Rozstrzygniêcie VIII edycji konkursu Lider Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozstrzygniêcie VIII edycji konkursu Lider Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi"

Transkrypt

1 132 Kronika. Informacje Rozstrzygniêcie VIII edycji konkursu Lider Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi 31 maja w Warszawie w Polonia Palace Hotel odby³a siê uroczysta gala po³¹czona z og³oszeniem listy tegorocznych laureatów konkursu Lider Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi. Celem konkursu, organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz wspieranego przez Narodowy Bank Polski, jest badanie kondycji zzl w przedsiêbiorstwach funkcjonuj¹cych na polskim rynku, a tak e upowszechnianie wiedzy o ich najwiêkszych osi¹gniêciach w dziedzinie zzl. Procedura konkursu jest dwuetapowa. W pierwszym etapie firmy dokonuj¹ samooceny, wype³niaj¹c specjalnie skonstruowan¹ ankietê obejmuj¹c¹ 9 g³ównych obszarów zarz¹dzania zasobami ludzkimi: ogólne informacje o firmie, podmioty i organizacja zarz¹dzania zasobami ludzkimi, strategie i procedury zzl; zatrudnianie i zwalnianie; ocena pracy; wynagradzanie; rozwój kapita³u ludzkiego; spo³eczna odpowiedzialnoœæ biznesu; najwiêksze zrealizowane przedsiêwziêcie w 2006 r. W drugim etapie postêpowania konkursowego niezale ni eksperci przeprowadzaj¹ audyt firmy. Na podstawie informacji uzyskanych w obu etapach postêpowania konkursowego Komitet Oceniaj¹cy (KO) przygotowuje dla Kapitu³y Nagrody listê firm, spoœród uczestników danej edycji konkursu, rekomendowanych do grona laureatów konkursu. Komitet Oceniaj¹cy, wy³aniaj¹c grono laureatów, kieruje siê dwoma g³ównymi kryteriami: liczb¹ punktów otrzymanych przez firmê na podstawie wype³nionego arkusza samooceny ocen¹ audytora (w ka dym przypadku audyt musi potwierdziæ rzetelnoœæ samooceny). Na mocy regulaminu konkursu Komitetowi Oceniaj¹cemu przys³uguje prawo korekty wyników samooceny o 10% w dó³ lub górê, co w praktyce oznacza liczbê punktów od 17 do +17. Z kolei Kapitu³a Nagrody wy³ania spoœród rekomendowanych firm laureatów konkursu. W sk³ad Kapitu³y wchodz¹: Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Prezes Polskiej undacji Promocji Kadr, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarz¹dzania Kadrami, Dyrektor Generalny Banków Polskich, Dyrektor Generalny Europejskiego Instytutu Zarz¹dzania, Prezes Instytutu Zarz¹dzania, Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego. W roku 2007 Kapitu³a Nagrody konkursu przyzna³a: 1 firmie nagrodê g³ówn¹ z³ot¹ statuetkê i tytu³ Lidera Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi 2007, 1 firmie nagrodê g³ówn¹ w kategorii ma³ych i œrednich firm szafirow¹ statuetk¹ i tytu³ Lidera Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi w kategorii ma³ych i œrednich firm,

2 Kronika. Informacje133 3 firmom bursztynowe statuetki, 1 firmie kryszta³ow¹ statuetkê za zdobycie bursztynowych statuetek w trzech kolejnych edycjach konkursu, 4 firmom wyró nienia 3 firmom dyplom laureata VIII edycji konkursu. A oto lista laureatów VIII edycji konkursu Lider Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi nagrodzonych statuetkami. Michelin Polska S.A. 1 zdoby³ z³ot¹ statuetkê i tytu³ Lidera Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi 2007 za wybitne osi¹gniêcia we wszystkich obszarach zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Michelin Polska S.A. œwiadomie realizuje za³o on¹ politykê zarz¹dzania zasobami ludzkimi za pomoc¹ narzêdzi i procedur opracowanych na poziomie grupy (miêdzynarodowym). Ponadto dysponuje szeregiem procedur, regulaminów i systemów umo liwiaj¹cych realizowanie wyznaczonych celów wypracowanych lokalnie (Michelin Polska). Wszystkie narzêdzia u ywane w procesie zarz¹dzania dopasowane s¹ do aktualnego etapu rozwoju i rozmiaru firmy. Planowane zmiany i unowoczeœnienia maj¹ na celu dostosowanie wszystkich obszarów firmy do poziomu satysfakcjonuj¹cego ka dego zainteresowanego, bez wzglêdu na to, czy jest to cz³onek zarz¹du czy szeregowy pracownik. Obecnie firma jest w trakcie zmiany sposobu zarz¹dzania organizacj¹ na system zarz¹dzania procesami. G³ówne zmiany wprowadzane w Michelin Polska dotycz¹: kontynuacji projektów wspieraj¹cych dzia³ania obejmuj¹ce wzmo one procesy rekrutacyjne oraz szkoleniowe, zmiany organizacji i sposobów myœlenia, polityki metod wynagradzania oraz zmiany systemu wynagradzania, wprowadzenia systemów MQP Codzienne Zarz¹dzanie Wydajnoœci¹ oraz OR Organizacja i Odpowiedzialnoœæ, które maj¹ s³u yæ przekazywaniu odpowiedzialnoœci za jakoœæ pracy na poziom pracowników i wzmacniaæ efektywnoœæ pracy na poziomie produkcji. ódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kszta³cenia Praktycznego ( CD- NiKP) 2 otrzyma³o szafirow¹ statuetkê i tytu³ Lidera Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi w kategorii ma³ych i œrednich firm za wybitne osi¹gniêcia we wszystkich obszarach zarz¹dzania zasobami ludzkimi. 1 W VI edycji konkursu Lider ZZL w 2005 roku firma Michelin Polska zdoby³a dyplom laureata konkursu, a w 2006 roku, w VII edycji bursztynow¹ statuetkê. 2W III edycji konkursu Lider ZZL ódzkie Centrum DNiKP otrzyma³o wyró nienie, w latach , czyli w IV, V i VI edycji zdobywa³o szafirowe statuetki i tytu³ Lidera ZZL w kategorii ma³ych firm, w 2005 otrzyma³o tak e szafirowy wawrzyn za zdobycie szafirowej statuetki w trzech kolejnych edycjach konkursu.

3 134 Kronika. Informacje Organizacja z ponad 25-letni¹ tradycjê w obecnym kszta³cie funkcjonuje od kilku lat, przy czym jest zmieniana permanentnie. Jako sposób gwarantuj¹cy kreowanie najwy szej jakoœci us³ug, czyli doskonalenie zawodowe nauczycieli, wybrano samokszta³cenie i samodoskonalenie w³asnej kadry. Przyjmuje to postaæ kszta³cenia ustawicznego. Najwa- niejsze projekty realizowane w 2006 roku to m.in: organizacja 230 zespo³ów zadaniowych, badawczych i wdro eniowych oraz prowadzenie doskonalenia ich cz³onków, opracowanie modelu orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego (implementacja na oko³o 10 tysiêcy osób, w tym 1000 klientów), opracowanie i wdro enie modelu Centrum, uzyskanie po raz kolejny statusu Regionalnego Centrum Innowacji Microsoft (jedno z czterech w Polsce). CDNiKP jest jedyn¹ w kraju publiczn¹ placówk¹, która otrzyma³a certyfikaty jakoœci obejmuj¹ce wszystkie obszary dzia³alnoœci pedagogicznej: zasoby kadrowe, kszta³cenie ogólne, przedzawodowe i zawodowe, kszta³cenie ustawiczne doros³ych oraz organizacja i prowadzenie dzia³alnoœci Regionalnego Oœrodka Kariery, którym objêto oko³o 500 uczniów. Centrum krzewi idee nowej szko³y poprzez organizowanie konkursów, olimpiad, festiwali, akademii, zak³adaj¹c szeroko zakrojon¹ partycypacjê uczniów w procesie dydaktycznym. Prowadzi Akademiê M³odych Twórców i Twórcz¹ Szko³ê Mikrokomputerow¹, platformê osób twórczych Etopia, M³odzie owa Akademia ilozoficzna, Jaskinia ilozofów, Gimnazjum bez Barier, Rzepa itp. Bank BPH S.A. 3 zdoby³ bursztynow¹ statuetkê za wdro enie procesu e-rekrutacji. Wszystkie obszary zzl w Banku BPH S.A. s¹ dobrze rozwiniête i prowadzone na wysokim poziomie. O wysokiej randze zzl œwiadczy tak e umiejscowienie oraz pozycja osoby odpowiedzialnej za zl. Sytuacja, w jakiej znajduje siê firma, jest trudna i skomplikowana, co skutkuje równie du ymi wyzwaniami w obszarze zarz¹dzania zasobami ludzkimi bez w¹tpienia najtrudniejszy jest problem wysokiego poziomu niepewnoœci zatrudnionych, wywo³any przeprowadzan¹ fuzj¹ z Bankiem Pekao S.A Realizacja czêœci planowanych projektów, w tym projektów z dziedziny zzl, zosta³a wstrzymana w lipcu 2006 r. Pozosta³e projekty, zw³aszcza w obszarze doboru oraz rozwoju pracowników, s¹ konsekwentnie realizowane. Wdro enie systemu e-recruiting w banku pozwala zoptymalizowaæ przebieg procesu rekrutacji. Rozwi¹zanie obejmuje obs³ugê ca³ego procesu naboru kandydatów poprzez: planowanie, bud etowanie, publikacjê og³oszeñ, selekcjê kandydatów do zatrudnienia w³¹cznie. System, oprócz sprawnego przep³ywu informacji pomiêdzy pracodawc¹ i kandydatami, daje mo liwoœæ dodatkowej oszczêdnoœci czasu i œrodków, które mo na uzyskaæ przez w³¹czenie do firmowego œrodowiska pracy internetowego serwisu rekrutacyjnego czy agencji pracy. 3 W VI edycji konkursu Lider ZZL, w 2005 roku bank BPH S otrzyma³ wyró nienie.

4 Kronika. Informacje135 Przedsiêbiorstwo Wyrobów Cukierniczych Odra S.A. 4 otrzyma³o dwie statuetki: bursztynow¹ za budowanie przyjaznego œrodowiska pracy, oraz kryszta³ow¹ za zdobycie bursztynowych statuetek w trzech kolejnych edycjach konkursu. Wœród najwa niejszych dzia³añ podjêtych w 2006 r. w PWC Odra S.A. na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ projekty dotycz¹ce: kreowania kultury organizacyjnej (poprzez utrwalanie takich wartoœci, jak: lojalnoœæ, zaanga owanie, uczciwoœæ), dbania o zachowanie przez pracowników wszystkich szczebli równowagi miêdzy prac¹ zawodow¹ a yciem rodzinnym, dzia³añ zabezpieczaj¹cych satysfakcjê z pracy (m.in. poprzez kszta³towania œrodowiska pracy przyjaznego pracownikowi). Odra jest firm¹, w której kultywowane s¹ tradycje wielopokoleniowe. Pracownik zawsze mo e liczyæ na pomoc firmy, gdy spotka go choroba, zdarzenie losowe, gdy pojawiaj¹ siê problemy rodzinne. Kierownicy odwiedzaj¹ chorych w szpitalach, chorzy otrzymuj¹ te pomoc finansow¹. Pracownik ma prawo do rzetelnej informacji i tak¹ otrzymuje poprzez komunikaty na tablicy og³oszeñ, spotkania zarz¹du z za³og¹ i zwi¹zkami zawodowymi. Równie kadra kierownicza zobowi¹zana jest do przekazywania informacji ze spotkañ z zarz¹dem. Pracownik ma mo liwoœæ rozwoju swoich kwalifikacji i umiejêtnoœci. irma wyraÿnie wspiera pracowników w tym zakresie. Ponadto, Odra podejmuje szereg przedsiêwziêæ na rzecz rozwoju regionu, takich jak: sponsorowanie dzia³añ charytatywnych, imprez kulturalnych, artystycznych, klubów sportowych, pomoc finansowa i rzeczowa szpitalom, domom dziecka i fundacjom. Kapitu³a Nagrody przyzna³a tak e wyró nienia czterem firmom. Real Sp. z o.o. i spó³ka spó³ka komandytowa otrzyma³ wyró nienie za profesjonalne podejœcie do zzl w procesie fuzji. irma Real, po przejêciu sieci marketów Geant, jest w fazie reorganizacji struktur. Pracownicy pionu personalnego do³o yli wielu starañ, aby proces adaptacji do wprowadzanych zmian organizacyjnych mia³ jak najbardziej ³agodny przebieg dla pracowników obu sieci handlowych. Realizowana strategia komunikowania zmian pracownikom zas³uguje na docenienie. irma ju teraz mówi o sukcesie fuzji. Niemniej sukces wdro enia tak du ych zmian organizacyjnych, jakie niesie za sob¹ fuzja dwóch firm, mo na oceniæ dopiero po roku od zakoñczenia fuzji. irma Real stosuje wiele bardzo ciekawych rozwi¹zañ HR-owych, niespotykanych w du ych sieciach handlowych, m.in. bardzo interesuj¹cy program rozwoju kadr, który wed³ug Kapitu³y Nagrody jest godny wyró nienia. 4 W III (2002 rok) i IV (2003 rok) edycji konkursu Lider ZZL, PWC Odra S.A otrzyma³o dyplomy laureatów, w V edycji (2004 rok) wyró nienie, a w dwóch nastêpnych edycjach VI i VII ( ) zdoby³o bursztynowe statuetki.

5 136 Kronika. Informacje Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie 5 otrzyma³ wyró nienie za standaryzacjê procesów zzl. Dobra realizacja funkcji personalnych w szpitalu jest wynikiem dzia³añ restrukturyzacyjnych, których celem jest poprawa szeroko rozumianej jakoœci us³ug medycznych. Strategia personalna jest w pe³ni zintegrowana ze strategi¹ szpitala. Zarz¹d szpitala wspó³pracuje ze zwi¹zkami zawodowymi na zasadach partnerstwa, co zapewne nie jest ³atwe, jako e w SP ZOZ-ie istnieje 9 zwi¹zków zawodowych, które zazwyczaj koncentruj¹ siê na odmiennych interesach poszczególnych grup pracowniczych. W szpitalu wyraÿnie wzrós³ udzia³ kierowników liniowych, zw³aszcza ordynatorów, w realizacji funkcji personalnych maj¹ oni teraz mo liwoœæ wspó³decydowania w kwestiach personalnych. Jest to o tyle wyró niaj¹ce, e zwykle w SP ZOZ-ach wszystkie decyzje personalne podejmuje samodzielnie dyrektor, bez udzia³u kierowników liniowych. Choæ udzia³ kierowników liniowych w realizacji funkcji personalnych szpitala jest nieformalny, to, jak zapewnia kierownictwo szpitala, ich zdanie jest decyduj¹ce. Szpital posiada tak e bardzo nowoczesny modu³ systemu informatycznego (InfoMedica firmy Computerland), wspieraj¹cy zarz¹dzanie zasobami ludzkimi. Modu³ ten u³atwia kierownictwu analizê stanu i struktury zatrudnienia oraz innych danych personalnych. Posiada równie dobrze zorganizowany system zarz¹dzania szkoleniami oraz wszystkie niezbêdne procedury i narzêdzia (arkusze ocen) oceny pracowniczej. Placówka w 2006 roku przeprowadzi³a badania opinii pracowniczej, co mo na uznaæ za wydarzenie unikalne w tej bran y. Jako pierwszy w Ma³opolsce, chcia³ tak e uelastyczniæ formy zatrudnienia wprowadziæ kontrakty na œwiadczenie zró nicowanych, kompleksowych us³ug medycznych, a nie tylko dy urów, co jest domen¹ wszystkich szpitali. Niestety, niewielka liczba zatrudnionych lekarzy zdecydowa³a siê na œwiadczenie us³ug medycznych na podstawie takiego kontraktu. Bank Zachodni WBK S.A. otrzyma³ wyró nienie za program rozwoju kadry kierowniczej. W 2006 r. w Banku Zachodnim WBK podjêto szereg dzia³añ z zakresu zzl Do szczególnie interesuj¹cych mo na zaliczyæ badania opinii pracowników i badania satysfakcji klienta wewnêtrznego. Celem badania opinii pracowników jest poznanie ich satysfakcji z pracy, oczekiwañ i potrzeb oraz stopnia ich zaspokojenia. Z kolei badanie satysfakcji klienta wewnêtrznego ma na celu doskonalenie wspó³pracy miêdzy poszczególnymi jednostkami, jak te kszta³towanie pewnych wartoœci w kulturze organizacyjnej Banku. Oba badania prowadzone s¹ przez firmê zewnêtrzn¹, co gwarantuje pe³n¹ ich anonimowoœæ. Wyniki badañ prezentowane s¹ pracownikom, aby czuli siê (i byli) w pe³ni zorientowani i poinformowani. 5 W VII edycji konkursu Lider ZZL, w 2006 roku Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie tak e otrzyma³ dyplom laureata konkursu Lider ZZL.

6 Kronika. Informacje137 Gospodarczy Bank Spó³dzielczy w Barlinku 6 otrzyma³ wyró nienie za konsekwentne doskonalenie zarz¹dzania zasobami ludzkimi. W œredniej wielkoœci organizacji, jak¹ jest Gospodarczy Bank Spó³dzielczy w Barlinku, na szczególne uznanie zas³uguje: koncepcja, filozofia, przyjête wartoœci i normy oraz procedury obowi¹zuj¹ce w dziedzinie zzl. S¹ one potwierdzeniem uznania pracowników za naturalnych partnerów w dba³oœci o prawid³owe funkcjonowanie i rozwój firmy. Ponadto, bank cechuje nieustaj¹cy rozwój w ka dym aspekcie jego dzia³alnoœci, poprzez doskonalenie potencja³u tkwi¹cego w pracownikach. Istotna jest tak e konsekwencja i wytrwa³oœæ oraz sta³e poszukiwanie mo liwoœci doskonalenia stosowanych narzêdzi zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Kapitu³a Nagrody podjê³a tak e uchwa³ê o przyznaniu dyplomów laureatów VIII edycji konkursu Lider Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi. Otrzymali je: Grupa Lotos S.A. za wykorzystywanie, przy realizacji zadañ w dziedzinie zzl, formalnych procedur, metod i narzêdzi, stanowi¹cych oryginalne rozwi¹zania firmy oraz maj¹cych charakter kompleksowy i wysoce profesjonalny. BRE Bank S.A. 7 za konsekwentn¹ profesjonalizacjê zzl, modyfikacjê systemów oceniania i wynagradzania oraz stosowany system szkoleñ. Urz¹d Miasta Poznania za opracowanie i stosowanie procedur, formularzy i dokumentów u³atwiaj¹cych zarz¹dzanie procesami, oparcie polityki szkoleniowej na analizowaniu potrzeb i planowaniu konkretnych dzia³añ rozwojowych oraz tworzenie imiennych list zastêpstw kadrowych. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy zdobytych nagród, wyró nieñ i dyplomów z nadziej¹, e tegoroczne sukcesy stan¹ siê inspiracj¹ do dalszego doskonalenia strategii, metod i stosowanych narzêdzi we wszystkich obszarach zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Redakcja 6 W III i VII edycji konkursu Lider ZZL Gospodarczy Bank Spó³dzielczy w Barlinku otrzyma³ dyplomy laureatów konkursu. 7 W V edycji konkursu Lider ZZL BRE Bank otrzyma³ wyró nienie.

LIDERÓW ORUM. Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi

LIDERÓW ORUM. Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi ORUM LIDERÓW Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi orum W paÿdzierniku liderów 2001 r. zakoñczona zosta³a II edycja ogólnopolskiego konkursu

Bardziej szczegółowo

5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI

5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI 5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI Oczekiwanie interesariuszy: Zaprezentowanie podstawowych danych dotycz¹cych pracowników Grupy raportowanie struktury zatrudnionych wed³ug rodzaju umowy, wieku i sta

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009 Banking & Financial Services Spis treœci 1. WSTÊP Strona 3 1. Michael Page International Strona 3 2. Nasza wiedza z zakresu Bankowoœci i Us³ug Finansowych Strona 4 3. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str.

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173 Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. 15-18 2 A K T U A L N O S C I W wirze pracy i obowi¹zków mo na

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy

Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy Zjawisko globalnej konkurencji bêd¹ce jednym z przejawów globalizacji, a wiêc procesów nieuniknionych, jest si³¹ sprawcz¹

Bardziej szczegółowo

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI Prz e czytaj, j e œ l i sz ukasz p ra cy Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI P rz eczyt aj, jeœl i s z u kasz p r ac y Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI PORADNIK praca gdzie

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl Poznan, marzec - kwiecien 2012 nr 2/163 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Rok Spó³dzielczoœci. Dla m³odych. Ryszard Lorek Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. str. 3 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-12

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. C Z O W I E K N A

Bardziej szczegółowo

raport rekrutacja w internecie

raport rekrutacja w internecie raport rekrutacja w internecie Sponsorzy Partnerzy maj 2010 spis treœci 4 Jeœli ³owiæ pracownika, to w sieci Pierwsze skojarzenie do has³a rekrutacja w sieci to serwisy rekrutacyjne. Trudno siê jednak

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Systemy informacyjne Gierszewska Wiedza to wspomagaj¹ce s³owo u ywane zarz¹dzanie w kontekœcie wiedz¹ gospodarki, dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo