ŒWIECI ANIO OWIE - ich œwiat nadprzyrodzony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŒWIECI ANIO OWIE - ich œwiat nadprzyrodzony"

Transkrypt

1 Gazetka Parafii p.w. Matki Bo ej Nieustaj¹cej Pomocy Wieliczka - Krzyszkowice ROK 4 WRZESIEÑ 2006 Nr 9/36 ŒWIECI ANIO OWIE - ich œwiat nadprzyrodzony Jak ka dego roku w m-cu wrzeœniu pragnê powróciæ do tematu Anio³ów Œwiêtych. Te istoty Bo e, których nie widzimy, s¹ stale obecne wœród nas, darz¹c wszystkich ludzi anielsk¹ opiek¹. Chroni¹ nas od niebezpieczeñstw cia³a i duszy. S¹ naszymi wspania³ymi przyjació³mi gotowymi w ka dym momencie naszego ycia, przyjœæ nam z pomoc¹, zanosz¹c nasze proœby i modlitwy przed Bo y Tron. W ten sposób s¹ naszymi ambasadorami w niebie. Ambasadorami od naszego poczêcia, do koñca naszych ziem- BOGUR skich dni. Jednak czêsto nam siê zdarza zapomnieæ o tych wspania³ych Duchach. Zagubieni w codziennych troskach, zapominamy e istnieje œwiat duchowy, który wybiega poza doczesnoœæ, na pewno piêkniejszy i bogatszy ni œwiat materialny. Ka dy z nas oprócz cia³a posiada duszê nieœmierteln¹. G³êbokie wiêzy ze Stwórc¹, wyzwalaj¹ w nas têsknotê za jedynie prawdziwymi wartoœciami. Przemijalnoœæ ycia ziemskiego, nieuchronnoœæ œmierci, pu³apki z³a, rana zadana przez grzech, stawiaj¹ nas w sytuacji nieraz bardzo trudnej. Dlatego nasz Stwórca w swej wielkiej dobroci, powo³a³ do istnienia anio³ów, istoty odrêbne od ludzi, ale bardzo im przychylne - Istoty, które ogl¹daj¹ Boga twarz¹ w twarz, doznaj¹c niewymownego szczêœcia. Pan powierza im do spe³nienia wa ne misje, a przede wszystkim obowi¹zki opiekuñcze wobec ludzi. Ka - dy z nas w swoim yciu, natrafia na wielu czêsto podstêpnych nieprzyjació³, którzy stanowi¹ wielkie zagro enie, a s¹ nimi duchy ciemnoœci, które wykorzystuj¹ nasza u³omnoœæ i kusz¹ do z³ego. Jak mówi Pismo Œwiête kusz¹ po ¹dliwoœci¹ oczu, po ¹dliwoœci¹ cia³a i pych¹ ywota. Anio³owie, podniesieni do nadprzyrodzonoœci, zostali wyposa eni w œwiat³y rozum i potê n¹ wolê, wykorzystuj¹ te talenty aby nieœæ pomoc ludziom. Pismo Œwiête od pocz¹tku do koñca jest przeplatane wzmiankami o anio³ach, a oto przyk³ady: anio³ pociesza wy- gnan¹ Agar na pustyniê, anio³owie nawiedzaj¹ Abrahama, anio- ³owie wyprowadzaj¹ Lota i jego córki z po aru Sodomy, anio³ oczyszcza usta Izajasza proroka, anio³ zamyka paszcze lwom eby nie po ar³y Daniela - Stary Testament W Nowym Testamencie - anio³ zapowiada Zachariaszowi, e narodzi mu siê syn - Jan, archanio³ Gabriel zwiastuje Maryi poczêcie Syna Bo ego. Anio³owie œpiewaj¹ przy narodzeniu Pana Jezusa i sprowadzaj¹ pasterzy do DZICA ³obka, anio³owie ostrzegaj¹ Mêdrców ze Wschodu, by nie wracali do Heroda. Anio³ objawia Józefowi tajemnice wcielenia i ka e uciekaæ do Egiptu. Anio³owie s³u ¹ Chrystusowi na pustyni, anio³owie przy grobie Pana Jezusa, zapewniaj¹ o Jego zmartwychwstaniu. Anio³owie przy wniebowst¹pieniu, zapowiadaj¹ powtórne przyjœcie Zbawiciela itd. Wiara i nabo eñstwo do anio³ów, to wrodzona potrzeba serca cz³owieczego. W yciu cz³owieka s¹ dwie najwa niejsze chwile: przyjœcie na œwiat i przejœcie do wiecznoœci. Koœció³ Œwiêty w osobie kap³ana, modli siê przy przygotowaniu i poœwiêceniu wody, do Sakramentu Chrztu Œwiêtego; " Spuœæ, Panie, anio³a poœwiêcenia na te wody do obmycia, oczyszczenia ludzi przygotowane." A w czasie udzielenia tego sakramentu, odmawia nad wybranym modlitwê: " Bo e Anio³ów, Archanio³ów któryœ ukaza³ siê Moj eszowi na Synaju......poœlij te œwiêtego anio³a Twego, aby go równie strzeg³, prowadzi³. Skoro chrzeœcijanin odby³ ju ziemsk¹ pielgrzymkê pod stra ¹ anio³ów i zbli a siê godzina jego zgonu czyli przejœcia do wiecznoœci, wówczas Koœció³ natê a wszystkie si³y i po wielekroæ przywo³uje anio³ów i cale niebo, na pomoc duszy wychodz¹cej z cia³a. Po jej zgonie Koœció³ modli siê:

2 strona 2 wrzesieñ 2006 Bogurodzica Nr 9 14 WRZEŒNIA - ŒWIÊTO PODWY SZENIA KRZY A ŒWIÊTEGO GENEZA ŒWIÊTA Czeœæ, jak¹ œwiat chrzeœcijañski otacza³ osobê Jezusa Chrystusa, dotyczy³a równie tego wszystkiego, co mia³o z Nim stycznoœæ. Dlatego tak¹ pieczo³owitoœci¹ tradycja chrzeœcijañska otoczy³a miejsca wskazane przez Ewangelie i uœwiêci³a wiele z nich wystawieniem kaplic a nawet okaza³ych bazylik. Szczególn¹ czci¹ otaczano zawsze Krzy, na którym Pan Jezus odda³ swoje ycie dla rodzaju ludzkiego. Wed³ug staro ytnego podania mia³a go odnaleÿæ w 326 roku œw. Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego. Na wiadomoœæ o tym cesarz mia³ wys³aæ do Jerozolimy najznakomitszych swoich architektów Zenobiusza i Eustaza, którzy na górze Kalwarii wystawili ku czci œw. Krzy a (Ad Crucem) monumentaln¹ Bazylikê: 150 m d³ugoœci i 60 m szerokoœci. Obok niej wystawili Bazylikê Zmartwychwstania Pañskiego (Anastasis). Obie œwi¹tynie by³y po³¹czone ze sob¹ podwórzem. Dnia 13 wrzeœnia 335 roku odby³o siê uroczyste poœwiêcenie i przekazanie miejscowemu biskupowi obu Bazylik. Na tê pami¹tkê obchodzono co roku 13 wrzeœnia uroczystoœæ "Podwy szenia Krzy a œwiêtego". PóŸniej przeniesiono to œwiêto na 14 wrzeœnia najpierw dla tych koœcio³ów, które posiada³y tê czcigodn¹ relikwiê, potem zaœ dla ca³ego Koœcio³a Powszechnego. Na pami¹tkê znalezienia Krzy a œwiêtego obchodziæ zaczêto osobne œwiêto w Koœciele Zachodnim dnia 3 maja (w Polsce przeniesione na 4 maja). Reforma liturgiczna z roku 1969 œwiêto owo po³¹czy³a w jedno ze œwiêtem Podwy szenia Krzy a Œwiêtego obchodzonego 14 wrzeœnia. W 614 roku pogañski król perski, Chozroez, najecha³ na Ziemiê Œwiêt¹. Z tej okazji ograbi³ wszystkie koœcio³y i klasztory katolickie i wiele z nich zburzy³. Wymordowa³ równie i uprowadzi³ do niewoli wielu chrzeœcijan wraz z patriarch¹ Jerozolimy, œw. Zachariaszem. Wtedy tak e, wed³ug podania, uprowadzona zosta³a do Persji relikwia Krzy a œwiêtego. Po zwyciêstwie, jakie cesarz. Herakliusz odniós³ nad Chozroezem, w traktacie pokojowym Persowie zostali zmuszeni do oddania œwiêtej relikwii. By³ to rok 628. Pobo ne podanie g³osi, e kiedy sam cesarz chcia³ na swoich ramionach zanieœæ Krzy Chrystusowy na Kalwariê, móg³ to uczyniæ dopiero wówczas, kiedy zdj¹³ swoje królewskie szaty. Jest to legenda, gdy ze œwiadectwa œw. Cyryla Jerozolimskiego (t 387) wiemy, e ju za jego czasów czcigodn¹ relikwiê podzielono na drobne czêœci i rozes³ano je niemal po wszystkich okolicznych koœcio³ach. FAKT UKRZY OWANIA JEZUSA CHRYSTUSA O ukrzy owaniu Pana Jezusa pisz¹ wszyscy Ewangeliœci. Co wiêcej, podaj¹ bardzo szczegó³owe okolicznoœci tego wydarzenia. Mo e warto przypomnieæ bodaj kilka zdañ: "Na krzy z Nim!" - wo³a³ t³um przed Pi³atem (Mt 27,22; Mk 15,13; k 23,21; J 19,15). "A gdy Go ( o³nierze) wyszydzili, zdjêli z Niego p³aszcz, w³o yli na Niego Jego w³asne szaty i odprowadzili Go na ukrzy owanie" (Mt 27,32; Mk 15,20; k 23,26; J 19,17). "Wychodz¹c spotkali pewnego cz³owieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, eby niós³ Krzy Jego... Gdy Go ukrzy owali, rozdzielili miêdzy siebie ( o³nierze) Jego szaty, rzucaj¹c o nie losy" (Mt 27,35; Mk 15,24; k 23,26; J 19,23). "Wtedy te ukrzy owano z Nim dwóch z³oczyñców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie" (Mt 27,38; Mk 15,27; k 23,35; J 19,18). "Ci zaœ, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrz¹sali g³owami mówi¹c: Jeœli jesteœ Synem Bo ym, zejdÿ z krzy a!" (Mt 27,39; Mk 15,9; k 23,35).

3 Bogurodzica Nr 9 wrzesieñ 2006 strona3 Kara ukrzy owania by³a u ydów znana, chocia w prawie moj eszowym nie by³a przewidziana. I tak Aleksander Janneusz ( przed Chr.) u y³ jej dla ukarania zbuntowanych przeciwko niemu faryzeuszów. Natomiast by³a to kara powszechnie stosowana przez Fenicjan, Kartagiñczyków, Persów i Rzymian. Ci ostatni jednak nie stosowali jej wobec obywateli rzymskich. By³a to bowiem kara hañbi¹ca (szubienica) i bardzo okrutna. Skazañca odzierano z szat, rzucano go na ziemiê, rozci¹gano mu ramiona i nogi, przybijaj¹c je do krzy a. Skazaniec kona³ z omdlenia i gor¹czki, dusi³ siê. Na domiar z³ego wisielca nêka³o mnóstwo komarów, a bywa³o, e konaj¹cego rozrywa³y sêpy. Krzy mia³ zwykle kszta³t litery T (tau). Wed³ug œwiadectwa ewangelistów Pan Jezus zosta³ ukrzy- owany oko³o godziny 12, a umar³ o godzinie 15. Jego pogrzeb odby³ siê o godzinie 17. Dzieñ œmierci Pana Jezusa nazywa Koœció³ Wielkim Pi¹tkiem. Poniewa œmieræ na krzy u mia³a wszystkie znamiona hañby, dlatego cesarz Konstantyn Wielki zniós³ karê œmierci przez ukrzy owanie (316). Szubienica zosta³a ponownie wprowadzona w œredniowieczu, jednak nie mia³a ju kszta³tu krzy a. KULT DRZEWA KRZY A ŒWIÊTEGO Najwiêksz¹ czêœæ drzewa Krzy a œwiêtego posiada obecnie koœció³ Œw. Guduli w Brukseli. Bazylika Œw. Piotra w Rzymie przechowuje czêœæ relikwii, któr¹ cesarze bizantyjscy nosili na piersi w czasie galowych uroczystoœci. W skarbcu katedry paryskiej jest cz¹stka Krzy a œwiêtego, podarowana przez polsk¹ królow¹ Annê Gonzagê, któr¹ mia³a otrzymaæ od króla Jana Kazimierza. Najwiêksz¹ czêœæ Krzy a œwiêtego w Polsce posiada³ koœció³ dominikanów w Lublinie. Zosta³a ona œwiêtokradczo zrabowana w 1991 roku przez nieznanych sprawców. Stosunkowo du ¹ czêœæ Krzy a œwiêtego posiada koœció³ Œw. Krzy a na ysej Górze pod Kielcami. Mia³ j¹ podarowaæ benedyktynom œw. Emeryk (t 1031), syn œw. Stefana, króla Wêgier (t 1038). Od tej relikwii i klasztoru pochodzi nazwa "Góry Œwiêtokrzyskie". Wreszcie doœæ znaczna relikwia Krzy a œwiêtego znajduje siê w Bazylice Krzy a Œwiêtego w Rzymie. Ku czci œw. Krzy a wzniesiono mnóstwo koœcio- ³ów. W samej Polsce jest ich ponad 100. Pod wezwaniem Œw. Krzy a powsta³y osiedla a nawet miasta w ró nych krajach. Istnieje równie kilka rodzin zakonnych - mêskich i eñskich - pod nazw¹ œw. Krzy a. Wœród nich najliczniejsze - to Zgromadzenie Œw. Krzy a, za³o one w 1837 roku, zatwierdzone przez Rzym w 1855 roku a licz¹ce dzisiaj 2638 cz³onków i 299 domów (1975). Z.Z UŒMIECHNIJ SIÊ Z OJCEM ŒWIÊTYM Janem Paw³em II! W 1967 roku arcybiskup-metropolita krakowski zosta³ mianowany kardyna³em. W drodze do Rzymu arcybiskupowi Wojtyle towarzyszy³ wówczas ksi¹dz Tadeusz Pieronek. Wspomina on, e - kiedy jechali ju samochodem do Watykanu - Wojty³a ubrany w strój kadrynalski przypomnia³ sobie nagle, e nie ma... czerwonych skarpetek. Zatrzymali siê zatem przy sklepie oferuj¹cym wszystko dla ksiê y, ale tu czerwonych skarpetek nie by³o; zosta³y wykupione - najprawdopodobniej przez inych kardyna³ów. Pieronek pyta³ o nie jeszcze w dwóch innych sklepach. Bezskutecznie... Poniewa przeje d ali akurat obok mieszkania ksiêdza Deskura, który mia³ za s¹siadów kilku kardyna- ³ów, ksi¹dz Pieronek zaszed³ do niego z nadziej¹, e uda mu siê po yczyæ nieszczêsne skarpetki. Drzwi otworzy³a zakonica, która - jak siê okaza³o - dopiero co odda³a ostatni¹ parê jednemu z purpuratów. Tak wiêc kardyna³ Wojty³a odbiera³ czerwony biret w stroju niekompletnym z punktu widzenia koœcielnej etykiety. Kiedy po uroczystoœci wychodzili z Kaplicy Sykstyñskiej, Wojty³a zwróci³ siê do ksiêdza Pieronka: Wiesz, nie by³o tak Ÿle. Oprócz mnie jeszcze dwóch kardyna³ów nie mia³o czerwonych skarpetek. * * * Metropolita krakowski g³osi³ kiedyœ konferencjê w seminarium ksiê y redemtorystów w Tuchowie. To, co mówi³, wyda³o siê klerykom zbyt uczone, ale Ksiêdzem Kardyna³em byli oczarowani. Najbardziej spodoba³ siê im sposób, w jaki pokona³ odleg³oœæ paru piêter miêdzy aul¹ a reflektarzem: po prostu siad³ w pe³nej kardynalskiej gali na porêczy schodów - i zjecha³. * * * Nadal gdy czas mu na to pozwala³, p³ywa³ latem kaja- kiem i chodzi³ po górach, a zim¹ zak³ada³ narty ty.. A kiedy pytano, czy to uchodzi, eby kardyna³ jeÿdzi³ na nartach, odpowiada³: Kardyna³owi nie uchodzi Ÿ l e jeÿdziæ na nartach. Zagraniczni dziennikarze zapytali go kiedyœ, ilu polskich kardyna³ów jeÿdzi na nartach. 40 procent - odpowiedzia³ Wojty³a. Ale przecie Polska ma tylko dwóch kardyna³ów - dopytywa³ siê dziennikarz. Oczywiœcie, ale kardyna³ Wyszyñski, Prymas Polski, stanowi 60 procent. Z KWIATKÓW JANA PAW A II

4 strona 4 wrzesieñ 2006 Bogurodzica Nr 9 PROSIÆ I DZIÊKOWAÆ ycie fizyczne cz³owieka sk³ada siê z codziennych drobiazgów, zajêæ, obowi¹zków i kopotów. Nie mniej te zawi³oœci - obowi¹zków i trudnoœci napotykamy w yciu duchowym. Tak jak w yciu fizycznym na codzieñ, jesteœmy w naszych poczynaniach powi¹zani z ludÿmi, tak w yciu duchowym nasze postêpowanie, poprzez nasze sumienie jest powi¹zane nici¹ wiary z Najwy szym i Wszechmocnym Bogiem. W Ewangelii wg œw. Mateusza (7.7) czytamy: "Proœcie, a bêdzie wam dane, szukajcie a znajdziecie, ko³aczcie a otworz¹ wam." W dzieciñstwie prosimy rodziców i opiekunów o po ywienie, o rozrywki; w m³odoœci prosimy o coraz wiêcej przy zdobywaniu wiedzy, a po osi¹gniêciu niezale noœci finansowej staramy siê dopasowaæ do otoczenia osób i warunków bytowych. Je eli potrafimy prosiæ rodziców, opiekunów, nauczycieli, pracodawców, to oni oczekuj¹ od nas wdziêcznoœci i podziêkowania. Najlepiej jest gdy z ka d¹ nasz¹ proœb¹ jest i podziêkowanie. W wielu przypadkach zaci¹gamy d³ug wdziêcznoœci, bo nie jesteœmy w stanie wywdziêczyæ siê za wielk¹ przys³ugê. Dziecko, a do dojrza³oœci nie jest w stanie odwzajemniæ siê rodzicom i opiekunom za trud d³ugoletniego wychowania. Codziennie ycie nie szczêdzi nam przypadków w osobach niepokornych dzieci, zasmucaj¹cych rodziców swoim postêpowaniem. Zbyt wielu m³odocianych, nie usamodzielnionych dokonuje wykroczeñ i przestêpstw wobec praw powszechnych a nawet zagra a swoim postêpowaniem rodzinie i s¹siadom. WIARA JEST ASK, A JAKO ASKA NIE WSZYSTKIM JEST DANA. Cz³owiek obdarzony przez Stwórcê woln¹ wol¹, sam wybiera drogê yciow¹ i drogê do Boga. Rozwa aj¹c sprawy naszej nieœmiertelnej duszy spytajmy siebie o co mamy prosiæ Pana Boga. Codziennie w pacierzu prosimy o chleb powszedni i odpuszczenie win. Potrzebny jest nam spokój ducha, wytrwa³oœæ w zachowaniu bo ych przykazañ, ofiarnoœæ w praktykowaniu naszej religijnoœci, a wiêc to o czym mówi katechizmowy zestaw UCZYNKÓW MI OSIERNYCH WZGLÊDEM DU- SZY, a mi³osierdzie wzglêdem bliÿniego jest wa- runkiem koniecznym do zbawienia. Przypomnijmy, o co prosimy w Litanii do Wszystkich Œwiêtych: dla siebie - o odpuszczenie grzechów, o prawdiw¹ pokutê, o utwierdzenie w s³u bie œwiêtej; dla wszystkich - o zachowanie ca³ego koœcio³a œwiêtego, o pobo noœæ dla ca³ego duchowieñstwa, o upokorzenie nieprzyjació³ Koœcio³a Œwiêtego, o pokój i jednoœæ chrzeœcijañstwa, o zgodê i pokój rz¹dz¹cym, o powrót do wiary b³¹dz¹cym, o utwierdzenie wszystkich w wierze, o nagrodê wieczn¹ dobrodziejom, o zachowanie urodzajów, o dobr¹ pogodê, o szczêœcie wieczne dla zmar³ych naszych bliskich i walcz¹cych o wolnoœæ Polski. Prosimy (poza Litani¹) o beatyfikacjê i kanonizacjê polskich s³ug bo ych. W suplikacjach "Œwiêty Bo e, Œwiêty Mocny..." prosimy o zachowanie nas od nag³ej œmierci, masowych epidemii, wojny i klêsk ycio³owych. Œw. Pawe³ Aposto³ w Liœcie do Efezjan ( ) napisa³: "... b¹dÿcie pe³ni Ducha, rozmawiaj¹c ze sob¹ przez psalmy i hymny, i pieœni duchowne, œpiewaj¹c i graj¹c w sercu swoim Panu, dziêkuj¹c zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imieniu Pana nazsego Jezusa Chrystusa." O ile mamy o co prosiæ Pana Boga, ale czy mamy za co dziêkowaæ? W tym wyrêcza nas czêœciowo autor pieœni "Dziêkujemy Ci Ojcze Nasz": dziêkujemy za wiarê, za ycie, za mi³oœæ, za œwiête Imiê Bo e, za nieœmiertelnoœæ, za wszystkie dary Ducha Œwiêtego. A my, to w Krzyszkowicach winniœmy dziêkowaæ, e by³o nam dane widzieæ i s³yszeæ s³ugê bo ego Jana Paw³a II, za utworzenie parafii, za pos³ugê duszpasterzy, za budynki parafialne, za otrzymywane sakramenty œwiête, za rozpoczêt¹ budowê koœcio³a, za rozrost wyspólnoty prarafialnej, za mi³e œpiewanie naszej scholi, za piêkne kwiaty przy o³tarzu, za naszych dobrodziejów, za miejscow¹ szko³ê i katechizacjê. Dziêkujemy za mo liwoœæ uczestnictwa w ró nych nabo eñstwach w kraju i poza krajem za poœrednictwem radia i telewizji. Dziêkujemy za wyniesienie na o³tarze nowych polskich œwiêtych i b³ogos³awionych - naszych patronów. Dziêkujemy w modlitwach naszych prywatnych i wspólnotowych za wolnoœæ i Ojczyznê Naszej-Polski. Romuald Rudzik

5 Bogurodzica Nr 9 wrzesieñ 2006 strona 5 Œwiêty Ojciec Pio - Œwiadek Chrystusa Wraz z otrzymaniem stygmatów, zaczê³a siê dla Ojca Pio prawdziwa Kalwaria, tak fizycznie jak równie duchowa. Do silnego bólu pochodz¹cego z ran, dochodzi³o os³abienie spowodowane utrat¹ krwi. Pisze do rodziców" Moi kochani rodzice, pisze do was z sercem, które przeszywa najdzikszy ból. Có mam wam powiedzieæ, skoro s³owa wiêzn¹ w gardle z powodu goryczy cierpienia, straszliwego cierpienia." Jeszcze bardziej trudniejsza by³a dla Ojca Pio, Kalwaria duchowa. Jej przyczyn¹ by³y reakcje ludzi po rozprzestrzenieniu siê wieœci o stygmatach. Wielu, bardzo wielu myœla³o, e to oszustwo, a nieugiêtoœæ i szorstkoœæ wobec tych, którzy nie okazywali skruchy za swoje grzechy, spowodowa³a e Ojciec Pio przysporzy³ sobie wrogów, zw³aszcza wœród miejscowych kap³anów w San Giovanni Rotundo. Powsta³a przeciwko niemu prawdziwa kampania. Wœród najbardziej zagorza³ych nieprzyjació³, by³ arcybiskup Manfredonii- Pasgnale Gagliardi, który wobec Kongregacji Konsystorza w Rzymie oœwiadczy³: "Ojciec Pio jest we w³adzy szatana." W tej sytuacji Stolica Apostolska zmuszona by³a zbadaæ przypadek zakonnika ze stygmatami z w³aœciw¹ sobie ostro noœci¹, ale zarazem surowoœci¹. Jednak prostego ludu, bardzo pobo nego nie mo na by³o zmyliæ. Lud wierzy bez cienia w¹tpliwoœci w autentycznoœæ stygmatów Ojca Pio, chocia wrogowie starali siê przeciw temu przeciwstawiaæ na wszelkie sposoby, oczerniaj¹c go, i s¹ one wynikiem histerii, czy wrêcz samookaleczenia. Wówczas Ojciec Pio jeszcze bardziej cierpia³, poniewa do pal¹cego bólu cielesnego doszed³ prawdziwy dramat cz³owieka, który czu³ siê os¹dzony i skazany, pomimo e by³ niewinny. Zaczê³a interweniowaæ nauka. Z polecenia Watykanu, do San Giovanni Rotondo przyje d aj¹ lekarze i naukowcy. Podczas mo na powiedzieæ naukowej weryfikacji, dochodz¹ czêsto sprzeczne relacje, które upokarza³y Ojca Pio i nie zadowala³y Stolicy Apostolskiej. By³y one dla zakonnika niekoñcz¹c¹ siê mêk¹, od której z pos³uszeñstwa nie ucieka³, choæ by³a ona przyczyn¹ jego g³êbokiej depresji duchowej. Prawdziwoœæ nadprzyrodzonej natury stygmatów, by³a przez wielu trudna do zaakceptowania. W¹tpliwoœci wci¹ siê wi³y. Watykan postanawia zaprzestaæ przysy³ania lekarzy i poleca aby nikt nie zbli a³ siê do Ojca Pio. Tu nale y zapytaæ czy usi³owano zniszczyæ Ojca Pio? Zaczê³o siê to ju w czerwcu 1922 roku. Najpierw odebrano Ojcu Pio jego ojca duchowego, a by³ nim O. Benedetto, zakazuj¹c równoczeœnie wszelkiej pisanej i mówionej ³¹cznoœci miêdzy nimi. Tu nale y dodaæ, i O. Benedetto przez 12 lat by³ wspania³ym, m¹drym roztropnym kierownikiem duchowym Ojca Pio. Ponadto cieszy³ siê on tak e zaufaniem swych prze³o onych. Dlatego dzisiaj trudno jest zrozumieæ, dlaczego wydano taki zakaz, który wyraÿnie by³ skierowany przeciw osobie Ojca Pio. Lecz to nie koniec cierpienia zakonnika. W roku Œwiête Oficjum wydaje oœwiadczenie e, " nie stwierdzono nadprzyrodzonoœci stygmatów" i naka71mo przeniesienie Ojca Pio do innego klasztoru, ponadto zabroniono mu publicznego sprawowania Mszy Œwiêtej. Wówczas wœród wiernych rodzi siê bunt. W porozumieniu z w³adzami cywilnymi, zorganizowano ca³odobowe pilnowanie klasztoru, aby uniemo liwiæ przeniesienie Ojca Pio. Œwiête Oficjum nakazuje wiernym, aby ca³kowicie powstrzymali siê od Jego odwiedzin, zakazano równie do niego pisania listów. W ten sposób nadszed³ najbardziej smutny maj 1931 roku, kiedy nie tylko zakazano mu sprawowania Mszy Œwiêtej, (móg³ j¹ tylko od tej pory odprawiaæ prywatnie), lecz zakazano mu tak e spowiadania wiernych. Wówczas mo na by³o s³yszeæ jak Ojciec Pio, wzdycha³ czêsto" Niech siê dzieje wola Bo a." I w ten sposób prze y³ ponad 2 lata niczym wiêzieñ. Dwa d³ugie lata ci¹g³ej modlitwy i ogromnego niezawinionego c.d. cierpienia. Nie zna³ powodu takiego stanu, nikt przecie nie zarzuci³ mu nigdy adnego uchybienia i o dziwo nikt nie da³ mu szansy mo liwoœci adnej obrony. Czu³ siê jak w wiêzieniu, ale wszystko to ofiarowa³ Panu Bogu w cichoœci i pokorze. Jak On to z braci zakonnych umia³. By³ przekonany, e jest to czêœæ misji, jak¹ Opatrznoœæ Bo a przydzieli³a mu w ziemskim yciu. By³o to jedno z zadañ jakie mia³ zaakceptowaæ. Wiele osób protestowa- ³o przeciw takiemu traktowaniu Ojca Pio, jednak On nie pragn¹³ adnej obrony i wykazywa³ zdecydowany sprzeciw wobec tych którzy usi³owali go broniæ. Zaufa³ ca³kowicie Bogu, nawet wówczas gdy nadesz³a wieœæ O œmierci Jego matki - Marii Giuseppe Di Nunzio. Ojciec Pio na tê bolesn¹ wiadomoœæ wybucha rzewnym p³aczem. C. d. n. Lucyna Œwietlik okienko z wierszem NIECH UWIERZ By nas za wszelk cenê uniewinniæ wydÿwiga³eœ na wzgórze œmierci Krzy zdrady Krzy pojmania Krzy na œmieræ skazania Krzy rk i nóg przebicia Krzy powolnego konania œwiêty Jan p³aka³ Matka kamienia³a a reszta œwiata? reszta œwiata zawziêcie gra o pienidze kartami znaczonymi krzywd i krwi brata je pije k³óci siê zabija udaje e nie s³yszy protestu sumienia Jezu! szalony Boski Samobójco niech uwierzê e nie na darmo dÿwiga³eœ na wzgórze œmierci Ktrzy Odkupienia Barbara Krê o³ek-paluchowa

6 strona 6 wrzesieñ 2006 Bogurodzica Nr 9 Po wakacjach Wrzesieñ jest miesicem nowego otwarcia. Powracamy z urlopów, wakacji, ze swie ym zapasem si³. W pracy i w szkole czekaj na nas stare obowizki i nowe wyzwania. Niech to bêdzie tak e czas nowego otwarcia w naszym yciu duchowym. Dla tych, którzy w ferworze wakacyjnego szaleñstwa nie zawsze pamiêtali o Bogu - niech wrzesieñ stanie siê por powrotu, przemyœlenia i zadoœæuczynienia potrzebom duszy i powinnoœciom wobec Stwórcy. Ci, którzy urlop spêdzali z Bogiem, umocnieni jego ask niech stan siê odbiciem tego daru - dajc radoœæ, nadziejê i wsparcie innym - cz³onkom rodziny, kolegom w pracy czy szkole, wspó³parafianom. Niech symbolika tego miesica - odejœcie lata, nadcigajca jesieñ pobudzi nas do refleksji. Wrzesieñ jest czasem zbierania plonów. Pomyœlmy, e w naszym yciu te nadejdzie ta pora - zbierzemy plony swoich uczynków i one bêd naszym paszportem ku Wiecznoœci. Niech zatem ka dy z nas wykorzysta dobrze ofiarowane mu chwile. Nie bdÿmy mêczenikami codziennoœci. Z cierpliwoœci i pogod ducha realizujmy swoje zadania - bo Pan Bóg zna nasze mo liwoœci, nigdy nie wymaga od nas wiêcej, ni mo- emy dokonaæ, nie narzuca nam wyœrubowanych norm i tras nie do pokonania, ani tempa realizacji. Sami decydujemy - co i kiedy robimy. Mdrze kierujmy naszym yciem, aby nie zabrak³o czasu na wykonanie najwa niejszego zadania. Ka dy z nas wie - e jego cen jest Radoœæ Wieczna. D my ku Tej Radoœci w nowym roku szkolnym i przez wszystkie kolejne lata. Renata Strug Intencja na wrzesieñ: O WIERNOŒÆ MA ZEÑSK W RODZINACH NASZEJ PARAFII Kalendarz Liturgiczny - wrzesieñ IX Wspomnienie b³. Bronis³awy, dziewicy 20 IX Wspomnienie œwiêtych mêczenników Koreañ skich 3 IX XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 21 IX ŒWIÊTO ŒW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY 8 IX ŒWIETO NARODZENIA NAJŒWIÊTSZEJ MARYI PANNY 22 IX Wspomnienie b³. Bernardyny Marii J ab³oñskiej, dziewicy 10 IX XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 23 IX Wspomnienie œw. Ojca Pio z Pietrelciny, zakonnika 13 IX Wspomnienie œw. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Koœcio³a 24 IX XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 14 IX ŒWIÊTO PODWY SZENIA KRZY A ŒWIETEGO 25 IX Wspomnienie b³. W³adys³awa z Gielniowa, kap³ana 15 IX Wspomnienie Najœw. Maryi Panny Bolesnej 27 IX Wspomnienie œw. Wincentego a Paulo, kap³ana 16 IX Wspomnienie œwiêtych mêczenników 28 IX Wspomnienie œw. Wac³awa, mêczennika Korneliusza, papie a i Cypriana, biskupa 17 IX XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 29 IX ŒWIÊTO ŒWIÊTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA 18 IX ŒWIÊTO ŒW. STANISŁAWA KOSTKI, zakonnika, patrona Polski 30 IX Wspomnienie œw. Hieronima, kap³ana i doktora Koœcio³a

7 Bogurodzica Nr 9 wrzesieñ 2006 strona 7 INTENCJE MSZALNE NA WRZESIEÑ 1 IX 06 pi¹tek Fryderyka Antkiewicz, brat Kazimierz (Msza gregoriañska) O Obfitoœæ ³ask i b³ogos³awieñstw od Serca Pana Jezusa dla Kap³anów sprawuj¹cych Najœwiêtsz¹ Ofiarê w naszej Parafii 2. Podziêkowanie Matce Bo ej Nieustaj¹cej Pomocy za otrzym ne ³aski z proœb¹ o dalsze dla rodziny 2 IX 06 sobota Fryderyka Antkiewicz, brat Kazimierz (Msz gregoriañska) 1. Podziêkowanie przez poœrednictwo Matki Bo ej Nieustaj¹cej Pomocy, za szczêœliwe zbiory i oddalenie klêsk ywio³owych w naszej Parafii 2. Proœba o ³askê pokoju dla œwiata i dla Ojczyzny naszej przez wstawiennictwo Maryi Królowej Pokoju i Pojednania 3. + Stefan, Anna i Jan Zapalscy 4. + Regina Œcibor (12 r. œm.) m. Stanis³aw 3 IX 06 niedziela Odroniów, Witkowskich, Matusiaków i Kwaœniowskich Fryderyka Antkiewicz, brat Kazimierz (Msza grego riañska) 2. + Aleksander Seweryn (19 r. œm.) Do ynkowa dziêkczynna za zebrane plony od IV O³tarza 2. O b³ogos³awieñstwo Bo e dla Teresy i Zdzis³awa w 40 r. œlubu Maria, Klemens, Edmund i Stefan Bronis³awa Mêka 4 IX 06 poniedzia³ek Fryderyka Antkiewicz, brat Kazimierz (Msza gregoriañska) Stefania i Stefan Stañda (r. œm.) 5 IX 06 wtorek Fryderyka Antkiewicz, brat Kazimierz (Msza gregoriañska) Stanis³aw Ozga, Józefa Kaczor jej rodzice i bracia 6 IX 06 œroda Fryderyka Antkiewicz, brat Kazimierz (Msza gregoriañska) 1800 Dziêkczynna z proœb¹ o b³ogos³awieñstwo Bo e, potrzebne ³aski, opiekê Matki Bo ej Nieustaj¹cej Pomocy dla Magdaleny w 18 te urodziny 7 IX 06 czwartek Fryderyka Antkiewicz, brat Kazimierz (Msza gregoriañska) 1800 Za dobrodziejów naszej Parafii 8 IX 06 pi¹tek Fryderyka Antkiewicz, brat Kazimierz (Msza gregoriañska) rez Mieczys³aw uchnicki (7r. œm.) 9 IX 06 sobota Fryderyka Antkiewicz, brat Kazimierz (Msza gregoriañska) 1. + Helena i W³adys³aw Lidwin 10 IX 06 niedziela 700 Za zmar³ych wypominanych wwypominkach rocznych Boles³aw Sosin (4r. œm.) Szyd³owskich, Grzywów i Hermów Fryderyka Antkiewicz, brat Kazimierz (Msza gregoriañska) Leszek Pawlicki 11 IX 06 poniedzia³ek Fryderyka Antkiewicz, brat Kazimierz (Msza gregoriañska) Adam i Bronis³awa Batko 12 IX 06 wtorek 700 Dziêkczynna za ocalenie z wypadku 13 IX 06 œroda Stanis³aw Pajdak od rodziny 14 IX 06 czwartek IX 06 pi¹tek IX 06 sobota Fryderyka Antkiewicz, brat Kazimierz (Msza gregoriañska) 17 IX 06 niedziela 700 rez Wawrzyniec Trêbacz W³adys³aw Witkowski Stanis³awa (1r. œm.) m. Józef (9r. œm.) PaŸdzierkiewicz 18 IX 06 poniedzia³ek 700 Za Parafian 19 IX 06 wtorek Fryderyka Antkiewicz, brat Kazimierz (Msza gregoriañska) 1800 rez. 20 IX 06 œroda Janina Sporysz (1r. œm.) 21 IX 06 czwartek IX 06 pi¹tek IX 06 sobota Fryderyka Antkiewicz, brat Kazimierz (Msza gregoriañska) 1. + Jan Oprych (8r. œm.) 24 IX 06 niedziela Helena i Józef Trzaska, Aniela i Józef Kaczmarczyk s. Józef Fryderyka Antkiewicz, brat Kazimierz (Msza gregoriañska) 1100 rez Bronis³aw Kaja s. Piotr i rodzice i zm. z rodziny Lizak 1800 rez. 25 IX 06 poniedzia³ek 700 Za Parafian 26 IX 06 wtorek IX 06 œroda IX 06 czwartek Ks. Rafa³ Domaga³a od p. Grabowskiego 29 IX 06 pi¹tek rez Fryderyka Antkiewicz, brat Kazimierz (Msza gregoriañska) Micha³, Jan, Wojciech Grabowscy 30 IX 06 sobota Fryderyka Antkiewicz, brat Kazimierz (Msza gregoriañska - koniec)

8 PORZ DEK MSZY ŒWIÊTYCH W NASZEJ PARAFII: * W NIEDZIELÊ * W TYGODNIU o godz. 7, 9, 11, 15, i 18 o godz. 7 i 18 * Po wakacjach Msza Œwiêta wieczor- na bêdzie odprawiana o godz * Rozpoczêcie roku szkolnego w po- niedzia³ek - 4 wrzeœnia br.. o godz * I niedziela miesica 3 wrzeœnia br.. - ADORACJA NAJŒWITSZEGO SAKRAMENTU * Uroczystoœæ MICHA A ARCHANIO- A - 29 wrzeœnia, Msze Œw. o godz i * KORONKA DO MI OSIERDZIA BO- EGO - III pitek miesica - 15 wrze- œnia br.. po Mszy œw. o godz * W ka d sobotê RÓ ANIEC Œwiêty godz * Mo liwoœæ spowiedzi przed ka d Msz Œwiêt * Kancelaria parafialna czynna po Mszach Œwiêtych * Od 1 wrzeœnia w ka dy wtorek przez ca³y rok mo na sk³adaæ do skrzynki intencje do Œw. Antoniego. * Uroczyste otwarcie dzia³alnoœci w nowym roku szkolnym grup: mini- strantów, scholi i oazy - 16 wrzeœnia br.. o godz na plebanii Przyjeli Sakrament Chrztu Œwiêtego: Bart³omiej, Piotr Lachman Och r. Piotr S³omka Anna Hodurek Oliwia, Natalia Cie Och r. Artur Gomu³ka Magdalena Cie Wiktor, Aleksander Grabski Och r. Artur Pieczara Angelika Wawrzkiewicz Leon, Lubomir Gawlik Och r. Robert Musia³ Katarzyna Skupniewicz Dawid, Marek Kud³a Och r. Grzegorz Sacharuk Patrycja Kud³a Gabriela êgowska Och r. Robert Klincewicz Magdalena Klincewicz Karolina, Janina Galon Och r. Micha³ Kotula Ilona Œwieczka Karol, Piotr Galon Och r. Andrzej Kotula Wioletta Œwieczka Oliver Szajna Och r. ukasz Wojtoñ Elizabeth Turza ODESZLI DO WIECZNOŒCI Jacek, Grzegorz Kruszyñski Ur r. Kraków Zg r. Kraków Witamy w naszej Wspólnocie Parafialnej! Wieczne odpoczywanie racz im daæ Panie! ZAWARLI SAKRAMENT MA EÑSTWA Mateusz, Marek Grabek Anna, Maria Sosin r. Stanis³aw Pajdak Ur r. Zegartowice Zg r. Kraków Szczêœæ Bo e na Nowej Drodze ycia! BOGURODZICA Gazetka wydawana przez parafiê p.w. MB Nieustaj¹cej Pomocy w Wieliczce-Krzyszkowicach. Zespó³ redaguj¹cy: ks. Wies³aw Popielarczyk, ks. Zdzis³aw Ziêba, kl. Pawe³ Zaczyk, Lucyna Œwietlik, Romuald Rudzik, Renata Strug. Adres: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA. p.w. MB Nieustaj¹cej Pomocy, ul. Jaœminowa 5, Wieliczka Tel.: Ks. proboszcz: ; Ks. wikary:

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami.

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami. PYTANIA DLA OSóB PRZYGOTOWUJ¹CYCH SIê DO PRZYJêCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII ŒW. RODZINY W S³UPSKU 1.Co to jest religia? Religia jest to ³¹cznoœæ cz³owieka z Panem Bogiem. 2.Co to jest Pismo œwiête?

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

Nawracać się. 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu. Modlitwa małżeńska

Nawracać się. 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu. Modlitwa małżeńska Nawracać się 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu Modlitwa małżeńska Wspólnota Ruchu Światło - Życie On Jest (www.onjest.pl) marzec 2013 Opracowanie: Monika Mosior/ Jerzy Prokopiuk Modlitwa małżeńska

Bardziej szczegółowo

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ 113 LITANII Wybór i opracowanie ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2012 SPIS TREŚCI Słowo wprowadzenia... 7 Psalm 136(135)... 13 Część I Litanie do Trzech Osób Trójcy Świętej

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA

B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA SKRÓCONY OBRZÆD B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA Obrzêdy wstêpne 36. Celebrans, przed obrazem Matki Bo ej, zwraca siê do tych, którzy maj¹ przyj¹ã Szkaplerz, i zachêca ich do wùaœciwego uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE Nowa Pascha. Szczyt liturgii i dziejów... 49

TRIDUUM PASCHALNE Nowa Pascha. Szczyt liturgii i dziejów... 49 SPIS TREŒÆI S³owo wstêpne................................ 7 1. Jaœnieje szczyt Roku liturgicznego Pascha.. 7 2. Co oznacza termin Pascha?............... 10 3. Misterium Paschalne obejmuje wszystko....

Bardziej szczegółowo

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Efezjan 6:10-24 10. W końcu, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. 11. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła.

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada

Bardziej szczegółowo

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz Tischner KS. JÓZEF Tischner KS. JÓZEF Opracowanie Wojciech Bonowicz Wydawnictwo Znak Kraków 2010 KAZANIE PIERWSZE o tym, za kogo umarł Pan Jezus KSIĄDZ JÓZEF: Dzieci kochane! Wysłuchaliśmy przed chwilą

Bardziej szczegółowo

Spotkanie kręgu ma trzy integralne części:

Spotkanie kręgu ma trzy integralne części: Spotkanie kręgu ma trzy integralne części: ü Modlitwa (także z dziećmi i wstawiennicza), ü Formacja z dzieleniem, ü Agapa (na początku lub na końcu spotkania). Każda z tych części jest ważna, nie pomijajmy

Bardziej szczegółowo

Słuchaj, Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan JEST JEDEN. (Marek 12,29).

Słuchaj, Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan JEST JEDEN. (Marek 12,29). Jedynemu Bogu, Panu i mojemu Zbawicielowi, JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, dziękuję. Słuchaj, Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan JEST JEDEN. (Marek 12,29). Nie znam większej radości, niż radość pisania o naszym Bogu, Panu

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A

K R Y T E R I A O C E N I A N I A K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie III klasy szko³y podstawowej do programu nr AZ-1-01/1 i podrêcznika nr AZ-13-01/1-5 Jezusowa wspólnota serc pod redakcj¹ ks. Stanis³awa abendowicza

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r.

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r. Rozkład materiału dla kl. 2 szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Kochamy Pana Jezusa zgodnych z Programem nauczania religii W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III

KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III s. Agata Trzaska KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III TEMAT: Powołanie do życia konsekrowanego co to takiego? ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE 1. Cele katechetyczne wymagania ogólne Uczeń uświadamia sobie kim

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK PAŃSKI 2013 STYCZEŃ

SCHEMAT KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK PAŃSKI 2013 STYCZEŃ SCHEMAT KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK PAŃSKI STYCZEŃ 1 ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 3 4 (pierwszy piątek) 6 Niedziela po Narodzeniu Pańskim: OBJAWIENIE PAŃSKIE (adoracja Najśw. Sakramentu) 3 Niedziela

Bardziej szczegółowo

Teksty zaproszeñ œlubnych

Teksty zaproszeñ œlubnych Teksty zaproszeñ œlubnych 1. Anna Nowak i Pawe³ Kowalski wraz z Rodzicami maj¹ zaszczyt zaprosiæ Sz.P.... na Ceremoniê Sakramentu Ma³ eñstwa, którego udziel¹ sobie dnia 18 sierpnia 2012 roku o godzinie

Bardziej szczegółowo

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE Numer 7 (113) Mierzeszyn, 15 marca 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 UROCZYSTOŚĆ 110. ROCZNICY MSZY ŚWIĘTEJ PRYMICYJNEJ KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA POD

Bardziej szczegółowo

Sentencje. 1 'Kochaæ, to nie znaczy patrzeæ na siebie nawzajem, lecz patrzeæ razem w tym samym kierunku.' /A. de Saint Exupery/

Sentencje. 1 'Kochaæ, to nie znaczy patrzeæ na siebie nawzajem, lecz patrzeæ razem w tym samym kierunku.' /A. de Saint Exupery/ Podziêkowanie Serdecznie dziêkujemy za przybycie i za nasze zdrowie toastu wypicie. Dziêkujemy za chêæ dzielenie radoœci, za yczenia, prezenty i wszystkie serdecznoœci. Serdecznie dziêkujemy, e byliœcie

Bardziej szczegółowo

Eucharystia. Hasła do zdjęć z I Komunii św. z dnia 21/22 maja 2016 r. dla poszczególnych dni:

Eucharystia. Hasła do zdjęć z I Komunii św. z dnia 21/22 maja 2016 r. dla poszczególnych dni: Eucharystia Autor: Administrator 11.04.2008. Zmieniony 25.05.2016. Hasła do zdjęć z I Komunii św. z dnia 21/22 maja 2016 r. dla poszczególnych dni: sobota: k2016.05.21 niedziela godz. 10.30: k2016.05.22g1030

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalne Bramy Miłosierdzia

Archidiecezjalne Bramy Miłosierdzia Archidiecezjalne Bramy Miłosierdzia Wszyscy wierni mogą zyskać odpust zupełny odbywając pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w Bazylikach papieskich w Rzymie, w każdej Katedrze oraz kościołach wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

================================================

================================================ Barbara Jańczuk Święta i uroczystości październikowe.1 Moja modlitwa różańcowa......2 Rok Eucharystii..3 Wydarzenia z życia świętych......5 Pośmiejmy się....6 ================================================

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym Dla pierwszych chrześcijan Duch Święty nie był abstrakcją ale Osobą, która obdarza nowym życiem, siłą, odwagą i entuzjazmem. I tak naprawdę nic się nie zmieniło. Bóg udziela nam dzisiaj obiecanego Ducha,

Bardziej szczegółowo

Redaguje: Karina Hübsch

Redaguje: Karina Hübsch K C I K D L A D Z I E C I K CIK DLA DZIECI Redaguje: Karina Hübsch Kochane Dzieci! Œwiêta Bo ego Narodzenia ju siê rozpoczynaj¹. Zapewne niektórzy z Was pomagali rodzicom w œwi¹tecznych przygotowaniach

Bardziej szczegółowo

Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia z Rybna

Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia z Rybna Siostry z Rybna, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Siostry Służebnice Bożego Miłosierdzia Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego jest katolickim zgromadzeniem zakonnym żeńskim, założonym

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

KATEDRA BYDGOSKA. poniedziałek 9 30 12 00

KATEDRA BYDGOSKA. poniedziałek 9 30 12 00 poniedziałek 9 30 12 00 4 lipca Niepokalanego Poczęcia NMP 11 lipca Opatrzności Bożej 18 lipca Przemienienia Pańskiego 25 lipca Opatrzności Bożej 1 sierpnia Niepokalanego Poczęcia NMP 8 sierpnia Opatrzności

Bardziej szczegółowo

Katechumenat rodzinny

Katechumenat rodzinny Katechumenat rodzinny W ramach realizowania tematu roku "Deuterokatechumenat" proponujemy do ewentualnego wykorzystania konspekty spotkań kręgu związane z katechumenatem rodzinnym. Pytania i sugestie z

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Synod papie a Franciszka

Synod papie a Franciszka Synod papie a Franciszka ~ 1 ~ ... Krystian Kratiuk... ~ 2 ~ Krystian Kratiuk Synod papie a Franciszka Warszawa 2016 ~ 3 ~ Komu innemu móg³bym zadedykowaæ ksi¹ kê napisan¹ w obronie nierozerwalnoœci ma³

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU; I CZWARTEK MIESIĄCA

CZWARTEK WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU; I CZWARTEK MIESIĄCA Prószków Przysiecz p a ź d z i e r n i k 2018 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl W październiku w Prószkowie nabożeństwo różańcowe odprawiane jest w ciągu

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

œwiêt¹. Jesteœmy obecni na niej tylko dla samego bycia obecnym. Uczestniczymy w tym obrzêdzie dla samego uczestniczenia. Bierzemy udzia³ w tym

œwiêt¹. Jesteœmy obecni na niej tylko dla samego bycia obecnym. Uczestniczymy w tym obrzêdzie dla samego uczestniczenia. Bierzemy udzia³ w tym NASZA EUCHARYSTIA Jak my odbieramy Mszê œwiêt¹? Jak widzimy Ucztê Eucharystyczn¹? Jak traktujemy to powtórzenie Ostatniej Wieczerzy w kszta³cie obrzêdu liturgicznego? Co jest dla nas najwa niejsze we Mszy

Bardziej szczegółowo

OKRES WIELKANOCNY 19.05.2014-25.05.2014.

OKRES WIELKANOCNY 19.05.2014-25.05.2014. OKRES WIELKANOCNY 19.05.2014-25.05.2014. PONIEDZIAŁEK 19.05.2014 8.00 intencja CR KS. REKTOR za Stanisława Rogozik (greg 19) o błogosławieństwo dla brata Janka z okazji urodzin SPOWIEDŹ 19.30 Nabożeństwo

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo

Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan

Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan Venusian Script Collection of Texts Part III - Copyright 2000 by Omnec Onec Zbiór tekstów Part III - Copyright 2000 by Omnec Onec Kopiowanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Ocenia się wiedzę

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

25 Niedziela zwykła ( 20.09.2015 ) Rocznica poświęcenia naszych kościołów Dzień Środków Społecznego Przekazu

25 Niedziela zwykła ( 20.09.2015 ) Rocznica poświęcenia naszych kościołów Dzień Środków Społecznego Przekazu 1663r. Sierakowice 1673r. 1663r. 25 Niedziela zwykła ( 20.09.2015 ) Rocznica poświęcenia naszych kościołów Dzień Środków Społecznego Przekazu Goszyce 1932r. 7.30 Sierakowice 9.30 Goszyce 11.00 budowniczych

Bardziej szczegółowo

32 ROCZNICA-POROZUMIENIA SIERPNIOWE

32 ROCZNICA-POROZUMIENIA SIERPNIOWE BIULETYN N S Z Z S O L I DA R N O Ś Ć K W B KO N I N Do użytku wewnętrznego Biuletyn Nr 77 SIERPIEŃ 2012 Data wydania 30.08.2012 R. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. /bł. Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu 3 Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu Panie Jezu, my, naród polski, przed Tobą na kolana upadamy. Wobec Nieba i ziemi wyznajemy: Ty jesteś Bogiem naszym, Zbawicielem naszym, Ty jesteś Królem

Bardziej szczegółowo

CO S YCHAÆ W BETANII?

CO S YCHAÆ W BETANII? CO S YCHAÆ W BETANII? Kwiecieñ 2013 PROSTO Z BIURKA PASTORA Oddajemy do r¹k betañczyków kolejne, wiosenne Halo z kalendarzem wydarzeñ na najbli sze miesi¹ce. Po okresie d³ugiej zimy i pochmurnych dni czas

Bardziej szczegółowo

Indywidualne kartki œwi¹teczne

Indywidualne kartki œwi¹teczne Indywidualne kartki œwi¹teczne CMYK foliowane TWOJE LOGO WYBRANE ZDJÊCIE Z KATALOGU LUB DOSTARCZONE TWOJE LOGO I DANE ADRESOWE ul... Twoja Ulica 10 60-000 Twoja Miejscowoœæ tel. +48 61 800 00 00 fax +48

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004

Bardziej szczegółowo

PLAN P ZBAWIENIA ZBA

PLAN P ZBAWIENIA ZBA PLAN ZBAWIENIA CZYM JEST PLAN ZBAWIENIA? Plan zbawienia* to plan szcz Êcia dla dzieci Boga. Jego sednem jest ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa. JeÊli b dziesz post powaç wed ug nauk Jezusa Chrystusa, odnajdziesz

Bardziej szczegółowo

C 2.10. PomyÊl i wykonaj. M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw. Spo eczeƒstwo na tle dziejów Dziedzictwo kulturowe

C 2.10. PomyÊl i wykonaj. M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw. Spo eczeƒstwo na tle dziejów Dziedzictwo kulturowe C 2.10 PomyÊl i wykonaj M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw zaznaczonych na mapie oni pochodzà. Pokoloruj terytorium w aêciwego kraju. Pod ka dà wypowiedzià zapisz nazw

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW KAPŁANÓW

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW KAPŁANÓW PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW KAPŁANÓW W PARAFII ŚW. JÓZEFA W TCZEWIE (2015/2016) KS. PRAŁAT ANTONI DUNAJSKI PROBOSZCZ dyżur: w piątek, dzień wolny: środa Kierowanie całością prac duszpasterskich i administracyjnych

Bardziej szczegółowo

1 Mało znane litanie do Świętych

1 Mało znane litanie do Świętych 1 Spis treści 2 Spis treści Słowo wstępne......5 Litania do Świętej Anny......7 Litania do Świętego Judy Tadeusza......9 Litania o Świętej Marii Magdalenie.... 11 Litania do Świętego Jerzego.... 13 Litania

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Jasło 15.11.2014 r. Protokół

Jasło 15.11.2014 r. Protokół Protokół Jasło 15.11.2014 r. z zebrania działkowców ROD Nasz Ogródek w Jaśle w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI MODLITWY Akt pokuty... 70 72 Akt poświęcenia się Sercu PJ... 233 Akty uwielbienia... 138 Akty wiary, nadziei, miłości i skruchy... 15 Anioł Pański... 20 Błogosławieństwo dzieci...

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II.

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Liturgia Godzin ] PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 1 / 8 W pozostałych

Bardziej szczegółowo

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz "Jezu ufam Tobie"

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz Jezu ufam Tobie Łagiewniki Świątynia Opaczności Bożej - Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego Obraz "Jezu ufam Tobie" Obraz "Jezu ufam Tobie" został namalowany po raz pierwszy w historii

Bardziej szczegółowo

P R Z E D S T A W I E N I E

P R Z E D S T A W I E N I E P R Z E D S T A W I E N I E O TEMATYCE BOśONARODZENIOWEJ JA TAKśE PÓJDĘ DO TEJ STAJENKI opracowanie: Krystyna Kwiatkowska Występują: Narrator, Anioł, Dziecko, Pasterz, Król, Józef, Maryja, Jezus, Jacuś,

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2009 / Czytanie dziecku alternatywą dla masowej kultury mediów. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119,

Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119, Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119, OPINIA PRAWNA DLA AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI ZAMEK NA TEMAT PRAWA CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo

RUCH KONTROLI WYBORÓW. Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu 6 września 2015 r.

RUCH KONTROLI WYBORÓW. Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu 6 września 2015 r. RUCH KONTROLI WYBORÓW Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu września r. Plik zawiera - dwie tabele pomocnicze do zliczania wyników cząstkowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania RELIGIA w Szkole Podstawowej nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie

Przedmiotowy System Oceniania RELIGIA w Szkole Podstawowej nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie owy System Oceniania RELIGIA w Szkole Podstawowej nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie owy System Oceniania z religii jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej nr 72 im.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa

Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa Żałoba Śmierć bliskiej osoby to dramatyczne wydarzenie. Nagła śmierć w wyniku morderstwa lub zabójstwa wywołuje szczególny

Bardziej szczegółowo

CODZIENNIK KAPŁAŃSKI

CODZIENNIK KAPŁAŃSKI niedziela przy ołtarzu CODZIENNIK KAPŁAŃSKI 3 lipca 2016 14. NIEDZIELA ZWYKŁA W najnowszym numerze Niedzieli ogólnopolskiej: CUDOWNIE WYRAŻONE Film dokumentalny pt. Życia nie można zmarnować w reżyserii

Bardziej szczegółowo

Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku

Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku W tym roku, 28 lutego, odbył się na kłobuckiej ziemi - po raz drugi - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tropem Wilczym. Tegoroczna impreza przyciągnęła

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii Klasa VI szkoły podstawowej Program: Wezwani przez Boga Numer programu: AZ 2-01/1 Podręcznik: Uświęceni w Duchu Świętym SEMESTR I I. Odnaleźć siebie Katechizowany: - ma świadomość

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r.

II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r. Kod ucznia (numer na ławce) Zdobyte punkty:.../50 p. II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r. Test zawiera 8 zadań, dotyczących

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

DOBRY PASTERZ. {tab=gdzie i kiedy spotkania?}

DOBRY PASTERZ. {tab=gdzie i kiedy spotkania?} DOBRY PASTERZ {tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w salce w domu parafialnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i św. s. Faustyny na Koniuchach w czwartki o godz. 19. Za wyjątkiem zawsze drugiego

Bardziej szczegółowo

O Królowaniu królowi Cypru fragmenty

O Królowaniu królowi Cypru fragmenty œw. Tomasz z Akwinu* O Królowaniu królowi Cypru fragmenty Rozdzia³ 15: O tym, e pojêcie rz¹dów zaczerpniête zosta³o z rz¹dów boskich 15.1. I jak za³o enia miasta lub królestwa odpowiednio zaczerpniêto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

KS. PROF. DR HAB. INFUŁAT WŁADYSLAW BOCHNAK HONOROWY OBYWATEL LEGNICY

KS. PROF. DR HAB. INFUŁAT WŁADYSLAW BOCHNAK HONOROWY OBYWATEL LEGNICY KS. PROF. DR HAB. INFUŁAT WŁADYSLAW BOCHNAK HONOROWY OBYWATEL LEGNICY Ks. prof. dr hab. Władysław Bochnak urodził się w 1934 r. w miejscowości Groń k. Nowego Targu. Studia teologiczne odbył we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Wniebowstąpienie Pańskie wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40.

Wniebowstąpienie Pańskie wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. Wniebowstąpienie Pańskie wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. dniu po Zmartwychwstaniu Pańskim. Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie I. Formy oceniania ucznia. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się w całym procesie katechizacji za pomocą następujących

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

Temat: Św. Bernadetta Soubirous.

Temat: Św. Bernadetta Soubirous. Kazanie ze spotkania młodych 11 października 2014r. Temat: Św. Bernadetta Soubirous. Wiara otwiera nam drogę do Bożej rodziny, tworząc duchową rodzinę. "Błogosławione łono które Cię nosiło". Pan Jezus

Bardziej szczegółowo

Trwajcie mocni w wierze

Trwajcie mocni w wierze Trwajcie mocni w wierze Trwajcie mocni w wierze / TRWAJCIE MOCNI W WIERZE Niech Chrystus, Wschodzące Słońce, opromieni wszystkie ciemności naszego życia swoim blaskiem, niech skieruje nasze kroki na drogę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo