STUDIA INFORMATICA 2001 Volume 22 Number 3 (45)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA INFORMATICA 2001 Volume 22 Number 3 (45)"

Transkrypt

1 STUDIA INFORMATICA 2001 Voume 22 Numbe 3 (45) Pzemysław KOWALSKI, Kzysztof SKABEK Instytut Infomatyki Teoetycznej i Stosowanej PAN PRZETWARZANIE INFORMACJI WIZYJNEJ W KOMPUTEROWYM SYSTEMIE Z MOBILNĄ GŁOWICĄ STEREOWIZYJNA Steszczenie. Do badań wykozystano steowany zdanie z komputea niewieki pojazd gąsienicowy z wysięgnikiem, na któym umieszczono głowicę steeowidzącą. Zadaniem systemu jest utwozenie epezentacji pzestzennej obiektów obsewowanej sceny 3D na podstawie sekwencji obazów steeoskopowych pochodzących z óżnych punktów widokowych ozmieszczonych wokół sceny statycznej. Do epezentacji obiektów sceny wykozystano gafy stuktuy. Opisano także gafowe agoytmy ekonstukcji sceny 3D. PROCESSING OF VISUAL INFORMATION IN THE COMPUTER SYSTEM WITH THE MOBILE STEREO HEAD Summay. As a hadwae patfom we used a eseach vehice with a steeovision head contoed by a emote compute. The task of the pesented system is constuction of a compete 3D scene epesentation on the basis of steeo sequences fom diffeent points of view paced aound the static scene. Stuctue gaphs wee used to epesent objects of 3D scene. Gaph agoithms fo 3D scene econstuction wee descibed. 1. Patfoma badawcza Podstawą akwizycji obazów w systemie jest aktywna głowica steeowidząca osadzona na niewiekim pojeździe gąsienicowym z wysięgnikiem. Steowanie pojazdem odbywa się za pomocą pięciu siników eektycznych pozwaających na jazdę do pzodu, do tyłu, skęty,

2 2 P. Kowaski, K. Skabek podnoszenie i opuszczanie wysięgnika z głowicą steeowidzącą a także obót oaz podnoszenie i opuszczanie głowicy. Pzyjęto mode, w któym dana jest scena statyczna (nieuchome obiekty, stacjonane oświetenie itp.), natomiast kamey mają możiwość obotu wokół okeśonego punktu centanego sceny. Rys. 1. Schemat systemu aktywnego steeowidzenia Fig. 1. Scheme of the active steeovision system 2. Pzesyłanie infomacji wizyjnej w systemie Aktywna głowica steeowidząca jest połączona z komputeem (stacją oboczą Sun) za pośednictwem dwóch łączy bezpzewodowych. Piewsze z nich służy do tansmisji obazów, a dugie do tansmisji poeceń steujących [1, 2]. Mimo posiadania pzez głowicę dwóch kame, nie istnieje możiwość ównoczesnej tansmisji obazów z obu kame. Wynika to z faktu wykozystania pojedynczego łącza do tansmisji obazów. Zastosowany zestaw Wieess Cop, składający się z odbionika i nadajnika sygnałów audio-video, jest w zasadzie pzeznaczony da zastosowań teewizji pzemysłowej, w któych może pacować z wykozystaniem wieu óżnych kanałów. Kanały w odbioniku są jednak pzełączane ęcznie, co uniemożiwia ich pogamowe pzełączanie; podobnie wybou kanału w nadajniku, dokonuje się zwieając odpowiednie zwoki. Odbionik dysponuje pojedynczymi wyjściami da sygnału video i audio.

3 Pzetwazanie infomacji wizyjnej w komputeowm systemie... 3 Kata akwizycji obazu Sun Video Uta Pus, dysponuje dwoma wejściami sygnału video. Zaeta ta nie może być jednak wykozystana, z uwagi na wykozystanie pojedynczego zestawu Wieess Cop, z jednym kanałem wybanym pzed ozpoczęciem pacy systemu. Kata akwizycji może pacować z obazami w fomatach NTSC (640x480) i PAL (768x576). W amach pojektu zastosowano dwie czano-białe kamey CCD i system PAL. Poecenie akwizycji obazów wbudowano w poceduę steowania aktywną głowicą steeowidzącą może zostać wywołane jako jedno z poeceń języka skyptowego. W pocesie akwizycji obazów wykozystuje się funkcje naeżące do bibioteki XIL. Kamey są pzełączane zdanie pzy wykozystaniu łącza bezpzewodowego da poeceń steujących. Rozwiązanie takie uniemożiwia pacę w czasie zeczywistym, ze wzgędu na opóźnienia w pzełączaniu kame, mające wpływ na czas akwizycji. 3. Steowanie patfomą wizyjną Kanał steowania został zapojektowany w opaciu o standad RS 232c. Aby umożiwić autonomiczną pacę głowicy do tansmisji wykozystano dwa adimodemy, pacujące na częstotiwości 433,92 MHz. Wykozystano tyb tansmisji 8 bitowej, z bitem pazystości i jednym bitem stopu; o pędkości 1200 bitów na sekundę. Kanał steowania pacuje w tybie haf-dupex wynika to z wykozystania potokołu BNET (opacowanego w fimie SCS), da tansmisji poeceń. Lista poeceń steujących aktywną głowicą steeowizyjną obejmuje: Ruch pojazdu (Fowad, Backwad, Left, Right, AmUp, AmDown, HeadUp, HeadDown, HeadLeft, HeadRight); Włączanie i wyłączanie kame, akwizycję obazu (GetImage, GetSteeo, GetLeft, GetRight). Pełniejszy opis języka skyptowego, wykozystywanego jako intefejs da wydawania poeceń aktywnej głowicy steeowizyjnej; a odpowiadający dostępnym poeceniom da steowania głowicą, zawato w [1, 2]. Poecenia pzesyłane są do steownika aktywnej głowicy steeowidzącej w postaci seii wpisów do ejestów. Pzykładowo akwizycja pay steeoobazów pzebiega w kiku etapach: 1. Włączenie kamey nume 2 (ewej). 2. Włączenie kamey, wymaga zapisania w ejestze steownika kiku koejnych watości: wstawienie do ejestu steownika nume dwa, numeu kamey (pzesyłana amka SetExt[3]);

4 4 P. Kowaski, K. Skabek wstawienia do ejestu steownika nume jeden watości 5 (odpowiada poeceniu włącz kameę ); wstawienie do ejestu steownika nume zeo, watości 5 (odpowiada zgłoszeniu popawności połączenia); uuchomienie pogamu steownika (pzesyłana amka BasRun); wysłanie do ejestu steownika nume tzy watości -1 (odpowiada ustawieniu fagi gotowości, czyi wywołaniu uuchomienia poceduy). 3. Akwizycja obazu; 4. Włączenie kamey nume 1 (pawej) 5. Akwizycja obazu 6. Wyłączenie kamey nume 1 (pawej). Wyłączenie pzebiega podobnie do włączenia, z wyjątkiem ustawienia ejestu nume jeden da poecenia wyłączenia kamey jest on ustawiany na watość 6. Jak łatwo wyiczyć, wykonanie akwizycji pay steeoobazów wymaga pzesłania do steownika 15 amek potokołu BNET. Odbió każdej amki jest potwiedzany pzez steownik (odbieając amkę SetExt steownik odpowiada sygnaizując ewentuany błąd amka BasE; BasRun odpowiada BasStat). Typowa amka w potokoe BNET składa się z adesu (1 bajt), numeu amki (2 bity) i kodu poecenia (6 bitów); pzesyłanych danych oaz 2 bajtów sumy kontonej CRC. Ramka typu SetExt (ustawianie zawatości ejestu) zawiea 4 bajty danych, iczy więc w sumie 8 bajtów; amka BasRun zawiea 33 bajty danych; amka BasE zawiea jeden bajt danych; a amka BasStat 3 bajty danych. Łącznie jednemu włączeniu/wyłączeniu kame odpowiada pzesłanie 96 bajtów; czyi uwzgędniając wyłącznie pzesyłanie danych, eaizacja takiego poecenia nie może twać kócej niż 0,8s; a cały poces (3 pzełączenie) 2,4 s. W wyiczeniu nie uwzgędniono ewentuanych etansmisji, wynikających z możiwych zakłóceń w komunikacji. Opócz opóźnień wynikających z czasu tansmisji poeceń pzełączenia kame, pojawiają się ównież opóźnienia wynikające z samego czasu eaizacji akwizycji obazu pzez katę Sun Video Uta Pus; oaz późniejszego pzetwazania uzyskanych obazów. Wynika stąd, że nie można dokonywać anaizy obazów uzyskanych pzez aktywną głowicę steeowidzącą na bieżąco w czasie akwizycji wymusza to pzyjęcie stategii nawigacji mającej postać seii pouszeń głowicą występujących napzemiennie z akwizycjami obazów i ich anaizą.

5 Pzetwazanie infomacji wizyjnej w komputeowm systemie Pzetwazanie astowych obazów steeo 4.1. Mode zutowania Obaz ejestowany pzez pojedynczą kameę jest zutem pespektywicznym obsewowanej sceny pzestzennej. Mode pzekształcenia pespektywicznego zapezentowano na ys. 2. Mode składa się z płaszczyzny obazu π oaz punktu pzestzennego O będącego śodkiem zutowania. Odegłość pomiędzy π i O jest długością ogniskowej f. Posta pzechodząca pzez punkt O oaz postopadła do płaszczyzny π nazywa się osią optyczną. Oś optyczna pzecina płaszczyznę π w punkcie O zwanym punktem centanym. Rys. 2. Mode pespektywiczny kamey Fig. 2. Mode of pespective camea Punkt = [ zyxp,, ] T jest obazem punktu = [ ZYXP,, ] T na płaszczyźnie π. W układzie odniesienia kamey da modeu pespektywicznego pawdziwe jest następujące pzekształcenie: X Y fx fy ===,, fz. (1) Z Z Agoytmy ekonstukcji sceny pzestzennej oaz obiczania położenia obiektów w pzestzeni wymagają ównań wiążących współzędne punktów w pzestzeni 3D ze współzędnymi ich odpowiedników na płaszczyźnie obazu. W ceu powiązania óżnych układów odniesienia (układ gobany, układ kamey, układ obazu) konieczne jest oszacowanie paametów wewnętznych i zewnętznych kamey. Paamety zewnętzne definiują położenie i oientację układu odniesienia kamey w stosunku do gobanego układu odniesienia. Podstawowe paamety tego pzekształcenia to: T wekto tansacji opisujący wzgędne położenie śodków dwóch układów odniesienia, R maciez obotu o wymiaze 33, maciez otogonana powodująca nałożenie

6 6 P. Kowaski, K. Skabek odpowiadających sobie osi układów. Otogonaność eacji zmniejsza iczbę stopni swobody do tzech, co odpowiada kątom obotu: α β,,. γ Reacja pomiędzy współzędnymi punktu P w gobanym układzie współzędnych oaz układzie współzędnych kamey P C jest następująca: = ( PRP WC )T. (2) Paamety wewnętzne chaakteyzują optyczne, geometyczne i cyfowe cechy kamey. Do modeu pespektywicznego kamey wymagane są tzy odzaje paametów wewnętznych okeśające: zut pespektywiczny, da któego jedynym paametem jest długość ogniskowej f, pzekształcenie pomiędzy układem współzędnych kamey a współzędnymi piksei, zniekształcenia geometyczne tou optycznego. Naeży powiązać ze sobą współzędne ( ) obazu wyażone w pikseach ze współzędnymi ( im im P W,punktu yx obazu w układzie odniesienia,tego )yx samego punktu w układzie odniesienia kamey. Zaniedbując zniekształcenia geometyczne wpowadzane pzez układ optyczny oaz zakładając, że matyca CCD kamey wykonana jest jako postokątna siatka eementów fotoczułych, mamy ównania: ( ) = im x soxx = ( im y ), (3) soyy gdzie: ( oo, współzędne )yx śodka obazu w pikseach, (, efektywny ss )yx ozmia piksea w mm, odpowiednio w kieunku poziomym i pionowym Zagadnienia steeowidzenia Steeowizja zajmuje się pozyskiwaniem infomacji o stuktuze 3D oaz odegłości w scenie na podstawie dwóch ub więcej obazów pochodzących z óżnych punktów widzenia [7]. Za pomocą systemu steeowizyjnego można ozwiązać zaówno zadanie ustaenia odpowiedniości, jak ównież ekonstukcji 3D. Ustaenie odpowiedniości poega na okeśeniu, któe punkty z jednego obazu odpowiadają punktom na dugim oaz odzuceniu punktów pzesłoniętych. Mając daną pewną iczbę odpowiadających sobie punktów w dwóch obazach oaz infomacje o ich położeniu obazów w układzie gobanym, możemy odtwozyć położenie i stuktuę obsewowanych obiektów. Ustaone wzgędne odegłości pomiędzy odpowiadającymi sobie eementami obazów twozą mapę ozbieżności 1. Jeśi znana jest geometia systemu steeowizyjnego, to mapę ozbieżności można pzekonwetować do postaci mapy pzestzennej obsewowanej sceny. 1 ang. dispaity map

7 Pzetwazanie infomacji wizyjnej w komputeowm systemie... 7 Rys. 3. Obiczanie głębi w układzie steeowizyjnym Fig. 3. Depth estimation in a steeo system Zadaniem podstawowym ekonstukcji 3D jest odnaezienie położenia w pzestzeni punktu P na podstawie jego zutów p i p (patz ys. 3). Odegłość T wyznaczono pomiędzy śodkami zutowania bazowej 1 systemu steeowizyjnego. Niech x i w odniesieniu do punktów c i O i x będą współzędnymi O wzdłuż tzw. inii p i c eżących na osiach optycznych kame, f jest wspóną długością ogniskowej kame, zaś Z odegłością pomiędzy punktem P a inią bazowa. Da opisanego powyżej układu pawdziwa jest zaeżność: T =, fz (4) d gdzie: = xxd okeśa ozbieżność2, czyi óżnicę wzgędnych odegłości od osi optycznych pomiędzy odpowiadającymi sobie punktami dwóch obazów. Z powyższego ównania widać, że głębokość w scenie jest odwotnie popocjonana do zmiezonej ozbieżności oaz wpost popocjonana do długości ogniskowej i odegłości pomiędzy kameami. Powyżej okeśone paamety, możemy podzieić na dwa odzaje: wewnętzne i zewnętzne. Paamety wewnętzne chaakteyzują odwzoowanie pzekształcające punkt obazu ze współzędnych w układzie kamey do współzędnych obazowych da każdej z kame. Paamety te są identyczne, jak te wpowadzone wcześniej da pojedynczej kamey. Paamety zewnętzne opisują wzgędną pozycję oaz oientację dwóch kame, czyi pzekształcenie sztywne (obót i tansacja) powodujące nałożenie na siebie układów odniesienia dwóch kame. p 1 ang. baseine 2 ang. dispaity

8 8 P. Kowaski, K. Skabek Rys. 4. Geometia epipoana Fig. 4. The epipoa geomety W pzypadku, gdy paamety wewnętzne i zewnętzne są nieznane, zagadnienie ekonstukcji ozpoczyna się zwyke od dokonania kaibacji 1. Jednakże może się okazać, że system steeowizyjny pozyskuje dużą iość infomacji o obsewowanej scenie bez wcześniejszej kaibacji. Mamy wtedy do czynienia z układem steeowizyjnym nieskaibowanym Geometia epipoana Ważnym założenie da układu steeowizyjnego jest stosowanie geometii epipoanej. Na ys. 4 pzedstawiono dwie kamey pespektywiczne, ich śodki zutowania: i płaszczyzny obazów: π, π. Długości ogniskowych wynoszą: f i O, O f. Każda kamea umieszczona jest we własnym układzie odniesienia, któego śodek jest w śodku zutowania a oś Z jest osią optyczną. Wektoy [ ZYXP,, ] = ZYXP,, odnoszą się do = oaz [ ] tego samego punktu w pzestzeni P, któy można potaktować jako wekto odpowiednio w pawym i ewym układzie odniesienia kame. Wektoy = [ zyxp,, ] oaz = [ zyxp,, ] odpowiadają zutom P na, odpowiednio, ewą i pawą płaszczyznę obazu i wyażone są w odpowiednim układzie odniesienia. Da wszystkich punktów obazu pawdą jest odpowiednio: = fz ub = fz. Układy odniesienia ewej i pawej kamey są powiązane za pomocą paametów zewnętznych układu steeowizyjnego. Definiują one sztywne pzekształcenie pzestzeni 3D za pomocą wektoa pzesunięcia = ( OOT ) oaz maciezy otacji R. Da punktu P można okeśić eację pomiędzy P i P : 1 Kaibacja systemu steeowizyjnego to poces wyznaczania jego paametów wewnętznych i zewnętznych

9 Pzetwazanie infomacji wizyjnej w komputeowm systemie... 9 = ( PRP )T. (5) Da zadanego układu steeowizyjnego dowony punkt P z pzestzeni 3D okeśa płaszczyznę π P pzechodzącą pzez P oaz śodki zutowania obydwu kame (patz ys. 4). Płaszczyznę π P nazywamy płaszczyzną epipoaną, natomiast poste pzecięcia płaszczyzny π P z płaszczyznami obydwu obazów nazywamy spzężonymi iniami epipoanymi. Obaz w jednej kameze śodka zutowania dugiej kamey nazywamy śodkiem epipoanym 1. Pzez każdy punkt obazu, z wyjątkiem śodka epipoanego, pzechodzi tyko jedna inia epipoana. Wszystkie inie epipoane jednej kamey pzechodzą jej śodek epipoany. Założenie epipoaności mówi, że odpowiadające sobie na obazach punkty muszą eżeć na spzężonych iniach epipoanych. 5. Rekonstukcja sceny pzestzennej Zadaniem systemu aktywnej steeowizji jest utwozenie epezentacji pzestzennej obiektów obsewowanej sceny 3D na podstawie sekwencji obazów steeoskopowych pochodzących z óżnych punktów widokowych ozmieszczonych wokół sceny. Poces ekonstukcji sceny zapezentowany na Rys. 5 składa się z kiku etapów: 1) Akwizycja astowych steeoskopowych widoków sceny, 2) Segmentacja i twozenie mapy głębi, 3) Twozenie gafu kontuu, 4) Ekstakcja egionów, twozenie gafu ścian, 5) Anaiza właściwości ścian oaz eacji pomiędzy ścianami, 6) Scaanie gafu aktuanego widoku z modeowym gafem ścian, 7) Spawdzenie kompetności epezentacji. Na poszczegónych etapach pocesu ekonstukcji sceny dane zmieniaj¹ swoj¹ epezentacjź, poczynaj¹c od steeopay obazów astowych twoz¹cej po uwzgźdnieniu mapy g³źbi steeogam sceny (jego wymia moæemy oke ię jako 2½ D). W wyniku segmentacji moæna wyodźbnię ze steeogamu gaf kontuu, a po ekstakcji egionów twozony jest gaf ścian wzbogacony dodatkowo właściwościami ścian oaz eacjami pomiędzy ścianami. Ostatecznie twozony jest kompetny gaf ścian, a waz z nim odpowiedni gaf kontuu. 1 ang. epipoe

10 10 P. Kowaski, K. Skabek Rys. 5. Etapy ekonstukcji sceny 3D Fig. 5. Stages of the 3D scene econstuction Na etapie pzetwazania wstępnego paa obazów astowych podega segmentacji mającej na ceu wyodębnienie kontuów oaz wiezchołków [4]. Uzyskane w ten sposób kontuy podegają następnie pocienianiu oaz ikwidacji nieciągłości. Dodatkowo twozona jest mapa głębi da punktów kytycznych, czyi wiezchołków i punktów pzecięcia, każdej steeopay. Wyznaczanie odpowiedniości oaz konstukcja mapy głębi wykonywane są metodą kontuów aktywnych opisaną w atykue [5]. W ezutacie konstuowane są gafy stuktuy da pozyskanego widoku sceny. 6. Gafowa epezentacja stuktu pzestzennych Pojęcie stuktuy obazu można zdefiniować jako chaakteystyczny da każdego eementu obazu sposób ozmieszczenia tych eementów waz z zespołem eacji pomiędzy nimi. Natuaną epezentacją tak okeśonej stuktuy jest odpowiednio skonstuowany gaf zwany gafem stuktuy, zdefiniowany jako czwóka = ( EVGξ µ,,, )SSS gdzie: V S zbió wiezchołków, VE SS zbió kawędzi, µ : funkcja pzypisująca etykiety LV SS SV

11 Pzetwazanie infomacji wizyjnej w komputeowm systemie wiezchołkom, SSLV :ξ funkcja pzypisująca etykiety kawędziom. SE L V S i L E S są zbioami etykiet odpowiednio da zbioów wiezchołków i kawędzi. Wiezchołki takiego gafu stanowią odpowiednie eementy stuktuy obazu, natomiast kawędzie okeśają eacje zachodzące pomiędzy tymi eementami [6]. Wykozystano dwa odzaje gafów stuktuy. Piewszy z nich to gaf kontuu, zdefiniowany jako czwóka = ( EVGξ µ,,, CC )CC. Jego wiezchołki V C odpowiadają wiezchołkom obiektów sceny. Zbió etykiet w scenie. Kawędzie E C gafu L V składa się ze współzędnych ( )zyx,, C G C opisują połączenia pomiędzy wiezchołkami w scenie, czyi odpowiadają kawędziom ścian. Dugi odzaj gafu to gaf ścian; zdefiniowany jako czwóka = ( µ,,, )FFFEVGξ. Jego wiezchołki V F odpowiadają ścianom obiektów sceny. Zbió etykiet E F gafu LV F składa się z watości iczby kawędzi da poszczegónych ścian. Kawędzie G F odpowiadają połączeniom pomiędzy ścianami. Dwa wiezchołki gafu ścian są ze sobą połączone kawędzią, gdy w widoku sceny istnieje wspóna kawędź da ścian odpowiadającym tym wiezchołkom. W zbioze etykiet ściennych pomiędzy płaszczyznami połączonych ścian. Pzykładowe gafy kontuu i ścian pzedstawiono na ys. 6. L E F znajdują się watości kątów Rys. 6. Gafy stuktuy: a) gaf kontuu, b) gaf ścian Fig. 6. Stuctue gaphs: a) contou gaph, b) face gaph

12 12 P. Kowaski, K. Skabek Rys. 7. Pogam do wizuaizacji agoytmów gafowych Fig. 7. Softwae fo visuaization of gaph agoithms 7. Pzetwazanie infomacji wizyjnej zapisanej w stuktuach gafowych Utwozone stuktuy gafowe podegają pzekształceniom powadzącym do pozyskania stuktuy odpowiadającej ekonstuowanej scenie. Istotnym kokiem jest pzekształcenie gafu kontuu do gafu ścian. Do tego ceu służy agoytm odnajdywania wszystkich minimanych współpłaszczyznowych cyki w gafie kontuu. Agoytm opisano w [9]. Gaf ścian zawiea paamety niezmiennicze wzgędem położenia pzestzennego obiektów sceny. Kuczowym etapem twozenia gafów stuktuy sceny jest scaanie gafów stuktuy da koejnych widoków sceny. Szczegółowy opis agoytmu scaania gafów stuktuy zamieszczono w [9]. Rekonstukcja sceny pzebiega w n etapach, gdzie n jest iczbą punktów obsewacji. W metodzie wykozystano agoytmy wyszukiwania subizomofizmów w gafach [8]. W piewszym koku pzyjęto gafy stuktuy da piewszego widoku jako początkowe gafy

13 Pzetwazanie infomacji wizyjnej w komputeowm systemie stuktuy sceny. Poces scaania gafów stuktuy pzebiega aż do stwiedzenia kompetności epezentacji. Scaanie gafów stuktuy poega na dodaniu do gafu ścian sceny wiezchołków 1 pojawiających się w nowym widoku a następnie ozszezeniu gafu kontuu sceny o wiezchołki z nowego widoku oaz pzetansfomowanie ich współzędnych do piewotnie założonego układu odniesienia sceny. Ważną oę w pocesie ekonstukcji odgywa ównież agoytm wyznaczania następnego punktu widokowego. Za jego pomocą oszacowane jest pzesunięcie uchomej patfomy do koejnego punktu widokowego. Stategię nawigacji uchomej patfomy wokół sceny opisano w [10]. Do impementacji oaz wizuaizacji agoytmów gafowych utwozono patfomę pogamową ułatwiającą łączenie koejnych agoytmów oaz bieżącą obsewację uzyskiwanych wyników (patz ys. 7). 8. Repezentacja wyjściowa danych Stuktuy gafowe będące danymi wejściowymi, wyjściowymi, jak ównież wynikami cząstkowymi obiczeń pzechowywane są w postaci odpowiednio zdefiniowanych zbioów. Pzyjęto dwie konwencje zapisu stuktu gafowych sceny pzestzennej: konwencję kontuową oaz konwencję ścienną. Zapis gafu stuktuy w konwencji ściennej <iczba wiezchołków w scenie (n)> <współzędne X 1 >... <współzędne X n > <iczba ścian w scenie (k)> <maksymana iczba kawędzi pojedynczej ściany w scenie (m)> <wiezchołki ściany S 1 >... <wiezchołki ściany S k > gdzie: <współzędne X i > ::= x i y i z i 1 <wiezchołki ściany S j > ::= w j1 w j2... w jk 2 Zapis gafu stuktuy w konwencji kontuowej <iczba wiezchołków w scenie (n)> <wymia pzestzeni (3)> <współzędne X 1 >... <współzędne X n > <kawędzie wiezchołka X 1 >... <kawędzie wiezchołka X n > gdzie: <współzędne X i > ::= x i y i z i <kawędzie wiezchołka X i > ::= x i1 x i2... x ij 0 1 Wiezchołki w gafie ścian epezentują ściany obiektów sceny 2 Jeśi iczba wiezchołków ściany j, oznaczona jako e,jest mniejsza od k, to waości w je wynoszą 0.

14 14 P. Kowaski, K. Skabek Poniżej pzedstawiono pzykłady zapisu gafów stuktuy w obu konwencjach: Pzykład konwencji ściennej Pzykład konwencji kontuowej Pzytoczony pzykład opisu gafu w postaci kontuowej odpowiada gafowi zapezentowanemu na ys. 7. LITERATURA 1. Kowaski P.: Opogamowanie da steowania aktywną głowicą steeowizyjną, ZN Po. Ś., s. Infomatyka, z 38; Giwice Kowaski P.: Nazędzia pogamowe da aktywnej głowicy steeowizyjnej, II Kajowa Konfeencja Metody i Systemy Komputeowe w Badaniach Naukowych i Pojektowaniu Inżynieskim, Kaków Zonenbeg D.: Potokół da SMIS-BASIC wesja 1.0, Dokumentacja fimy SCS Design, Giwice Pojda D.: Segmentacja i pasowanie obazów 2D da potzeb aktywnego steeowidzenia, Mateiały II Kajowej Konfeencji Metody i Systemy Komputeowe w Badaniach Naukowych i Pojektowaniu Inżynieskim, Kaków Phiipp M.: Metoda aktywnych stuktu w ustaaniu odpowiedniości obazów steeoskopowych, Komputeowe Systemy Rozpoznawania, Wocław, Deo N.: Teoia gafów i jej zastosowania w technice i infomatyce, PWN, 1980.

15 Pzetwazanie infomacji wizyjnej w komputeowm systemie Tucco E., Vei A.: Intoductoy Techniques fo 3-D Compute Vision, Pentice Ha, Messme B.T., Bunke H.: Efficient Subgaph Isomophism Detection: A Decomposition Appoach, IEEE Tansactions on Knowedge and Data Engineeing, vo. 12, no. 2, Skabek K.: Reconstuction of Poyhedon Objects by Stuctue Gaphs Integation, Komputeowe Systemy Rozpoznawania, Wocław, Luchowski L. (ed.), Kowaski P., Tomaka A., Phiipp M., Pojda D., Skabek K.: Mobie Steeovision Stategies, Mateiały II Kajowej Konfeencji Metody i Systemy Komputeowe w Badaniach Naukowych i Pojektowaniu Inżynieskim, Kaków Recenzent: D inż. Henyk Małysiak Wpłynęło do Redakcji 31 maca Abstact The infomation pocessing in the compute system with a mobie steeovision head was descibed. As a hadwae patfom we used a eseach vehice with a steeovision head contoed by a emote compute. The active steeovision system uses Sun Uta 10 wokstation with Sun Video Pus acquisition cad (see fig. 1). The vehice is contoed via RS232c seia inteface with a pai of adio modems. The communication is based on BNET potoco. Video signa tansmission uses a wieess industia tv ink. Image acquisition is based on Sun Video Pus cad unde Soais though the standad XIL ibay. The image esoution is 768x576 (PAL) o 640x480 (NTSC). The methods of pocessing steeo aste images wee pesented in chapte 4. The task of the pesented system is constuction of a compete 3D scene epesentation on the basis of steeo sequences fom diffeent points of view paced aound the static scene. The pocess of 3D scene econstuction is pesented in fig. 5. Stuctue gaphs wee used to epesent objects of 3D scene (see chapte 6). The gaph agoithms fo scene econstuction wee descibed in chapte 7. The pocess of scene econstuction consists in seaching gaph matchings between the gaph of the obseved view and the gaph of the econstucted 3D stuctue. Then the integation of these stuctue gaphs is pefomed fo each obsevation point. Finay, the notation of stuctue gaphs is pesented in chapte 8.

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektotechniki i Automatyki Mg inż. Michał Tomaszewski MODEL PRZEDSIĘBIORSTWA DYSTRYBUCYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO NA OTWARTYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Autoefeat pacy doktoskiej

Bardziej szczegółowo

Badania nad kształtowaniem się wartości współczynnika podatności podłoża dla celów obliczeń statycznych obudowy tuneli

Badania nad kształtowaniem się wartości współczynnika podatności podłoża dla celów obliczeń statycznych obudowy tuneli AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII KATEDRA GEOMECHANIKI, BUDOWNICTWA I GEOTECHNIKI Rozpawa doktoska Badania nad kształtowaniem się watości współczynnika

Bardziej szczegółowo

SEWAGE SLUDGE DRYING BASED ON A HEAT PUMP WITH CARBON DIOXIDE AS REFRIGERANT

SEWAGE SLUDGE DRYING BASED ON A HEAT PUMP WITH CARBON DIOXIDE AS REFRIGERANT SUSZENIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH W UKŁADZIE Z POMPĄ CIEPŁA PRACUJĄCĄ Z DWUTLENKIEM WĘGLA JAKO CZYNNIKIEM ZIĘBNICZYM SEWAGE SLUDGE DRYING BASED ON A HEAT PUMP WITH CARBON DIOIDE AS REFRIGERANT Agnieszka Flaga-Mayańczyk,

Bardziej szczegółowo

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog Zawiea pe³n¹ wesjê Oganize 6 W Wstęp F Foum Dyskusyjne www.lotuspolska.pl Katalog polskich dla K Katalog Polska, ul. 1-go Siepnia 8, 02-134 Waszawa, tel. (022) 878 67 60, fax (022) 878 67 64 Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH Janusz ROMANIK, Kzysztof KOSMOWSKI, Edwad GOLAN, Adam KRAŚNIEWSKI Zakład Radiokomunikacji i Walki Elektonicznej Wojskowy Instytut Łączności 05-30

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA MECHANIKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW. Rozprawa doktorska NADZOROWANIE DRGAŃ.

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA MECHANIKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW. Rozprawa doktorska NADZOROWANIE DRGAŃ. POLITECHNIA GDAŃSA WYDZIAŁ MECHANICZNY ATEDRA MECHANII I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW Rozprawa doktorska NADZOROWANIE DRGAŃ PODCZAS FREZOWANIA SZYBOŚCIOWEGO SMUŁYMI NARZĘDZIAMI Z WYORZYSTANIEM ZMIENNEJ PRĘDOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU WIELOKĄTNYCH OBSZARÓW

OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU WIELOKĄTNYCH OBSZARÓW MODELOWANIE INśYNIERSKIE ISSN 896-77X 35, s. 63-68, Gliwice 008 OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU WIELOKĄTNYCH OBSZARÓW MODELOWANYCH RÓWNANIAMI NAVIERA-LAMEGO NA PODSTAWIE PURC I ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH EUGENIUSZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa.

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa. Spawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007 Valeo Sevice Sp. z o.o. Waszawa DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen mazec

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspess CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE SPIS TREŚCI Społeczne inicjatywy wolontaiuszy wspate pzez fundację PGE 13 Goące lata

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE

BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE Edyta Macinkiewicz Kateda Zaządzania, Wydział Oganizacji i Zaządzania Politechniki Łódzkiej e-mail: emac@p.lodz.pl BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

IDENTIFICATION OF PARAMETERS OF THE SET THE VEHICLE-THE LIGHTWEIGHT SEMITRAILER GN2000 BY MEANS OF THE EXPERIMENTAL MODAL ANALYSIS METHOD

IDENTIFICATION OF PARAMETERS OF THE SET THE VEHICLE-THE LIGHTWEIGHT SEMITRAILER GN2000 BY MEANS OF THE EXPERIMENTAL MODAL ANALYSIS METHOD Tadeusz PAWŁOWSKI Pzemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych ul. Staołęca 31, 60-963 Poznań e-mail: office@pim.poznan.pl IDENTIFICATION OF PARAMETERS OF THE SET THE VEHICLE-THE LIHTWEIHT SEMITRAILER N000 BY

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE STEROWANIA ROBOTEM RÓWNOLEGŁYM Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM

BADANIA SYMULACYJNE STEROWANIA ROBOTEM RÓWNOLEGŁYM Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM BAANIA SYMULACYJNE SEOWANIA OBOEM ÓWNOLEGŁYM Z NAPĘEM HYAULICZNYM Ioannis AVLIAKOS Evangeos PAPAOPOULOS Nationa echnica University of Athens epartment of Mechanica Engineering 578 Athens Greece Janusz

Bardziej szczegółowo

Nr 2. Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Maszyn i urządzeń technologicznych. Właściwości i kształtowanie ewolwenty

Nr 2. Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Maszyn i urządzeń technologicznych. Właściwości i kształtowanie ewolwenty 1 Politechnika Poznańska Insttut Technologii Mechanicznej Laoatoium Maszn i uządzeń technologicznch N Właściwości i kształtowanie ewolwent Opacował: D inż. Piot Fąckowiak Poznań 009 1. CEL ĆWICZENI Celem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD I. INFORMACJE OGÓLNE Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD Pełna nazwa: Wojewódzki Ośodek Ruchu Dogowego we Wocławiu, m, 50-507 Wocław Dyekto Gzegoz Kajca epezentacja

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska. Tomasz Kuśmierczyk. Deskryptory punktów w analizie morfologicznej obrazów trójwymiarowych twarzy

Praca dyplomowa inżynierska. Tomasz Kuśmierczyk. Deskryptory punktów w analizie morfologicznej obrazów trójwymiarowych twarzy Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2009/2010 Praca dyplomowa inżynierska Tomasz Kuśmierczyk Deskryptory punktów

Bardziej szczegółowo

Systemy transponderów zbliżeniowych RFID cz. I

Systemy transponderów zbliżeniowych RFID cz. I ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Systemy łączności w transporcie INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 6 Systemy

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci lokalne

Bezprzewodowe sieci lokalne Bezprzewodowe sieci lokalne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Bezprzewodowe sieci lokalne Karol Kuczyński Waldemar Suszyński Lublin 2012

Bardziej szczegółowo

MIKROKOMPUTERY JEDNOUKŁADOWE RODZINY MCS - 51

MIKROKOMPUTERY JEDNOUKŁADOWE RODZINY MCS - 51 INSTYTUT AUTOMATYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ HENRYK MROCZEK MIKROKOMPUTERY JEDNOUKŁADOWE RODZINY MCS - 51 ŁÓDŹ 1995 Spis treści 1.Charakterystyka ogólna 3 2.Opis budowy i działania 7 2.1 Architektura 7 2.2

Bardziej szczegółowo

FIRMA Poradnik dla użytkowników wersji demonstarcyjnej Systemu Zarządzania przedsiębiortwem FIRMA

FIRMA Poradnik dla użytkowników wersji demonstarcyjnej Systemu Zarządzania przedsiębiortwem FIRMA FIRMA Poradnik da użytkowników wersji demonstarcyjnej Systemu Zarządzania przedsiębiortwem FIRMA 1 (C) Zakład Techniki Komputerowej SOFT EKSPERT 2 Spis treści System FIRMA... 3 Wymagana konfiguracja sprzętowo

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania ruchu gałek ocznych i wspomagania komunikacji osób sparaliżowanych

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania ruchu gałek ocznych i wspomagania komunikacji osób sparaliżowanych 219 Marek Kamiński, Piotr Kopniak Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania ruchu gałek ocznych i wspomagania komunikacji osób

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA ISSN 0509-6669 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Nr 216/2011 BEZZAŁOGOWE APARATY LATAJĄCE redaktor wydania prof. Zdzisław Gosiewski Wydanie publikacji jest dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL

WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL 2 wydanie specjalne video content analysis Spis treści 3 Zacznijmy od szczegółów Waldemar Więckowski 4 Przetwarzanie obrazów w systemach zabezpieczeń Sławomir Maćkowiak, Marek

Bardziej szczegółowo

Skanery wrota do wirtualnego świata

Skanery wrota do wirtualnego świata ROZWIĄZANIA Skanery wrota do wirtualnego świata TEKST: MICHAŁ RYCHLIK Jeszcze 10 lat temu na pytanie, co kryje się pod pojęciem Inżynierii Odwrotnej zdecydowana większość osób nie potrafiłaby udzielić

Bardziej szczegółowo

METODY NAWIGACJI LASEROWEJ W AUTOMATYCZNIE KIEROWANYCH POJAZDACH TRANSPORTOWYCH

METODY NAWIGACJI LASEROWEJ W AUTOMATYCZNIE KIEROWANYCH POJAZDACH TRANSPORTOWYCH METODY NAWIGACJI LASEROWEJ W AUTOMATYCZNIE KIEROWANYCH POJAZDACH TRANSPORTOWYCH Mirosław ŚMIESZEK 1, Paweł DOBRZAŃSKI 2, Magdalena DOBRZAŃSKA 3 W pracy przedstawiono najczęściej wykorzystywane metody służące

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Kierunek Elektrotechnika PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO STEROWANIA ROBOTA MOBILNEGO BUDOWA SYSTEMU WIZYJNEGO DLA RZECZYWISTEGO ROBOTA.

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO STEROWANIA ROBOTA MOBILNEGO BUDOWA SYSTEMU WIZYJNEGO DLA RZECZYWISTEGO ROBOTA. Praca Magisterska ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO STEROWANIA ROBOTA MOBILNEGO BUDOWA SYSTEMU WIZYJNEGO DLA RZECZYWISTEGO ROBOTA Bartosz Szurgot Promotor: prof. dr hab. inż. Halina

Bardziej szczegółowo

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny. Systemy CNC. Laboratorium nr 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny. Systemy CNC. Laboratorium nr 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Systemy CNC Laboratorium nr 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight Laboratorium nr 2 Programowanie frezarkowych układów CNC - sys. EasyMove

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE UKŁADU DO AUTONOMICZNEGO WYZNACZANIE TORU JAZDY BEZZAŁOGOWEGO POJAZDU LĄDOWEGO 1

OPRACOWANIE UKŁADU DO AUTONOMICZNEGO WYZNACZANIE TORU JAZDY BEZZAŁOGOWEGO POJAZDU LĄDOWEGO 1 OPRACOWANIE UKŁADU DO AUTONOMICZNEGO WYZNACZANIE TORU JAZDY BEZZAŁOGOWEGO POJAZDU LĄDOWEGO 1 Andrzej TYPIAK Instytut Budowy Maszyn, Wydział Mechaniczny Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Poska te.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcje do zajęć laboratoryjnych. Laboratorium z przedmiotu:

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcje do zajęć laboratoryjnych. Laboratorium z przedmiotu: Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcje do zajęć laboratoryjnych Laboratorium z przedmiotu: Systemy wbudowane Kod: ES2C202 202 Elektrotechnika studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo