LABORATORIUM PRZETWARZANIA OBRAZU I DŹWIĘKU SP. Z O.O. LABORATORY OF IMAGE AND SOUND PROCESSING LTD. LABOR FÜR BILD- UND TONVERARBEITUNG GmbH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LABORATORIUM PRZETWARZANIA OBRAZU I DŹWIĘKU SP. Z O.O. LABORATORY OF IMAGE AND SOUND PROCESSING LTD. LABOR FÜR BILD- UND TONVERARBEITUNG GmbH"

Transkrypt

1 LABORATORIUM PRZETWARZANIA OBRAZU I DŹWIĘKU SP. Z O.O. LABORATORY OF IMAGE AND SOUND PROCESSING LTD. LABOR FÜR BILD- UND TONVERARBEITUNG GmbH

2 O NAS ABOUT US WIR ÜBER UNS Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Si nc e its e st ablishmen t, th e La boratory of Image and Das Labor für Bild- und Tonverarbeitung GmbH Sp. z o.o. (w skrócie LPOD) zlokalizowane jest od Sound Processing Ltd. (shortened name: LPOD) has (LPOD) ist seit seiner Eröffnung im Danziger początku swojego istnienia w Gdańskim Parku been located at the Gdansk Science and Technology Wissenschafts-Technologiezentrum [poln. Gdański Naukowo-Technologicznym. Zespół tworzący spółkę Park. The company employees have extensive Park Naukowo-Technologiczn im. Prof. H. posiada bogate doświadczenie w realizacji wielu experience in the implementation completion of Koprowskiego] lokalisiert. Unser Team verfügt über projektów badawczo-rozwojowych. Jest to doświad- many research and development projects. It in- große Erfahrung im Bereich der Durchführung von czenie zarówno akademickie (potwierdzone cludes both commercial and academic experience Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Es sind dorobkiem naukowym pracowników i współpraco- (acknowledged by the academic achievements sow ohl ak ade m isch e, durch wissenschaftliche wników), jak i komercyjne. Atutem spółki jest także of the employees and co-workers). Moreover, Tätigk eit uns er er M itarbeiter bestätigten Erfahrozległe doświadczenie i potencjał merytoryczny jej the company benefits from wide-ranging experience rungen, als auch Erfahrungen im Handel. Zu den pracowników i współpracowników, mających wysokie and knowledge potential of its employees and co- Vorteilen der Gesellschaft gehören auch große kompetencje w dziedzinach elektrooptyki, teleinfor- workers who have high competences in the areas E rf ahrungen und fachliches Potential ihrer Mitarmatyki, bioinformatyki oraz dziedzinach względem of electro-optics, teleinformatics, bioinformatics and beiter, die über hohe Kompetenzen auf dem Gebiet nich pokrewnych. Laboratorium posiada rozbu- related fields. The LPOD has extensive facilities for der Elektrooptik, Teleinformatik, Bio informatik und dowane zaplecze badawcze, umożliwiające conducting interdisciplinary world-class research. ähnlicher Bereiche verfügt. Das Labor verfügt über prowadzenie interdyscyplinarnych badań na świato- The research and development activities carried out ausge- zeichnete Forschungseinrichtungen, die die wym poziomie. Prowadzona przez LPOD działalność by LPOD aims at development and industrial Durchführung von interdisziplinären Untersuchunbadawczo-rozwojowa nastawiona jest przede research and commercialisation of the results. gen auf dem Weltniveau ermöglichen. Die Forwszystkim na prowadzenie badań rozwojowych schungs- und Entwicklungstätigkeiten der Firma i przemysłowych oraz komercjalizację ich wyników. LPOD konzentrieren sich grundsätzlich auf die Durchführung der Entwicklungs- und Industrieforschung und der Kommerzialisierung ihrer Ergebnisse.

3 PLACE WHERE SCIENCE COMES TO LIFE...

4 OBSZARY BADAWCZE AREAS OF RESEARCH FORSCHUNGSBEREICHE

5 HOLOGRAMY HOLOGRAMS HOLOGRAMME Jednym z kluczowym obszarów działalności badawczo-rozwojowej Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku są techniki holograficzne, zagadnienia związane z realizacją obliczeń wizualnych oraz wieloskalową analizą wizualną. Visual computing ma sprawić, aby technologia wyglądała, działała i była realnie odczuwalna dla użytkownika to jeden z najważniejszych obszarów. Dynamiczny rozwój techniki prowadzi do konieczności opracowania nowych systemów wizualizacyjnych m.in.: w zakresie wizualnej analizy danych. W połączeniu z szerokopasmowym Internetem visual computing daje duże nadzieje na powstanie intuicyjnych, interaktywnych, wizualnych interfejsów wykorzystujących techniki holograficzne oraz zaawansowane technologicznie platformy wieloprocesorowe i sprzętowo-programowe architektury oraz systemy akcelerujące ich opracowywanie to także jeden z kluczowych obszarów działalności LPOD. The research and development works of Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku focus very much on holographic techniques, the realization of visual computing, and to multiscale visual analysis. The aim of visual computing, one of the most important Laboratory of Image and Sound Processing Ltd. (Polish: Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku, abbreviated to LPOD) research areas, is to make technology look good, function well, and be really felt by the user. The dynamic development of technology entails the necessity of creating new visual systems, e.g. in the area of visual data analysis. Visual computing in combination with broadband Internet gives great hopes for the creation of intuitive, interactive, visual interfaces using holographic techniques, technologically advanced multi-processor platforms, architectures of equipment and software, and accelerating systems (the creation of which is also an important aspect of LPOD activity). Einer der wichtigsten Forschungs- und Entwic- klungsbereiche vom Labor für Bild- und Tonverarbeitung GmbH sind holografische Techniken, visuelle Berechnungen und visuelle Datenanalyse. Mit Visual Computing soll die Technologie real aussehen und funktionieren und der Umgang für den Benutzer natürlich sein das sind die wichtigsten Forschungsgebiete der Firma LPOD. Eine dynamische Entwicklung der Technik führt zur Bearbeitung neuer Systeme z.b. im Bereich der visuellen Datenanalyse. In Verbindung mit Breitbahn-Internet, gibt uns der Visual Computing eine große Hoffnung auf das Entstehen von innovativen, interaktiven visuellen Schnittstellen, die holografische Techniken einsetzen, technologisch hochentwickelte Multiprozessplattformen, sowie Ausrüstungs- oder Software-Architektur und Acceleration-Systeme ihre Entwicklung stellt auch einen der Schlüsselbereiche der Tätigkeit von LPOD dar.

6 TERAHERCE TERAHERTZ WAVES TERAHERTZWELLEN Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku we współpracy z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą, prowadzi zaawansowane prace badawcze związane z zagadnieniami obrazowania w zakresie dolnej części pasma terahercowego, tj. w zakresie częstotliwości 0,1-0,4 THz. Efektem tych prac jest zawiązanie m.in. dwóch konsorcjów naukowych pn.: FoodHertz oraz MEDIHERC, w których LPOD pełni funkcję lidera, będąc jednocześnie ich założycielem i inicjatorem powstania. W ramach swojej działalności firma prowadzi również prace związane m.in. z oceną dostępnych narzędzi symulacyjnych i tych wykorzystywanych do modelowania platform obrazujących wykorzystujących fale terahercowe. Zajmuje się także identyfikacją najpilniejszych potrzeb technologicznych w odniesieniu m.in. do podsystemów i komponentów wykorzystywanych w urządzeniach związanych z szeroko pojętymi technikami terahercowymi. Efektem tych prac są liczne inicjatywy projektowe, podejmowane wspólnie z różnymi Partnerami naukowymi i przemysłowymi. One of the strategic areas of our research activity in recent times have been the techniques and technologies related to the so-called terahertz engineering. Especially, Laboratory of Image and Sound Processing Ltd. (Polish: Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku, abbreviated to LPOD), in cooperation with other national and international research centers, is conducting advanced research on imaging in the lower end of the terahertz band, i.e. the frequency range from 0.1 to 0.4 THz. As a result, two scientific consortia have been created, i.e. FoodHertz and MEDIHERC. LPOD is their leader, founder, and initiator. Within the framework of LPOD we also conduct works on the evaluation of available simulation tools and tools used to model imaging platforms which use terahertz waves. We also identify the most urgent technological needs with regard to the sub-systems and components of devices used in terahertz technology. Our work has resulted in numerous project initiatives undertaken in cooperation with various academic and industrial partners. Das Labor für Bild- und Tonverarbeitung Gmbh führt, in Zusammenarbeit mit anderen Forschungseinheiten in Polen und im Ausland, fortgeschrittene For- schungsarbeiten durch, die insbesondere mit den Themen der Bildverarbeitung im unteren THz- Spektralbereich von 0,1-0,4 THz, verbunden sind. Das Ergebnis dieser Arbeiten ist z.b. die Gründung von zwei wissenschaftlichen Konsortien: FoodHertz und MEDIHERC, in denen die Firma LPOD als Initiator und Gründer eine führende Rolle spielt. Im Rahmen des Labors für Bild- und Tonverarbeitung beschäftigen wir uns auch mit der Auswertung von zugänglichen Stimulationsmitteln und derer Einsatz bei der Modellierung von Plattformen für die THz-Bildgebung. Wir befassen uns auch mit der Identifizierung von dringenden technologischen Problemen im Bezug auf u.a. Untersysteme und Komponente, die in Geräten verwendet werden, die die Terahertztechnik im weiteren Sinne einsetzen. Das Ergebnis dieser Arbeiten sind zahlreiche Projektinitiativen, die im Zusammenwirken von verschiedenen wissenschaftlichen und industriellen Partnern stattfinden.

7 SYSTEMY WIZYJNE IMAGING SYSTEMS BILDVERARBEITUNGSSYSTEME Systemy wizyjne stanowią odrębny obszar badawczy, będący w kręgu naszych zainteresowań. W tym obszarze tematycznym LPOD prowadzi prace, związane z m.in. z automatyczną analizą wizyjną otoczenia, opierając się m.in. na podobieństwie tych mechanizmów do tych, jakie funkcjonują w zmyśle wzroku ludzkiego. W tym celu tworzone są architektury systemów służących do monitorowania, akwizycji, analizy i eksploracji różnego typu danych wizyjnych. Firma specjalizuje się w przemysłowych systemach wizyjnych, w których implementuje zaawansowane systemy decyzyjne. W prowadzonych pracach wykorzystuje m.in. czujniki wizyjne, czyli tzw. soft sensory, kamery inteligentne (w tym obszarze w sposób szczególny zajmuje się rozwijaniem możliwości operacyjnych oprogramowania m.in. w zastosowaniach, wymagających dużej szybkości działania i dużych mocy obliczeniowych). Opracowane przez LPOD systemy wizyjne mogą znaleźć zastosowanie m.in. w procesach kontroli jakości produktów i tym samym przyczynić się do zapobiegania wytwarzaniu produktów nie spełniających przyjętych norm jakościowych. Imaging systems form a separate research area in which we are interested. Laboratory of Image and Sound Processing Ltd. (Polish: Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku, abbreviated to LPOD) conducts works related to automatic imaging analysis of the surroundings, based on the similarity of those mechanisms to the functioning of human vision. For that purpose we create architectures of systems for monitoring, obtaining, analyzing, and exploring various types of imaging data. We specialize in industrial imaging systems in which we implement decision support systems. In our works we use soft sensors and intelligent cameras (in that field we are especially interested in developing operational capabilities of software, including software for applications requiring great speed and huge computing power). We also have experience in creating imaging systems with the use of advanced camera setups best adapted to the monitored processes. Our imaging systems can be applied to product quality control processes and help prevent the production of sub-standard products. Beobachtungssysteme stellen ein abgetrenntes Forschungsgebiet dar, das unser Interesse weckt. In diesem Themenbereich führen wir, als das Labor für Bild- und Tonverarbeitung GmbH Forschungsarbeiten durch, die u.a. mit der automatischen visuellen Analyse der Umgebung verbunden sind und wir basieren dabei auf den Ähnlichkeiten dieser Mechanismen zu denjenigen des menschlichen Sehvermögens. Zu diesem Zweck haben wir Architektursysteme für Monitoring, Analyse und Forschung von visuellen Daten verschiedener Arten. Wir spezialisieren uns in industriellen Bildverarbeitungssystemen, in denen wir fortgeschrittene Entscheidungssysteme implementieren. In unserer Tätigkeiten verwenden wir sog. Soft Sensoren, intelligente Kameras (in diesem Bereich beschäftigen wir uns auf eine besondere Weise mit der Entwicklung der operationellen Kapazitäten der Software u.a. bei Einsätzen, die einer sehr hohen Geschwindigkeit und enormen Rechenkapazitäten erfordern). Wir haben auch Erfahrungen im Bereich der Schaffung von Bildverarbeitungssystemen, die fortgeschrittene Kamerasysteme für Monitoringprozesse benötigen.

8 SYSTEMY DEDYKOWANE DLA CENTRÓW DANYCH DEDICATED SYSTEMS FOR DATA CENTERS DEDIZIERTE SYSTEME FÜR DATENZENTREN Na chwilę obecną prowadzimy szeroko zakrojone prace badawczo-rozwojowe obejmujące zagadnienia związane z poprawą efektywności energetycznej serwerowni zlokalizowanej w Pomorskim Centrum Przetwarzania Danych. Jednym z elementów prowadzonych badań jest opracowanie modelu do reprezentowania przepływu energii w centrum danych, współpracującego ze środowiskiem i oprogramowaniem do pobierania danych, prowadzenia obliczeń i prezentacji wyników. Spoglądając na inne obszary badawcze eksplorowane przez LPOD m.in. holografię cyfrową, czy też systemy wizyjne, gdzie wykorzystywane jest np. przetwarzanie równoległe na poziomie terascale można zauważyć, że są to dziedziny które mogą być rozwijane w sposób efektywny tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu ogromnych mocy obliczeniowych. Faktem jest, że zapotrzebowanie na moc obliczeniową jest nierozłącznie związane z tym, że wraz z jej wzrostem, rosną także koszty. Prowadzone w LPOD prace w zakresie technik pozwalających na zredukowanie powyższych utrzymania centrów danych, a co za tym idzie na zwiększenie ich efektywności energetycznej jest kluczowe do realizacji innych, równolegle prowadzonych oraz przyszłych kierunków badań. We are currently conducting research and development works with the view to improve the energy efficiency of the server room in Pomorze Data Processing Center (Polish: Pomorskie Centrum Przetwarzania Danych). One element of the research is to create a model for representing the flow of data in the data center, which would cooperate with the environment and the software for data collection, computing, and presentation of results. When we look at other LPOD research areas, such as digital holography or imaging systems, where we use parallel processing on the terascale level, we can see that those areas can only be effectively developed if enormous computing power is available. Obviously, the demand for the computing power inevitably involves a cost increase. LPOD looks for techniques which allow a reduction of the costs of running data centers and an increase of their energy efficiency, which is of crucial importance for the realization of other, parallel and future directions of research. Im Moment beschäftigen wir uns mit umfassenden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für die Verbesserung der Energieeffektivität für Serverräume der Datenverarbeitungszentrale Pomorskie Centrum Przetwarzania Danych. Eines der Elemente der durchgeführten Forschungen ist die Entwicklung von einem Energiedurchflussmodell in Datenverarbeitungszentren, das mit der Umgebung und der Software, Durchführung der Berechnungen und der Präsentation der Ergebnisse zusammenarbeiten würde. Wenn wir andere Bereiche der Forschungstätigkeiten der Firma LPOD betrachten, von der digitalen Holographie bis hin zu Beobachtungssysteme, wo z.b. parallele Verarbeitung auf der Ebene der TeraScale verwendet wird, lässt sich bemerken, dass diese Bereiche enorm rechenintensiv sind und dass die effektive Entwicklung nur unter Sicherstellung von enormen Rechenkapazitäten stattfinden kann. Da die Anforderungen an die Rechenkapazitäten mit der Entwicklung untrennbar verbunden sind, steigen auch die Kosten. Die von der Firma LPOD durchgeführten Arbeiten im Bereich der Lösungen zur Reduzierung dieser Kosten von Datenzentren, und der damit verbundenen Verbesserung der Energieeffektivität sind von großer Bedeutung für die Umsetzung anderer, parallel durchgeführten, zukünftiger Forschungen.

9 PLACE WHERE SCIENCE MEANS BUSINESS...

10 PROJEKTY PROJECTS PROJEKTE

11 OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII WYŚWIETLACZA HOLOGRAFICZNEGO 3D THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE 3D HOLOGRAPHIC DISPLAY TECHNOLOGY ENTWICKLUNG EINER INNOVATIVEN TECHNOLOGIE FÜR HOLOGRAFISCHE 3D-BILDSCHIRME Głównym celem projektu pn. Opracowanie innowacyjnej technologii wyświetlacza holograficznego 3D (Projekt: POIG /12) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Badania i rozwój nowoczesnych technologii jako działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych, jest opracowanie i opatentowanie wyświetlacza holograficznego 3D z funkcją multitouch. Sposób działania opracowanego systemu w postaci eterycznego ekranu będzie polegał na zsynchronizowaniu nagrania z kamery z uruchomioną aplikacją i następnie przesłaniu odpowiedniego obrazu do każdej z gałek ocznych. Urządzenie zapewni wyświetlanie obrazu 3D i interaktywnego interfejsu bez potrzeby używania specjalnych okularów lub hełmów. The main objective of the project under the name of "Developing innovative technology of 3D holographic display 3D" (Project: POIG /12) financed by the European Regional Development Fund, the Priority Axis 1 of the Operational Programme Innovative Economy "Research and development of modern technologies" as measure 1.4: Support of goal-oriented projects, which is designing and patenting a 3D holographic display with multi-touch function. The developed system in the form of ethereal screen shall involve the synchronisation of the recording from the camera with the launched application, and finally sending the relevant image to each eye. The device will provide for 3D image display and interactive interface without the need for special glasses or helmets. Das Hauptziel des Projekts unter dem Titel Entwicklung einer innovativen Technologie für holografische 3D-Bildschirme (Projekt: POIG /12), das aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, im Rahmen der Prioritätsachse 1 des Operationsprogramms Innovative Wirtschaft Forschung und Entwicklung moderner Technologien als Tätigkeit 1.4 Unterstützung für gezielte Projekte mitfinanziert wird, ist die Entwicklung und Patentierung der holografischen 3D-Imager mit einer Multitouch-Funktion. Die Funktionsweise des entwickelten Systems in Form von einem virtuellen Bildschirm wird auf der Synchronisierung der Aufnahmen aus der Kamera mittels entsprechender Applikation und der Übersendung eines entsprechenden Bildes an jedes der Augen. Das Gerät wird 3D-Abbildung und interaktive Schnittstelle ohne Brillen- und Helmeinsatz sicherstellen. DOTACJE NA INNOWACJE - Inwestujemy w waszą przyszłość. Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o. jest beneficjentem Projektu pt.: Opracowanie innowacyjnej technologii wyświetlacza holograficznego 3D finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Badania i rozwój nowoczesnych technologii jako działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

12 OPRACOWANIE AKTYWNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM CIEPŁA W CENTRACH DANYCH THE DEVELOPMENT OF AN ACTIVE HEAT FLOW MANAGEMENT SYSTEM FOR DATA CENTRES ENTWICKLUNG VON EINEM AKTIVEN MANAGEMENTSYSTEM FÜR WÄRMERÜCKGEWINNUNG IN DATENZENTREN Celem głównym projektu pn.: Opracowanie aktywnego systemu zarządzania prze- pływem ciepła w centrach danych (Projekt: POIG /13) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Badania i rozwój nowoczesnych technologii jako działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych, jest opracowanie systemu umożliwiającego wykorzystania ciepła odpadowego pochodzącego z serwerowni do celów własnych (np. na potrzeby ogrzewania wody użytkowej w obiekcie) lub komercyjnych. Wynikiem badań przemysłowych przeprowadzonych w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przez Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku będzie opracowanie metodologii oraz algorytmów zarzą- dzania przepływem ciepła oraz równoważenia obciążenia w centrach danych. The main objective of the project under the name of: "The development of an active heat flow management system for data centres (Project: POIG /13) financed by the European Regional Development Fund, the Priority Axis 1 of the Operational Programme Innovative Economy "Research and development of modern technologies" as measure 1.4: Support of goal-oriented projects, is to develop a system which will allow for the use of waste heat originating from a server room for one's own needs (e.g. for heating water on site) or commercial needs. As a result of industrial research carried out in Gdansk Science and Technology Park, the Laboratory of Image and Sound Processing Ltd. will develop the methodology and algorithms for management of heat flow and load balancing in data centres. Das Hauptziel des Projektes unter dem Titel: Entwicklung von einem aktiven Managementsystem für Wärmerückgewinnung in Datenzentren (Projekt: POIG /13), das aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen der Prioritätsachse 1 des Operationsprogramms Innovative Wirtschaft Forschung und Entwicklung moderner Technologien als Tätigkeit 1.4 Unterstützung für gezielte Projekte mitfinanziert wird, ist Entwicklung von einem System zur Restwärmenutzung für Serverräume für eigene Zwecke (z.b. Aufwärmen von Wasser im Objekt) oder für Handelszwecke. Das Ergebnis von industriellen Forschungen, die im Danziger Wissenschafts- und Technologiepark (poln. Gdański Park Naukowo- Technologiczny) von der Labor für Bild- und Tonverarbeitung GmbH durchgeführt werden, wird die Entwicklung der Methode und Algorithmen für das Managementsystem für Wärmerückgewinnung und Ausgleich für Belas- tungen in Datenzentren. DOTACJE NA INNOWACJE - Inwestujemy w waszą przyszłość. Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o. jest beneficjentem Projektu pt.: Opracowanie aktywnego systemu zarządzania przepływem ciepła w centrach danych finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Badania i rozwój nowoczesnych technologii jako działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

13 PLACE WHERE SCIENCE AND ART MEET TECHNOLOGY...

14 PARTNERZY LPOD LPOD Partners LPOD Partner Porozumienie o współpracy naukowotechnicznej z Politechniką Gdańską W dniu 19 grudnia 2014 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Politechniką Gdańską, a Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o. W ramach niniejszego porozumienia, oba podmioty zgodnie zadeklarowały chęć stworzenia platformy do współpracy pomiędzy środowiskiem biznesu, a uczelnią wyższą. Zawarte porozumienie umożliwia także obydwu stronom wymianę doświadczeń, wiedzy oraz potencjału naukowo-technologicznego. Partnerzy porozumienia wyrazili także chęć do zwiększenia efektywności powiązań nauki i działalności gospodarczej w zakresie rozwoju technik i technologii terahercowych. An agreement on scientific and technological cooperation with Gdańsk University of Technology On December 19, 2014 an agreement on scientific and technological cooperation between Laboratory of Image and Sound Processing Ltd (Polish: Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o., abbreviated to LPOD) was signed. Within the framework of that agreement both entities have declared their willingness to create a platform for cooperation between the business sector and the tertiary education institution. The agreement also enables both parties to exchange experiences, knowledge, and scientific and technological potential. The partners have expressed their desire to increase the effectiveness of the ties between science and entrepreneurship as regards the development of terahertz techniques and technologies. Abkommen über die wissenschaftlichtechnologische Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Danzig Am 19. Dezember 2014 wurde das Abkommen über die wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit zwischen der Technischen Universität Danzig und der Firma Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o. (Labor für Bild- und Tonverarbeitung GmbH) unterzeichnet. Im Rahmen der heutigen Vereinbarung haben sich beide Parteien bereit erklärt, eine Plattform für Zusammenarbeit zwischen der Hochschule und Wirtschaft zu schaffen. Das unterzeichnete Abkommen unterstützt den Erfahrungs- und Wissensaustausch der beiden Partnern, sowie den Austausch des wissenschaftlichen und technologischen Potenzials. Die Partner bekundeten ihren Willen, die Effektivität der Verbindungen von wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Tätigkeiten im Bereich der Entwicklung von Terahertztechnik und -technologie zu vertiefen.

15 PARTNERZY LPOD LPOD Partners LPOD Partner Porozumienie o współpracy z Akademią Marynarki Wojennej W piątek 13 lutego 2015 roku zostało uroczyście podpisane porozumienie o współpracy naukowotechnicznej pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej (AMW) w Gdyni, a Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o. (LPOD). Zawarte porozumienie ma na celu umożliwienie nawiązania współpracy pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej, a Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku w zakresie działalności gospodarczej i badawczorozwojowej w obszarze innowacyjnych technik i technologii terahercowych, związanych m.in. z szeroko pojętym bezpieczeństwem. W podpisanym porozumieniu, obie strony wyraziły chęć do współpracy i podkreśliły gotowość do podejmowania wspólnych inicjatyw głównie w zakresie bezpieczeństwa i rozwoju systemów inteligentnego monitoringu. Jednym z celów zawartego porozumienia jest także stworzenie platformy do współpracy świata biznesu ze światem nauki. A cooperation agreement with the Naval Academy On Friday, February 13, 2015 an agreement on scientific and technological cooperation between the Naval Academy in Gdynia and Laboratory of Image and Sound Processing Ltd (Polish: Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o., abbreviated to LPOD) was signed. The aim of the cooperation is to enable the Naval Academy and Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku to cooperate with respect to entrepreneurship as well as research and development, in the field of innovative terahertz techniques and technologies, especially those concerning safety issues. The parties have expressed their willingness to cooperate and to jointly initiate actions in the areas of safety and the development of intelligent monitoring systems. One objective of the agreement is to create a platform for the cooperation of businesses with academic institutions. Abkommen über die Zusammenarbeit mit der Akademie der Kriegsmarine Am Freitag, 13. Februar 2015 wurde das Abkommen über die wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit zwischen der Akademie der Kriegsmarine AMW [poln. Akademia Marynarki Wojennej] in Gdynia und der Firma Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o. - Labor für Bild- und Tonverarbeitung GmbH (LPOD) unterschrieben. Das unterzeichnete Abkommen hat zum Ziel, die Zusammenarbeit zwischen der Akademie der Kriegsmarine und der Firma LPOD im Bereich der Forschungs-, Entwicklungs- und Wirtschaftstätigkeiten auf dem Gebiet der innovativen Terahertztechnik und Technologie zu ermöglichen, die u.a. mit der Sicherheit im weiteren Sinne verbunden sind. In dieser Vereinbarung bekundeten die Partner ihren Willen zur Zusammenarbeit und betonten die Bereitschaft zur Durchführung gemeinsamer Initiativen, vor allem im Bereich der Sicherheit und Entwicklung von intelligenten Monitoringsystemen. Eines der Ziele der Vereinbarung ist auch die Schaffung von einer Plattform für Zusammenarbeit zwischen der Wissenschaft und Wirtschaft.

16 FOTO I TELEWIZJA PHOTO & TV FOTO & TV EuroSymbol Innowacji Innovation EuroSymbol EuroSymbol der Innovation Porozumienie o współpracy z Akademią Marynarki Wojennej. A cooperation agreement with the Naval Academy. Abkommen über die Zusammenarbeit mit der Akademie der Kriegsmarine. W fabryce Świętego Mikołaja spot świąteczny w TVP 1. In the Santa Claus factory a Christmas spot on TVP 1. In der Fabrik des Weihnachtsmannes Weihnachtsspot bei TVP 1 Międzynarodowy zespół. International team. Das internationale Team. Wizyta w Instytucie Fraunhofera w Dreźnie. Visit in Fraunhofera in Dresden. Behördengang in der Fraunhofer IKTS, Dresden. Era Wynalazków, TVP INFO. Era Inventions, TVP INFO. Ära der Erfindungen, TVP INFO.

17 FOTO I TELEWIZJA PHOTO & TV FOTO & TV Biuro. Office. Büro. Hologramy. Holograms. Hologramme. Praca w Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku. Work in Laboratory of Image and Sound Processing. Arbeit zu Labor für Bild- und Tonverarbeitung.

18 NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I NOMINACJE PRIZES, AWARDS AND NOMINATION PREISE, AUSZEICHNUNGEN UND ERNENNUNGEN Eurosymbol Innowacji 2013 dla Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku EuroSymbol to nagroda przyznawana corocznie przez redakcję Monitora Rynkowego Dziennika Gazety Prawnej firmom oraz instytucjom skutecznie pozyskującym i wykorzystującym środki z funduszy europejskich. Celem konkursu jest wyłonienie i uhonorowanie podmiotów, których marka stała się reprezentatywna i tożsama z działalnością całej branży. Rynkowy Lider Innowacji 2014 RYNKOWY LIDER INNOWACJI 2014 to Program skierowany do firm, dla których nadrzędną ideą jest dbałość o najwyższą jakość swoich produktów, usług, wdrożonych standardów zarządzania czy obsługi klienta. Program skierowany jest do działających w Polsce przedsiębiorstw, instytucji, jednostek naukowych oraz organizacji, które realizują z powodzeniem innowacyjne projekty, związane m.in. z produkcją, badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, a także wdrażaniem oraz stosowaniem technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych. The EuroSymbol Innowacji 2013 award (English: Innovation EuroSymbol 2013) for Laboratory of Sound and Image Processing! EuroSymbol is a yearly award of Monitor Rynkowy, a monthly supplement of the Dziennik Gazety Prawnej newspaper, to companies and institutions which successfully obtain and use European Union funds. The aim of the competition is to find and honor the entities the brands of which have become representative of the whole sector. Rynkowy Lider Innowacji 2014 RYNKOWY LIDER INNOWACJI 2014 is a program for companies which focus on the care for the highest quality of their products, services, management standards, or customer service. The program is for Polish businesses, institutions, academic entities, and other organizations which successfully realize innovative projects related to, among other things, production, research and development, modern technologies, and the implementation and use of information and communication technologies. Eurosymbol der Innovation 2013 für das Labor für Bild- und Tonverarbeitung! EuroSymbol ist eine jährliche Auszeichnung der Redaktion von der polnischen Zeitung Monitor Rynkowy Dziennika Gazety Prawnej für Firmen und Institutionen, die erfolgreich europäische Fonds beantragen und verwenden. Das Ziel des Wettbewerbs ist die Auswahl und Auszeichnung der Firmen, derer Marke für die ganze Branche repräsentativ wurde. LPOD wurde für den Titel Marktführer der Innovation 2014 nominiert. MARKTFÜHRER DER INNOVATION 2014 ist ein Programm, das sich an Firmen richtet, für die die höchste Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen, sowie der eingeführten Managementstandards und der Kundenbetreuung eine übergeordnete Rolle spielen. Das Programm ist an alle auf dem Gebiet der Republik Polen tätigen Unternehmer, Institutionen, wissenschaftliche Einrichtungen, sowie Organisationen adressiert, die innovative Projekte erfolgreich realisieren, die u.a. mit der Produktion, Forschung und Entwicklung, mit der Einführung, sowie mit dem Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien verbunden sind.

19 Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o. Gdański Park Naukowo-Technologiczny ul. Trzy Lipy Gdańsk Polska telefon: Laboratory of Sound and Image Processing Ltd. Gdańsk Science and Technology Park 3 Trzy Lipy Street Gdańsk Poland phone: Labor für Bild- und Tonverarbeitung GmbH Danziger Wissenschafts-Technologiepark Trzy Lipy Strasse Gdansk Polen telefonnummer:

20

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Comenius Regio Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Project number REG-O-BY-PL-10-11548 Impressum/Metryka/Imprint

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

WEDŁUG INNYCH WEDŁUG ABBEYS

WEDŁUG INNYCH WEDŁUG ABBEYS WEDŁUG INNYCH WEDŁUG ABBEYS 1 Jesteśmy specjalistami Jesteśmy specjalistami w pozyskiwaniu bezzwrotnych i preferencyjnych środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł publicznych. Efekty

Bardziej szczegółowo

/ SPIS TREŚCI / INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS

/ SPIS TREŚCI / INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS / SPIS TREŚCI / INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS Spis treści Fuzja kodu... 3 Eksperci do wynajęcia... 4 Branża: turystyka... 5 Nearshore outsourcing... 8 Nasze produkty... 9 Branża: przemysł... 12

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dębica. Miasto otwarte na inwestycje City open to investment Offen auf Investitionen

Dębica. Miasto otwarte na inwestycje City open to investment Offen auf Investitionen Dębica Miasto otwarte na inwestycje City open to investment Offen auf Investitionen Burmistrz Miasta Dębicy - Paweł Wolicki Szanowni Państwo! Zdecydowałem, że w najbliższym czasie promocji miasta przyświecać

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM

BIULETYN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM BIULETYN NEWSLETTER INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM INNOWACYJNE SYSTEMY WSPOMAGANIA TECHNICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship

województwo świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Company profile. Prospekt informacyjny Informationsprospekt

Company profile. Prospekt informacyjny Informationsprospekt EN DE Company profile Prospekt informacyjny Informationsprospekt tsix passion for business getsix passion for business getsix passion for business getsix passion for business getsix passi Table of Contents:

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI NR / N O 3 (17) 2010 www.inqbator.pl SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI International collaboration as the path to

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

International Project Management Association

International Project Management Association International Project Management Association Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA Wersja 1.2 Opracowane na podstawie IPMA Competence Baseline Version 2.0b Stowarzyszenie Project Management Polska National

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjni The Competitive

Konkurencyjni The Competitive Przykłady projektów realizowanych w ramach SPO-WKP Konkurencyjni The Competitive Selected projects realised within the SOP-ICE Konkurencyjni Przykłady projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu RAPORT KOŃCOWY Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu Poznań, sierpień 2013 BADANIE EWALUACYJNE PN.: WPŁYW WSPARCIA RPO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki

Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki materiały konferencyjne Warszawa, 17 maja 2013 r. Information Day on European Public-Private Partnership in Photonics

Bardziej szczegółowo