: nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn projektowanie okrętu, hydromechanika okrętu, transport

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

Życiorys. Wojciech Paszke. 04/2005 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotor: Prof. Krzysztof Ga lkowski

Życiorys. Wojciech Paszke. 04/2005 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotor: Prof. Krzysztof Ga lkowski Życiorys Wojciech Paszke Dane Osobowe Data urodzin: 20 luty, 1975 Miejsce urodzin: Zielona Góra Stan Cywilny: Kawaler Obywatelstwo: Polskie Adres domowy pl. Cmentarny 1 67-124 Nowe Miasteczko Polska Telefon:

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH OBCIĄŻENIE SEKCJI OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ SPOWODOWANE DYNAMICZNYM ODDZIAŁYWANIEM GÓROTWORU

IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH OBCIĄŻENIE SEKCJI OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ SPOWODOWANE DYNAMICZNYM ODDZIAŁYWANIEM GÓROTWORU POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1648 Stanisław SZWEDA STJB Gottingen 217 808 00X IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH OBCIĄŻENIE SEKCJI OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ SPOWODOWANE DYNAMICZNYM ODDZIAŁYWANIEM

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii. Renewable Energy Resources. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Odnawialne źródła energii. Renewable Energy Resources. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Odnawialne źródła energii Module name in English Renewable Energy Resources Valid from academic year 2012/201 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH DETEKTORÓW USZKODZEŃ CZUJNIKA PRĘDKOŚCI KĄTOWEJ W NAPĘDACH Z SILNIKAMI INDUKCYJNYMI

ANALIZA WYBRANYCH DETEKTORÓW USZKODZEŃ CZUJNIKA PRĘDKOŚCI KĄTOWEJ W NAPĘDACH Z SILNIKAMI INDUKCYJNYMI Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 70 Politechniki Wrocławskiej Nr 70 Studia i Materiały Nr 34 2014 Kamil KLIMKOWSKI, Mateusz DYBKOWSKI* DFOC, czujnik prędkości, silnik

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY DWUSTAWNEJ REGULACJI TEMPERATURY POWIERZCHNI WALCA STALOWEGO Z ZASTOSOWANIEM RUCHOMYCH WZBUDNIKÓW

ALGORYTMY DWUSTAWNEJ REGULACJI TEMPERATURY POWIERZCHNI WALCA STALOWEGO Z ZASTOSOWANIEM RUCHOMYCH WZBUDNIKÓW Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1124 ELEKTRYKA, z. 124 2012 ANDRZEJ FRĄCZYK, JACEK KUCHARSKI, PIOTR URBANEK Politechnika Łódzka, Instytut Informatyki Stosowanej ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu University of Management and Administration in Zamość Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tufy zeolitowe szansą rozwoju polsko-ukraińskiego obszaru transgranicznego

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ŚRODOWISKA LABVIEW W BADANIACH SILNIKÓW Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

ZASTOSOWANIE ŚRODOWISKA LABVIEW W BADANIACH SILNIKÓW Z MAGNESAMI TRWAŁYMI POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 75 Electrical Engineering 2013 Marcin KOWOL* Piotr MYNAREK* Janusz KOŁODZIEJ* ZASTOSOWANIE ŚRODOWISKA LABVIEW W BADANIACH SILNIKÓW Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne II stopnia Przedmioty wspólne dla kierunku Wydz.lektroniki i Telekom. Lp. Nazwa przedmiotu T by Ra- ła- cze rato- pro- ZROWY I II III IV V VI VII VIII IX 1 Systemy telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Books edited by professor Ryszard Tadeusiewicz

Books edited by professor Ryszard Tadeusiewicz Books edited by professor Ryszard Tadeusiewicz Książki, w których prof. Tadeusiewicz pełnił funkcje redaktora 2015 2014 2013 1. Romanowski A., Sankowski D., Tadeusiewicz R. (eds.): Modelling and Identification

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze. Copyright 2012 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.

Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze. Copyright 2012 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze Rev 5058-CO900C 2 Agenda Co możemy zrobić aby chronić nasz system? Logix Security FactoryTalk Security Partners 3 Security

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny).

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Tianjin Polytechnic University (TJPU) jest państwową uczelnią chińską założoną

Bardziej szczegółowo