KATALOG. Mercedes Benz. Nowy. dla kierowców. [prezentacja] Najdro szy. Opel Astra. Lexus. kamper œwiata? [ caravaning ] OPC [ tuning ]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG. Mercedes Benz. Nowy. dla kierowców. [prezentacja] Najdro szy. Opel Astra. Lexus. kamper œwiata? [ caravaning ] OPC [ tuning ]"

Transkrypt

1 [ kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] WYszukiwarka z c o wsz s c au C êœ i d Y tki h t ISSN wyd.a nr 6 (236) CZERWIEC 2012 KRAKÓW - WIELICZKA Opel Astra OPC [ tuning ] Lexus RX 450h [ test ] Najdro szy kamper œwiata? [ caravaning ] Nowy Mercedes Benz GL [prezentacja]

2 ZAJMUJEMY SIÊ NAJNOWSZEJ GENERACJI SILNIKAMI WYSOKOPRÊ NYMI sprzeda felg aluminiowych i opon /ceny konkurencyjne/ pomiary: ciœnienia pomp paliwa, kompresji silnika i ciœnienia oleju; remonty silników i skrzyñ biegów MT, AT; GTO laserowa geometria zawieszenia 12''-22''; pomiar gruboœci pow³oki lakierniczej; wymiana t³umików; monta haków holowniczych; przek³adki silników, osobowe / 3.5t AUTO-SERWIS-GRZYBEK ELEKTROMECHANIKA MECHANIKA pojazdowa komputerowa DIAGNOSTYKA SILNIKA OBS UGA I NAPRAWA KLIMATYZACJI BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO SERWIS OGUMIENIA - run flat MYJNIA rêczna Kraków, ul. Przewóz 34A pomoc drogowa24h holowanie tel tel DZIA AMY OD 1990 ROKU PE NA ELEKTRONIKAAUTA: ABS i EBD,SRS ASR,KLIMA itp. od 2011 roku wspó³pracujemy z grup¹ ORLEN OIL! Wszystko dla Twojego uk³adu wydechowego T UMIKI C êœ i d z c o wsz s c au Y tki h t 02 AUTO - WYDECH - Kraków, ul. Bieñczycka 2 a Hurtownia: tel. (12) , tel./fax Serwis: (12) , zapraszamy: poniedzia³ek - sobota od T³umiki - Katalizatory. Mechanika Pojazdowa Kraków, ul. ó³kiewskiego 28 (Rondo Grzegórzeckie) tel. (12) , P ONKA Blacharstwo - Lakiernictwo - Mechanika Kraków, os. Szkolne 26 ( teren Zespo³u Szkó³ Mech. ) tel. (12) , tel.kom BLACHARSTWO POJAZDOWE Ryszard Witanowski Kraków, ul. Ks. Józefa 134 a tel. (12) Kraków, ul. Wielicka 250 tel , ZAPRASZAMY: poniedzia³ek - pi¹tek: , sob: BEZP ATNA WYMIANA OLEJU Mobil SERWIS: - komputerowa diagnostyka samochodów - pe³ny serwis pogwarancyjny - klimatyzacja ( monta - obs³uga ) - serwis ogumienia SKLEP: - czêœci zamienne do samochodów, oryginalne i tañsze zamienniki UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: - korzystne pakiety KREDYTY: - samochodowe - gotówkowe ( expresowo ) Sprzeda - Monta t³umików i akcesoriów - wymiana t³umików Mechanika samochodowa - wymiana klocków hamulcowych - plecionki Blacharstwo i Lakiernictwo Wypo yczamy samochody BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO: - kompleksowe bezgotówkowe naprawy blacharsko-lakierniczne - ca³odobowa pomoc drogowa tel PRZEGL DY REJESTRACYJNE WSZYSTKICH POJAZDÓW DO 3,5 T 03

3 [ ] PREZENTACJA Ok³adka Nowy Mercedes-Benz GL Piêæ modeli w ró nych klasach. Mercedes oferuje dziœ najszersz¹ gamê SUV-ów na œwiecie. Poza Klas¹ GL paleta obejmuje œredniej wielkoœci GLK, Klasê R, Klasê M oraz klasyczn¹ terenówkê, czyli Klasê G. Dziœ SUV-y to 1/5 œwiatowej sprzeda y Mercedes-Benz. "Nowa Klasa GL wje d a na czo³ow¹ pozycjê w segmencie podœwietlane, aluminiowe progi, wydatne os³ony nadkoli oraz 5-ramienne obrêcze AMG o œrednicy 21 cali. Za nimi kryj¹ perforowane tarcze hamulcowe o œrednicy 19 cali i os³ony zacisków sygnowane przez Mercedes-Benz. Wewnêtrzne bogactwo Mnóstwo przestrzeni, starannie dopracowane detale i zaprojektowana ze smakiem deska rozdzielcza - kabina Klasy GL to spokojna przystañ, tak charakterystyczna dla wszystkich modeli marki Mercedes-Benz. Atmosferê podkreœlaj¹ inkrustacje z drewna lub aluminium, chromo- Nowy wymiar bezpieczeñstwa Obok standardowych systemów aktywnego i pasywnego bezpieczeñstwa (m.in. siedem poduszek powietrznych, trzypunktowe pasy dla pasa erów wszystkich siedzeñ, pirotechniczne napinacze pasów z ogranicznikami si³y napiêcia, ESP, ASR, ABS i Pre-Safe), lista standardowego wyposa enia nowego modelu obejmuje niedostêpne wczeœniej rozwi¹zania, jak na przyk³ad uk³ad ostrzegania przed kolizj¹ Collision Prevention Assist (CPA) oraz Attention Assist, monituj¹cy stopieñ Zasilany silnikiem wysokoprê nym GL 350 BlueTEC 4Matic zu ywa œrednio 7,4 l/100 km Informacji dostarcza foto: Mercedes Benz Pre-Safe Brake z autonomiczn¹ funkcj¹ hamowania w sytuacjach niebezpiecznych, zbyt póÿno dostrze onych przez kierowcê. Wœród opcji znalaz³y siê równie systemy Active Lane Keeping Assist, Active Blind Spot Assist oraz Speed Limit Assist. Asystent parkowania Active Parking Assist wyrêcza kierowcê w zajmowaniu i opuszczaniu miejsca parkingowego, a kamera 360 pozwala œledziæ na wyœwietlaczu systemu Comand pozycjê pojazdu z lotu ptaka oraz obraz ze wszystkich stron nadwozia, dostarczany przez wiêcej na: katalogdla kierowcow.pl luksusowych SUV-ów. Kompleksowy zestaw systemów wspomagania gwarantuje jej poziom bezpieczeñstwa i komfortu równy Klasie S. I to nawet poza utwardzonymi szlakami" - podkreœla Joachim Schmidt, Executive Vice President Mercedes-Benz Cars, Sales & Marketing. Dynamiczna, elegancka, a nade wszystko silna nowa Klasa GL zdecydowanie manifestuje swoj¹ przynale noœæ do gamy SUV-ów z gwiazd¹. Potê ne wloty powietrza zapewniaj¹ jej sta³y dostêp œwie ego powietrza, a wyrafinowane wzornictwo przednich lamp podkreœlaj¹ ³añcuchy diod LED w chromowanej oprawie. Lœni¹ce listwy ochronne zderzaków i progów tylko pieczêtuj¹ pewnoœæ, z jak¹ Klasa GL pokonuje kolejne kilometry. Przykuwaj¹ce uwagê nadwozie (d³./szer./wys.: 5120 mm / 2141 mm / 1850 mm) ma wywa one proporcje, a to dziêki krótkim zwisom, wznosz¹cej siê ku górze linii bocznych okien i spojlerowi tylnej klapy. Tak jak w poprzedniku, na odleg³oœæ miêdzy osiami przypada tu a 3075 mm. 04 zeskanuj kod i przeczytaj ca³y tekst W standardowej specyfikacji Klasa GL przemieszcza siê na ko³ach z 10-ramiennymi obrêczami o œrednicy 18 cali. W opcji dostêpne s¹ felgi o œrednicy do 21 cali. Po raz pierwszy Mercedes-Benz GL dostêpny jest tak e z pakietem stylizacyjnym AMG Exterior Sport. Poza ospojlerowaniem przedniego i tylnego zderzaka, obejmuje on wane akcenty i tapicerka z oddychaj¹cej skóry Artico z kontrastowymi przeszyciami. Czytelne, okr¹g³e wskaÿniki rozdzielone kolorowym wyœwietlaczem s¹siaduj¹ z wysoko zamocowan¹ konsol¹ œrodkow¹, nad któr¹ dominuje ekran systemu komunikacji, nawigacji i rozrywki. Pojemniki na kubki na yczenie mog¹ byæ podgrzewane lub ch³odzone. Sterowanie poszczególnymi funkcjami systemu Comand odbywa siê za poœrednictwem kontrolera, zlokalizowanego miêdzy fotelami. Obok znalaz³y siê sterowniki s³u ¹ce do zmiany ustawieñ zawieszenia pneumatycznego Airmatic oraz do wyboru programów terenowych. Wyposa enie seryjne obejmuje obszyt¹ skór¹ nappa kierownicê z manetkami do zmiany biegów oraz dwunastoma klawiszami funkcyjnymi. W ramach opcjonalnego pakietu designo Exclusive, dostêpna jest ekskluzywna, pikowana tapicerka ze skóry nappa. Fotele w uk³adzie zapewniaj¹ wiêcej miejsca od poprzednika na wysokoœci ramion, kolan i g³owy. Œrodkowa kanapa oferuje dodatkowe mo liwoœci ustawieñ i dopasowania przestrzeni baga owej o pojemnoœci od 680 do 2300 litrów. Standardowo model wyposa ony jest w elektrycznie sterowany trzeci rz¹d siedzeñ. Kolejna nowoœæ to uk³ad Easy-Entry, u³atwiaj¹cy dostêp do ostatnich dwóch miejsc (równie dostêpny z elektrycznym sterowaniem). zmêczenia kierowcy. Jedn¹ z innowacji jest seryjny system Crosswind Assist, który ogranicza wp³yw bocznego wiatru na prowadzenie pojazdu poprzez wybiórcze impulsy, generowane w uk³adzie hamulcowym. Nad stabilnoœci¹ na drodze czuwa tak- e system kontroli ³adunku oraz uk³ad Steer Control, sugeruj¹cy kontry kierownicy w momentach krytycznych, takich jak utrata przyczepnoœci. Na yczenie dostêpny jest system kontroli odleg³oœci Distronic Plus, asystent hamowania BAS Plus oraz uk³ad zapraszamy: pon-pt 7-19 sob STACJA KONTROLI POJAZDÓW PRZEGL DY REJESTRACYJNE motocykle, samochody do 3,5t, przyczepy i ci¹gniki rolnicze SAM. INST. GAZOWE SERWIS SAMOCHODOWY KLIMATYZACJE F.H.U. KARAT Kraków Al. Jana Paw³a II 37/1A [na terenie Politechniki Czy yny] tel , cztery osobne kamery. Bezpieczeñstwo w warunkach kiepskiej widocznoœci zapewniaj¹ biksenonowe reflektory wraz z systemami Intelligent Light System (ILS), Adaptive Highbeam Assist oraz Night View Assist Plus. Nowy Klasa GL wykazuje równie najwy szy poziom ochrony niezmotoryzowanych uczestników ruchu: pieszych i rowerzystów. G³adkie kontury elementów przedniego pasa, lusterek i zwiêkszenie odleg³oœci miêdzy mask¹ a elementami silnika ograniczaj¹ ryzyko odniesienia obra eñ, podobnie jak montowana standardowo aktywna maska, która ma zwiêkszon¹ powierzchniê deformacji i ogranicza si³y dzia³aj¹ce na cia³o pieszego lub rowerzysty. Zastosowanie wydajnoœciowego pakietu BlueEfficiency i nowoczesnych jednostek napêdowych umo liwi³o znaczne ograniczenie apetytu nowego modelu. Zasilany silnikiem wysokoprê nym GL 350 BlueTEC 4Matic zu ywa œrednio 7,4 l/100 km (o oko³o 20% mniej od poprzednika), a do tego ju dzisiaj spe³nia normê emisji Euro VI. W przypadku GL 500 4Matic BlueEfficiency, napêdzanego benzynowym silnikiem z bezpoœrednim wtryskiem paliwa BlueDirect o mocy 300 kw (408 KM), zu ycie paliwo spad³o o oko³o 18%. Poza standardow¹ funkcj¹ ECO start/stop, pakiet Blue- Efficiency obejmuje now¹, siedmiostopniow¹ przek³adniê automatyczn¹ 7G-Tronic Plus, inteligentne zarz¹dzanie osprzêtem silnika, elektryczne wspomaganie kierownicy i opony o zoptymalizowanych oporach toczenia... 05

4 PLAC TARGOWY BIEÑCZYCE [ ] TEST Lexus RX 450h Tekst: Micha³ Rogoziñski, Zachar Zawadzki Zdjêcia: Micha³ Rogoziñski Zrobi³em kiedyœ sonda wœród znajomych wiêkszoœæ zarzeka³a siê, e gdyby mog³a, to kupi³aby du ego SUVa. Dlaczego? Bo jest bezpieczny, patrzy siê na innych z góry, a w œrodku jest du o miejsca. Do tego limuzyny postarzaj¹, kombi s¹ jak baner: mam trójkê dzieci, coupe lubi¹ lanserzy, a hatchbacki - to oznaka braku finezji. No w³aœnie tylko, e SUVy zwykle poch³aniaj¹ maj¹tek na stacji paliw, a pewnego dnia mo na je zastaæ pod domem bez szyb i lusterek ekolodzy za nimi nie przepadaj¹. Mo e jednak da siê ze sob¹ wszystko pogodziæ? Pewnie, e siê da, trzeba tylko znaleÿæ jakiœ sposób. Silniki spalinowe maj¹ ju przepowiedzian¹ przysz³oœæ gablotê wystawow¹. Dlatego firmy musz¹ kombinowaæ. Ogniwa wodorowe? Fakt, s¹ tak ekologiczne, e szczêœliwe zwierzêta zaczê³yby siê chyba rozmna aæ przez p¹czkowanie razem z ekologami. Jednak zarazem s¹ na tyle niebezpieczne, e jedno auto mo e puœciæ z dymem pó³ miasta. A mo e zasilanie gazem CNG? To krótkotrwa³e rozwi¹zanie. Silnik elektryczny? Wydajny, zrywny i ograniczony przez bateriê, bo dalej nie potrafimy wyprodukowaæ lekkich i trwa³ych akumulatorów póki co w sam raz dla ludzi, którzy podpisuj¹ petycje na ratowanie wielorybów. Skoro trudno znaleÿæ coœ odpowiedniego, to po co siê œcieraæ? Przecie mo na to wszystko po³¹czyæ. A dok³adniej mówi¹c mo na porozumieæ ze sob¹ ekologiczny silnik elektryczny z brudnym i powiêkszaj¹cym dziurê ozonow¹ motorem spalinowym. Toyota spróbowa³a i pod koniec lat 90 stworzy³a Priusa, który jest produkowany do teraz. Pomimo, e jest dziwnie wygl¹daj¹cym wozem sprzedawanym w trudnej do zaakceptowania cenie, to odniós³ naprawdê ogromny sukces. Temat podchwyci³ Lexus, który zreszt¹ nale y do Toyoty. Tylko, e on mia³ nieco inny tok myœlenia. Toyota chcia³a, eby w Priusie dobrze czuli siê ludzie, którzy jedz¹ broku³y wyhodowane na w³asnej dzia³ce i zim¹ poruszaj¹ siê autem kieruj¹c w berecie. A Lexus? Ekologia to tylko nudny i modny dodatek wa niejsze s¹ osi¹gi. I chwa³a mu za to. Ekologiczne prawo nakazuje interesowanie siê ma³ymi silnikami, najlepiej rzêdowymi, 4-cylindrowymi, nie wiêkszymi ni 2l pojemnoœci. Panowie z Lexusa nawet nie zwracali na nie uwagi. Do najnowszej ods³ony RX wrzucili 3.5l motor benzynowy z szeœcioma cylindrami w uk³adzie widlastym dok³adnie taki, który ekolodzy pal¹ co weekend na stosie. Wycisnêli z niego 249KM i zaczêli siê zastanawiaæ, co jeszcze mo na z nim zrobiæ. Na przyk³ad da siê go uzupe³niæ o dodatkow¹ jednostkê elektryczn¹. Nie, to by by³o zbyt banalne. Ale ju dwa silniki elektryczne brzmi¹ ca³kiem nieÿle. W ten oto sposób ten przedni ma 167KM, czyli sporo wiêcej ni dwa Fiaty Panda, a tylny 68KM. I teraz nasuwa siê myœl: na Boga! W tym wozie jest prawie 500KM!. Spokojnie moc w hybrydach sumuje siê trochê inaczej, bo maj¹ du e straty energii. RX liczy dok³adnie 299KM. Du o mniej, ale nie ma³o. Wiêc jak to jeÿdzi? 06 Lexus RX 450h czy ekologia zawsze jest nudna? zeskanuj kod i przeczytaj ca³y tekst Na pocz¹tek wystarczy wejœæ do auta i wcisn¹æ przycisk. Po chwili fotel automatycznie ustawi siê w ulubionej pozycji, kierownica przysunie siê do cia³a, na tablicy rozdzielczej zaœwieci siê choinka kontrolek i... tyle. O tym, e auto jest gotowe do jazdy œwiadczy w sumie w³¹czaj¹ce siê radio i skrêtne, ksenonowe reflektory, które przed odpaleniem wykonuj¹ dziwny ruch, zupe³nie jakby chcia³y zerkn¹æ, co siê dzieje w okolicy i zdziwiæ siê jak bardzo dooko³a jest nieekologicznie. PóŸniej wystarczy ustawiæ wybierak bezstopniowego automatu w pozycji D, wcisn¹æ odrobinê gazu, a ten potê ny wóz odp³ynie bezszelestnie przed siebie. Tak potrafi poruszaæ siê wy³¹cznie na silnikach elektrycznych. Wiecie jakie miny maj¹ ludzie, gdy cichaczem zajedzie siê ich od ty³u na parkingu i zacznie tr¹biæ? Producent podaje, e taka jazda jest mo liwa do 40km/h, ale jeœli wóz nie pracuje pod obci¹ eniem, to w praktyce t¹ wartoœæ da siê przekroczyæ nawet blisko dwukrotnie. Proces mo na kontrolowaæ dziêki dziwnemu zegarowi, który zast¹pi³ miejsce obrotomierza wystarczy delikatnie operowaæ gazem i utrzymywaæ wskazówkê w odpowiednim polu. Gdy zabraknie mocy wtedy silniki elektryczne daj¹ sobie spokój, a do akcji dyskretnie wkracza widlaste monstrum. Tak naprawdê mo na to wyczuæ tylko delikatnymi wibracjami we wnêtrzu i cichym pomrukiem. Ten motor ma jednak dwie twarze. Przy wyprzedzaniu, gdy trzeba siêgn¹æ po pe³ne mo liwoœci hybrydy, znowu do³¹czaj¹ siê Kraków, ul. Fatimska 2 tel.: (12) tel. kom.: tel. kom.: CZÊŒCI NOWE I U YWANE DO SAMOCHODÓW JAPOÑSKICH ORAZ KOREAÑSKICH TOMEX Al. Gen. Andersa OS. PRZY ARCE OS. KRAKOWIAKÓW OS. SPÓ DZIELCZE czêœci SERWIS CENTRUM N. HUTY serwis OS. TEATRALNE OBROÑCÓW KRZY A serwis KOCMYRZOWSKA FATIMSKA Kraków ul. Cienista 14 tel.: CIENISTA BULWAROWA 14 wiêcej na: katalogdla kierowcow.pl dodatkowo jednostki elektryczne, a skrzynia biegów wrzuca spalinowy silnik na najwy sze obroty i tu siê zaczyna dziaæ. Gdyby wszystkie V-szóstki tak brzmia³y, to Chopin zamiast graæ, móg³by pracowaæ w banku. Ten motor daje czadu jak Osborne na koncercie i dÿwiêkiem bli ej mu do widlastej ósemki ni szóstki. Tylko, e pojawia siê tutaj drobny zgrzyt. Pocz¹tkowo myœla³em, e jak wsi¹dê do RX i zamknê drzwi, to ludzie za oknem zatrzymaj¹ siê w miejscu jak w modelu LS600h, a jedyne dÿwiêki, które bêdê s³ysza³, to wkurzaj¹ce sygna³y dochodz¹ce z tablicy rozdzielczej, uzupe³nione o mrugaj¹ce kontrolki. No niestety. Wóz doœæ dobrze izoluje otoczenie, pod warunkiem, e motor benzynowy nie wejdzie na obroty. Mi to zupe³nie nie przeszkadza, ale spracowany biznesman po 48h k³ócenia siê z personelem nie musi podzielaæ mojego zdania. Pozostaje jeszcze temat skrzyni biegów. Pracuje wolno i jest bezstopniowa, czyli przy wciœniêciu gazu w pod³ogê nieustannie utrzymuje silnik spalinowy na skraju rozsypania siê na pojedyncze czêœci, a sama p³ynnie zmienia swoje Gdyby wszystkie V-szóstki tak brzmia³y, to Chopin zamiast graæ, móg³by pracowaæ w banku prze³o enia, by auto mog³o przyspieszaæ. Ma te oczywiœcie mo liwoœæ symulacji poszczególnych biegów w trybie sekwencyjnym, ale wtedy sprawia takie wra enie, jakby chcia³a sprawdziæ jak d³ugo kierowca wytrzyma i z powrotem wróci do trybu automatycznego. 7.9s do setki to niez³y wynik w ponad 2-tonowym monstrum, ale to naprawdê nie jest wóz sportowy. Gdyby uk³ad kierowniczy by³ chirurgiem, to co drugi pacjent budzi³by siê po drugiej stronie, do tego jego wspomaganie jest doœæ mocne. Z kolei zawieszenie jest na tyle sztywne, by po szybszym wjechaniu w le ¹cego policjanta nie zrobiæ tego ju nigdy wiêcej drugi raz, ale zarazem na tyle sprê yste, eby RX od szybkich zakrêtów wola³ d³ugie proste. Fotele te nie maj¹ wyszukanego trzymania bocznego. Jednak nie ma o czym mówiæ tu chodzi o komfort. Na d³ugich i spokojnych trasach ten wóz jest delikatny jak tajska masa ystka, ca³oœæ dzia³a po prostu p³ynnie i nieskazitelnie... fragment artyku³u pochodzi z: codzienne newsy, wiele pasjonuj¹cych artyku³ów, testy samochodów, oceny kierowców, galerie zdjêæ oraz najwiêkszy internetowy salon samochodowy 07

5 [ ] CARAVANING Tekst: Dariusz Wo³odŸko, Polski Caravaning Zdj.: Czy jest najdro szy tego z ca³¹ pewnoœci¹ powiedzieæ siê nie da. Ale na pewno o najbardziej kosmicznym wygl¹dzie! Gdziekolwiek siê bowiem pojawi ten pojazd, powoduje b³yski fleszy aparatów fotograficznych i telefonów komórkowych oraz... st³uczki. 08 Najdro szy kamper œwiata? Trudno siê dziwiæ, e ka dy, kto zetknie siê na drodze z takim pojazdem, chce uchwyciæ ten moment. Bêdzie przecie co pokazywaæ: pojazd kosmiczny, który po prostu jeÿdzi po ziemskiej drodze! Bo choæ pomys³ designu kosmicznej szoferki nie jest nowy i ma ju zeskanuj kod i przeczytaj ca³y tekst ³adnych parê lat, to dobudowanie do niej luksusowego kampera jest pomys³em bardzo œwie ym. Marchi Mobile jest bardzo m³od¹ mark¹, bo firma powsta³a w 2011 roku mówi Juliane Rönisch, mened er nowej marki. Wprowadzenie na œwiatowy rynek naszej najnowszej propozycji, czyli kampera elemment nast¹pi³o w paÿdzierniku zesz³ego roku. Autorzy zamieszania Markê stworzy³o dwóch designerów: Jens Scheiwe i Mario Marchi, którzy wspólnie zaprojektowali wnêtrze i wygl¹d kampera. Mario Marchi pracuje zreszt¹ w firmie, która produkuje pojazdy od ponad dziesiêciu lat. W tej w³aœnie firmie powsta³ pojazd niejako bazowy dla kampera element truck, który by³ prezentowany podczas promocji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi (odby³y siê one w zesz³ym roku). Jak ³atwo siê domyœliæ, kamper widoczny na zdjêciach nie powstaje w masowej produkcji seryjnej. Firma planuje, by produkowaæ piêæ sztuk rocznie. To wcale nie ma³o, zwa ywszy na zaawansowanie technologiczne, wielkoœæ i... cenê (o której wiêcej napiszemy dalej). wiêcej na: katalogdla kierowcow.pl W³aœciciele deklaruj¹ te, e niewielka liczba pojazdów pozwoli w pe³ni kontrolowaæ produkcjê, która ma spe³niaæ najwy sze standardy jakoœci. Trzymamy za s³owo. Trzy modele Seria kamperów elemment nie jest jedynie prototypem. Jak ju napisaliœmy, pojazdy bazowe by³y ju produkowane i z sukcesem sprzedawane od wielu lat. Obecnie Mario Marchi oferuje trzy podstawowe modele: kamper (elemment palazzo), pojazd reprezentacyjny dla VIPów (elemment viva) oraz pojazd demonstracyjno-promocyjny do wykorzystywania np. podczas targów (elemment visione mobile showroom). Wszystkie maj¹ 12 metrów d³ugoœci i wa ¹ blisko 20 ton! Ich prêdkoœæ maksymalna to a 150 km/h. My zajmijmy siê szczegó³owo kamperem. Dane techniczne Taki pojazd musi mieæ mocny silnik i dobre osi¹gi. Postanowiono go wyposa yæ w silnik o mocy a 510 KM. Prowadz¹c pojazd o takiej mocy, nie powinniœmy sobie zaprz¹taæ g³owy zmian¹ biegów, dlatego skrzynia biegów jest automatyczna. Producent wyposa y³ silnik w ekologiczny filtr o nazwie Go Green, który ma zmniejszaæ iloœæ szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery. Chwali siê te, e dziêki aerodynamicznemu kszta³towi, zu ycie paliwa zmniejsza siê podczas jazdy autostrad¹ a o 25 proc. No tak, jak g³osi stare przys³owie: bogaci musz¹ oszczêdzaæ, by pozostaæ bogatymi. Kamper ma te podwójny uk³ad wydechowy, a ko³a maj¹ œrednicê 28 cali. Co ciekawe, z przodu mamy tylko jedn¹ wycieraczkê omiataj¹c¹ wielk¹ szybê. Jedn¹, ale za to sk³adaj¹c¹ siê z trzech piór, zamocowanych jak wirnik! Jeœli wierzyæ producentowi, ta wielka szyba jest elementem znakomicie wyg³uszonej kabiny kierowcy, izoluj¹cej go od ha³asów zarówno pracuj¹cego silnika, jak i ha³asu spowodowanego szybk¹ jazd¹. A co w œrodku? Iœcie królewsko: 30 m2 powierzchni u ytkowej + 20 m tarasu na dachu ³¹cznie 50 m2! Czyli niema³e mieszkanie... Dodatkowo w³aœciciele maj¹ do dyspozycji kominek i barek ze specjalnym oœwietleniem. Wszystkie urz¹dzenia w pojeÿdzie mo emy kontrolowaæ elektronicznie. Na postoju natomiast mo emy poszerzyæ przestrzeñ mieszkaln¹ przez wysuniêcie czêœci bocznych. Kanapê podnosimy wówczas do poziomu barku poprzez naciœniêcie przycisku. Elektronicznie sterujemy te specjalnym oœwietleniem sufitowym. Przy pomocy specjalnego panelu mo emy sterowaæ wiêkszoœci¹ funkcji tak e z zewn¹trz kampera! W œrodku mamy te oczywiœcie meble wysokiej klasy (drewno i marmur), sprzêt audiowizualny (w tym dwa 40-calowe telewizory: w salonie i w sypialni), ogrzewanie (system pary wodnej), ciep³¹ wodê. Chyba nie trzeba dodawaæ, e pojazd jest w pe³ni klimatyzowany? Co ciekawe, na jednym z telewizorów mo emy te ogl¹daæ manewr cofania pojazdem, jest on bowiem wyposa ony w kamery cofania. Przy jego gabarytach jest to niezbêdne. W ³azience prysznic (osobny, z brodzikiem) i umywalka. Toaleta jest osobnym pomieszczeniem rzadkoœæ w pojazdach kempingowych. Ale za tê cenê to nie dziwi. Taras i dach Oprócz futurystycznych kszta³tów, pojazd wyró nia to, e ma taras i to o powierzchni blisko 20 m! Prowadz¹ do niego... schody z wnêtrza pojazdu! Nie adne drabinki zewnêtrzne, tylko schody! Z porêczami jak w piêtrowym domku. elemment palazzo ma te dach wykonany ze specjalnych materia³ów, w którym znajduje siê wzmocniona szklana po³aæ, dziêki której mo emy obserwowaæ niebo i zachody s³oñca. Dla kupuj¹cych Domyœlamy siê, e zapewne wielu Czytelników chcia³oby nabyæ taki kamper, dlatego informujemy, e niestety nie ma on dilerów w naszym kraju... Mo na go nabyæ wy³¹cznie u producenta. Ale to chyba nie przeszkoda dla osób dysponuj¹cych wolnymi 10 milionami z³otych? Nie, nie ma pomy³ki w poprzednim zdaniu m2 powierzchni u ytkowej + 20 m tarasu na dachu ³¹cznie 50 m2 fragment artyku³u pochodzi z: dostêpny w salonikach prasy. 09

6 [ ] TUNING Wywiad Rozmawia³: Karol Jaszewski motoskrót Na naszych ³amach ju kolejny rok z rzêdu prezentujemy Wam najciekawsze projekty, najbardziej interesuj¹ce samochody, które powstaj¹ i poruszaj¹ siê po ulicach naszego kraju. Przez ten czas niektórzy z w³aœcicieli tych aut zd¹ yli zmieniæ samochody, jednak wracaj¹ do nas ponownie i opowiadaja o nowych nabytkach. Tak jest równie w tym przypadku, Pawe³ - kiedyœ w³aœciciel Hondy Civic, dziœ posiadacz bardzo ciekawego i dopieszczonego Opla Astry OPC. Witaj Pawe³, po tym jak sprzeda³eœ swój poprzedni samochód, którym by³ prezentowany na naszych ³amach Civic, zdecydowa³eœ siê na zakup Astry OPC. Jaki by³ g³ówny punkt zapalny, który zadecydowa³ o jej kupnie? Witaj, Astra OPC by³a moim wymarzonym autem jeszcze przed zakupem Civica. Niestety nowa kosztowa³a oko³o 130 tys z³. Honda zosta³a troszkê zmodyfikowana, pojeÿdzi³em ni¹ spory czas wiêc postanowi³em zamieniæ j¹ na wymarzone OPC. Szuka³em dobry egzemplarz ok. 5 miesiêcy. W koñcu uda³o siê znaleÿæ egzemplarz z 2008 roku z ma³ym przebiegiem, sprawdzony i pewny w piêknym ciemnym kolorze. Przybli naszym czytelnikom czym wyró nia siê ten egzemplarz a tym nie za bardzo zoorientowanym czym ró ni siê wersja OPC od strandardowego Opla Astry? 10 Pawe³ (Opel Astra OPC) zeskanuj kod i przeczytaj ca³y tekst Opel Performance Center (OPC) jest to firma z Russelsheim, która zajmuje siê tuningiem samochodów marki Opel. Do 3ciej generacji OPC specjaliœci w³o yli 2 litrowy silnik wspomagany turbin¹ z intercoolerem. Seria posiada 242 KM i 320 Nm. Z20LEH jest jednostk¹ 4-cylindrow¹, turbodo³adowan¹, któr¹ wprowadzono pod koniec 2005r. W celu podniesienia Szuka³em dobry egzemplarz ok. 5 miesiêcy osi¹gów, przeprowadzono w tym silniku kilka zmian. Najwa niejsze z nich to powiêkszenie intercoolera i wymiana turbosprê arki, oraz podwy szenie ciœnienia do³adowania do 1,2 bara. Wzrost mocy poci¹gn¹³ za sob¹ zwiêkszenie obci¹ enia cieplnego t³oków. Zatem t³oki wymieniono na bardziej wytrzyma³e i dodano dysze natryskuj¹ce olej na ich denka w celu poprawy ch³odzenia. Zrezygnowano z wa³ków wyrównowa aj¹cych co pozwoli³o na zwiêkszenie pojemnoœci miski olejowej. W zwi¹zku z demonta em dodatkowej, elektrycznej pompy cieczy ch³odz¹cej, zmieniono równie nieznacznie obieg ch³odziwa. Zmianie uleg³o te sprzêg³o, które wspó³pracuje z jednej strony z dwumasowym ko³em zamachowym, z drugiej zaœ z mechaniczn¹ 6-stopniow¹ skrzyni¹ biegów. Zaciski hamulcowe s¹ w kolorze niebieskim. W samochodzie znajduje siê tak e sportowe zawieszenie z systemem IDS+, które utwardza siê po wciœniêciu funkcji SPORT, zmienia siê wtedy tak e reakcja na peda³ gazu powoduj¹c go bardziej czu³ym. We wnêtrzu znajdziemy g³êbokie, kube³kowe fotele Recaro oraz czarn¹ podsufitkê, logo OPC na kierownicy oraz na zegarach. Auto posiada fabryczny pakiet stylistyczny: szersze i masywniejsze zderzaki oraz nadkola, zmieniony grill przedni, progi boczne, zderzak tylny z centralnie umieszczon¹ koñcówk¹ uk³adu wydechowego, spoiler dachowy. Jeœli mia³byœ wymieniæ g³ówne zalety tego samochodu, jak i ewentualne wady to by³yby to... Zalety: Rzadko spotykana wersja w Polsce, dynamiczny silnik, brak turbodziury, max moment obrotowy jest dostêpny poni ej 3 tys obrotów. Ogólnie mówi¹c - osiagi! Poza tym 6 biegowa skrzynia z krótkimi biegami, piêkny dÿwiêk z wydechu oraz œwist zasysanego przez turbosprê arkê powietrza, który s³ychaæ we wnêtrzu. Radio w tym przypadku wydaje siê zbêdne. Droga hamowania ze 100 km/h to 35 metrów. Wady: Do tej pory brak. Pokusi³eœ siê o kilka dodatkowych modyfikacji, w tym tak e zwiêkszenie fabrycznych osi¹gów Astry OPC... Zmieni³em oryginalne felgi aluminiowe na felgi szprychowe AEZ Valencia dark w rozmiarze 18 cali. Zosta³y za³o one tarcze hamulcowe 321 mm firmy Zimmermann oraz klocki hamulcowe ATE. Silnik zosta³ zalany sportowym olejem CFS firmy Millers Oils, uk³ad hamulcowy sportowym p³ynem hamulcowym firmy Millers o podwy szonej temperaturze wrzenia. Za³o ony zosta³ zawór upustowy blow off firmy Properfekt W firmie ECU PROJECT Wroc³aw auto zosta³o zbadane na hamowni. Dodatkowo zosta³ napisany nowy program dziêki któremu silnik generuje aktualnie 273 KM przy 5637 rpm oraz 372 Nm przy 3725 rpm. W planach jest równie monta kompletnego 3 calowego uk³adu wydechowego. Jak zmieni³y siê osi¹gi samochodu po tych modyfikacjach? Auto sta³o siê znacznie dynamiczniejsze. Maksymalny moment obrotowy siê zwiêkszy³ i osiagany jest o 1200 rpm ni ej ni by³o to w serii. wiêcej na: katalogdla kierowcow.pl fragment artyku³u pochodzi z: newsy, wywiady, relacje, imprezy, galerie, forum Najwiêkszy salon Volvo w Polsce W Warszawie otworzono nowy salon Volvo. Obiekt nale y do firmy Euroservice i posiada a 4400 m2 powierzchni. Warszawski salon jest nie tylko najwiêkszym salonem Volvo, ale i najwy szym: w sumie, wszystkie jego czêœci obejmuj¹ 3 kondygnacje. Na piêtrze zaprezentowana ca³a gama modelowa Volvo, na pozosta³ych poziomach znajduje siê strefa relaksu, obs³uga serwisowa oraz czêœæ biurowa, a ca³oœæ wieñczy parking na dachu na oko³o 50 samochodów. ¹cznie, obiekt posiada ponad 100 miejsc parkingowych. Oprócz dzia³u sprzeda y, w salonie znajduje siê tak e serwis z 20 stanowiskami obs³ugi. Nowa lokalizacja zast¹pi stary salon Volvo firmy Euroservice (dawniej Skancar) przy ul. opuszañskiej. Honda i Nissan - zmiany u japoñskich importerów Z pocz¹tkiem kwietnia nast¹pi³y zmiany na czo³owych stanowiskach u 2 polskich importerów japoñskich marek: Hondy i Nissana. Nowym prezesem polskiego przedstawicielstwa koncernu Honda zosta³ Hirokazu Tomiki, zwi¹zany z Hond¹ od 1992 roku. W latach , pracowa³ w Indiach, gdzie odpowiada³ za eksport produktów marki Honda, a w latach kierowa³ sprzeda ¹ Hondy w Kanadzie. Od 2009 r. by³ natomiast asystentem prezesa zarz¹du Hondy w Belgii. Z kolei dotychczasowy dyrektor polskiego biura Nissana - Maciej Klenkiewicz, zosta³ powo³any na nowo tworzone stanowisko dyrektora regionalnego na terenie Wielkiej Brytanii oraz po³¹czonych krajów skandynawskich i nadba³tyckich. Zast¹pi³ go Pawe³ Bielecki, awansuj¹c ze stanowiska dyrektora marketingu na Polskê. Pawe³ Bielecki rozpocz¹³ pracê dla marki Nissan w 1997 r. W latach zajmowa³ stanowisko dyrektora sprzeda y Nissan Poland. Po rozpoczêciu dzia³alnoœci przez firmê Nissan Sales Central and Eastern Europe, kierowa³ w Budapeszcie dzia³ami rozwoju sieci dealerskiej, a nastêpnie dzia³em sprzeda y regionalnej. Tesco Cars zamyka biznes Rok temu sieæ Tesco w Wielkiej Brytanii rozpoczê³a sprzeda aut u ywanych i serwisowania samochodów. Otwierany z wielk¹ pomp¹ projekt by³ traktowany przez ekspertów i dealerów jako powa ne zagro enie ich biznesowej dzia³alnoœci. Ale byli te i tacy, którzy nie wró yli dyskontowemu projektowi powodzenia. Jak siê okaza³o, mieli racjê. W kwietniu, zarz¹d firmy Tesco Cars poinformowa³ bowiem o zamkniêciu przedsiêwziêcia, uzasadniaj¹c to brakiem mo liwoœci pe³nego spe³nienia oczekiwañ klientów w zakresie jakoœci aut u ywanych. W³adze Tesco nie poda³y, jakie straty ponios³y na projekcie. Przypomnijmy, e rok temu - na starcie dzia³alnoœci - Tesco Car oferowa³o przez swoj¹ stronê internetow¹ ponad 3000 samochodów, g³ównie poleasingowych, w wieku od 6 miesiêcy do 3 lat. To ju kolejny nieudany motoryzacyjny projekt sieci supermarketów. Nie uda³o siê w Hiszpanii i W³oszech z autami nowymi, nie uda³o siê w Wielkiej Brytanii z u ywkami. Wygl¹da na to, e na handlu samochodami trzeba siê znaæ. Informacji dostarcza 11

7 czêœci do samochodów dostawczych nowe i u ywane CRAFTER, LT, T4, T5 MOVANO, VIVARO MASTER, MASCOTT TRAFIC SPRINTER Kraków, ul. Danalówka 6, tel.: , Sklep z czêœciami i Serwis Aut Francuskich Sklep: tel w. 21 tel Kraków, ul. Podskale 11a (rejon Ronda Matecznego) SKLEP MOTOCYKLOWY tel Kraków Czy yny ul. Jana Paw³a II 166 (100m od salonu HONDY) Andrzej Zêbala & Tomasz Kulis Serwis: tel w. 22 tel.kom SKLEP INTERNETOWY pon.-pt.: 10-18, sob.: s.c. NISKIE CENY!!! ul. Klonowica 15c,tel: WULKANIZACJA - OPONY NOWE I U YWANE - WYMIANA, NAPRAWA OPON - PROSTOWANIE FELG MECHANIKA POJAZDOWA 12 SPECJALIZACJA ZAK ADU: - naprawa felg stalowych i aluminiowych do pojazdów samochodowych - lakierowanie proszkowe Wieliczka, ul. Podleœna 3, tel. (12) , NAPRAWY BIE CE WULKANIZACJA Wies³aw Banachowicz WYMIANA OLEJU KLIMATYZACJA - SERWIS GEOMETRIA KÓ AUTORYZOWANY SERWIS OLEJOWY Kraków, ul. Dzielskiego 6a tel pn.-pt.: 8:00-16:00 NAPRAWA FELG MAREK CZAJA Castrol Castrol Authorised Dealer opony zakupione w naszej firmie wymieniamy i wywa amy GRATIS ~ KOMPUTEROWY POMIAR GEOMETRII KÓ ~ KOMPUTEROWE WYWA ANIE KÓ ~ BEZSTYKOWA WYMIANA OPON ~ POMPOWANIE KÓ AZOTEM ~ PNEUMATYCZNE SMAROWANIE ~ WYMIANA P YNU CH ODZ CEGO ~ NAPRAWA ZAWIESZEÑ AUTO SERVICE s.c. B. Fija³kowski, P. Dudek KRAKÓW, OS. S ONECZNE 8A TEL CZYNNE: pn.-pt.: , sob.: p³atnik VAT OLEJE SILNIKOWE Castrol zakupione w naszej firmie oraz FILTRY OLEJOWE wymieniamy GRATIS ~ MYCIE PODWOZIA, NADWOZIA I SILNIKA ~ PRANIE TAPICERKI ~ PODCIŒNIENIOWA WYMIANA OLEJÓW ~ ODGRZYBIANIE OZONEM UK ADÓW KLIMATYZACJI ~ WYMIANA CZYNNIKA CH ODZ CEGO KLIMATYZACJI 13

8 PE NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH CITROEN PEUGEOT RENAULT CBC -10% dotyczy zmiany koloru auta CRACOW BUSINESS CORPORATION sklep i serwis Kraków ul. G³owackiego 56 CBC tel. sklep (12) tel. serwis (12) RECORD PURFLUX VALEO SASIC PÓ OSIE, CH ODNICE I INNE D UGOLETNIE DOŒWIADCZENIE W ASO SZYBKIE NAPRAWY BIE CE - PRZEGL DY OKRESOWE - WYMIANA OLEJU, FILTRÓW, VW SPRZ G A, ROZRZ DU - NAPRAWY HAMULCÓW FORD - KONSERWACJA PODWOZI SPECJALIZACJA ul. Lubocka 123, tel ,

9 MECHANIKA ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA Kraków, ul. Cechowa 129 tel.: , nowe opony przek³adki opon klimatyzacja elektromechanika mechanika czêœci zamienne elektroniczna diagnostyka zapraszamy: pn. - pt.: , sob,: SPECJALIZACJA: Dane adresowe Asortyment paliw Us³ugi Bieruñ, ul. Krakowska 107, tel Chy ne 297A, tel Czarny Dunajec, ul. Kolejowa 30D, tel Gorlice, ul. Biecka, tel Kraków, ul. Bulwarowa 1, tel Kraków, Al. Jana Paw³a II 37b, tel Kraków, ul. Opolska 60, tel Kraków Pasternik 65, tel Kraków Pasternik 66, tel Kraków, ul. Powstañców Wlkp. 13, tel Kraków, ul. Rzebika 6, tel Kraków, ul. Wielicka 22, tel Kraków, ul. Zakopiañska 290, tel Ksi¹ Wielki Chrusty, tel Mogilany, ul. Krakowska 24, tel Niepo³omice, ul. Akacjowa, tel Nowy S¹cz, ul. Tarnowska 177, tel S³omniki, ul. Krakowska 62, tel Kraków, ul. Kapelanka 14, tel Kraków, os. Kombatantów 20, tel Kraków, Al. Pokoju 91, tel Wieliczka, ul. Krakowska 37, tel Kraków, ul. G. Libertowska 2, tel Kraków, ul. Opolska 9, tel Kraków, ul. Bratys³awska 1, tel Kraków, ul. J. Conrada 36, tel Kraków, ul. J. Conrada 33, tel Kraków, ul. Kapelanka 37, tel Kraków, ul. Marii Konopnickiej 78, tel Kraków, Al. Pokoju 65, tel Kraków, ul. Stoja³owskiego 1, tel Kraków, ul. Wielicka 77, tel Kraków, ul. Witosa 20, tel Kraków, ul. Zakopiañska 48, tel Kraków, ul. Armii Krajowej 10, tel Kraków, os. Dywizjonu a, tel Kraków, ul. Lublañska 16a, tel Kraków, ul. Mogilska 81, tel Kraków, ul. Powstañców Wlkp.17,tel Kraków, ul. Wielicka 183, tel Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG FS 95, FSD, VP, VPR, VPD, LPG FS 95, FSD, VP, VPR, VPD, LPG FS 95, FSD, VP, VPD FS 95, FSD, VP, VPR, VPD FS 95, FSD, VP, VPR, VPD FS 95, FSD, VP, VPR, VPD, LPG FS 95, FSD, VP, VPD, LPG FS 95, FSD, VP, VPR, VPD FS 95, FSD, VP, VPR, VPD FS 95, FSD, VP, VPR, VPD, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG S, O, K S, K, R S, O, K S, M, O, K, MR, R S, O, K S S, M, O, K, MR, FF, R S, O, K S, O, K, MR, FF S, M, O, K, MR S, M, O, K, MR S, M, O, K, R S S, K, R S, MR S, M, O, K S, K S, K, FF S, M, O, K, N S, M, O, K, FF, R S, K, FF, S, K, FF S, M, O, K S, M, O, K, G S, K, G S, M, O, K, G S, M, O, K, G S, K, FF S, M, O, K, G S, M, O, K, G, FF S, M, O, K, G S, M, O, K S, M, O, K, G S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF WYKAZ POLECANYCH STACJI BENZYNOWYCH LEGENDA PALIWA: Pb 95: benzyna bezo³owiowa Eurosuper 95; Pb 98: benzyna bezo³owiowa 98; ON: olej napêdowy; LPG: gaz; SP-95: suprema; SP-98: suprema 98 oktanowa; VP: benzyna V-Power; VPR: benzyna V-Power 99 oktanowy; VPD: olej napêdowy V-Power; DN-98: benzyna DYNAMIC; DN-ON: olej napêdowy DYNAMIC; FS 95: Fuel Save; FSD: Fuel Save Diesel. US UGI: S: sklep 24h, M: myjnia, MR: myjnia rêczna, O: odkurzacz, K: pompowanie opon (kompresor), G: sprzeda butli z gazem p³ynnym, N: najazd samochodowy, W: wypo yczalnia przyczep, FF: fast food, P: prysznic, R: restauracja 16 17

10 Piotr Ziarko KUPONY KUPONY RABATOWE RABATOWE Po prostu wytnij i zostaw w firmie na któr¹ wystawiony jest kupon. Bez adnych dodatkowych zobowi¹zañ i gwiazdek. CENTRO GUM Kraków, ul. G³owackiego 14 tel. (12) tel./fax (12) Pompowanie kó³ azotem kwota do zap³aty 0 z³,01 KUPONY RABATOWE Przegl¹d letni w sk³ad którego wchodzi: kontrola oœwietlenia, kontrola uk³adu wydechowego, kontrola zawieszenia, kontrola uk³adu kierowniczego, kontrola jakoœci oraz poziomu p³ynów, kontrola uk³adu hamulcowego, badanie akumulatora i ³adowania Miesiêczny abonament w internetowym systemie zapytañ o czêœci motoryzacyjne H PR Oferta dotyczy tylko firm motoryzacyjnych Kraków, Pl. Serkowskiego 5 tel./fax (12) tel. (12) Odgrzybianie klimatyzacji metod¹ ozonow¹ kwota do zap³aty 0,01 z³ kwota do zap³aty 12,30 z³ kwota do zap³aty 35,00 z³ 18 Miesiêczna reklama o wymiarze jednego modu³u ( 65 x 30 mm) czarno-bia³ego wraz z przygotowaniem grafiki. Pe³ny serwis klimatyzacji (pró nia 20 minut) Us³uga nie uwzglêdnia ceny gazu. Gaz dodatkowo p³atny: 10 z³ za 100 gram. kwota do zap³aty 43,30 z³ kwota do zap³aty 69,00 z³ 19

11 KUPONY RABATOWE KUPONY KUPONY RABATOWE RABATOWE nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony. kupon wa ny do Po prostu wytnij i zostaw w firmie na któr¹ wystawiony jest kupon. Bez adnych dodatkowych zobowi¹zañ i gwiazdek. CENTRO GUM Kraków, ul. G³owackiego 14 tel. (12) tel./fax (12) Zapraszamy: Poniedzia³ek - Pi¹tek od 8 do 18, Sobota od 8 do nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony. kupon wa ny do nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony. kupon wa ny do nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony. kupon wa ny do nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony. kupon wa ny do nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony. kupon wa ny do Przed realizacj¹ kuponu wymagana jest wczeœniejsza rezerwacja telefoniczna pod numerem: Przed realizacj¹ kuponu wymagana jest wczeœniejsza rezerwacja telefoniczna pod numerem: lub H PR Kraków ul. Bora Komorowskiego 11 tel , Aby zrealizowaæ kupon wymagane jest podpisanie stosownego zlecenia. Wszelkie informacje pod numerem: lub mailowo: Mo liwy jest bezp³atny dojazd Kraków, Pl. Serkowskiego 5 tel./fax (12) tel. (12) Aby zrealizowaæ kupon wymagane jest podpisanie zlecenia na publikacje reklamy. Po kontakcie telefonicznym pod numerem: mo liwy jest bezp³atny dojazd. Przed realizacj¹ kuponu wymagana jest wczeœniejsza rezerwacja telefoniczna pod numerem: Kraków ul. Bora Komorowskiego 11 tel , Redakcja : Kraków, Al. J. S³owackiego 17A tel./fax (12) Redaktor naczelny: Robert Lorenc Reklama: tel. (12) tel Zamawianie internetowego wydania gazety: Wyprodukowano w Polsce Wydawca: Firma Us³ug Reklamowych "" Kraków, Aleja Juliusza S³owackiego 17A Wszelkie prawa zastrze one. Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³anych tekstów i nanoszenia w³asnych tytu³ów. Fotografie oraz dane umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ prezentowanego Reklamodawcy. Pisownia artyku³ów zgodna z oryginaln¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci. Wszystkie znaki graficzne firm umieszczane s¹ na pracujemy na komputerach dostarczonych przez firmê zeskanuj kod i sprawdÿ e-wersje odpowiedzialnoœæ Reklamodawcy. Wydawca ma prawo odmówiæ umieszczenia reklamy niezgodnej z przepisami lub interesem Wydawcy. wyd. A : KRAKÓW - WIELICZKA numer zamkniêto: dla.pl 21

12 NAPRAWA POJAZDÓW osobowych, ciê arowych i dostawczych oraz koparek i maszyn budowlanych (MAN, SCANIA, DAF, VOLVO, IVECO, MERCEDES, RENAULT, DUTZ, OPEL, BMW, VW, AUDI, SKODA i inne) DIESEL SERWIS KRAKÓW ul. NIEPO OMSKA 55 tel./fax kom SERWIS CZYNNY: PN.-PT.,8-17 NAPRAWA SILNIKÓW DIESLA DIAGNOSTYKA POJAZDÓW NAPRAWA POMPOWTRYSKIWACZY do samochodów osobowych i ciê arowych LAKIERY SAMOCHODOWE NARZÊDZIA LAKIERNICZE Lakiery w aerozolach TAPICERSTWO MEBLOWE - renowacja mebli ( wspó³czesne i antyki ) - wystroje wnêtrz i lokali wg. indywidualnego projektu TAPICERSTWO SAMOCHODOWE - tapicerka skórzana i welurowa - pokrowce na siedzenia - naprawa foteli NAPRAWA POMP WTRYSKOWYCH: rzêdowe, rotacyjne,common rail, EDC, VE, VA, VP-44, 29-30, CP, BOSCH, ZEXEL, PERKINS, MOTORPAL, DELPHI, DENSO SPRAWDZENIE ORAZ NAPRAWA WTRYSKIWACZY do samochodów osobowych i ciê arowych OS. GRÊBA ÓW, UL. GEODETÓW 18 B KRZYSIEK KRAKÓW Al. 29-go Listopada 154 tel. (12) Kraków, ul. Pachoñskiego 11, tel. (12) C êœ i d Y tki h t z c o wsz s c au Mobil

KATALOG. dla kierowców OFF-ROAD. z c o wsz s c au

KATALOG. dla kierowców OFF-ROAD. z c o wsz s c au [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] z c o wsz s c au C êœ i d Y tki h t R E K L A M A ARHER ul. Kapelanka 40 tel. 12/ 261 00 77 szczegó³y strona 3 ISSN 1429-7078 wyd.a nr 5 (223) MAJ 2011

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM MTM NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu 50% pierwszej wp³aty, pozosta³e 50% w 15 nieoprocentowanych miesiêcznych ratach bezkosztowych rat przyjdÿ

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców

KATALOG. dla kierowców szczegó³y strona 10 ISSN 1429-7078 wyd.b nr 2/2008 15.04-15.05.2008 PREZENTACJA AUT TUNING PRZEGL D P ATNEJ PRASY MOTORYZACYJNEJ CZÊSTOCHOWA-ŒL SK-ZAG ÊBIE MOTOMA IMUS 41-710 Ruda Œl¹ska, ul. Katowicka

Bardziej szczegółowo

WWW.SYSTEMYGPS.PL. vector SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN. Wybrane mo liwoœci systemu:

WWW.SYSTEMYGPS.PL. vector SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN. Wybrane mo liwoœci systemu: R E K L A M A WWW.YTEMYGP.PL ATELITARNY YTEM GP DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MAZYN Wybrane mo liwoœci systemu: Lokalizacja i podgl¹d pojazdu w czasie rzeczywistym Informacja o przebytych trasach

Bardziej szczegółowo

Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI

Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI Zenon Go³¹b Czekanie na majówkê najomy postanowi³ sprzedaæ samochód,

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! Scania w Polsce MAGAZYN NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! OD WYDAWCY Byæ blisko, by poznaæ oczekiwania klientów Drodzy Czytelnicy, Nie mamy w¹tpliwoœci, e aby spe³niaæ oczekiwania klientów, u

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

Czysta elegancja z odrobin¹ subtelnoœci

Czysta elegancja z odrobin¹ subtelnoœci Inspiracja w akcji Nowoczesne linie nadwozia od samego pocz¹tku zdradzaj¹ prawdziwy charakter najnowszej Sonaty. To stylowy, komfortowy i niezwykle wygodny model. Sonata jest najnowszym dzie³em wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

TWÓJ. Eco driving OD RÊKI PRAWNIK. komunikacja. Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie

TWÓJ. Eco driving OD RÊKI PRAWNIK. komunikacja. Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie kolporta wy³¹cznie z" KATALOG dla kierowców" KRAKÓW ISSN 1429-7078 wyd.a nr 3 (3) LISTOPAD 2013 #3 TWÓJ PRAWNIK OD RÊKI Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie wiesz kto ponosi winê i jakie dokumenty zebraæ

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40)

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Fina³ konkursu Top Team 2007 OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Rekordowy rok Str. 4-9 Aktualnoœci Najlepsi na œwiecie Str. 10-11 Aktualnoœci

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

POKE. Lotus Turbo Challenge 2. Stunts. Kupujemy ZX Spectrum. Numer 3/2003 (3)

POKE. Lotus Turbo Challenge 2. Stunts. Kupujemy ZX Spectrum. Numer 3/2003 (3) POKE Numer 3/2003 (3) Lotus Turbo Challenge 2 Stunts Kupujemy ZX Spectrum Ekipa czytaj.to Wrzucamy trzeci bieg i nabieramy tempa tak mia³ siê zaczynaæ wstêpniak do tego numeru POKE. Najwidoczniej jednak

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (18) Maj 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Justyna Steczkowska, Bajm, The Animals & Smokie Dni Niepo³omic 2008 str. 5» Przystanek Wieliczka Rynek Gdy pojawi³y

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE KWARTALNIK NR 2/2007 PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE SZANOWNI PAÑSTWO Kurnik - Poradnik Inwestora Nr

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2002 NR 4/28 VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 ODJECHAå NÓWKÑ ZDÑ Yå NA CZAS GALA Z VOLVO W aêciwa ekonomika transportu opiera

Bardziej szczegółowo

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach www.kozieglowy.com.pl ISSN 1234-222X Nr 7 8/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania 6.08.2014 r. LIPIEC SIERPIEÑ 2014 SPÓ DZIELCY W OBRONIE

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl

MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl NUMER 1 MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl Numer indeksu 324213 ISSN 1733-1668 9,90 z (w tym 7% VAT) Edytorial High tech To ju pewnik: gdy ukazuje si nowa edycja gry Need For

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo