MACHINE VISION SYSTEM AS A TOOL TO SECURE HIGH QUALITY OF ARTICLES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MACHINE VISION SYSTEM AS A TOOL TO SECURE HIGH QUALITY OF ARTICLES"

Transkrypt

1 Jacek SZYMONIK Wojskowa Akademia Techniczna WIDZENIE MASZYNOWE JAKO NARZĘDZIE ZAPEWNIAJĄCE WYSOKĄ JAKOŚĆ WYROBÓW Streszczenie Artykuł składa się z czterech rozdziałów, wstępu oraz zakończenia. Jego myślą przewodnią jest zapoznanie czytelnika z systemami widzenia maszynowego, które pełnią coraz większa rolę w procesach produkcyjnych oraz ich automatyzacji. W rozdziale pierwszym wymienione są czynniki wskazujące na pozytywne skutki wdrażania systemów widzenia maszynowego do procesów produkcyjnych. Omówione są również szerokie zastosowania systemów w wielu gałęziach przemysłu oraz pełnione przez nie funkcje. Rozdział drugi przedstawia architekturę typowego systemu widzenia maszynowego, wskazując jednocześnie jego najważniejszy element jakim jest system wizyjny. W dalszej części przedstawiona jest struktura oraz poszczególne etapy z jakich składa się system wizyjny. Kolejny rozdział skupia się na budowie oraz zasadzie działania kamery przemysłowej głównego czynnika systemu wizyjnego (na przykładzie kamery przemysłowej firmy Allied Vision Technologies).W ostatnim rozdziale zawarte są parametry kamer takie jak: rozdzielczość, interfejsy komunikacyjne, typ sensora, liczba klatek na sekundę, rozmiar sensora, których znajomość jest niezbędna do odpowiedniego doboru urządzenia będącego podstawą poprawnie funkcjonującego systemu wizyjnego. MACHINE VISION SYSTEM AS A TOOL TO SECURE HIGH QUALITY OF ARTICLES Abstract: The article consists of four chapters, the introduction and the conclusion. Its keynote is to familiarize the reader with machine vision systems, which are becoming more and more important in production processes and their automation. The first chapter lists the factors indicating the positive effects of machine vision systems implementation for manufacturing processes. The wide application and functions of computerized systems in different industries are also discussed. The second chapter presents the architecture of a typical machine vision system, pointing at the same time at its most important element - vision system. The structure and various stages, of which consists vision system, are presented later in this chapter. The next chapter focuses on the structure and the principle of operation of industrial cameras - a key factor of the vision system (on the example of industrial camera produced by Allied Vision Technologies). The last chapter includes camera parameters such as resolution, communication interfaces, sensor type, number of frames per second, sensor size, which are required for the proper selection of equipment forming the basis of correctly functioning visual system.. 1. Wstęp Widzenie maszynowe (machine vision) to zastosowanie w przemyśle wizji komputerowej (computer vision), która jest skupiona głównie na przetwarzaniu obrazu na poziomie sprzętowym. Widzenie maszynowe najczęściej wymaga zastosowania dodatkowych urządzeń I/O (wejście/wyjście) oraz sieci komputerowych do przesyłania wygenerowanych informacji do 67

2 pozostałych uczestników procesu produkcyjnego, np. ramion robota obsługującego linię technologiczną. Widzenie maszynowe jest wielodyscyplinarną dziedziną, wykorzystującą technologie zaczerpnięte z optyki, elektroniki, mechaniki, informatyki oraz badań nad sztuczną inteligencją. W przemyśle widzenie maszynowe to urządzenia i systemy, których głównym zadaniem jest wspieranie szeroko pojętej kontroli jakości produkcji, a niekiedy też udział w realizacji procesu sterowania produkcją. Widzenie maszynowe jest przyszłościowym narzędziem wykorzystywanym w procesie produkcji o czym świadczą liczne korzyści płynące ze stosowania tego rozwiązania Istota, zastosowanie i funkcje widzenia maszynowego Widzenie maszynowe przede wszystkim znalazło zastosowanie tam, gdzie mamy do czynienia z zapewnieniem wysokiej niezawodności wyrobów. Stanowią je np. elementy takich urządzeń jak: układy hamulcowe, napędowe czy silniki. Wysoką niezawodność tych elementów można uzyskać stosując wymienioną technikę jako, że w wielu przypadkach jest ona bardziej niezawodna niż ludzie bowiem może pracować 24 godziny, nie ulega negatywnym wpływom psychofizycznym itp 2. Kolejnym aspektem przemawiającym za stosowaniem systemów widzenia maszynowego w procesie produkcji jest dbałość o wysoką jakość wyrobu. Automatyczna kontrola wizualna pozwala na swobodne jej wykonanie w przypadku produkcji wielkogabarytowej (np. turbiny), w przypadku której człowiek często zawodzi. Ograniczeniem jest tutaj oczywiście złożoność zadania oraz wymagana przepustowość systemu produkcyjnego, która jest niezwykle istotna podczas sprawdzania wyrobu on-line (przeprowadzana podczas procesu wytwarzania wyrobu) 3. Systemy wizji maszynowej stosowane są coraz powszechniej do rozwiązywania problemów kontroli przemysłowej, pozwalającej na całkowitą automatyzację tego procesu oraz zwiększenie jego obiektywności, dokładności i wydajności. Zastosowania widzenia maszynowego mogą być sklasyfikowane na wiele sposobów. Wiele systemów widzenia maszynowego są wysoko wyspecjalizowane, zaprojektowane tak, aby wypełniały konkretne unikalne i skomplikowane zadania. Mimo to, możliwe jest, niezależnie od profilu produkcji, zidentyfikowanie powtarzających się typów zadań realizowanych przez urządzenia kontroli wizyjnej: rozpoznawanie kodu oznacza identyfikację obiektów na podstawie oznaczeń na nich; do oznaczeń takich zaliczamy zwykle standaryzowane kody kreskowe lub kody DataMatrix; typowym zastosowaniem jest przepływ materiałów oraz logistyka; rozpoznawanie obiektów oznacza identyfikację obiektów na podstawie cech charakterystycznych takich jak: kształt (geometria), wymiary, kolor, struktura (topologia), tekstura; stosuje się głównie jako narzędzie wspomagające inne zadania np.: rozpoznawanie pozycji czy sprawdzenie kompletności może wymagać wcześniejszej identyfikacji właściwych obiektów z otoczenia; rozpoznawanie pozycji oznacza określanie pozycji oraz orientacji obiektu lub konkretnego punktu tego obiektu we wcześniej zdefiniowanym układzie współrzędnych, korzystając z określonych cech obiektu oraz metod dopasowywania; Por. Vernon David, 1991, Machine Vision, Automated Visual Inspection and Robot Vision, Cambridge 1991, Wydawnictwo Prentice Hall International, s Tamże. 68

3 typowym zastosowaniem rozpoznawania pozycji jest orientacja robota czy operacje pick and place ( podnieś i opuść) ; sprawdzenie kompletności oznacza podział (klasyfikację) elementów obrabianych na poprawnie oraz niepoprawnie zmontowane; sprawdzana jest kompletność części oraz ich pozycja; często jest to ostatni krok w procesie produkcyjnym np. sprawdzenie czy paczka została całkowicie wypełniona produktami właściwego typu; sprawdzenie kształtu i wymiarów oznacza określenie geometrycznych wielkości z naciskiem położonym na precyzję i dokładność pomiarów; istotność tego czynnika rośnie wraz ze wzrostem standardów jakości; stosowane wszędzie gdzie elementy obrabiane lub narzędzia wymagają sprawdzenia zgodności z wymiarami nominalnymi; inspekcja (kontrola) powierzchni może być podzielona na ilościową mającą na celu określenie cech topograficznych takich jak chropowatość, lub jakościową skupiającą się na rozpoznawaniu defektów powierzchni takich jak wgniecenia, zadrapania, zanieczyszczenia, czy odchylenia od pożądanych właściwości powierzchni (kolor, tekstura itp.) Architektura systemu wizyjnego jako części systemu widzenia maszynowego W kontekście środowiska przemysłowego, proces widzenia maszynowego (rys. 1) obejmuje zwykle dziewięć elementów (komponentów): linię montażową; mechanizm dostarczający części do systemu widzenia maszynowego; metodę automatycznej prezentacji części do systemu (wliczając pobranie części, jej pozycjonowanie oraz rejestrację); system wykrywający, który zapewnia reprezentację (format) pozyskanych danych zgodną i zrozumiałą przez systemy komputerowe; przedstawienie danych; proces wyłuskujący odpowiednie cechy; zestaw kryteriów, na których może bazować proces decyzyjny; mechanizm odbierający przetworzony produkt 5. 4 Por. Hornberg A.,Handbook of Machine Vision, Darmstadt 2006, WILEY-VCH, s Por. Vernon David, Machine Vision, Automated Visual Inspection and Robot Vision, Cambridge 1991, Wydawnictwo Prentice Hall International, s

4 Linia montażowa Dostarczenie do urządzenia kontrolującego Automatyczna akwizycja* Automatyczna rejestracja i pozycjonowanie System obrazowania Podsystem kamer/ soczewek Podsystem oświetlenia Automatyczny system inspekcji (kontroli) wizyjnej Analiza obrazu oraz algorytmy decyzyjne Automatyczne zwolnienie części oraz dostarczenie informacji o przeprowadzonej kontroli Inspekcja (kontrola) oraz przejęcie części Rys. 1. Elementy systemu widzenia maszynowego w kontekście środowiska przemysłowego Źródło: Vernon David, 1991, Machine Vision, Automated Visual Inspection and Robot Vision, Cambridge 1991, Wydawnictwo Prentice Hall International. Typowy system wizyjny składa się z kamery CCD lub CMOS 6, interfejsu kamery do digitalizacji obrazu (ang. frame grabber), komputera lub procesora wbudowanego np. DSP (ang. Digital Signal Processor), interfejsów komunikacyjnych (np. RS-232) do przesyłania raportów z wynikami pracy systemu, dobranego dla systemu odpowiedniego oświetlenia (np. diody LED, lampy halogenowe) oraz oprogramowania służącego do przetwarzania i obróbki otrzymanych obrazów. Przykładowy schemat systemu wizyjnego zaprezentowany jest na rysunku 2. 6 CCD (Charge Coupled Device), CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) wyjaśnione w dalszej części. * Akwizycja obrazu jest procesem zamiany energii świetlnej pochodzącej od punktów obserwowanej sceny na sygnał elektryczny dogodny do rejestracji i przechowywania. 70

5 Rys. 2. Architektura typowego systemu wizyjnego Źródło: Vernon David, Machine Vision, Automated Visual Inspection and Robot Vision, Cambridge 1991, Wydawnictwo Prentice Hall International. gdzie: part presentation prezentacja części; part collection odbiór części; optics optyka; sensing element element odczytujący; illumination oświetlenie; image formation tworzenie obrazu; diffuse illumination oświetlenie rozproszone; Infra-red filter filtr podczerwieni; camera lenses soczewki kamery; directional illuminati on oświetlenie bezpośrednie; frame grabber interfejs kamery do digitalizacji obrazu; image processing boards karty przetwarzania obrazu; image acquisition and processing akwizycja i przetwarzanie obrazu; analogue-to-digital conversion konwersja analog cyfra; image enhancement wzmocnienie obrazu; image analysis analiza obrazu; pose (position and orientation) pozycja oraz orientacja; digital image obraz cyfrowy; voltage signal sygnał napięciowy; shape analysis analiza kształtów; image interpretation interpretacja obrazu; 71

6 matching with known models dopasowanie do znanych wzorców; formulating decisions formułowanie decyzji; image description opis obrazu; control information informacja kontrolna; interface to the CIM environment interfejs pozwalający na komunikację ze środowiskiem CIM (Computer Integrated Manufacturing - produkcja zintegrowana z systemem komputerowym). Część systemu widzenia maszynowego odpowiedzialna za wizualizację składa się z podsystemów służących tworzeniu, akwizycji, przetwarzaniu (w tym również przetwarzaniu wstępnym), analizie oraz interpretacji obrazu. System tworzenia obrazu generuje analogową postać wizualizowanego obrazu. Zadaniem podsystemu akwizycji i przetwarzania jest digitalizacja 7 obrazu, oraz manipulowanie nim w celu ułatwienia późniejszego wyłuskania informacji. Faza analizy, pracująca na przetworzonym już obrazie, zajmuje się wydobyciem informacji dotyczących zawartości obrazu (np. pozycja, rozmiar obiektu). Ostatnia faza interpretacja obrazu działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego: podejmując decyzje oparte na wcześniejszej analizie, przekazuje informacje do systemu w celu kontroli procesu inspekcji Kamery przemysłowe - budowa i zasada działania Istotnym elementem systemów wizyjnych są stosowane w nich kamery. Najczęściej stosowane są kamery przemysłowe (rzadziej stosowane są np. kamery termowizyjne). Przykładowy schemat budowy oraz ideowy schemat działania takiej kamery przedstawione są odpowiednio na rys. 3. oraz rys. 4. Rys. 3. Schemat budowy kamery przemysłowej zaproponowany przez AVT 9 Źródło: Digitalizacja jest to zamiana informacji pochodzących ze świata realnego z postaci analogowej na ich reprezentację cyfrową. 8 Inspekcja wizyjna wizyjna kontrola jakości. 9 AVT (Allied Vision Technologies) firma oferująca m. in. systemy widzenia maszynowego. 72

7 Rys. 4. Schemat ideowy zasady działania kamery cyfrowej z matrycą CCD/CMOS Źródło: Światło przechodzące przez obiektyw kamery jest ogniskowane w płaszczyźnie sensora, będącego matrycą CCD lub CMOS. Sensory typu CCD oparte są na komórkach MOS lub tranzystorach bipolarnych, choć to drugie rozwiązanie jest znacznie rzadziej stosowane. Poszczególne piksele w matrycach CCD kumulują ładunki, których wartość zależy od natężenia oświetlenia. Akumulowane ładunki są ze sobą sprzężone, dzięki czemu mogą być transferowane do rejestru przesuwnego. Działanie sensorów typu CMOS oparte jest na komórkach MOS. Matryce CMOS różnią się od CCD tym, że każdy pojedynczy piksel ma swój własny wzmacniacz oraz zespół układów elektrycznych. Pozwala to na konwersję ładunku na napięcie wewnątrz każdego piksela. Matryce CMOS są dużo łatwiejsze i tańsze w produkcji, natomiast ich zasadniczą wadą jest gorsza dynamika w stosunku do CCD 10. Rys. 5. Porównanie zasady działania matrycy CCD i CMOS Źródło: W celu uzyskania obrazu kolorowego na powierzchnię detektora napyla się bardzo cienkimi warstwami materiał, który przepuszcza światło dla trzech różnych długości fali

8 Najpopularniejszym układem napylanych kolorów, odpowiedzialnych za rejestrację barw jest tzw. filtr Bayera (nazywany też siatką Bayera). Sygnał z sensora CCD/CMOS jest przekształcany do postaci cyfrowej za pomocą przetwornika A/C 11. Liczba bitów przetwornika definiuje głębię bitową obrazu. Po przejściu przez przetwornik, cyfrowy obraz jest poddawany procesom takim jak: korekcja balansu bieli, wyostrzanie i demozaikowanie. Cyfrową obróbkę obrazu zapewnia procesor DSP (Digital Signal Processor), który w pełni zastępuje komputer PC, jako urządzenie stosowane do analizy obrazu. Uzyskany obraz z kamery przesyłany jest przy pomocy jednego ze stosowanych w kamerach przemysłowych interfejsu komunikacyjnego np. Gigabit Ethernet, USB 2.0, FireWire. 5. Parametry kamer przemysłowych Rozdzielczość 13 W systemach cyfrowych obraz tworzą piksele (efektywne punkty obrazu), więc rozdzielczość cyfrowych kamer jest mierzona liczbą efektywnych pikseli na przetworniku obrazu. Najczęściej proponowane przez producentów standardy rozdzielczości: VGA (ang. Video Graphics Array) - standard rozdzielczości obrazu 640x480 pikseli; XGA (ang. extended Graphics Array) - standard rozdzielczości obrazu 1024x768 pikseli; WVGA (ang. Wide Video Graphics Array) - standard rozdzielczości obrazu , lub pikseli; CCIR standard rozdzielczości obrazu 752 x 582 pikseli 14 ; Megapiksel wielkość opisująca liczbę elementarnych punktów matrycy CCD, np x 1500 pikseli to 3 megapiksele (Mpx) Interfejsy komunikacyjne Obraz pobierany z kamery przemysłowej przesyłany jest przy pomocy odpowiedniego interfejsu komunikacyjnego do komputera w celu przeprowadzenia jego przetworzenia, analizy oraz interpretacji. Obecnie producenci stosują w oferowanych przez siebie urządzeniach następujące rozwiązania: FireWire standard szeregowego przesyłu danych zdefiniowany w dokumencie IEEE 1394; proponowany przez producentów kamer standard IEEE 1394a pozwala na transfer danych z szybkością do 400 Mb/s; standard IEEE 1394b pozwala na transfer danych z szybkością do 800 Mb/s; Gigabit Ethernet standard umożliwiający przesył danych z prędkością do 1 Gb/s; wykorzystuje on różnego rodzaju media transmisyjne: światłowód, skrętkę, kabel koncentryczny; USB 2.0 standard umożliwiający przesył danych z prędkością do 480 Mb/s; Camera link - protokół komunikacji szeregowej zaprojektowany dla systemów wizyjnych zaprojektowany celem standaryzacji naukowych i przemysłowych urządzeń wideo; umożliwia przesył danych z prędkością 132MB/s. 11 Przetwornik analogowo-cyfrowy A/C to układ służący do zamiany sygnału analogowego (ciągłego) na reprezentację cyfrową (sygnał cyfrowy) Koronkiewicz P., Alchemia PC, Wrocław 1995, Wydawnictwo CROMA, s

9 5.3 Typ sensora CCD; CMOS. 5.4 Liczba klatek na sekundę (Frames Per Second) Parametr ten określa prędkość wyświetlania ruchomych obrazów podając liczbę klatek przygotowanych do wyświetlania w ciągu jednej sekundy. Parametr ten jest ściśle związany z rozdzielczością im większa liczba klatek na sekundę tym mniejsza rozdzielczość wyświetlanego obrazu Rozmiar sensora Rozmiar matrycy światłoczułej ma znaczący wpływ na otrzymywany z kamery obraz. Mniejsze sensory w uzasadniony sposób stosowane są w przypadku korzystania z gorszej jakości obiektywów. Sensory takie ze względu na swój ograniczony rozmiar obcinają i odrzucają zewnętrzny obszar obrazu. Zaletą tego zjawiska jest to, że prawie wszystkie stosowane obiektywy są najostrzejsze na środku, natomiast wraz ze zbliżaniem się do krawędzi jakość obrazu progresywnie spada. Również wraz ze wzrostem rozmiarów sensora maleje głębia ostrości dla danej apertury obiektywu. Jest to spowodowane tym, że większe sensory wymagają znacznie mniejszej odległości pomiędzy obiektywem a obiektem lub większej ogniskowej. Zakończenie Technologia widzenia maszynowego wyraźnie się rozwinęła w ciągu ostatnich 15 lat, stając się jednocześnie bardzo ważnym, a w wielu przypadkach niezbędnym narzędziem do automatyzacji produkcji. Obecnie widzenie maszynowe występuje w wielu gałęziach przemysłu m. in. elektronicznym (np. półprzewodniki), medycznym (np. urządzenia medyczne), farmaceutycznym, motoryzacyjnym. Widzenie maszynowe oferuje bezkontaktowe narzędzie do inspekcji i identyfikacji części, dokładnego pomiaru wymiarów czy kierowania robotami w procesie produkcyjnym. Opisywane powyżej, stosowane w systemach widzenia maszynowego, rozwiązania sprzętowe oraz programowe podlegają ciągłemu rozwojowi oraz udoskonalaniu. Szybsze urządzenia, bardziej inteligentne narzędzia i lepiej rozwinięte oprogramowanie pozwolą na szersze rozprzestrzenianie się systemów widzenia maszynowego w przemyśle. Ostatnie lat stosowania widzenia maszynowego nauczyło producentów optymalnego stosowania sysetmów wizyjnych, a granice ich stosowania ulegają ciągłemu poszerzaniu. Obecnie nie uważają oni zagadnienia widzenia maszynowego za ciekawostkę naukową ale raczej za rozwinięte narzędzie automatyzacji produkcji. Chociaż potencjalni użytkownicy mogą czekać na nieuchronny rozwój technologiczny w przyszłości włączając w to szybszy sprzęt oraz bardziej inteligentne oprogramowanie należy zauważyć, że dzisiejsze zaawansowane systemy widzenia maszynowego wyraźnie wskazują, że przyszłość już nastąpiła 17. Literatura Por

10 Vernon David, Machine Vision, Automated Visual Inspection and Robot 9. Vision, Cambridge 1991, Wydawnictwo Prentice Hall International Koronkiewicz P., Alchemia PC, Wrocław 1995, Wydawnictwo CROMA. 12. Vernon David, Machine Vision, Automated Visual Inspection and Robot Vision, Cambridge 1991, Wydawnictwo Prentice Hall International. 76

Szybkie skanowanie liniowe. Skanery Liniowe - - technologia inspekcji przemysłowej

Szybkie skanowanie liniowe. Skanery Liniowe - - technologia inspekcji przemysłowej Szybkie skanowanie liniowe Skanery Liniowe - - technologia inspekcji przemysłowej CLISBee-S - SZYBKIE SKANOWANIE LINIOWE NET&NED oferują innowacyjne kamery skanowania liniowego NET & NED oferuj innowacyjne

Bardziej szczegółowo

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni ScrappiX Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni Scrappix jest innowacyjnym urządzeniem do kontroli wizyjnej, kontroli wymiarów oraz powierzchni przedmiotów okrągłych

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA WIZYJNE PRZEMYSŁOWE. Rozwiązania WIZYJNE. Capture the Power of Machine Vision POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD

ROZWIĄZANIA WIZYJNE PRZEMYSŁOWE. Rozwiązania WIZYJNE. Capture the Power of Machine Vision POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD PRZEMYSŁOWE ROZWIĄZANIA WIZYJNE Capture the Power of Machine Vision Sensors Cameras Frame Grabbers Processors Software Vision Solutions Informacje

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Dr inż. Grzegorz Ćwikła Stanowisko do monitoringu systemów

Bardziej szczegółowo

Podsystem graficzny. W skład podsystemu graficznego wchodzą: karta graficzna monitor

Podsystem graficzny. W skład podsystemu graficznego wchodzą: karta graficzna monitor Plan wykładu 1. Pojęcie podsystemu graficznego i karty graficznej 2. Typy kart graficznych 3. Budowa karty graficznej: procesor graficzny (GPU), pamięć podręczna RAM, konwerter cyfrowo-analogowy (DAC),

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

Karty graficzne możemy podzielić na:

Karty graficzne możemy podzielić na: KARTY GRAFICZNE Karta graficzna karta rozszerzeo odpowiedzialna generowanie sygnału graficznego dla ekranu monitora. Podstawowym zadaniem karty graficznej jest odbiór i przetwarzanie otrzymywanych od komputera

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych.

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Zamień swoje analogowe przetworniki wagi na cyfrowe. AED sprawia, że wdrażanie systemów sterowania procesami jest łatwe i wygodne. AED przetwarza

Bardziej szczegółowo

Właściwa kontrola przy wykorzystaniu systemów wizyjnych.

Właściwa kontrola przy wykorzystaniu systemów wizyjnych. Właściwa kontrola przy wykorzystaniu systemów wizyjnych. Zawartość: Wizyjna kontrola jakości korzyści i wyzwania. Połączyć wszystko w jedną całość integracja elementów systemu Przykład : produkcja felg

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY ANALIZATOR SIECI PRZEMYSŁOWYCH JAKO NARZĘDZIE DO DIAGNOSTYKI MAGISTRALI CAN

CYFROWY ANALIZATOR SIECI PRZEMYSŁOWYCH JAKO NARZĘDZIE DO DIAGNOSTYKI MAGISTRALI CAN Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (17) nr 1, 2003 Sławomir WINIARCZYK Emil MICHTA CYFROWY ANALIZATOR SIECI PRZEMYSŁOWYCH JAKO NARZĘDZIE DO DIAGNOSTYKI MAGISTRALI CAN Streszczenie: Kompleksowa diagnostyka

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 kwiecień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 kwiecień 2015 TV PRZEMYSŁOWA > kamery przemysłowe > zewnętrzne > Model : - Producent : EVE-TECH Kamera zewnętrzna serii EVA-TV-1200AiR AHD ma wbudowany przetwornik IMX238 z procesorem NC2431H. Posiada regulowany obiektyw

Bardziej szczegółowo

Kamera termowizyjna MobIR M8. Dane Techniczne

Kamera termowizyjna MobIR M8. Dane Techniczne Kamera termowizyjna MobIR M8 Dane Techniczne Termowizyjny Typ detektora: Zakres spektralny: Czułość sensora: Pole widzenia/ Ogniskowa: Ostrzenie obrazu: Zbliżenie elektroniczne: Obraz Niechłodzony FPA

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA KOMPUTEROWA. Plan wykładu. 1. Początki grafiki komputerowej. 2. Grafika komputerowa a dziedziny pokrewne. 3. Omówienie programu przedmiotu

GRAFIKA KOMPUTEROWA. Plan wykładu. 1. Początki grafiki komputerowej. 2. Grafika komputerowa a dziedziny pokrewne. 3. Omówienie programu przedmiotu GRAFIKA KOMPUTEROWA 1. Układ przedmiotu semestr VI - 20000 semestr VII - 00200 Dr inż. Jacek Jarnicki Instytut Cybernetyki Technicznej p. 226 C-C 3, tel. 320-28-2323 jacek@ict.pwr.wroc.pl www.zsk.ict.pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

MIKROSKOPIA OPTYCZNA 19.05.2014 AUTOFOCUS TOMASZ POŹNIAK MATEUSZ GRZONDKO

MIKROSKOPIA OPTYCZNA 19.05.2014 AUTOFOCUS TOMASZ POŹNIAK MATEUSZ GRZONDKO MIKROSKOPIA OPTYCZNA 19.05.2014 AUTOFOCUS TOMASZ POŹNIAK MATEUSZ GRZONDKO AUTOFOCUS (AF) system automatycznego ustawiania ostrości w aparatach fotograficznych Aktywny - wysyła w kierunku obiektu światło

Bardziej szczegółowo

Elementy systemów wizyjnych

Elementy systemów wizyjnych Kamery Element przetwarzający strumień świetlny na sygnały elektryczne matryca CCD lub CMOS (wynalezione: koniec lat 60, początek 70) 1 CCD (ang. Charged Coupled Device) Mniejsza podatność na zakłócenia,

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych Architektura Systemów Komputerowych Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych 1 Transmisja szeregowa Idea transmisji szeregowej synchronicznej DOUT Rejestr przesuwny DIN CLK DIN Rejestr

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej

Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej Strona1 ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej Mikroskopia korelacyjna łączy dane z mikroskopii świetlnej i elektronowej w celu określenia powiązań

Bardziej szczegółowo

M15D-thermal jest dostępna w trzech wersjach, różniących się kątem widzenia obiektywu wbudowanego w przetwornik podczerwieni:

M15D-thermal jest dostępna w trzech wersjach, różniących się kątem widzenia obiektywu wbudowanego w przetwornik podczerwieni: MOBOTIX M15D-Thermal Dualna. Modułowa. Unikalna. Termograficzna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2014 Thermal AllroundDual Thermographic Camera Dwa w jednym: Przetwornik termowizyjny do wykrywania ruchu

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do wprowadzania informacji graficznej. Skanery, Digitizery, Aparaty i Kamery cyfrowe

Urządzenia do wprowadzania informacji graficznej. Skanery, Digitizery, Aparaty i Kamery cyfrowe Urządzenia do wprowadzania informacji graficznej Skanery, Digitizery, Aparaty i Kamery cyfrowe Skanery Skaner to urządzenie przetwarzające obraz graficzny (zdjęcia, rysunki, tekst pi-sany itp.) na postać

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Streszczenie: W referacie przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose.

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose. mgr inż. Marta Kordowska, dr inż. Wojciech Musiał; Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; marteczka.kordowska@vp.pl wmusiał@vp.pl Opracowanie przebiegu procesu technologicznego w

Bardziej szczegółowo

2011 InfraTec. Aktywna termografia w badaniach nieniszczących przy użyciu oprogramowania IRBIS 3 active

2011 InfraTec. Aktywna termografia w badaniach nieniszczących przy użyciu oprogramowania IRBIS 3 active 2011 InfraTec Aktywna termografia w badaniach nieniszczących przy użyciu oprogramowania IRBIS 3 active Termografia aktywna a termografia pasywna 1 Termografia pasywna (statyczna): materiał niepoddany działaniu

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ MICHOŃ. rmichonr@gmail.com. Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu Zdroju O4.09.2015 r.

RAFAŁ MICHOŃ. rmichonr@gmail.com. Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu Zdroju O4.09.2015 r. RAFAŁ MICHOŃ rmichonr@gmail.com Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu Zdroju O4.09.2015 r. - Główne zagadnienia (ekspozycja, czułość, przysłona, głębia ostrości, balans

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator parametrów lotu dla bezzałogowych statków powietrznych. Autor: Tomasz Gluziński

Cyfrowy rejestrator parametrów lotu dla bezzałogowych statków powietrznych. Autor: Tomasz Gluziński Cyfrowy rejestrator parametrów lotu dla bezzałogowych statków powietrznych Autor: Tomasz Gluziński Bezzałogowe Statki Powietrzne W dzisiejszych czasach jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się

Bardziej szczegółowo

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications Mgr inż. Dariusz Jasiński dj@smarttech3d.com SMARTTECH Sp. z o.o. MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych W niniejszym artykule zaprezentowany został nowy skaner 3D firmy Smarttech, w którym do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC Dr inż. Henryk Bąkowski, e-mail: henryk.bakowski@polsl.pl Politechnika Śląska, Wydział Transportu Mateusz Kuś, e-mail: kus.mate@gmail.com Jakub Siuta, e-mail: siuta.jakub@gmail.com Andrzej Kubik, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Planowanie, realizacja i dokumentacja wzorcowego procesu digitalizacji 3D

Planowanie, realizacja i dokumentacja wzorcowego procesu digitalizacji 3D Planowanie, realizacja i dokumentacja wzorcowego procesu digitalizacji 3D obiektów muzealnych Robert Sitnik OGX OPTOGRAPHX Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Politechnika Warszawska Plan prezentacji 1)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Jednostki obliczeniowe w zastosowaniach mechatronicznych Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dla specjalności Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium Computational

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Pomiarowe. 10 października 2014 Wojciech Kucewicz 1

Komputerowe Systemy Pomiarowe. 10 października 2014 Wojciech Kucewicz 1 Komputerowe Systemy Pomiarowe 10 października 2014 Wojciech Kucewicz 1 Komputerowe Systemy Pomiarowe Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz mgr inż. Piotr Dorosz Katedra Elektroniki AGH e-mail: kucewicz@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP Pobożniak Janusz, Dr inż. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny e-mail: pobozniak@mech.pk.edu.pl Pozyskiwanie danych niegeometrycznych na użytek projektowania procesów technologicznych obróbki za

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WIZYJNY ROBOTA KLASY LINEFOLLOWER

SYSTEM WIZYJNY ROBOTA KLASY LINEFOLLOWER SYSTEM WIZYJNY ROBOTA KLASY LINEFOLLOWER Projekt z cyfrowego przetwarzania obrazów i sygnałów Autor: Grzegorz Biziel Prowadzący: mgr inż. Łukasz Małek Termin: wtorek parzysty 13:15 27 stycznia 2010 1 Problem

Bardziej szczegółowo

matrycę. W chwili wykonywania zdjęcia lustro obraca się tak, by światło padało na matrycę. Zaletą lustrzanek jest możliwość wymiany obiektywów.

matrycę. W chwili wykonywania zdjęcia lustro obraca się tak, by światło padało na matrycę. Zaletą lustrzanek jest możliwość wymiany obiektywów. Kamery i aparaty cyfrowe 1. Jakie są rodzaje aparatów cyfrowych? 2. Jakie są parametry aparatów cyfrowych? 3. Jakie są rodzaje kamer cyfrowych? 4. Jak zbudowana jest kamera cyfrowa? 5. Jakie są parametry

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody badań instrumentalnych

Współczesne metody badań instrumentalnych Współczesne metody badań instrumentalnych Wykład III Techniki fotograficzne Fotografia w świetle widzialnym Techniki fotograficzne Techniki fotograficzne techniki rejestracji obrazów powstałych wskutek

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i diagnostyki drgań EH-Wibro

System monitoringu i diagnostyki drgań EH-Wibro System monitoringu i diagnostyki drgań EH-Wibro Opis działania Przetworniki drgań, wibracji i prędkości obrotowej są montowane i dobrane według wymogów producenta przekładni. Urządzenia typu EH-O/06/07.xx,

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Grafika rastrowa (bitmapa)-

Grafika rastrowa (bitmapa)- Grafika komputerowa Grafika rastrowa Grafika rastrowa (bitmapa)- sposób zapisu obrazów w postaci prostokątnej tablicy wartości, opisujących kolory poszczególnych punktów obrazu (prostokątów składowych).

Bardziej szczegółowo

Poszczególne kroki wymagane przez normę ISO 7816-11 celem weryfikacji tożsamości użytkownika

Poszczególne kroki wymagane przez normę ISO 7816-11 celem weryfikacji tożsamości użytkownika Poszczególne kroki wymagane przez normę ISO 7816-11 celem weryfikacji tożsamości użytkownika Klasyfikacja metod weryfikacji biometrycznej: 1. Statyczna: wymaga prezentacji cech fizjologicznych osoby autoryzowanej

Bardziej szczegółowo

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Literatura Niederliński A.: Systemy komputerowe automatyki przemysłowej Grega W.: Sterowanie cyfrowe w czasie rzeczywistym Winiecki W.: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja projektu wizji przemysłowej

Optymalizacja projektu wizji przemysłowej Optymalizacja projektu wizji przemysłowej TELECENTRYCZNE MACRO CCTV S-MOUNT ZOOM OBIEKTYWY DLA SKANERÓW LINIOWYCH OŚWIETLACZE BEZPOŚREDNIE DYFUZYJNE WSTECZNE DOME TYPU COAX NET WYJĄTKOWA OSTROŚĆ WIDZENIA

Bardziej szczegółowo

METODYKA PROJEKTOWANIA PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW WIZYJNYCH

METODYKA PROJEKTOWANIA PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW WIZYJNYCH mgr inż. Michał Aftewicz METODYKA PROJEKTOWANIA PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW WIZYJNYCH W artykule przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem przemysłowych systemów wizyjnych. Pokrótce przedstawione

Bardziej szczegółowo

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 Zgodna z oryginałem: odporna na warunki atmosferyczne, solidny następca dualnej kamery MOBOTIX. Oferuje

Bardziej szczegółowo

Telewizja analogowa o wysokiej rozdzielczości (AHD)

Telewizja analogowa o wysokiej rozdzielczości (AHD) Telewizja analogowa o wysokiej rozdzielczości (AHD) marki NOVUS Patryk Gańko Kiedy wydawało się, że analogowe systemy telewizyjne zostaną całkowicie wyparte z rynku przez systemy IP, pojawiły się rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Podstawy techniki fotograficznej

Ćwiczenie 1. Podstawy techniki fotograficznej Ćwiczenie 1 Podstawy techniki fotograficznej Wprowadzenie teoretyczne Ćwiczenie ma charakter wybitnie eksperymentalny, w związku z tym nie wymaga skomplikowanego przygotowania teoretycznego. Jego celem

Bardziej szczegółowo

Obraz cyfrowy - podstawy

Obraz cyfrowy - podstawy Inżynieria obrazów w cyfrowych Dr inż.. Jacek Jarnicki Doc. PWr. Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki p. 226 C-C 3, tel. 071-320 20-28-2323 jacek.jarnicki@pwr.wroc.pl www.zsk.ict.pwr.wroc.pl Tematyka

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska robota przemysłowego IRB 120

Projekt stanowiska robota przemysłowego IRB 120 Tomasz WARCHOŁ, Krystian TUCZYŃSKI Koło Naukowe Informatyków TROJAN, Uniwersytet Rzeszowski, Polska Projekt stanowiska robota przemysłowego IRB 120 Wstęp W dzisiejszych czasach każdy z nas zdaje sobie

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS TDM ZOLLER VENTURION 600 ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE. Streszczenie INTERFACE TDM ZOLLER VENTURION 600 USE IN THE INDUSTRY.

INTERFEJS TDM ZOLLER VENTURION 600 ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE. Streszczenie INTERFACE TDM ZOLLER VENTURION 600 USE IN THE INDUSTRY. DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.461 Mgr inż. Tomasz DOBROWOLSKI, dr inż. Piotr SZABLEWSKI (Pratt & Whitney Kalisz): INTERFEJS TDM ZOLLER VENTURION 600 ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE Streszczenie Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : ReviZOOM Kamera IP XWB-201V kompaktowa zewnętrzna z podświetleniem w podczerwieni 2Mpx 3,3-12mm 1/2,8" Exmor CMOS progressive scan TDN IR

Bardziej szczegółowo

Podstawy grafiki komputerowej

Podstawy grafiki komputerowej Podstawy grafiki komputerowej Krzysztof Gracki K.Gracki@ii.pw.edu.pl tel. (22) 6605031 Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej 2 Sprawy organizacyjne Krzysztof Gracki k.gracki@ii.pw.edu.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Pomiary przemysłowe Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Efekty kształcenia: Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod pomiarów wielkości fizycznych w przemyśle. Zna

Bardziej szczegółowo

Numeron. System ienergia

Numeron. System ienergia System ienergia - efektywne zarządzanie mediami SEMINARIUM POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII - WZORCOWA ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DWÓR W TOMASZOWICACH K/KRAKOWA Profil firmy Tworzenie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016 Model : - Producent : BCS Obrotowa kamera kopułowa 2 megapixelowa FULL HD, z obiektywem zmienno ogniskowym i automatyczną ostrością. Obiektyw o ogniskowej 4,3 mm~129mm pozwala w dużym zakresie regulować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY. Sunell IRC13/40ZMDN

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY. Sunell IRC13/40ZMDN INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY Sunell IRC13/40ZMDN OSTRZEŻENIE: Urządzenie powinno być instalowane przez fachowy personel posiadający uprawnienia do pracy z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi oraz wiedzę

Bardziej szczegółowo

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne dr inż. Ireneusz Wróbel ATH Bielsko-Biała, Evatronix S.A. iwrobel@ath.bielsko.pl mgr inż. Paweł Harężlak mgr inż. Michał Bogusz Evatronix S.A. Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 3MP PS Aptina CMOS wysokowydajny procesor DSP AMBARELLA rozdzielczość: 2048x1536 / 20kl/s interfejs: Ethernet 10/100

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Odmiany aparatów cyfrowych

Odmiany aparatów cyfrowych Plan wykładu 1. Aparat cyfrowy 2. Odmiany aparatów cyfrowych 3. Kamera cyfrowa 4. Elementy kamery cyfrowej 5. Kryteria wyboru aparatu i kamery cyfrowej Aparat cyfrowy Aparat cyfrowy (ang. Digital camera)

Bardziej szczegółowo

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Mechanika Strona 1 z 5 XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Odwrócona zasada: liniowy silnik ruch obrotowy System napędowy XTS firmy Beckhoff

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

Rzeczywistość rozszerzona: czujniki do akwizycji obrazów RGB-D. Autor: Olga Głogowska 207 505 AiR II

Rzeczywistość rozszerzona: czujniki do akwizycji obrazów RGB-D. Autor: Olga Głogowska 207 505 AiR II Rzeczywistość rozszerzona: czujniki do akwizycji obrazów RGB-D Autor: Olga Głogowska 207 505 AiR II Czujniki w robotyce coraz większego znaczenia nabierają systemy pomiarowe umożliwiające interakcję robota

Bardziej szczegółowo

Dwufazowy system monitorowania obiektów. Karina Murawko, Michał Wiśniewski

Dwufazowy system monitorowania obiektów. Karina Murawko, Michał Wiśniewski Dwufazowy system monitorowania obiektów Karina Murawko, Michał Wiśniewski Instytut Grafiki Komputerowej i Systemów Multimedialnych Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej Streszczenie W artykule

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

Budowa aparatów fotograficznych

Budowa aparatów fotograficznych Budowa aparatów fotograficznych Aparat klasyczny a cyfrowy. Porównując budowę cyfrowego i klasycznego aparatu fotograficznego, łatwo zauważyć, że podstawowa idea działania jest identyczna dla obu konstrukcji.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PPT Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Optoelektroniczna aparatura pomiarowa. Nazwa w języku angielskim Optoelectronics measurement devices. Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Reprezentacja danych w technice cyfrowej. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki

Wykład II. Reprezentacja danych w technice cyfrowej. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład II Reprezentacja danych w technice cyfrowej 1 III. Reprezentacja danych w komputerze Rodzaje danych w technice cyfrowej 010010101010 001010111010

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT 1 Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie 2 Plan prezentacji 1. Skanowanie laserowe 3D informacje ogólne; 2. Proces skanowania; 3. Proces

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka +

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka + Plan wykładu Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie 2 Wprowadzenie Po co obrabiamy zdjęcia Obrazy wektorowe i rastrowe Wielkość i rozdzielczość obrazu Formaty graficzne

Bardziej szczegółowo

2013-12-02. Autor: Jakub Duba. Interjesy

2013-12-02. Autor: Jakub Duba. Interjesy Autor: Jakub Duba Interjesy 2 1 Interjesy 3 Interjesy 4 2 5 Universal Serial Bus (USB; uniwersalna magistrala szeregowa) rodzaj sprzętowego portu komunikacyjnego komputerów, zastępującego stare porty szeregowe

Bardziej szczegółowo

Wstęp. osobniczo, takich jak odciski linii papilarnych, wygląd tęczówki oka, czy charakterystyczne cechy twarzy.

Wstęp. osobniczo, takich jak odciski linii papilarnych, wygląd tęczówki oka, czy charakterystyczne cechy twarzy. 1. Wstęp. Dynamiczny rozwój Internetu, urządzeń mobilnych, oraz komputerów sprawił, iż wiele dziedzin działalności człowieka z powodzeniem jest wspieranych przez dedykowane systemy informatyczne. W niektórych

Bardziej szczegółowo

Vision systems BCR IVU2PRB604

Vision systems BCR IVU2PRB604 Druga generacja czujników ivu Pamięć wewnętrzna dla 30 inspekcji 1/3 CMOS, 752x480 pikseli Zintegrowane oświetlenie pierścieniowe: oświetlenie UV (365 nm) Stopień ochrony IP67 Zewnętrzne wyjście strobowe

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 843 26 02 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail kancelaria@bor.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego. (Centrum Bezpieczeństwa Miasta)

Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego. (Centrum Bezpieczeństwa Miasta) Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego (Centrum Bezpieczeństwa Miasta) Gdańsk 2014 Atena Partnerem 2013 Spis treści 1 Cechy zintegrowanej platformy zarządzania

Bardziej szczegółowo

STUDENCKIE KOŁO ASTRONAUTYCZNE WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKA WARSZAWSKA PW-SAT2. Kamery Cameras

STUDENCKIE KOŁO ASTRONAUTYCZNE WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKA WARSZAWSKA PW-SAT2. Kamery Cameras STUDENCKIE KOŁO ASTRONAUTYCZNE WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKA WARSZAWSKA PW-SAT2 PRELIMINARY REQUIREMENTS REVIEW Kamery Cameras 1.0 PL Kategoria: Tylko do użytku 2014-04-07 Abstrakt

Bardziej szczegółowo

PR172012 15 kwietnia 2012 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5

PR172012 15 kwietnia 2012 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5 System TwinCAT BACnet/IP pomaga spełniać wszelkie wymagania automatyki budynkowej, pozostając w zgodzie ze standardem BACnet Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I

Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I ... nazwisko i imię ucznia Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I 1. Na rys. 1 procesor oznaczony jest numerem A. 2 B. 3 C. 5 D. 8 2. Na rys. 1 karta rozszerzeń oznaczona jest numerem A. 1 B. 4 C. 6 D.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY. Sunell IRC13/40ATVD/B IRC13/40AUVD/M IRC13/40AUVD

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY. Sunell IRC13/40ATVD/B IRC13/40AUVD/M IRC13/40AUVD INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY Sunell IRC13/40ATVD/B IRC13/40AUVD/M IRC13/40AUVD OSTRZEŻENIE: Urządzenie powinno być instalowane przez fachowy personel posiadający uprawnienia do pracy z urządzeniami i instalacjami

Bardziej szczegółowo

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Inżynieria Rolnicza 4(129)/2011 OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Katarzyna Szwedziak, Dominika Matuszek Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa i wizualizacja

Grafika komputerowa i wizualizacja Grafika komputerowa i wizualizacja Radosław Mantiuk ( rmantiuk@wi.zut.edu.pl, p. 315 WI2) http://rmantiuk.zut.edu.pl Katedra Systemów Multimedialnych Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113 Spis treści Wstęp 11 1. Rozwój robotyki 15 Rys historyczny rozwoju robotyki 15 Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej 18 Czynniki stymulujące rozwój robotyki 23 Zakres i problematyka

Bardziej szczegółowo

2012 Bentley Systems, Incorporated. Bentley Pointools V8i Przegląd

2012 Bentley Systems, Incorporated. Bentley Pointools V8i Przegląd 2012 Bentley Systems, Incorporated Bentley Pointools V8i Przegląd Przegląd Dlaczego potrzebujesz Bentley Pointools V8i? Co to jest? Filozofia Funkcje Szczegóły Kto to wykorzystuje? Wykorzystanie w przemyśle

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: CYFROWE UKŁADY STEROWANIA DIGITAL CONTROL SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kamery termowizyjne opracowane w PCO S. A. przeznaczone do systemów przeciwlotniczych i systemów kierowania ogniem

Nowoczesne kamery termowizyjne opracowane w PCO S. A. przeznaczone do systemów przeciwlotniczych i systemów kierowania ogniem Seminarium Termowizja: Projekty badawcze i wdrożenia przemysłowe XXII MSPO Kielce, 02.09.2014 r. Nowoczesne kamery termowizyjne opracowane w PCO S. A. przeznaczone do systemów przeciwlotniczych i systemów

Bardziej szczegółowo

Monitory Opracował: Andrzej Nowak

Monitory Opracował: Andrzej Nowak Monitory Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: Urządzenia techniki komputerowej, K. Wojtuszkiewicz PC Format, nr 3 2008r. Kineskop ogólna budowa Monitory CRT Zasada działania monitora Monitory służą do

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka +

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka + Plan wykładu Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie 2 Po co obrabiamy zdjęcia Poprawa jasności, kontrastu, kolorów itp. Zdjęcie wykonano w niesprzyjających warunkach (złe

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie deflektometrii do pomiarów kształtu 3D. Katarzyna Goplańska

Zastosowanie deflektometrii do pomiarów kształtu 3D. Katarzyna Goplańska Zastosowanie deflektometrii do pomiarów kształtu 3D Plan prezentacji Metody pomiaru kształtu Deflektometria Zasada działania Stereo-deflektometria Kalibracja Zalety Zastosowania Przykład Podsumowanie Metody

Bardziej szczegółowo

METODY CHEMOMETRYCZNE W IDENTYFIKACJI ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

METODY CHEMOMETRYCZNE W IDENTYFIKACJI ŹRÓDEŁ POCHODZENIA METODY CHEMOMETRYCZNE W IDENTYFIKACJI ŹRÓDEŁ POCHODZENIA AMFETAMINY Waldemar S. Krawczyk Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji, Warszawa (praca obroniona na Wydziale Chemii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii.

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii. Uniwersytet Uniwersytet Rolniczy Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Katedra Geodezji Rolnej, Katastru

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 METODA SYMULACJI CAM WIERCENIA OTWORÓW W TARCZY ROZDRABNIACZA WIELOTARCZOWEGO Józef Flizikowski, Kazimierz Peszyński, Wojciech Bieniaszewski, Adam Budzyński

Bardziej szczegółowo