KATALOG. Mercedes Benz. Nowy. dla kierowców. [prezentacja] Najdro szy. Opel Astra. Lexus. kamper œwiata? [ caravaning ] OPC [ tuning ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG. Mercedes Benz. Nowy. dla kierowców. [prezentacja] Najdro szy. Opel Astra. Lexus. kamper œwiata? [ caravaning ] OPC [ tuning ]"

Transkrypt

1 [ kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] WYszukiwarka z c o wsz s c au C êœ i d Y tki h t ISSN wyd.a nr 6 (236) CZERWIEC 2012 KRAKÓW - WIELICZKA Opel Astra OPC [ tuning ] Lexus RX 450h [ test ] Najdro szy kamper œwiata? [ caravaning ] Nowy Mercedes Benz GL [prezentacja]

2 ZAJMUJEMY SIÊ NAJNOWSZEJ GENERACJI SILNIKAMI WYSOKOPRÊ NYMI sprzeda felg aluminiowych i opon /ceny konkurencyjne/ pomiary: ciœnienia pomp paliwa, kompresji silnika i ciœnienia oleju; remonty silników i skrzyñ biegów MT, AT; GTO laserowa geometria zawieszenia 12''-22''; pomiar gruboœci pow³oki lakierniczej; wymiana t³umików; monta haków holowniczych; przek³adki silników, osobowe / 3.5t AUTO-SERWIS-GRZYBEK ELEKTROMECHANIKA MECHANIKA pojazdowa komputerowa DIAGNOSTYKA SILNIKA OBS UGA I NAPRAWA KLIMATYZACJI BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO SERWIS OGUMIENIA - run flat MYJNIA rêczna Kraków, ul. Przewóz 34A pomoc drogowa24h holowanie tel tel DZIA AMY OD 1990 ROKU PE NA ELEKTRONIKAAUTA: ABS i EBD,SRS ASR,KLIMA itp. od 2011 roku wspó³pracujemy z grup¹ ORLEN OIL! Wszystko dla Twojego uk³adu wydechowego T UMIKI C êœ i d z c o wsz s c au Y tki h t 02 AUTO - WYDECH - Kraków, ul. Bieñczycka 2 a Hurtownia: tel. (12) , tel./fax Serwis: (12) , zapraszamy: poniedzia³ek - sobota od T³umiki - Katalizatory. Mechanika Pojazdowa Kraków, ul. ó³kiewskiego 28 (Rondo Grzegórzeckie) tel. (12) , P ONKA Blacharstwo - Lakiernictwo - Mechanika Kraków, os. Szkolne 26 ( teren Zespo³u Szkó³ Mech. ) tel. (12) , tel.kom BLACHARSTWO POJAZDOWE Ryszard Witanowski Kraków, ul. Ks. Józefa 134 a tel. (12) Kraków, ul. Wielicka 250 tel , ZAPRASZAMY: poniedzia³ek - pi¹tek: , sob: BEZP ATNA WYMIANA OLEJU Mobil SERWIS: - komputerowa diagnostyka samochodów - pe³ny serwis pogwarancyjny - klimatyzacja ( monta - obs³uga ) - serwis ogumienia SKLEP: - czêœci zamienne do samochodów, oryginalne i tañsze zamienniki UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: - korzystne pakiety KREDYTY: - samochodowe - gotówkowe ( expresowo ) Sprzeda - Monta t³umików i akcesoriów - wymiana t³umików Mechanika samochodowa - wymiana klocków hamulcowych - plecionki Blacharstwo i Lakiernictwo Wypo yczamy samochody BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO: - kompleksowe bezgotówkowe naprawy blacharsko-lakierniczne - ca³odobowa pomoc drogowa tel PRZEGL DY REJESTRACYJNE WSZYSTKICH POJAZDÓW DO 3,5 T 03

3 [ ] PREZENTACJA Ok³adka Nowy Mercedes-Benz GL Piêæ modeli w ró nych klasach. Mercedes oferuje dziœ najszersz¹ gamê SUV-ów na œwiecie. Poza Klas¹ GL paleta obejmuje œredniej wielkoœci GLK, Klasê R, Klasê M oraz klasyczn¹ terenówkê, czyli Klasê G. Dziœ SUV-y to 1/5 œwiatowej sprzeda y Mercedes-Benz. "Nowa Klasa GL wje d a na czo³ow¹ pozycjê w segmencie podœwietlane, aluminiowe progi, wydatne os³ony nadkoli oraz 5-ramienne obrêcze AMG o œrednicy 21 cali. Za nimi kryj¹ perforowane tarcze hamulcowe o œrednicy 19 cali i os³ony zacisków sygnowane przez Mercedes-Benz. Wewnêtrzne bogactwo Mnóstwo przestrzeni, starannie dopracowane detale i zaprojektowana ze smakiem deska rozdzielcza - kabina Klasy GL to spokojna przystañ, tak charakterystyczna dla wszystkich modeli marki Mercedes-Benz. Atmosferê podkreœlaj¹ inkrustacje z drewna lub aluminium, chromo- Nowy wymiar bezpieczeñstwa Obok standardowych systemów aktywnego i pasywnego bezpieczeñstwa (m.in. siedem poduszek powietrznych, trzypunktowe pasy dla pasa erów wszystkich siedzeñ, pirotechniczne napinacze pasów z ogranicznikami si³y napiêcia, ESP, ASR, ABS i Pre-Safe), lista standardowego wyposa enia nowego modelu obejmuje niedostêpne wczeœniej rozwi¹zania, jak na przyk³ad uk³ad ostrzegania przed kolizj¹ Collision Prevention Assist (CPA) oraz Attention Assist, monituj¹cy stopieñ Zasilany silnikiem wysokoprê nym GL 350 BlueTEC 4Matic zu ywa œrednio 7,4 l/100 km Informacji dostarcza foto: Mercedes Benz Pre-Safe Brake z autonomiczn¹ funkcj¹ hamowania w sytuacjach niebezpiecznych, zbyt póÿno dostrze onych przez kierowcê. Wœród opcji znalaz³y siê równie systemy Active Lane Keeping Assist, Active Blind Spot Assist oraz Speed Limit Assist. Asystent parkowania Active Parking Assist wyrêcza kierowcê w zajmowaniu i opuszczaniu miejsca parkingowego, a kamera 360 pozwala œledziæ na wyœwietlaczu systemu Comand pozycjê pojazdu z lotu ptaka oraz obraz ze wszystkich stron nadwozia, dostarczany przez wiêcej na: katalogdla kierowcow.pl luksusowych SUV-ów. Kompleksowy zestaw systemów wspomagania gwarantuje jej poziom bezpieczeñstwa i komfortu równy Klasie S. I to nawet poza utwardzonymi szlakami" - podkreœla Joachim Schmidt, Executive Vice President Mercedes-Benz Cars, Sales & Marketing. Dynamiczna, elegancka, a nade wszystko silna nowa Klasa GL zdecydowanie manifestuje swoj¹ przynale noœæ do gamy SUV-ów z gwiazd¹. Potê ne wloty powietrza zapewniaj¹ jej sta³y dostêp œwie ego powietrza, a wyrafinowane wzornictwo przednich lamp podkreœlaj¹ ³añcuchy diod LED w chromowanej oprawie. Lœni¹ce listwy ochronne zderzaków i progów tylko pieczêtuj¹ pewnoœæ, z jak¹ Klasa GL pokonuje kolejne kilometry. Przykuwaj¹ce uwagê nadwozie (d³./szer./wys.: 5120 mm / 2141 mm / 1850 mm) ma wywa one proporcje, a to dziêki krótkim zwisom, wznosz¹cej siê ku górze linii bocznych okien i spojlerowi tylnej klapy. Tak jak w poprzedniku, na odleg³oœæ miêdzy osiami przypada tu a 3075 mm. 04 zeskanuj kod i przeczytaj ca³y tekst W standardowej specyfikacji Klasa GL przemieszcza siê na ko³ach z 10-ramiennymi obrêczami o œrednicy 18 cali. W opcji dostêpne s¹ felgi o œrednicy do 21 cali. Po raz pierwszy Mercedes-Benz GL dostêpny jest tak e z pakietem stylizacyjnym AMG Exterior Sport. Poza ospojlerowaniem przedniego i tylnego zderzaka, obejmuje on wane akcenty i tapicerka z oddychaj¹cej skóry Artico z kontrastowymi przeszyciami. Czytelne, okr¹g³e wskaÿniki rozdzielone kolorowym wyœwietlaczem s¹siaduj¹ z wysoko zamocowan¹ konsol¹ œrodkow¹, nad któr¹ dominuje ekran systemu komunikacji, nawigacji i rozrywki. Pojemniki na kubki na yczenie mog¹ byæ podgrzewane lub ch³odzone. Sterowanie poszczególnymi funkcjami systemu Comand odbywa siê za poœrednictwem kontrolera, zlokalizowanego miêdzy fotelami. Obok znalaz³y siê sterowniki s³u ¹ce do zmiany ustawieñ zawieszenia pneumatycznego Airmatic oraz do wyboru programów terenowych. Wyposa enie seryjne obejmuje obszyt¹ skór¹ nappa kierownicê z manetkami do zmiany biegów oraz dwunastoma klawiszami funkcyjnymi. W ramach opcjonalnego pakietu designo Exclusive, dostêpna jest ekskluzywna, pikowana tapicerka ze skóry nappa. Fotele w uk³adzie zapewniaj¹ wiêcej miejsca od poprzednika na wysokoœci ramion, kolan i g³owy. Œrodkowa kanapa oferuje dodatkowe mo liwoœci ustawieñ i dopasowania przestrzeni baga owej o pojemnoœci od 680 do 2300 litrów. Standardowo model wyposa ony jest w elektrycznie sterowany trzeci rz¹d siedzeñ. Kolejna nowoœæ to uk³ad Easy-Entry, u³atwiaj¹cy dostêp do ostatnich dwóch miejsc (równie dostêpny z elektrycznym sterowaniem). zmêczenia kierowcy. Jedn¹ z innowacji jest seryjny system Crosswind Assist, który ogranicza wp³yw bocznego wiatru na prowadzenie pojazdu poprzez wybiórcze impulsy, generowane w uk³adzie hamulcowym. Nad stabilnoœci¹ na drodze czuwa tak- e system kontroli ³adunku oraz uk³ad Steer Control, sugeruj¹cy kontry kierownicy w momentach krytycznych, takich jak utrata przyczepnoœci. Na yczenie dostêpny jest system kontroli odleg³oœci Distronic Plus, asystent hamowania BAS Plus oraz uk³ad zapraszamy: pon-pt 7-19 sob STACJA KONTROLI POJAZDÓW PRZEGL DY REJESTRACYJNE motocykle, samochody do 3,5t, przyczepy i ci¹gniki rolnicze SAM. INST. GAZOWE SERWIS SAMOCHODOWY KLIMATYZACJE F.H.U. KARAT Kraków Al. Jana Paw³a II 37/1A [na terenie Politechniki Czy yny] tel , cztery osobne kamery. Bezpieczeñstwo w warunkach kiepskiej widocznoœci zapewniaj¹ biksenonowe reflektory wraz z systemami Intelligent Light System (ILS), Adaptive Highbeam Assist oraz Night View Assist Plus. Nowy Klasa GL wykazuje równie najwy szy poziom ochrony niezmotoryzowanych uczestników ruchu: pieszych i rowerzystów. G³adkie kontury elementów przedniego pasa, lusterek i zwiêkszenie odleg³oœci miêdzy mask¹ a elementami silnika ograniczaj¹ ryzyko odniesienia obra eñ, podobnie jak montowana standardowo aktywna maska, która ma zwiêkszon¹ powierzchniê deformacji i ogranicza si³y dzia³aj¹ce na cia³o pieszego lub rowerzysty. Zastosowanie wydajnoœciowego pakietu BlueEfficiency i nowoczesnych jednostek napêdowych umo liwi³o znaczne ograniczenie apetytu nowego modelu. Zasilany silnikiem wysokoprê nym GL 350 BlueTEC 4Matic zu ywa œrednio 7,4 l/100 km (o oko³o 20% mniej od poprzednika), a do tego ju dzisiaj spe³nia normê emisji Euro VI. W przypadku GL 500 4Matic BlueEfficiency, napêdzanego benzynowym silnikiem z bezpoœrednim wtryskiem paliwa BlueDirect o mocy 300 kw (408 KM), zu ycie paliwo spad³o o oko³o 18%. Poza standardow¹ funkcj¹ ECO start/stop, pakiet Blue- Efficiency obejmuje now¹, siedmiostopniow¹ przek³adniê automatyczn¹ 7G-Tronic Plus, inteligentne zarz¹dzanie osprzêtem silnika, elektryczne wspomaganie kierownicy i opony o zoptymalizowanych oporach toczenia... 05

4 PLAC TARGOWY BIEÑCZYCE [ ] TEST Lexus RX 450h Tekst: Micha³ Rogoziñski, Zachar Zawadzki Zdjêcia: Micha³ Rogoziñski Zrobi³em kiedyœ sonda wœród znajomych wiêkszoœæ zarzeka³a siê, e gdyby mog³a, to kupi³aby du ego SUVa. Dlaczego? Bo jest bezpieczny, patrzy siê na innych z góry, a w œrodku jest du o miejsca. Do tego limuzyny postarzaj¹, kombi s¹ jak baner: mam trójkê dzieci, coupe lubi¹ lanserzy, a hatchbacki - to oznaka braku finezji. No w³aœnie tylko, e SUVy zwykle poch³aniaj¹ maj¹tek na stacji paliw, a pewnego dnia mo na je zastaæ pod domem bez szyb i lusterek ekolodzy za nimi nie przepadaj¹. Mo e jednak da siê ze sob¹ wszystko pogodziæ? Pewnie, e siê da, trzeba tylko znaleÿæ jakiœ sposób. Silniki spalinowe maj¹ ju przepowiedzian¹ przysz³oœæ gablotê wystawow¹. Dlatego firmy musz¹ kombinowaæ. Ogniwa wodorowe? Fakt, s¹ tak ekologiczne, e szczêœliwe zwierzêta zaczê³yby siê chyba rozmna aæ przez p¹czkowanie razem z ekologami. Jednak zarazem s¹ na tyle niebezpieczne, e jedno auto mo e puœciæ z dymem pó³ miasta. A mo e zasilanie gazem CNG? To krótkotrwa³e rozwi¹zanie. Silnik elektryczny? Wydajny, zrywny i ograniczony przez bateriê, bo dalej nie potrafimy wyprodukowaæ lekkich i trwa³ych akumulatorów póki co w sam raz dla ludzi, którzy podpisuj¹ petycje na ratowanie wielorybów. Skoro trudno znaleÿæ coœ odpowiedniego, to po co siê œcieraæ? Przecie mo na to wszystko po³¹czyæ. A dok³adniej mówi¹c mo na porozumieæ ze sob¹ ekologiczny silnik elektryczny z brudnym i powiêkszaj¹cym dziurê ozonow¹ motorem spalinowym. Toyota spróbowa³a i pod koniec lat 90 stworzy³a Priusa, który jest produkowany do teraz. Pomimo, e jest dziwnie wygl¹daj¹cym wozem sprzedawanym w trudnej do zaakceptowania cenie, to odniós³ naprawdê ogromny sukces. Temat podchwyci³ Lexus, który zreszt¹ nale y do Toyoty. Tylko, e on mia³ nieco inny tok myœlenia. Toyota chcia³a, eby w Priusie dobrze czuli siê ludzie, którzy jedz¹ broku³y wyhodowane na w³asnej dzia³ce i zim¹ poruszaj¹ siê autem kieruj¹c w berecie. A Lexus? Ekologia to tylko nudny i modny dodatek wa niejsze s¹ osi¹gi. I chwa³a mu za to. Ekologiczne prawo nakazuje interesowanie siê ma³ymi silnikami, najlepiej rzêdowymi, 4-cylindrowymi, nie wiêkszymi ni 2l pojemnoœci. Panowie z Lexusa nawet nie zwracali na nie uwagi. Do najnowszej ods³ony RX wrzucili 3.5l motor benzynowy z szeœcioma cylindrami w uk³adzie widlastym dok³adnie taki, który ekolodzy pal¹ co weekend na stosie. Wycisnêli z niego 249KM i zaczêli siê zastanawiaæ, co jeszcze mo na z nim zrobiæ. Na przyk³ad da siê go uzupe³niæ o dodatkow¹ jednostkê elektryczn¹. Nie, to by by³o zbyt banalne. Ale ju dwa silniki elektryczne brzmi¹ ca³kiem nieÿle. W ten oto sposób ten przedni ma 167KM, czyli sporo wiêcej ni dwa Fiaty Panda, a tylny 68KM. I teraz nasuwa siê myœl: na Boga! W tym wozie jest prawie 500KM!. Spokojnie moc w hybrydach sumuje siê trochê inaczej, bo maj¹ du e straty energii. RX liczy dok³adnie 299KM. Du o mniej, ale nie ma³o. Wiêc jak to jeÿdzi? 06 Lexus RX 450h czy ekologia zawsze jest nudna? zeskanuj kod i przeczytaj ca³y tekst Na pocz¹tek wystarczy wejœæ do auta i wcisn¹æ przycisk. Po chwili fotel automatycznie ustawi siê w ulubionej pozycji, kierownica przysunie siê do cia³a, na tablicy rozdzielczej zaœwieci siê choinka kontrolek i... tyle. O tym, e auto jest gotowe do jazdy œwiadczy w sumie w³¹czaj¹ce siê radio i skrêtne, ksenonowe reflektory, które przed odpaleniem wykonuj¹ dziwny ruch, zupe³nie jakby chcia³y zerkn¹æ, co siê dzieje w okolicy i zdziwiæ siê jak bardzo dooko³a jest nieekologicznie. PóŸniej wystarczy ustawiæ wybierak bezstopniowego automatu w pozycji D, wcisn¹æ odrobinê gazu, a ten potê ny wóz odp³ynie bezszelestnie przed siebie. Tak potrafi poruszaæ siê wy³¹cznie na silnikach elektrycznych. Wiecie jakie miny maj¹ ludzie, gdy cichaczem zajedzie siê ich od ty³u na parkingu i zacznie tr¹biæ? Producent podaje, e taka jazda jest mo liwa do 40km/h, ale jeœli wóz nie pracuje pod obci¹ eniem, to w praktyce t¹ wartoœæ da siê przekroczyæ nawet blisko dwukrotnie. Proces mo na kontrolowaæ dziêki dziwnemu zegarowi, który zast¹pi³ miejsce obrotomierza wystarczy delikatnie operowaæ gazem i utrzymywaæ wskazówkê w odpowiednim polu. Gdy zabraknie mocy wtedy silniki elektryczne daj¹ sobie spokój, a do akcji dyskretnie wkracza widlaste monstrum. Tak naprawdê mo na to wyczuæ tylko delikatnymi wibracjami we wnêtrzu i cichym pomrukiem. Ten motor ma jednak dwie twarze. Przy wyprzedzaniu, gdy trzeba siêgn¹æ po pe³ne mo liwoœci hybrydy, znowu do³¹czaj¹ siê Kraków, ul. Fatimska 2 tel.: (12) tel. kom.: tel. kom.: CZÊŒCI NOWE I U YWANE DO SAMOCHODÓW JAPOÑSKICH ORAZ KOREAÑSKICH TOMEX Al. Gen. Andersa OS. PRZY ARCE OS. KRAKOWIAKÓW OS. SPÓ DZIELCZE czêœci SERWIS CENTRUM N. HUTY serwis OS. TEATRALNE OBROÑCÓW KRZY A serwis KOCMYRZOWSKA FATIMSKA Kraków ul. Cienista 14 tel.: CIENISTA BULWAROWA 14 wiêcej na: katalogdla kierowcow.pl dodatkowo jednostki elektryczne, a skrzynia biegów wrzuca spalinowy silnik na najwy sze obroty i tu siê zaczyna dziaæ. Gdyby wszystkie V-szóstki tak brzmia³y, to Chopin zamiast graæ, móg³by pracowaæ w banku. Ten motor daje czadu jak Osborne na koncercie i dÿwiêkiem bli ej mu do widlastej ósemki ni szóstki. Tylko, e pojawia siê tutaj drobny zgrzyt. Pocz¹tkowo myœla³em, e jak wsi¹dê do RX i zamknê drzwi, to ludzie za oknem zatrzymaj¹ siê w miejscu jak w modelu LS600h, a jedyne dÿwiêki, które bêdê s³ysza³, to wkurzaj¹ce sygna³y dochodz¹ce z tablicy rozdzielczej, uzupe³nione o mrugaj¹ce kontrolki. No niestety. Wóz doœæ dobrze izoluje otoczenie, pod warunkiem, e motor benzynowy nie wejdzie na obroty. Mi to zupe³nie nie przeszkadza, ale spracowany biznesman po 48h k³ócenia siê z personelem nie musi podzielaæ mojego zdania. Pozostaje jeszcze temat skrzyni biegów. Pracuje wolno i jest bezstopniowa, czyli przy wciœniêciu gazu w pod³ogê nieustannie utrzymuje silnik spalinowy na skraju rozsypania siê na pojedyncze czêœci, a sama p³ynnie zmienia swoje Gdyby wszystkie V-szóstki tak brzmia³y, to Chopin zamiast graæ, móg³by pracowaæ w banku prze³o enia, by auto mog³o przyspieszaæ. Ma te oczywiœcie mo liwoœæ symulacji poszczególnych biegów w trybie sekwencyjnym, ale wtedy sprawia takie wra enie, jakby chcia³a sprawdziæ jak d³ugo kierowca wytrzyma i z powrotem wróci do trybu automatycznego. 7.9s do setki to niez³y wynik w ponad 2-tonowym monstrum, ale to naprawdê nie jest wóz sportowy. Gdyby uk³ad kierowniczy by³ chirurgiem, to co drugi pacjent budzi³by siê po drugiej stronie, do tego jego wspomaganie jest doœæ mocne. Z kolei zawieszenie jest na tyle sztywne, by po szybszym wjechaniu w le ¹cego policjanta nie zrobiæ tego ju nigdy wiêcej drugi raz, ale zarazem na tyle sprê yste, eby RX od szybkich zakrêtów wola³ d³ugie proste. Fotele te nie maj¹ wyszukanego trzymania bocznego. Jednak nie ma o czym mówiæ tu chodzi o komfort. Na d³ugich i spokojnych trasach ten wóz jest delikatny jak tajska masa ystka, ca³oœæ dzia³a po prostu p³ynnie i nieskazitelnie... fragment artyku³u pochodzi z: codzienne newsy, wiele pasjonuj¹cych artyku³ów, testy samochodów, oceny kierowców, galerie zdjêæ oraz najwiêkszy internetowy salon samochodowy 07

5 [ ] CARAVANING Tekst: Dariusz Wo³odŸko, Polski Caravaning Zdj.: Czy jest najdro szy tego z ca³¹ pewnoœci¹ powiedzieæ siê nie da. Ale na pewno o najbardziej kosmicznym wygl¹dzie! Gdziekolwiek siê bowiem pojawi ten pojazd, powoduje b³yski fleszy aparatów fotograficznych i telefonów komórkowych oraz... st³uczki. 08 Najdro szy kamper œwiata? Trudno siê dziwiæ, e ka dy, kto zetknie siê na drodze z takim pojazdem, chce uchwyciæ ten moment. Bêdzie przecie co pokazywaæ: pojazd kosmiczny, który po prostu jeÿdzi po ziemskiej drodze! Bo choæ pomys³ designu kosmicznej szoferki nie jest nowy i ma ju zeskanuj kod i przeczytaj ca³y tekst ³adnych parê lat, to dobudowanie do niej luksusowego kampera jest pomys³em bardzo œwie ym. Marchi Mobile jest bardzo m³od¹ mark¹, bo firma powsta³a w 2011 roku mówi Juliane Rönisch, mened er nowej marki. Wprowadzenie na œwiatowy rynek naszej najnowszej propozycji, czyli kampera elemment nast¹pi³o w paÿdzierniku zesz³ego roku. Autorzy zamieszania Markê stworzy³o dwóch designerów: Jens Scheiwe i Mario Marchi, którzy wspólnie zaprojektowali wnêtrze i wygl¹d kampera. Mario Marchi pracuje zreszt¹ w firmie, która produkuje pojazdy od ponad dziesiêciu lat. W tej w³aœnie firmie powsta³ pojazd niejako bazowy dla kampera element truck, który by³ prezentowany podczas promocji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi (odby³y siê one w zesz³ym roku). Jak ³atwo siê domyœliæ, kamper widoczny na zdjêciach nie powstaje w masowej produkcji seryjnej. Firma planuje, by produkowaæ piêæ sztuk rocznie. To wcale nie ma³o, zwa ywszy na zaawansowanie technologiczne, wielkoœæ i... cenê (o której wiêcej napiszemy dalej). wiêcej na: katalogdla kierowcow.pl W³aœciciele deklaruj¹ te, e niewielka liczba pojazdów pozwoli w pe³ni kontrolowaæ produkcjê, która ma spe³niaæ najwy sze standardy jakoœci. Trzymamy za s³owo. Trzy modele Seria kamperów elemment nie jest jedynie prototypem. Jak ju napisaliœmy, pojazdy bazowe by³y ju produkowane i z sukcesem sprzedawane od wielu lat. Obecnie Mario Marchi oferuje trzy podstawowe modele: kamper (elemment palazzo), pojazd reprezentacyjny dla VIPów (elemment viva) oraz pojazd demonstracyjno-promocyjny do wykorzystywania np. podczas targów (elemment visione mobile showroom). Wszystkie maj¹ 12 metrów d³ugoœci i wa ¹ blisko 20 ton! Ich prêdkoœæ maksymalna to a 150 km/h. My zajmijmy siê szczegó³owo kamperem. Dane techniczne Taki pojazd musi mieæ mocny silnik i dobre osi¹gi. Postanowiono go wyposa yæ w silnik o mocy a 510 KM. Prowadz¹c pojazd o takiej mocy, nie powinniœmy sobie zaprz¹taæ g³owy zmian¹ biegów, dlatego skrzynia biegów jest automatyczna. Producent wyposa y³ silnik w ekologiczny filtr o nazwie Go Green, który ma zmniejszaæ iloœæ szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery. Chwali siê te, e dziêki aerodynamicznemu kszta³towi, zu ycie paliwa zmniejsza siê podczas jazdy autostrad¹ a o 25 proc. No tak, jak g³osi stare przys³owie: bogaci musz¹ oszczêdzaæ, by pozostaæ bogatymi. Kamper ma te podwójny uk³ad wydechowy, a ko³a maj¹ œrednicê 28 cali. Co ciekawe, z przodu mamy tylko jedn¹ wycieraczkê omiataj¹c¹ wielk¹ szybê. Jedn¹, ale za to sk³adaj¹c¹ siê z trzech piór, zamocowanych jak wirnik! Jeœli wierzyæ producentowi, ta wielka szyba jest elementem znakomicie wyg³uszonej kabiny kierowcy, izoluj¹cej go od ha³asów zarówno pracuj¹cego silnika, jak i ha³asu spowodowanego szybk¹ jazd¹. A co w œrodku? Iœcie królewsko: 30 m2 powierzchni u ytkowej + 20 m tarasu na dachu ³¹cznie 50 m2! Czyli niema³e mieszkanie... Dodatkowo w³aœciciele maj¹ do dyspozycji kominek i barek ze specjalnym oœwietleniem. Wszystkie urz¹dzenia w pojeÿdzie mo emy kontrolowaæ elektronicznie. Na postoju natomiast mo emy poszerzyæ przestrzeñ mieszkaln¹ przez wysuniêcie czêœci bocznych. Kanapê podnosimy wówczas do poziomu barku poprzez naciœniêcie przycisku. Elektronicznie sterujemy te specjalnym oœwietleniem sufitowym. Przy pomocy specjalnego panelu mo emy sterowaæ wiêkszoœci¹ funkcji tak e z zewn¹trz kampera! W œrodku mamy te oczywiœcie meble wysokiej klasy (drewno i marmur), sprzêt audiowizualny (w tym dwa 40-calowe telewizory: w salonie i w sypialni), ogrzewanie (system pary wodnej), ciep³¹ wodê. Chyba nie trzeba dodawaæ, e pojazd jest w pe³ni klimatyzowany? Co ciekawe, na jednym z telewizorów mo emy te ogl¹daæ manewr cofania pojazdem, jest on bowiem wyposa ony w kamery cofania. Przy jego gabarytach jest to niezbêdne. W ³azience prysznic (osobny, z brodzikiem) i umywalka. Toaleta jest osobnym pomieszczeniem rzadkoœæ w pojazdach kempingowych. Ale za tê cenê to nie dziwi. Taras i dach Oprócz futurystycznych kszta³tów, pojazd wyró nia to, e ma taras i to o powierzchni blisko 20 m! Prowadz¹ do niego... schody z wnêtrza pojazdu! Nie adne drabinki zewnêtrzne, tylko schody! Z porêczami jak w piêtrowym domku. elemment palazzo ma te dach wykonany ze specjalnych materia³ów, w którym znajduje siê wzmocniona szklana po³aæ, dziêki której mo emy obserwowaæ niebo i zachody s³oñca. Dla kupuj¹cych Domyœlamy siê, e zapewne wielu Czytelników chcia³oby nabyæ taki kamper, dlatego informujemy, e niestety nie ma on dilerów w naszym kraju... Mo na go nabyæ wy³¹cznie u producenta. Ale to chyba nie przeszkoda dla osób dysponuj¹cych wolnymi 10 milionami z³otych? Nie, nie ma pomy³ki w poprzednim zdaniu m2 powierzchni u ytkowej + 20 m tarasu na dachu ³¹cznie 50 m2 fragment artyku³u pochodzi z: dostêpny w salonikach prasy. 09

6 [ ] TUNING Wywiad Rozmawia³: Karol Jaszewski motoskrót Na naszych ³amach ju kolejny rok z rzêdu prezentujemy Wam najciekawsze projekty, najbardziej interesuj¹ce samochody, które powstaj¹ i poruszaj¹ siê po ulicach naszego kraju. Przez ten czas niektórzy z w³aœcicieli tych aut zd¹ yli zmieniæ samochody, jednak wracaj¹ do nas ponownie i opowiadaja o nowych nabytkach. Tak jest równie w tym przypadku, Pawe³ - kiedyœ w³aœciciel Hondy Civic, dziœ posiadacz bardzo ciekawego i dopieszczonego Opla Astry OPC. Witaj Pawe³, po tym jak sprzeda³eœ swój poprzedni samochód, którym by³ prezentowany na naszych ³amach Civic, zdecydowa³eœ siê na zakup Astry OPC. Jaki by³ g³ówny punkt zapalny, który zadecydowa³ o jej kupnie? Witaj, Astra OPC by³a moim wymarzonym autem jeszcze przed zakupem Civica. Niestety nowa kosztowa³a oko³o 130 tys z³. Honda zosta³a troszkê zmodyfikowana, pojeÿdzi³em ni¹ spory czas wiêc postanowi³em zamieniæ j¹ na wymarzone OPC. Szuka³em dobry egzemplarz ok. 5 miesiêcy. W koñcu uda³o siê znaleÿæ egzemplarz z 2008 roku z ma³ym przebiegiem, sprawdzony i pewny w piêknym ciemnym kolorze. Przybli naszym czytelnikom czym wyró nia siê ten egzemplarz a tym nie za bardzo zoorientowanym czym ró ni siê wersja OPC od strandardowego Opla Astry? 10 Pawe³ (Opel Astra OPC) zeskanuj kod i przeczytaj ca³y tekst Opel Performance Center (OPC) jest to firma z Russelsheim, która zajmuje siê tuningiem samochodów marki Opel. Do 3ciej generacji OPC specjaliœci w³o yli 2 litrowy silnik wspomagany turbin¹ z intercoolerem. Seria posiada 242 KM i 320 Nm. Z20LEH jest jednostk¹ 4-cylindrow¹, turbodo³adowan¹, któr¹ wprowadzono pod koniec 2005r. W celu podniesienia Szuka³em dobry egzemplarz ok. 5 miesiêcy osi¹gów, przeprowadzono w tym silniku kilka zmian. Najwa niejsze z nich to powiêkszenie intercoolera i wymiana turbosprê arki, oraz podwy szenie ciœnienia do³adowania do 1,2 bara. Wzrost mocy poci¹gn¹³ za sob¹ zwiêkszenie obci¹ enia cieplnego t³oków. Zatem t³oki wymieniono na bardziej wytrzyma³e i dodano dysze natryskuj¹ce olej na ich denka w celu poprawy ch³odzenia. Zrezygnowano z wa³ków wyrównowa aj¹cych co pozwoli³o na zwiêkszenie pojemnoœci miski olejowej. W zwi¹zku z demonta em dodatkowej, elektrycznej pompy cieczy ch³odz¹cej, zmieniono równie nieznacznie obieg ch³odziwa. Zmianie uleg³o te sprzêg³o, które wspó³pracuje z jednej strony z dwumasowym ko³em zamachowym, z drugiej zaœ z mechaniczn¹ 6-stopniow¹ skrzyni¹ biegów. Zaciski hamulcowe s¹ w kolorze niebieskim. W samochodzie znajduje siê tak e sportowe zawieszenie z systemem IDS+, które utwardza siê po wciœniêciu funkcji SPORT, zmienia siê wtedy tak e reakcja na peda³ gazu powoduj¹c go bardziej czu³ym. We wnêtrzu znajdziemy g³êbokie, kube³kowe fotele Recaro oraz czarn¹ podsufitkê, logo OPC na kierownicy oraz na zegarach. Auto posiada fabryczny pakiet stylistyczny: szersze i masywniejsze zderzaki oraz nadkola, zmieniony grill przedni, progi boczne, zderzak tylny z centralnie umieszczon¹ koñcówk¹ uk³adu wydechowego, spoiler dachowy. Jeœli mia³byœ wymieniæ g³ówne zalety tego samochodu, jak i ewentualne wady to by³yby to... Zalety: Rzadko spotykana wersja w Polsce, dynamiczny silnik, brak turbodziury, max moment obrotowy jest dostêpny poni ej 3 tys obrotów. Ogólnie mówi¹c - osiagi! Poza tym 6 biegowa skrzynia z krótkimi biegami, piêkny dÿwiêk z wydechu oraz œwist zasysanego przez turbosprê arkê powietrza, który s³ychaæ we wnêtrzu. Radio w tym przypadku wydaje siê zbêdne. Droga hamowania ze 100 km/h to 35 metrów. Wady: Do tej pory brak. Pokusi³eœ siê o kilka dodatkowych modyfikacji, w tym tak e zwiêkszenie fabrycznych osi¹gów Astry OPC... Zmieni³em oryginalne felgi aluminiowe na felgi szprychowe AEZ Valencia dark w rozmiarze 18 cali. Zosta³y za³o one tarcze hamulcowe 321 mm firmy Zimmermann oraz klocki hamulcowe ATE. Silnik zosta³ zalany sportowym olejem CFS firmy Millers Oils, uk³ad hamulcowy sportowym p³ynem hamulcowym firmy Millers o podwy szonej temperaturze wrzenia. Za³o ony zosta³ zawór upustowy blow off firmy Properfekt W firmie ECU PROJECT Wroc³aw auto zosta³o zbadane na hamowni. Dodatkowo zosta³ napisany nowy program dziêki któremu silnik generuje aktualnie 273 KM przy 5637 rpm oraz 372 Nm przy 3725 rpm. W planach jest równie monta kompletnego 3 calowego uk³adu wydechowego. Jak zmieni³y siê osi¹gi samochodu po tych modyfikacjach? Auto sta³o siê znacznie dynamiczniejsze. Maksymalny moment obrotowy siê zwiêkszy³ i osiagany jest o 1200 rpm ni ej ni by³o to w serii. wiêcej na: katalogdla kierowcow.pl fragment artyku³u pochodzi z: newsy, wywiady, relacje, imprezy, galerie, forum Najwiêkszy salon Volvo w Polsce W Warszawie otworzono nowy salon Volvo. Obiekt nale y do firmy Euroservice i posiada a 4400 m2 powierzchni. Warszawski salon jest nie tylko najwiêkszym salonem Volvo, ale i najwy szym: w sumie, wszystkie jego czêœci obejmuj¹ 3 kondygnacje. Na piêtrze zaprezentowana ca³a gama modelowa Volvo, na pozosta³ych poziomach znajduje siê strefa relaksu, obs³uga serwisowa oraz czêœæ biurowa, a ca³oœæ wieñczy parking na dachu na oko³o 50 samochodów. ¹cznie, obiekt posiada ponad 100 miejsc parkingowych. Oprócz dzia³u sprzeda y, w salonie znajduje siê tak e serwis z 20 stanowiskami obs³ugi. Nowa lokalizacja zast¹pi stary salon Volvo firmy Euroservice (dawniej Skancar) przy ul. opuszañskiej. Honda i Nissan - zmiany u japoñskich importerów Z pocz¹tkiem kwietnia nast¹pi³y zmiany na czo³owych stanowiskach u 2 polskich importerów japoñskich marek: Hondy i Nissana. Nowym prezesem polskiego przedstawicielstwa koncernu Honda zosta³ Hirokazu Tomiki, zwi¹zany z Hond¹ od 1992 roku. W latach , pracowa³ w Indiach, gdzie odpowiada³ za eksport produktów marki Honda, a w latach kierowa³ sprzeda ¹ Hondy w Kanadzie. Od 2009 r. by³ natomiast asystentem prezesa zarz¹du Hondy w Belgii. Z kolei dotychczasowy dyrektor polskiego biura Nissana - Maciej Klenkiewicz, zosta³ powo³any na nowo tworzone stanowisko dyrektora regionalnego na terenie Wielkiej Brytanii oraz po³¹czonych krajów skandynawskich i nadba³tyckich. Zast¹pi³ go Pawe³ Bielecki, awansuj¹c ze stanowiska dyrektora marketingu na Polskê. Pawe³ Bielecki rozpocz¹³ pracê dla marki Nissan w 1997 r. W latach zajmowa³ stanowisko dyrektora sprzeda y Nissan Poland. Po rozpoczêciu dzia³alnoœci przez firmê Nissan Sales Central and Eastern Europe, kierowa³ w Budapeszcie dzia³ami rozwoju sieci dealerskiej, a nastêpnie dzia³em sprzeda y regionalnej. Tesco Cars zamyka biznes Rok temu sieæ Tesco w Wielkiej Brytanii rozpoczê³a sprzeda aut u ywanych i serwisowania samochodów. Otwierany z wielk¹ pomp¹ projekt by³ traktowany przez ekspertów i dealerów jako powa ne zagro enie ich biznesowej dzia³alnoœci. Ale byli te i tacy, którzy nie wró yli dyskontowemu projektowi powodzenia. Jak siê okaza³o, mieli racjê. W kwietniu, zarz¹d firmy Tesco Cars poinformowa³ bowiem o zamkniêciu przedsiêwziêcia, uzasadniaj¹c to brakiem mo liwoœci pe³nego spe³nienia oczekiwañ klientów w zakresie jakoœci aut u ywanych. W³adze Tesco nie poda³y, jakie straty ponios³y na projekcie. Przypomnijmy, e rok temu - na starcie dzia³alnoœci - Tesco Car oferowa³o przez swoj¹ stronê internetow¹ ponad 3000 samochodów, g³ównie poleasingowych, w wieku od 6 miesiêcy do 3 lat. To ju kolejny nieudany motoryzacyjny projekt sieci supermarketów. Nie uda³o siê w Hiszpanii i W³oszech z autami nowymi, nie uda³o siê w Wielkiej Brytanii z u ywkami. Wygl¹da na to, e na handlu samochodami trzeba siê znaæ. Informacji dostarcza 11

7 czêœci do samochodów dostawczych nowe i u ywane CRAFTER, LT, T4, T5 MOVANO, VIVARO MASTER, MASCOTT TRAFIC SPRINTER Kraków, ul. Danalówka 6, tel.: , Sklep z czêœciami i Serwis Aut Francuskich Sklep: tel w. 21 tel Kraków, ul. Podskale 11a (rejon Ronda Matecznego) SKLEP MOTOCYKLOWY tel Kraków Czy yny ul. Jana Paw³a II 166 (100m od salonu HONDY) Andrzej Zêbala & Tomasz Kulis Serwis: tel w. 22 tel.kom SKLEP INTERNETOWY pon.-pt.: 10-18, sob.: s.c. NISKIE CENY!!! ul. Klonowica 15c,tel: WULKANIZACJA - OPONY NOWE I U YWANE - WYMIANA, NAPRAWA OPON - PROSTOWANIE FELG MECHANIKA POJAZDOWA 12 SPECJALIZACJA ZAK ADU: - naprawa felg stalowych i aluminiowych do pojazdów samochodowych - lakierowanie proszkowe Wieliczka, ul. Podleœna 3, tel. (12) , NAPRAWY BIE CE WULKANIZACJA Wies³aw Banachowicz WYMIANA OLEJU KLIMATYZACJA - SERWIS GEOMETRIA KÓ AUTORYZOWANY SERWIS OLEJOWY Kraków, ul. Dzielskiego 6a tel pn.-pt.: 8:00-16:00 NAPRAWA FELG MAREK CZAJA Castrol Castrol Authorised Dealer opony zakupione w naszej firmie wymieniamy i wywa amy GRATIS ~ KOMPUTEROWY POMIAR GEOMETRII KÓ ~ KOMPUTEROWE WYWA ANIE KÓ ~ BEZSTYKOWA WYMIANA OPON ~ POMPOWANIE KÓ AZOTEM ~ PNEUMATYCZNE SMAROWANIE ~ WYMIANA P YNU CH ODZ CEGO ~ NAPRAWA ZAWIESZEÑ AUTO SERVICE s.c. B. Fija³kowski, P. Dudek KRAKÓW, OS. S ONECZNE 8A TEL CZYNNE: pn.-pt.: , sob.: p³atnik VAT OLEJE SILNIKOWE Castrol zakupione w naszej firmie oraz FILTRY OLEJOWE wymieniamy GRATIS ~ MYCIE PODWOZIA, NADWOZIA I SILNIKA ~ PRANIE TAPICERKI ~ PODCIŒNIENIOWA WYMIANA OLEJÓW ~ ODGRZYBIANIE OZONEM UK ADÓW KLIMATYZACJI ~ WYMIANA CZYNNIKA CH ODZ CEGO KLIMATYZACJI 13

8 PE NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH CITROEN PEUGEOT RENAULT CBC -10% dotyczy zmiany koloru auta CRACOW BUSINESS CORPORATION sklep i serwis Kraków ul. G³owackiego 56 CBC tel. sklep (12) tel. serwis (12) RECORD PURFLUX VALEO SASIC PÓ OSIE, CH ODNICE I INNE D UGOLETNIE DOŒWIADCZENIE W ASO SZYBKIE NAPRAWY BIE CE - PRZEGL DY OKRESOWE - WYMIANA OLEJU, FILTRÓW, VW SPRZ G A, ROZRZ DU - NAPRAWY HAMULCÓW FORD - KONSERWACJA PODWOZI SPECJALIZACJA ul. Lubocka 123, tel ,

9 MECHANIKA ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA Kraków, ul. Cechowa 129 tel.: , nowe opony przek³adki opon klimatyzacja elektromechanika mechanika czêœci zamienne elektroniczna diagnostyka zapraszamy: pn. - pt.: , sob,: SPECJALIZACJA: Dane adresowe Asortyment paliw Us³ugi Bieruñ, ul. Krakowska 107, tel Chy ne 297A, tel Czarny Dunajec, ul. Kolejowa 30D, tel Gorlice, ul. Biecka, tel Kraków, ul. Bulwarowa 1, tel Kraków, Al. Jana Paw³a II 37b, tel Kraków, ul. Opolska 60, tel Kraków Pasternik 65, tel Kraków Pasternik 66, tel Kraków, ul. Powstañców Wlkp. 13, tel Kraków, ul. Rzebika 6, tel Kraków, ul. Wielicka 22, tel Kraków, ul. Zakopiañska 290, tel Ksi¹ Wielki Chrusty, tel Mogilany, ul. Krakowska 24, tel Niepo³omice, ul. Akacjowa, tel Nowy S¹cz, ul. Tarnowska 177, tel S³omniki, ul. Krakowska 62, tel Kraków, ul. Kapelanka 14, tel Kraków, os. Kombatantów 20, tel Kraków, Al. Pokoju 91, tel Wieliczka, ul. Krakowska 37, tel Kraków, ul. G. Libertowska 2, tel Kraków, ul. Opolska 9, tel Kraków, ul. Bratys³awska 1, tel Kraków, ul. J. Conrada 36, tel Kraków, ul. J. Conrada 33, tel Kraków, ul. Kapelanka 37, tel Kraków, ul. Marii Konopnickiej 78, tel Kraków, Al. Pokoju 65, tel Kraków, ul. Stoja³owskiego 1, tel Kraków, ul. Wielicka 77, tel Kraków, ul. Witosa 20, tel Kraków, ul. Zakopiañska 48, tel Kraków, ul. Armii Krajowej 10, tel Kraków, os. Dywizjonu a, tel Kraków, ul. Lublañska 16a, tel Kraków, ul. Mogilska 81, tel Kraków, ul. Powstañców Wlkp.17,tel Kraków, ul. Wielicka 183, tel Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG FS 95, FSD, VP, VPR, VPD, LPG FS 95, FSD, VP, VPR, VPD, LPG FS 95, FSD, VP, VPD FS 95, FSD, VP, VPR, VPD FS 95, FSD, VP, VPR, VPD FS 95, FSD, VP, VPR, VPD, LPG FS 95, FSD, VP, VPD, LPG FS 95, FSD, VP, VPR, VPD FS 95, FSD, VP, VPR, VPD FS 95, FSD, VP, VPR, VPD, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG S, O, K S, K, R S, O, K S, M, O, K, MR, R S, O, K S S, M, O, K, MR, FF, R S, O, K S, O, K, MR, FF S, M, O, K, MR S, M, O, K, MR S, M, O, K, R S S, K, R S, MR S, M, O, K S, K S, K, FF S, M, O, K, N S, M, O, K, FF, R S, K, FF, S, K, FF S, M, O, K S, M, O, K, G S, K, G S, M, O, K, G S, M, O, K, G S, K, FF S, M, O, K, G S, M, O, K, G, FF S, M, O, K, G S, M, O, K S, M, O, K, G S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF WYKAZ POLECANYCH STACJI BENZYNOWYCH LEGENDA PALIWA: Pb 95: benzyna bezo³owiowa Eurosuper 95; Pb 98: benzyna bezo³owiowa 98; ON: olej napêdowy; LPG: gaz; SP-95: suprema; SP-98: suprema 98 oktanowa; VP: benzyna V-Power; VPR: benzyna V-Power 99 oktanowy; VPD: olej napêdowy V-Power; DN-98: benzyna DYNAMIC; DN-ON: olej napêdowy DYNAMIC; FS 95: Fuel Save; FSD: Fuel Save Diesel. US UGI: S: sklep 24h, M: myjnia, MR: myjnia rêczna, O: odkurzacz, K: pompowanie opon (kompresor), G: sprzeda butli z gazem p³ynnym, N: najazd samochodowy, W: wypo yczalnia przyczep, FF: fast food, P: prysznic, R: restauracja 16 17

10 Piotr Ziarko KUPONY KUPONY RABATOWE RABATOWE Po prostu wytnij i zostaw w firmie na któr¹ wystawiony jest kupon. Bez adnych dodatkowych zobowi¹zañ i gwiazdek. CENTRO GUM Kraków, ul. G³owackiego 14 tel. (12) tel./fax (12) Pompowanie kó³ azotem kwota do zap³aty 0 z³,01 KUPONY RABATOWE Przegl¹d letni w sk³ad którego wchodzi: kontrola oœwietlenia, kontrola uk³adu wydechowego, kontrola zawieszenia, kontrola uk³adu kierowniczego, kontrola jakoœci oraz poziomu p³ynów, kontrola uk³adu hamulcowego, badanie akumulatora i ³adowania Miesiêczny abonament w internetowym systemie zapytañ o czêœci motoryzacyjne H PR Oferta dotyczy tylko firm motoryzacyjnych Kraków, Pl. Serkowskiego 5 tel./fax (12) tel. (12) Odgrzybianie klimatyzacji metod¹ ozonow¹ kwota do zap³aty 0,01 z³ kwota do zap³aty 12,30 z³ kwota do zap³aty 35,00 z³ 18 Miesiêczna reklama o wymiarze jednego modu³u ( 65 x 30 mm) czarno-bia³ego wraz z przygotowaniem grafiki. Pe³ny serwis klimatyzacji (pró nia 20 minut) Us³uga nie uwzglêdnia ceny gazu. Gaz dodatkowo p³atny: 10 z³ za 100 gram. kwota do zap³aty 43,30 z³ kwota do zap³aty 69,00 z³ 19

11 KUPONY RABATOWE KUPONY KUPONY RABATOWE RABATOWE nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony. kupon wa ny do Po prostu wytnij i zostaw w firmie na któr¹ wystawiony jest kupon. Bez adnych dodatkowych zobowi¹zañ i gwiazdek. CENTRO GUM Kraków, ul. G³owackiego 14 tel. (12) tel./fax (12) Zapraszamy: Poniedzia³ek - Pi¹tek od 8 do 18, Sobota od 8 do nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony. kupon wa ny do nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony. kupon wa ny do nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony. kupon wa ny do nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony. kupon wa ny do nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony. kupon wa ny do Przed realizacj¹ kuponu wymagana jest wczeœniejsza rezerwacja telefoniczna pod numerem: Przed realizacj¹ kuponu wymagana jest wczeœniejsza rezerwacja telefoniczna pod numerem: lub H PR Kraków ul. Bora Komorowskiego 11 tel , Aby zrealizowaæ kupon wymagane jest podpisanie stosownego zlecenia. Wszelkie informacje pod numerem: lub mailowo: Mo liwy jest bezp³atny dojazd Kraków, Pl. Serkowskiego 5 tel./fax (12) tel. (12) Aby zrealizowaæ kupon wymagane jest podpisanie zlecenia na publikacje reklamy. Po kontakcie telefonicznym pod numerem: mo liwy jest bezp³atny dojazd. Przed realizacj¹ kuponu wymagana jest wczeœniejsza rezerwacja telefoniczna pod numerem: Kraków ul. Bora Komorowskiego 11 tel , Redakcja : Kraków, Al. J. S³owackiego 17A tel./fax (12) Redaktor naczelny: Robert Lorenc Reklama: tel. (12) tel Zamawianie internetowego wydania gazety: Wyprodukowano w Polsce Wydawca: Firma Us³ug Reklamowych "" Kraków, Aleja Juliusza S³owackiego 17A Wszelkie prawa zastrze one. Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³anych tekstów i nanoszenia w³asnych tytu³ów. Fotografie oraz dane umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ prezentowanego Reklamodawcy. Pisownia artyku³ów zgodna z oryginaln¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci. Wszystkie znaki graficzne firm umieszczane s¹ na pracujemy na komputerach dostarczonych przez firmê zeskanuj kod i sprawdÿ e-wersje odpowiedzialnoœæ Reklamodawcy. Wydawca ma prawo odmówiæ umieszczenia reklamy niezgodnej z przepisami lub interesem Wydawcy. wyd. A : KRAKÓW - WIELICZKA numer zamkniêto: dla.pl 21

12 NAPRAWA POJAZDÓW osobowych, ciê arowych i dostawczych oraz koparek i maszyn budowlanych (MAN, SCANIA, DAF, VOLVO, IVECO, MERCEDES, RENAULT, DUTZ, OPEL, BMW, VW, AUDI, SKODA i inne) DIESEL SERWIS KRAKÓW ul. NIEPO OMSKA 55 tel./fax kom SERWIS CZYNNY: PN.-PT.,8-17 NAPRAWA SILNIKÓW DIESLA DIAGNOSTYKA POJAZDÓW NAPRAWA POMPOWTRYSKIWACZY do samochodów osobowych i ciê arowych LAKIERY SAMOCHODOWE NARZÊDZIA LAKIERNICZE Lakiery w aerozolach TAPICERSTWO MEBLOWE - renowacja mebli ( wspó³czesne i antyki ) - wystroje wnêtrz i lokali wg. indywidualnego projektu TAPICERSTWO SAMOCHODOWE - tapicerka skórzana i welurowa - pokrowce na siedzenia - naprawa foteli NAPRAWA POMP WTRYSKOWYCH: rzêdowe, rotacyjne,common rail, EDC, VE, VA, VP-44, 29-30, CP, BOSCH, ZEXEL, PERKINS, MOTORPAL, DELPHI, DENSO SPRAWDZENIE ORAZ NAPRAWA WTRYSKIWACZY do samochodów osobowych i ciê arowych OS. GRÊBA ÓW, UL. GEODETÓW 18 B KRZYSIEK KRAKÓW Al. 29-go Listopada 154 tel. (12) Kraków, ul. Pachoñskiego 11, tel. (12) C êœ i d Y tki h t z c o wsz s c au Mobil

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Katalog wybranych produktów

Katalog wybranych produktów Skwierzyna 02-04-2014 Katalog wybranych produktów Termin ważności oferty: 14-04-2014 1 1. Wyważarka SICAM SBM 55s (samochody osobowe) cena targowa netto: 7 100,- Elektroniczna wyważarka z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

MERCEDES-BENZ Klasa GL 500 BlueTEC 4MATIC DESIGNO

MERCEDES-BENZ Klasa GL 500 BlueTEC 4MATIC DESIGNO MERCEDES-BENZ Klasa GL 500 BlueTEC 4MATIC DESIGNO Adres źródłowy: http://www.presidents.pl/ogloszenie,186,html Silnik Benzyna Pojemność 4.663 cm3 Moc 435 KM Nadwozie Terenowe Skrzynia biegów 7 - biegowa;

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U Numer szkody / sprawy SM-4/2016_EL803U Nr kalkulacji 1825 DANE WYKONUJĄCEGO Użytkownik Walewski Andrzej Nr licencji 68236 DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 4872/5/6-959 Andrzej Pokrywa Andrzej Juszczak PGD/TYC/29003/6/05/20 Nr zlecenia Data raportu Data oględzin 23-05-206 23-05-206 Miejsce oględzin ul.

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce z dnia: 2014/07/03 OPINIA Nr: Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308 Zleceniodawca: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce Właściciel: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: 66900 PLN brutto. Poznań - Komorniki / Volkswagen Jetta 2014 SalonPL TDI CR 110KM ASO 1 rej. 02.2015 Pakiet Business

Oferta. Cena: 66900 PLN brutto. Poznań - Komorniki / Volkswagen Jetta 2014 SalonPL TDI CR 110KM ASO 1 rej. 02.2015 Pakiet Business Oferta Poznań - Komorniki / Volkswagen Jetta 2014 SalonPL TDI CR 110KM ASO 1 rej. 02.2015 Pakiet Business Cena: 66900 PLN brutto Vin: WVWZZZ16ZFM008172 Drzwi: 4 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa:

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 148168/5/16-9527 Data raportu inż. Andrzej Ciecieręga Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/24757/16/04/29 Miejsce oględzin Nr zlecenia 11-05-2016

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Napêdy bezstopniowe pasowe

Napêdy bezstopniowe pasowe Napêdy bezstopniowe pasowe 2 Podwójny napêd na pasy klinowe szerokie RF b P 1 max. = 160 kw Ko³o pasowe regulowane Rb montowane jest na wale napêdowym (np. silnika elektrycznego), a ko³o sprê ynowe Fb

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t. Cena (brutto): zł. Komfort. Bezpieczeństwo. Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie

Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t. Cena (brutto): zł. Komfort. Bezpieczeństwo. Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t Cena (brutto): 102 450 zł Typ nadwozia dostawcze Pojemność silnika (ccm) 2464 Moc silnika 146 Rodzaj paliwa diesel Typ silnika 2.5 CDTI 146KM Pojemność bagażnika

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

MERCEDES-BENZ Klasa S 350 BlueTEC Long

MERCEDES-BENZ Klasa S 350 BlueTEC Long MERCEDES-BENZ Klasa S 350 BlueTEC Long Adres źródłowy: http://www.presidents.pl/ogloszenie,179,html Silnik Diesel Pojemność 2.987 cm3 Moc 258 KM Nadwozie Limuzyna Skrzynia biegów 7 - biegowa; automatyczna

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT Oferta ograniczona w czasie od 23 wrzeœnia do 30 listopada. 2013 r. -20% OFERTA DOTYCZY WYMIANY OLEJU SILNIKOWEGO NA OLEJ TOTAL ORAZ

Bardziej szczegółowo

MERCEDES-BENZ Klasa CLS 350 CDI 4MATIC

MERCEDES-BENZ Klasa CLS 350 CDI 4MATIC MERCEDES-BENZ Klasa CLS 350 CDI 4MATIC Adres źródłowy: http://www.presidents.pl/ogloszenie,234,html Silnik Diesel Pojemność 2.987 cm3 Moc 265 KM Nadwozie Coupe Skrzynia biegów 7 - biegowa; automatyczna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Parametry samochodu pogotowia wod-kan przystosowanego do ciągnięcia przyczepy z minikoparką o masie eksploatacyjnej 1,9 Mg: 1. Samochód fabrycznie nowy.

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie z poniższym harmonogramem:

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

33 200 PLN cena do uzgodnienia

33 200 PLN cena do uzgodnienia LELLEK GROUP Źródło: http://portal.lellek.pl/lel/komis/auto10960,skoda.pdf?grupa=1 Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:32 Skoda Fabia 1.6 TDI 75KM Dealer Skoda Używany ROK2013 MOC75 KM PRZEBIEG115 217

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

MERCEDES-BENZ Klasa S 350 BlueTec 4MATIC

MERCEDES-BENZ Klasa S 350 BlueTec 4MATIC MERCEDES-BENZ Klasa S 350 BlueTec 4MATIC Adres źródłowy: http://www.presidents.pl/ogloszenie,28,html Silnik Diesel Pojemność 2.987 cm3 Moc 258 KM Nadwozie Limuzyna Skrzynia biegów 7 - biegowa; automatyczna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Jak chroni Twoje assistance? Polski rynek ubezpieczeń samochodowych

Jak chroni Twoje assistance? Polski rynek ubezpieczeń samochodowych Jak chroni Twoje assistance? Polski rynek ubezpieczeń samochodowych od kilku lat dynamicznie się rozwija. Jak podaje GUS w roku 2000 w Polsce było 14,1 mln zarejestrowanych pojazdów, a do roku 2008 ich

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE 1 z 6 2011-08-02 15:08 Twingo Konfigurator UWAGA! Wszystkie informacje zawarte w konfiguratorze w tym ceny, zdjęcia samochodów, dostępność, nie stanowią w żaden sposób oferty handlowej w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma z dnia: 2015/12/04 Ekspertyza numer: Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Właściciel: SG Equipment

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki i przeka niki

Bezpieczniki i przeka niki SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KABINIE (1016) Lokalizacja Modu ten znajduje si w kabinie, po stronie kierowcy. Etykieta z przeznaczeniem bezpieczników COUPE CONSO MEMO INJECT ABS STOP R SHUNT ALIM UCH SE2023

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: 99900 PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Audi A3 2014 2.0TDI 150KM S-Tronic SalonPL VAT23. Vin: WAUZZZ8V2EA138879.

Oferta. Cena: 99900 PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Audi A3 2014 2.0TDI 150KM S-Tronic SalonPL VAT23. Vin: WAUZZZ8V2EA138879. Oferta Poznań - Przeźmierowo / Audi A3 2014 2.0TDI 150KM S-Tronic SalonPL VAT23 Cena: 99900 PLN brutto Vin: WAUZZZ8V2EA138879 Drzwi: 5 Skrzynia biegów: automatyczna Rodzaj paliwa: diesel Moc: 150 Rocznik:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: 70900 PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Volkswagen Golf 2014 1.4 TSI 140KM SalonPL VAT23% Gwarancja. Vin: WVWZZZAUZEP597640.

Oferta. Cena: 70900 PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Volkswagen Golf 2014 1.4 TSI 140KM SalonPL VAT23% Gwarancja. Vin: WVWZZZAUZEP597640. Oferta Poznań - Przeźmierowo / Volkswagen Golf 2014 1.4 TSI 140KM SalonPL VAT23% Gwarancja Cena: 70900 PLN brutto Vin: WVWZZZAUZEP597640 Drzwi: 5 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: benzyna Moc: 140

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

MERCEDES-BENZ Klasa S 350 BlueTec 4MATIC

MERCEDES-BENZ Klasa S 350 BlueTec 4MATIC MERCEDES-BENZ Klasa S 350 BlueTec 4MATIC Adres źródłowy: http://www.presidents.pl/ogloszenie,116,html Silnik Diesel Pojemność 2.987 cm3 Moc 258 KM Nadwozie Limuzyna Skrzynia biegów 7 - biegowa; automatyczna

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Nowe BMW serii 5 Limuzyna. 530i, 530i xdrive.

Dane techniczne. Nowe BMW serii 5 Limuzyna. 530i, 530i xdrive. 10/2016 strona 1 Dane techniczne. 530i, 530i xdrive. BMW 530i Limuzyna BMW 530i xdrive Limuzyna Karoseria Liczba drzwi / miejsc 4 / 5 4 / 5 Dł. / szer. / wys. (pusty) mm 4936 / 1868 / 1479 4936 / 1868

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/185/2011 RADY MIASTA KOSZALIN. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XV/185/2011 RADY MIASTA KOSZALIN. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XV/185/2011 RADY MIASTA KOSZALIN z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT Oferta ograniczona w czasie od 23 wrzeœnia do 30 listopada. 2013 r. -20% OFERTA DOTYCZY WYMIANY OLEJU SILNIKOWEGO NA OLEJ TOTAL ORAZ

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY na realizację

Bardziej szczegółowo

MERCEDES-BENZ Klasa S 350 BlueTEC Long AMG Nowy Model

MERCEDES-BENZ Klasa S 350 BlueTEC Long AMG Nowy Model MERCEDES-BENZ Klasa S 350 BlueTEC Long AMG Nowy Model Adres źródłowy: http://www.presidents.pl/ogloszenie,168,html Silnik Diesel Pojemność 2.987 cm3 Moc 258 KM Nadwozie Limuzyna Skrzynia biegów 7 - biegowa;

Bardziej szczegółowo

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego:

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wpisaã tak - nie i (uwagi wùasne oferenta lub ¹dane dodatkowe dane techniczne) 1. Podwozie fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: 82900 PLN brutto. Poznań - Wysogotowo / Volkswagen CC 2013 DSG SalonPL SerwASO Navi Dynaudio. Vin: WVWZZZ3CZDE556163.

Oferta. Cena: 82900 PLN brutto. Poznań - Wysogotowo / Volkswagen CC 2013 DSG SalonPL SerwASO Navi Dynaudio. Vin: WVWZZZ3CZDE556163. Oferta Poznań - Wysogotowo / Volkswagen CC 2013 DSG SalonPL SerwASO Navi Dynaudio Cena: 82900 PLN brutto Vin: WVWZZZ3CZDE556163 Drzwi: 5 Skrzynia biegów: automatyczna Rodzaj paliwa: benzyna Moc: 160 Rocznik:

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski Informacje handlowe Szczegółowe informacje dotyczące oferty: Telefon: 52 320 56 50 E-mail: salon@bieranowski.pl ŠKODA Citigo 5-drzwiowy Wersja specjalna Monte Carlo Kolor: Czerwień Tornado Niemetalizowany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) TERMINY Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie w terminie nieprzekraczającym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1 /pieczęć / Parametry techniczne autobusu Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500 2. Szerokość autobusu (bez lusterek) [mm] min. 1900 3. Rozstaw osi [mm] min.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

IMPREZA 07MY * * Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena

IMPREZA 07MY * * Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena 01 IMPREZA 07MY Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena Wersja sedan Impreza 2.5 WRX 000 Impreza 2.5 WRX SUN Impreza 2.5 WRX STI 77/105 77/105 manualna automatyczna 1498 1498 18 160 19 490 118/160

Bardziej szczegółowo

Oferta na zakup samochodu marki: BMW

Oferta na zakup samochodu marki: BMW Oferta na zakup samochodu marki: BMW AUTOMERITUM s.c. S. Wojdak-Chałupczak, C. Chałupczak ul. Królowej Jadwigi 243A, 30-218 Kraków email: biuro@automeritum.pl, tel.: +48 12 307 77 66, fax: +48 12 395 39

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę Załącznik nr 4 UMOWA NR... (wzór) zawarta w dniu..r. w Kielcach pomiędzy: 1/ Województwem Świętokrzyskim - Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z siedzibą ulica Łódzka

Bardziej szczegółowo

Oferta Cena: 31500 PLN brutto Vin: Drzwi: Skrzynia biegów: Rodzaj paliwa: Moc: Rocznik: Przebieg: Pojemność skokowa:

Oferta Cena: 31500 PLN brutto Vin: Drzwi: Skrzynia biegów: Rodzaj paliwa: Moc: Rocznik: Przebieg: Pojemność skokowa: Oferta Škoda Citigo 2014 1.0 benzyna 75 KM - Salon Polska - Serwi Cena: 31500 PLN brutto Vin: TMBZZZAAZED637415 Drzwi: 3 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: benzyna Moc: 75 Rocznik: 2014 Przebieg:

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Seat Leon Nadwozie: hatchback. Vin: vsszzz5fzfr Drzwi: 5

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Seat Leon Nadwozie: hatchback. Vin: vsszzz5fzfr Drzwi: 5 Oferta Poznań - Przeźmierowo / Seat Leon 2015 Cena: 62 500 PLN brutto Nadwozie: hatchback Vin: vsszzz5fzfr102894 Drzwi: 5 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: benzyna Moc: 125 KM Rocznik: 2015 Przebieg:

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław. 2. Przedmiot zamówienia:

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław. 2. Przedmiot zamówienia: Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI Honda Civic... 3 Honda Accord... 5 Honda CR-V... 7 ver. zdj 1.3, 06.03.2007 2 Honda Civic Honda Civic 3D, 5D (model 2006)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Samochody Użytkowe. Crafter Podwozie. Rok modelowy Ważny od

Samochody Użytkowe. Crafter Podwozie. Rok modelowy Ważny od Crafter Podwozie Rok modelowy 016 Ważny od 1.05.015 Samochody Użytkowe 1 Modele bazowe rozstaw osi [mm] rodzaj kabiny silnik moc [kw/km] norma emisji spalin* układ siedzeń cena PLN bez VAT cena PLN z VAT

Bardziej szczegółowo

Oferta na zakup samochodu marki: BMW

Oferta na zakup samochodu marki: BMW Oferta na zakup samochodu marki: BMW Informacje podstawowe: Marka: BMW Model: F31 320d Sport Line Rodzaj nadwozia: Touring/kombi Numer VIN: WBA3K31020F662650 Pierwsza rejestracja/produkcja: 07.03.2013/22.02.2013

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Specjalne zabezpieczenie antykradzieżowe nie

Specjalne zabezpieczenie antykradzieżowe nie Numer wyceny 791 Data wyceny 2014-08-08 Wycena na dzień 2014-08-08 Numer licencji / użytkownik 19206 / EurotaxGlass's Polska Sp. z o.o. DANE POJAZDU - kod EC 0066490 Numer rejestracyjny / numer VIN / Data

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo