MACHINE VISION SYSTEM AS A TOOL TO SECURE HIGH QUALITY OF ARTICLES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MACHINE VISION SYSTEM AS A TOOL TO SECURE HIGH QUALITY OF ARTICLES"

Transkrypt

1 Jacek SZYMONIK Wojskowa Akademia Techniczna WIDZENIE MASZYNOWE JAKO NARZĘDZIE ZAPEWNIAJĄCE WYSOKĄ JAKOŚĆ WYROBÓW Streszczenie Artykuł składa się z czterech rozdziałów, wstępu oraz zakończenia. Jego myślą przewodnią jest zapoznanie czytelnika z systemami widzenia maszynowego, które pełnią coraz większa rolę w procesach produkcyjnych oraz ich automatyzacji. W rozdziale pierwszym wymienione są czynniki wskazujące na pozytywne skutki wdrażania systemów widzenia maszynowego do procesów produkcyjnych. Omówione są również szerokie zastosowania systemów w wielu gałęziach przemysłu oraz pełnione przez nie funkcje. Rozdział drugi przedstawia architekturę typowego systemu widzenia maszynowego, wskazując jednocześnie jego najważniejszy element jakim jest system wizyjny. W dalszej części przedstawiona jest struktura oraz poszczególne etapy z jakich składa się system wizyjny. Kolejny rozdział skupia się na budowie oraz zasadzie działania kamery przemysłowej głównego czynnika systemu wizyjnego (na przykładzie kamery przemysłowej firmy Allied Vision Technologies).W ostatnim rozdziale zawarte są parametry kamer takie jak: rozdzielczość, interfejsy komunikacyjne, typ sensora, liczba klatek na sekundę, rozmiar sensora, których znajomość jest niezbędna do odpowiedniego doboru urządzenia będącego podstawą poprawnie funkcjonującego systemu wizyjnego. MACHINE VISION SYSTEM AS A TOOL TO SECURE HIGH QUALITY OF ARTICLES Abstract: The article consists of four chapters, the introduction and the conclusion. Its keynote is to familiarize the reader with machine vision systems, which are becoming more and more important in production processes and their automation. The first chapter lists the factors indicating the positive effects of machine vision systems implementation for manufacturing processes. The wide application and functions of computerized systems in different industries are also discussed. The second chapter presents the architecture of a typical machine vision system, pointing at the same time at its most important element - vision system. The structure and various stages, of which consists vision system, are presented later in this chapter. The next chapter focuses on the structure and the principle of operation of industrial cameras - a key factor of the vision system (on the example of industrial camera produced by Allied Vision Technologies). The last chapter includes camera parameters such as resolution, communication interfaces, sensor type, number of frames per second, sensor size, which are required for the proper selection of equipment forming the basis of correctly functioning visual system.. 1. Wstęp Widzenie maszynowe (machine vision) to zastosowanie w przemyśle wizji komputerowej (computer vision), która jest skupiona głównie na przetwarzaniu obrazu na poziomie sprzętowym. Widzenie maszynowe najczęściej wymaga zastosowania dodatkowych urządzeń I/O (wejście/wyjście) oraz sieci komputerowych do przesyłania wygenerowanych informacji do 67

2 pozostałych uczestników procesu produkcyjnego, np. ramion robota obsługującego linię technologiczną. Widzenie maszynowe jest wielodyscyplinarną dziedziną, wykorzystującą technologie zaczerpnięte z optyki, elektroniki, mechaniki, informatyki oraz badań nad sztuczną inteligencją. W przemyśle widzenie maszynowe to urządzenia i systemy, których głównym zadaniem jest wspieranie szeroko pojętej kontroli jakości produkcji, a niekiedy też udział w realizacji procesu sterowania produkcją. Widzenie maszynowe jest przyszłościowym narzędziem wykorzystywanym w procesie produkcji o czym świadczą liczne korzyści płynące ze stosowania tego rozwiązania Istota, zastosowanie i funkcje widzenia maszynowego Widzenie maszynowe przede wszystkim znalazło zastosowanie tam, gdzie mamy do czynienia z zapewnieniem wysokiej niezawodności wyrobów. Stanowią je np. elementy takich urządzeń jak: układy hamulcowe, napędowe czy silniki. Wysoką niezawodność tych elementów można uzyskać stosując wymienioną technikę jako, że w wielu przypadkach jest ona bardziej niezawodna niż ludzie bowiem może pracować 24 godziny, nie ulega negatywnym wpływom psychofizycznym itp 2. Kolejnym aspektem przemawiającym za stosowaniem systemów widzenia maszynowego w procesie produkcji jest dbałość o wysoką jakość wyrobu. Automatyczna kontrola wizualna pozwala na swobodne jej wykonanie w przypadku produkcji wielkogabarytowej (np. turbiny), w przypadku której człowiek często zawodzi. Ograniczeniem jest tutaj oczywiście złożoność zadania oraz wymagana przepustowość systemu produkcyjnego, która jest niezwykle istotna podczas sprawdzania wyrobu on-line (przeprowadzana podczas procesu wytwarzania wyrobu) 3. Systemy wizji maszynowej stosowane są coraz powszechniej do rozwiązywania problemów kontroli przemysłowej, pozwalającej na całkowitą automatyzację tego procesu oraz zwiększenie jego obiektywności, dokładności i wydajności. Zastosowania widzenia maszynowego mogą być sklasyfikowane na wiele sposobów. Wiele systemów widzenia maszynowego są wysoko wyspecjalizowane, zaprojektowane tak, aby wypełniały konkretne unikalne i skomplikowane zadania. Mimo to, możliwe jest, niezależnie od profilu produkcji, zidentyfikowanie powtarzających się typów zadań realizowanych przez urządzenia kontroli wizyjnej: rozpoznawanie kodu oznacza identyfikację obiektów na podstawie oznaczeń na nich; do oznaczeń takich zaliczamy zwykle standaryzowane kody kreskowe lub kody DataMatrix; typowym zastosowaniem jest przepływ materiałów oraz logistyka; rozpoznawanie obiektów oznacza identyfikację obiektów na podstawie cech charakterystycznych takich jak: kształt (geometria), wymiary, kolor, struktura (topologia), tekstura; stosuje się głównie jako narzędzie wspomagające inne zadania np.: rozpoznawanie pozycji czy sprawdzenie kompletności może wymagać wcześniejszej identyfikacji właściwych obiektów z otoczenia; rozpoznawanie pozycji oznacza określanie pozycji oraz orientacji obiektu lub konkretnego punktu tego obiektu we wcześniej zdefiniowanym układzie współrzędnych, korzystając z określonych cech obiektu oraz metod dopasowywania; Por. Vernon David, 1991, Machine Vision, Automated Visual Inspection and Robot Vision, Cambridge 1991, Wydawnictwo Prentice Hall International, s Tamże. 68

3 typowym zastosowaniem rozpoznawania pozycji jest orientacja robota czy operacje pick and place ( podnieś i opuść) ; sprawdzenie kompletności oznacza podział (klasyfikację) elementów obrabianych na poprawnie oraz niepoprawnie zmontowane; sprawdzana jest kompletność części oraz ich pozycja; często jest to ostatni krok w procesie produkcyjnym np. sprawdzenie czy paczka została całkowicie wypełniona produktami właściwego typu; sprawdzenie kształtu i wymiarów oznacza określenie geometrycznych wielkości z naciskiem położonym na precyzję i dokładność pomiarów; istotność tego czynnika rośnie wraz ze wzrostem standardów jakości; stosowane wszędzie gdzie elementy obrabiane lub narzędzia wymagają sprawdzenia zgodności z wymiarami nominalnymi; inspekcja (kontrola) powierzchni może być podzielona na ilościową mającą na celu określenie cech topograficznych takich jak chropowatość, lub jakościową skupiającą się na rozpoznawaniu defektów powierzchni takich jak wgniecenia, zadrapania, zanieczyszczenia, czy odchylenia od pożądanych właściwości powierzchni (kolor, tekstura itp.) Architektura systemu wizyjnego jako części systemu widzenia maszynowego W kontekście środowiska przemysłowego, proces widzenia maszynowego (rys. 1) obejmuje zwykle dziewięć elementów (komponentów): linię montażową; mechanizm dostarczający części do systemu widzenia maszynowego; metodę automatycznej prezentacji części do systemu (wliczając pobranie części, jej pozycjonowanie oraz rejestrację); system wykrywający, który zapewnia reprezentację (format) pozyskanych danych zgodną i zrozumiałą przez systemy komputerowe; przedstawienie danych; proces wyłuskujący odpowiednie cechy; zestaw kryteriów, na których może bazować proces decyzyjny; mechanizm odbierający przetworzony produkt 5. 4 Por. Hornberg A.,Handbook of Machine Vision, Darmstadt 2006, WILEY-VCH, s Por. Vernon David, Machine Vision, Automated Visual Inspection and Robot Vision, Cambridge 1991, Wydawnictwo Prentice Hall International, s

4 Linia montażowa Dostarczenie do urządzenia kontrolującego Automatyczna akwizycja* Automatyczna rejestracja i pozycjonowanie System obrazowania Podsystem kamer/ soczewek Podsystem oświetlenia Automatyczny system inspekcji (kontroli) wizyjnej Analiza obrazu oraz algorytmy decyzyjne Automatyczne zwolnienie części oraz dostarczenie informacji o przeprowadzonej kontroli Inspekcja (kontrola) oraz przejęcie części Rys. 1. Elementy systemu widzenia maszynowego w kontekście środowiska przemysłowego Źródło: Vernon David, 1991, Machine Vision, Automated Visual Inspection and Robot Vision, Cambridge 1991, Wydawnictwo Prentice Hall International. Typowy system wizyjny składa się z kamery CCD lub CMOS 6, interfejsu kamery do digitalizacji obrazu (ang. frame grabber), komputera lub procesora wbudowanego np. DSP (ang. Digital Signal Processor), interfejsów komunikacyjnych (np. RS-232) do przesyłania raportów z wynikami pracy systemu, dobranego dla systemu odpowiedniego oświetlenia (np. diody LED, lampy halogenowe) oraz oprogramowania służącego do przetwarzania i obróbki otrzymanych obrazów. Przykładowy schemat systemu wizyjnego zaprezentowany jest na rysunku 2. 6 CCD (Charge Coupled Device), CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) wyjaśnione w dalszej części. * Akwizycja obrazu jest procesem zamiany energii świetlnej pochodzącej od punktów obserwowanej sceny na sygnał elektryczny dogodny do rejestracji i przechowywania. 70

5 Rys. 2. Architektura typowego systemu wizyjnego Źródło: Vernon David, Machine Vision, Automated Visual Inspection and Robot Vision, Cambridge 1991, Wydawnictwo Prentice Hall International. gdzie: part presentation prezentacja części; part collection odbiór części; optics optyka; sensing element element odczytujący; illumination oświetlenie; image formation tworzenie obrazu; diffuse illumination oświetlenie rozproszone; Infra-red filter filtr podczerwieni; camera lenses soczewki kamery; directional illuminati on oświetlenie bezpośrednie; frame grabber interfejs kamery do digitalizacji obrazu; image processing boards karty przetwarzania obrazu; image acquisition and processing akwizycja i przetwarzanie obrazu; analogue-to-digital conversion konwersja analog cyfra; image enhancement wzmocnienie obrazu; image analysis analiza obrazu; pose (position and orientation) pozycja oraz orientacja; digital image obraz cyfrowy; voltage signal sygnał napięciowy; shape analysis analiza kształtów; image interpretation interpretacja obrazu; 71

6 matching with known models dopasowanie do znanych wzorców; formulating decisions formułowanie decyzji; image description opis obrazu; control information informacja kontrolna; interface to the CIM environment interfejs pozwalający na komunikację ze środowiskiem CIM (Computer Integrated Manufacturing - produkcja zintegrowana z systemem komputerowym). Część systemu widzenia maszynowego odpowiedzialna za wizualizację składa się z podsystemów służących tworzeniu, akwizycji, przetwarzaniu (w tym również przetwarzaniu wstępnym), analizie oraz interpretacji obrazu. System tworzenia obrazu generuje analogową postać wizualizowanego obrazu. Zadaniem podsystemu akwizycji i przetwarzania jest digitalizacja 7 obrazu, oraz manipulowanie nim w celu ułatwienia późniejszego wyłuskania informacji. Faza analizy, pracująca na przetworzonym już obrazie, zajmuje się wydobyciem informacji dotyczących zawartości obrazu (np. pozycja, rozmiar obiektu). Ostatnia faza interpretacja obrazu działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego: podejmując decyzje oparte na wcześniejszej analizie, przekazuje informacje do systemu w celu kontroli procesu inspekcji Kamery przemysłowe - budowa i zasada działania Istotnym elementem systemów wizyjnych są stosowane w nich kamery. Najczęściej stosowane są kamery przemysłowe (rzadziej stosowane są np. kamery termowizyjne). Przykładowy schemat budowy oraz ideowy schemat działania takiej kamery przedstawione są odpowiednio na rys. 3. oraz rys. 4. Rys. 3. Schemat budowy kamery przemysłowej zaproponowany przez AVT 9 Źródło: Digitalizacja jest to zamiana informacji pochodzących ze świata realnego z postaci analogowej na ich reprezentację cyfrową. 8 Inspekcja wizyjna wizyjna kontrola jakości. 9 AVT (Allied Vision Technologies) firma oferująca m. in. systemy widzenia maszynowego. 72

7 Rys. 4. Schemat ideowy zasady działania kamery cyfrowej z matrycą CCD/CMOS Źródło: Światło przechodzące przez obiektyw kamery jest ogniskowane w płaszczyźnie sensora, będącego matrycą CCD lub CMOS. Sensory typu CCD oparte są na komórkach MOS lub tranzystorach bipolarnych, choć to drugie rozwiązanie jest znacznie rzadziej stosowane. Poszczególne piksele w matrycach CCD kumulują ładunki, których wartość zależy od natężenia oświetlenia. Akumulowane ładunki są ze sobą sprzężone, dzięki czemu mogą być transferowane do rejestru przesuwnego. Działanie sensorów typu CMOS oparte jest na komórkach MOS. Matryce CMOS różnią się od CCD tym, że każdy pojedynczy piksel ma swój własny wzmacniacz oraz zespół układów elektrycznych. Pozwala to na konwersję ładunku na napięcie wewnątrz każdego piksela. Matryce CMOS są dużo łatwiejsze i tańsze w produkcji, natomiast ich zasadniczą wadą jest gorsza dynamika w stosunku do CCD 10. Rys. 5. Porównanie zasady działania matrycy CCD i CMOS Źródło: W celu uzyskania obrazu kolorowego na powierzchnię detektora napyla się bardzo cienkimi warstwami materiał, który przepuszcza światło dla trzech różnych długości fali

8 Najpopularniejszym układem napylanych kolorów, odpowiedzialnych za rejestrację barw jest tzw. filtr Bayera (nazywany też siatką Bayera). Sygnał z sensora CCD/CMOS jest przekształcany do postaci cyfrowej za pomocą przetwornika A/C 11. Liczba bitów przetwornika definiuje głębię bitową obrazu. Po przejściu przez przetwornik, cyfrowy obraz jest poddawany procesom takim jak: korekcja balansu bieli, wyostrzanie i demozaikowanie. Cyfrową obróbkę obrazu zapewnia procesor DSP (Digital Signal Processor), który w pełni zastępuje komputer PC, jako urządzenie stosowane do analizy obrazu. Uzyskany obraz z kamery przesyłany jest przy pomocy jednego ze stosowanych w kamerach przemysłowych interfejsu komunikacyjnego np. Gigabit Ethernet, USB 2.0, FireWire. 5. Parametry kamer przemysłowych Rozdzielczość 13 W systemach cyfrowych obraz tworzą piksele (efektywne punkty obrazu), więc rozdzielczość cyfrowych kamer jest mierzona liczbą efektywnych pikseli na przetworniku obrazu. Najczęściej proponowane przez producentów standardy rozdzielczości: VGA (ang. Video Graphics Array) - standard rozdzielczości obrazu 640x480 pikseli; XGA (ang. extended Graphics Array) - standard rozdzielczości obrazu 1024x768 pikseli; WVGA (ang. Wide Video Graphics Array) - standard rozdzielczości obrazu , lub pikseli; CCIR standard rozdzielczości obrazu 752 x 582 pikseli 14 ; Megapiksel wielkość opisująca liczbę elementarnych punktów matrycy CCD, np x 1500 pikseli to 3 megapiksele (Mpx) Interfejsy komunikacyjne Obraz pobierany z kamery przemysłowej przesyłany jest przy pomocy odpowiedniego interfejsu komunikacyjnego do komputera w celu przeprowadzenia jego przetworzenia, analizy oraz interpretacji. Obecnie producenci stosują w oferowanych przez siebie urządzeniach następujące rozwiązania: FireWire standard szeregowego przesyłu danych zdefiniowany w dokumencie IEEE 1394; proponowany przez producentów kamer standard IEEE 1394a pozwala na transfer danych z szybkością do 400 Mb/s; standard IEEE 1394b pozwala na transfer danych z szybkością do 800 Mb/s; Gigabit Ethernet standard umożliwiający przesył danych z prędkością do 1 Gb/s; wykorzystuje on różnego rodzaju media transmisyjne: światłowód, skrętkę, kabel koncentryczny; USB 2.0 standard umożliwiający przesył danych z prędkością do 480 Mb/s; Camera link - protokół komunikacji szeregowej zaprojektowany dla systemów wizyjnych zaprojektowany celem standaryzacji naukowych i przemysłowych urządzeń wideo; umożliwia przesył danych z prędkością 132MB/s. 11 Przetwornik analogowo-cyfrowy A/C to układ służący do zamiany sygnału analogowego (ciągłego) na reprezentację cyfrową (sygnał cyfrowy) Koronkiewicz P., Alchemia PC, Wrocław 1995, Wydawnictwo CROMA, s

9 5.3 Typ sensora CCD; CMOS. 5.4 Liczba klatek na sekundę (Frames Per Second) Parametr ten określa prędkość wyświetlania ruchomych obrazów podając liczbę klatek przygotowanych do wyświetlania w ciągu jednej sekundy. Parametr ten jest ściśle związany z rozdzielczością im większa liczba klatek na sekundę tym mniejsza rozdzielczość wyświetlanego obrazu Rozmiar sensora Rozmiar matrycy światłoczułej ma znaczący wpływ na otrzymywany z kamery obraz. Mniejsze sensory w uzasadniony sposób stosowane są w przypadku korzystania z gorszej jakości obiektywów. Sensory takie ze względu na swój ograniczony rozmiar obcinają i odrzucają zewnętrzny obszar obrazu. Zaletą tego zjawiska jest to, że prawie wszystkie stosowane obiektywy są najostrzejsze na środku, natomiast wraz ze zbliżaniem się do krawędzi jakość obrazu progresywnie spada. Również wraz ze wzrostem rozmiarów sensora maleje głębia ostrości dla danej apertury obiektywu. Jest to spowodowane tym, że większe sensory wymagają znacznie mniejszej odległości pomiędzy obiektywem a obiektem lub większej ogniskowej. Zakończenie Technologia widzenia maszynowego wyraźnie się rozwinęła w ciągu ostatnich 15 lat, stając się jednocześnie bardzo ważnym, a w wielu przypadkach niezbędnym narzędziem do automatyzacji produkcji. Obecnie widzenie maszynowe występuje w wielu gałęziach przemysłu m. in. elektronicznym (np. półprzewodniki), medycznym (np. urządzenia medyczne), farmaceutycznym, motoryzacyjnym. Widzenie maszynowe oferuje bezkontaktowe narzędzie do inspekcji i identyfikacji części, dokładnego pomiaru wymiarów czy kierowania robotami w procesie produkcyjnym. Opisywane powyżej, stosowane w systemach widzenia maszynowego, rozwiązania sprzętowe oraz programowe podlegają ciągłemu rozwojowi oraz udoskonalaniu. Szybsze urządzenia, bardziej inteligentne narzędzia i lepiej rozwinięte oprogramowanie pozwolą na szersze rozprzestrzenianie się systemów widzenia maszynowego w przemyśle. Ostatnie lat stosowania widzenia maszynowego nauczyło producentów optymalnego stosowania sysetmów wizyjnych, a granice ich stosowania ulegają ciągłemu poszerzaniu. Obecnie nie uważają oni zagadnienia widzenia maszynowego za ciekawostkę naukową ale raczej za rozwinięte narzędzie automatyzacji produkcji. Chociaż potencjalni użytkownicy mogą czekać na nieuchronny rozwój technologiczny w przyszłości włączając w to szybszy sprzęt oraz bardziej inteligentne oprogramowanie należy zauważyć, że dzisiejsze zaawansowane systemy widzenia maszynowego wyraźnie wskazują, że przyszłość już nastąpiła 17. Literatura Por

10 Vernon David, Machine Vision, Automated Visual Inspection and Robot 9. Vision, Cambridge 1991, Wydawnictwo Prentice Hall International Koronkiewicz P., Alchemia PC, Wrocław 1995, Wydawnictwo CROMA. 12. Vernon David, Machine Vision, Automated Visual Inspection and Robot Vision, Cambridge 1991, Wydawnictwo Prentice Hall International. 76

METODYKA PROJEKTOWANIA PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW WIZYJNYCH

METODYKA PROJEKTOWANIA PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW WIZYJNYCH mgr inż. Michał Aftewicz METODYKA PROJEKTOWANIA PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW WIZYJNYCH W artykule przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem przemysłowych systemów wizyjnych. Pokrótce przedstawione

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 3 CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 3.1 WSTĘP Coraz powszechniejszą praktyką, zwłaszcza w grupie dużych firm produkcyjnych, jest stosowanie

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH Grzegorz ĆWIKŁA Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienia związane z integracją systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej

Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej Praca dyplomowa inżynierska: Projekt systemu wizyjnego robota mobilnego Autorzy: Marcin Nowaczyk Jakub Psyk Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Poprawa dokładności detekcji krawędzi dla systemów skanowania 3D opartych na projekcji wzorców prążkowych

Poprawa dokładności detekcji krawędzi dla systemów skanowania 3D opartych na projekcji wzorców prążkowych PAK vol. 57, nr 7/2011 721 Krzysztof OKARMA, Marek GRUDZIŃSKI ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, ul. 26. Kwietnia 10, 71-126 Szczecin Poprawa dokładności detekcji krawędzi dla systemów

Bardziej szczegółowo

WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL

WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL 2 wydanie specjalne video content analysis Spis treści 3 Zacznijmy od szczegółów Waldemar Więckowski 4 Przetwarzanie obrazów w systemach zabezpieczeń Sławomir Maćkowiak, Marek

Bardziej szczegółowo

MICHAŁ PODPORA, ZBIGNIEW ZAJĄC Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki

MICHAŁ PODPORA, ZBIGNIEW ZAJĄC Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki MICHAŁ PODPORA, ZBIGNIEW ZAJĄC Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki STEROWANIE RUCHEM SYSTEMU WIZYJNEGO WRAZ Z PRZYKŁADOWĄ IMPLEMENTACJĄ STARTER KIT SIECI

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu robota mobilnego

Rozwój systemu robota mobilnego Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Praca magisterska Łukasz Hanusiak, Mariusz Nowacki kierunek studiów: informatyka stosowana specjalność: informatyka w nauce i technice Rozwój systemu robota mobilnego

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO STEROWANIA ROBOTA MOBILNEGO BUDOWA SYSTEMU WIZYJNEGO DLA RZECZYWISTEGO ROBOTA.

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO STEROWANIA ROBOTA MOBILNEGO BUDOWA SYSTEMU WIZYJNEGO DLA RZECZYWISTEGO ROBOTA. Praca Magisterska ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO STEROWANIA ROBOTA MOBILNEGO BUDOWA SYSTEMU WIZYJNEGO DLA RZECZYWISTEGO ROBOTA Bartosz Szurgot Promotor: prof. dr hab. inż. Halina

Bardziej szczegółowo

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI stworzona przez FANUC Polska w celu wspierania konkurencyjności firm produkcyjnych Wrocław, 11 12 września 2014 roboinnowacje DLA KONKURENCYJNOŚCI FIRM PRODUKCYJNYCH Polski oddział

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Kierunek Elektrotechnika PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO MONITORINGU SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH W CZASIE RZECZYWISTYM

STANOWISKO DO MONITORINGU SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH W CZASIE RZECZYWISTYM STANOWISKO DO MONITORINGU SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH W CZASIE RZECZYWISTYM Grzegorz ĆWIKŁA Streszczenie: Praca stanowi przegląd metod kontroli przepływu produkcji i monitoringu systemów produkcyjnych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 4(30) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta i Tim Macauley, Joanna Świrska-Korłub Redaktor

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

Rysunek 2.1. Budowa płyty głównej

Rysunek 2.1. Budowa płyty głównej 1. Płyta główna Płyta główna jest płytką z obwodami drukowanymi, na której montowana jest znaczna część komponentów niezbędnych do poprawnego funkcjonowania systemu komputerowego. Na płycie głównej swoje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik kontroli i inspekcji jakości 2012

Przewodnik kontroli i inspekcji jakości 2012 Przewodnik kontroli i inspekcji jakości 2012 Niezawodna produkcja! Downloads Benefits www.never-fail.info Czy znasz Jack'a? Jack to nasz przewodnik, który będzie Ci podawał wiele nowych informacji, aby

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7 KOSZALIN 2015 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Mirosław

Bardziej szczegółowo

Optoelektroniczna rekonstrukcja hologramów cyfrowych Optoelectronic reconstruction of digital holograms

Optoelektroniczna rekonstrukcja hologramów cyfrowych Optoelectronic reconstruction of digital holograms Optoelektroniczna rekonstrukcja hologramów cyfrowych Optoelectronic reconstruction of digital holograms Aneta Michałkiewicz (m.michalkiewicz@mchtr.pw.edu.pl), Małgorzata Kujawińska (m.kujawinska@mchtr.pw.edu.pl)

Bardziej szczegółowo

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu 1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. cechy: *stan przedmiotu zmienne charakteryzujące przedmiot *sprzężenie zwrotne informacja z wyjścia na wejście *współrzędnych stanu wektor stanu

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo-Hutnicza e-mail: tuhl@agh.edu.pl 1. Wprowadzenie Monitorowanie stanu

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY CZUJNIK W STRUKTURZE SIECI ROZLEGŁEJ SMART SENSOR IN WIDE AREA NETWORK ENVIRONMENT

INTELIGENTNY CZUJNIK W STRUKTURZE SIECI ROZLEGŁEJ SMART SENSOR IN WIDE AREA NETWORK ENVIRONMENT STUDIA INFORMATICA 2002 Volume 23 Number 3 (50) Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki INTELIGENTNY CZUJNIK W STRUKTURZE SIECI ROZLEGŁEJ Streszczenie. W artykule

Bardziej szczegółowo

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej.

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Decyzje dotyczące szerokości pasma są jednymi z najważniejszych, które

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Automatyka i Robotyka SPECJALNOŚĆ: Systemy Informatyczne w Automatyce PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Tytuł pracy w języku polskim Ruchome oko - śledzenie

Bardziej szczegółowo

Akwizycja i przetwarzanie obrazów w systemie do profesjonalnych badań astronomicznych

Akwizycja i przetwarzanie obrazów w systemie do profesjonalnych badań astronomicznych Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Systemów Elektronicznych Michał Jegier Nr albumu 173790 Praca dyplomowa magisterska Akwizycja i przetwarzanie obrazów w systemie

Bardziej szczegółowo

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują się występowaniem w nich informacji przestrzennej. Informacją przestrzenną jest informacja

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i sterowanie procesami

Projektowanie i sterowanie procesami Projektowanie i sterowanie procesami redakcja naukowa Marian Marek Janczarek Jerzy Lipski Lublin 03 Projektowanie i sterowanie procesami Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

2.1. Historia badań zmęczeniowych...8. 2.2. Ważniejsze definicje dotyczące zjawiska zmęczenia...8. 2.3. Badania zmęczeniowe prowadzone w IMMT...

2.1. Historia badań zmęczeniowych...8. 2.2. Ważniejsze definicje dotyczące zjawiska zmęczenia...8. 2.3. Badania zmęczeniowe prowadzone w IMMT... Spis treści SPIS TREŚCI... 1 STRESZCZENIE... 3 1. WSTĘP... 5 2. BADANIA Z WYKORZYSTANIEM PULSATORA HYDRAULICZNEGO... 8 2.1. Historia badań zmęczeniowych...8 2.2. Ważniejsze definicje dotyczące zjawiska

Bardziej szczegółowo

PROCEED 1 MODELOWANIE, OPTYMALIZACJA I SYMULACJA ZŁOŻONYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROCEED 1 MODELOWANIE, OPTYMALIZACJA I SYMULACJA ZŁOŻONYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROCEED 1 MODELOWANIE, OPTYMALIZACJA I SYMULACJA ZŁOŻONYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Michał Iwaniec, StatSoft Polska Sp. z o.o. Rozwój przedsiębiorstwa jest konieczny dla zachowania konkurencyjnej pozycji

Bardziej szczegółowo