The VLT Newsletter Volume 21

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "The VLT Newsletter Volume 21"

Transkrypt

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE The VLT Newsletter Volume 21 W numerze: "If Danfoss was a car" Zestawy IP21 VLT MCD3000 Z VLT 8000 na VLT FC202 Moduł Ethernet/IP "Load Energy Recycling" "Nie czas żałować róż gdy..." Dział pakowania akc. "If Danfoss was a car " Obszerne informacje zebrane od klientów dostarczyy mnóstwo danych odnonie tego jak inni postrzegaj Danfoss. Wyniki tego badania s pierwszym krokiem do tworzenia nowego Danfossa. Jeeli Danfoss byby samochodem, to jakim? To pytanie, wraz z wieloma innymi, zostao postawione 3,000 klientów ostatniej wiosny jako cz "perception study"- program postrzegania firmy Danfoss przez klientów. Czy jestemy widziani jako przemylana i dopracowana Toyota, czy jako konkurencyjny koreaski model a moe zgrabny i szybki woski samochód sportowy? Wielko ankiety stworzya cz obszernego procesu, który jest ukierunkowany, by zidentyfikowa wartoci, które klient kojarzy z dan mark. Pierwsza faza ujawnia dodatnie sprzenie zwrotne od klientów ale te wskazaa, e nadal jest duo pracy przed nami zanim osigniemy obrany cel i zajmiemy zamierzone miejsce na rynku i w wiadomoci klientów. Uczciwy i godny zaufania biznesowy partner Przez ostatnie lata, skupiono sie na fakcie, e Danfoss powinien nie tylko produkowa komponenty ale te dostarcza kompletne rozwizania. Danfoss powinien nie tylko oferowa sterowanie ale te oferowa inne komponenty. Na obecn chwil kilka obszarów dziaa pracuje ju w ten sposób i dostarcza kompletne rozwizania a nie tylko elementy. Natomiast czy by to hit z punktu widzenia klientów? Dla wielu tak, ale Danfoss nadal jest postrzegany gównie jako dostawca produktów. Pozytywny element tego wizerunku jest taki, i Danfoss jest uwaany za producenta produktów o wysokiej jakoci w korzystnej cenie, czyli bardzo dobrej relacji ceny do jako. Jestemy równie uwaani za przedsibiorstwo, które zajmuje si klientami i traktuje ich bardzo sprawiedliwie i uczciwie. Taki wizerunek jest waciwy i jest tym co chcemy utrzyma, poniewa klienci przy wyborze dostawcy gównie rozwaaj wanie powysze czynniki. Danfoss nie jest znany z szybkiej reakcji na rynkowe zmiany. Mona by powiedzie, e jest nieznacznie konserwatywny co na pewno ma odniesienie w jego porównaniu do modelu samochodu. Zasadniczo, rezultat jest bardzo pozytywny i dotyczy to równie czci kiedy porównuje si nas z naszymi gównymi konkurentami. W tym ujciu, Danfoss jest widziany pozytywnie we wszystkich obszarach dziaa - a w szczególnoci w dziaaniach serwisowych i byciu pierwszym w wypuszczaniu produktów na rynek. A co do samochodu to... Badanie wykazao, e w tej chwili klienci myl o Danfoss jako mieszance dwóch marek- Mercedes i BMW. Tak wic, jestemy samochodem o wysokiej jakoci i doskonaym wykonaniu. -

2 Zestawy zwikszajce stopie ochrony do IP21 IP21 zestaw zwikszajce IP dla przetwornic czstotliwoci VLT HVAC, AutomationDrive i AQUA s dostpne równie dla IP20. Zestawy IP21 s dostarczane tylko jako oddzielne opcje a nie jako zintegrowane czci napdów. Ten ekwipunek opcji pozwoli klientom z przetwornicami w wersji IP20 dostosowa je do IP21. Ponadto nadal mog oni korzysta z benefitów, jakie oferuje wersja IP20, takich jak: Zmniejszona wielko i waga Optymalizacja zajmowanej powierzchni Prosta i atwa instalacja Peny zakres dostpnych opcji W peni zachowana funkcjonalno dotychczasowej wersji IP21 obniona cena Zarówno górna jak i dolna cz s wymagane dla napdu, by posiada on IP21.

3 VLT Zaawansowane Mikkie Zatrzymanie zapobiega hydraulicznym uderzeniom wody tzw. water hammering. W Norðurbakki in Hafnarfjörður- 24,000 miecie w w obszarze Reykjavika na Islandii - VLT Softstarter MCD 3000 wyeliminowa problemy uderze hydraulicznych wody w momencie zatrzymania przepywu. Problem ten w literaturze fachowej czsto okrelany jest jako water hammering i okrela hydrauliczne uderzenie wody w elementy wodocigu wystpujce podczas zatrzymania przepywu i zwizan z tym nag zmian cinienia. W przepompowni pracuj obecnie trzy pompy Flygt, wszystkie uruchamiane s przez softstarty typu MCD3045. Urzdzenia pompuj cieki, które pyn przez rury o rednicy 300 mm od maego zbiornika do wiey, skd przepywaj do nastpnej stacji. Kady rurocig wyposaony jest w zawór bezpieczestwa. Pompami steruje sterownik PLC i uruchamia je w zalenoci od zapotrzebowania i poziomu w zbiorniku rezerwowym. Podczas zatrzymania pomp, efekt uderze wody wywoywa znaczny haas i ryzyko zniszczenia. Nawet w przypadku stosowania standardowej funkcji agodnego stopu agodne zatrzymanie przepywu i zniwelowanie efektu uderze byo nie moliwe do osignicia. Uderzenia byy tak silne, i groziy uszkodzeniem rur a nawet wyrwaniem ich z ryglami i mocowaniami ze cian. Nowa karta sterujca dla VLT MCD3000 posiada specjalne funkcje, które zapobiegaj takim sytuacjom. Nowe karty w MCD 3000 z udoskonalonym "mikkim moduem zatrzymania" zostay zainstalowane w sierpniu 2007 i natychmiast zminimalizowano efekt uderze podczas zatrzymania. Udoskonalony Mikki Modu Zatrzymania jest tylko tymczasowym rozwizaniem. Wraz w nowym modelem VLT MCD 500 bd dostarczane nowe mikkie algorytmy zatrzymania. Przepompownia cieków Trzy pompy Flygt kontrolowane s przez PLC gównym zadaniem jest kontrola nad przepompowywaniem cieków.

4 "Po dostrojeniu parametrów dla kadej pompy, zdoalimy zniwelowa efekt hydraulicznych uderze wody w wyniku zatrzymania przepywu", powiedzia Jóhannes Skarphéðinsson. Dwie pompy zostay ustawione, z rampami hamowania równymi 20 sekund, a pompa na której zjawisko byo najbardziej zauwaalne i grone zostaa ustawiona na 35 sekund. " Cay proces by wspierany przez sztab w Nowej Zelandii dlatego te chcielibymy podzikowa Earle Daniels i Sarze Wells za ich wspóprac", doda Jóhannes Skarphéðinsson. "Ta przepompownia bya dosownie niezdolna do pracy od pierwszego dnia," stwierdzi. "Tylko dziki moliwociom MCD 3000 udao si unikn kosztów zwizanych z cakowit przebudow i przekonstruowaniem przepompowni." Ukad przepompowni (schemat) inmotion - The VLT newsletter 2

5 Przejcie z VLT 8000 AQUA na VLT AQUA FC202 Pocztkowe obawy zwizane z kocem produkcji VLT 8000 zmieniy si w entuzjazm po tym jak firma Nairn Electrical przetestowaa napd serii VLT AQUA FC202 - nastpc serii VLT Nairn Electrical, to stary klient Danfoss, który produkuje systemy sterowania pompami dla systemów nawadniania pól uprawnych w Nowej Zelandii. Przedsibiorstwo do tej pory przez lata uywao i polegao na serii VLT Pierwszy raz przetestowali VLT AQUA w styczniu ubiegego roku natomiast kompletnej zamiany i przejcia na serie VLT AQUA FC202 dokonali pó roku póniej. Lincoln Teale przed jedn z instalacji firmy Nairn Electrical " Bylimy zadowoleni z serii 8000 i pocztkowo odnosilimy si bardzo niechtnie do wiadomoci o kocu produkcji i przejciu na nowy model," mówi Lincoln Teale, Gówny Elektryk w Nairn Electrical. "Ale wkrótce okazao si e nie byo powodów aby si przejmowa. Przetwornice serii VLT AQUA oferuj wicej moliwoci i opcji programowania, a do tego s mniejsze i atwiejsze do instalacji" doda. VLT AQUA reguluje prdko i wydajno pomp w systemach sterowania Nairn Electrical. Monitoruje przepyw, cinienie i poziom wody. Informacja o maksymalnej iloci wody, jaka moe zosta wpompowana kadego dnia jest zaprogramowana wewntrz. Jest to bardzo wana i gówna cecha, której uywaj, poniewa wytyczne rzdowe ograniczaj ilo wody, jak kade gospodarstwo rolne moe uy a grzywny za nieprzestrzeganie norm s bardzo wysokie. "Reguy okrelaj, e gospodarstwa rolne nie uywaj w pewnych obszarach caej wody. A odkd napdy mog zosta zaprogramowane tak, by pompowa tylko dozwolon ilo, rolnicy nie musz niepokoi si o grzywn," - wyjania John Graham, Techniczny Inynier Sprzeday, Danfoss, Nowa Zelandia. Ubiegego roku, Danfoss sprzeda 54 nowe VLT AQUA do Nairn Electrical a John Graham przewiduje, e kupi oni t sam ilo równie w tym roku a by moe wicej.

6 VLT EtherNet / IP Przeszy testy organizacji zrzeszajcej dostawców DeviceNet Pod koniec 2007 roku Danfoss Drives uczestniczy w spotkaniu ODVA Plug Event. Byo to ósme tego typu spotkanie organizowane przez organizacje ODVA (Open DeviceNet Vendors Association), która wypromowaa i rozwija standardy EtherNEt / IP. Podczas tej cyklicznie odbywajcej si imprezy opcja Ethernet / IP poddana zostaa testom, które przesza pozytywnie. Danfoss Drives odda do testów opcje MCA121 czyli modu EtherNet / IP dla VLT AutomationDrive FC 300. Modu przeszed pozytywnie wszystkie testy i zosta wyróniony jako jeden z najwysz sprawnoci i efektywnoci wród oferowanych na rynku. Cz próby polegaa na przetestowaniu sprawnoci produktu poprzez prace przy maksymalnym obcieniu i przecieniu sieci: warunkiem pozytywnej oceny jest aby w czasie tego przeciania komunikacja pracowaa poprawnie i stabilnie. Opcja ma zabudowany 2 portowy switch, dajc w ten sposób moliwo pracy w tradycyjnej topologii sieci eliminujc potrzeb okablowania i drogich przemysowych switchy Ethernetowych

7 "Load Energy Recycling"- czyli odzyskiwanie energii. Danfoss Drives wyprodukowa jednostki zwrotu energii dla urawi portowych i zastosowa je w szeciu urawiach firmy Liebherr w Durbanie. Kolejne dwa s w drodze do angielskiego portu Southampton. urawie portowe zuywaj due iloci energii z sieci zasilajcej podczas podnoszenia duych adunków np.: kontenerów. Ale, co zrobi z energi, która jest magazynowana podczas procesu opuszczania adunku? Zasadniczo przyjte s dwa rozwizania, wytraci t energi w postaci ciepa na rezystorze albo zwróci j do sieci zasilajcej i zmniejszy rachunek za pobór energii. Ostatnia opcja jest, oczywicie najlepsza i najkorzystniejsza. Dlatego bya ona wyzwaniem dla Danfoss Drives. Wyzwanie zostao rzucone w ubiegym roku przez firm Liebherr, producenta midzy innymi rónego typu urawi i urzdze dwigowych. Liebherr potrzebowa bowiem pomocy w sterowaniu silnikami w jego urawiach portowych. Skutkiem caego przedsiwzicia jest system z siedmioma duymi przetwornicami czstotliwoci, umieszczonymi na urawiu 60 metrów ponad nadbrzeem. Trzy z nich maj specjalny cel: pobieraj z sieci a jeden megawatt mocy w trakcie, kiedy adunek jest podnoszony, a odsyaj moc do sieci podczas opuszczania adunku. Transatlantycka wspópraca "Rozwinlimy modu zwrotu energii do sieci dla tego projektu, jest to najlepsze rozwizanie w sytuacjach kiedy energia w procesie jest zarówno pobierana jak i oddawana (przepywa w obie strony do i od urzdzenia)" mówi Ole Sondergaard Jensen, gówna osoba odpowiedzialna za projekt. Element jest wikszy ni standardowe przetwornice czstotliwoci produkowane prze Danfoss i zosta zaprojektowany dziki transatlantyckiej wspópracy midzy zakadami w Graasten i Loves Park w USA. Dotychczas zastosowano je w szeciu urawiach portu Liebherr w Durbanie. A dwa kolejne s w drodze do Southampton Ole Sondergaard Jensen przewiduje, e inwestowanie w nowe zastosowania i aplikacje bdzie bardzo opacalne. Przejmowanie mocy podczas hamowania "Urzdzenie moe te by uywane w wielu maszynach np.: w wirówkach w mleczarniach i innych duych przemysowych zastosowaniach. Zawsze wtedy gdzie ilo zmagazynowanej energii jest znaczna mona j swobodnie rozproszy ( w tym przypadku zwróci do sieci) podczas zatrzymania urzdzenia,"-wskaza. Od ponad 10 lat, Danfoss Drives dostarcza przetwornice czstotliwoci dla firmy Liebherr. Miedzy innymi dostarcza je take do urawi budowlanych uywanych przy budowie budynków. Na tym polu jednak, skutek zwrotu energii do sieci jest istotnie mniejszy i nie jest ju tak opacalny.

8 Ole Ts No 21, 2008 "Nie czas aowa ró gdy pon lasy" Autor Eddie Kirk, Kirk-MarCom Ltd Pierwsze napdy zostay wypuszczone na rynek przez Danfoss w 1968 i w 40 latach od tego wydarzenia rynek napdów o regulowanej prdkoci przey wielkie zmiany. W 1968 rynek napdowy by zdominowany przez napdy DC mimo ich niedogodnoci, a ukad Ward Leonarda nadal by i jest szeroko stosowany w przemyle stalowym i wodnym, pisze Eddie Kirk. Powodem wprowadzenia przetwornic czstotliwoci bya i cigle jest moliwo regulacji prdkoci obrotowej silników klatkowych. Wszystkie inne alternatywne sposoby regulacji prdkoci obrotowej wymagay skomplikowanej instalacji a w przypadku uszkodzenia prowadziy do powanych strat zwizanych z przestojami i ingerencj w cay proces proces produkcyjny. Rozwój przetwornic czstotliwoci by jednak bardzo powolny. Wpyw na to miao kilka aspektów ówczesnych napdów takich jak: znaczce koszty i wielko samych ukadów, a take zawodno i niska jako elementów mocy (póprzewodników). Pocztkowo ukady prostownikowe w przetwornicach czstotliwoci byy tak naprawd napdami DC, bo jako takie zostay zaadoptowane. Natomiast naleao doda cz przeksztatnikow, czyli elementy mocy i sterowania. Koszt przetwornicy stanowi wówczas prawie dwukrotno ceny napdu DC o tej samej mocy. Rachunek zosta jednak czciowo wyrównany, poniewa silniki klatkowe AC byy tasze od silników DC. Przy wyborze rozwizania rozwaano równie ywotno i koszty nie tylko zakupowe, ale i amortyzacyjne, instalacyjne i uytkowe. Koszty zwizane z niezawodnoci, instalacj i remontami rozwiza opartych na silnikach AC w stosunku do tych opartych na silnikach DC przemawiay za silnikami AC i przetwornicami czstotliwoci. Natomiast to, co naprawd przewayo szale na korzy napdów AC byy maszyny i zastosowania wymagajce kontroli wielu silników, takie jak napdy przenoników czy maszyny nawijajce w przemyle wókienniczym, kablowym. Ilo silników a przede wszystkim prostota sterowania nimi w ukadach równolegych zadecydoway o wyborze przetwornic czstotliwoci i silników AC. Te wybory stay si czynnikiem wyzwalajcym dalszy rozwój technologii. Bez tej korzyci rozwój napdów AC na pewno nie odbywa by si w takim tempie. Wczesne napdy oferoway bardzo podstawow kontrol poprzez ograniczony zakres zmian prdkoci. Redukcja szybkoci do okoo 10% maksymalnej wartoci powodowaa jednak znaczny spadek momentu. W niektórych aplikacjach stanowio to problem równie z powodu niskiego momentu pocztkowego co wymagao stosowania wikszych napdów. Jednake w aplikacjach wentylatorowych i pompowych, gdzie ograniczone zmiany szybkoci s wystarczajce a spadek wartoci momentu wraz ze spadkiem prdkoci jest naturalny i aprobowany, przetwornice czstotliwoci przyjy si bardzo szybko. Z tego powodu znalazy szerokie zastosowanie w napdach pompi wentylatorów. Byo to zwizane z prostot rozwizania, wysok jakoci i niskimi kosztami montau i obsugi a take stosowaniem standardowych silników klatkowych ni samymi cechami przetwornicy czstotliwoci. Wbrew 40 letniemu rozwojowi silnik nadal pozostaje to pierwsz i podstawow korzyci napdów AC. Jeeli pominiemy szczegóy rozwoju, gównym i nieodzownym powodem dla którego wybierano przetwornice czstotliwoci bya wanie wspópraca z silnikami klatkowymi AC. W czasie caego procesu rozwoju rynku napdowego rozwizania alternatywne szybko zanikay a napdy DC pozostay tylko dla bardzo wskiego zakresu aplikacji, utrzymujc znikomy procent rynku napdów i dajc moliwoci zarabiania dla przedsibiorstw, które nadal je produkoway (w duej mierze napdy sprzedawane tylko jako czci i zamienniki). Przez pewien czas wydawao si, e silniki reluktancyjne stan si gronym konkurentem. Jednak szybko okazao si, e wymagania, które stawiay te silniki nie zyskay aprobaty ze strony przemysu. Rozwizanie to szybko znikno z przemysu a nisze odnalazo w dziedzinie napdów maych mocy stosowanych w urzdzeniach domowych. Przetwornice czstotliwoci stajc si elementem rewolucji elektronicznej i opierajc si na pitej z kolei generacji moduów IGBT zdominoway rynek napdów. Znaczco poszerzy si równie zakres aplikacji i moliwoci ich stosowania w rónych rozwizaniach wchodzc take w gazie, w których stosowane byy i s tylko serwonapdy. Podczas gdy wczesne analogowe napdy dostarczay bardzo prymitywnej kontroli momentu przy niskich prdkociach, nowoczesne sterowanie oparte o bardzo szybkie procesory sygnaowe s w stanie utrzymywa stay i wysoki moment nawet w zakresie niskich prdkoci.

9 Ole Tronhu No 21, 2008 Zapewniaj i zachowuj w ten sposób pen sprawno i wydajno ukadu napdowego zarówno, co do prdkoci jak i zapotrzebowania na moment, pozwalajc nawet w ukadach ze sprzeniem zwrotnym szczególnie w sektorze na peny moment przy zerowej prdkoci HVAC, znaczco i wyranie obrotowej. Poniewa standardowo chodzenie zwikszyy tempo rozwoju rynku silnika, czyli wiatrak montowany jest na wale przetwornic czstotliwoci. silnika, chodzenie jest mniej wydajne przy Nie bez znaczenia jest tu niszych prdkociach, a przez to take traci oczywicie sam silnik na wydajnoci. Dlatego kadorazowo powinno indukcyjny i korzyci si rozpatrywa warunki pracy napdu tak, pynce z jego aby zapewni jak najlepsze warunki odnonie zastosowania prdkoci i dostpnego momentu, ale take w stosunku do innych sprawnoci i wydajnoci ukadu dla konkretnej rozwiza napdowych. aplikacji. W aplikacjach pompowo- Std mamy do czynienia równie z rozwojem wentylatorowych stosowanie przetwornic samych silników i popraw ich wydajnoci oraz czstotliwoci daje równie moliwo sprawnoci-przykadem s nowe silniki EFF1. zabezpieczenia silników nie tylko od strony Poza znaczcym postpem technologicznym, zagroe powizanych z samym napiciem udoskonalonym oprogramowaniem sterujcym, i prdem takim jak zwarcia, przepicia funkcjami PLC, wysok sprawnoci i funkcjoczy doziemienia ale take ochrony nalnoci, moduom komunikacyjnym i wieloma temperaturowej samych silników. funkcjami zapewniajcymi szybki czas reakcji Oprócz tego wanie w aplikacjach i dokadniejsz kontrol szybkoci, przetwornice wentylatorowych i pompowych, które oparte czstotliwoci s nadal uzalenione i zwizane s na silnikach indukcyjnych stosowanie z silnikami. przetwornic czstotliwoci zapewnia mniejsze To silniki s podstaw(przysowiowym koniem zuycie energii. W szczególnoci przetwornice pocigowym) przemysu, podstaw znakomitej czstotliwoci zaopatrzone w dodatkowe wikszoci maszyn, w tym wentylatorów i pomp funkcje przeznaczone wanie do zastosowa w systemach HVAC i nic nie wskazuje na to, aby pompowo wentylatorowych wyranie i w najbliszej przyszoci miao si co zmieni. znaczco potrafi obniy zuycie energii Z jakiego powodu, by moe z powodu zooa tym samym koszty. W przeszoci ocena noci i skomplikowania nowoczesnych napdów, caociowa kosztów zwizanych z instalacj potencjalni uytkownicy czsto jednak wahaj si i wyborem elementów elektrycznych i przy doborze i wyborze napdów. Bardzo czsto mechanicznych opieraa si gównie na poszukiwaniu jak najniszych kosztów. przewymiarowuj silniki, aby zapewni sobie Jednak z punktu widzenia kosztów uytkopewno, i ich rozwizanie bdzie si dobrze wania najtasze rozwizania powodoway sprawdzao. Zapominaj jednak, i zaniaj wysokie koszty eksploatacyjne. Stosowanie znacznie sprawno i wydajno takiego ukadu, bowiem ukadów takich jak przepustnice lub poniewa dobrane przez nich moce nie s zasuwy dla instalacji wentylatorowych czy wykorzystywane i prowadz w duej mierze zawory kontrolujce przepyw dla pomp do zawyonych rachunków za energie prowadz tylko do pozornych oszczdnoci. elektryczn. Firmy kontraktorskie pilnoway jedynie Faktycznie jest to najprostsze rozwizanie, ukoczenia inwestycji, zostawiajc wacicieli bo przecie tak naprawd chodzi o silnik. systemu z kosztami konserwacji i wysokich Naleaoby jednak rozway warto obcienia, rachunków za energie. Zwracanie uwagi na wymagany moment startowy, zakres prdkoci oszczdnoci energii i zachowanie jak w jakich ukad ma pracowa, warunki pracy najwikszej sprawnoci energetycznej ukadu w stanie ustalonym, charakterystyk momentu a take wiadomo wpywu przetwornic a potem dobra zgodnie z tymi wartociami czstotliwoci na wspomniane aspekty silnik z typoszeregu mocy. Uwzgldniajc jednak czynniki zewntrzne, które mog wpyn na obnienie parametrów pracy, moe okaza si, e wybrany silnik o przykadowej mocy 11kW w naszej aplikacji moe pracowa tylko z obcieniem 8kW. Nie zawsze natomiast trzeba od razu siga po kolejny z typoszeregu silnik, który bdzie mia jednoczenie wiksz moc w tym przypadku 15kW. Mona wybra odpowiedni do silnika i warunków rozruchowych przetwornice czstotliwoci. Niektóre przetwornice oferuj moliwoci przecienia przy rozruchu np.: dla pomp i wentylatorów. W tego typu aplikacjach moc rozruchowa jest zazwyczaj duo wiksza ni moc pobierana w czasie normalnej pracy ustalonej. Kadorazowo jednak naley konsultowa i mie na uwadze warunki rozruchowe i wymagania od strony urzdzenia, czyli pompy lub wentylatora i uwzgldnia je przy doborze przetwornicy czstotliwoci. Jak wida wic znowu wszystko opiera si o silnik - jego dobór parametry i wymagania, nawet mimo, i coraz wicej syszymy o przyszociowych silnikach z magnesami trwaymi, przedstawianych jako - potencjalnie oferujce wysok sprawnoci korzyci wynikajce z maych wymiarów. Przynajmniej na razie, ukad przetwornicy czstotliwoci z silnikiem indukcyjnym króluje i z kadym kolejnym rokiem liczba tego typu rozwiza bdzie rosa. Ponadto coraz bardziej znaczca bdzie walka z globalnym ociepleniem, które to globalne ocieplenie moe by skutecznie ograniczane przez wynikajce ze stosowania przetwornic czstotliwoci oszczdnoci w zuyciu energii elektrycznej. Gdyby tylko przemys szybciej stara si zrozumie ten problem i inwestowa w prawdziwie energooszczdne technologie bo przecie "nie czas aowa ró gdy pon lasy". inmotion - The VLT newsletter 2

10 Ole Tronhus No 21, 2008 Miejsce, w którym mona spokojnie wraca do zdrowia i odzyskiwa siy. Dzia Pakowania Akcesoriów w Danfoss Drives w Graasten troszczy si o pracowników, którzy w wyniku przebytych chorób czy urazów potrzebuj chwilowej przerwy w ich dotychczasowych obowizkach(pracy). 44 letnia Johannsen Jytte skarya si na powane bóle krgów szyjnych i ramion. Z tego powodu musiaa zostawi swoj dotychczasow penoetatow prac w napdach na rzecz pracy w wysykach w dziale pakowania akcesoriów fabryki w Graasten. To znaczyo, e, pomimo jej kondycji, która uniemoliwiaa jej prace na dotychczasowym stanowisku, nie zostaa zmuszona, by zostawi Danfoss Drives w Graasten cakowicie musiaa jedynie pozostawi swoich dotychczasowych kolegów. "Nadal otrzymuj leki na urazy ramion i szyi, ale praca w dziale pakowania akcesoriów daa mi moliwo uniknicia operacji. Tutaj, mog zarzdza prac i byabym smutna gdybym musiaa to wszystko porzuci," mówi. Johannsen Jytte jest zwizana z Napdami od 1984 i staa si pierwszym pracownikiem, który zosta zatrudniony w dziale pakowania akcesoriów-utworzonym w Jest to specjalny dzia dla pracowników produkcji, którzy potrzebuj czasu i przerwy od ich dotychczasowych zaj. Gównym zadaniem dziau jest przygotowywanie zestawów z elementami, które s doczane i wysyane w paczce razem z kad przetwornic. Nadzorca pracy Tage Miiller twierdzi, e niektórzy pracownicy pozostaj w dziale na krótko (tylko na czas rekonwalescencji po przebytej chorobie lub urazie), podczas gdy inni pozostaj duo duej. "Razem z liderami i dziaem HR, staramy si ocenia jak dugo indywidualni pracownicy potrzebuj, by by tutaj," stwierdza Miller. Zestawy akcesoriów s pakowane zarówno w dzie jak i w nocy. Aktualnie, dwóch ludzi pracuje w elastycznych godzinach pracy, a jeden jest penoetatowym pracownikiem. Na podstawie umowy z zarzdem miasta ludzie, którzy nie s zatrudnieni w Danfoss mog równie by przyuczani do pracy w dziale pakowania akcesoriów. " 13 pracowników dziau dostarcza okoo 500,000 torebek z akcesoriami kadego roku. Przy czym wystpuje okoo 150 rónego typu torebek, a kada wypeniana jest rednio 25 komponentami. Dodatkowo pracownicy wykonuj mikkie poczenia a take wiadcz inne usugi montaowe dla innych dziaów.

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z magazyn nowoczesna firma kadry w Polsce 2009 marzec 2009 cena 70 z w dobie kryzysu trendy postawy pracownicze trendy hrm 2009 zarzdzanie talentami w firmach szanse i zagroenia firmowych przedszkoli wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku

LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych rodowisku L I F E I I I LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku Przyk!ady innowacyjnego podej"cia do poprawy efektywno"ci "rodowiskowej europejskich przedsi#biorstw KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy ELASTYCZNE FORMY PRACY Elastyczne formy pracy poradnik dla pracowników WydawnictwoWyszejSzkoyEkonomicznejwBiaymstoku Biaystok2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego, listopad 2006 r. Strona 1 ELASTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Funtów i Cali. NOWE PODEJ"CIE DO Oty#o$ci BY: ATW SIMEONS, MD Salvator MUNDI Mi!dzynarodowy Szpital 00152 - Rzym VIALE MURA GIANICOLENSI, 77

Funtów i Cali. NOWE PODEJCIE DO Oty#o$ci BY: ATW SIMEONS, MD Salvator MUNDI Mi!dzynarodowy Szpital 00152 - Rzym VIALE MURA GIANICOLENSI, 77 Strona 1 R!kopis dr Simeons (Kilka poprawek w r!kopisie nast!puj"ce: Spis tre#ci zosta$ dodanej, a niewielkie zmiany zosta$y dokonane, na przyk$ad, gdy b$"d wpisuj"c spowodowane b$"d, lub b$"d gramatyczny

Bardziej szczegółowo

port I Rap cze 2007 I Pó ó roc IPO Rapo rt przyg otowany y przez Pod p em: patronat IPO.pl Doradca ul. Brani 53 680 W e mail: in Tel.

port I Rap cze 2007 I Pó ó roc IPO Rapo rt przyg otowany y przez Pod p em: patronat IPO.pl Doradca ul. Brani 53 680 W e mail: in Tel. Rap Rapo Pod p porti rt przyg patronat IPO otowany em: IPó y przez óroc : cze2007 IPO.pl Doradca ul.brani 53680W email:in Tel.+487 dlabiznes iborska2/10 Wrocaw nfo@ipo.pl 717255714 su 0 l Wstp Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z e-mail marketingiem

Godzina dziennie z e-mail marketingiem Godzina dziennie z e-mail marketingiem Autorzy: Jeanniey Mullen, David Daniels T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2509-3 Tytu³ orygina³u: Email Marketing: An Hour a Day Format: 180 235, stron:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwa oceny funkcjonowania WPR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwa oceny funkcjonowania WPR MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwa oceny funkcjonowania WPR Spis treci 1. Zagadnienia wstpne... 3 1.1. Przewidywany zakres oceny funkcjonowania Wspólnej

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie Inicjatywa ecoda 2 Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB Wiesaw Dzwonkowski Wiesaw opaciuk Marcin Krzemiski IERiG-PIB Wpyw uwarunkowa prawnych, ekonomicznych, rodowiskowych oraz zmian zachodzcych na wiatowym rynku na rozwój rynku zbó, rolin oleistych i wysokobiakowych

Bardziej szczegółowo

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji.

Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji. Sprarki hermetyczne oraz agregaty skraplajce do urzdze chłodniczych i klimatyzacji. 1. Ogólna charakterystyka sprarek hermetycznych. Sprarka jest zasadniczym elementem składowym urzdzenia chłodniczego

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

STRATEGIC PERFORMANCE MANAGEMENT AND BUSINESS MODELING

STRATEGIC PERFORMANCE MANAGEMENT AND BUSINESS MODELING Marek Jaboski Wysza Szkoa Humanitas w Sosnowcu STRATEGICZNE ZARZDZANIE WYNIKAMI A MODELOWANIE BIZNESU STRATEGIC PERFORMANCE MANAGEMENT AND BUSINESS MODELING STRESZCZENIE Artyku przedstawia problematyk

Bardziej szczegółowo

SolidCAM Przegld produktu

SolidCAM Przegld produktu SolidCAM Przegld produktu Maj 2005 Przygotowano przez CIMdata Alan Christman Copyright 2005 by SolidCAM Ltd and CIMdata, Inc. All rights reserved No part of this publication may be reproduced, stored in

Bardziej szczegółowo

Prac sfinansowano ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zmówienie Ministra rodowiska

Prac sfinansowano ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zmówienie Ministra rodowiska Prac sfinansowano ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zmówienie Ministra rodowiska Zespół autorski: Główny autor: mgr Anna Pasławska Współautorzy: mgr in. Jarosław Mroczek

Bardziej szczegółowo

Materia zawarty w poniszym konspekcie nie zawiera caego. materiau przedstawionego na wykadach z przedmiotu Techniki

Materia zawarty w poniszym konspekcie nie zawiera caego. materiau przedstawionego na wykadach z przedmiotu Techniki UWAGA!!! Materia zawarty w poniszym konspekcie nie zawiera caego materiau przedstawionego na wykadach z przedmiotu Techniki wytwarzania. 1 PODSTAWOWE WIADOMO'CI DOTYCZ+CE PROCESU SKRAWANIA Obróbk skrawaniem

Bardziej szczegółowo

Podstawy sterowania silnikami krokowymi

Podstawy sterowania silnikami krokowymi Podstawy sterowania silnikami krokowymi 1. WSTP Nowoczesne technologie w rónych gałziach narzucaj coraz wysze wymagania na urzdzenia wchodzce w skład linii technologicznych. Wymagania jakie si stawia przed

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MA YCH PRZEDSI BIORSTW PRODUKCYJNYCH

ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MA YCH PRZEDSI BIORSTW PRODUKCYJNYCH mgr in. T. Goszczyski, mgr in. Z. Pilat, mgr in. M. Sowikowski, mgr in. J. Zieliski Przemysowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MAYCH PRZEDSIBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Dr Remigiusz W. Kaszubski

Dr Remigiusz W. Kaszubski Dr Remigiusz W. Kaszubski SPIS TRECI Streszczenie... 3 Wstp... 7 1. Technologia Proton... 7 2. Technologia ZK/GeldKarte... 13 3. Technologia Mondex... 15 4. Visa Cash... 17 5. Systemy wykorzystujce technologi

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo