Stosowanie systemów wbudowanych do sterowania robotami mobilnymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stosowanie systemów wbudowanych do sterowania robotami mobilnymi"

Transkrypt

1 AUTOMATYKA 2008 Tom 12 Zeszyt 2 Dariusz Marchewka*, Marcin Pi¹tek* Stosowanie systemów wbudowanych do sterowania robotami mobilnymi 1. Wstêp 1.1. Ogólna budowa systemów wbudowanych W zwi¹zku z rozwojem elektroniki i systemów komputerowych sterowanie urz¹dzeniami mechaniczno-elektrycznymi sta³o siê relatywnie proste. Komputery i mikrokomputery spotyka siê w ka dej dziedzinie ycia: pocz¹wszy od przenoœnych urz¹dzeñ do odtwarzania muzyki i filmów, poprzez telefony komórkowe, systemy nawigacji satelitarnej, sterowniki zarz¹dzaj¹ce prac¹ samochodowych uk³adów, a po wyspecjalizowane systemy steruj¹ce zaawansowanymi procesami technologicznymi. Ka de z wymienionych urz¹dzeñ, pomimo i wykonuj¹ ró ne zadania, ³¹czy jedna wspólna cecha: zosta³y zaprojektowane i zaprogramowane do wykonywania jednego konkretnego zadania. Wykorzystanie do innych celów oczywiœcie jest mo liwe, lecz najczêœciej wi¹ e siê z kosztown¹ przeróbk¹. W³aœnie takie sterowniki w literaturze [7] nazywa siê systemami wbudowanymi (embedded) zwykle dlatego, e s¹ urz¹dzeniami kompaktowymi o niewielkich wymiarach i niskim zu yciu energii. Inn¹ cech¹ szczególn¹ takich systemów jest niezawodnoœæ dzia³ania. Wykonane s¹ jako dedykowane uk³ady elektroniczne, przy których projektowaniu po³o ono szczególn¹ uwagê na d³ugotrwa³¹ i nieprzerwan¹ pracê niewymagaj¹c¹ praktycznie adnej obs³ugi operatora (poza w³¹czeniem i ewentualnym wy³¹czeniem). Najprostsze systemy, stosowane w sprzêtach powszechnego u ytku, zawieraj¹ pojedynczy mikrokontroler z dedykowanym oprogramowaniem. Najbardziej skomplikowane zawieraj¹ wiele procesorów pracuj¹cych najczêœciej pod kontrol¹ dedykowanych systemów operacyjnych i stosuje siê je w robotyce, telekomunikacji, przemyœle samochodowym i lotniczym. Systemy wbudowane maj¹ ograniczon¹ do minimum komunikacjê z u ytkownikiem. Czêsto jest to jeden lub kilka przycisków do wyboru trybu pracy oraz kilka diod LED (Light- * Katedra Automatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 257

2 258 Dariusz Marchewka, Marcin Pi¹tek -Emitting Diode) lub prosty wyœwietlacz LCD (Liquid Crystal Display) do sygnalizacji aktualnego stanu systemu. Zarówno proste systemy, jak i te z³o one mog¹ byæ ³¹czone ze sob¹ lub komputerami stacjonarnymi w celu wymiany danych lub przeprogramowania. Ogóln¹ strukturê systemu wbudowanego przedstawia rysunek 1. Rys. 1. Ogólna struktura systemu wbudowanego G³ównym elementem prostego systemu wbudowanego jest mikrokontroler wyposa ony w przetworniki A/C, C/A, we/wy cyfrowe, magistrale SPI, I2C, USB, port szeregowy, magistralê adresow¹/danych, pamiêæ wewnêtrzn¹ danych RAM i pamiêæ programu ROM (FLASH). Do wejœæ cyfrowych i analogowych mo na pod³¹czyæ czujniki stykowe, czujniki wielkoœci nieelektrycznych (np. temperatury, wilgotnoœci, natê enia œwiat³a itp.). System mo na rozbudowaæ przez do³¹czenie do istniej¹cych magistral dodatkowych kart pamiêci, wyœwietlaczy. Nale y jednak zwróciæ uwagê na to, i aby system by³ niezawodny liczba urz¹dzeñ peryferyjnych powinna byæ ograniczona [3]. Szczególnymi urz¹dzeniami, w których z powodzeniem mo na stosowaæ systemy wbudowane, s¹ roboty mobilne. Przez pojêcie robota mobilnego w kontekœcie niniejszego artyku³u nale y rozumieæ robota autonomicznego, je d ¹cego lub krocz¹cego, który przeznaczony jest do wykonywania okreœlonych zadañ, np. eksploracji nieznanego œrodowiska. Przyk³adem takiego robota mo e byæ Sojourner, bezza³ogowy pojazd misji Mars Pathfinder [9] wykorzystywany do badania ska³ marsjañskich. Bardziej przyziemnym przyk³adem autonomicznego robota mobilnego mo e byæ automatyczny odkurzacz irobot Roomba [10].

3 Stosowanie systemów wbudowanych do sterowania robotami mobilnymi Czêœæ sprzêtowa Jak ju wspomniano we wstêpie, systemy wbudowane ze wzglêdu na swoje rozmiary, niski pobór energii i niezawodnoœæ doskonale nadaj¹ siê do sterowania robotami mobilnymi. Stopieñ z³o onoœci systemu zdeterminowany jest konstrukcj¹ i funkcjonalnoœci¹ robota. W przypadku robota krocz¹cego mo liwe s¹ dwa rozwi¹zania. Pierwsze to zastosowanie jednego mikrokontrolera i do³¹czenie do niego wszystkich elementów wykonawczych i czujników. Drugie to zastosowanie centralnego uk³adu sterowania i lokalnych sterowników bezpoœrednio po³¹czonych z uk³adami wykonawczymi i czujnikami. Zarówno jedno, jak i drugie rozwi¹zanie, ma wady i zalety. W przypadku mobilnego robota krocz¹cego, na jedn¹ koñczynê o trzech stopniach swobody przypadaj¹ co najmniej trzy uk³ady wykonawcze i trzy czujniki po³o enia. Je eli przemno ymy tê liczbê przez liczbê nóg i uwzglêdnimy liczbê sygna³ów steruj¹cych do ka dego uk³adu wykonawczego i czujnika, to w pierwszym rozwi¹zaniu, w najgorszym przypadku, mo e nam zabrakn¹æ wolnych pinów mikrokontrolera, aby pod³¹czyæ wszystkie urz¹dzenia. Wad¹ takiego rozwi¹zania jest du a liczba przewodów ³¹cz¹cych elementy wykonawcze i czujniki ze sterownikiem, a tym samym wiêksze prawdopodobieñstwo uszkodzenia mechanicznego. W drugim rozwi¹zaniu lokalne sterowniki, kontroluj¹ce pracê np. pojedynczej koñczyny, po³¹czone s¹ z jednostk¹ centraln¹ za pomoc¹ wybranej magistrali danych (np. I2C, SPI). W tym przypadku jedynym ograniczeniem jest maksymalna liczba urz¹dzeñ typu slave dla zastosowanego po³¹czenia. W tego typu rozwi¹zaniach stosuje siê najczêœciej dwu- lub trzyprzewodowe magistrale, co w znacznym stopniu zmniejsza liczbê przewodów w porównaniu do pierwszego rozwi¹zania. Rozwi¹zania rozproszone wymagaj¹ wiêkszego nak³adu pracy przy tworzeniu oprogramowania steruj¹cego ni w rozwi¹zaniach scentralizowanych. Do prawid³owego dzia³ania takiego systemu konieczne jest oprogramowanie wszystkich lokalnych wêz³ów i jednostki nadrzêdnej w przypadku konstrukcji szeœciono nej przy za³o eniu, e ka d¹ z nóg steruje jeden wêze³ musi powstaæ siedem niezale - nych programów, wymieniaj¹cych odpowiednie dane miêdzy sob¹. W przypadku systemu jednoprocesorowego powstanie jeden program, jednak o wiêkszej z³o onoœci, ni program jednostki centralnej systemu rozproszonego Komponenty systemu wbudowanego Mikrokontroler Sercem systemu zarówno jednoprocesorowego, jak i rozproszonego jest mikrokontroler. Mikrokontrolerem nazywamy procesor wyposa ony w podstawowe uk³ady wejœcia/ wyjœcia, podrêczn¹ pamiêæ danych RAM, pamiêæ programu ROM/EEPROM/FLASH, magistralê adresow¹/danych, porty komunikacji szeregowej UART, I2C, SPI itp. Praktycznie ka dy producent procesorów posiada w swojej ofercie kilka typów mikrokontrolerów pocz¹wszy od prostych 8-bitowych mikrokontrolerów, poprzez 16/32-bitowe architektury z rdzeniem ARM7 lub ARM9, a po specjalizowane procesory DSP. Ze wzglêdu na ró norodnoœæ dostêpnych uk³adów wybór odpowiedniej architektury jest trudny.

4 260 Dariusz Marchewka, Marcin Pi¹tek Wyboru docelowego mikrokontrolera dokonuje siê najczêœciej poprzez analizê kilku za³o eñ: z³o onoœci planowanego algorytmu (czas wykonywania algorytmu), iloœci i rodzaju planowanych czujników i uk³adów wykonawczych, koszty uk³adów. W przypadku systemów sterowania wykonuj¹cych skomplikowane obliczenia mikrokontroler powinien byæ wyposa ony w jednostkê do wykonywania obliczeñ zmiennoprzecinkowych (FPU Floating Point Unit). W takich przypadkach najczêœciej nie wystarcza wewnêtrznej pamiêci RAM do realizacji obliczeñ b¹dÿ przechowywania danych. Konieczne staje siê rozszerzenie tej pamiêci. Problem pojawia siê w sytuacji, gdy system potrzebuje wiêcej pamiêci ni mo na jej pod³¹czyæ do magistrali adresowej mikrokontrolera. Je eli mikrokontroler nie jest wyposa ony w uk³ad zarz¹dzania pamiêci¹ (MMU Memory Management Unit), to obs³uga dodatkowej pamiêci spada na programistê. W mikrokontrolerach wyposa onych w MMU uk³ad ten dokonuje translacji odwo³añ do logicznych adresów na adresy w fizycznej pamiêci. W takim przypadku nie ma znaczenia, jakiego typu jest dodatkowa pamiêæ. Pamiêæ i uk³ady we/wy W systemach wbudowanych jako noœnik danych wykorzystuje siê w pierwszej kolejnoœci wewnêtrzn¹ pamiêæ RAM lub EEPROM mikrokontrolera. Dodatkowo do systemu mo - na pod³¹czyæ poprzez odpowiedni¹ magistralê karty pamiêci FLASH (np. SD, MMC, xd). Jest to wygodne rozwi¹zanie, gdy dziêki temu mo na zgromadzone dane ³atwo przenosiæ. Jak wspomniano wczeœniej, mikrokontrolery maj¹ wbudowane uk³ady wejœcia/wyjœcia. Nale ¹ do nich najczêœciej wejœcia i wyjœcia cyfrowe, oraz, w zale noœci od typu mikrokontrolera, wejœcia i wyjœcia analogowe z wbudowanych w uk³ad przetworników A/C i C/A. Zamiast wyjœæ analogowych czêsto spotyka siê wyjœcia cyfrowe typu PWM (Pulse Width Modulation) modulacja szerokoœci¹ impulsu. W takich przypadkach sygna³ PWM podawany jest na element wykonawczy bezpoœrednio lub przez filtr dolnoprzepustowy. Do komunikacji z zewnêtrznym uk³adem b¹dÿ systemem mo e byæ wykorzystywany port szeregowy, port USB lub coraz czêœciej Ethernet. Praktycznie wiêkszoœæ z dostêpnych na rynku mikrokontrolerów zawiera co najmniej dwa lub wszystkie wymienione powy ej mechanizmy komunikacji. 3. Czêœæ programowa Zastosowanie mikrokontrolera lub innego uk³adu programowalnego (np. FPGA) w omawianym uk³adzie umo liwia stosunkowo ³atw¹ i szybk¹ zmianê algorytmu b¹dÿ jego parametrów. Pozwala to na szybkie prototypowanie czêœci programowej sterowników i ³atwe strojenie nastaw, niewymagaj¹ce wprowadzania drogich i pracoch³onnych zmian sprzêtowych. Du ¹ zalet¹ jest tak e mo liwoœæ zastosowania tej samej czêœci sprzêtowej w ca³ej rodzinie urz¹dzeñ, uzupe³niaj¹c jedynie oprogramowanie.

5 Stosowanie systemów wbudowanych do sterowania robotami mobilnymi Dedykowane systemy sterowania Rol¹ oprogramowania w systemie wbudowanym jest realizacja pewnego algorytmu, co w wiêkszoœci przypadków sprowadza siê do realizcji prostego cyklu operacji. Ca³oœæ rozpoczyna siê od odczytu danych wejœciowych. Nastêpnie dochodzi do obróbki tych danych i realizacji dyskretnej funkcji regulatora, aby wyliczyæ wartoœci wyjœciowe. Algorytm koñczy siê przes³aniem wyniku do wyjœæ uk³adu. Cykl taki mo e byæ zarówno wyzwalany po up³ywie pewnego interwa³u czasowego (wyzwalany zegarem), jak i przez zmianê wejœcia sterownika spowodowan¹ zajœciem charakterystycznych warunków w uk³adzie (wyzwalany przerwaniem zewnêtrznym). Im bardziej skomplikowany uk³ad sterowania, tym wiêcej ró nego typu cykli bêdzie realizowane równoczeœnie. Na przyk³ad sterownik robota o trzech stopniach swobody bêdzie realizowa³ równoczeœnie trzy algorytmy dla ka dego z silników steruj¹cych, a dodatkowo przynajmniej jeden zwi¹zny z odpowiedni¹ reakcj¹ na w³¹czenie ograniczników ruchu (krañcówek) i jeden zwi¹zany z archiwizacj¹/wizualizajc¹ danych o ruchu robota. Praktyczna realizacja tego typu systemu bêdzie potrzebowa³a kilka dodatkowych zadañ zwi¹zanych z obliczeniem wy szych poziomów algorytmu sterowania. Nasuwa siê wiêc prosty wniosek: wiêksza z³o onoœæ zadania steruj¹cego wymaga lepszego wsparcia wielozadaniowoœci w rozwijanym oprogramowaniu. W stosunkowo prostych przypadkach œwietnie spisuj¹ siê uk³ady bazuj¹ce na mikrokontrolerach bez systemu operacyjnego [2]. Oprogramowanie tego typu jest realizowane w jêzyku assembler takiego mikrokontrolera lub w coraz popularniejszym jêzyku C (nawet na mikroprocesorach oœmiobitowych). Czym mniejsza skala problemu, tzn. czym mniejsza liczba zadañ, które musimy realizowaæ równolegle i mniejsza ich z³o onoœæ obliczeniowa, tym mniejszy i tañszy mikrokontroler mo emy zastosowaæ. Nale y tutaj wspomnieæ, e takie rozwi¹zania s¹ czêsto najszybsze i najbardziej precyzyjne, ze wzglêdu na fakt, i na oprogramowanie sk³ada siê stosunkowo ma³o kodu Ÿród³owego implementowanego w krótkim czasie przez ma³¹ liczbê programistów Systemy operacyjne w uk³adach sterowania Po przekroczeniu pewnego progu z³o onoœci oprogramowania (patrz. 3.1) implementacja ca³oœci algorytmu steruj¹cego bez dobrego wsparcia wielozadaniowoœci, odpowiedniego zarz¹dzania pamiêci¹ itp. staje siê nieop³acalna i niezwykle pracoch³onna. W rozbudowanych sterownikach stosuje siê systemy operacyjne, które gwarantuj¹ wsparcie dla tych elementów. Pozwalaj¹ programistom na wykorzystanie w swojej pracy pewnych abstrakcji realizowanych przez system operacyjny. Typowym przyk³adem takiej abstrakcji jest wielozadaniowoœæ tzn. mo liwoœæ implementacji i pseudorównoleg³ego uruchamiania wielu zadañ. W rzeczywistoœci dla ka dego istniej¹cego w systemie mikroprocesora tworzona jest kolejka zadañ, zgodnie z któr¹ s¹ one uruchamiane. Abstrakcja zadania u³atwia programiœcie pracê i przy odpowiednio niewielkich wymaganiach czasowych obiektu w stosunku do prêdkoœci mikroproprocesora pozwala interpretowaæ zadania jako dzia³aj¹ce równolegle.

6 262 Dariusz Marchewka, Marcin Pi¹tek Systemy operacyjne zdecydowanie u³atwiaj¹ tak e proces zarz¹dzania pamiêci¹ w systemach sterowania. W przeciwieñstwie do uk³adów mikroprocesorowych bez systemu operacyjnego proces przydzielania i zwalniania pamiêci odbywa siê automatycznie i pozwala unikn¹æ wielu b³êdów zwi¹zanych np. z dostêpem do pamiêci spoza zakresu przydzielonego dla danego zadania. Poza tym system operacyjny najczêœciej oferuje wsparcie dla ogromnej iloœci sprzêtu dostêpnego na rynku, typu: modu³y transmisji sieciowej, urz¹dzenia do przechowywania du ych iloœci danych (dyski twarde, karty pamiêci flash itp.), urz¹dzenia do komunikacji z u ytkownikiem, a tak e standardowe protoko³y wymiany danych. Systemy operacyjne dla uk³adów wbudowanych czêsto s¹ stosowane w przemyœle i s¹ znane przeciêtnemu u ytkownikowi chocia by z telefonów komórkowych. Nale ¹ do nich: Symbian, Windows CE, ró ne rodzaje GNU/Linux. W wiêkszoœci uk³adów sterowania wymagania stawiane urz¹dzeniom jako ca³oœci, a wiêc tak e oprogramowaniu, s¹ du o wy sze. To co charakteryzuje systemy stosowane w sterownikach to wymóg wype³niania ostrych kryteriów twardego czasu czasu rzeczywistego. Najpopularniejsze systemy tego typu stosowane w przemyœle to: QNX, WxWorks, ró ne rodzaje GNU/Linux zmodyfikowane, by spe³niaæ kryteria RT. Wszystkie te systemy charakteryzuj¹ siê du ¹ skalowalnoœci¹, co pozwala je wykorzystywaæ jednoczeœnie na du ych stacjach roboczych, komputerach klasy PC i ma³ych urz¹dzeniach steruj¹cych o ograniczonych zasobach. Efektywnie u ytkownik mo e spotkaæ siê z takim systemem w popularnych prze³¹cznikach sieciowych, routerach czy drukarkach biurowych. Mo liwoœci systemu czasu rzeczywistego w zestawieniu z wbudowanym sterownikiem sprawiaj¹, e jest on niemal idealnym kandydatem do zastosowania w z³o onych aplikacjach z dziedziny robotyki. System steruj¹cy robotem rzadko wymaga czasów sterowania poni ej 1 ms, pseudozrównoleglenie procesów steruj¹cych u³atwia pracê, a gotowe modu³y obs³ugi protoko³ów sieciowych i innych metod komunikacji u³atwiaj¹ realizacjê wizualizacji i przechowywania danych Zastosowanie zmodyfikowanego systemu GNU/Linux w systemach sterowania System operacyjny GNU/Linux posiada wszystkie wymieniane wczeœniej zalety pozwalaj¹ce na wykorzystanie go we wbudowanych uk³adach steruj¹cych, w tym uk³adach dedykowanych dla robotyki [8]. Jego niezwyk³a skalowalnoœæ pozwala na instalacjê na wiêkszoœci z popularnych architektur mikroprocesorowy [11]. Dodatkowo posiada on szczególn¹ zaletê: pe³n¹ dostêpnoœæ kodu Ÿród³owego i mo liwoœæ jego dowolnej modyfikacji zgodnej z popularn¹ w œrodowisku Open Source licencj¹ GPL. Cecha ta nabiera szczególnego znaczenia w przypadku projektów naukowych i dydaktycznych.

7 Stosowanie systemów wbudowanych do sterowania robotami mobilnymi 263 Architektura systemu GNU/Linux System operacyjny GNU/Linux posiada architekturê typow¹ dla systemów operacyjnych. Istnieje podzia³ na tzw. przestrzeñ j¹dra i przestrzeñ u ytkownika. W przestrzeni j¹dra realizowane s¹ procedury j¹dra systemu operacyjnego i posiada ona bezpoœredni dostêp do pamiêci oraz magistral, a co za tym idzie pod³¹czonego sprzêtu. Procedury dostêpu do sprzêtu w celu unifikacji zgromadzone s¹ w komponencie j¹dra, które tradycyjnie nazywa siê HAL (Hardware Abstraction Layer). Dziêki temu podzia³owi proces implementacji wsparcia systemu GNU/Linux na now¹ platformê sprzêtow¹ ogranicza siê do przepisania tego elementu. W przestrzeni u ytkownika realizowane s¹ procesy, a komunikacja ze sprzêtem i pamiêci¹ odbywa siê poœrednio poprzez kod j¹dra. Pamiêæ, któr¹ widzi proces nie jest pamiêci¹ fizyczn¹ uk³adu, ale pewnym obszarem w pamiêci wirtualnej. Pozwala to na spe³nianie kontroli nad dostêpem do pamiêci i zabezpiecza przed przypadkowym zapisem w obszarze przeznaczonym dla innego procesu. Operacja translacji adresu w pamiêci wirtualnej do pamiêci fizycznej musi byæ wspierana przez uk³ad MMU (Memory Management Unit) fizycznie implementowany w wiêkszych mikroprocesorach. W przypadku jego braku mo na zastosowaæ specjaln¹ wersjê systemu operacyjnego μclinux, która zosta³a pozbawiona mechanizmu wirtualizacji pamiêci. Czêœæ ma³ych mikroprocesorów nie posiada jednostki FPU (Floating Point Unit) fizycznie realizuj¹cej operacje arytmetyczno-logiczne na liczbach zmiennoprzecinkowych. System GNU/Linux potrafi emulowaæ jej obecnoœæ (kosztem wydajnoœci). Ma to du e znaczenie podczas realizacji pewnych, z³o onych obliczeniowo algorytmów. Dodatkowo system operacyjny GNU/Linux pozwala na implementacjê tzw. modu³ów j¹dra czyli komponentów, które mo emy do³¹czyæ do j¹dra i uruchomiæ w jego przestrzeni bez koniecznoœci prze³adowywania ca³ego systemu operacyjnego [4]. Mechanizm ten u³atwia pracê i pozwala na szybszy rozwój np. sterowników obs³ugi sprzêtu. Architektura systemu zosta³a przedstawiona na rysunku 2. Rys. 2. Architektura systemu GNU/Linux

8 264 Dariusz Marchewka, Marcin Pi¹tek Czas rzeczywisty w systemie GNU/Linux Od d³u szego czasu spo³ecznoœæ odpowiedzialna za implementacjê systemu GNU/Linux dostrzega potrzebê wprowadzenia zmian pozwalaj¹cych na uruchamianie procesów z rygorem czasu rzeczywistego [1]. Klasyczna wersja systemu posiada ju zaimplementowane odpowiednie mechanizmy, które pozawalaj¹ na uruchomienie procesów czasu rzeczywistego o miêkkich wymaganiach czasowych. Istnieje tak e kilka implementacji, które pozwalaj¹ na uruchomienie zadañ o twardych wymaganiach czasowych, np.: Montavista Linux, FMSLabs RT-Linux, RTAI (Real Time Application Interface), Xenomai. Na nasze szczególne zainteresowanie zas³uguj¹ dwa ostatnie jako projekty o otwartym kodzie Ÿród³owym i udostêpniane u ytkownikom bez koniecznoœci wnoszenia jakichkolwiek op³at. Projekty RTAI i Xenomai Projekty RTAI [12] oraz Xenomai [13] wykorzystuj¹ tê sam¹ technikê realizacji wymogów czasu rzeczywistego, tak zwan¹ architekturê mikroj¹dra. Zamiast jednej warstwy pozwalaj¹cej na dostêp do sprzêtu HAL istnieje ich kilka kontrolowanych przez mikroj¹dro projektu ADEOS. Jedna z nich to to warstwa HAL dzia³aj¹cego w systemie GNU/Linuksa. Procesy czasu rzeczywistego s¹ uruchamiane jednak poza Linuksem i posiadaj¹ od niego wy szy priorytet. Ich implementacja i uruchamianie odbywa siê z poziomu Linuksa, a procesy czasu rzeczywistego mog¹ komunikowaæ siê zarówno ze zwyk³ymi procesami, jak i pomiêdzy sob¹. Odbywa siê to z wykorzystaniem specjalnych mechanizmów IPC (Inter-Process Communication) [5]. Rys. 3. Architektura zmodyfikowanego systemu GNU/Linux, pozwalaj¹ca na uruchmianie zadañ twardego czasu rzeczywistego

9 Stosowanie systemów wbudowanych do sterowania robotami mobilnymi 265 Zarówno w RTAI, jak i Xenomai istnieje mo liwoœæ uruchamiania procesów czasu rzeczywistego z poziomu przestrzeni j¹dra Linuksa, a tak e przestrzeni u ytkownika Linuksa. Uruchamianie w przestrzeni j¹dra wymaga specjalnej implementacji (w postaci modu³u) i narzuca kilka ograniczeñ, ale daje lepsze wyniki czasowe. Rysunek 3 przedstawia schemat omawianej architektury. Twórcy systemu RTAI k³ad¹ szczególny nacisk na wydajnoœæ czasow¹ systemu, natomiast system Xenomai posiada niezwykle wygodny interfejs programistyczny oraz charakterystyczny mechanizm skór. Pozwala on na ³atw¹ implementacjê nowego interfejsu programistycznego np. takiego który bêdzie kompatybilny z innym systemem czasu rzeczywistego. Wyniki pomiarów wydajnoœci czasowej w systemie wykorzystuj¹cym komputer klasy PC mo na znaleÿæ w [6]. 4. Planowane zastosowania Odpowiednio zmodyfikowany system GNU/Linux zainstalowany na dedykowanej platformie sprzêtowej jest czêsto stosowanym rozwi¹zaniem w uk³adach sterowania. Dotychczas jednak istnieje niewiele tego typu implementacji wykorzystanych w sterowaniu robotami mobilnymi. Stosunkowo niewielkie rozmiary uk³adu pozwalaj¹ na wygodne wykorzystanie go w robotach autonomicznych. Mo liwoœæ uruchamiania procesów z rygorem czasu rzeczywistego pozwala na implementacjê algorytmów sterowania serwomechanizmami odpowiedzialnymi za ruch. Du e mo liwoœci obliczeniowe uk³adu pozwalaj¹ natomiast na implementacjê zaawansowanych algorytmów planowania trajektorii i zastosowanie zaawansowanych technik programistycznych. atwoœæ implementacji u³atwia szybkie prototypownie nowych rozwi¹zañ. Otwartoœæ systemu pozwala na ³atwe pod³¹czanie nowych urz¹dzeñ w³asnego projektu w szczególnoœci systemów pomiarowych i uk³adów wykonawczych. Obs³uga protoko³u TCP/IP oraz popularnych kart sieciowych do komunikacji bezprzewodowej (WiFi) u³atwi komunikacjê z systemem poprzez sieæ internet. Literatura [1] Abbott D., Linux for Embedded and Real-Time Applications. Elsevier Science, [2] Barr M., Massa A., Programming Embedded Systems. O Reilly, [3] Catsoulis J., Designing Embedded Hardware. O Reilly, [4] Corbet J., Rubini A., Kroah-Hartman G., Linux Device Drivers. Third Edition, O Reilly, [5] Douglass B., Real-Time Design Patterns: Robust Scalable Architecture for Real-Time Systems. Addison Wesley, [6] Pi¹tek M., Real-Time Application Interface and Xenomai modified GNU/Linux real-time operating systems dedicated to control. Computer Methods and Systems, Kraków, Akademia Górniczo- -Hutnicza [7] Pisarczyk P., Jurkiewicz R., Sadowski M., Systemy wbudowane kompedium cz. 1 i 2. Elektronik, 4/2003, 32 35, 5/2003, [8] Yaghmour K., Buidling Embedded Linux Systems. O Reilly, 2003.

10 266 Dariusz Marchewka, Marcin Pi¹tek [9] [10] [11] [12] [13]

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Układy reprogramowalne dla potrzeb telekomunikacji cyfrowej

Układy reprogramowalne dla potrzeb telekomunikacji cyfrowej Tadeusz UBA*, Bogdan ZBIERZCHOWSKI*, Piotr ZBYSIÑSKI* Układy reprogramowalne dla potrzeb telekomunikacji cyfrowej W ostatnich latach w technice cyfrowej obserwuje siê ogromne zmiany w metodach projektowania

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo,

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo, INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1 Tomasz Berdyga, Pelnomocnik Dyrektora ds. Centrum Telekonsultacji Szanowni Pañstwo, dzisiejszy egzemplarz BIBLIOTEKI INFOTELA bêdzie trochê inny od poprzednich. Nie

Bardziej szczegółowo

Nr 4/02 (21) biuletyn informacyjny firmy 400 EURO. W numerze. Grudzień 2002. Touch screen. tylko. Szanowni Pañstwo,

Nr 4/02 (21) biuletyn informacyjny firmy 400 EURO. W numerze. Grudzień 2002. Touch screen. tylko. Szanowni Pañstwo, biuletyn informacyjny firmy Nr 4/02 (21) Grudzień 2002 Szanowni Pañstwo, znowu nadchodzi koniec roku, a wiêc jest okres, kiedy firmy przeprowadzaj¹ podsumowania bie ¹cych dokonañ, jak równie przygotowuj¹

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla studentów do laboratorium z LANE

Instrukcja dla studentów do laboratorium z LANE do laboratorium z LANE Spis treœci 1. LAN Emulation 3 1.1. Wstêp 3 1.2. W³aœciwoœci LAN, które musz¹ byæ emulowane 4 1.2.1. Us³ugi bezpo³¹czeniowe 4 1.2.2. Us³ugi multicastowe 4 1.2.3. Interfejs dla sterowników

Bardziej szczegółowo

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu Rola serwisów POLSKIE WMS WFS TOWARZYSTWO i generalizacji w INFORMACJI upowszechnianiu PRZESTRZENNEJ informacji geograficznej ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 4 77 ROLA SERWISÓW WMS WFS I GENERALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 6. Po³¹czenia WAN

Rozdzia³ 6. Po³¹czenia WAN Rozdzia³ 6 Po³¹czenia WAN 79 80 SIECI KOMPUTEROWE - KURS PODSTAWOWY Wiele firm lokalizuj¹cych swoje oddzia³y w ró nych miejscach zg³asza potrzebê wspólnego korzystania ze swoich zasobów. I tak przyk³adowo,

Bardziej szczegółowo

Systemy komórkowe do roku 2010

Systemy komórkowe do roku 2010 Autor pragnie serdecznie podziękować: M Kierownictwu Akademii Techniczno Rolniczej oraz Wy działowi Telekomunikacji i Elektrotechniki ATR w Bydgosz czy za yczliwoœæ, wk³ad pracy w organizacjê Krajowych

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Zastosowanie informatyki wspó³czesnej Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2 9 788361 389002 seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Seria wydawnicza

Bardziej szczegółowo

MESsenger. W tym numerze miêdzy innymi: Optymalizacja konstrukcji DesignSpace i DesignXplorer. Analizy dynamiczne w programach CAD Dynamic Designer

MESsenger. W tym numerze miêdzy innymi: Optymalizacja konstrukcji DesignSpace i DesignXplorer. Analizy dynamiczne w programach CAD Dynamic Designer MESsenger numer 2 I oto mamy drugi numer MESsenger-a. Reakcje czytelników po pierwszym numerze by³y jednoznacznie pozytywne. Dostaliœmy sporo poczty zachêcaj¹cej nas do kontynuacji. To dodaje otuchy. Tym

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

IP over ATM. Spis treœci

IP over ATM. Spis treœci IP over ATM Spis treœci 1. Wstêp 3 1.1. Protokó³ IP 3 1.2. IP over ATM 3 2. Po³¹czenia w sieci ATM 5 3. Classical IP over ATM na podstawie RFC 1577 6 3.1. Cele specyfikacji 6 3.2. Konfiguracja podsieci

Bardziej szczegółowo

Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji

Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo