Stosowanie schematów terapeutycznych a jakość życia i stopień kontroli objawów astmy oskrzelowej współwystępującej z alergicznym nieżytem nosa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stosowanie schematów terapeutycznych a jakość życia i stopień kontroli objawów astmy oskrzelowej współwystępującej z alergicznym nieżytem nosa"

Transkrypt

1 Tekst: dr n. med. Mikołaj Dąbrowski, Klinika Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Stosowanie schematów terapeutycznych a jakość życia i stopień kontroli objawów astmy oskrzelowej współwystępującej z alergicznym nieżytem nosa Impact of therapeutic schemes on the quality of life and the degree of asthma comorbid with allergic rhinitis control Streszczenie: Astma oskrzelowa oraz alergiczny nieżyt nosa należą do jednych z najczęściej rozpowszechnionych chorób o podłożu alergicznym. Współwystępowanie obu tych chorób jednocześnie znacząco upośledza życie codzienne i zawodowe pacjenta, obniżając przy tym jakość jego życia. Wypracowanie opcji terapeutycznej pozwalającej na uzyskanie kontroli dokuczliwych objawów wciąż stanowi największe wyzwanie dla specjalistów. Głównym celem niniejszego artykułu jest ocena stosowanych schematów terapeutycznych i ich wpływu na jakość życia i stopień kontroli objawów astmy oskrzelowej współwystępującej z alergicznym nieżytem nosa. Analiza uzyskanych wyników pokazała, że zastosowana terapia przeciwalergiczna została oceniona przez badanych oraz lekarzy jako skuteczna i dobrze tolerowana. Analiza problemu została przedstawiona w oparciu o wyniki projektu badawczego zrealizowanego przez firmę Qaulity Audit House w okresie od kwietnia do listopada 014 roku. Do zebrania danych wykorzystano wywiad kwestionariuszowy. W badaniu wzięło udział pacjentów oraz 85 lekarzy. Słowa kluczowe: astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa, jakość życia i kontrola objawów, farmakoterapia. Summary: Asthma and allergic rhinitis are one of the most common allergic diseases. The coexistence of both diseases significantly impairs daily and professional life of the patient, reducing the quality of life. Developing a therapeutic scheme that allows to control the symptoms is a major challenge for specialists. The main objective of this article is the assessment of the 1

2 therapeutic scheme and their impact on quality of life and the degree of asthma comorbid with allergic rhinitis control. Analysis of the results showed that the anti-allergic therapy was assessed by participants as an effective and well-tolerated. Analysis of the issue is based on the results of a research project organized by Quality Audit House in the period from April to November 014. Data for the project collected through interview questionnaires patients and 85 doctors participated in the research. Keywords: asthma, allergic rhinitis, quality of life and symptoms control, pharmacotherapy. Wprowadzenie Prowadzone badania epidemiologiczne ECAP dowodzą, że rozpowszechnienie chorób o podłożu alergicznym w Polsce jest bardzo duże. U około 40% badanych dzieci i dorosłych rozpoznano schorzenia alergiczne oraz dodatnie testy na powszechnie występujące alergeny. Najczęściej występującymi chorobami są: alergiczny nieżyt nosa (ok. 0% badanych), astma (10%), atopowe zapalenie skóry (9% populacji dziecięcej), pokrzywka (5-8%) oraz alergia na pokarmy (5-1%) 1. Co ważne, alergiczny nieżyt nosa jest główną przyczyną rozwoju astmy oskrzelowej o podłożu alergicznym. Ryzyko wystąpienia astmy u osoby z ANN jest trzykrotnie wyższe niż u osoby zdrowej. Pacjenci z astmą i współistniejącym ANN częściej wymagają hospitalizacji, wizyt pogotowia ratunkowego i porad lekarskich z powodu astmy w porównaniu z grupą astmatyków bez ANN. Choroby alergiczne, takie jak alergiczny nieżyt nosa i astma oskrzelowa, znacząco upośledzają jakość życia pacjentów. Objawy chorób alergicznych (obejmujące wodnisty wyciek z nosa, świąd nosa czy skóry, łzawienie oczu, kichanie) znacznie pogarszają jakość życia chorego. Alergia zaburza prawidłowe funkcjonowanie człowieka w życiu codziennym jak i zawodowym - spada jego zdolność do pracy, nauki, czy wypoczynku. Osoby uczulone na alergeny w postaci pyłków roślin nie mogą zbyt długo przebywać na powietrzu, a osoby uczulone na kurz domowy powinny częściej dbać o porządek i czystość. Astma oskrzelowa jest przewlekłą chorobą o podłożu zapalnym, która powoduje zmiany strukturalne w obrębie całego drzewa oskrzelowego, również małych oskrzeli. Występuje ona zarówno u dzieci, jak i u dorosłych bez względu na wiek. Stanowi ona poważny problem zdrowia publicznego, również z powodu znikomej rozpoznawalności i nieodpowiedniego leczenia 4. Liczne badania epidemiologiczne potwierdzają pozytywną korelację między astmą a występowaniem zaburzeń depresyjnych 5. Z jednej strony depresja

3 jest wynikiem choroby, a z drugiej jest jedną z jej przyczyn. W tym aspekcie wskazuje się, że ponad połowa osób chorujących na astmę oskrzelową cierpi na zespół lęku napadowego, ponad 1/ ma depresję, a u części chorych diagnozuje się również agorafobię. Udowodniono, że ekspozycja na silny stres i emocje jest czynnikiem zaostrzenia choroby 6. W związku z tym, po stronie środowiska medycznego stoi zadanie, polegające na odpowiednim doborze ścieżki terapeutycznej, która przyczyni się zarówno do optymalizacji procesu leczenia, jak i pozwoli na wyłączenie dolegliwości objawiających się w chorobach alergicznych. Co ważne, tego typu działanie wpłynie w pozytywny sposób na codzienne funkcjonowanie pacjenta i podniesie jakość jego życia. Leczenie chorób alergicznych opiera się na stosowaniu leków przeciwhistaminowych II generacji, które są bezpieczne i charakteryzują się długim okresem działania 7. Dobór leczenia powinien być dostosowany indywidualnie do każdego chorego, gdyż jest uzależniony od stopnia nasilenia i rodzajów objawów ANN 8. Najważniejszymi lekami w farmakoterapii astmy oskrzelowej są wziewne glikokortykosteroidy w skojarzeniu z beta-mimetykami długo działającymi 9. Cel badania Głównym celem badania było zebrane danych dotyczących stosowanych schematów terapeutycznych, oraz ocena wpływu stopnia kontroli objawów astmy oskrzelowej współwystępującej z alergicznym nieżytem nosa na jakość życia pacjentów. Metodologia badania Badanie miało charakter ogólnopolski. Przebadano pacjentów na teranie całego kraju przy wykorzystaniu wystandaryzowanej techniki badawczej w postaci wywiadu kwestionariuszowego. Narzędziem służącym do realizacji badania był kwestionariusz wywiadu. Uczestnikami badania byli pacjenci, u których rozpoznano astmę oskrzelową na tle alergicznym współwystępującą z alergicznym nieżytem nosa. Wyniki badania Analiza danych zebranych podczas wywiadu kwestionariuszowego z pacjentami pozwoliła uzyskać szczegółowy profil kliniczny i terapeutyczny chorych na astmę oskrzelową współwystępującą z alergicznym nieżytem nosa. Blisko 60% osób potwierdziło, że w ich rodzinach występowały choroby alergiczne (57,%). Znaczący odsetek badanych był narażony na zanieczyszczone powietrze (56,5%) i alergeny występujące w zamkniętych pomieszczeniach (51,5%).

4 Najczęściej do rozpoznania astmy oskrzelowej dochodziło 4 lata wcześniej. W przypadku największego odsetka pacjentów została zdiagnozowana astma przewlekła lekka (5,%). Blisko 1/4 ogółu chorowała na sporadyczną astmę oskrzelową (4,1%). Natomiast pacjenci z przewlekłą umiarkowaną astmą stanowili,4% zbiorowości. Analiza aktualnego stopnia kontroli astmy wykazała, że pacjenci z częstymi objawami dziennymi i jakimikolwiek nocnymi stanowili odpowiednio 1,7%,,6%. W dotychczas stosowanej terapii lekarze najczęściej zalecali swoim pacjentom wziewny GKS wraz z montelukastem (10,4%). Odsetek pacjentów stosujących dotychczas sam montelukast wynosił 9,1%. Zdecydowana większość lekarzy, jak i pacjentów wysoko oceniła skuteczność leczenia choroby (suma ocen 4 i 5: pacjenci - 91,0%; lekarze 87,%). Lekarze oraz badani najwyżej ocenili skuteczność opcji złożonej z: LABA + wziewny GKS + montelukast (po 98,8%, suma ocen 4-5). Tolerancja leczenia astmy została wysoko oceniona przez pacjentów i lekarzy (suma ocen 4 i 5: pacjenci - 9,1%; lekarze 89,9%). 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 1-nieskuteczne 0,% 0,7% 1,6% 1,6% 10,9% 6,7% w ocenie lekarza w ocenie pacjenta 4 5-bardzo skuteczne 4,8% 6,7% 5,4% 64,% Wykres 1. Skuteczność leczenia astmy oskrzelowej w ocenie lekarzy i pacjentów Wraz ze zdiagnozowaną astmą oskrzelową, u pacjentów stwierdzono alergiczny nieżyt nosa. Najczęściej do rozpoznania choroby dochodziło 4 lata wcześniej. Biorąc pod uwagę klasyfikację alergicznego nieżytu nosa stwierdza się, że 61,4% pacjentów chorowało na okresowy nieżyt nosa. Co istotne, 55,0% chorych odczuwało objawy alergicznego nieżytu nosa w stopniu umiarkowanym. Najbardziej uciążliwymi objawami dla pacjentów były wyciek z wydzieliny nosa oraz niedrożność nosa. W dotychczas stosowanej terapii najczęściej stosowano inny 1 doustny lek przeciwhistaminowy (19,6%). Nieco mniejszy odsetek osób 1 Leki uwzględnione w analizie to: lewocetyryzyna, inny doustny lek przeciwhistaminowy, donosowy lek przeciwhistaminowy, donosowy GKS, donosowy lek obkurczający naczynia, bromek ipratropium, kromon, inny lek. 4

5 zażywał lewocetyryzynę (18,9%). Badani, którzy stosowali lewocetyryzynę z donosowym GKS stanowili 17,8% zbiorowości. Uzyskane w badaniu wyniki wskazują, że skuteczność terapii została oceniona wysoko zarówno przez lekarzy, jak również badanych (suma ocen 4 i 5: pacjenci - 85,9%; lekarze 80,9%). Lekarze najwyżej ocenili skuteczność schematu: lewocetyryzyna + donosowy GKS (90,5%, suma ocen 4-5). W opinii pacjentów najwyższą skuteczność dostrzeżono w opcji złożonej z lewocetyryzyny oraz donosowego leku obkurczającego naczynia (96,7%, suma ocen 4-5). Tolerancja leczenia ANN również została oceniona wysoko zarówno przez pacjentów (87,8% suma ocen 4 i 5), jak i lekarzy (84,% suma ocen 4 i 5). 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 1-nieskuteczne 0,% 0,%,% 1,9% 16,6% 11,9% w ocenie lekarza w ocenie pacjenta 4 5-bardzo skuteczne 7,7% 1,1% 4,% 54,8% Wykres. Skuteczność leczenia alergicznego nieżytu nosa w opinii lekarzy i pacjentów Poddając ocenie wpływ stanu zdrowia na jakość życia pacjenta zauważa się, że dokuczliwość objawów astmy oskrzelowej i ANN była niewielka (kolejno: 51,5%; 4,9%). Znaczący odsetek badanych doświadczał symptomów obydwu chorób kilka dni w miesiącu (astma oskrzelowa 46,1%; ANN 7,4%). Objawy astmy oskrzelowej i ANN były najbardziej uciążliwe u większości osób w ciągu dnia (kolejno: 4,0%; 49,8%). 5

6 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 40,0% 50,0% 60,0% bardzo duża 5,1% 8,7% dość duża niewielka 7,7% 6,0% 4,9% 51,5% Astma Oskrzelowa Alergiczny Nieżyt Nosa żadna 15,7% 1,4% Wykres. Dokuczliwość objawów astmy oskrzelowej i ANN Dla blisko 40% osób astma oskrzelowa nie była dużym zmartwieniem (9,6%). Tego samego zdania, w przypadku alergicznego nieżytu nosa, było 8,8% chorych. Aczkolwiek niewiele mniej badanych twierdziło, iż ANN był jednym z wielu zmartwień (7,8%). STWIERDZENIA ASTMA OSKRZELOWA ALERGICZNY NIEŻYT NOSA Choroba jest największym zmartwieniem 10,1% 7,6% Choroba jest jednym z wielu zmartwień 4,4% 7,8% Choroba nie jest dużym zmartwieniem 9,6% 8,8% Choroba w ogóle nie jest zmartwieniem 15,9% 15,8% Tabela 1. Ocena wpływu choroby na jakość życia Ponadto, ogólna ocena wpływu choroby na stan zdrowia pacjentów była pozytywna. W większości przypadków, astma oskrzelowa i ANN nie wpływały negatywnie na codzienną, zawodową i fizyczną aktywność pacjentów (87,8%; 7,4%; 6,6%). Wnioski Podsumowując stwierdza się, że stosowana terapia przeciwalergiczna została oceniona jako wysoce skuteczna i dobrze tolerowana zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów. Zauważono dobrą kontrolę objawów astmy oskrzelowej i alergicznego nieżytu nosa oraz niewielki ich wpływ na jakość życia badanych. W większości przypadków choroby nie upośledzały codziennej i zawodowej aktywności pacjentów. 6

7 Piśmiennictwo: 1 ECAP Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce, Kuna P., Kupczyk M., Alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa i astma oskrzelowa - jedna czy dwie oddzielne choroby?, esculap.com Kuna P., Kupczyk M., Alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa i astma oskrzelowa - jedna czy dwie oddzielne choroby?, esculap.com 4 Szkaradkiewicz J., Współczesna farmakoterapia astmy oskrzelowej, Journal of Biology and Earth Sciences 01; (1) 5 Panek M. i in., Zaburzenia psychiczne u chorych na astmę oskrzelową - doktryna i terapia, esculap.com 6 Pietras T., Witusik A., Rola psychiki w ciężkiej astmie - jaką terapię należy zalecić, esculap.com 7 Emeryk A., Leki przeciwhistaminowe u dzieci, Alergia, 010, nr 8 Rapiejko P., Alergiczny nieżyt nosa w praktyce lekarza rodzinnego, esculap.com 9 Szkaradkiewicz J., Współczesna farmakoterapia astmy oskrzelowej, Journal of Biology and Earth Sciences 7

Raport końcowy z badania dotyczącego obserwacji zależności nasilenia objawów alergicznego nieżytu nosa od współwystępowania innych chorób o podłożu

Raport końcowy z badania dotyczącego obserwacji zależności nasilenia objawów alergicznego nieżytu nosa od współwystępowania innych chorób o podłożu Raport końcowy z badania dotyczącego obserwacji zależności nasilenia objawów alergicznego nieżytu nosa od współwystępowania innych chorób o podłożu alergicznym Celem badania była obserwacja zależności

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA dotyczącego profilu klinicznego, terapeutycznego oraz demograficznego pacjentów stosujących desloratadynę Przebieg badania Analiza wyników Podsumowanie Cele badania GŁÓWNY CEL

Bardziej szczegółowo

na temat Alergicznego Nieżytu Nosa

na temat Alergicznego Nieżytu Nosa RAPORT KOŃCOWY Z PROGRAMU EDUKACYJNEGO na temat Alergicznego Nieżytu Nosa W przypadku jakiegokolwiek prezentowania, udostępniania, bądź rozpowszechniania raportu bądź jego części firma ADAMED jest zobowiązana

Bardziej szczegółowo

Astma trudna w leczeniu czy możemy bardziej pomóc choremu? Maciej Kupczyk Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Astma trudna w leczeniu czy możemy bardziej pomóc choremu? Maciej Kupczyk Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Astma trudna w leczeniu czy możemy bardziej pomóc choremu? Maciej Kupczyk Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Astma trudna do leczenia CIĘŻKA UMIARKO WANA ŁAGODNA

Bardziej szczegółowo

Rupatadyna ocena skuteczności w typowej praktyce ambulatoryjnej

Rupatadyna ocena skuteczności w typowej praktyce ambulatoryjnej Rupatadyna ocena skuteczności w typowej praktyce ambulatoryjnej Dr n.med. Dorota Brzostek Takeda Polska Sp z o.o. Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa T E R A P I A P R A C A O R Y G I N A L N A Rupatadine

Bardziej szczegółowo

3 MAJA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ASTMY I ALERGII

3 MAJA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ASTMY I ALERGII 3 MAJA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ASTMY I ALERGII Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych, charakteryzującą się nawracającymi atakami duszności, kaszlu i świszczącego oddechu, których częstotliwość

Bardziej szczegółowo

12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna: Wyciągi alergenowe, kurz domowy; Kod ATC: V01AA03

12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna: Wyciągi alergenowe, kurz domowy; Kod ATC: V01AA03 SUBSTANCJA CZYNNA (INN) GRUPA FARMAKOTERAPEUTYCZNA (KOD ATC) PODMIOT ODPOWIEDZIALNY NAZWA HANDLOWA PRODUKTU LECZNICZEGO, KTÓREGO DOTYCZY PLAN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna:

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z ALERGIĄ LECZONYM IMMUNOTERAPIĄ

KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z ALERGIĄ LECZONYM IMMUNOTERAPIĄ KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z ALERGIĄ LECZONYM IMMUNOTERAPIĄ Charakterystyka problemu zdrowotnego Alergia uznawana jest za chorobę cywilizacyjną XX wieku. W wielu obserwacjach

Bardziej szczegółowo

Astma oskrzelowa. Zapalenie powoduje nadreaktywność oskrzeli ( cecha nabyta ) na różne bodźce.

Astma oskrzelowa. Zapalenie powoduje nadreaktywność oskrzeli ( cecha nabyta ) na różne bodźce. Astma oskrzelowa Astma jest przewlekłym procesem zapalnym dróg oddechowych, w którym biorą udział liczne komórki, a przede wszystkim : mastocyty ( komórki tuczne ), eozynofile i limfocyty T. U osób podatnych

Bardziej szczegółowo

Jak żyć i pracować z chorobą alergiczną układu oddechowego? Jakie są najczęstsze przyczyny i objawy alergii?

Jak żyć i pracować z chorobą alergiczną układu oddechowego? Jakie są najczęstsze przyczyny i objawy alergii? Jak żyć i pracować z chorobą alergiczną układu oddechowego? Czy alergia układu oddechowego to często spotykany problem? Choroby alergiczne występują obecnie z bardzo dużą częstością. Szacuje się, że na

Bardziej szczegółowo

Profil alergenowy i charakterystyka kliniczna dorosłych. pacjentów uczulonych na grzyby pleśniowe

Profil alergenowy i charakterystyka kliniczna dorosłych. pacjentów uczulonych na grzyby pleśniowe lek. Krzysztof Kołodziejczyk Profil alergenowy i charakterystyka kliniczna dorosłych pacjentów uczulonych na grzyby pleśniowe Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor: dr hab. n. med. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w alergicznym nieżycie nosa zakres kompetencji farmaceuty. ARIA dla farmaceutów

Postępowanie w alergicznym nieżycie nosa zakres kompetencji farmaceuty. ARIA dla farmaceutów 22 Jean Bousquet, Paul van Cauwenberge, Nikolai Khaltaev, Christine Bond, Helene Bousquet, G. Walter Canonica, Peter Howarth, Jean Marc Leder, Marek L. Kowalski, Richard F. Lockey, Eli O. Meltzer, Robert

Bardziej szczegółowo

PRESYMPOZJUM Expert Meeting Spotkanie naukowe. SALA WISŁA Rola flory bakteryjnej w rozwoju astmy i innych chorób alergicznych

PRESYMPOZJUM Expert Meeting Spotkanie naukowe. SALA WISŁA Rola flory bakteryjnej w rozwoju astmy i innych chorób alergicznych Środa, 21 września 2016 r. 12.00 19.30 PRESYMPOZJUM Expert Meeting Spotkanie naukowe 19.30 20.30 WYKŁAD INAUGURACYJNY Rola flory bakteryjnej w rozwoju astmy i innych chorób alergicznych Wykład organizowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY Piątek 23 kwietnia 2010 r.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY Piątek 23 kwietnia 2010 r. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY Piątek 23 kwietnia 2010 r. Warsztaty Szkoleniowe V 7.15 8.45 Warsztaty spirometryczne Sesja B Sala 3/5 Warsztaty organizowane w ramach grantu naukowo szkoleniowego przyznanego przez

Bardziej szczegółowo

Leczenie POCHP z perspektywy pacjenta

Leczenie POCHP z perspektywy pacjenta Dr med. Piotr Dąbrowiecki Wojskowy Instytut Medyczny Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergie i POCHP W Polsce ok.2.000.000-2.500.000 osób choruje na POCHP 20% posiada odpowiednie rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny dotyczący alergicznego nieżytu nosa

Program edukacyjny dotyczący alergicznego nieżytu nosa Tekst: dr n. med. Mikołaj Dąbrowski, Klinika Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 13/2012 z dnia 26 marca 2012 r w zakresie zasadności zakwalifikowania leków Clatra (bilastinum) 20 mg, tabletki,

Bardziej szczegółowo

Zapalenie ucha środkowego

Zapalenie ucha środkowego Zapalenie ucha środkowego Poradnik dla pacjenta Dr Maciej Starachowski Ostre zapalenie ucha środkowego. Co to jest? Ostre zapalenie ucha środkowego jest rozpoznawane w przypadku zmian zapalnych w uchu

Bardziej szczegółowo

Astma i POChP. Maciej Kupczyk Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Astma i POChP. Maciej Kupczyk Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Astma i POChP Maciej Kupczyk Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Epidemia alergii i astmy Devereux G. 2006. Nature Rev Immunol 6;869-874. Epidemiologia astmy i chorób

Bardziej szczegółowo

4 NA 5 CHORYCH NA ASTMĘ

4 NA 5 CHORYCH NA ASTMĘ 4 NA 5 CHORYCH NA ASTMĘ CIERPI NA PODRAŻNIENIE GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH 1,2 3w1 nebulizator Górne drogi Środkowe drogi Dolne drogi A3 COMPLETE UNIKALNY NEBULIZATOR EFEKTYWNE LECZENIE SCHORZEŃ PŁUC I GÓRNYCH

Bardziej szczegółowo

Sesje. "POLASTMA - Astma oskrzelowa - problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny" 16.00-17.30

Sesje. POLASTMA - Astma oskrzelowa - problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny 16.00-17.30 ŚRODA 25.03.2009 Sesje SESJA SZKOLENIOWO-NAUKOWA I 14.00-15.45 "POLASTMA - Astma oskrzelowa - problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny" Prof. dr hab. med. Wacław Droszcz, Prof. dr hab. med. Piotr Kuna

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Doniec. Ocena skuteczności i tolerancji leczenia salmeterolem w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc i astmie oskrzelowej

Zbigniew Doniec. Ocena skuteczności i tolerancji leczenia salmeterolem w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc i astmie oskrzelowej Zbigniew Doniec Ocena skuteczności i tolerancji leczenia salmeterolem w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc i astmie oskrzelowej Klinika Pneumonologii Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy

Bardziej szczegółowo

Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów.

Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów. Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów. Program DAL-SAFE /ALFUS_L_01798/ Ocena wyników programu epidemiologicznego.

Bardziej szczegółowo

Choroby układu oddechowego wśród mieszkańców powiatu ostrołęckiego

Choroby układu oddechowego wśród mieszkańców powiatu ostrołęckiego Choroby układu oddechowego wśród mieszkańców powiatu ostrołęckiego Podczas akcji przebadano 4400 osób. Na badania rozszerzone skierowano ok. 950 osób. Do tej pory przebadano prawie 600 osób. W wyniku pogłębionych

Bardziej szczegółowo

Alergia a przeziębienie różnice i zasady postępowania.

Alergia a przeziębienie różnice i zasady postępowania. Alergia a przeziębienie różnice i zasady postępowania. Dr n. farm. Małgorzata Wrzosek Sponsorem programu jest producent leku nasic Alergia Przeziębienie Rozwój stanu zapalnego Objawy z górnych dróg oddechowych

Bardziej szczegółowo

Azelastyna w aerozolu do nosa: lek pierwszego wyboru przy alergicznym nieżycie nosa

Azelastyna w aerozolu do nosa: lek pierwszego wyboru przy alergicznym nieżycie nosa KOMUNIKAT PRASOWY Azelastyna w aerozolu do nosa: lek pierwszego wyboru przy alergicznym nieżycie nosa Alergiczny nieŝyt nosa (ANN) jest jednostką chorobową obejmującą ponad 25% populacji. Najczęstsze objawy

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 609 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 609 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 69 SECTIO D 5 Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego z Pracownią Pielęgniarstwa Onkologicznego WPiNoZ Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Omnisolvan przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Omnisolvan przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Omnisolvan przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Nadmierne wydzielanie śluzu w drogach

Bardziej szczegółowo

Czy to nawracające zakażenia układu oddechowego, czy może nierozpoznana astma oskrzelowa? Zbigniew Doniec

Czy to nawracające zakażenia układu oddechowego, czy może nierozpoznana astma oskrzelowa? Zbigniew Doniec Czy to nawracające zakażenia układu oddechowego, czy może nierozpoznana astma oskrzelowa? Zbigniew Doniec Klinika Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc OT w Rabce-Zdroju Epidemiologia Zakażenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA dotyczącego dodatkowych czynników współistniejących z nadciśnieniem tętniczym mających wpływ na wybór nebiwololu w leczeniu polskiej populacji pacjentów z NT W przypadku jakiegokolwiek

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 25 września 2014

Czwartek, 25 września 2014 Czwartek, 25 września 2014 SESJA SZKOLENIOWO-NAUKOWA I 9.00 10.30 Leczenie pacjentów z chorobami drobnych dróg oddechowych jakie mamy dzisiaj możliwości? przyznanego przez firmę Chiesi Przewodniczący:

Bardziej szczegółowo

dr n. med. mgr farm. Anna Gołda mgr farm. Justyna Dymek Zakład Farmacji Społecznej, Wydział Farmaceutyczny UJCM

dr n. med. mgr farm. Anna Gołda mgr farm. Justyna Dymek Zakład Farmacji Społecznej, Wydział Farmaceutyczny UJCM dr n. med. mgr farm. Anna Gołda mgr farm. Justyna Dymek Zakład Farmacji Społecznej, Wydział Farmaceutyczny UJCM Opieka farmaceutyczna- wykrywanie problemów lekowych u pacjentów z chorobami obturacyjnymi.

Bardziej szczegółowo

Unikatowe rozwiązanie w leczeniu alergicznego nieżytu nosa

Unikatowe rozwiązanie w leczeniu alergicznego nieżytu nosa Unikatowe rozwiązanie w leczeniu alergicznego nieżytu nosa Innovative solution for the treatment of alllergic rhinitis dr n. med. Piotr Rapiejko 1 Klinika Otolaryngologii, Wojskowy Instytut Medyczny w

Bardziej szczegółowo

Co roku na POChP umiera ok. 15 tys. Polaków

Co roku na POChP umiera ok. 15 tys. Polaków Światowy Dzień POChP - 19 listopada 2014 r. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) stanowi coraz większe zagrożenie dla jakości i długości ludzkiego życia. Szacunki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Bardziej szczegółowo

Wst p Jerzy Kruszewski... 15 PiÊmiennictwo... 18. Rozdzia 1. Immunologiczne podstawy patogenezy chorób alergicznych Krzysztof Zeman...

Wst p Jerzy Kruszewski... 15 PiÊmiennictwo... 18. Rozdzia 1. Immunologiczne podstawy patogenezy chorób alergicznych Krzysztof Zeman... Spis treêci Wst p Jerzy Kruszewski....................... 15 PiÊmiennictwo........................... 18 Rozdzia 1. Immunologiczne podstawy patogenezy chorób alergicznych Krzysztof Zeman.....................

Bardziej szczegółowo

ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA ŁÓDŹ,

ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA ŁÓDŹ, XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA ŁÓDŹ, 8-10 czerwca 2017 r. pod patronatem POLSKIEGO TOWARZYSTWA ALERGOLOGICZNEGO Miejsce: Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze EXPO

Bardziej szczegółowo

Dagmara Samselska. Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę. Warszawa 20 kwietnia 2016

Dagmara Samselska. Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę. Warszawa 20 kwietnia 2016 Dagmara Samselska Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę Warszawa 20 kwietnia 2016 przewlekła, autoagresywnie uwarunkowana, nawrotowa choroba zapalna o podłożu genetycznym nie zaraża!!!

Bardziej szczegółowo

.~~y INSTYTUl MEDYCZNY

.~~y INSTYTUl MEDYCZNY .~~y INSTYTUl MEDYCZNY "'turu~~nętr.mvch, Pneumonologi A~lIllmmuno'ogij Klinicznej ~alnego Szpitala Klinicznego MO~ ~141 Warszawa, ul. Szaserów 128 ~ -.n; 015294487; NIP; 11~ -, -1- Warszawa, 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

Draft programu Sympozjum Alergii na Pokarmy 2015

Draft programu Sympozjum Alergii na Pokarmy 2015 20.03.2015 Piątek GODZ. 12.50 13.00 GODZ. 13.00 14.30 Ceremonia Inauguracyjna Sesja Inauguracyjna Alergia pokarmowa w 2015 roku co dalej? 1. Czy rzeczywiście nastąpił wzrost alergii pokarmowych, 13.00-13.30

Bardziej szczegółowo

Choroby układu oddechowego

Choroby układu oddechowego Choroby układu oddechowego Astma, alergia i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to poważne schorzenia układu oddechowego, które w XXI wieku przybrały już charakter epidemiologiczny. Astma, alergia

Bardziej szczegółowo

May 21-23, 2012 Białystok, Poland

May 21-23, 2012 Białystok, Poland 6 th International Forum May 21-23, 2012 Białystok, Poland Advances in prevention of allergic diseases of the respiratory system based on population screening of children and adolescents in the Grodno

Bardziej szczegółowo

Długotrwałe efekty immunoterapii alergenowej.

Długotrwałe efekty immunoterapii alergenowej. Długotrwałe efekty immunoterapii alergenowej. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kowal Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych Zakład Alergologii i Immunologii Doświadczalnej UM Białystok T E R A P I A

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN LUNG FOUNDATION

EUROPEAN LUNG FOUNDATION CIĘŻKA ASTMA Zalecenia specjalistów w przystępnej formie Asthma UK Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat ciężkiej astmy, przygotowane przez Europejskie Towarzystwo Chorób Płuc (ERS) i Amerykańskie

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Opinia Rady Przejrzystości nr 38/2012 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie objęcia refundacją budesonidu w produktach leczniczych podawanych w leczeniu

Bardziej szczegółowo

Atopia, alergia, atopowe zapalanie skóry czy to to samo?

Atopia, alergia, atopowe zapalanie skóry czy to to samo? Atopia, alergia, atopowe zapalanie skóry czy to to samo? Czy jak mam AZS, to zawsze mam alergię? Czy każdy z atopią ma AZS? Wiele osób stara sie zrozumieć, co im właściwie dolega. Razem z Fundacją Pokonać

Bardziej szczegółowo

Warszawa / Zalesie Górne, 22.05.2012 r. Sz. Pan Bolesław Piecha Przewodniczący Komisji Zdrowia

Warszawa / Zalesie Górne, 22.05.2012 r. Sz. Pan Bolesław Piecha Przewodniczący Komisji Zdrowia Warszawa / Zalesie Górne, 22.05.2012 r. Sz. Pan Bolesław Piecha Przewodniczący Komisji Zdrowia Dotyczy: Prośba o zgodę na uczestnictwo w posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia dotyczącym realizacji świadczeń

Bardziej szczegółowo

Przewlekły alergiczny nieżyt nosa w przebiegu uczulenia na alergeny pyłku traw. Opis przypadku

Przewlekły alergiczny nieżyt nosa w przebiegu uczulenia na alergeny pyłku traw. Opis przypadku Przewlekły alergiczny nieżyt nosa w przebiegu uczulenia na alergeny pyłku traw. Opis przypadku Perennial allergic rhinitis in the course of grass pollen allergy. Case discussion dr n. med. Agnieszka Lipiec

Bardziej szczegółowo

Wybrane zaburzenia lękowe. Tomasz Tafliński

Wybrane zaburzenia lękowe. Tomasz Tafliński Wybrane zaburzenia lękowe Tomasz Tafliński Cel prezentacji Przedstawienie najważniejszych objawów oraz rekomendacji klinicznych dotyczących rozpoznawania i leczenia: Uogólnionego zaburzenia lękowego (GAD)

Bardziej szczegółowo

Pneumonologia przez przypadki zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne

Pneumonologia przez przypadki zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne Pneumonologia przez przypadki zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne 29-30 września 2017 roku Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie Centrum Konferencyjne ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa Kierownictwo

Bardziej szczegółowo

1.1. Słowo wstępne Patofizjologia w aspekcie historycznym Diagnostyka Leczenie... 3

1.1. Słowo wstępne Patofizjologia w aspekcie historycznym Diagnostyka Leczenie... 3 Spis treści 1. Kamienie milowe postępu wiedzy o patofizjologii i leczeniu astmy w XX wieku 1 1.1. Słowo wstępne......................... 1 1.2. Patofizjologia w aspekcie historycznym............ 1 1.3.

Bardziej szczegółowo

Leczenie alergicznego nieżytu nosa w Europie i USA czy dzieli nas ocean?

Leczenie alergicznego nieżytu nosa w Europie i USA czy dzieli nas ocean? Leczenie alergicznego nieżytu nosa w Europie i USA czy dzieli nas ocean? Treatment of allergic rhinitis in Europe and the USA are we an ocean apart? dr n. med. Piotr Rapiejko, prof. dr hab. n. med. Dariusz

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ (ICD-10 J 45.0) ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ (ICD-10 J 45)

LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ (ICD-10 J 45.0) ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ (ICD-10 J 45) Załącznik B.44. LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ (ICD-10 J 45.0) ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ (ICD-10 J 45) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie ciężkiej

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA DIKLONAT P, 10 mg/g, żel (Diclofenacum natricum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest

Bardziej szczegółowo

Przegląd pojęć. Podział reakcji z nietolerancji:

Przegląd pojęć. Podział reakcji z nietolerancji: Halina Kańtoch Plan wykładu I. Przegląd pojęć II. Najczęstsze choroby u podłoża, których leży mechanizm z nadwrażliwości III. Epidemiologia schorzeń alergologicznych u dzieci i młodzieży IV. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Leczenie alergicznego nieżytu nosa

Leczenie alergicznego nieżytu nosa Rozdz. 1. Leczenie chorób atopowych:layout 1 2012-06-13 14:58 Strona 33 Leczenie alergicznego nieżytu nosa Adam J. Sybilski Wprowadzenie Alergiczny nieżyt nosa (ANN) stanowi globalny problem zdrowotny.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Skróty...

Przedmowa... Skróty... VII Przedmowa.............................................................. Skróty................................................................... Przedmowa..........................................................

Bardziej szczegółowo

Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie

Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie Jak wspomniano we wcześniejszych artykułach cyklu, strategia postępowania w migotaniu przedsionków (AF) polega albo na kontroli częstości rytmu komór i zapobieganiu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w leczeniu ANN

Wyzwania w leczeniu ANN Wyzwania w leczeniu ANN Prof. dr hab. n. med. Krystyna Wąsowska- Królikowska Uniwersytet Medyczny Łódź T E R A P I A Challenges in the treatment of allergic rhinitis. S U M M A R Y Allergic rhinitis (AR)

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia dziecka w Samorządowym Przedszkolu nr 33 w Krakowie

Procedura postępowania w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia dziecka w Samorządowym Przedszkolu nr 33 w Krakowie Procedura postępowania w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia dziecka w Samorządowym Przedszkolu nr 33 w Krakowie Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA OBSERWACYJNEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA OBSERWACYJNEGO RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA OBSERWACYJNEGO dotyczącego terapii zakażeń układu moczowego W przypadku jakiegokolwiek prezentowania, udostępniania, bądź rozpowszechniania raportu bądź jego części firma VALEANT

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK, 26 WRZEŚNIA 2013 R. OTWARCIE FORUM 16.15-16.30. SESJA INAUGURACYJNA 16.30-18.00 Astma i POChP od urodzenia na całe życie

CZWARTEK, 26 WRZEŚNIA 2013 R. OTWARCIE FORUM 16.15-16.30. SESJA INAUGURACYJNA 16.30-18.00 Astma i POChP od urodzenia na całe życie CZWARTEK, 26 WRZEŚNIA 2013 R. OTWARCIE FORUM 16.15-16.30 SESJA INAUGURACYJNA 16.30-18.00 Astma i POChP od urodzenia na całe życie Sesja organizowana w ramach Narodowego Programu Wczesnej Diagnostyki i

Bardziej szczegółowo

Choroby ultra-rzadkie. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Choroby ultra-rzadkie. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Choroby ultra-rzadkie Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Definicje, częstość występowania Podstawą definicji chorób rzadkich są dane epidemiologiczne dotyczące występowania choroby w całej populacji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu Pronasal

Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu Pronasal VI.2 VI.2.1 Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu Pronasal Omówienie rozpowszechnienia choroby Alergiczny nieżyt nosa (ANN) jest najczęściej występującym zaburzeniem zapalnym w obrębie

Bardziej szczegółowo

Rada Przejrzystości. Agencja Oceny Technologii Medycznych

Rada Przejrzystości. Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 29/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zasadności finansowania środka spożywczego specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej APETYT NA ŻYCIE

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej APETYT NA ŻYCIE ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej APETYT NA ŻYCIE Katowice 2007 Śl.C.Z.P Dział Chorobowości Hospitalizowanej 23 luty Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Olopatadyna 1 mg/ml krople do oczu, roztwór. Abdi Farma, Unipessoal Lda

Olopatadyna 1 mg/ml krople do oczu, roztwór. Abdi Farma, Unipessoal Lda Plan zarządzania ryzykiem Olopatadyna 1 mg/ml krople do oczu, roztwór Abdi Farma, Unipessoal Lda Data: 23 maja 2013 r. NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA INFORMACJE POUFNE. KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ PISEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Alergia 2008 badanie obserwacyjne 977 chorych

Alergia 2008 badanie obserwacyjne 977 chorych Alergia 2008 badanie obserwacyjne 977 chorych Allergy 2008 observational study of 977 patients Dr n. med. Piotr Rapiejko 1, dr n. med. Agnieszka Lipiec 2, dr hab. n. med. Beata Zielnik-Jurkiewicz 3 1.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości

Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości Omówienie rozpowszechnienia choroby Rosnąca oczekiwana długość życia i starzejące się społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia powietrza a obturacyjne choroby płuc

Zanieczyszczenia powietrza a obturacyjne choroby płuc Zanieczyszczenia powietrza a obturacyjne choroby płuc Dr med. Piotr Dąbrowiecki Wojskowy Instytut Medyczny Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergię i POCHP Obturacyjne choroby płuc - ASTMA

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

Obturacyjne choroby płuc - POCHP

Obturacyjne choroby płuc - POCHP Obturacyjne choroby płuc - POCHP POCHP to zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Ograniczenie to wynika

Bardziej szczegółowo

Proponowany schemat stopniowego leczenia astmy dorosłych (GINA 2016)

Proponowany schemat stopniowego leczenia astmy dorosłych (GINA 2016) Proponowany schemat stopniowego leczenia astmy dorosłych (GINA 2016) STOPIEŃ 2 STOPIEŃ 3 STOPIEŃ 4 STOPIEŃ 5 STOPIEŃ 1 Niskie dawki ICS Niskie dawki ICS/LABA Średnie lub wysokie dawki ICS/LABA Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

01 Co warto wiedzieć o leczeniu alergii?

01 Co warto wiedzieć o leczeniu alergii? 01 Co warto wiedzieć o leczeniu alergii? Spis treści Czym właściwie jest alergia?... 1 Dlaczego leczenie w ogóle jest konieczne?... 1 Jakie formy leczenia są możliwe?... 2 Co oznacza pojęcie "immunoterapia

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY U DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Opracowanie

ZALECENIA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY U DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Opracowanie Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ze środków Ministerstwa Zdrowia ZALECENIA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA

Bardziej szczegółowo

Depresja a uzależnienia. Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień

Depresja a uzależnienia. Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień Depresja a uzależnienia Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień Alkoholizm w chorobach afektywnych Badania NIMH* (1990) (uzależnienie + nadużywanie) Badania II Kliniki

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r.

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Ochrona zdrowia w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany, które należy wprowadzić w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany, które należy wprowadzić w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany, które należy wprowadzić w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Ta Charakterystyka Produktu Leczniczego, oznakowanie opakowań i ulotka

Bardziej szczegółowo

DiabControl RAPORT KOŃCOWY

DiabControl RAPORT KOŃCOWY DiabControl OCENA WSPÓŁPRACY PACJENTA CHOREGO NA CUKRZYCĘ TYPU 2 Z LEKARZEM PROWADZĄCYM W ZAKRESIE COMPLIANCE, OBSERWACJA ZJAWISKA DYSFAGII (TRUDNOŚCI W POŁYKANIU) RAPORT KOŃCOWY Październik 214 Autor

Bardziej szczegółowo

Podstawy leczenia PCD

Podstawy leczenia PCD Podstawy leczenia PCD Henryk Mazurek Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy IGiChP OT w Rabce - Zdroju Podstawy leczenia Brak badań wykonanych wg EBM w PCD Zasady leczenia proponowane wg doświadczeń w innych

Bardziej szczegółowo

Najnowsze wytyczne rozpoznawania i leczenia alergicznego nieżytu nosa. Raport ARIA 2008

Najnowsze wytyczne rozpoznawania i leczenia alergicznego nieżytu nosa. Raport ARIA 2008 Najnowsze wytyczne rozpoznawania i leczenia alergicznego nieżytu nosa. Raport ARIA 2008 opracowanie na podstawie: Allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA) 2008 update J. Bousquet, N. Khaltaev,

Bardziej szczegółowo

Depresja wyzwanie dla współczesnej medycyny

Depresja wyzwanie dla współczesnej medycyny Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 2020 Depresja wyzwanie dla współczesnej medycyny

Bardziej szczegółowo

Od zapalenia alergicznego do symptomów ANN

Od zapalenia alergicznego do symptomów ANN autor(); Dr hab. n. med.,prof. UM Andrzej Emeryk 1, 2 Dr n. med. Małgorzata Bartkowiak-Emeryk 3 1 Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego UM w Lublinie Kierownik: Dr hab. n. med. prof. UM Andrzej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w astmie oskrzelowej - współczesność i perspektywy

Postępowanie w astmie oskrzelowej - współczesność i perspektywy Problemy kliniczne w alergii i astmie 13 Prof. zw. dr hab. med. Marek L. Kowalski Lek. med. Barbara Bieńkiewicz Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia emocjonalne, behawioralne, poznawcze oraz jakość życia u dzieci i młodzieży z wrodzonym zakażeniem HIV STRESZCZENIE

Zaburzenia emocjonalne, behawioralne, poznawcze oraz jakość życia u dzieci i młodzieży z wrodzonym zakażeniem HIV STRESZCZENIE Autor: Tytuł: Promotor: lek. Anna Zielińska Zaburzenia emocjonalne, behawioralne, poznawcze oraz jakość życia u dzieci i młodzieży z wrodzonym zakażeniem HIV dr hab. Anita Bryńska STRESZCZENIE WSTĘP: W

Bardziej szczegółowo

Choroby ultra-rzadkie Warszawa, 12 marca Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Choroby ultra-rzadkie Warszawa, 12 marca Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Choroby ultra-rzadkie Warszawa, 12 marca 2010 Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Definicje, częstość występowania Podstawą definicji chorób rzadkich są dane epidemiologiczne dotyczące występowania

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy tym czym oddychamy?

Jesteśmy tym czym oddychamy? Jesteśmy tym czym oddychamy? Jak działają płuca Najczęstsze choroby płuc Dr med. Piotr Dąbrowiecki Wojskowy Instytut Medyczny Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergię i POCHP ANATOMIA UKŁADU

Bardziej szczegółowo

Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica

Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica Słowa kluczowe: rehabilitacja uzdrowiskowa, dysfunkcje narządu ruchu, ból, jakość życia Zdrowie na podstawie definicji prezentowanej, przez WHO oznacza całkowity brak

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Dr n. med. Analiza stężenia. Agnieszka Lipiec1. Piotr Rapiejko1,2

Dr n. med. Dr n. med. Analiza stężenia. Agnieszka Lipiec1. Piotr Rapiejko1,2 autor(); Dr n. med. Agnieszka Lipiec1 Dr n. med. Piotr Rapiejko1,2 1Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, WUM Warszawa Kierownik Zakładu: Prof. nadzw. WUM dr hab. n. med. Bolesław

Bardziej szczegółowo

Sesje. "Instytut Alergii - Inne oblicza alergii"

Sesje. Instytut Alergii - Inne oblicza alergii ŚRODA 23.04.2008 Sesje SESJA SZKOLENIOWO-NAUKOWA I 14.15-15.45 "Instytut Alergii - Inne oblicza alergii" Prof. dr hab. med. Janusz Patkowski, Prof. dr hab. med. Piotr Kuna 14.15-14.45 "Choroby alergiczne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą 14 listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą Cukrzyca jest chorobą, która staje się obecnie jednym z najważniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego. Jest to przewlekły i postępujący proces

Bardziej szczegółowo

Dlaczego tak późno trafiamy do reumatologa?

Dlaczego tak późno trafiamy do reumatologa? Dlaczego tak późno trafiamy do reumatologa? Wyniki najnowszego badania Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher. Wczesne rozpoznanie Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Dobenox przeznaczone do publicznej wiadomości.

Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Dobenox przeznaczone do publicznej wiadomości. VI.2 Plan Zarządzania Ryzykiem dla produktów kwalifikowanych jako "Well established use" zawierających Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Dobenox przeznaczone do publicznej

Bardziej szczegółowo

Ból uważany jest za jeden z potencjalnie istotnych czynników ryzyka dotyczących śmiertelności (Sokka).

Ból uważany jest za jeden z potencjalnie istotnych czynników ryzyka dotyczących śmiertelności (Sokka). VI. 2 Elementy do podsumowania podawanego do publicznej wiadomości. VI. 2.1 Przegląd epidemiologii choroby Odczuwanie bólu jest powszechnym zjawiskiem wśród dzieci. Szacuje się, że ta dolegliwość może

Bardziej szczegółowo

pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej Miejscowość i data...

pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej Miejscowość i data... pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej Miejscowość i data... Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej osobie wymagającej

Bardziej szczegółowo

Podział nieżytów nosa

Podział nieżytów nosa Podział nieżytów nosa Dr n. med. Piotr Rapiejko 1,2 Dr n. med. Agnieszka Lipiec 2 Klinika Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Kierownik Klinik: Prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASTMA CIÊ KA SYTUACJA PACJENTÓW W POLSCE. RAPORT ASTMA CIÊ KA SYTUACJA PACJENTÓW W POLSCE.

RAPORT ASTMA CIÊ KA SYTUACJA PACJENTÓW W POLSCE. RAPORT ASTMA CIÊ KA SYTUACJA PACJENTÓW W POLSCE. 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Dr n. med. Piotr Dąbrowiecki Cześć medyczna... 9 Dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska Astma co to za choroba?... 9 Klasyfikacja astmy... 10 Leki stosowane w astmie i zasady leczenia...

Bardziej szczegółowo

XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA ŁÓDŹ 2011

XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA ŁÓDŹ 2011 XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA ŁÓDŹ 2011 Czwartek, 2 czerwca 2011 Otwarcie Konferencji 9:45-10:00 Sesja główna I 10:00-11:30 Alergia pokarmowa i anafilaksja u dzieci

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia chorób alergicznych u pacjentów starszych wyzwaniem medycyny XXI wieku

Epidemiologia chorób alergicznych u pacjentów starszych wyzwaniem medycyny XXI wieku Epidemiologia chorób alergicznych u pacjentów starszych wyzwaniem medycyny XXI wieku dr hab. n. med. Andrzej Bożek 1,2 lek. Krzysztof Kołodziejczyk 2 1 Katedra i Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych,

Bardziej szczegółowo