TOMASZDOBISZEWSKI SHADOWPLAY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOMASZDOBISZEWSKI SHADOWPLAY"

Transkrypt

1 Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu Mazovian Centre of Contemporary Art Elektrownia in Radom TOMASZDOBISZEWSKI SHADOWPLAY 19 II 15 III 2010

2 WYSTAWA / EXHIBITION Tomasz Dobiszewski, Shadowplay Kurator wystawy / Exhibition curator Romuald K. Bochyński Projekt aranżacji / Exhibition design Tomasz Dobiszewski KATALOG / CATALOGUE Redaktor / Editor Romuald K. Bochyński Wstęp / Introduction Marianna Michałowska Tłumaczenie / Translation Maria Apanowicz Fotografie / Photographs Tomasz Dobiszewski, Marcin Kucewicz (14,22,36), Łukasz Matulewski (23) Opracowanie graficzne / Graphic design Tomasz Dobiszewski Copyright by Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia and Authors, Radom 2010 Wydawca / Publisher Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu Mazovian Centre of Contemporary Art Elektrownia in Radom Druk / Print Nakład / Circulation 300 egz. / copies ISBN Producent wystawy i katalogu / Producer of the exhibition and publisher of the catalogue Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu Mazovian Centre of Contemporary Art Elektrownia in Radom Radom, ul. Kopernika 1, PL Polska Tel. +48 (48) , +48 (48) , Fax +48 (48) p.o. dyrektora / Deputy director Włodzimierz Pujanek Zastępca dyrektora ds. artystycznych / Art director Zbigniew Belowski Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu jest instytucją finansowaną ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. PATRONAT MEDIALNY: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu Mazowieckie jest Centrum instytucją Sztuki finansowaną Współczesnej Elektrownia Mazowieckie w Radomiu Centrum jest instytucją Sztuki Współczesnej finansowaną Elektrownia ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w Radomiu ze środków jest instytucją SamorząduWojewództwaMazowieckiego. finansowaną The Mazovian Centre of Contemporary Art Elektrownia ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. in Radom is an institution subsidized by the Self-Government of the Mazovian Voivodship Patronat medialny / Media patrons PATRONAT MEDIALNY: PATRONAT MEDIALNY:

3 Zamieszkanie cienia Tendencja do zagospodarowywania nieczynnych już budynków industrialnych we współczesnej urbanistyce widoczna jest od schyłku zeszłego wieku. Wielkie projekty ożywiające podupadłe sektory miejskie zrewolucjonizowały obraz miast europejskich (takich jak Londyn i Berlin), a także pojawiły się na terenie Polski. Najczęściej jednak owe rewitalizacje dotyczą centrów komercyjnych (Manufaktura w Łodzi, Stary Browar w Poznaniu), rzadziej służą jako projekty wyłącznie kulturalne. Powołane do istnienia w 2005 roku Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu takie założenie miało spełniać. Czy elektrownia może stać się miejscem sztuki? Rozważmy tu dwa aspekty zadanego właśnie pytania. Pierwsze związane będzie z kwestią przeznaczenia budynku i odpowiedzieć na nie jest stosunkowo łatwo. Kiedy w Londynie zmieniano budynek dawnej Elektrowni Bankside w galerię Tate Modern, zwracano uwagę na znaczeniowe przekształcenie, które dokonuje się wraz ze zmianą funkcji obiektu. 1 Oto, zamiast produkcji czystej energii, mamy odtąd do czynienia z produkcją sztuki, która też przecież stanowi energię, tyle że innego rodzaju: energię ludzkiej wyobraźni i aktywności. Aspekt drugi jest jednak bardziej problematyczny. Czy elektrownia może być miejscem? Marc Augé pisze: Pewne miejsca istnieją tylko za pośrednictwem słów, które je przywołują; w tym sensie są one niemiejscami, lub miejscami z wyobraźni, banalnymi utopiami, stereotypami. 2 Jeśli podążymy tropem autora Nie-miejsc, na myśl przyjdzie nam wyobrażenie elektrowni, nasuwające takie skojarzenia, jak: produkcja, maszyna, siła. Jeżeli miałby tam znaleźć się człowiek, to byłby on jedynie trybikiem maszyny. Z jednej strony zatem widzimy fabrykę, z drugiej zaś jej wrażliwe ciało, złożone ze zdyscyplinowanych, ludzkich trybików. Czy w takim wyobrażeniu znaleźć może się przestrzeń na aktywność najbardziej indywidualną i anarchistyczną zarazem, na sztukę? W znalezieniu odpowiedzi na to pytanie może nam pomóc realizacja Shadowplay przygotowana przez Tomasza Dobiszewskiego specjalnie dla radomskiej Elektrowni. Autor jest absolwentem poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, specjalizującym się w tworzeniu projektów wykorzystujących fotografię. Fotografia jest przez niego rozumiana szczególnie, Settling down in the shadow The tendency to reclaim former industrial buildings has been noticeable in contemporary urban planning since the close of the previous century. Great projects reviving the run-down city districts have revolutionized the image of European cities (such as London and Berlin), and they have also appeared in Poland. These revitalizations are most often concerned with commercial centers (Manufaktura in Łódź, Stary Browar in Poznań), more seldom do they serve as purely cultural projects. Established in 2005, the Mazovian Centre of Contemporary Art Elektrownia in Radom was to fulfill such a premise. Can a power plant become a site of art? Let us consider two aspects of the raised question. The first will be connected with the question of the purpose of the building and it is relatively easy to answer. When in London, the building of the old power plant Bankside was turned into the Tate Modern gallery they drew attention to the semantic transformation which is happening with the change of the object s function. 1 Instead of producing pure energy, now we are dealing with the production of art, which also constitutes energy, only of a different kind: the energy of human imagination and activity. The other aspect is, however, more problematic. Can a power plant be a site? Marc Augé writes, Certain places exist only due to the mediation of words which evoke them; in that sense they are non-sites, or places from imagination, banal utopias, stereotypes. 2 If we follow the trail of the non-sites author, we can easily think of an imaginary power plant, evoking such associations as: production, machine, power. If a man was to be found there, he would only be a cog in a machine. On the one hand, we see a factory, on the other a sensitive body, consisting of disciplined, human cogs. In this imagining, is there a place for most individual and at the same time most anarchistic activity for art? jako obraz, który niezwykle łatwo wchodzi w dialog z przestrzenią. Realizacje Dobiszewskiego, można by powiedzieć, dodają fotograficznemu obrazowi, w sposób realny, a nie tylko iluzjonistyczny, brakujący trzeci wymiar. Tytułowa Gra z cieniem kontynuuje takie myślenie o fotografii, która stanowi przecież nie tyle zapis światła, ile wizerunek cienia. Realizacja przybiera formę site-specific. Ten anglojęzyczny termin znaczy, że realizacje są przygotowywane szczególnie dla określonej przestrzeni. I mogą istnieć tylko w tej przestrzeni. Pisze Grzegorz Dziamski: W pracach realizowanych w wybranym przez artystę miejscu (site-specific works) ulega zatarciu granica oddzielająca dzieło sztuki od tego, co wobec niego zewnętrzne, ponieważ nie tylko dzieło staje się częścią miejsca, ale i miejsce staje się częścią dzieła. 3 Dla site-specific works charakterystyczne będzie, że ideą pracy nie jest sam obiekt (lub zestaw obiektów) wpisanych w jego strukturę, lecz refleksja o ich (obiektów) relacjach z samą przestrzenią. Dziamski zauważa, że są one osadzone w definiującym je miejscu, zanim jednak spróbujemy określić, czym to miejsce miałoby być, powróćmy do realizacji Dobiszewskiego. Autor wybiera fragment przestrzeni Elektrowni, który stanowi coś w rodzaju labiryntu. Jest to układ pięciu pomieszczeń połączonych wąskim i długim korytarzem przypominający jednak nie tyle układ pomieszczeń biurowych (którymi mogły być wtedy, gdy budynek działał jako elektrownia), ile nieprzemyślany do końca, a charakterystyczny dla poprzedniego systemu układ mieszkania. Przebywamy zatem w elektrowni, ale też w specyficznej przestrzeni, nasuwającej skojarzenia z wielokrotnie przebudowywanym mieszkaniem. Czy jednak rzeczywiście jest to mieszkanie? Przecież to nie było nigdy zamieszkane. Realizacja Dobiszewskiego zdaje się stawiać pytanie, czy można oswoić i zagospodarować to, co nigdy nie tylko nie było przeznaczone do zamieszkania, ale poprzez swoją historię (pomieszczeń przemysłowych) zamieszkaniu się przeciwstawiało. Udajmy się na spacer po kolejnych pomieszczeniach. W sali największej Dobiszewski umieszcza meble jednoznacznie kojarzące się z socjalistycznym projektowaniem: meblościanki i stoły. Na ścianach zawiesza zdjęcia. Kiedy się przyjrzymy zarówno zdjęciom, jak i meblom, poznamy tajemnicę tego pomieszczenia: meble nas podglądają. Rzecz w tym, że fotograf umieszcza w szafach materiał światłoczuły, zaś w ich ścianach wierci niewielki otworek. W ten It is Tomasz Dobiszewski s project Shadowplay, prepared specially for the Radom Elektrownia, that can help us find an answer to this question. The author is a graduate of the Fine Arts Academy in Poznań, specialising in creating projects using photography. He understands photography in a special way, as a picture which extremely easily enters into a dialogue with space. We can say that Dobiszewski s realizations add the photographic picture the missing third dimension, in a real and not only illusionist way. The title Shadowplay continues such thinking about photography which is after all not only a recording of the light, but in fact an image of the shadow. The realization assumes a sitespecific form. This term means that realizations are specially prepared for a specific space. And they can exist only in this space. Grzegorz Dziamski writes, In works realized by the artist in a chosen site site-specific works the boundary separating the work of art from what is external to it becomes blurred, because not only does the work become a part of the site but the site becomes a part of the work as well. 3 For site-specific works it is characteristic that the essence of the work is not the object itself (or group of objects) inscribed in its structure, but a reflection about their (objects ) relation with the space itself. Dziamski notices that they are rooted in the site defining it, before we try to define what this site might be, let us return to Dobiszewski s project. The artist chooses a fragment of Elektrownia space, which is something like a maze. It is a set of five rooms connected by a narrow and long corridor resembling not really the arrangement of office rooms (which they might have been when the building was used as a power plant) but rather, not well thought out arrangement of flats characteristic for the previous political system. So, we are at the power plant, but also in a special space evoking associations with a flat which has been rebuilt many times. Is it really a flat? It has never been lived in. Dobiszewski s realization seems to pose the question: can you get familiar and settle down in a place that has never been meant to live in, and by its history (the history of industrial rooms) opposed settling in. Let us go for a walk around the rooms. In the largest room, Dobiszewski places furniture unambiguously associated with socialist design: wall units and tables. On the walls he hangs photographs. When we take a closer look at the photos and the furniture, we get to know the mystery of the place: the furniture is watching us. The point is that the photographer places in the wardrobes photo-sensitive materials and in their walls he drills little holes. In this way the objects are transformed into a camera obscura. The photographs hanging beside, show the results of their work. In the following rooms we see on the walls the silhouettes of furniture, their shadows on the floor, which gain materiality,

4 sposób przedmioty zmieniają się w camerę obskurę. Zdjęcia wiszące obok pokazują efekty ich działania. W salach kolejnych widzimy obrysowane na ścianach ślady po meblach, zyskujące materialność cienie na podłodze i ich projekcje. Wreszcie, w wąskim korytarzu, patrzymy na padający z nieistniejącego okna, powoli przesuwający się promień światła. Dobiszewski okazuje się fotografem przewrotnym, bo zamiast pokazywać nam iluzje przedmiotów, dekonstruuje je, ujawniając ich zasadniczą strukturę. Wyjawia to, co fotografia zwykle skrywa to, że sama jest cieniem. Cienie, uwolnione od przedmiotów, przez które powinny być rzucane, zyskują zaskakującą materialność. Zmieniają się w świadectwa czasu, jak ślad kurzu na ścianie zdradzający niegdysiejszą obecność w tym miejscu obrazu. Teraz chodzimy po porzuconym przez kogoś mieszkaniu, śledzimy ślady dawnego życia. Nie tylko fotografie zawieszone pomiędzy meblami mają formę negatywu, jest nim całe to dziwne mieszkanie. Bo chociaż wygląda jak mieszkanie, jest jego odwróceniem widocznym znakiem nie-zamieszkania. Gra z cieniem to także gra z przeszłością, z fragmentem czyjejś pamięci, odciśniętym na ścianie mimowolnie, bez świadomego udziału użytkownika. Sprawcą tego śladowania przestrzeni są same przedmioty, ulegające zmianie w czasie. Z początku wydaje się, że skoro Dobiszewski w elektrowni rekonstruuje mieszkanie, którego nigdy tam nie było, to chce tę obcą, industrialną przestrzeń oswoić, ale może jest odwrotnie? Dom składa się z zestawu obrazów, które dają ludzkości dowód lub iluzję stabilności 4, pisze Gaston Bachelard. Czy mieszkanie, którego nie ma, bo złożone jest wyłącznie ze śladów i cieni, może dawać wrażenie stabilności? Raczej jest dowodem zmienności, niestabilności, możliwości utraty wszystkiego. Może dlatego zamiast wprowadzać przedmioty, od razu zostawia ich cienie, bo nie przebywamy tak naprawdę w miejscu, lecz w nie-miejscu. Nie mamy do czynienia z site-specific work, lecz z non-site-specific. By bowiem mówić o miejscu, musimy zakładać, że jest ono czyjeś, przez kogoś przeżywane, przez kogoś zamieszkane. Dawna elektrownia jest opuszczona podwójnie. Z jednej strony jej budynki sprzeciwiają się zamieszkaniu, bo straciły swoją pierwotną funkcję i teraz świadczą tylko o przeszłości i obecnym porzuceniu, z drugiej nigdy nie były domami, więc teraz także nie mogą stać się mieszkaniami. Jednak pojawia się ktoś, dla kogo przestrzeń może stać się domem w nowym sensie artysta. and their projection. Finally, in a narrow corridor we watch a slowly moving ray of light coming from a nonexistent window. Dobiszewski turns out to be a perverse photographer, because instead of showing us illusions of objects, he deconstructs them thus revealing their fundamental structure. He reveals what photography usually conceals the fact that it is a shadow itself. Shadows, freed from objects which should be casting them, gain astonishing materiality. They change into testimonies of time, like the trace of dust on the wall revealing the past presence of a picture in the place. Now we are walking around a once abandoned flat, and we are studying traces of past life. It is not only the photographs hung between the furniture that have the form of negatives, it is the whole strange flat. Because although it looks like a flat, in fact it is its reversal a visible sign of not being lived in. A play with shadows is also a play with the past, with a fragment of someone s memory, imprinted unintentionally on the wall, without a conscious participation of the user. It is the objects themselves that are the originators of this marking of space, by undergoing change in time. From the beginning it seems that if Dobiszewski is reconstructing at the power plant a flat that has never been there, he wants to tame this alien, industrial space, but maybe it is the other way round? Home consists of a set of images which give humankind proof or illusion of stability, 4 writes Gaston Bachelard. Can a flat, which does not exist because it consists only of traces and shadows, give an impression of stability? It is rather a proof of changeability, instability, possibility of losing everything. Maybe that is why instead of moving in objects, he immediately leaves their shadows because we are not staying in a site but in a non-site. We are not dealing with a site-specific work but with a non-sitespecific one. Because in order to speak about a site, we must assume that it is somebody s, experienced by someone, lived in by someone. The former power plant has been abandoned doubly. On the one hand, its buildings oppose being lived in because they would lose their primary function and now only give testimony about the past and the present abandonment, on the other hand they have never been homes, so now they cannot become flats. Yet, there appears somebody for whom the space can become a home in a new sense an artist. Hans Belting in his Anthropology of an Image also writes about places and remarks, Places in which people live are Także Hans Belting w Antropologii obrazu pisze o miejscach i zauważa: Miejsca, w których ludzie żyją nie są jedynymi. 5 Są jeszcze miejsca imaginacyjne, miejsca utopii, miejsca pamięci. Te nie istnieją już w świecie materialnym, lecz nadal działają w śladzie zostawionym w pamięci i wyobraźni lub powracają jako swoje własne obrazy-odbicia 6. To miejsca kulturowe. Jak w takim kontekście będzie funkcjonować nasze mieszkanie w elektrowni? Z jednej strony będzie ono świadczyć o przeszłości i tutaj nagle elektrownia jako przestrzeń osadzona w historii miasta zyska nowy wymiar, czegoś przynależnego do przeszłości, będzie cieniem miejsca w czasie. Z drugiej sama przestrzeń zamieszkana przez Dobiszewskiego będzie mogła być odczytana w prywatnym doświadczeniu widza pojawiającego się w przestrzeni ekspozycyjnej. Zostanie przez nią/niego powtórnie, chociaż być może tylko na chwilę zamieszkana. Wtedy, zgodnie z sugestią Beltinga, stanie się obrazem miejsca w ciele, kawałkiem pamięci, który będzie przenoszony, prze-mieszczany zawsze z nim/nią. Elektrownia, która początkowo wydawała się nie-miejscem, przestrzenią przechodnią i niestabilną, dzięki cieniom i śladom, których doświadczyć może odbiorca, staje się na powrót miejscem w pamięci i w wyobraźni. Marianna Michałowska 1 Karl Sabbagh, Power into Art, Allen Lane, The Penguin Press, London Marc Augé, Nie-miejsca, przeł. E. Ranocchi, Autoportret 2008 nr 8 (23), s Grzegorz Dziamski, Instalacje próba definicji, Rocznik Rzeźba Polska. t.vii Sztuka instalacji, s Gaston Bachelard, The Poetics of Space, przeł. M. Jolas, Beacon Press, Boston 1994, s Hans Belting, Antropologia obrazu, przeł. M. Bryl, Kraków 2007, s tamże, s. 79. not the only ones. 5 There are also imaginary places, places of utopias, places of memory. These do not exist in the material world but still operate within the trace left in the memory and imagination or they return as their own images-reflections. 6 These are cultural sites. In this context, how will our flat at the power plant function? On the one hand it will testify about the past and here suddenly the power plant as a space deep-rooted in the city history will gain a new dimension, of something belonging to the past, it will be a shadow of a place in time. On the other hand, the space itself, being lived in by Dobiszewski may be understood in the private experiences of the viewers who appear in the exhibition space. It will, at least for a moment, be lived in by them. Then, according to Belting s suggestion, it will become an image of a place in a body, an item of memory which will be carried, moved, always with them. The power plant, which initially seemed to be a non-site, a transitory and unstable space, thanks to the traces and shadows, which can be only experienced by viewers, again becomes a place in memory and in imagination. Marianna Michałowska 1 Karl Sabbagh, Power into Art, Allen Lane, The Penguin Press, London Marc Augé, Nie-miejsca [Non-sites], translated by E. Ranocchi, Autoportret 2008, no 8 (23), p Grzegorz Dziamski, Instalacje próba definicji, [Installations Attempt At a Definition] Yearly Rzeźba Polska, vol.vii Sztuka instalacji [The Art of Installation], p Gaston Bachelard, The Poetics of Space, translated by M. Jolas, Beacon Press, Boston 1994, p Hans Belting, Antropologia obrazu, [Anthropology of an Image] translated by M. Bryl, Kraków 2007, p Ibidem, p. 79

5 ROOM_01 VIDEO PROJECTION OF RAY OF LIGHT (9:38)

6 10 11

7 12 13 ROOM_02 PINHOLE PHOTOGRAPHY TAKEN BY CAMERAS MADE OF FURNITURE

8 14 15

9 16 17

10 18 19

11 20 21 ROOM_03 DOCUMENTATION OF MANY TIMES REARRANGED SPACE / ACRYLIC ON WALL

12 22 23

13 24 25

14 26 27 ROOM_04 PHOTOLUMINESCENT PHOTOGRAPHY OF OBJECTS WHICH ARE SHINING BY NIGHT

15 28 29

16 30 31 ROOM_05 and ROOM_06 SHADOWS SELECTED FROM THE OBJECTS

17 32 33

18 Tomasz Dobiszewski (ur. w 1977) w 2005 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu w Pracowni Fotografii Intermedialnej pod kierunkiem Krzysztofa J. Baranowskiego i Stefana Wojneckiego. Działalności twórcy towarzyszy praktyka pedagogiczna. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Tomasz Dobiszewski (born in 1977) in 2005 graduated from Academy of Fine Arts in Poznań, from the Inter-media Photography Workshop directed by Krzysztof J. Baranowski and Stefan Wojnecki. His artistic activity is accompanied by pedagogic practice. Lives and works in Wrocław, Poland. Formułuje artystyczną wypowiedź, posługując się fotografią, wideo i multimedialnymi instalacjami. Czas i przestrzeń, ograniczenia percepcji, iluzja oraz szeroko rozumiane zagadnienia partycypacji stanowią obszar jego eksploracji. He formulates his expressions using photography, video and multimedia installations. The area of interest for the artist is time and space, limitations of the viewer s perception, illusion and problems of participations. WYSTAWY (WYBRANE) 2009.Until do Us Part, Foto-Medium-Art Gallery, Kraków.One dog, Vilnius Railway Station Gallery, Vilnius.Artventure, Saarlandisches Kunstlerhaus, Saarbrucken.Against Seeing, Foto-Medium-Art Gallery, Kraków.Show me Yours, Mannheimer Kunsverein, Mannheim 2008.Teraz! Artyści galerii Foto-Medium-Art, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom.Cyfrowe mięso, Galeria ZPAF, Katowice.Mów do mnie. Jeszcze, Studio BWA, Wrocław 2007.II Festiwal Fotografii Otworkowej OFFO, Jastrzębie-Zdrój.Made in Poland: Contemporary Pinhole Photography, Brant Gallery, Boston (USA).Światłoczułość, Galeria pod Atlantami, Wałbrzych.Polygonum, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz.Made in Poland: Contemporary Pinhole Photography, University Art Gallery University of Massachusetts Dartmouth, New Bedford (USA).Okruchy czasu i skrawki przestrzeni, Galeria Fotografii Fokus, Siedlce.Made in Poland: Contemporary Pinhole Photography, The Art Institute of Boston, Boston (USA) 2006.Otworki w działaniu, Galeria Działań, Warszawa.Re-wizja - II Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej, Galeria Sztuki Mediów ASP, Warszawa.Fotografia otworkowa z kolekcji Zbigniewa Tomaszczuka, Wrocław Non Stop Festival, Dom Edyty Stein, Wrocław.Obraz roku 2005, Hotel Europejski, Warszawa.Festiwal inspiracje, Galeria Amfilada, Szczecin.Camera obscura, Galeria ZPAF, Katowice 2005.Prezentacja, Galeria Brda, Bydgoszcz.Wystawa artystów bydgoskich, Patras (Greece).Polowanie na przedmioty - Biennale Fotografii, Galeria Miejska Arsenał, Poznań.Fotowizja, Galeria Wschodnia, Łódź.Fotografia otworkowa z kolekcji Zbigniewa Tomaszczuka / Międzynarodowy Festiwal Fotografii, Łódź 2004.Festiwal Inner Spaces, Poznań.Festiwal Retransmisja, Gdańsk, Warszawa, Łódź.ESC., Muzeum Artystów, Łódź.Biennale Fotografii, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz.Wystawa fotografii krasnoludków, Bydgoszcz, Świnoujście.ISCI po drugiej stronie ekranu, Kolonia artystów, PGR_ART, Gdańsk.Fotografia otworkowa z kolekcji Zbigniewa Tomaszczuka, Galeria pod Schodami, Kraków 2003.Festiwal filmowy Offensiva 2003, Wrocław.Ciałość, Galeria Spiz7, Gdańsk 2002.Konstruction3 [dekonstruction], FUgg Festiwal Inner Spaces, Galeria Inner Spaces, Poznań.Hi-story, Galeria 011, Toruń.Forma nova oculos terret, Factory, Łódź 2001.Biennale Fotografii, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz.Absinth, Poziom -1, Galeria Inner Spaces, Poznań 2000.La dolce vita, VIII Festiwal Inner Spaces, Poznań EXHIBITIONS (SELECTED) 2009.Until do Us Part, Foto-Medium-Art Gallery, Kraków.One dog, Vilnius Railway Station Gallery, Vilnius.Artventure, Saarlandisches Kunstlerhaus, Saarbrucken.Against Seeing, Foto-Medium-Art Gallery, Kraków.Show me Yours, Mannheimer Kunsverein, Mannheim 2008.Now! Artists of Foto-Medium-Art Gallery, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom.Digital Meat, Galeria ZPAF, Katowice.Talk to me. More, Studio BWA, Wrocław 2007.II Festival of Pinhole Photography OFFO, Jastrzębie-Zdrój.Made in Poland: Contemporary Pinhole Photography, Brant Gallery, Boston (USA).Light Sensitivity, Galeria pod Atlantami, Wałbrzych.Polygonum, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz.Made in Poland: Contemporary Pinhole Photography, University Art Gallery University of Massachusetts Dartmouth, New Bedford (USA).Shreads of time and scraps of memory, Galeria Fotografii Fokus, Siedlce.Made in Poland: Contemporary Pinhole Photography, The Art Institute of Boston, Boston (USA) 2006.Pinholes In Action, Galeria Działań, Warszawa.Re-vision II Warsaw Festival of Art Photography, Galeria Sztuki Mediów ASP, Warszawa.Pinhole Photography from Zbigniew Tomaszczuk s Collection, Wrocław Non Stop Festival, Dom Edyty Stein, Wrocław.Picture of the Year 2005, Hotel Europejski, Warszawa.inSPIRACJE Festival, Galeria Amfilada, Szczecin.Camera obscura, Galeria ZPAF, Katowice 2005.Presentation, Galeria Brda, Bydgoszcz.Exhibition of Artists from Bydgoszcz, Patras (Grecja).Object Hunting - Biennale of Photography, Galeria Miejska Arsenał, Poznań.Photovision, Galeria Wschodnia, Łódź.Pinhole Photography from Zbigniew Tomaszczuk s Collection / International Photography Festival, Łódź 2004.Festival Inner Spaces, Poznań.Retransmission Festival, Gdańsk, Warszawa, Łódź.ESC., Muzeum Artystów, Łódź.Biennale of Photography, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz.Exibition of Dwarf Photography, Bydgoszcz, Świnoujście.ISCI on the other side of screen, Kolonia artystów, PGR_ART, Gdańsk.Pinhole Photography from Zbigniew Tomaszczuk s Collection, Galeria pod Schodami, Kraków 2003.Film Festival Offensiva, Wrocław.Ciałość, Galeria Spiz7, Gdańsk 2002.Konstruction3 [dekonstruction], FUgg Festival Inner Spaces, Galeria Inner Spaces, Poznań.Hi-story, Galeria 011, Toruń.Forma nova oculos terret, Factory, Łódź 2001.Biennale of Photography, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz.Absinth Level -1, Galeria Inner Spaces, Poznań 2000.La dolce vita, VIII Festiwal Inner Spaces, Poznań

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

JeÊli wszystko si powtarza

JeÊli wszystko si powtarza Tomasz Dobiszewski Jeśli wszystko się powtarza, instalacja, wydruki 3D, wygenerowane automatycznie zmapowane tekstury, 2014 JeÊli wszystko si powtarza Problem automatyzacji procesu fotograficznego - fotografii

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

3. AT THE HOTEL W HOTELU. Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in.

3. AT THE HOTEL W HOTELU. Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in. 3. AT THE HOTEL W HOTELU Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in. Let me see Can you spell It s Is that right? Actually, it was for a week! Let me check I m sorry. Here is the

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMAT PUNKTOWANIA KWIEIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

Azorro. Wojciech Bąkowski. Wunderteam. Rodzina / Family,, 2004, 9 15. Film mówiony 3 / Spoken Movie 3 2008, 9 41. Przyczepa / RV,, 2005, 11 16

Azorro. Wojciech Bąkowski. Wunderteam. Rodzina / Family,, 2004, 9 15. Film mówiony 3 / Spoken Movie 3 2008, 9 41. Przyczepa / RV,, 2005, 11 16 13 18 września / 13th-18th September Czy kolor jest ważnym elementem pracy? / Is colour an important element In an artwork? Azorro Rodzina / Family,, 2004, 9 15 Wojciech Bąkowski Film mówiony 3 / Spoken

Bardziej szczegółowo

t o m a s z d o b i s z e w s k i p o rt f o l i o

t o m a s z d o b i s z e w s k i p o rt f o l i o t o m a s z d o b i s z e w s k i p o rt f o l i o + 4 8 6 0 8 7 5 6 4 8 8 w w w. d o b i s z e w s k i. b o o. p l d o b i s z e w s k i @ b o o. p l NO_IMAGE [interactive installation] 2009/10 In the

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Muzeum Książąt Czartoryskich to jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie, będącego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

Paweł Althamer Film, 2005, 1 47. Jacek Malinowski. Wunderteam. HalfAWomen. Przyczepa / RV

Paweł Althamer Film, 2005, 1 47. Jacek Malinowski. Wunderteam. HalfAWomen. Przyczepa / RV 16-21 sierpnia / 16th-21st August Czy praca opowiada (prawdziwą) historię? / Does the artwork tell (a true) story? Paweł Althamer Film, 2005, 1 47 Jacek Malinowski HalfAWomen 2000, 12 50 Wunderteam Przyczepa

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015 nd ClimMani EU COST Action Meeting, oland 8-30 September, 015 Venue HOTEL MERCURE**** - OZNAŃ Address: ul. Roosvelta 0, 60-89, oland Tel. +48 61 855 80 00 e-mail: H3393@accor.com mercure-poznan-centrum.com

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

How to translate Polygons

How to translate Polygons How to translate Polygons Translation procedure. 1) Open polygons.img in Imagine 2) Press F4 to open Memory Window 3) Find and edit tlumacz class, edit all the procedures (listed below) 4) Invent a new

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

name / imię surname / nazwisko e-mail phone number / telefon PORTFOLIO KAROLINA BANACHOWICZ banachowicz.karolina@gmail.com +48 507 662 459

name / imię surname / nazwisko e-mail phone number / telefon PORTFOLIO KAROLINA BANACHOWICZ banachowicz.karolina@gmail.com +48 507 662 459 name / imię surname / nazwisko e-mail phone number / telefon PORTFOLIO KAROLINA BANACHOWICZ banachowicz.karolina@gmail.com +48 507 662 459 performance art SZTUKA PERFORMANCE video art SZTUKA VIDEO photography

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 PAINTING January - March 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House The Jan Matejko House a Branch of the National Museum in Krakow and the oldest biographical museum

Bardziej szczegółowo

-Samouczek do nauki języka angielskiego-

-Samouczek do nauki języka angielskiego- -Samouczek do nauki języka angielskiego- Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Tak jak brzmi tytuł, tak i teraz powiem: nauczę Cię angola. Oczywiście cudów nie obiecuje,

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Czasowniki modalne. sale yesterday.

Czasowniki modalne. sale yesterday. Czasowniki modalne Wszystkie czasowniki modalne łączą się z bezokolicznikiem bez to. Wyjątkiem jest czasownik ought to, gdzie to stanowi część czasownika. Pytania z czasownikiem modalnym tworzymy poprzez

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 Podróżowanie

Lekcja 10 Podróżowanie LEKCJA 10 Lekcja 10 Podróżowanie 59 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Kupowanie biletu na pociąg - Hello,

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl Plan: definicja pojęcia wnioskowania wypowiedzi inferencyjne i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3.

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3. MATURA SPEAKING TESTS Modules 4 Życie rodzinne i towarzyskie Człowiek, Sport Zakupy i usługi, Żywienie Wersja dla zdającego minuty Razem z przyjacielem/przyjaciółką organizujesz wspólne przyjęcie urodzinowe.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu języka angielskiego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci IP/8/899 Bruksela, dnia 9 grudnia 8 r. UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci Od dnia stycznia 9 r. UE będzie miała nowy program Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Materiał ćwiczeniowy zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia diagnozy. Materiał ćwiczeniowy chroniony jest prawem autorskim. Materiału nie należy powielać ani udostępniać w żadnej innej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT

Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT English Mobile Flashcards Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT Ewelina Zinkiewicz, Sławomir Zdunek FOCUS ENGLISH SCHOOL s.c. Ewelina Zinkiewicz, Sławomir Zdunek 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl Copyright for Polish edition by Bartosz Goździeniak Data: 4.06.2013 Tytuł: Pytanie o czynność wykonywaną w czasie teraźniejszym Autor: Bartosz Goździeniak e-mail: bgozdzieniak@gmail.com Darmowy artykuł,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY PLAN WYNIKOWY Look! 3 Starter Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji Starter. Zna słowa i wyrażenia z lekcji Starter w szczególności: nazwy członków rodziny. Częściowo poprawnie używa

Bardziej szczegółowo

Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon. Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r.

Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon. Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r. Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r. Program Europa Master Czym jest? STUDY EUROPE LIVE EUROPE! Program Europa Master

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo