Tomasz Tatarczyk. Galeria Foksal MCKiS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tomasz Tatarczyk. Galeria Foksal MCKiS"

Transkrypt

1 Tomasz Tatarczyk Galeria Foksal MCKiS

2 Tomasz Tatarczyk Malarstwo Galeria Foksal MCKiS czerwiec - lipiec 2003

3 Galeria Foksal MCKiS ul. Foksal 1/ Warszawa tel./ fax (48 22) tekst / text Dorota Monkiewicz t³umaczenie / translation Joanna Holzman fotografie / photos Mariusz Michalski projekt graficzny i sk³ad / design and layout Robert Maik druk / printed by Drukarnia Klimiuk, Warszawa nak³ad / copies: 500 Galeria Foksal MCKiS i autorzy / Foksal Gallery MCKiS & authors ISBN X

4 Dorota Monkiewicz Wyœwietlone. O obrazach Tomasza Tatarczyka Istot¹ obrazów Tomasza Tatarczyka jest niczym niepodwa one zaufanie do Malarstwa, jako ca³kowicie wystarczalnego poœrednika w komunikacji artysty ze œwiatem. Jego twórczoœæ wspiera siê na warsztatowej wiedzy o fizykalnych (optycznych) w³aœciwoœciach koloru oraz ujawnia odrêcznoœæ osobistego gestu, czytelnego w materiale farby, w ciê arze jej faktury. Malarstwo wydaje siê byæ tutaj jedynym mo liwym przekazem, koniecznoœci¹ jakby ju uprzednio, generatywnie1 zdeterminowan¹, która sytuuje twórczoœæ Tatarczyka na przeciwleg³ym biegunie rozpowszechnionego obecnie w sztuce indyferentyzmu, codo wyboru noœnika przedstawienia. Jeœli w ramach tej, w³aœciwej naszym czasom, postawy przyjêliœmy uwa aæ, e to w³aœnie przedstawienie/obraz stanowi cel dzia³ania artystycznego, wówczas, obok fotografii oraz ruchomego obrazu elektronicznego, malarstwo pozostaje zaledwie jedn¹ z mniej uprzywilejowanych mo liwoœci. Chodzi tu zreszt¹ bardziej o kolorowanie ni o malowanie, poniewa obraz na p³ótnie upodobni³ siê w sferze wizualnej do ró nych technik mechanicznej czy elektronicznej rejestracji: reprezentuje industrialn¹ anonimowoœæ, odtwarza g³adkie powierzchnie, naœladuje ilustracje prasowe i komiksy. Tatarczyk nie korzysta z tego rodzaju ikonografii, ale nie pod¹ a te drog¹ w³aœciw¹ artystom jego generacji, którzy podwa ali naturê malowid³a za pomoca zabiegów konceptualnych. Wczesne próby przedstawienia zbiorów narzêdzi, czy podparcie namalowanej bramy rzeczywistym drewnianym dr¹giem, malarz zarzuci³ bez alu i dalszych konsekwencji. W œwietle szacownej historii gatunku jego sytuacja pozostaje wiêc nadal prosta i rzec by mo na banalna : jest malarz (oko i pêdzel) i jest model, a miedzy nimi rozci¹ga siê p³aszczyzna p³ótna. Czy zatem mamy tu do czynienia z malarstwem anachronicznie archaicznym (które prawdopodobnie koñczy swój ywot twórczy w latach szeœædziesi¹tych, wraz z zejœciem ze sceny informelu i malarstwa materii)? Bruno Haas twierdzi, w rozmowie z Hartwigiem Fischerem, e jeœli malarstwo jest sztuk¹, to jest historyczne, a wiêc tego, co ktoœ ju dokona³, nie mo na zrobiæ ponownie. 2 Pojêcie historycznoœci sztuki ³¹czy siê tutaj w dobrze znan¹ parê z ide¹ nowatorstwa, ale tak e, i poprzez tê ideê, z koncepcj¹ koñca malarstwa, z jego impotencj¹ zdeterminowan¹ zbyt d³ugim trwaniem. Jeœli przyj¹æ ten punkt widzenia za dobr¹ monetê, przychodzi nam uznaæ, e Malarstwo dzisiaj byæ mo e nie jest ju sztuk¹, gdy zawsze i nieuchronnie aktualizuje tradycjê warsztatu oraz historiê w³asn¹, sk³aniaj¹c nas do czytania malarskich obrazów poprzez obrazy uprzednie i do w³¹czania ich w porz¹dek przesz³oœci (bo o yciu wspó³czesnym Malarstwo nie mówi nic). Powy sze uwagi w pe³ni stosuj¹ siê do istniej¹cych ju interpretacji twórczoœci Tomasza Tatarczyka. 3 Jego obrazy wpisywane w konwencje romantycznego malarstwa pejza owego, dopuszczaj¹ symboliczne odczytanie wyobra onych tam samotnych bram, czarnych wzgórz, przepastnych w¹wozów, rozje d onych, b³otnistych dróg, œladów na œniegu. I nawet woda na jego ostatnich obrazach nabiera tajemniczego charakteru nieporuszonej, przepastnej toni. Wydaje siê, e artysta wyraÿnie nawi¹zuje do romantycznej koncepcji sztuki, kiedy tytu³uje obraz Brama Caspara Davida Friedricha, 1985 czy Archanio³, 2000 (chocia to tylko widok drzew odbijaj¹cych siê w lustrze Wis³y). Chodzi wszak o transcendencjê, o nasycony pierwiastkiem duchowym spektakl natury, z którym stapia siê postrzegaj¹cy podmiot. Wydaje siê, e z Malarstwem, które tu rozwa amy i które byæ mo e, nie jest sztuk¹, problem transcendencji jest immanentnie zwi¹zany. Jednak e, w przypadku twórczoœci Tomasza Tatarczyka, odczytanie go ze wzglêdu na romantyczn¹ symbolikê, odczuwam jako zbyt szybkie i ca³kowicie nie satysfakcjonuj¹ce.

5 W kontekœcie tego, co ju zosta³o powy ej powiedziane, zapewne paradoksalnie zabrzmi, e malarstwo artysty, co najmniej od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, budzi³o we mnie silne skojarzenia z obrazem filmowym, a w ostatnich przedstawieniach psów tak e z obrazem fotograficznym. Przygl¹daj¹c siê uwa nie drogom, i œladom, i póÿniejszym w¹wozom nie potrafi³am w³aœciwie znaleÿæ powodów dla tych uporczywych skojarzeñ, w których dominowa³y g³ównie chaotyczne ci¹gi sekwencji z dawnych filmów Wernera Herzoga Zagadka Kaspera Hausera (1974) i Szklane serce (1976). Pyta³am artystê, czy zna i lubi obrazy tego re ysera, ale jego twierdz¹ca odpowiedÿ niczego mi nie wyjaœni³a. Zastanawia³am siê, czy nie chodzi tu mo e o prost¹ zbie noœæ ikonograficzn¹ lub o podobny typ klimatu duchowego, emanuj¹cego z pustych, surowych krajobrazów w drogach i œladach. Pisa³am te o jednym z w¹wozów ( Bez tytu³u, 1999, w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie), e zawiera siln¹ sugestiê bliskiej, chocia niewidocznej obecnoœci [autora], który w formie malarskiego spektaklu narzuca widzowi swój niezwykle osobisty sposób obserwacji wybranych fragmentów natury. 4 Ta uwaga mo e odnosiæ siê tak e do efektu subiektywnej kamery, przekazuj¹cej obraz œwiata, zawê ony do pola widzenia bohatera narracji. Zagadkê filmow¹ pomog³y mi jednak ostatecznie wyjaœniæ malowane w ostatnich latach obrazy z psami. Nowa w twórczoœci Tatarczyka gama kolorystyczna, wynikaj¹ca ze z³amania wczeœniejszej czarno-bia³ej skali walorowej kontrastem zabrudzonych br¹zem sylwet na mleczno ó³tych t³ach, przywo³uje przeœwietlone, nieostre i Ÿle wywo³ane letnie fotografie. W tych kompozycjach, pomimo braku konkretyzuj¹cych detali, realnoœæ mêæmierskiej wsi ma charakter niemal e dokumentarny dla takich elementów krajobrazu jak stoj¹ce powietrze upalnego po³udnia, nienaruszone lustro wody leniwie p³yn¹cej nizinnej rzeki, czy bezchmurna pustka nieba nad lessowym w¹wozem. To, co zosta³o tu wydobyte i podkreœlone to efekt nies³ychanej ciszy, któr¹ równie po mistrzowsku operuje Herzog, pozbawiaj¹c dÿwiêku najbardziej dramatyczne sekwencje wspominanych wczeœniej filmów. Chcia³abym siê teraz skoncentrowaæ na jednej z tych przeœwietlonych fotografii, przedstawiaj¹cej dwa psy z uniesionymi ogonkami, stoj¹ce w p³ytkiej wodzie ( Bez tytu³u, 2002). Intensywnoœæ s³onecznego promieniowania wydaje siê tak wielka, e prawie czujemy tê gor¹c¹ falê, która odbita od modeli trafia wprost na œwiat³oczu³e p³ótno. Obraz sprawia wra enie, jakby sam siê wyœwietli³: chemiczno/fizycznie na malarskiej p³aszczyÿnie i w przenoœni jako powidok pamiêci, wspomnienie spotkania nad wod¹ artysty z ywym stworzeniem. Ta kompozycja w³aœnie sprawi³a, e postanowi³am siêgn¹æ po zbiór esejów Rolanda Barthes'a na temat fotografii o interesuj¹cym dla obecnych rozwa añ tytule Œwiat³o obrazu. Refleksjê o Malarstwie wspieram spostrze eniami z zakresu fotografii (a tak e sztuki filmowej), pragn¹c przybli yæ siê do tego, co wydaje mi siê kwesti¹ fundamentaln¹ w twórczoœci Tomasza Tatarczyka warunkami i okolicznoœciami widzenia. Zachêcaj¹ce jest w tej mierze dokonane przez Barthes'a rozró nienie funkcji Operatora (tego, który trzyma kamerê i wykonuje zdjêcie) od Spectatora (odbiorcy, widza, który ogl¹da zdjêcie). Autor tak modeluje przedmiot swojej refleksji, e fotografowanie zdaje siê tutaj czynnoœci¹ w du ej mierze przypadkow¹, mechaniczn¹, zale n¹ od procesów fizyczno-chemicznych, natomiast funkcja artystyczna, widzenie, znajduje siê po stronie Spectatora. Fotografia jest tu jakby drug¹ natur¹. Spectator dokonuje wobec niej wyboru (redaguje obraz, widok), podobnie jak malarz. Efekt ciszy i efekt subiektywnej kamery, wynikaj¹ce z poprzednich porównañ obrazu malarskiego i filmowego mówi¹ o tym, e obrazy Tomasza Tatarczyka podkreœlaj¹ ekspresjê widzenia, a do sugestii wyeliminowania rozpraszaj¹cego zmys³u s³uchu, ale tak e charakteryzuj¹ sam rodzaj postrzegania, którego wyrazem jest jego malarstwo. Subiektywna kamera to taki rodzaj techniki operatorskiej, która stara siê maksymalnie zbli yæ do sposobu rejestracji obrazu przez ludzkie oko, ruchome w poruszaj¹cym siê i przyjmuj¹cym ró ne pozycje ciele, chwytaj¹ce migawkowe widoki, czêsto przypadkowe i pojawiaj¹ce siê na granicy pola widzenia. Znajdujemy siê tutaj blisko problematyki fizjologii widzenia, której W³adys³aw Strzemiñski poœwiêci³ cykl pejza y morskich oraz

6 powojenne obrazy s³onecznych powidoków. Zagadnienia postrzegania objawiaj¹ siê u obydwu artystów, podjêt¹ w g³êbi XX wieku, impresjonistyczn¹ technik¹ malowania. Chodzi tu zarówno o pointylistyczny sposób k³adzenia farby, jak i o rozszczepienie plamy barwnej. Warto mo e zwróciæ uwagê, e biele, czernie czy br¹zy Tatarczyka to wibruj¹cy mikrokosmos drobin koloru. Ró nica w dzia³aniu obrazów obu artystów, odleg³ych od siebie z grubsza o piêædziesiat lat, zawiera siê w tym, co Barthes okreœla jako studium i punctum fotografii. Malarstwo Strzemiñskiego by³o wynikiem przeniesienia na p³ótno d³ugotrwa³ych studiów nad obrazem, tworz¹cym siê na siatkówce, pod wp³ywem obserwacji rzeczywistego motywu w warunkach silnego oœwietlenia pod s³oñce. Jego kompozycje sumuj¹ wieloœæ momentów z d³u szego odcinka czasu, którym odpowiada mnogoœæ namalowanych profili i kszta³tów z tworz¹cych siê wówczas powidoków. Barthes nadaje inne znaczenie studium, które oznaczaj¹c pewn¹ dociekliwoœæ, oddanie siê jakiejœ rzeczy, jest zarazem jedynie szerokim polem ogólnego zainteresowania Spectatora. Rozpoznaæ studium to si³¹ rzeczy spotkaæ siê z intencjami fotografa, wejœæ z nim w porz¹dek harmonii, przyj¹æ je lub odrzuciæ. Ale zawsze siê je rozumie, dyskutuje w sobie, gdy kultura (do której nale y studium) jest umow¹ zawart¹ miêdzy twórcami i konsumentami. Studium to rodzaj wychowania (wiedza i grzecznoœæ), które pozwala mi odnaleÿæ Operatora, yæ celami, które podtrzymuj¹ jego praktyki, ale yæ tym w pewnym sensie na odwrót, wed³ug widzimisiê Spectatora. 5 Punctum wed³ug Barthes'a, to ten element obrazu, który nie nale y do kultury, dzia³a na odbiorcê bezpoœrednio, uderza wzrok. To porównanie wydaje siê wyj¹tkowo trafione w przypadku obydwu artystów dlatego, e mamy tutaj do czynienia z jednej strony z kompozycj¹ abstrakcyjn¹, umotywowan¹ szeregiem pism teoretycznych Strzemiñskiego, z drugiej zaœ z reprezentacj¹, przywo³aniem bytów na obraz. Zak³adam tak e, e ze wzglêdu na migawkowoœæ ujêcia obraz Tatarczyka mo e dzia³aæ tak jak fotografia. Jeœli w istocie tak jest, to twórczoœæ Tatarczyka aktualizuje kilka wymiarów czasu. Wiejskie pieski na obrazie s¹ poœwiadczeniem istnienia tych stworzeñ w momencie napotkania wzroku artysty. Chwytaj¹ce je spojrzenie zamrozi³o ten widok i utrwali³o na p³ótnie. Malarstwo rozci¹gnê³o to co by³o czasowe i skoñczone w wieczn¹ chwilê, która przyszpilona do p³aszczyzny p³ótna nie jest ju yciem, lecz œmierci¹, a mo e ci¹g³ym, ponownym i nieustannym umieraniem tamtego momentu, tamtej chwili. Przemijaniu towarzyszy nostalgia i melancholia. To jest w³aœnie przeszywaj¹ce widza na wskroœ punctum, opisane przez Barthes'a. Obrazy Tatarczyka bardzo silnie artyku³uj¹ p³askoœæ i materialnoœæ p³ótna za pomoc¹ œciœle przylegaj¹cej do powierzchni gêstej faktury. Œwiat³o nie tylko wy³ania kszta³ty z niebytu, ale tak e wizualizowane jest w sposób metaforyczny jako si³a modeluj¹ca farbê. Topi j¹, zbryla, pozostawia szwy spawalnicze. Malarstwo Tatarczyka produkuje solidne przedmioty, które s¹ rzeczywiste i transcendentne zarazem S³owo u yte tu w takim sensie, w jakim pojawia siê w terminie gramatyka generatywna. What has once been done cannot be done again. [ ] Only inasmuch as painting is art does it fall under the purview of certain imperatives regarding its historicity, 'On Art and Painting' [w:] Painting on the move, Kunsthalle Basel, 2002, s. 97. Por. Jaromir Jedliñski, Skupienie o malarstwie Tomasza Tatarczyka, [w:] ODRA nr 1-2, Dorota Monkiewicz, [w:] Krajobrazy. Polskie Malarstwo Pejza owe od Oœwiecenia do koñca XX wieku, Muzeum Narodowe w Warszawie, 2000, s Roland Barthes, Œwiat³o obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa 1996, ss

7

8 Dorota Monkiewicz Exposed. On Tomasz Tatarczyk's paintings Tomasz Tatarczyk's firm trust in painting with a capital P as the one and only intermediary between the artist and the world constitutes the essence of his painting. In his undertakings he relies on a working knowledge of the physical (optical) properties of colour, and his work reveals his personal gesture, evident in the substance of his paint and the weight of its texture. Painting seems to be the only possible medium of communication, a necessity apparently generatively1 predetermined, which situates Tatarczyk's work on the opposite extreme to the now widespread artistic indifferentism about the choice of the carrier of representation. If, within the framework of this time-specific attitude, we accept that representation/image is the goal of artistic undertakings, painting presents itself as no more than one of the less privileged options compared with photography and mobile electronic images. In fact, it is a matter of colouring rather than painting, for images on canvas have come visually close to various techniques of mechanical or electronic registration: they represent industrial anonymity, reproduce smooth surfaces and imitate press illustrations and comic strips. Tatarczyk does not use this kind of iconography, nor does he pursue a track characteristic of the artists of his generation who defied the nature of painted images through conceptual operations. He has given up his early experiments with representations of sets of tools or with supporting a painted gate with a material wooden post without regret and without further consequences. In the light of the dignified history of the genre, his position continues to be simple and even 'banal': there is the painter 'with his eye and his brush', there is the model, and there is the surface of canvas in-between. Is it a case of anachronistically 'archaic' painting which probably ceased to exist as a creative venue in the 1960s when Informel and peinture de la matière left the stage? Bruno Haas insists in conversation with Hartwig Fischer that if painting is art, it must be historic and therefore 'what has once been done, cannot be done again.' 2 The concept of the 'historicity of art' is familiarly coupled with the idea of innovation and through it with the concept of 'an end to painting' and its 'impotence' resulting from extended duration. If this point of view is accepted on face value, we are reduced to inferring that today Painting can no longer be art because it always inevitably updates the tradition of workmanship and its private history, getting us to read painted images through earlier images and introducing the former into the order of the past (since Painting says nothing about current life). The above is not quite in keeping with how Tomasz Tatarczyk's painting has been previously interpreted. 3 His paintings, classified according to the conventions of Romantic landscape painting, admit of symbolic interpretation of the isolated gates, black hills, abysmal gorges, muddy tracks, and traces in the snow. Even water featuring in his latest works has the mysterious, motionless quality of unfathomable depths. One has an impression that the titles like Caspar David Friedrich's Gate, 1985, or Archangel, 2000 (in fact a view of trees reflected in the waters of the Vistula) are the artist's deliberate reference to the Romantic concept of art. What matters here is transcendence, the spectacle of nature saturated with a spiritual element into which the perceiving subject merges. It seems that the issue of transcendence is immanently connected with Painting under discussion here that perhaps is not 'art'. Yet to me it would be rash and not quite satisfactory to read Tomasz Tatarczyk's work through the lens of Romantic symbolism. In the context of what has been said, it may seem a paradox that the artist's painting, in any case what he has done since the beginning of the 1970s, evokes in me strong associations with film images, and, which applies to his latest representations of dogs, also with photographic images. While looking attentively at his 'tracks', 'traces' and later 'gorges', I was pervaded by an incessant association with sequences from Werner Herzog's early films, The Enigma of Kaspar Hauser, 1974, and the Heart of Glass, 1976, which I was not really able to explain. I asked the artist whether he knew and liked Herzog's films, but even his answer in the affirmative has explained nothing to me. I was wondering whether it was not a case of simple iconographic affinity or a similar type of emotional

9 atmosphere exuding from the severe empty landscapes in the 'tracks' and 'traces'. I have written about one of the gorges ( Untitled, 1999, in the collection of the National Museum in Warsaw) that it contains a powerful suggestion of close though invisible presence, that of the artist, whose painted spectacle imposes on the spectator his exceedingly personal manner of observation of selected elements of nature. 4 The remark may also apply to the subjective 'camera effect', with the camera communicating an image of the world narrowed down to the protagonist's vision. I have been aided in my attempts at solving the 'film puzzle' by Tatarczyk's pictures of dogs painted over the last years. A new range of colour, resulting from breaking the earlier value gamut in black and white with the contrast of brown-stained silhouettes on milk-yellow backgrounds, brings to mind overexposed, blurred and poorly developed photographs taken in the summertime. In the compositions under discussion, despite an absence of concrete details, the palpable reality of the village of Mêæmierz has an almost documentary quality in the rendering of the motionless air of a hot day at noon, the smooth waters of a slow lowland river and the cloudless void of the sky above a loessal gorge. Singled out and underlined is the effect of extreme silence, one that is also masterly operated by Herzog in the films mentioned earlier in this text, where even most dramatic sequences are enacted without an addition of sound. Let me now concentrate on one of these 'overexposed photographs' featuring two dogs with raised tails as they stand in the shallow water in Untitled, The sunlight is so intense that we almost feel the heat reflected from the models falling on the 'photosensitive' canvas. The picture seems to be self-exposed both in the chemical/physical sense on the painted surface and metaphorically, as an after-image of memory, of the artist's encounter with living creatures by the water. This peculiar composition has made me reach for a collection of Roland Barthes's essays on photography, bearing a title of interest to this argument, namely: Camera Lucida. In my reflection on Painting I resort to observations about photography (as well as the art of film), thus seeking to come close to what I find the most fundamental issue underlying Tomasz Tatarczyk's work: the conditions and circumstances of vision. Barthes's distinction between the Operator, i.e. the one handling the camera and taking a photograph, and the Spectator, i.e. the one who looks at the picture, may prove instrumental. The author has thus modelled the subject of his reflections that photography appears to be a predominantly chance mechanical activity dependent on physico-chemical processes, while the artistic function, or vision, rests with the Spectator. A photograph is like a second nature here. The Spectator chooses things from it by editing an image, a view, just like a painter. The 'effect of silence' and the 'subjective camera effect', featuring in the comparison I have made between films and painted images, tell us that Tomasz Tatarczyk's paintings underline the expression of vision leading as far as a hint at the elimination of the dissipating sense of hearing, but these effects also characterize the very kind of perception of which his painting is a manifestation. The 'subjective camera' is a type of photography direction intent on coming close to the mode of registration by the mobile human eye in a mobile body that assumes different positions and catches snapshot views, often chance and on the borderline of the field of vision. Here we come close to the psychology of vision, to which W³adys³aw Strzemiñski dedicated a series of seascapes and postwar solar after-images. Issues of perception are manifest in both artists in the impressionistic technique taken up at an advanced stage of the 20th century. By this I mean both the pointillist manner of laying the paint and the resolution of the colour patch. It should be pointed out that Tatarczyk's whites, blacks or browns are a vibrant microcosm of particles of colour. The different impact of their painting, separated by a span of roughly fifty years, lies in what Barthes describes as the studium and the punctum of photography. Strzemiñski's painting is the result of his transferring onto canvas the fruit of his long studies of images emerging on the retina on observation of a real motif in the strong light against the sun. His compositions sum up a multitude of moments from a longer space of time; corresponding to these, there is a wealth of painted profiles and shapes prompted by the after-images emerging over the time span. Barthes gives a different meaning to the term studium which, while signifying an inquiring disposition and dedication to a problem, at the same time amounts to a wide range of the Spectator's general interests. Barthes writes that to recognize the studium is tantamount to meeting the photographer's intentions and entering the order of harmony with him; to accepting or rejecting them. But understood they always are and discussed in one's inner self, for culture to which study belongs is a contract between the creator

10 and the consumer. Barthes's studium is a kind of upbringing (learning and gentility) that enables one to pinpoint the Operator and become preoccupied with the goals sustaining his practices, though living contrariwise in a sense, i.e. according to the Spectator's will. Barthes defines punctum as the image element that does not belong to culture but affects the Spectator directly, through sight. The argument seems particularly applicable to the two artists, for, on the one hand, we are dealing with abstract compositions, motivated by a series of Strzeminski's theoretical writings, and on the other, with representation, with the summoning of beings for the sake of an image. I also take it that because of its snapshot quality, the appeal of Tatarczyk's image may be like that of a photograph. If this is the case, Tatarczyk's oeuvre updates time in several dimensions. The village dogs in a painting testify to the existence of the creatures when they met the artist's sight. The sight congealed the image which was later fixed on canvas. Painting has extended the temporal and finite into an eternal moment which, pinned on the canvas surface, is not life but death or perhaps a continually reiterated act of dying of a past instant. Transience is accompanied by nostalgia and melancholy. This, exactly is Barthes's viewer-transfixing punctum. Tatarczyk's images very strongly articulate the flatness and palpability of canvas through the dense, adhering texture. Light does not only bring shapes out of the non-existence but is also visualized metaphorically as a paint-modelling force. It melts, it clots the paint, leaving welding seams. Tatarczyk's painting produces solid objects that are palpably red anti transcendent at the same time. translated by Joanna Holzman 1 The term is used in the sense in which it features in 'generative grammar' 2 'What has once been done cannot be done again.... Only inasmuch as painting is art, does it fall under the purview of certain imperatives regarding its historicity.' 'On Art and Painting' in Painting on the move, Kunsthalle Basel, 2002, p Cf. Jaromir Jedliñski, Skupienie o malarstwie Tomasza Tatarczyka, [Concentration on Tomasz Tatarczyk's Painting] in O DRA, no 2-3, Dorota Monkiewicz, in Krajobrazy. Polskie malarstwo pejza owe od Oœwiecenia do koñca XX wieku [Landscapes. Polish Landscape Painting from the Enlightenment to the End of the 20th Century], National Museum in Warsaw, 2000, p. 161

11 Bez tytu³u / Untitled, 1999, olej na p³ótnie / oil on canvas, 100 x 170 cm

12

13 Bez tytu³u / Untitled, 2002, olej na p³ótnie / oil on canvas, 130 x 180 cm

14

15 Bez tytu³u / Untitled, 2002, olej na p³ótnie / oil on canvas, 100 x 170 cm

16

17 Bez tytu³u / Untitled, 2002, olej na p³ótnie / oil on canvas, 120 x 200 cm

18

19 Archanio³ / Archangel, 2000, olej na p³ótnie / oil on canvas, 130 x 170 cm

20

21 Tomasz Tatarczyk urodzi³ siê w 1947 roku w Katowicach. W 1981 roku ukoñczy³ Akademiê Sztuk Piêknych w Warszawie, gdzie nastêpnie naucza³ do Mia³ wiele wystaw indywidualnych, m.in.: w Galerii Foksal, Muzeum Górnoœl¹skim w Bytomiu, Galeriach BWA w Lublinie, Galerii Awangarda we Wroc³awiu, Pañstwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Galerii 86 w odzi, Galerii Muzalewska w Poznaniu, Soho Center for Visual Artists w Nowym Jorku, Galerie Ucher w Kolonii (wraz z Andrzejem Szewczykiem). Uczestniczy³ te w licznych wystawach zbiorowych, m.in.: Dialog w Moderna Museet w Sztokholmie; Kolekcja Miêdzynarodowej Sztuki XX wieku w Muzeum Sztuki w odzi; Granice Obrazu w Centrum Sztuki Wspó³czesnej, Zamek Ujazdowski w Warszawie; Essence and Persuasion the Power of Black and White w Anderson Gallery w Buffalo; Cztery Pory Roku w Schirn Kunsthalle we Frankfurcie nad Menem; Obrazy œmierci w sztuce polskiej XIX i XX wieku w Muzeum Narodowym w Szczecinie. W 1999 roku zosta³ laureatem Grand Prix Miêdzynarodowego Konkursu Rysunku we Wroc³awiu. By³ stypendyst¹ Fundacji Koœciuszkowskiej w Nowym Jorku, Fundacji Batorego w USA i Fundacji Rockefellera we W³oszech. Tomasz Tatarczyk was born in Katowice in He graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw in 1981 and taught at the Academy till He has had numerous solo shows, e.g. at the Foksal Gallery in Warsaw; Upper Silesian Museum in Bytom; BWA Galleries in Lublin; Avant-garde Gallery in Wroc³aw; State Art Gallery in Sopot; Gallery 86 in ódÿ; Muzalewska Gallery in Poznañ; Soho Center for Visual Artists in New York; Galerie Ucher in Cologne ( with Andrzej Szewczyk). He has taken part in numerous group exhibitions, including Dialog at the Moderna Museet in Stockholm; International 20th-century Art Collection at the Museum of Art in ódÿ; Borders of Painting, at the Centre of Contemporary Art in Ujazdowski Castle in Warsaw; Essence and Persuasion the Power of Black and White at the Anderson Gallery in Buffalo; the Four Seasons at the Schirn Kunsthalle in Frankfort-on-the-Main; and Obrazy œmierci w sztuce polskiej XIX i XX wieku [Images of Death in Polish 19th- and 20th-century Art] at the National Museum in Szczecin. In 1999 he won the Grand Prix of the International Drawing Competition in Wroc³aw. He has received grants from the Koœciuszko Foundation in New York, the Batory Foundation in the USA, and the Rockefeller Foundation in Italy. translated by Joanna Holzman

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl Plan: definicja pojęcia wnioskowania wypowiedzi inferencyjne i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski.

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski. 1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski 2 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski Copyright bywojciech Malinowski & Grafika, fotografie i projekt okładki: Wojciech Malinowski ISBN 978-83-62480-48-7

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE MACIEJ MATASEK ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH MACIEJ MATASEK JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH GIMNAZJUM / LICEUM HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 PAINTING January - March 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych

Bardziej szczegółowo

POMOCE DYDAKTYCZNE: tablica, kreda, nagranie CD, kopia ksero z tekstem piosenki zawierającym luki lub podręcznik z takim tekstem, zeszyty

POMOCE DYDAKTYCZNE: tablica, kreda, nagranie CD, kopia ksero z tekstem piosenki zawierającym luki lub podręcznik z takim tekstem, zeszyty SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA: II gimnazjum TEMAT: Elvis Presley: Blue Suede Shoes ćwiczenia w słuchaniu. CEL OGÓLNY: ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu, zdobycie podstawowych informacji w

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Pozytywistyczne nastawienie zakładało, że wszystko można poznać dzięki możliwościom nauk przyrodniczych, a więc też biologii, chemii i f

Wprowadzenie: Pozytywistyczne nastawienie zakładało, że wszystko można poznać dzięki możliwościom nauk przyrodniczych, a więc też biologii, chemii i f Wprowadzenie: Pozytywistyczne nastawienie zakładało, że wszystko można poznać dzięki możliwościom nauk przyrodniczych, a więc też biologii, chemii i fizyki. Te trzy dziedziny, tak mocno powiązane z człowiekiem,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

CIENIEM JAN WOJCIECH MALIK

CIENIEM JAN WOJCIECH MALIK GRY z CIENIEM "PRZECHODNIE CIENIE" 140x180 akryl na płótnie 2009 JAN WOJCIECH MALIK Jan Wojciech MALIK : laureat wielu konkursów i festiwali sztuki, m. in. Srebrnego Medalu na II Biennale Sztuki "Europa-Azja"

Bardziej szczegółowo

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne O Conditional If + podmiot + czasownik w czasie present simple podmiot + czasownik w czasie present simple powszechnych prawdach, takich jak prawa natury If you heat water to 100 o C, it boils Water boils

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press )

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press ) TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.). 1984. Student writers at work. New York: St. Martin Press ) [dwa punkty za każdą poprawną odpowiedź = 10 p.] 1. H rozwiązanie podane

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III Ocena celująca Ocena bardzo dobra KRYTERIA OCENIANIA 1 Welcome! Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Wielcy malarze na lekcji języka angielskiego opis ilustracji na podstawie materiału stymulującego Opracowała: Marta Gajda-Bławat

Wielcy malarze na lekcji języka angielskiego opis ilustracji na podstawie materiału stymulującego Opracowała: Marta Gajda-Bławat Szkoła gimnazjalna JĘZYK ANGIELSKI Scenariusz lekcji z zastosowaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 minut) Wielcy malarze na lekcji języka angielskiego opis ilustracji na podstawie materiału

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

Michał Sadowski Nauka języka angielskiego w klasach młodszych. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli nr 3-4, 85-88

Michał Sadowski Nauka języka angielskiego w klasach młodszych. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli nr 3-4, 85-88 Michał Sadowski Nauka języka angielskiego w klasach młodszych Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli nr 3-4, 85-88 2009 Michał Sadowski Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia w optyce. O złudzeniach optycznych i złudzeniach optyków

1 kwietnia w optyce. O złudzeniach optycznych i złudzeniach optyków O złudzeniach optycznych i złudzeniach optyków Zbigniew Jaroszewicz Instytut Optyki Stosowanej Ul. Kamionkowska 18 03-805 Warszawa e-mail: mmtzjaroszewicz@post.pl 1 Jak oczy (i mózg) nas oszukują Widzenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Kartograficzne opisanie świata. - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth.

Kartograficzne opisanie świata. - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth. Kartograficzne opisanie świata - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth Robert Olszewski Dobry kartograf musi być zarówno uczonym, jak i artystą. Musi posiadać

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK. Piosenka o przedmiocie poszukiwanym w tym rozdziale (Quest Song)

POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK. Piosenka o przedmiocie poszukiwanym w tym rozdziale (Quest Song) POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK Welcome Tekst piosenki znajduje się w książce ucznia (strona 4, ćwiczenie 2). Rymowanka Numbers One, two, three, four, five. Six, seven, eight, nine, ten. Eleven, twelve,

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Gramatyka i słownictwo

Gramatyka i słownictwo WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 4 a/b SP4 Gramatyka i słownictwo uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych (czasownik to be - w formie pełnej i skróconej, zaimki

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Zofia Nierodzińska. portfolio

Zofia Nierodzińska. portfolio Zofia Nierodzińska portfolio Zofia Nierodzińska ur. 11.04.1985 w Łomży, absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie, od 2005 do 2010 roku studentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

1. Andrzej Lachowicz, z cyklu Cienie, 1970, fotografia barwna, 50 x 50 [55 x 55], nr kat. 679;

1. Andrzej Lachowicz, z cyklu Cienie, 1970, fotografia barwna, 50 x 50 [55 x 55], nr kat. 679; Spis prac aktualizowany L-Ł LACHOWICZ Andrzej 1. z cyklu: Cienie, 1970 1976, cykl 10 fotografii, 50 x 50 cm [55 x 55], diapozytyw barwny, nr kat. 679; Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie Język angielski Gry i zabawy Podróże dalekie i bliskie Tytuł oryginału: 365 gier i zabaw dla całej rodziny. Język angielski Autorzy oryginału: Natalia Kertyczak, Ewa Mikołajska, Radosław Mikołajski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne. KIERUNEK: SCENOGRAFIA studia pierwszego stopnia (licencjackie) wieczorowe

Przepisy ogólne. KIERUNEK: SCENOGRAFIA studia pierwszego stopnia (licencjackie) wieczorowe REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KWALIFIKACYJNEGO UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU - STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA, DRUGIEGO STOPNIA, STUDIA PODYPLOMOWE NA ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

www.epsa.edu.pl KLOCKI W OKIENKU

www.epsa.edu.pl KLOCKI W OKIENKU www.epsa.edu.pl KLOCKI W OKIENKU Środek dydaktyczny zalecany przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz w kształceniu specjalnym. Numer na liście zalecanych

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka English Challenge: 13 Days With Real-Life English Agnieszka Biały Kamil Kondziołka www.jezykipodroze.pl WYZWANIE: 13 dni z PRAKTYCZNYM Angielskim - Tego Nie Było w Szkole! Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

Bardziej szczegółowo

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 Zofia Kruczkiewicz

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0  Zofia Kruczkiewicz Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 http://www.junit.org/ Zofia Kruczkiewicz 1. Aby utworzyć test dla jednej klasy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Projects na wybraną

Bardziej szczegółowo