KONTROLA WZROSTU KRYSZTAŁÓW W LODACH SPOŻYWCZYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONTROLA WZROSTU KRYSZTAŁÓW W LODACH SPOŻYWCZYCH"

Transkrypt

1 ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 1 (62), ANNA KAMIŃSKA, VOLKER GAUKEL KONTROLA WZROSTU KRYSZTAŁÓW W LODACH SPOŻYWCZYCH S t r e s z c z e n i e Celem pracy było określenie wpływu κ-karagenianu, dwóch przemysłowych mieszanek stabilizujących (Ice Pro i Cremodan SE 315 firmy Danisco) oraz wybranego białka ryb polarno-morskich, z grupy glikoprotein (AFGP), na proces rekrystalizacji lodu. Badania prowadzono w układach modelowych, którymi były roztwory sacharozy o stężeniu 49,1 % z dodatkiem wymienionych substancji, jak również w lodach spożywczych. Analizowano proces rekrystalizacji na podstawie zdjęć kryształów lodu wykonanych, po odpowiednim czasie przechowywania, za pomocą mikroskopu (Olympus bz-41) oraz kamery (SIS-Altra 20), przystosowanych do wykonywania zdjęć w ujemnej temperaturze. Następnie przeanalizowano zdjęcia z wykorzysaniem oprogramowania Image-Pro Plus. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że obecność κ-karagenianu w próbkach modelowych miała większy wpływ na zahamowanie procesu rekrystalizacji niż dodatek przemysłowych mieszanek stabilizujących. Jednocześnie wykazano, że proces rekrystalizacji był najskuteczniej hamowany w modelach z dodatkiem AFGP. W próbkach lodów spożywczych dodatek κ-karagenianu nie wykazywał tak dobrego efektu, jak w przypadku układów modelowych, a najskuteczniejsze w hamowaniu procesów rekrystalizacji okazały się dodatki Ice Pro oraz mieszanka Cremodan SE 315 plus AFGP. Słowa kluczowe: lody spożywcze, rekrystalizacja, κ-karagenian, mieszanki stabilizujące Wprowadzenie Jednym z głównych problemów produkcji i przechowywania lodów spożywczych jest konieczność kontrolowania wzrostu kryształów. Hamowanie procesu rekrystalizacji może być ważnym czynnikiem determinującym gładką, kremową, a przez to akceptowaną przez konsumentów konsystencję tych produktów. Rozwiązaniem tego problemu mógłby być dodatek substancji ochronnych, pozwalających na kontrolowany wzrost kryształów. Właściwości takie wykazują trudno zamarzające białka (antifreeze Dr inż. A. Kamińska, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 159C, Warszawa, dr. V. Gaukel, Instytut für Bio- und Lebensmitteltechnik, Universitat Karlsruhe T.H.,Haid-und-Neu-Str. 9, Karlsruhe, Deutschland

2 58 Anna Kamińska, Volker Gaukel proteins AFPs), pochodzące z niektórych gatunków organizmów. Substancje tego typu zdecydowanie spowalniają procesy rekrystalizacji podczas przechowywania i rozmrażania produktów [4], jednak ich otrzymywanie jest dość kosztowne, a ryby polarnomorskie, będące głównym źródłem tych związków, nie mogą pokryć zapotrzebowania na dużą skalę produkcyjną. Dlatego ciągle poszukuje się substancji bardziej dostępnych i łatwiejszych do pozyskania, pozwalających jednocześnie na uzyskanie podobnych efektów przy kontroli procesów rekrystalizacji. Do produkcji lodów spożywczych od dawna stosowane są karageniany, karboksymetyloceluloza, guma guar czy ksantan, jednak ich skuteczność w znacznym stopniu odbiega od skuteczności, jaką może zapewnić AFP s [1, 7, 8, 10, 12, 13, 14]. Dobre efekty przynosi zastosowanie jako stabilizatora karagenianu z grupy kappa, ale mechanizm tego działania nie jest jeszcze dokładnie poznany. Celem pracy było porównanie wpływu κ-karagenianu, dwóch przemysłowych mieszanek stabilizujących (Ice Pro i Cremodan SE 315 firmy Danisco) oraz wybranego białka ryb polarno-morskich, z grupy glikoprotein (AFGP), na proces rekrystalizacji lodu w lodach spożywczych. Materiał i metody badań Badania przeprowadzono na próbkach modelowych oraz lodach spożywczych, z dodatkiem substancji stabilizujących. Układy modelowe przygotowywano z roztworów sacharozy o stężeniu 49,1 % z następującymi dodatkami: 1) 0,2 % κ-karagenian (Fluka) (w przypadku produkcji lodów, dodatkowo emulgator); 2) 0,55 % Ice Pro (Danisco); 3) 0,55 % Cremodan SE 315 (Danisco); 4) 0,55 % Cremodan SE pmol AFGP (ok. 0,39 μg/ml). Cremodan SE 315 jest standardową mieszanką mono- i di-glicerydów, gumy guar, gumy celulozowej i pochodnych silikonowych, natomiast Ice Pro to nowy dodatek stabilizujący, który oprócz wymienionego standardu zawiera również monoester glikolu propylenowego. Próbą odniesienia (kontrolną) był roztwór sacharozy o takim samym stężeniu. Materiał do badań stanowiły również lody spożywcze z dodatkiem wymienionych czterech substancji stabilizujących. Mieszanka, z której przygotowano lody zawierała: 22 % śmietany (33 % zawartości tłuszczu), 56,24 % odtłuszczonego (0,3 %) mleka, 5 % odtłuszczonego mleka w proszku, % sacharozy i 4,01 % glukozy. Przygotowaną mieszankę do produkcji lodów pasteryzowano, chłodzono do temp. 4 ºC i wprowadzano do frezera urządzenia APV Soren CS 200. Lody pakowano do pojemników o pojemności 2,5 l. Wybrane próbki hartowano w temp. -50 ºC, a następnie umieszczano na jeden miesiąc w zamrażarkach o temp. -12 i -20 ºC. Pozostałe próbki bezpośrednio po wytworzeniu przechowywano w tych samych warunkach temperaturowych bez hartowania.

3 KONTROLA WZROSTU KRYSZTAŁÓW W LODACH SPOŻYWCZYCH 59 Przygotowanie próbek do komputerowej analizy obrazu Roztwory sacharozy (z każdego z wymienionych wariantów) pobierano w ilości 40 µl i umieszczano na szkiełku podstawowym, między dwa umocowane wcześniej za pomocą kleju szkiełka nakrywkowe. Próbkę przykrywano kolejnym szkiełkiem nakrywkowym i uszczelniano za pomocą silikonu (rys. 1). 0,1mm 40µl próbki / samples szkiełko nakrywkowe / cover glass Rys. 1. Fig. 1. Przygotowanie próbki do analizy komputerowej. Preparing a sample for computer analyses. Przed umieszczeniem próbek w komorze o stałej, kontrolowanej temp. -8 C zamrażano je za pomocą ciekłego azotu o temp C i wprowadzano do komory przechowalniczej w stanie szklistym. W celu przygotowania do analizy mikroskopowej lodów, pobierano próbki z odległości ok. 20 mm od powierzchni za pomocą korkoboru o średnicy 10 mm, pokrywano kroplą etylu acetylowego w celu zamaskowania fazy tłuszczowej, a następnie przykrywano szkiełkiem, eliminując przez delikatny nacisk bąble powietrza. Komputerowa analiza obrazu Próbki (w układach modelowych) przechowywano przez 7 dni, a zdjęcia wykonywano po: 4, 25, 50, 75, 100, 143 i 166 h. Zdjęcia lodów wykonywano po miesiącu przechowywania. Podczas eksperymentu wykonywano zdjęcia obrazu spod mikroskopu Olympus bz-41, za pomocą aparatu SIS-Altra 20 oraz z wykorzystaniem oprogramowania AnalySIS getit. W ciągu tygodnia dokonywano analizy obrazu przy użyciu oprogramowania Image-Pro Plus. Analiza jednej próbki wymagała dokładnego obrysowania powierzchni od 300 do 500 kryształów. Pole powierzchni (A) każdego kryształu było liczone przez program automatycznie. Na tej podstawie obliczano średnicę (D) kryształów, korzystając z następującej zależności: 4A D eq = π W przypadku każdej próbki obliczano średnią wartość D w µm i odchylenie standardowe.

4 60 Anna Kamińska, Volker Gaukel Wyniki i dyskusja Z przeprowadzonych wcześniej doświadczeń wynika, że 0,2 % dodatek κ-karagenianu działa hamująco na przebieg procesów rekrystalizacji, a efekt ten jest porównywalny z efektem, jaki uzyskuje się po dodaniu 150 pmoli AFP s [2, 6, 9, 11, 12]. Potwierdziła to analiza zdjęć próbek modelowych (sacharoza 49,1 %), wykonanych po 50 h przechowywania w stałej temp. -8 ºC (fot. 1). W próbkach tych dodatek κ-karagenianu jako stabilizatora przyniósł lepsze efekty niż dodatek przemysłowych mieszanek stabilizujących. Najlepsze efekty uzyskano przy zastosowaniu białka z grupy glikoprotein (AFGP), z ryb polarno-morskich. sacharoza+κ-karagenian sucrose+κ-carrageenan sacharoza+afgp sucrose+afgp sacharoza+ice Pro sacharoza+cremodan SE 315 sucrose+ice Pro sucrose+cremodan SE 315 Fot. 1. Wpływ dodatku κ-karagenianu, AFGP i przemysłowych mieszanek stabilizujących do sacharozy na zmianę średnicy kryształów, po 50 h przechowywania w temp. -8 C. Phot. 1. Effect of addition of κ-carrageenan, AFGP and industrial mixtures of stabilizers to the sucrose solution on the change in the diameter of ice crystals, after 50 h of storage at t= -8 C.

5 KONTROLA WZROSTU KRYSZTAŁÓW W LODACH SPOŻYWCZYCH 61 Dodatek κ-karagenianu i AFGP wpłynął nie tylko na zmianę średnicy, ale i kształtu kryształów. Przy dodatku wymienionych substancji powstawały kryształy o kształcie prostokątnym lub trapezowym (rys. 2), co potwierdza wcześniejsze badania na układach modelowych z dodatkiem tych substancji [5, 6]. Procesy rekrystalizacji nieograniczane działaniem żadnych dodatków stabilizujących powodują powstawanie dużych okrągłych kryształów [3]. Kryształy lodu na zdjęciach próbek z dodatkiem mieszanek przemysłowych zarówno rozmiarami, jak i kształtem bardziej przypominały kryształy w próbkach sacharozy bez żadnego dodatku stabilizującego. W próbkach lodów spożywczych (fot. 2) z dodatkiem κ-karagenianu nie uzyskano tak dobrego efektu, jak w przypadku układów modelowych. Skuteczność jego działania w lodach mlecznych zależy w głównej mierze od zawartości jonów wapnia i zawartości tłuszczu [15]. Dodatek κ-karagenianu znajduje zastosowanie jako stabilizator do owocowych lodów wodnych. Stwierdzono [9], że mieszanka stabilizująca, w której użyto κ-karagenian nadawała sorbetom większą puszystość niż np. mieszanka z dodatkiem gumy ksantanowej, a kryształki lodu były niewyczuwalne. κ-karagenian w lodach spożywczych κ-carrageenan in ice cream Ice Pro w lodach spożywczych Ice Pro in ice cream Fot. 2. Wpływ dodatku κ-karagenianu i mieszanki Ice Pro na przebieg procesu rekrystalizacji w lodach spożywczych. Phot. 2. Effect of the addition of κ-carrageenan and Ice Pro mixture on the recrystallization process course in ice cream. W celu uniknięcia obniżenia jakości lodów w czasie przechowywania, część z nich po formowaniu poddano hartowaniu w temperaturze -50 ºC. Proces ten nie wpłynął istotnie na zmianę wielkości kryształów, jedynie zmiana temperatury przechowywania miała istotny wpływ na przyspieszenie wzrostu kryształów (rys. 2).

6 62 Anna Kamińska, Volker Gaukel 80,00 średnica (diameter) [µm] 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 KAR IP CR SE AFGP świeże (fresh) 12H 12NH 20H 20NH Rys 2. Fig. 2. Wpływ dodatków stabilizujących na zmianę średnicy kryształów w lodach po miesiącu przechowywania w temp. -12 i -20 C; H - lody hartowane, NH - lody niehartowane. Effect of the stabilizing additions on the change in the diameter of ice crystals in ice cream after one month of storage at t = -12 and t = -20 C; H - hardened ice cream, NH - non-hardened ice cream. Wnioski 1. Obecność κ-karagenianu w układach modelowych hamowała rekrystalizację efektywniej niż przemysłowe mieszanki stabilizujące. Efekt ten nie był powtarzalny w lodach spożywczych. 2. W lodach spożywczych dobre rezultaty uzyskano po zastosowaniu przemysłowej mieszanki stabilizującej o nazwie Ice Pro. Średnica kryształów lodu po miesiącu przechowywania nie przekroczyła 40 μm, niezależnie od temperatury przechowywania. 3. Efekt działania Ice Pro był porównywalny z efektem działania glikoprotein AFGP, jednak glikoproteiny te są kosztowne w otrzymywaniu. 4. W podwyższonej temperaturze przechowywania (-12 o C) proces rekrystalizacji przebiegał intensywniej. Praca była prezentowana podczas I Sympozjum Żywności z okazji 30-lecia powołania specjalizacji Inżynieria Żywności na Wydziale Nauk o Żywności SGGW, Warszawa, 5-6 czerwca 2008 r.

7 KONTROLA WZROSTU KRYSZTAŁÓW W LODACH SPOŻYWCZYCH 63 Literatura [1] Cottrell J.I.L., Pass G., Philips G.O.: Assessment of polysaccharides ice cream stabilizers. J. Sci. Food Agric., 1979, 30, [2] Dłużewska E., Gazda B., Leszczyński K.: Wpływ wybranych hydrokoloidów polisacharydowych na jakość koncentratów lodów owocowych. Technologia Alimentaria, 2003, 2 (1), [3] Donhowe D.P., Hartel R.W.: Recrystallization of Ice in Ice Cream During Controlled Accelerated Storage. Int. Dairy J., 1996, 6, [4] Feeney R.E., Yeh Y.: Antifreeze proteins: current status and possible food uses. Trends Food Sci. Technol., 1998, 9, [5] Gaukel V., Karl A., Muller K., Spiess W.E.L.: Einfluss von Antigefrierproteinen auf die Rekristallisation von Eis in Modelllösungen für Eiskrem. Chemie Ingenieur Technik, 2003, 8 (75), [6] Gaukel V., Spiess W.E.L.: Untersuchungen zum Einfluss von Antigefrierproteinen auf die Rekristallisation von Eis während der Gefrierlagerung, dargestellt an Modelllösungen für Eiskrem. Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Naturwissenschaften, GCA-Verlag Herdecke [7] Goff H.D., Ferdinando D., Schorsch C.: Fluorescence microscopy to study galactomannan structure in frozen sucrose and milk protein solutions. Food Hydrcol., 1999, 13, [8] Hagiwara T., Hartel R.W.: Effect of sweetener, stabilizer and storage temperature on ice recrystallization in ice cream. J. Diary Sci., 1996, 79, [9] Maksimowicz K, Grodzka K., Krygier K.: Ocena wpływu dodatku celulozy mikrokrystalicznej jako stablilizatora do owocowych lodów wodnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2006, 2 (47) Supl., [10] Marshall T., Arbuckle W.S.: Ice Cream, 5 th ed., Chapman and Hall, New York [11] Kamińska A., Gaukel V.: brak tytułu Mat. XIII Sesji Nauk. SMKN PTTŻ nt. Żywność współczesna szanse i zagrożenia, Łódź 2008, s. 85. [12] Regand A., Goff H. D.: Structure and ice recrystallization in frozen stabilized ice cream model systems. Food Hydrocoll., 2002, 17, [13] Rutkowski A., Gwiazda S., Dąbrowski K.: Dodatki funkcjonalne do żywności. Agro & Food Technology, Katowice [14] Sutton R.L., Wilcox J.: Recrystallization in ice cream as affected by stabilizers. J. Food Sci., 1998, 63, [15] Vega C., Dalgleish D.G., Goff H.D.: Effect of κ-carrageenan addition to dairy emulsions containing sodium caseinate and locust bean gum. Food Hydrocoll., 2005, 19, MONITORING THE GROWTH OF CRYSTALS IN ICE CREAM S u m m a r y The objective of this study was to determine the effect of κ-carrageenan, two industrial stabilizing mixtures (Ice pro and Cremodan SE 315; Danisco), and one polar fish protein selected from a glikoprotein group on the ice crystallization process. The research was carried out in model systems consisting of a 49.1 % sucrose solution with the above named substances added to it, as well as in ice cream. The recrystallization process was analysed based on the photos of ice crystals taken after a specific storage time and using a microscope (Olympus bz-41) and a camera (SIS-Altra 20) adapted to work at temperatures below zero. Next, those photos were analyzed using an Image-Pro Plus programme.

8 64 Anna Kamińska, Volker Gaukel Based on the experiments performed it was found that the addition of κ-carrageenan to the model systems had a stronger effect on inhibiting the recrystallization process than the addition of industrial stabilizing mixtures. At the same time, it was proved that the recrystallization process was most effectively inhibited in the model systems with the addition of AFGP. In the ice cream samples, the addition of κ-carrageenan didn t show such a good result as in the case of the model systems, and the additions of Ice Pro and a mixture of Cremodan SE 315 and AFGP proved to be most effective in inhibiting the recrystallization process. Key words: ice cream, recrystallization, κ-carrageenan, stabilization system

WPŁYW DODATKU PREBIOTYKÓW I BIAŁEK SERWATKOWYCH NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE BIOJOGURTÓW

WPŁYW DODATKU PREBIOTYKÓW I BIAŁEK SERWATKOWYCH NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE BIOJOGURTÓW ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 212, 5 (84), 155 165 KATARZYNA SKRZYPCZAK, WALDEMAR GUSTAW WPŁYW DODATKU PREBIOTYKÓW I BIAŁEK SERWATKOWYCH NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE BIOJOGURTÓW S t r e s z c

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TECHNIKI SUSZENIA WIŚNI NA WŁAŚCIWOŚCI TEKSTURALNE SUSZU OCENIANE METODĄ AKUSTYCZNĄ I MECHANICZNĄ

WPŁYW TECHNIKI SUSZENIA WIŚNI NA WŁAŚCIWOŚCI TEKSTURALNE SUSZU OCENIANE METODĄ AKUSTYCZNĄ I MECHANICZNĄ ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 4 (89), 210 221 AGATA MARZEC, HANNA KOWALSKA, BEATA OŁDAK WPŁYW TECHNIKI SUSZENIA WIŚNI NA WŁAŚCIWOŚCI TEKSTURALNE SUSZU OCENIANE METODĄ AKUSTYCZNĄ I MECHANICZNĄ

Bardziej szczegółowo

Acta Agrophysica 2011, 17(1), 17-32

Acta Agrophysica 2011, 17(1), 17-32 Acta Agrophysica 2011, 17(1), 17-32 WPŁYW ODWADNIANIA OSMOTYCZNEGO NA BARWĘ I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE LIOFILIZOWANYCH TRUSKAWEK Agnieszka Ciurzyńska, Andrzej Lenart, Monika Siemiątkowska Katedra Inżynierii

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIELKOŚCI DODATKU TRANSGLUTAMINAZY I SOLI KUCHENNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MODELOWYCH FARSZÓW ZE SCHŁODZONEGO I MROŻONEGO MIĘSA KURCZĄT

WPŁYW WIELKOŚCI DODATKU TRANSGLUTAMINAZY I SOLI KUCHENNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MODELOWYCH FARSZÓW ZE SCHŁODZONEGO I MROŻONEGO MIĘSA KURCZĄT SCIENTIARUM POLONORUMACTA Technologia Alimentaria 3(2) 2004, 19-25 WPŁYW WIELKOŚCI DODATKU TRANSGLUTAMINAZY I SOLI KUCHENNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MODELOWYCH FARSZÓW ZE SCHŁODZONEGO I MROŻONEGO MIĘSA KURCZĄT

Bardziej szczegółowo

MODELOWE BADANIA NAD UTLENIANIEM STEROLI

MODELOWE BADANIA NAD UTLENIANIEM STEROLI ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 5 (54), 337 345 DOROTA DEREWIAKA, MIECZYSŁAW W. OBIEDZIŃSKI MODELOWE BADANIA NAD UTLENIANIEM STEROLI S t r e s z c z e n i e Celem podjętych badań było określenie

Bardziej szczegółowo

Anna Kamińska-Dwórznicka, Aleksandra Skoniecka

Anna Kamińska-Dwórznicka, Aleksandra Skoniecka Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych nr 573, 2013, 35 42 WPŁYW METODY I WARUNKÓW SUSZENIA NA AKTYWNOŚĆ DROŻDŻY PIEKARSKICH Anna Kamińska-Dwórznicka, Aleksandra Skoniecka Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI PRZECIERÓW Z TRUSKAWEK ODMIANY ELSANTA. Katarzyna Skupień, Barbara Wójcik-Stopczyńska

OCENA JAKOŚCI PRZECIERÓW Z TRUSKAWEK ODMIANY ELSANTA. Katarzyna Skupień, Barbara Wójcik-Stopczyńska SCIENTIARUM POLONORUMACTA Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 4(2) 2005, 25-35 OCENA JAKOŚCI PRZECIERÓW Z TRUSKAWEK ODMIANY ELSANTA Katarzyna Skupień, Barbara Wójcik-Stopczyńska Akademia Rolnicza w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TEMPERATURY POCZĄTKOWEJ OBRÓBKI TERMICZNEJ I METODY STUDZENIA NA JAKOŚĆ ŚREDNIO ROZDROBNIONYCH PRODUKTÓW BLOKOWYCH

WPŁYW TEMPERATURY POCZĄTKOWEJ OBRÓBKI TERMICZNEJ I METODY STUDZENIA NA JAKOŚĆ ŚREDNIO ROZDROBNIONYCH PRODUKTÓW BLOKOWYCH SCIENTIARUM POLONORUMACTA Technologia Alimentaria 3(2) 2004, 27-36 WPŁYW TEMPERATURY POCZĄTKOWEJ OBRÓBKI TERMICZNEJ I METODY STUDZENIA NA JAKOŚĆ ŚREDNIO ROZDROBNIONYCH PRODUKTÓW BLOKOWYCH Lech Adamczak,

Bardziej szczegółowo

S t r e s z c z e n i e

S t r e s z c z e n i e ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 6 (55), 304 314 MAŁGORZATA ZIARNO, BEATA MARGOL BADANIA NAD ZDOLNOŚCIĄ WYBRANYCH KULTUR STARTEROWYCH BAKTERII MLEKOWYCH DO PRZEŻYWANIA W MODELOWYM SOKU ŻOŁĄDKOWYM

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ROZPROSZONEGO PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI KIEŁKÓW KONICZYNY CZERWONEJ (TRIFOLIUM PRATENSE L.)

WPŁYW ROZPROSZONEGO PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI KIEŁKÓW KONICZYNY CZERWONEJ (TRIFOLIUM PRATENSE L.) ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2014, 6 (97), 67 80 DOI: 10.15193/ZNTJ/2014/97/067-080 EWELINA BRZOZOWSKA, ILONA GAŁĄZKA-CZARNECKA, LUCJAN KRALA WPŁYW ROZPROSZONEGO PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO NA WYBRANE

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE INDEKSU I ŁADUNKU GLIKEMICZNEGO HERBATNIKÓW OWSIANYCH ORAZ PSZENNYCH

PORÓWNANIE INDEKSU I ŁADUNKU GLIKEMICZNEGO HERBATNIKÓW OWSIANYCH ORAZ PSZENNYCH ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2014, 5 (96), 168 182 DOI: 10.15193/ZNTJ/2014/96/168-182 DOROTA LITWINEK, HALINA GAMBUŚ, GABRIELA ZIĘĆ, FLORIAN GAMBUŚ PORÓWNANIE INDEKSU I ŁADUNKU GLIKEMICZNEGO HERBATNIKÓW

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wojciech Karcz Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆSC I PROZDROWOTNE CECHY ŻZYWNOŚSCI

JAKOŚĆSC I PROZDROWOTNE CECHY ŻZYWNOŚSCI JAKOŚĆSC I PROZDROWOTNE CECHY ŻZYWNOŚSCI JAKOŚĆSC I PROZDROWOTNE CECHY ŻZYWNOŚSCI Pod redakcją Marii Wojtatowicz i Joanny Kawy-Rygielskiej Autorzy: Renata Bączek-Kwinta, Marta Białkowska, Józef Błażewicz,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE D. Podniesiński, A. Kozłowska, M. Nakielska,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 39-2011 nr 1 Wydanie publikacji dofinansowane

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE KONSUMENCKIE PICIA KAWY. WPŁYW TEMPERATURY I CZASU PRAŻENIA ZIARNA KAWY NA OCENĘ SMAKU I ZAPACHU ESPRESSO

PREFERENCJE KONSUMENCKIE PICIA KAWY. WPŁYW TEMPERATURY I CZASU PRAŻENIA ZIARNA KAWY NA OCENĘ SMAKU I ZAPACHU ESPRESSO Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych nr 572, 2013, 65 79 PREFERENCJE KONSUMENCKIE PICIA KAWY. WPŁYW TEMPERATURY I CZASU PRAŻENIA ZIARNA KAWY NA OCENĘ SMAKU I ZAPACHU ESPRESSO Marzena A. Przybysz,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY UDZIAŁU BIAŁEK W WYCIEKU WIRÓWKOWYM Z MIĘSA BUHAJKÓW RÓŻNYCH RAS I W RÓŻNYM WIEKU, W CZASIE DOJRZEWANIA WOŁOWINY

ZMIANY UDZIAŁU BIAŁEK W WYCIEKU WIRÓWKOWYM Z MIĘSA BUHAJKÓW RÓŻNYCH RAS I W RÓŻNYM WIEKU, W CZASIE DOJRZEWANIA WOŁOWINY ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2014, 3 (94), 78 91 DOI: 10.15193/zntj/2014/94/078-091 EWA IWAŃSKA, BOŻENA GRZEŚ, EDWARD POSPIECH, BEATA MIKOŁAJCZAK, ANITA SPYCHAJ ZMIANY UDZIAŁU BIAŁEK W WYCIEKU

Bardziej szczegółowo

I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W

I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

Badania wpływu Selolu i seleninu sodu na komórki HeLa in vitro

Badania wpływu Selolu i seleninu sodu na komórki HeLa in vitro Badania wpływu u i seleninu sodu na komórki HeLa in vitro Jadwiga DUDKIEWICZ WILCZYŃSKA, Izabela KSIĄŻEK, Karolina NOWAK, Piotr SUCHOCKI, Sylwia FLIS, Monika KILJAN, Elżbieta ANUSZEWSKA - Narodowy Instytut

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2012 Redaktor Wydawnictwa: Joanna Świrska-Korłub Redakcja techniczna i

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE ZAWARTOŚCI STEROLI ORAZ PRODUKTÓW UTLENIANIA STEROLI W WYBRANYCH JOGURTACH OWOCOWYCH

OZNACZENIE ZAWARTOŚCI STEROLI ORAZ PRODUKTÓW UTLENIANIA STEROLI W WYBRANYCH JOGURTACH OWOCOWYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 564 568 Dorota Derewiaka, Mieczysław Obiedziński OZNACZENIE ZAWARTOŚCI STEROLI ORAZ PRODUKTÓW UTLENIANIA STEROLI W WYBRANYCH JOGURTACH OWOCOWYCH Zakład Oceny

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NIEKTÓRYCH ZABIEGÓW KULINARNYCH NA ZMIANY POZIOMU WĘGLOWODANÓW ROZPUSZCZALNYCH W NASIONACH SOCZEWICY I CIECIERZYCY

WPŁYW NIEKTÓRYCH ZABIEGÓW KULINARNYCH NA ZMIANY POZIOMU WĘGLOWODANÓW ROZPUSZCZALNYCH W NASIONACH SOCZEWICY I CIECIERZYCY ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 3 (52), 159 172 CELINA WIECZOREK, LESŁAW B. LAHUTA WPŁYW NIEKTÓRYCH ZABIEGÓW KULINARNYCH NA ZMIANY POZIOMU WĘGLOWODANÓW ROZPUSZCZALNYCH W NASIONACH SOCZEWICY

Bardziej szczegółowo

BARBARA SOKOŁOWSKA, JOLANTA NIEZGODA, MARTA CHOTKIEWICZ

BARBARA SOKOŁOWSKA, JOLANTA NIEZGODA, MARTA CHOTKIEWICZ ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 4 (83), 44 54 BARBARA SOKOŁOWSKA, JOLANTA NIEZGODA, MARTA CHOTKIEWICZ WPŁYW NIZYNY I LIZOZYMU NA WZROST SZCZEPÓW ALICYCLOBACILLUS ACIDOTERRESTRIS ORAZ MOŻLIWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metody PCR-DGGE do badania zmienności genotypowej bakterii zasiedlających złoże tarczowe oczyszczające modelowe ścieki koksownicze

Wykorzystanie metody PCR-DGGE do badania zmienności genotypowej bakterii zasiedlających złoże tarczowe oczyszczające modelowe ścieki koksownicze OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 36 2014 Nr 1 Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, Grzegorz Cema, Marta Kalbarczyk, Sebastian Żabczyński Wykorzystanie metody PCR-DGGE do badania zmienności genotypowej bakterii zasiedlających

Bardziej szczegółowo

Number 120 Numer 120 Volume XVI Rok XVI JULY 2013 LIPIEC 2013 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 120 Numer 120 Volume XVI Rok XVI JULY 2013 LIPIEC 2013 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Journal of Polish Society for Biomaterials and Faculty of Materials Science and Ceramics AGH-UST Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów i Wydziału

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW I SUROWCÓW ŻYWNOŚCIOWYCH. WYBRANE ZAGADNIENIA

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW I SUROWCÓW ŻYWNOŚCIOWYCH. WYBRANE ZAGADNIENIA POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KOMITET NAUK O ŻYWNOŚCI PAN WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW I SUROWCÓW

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY SKŁAD CHEMICZNY I ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH BIAŁEK SERWATKOWYCH W MLEKU KRÓW RÓŻNYCH RAS I W SERWATCE PODPUSZCZKOWEJ

PODSTAWOWY SKŁAD CHEMICZNY I ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH BIAŁEK SERWATKOWYCH W MLEKU KRÓW RÓŻNYCH RAS I W SERWATCE PODPUSZCZKOWEJ ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 4 (77), 74 83 JOLANTA KRÓL, ANETA BRODZIAK, ANNA LITWIŃCZUK PODSTAWOWY SKŁAD CHEMICZNY I ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH BIAŁEK SERWATKOWYCH W MLEKU KRÓW RÓŻNYCH RAS I W

Bardziej szczegółowo

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM Czwartek, 28 V 2015 9.00 Rozpoczęcie X Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków 9.15-9.30

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH

WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 6 (85), 66 78 PIOTR ZARZYCKI, ALDONA SOBOTA, ŻANETA CIESIELSKA WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH S t r e s

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE Volume LV Year 2015 Number 1 2015 Instytut Odlewnictwa. All rights reserved. DOI: 10.7356/iod.2015.02 Zastosowanie rentgenowskiej

Bardziej szczegółowo