LABORATORIUM PRZETWARZANIA OBRAZU I DŹWIĘKU SP. Z O.O. LABORATORY OF IMAGE AND SOUND PROCESSING LTD. LABOR FÜR BILD- UND TONVERARBEITUNG GmbH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LABORATORIUM PRZETWARZANIA OBRAZU I DŹWIĘKU SP. Z O.O. LABORATORY OF IMAGE AND SOUND PROCESSING LTD. LABOR FÜR BILD- UND TONVERARBEITUNG GmbH"

Transkrypt

1 LABORATORIUM PRZETWARZANIA OBRAZU I DŹWIĘKU SP. Z O.O. LABORATORY OF IMAGE AND SOUND PROCESSING LTD. LABOR FÜR BILD- UND TONVERARBEITUNG GmbH

2 O NAS ABOUT US WIR ÜBER UNS Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Si nc e its e st ablishmen t, th e La boratory of Image and Das Labor für Bild- und Tonverarbeitung GmbH Sp. z o.o. (w skrócie LPOD) zlokalizowane jest od Sound Processing Ltd. (shortened name: LPOD) has (LPOD) ist seit seiner Eröffnung im Danziger początku swojego istnienia w Gdańskim Parku been located at the Gdansk Science and Technology Wissenschafts-Technologiezentrum [poln. Gdański Naukowo-Technologicznym. Zespół tworzący spółkę Park. The company employees have extensive Park Naukowo-Technologiczn im. Prof. H. posiada bogate doświadczenie w realizacji wielu experience in the implementation completion of Koprowskiego] lokalisiert. Unser Team verfügt über projektów badawczo-rozwojowych. Jest to doświad- many research and development projects. It in- große Erfahrung im Bereich der Durchführung von czenie zarówno akademickie (potwierdzone cludes both commercial and academic experience Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Es sind dorobkiem naukowym pracowników i współpraco- (acknowledged by the academic achievements sow ohl ak ade m isch e, durch wissenschaftliche wników), jak i komercyjne. Atutem spółki jest także of the employees and co-workers). Moreover, Tätigk eit uns er er M itarbeiter bestätigten Erfahrozległe doświadczenie i potencjał merytoryczny jej the company benefits from wide-ranging experience rungen, als auch Erfahrungen im Handel. Zu den pracowników i współpracowników, mających wysokie and knowledge potential of its employees and co- Vorteilen der Gesellschaft gehören auch große kompetencje w dziedzinach elektrooptyki, teleinfor- workers who have high competences in the areas E rf ahrungen und fachliches Potential ihrer Mitarmatyki, bioinformatyki oraz dziedzinach względem of electro-optics, teleinformatics, bioinformatics and beiter, die über hohe Kompetenzen auf dem Gebiet nich pokrewnych. Laboratorium posiada rozbu- related fields. The LPOD has extensive facilities for der Elektrooptik, Teleinformatik, Bio informatik und dowane zaplecze badawcze, umożliwiające conducting interdisciplinary world-class research. ähnlicher Bereiche verfügt. Das Labor verfügt über prowadzenie interdyscyplinarnych badań na świato- The research and development activities carried out ausge- zeichnete Forschungseinrichtungen, die die wym poziomie. Prowadzona przez LPOD działalność by LPOD aims at development and industrial Durchführung von interdisziplinären Untersuchunbadawczo-rozwojowa nastawiona jest przede research and commercialisation of the results. gen auf dem Weltniveau ermöglichen. Die Forwszystkim na prowadzenie badań rozwojowych schungs- und Entwicklungstätigkeiten der Firma i przemysłowych oraz komercjalizację ich wyników. LPOD konzentrieren sich grundsätzlich auf die Durchführung der Entwicklungs- und Industrieforschung und der Kommerzialisierung ihrer Ergebnisse.

3 PLACE WHERE SCIENCE COMES TO LIFE...

4 OBSZARY BADAWCZE AREAS OF RESEARCH FORSCHUNGSBEREICHE

5 HOLOGRAMY HOLOGRAMS HOLOGRAMME Jednym z kluczowym obszarów działalności badawczo-rozwojowej Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku są techniki holograficzne, zagadnienia związane z realizacją obliczeń wizualnych oraz wieloskalową analizą wizualną. Visual computing ma sprawić, aby technologia wyglądała, działała i była realnie odczuwalna dla użytkownika to jeden z najważniejszych obszarów. Dynamiczny rozwój techniki prowadzi do konieczności opracowania nowych systemów wizualizacyjnych m.in.: w zakresie wizualnej analizy danych. W połączeniu z szerokopasmowym Internetem visual computing daje duże nadzieje na powstanie intuicyjnych, interaktywnych, wizualnych interfejsów wykorzystujących techniki holograficzne oraz zaawansowane technologicznie platformy wieloprocesorowe i sprzętowo-programowe architektury oraz systemy akcelerujące ich opracowywanie to także jeden z kluczowych obszarów działalności LPOD. The research and development works of Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku focus very much on holographic techniques, the realization of visual computing, and to multiscale visual analysis. The aim of visual computing, one of the most important Laboratory of Image and Sound Processing Ltd. (Polish: Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku, abbreviated to LPOD) research areas, is to make technology look good, function well, and be really felt by the user. The dynamic development of technology entails the necessity of creating new visual systems, e.g. in the area of visual data analysis. Visual computing in combination with broadband Internet gives great hopes for the creation of intuitive, interactive, visual interfaces using holographic techniques, technologically advanced multi-processor platforms, architectures of equipment and software, and accelerating systems (the creation of which is also an important aspect of LPOD activity). Einer der wichtigsten Forschungs- und Entwic- klungsbereiche vom Labor für Bild- und Tonverarbeitung GmbH sind holografische Techniken, visuelle Berechnungen und visuelle Datenanalyse. Mit Visual Computing soll die Technologie real aussehen und funktionieren und der Umgang für den Benutzer natürlich sein das sind die wichtigsten Forschungsgebiete der Firma LPOD. Eine dynamische Entwicklung der Technik führt zur Bearbeitung neuer Systeme z.b. im Bereich der visuellen Datenanalyse. In Verbindung mit Breitbahn-Internet, gibt uns der Visual Computing eine große Hoffnung auf das Entstehen von innovativen, interaktiven visuellen Schnittstellen, die holografische Techniken einsetzen, technologisch hochentwickelte Multiprozessplattformen, sowie Ausrüstungs- oder Software-Architektur und Acceleration-Systeme ihre Entwicklung stellt auch einen der Schlüsselbereiche der Tätigkeit von LPOD dar.

6 TERAHERCE TERAHERTZ WAVES TERAHERTZWELLEN Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku we współpracy z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą, prowadzi zaawansowane prace badawcze związane z zagadnieniami obrazowania w zakresie dolnej części pasma terahercowego, tj. w zakresie częstotliwości 0,1-0,4 THz. Efektem tych prac jest zawiązanie m.in. dwóch konsorcjów naukowych pn.: FoodHertz oraz MEDIHERC, w których LPOD pełni funkcję lidera, będąc jednocześnie ich założycielem i inicjatorem powstania. W ramach swojej działalności firma prowadzi również prace związane m.in. z oceną dostępnych narzędzi symulacyjnych i tych wykorzystywanych do modelowania platform obrazujących wykorzystujących fale terahercowe. Zajmuje się także identyfikacją najpilniejszych potrzeb technologicznych w odniesieniu m.in. do podsystemów i komponentów wykorzystywanych w urządzeniach związanych z szeroko pojętymi technikami terahercowymi. Efektem tych prac są liczne inicjatywy projektowe, podejmowane wspólnie z różnymi Partnerami naukowymi i przemysłowymi. One of the strategic areas of our research activity in recent times have been the techniques and technologies related to the so-called terahertz engineering. Especially, Laboratory of Image and Sound Processing Ltd. (Polish: Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku, abbreviated to LPOD), in cooperation with other national and international research centers, is conducting advanced research on imaging in the lower end of the terahertz band, i.e. the frequency range from 0.1 to 0.4 THz. As a result, two scientific consortia have been created, i.e. FoodHertz and MEDIHERC. LPOD is their leader, founder, and initiator. Within the framework of LPOD we also conduct works on the evaluation of available simulation tools and tools used to model imaging platforms which use terahertz waves. We also identify the most urgent technological needs with regard to the sub-systems and components of devices used in terahertz technology. Our work has resulted in numerous project initiatives undertaken in cooperation with various academic and industrial partners. Das Labor für Bild- und Tonverarbeitung Gmbh führt, in Zusammenarbeit mit anderen Forschungseinheiten in Polen und im Ausland, fortgeschrittene For- schungsarbeiten durch, die insbesondere mit den Themen der Bildverarbeitung im unteren THz- Spektralbereich von 0,1-0,4 THz, verbunden sind. Das Ergebnis dieser Arbeiten ist z.b. die Gründung von zwei wissenschaftlichen Konsortien: FoodHertz und MEDIHERC, in denen die Firma LPOD als Initiator und Gründer eine führende Rolle spielt. Im Rahmen des Labors für Bild- und Tonverarbeitung beschäftigen wir uns auch mit der Auswertung von zugänglichen Stimulationsmitteln und derer Einsatz bei der Modellierung von Plattformen für die THz-Bildgebung. Wir befassen uns auch mit der Identifizierung von dringenden technologischen Problemen im Bezug auf u.a. Untersysteme und Komponente, die in Geräten verwendet werden, die die Terahertztechnik im weiteren Sinne einsetzen. Das Ergebnis dieser Arbeiten sind zahlreiche Projektinitiativen, die im Zusammenwirken von verschiedenen wissenschaftlichen und industriellen Partnern stattfinden.

7 SYSTEMY WIZYJNE IMAGING SYSTEMS BILDVERARBEITUNGSSYSTEME Systemy wizyjne stanowią odrębny obszar badawczy, będący w kręgu naszych zainteresowań. W tym obszarze tematycznym LPOD prowadzi prace, związane z m.in. z automatyczną analizą wizyjną otoczenia, opierając się m.in. na podobieństwie tych mechanizmów do tych, jakie funkcjonują w zmyśle wzroku ludzkiego. W tym celu tworzone są architektury systemów służących do monitorowania, akwizycji, analizy i eksploracji różnego typu danych wizyjnych. Firma specjalizuje się w przemysłowych systemach wizyjnych, w których implementuje zaawansowane systemy decyzyjne. W prowadzonych pracach wykorzystuje m.in. czujniki wizyjne, czyli tzw. soft sensory, kamery inteligentne (w tym obszarze w sposób szczególny zajmuje się rozwijaniem możliwości operacyjnych oprogramowania m.in. w zastosowaniach, wymagających dużej szybkości działania i dużych mocy obliczeniowych). Opracowane przez LPOD systemy wizyjne mogą znaleźć zastosowanie m.in. w procesach kontroli jakości produktów i tym samym przyczynić się do zapobiegania wytwarzaniu produktów nie spełniających przyjętych norm jakościowych. Imaging systems form a separate research area in which we are interested. Laboratory of Image and Sound Processing Ltd. (Polish: Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku, abbreviated to LPOD) conducts works related to automatic imaging analysis of the surroundings, based on the similarity of those mechanisms to the functioning of human vision. For that purpose we create architectures of systems for monitoring, obtaining, analyzing, and exploring various types of imaging data. We specialize in industrial imaging systems in which we implement decision support systems. In our works we use soft sensors and intelligent cameras (in that field we are especially interested in developing operational capabilities of software, including software for applications requiring great speed and huge computing power). We also have experience in creating imaging systems with the use of advanced camera setups best adapted to the monitored processes. Our imaging systems can be applied to product quality control processes and help prevent the production of sub-standard products. Beobachtungssysteme stellen ein abgetrenntes Forschungsgebiet dar, das unser Interesse weckt. In diesem Themenbereich führen wir, als das Labor für Bild- und Tonverarbeitung GmbH Forschungsarbeiten durch, die u.a. mit der automatischen visuellen Analyse der Umgebung verbunden sind und wir basieren dabei auf den Ähnlichkeiten dieser Mechanismen zu denjenigen des menschlichen Sehvermögens. Zu diesem Zweck haben wir Architektursysteme für Monitoring, Analyse und Forschung von visuellen Daten verschiedener Arten. Wir spezialisieren uns in industriellen Bildverarbeitungssystemen, in denen wir fortgeschrittene Entscheidungssysteme implementieren. In unserer Tätigkeiten verwenden wir sog. Soft Sensoren, intelligente Kameras (in diesem Bereich beschäftigen wir uns auf eine besondere Weise mit der Entwicklung der operationellen Kapazitäten der Software u.a. bei Einsätzen, die einer sehr hohen Geschwindigkeit und enormen Rechenkapazitäten erfordern). Wir haben auch Erfahrungen im Bereich der Schaffung von Bildverarbeitungssystemen, die fortgeschrittene Kamerasysteme für Monitoringprozesse benötigen.

8 SYSTEMY DEDYKOWANE DLA CENTRÓW DANYCH DEDICATED SYSTEMS FOR DATA CENTERS DEDIZIERTE SYSTEME FÜR DATENZENTREN Na chwilę obecną prowadzimy szeroko zakrojone prace badawczo-rozwojowe obejmujące zagadnienia związane z poprawą efektywności energetycznej serwerowni zlokalizowanej w Pomorskim Centrum Przetwarzania Danych. Jednym z elementów prowadzonych badań jest opracowanie modelu do reprezentowania przepływu energii w centrum danych, współpracującego ze środowiskiem i oprogramowaniem do pobierania danych, prowadzenia obliczeń i prezentacji wyników. Spoglądając na inne obszary badawcze eksplorowane przez LPOD m.in. holografię cyfrową, czy też systemy wizyjne, gdzie wykorzystywane jest np. przetwarzanie równoległe na poziomie terascale można zauważyć, że są to dziedziny które mogą być rozwijane w sposób efektywny tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu ogromnych mocy obliczeniowych. Faktem jest, że zapotrzebowanie na moc obliczeniową jest nierozłącznie związane z tym, że wraz z jej wzrostem, rosną także koszty. Prowadzone w LPOD prace w zakresie technik pozwalających na zredukowanie powyższych utrzymania centrów danych, a co za tym idzie na zwiększenie ich efektywności energetycznej jest kluczowe do realizacji innych, równolegle prowadzonych oraz przyszłych kierunków badań. We are currently conducting research and development works with the view to improve the energy efficiency of the server room in Pomorze Data Processing Center (Polish: Pomorskie Centrum Przetwarzania Danych). One element of the research is to create a model for representing the flow of data in the data center, which would cooperate with the environment and the software for data collection, computing, and presentation of results. When we look at other LPOD research areas, such as digital holography or imaging systems, where we use parallel processing on the terascale level, we can see that those areas can only be effectively developed if enormous computing power is available. Obviously, the demand for the computing power inevitably involves a cost increase. LPOD looks for techniques which allow a reduction of the costs of running data centers and an increase of their energy efficiency, which is of crucial importance for the realization of other, parallel and future directions of research. Im Moment beschäftigen wir uns mit umfassenden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für die Verbesserung der Energieeffektivität für Serverräume der Datenverarbeitungszentrale Pomorskie Centrum Przetwarzania Danych. Eines der Elemente der durchgeführten Forschungen ist die Entwicklung von einem Energiedurchflussmodell in Datenverarbeitungszentren, das mit der Umgebung und der Software, Durchführung der Berechnungen und der Präsentation der Ergebnisse zusammenarbeiten würde. Wenn wir andere Bereiche der Forschungstätigkeiten der Firma LPOD betrachten, von der digitalen Holographie bis hin zu Beobachtungssysteme, wo z.b. parallele Verarbeitung auf der Ebene der TeraScale verwendet wird, lässt sich bemerken, dass diese Bereiche enorm rechenintensiv sind und dass die effektive Entwicklung nur unter Sicherstellung von enormen Rechenkapazitäten stattfinden kann. Da die Anforderungen an die Rechenkapazitäten mit der Entwicklung untrennbar verbunden sind, steigen auch die Kosten. Die von der Firma LPOD durchgeführten Arbeiten im Bereich der Lösungen zur Reduzierung dieser Kosten von Datenzentren, und der damit verbundenen Verbesserung der Energieeffektivität sind von großer Bedeutung für die Umsetzung anderer, parallel durchgeführten, zukünftiger Forschungen.

9 PLACE WHERE SCIENCE MEANS BUSINESS...

10 PROJEKTY PROJECTS PROJEKTE

11 OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII WYŚWIETLACZA HOLOGRAFICZNEGO 3D THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE 3D HOLOGRAPHIC DISPLAY TECHNOLOGY ENTWICKLUNG EINER INNOVATIVEN TECHNOLOGIE FÜR HOLOGRAFISCHE 3D-BILDSCHIRME Głównym celem projektu pn. Opracowanie innowacyjnej technologii wyświetlacza holograficznego 3D (Projekt: POIG /12) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Badania i rozwój nowoczesnych technologii jako działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych, jest opracowanie i opatentowanie wyświetlacza holograficznego 3D z funkcją multitouch. Sposób działania opracowanego systemu w postaci eterycznego ekranu będzie polegał na zsynchronizowaniu nagrania z kamery z uruchomioną aplikacją i następnie przesłaniu odpowiedniego obrazu do każdej z gałek ocznych. Urządzenie zapewni wyświetlanie obrazu 3D i interaktywnego interfejsu bez potrzeby używania specjalnych okularów lub hełmów. The main objective of the project under the name of "Developing innovative technology of 3D holographic display 3D" (Project: POIG /12) financed by the European Regional Development Fund, the Priority Axis 1 of the Operational Programme Innovative Economy "Research and development of modern technologies" as measure 1.4: Support of goal-oriented projects, which is designing and patenting a 3D holographic display with multi-touch function. The developed system in the form of ethereal screen shall involve the synchronisation of the recording from the camera with the launched application, and finally sending the relevant image to each eye. The device will provide for 3D image display and interactive interface without the need for special glasses or helmets. Das Hauptziel des Projekts unter dem Titel Entwicklung einer innovativen Technologie für holografische 3D-Bildschirme (Projekt: POIG /12), das aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, im Rahmen der Prioritätsachse 1 des Operationsprogramms Innovative Wirtschaft Forschung und Entwicklung moderner Technologien als Tätigkeit 1.4 Unterstützung für gezielte Projekte mitfinanziert wird, ist die Entwicklung und Patentierung der holografischen 3D-Imager mit einer Multitouch-Funktion. Die Funktionsweise des entwickelten Systems in Form von einem virtuellen Bildschirm wird auf der Synchronisierung der Aufnahmen aus der Kamera mittels entsprechender Applikation und der Übersendung eines entsprechenden Bildes an jedes der Augen. Das Gerät wird 3D-Abbildung und interaktive Schnittstelle ohne Brillen- und Helmeinsatz sicherstellen. DOTACJE NA INNOWACJE - Inwestujemy w waszą przyszłość. Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o. jest beneficjentem Projektu pt.: Opracowanie innowacyjnej technologii wyświetlacza holograficznego 3D finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Badania i rozwój nowoczesnych technologii jako działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

12 OPRACOWANIE AKTYWNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM CIEPŁA W CENTRACH DANYCH THE DEVELOPMENT OF AN ACTIVE HEAT FLOW MANAGEMENT SYSTEM FOR DATA CENTRES ENTWICKLUNG VON EINEM AKTIVEN MANAGEMENTSYSTEM FÜR WÄRMERÜCKGEWINNUNG IN DATENZENTREN Celem głównym projektu pn.: Opracowanie aktywnego systemu zarządzania prze- pływem ciepła w centrach danych (Projekt: POIG /13) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Badania i rozwój nowoczesnych technologii jako działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych, jest opracowanie systemu umożliwiającego wykorzystania ciepła odpadowego pochodzącego z serwerowni do celów własnych (np. na potrzeby ogrzewania wody użytkowej w obiekcie) lub komercyjnych. Wynikiem badań przemysłowych przeprowadzonych w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przez Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku będzie opracowanie metodologii oraz algorytmów zarzą- dzania przepływem ciepła oraz równoważenia obciążenia w centrach danych. The main objective of the project under the name of: "The development of an active heat flow management system for data centres (Project: POIG /13) financed by the European Regional Development Fund, the Priority Axis 1 of the Operational Programme Innovative Economy "Research and development of modern technologies" as measure 1.4: Support of goal-oriented projects, is to develop a system which will allow for the use of waste heat originating from a server room for one's own needs (e.g. for heating water on site) or commercial needs. As a result of industrial research carried out in Gdansk Science and Technology Park, the Laboratory of Image and Sound Processing Ltd. will develop the methodology and algorithms for management of heat flow and load balancing in data centres. Das Hauptziel des Projektes unter dem Titel: Entwicklung von einem aktiven Managementsystem für Wärmerückgewinnung in Datenzentren (Projekt: POIG /13), das aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen der Prioritätsachse 1 des Operationsprogramms Innovative Wirtschaft Forschung und Entwicklung moderner Technologien als Tätigkeit 1.4 Unterstützung für gezielte Projekte mitfinanziert wird, ist Entwicklung von einem System zur Restwärmenutzung für Serverräume für eigene Zwecke (z.b. Aufwärmen von Wasser im Objekt) oder für Handelszwecke. Das Ergebnis von industriellen Forschungen, die im Danziger Wissenschafts- und Technologiepark (poln. Gdański Park Naukowo- Technologiczny) von der Labor für Bild- und Tonverarbeitung GmbH durchgeführt werden, wird die Entwicklung der Methode und Algorithmen für das Managementsystem für Wärmerückgewinnung und Ausgleich für Belas- tungen in Datenzentren. DOTACJE NA INNOWACJE - Inwestujemy w waszą przyszłość. Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o. jest beneficjentem Projektu pt.: Opracowanie aktywnego systemu zarządzania przepływem ciepła w centrach danych finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Badania i rozwój nowoczesnych technologii jako działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

13 PLACE WHERE SCIENCE AND ART MEET TECHNOLOGY...

14 PARTNERZY LPOD LPOD Partners LPOD Partner Porozumienie o współpracy naukowotechnicznej z Politechniką Gdańską W dniu 19 grudnia 2014 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Politechniką Gdańską, a Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o. W ramach niniejszego porozumienia, oba podmioty zgodnie zadeklarowały chęć stworzenia platformy do współpracy pomiędzy środowiskiem biznesu, a uczelnią wyższą. Zawarte porozumienie umożliwia także obydwu stronom wymianę doświadczeń, wiedzy oraz potencjału naukowo-technologicznego. Partnerzy porozumienia wyrazili także chęć do zwiększenia efektywności powiązań nauki i działalności gospodarczej w zakresie rozwoju technik i technologii terahercowych. An agreement on scientific and technological cooperation with Gdańsk University of Technology On December 19, 2014 an agreement on scientific and technological cooperation between Laboratory of Image and Sound Processing Ltd (Polish: Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o., abbreviated to LPOD) was signed. Within the framework of that agreement both entities have declared their willingness to create a platform for cooperation between the business sector and the tertiary education institution. The agreement also enables both parties to exchange experiences, knowledge, and scientific and technological potential. The partners have expressed their desire to increase the effectiveness of the ties between science and entrepreneurship as regards the development of terahertz techniques and technologies. Abkommen über die wissenschaftlichtechnologische Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Danzig Am 19. Dezember 2014 wurde das Abkommen über die wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit zwischen der Technischen Universität Danzig und der Firma Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o. (Labor für Bild- und Tonverarbeitung GmbH) unterzeichnet. Im Rahmen der heutigen Vereinbarung haben sich beide Parteien bereit erklärt, eine Plattform für Zusammenarbeit zwischen der Hochschule und Wirtschaft zu schaffen. Das unterzeichnete Abkommen unterstützt den Erfahrungs- und Wissensaustausch der beiden Partnern, sowie den Austausch des wissenschaftlichen und technologischen Potenzials. Die Partner bekundeten ihren Willen, die Effektivität der Verbindungen von wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Tätigkeiten im Bereich der Entwicklung von Terahertztechnik und -technologie zu vertiefen.

15 PARTNERZY LPOD LPOD Partners LPOD Partner Porozumienie o współpracy z Akademią Marynarki Wojennej W piątek 13 lutego 2015 roku zostało uroczyście podpisane porozumienie o współpracy naukowotechnicznej pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej (AMW) w Gdyni, a Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o. (LPOD). Zawarte porozumienie ma na celu umożliwienie nawiązania współpracy pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej, a Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku w zakresie działalności gospodarczej i badawczorozwojowej w obszarze innowacyjnych technik i technologii terahercowych, związanych m.in. z szeroko pojętym bezpieczeństwem. W podpisanym porozumieniu, obie strony wyraziły chęć do współpracy i podkreśliły gotowość do podejmowania wspólnych inicjatyw głównie w zakresie bezpieczeństwa i rozwoju systemów inteligentnego monitoringu. Jednym z celów zawartego porozumienia jest także stworzenie platformy do współpracy świata biznesu ze światem nauki. A cooperation agreement with the Naval Academy On Friday, February 13, 2015 an agreement on scientific and technological cooperation between the Naval Academy in Gdynia and Laboratory of Image and Sound Processing Ltd (Polish: Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o., abbreviated to LPOD) was signed. The aim of the cooperation is to enable the Naval Academy and Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku to cooperate with respect to entrepreneurship as well as research and development, in the field of innovative terahertz techniques and technologies, especially those concerning safety issues. The parties have expressed their willingness to cooperate and to jointly initiate actions in the areas of safety and the development of intelligent monitoring systems. One objective of the agreement is to create a platform for the cooperation of businesses with academic institutions. Abkommen über die Zusammenarbeit mit der Akademie der Kriegsmarine Am Freitag, 13. Februar 2015 wurde das Abkommen über die wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit zwischen der Akademie der Kriegsmarine AMW [poln. Akademia Marynarki Wojennej] in Gdynia und der Firma Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o. - Labor für Bild- und Tonverarbeitung GmbH (LPOD) unterschrieben. Das unterzeichnete Abkommen hat zum Ziel, die Zusammenarbeit zwischen der Akademie der Kriegsmarine und der Firma LPOD im Bereich der Forschungs-, Entwicklungs- und Wirtschaftstätigkeiten auf dem Gebiet der innovativen Terahertztechnik und Technologie zu ermöglichen, die u.a. mit der Sicherheit im weiteren Sinne verbunden sind. In dieser Vereinbarung bekundeten die Partner ihren Willen zur Zusammenarbeit und betonten die Bereitschaft zur Durchführung gemeinsamer Initiativen, vor allem im Bereich der Sicherheit und Entwicklung von intelligenten Monitoringsystemen. Eines der Ziele der Vereinbarung ist auch die Schaffung von einer Plattform für Zusammenarbeit zwischen der Wissenschaft und Wirtschaft.

16 FOTO I TELEWIZJA PHOTO & TV FOTO & TV EuroSymbol Innowacji Innovation EuroSymbol EuroSymbol der Innovation Porozumienie o współpracy z Akademią Marynarki Wojennej. A cooperation agreement with the Naval Academy. Abkommen über die Zusammenarbeit mit der Akademie der Kriegsmarine. W fabryce Świętego Mikołaja spot świąteczny w TVP 1. In the Santa Claus factory a Christmas spot on TVP 1. In der Fabrik des Weihnachtsmannes Weihnachtsspot bei TVP 1 Międzynarodowy zespół. International team. Das internationale Team. Wizyta w Instytucie Fraunhofera w Dreźnie. Visit in Fraunhofera in Dresden. Behördengang in der Fraunhofer IKTS, Dresden. Era Wynalazków, TVP INFO. Era Inventions, TVP INFO. Ära der Erfindungen, TVP INFO.

17 FOTO I TELEWIZJA PHOTO & TV FOTO & TV Biuro. Office. Büro. Hologramy. Holograms. Hologramme. Praca w Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku. Work in Laboratory of Image and Sound Processing. Arbeit zu Labor für Bild- und Tonverarbeitung.

18 NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I NOMINACJE PRIZES, AWARDS AND NOMINATION PREISE, AUSZEICHNUNGEN UND ERNENNUNGEN Eurosymbol Innowacji 2013 dla Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku EuroSymbol to nagroda przyznawana corocznie przez redakcję Monitora Rynkowego Dziennika Gazety Prawnej firmom oraz instytucjom skutecznie pozyskującym i wykorzystującym środki z funduszy europejskich. Celem konkursu jest wyłonienie i uhonorowanie podmiotów, których marka stała się reprezentatywna i tożsama z działalnością całej branży. Rynkowy Lider Innowacji 2014 RYNKOWY LIDER INNOWACJI 2014 to Program skierowany do firm, dla których nadrzędną ideą jest dbałość o najwyższą jakość swoich produktów, usług, wdrożonych standardów zarządzania czy obsługi klienta. Program skierowany jest do działających w Polsce przedsiębiorstw, instytucji, jednostek naukowych oraz organizacji, które realizują z powodzeniem innowacyjne projekty, związane m.in. z produkcją, badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, a także wdrażaniem oraz stosowaniem technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych. The EuroSymbol Innowacji 2013 award (English: Innovation EuroSymbol 2013) for Laboratory of Sound and Image Processing! EuroSymbol is a yearly award of Monitor Rynkowy, a monthly supplement of the Dziennik Gazety Prawnej newspaper, to companies and institutions which successfully obtain and use European Union funds. The aim of the competition is to find and honor the entities the brands of which have become representative of the whole sector. Rynkowy Lider Innowacji 2014 RYNKOWY LIDER INNOWACJI 2014 is a program for companies which focus on the care for the highest quality of their products, services, management standards, or customer service. The program is for Polish businesses, institutions, academic entities, and other organizations which successfully realize innovative projects related to, among other things, production, research and development, modern technologies, and the implementation and use of information and communication technologies. Eurosymbol der Innovation 2013 für das Labor für Bild- und Tonverarbeitung! EuroSymbol ist eine jährliche Auszeichnung der Redaktion von der polnischen Zeitung Monitor Rynkowy Dziennika Gazety Prawnej für Firmen und Institutionen, die erfolgreich europäische Fonds beantragen und verwenden. Das Ziel des Wettbewerbs ist die Auswahl und Auszeichnung der Firmen, derer Marke für die ganze Branche repräsentativ wurde. LPOD wurde für den Titel Marktführer der Innovation 2014 nominiert. MARKTFÜHRER DER INNOVATION 2014 ist ein Programm, das sich an Firmen richtet, für die die höchste Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen, sowie der eingeführten Managementstandards und der Kundenbetreuung eine übergeordnete Rolle spielen. Das Programm ist an alle auf dem Gebiet der Republik Polen tätigen Unternehmer, Institutionen, wissenschaftliche Einrichtungen, sowie Organisationen adressiert, die innovative Projekte erfolgreich realisieren, die u.a. mit der Produktion, Forschung und Entwicklung, mit der Einführung, sowie mit dem Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien verbunden sind.

19 Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o. Gdański Park Naukowo-Technologiczny ul. Trzy Lipy Gdańsk Polska telefon: Laboratory of Sound and Image Processing Ltd. Gdańsk Science and Technology Park 3 Trzy Lipy Street Gdańsk Poland phone: Labor für Bild- und Tonverarbeitung GmbH Danziger Wissenschafts-Technologiepark Trzy Lipy Strasse Gdansk Polen telefonnummer:

20

Stand Up. design by Mikomax Team

Stand Up. design by Mikomax Team design by Mikomax Team PL / EN / DE / Coraz więcej pracowników skarży się na dyskomfort fizyczny w pracy. Nawet najlepszy fotel biurowy nie rozwiąże tego problemu. Doraźne rozwiązania również nie jeśli

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa design by Przemysław Mac Stopa PL / EN / DE / Optymalizacja powierzchni biurowej i tym samym kosztów biura jest kluczowa. Wyzwaniem jest jednak połączenie tego wymagania z utrzymaniem wysokiego komfortu

Bardziej szczegółowo

PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE LUTY / FEBRUAR 2014

PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE LUTY / FEBRUAR 2014 WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE 12-14 LUTY / FEBRUAR 2014 Józef T. Finster O projekcie PRACTPLANT Über das Projekt PRACTPLANT Historia projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Anfrage. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice

Zapytanie ofertowe. Anfrage. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice Zapytanie ofertowe Anfrage Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice Nr zapytania Data Anfragenummer Datum VWMP2013000090 03.12.2013 Miejscowość Ort

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Konferencja organizowana w ramach projektu Digitalizacja szlaku konnego

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Seminarium / Seminar Rolnictwo ekologiczne produkcja roślinna Ökolandbau Schwerpunkt Pflanzenproduktion

Seminarium / Seminar Rolnictwo ekologiczne produkcja roślinna Ökolandbau Schwerpunkt Pflanzenproduktion Seminarium / Seminar Rolnictwo ekologiczne produkcja roślinna Ökolandbau Schwerpunkt Pflanzenproduktion Kowary, 19-20.05.2011 Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska Niederschlesisch-Sächsische

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

III Oś priorytetowa Programu Współpracy INTERREG. Polska Saksonia

III Oś priorytetowa Programu Współpracy INTERREG. Polska Saksonia III Oś priorytetowa Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Priotitätsachse III des Kooperationsprogramms INTERREG Polen Sachsen 2014-2020 Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Projekt. Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Niederschlesisch-Sächsische Akademie für Landwirtschaft und Umweltschutz

Projekt. Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Niederschlesisch-Sächsische Akademie für Landwirtschaft und Umweltschutz Projekt Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska Niederschlesisch-Sächsische Akademie für Landwirtschaft und Umweltschutz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Konferencja

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung BMUB, 9 Dezember 2014 Zainstalowana moc - Energia wiatrowa Installierte

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Nowe czasy nowe zagrożenia wspólne wyzwania. Polsko-niemiecka specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego.

Nazwa projektu: Nowe czasy nowe zagrożenia wspólne wyzwania. Polsko-niemiecka specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego. Nazwa projektu: Nowe czasy nowe zagrożenia wspólne wyzwania. Polsko-niemiecka specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego. Projektbezeichnung: Neue Zeiten Neue Gefahren gemeinsame Herausforderungen.

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA Papierowe torby skrojone na miarę! W produkowanych przez nas torbach stosujemy nowatorskie rozwiązania i wysokiej jakości materiały. Przywiązujemy ogromna uwagę do detali.

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

Tworzymy z myślą o Tobie

Tworzymy z myślą o Tobie news 2012 Tworzymy z myślą o Tobie Wir gestalten für Sie / We create for you Na europejskim rynku Nomet zajmuje czołowe miejsce w produkcji najwyższej jakości ozdobnych okuć meblowych, wyposażenia mebli

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin Es ist uns ein Vergnügen, Ihnen das von uns mitentwickelte Montagesystem für PV Module vorstellen zu dürfen. Wir empfehlen vor Beginn der Montage eine kurze Unterweisung bzw. Schulung bei unseren Fachleuten

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

ELEGANCE SOBIERAJ DESIGN

ELEGANCE SOBIERAJ DESIGN sobieraj design producent odzieży służbowej GRAPIL jest polską firmą produkującą ekskluzywną odzież służbową. Naszym celem jest dostarczanie produktów z najwyższej jakości surowca. Tworzymy markę modną,

Bardziej szczegółowo

AGENDA Monday s schedule and the plan for the remaining days, introduction of each participant).

AGENDA Monday s schedule and the plan for the remaining days, introduction of each participant). MODERN MANUFACTURING AND DESIGN TECHNOLOGIES WITH SPECIAL FOCUS ON INDUSTRY 4.0 17TH - 21TH OCTOBER, 2016 AGENDA 17.10.2016 Monday 10:00 - meeting at the Hotel Best Western Prima (Kiełbaśnicza 16 street).

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Nahverkehr ohne Grenzen Gemeinsamer Vortrag DB Netz AG und PKP PLK S.A. Ruch regionalny bez granic Wspólna prezentacja DB Netz AG i PKP PLK S.A.

Nahverkehr ohne Grenzen Gemeinsamer Vortrag DB Netz AG und PKP PLK S.A. Ruch regionalny bez granic Wspólna prezentacja DB Netz AG i PKP PLK S.A. Nahverkehr ohne Grenzen Gemeinsamer Vortrag DB Netz AG und PKP PLK S.A. Ruch regionalny bez granic Wspólna prezentacja DB Netz AG i PKP PLK S.A. DB Netz AG/PKP PLK S.A. Arvid Kämmerer/Ireneusz Kluczyk

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wspierania rozwoju programu Galileo w innych krajach. Wybrane przykłady

Mechanizmy wspierania rozwoju programu Galileo w innych krajach. Wybrane przykłady Mechanizmy wspierania rozwoju programu Galileo w innych krajach Wybrane przykłady GATE - German GAlileo Test and Development Environment Centrum testowania Galileo Czas działania 2006-2010 Finansowanie:German

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa. Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie. Interdisciplinary Polish Studies 2

Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa. Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie. Interdisciplinary Polish Studies 2 Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie Interdisciplinary Polish Studies 2 Tim Buchen, Dagmara Jajeśniak-Quast, Mark Keck-Szajbel,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY

PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY HISTORIA PLACÓWKI Geschichte der Schule 1 grudnia 1945 roku

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

National Centre for Research and Development

National Centre for Research and Development April 12-14, 2011 Bialowieza, Poland National Centre for Research and Development Jerzy Tokarski EUREKA Initiative Forum is co-financed by European Union from European Social Fund Jerzy Tokarski Biuro

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT SŁODYCZY SÜßWARENHERSTELLER

PRODUCENT SŁODYCZY SÜßWARENHERSTELLER PRODUCENT SŁODYCZY TRADITIONELLER SÜßWARENHERSTELLER FIRMA BARD PRODUCENT SŁODYCZY DZIAŁAJĄCY OD 1989 ROKU Od marca 2014 firma funkcjonuje pod nowym zarządem jako Bard S.C. Firma kontynuuje produkcję cukierków,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Poprawa bezpieczeństwa na terenie pogranicza polsko- w zakresie likwidacji zagrożeń terrorystycznych

PROJEKT. Poprawa bezpieczeństwa na terenie pogranicza polsko- w zakresie likwidacji zagrożeń terrorystycznych Europäische Territoriale Zusammenarbeit 2007-2013 Prioritetachse Grenzübergreifende Sozialintegration Fördergebiet Öffentliche Sicherheit PROJEKT Poprawa bezpieczeństwa na terenie pogranicza polsko- Verbesserung

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Przygranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Program Operacyjny Współpracy Przygranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Program Operacyjny Współpracy Przygranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Operationalles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Platforma Dostawców VW

Platforma Dostawców VW PROCES REJESTRACJI Proces rejestracji Dostawcy na światowej platformie dostawców Koncernu VW składa się z trzech etapów: informacja własna od dostawcy (SSR) akceptacja umowy ramowej B2B wypełnienie bazy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka

Bardziej szczegółowo

Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft e.v. Kurfürstendamm 125 A D - 10711 Berlin

Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft e.v. Kurfürstendamm 125 A D - 10711 Berlin Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft e.v. Kurfürstendamm 125 A D - 10711 Berlin Tel.: 030-463 52 34; Fax: 030-463 84 16 E-Mail: info@dgaw.de www.dgaw.de The DGAW e.v. is a registered non-profit association

Bardziej szczegółowo

Meble biurowe Office furniture Büromöbel

Meble biurowe Office furniture Büromöbel Meble biurowe Office furniture Büromöbel 2 4 6 20 38 46 54 Trito Rea Brand Binar Evo Pulsar Lino Lady recepcyjne / Reception desks / Theken Lady recepcyjne / Reception desks / Theken / / Meble gabinetowe

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation Pieńsk Mit Bau

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation Pieńsk Mit Bau 28 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation Pieńsk Mit Bau Wasserüberleitung in die Gemeine Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation

Bardziej szczegółowo

IDEA. Integracja różnorodnych podmiotów. Budowa wspólnego stanowiska w dyskursie publicznym. Elastyczność i szybkość działania

IDEA. Integracja różnorodnych podmiotów. Budowa wspólnego stanowiska w dyskursie publicznym. Elastyczność i szybkość działania Integracja różnorodnych podmiotów Budowa wspólnego stanowiska w dyskursie publicznym Elastyczność i szybkość działania IDEA Platforma współpracy/ networking Wsparcie rozwoju Niezależność badawcza, technologiczna

Bardziej szczegółowo

Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality

Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality Informacje ogólne - Allgemeine Informationen - General information Jesteśmy producentem szerokiej gamy kształtowników giętych

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

soft line SOFT LINE EMKA Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej

soft line SOFT LINE EMKA Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej soft line Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej SOFT LINE zapewnia wysok¹ funkcjonalnoœæ, ergonomiê i estetykê. Myœl¹ przewodni¹ projektantów by³o stworzenie

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

Przykładowe instrumenty wsparcia uczestnictwa MŚP w programie Horyzont Stanisław Alwasiak Michał Adamczyk

Przykładowe instrumenty wsparcia uczestnictwa MŚP w programie Horyzont Stanisław Alwasiak Michał Adamczyk Przykładowe instrumenty wsparcia uczestnictwa MŚP w programie Horyzont 2020 Stanisław Alwasiak Michał Adamczyk Wprowadzenie Uczestnictwo Małych i Średnich Przedsiębiorstw w całym programie H2020 w dwóch

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki)..

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki).. Rejestracja podatkowa w Niemczech spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce Rejestracja podatkowa w Niemczech jest obowiązkowa, jeżeli firma z siedzibą w Polsce ma wykonywać w Niemczech usługi, od których

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Infrastruktura w H2020 UMK Toruń, 18 marca 2014 Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo