MACHINE VISION SYSTEM AS A TOOL TO SECURE HIGH QUALITY OF ARTICLES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MACHINE VISION SYSTEM AS A TOOL TO SECURE HIGH QUALITY OF ARTICLES"

Transkrypt

1 Jacek SZYMONIK Wojskowa Akademia Techniczna WIDZENIE MASZYNOWE JAKO NARZĘDZIE ZAPEWNIAJĄCE WYSOKĄ JAKOŚĆ WYROBÓW Streszczenie Artykuł składa się z czterech rozdziałów, wstępu oraz zakończenia. Jego myślą przewodnią jest zapoznanie czytelnika z systemami widzenia maszynowego, które pełnią coraz większa rolę w procesach produkcyjnych oraz ich automatyzacji. W rozdziale pierwszym wymienione są czynniki wskazujące na pozytywne skutki wdrażania systemów widzenia maszynowego do procesów produkcyjnych. Omówione są również szerokie zastosowania systemów w wielu gałęziach przemysłu oraz pełnione przez nie funkcje. Rozdział drugi przedstawia architekturę typowego systemu widzenia maszynowego, wskazując jednocześnie jego najważniejszy element jakim jest system wizyjny. W dalszej części przedstawiona jest struktura oraz poszczególne etapy z jakich składa się system wizyjny. Kolejny rozdział skupia się na budowie oraz zasadzie działania kamery przemysłowej głównego czynnika systemu wizyjnego (na przykładzie kamery przemysłowej firmy Allied Vision Technologies).W ostatnim rozdziale zawarte są parametry kamer takie jak: rozdzielczość, interfejsy komunikacyjne, typ sensora, liczba klatek na sekundę, rozmiar sensora, których znajomość jest niezbędna do odpowiedniego doboru urządzenia będącego podstawą poprawnie funkcjonującego systemu wizyjnego. MACHINE VISION SYSTEM AS A TOOL TO SECURE HIGH QUALITY OF ARTICLES Abstract: The article consists of four chapters, the introduction and the conclusion. Its keynote is to familiarize the reader with machine vision systems, which are becoming more and more important in production processes and their automation. The first chapter lists the factors indicating the positive effects of machine vision systems implementation for manufacturing processes. The wide application and functions of computerized systems in different industries are also discussed. The second chapter presents the architecture of a typical machine vision system, pointing at the same time at its most important element - vision system. The structure and various stages, of which consists vision system, are presented later in this chapter. The next chapter focuses on the structure and the principle of operation of industrial cameras - a key factor of the vision system (on the example of industrial camera produced by Allied Vision Technologies). The last chapter includes camera parameters such as resolution, communication interfaces, sensor type, number of frames per second, sensor size, which are required for the proper selection of equipment forming the basis of correctly functioning visual system.. 1. Wstęp Widzenie maszynowe (machine vision) to zastosowanie w przemyśle wizji komputerowej (computer vision), która jest skupiona głównie na przetwarzaniu obrazu na poziomie sprzętowym. Widzenie maszynowe najczęściej wymaga zastosowania dodatkowych urządzeń I/O (wejście/wyjście) oraz sieci komputerowych do przesyłania wygenerowanych informacji do 67

2 pozostałych uczestników procesu produkcyjnego, np. ramion robota obsługującego linię technologiczną. Widzenie maszynowe jest wielodyscyplinarną dziedziną, wykorzystującą technologie zaczerpnięte z optyki, elektroniki, mechaniki, informatyki oraz badań nad sztuczną inteligencją. W przemyśle widzenie maszynowe to urządzenia i systemy, których głównym zadaniem jest wspieranie szeroko pojętej kontroli jakości produkcji, a niekiedy też udział w realizacji procesu sterowania produkcją. Widzenie maszynowe jest przyszłościowym narzędziem wykorzystywanym w procesie produkcji o czym świadczą liczne korzyści płynące ze stosowania tego rozwiązania Istota, zastosowanie i funkcje widzenia maszynowego Widzenie maszynowe przede wszystkim znalazło zastosowanie tam, gdzie mamy do czynienia z zapewnieniem wysokiej niezawodności wyrobów. Stanowią je np. elementy takich urządzeń jak: układy hamulcowe, napędowe czy silniki. Wysoką niezawodność tych elementów można uzyskać stosując wymienioną technikę jako, że w wielu przypadkach jest ona bardziej niezawodna niż ludzie bowiem może pracować 24 godziny, nie ulega negatywnym wpływom psychofizycznym itp 2. Kolejnym aspektem przemawiającym za stosowaniem systemów widzenia maszynowego w procesie produkcji jest dbałość o wysoką jakość wyrobu. Automatyczna kontrola wizualna pozwala na swobodne jej wykonanie w przypadku produkcji wielkogabarytowej (np. turbiny), w przypadku której człowiek często zawodzi. Ograniczeniem jest tutaj oczywiście złożoność zadania oraz wymagana przepustowość systemu produkcyjnego, która jest niezwykle istotna podczas sprawdzania wyrobu on-line (przeprowadzana podczas procesu wytwarzania wyrobu) 3. Systemy wizji maszynowej stosowane są coraz powszechniej do rozwiązywania problemów kontroli przemysłowej, pozwalającej na całkowitą automatyzację tego procesu oraz zwiększenie jego obiektywności, dokładności i wydajności. Zastosowania widzenia maszynowego mogą być sklasyfikowane na wiele sposobów. Wiele systemów widzenia maszynowego są wysoko wyspecjalizowane, zaprojektowane tak, aby wypełniały konkretne unikalne i skomplikowane zadania. Mimo to, możliwe jest, niezależnie od profilu produkcji, zidentyfikowanie powtarzających się typów zadań realizowanych przez urządzenia kontroli wizyjnej: rozpoznawanie kodu oznacza identyfikację obiektów na podstawie oznaczeń na nich; do oznaczeń takich zaliczamy zwykle standaryzowane kody kreskowe lub kody DataMatrix; typowym zastosowaniem jest przepływ materiałów oraz logistyka; rozpoznawanie obiektów oznacza identyfikację obiektów na podstawie cech charakterystycznych takich jak: kształt (geometria), wymiary, kolor, struktura (topologia), tekstura; stosuje się głównie jako narzędzie wspomagające inne zadania np.: rozpoznawanie pozycji czy sprawdzenie kompletności może wymagać wcześniejszej identyfikacji właściwych obiektów z otoczenia; rozpoznawanie pozycji oznacza określanie pozycji oraz orientacji obiektu lub konkretnego punktu tego obiektu we wcześniej zdefiniowanym układzie współrzędnych, korzystając z określonych cech obiektu oraz metod dopasowywania; Por. Vernon David, 1991, Machine Vision, Automated Visual Inspection and Robot Vision, Cambridge 1991, Wydawnictwo Prentice Hall International, s Tamże. 68

3 typowym zastosowaniem rozpoznawania pozycji jest orientacja robota czy operacje pick and place ( podnieś i opuść) ; sprawdzenie kompletności oznacza podział (klasyfikację) elementów obrabianych na poprawnie oraz niepoprawnie zmontowane; sprawdzana jest kompletność części oraz ich pozycja; często jest to ostatni krok w procesie produkcyjnym np. sprawdzenie czy paczka została całkowicie wypełniona produktami właściwego typu; sprawdzenie kształtu i wymiarów oznacza określenie geometrycznych wielkości z naciskiem położonym na precyzję i dokładność pomiarów; istotność tego czynnika rośnie wraz ze wzrostem standardów jakości; stosowane wszędzie gdzie elementy obrabiane lub narzędzia wymagają sprawdzenia zgodności z wymiarami nominalnymi; inspekcja (kontrola) powierzchni może być podzielona na ilościową mającą na celu określenie cech topograficznych takich jak chropowatość, lub jakościową skupiającą się na rozpoznawaniu defektów powierzchni takich jak wgniecenia, zadrapania, zanieczyszczenia, czy odchylenia od pożądanych właściwości powierzchni (kolor, tekstura itp.) Architektura systemu wizyjnego jako części systemu widzenia maszynowego W kontekście środowiska przemysłowego, proces widzenia maszynowego (rys. 1) obejmuje zwykle dziewięć elementów (komponentów): linię montażową; mechanizm dostarczający części do systemu widzenia maszynowego; metodę automatycznej prezentacji części do systemu (wliczając pobranie części, jej pozycjonowanie oraz rejestrację); system wykrywający, który zapewnia reprezentację (format) pozyskanych danych zgodną i zrozumiałą przez systemy komputerowe; przedstawienie danych; proces wyłuskujący odpowiednie cechy; zestaw kryteriów, na których może bazować proces decyzyjny; mechanizm odbierający przetworzony produkt 5. 4 Por. Hornberg A.,Handbook of Machine Vision, Darmstadt 2006, WILEY-VCH, s Por. Vernon David, Machine Vision, Automated Visual Inspection and Robot Vision, Cambridge 1991, Wydawnictwo Prentice Hall International, s

4 Linia montażowa Dostarczenie do urządzenia kontrolującego Automatyczna akwizycja* Automatyczna rejestracja i pozycjonowanie System obrazowania Podsystem kamer/ soczewek Podsystem oświetlenia Automatyczny system inspekcji (kontroli) wizyjnej Analiza obrazu oraz algorytmy decyzyjne Automatyczne zwolnienie części oraz dostarczenie informacji o przeprowadzonej kontroli Inspekcja (kontrola) oraz przejęcie części Rys. 1. Elementy systemu widzenia maszynowego w kontekście środowiska przemysłowego Źródło: Vernon David, 1991, Machine Vision, Automated Visual Inspection and Robot Vision, Cambridge 1991, Wydawnictwo Prentice Hall International. Typowy system wizyjny składa się z kamery CCD lub CMOS 6, interfejsu kamery do digitalizacji obrazu (ang. frame grabber), komputera lub procesora wbudowanego np. DSP (ang. Digital Signal Processor), interfejsów komunikacyjnych (np. RS-232) do przesyłania raportów z wynikami pracy systemu, dobranego dla systemu odpowiedniego oświetlenia (np. diody LED, lampy halogenowe) oraz oprogramowania służącego do przetwarzania i obróbki otrzymanych obrazów. Przykładowy schemat systemu wizyjnego zaprezentowany jest na rysunku 2. 6 CCD (Charge Coupled Device), CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) wyjaśnione w dalszej części. * Akwizycja obrazu jest procesem zamiany energii świetlnej pochodzącej od punktów obserwowanej sceny na sygnał elektryczny dogodny do rejestracji i przechowywania. 70

5 Rys. 2. Architektura typowego systemu wizyjnego Źródło: Vernon David, Machine Vision, Automated Visual Inspection and Robot Vision, Cambridge 1991, Wydawnictwo Prentice Hall International. gdzie: part presentation prezentacja części; part collection odbiór części; optics optyka; sensing element element odczytujący; illumination oświetlenie; image formation tworzenie obrazu; diffuse illumination oświetlenie rozproszone; Infra-red filter filtr podczerwieni; camera lenses soczewki kamery; directional illuminati on oświetlenie bezpośrednie; frame grabber interfejs kamery do digitalizacji obrazu; image processing boards karty przetwarzania obrazu; image acquisition and processing akwizycja i przetwarzanie obrazu; analogue-to-digital conversion konwersja analog cyfra; image enhancement wzmocnienie obrazu; image analysis analiza obrazu; pose (position and orientation) pozycja oraz orientacja; digital image obraz cyfrowy; voltage signal sygnał napięciowy; shape analysis analiza kształtów; image interpretation interpretacja obrazu; 71

6 matching with known models dopasowanie do znanych wzorców; formulating decisions formułowanie decyzji; image description opis obrazu; control information informacja kontrolna; interface to the CIM environment interfejs pozwalający na komunikację ze środowiskiem CIM (Computer Integrated Manufacturing - produkcja zintegrowana z systemem komputerowym). Część systemu widzenia maszynowego odpowiedzialna za wizualizację składa się z podsystemów służących tworzeniu, akwizycji, przetwarzaniu (w tym również przetwarzaniu wstępnym), analizie oraz interpretacji obrazu. System tworzenia obrazu generuje analogową postać wizualizowanego obrazu. Zadaniem podsystemu akwizycji i przetwarzania jest digitalizacja 7 obrazu, oraz manipulowanie nim w celu ułatwienia późniejszego wyłuskania informacji. Faza analizy, pracująca na przetworzonym już obrazie, zajmuje się wydobyciem informacji dotyczących zawartości obrazu (np. pozycja, rozmiar obiektu). Ostatnia faza interpretacja obrazu działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego: podejmując decyzje oparte na wcześniejszej analizie, przekazuje informacje do systemu w celu kontroli procesu inspekcji Kamery przemysłowe - budowa i zasada działania Istotnym elementem systemów wizyjnych są stosowane w nich kamery. Najczęściej stosowane są kamery przemysłowe (rzadziej stosowane są np. kamery termowizyjne). Przykładowy schemat budowy oraz ideowy schemat działania takiej kamery przedstawione są odpowiednio na rys. 3. oraz rys. 4. Rys. 3. Schemat budowy kamery przemysłowej zaproponowany przez AVT 9 Źródło: Digitalizacja jest to zamiana informacji pochodzących ze świata realnego z postaci analogowej na ich reprezentację cyfrową. 8 Inspekcja wizyjna wizyjna kontrola jakości. 9 AVT (Allied Vision Technologies) firma oferująca m. in. systemy widzenia maszynowego. 72

7 Rys. 4. Schemat ideowy zasady działania kamery cyfrowej z matrycą CCD/CMOS Źródło: Światło przechodzące przez obiektyw kamery jest ogniskowane w płaszczyźnie sensora, będącego matrycą CCD lub CMOS. Sensory typu CCD oparte są na komórkach MOS lub tranzystorach bipolarnych, choć to drugie rozwiązanie jest znacznie rzadziej stosowane. Poszczególne piksele w matrycach CCD kumulują ładunki, których wartość zależy od natężenia oświetlenia. Akumulowane ładunki są ze sobą sprzężone, dzięki czemu mogą być transferowane do rejestru przesuwnego. Działanie sensorów typu CMOS oparte jest na komórkach MOS. Matryce CMOS różnią się od CCD tym, że każdy pojedynczy piksel ma swój własny wzmacniacz oraz zespół układów elektrycznych. Pozwala to na konwersję ładunku na napięcie wewnątrz każdego piksela. Matryce CMOS są dużo łatwiejsze i tańsze w produkcji, natomiast ich zasadniczą wadą jest gorsza dynamika w stosunku do CCD 10. Rys. 5. Porównanie zasady działania matrycy CCD i CMOS Źródło: W celu uzyskania obrazu kolorowego na powierzchnię detektora napyla się bardzo cienkimi warstwami materiał, który przepuszcza światło dla trzech różnych długości fali

8 Najpopularniejszym układem napylanych kolorów, odpowiedzialnych za rejestrację barw jest tzw. filtr Bayera (nazywany też siatką Bayera). Sygnał z sensora CCD/CMOS jest przekształcany do postaci cyfrowej za pomocą przetwornika A/C 11. Liczba bitów przetwornika definiuje głębię bitową obrazu. Po przejściu przez przetwornik, cyfrowy obraz jest poddawany procesom takim jak: korekcja balansu bieli, wyostrzanie i demozaikowanie. Cyfrową obróbkę obrazu zapewnia procesor DSP (Digital Signal Processor), który w pełni zastępuje komputer PC, jako urządzenie stosowane do analizy obrazu. Uzyskany obraz z kamery przesyłany jest przy pomocy jednego ze stosowanych w kamerach przemysłowych interfejsu komunikacyjnego np. Gigabit Ethernet, USB 2.0, FireWire. 5. Parametry kamer przemysłowych Rozdzielczość 13 W systemach cyfrowych obraz tworzą piksele (efektywne punkty obrazu), więc rozdzielczość cyfrowych kamer jest mierzona liczbą efektywnych pikseli na przetworniku obrazu. Najczęściej proponowane przez producentów standardy rozdzielczości: VGA (ang. Video Graphics Array) - standard rozdzielczości obrazu 640x480 pikseli; XGA (ang. extended Graphics Array) - standard rozdzielczości obrazu 1024x768 pikseli; WVGA (ang. Wide Video Graphics Array) - standard rozdzielczości obrazu , lub pikseli; CCIR standard rozdzielczości obrazu 752 x 582 pikseli 14 ; Megapiksel wielkość opisująca liczbę elementarnych punktów matrycy CCD, np x 1500 pikseli to 3 megapiksele (Mpx) Interfejsy komunikacyjne Obraz pobierany z kamery przemysłowej przesyłany jest przy pomocy odpowiedniego interfejsu komunikacyjnego do komputera w celu przeprowadzenia jego przetworzenia, analizy oraz interpretacji. Obecnie producenci stosują w oferowanych przez siebie urządzeniach następujące rozwiązania: FireWire standard szeregowego przesyłu danych zdefiniowany w dokumencie IEEE 1394; proponowany przez producentów kamer standard IEEE 1394a pozwala na transfer danych z szybkością do 400 Mb/s; standard IEEE 1394b pozwala na transfer danych z szybkością do 800 Mb/s; Gigabit Ethernet standard umożliwiający przesył danych z prędkością do 1 Gb/s; wykorzystuje on różnego rodzaju media transmisyjne: światłowód, skrętkę, kabel koncentryczny; USB 2.0 standard umożliwiający przesył danych z prędkością do 480 Mb/s; Camera link - protokół komunikacji szeregowej zaprojektowany dla systemów wizyjnych zaprojektowany celem standaryzacji naukowych i przemysłowych urządzeń wideo; umożliwia przesył danych z prędkością 132MB/s. 11 Przetwornik analogowo-cyfrowy A/C to układ służący do zamiany sygnału analogowego (ciągłego) na reprezentację cyfrową (sygnał cyfrowy) Koronkiewicz P., Alchemia PC, Wrocław 1995, Wydawnictwo CROMA, s

9 5.3 Typ sensora CCD; CMOS. 5.4 Liczba klatek na sekundę (Frames Per Second) Parametr ten określa prędkość wyświetlania ruchomych obrazów podając liczbę klatek przygotowanych do wyświetlania w ciągu jednej sekundy. Parametr ten jest ściśle związany z rozdzielczością im większa liczba klatek na sekundę tym mniejsza rozdzielczość wyświetlanego obrazu Rozmiar sensora Rozmiar matrycy światłoczułej ma znaczący wpływ na otrzymywany z kamery obraz. Mniejsze sensory w uzasadniony sposób stosowane są w przypadku korzystania z gorszej jakości obiektywów. Sensory takie ze względu na swój ograniczony rozmiar obcinają i odrzucają zewnętrzny obszar obrazu. Zaletą tego zjawiska jest to, że prawie wszystkie stosowane obiektywy są najostrzejsze na środku, natomiast wraz ze zbliżaniem się do krawędzi jakość obrazu progresywnie spada. Również wraz ze wzrostem rozmiarów sensora maleje głębia ostrości dla danej apertury obiektywu. Jest to spowodowane tym, że większe sensory wymagają znacznie mniejszej odległości pomiędzy obiektywem a obiektem lub większej ogniskowej. Zakończenie Technologia widzenia maszynowego wyraźnie się rozwinęła w ciągu ostatnich 15 lat, stając się jednocześnie bardzo ważnym, a w wielu przypadkach niezbędnym narzędziem do automatyzacji produkcji. Obecnie widzenie maszynowe występuje w wielu gałęziach przemysłu m. in. elektronicznym (np. półprzewodniki), medycznym (np. urządzenia medyczne), farmaceutycznym, motoryzacyjnym. Widzenie maszynowe oferuje bezkontaktowe narzędzie do inspekcji i identyfikacji części, dokładnego pomiaru wymiarów czy kierowania robotami w procesie produkcyjnym. Opisywane powyżej, stosowane w systemach widzenia maszynowego, rozwiązania sprzętowe oraz programowe podlegają ciągłemu rozwojowi oraz udoskonalaniu. Szybsze urządzenia, bardziej inteligentne narzędzia i lepiej rozwinięte oprogramowanie pozwolą na szersze rozprzestrzenianie się systemów widzenia maszynowego w przemyśle. Ostatnie lat stosowania widzenia maszynowego nauczyło producentów optymalnego stosowania sysetmów wizyjnych, a granice ich stosowania ulegają ciągłemu poszerzaniu. Obecnie nie uważają oni zagadnienia widzenia maszynowego za ciekawostkę naukową ale raczej za rozwinięte narzędzie automatyzacji produkcji. Chociaż potencjalni użytkownicy mogą czekać na nieuchronny rozwój technologiczny w przyszłości włączając w to szybszy sprzęt oraz bardziej inteligentne oprogramowanie należy zauważyć, że dzisiejsze zaawansowane systemy widzenia maszynowego wyraźnie wskazują, że przyszłość już nastąpiła 17. Literatura Por

10 Vernon David, Machine Vision, Automated Visual Inspection and Robot 9. Vision, Cambridge 1991, Wydawnictwo Prentice Hall International Koronkiewicz P., Alchemia PC, Wrocław 1995, Wydawnictwo CROMA. 12. Vernon David, Machine Vision, Automated Visual Inspection and Robot Vision, Cambridge 1991, Wydawnictwo Prentice Hall International. 76

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni ScrappiX Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni Scrappix jest innowacyjnym urządzeniem do kontroli wizyjnej, kontroli wymiarów oraz powierzchni przedmiotów okrągłych

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA WIZYJNE PRZEMYSŁOWE. Rozwiązania WIZYJNE. Capture the Power of Machine Vision POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD

ROZWIĄZANIA WIZYJNE PRZEMYSŁOWE. Rozwiązania WIZYJNE. Capture the Power of Machine Vision POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD PRZEMYSŁOWE ROZWIĄZANIA WIZYJNE Capture the Power of Machine Vision Sensors Cameras Frame Grabbers Processors Software Vision Solutions Informacje

Bardziej szczegółowo

Tworzenie obrazu w aparatach cyfrowych

Tworzenie obrazu w aparatach cyfrowych Tworzenie obrazu w aparatach cyfrowych Matryca światłoczuła Matryca CCD stosowana w aparacie Nikon D70. Wygląda "prawie" jak zwykły układ scalony. Wydajność kwantowa QE - ang. Quantum Eficiency (wydajność

Bardziej szczegółowo

Szybkie skanowanie liniowe. Skanery Liniowe - - technologia inspekcji przemysłowej

Szybkie skanowanie liniowe. Skanery Liniowe - - technologia inspekcji przemysłowej Szybkie skanowanie liniowe Skanery Liniowe - - technologia inspekcji przemysłowej CLISBee-S - SZYBKIE SKANOWANIE LINIOWE NET&NED oferują innowacyjne kamery skanowania liniowego NET & NED oferuj innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Wizja maszynowa w robotyce i automatyzacji Kod przedmiotu

Wizja maszynowa w robotyce i automatyzacji Kod przedmiotu Wizja maszynowa w robotyce i automatyzacji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wizja maszynowa w robotyce i automatyzacji Kod przedmiotu 11.9-WE-AiRD-WMwRiA Wydział Kierunek Wydział Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Podsystem graficzny. W skład podsystemu graficznego wchodzą: karta graficzna monitor

Podsystem graficzny. W skład podsystemu graficznego wchodzą: karta graficzna monitor Plan wykładu 1. Pojęcie podsystemu graficznego i karty graficznej 2. Typy kart graficznych 3. Budowa karty graficznej: procesor graficzny (GPU), pamięć podręczna RAM, konwerter cyfrowo-analogowy (DAC),

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

System wizyjny OMRON Xpectia FZx

System wizyjny OMRON Xpectia FZx Ogólna charakterystyka systemu w wersji FZ3 w zależności od modelu można dołączyć od 1 do 4 kamer z interfejsem CameraLink kamery o rozdzielczościach od 300k do 5M pikseli możliwość integracji oświetlacza

Bardziej szczegółowo

Elementy analizy obrazu. W02

Elementy analizy obrazu. W02 Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn POLITECHNIKA OPOLSKA Elementy analizy obrazu. W02 Przetwarzanie obrazu Celem przetwarzania lub analizy obrazu jest takie automatyczne przetworzenie i przeanalizowanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Dr inż. Grzegorz Ćwikła Stanowisko do monitoringu systemów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie zestawu termowizyjnego wysokiej rozdzielczości wraz z wyposażeniem o parametrach zgodnych z określonymi

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Marta KORDOWSKA, Andrzej KARACZUN, Wojciech MUSIAŁ DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Streszczenie W artykule omówione zostały zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia #382 #379 Internetowy system obsługi usterek w sieciach handlowych (The internet systems of detection of defects in trade networks) Celem pracy jest napisanie aplikacji w języku Java EE. Główne zadania

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych.

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Zamień swoje analogowe przetworniki wagi na cyfrowe. AED sprawia, że wdrażanie systemów sterowania procesami jest łatwe i wygodne. AED przetwarza

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych Architektura Systemów Komputerowych Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych 1 Transmisja szeregowa Idea transmisji szeregowej synchronicznej DOUT Rejestr przesuwny DIN CLK DIN Rejestr

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN3000H/IR-1P Cena : 899,00 zł (netto) 1.105,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie obrazu

Przetwarzanie obrazu Przetwarzanie obrazu Przegląd z uwzględnieniem obrazowej bazy danych Tatiana Jaworska Jaworska@ibspan.waw.pl www.ibspan.waw.pl/~jaworska Umiejscowienie przetwarzania obrazu Plan prezentacji Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kamera termowizyjna MobIR M8. Dane Techniczne

Kamera termowizyjna MobIR M8. Dane Techniczne Kamera termowizyjna MobIR M8 Dane Techniczne Termowizyjny Typ detektora: Zakres spektralny: Czułość sensora: Pole widzenia/ Ogniskowa: Ostrzenie obrazu: Zbliżenie elektroniczne: Obraz Niechłodzony FPA

Bardziej szczegółowo

Karty graficzne możemy podzielić na:

Karty graficzne możemy podzielić na: KARTY GRAFICZNE Karta graficzna karta rozszerzeo odpowiedzialna generowanie sygnału graficznego dla ekranu monitora. Podstawowym zadaniem karty graficznej jest odbiór i przetwarzanie otrzymywanych od komputera

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Właściwa kontrola przy wykorzystaniu systemów wizyjnych.

Właściwa kontrola przy wykorzystaniu systemów wizyjnych. Właściwa kontrola przy wykorzystaniu systemów wizyjnych. Zawartość: Wizyjna kontrola jakości korzyści i wyzwania. Połączyć wszystko w jedną całość integracja elementów systemu Przykład : produkcja felg

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera. Budowa i zasada działania skanera

Urządzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera. Budowa i zasada działania skanera Urządzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera Budowa i zasada działania skanera Cel zajęć W toku lekcji nauczysz się: budowy i zasad działania skanera

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Adam Korzeniewski p Katedra Systemów Multimedialnych

Adam Korzeniewski p Katedra Systemów Multimedialnych Adam Korzeniewski adamkorz@sound.eti.pg.gda.pl p. 732 - Katedra Systemów Multimedialnych camera obscura to pierwowzór aparatu fotograficznego Aparaty cyfrowe to urządzenia optoelektroniczne, które służą

Bardziej szczegółowo

MIKROSKOPIA OPTYCZNA 19.05.2014 AUTOFOCUS TOMASZ POŹNIAK MATEUSZ GRZONDKO

MIKROSKOPIA OPTYCZNA 19.05.2014 AUTOFOCUS TOMASZ POŹNIAK MATEUSZ GRZONDKO MIKROSKOPIA OPTYCZNA 19.05.2014 AUTOFOCUS TOMASZ POŹNIAK MATEUSZ GRZONDKO AUTOFOCUS (AF) system automatycznego ustawiania ostrości w aparatach fotograficznych Aktywny - wysyła w kierunku obiektu światło

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe kamery wizyjne. Camera Link DVI-D FULL HD CAMERA LINE

Przemysłowe kamery wizyjne. Camera Link DVI-D FULL HD CAMERA LINE Przemysłowe kamery wizyjne Camera Link DVI-D FULL HD CAMERA LINE 25 klatek na sekundę w jakości 12.000.00 Mpx Od 1996 r. NET jest dystrybutorem kamer Teli. ź Wysoka rozdzielczość obrazu połączona z dużą

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 kwiecień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 kwiecień 2015 TV PRZEMYSŁOWA > kamery przemysłowe > zewnętrzne > Model : - Producent : EVE-TECH Kamera zewnętrzna serii EVA-TV-1200AiR AHD ma wbudowany przetwornik IMX238 z procesorem NC2431H. Posiada regulowany obiektyw

Bardziej szczegółowo

Elementy systemów wizyjnych

Elementy systemów wizyjnych Kamery Element przetwarzający strumień świetlny na sygnały elektryczne matryca CCD lub CMOS (wynalezione: koniec lat 60, początek 70) 1 CCD (ang. Charged Coupled Device) Mniejsza podatność na zakłócenia,

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA KOMPUTEROWA. Plan wykładu. 1. Początki grafiki komputerowej. 2. Grafika komputerowa a dziedziny pokrewne. 3. Omówienie programu przedmiotu

GRAFIKA KOMPUTEROWA. Plan wykładu. 1. Początki grafiki komputerowej. 2. Grafika komputerowa a dziedziny pokrewne. 3. Omówienie programu przedmiotu GRAFIKA KOMPUTEROWA 1. Układ przedmiotu semestr VI - 20000 semestr VII - 00200 Dr inż. Jacek Jarnicki Instytut Cybernetyki Technicznej p. 226 C-C 3, tel. 320-28-2323 jacek@ict.pwr.wroc.pl www.zsk.ict.pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i diagnostyki drgań EH-Wibro

System monitoringu i diagnostyki drgań EH-Wibro System monitoringu i diagnostyki drgań EH-Wibro Opis działania Przetworniki drgań, wibracji i prędkości obrotowej są montowane i dobrane według wymogów producenta przekładni. Urządzenia typu EH-O/06/07.xx,

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej

Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej Strona1 ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej Mikroskopia korelacyjna łączy dane z mikroskopii świetlnej i elektronowej w celu określenia powiązań

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Streszczenie: W referacie przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

Anna Fabijańska. Algorytmy segmentacji w systemach analizy ilościowej obrazów

Anna Fabijańska. Algorytmy segmentacji w systemach analizy ilościowej obrazów POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki Katedra Informatyki Stosowanej Anna Fabijańska Nr albumu: 109647 Streszczenie pracy magisterskiej nt.: Algorytmy segmentacji

Bardziej szczegółowo

CYFROWY ANALIZATOR SIECI PRZEMYSŁOWYCH JAKO NARZĘDZIE DO DIAGNOSTYKI MAGISTRALI CAN

CYFROWY ANALIZATOR SIECI PRZEMYSŁOWYCH JAKO NARZĘDZIE DO DIAGNOSTYKI MAGISTRALI CAN Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (17) nr 1, 2003 Sławomir WINIARCZYK Emil MICHTA CYFROWY ANALIZATOR SIECI PRZEMYSŁOWYCH JAKO NARZĘDZIE DO DIAGNOSTYKI MAGISTRALI CAN Streszczenie: Kompleksowa diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator parametrów lotu dla bezzałogowych statków powietrznych. Autor: Tomasz Gluziński

Cyfrowy rejestrator parametrów lotu dla bezzałogowych statków powietrznych. Autor: Tomasz Gluziński Cyfrowy rejestrator parametrów lotu dla bezzałogowych statków powietrznych Autor: Tomasz Gluziński Bezzałogowe Statki Powietrzne W dzisiejszych czasach jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS 10.1 Marcin Paź Esri Polska Zagadnienia Koncepcja rastra Typy danych rastrowych Właściwości rastrów Modele danych rastrowych w ArcGIS Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania skanera

Budowa i zasada działania skanera Budowa i zasada działania skanera Skaner Skaner urządzenie służące do przebiegowego odczytywania: obrazu, kodu paskowego lub magnetycznego, fal radiowych itp. do formy elektronicznej (najczęściej cyfrowej).

Bardziej szczegółowo

MODEL STANOWISKA DO BADANIA OPTYCZNEJ GŁOWICY ŚLEDZĄCEJ

MODEL STANOWISKA DO BADANIA OPTYCZNEJ GŁOWICY ŚLEDZĄCEJ Mgr inż. Kamil DZIĘGIELEWSKI Wojskowa Akademia Techniczna DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.232 MODEL STANOWISKA DO BADANIA OPTYCZNEJ GŁOWICY ŚLEDZĄCEJ Streszczenie: W niniejszym referacie zaprezentowano stanowisko

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i symulacja systemu pomiarowego do pomiaru temperatury

Projektowanie i symulacja systemu pomiarowego do pomiaru temperatury Paweł PTAK Politechnika Częstochowska, Polska Projektowanie i symulacja systemu pomiarowego do pomiaru temperatury Wstęp Temperatura należy do grupy podstawowych wielkości fizycznych. Potrzeba pomiarów

Bardziej szczegółowo

M15D-thermal jest dostępna w trzech wersjach, różniących się kątem widzenia obiektywu wbudowanego w przetwornik podczerwieni:

M15D-thermal jest dostępna w trzech wersjach, różniących się kątem widzenia obiektywu wbudowanego w przetwornik podczerwieni: MOBOTIX M15D-Thermal Dualna. Modułowa. Unikalna. Termograficzna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2014 Thermal AllroundDual Thermographic Camera Dwa w jednym: Przetwornik termowizyjny do wykrywania ruchu

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do wprowadzania informacji graficznej. Skanery, Digitizery, Aparaty i Kamery cyfrowe

Urządzenia do wprowadzania informacji graficznej. Skanery, Digitizery, Aparaty i Kamery cyfrowe Urządzenia do wprowadzania informacji graficznej Skanery, Digitizery, Aparaty i Kamery cyfrowe Skanery Skaner to urządzenie przetwarzające obraz graficzny (zdjęcia, rysunki, tekst pi-sany itp.) na postać

Bardziej szczegółowo

NVIP-5DN5001C-1P NOVUS

NVIP-5DN5001C-1P NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 5Mpix > Model : - Producent : NOVUS kamera IP kompaktowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/2.5 (4:3), mechaniczny filtr podczerwieni,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ MICHOŃ. rmichonr@gmail.com. Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu Zdroju O4.09.2015 r.

RAFAŁ MICHOŃ. rmichonr@gmail.com. Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu Zdroju O4.09.2015 r. RAFAŁ MICHOŃ rmichonr@gmail.com Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu Zdroju O4.09.2015 r. - Główne zagadnienia (ekspozycja, czułość, przysłona, głębia ostrości, balans

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia #384 #380 dr inż. Mirosław Gajer Projekt i implementacja narzędzia do profilowania kodu natywnego przy wykorzystaniu narzędzi Android NDK (Project and implementation of tools for profiling native code

Bardziej szczegółowo

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose.

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose. mgr inż. Marta Kordowska, dr inż. Wojciech Musiał; Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; marteczka.kordowska@vp.pl wmusiał@vp.pl Opracowanie przebiegu procesu technologicznego w

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Pomiarowe. 10 października 2014 Wojciech Kucewicz 1

Komputerowe Systemy Pomiarowe. 10 października 2014 Wojciech Kucewicz 1 Komputerowe Systemy Pomiarowe 10 października 2014 Wojciech Kucewicz 1 Komputerowe Systemy Pomiarowe Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz mgr inż. Piotr Dorosz Katedra Elektroniki AGH e-mail: kucewicz@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Postępowanie WB RM ZAŁĄCZNIK NR Mikroskop odwrócony z fluorescencją

Postępowanie WB RM ZAŁĄCZNIK NR Mikroskop odwrócony z fluorescencją Postępowanie WB.2410.6.2016.RM ZAŁĄCZNIK NR 5 L.p. Nazwa asortymentu Ilość Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego Cena jednostkowa netto (zł) Wartość netto (zł) (kolumna

Bardziej szczegółowo

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications Mgr inż. Dariusz Jasiński dj@smarttech3d.com SMARTTECH Sp. z o.o. MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych W niniejszym artykule zaprezentowany został nowy skaner 3D firmy Smarttech, w którym do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP Pobożniak Janusz, Dr inż. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny e-mail: pobozniak@mech.pk.edu.pl Pozyskiwanie danych niegeometrycznych na użytek projektowania procesów technologicznych obróbki za

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Kamera Sunell SN-FXP59/21UIR Cena : 382,00 zł (netto) 469,86 zł (brutto) Producent : Sunell Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 27-09-2016 Kamera

Bardziej szczegółowo

Przetworniki C/A. Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego

Przetworniki C/A. Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Przetworniki C/A Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Przetwarzanie C/A i A/C Większość rzeczywistych sygnałów to sygnały analogowe. By je przetwarzać w dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Jednostki obliczeniowe w zastosowaniach mechatronicznych Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dla specjalności Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium Computational

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Schemat układu obrazującego 2f-2f

Rys. 1 Schemat układu obrazującego 2f-2f Ćwiczenie 15 Obrazowanie. Celem ćwiczenia jest zbudowanie układów obrazujących w świetle monochromatycznym oraz zaobserwowanie różnic w przypadku obrazowania za pomocą różnych elementów optycznych, zwracając

Bardziej szczegółowo

2011 InfraTec. Aktywna termografia w badaniach nieniszczących przy użyciu oprogramowania IRBIS 3 active

2011 InfraTec. Aktywna termografia w badaniach nieniszczących przy użyciu oprogramowania IRBIS 3 active 2011 InfraTec Aktywna termografia w badaniach nieniszczących przy użyciu oprogramowania IRBIS 3 active Termografia aktywna a termografia pasywna 1 Termografia pasywna (statyczna): materiał niepoddany działaniu

Bardziej szczegółowo

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC Dr inż. Henryk Bąkowski, e-mail: henryk.bakowski@polsl.pl Politechnika Śląska, Wydział Transportu Mateusz Kuś, e-mail: kus.mate@gmail.com Jakub Siuta, e-mail: siuta.jakub@gmail.com Andrzej Kubik, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Planowanie, realizacja i dokumentacja wzorcowego procesu digitalizacji 3D

Planowanie, realizacja i dokumentacja wzorcowego procesu digitalizacji 3D Planowanie, realizacja i dokumentacja wzorcowego procesu digitalizacji 3D obiektów muzealnych Robert Sitnik OGX OPTOGRAPHX Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Politechnika Warszawska Plan prezentacji 1)

Bardziej szczegółowo

PL B1. WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ, Warszawa, PL BUP 26/13

PL B1. WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ, Warszawa, PL BUP 26/13 PL 222456 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222456 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399487 (51) Int.Cl. A61B 3/113 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

matrycę. W chwili wykonywania zdjęcia lustro obraca się tak, by światło padało na matrycę. Zaletą lustrzanek jest możliwość wymiany obiektywów.

matrycę. W chwili wykonywania zdjęcia lustro obraca się tak, by światło padało na matrycę. Zaletą lustrzanek jest możliwość wymiany obiektywów. Kamery i aparaty cyfrowe 1. Jakie są rodzaje aparatów cyfrowych? 2. Jakie są parametry aparatów cyfrowych? 3. Jakie są rodzaje kamer cyfrowych? 4. Jak zbudowana jest kamera cyfrowa? 5. Jakie są parametry

Bardziej szczegółowo

Poszczególne kroki wymagane przez normę ISO 7816-11 celem weryfikacji tożsamości użytkownika

Poszczególne kroki wymagane przez normę ISO 7816-11 celem weryfikacji tożsamości użytkownika Poszczególne kroki wymagane przez normę ISO 7816-11 celem weryfikacji tożsamości użytkownika Klasyfikacja metod weryfikacji biometrycznej: 1. Statyczna: wymaga prezentacji cech fizjologicznych osoby autoryzowanej

Bardziej szczegółowo

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT jednoczesny pomiar grubości w trzech punktach niewrażliwość na drgania automatyczna akwizycja i wizualizacja danych pomiarowych archiwum pomiarów analizy statystyczne dla potrzeb systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA

WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA Prowadzący: dr inż. Bogdan Kreczmer Autor: Jakub Malewicz Wrocław, 15 VI 2007 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. DANE STACJI 3 3. SCHEMAT IDEOWY 4 4.

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza

Akademia Górniczo-Hutnicza Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wyznaczanie dysparycji z użyciem pakietu Matlab Kraków, 2012 1. Mapa dysparycji W wizyjnych metodach odwzorowania, cyfrowa reprezentacja sceny

Bardziej szczegółowo

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy.

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Raport z przeprowadzonych pomiarów. Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Spis treści 1.Cel pomiaru... 3 2. Skanowanie 3D- pozyskanie geometrii

Bardziej szczegółowo

Informatyka. Michał Rad

Informatyka. Michał Rad Informatyka Michał Rad 13.10.2016 Co i po co będziemy robić Plan wykładów: Wstęp, historia Systemy liczbowe Co to jest system operacyjny i po co to jest Sprawy związane z tworzeniem i własnością oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Dla DSI II

Grafika komputerowa. Dla DSI II Grafika komputerowa Dla DSI II Rodzaje grafiki Tradycyjny podział grafiki oznacza wyróżnienie jej dwóch rodzajów: grafiki rastrowej oraz wektorowej. Różnica pomiędzy nimi polega na innej interpretacji

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody badań instrumentalnych

Współczesne metody badań instrumentalnych Współczesne metody badań instrumentalnych Wykład III Techniki fotograficzne Fotografia w świetle widzialnym Techniki fotograficzne Techniki fotograficzne techniki rejestracji obrazów powstałych wskutek

Bardziej szczegółowo

STUDENCKIE KOŁO ASTRONAUTYCZNE WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKA WARSZAWSKA PW-SAT2. Kamery Cameras

STUDENCKIE KOŁO ASTRONAUTYCZNE WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKA WARSZAWSKA PW-SAT2. Kamery Cameras STUDENCKIE KOŁO ASTRONAUTYCZNE WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKA WARSZAWSKA PW-SAT2 PRELIMINARY REQUIREMENTS REVIEW Kamery Cameras 1.0 PL Kategoria: Tylko do użytku 2014-04-07 Abstrakt

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Interfejsy USB, FireWire

Wykład 4. Interfejsy USB, FireWire Wykład 4 Interfejsy USB, FireWire Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB

Bardziej szczegółowo

Politechnika Lubelska, Wydział Podstaw Techniki, Katedra Podstaw Techniki

Politechnika Lubelska, Wydział Podstaw Techniki, Katedra Podstaw Techniki Ewelina Kosicka, ewelina.kosicka@pollub.edu.pl Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny Mgr. inż. Sylwester Korga, s.korga@pollub.pl Politechnika Lubelska, Wydział Podstaw Techniki, Katedra Podstaw Techniki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WIZYJNY ROBOTA KLASY LINEFOLLOWER

SYSTEM WIZYJNY ROBOTA KLASY LINEFOLLOWER SYSTEM WIZYJNY ROBOTA KLASY LINEFOLLOWER Projekt z cyfrowego przetwarzania obrazów i sygnałów Autor: Grzegorz Biziel Prowadzący: mgr inż. Łukasz Małek Termin: wtorek parzysty 13:15 27 stycznia 2010 1 Problem

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm)

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm) Zestaw promocyjny nr 2 1080 PIKSELI Rejestrator INTERNEC i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH + 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T- IRM W skład zestawu promocyjnego wchodzi: Rejestrator

Bardziej szczegółowo

KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20)

KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20) KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20) Kamera wandaloodporna v-cam 430 M10754 wyposażona jest w bardzo dobry przetwornik 1/3" Super HAD CCD II, który charakteryzuje wysoka rozdzielczość 600

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY. Sunell IRC13/40ZMDN

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY. Sunell IRC13/40ZMDN INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY Sunell IRC13/40ZMDN OSTRZEŻENIE: Urządzenie powinno być instalowane przez fachowy personel posiadający uprawnienia do pracy z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi oraz wiedzę

Bardziej szczegółowo

METODYKA PROJEKTOWANIA PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW WIZYJNYCH

METODYKA PROJEKTOWANIA PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW WIZYJNYCH mgr inż. Michał Aftewicz METODYKA PROJEKTOWANIA PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW WIZYJNYCH W artykule przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem przemysłowych systemów wizyjnych. Pokrótce przedstawione

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Instytut Cybernetyki Technicznej Wizualizacja Danych Sensorycznych Projekt Kompas Elektroniczny Prowadzący: dr inż. Bogdan Kreczmer Wykonali: Tomasz Salamon Paweł Chojnowski Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Obiektywy stałoogniskowe

Obiektywy stałoogniskowe Wideo Obiektywy stałoogniskowe Obiektywy stałoogniskowe www.boschsecrity.pl Wysokiej jakości kłady optyczne Obiektywy z przysłoną sterowaną napięciem DC i z przysłoną sterowaną sygnałem wizyjnym Wytrzymały

Bardziej szczegółowo

Przetworniki cyfrowo analogowe oraz analogowo - cyfrowe

Przetworniki cyfrowo analogowe oraz analogowo - cyfrowe Przetworniki cyfrowo analogowe oraz analogowo - cyfrowe Przetworniki cyfrowo / analogowe W cyfrowych systemach pomiarowych często zachodzi konieczność zmiany sygnału cyfrowego na analogowy, np. w celu

Bardziej szczegółowo

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne dr inż. Ireneusz Wróbel ATH Bielsko-Biała, Evatronix S.A. iwrobel@ath.bielsko.pl mgr inż. Paweł Harężlak mgr inż. Michał Bogusz Evatronix S.A. Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU . NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU Systemy wizyjne w automatyce przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe przetwarzanie obrazów i sygnałów Wykład 12 AiR III

Cyfrowe przetwarzanie obrazów i sygnałów Wykład 12 AiR III 1 Niniejszy dokument zawiera materiały do wykładu z przedmiotu Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów i Sygnałów. Jest on udostępniony pod warunkiem wykorzystania wyłącznie do własnych, prywatnych potrzeb i może

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016 Model : - Producent : BCS Obrotowa kamera kopułowa 2 megapixelowa FULL HD, z obiektywem zmienno ogniskowym i automatyczną ostrością. Obiektyw o ogniskowej 4,3 mm~129mm pozwala w dużym zakresie regulować

Bardziej szczegółowo

Kamera szybkoobrotowa 540/660 linii, DZIEŃ/NOC, 23 X ZOOM, oświetlacz IR 6 diod o zasięgu do 80 m, HQ-SD5423-IR

Kamera szybkoobrotowa 540/660 linii, DZIEŃ/NOC, 23 X ZOOM, oświetlacz IR 6 diod o zasięgu do 80 m, HQ-SD5423-IR MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Kamera szybkoobrotowa 540/660 linii, DZIEŃ/NOC, 23 X ZOOM, oświetlacz IR 6 diod

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI KLASYFIKACJA SIECI wielkość -odległość między najdalej położonymi węzłami sieć lokalna (LAN - Local Area Network) o zasięgu do kilku kilometrów sieć miejska

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska robota przemysłowego IRB 120

Projekt stanowiska robota przemysłowego IRB 120 Tomasz WARCHOŁ, Krystian TUCZYŃSKI Koło Naukowe Informatyków TROJAN, Uniwersytet Rzeszowski, Polska Projekt stanowiska robota przemysłowego IRB 120 Wstęp W dzisiejszych czasach każdy z nas zdaje sobie

Bardziej szczegółowo

Grafika rastrowa (bitmapa)-

Grafika rastrowa (bitmapa)- Grafika komputerowa Grafika rastrowa Grafika rastrowa (bitmapa)- sposób zapisu obrazów w postaci prostokątnej tablicy wartości, opisujących kolory poszczególnych punktów obrazu (prostokątów składowych).

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki () Politechnika Poznańska Plan. BMS. Integracja systemów budynkowych 3. Poziomy integracji systemów budynkowych. Klasyfikacja IB 5. Kategorie instalacji w IB 6. Integracja instalacji

Bardziej szczegółowo

Fotometria CCD 3. Kamera CCD. Kalibracja obrazów CCD

Fotometria CCD 3. Kamera CCD. Kalibracja obrazów CCD Fotometria CCD 3. Kamera CCD. Kalibracja obrazów CCD Andrzej Pigulski Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego Produkty HELAS-a, 2010 CCD CCD = Charge Coupled Device (urządzenie o sprzężeniu ładunkowym)

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja projektu wizji przemysłowej

Optymalizacja projektu wizji przemysłowej Optymalizacja projektu wizji przemysłowej TELECENTRYCZNE MACRO CCTV S-MOUNT ZOOM OBIEKTYWY DLA SKANERÓW LINIOWYCH OŚWIETLACZE BEZPOŚREDNIE DYFUZYJNE WSTECZNE DOME TYPU COAX NET WYJĄTKOWA OSTROŚĆ WIDZENIA

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FormControl

Oprogramowanie FormControl Pomiar przez kliknięcie myszą. Właśnie tak prosta jest inspekcja detalu w centrum obróbczym z pomocą oprogramowania pomiarowego FormControl. Nie ma znaczenia, czy obrabiany detal ma swobodny kształt powierzchni

Bardziej szczegółowo

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 Zgodna z oryginałem: odporna na warunki atmosferyczne, solidny następca dualnej kamery MOBOTIX. Oferuje

Bardziej szczegółowo

Numeron. System ienergia

Numeron. System ienergia System ienergia - efektywne zarządzanie mediami SEMINARIUM POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII - WZORCOWA ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DWÓR W TOMASZOWICACH K/KRAKOWA Profil firmy Tworzenie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ksenonowe źródło światła zimnego z wbudowaną kamerą endoskopową Videosmart XV-3001

Ksenonowe źródło światła zimnego z wbudowaną kamerą endoskopową Videosmart XV-3001 Ksenonowe źródło światła zimnego z wbudowaną kamerą endoskopową Videosmart XV-3001 Jako źródło światła zastosowano 35W promiennik metal-haloid, tzw. mini-ksenon, który pozwala ograniczyć rozmiar urządzenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0>

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0> Wersja [Uwaga: Niniejszy wzór dostarczony jest w celu użytkowania z Unified Process for EDUcation. Tekst zawarty w nawiasach kwadratowych i napisany błękitną kursywą

Bardziej szczegółowo

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Literatura Niederliński A.: Systemy komputerowe automatyki przemysłowej Grega W.: Sterowanie cyfrowe w czasie rzeczywistym Winiecki W.: Organizacja

Bardziej szczegółowo