SZKO Y WY SZE. Sobie a muzom? 6 Prezentacja. 2Mniej zaj ç wf: ruszy. Uczelnie muszà obserwowaç rynek pracy WYDANIE SPECJALNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKO Y WY SZE. Sobie a muzom? 6 Prezentacja. 2Mniej zaj ç wf: ruszy. Uczelnie muszà obserwowaç rynek pracy WYDANIE SPECJALNE"

Transkrypt

1 Szkoly_Wyzsze.qxp 4/19/07 4:04 PM Page 1 SZKO Y WY SZE WYDANIE SPECJALNE KWIETNIA 2007/134 (8) W turystyce zaczyna brakowaç ràk do pracy Rodzimy przemys turystyczny coraz wyraêniej odczuwa brak pracowników. Najbardziej w zawodach podstawowych: kucharzy i kelnerów. Nie brakuje nam mened erów, ksi gowych, marketingowców mówi Krzysztof Milski, prezes Polskiej Izby Hotelarstwa ale dobry szef kuchni jest na wag z ota. Kucharze na pniu znajdujà prac we W oszech lub w Niemczech. Jednak nie stawia to polskiej bran y w sytuacji bez wyjêcia. Nie robi bym z tego problemu t umaczy Milski. To przemys globalny, si ganie po pracowników z zagranicy jest w turystyce normalne. Ju siedem lat temu w aêcicielka hotelu Konstancja zatrudni a u siebie Tunezyjczyków. Dobry hotel i tak powinien przeszkoliç za og pod kàtem swoich potrzeb. Zastanawiajàce mo e byç nag e zapotrzebowanie na praktykantów w us ugach turystycznych. Jeszcze niedawno si od nich oganiano, dziê Warszawska Izba Turystyki rozsy a wici praktykanci potrzebni od zaraz. Có, coraz wi cej studentów turystyki wybiera praktyki zagraniczne z myêlà o przysz ej pracy. Obce sieci hotelowe (np. Marina Hotels z Balearów) ch tnie podpisujà z polskimi uczelniami umowy gwarantujàce im pomoc w sezonowym szczycie. Na szcz Êcie turystyka to tak e przemys pod wzgl dem kadrowym odnawialny. Mamy w Polsce 300 szkó Êrednich, kszta càcych w tych zawodach uspokaja Milski. Zadzwoni do mnie wczoraj szef hotelu Boss, mówiàc, e brakuje mu kelnerów i kucharzy. DziÊ po spotkaniu z ostatnim rocznikiem szko y gastronomicznej zapewni em go, e kilkunastu m odych ludzi za dwa miesiàce zg osi si do Bossa do pracy. Polska Izba Hotelarstwa prowadzi w asnà kartotek kadr dla hotelarstwa. Na razie ten bank ma wcià rezerwy. Liliana Olchowik Absolwenci kierunków turystycznych ch tnie podejmujà prac w bran y za granicà. Równie ch tnie pracujà w recepcji, jak sprzàtajà pokoje. W Polsce osoby z wy szym wykszta ceniem turystycznym nie chcà zaczynaç kariery od najni szych stanowisk, które bran a jest w stanie im zaoferowaç Sobie a muzom? Uczelnie turystyczne sà wcià dla m odych ludzi atrakcyjne, ale zwiàzek programów nauczania z sytuacjà na rynku pracy w tym sektorze gospodarki jest zbyt luêny. To wina obu Êrodowisk, i akademickiego, i bran owego twierdzi Andrzej uczak, dziekan Wy szej Szko y Turystyki i Rekreacji im. Or owicza, badajàcy zwiàzki mi dzy rynkiem edukacji a rynkiem pracy w turystyce. Prowadzàc badania na temat rynku pracy absolwentów turystycznych szkó wy szych, obserwowa dwa najwi ksze portale internetowe (Gazeta i Pracuj), a tam linki dotyczàce turystyki, hotelarstwa oraz gastronomii. Wzià pod uwag kilka typowo recepcyjnych województw (dolnoêlàskie, pomorskie, zachodniopomorskie, warmiƒsko-mazurskie, ma opolskie) oraz moj. mazowieckie. Najwi cej miejsc pracy oferowa o Mazowsze (czytaj: Warszawa). Na Mazurach, nawet przed sezonem, nikt nie poszukuje pracowników przez internet byç mo e miejscowi pracodawcy korzystajà z innych (og oszenia w prasie lokalnej) kana ów. Mam wra enie mówi Andrzej uczak e regiony turystyczne wysy ajà m odych ludzi na studia, ale nie stwarzajà im dostatecznej motywacji do powrotu. Wyjàtkiem od tej regu y zdaje si byç DolnoÊlàskie, a praktycznie Wroc aw, gdzie uêwiadomiono sobie, jak wa nym atutem jest potencja ludzki. Inna rzecz, która zastanowi a naukowca, to fakt, e wêród og oszeƒ na portalach internetowych dominujà propozycje dla przysz ych kelnerów, bufetowych i barmanów zawodów, do których wykonywania nie trzeba koƒczyç wy szych studiów. Nie wykluczam, e szuka si pracowników na najni sze stanowiska pracy, a potem prowadzi rekrutacj wewn trznà, poprzez w asnà selekcj mówi Andrzej uczak. Jest to jednak zimny prysznic dla absolwentów liczàcych, e dyplom ukoƒczenia wy szych studiów otwiera od razu drog kariery. Byç mo e jest to te powód, dla którego wi kszoêç absolwentów studiów turystycznych, kontynuuje nauk na studiach magisterskich, traktujàc zatrudnienie na podrz dnym stanowisku jako tymczasowe. Zaskoczeniem by o dla mnie, e tylko 20 proc. absolwentów pracuje w wyuczonym zawodzie. Najmniej ofert pracy sk adajà biura podró y. strona 3 Debata WiadomoÊci Turystycznych Uczelnie muszà obserwowaç rynek pracy ZaprosiliÊmy przedstawicieli bran y i wyk adowców nauczajàcych na kierunkach turystycznych wy szych uczelni do debaty. Obie strony dyskutowa y o potrzebach rynku pracy, tylko zrozumienie jego wymagaƒ sprawi, e absolwenci koƒczàcy turystyk b dà dobrze przygotowani do pracy w bran y. strona 10 2Mniej zaj ç wf: ruszy nowy program szkó Pracodawca docenia 4doÊwiadczenie U kogo chcà pracowaç 4 absolwenci 6 Prezentacja 69 uczelni

2 Szkoly_Wyzsze.qxp 4/19/07 4:04 PM Page 2 2 SZKO Y WY SZE B dzie mniej zaj ç wf na turystyce Rada G ówna Szkolnictwa Wy szego opracowa a projekt nowego programu dla szkó o kierunkach turystycznych. To ciekawa, choç chyba nie w pe ni trafiona próba pogodzenia interesów ró norodnych uczelni, które prowadzà kszta cenie licencjatów turystyki i rekreacji. Nowy program przewiduje ogólnie mniej godzin dydaktycznych na kszta cenie : 1900 (obecnie 2200); w tym 1000 godz. na przedmioty kierunkowe (600 plus seminarium). Oznacza to, e 900 godz. pozostaje do zagospodarowania przez uczelnie, w ramach programów autorskich. Wi ksza swoboda to szansa na stworzenie ciekawej oferty edukacyjnej szko y wy sze mogà jà wykorzystaç na program bli szy rynkowi pracy. Na liêcie 19 przedmiotów kierunkowych znalaz y si nowe i tak nietypowe dla turystyki, jak produkcja zwierz ca i roêlinna. Wprowadzono je pod naciskiem akademii rolniczych, na których coraz cz Êciej pojawiajà si wydzia y turystyczne. O po ow mniej b dzie natomiast obowiàzkowych zaj ç z tzw. usprawniania fizycznego (zamiast 120 godz. tylko 60), nie b dzie te obowiàzku zaliczania obozów turystyki kwalifikowanej. Pe ni y one po ytecznà funkcj praktycznej nauki organizowania w terenie zaj ç grupowych z zakresu turystyki. Miejmy nadziej, e te uczelnie, które z oferty obozowej umia y uczyniç atut i majà ku temu odpowiednià baz, nie zrezygnujà ca kiem z takiej formy przygotowywania do zawodu specjalistów turystyki i rekreacji. Stare programy przewidywa y 15 tygodni praktyk w czasie studiów nowe tylko 4 tygodnie. I choç 15 tygodni w trakcie trzy letnich studiów by o rzeczywiêcie trudne do zrealizowania, tak diametralne odchudzenie programu praktyk mo e budziç niepokój. Zamys, by obok specjalistów od turystyki i rekreacji kszta ciç tak e specjalistów od gospodarki turystycznej, nie zyska zwolenników. Lobby ekonomistów okaza o si w tym wypadku ma o zdecydowane. Nie pomóg te Departament Turystyki, który strawi kilka lat na mudne, ale nieskuteczne dzia ania w tym zakresie. Program czeka jeszcze na zatwierdzenie przez ministerstwo. Podpis ministra mo e byç (ale nie musi) czystà formalnoêcià. JeÊli zostanie dope niona, nowe standardy b dà obowiàzywaç ju od roku akademickiego 2007/2008. (lok) R E K L A M A Absolwent naszej uczelni to specjalista o szerokiej wiedzy i praktycznych umiej tnoêciach. Wynika to m.in. z realizowania w programie studiów za o eƒ daleko wykraczajàcych poza te sformu owane w ministerialnych standardach nauczania. WSHiG, zdajàc sobie spraw z tego, i kszta ci m ode kadry dla Hotelarstwa i Gastronomii, czyli sektora, w którym o zatrudnieniu od samego poczàtku decydujà g ównie umiej tnoêci praktyczne kandydatów oraz iloêç odbytych przez nich sta y zawodowych, dba o ciàg e poszerzanie swojej oferty praktyk krajowych i zagranicznych. Szko a wspó pracuje tylko z renomowanymi hotelami i restauracjami w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, USA i na Cyprze, starajàc si zdobywaç stale nowe kontakty oraz eliminowaç te, które z ró nych przyczyn nie spe ni- y oczekiwaƒ studentów. Przy uczelni dzia a OÊrodek Szkolenia Kadr, który w swojej ofercie ma liczne kursy: pilotów wycieczek, kelnerskie, barmaƒskie, hotelarskie przeznaczone dla osób zatrudnionych w obiektach hotelarskich, a nieposiadajàcych wykszta cenia hotelarskiego [Rozporzàdzenie Ministra Gosp. z dnia r. DzU nr 142 poz. 1190] okresowe kursy dla osób zajmujàcych si sprawami BHP w zak adach pracy (s u b bhp) oraz dla pozosta ych grup pracowników, pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i mistrzów szkolàcych uczniów w zawodzie, kursy j zyków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, w oskiego, hiszpaƒskiego, rosyjskiego. WSHiG utrzymuje ywe kontakty z zagranicznymi placówkami edukacyjnymi o podobnym profilu, jesteêmy cz onkiem wielu Êwiatowych organizacji. Kontakty zagraniczne to tak e liczne wyjazdy. Studenci uczestniczyli ju w pokazach i mi dzynarodowych konkursach kulinarnych m.in. w Hiszpanii, Peru, Meksyku, Ekwadorze i na Kubie Cornel University w Ithaca. Przy uczelni dzia a tak e Biuro Podró y i Turystyki Euro-Asian Travel Agency. Naszym klientom proponujemy: wyjazdy krajowe i zagraniczne, wczasy, pielgrzymki, kolonie i obozy m odzie owe, a tak e pobyty weekendowe. JesteÊmy przedstawicielem wielu znanych i renomowanych biur podró y. Z tego te wzgl du dysponujemy du à liczbà niedrogich propozycji sp dzenia wolnego czasu w dowolnej cz Êci Êwiata. Najwi kszym zainteresowaniem cieszà si obecnie wyjazdy do Grecji, Hiszpanii i Chorwacji, a tak e wyjazdy do Tunezji i Egiptu. Zajmujemy si równie organizacjà wyjazdów szkoleniowych po àczonych ze zwiedzaniem, konferencji, kongresów, seminariów, imprez okolicznoêciowych i bankietów dla firm, przedsi biorstw i osób prywatnych. Biuro prowadzi tak e us ugi poêrednictwa w zakresie rezerwacji noclegów na terenie kraju, Europy i Êwiata oraz zakupu biletów autokarowych i lotniczych, a tak e popularnych wêród m odzie y i studentów kart EURO<26. Ponadto, prowadzimy sprzeda polis ubezpieczeniowych TU ALLIANZ Polska SA. Âwiadczymy równie koncesjonowane us ugi transportowe w zakresie wynajmu autokarów i mikrobusów.

3 Szkoly_Wyzsze.qxp 4/19/07 4:04 PM Page 3 Sobie a muzom? Ciàg dalszy ze strony 1 Absolwenci WSTiR to przewa nie mieszkaƒcy województwa mazowieckiego, którzy tu szukajà pracy. Najcz - Êciej poszukiwania trwajà nie d u ej ni trzy miesiàce. Najwi cej badanych (35 osób na 100) za najskuteczniejszà drog znalezienia pracy uwa a polecenie przez kogoê z bliskich lub znajomych. Na drugim miejscu znalaz o si studiowanie og oszeƒ prasowych, na trzecim poszukiwanie w mediach elektronicznych. Szko a na szarym koƒcu Obecnie, gdy znajomoêç obs ugi komputera i j zyków obcych nie jest ju problemem relacjonuje wyniki swoich badaƒ Andrzej uczak wêród najwa niejszych kryteriów sukcesu zawodowego studenci wymieniajà: kreatywnoêç, samodyscyplin, w asnà inicjatyw. Takie te cechy nale a oby szlifowaç na uczelniach. Nauka od do w dobie kszta cenia ustawicznego jest ju prze ytkiem. Absolwenci uwa ajà, e pracodawcy oczekujà od nich (w wymienianej tu R E K L A M A kolejnoêci): kontaktowoêci, znajomo- Êci j zyków obcych, znajomoêci obs ugi komputera, kreatywnoêci, umiej tnoêci pracy w grupie. Na szarym koƒcu tej listy znajduje si rodzaj ukoƒczonej szko y. Jej profil i renoma na razie najmniej interesuje pracodawców. Luêne zwiàzki W Polsce wcià nie ma zwyczaju bliskiej wspó pracy szkó turystycznych z potencjalnymi pracodawcami. Pracodawcy wolà doszkalaç u siebie absolwentów, zamiast wp ywaç na program kszta cenia. A jest to normà w krajach, gdzie do rozwoju turystyki przywiàzuje si du à wag. W Hiszpanii pracodawcy szukajà przysz ych pracowników ju w szko ach mówi Andrzej uczak. Wy uskujà ich podczas praktyk, interesujà si tematami podejmowanych prac dyplomowych. Jeszcze w trakcie studiów odbywa si selekcja kandydatów na pracowników najlepsi dostajà propozycje pracy, zanim zdob dà dyplom. Niewykluczone, e gdy wyjazdy zarobkowe naszych absolwentów dadzà si polskiej bran y we znaki, i ona podejmie próby wczesnego przechwytywania rokujàcych nadziej m odych SZKO Y WY SZE 3 Andrzej uczak: W Hiszpanii pracodawcy szukajà przysz ych pracowników ju w szko ach. Wy uskujà ich podczas praktyk, interesujà si tematami podejmowanych prac dyplomowych ludzi, choçby przez fundowanie stypendiów. Staç b dzie na to tylko du- e biura i sieci hotelowe Obie strony i bran a, i Êrodowisko akademickie powinny dbaç o jak najêciêlejsze zwiàzki. Andrzej uczak uwa a, e polskie uczelnie te sà ma o elastyczne: Tani przewoênicy lotniczy dawno podbili polski rynek, a adna szko a nie ma w programie kszta cenia pracowników dla lowcoastów Konkurencja si zaostrza Podczas rozmów kwalifikacyjnych mówi dziekan WSTiR pytamy zawsze o motywacj podj cia studiów na uczelni o profilu turystycznym. Kandydaci jako jeden z najwa niejszych motywów, podajà atwoêç studiowania. Patrzàc na map oferty edukacyjnej, sporzàdzonà przez Andrzeja uczaka, mo na zauwa yç, e ka de miasto wojewódzkie ma choç jednà uczelni wy szà o profilu turystycznym. Istotne stajà si warunki, jakie szko a jest w stanie stworzyç studentom. W asne campusy z zapleczem dydaktyczno-socjalno-rekreacyjnym, z wyposa onymi pracowniami oraz interesujàcy program nauczania uwzgl dniajàcy potrzeby rynku pracy. Wynaj te sale, bardzo cz sto w budynkach szkó podstawowych lub Êrednich, wyk ady w ró nych cz Êciach miasta to jest ju nie do przyj cia. Coraz bardziej liczyç si b dzie nowoczesnoêç w przekazywaniu wiedzy, post p technologiczny i Êcis y zwiàzek z bran à turystycznà. Elektroniczna legitymacja studencka oraz indeks oszcz dzà wiele czasu i studentom, i wyk adowcom. Rynek pracy i rynek edukacji sà ÊciÊle ze sobà zwiàzane. Jak d ugo b dzie si rozwija a turystyka, tak d ugo b dà si rozwijaç uczelnie o profilu turystycznym. Wa ne, by ten rozwój post powa w dobrym kierunku. Liliana Olchowik kalejdoskop Ruszy a specjalizacja Turystyka Uzdrowiskowa GórnoÊlàska Wy sza Szko a Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach przygotowa a dla studentów trzech kierunków:, Kosmetologia oraz Fizjoterapia, uzupe niajàce studia magisterskie o specjalnoêci Turystyka Uzdrowiskowa i Odnowa Biologiczna. Wprowadzenie tej nowoêci pozwoli o absolwentom studiów licencjackich kierunku Kosmetologia uzyskaç tytu magistra, a dla absolwentów pozosta ych dwóch kierunków jest to szansa na zdobycie nowych i atrakcyjnych umiej tnoêci i dyplomu mówi dr Andrzej Misio ek, prodziekan GWSH. Innym powodem powstania specjalnoêci jest zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników, którzy mogà byç zatrudnieni w oêrodkach àczàcych dwa elementy: turystyk oraz promocj zdrowia dodaje dr Andrzej Misio ek. (sch) Hotelarstwo po angielsku Almamer Wy sza Szko a Ekonomiczna, Wydzia Turystyki i Rekreacji od 16 kwietnia br. rozpoczyna rekrutacj na nowe kierunki: Fizjoterapia oraz Hotelarstwo i Gastronomia. Obydwa kierunki sà innowacyjne, w przypadku Fizjoterapii szko a czeka na akceptacj Ministerstwa Edukacji, ale proces przyj cia kandydatów na studia rozpocznie si zgodnie z przewidzianym terminem mówi Rafa Rastawicki, rzecznik prasowy Almamer. Hotelarstwo i Gastronomia Hotel and Catering Management to kierunek prowadzony w j zyku angielskim przez polskich i brytyjskich wyk adowców, program zaj ç nie odbiega od polskiego harmonogramu, a czesne za semestr to kwota 5000 z. (sch) Animator Turystyki na WSKFIT Wy sza Szko a Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej, w bie àcym roku akademickim uruchomi a nowe specjalizacje: Taniec ludowy, Animacje w Turystyce i Rekreacji, Socjologia Turystyki i Rekreacji, Trener Osobisty, Bezpieczeƒstwo i Ochrona w Turystyce oraz Turystyka Zdrowotna z Odnowà Biologicznà, Spa. Ka dy student kierunku Turystyka i Rekreacja po piàtym semestrze ma mo liwoêç wyboru jednej z tych specjalnoêci, co pozwala zdobyç nowe umiej tnoêci oraz zaêwiadczenie o zakoƒczeniu kursu. (sch) Wydawnictwo: Eurosystem Jaros aw Âleszyƒski, Wawelska 78, ap. 30 (wejêcie od ul. Glogera 1), Warszawa, tel.: (22) , faks: (22) , Opracowanie: Agnieszka Mularczyk, Liliana Olchowik, Sara Charafeddine. Zespó : Jagoda Walczak (dyrektor), Dorota Ârednicka. Sk ad i amanie: ArtMad Studio. Dwutygodnik dost pny w PRENUMERACIE: Zamówienia przyjmujemy pod numerem tel.: (22) , Nak ad 6000 egz.

4 Szkoly_Wyzsze.qxp 4/19/07 4:04 PM Page 4 4 Na kogo stawia bran a? SZKO Y WY SZE SONDA Praca w bran y turystycznej jest pe na wyzwaƒ. Jakimi cechami powinien odznaczaç si idealny kandydat, chcàcy zwiàzaç przysz oêç zawodowà z turystykà? Czy wykszta cenie specjalistyczne jest konieczne? WàtpliwoÊci rozwiewajà przedstawiciele sektora turystyki. Ma gorzata B aszczak, studentka II roku Mi dzywydzia owego Studium Turystyki i Rekreacji SGGW w Warszawie Arkadiusz ukowski, cz onek Zespo u ds. Rozwoju Turystyki w Urz dzie Marsza kowskim Województwa Pomorskiego Pawe Luliƒski, student III roku Mi dzywydzia owego Studium Turystyki i Rekreacji SGGW w Warszawie Marcin Sado, Sales & Marketing Director, Biuro podró y Opal Travel And Business Service Sp. z o.o. Martyna Fon, PR Manager, biuro podró y Adriatyk Sp. z o.o. Aneta St pkowska, z-ca dyrektora hotelu Holiday Inn w Warszawie Barbara Bardadyn, Marketing Manager, biuro podró y Oasis Tours sp. z o.o. Osoba podejmujàca prac w sektorze turystycznym powinna mieç oczywiêcie stosowne wykszta cenie. Najlepiej, gdy jest to kierunek ÊciÊle powiàzany z turystykà, obecnie mo liwoêci jest wiele. OczywiÊcie warunkiem koniecznym jest znajomoêç j zyka angielskiego, a mile widziany jest dodatkowo hiszpaƒski lub niemiecki. Niezb dna jest równie bieg a znajomoêç obs ugi komputera. Idealny pracownik powinien Êwietnie znaç geografi Êwiata. Powinien byç równie praktycznie przygotowany do sprzeda y konkretnego kierunku. Wykszta cenie profilowane Êwiadczy o tym, e kandydat jest zainteresowany turystykà, ale nie jest to czynnik decydujàcy. Wa ne sà umiej tnoêci i ch ç do pracy. Obecnie zatrudniamy kilkadziesiàt osób w ró nych dzia ach, dlatego wa ne jest dla nas, eby potencjalny kandydat lubi prac w du ym zespole. Szukamy ludzi otwartych, o wysokiej kulturze osobistej, ciekawych Êwiata i nastawionych na nowe wyzwania. Najwi cej osób pracuje przy sprzeda y bezpoêredniej w tzw. call center, gdzie majà kontakt z naszymi agentami i klientami. W pracy w bran y turystyczno-hotelarskiej niezwykle wa ne sà zdolnoêci interpersonalne i naturalnoêç w obcowaniu z klientem. Dobry pracownik powinien znaç te histori kraju i umieç jà przekazaç goêciom. Obs uga urzàdzeƒ biurowych, znajomoêç pakietu Microsoft Office i swobodne poruszanie si w internecie sà absolutnym standardem. Wykszta cenie z zakresu turystki i hotelarstwa nie jest najwa niejsze, bo wiele osób wybiera kierunek studiów doêç przypadkowo, uznajàc go za atwy. Poza tym, powstaje coraz wi cej szkó prywatnych i niestety oferujà one nierówny poziom edukacji. Ukoƒczenie kierunku studiów zwiàzanego z przysz à pracà na pewno pomaga. Ju na poczàtku kandydat wie du o o funkcjonowaniu bran y. DoÊwiadczenie i kontakty zawodowe sà mile widziane. Jednak bez tych ostatnich nie nale y rezygnowaç z kariery. Z czasem atwo mo na je nabyç. Idealny kandydat przemyêla decyzj i wie, co chcia by robiç w przysz oêci i jakie elementy organizacji najbardziej go interesujà. Idàc na rozmow kwalifikacyjnà, jest przygotowany. Je eli jest to samodzielne stanowisko, warto by przygotowa prezentacj projektu innowacyjnego poszerzonego o w asne pomys y. Marzenia o idealnym pracodawcy Nie tylko kandydatów do pracy w bran y turystycznej otacza wachlarz oczekiwaƒ. Pewne nadzieje wià à z przysz ym pracodawcà równie studenci kierunków turystycznych i absolwenci stawiajàcy pierwsze kroki na szczeblach kariery. Na co liczà i czego poszukujà u pracodawcy? Agata Grzegorzek, studentka IV roku Turystyki i Rekreacji w Wy szej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdaƒsku Typujàc idealnego pracodawc, zwróci abym uwag na mo liwoêci rozwoju, jakie jest w stanie zagwarantowaç zatrudnianym pracownikom. Wa ne jest, aby dana firma lub instytucja zapewnia a szkolenia, które pozwoli yby byç na bie àco z tendencjami i produktami rynkowymi. Stàd te nasuwa si potrzeba wysy- ania pracowników na kursy w tym zakresie. Pomóc w wyborze pracy mogà praktyki studenckie. Dzi ki nim osoba chcàca zwiàzaç swojà przysz oêç zawodowà z sektorem turystyki mo e sprawdziç, jaka dziedzina najbardziej jà interesuje. Idealnym rozwiàzaniem dla m odych ludzi sà sta e, których zakres by by zdecydowanie szerszy ni studenckich praktyk zawodowych. Pracodawca powinien stwarzaç ró ne ekstremalne sytuacje, podczas których praktykant pokaza by, na co go staç, dowiód by praktycznego sposobu myêlenia. Dzi ki takiemu podejêciu przysz y pracownik zdob dzie tak wa ne umiej tnoêci, jak: samodzielnoêç, otwartoêç, obycie z rynkiem, praktyczne pos ugiwanie si j zykiem bran owym. Najwa niejsze, aby pracodawcy dawali szanse zdobywania umiej tnoêci praktycznych. Idea ów nie ma, lecz uwa am, e dobry i sprawiedliwy pracodawca to taki, który nagradza swoich pracowników za ich osiàgni cia, np. podwy kà lub premià, a po dokonaniu sprawiedliwej oceny potrafi upomnieç pracownika. Istotny jest system motywacyjny. Jestem przekonany, e aden pracodawca nie chcia by, aby jego pracownicy êle czuli si w pracy i rozpoczynali ka dy tydzieƒ od lektury og oszeƒ dzia u praca. Wa ne jest równie zapewnienie szkoleƒ pracownikom, tak aby rozwijali si w swoich dziedzinach. Poszukujàc zatrudnienia w bran y turystycznej, b d zwraca uwag na mo liwoêç awansu oferowanà przez potencjalnego pracodawc. Chcia bym otrzymaç szans sprawdzenia si na ró nych stanowiskach, spróbowaç swoich si w ró nych sektorach turystyki. Dobrà inicjatywà jest organizowanie przez niektóre firmy praktyk studenckich, podczas których mo na si zapoznaç z rzeczywistym wymiarem pracy w bran y. Jednak na podstawie w asnego doêwiadczenia musz stwierdziç, e takie praktyki obejmujà okrojony zakres obowiàzków etatowego pracownika.

5 Szkoly_Wyzsze.qxp 4/19/07 4:04 PM Page 5

6 Szkoly_Wyzsze.qxp 4/19/07 4:04 PM Page 6 6 SZKO Y WY SZE UCZELNIA, WYDZIA Województwo DolnoÊlàskie Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroc awiu, Wydzia Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Jelenia Góra, ul. Nowowiejska 3, tel. (075) , Akademia Wychowania Fizycznego, Wydzia Wychowania Fizycznego Wroc aw, al. I.J. Padewskiego 35, tel. (071) Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu, Wydzia Rolniczy Wroc aw, pl. Grunwaldzki 24a Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wa brzychu Wa brzych, ul. Zamkowa 4, pok. 307, tel. (074) , (074) , Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Legnicy im. Witelona Legnica, ul. Sejmowa 5a, tel. (076) , faks (076) Wy sza Szko a Handlowa we Wroc awiu Wroc aw, ul. Fabryczna 14, tel./faks (071) , (071) , Wroc awska Wy sza Szko a Informatyki Stosowanej Wroc aw, ul. S ubicka 29-33, tel./faks (071) , Wy sza Szko a Zarzàdzania Edukacja, Wydzia Turystyki w K odzku K odzko, ul. Wyspiaƒskiego 2f, tel. (074) , Województwo Kujawsko-Pomorskie Wy sza Szko a Gospodarki, Wydzia Turystyki i Geografii, Bydgoszcz, ul. Garbary 2, Biuro Rekrutacji tel. (052) , (052) , Województwo Lubelskie Wy sza Szko a Spo eczno-przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie Lublin, ul. Choiny 2, tel. (081) , (081) , Akademia Wychowania Fizycznego J. Pi sudskiego, Zamiejscowy Wydzia Wychowania Fizycznego w Bia ej Podlaskiej Bia a Podlaska, ul. Akademicka 2, tel. (083) , faks (083) , Województwo Lubuskie Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Sulechowie Sulechów, ul. Armii Krajowej 51, tel. (068) , Zachodnia Wy sza Szko a Handlu i Finansów Mi dzynarodwych im. Jana Paw a II w Zielonej Górze Zielona Góra, pl. S owiaƒski 12, tel. (068) , (068) , faks (068) , Województwo ódzkie Wy sza Szko a Pedagogiczna w odzi ódê, ul. eromskiego 115, tel. (042) , Uniwersytet ódzki, Wydzia Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Miast i Turyzmu ódê, ul. Kopciƒskiego 31, tel./faks (042) , Wy sza Szko a Turystyki i Hotelarstwa w odzi ódê, ul. Kopciƒskiego 69/71, tel. (042) , Województwo Ma opolskie Podhalaƒska Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Nowym Targu Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel. (018) , Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Nowym Sàczu, Instytut Ekonomiczny Nowy Sàcz, ul. Jagielloƒska 61, (018) , (018) , (018) , Wy sza Szko a Przedsi biorczoêci w Nowym Sàczu Nowy Sàcz, ul. Kiliƒskiego 70, tel. (018) , Ma opolska Wy sza Szko a Zawodowa Kraków, ul. Wincentego Pola 4, tel. (012) , faks (012) , Ma opolska Wy sza Szko a Ekonomiczna, Wydzia Zarzàdzania i Turystyki Tarnów, ul. Rynek 9, tel. (014) , (014) , (014) , Województwo Mazowieckie Wy sza Szko a Handlu i Finansów Mi dzynarodowych im. Fryderyka Skarbka Warszawa, ul. Nowogrodzka 56, Wy sza Szko a Organizacji Turystyki i Hotelarstwa, Wydzia Ekonomii i Zarzàdzania Warszawa, ul. 17 Stycznia 32, tel. (022) , Prywatna Wy sza Szko a Ochrony Ârodowiska Radom, ul. Zubrzyckiego 6, Wy sza Szko a Turystyki i Rekreacji im. Mieczys awa Or owicza w Warszawie, Wydzia Turystyki i Rekreacji Warszawa, ul. Marymoncka 34, skrzynka 21, tel. (022) , (022) , KIERUNKI TURYSTYCZNE Kierunek: Ekonomia, specjalnoêç: Ekonomika Turystyki Kierunek: Zarzàdzanie, specjalnoêç: Zarzàdzanie Gospodarkà Turystycznà i Hotelarstwem Agroturystyka Kierunek:, specjalnoêç: Organizacja i Obs uga Ruchu Turystycznego Kierunek:, specjalnoêci: Organizacja Turystyki i Rekreacji oraz Turystyka i Hotelarstwo Kierunek:, specjalnoêci: Gospodarka Turystyczna i Organizacja Czasu Wolnego Kierunek:, specjalnoêci: Funkcjonowanie Przedsi biorstwa Turystycznego, Penetracja Rynków Turystycznych, Organizacja, Promocja i Obs uga Imprez Turystycznych Kierunek:, specjalnoêci: Zarzàdzanie Zasobami Turystycznymi, Rehabilitacja, Agroturystyka, Kszta towanie Przestrzeni Turystycznej, Zarzàdzanie w Hotelarstwie i Gastronomii, Turystyka Uzdrowiskowa Kierunek:, specjalnoêci: Zarzàdzanie Turystykà, Zarzàdzanie Gastronomià, Rekreacja i Rehabilitacja, Hotelarstwo, Organizacja i Zarzàdzanie Sportem, uzupe niajàce studia mgr: Gospodarka Turystyczna, Zarzàdzanie w Hotelarstwie i Gastronomii, Zarzàdzanie Sportem i Rehabilitacja Kierunek:, specjalnoêci: Turystyka i Hotelarstwo, Organizacja i Zarzàdzanie w Turystyce, Hotelarstwie i Gastronomii Kierunek: Ekonomia, specjalnoêç: Ekonomika i Zarzàdzanie Us ugami Turystycznymi Pedagogika Sportu, Rekreacji i Turystyki Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1, tel. (033) , (033) , Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronis awa Czecha w Krakowie Kraków, al. Jana Paw a II 78, tel. (012) , Kierunek:, specjalnoêci: Obs uga Ruchu Turystycznego i Zarzàdzanie w Turystyce, Rekreacja Ruchowa z Odnowà Biologicznà, Turystyka Religijna, Turystyka w Gospodarce Regionalnej Zarzàdzanie Turystykà (specjalnoêç na kierunku Ekonomia) Kierunek:, specjalnoêci: Obs uga Ruchu Turystycznego, Odnowa Psychosomatyczna, Hotelarstwo i Gastronomia Kierunek: Zarzàdzanie, specjalnoêç: Zarzàdzanie w Turystyce, od X 2007 r. Wy sza Szko a Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej, Wydzia Wychowania Fizycznego i Turystyki Pruszków, ul. Staszica 1, tel. (022) , faks (022) , SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, tel. (022) , Kierunek:, specjalnoêci: Organizacja i Obs uga Ruchu Turystycznego, Hotelarstwo i Gastronomia, Zarzàdzanie Sportem i Rekreacjà, TRYB STUDIÓW stacjonarne (dzienne) (zaoczne, wieczorowe) stacjonarne POZIOMY KSZTA CENIA I stopieƒ, II stopieƒ, I II I I I I I I I I KRYTERIA PRZYJ å kolejnoêç zg oszeƒ, konkurs ocen, egzamin Egzamin sprawnoêci ruchowej + oceny z 5 przedm. 2000,- (z.) na Êwiadectwie dojrza oêci lub ukoƒczenia szko y (j. semestr polski, j. obcy, biologia lub chemia, fizyka lub matema-(tyka, geografia lub historia)/ocena koƒcowa na dyplo- 2200,- (z.) roku akadem. 2006/07 mie ukoƒczenia studiów licencjackich + Êrednia semestr wszystkich ocen z przebiegu studiów licencjackich (w roku akadem. 2006/07) i test sprawnoêciowy, rozmowa kwalifikacyjna Egzamin sprawnoêciowy Na konkurs ocen Na I egzamin wst pny Âwiadectwa maturalne na poziomie rozszerzonym. Obligatoryjnie: egzamin sprawnoêciowy p ywanie. Stara matura: konkurs ocen i egzamin sprawnoêciowy Rozmowa kwalifikacyjna / egzamin (geografia i j. obcy), ocena na dyplomie, Êrednia ocen z toku studiów lic. CZESNE rok akademicki 2007/2008 dzienne zaoczne wiecz. (z.) (w.) 2080,- 1950,- (z.) semestr semestr 1600,- (z.) w 2006/2007 semestr 1700,- (z.) Czesne podane b dzie na poczàtku czerwca 2007 r. 2200,- 2200,- (z.) 410,- 360,- (z.) miesi czne 3700,- 3500,- (z.) Rok akademicki 4050,- 1700,- (z.) rok semestr 2.470,- (z.) aktualnie 1400,- (z.) 4380,- 3615,- (z.) 290,- 270,- (z.) 4 200,- (z.) 415,- 370,- (z.) 3400,- (z.) semestr 300,- 280,- (z.) 4100,- (z.) 4600,- (w.) 2950,- (z.) 2950,- (w.) 370,- 340,- (z.) semestr 2000,- 2000,- (z.) 300,- 300,- (z.) 2200,- 1800,- (z.) semestralnie jednorazowo: 4700,- 3700,- (z.) w 2 ratach: 4800,- 3800,- (z.) w 10 ratach: 5000,- 4000,- (z.) 320,- 320,- (z.) x 10 m-cy 2200,- 1500,- (z.) semestr semestr I, II, VI 1950,- (z.) semestr III, IV, V 1700,- 1600,- (z.) 380,- 370,- (z.) (1 z 5 rat za semestr) 1800,- (z.)

7 Szkoly_Wyzsze.qxp 4/19/07 4:04 PM Page 7 Almamer, Wy sza Szko a Ekonomiczna, Wydzia Turystyki i Rekreacji Warszawa, ul. Wolska 43, (022) , Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Pi sudskiego Warszawa, ul Marymoncka 34, tel. (022) , (022) , 268, 330, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Pu tusk, ul. Daszyƒskiego 17, tel. (023) , Wy sza Szko a Turystyki i J zyków Obcych w Warszawie Warszawa, ul. Dembowskiego 1, tel./faks (022) ; Warszawa, ul. Ogrodowa 46/48, tel./faks (022) , Szko a G ówna Handlowa, Kolegium Gospodarki Âwiatowej Warszawa, Al. Niepodleg oêci 164, budynek F, pok tel. (022) , (022) , (022) , faks (022) , Wy sza Szko a Przymierza Rodzin w Warszawie Warszawa, ul. M. Grzegorzewskiej 10, tel. (022) , (022) , faks (022) , Wy sza Szko a Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki Warszawa, ul. Chodakowska 50, tel. (022) , (022) , Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie Warszawa, ul. Stok osy 3, tel. (022) , faks (022) , Uczelnia Warszawska im. Marii Sk odowskiej-curie Warszawa, ul. abiszyƒska 25, tel. (022) , (022) , faks (022) , Kierunek:, specjalnoêci: Hotelarstwo i Gastronomia, Obs uga Ruchu Turystycznego, Rehabilitacja Ruchowa, Gospodarka Turystyczna, Agroturystyka, Zarzàdzanie Hotelem i Zak adem Gastronomicznym Kierunek:, specjalnoêci: Agroturystyka, Hotelarstwo, Promocja Regionu i Dóbr Kultury, Turystyka Europejska, Wychowanie Fizyczne Podyplomowe Studium Mened erów Turystyki Turystyka Przyrodnicza Kierunek:, specjalnoêci wybierane przez studenta na studiach licencjackich w czwartym semestrze. SpecjalnoÊç Turystyka Biznesowa na kierunku Ekonomii, specjalnoêci: Turystyka oraz Hotelarstwo na Kierunku Turystyki i Hotelarstwa Wy sza Szko a Ekologii i Zarzàdzania w Warszawie Kierunek: Zarzàdzanie, specjalizacja: Zarzàdzanie Warszawa, ul. Wawelska 14, faks (022) , tel. (022) Turystykà Ekologicznà 21, Województwo Opolskie Politechnika Opolska, Wydzia Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Opole, ul. Prószkowska 76a, centrala (077) , Województwo Podkarpackie Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w KroÊnie, Instytut Kultury Fizycznej Rektorat: Krosno, Rynek 1, tel. (013) , Instytut: Krosno Turaszówka, ul. Wyspiaƒskiego 20, tel. (013) , Wy sza Szko a Informatyki i Zarzàdzania w Rzeszowie Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, tel. (017) , faks (017) , Województwo Podlaskie Politechnika Bia ostocka, Wydzia Zarzàdzania Bia ystok, ul. Wiejska 45a, tel. (085) , Akademia Podlaska Wydzia Rolniczy Siedlce, ul. Prusa 14, tel. (025) , Wy sza Szko a Mened erska w Bia ymstoku Wydzia Bia ystok, Sobieskiego 3, tel. (085) (rektorat), (085) (dziekanat), Województwo Pomorskie Europejska Szko a Hotelarstwa, Turystyki i Przedsi biorczoêci Szko a Wy sza w Sopocie Sopot, ul. Zamkowa Góra 25, tel. (058) , Wy sza Szko a Turystyki i Hotelarstwa w Gdaƒsku Wydzia Turystyki, Handlu i Us ug Gdaƒsk, ul. Miszewskiego 12/13, tel. (058) , (058) , faks (058) , Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdaƒsku im. J drzeja Âniadeckiego, Wydzia Turystyki i Rekreacji Gdaƒsk, ul. Wiejska, tel. (058) , 323, faks (058) , Województwo Âlàskie Wy sza Szko a Hotelarstwa i Turystyki w Cz stochowie Cz stochowa, ul. Ogrodowa 43-47, tel. (034) , faks (034) , Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Katowice, ul. Miko owska 72a, tel. (032) , faks (032) , Beskidzka Wy sza Szko a Umiej tnoêci w ywcu, Wydzia Turystyki i Administracji ywiec, ul. Grunwaldzka 5, tel./faks (033) , specjalnoêci: Hotelarstwo i Gastronomia, Obs uga Ruchu Turystycznego, Turystyka Zdrowotna Kierunek: Rolnictwo, specjalnoêç: Agronomia z Agroturystykà. Dodatkowe kursy/ szkolenia organizowane na uczelni: Kurs Masa u Klasycznego, Pilota wycieczek, Przewodnika Turystycznego, Kierownika placówek wypoczynkowych, Wychowawcy kolonijnego Kierunek:, specjalnoêci: Zarzàdzanie Hotelarstwem i Gastronomià Rynek Turystyczny Unii Europejskiej Marketing Us ug, Informatyka w Turystyce, Zarzàdzanie Przedsi biorstwem Turystycznym, Turystyka Mi dzynarodowa, Agrobiznes, Turystyka Biznesowa, Zarzàdzanie w Turystyce i Hotelarstwie Kierunek: Turystyka, specjalizacja: Turystyka Aktywna i Kulturowa, Hotelarstwo i Gastronomia, Gospodarowanie w Turystyce, Turystyka Wodna, Rekreacja Ruchowa Kierunek:, specjalnoêci: Hotelarstwo, Rekreacja, Turystyka SZKO Y WY SZE (zaoczne, wieczorowe) I I dwusemestralne I I I I I I + egazmin sprawnoêciowy Z o enie kompletu dokumentów, wniesienie op aty I oraz I kierunek: Ekonomia kierunek: Turystyki i Rekreacji Egzamin sprawnoêciowy (geografia lub historia oraz j. obcy) Wybór specjalnoêci po semestrze 2 wg kolejnoêci zg oszeƒ, min. 28 studentów w grupie i wype nienie ankiety Brak informacji, konkurs ocen, egzamin Na podstawie egzaminów wst pnych Konkurs wyników maturalnych, test sprawnoêciowy I stopieƒ semestr 2880,- 1900,- (z.) II stopieƒ semestr 2880,- 2300,- (z.) Podyplomowe op ata roczna 3200,- (z.) 2800,- 2800,- (z.) za rok ,- (z.) 2769,- (w.) 2700,- (z.) 2750,- (w.) 3800,- 3400,- (z.) (mo liwoêç p atnoêci w 10 ratach) 380,- 380,- (z.) 5300,- (z.) rok 4450,- 4000,- (z.) 2000,- (z.) 480,- 340,- (z.) 360,- (w.) 2500,- 2000,- (z.) 3000,- 3000,- (z.) 420,- 360,- (z.) brak danych 1300,- (z.) w roku ak. 2006/2007 I stopieƒ 415,- 310,- (z.) II stopieƒ 320,- 280,- (z.) 1800,- (z.)1900,- (w.) 1650,- (z.) 1500,- 1400,- (z.) semestr 2350,- 2200,- (z.) 2200,- 1900,- (z.) 1800,- (w.) 1760,- 1660,- (z.) 2100,- (z.) 2100,- (w.) 1900,- (z.) 3600,- 3600,- (z.) R E K L A M A

8 Szkoly_Wyzsze.qxp 4/19/07 4:04 PM Page 8 8 SZKO Y WY SZE GórnoÊlàska Wy sza Szko a Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Wydzia Turystyki i Promocji Zdrowia Katowice Piotrowice, ul. Harcerzy WrzeÊnia 3, tel. (032) , (032) , (032) , (032) , (032) Wy sza Szko a Administracji i Zarzàdzania w Zawierciu Zawiercie, ul. Marsza kowska 28d, tel. (032) , (032) , faks (032) , Wy sza Szko a Bankowa w Poznaniu, Wydzia Zamiejscowy w Chorzowie Chorzów, Wandy 66, tel. (032) Województwo Âwi tokrzyskie Wy sza Szko a Umiej tnoêci im. Stanis awa Staszica Kielce, ul. Weso a 52, tel. (041) , faks (041) , Wy sza Szko a Ekonomii, Turystyki i Nauk Spo ecznych w Kielcach Kielce, ul. Ponurego Piwnika 49, Wszechnica Âwi tokrzyska w Kielcach, Wydzia Wychowania Fizycznego i Turystyki Kielce, ul. Elizy Orzeszkowej 15, tel. (041) , faks (041) wew. 102, Wszechnica Âwi tokrzyska w Kielcach, Wydzia Wychowania Fizycznego i Turystyki Kielce, ul. Elizy Orzeszkowej 15, tel. (041) , faks (041) wew. 102, Województwo Wielkopolskie Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydzia Gospodarki Mi dzynarodowej Poznaƒ, al. Niepodleg oêci 10, tel. (061) lub Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Wydzia Turystyki i Rekreacji Poznaƒ, ul. Rybaki, tel. (061) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydzia Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznaƒ, ul. Dzi gielowa 27, tel. do dziekanatu studiów stacjonarnych (061) , tel. do dziekanatu studiów niestacjonarnych (061) , (061) , tel. do sekretariatu Centrum Turystyki i Rekreacji (061) , Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Konin, ul. Przyjaêni 1, tel. (063) , faks (063) , Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa im. Jana Amosa Komeƒskiego w Lesznie Leszno, tel. (065) , Wy sza Szko a Hotelarstwa i Gastronomii Poznaƒ, ul. Nieszawska 19, tel. (061) , tel./faks (061) , Wy sza Szko a Zawodowa Kadry dla Europy w Poznaniu Poznaƒ, ul. Petera Mansfelda 4, tel. (061) , faks (061) ; Województwo Zachodniopomorskie Wy sza Szko a Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie Szczecin, al. 3 Maja 1a, tel. (091) , tel./faks (091) , Wy sza Szko a Zawodowa Oeconomicus Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie Szczecin, pl. Kiliƒskiego 3, tel. (091) , faks (091) , Uniwersytet Szczeciƒski, Wydzia Zarzàdzania i Ekonomia Us ug Szczecin, ul. Cukrowa 8, tel. (091) lub (091) , faks (091) , Uniwersytet Szczeciƒski, Wydzia Nauk Przyrodniczych Szczecin, ul. Wàska 13, tel. (091) , faks (091) , R E K L A M A Kierunek:, specjalnoêci: Turystyka Krajowa i Zagraniczna, Hotelarstwo, Turystyka Regionalna, Turystyka Mi dzynarodowa, Turystyka Uzdrowiskowa i Odnowa Biologiczna (nowoêç) Kierunek: Ekonomia, specjalnoêç: Turystyka Organizacja i Marketing Hotelarstwo i Turystyka Kierunek: Pedagogika, specjalnoêç: Pedagogika z Turystykà Kierunek: Stosunki Mi dzynarodowe, specjalnoêci: Polityka i Ekonomika Turystyk, Zarzàdzanie Hotelarstwem Kierunek:, specjalnoêç: Turystyka, specjalizacja: Aeroturystyka, Turystyka Alternatywna SpecjalnoÊç: Hotelarstwo i Gastronomia, Obs uga Ruchu Turystycznego, Zarzàdzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomii Turystyce i Rekreacji Kierunek:, specjalnoêci: Zarzàdzanie w Gospodarce Turystycznej, Eko Agroturystyka, Us ugi turystyczne Kierunek: Ekonomia, specjalnoêç: Gospodarka Turystyczna i Hotelarstwo Kierunek: Ekonomia, specjalnoêç: Turystyka i Hotelarstwo Kierunek: Zarzàdzanie, specjalnoêç: Zarzàdzanie Biznesem Turystycznym, Podyplomowe: Zarzàdzanie Biznesem Turystycznym I I I II I I I I I, egzamin licencjat wariant ratalny 480,- licencjat 340,- (z.) magisterskie jednolite 550,- 380,- (z.) magisterskie uzup. 600,- 400,- (z.) wariant semestralny licencjat 1350,- (z.) mag. jednolite 1550,- (z.) mag. uzup. 1650,- (z.) 370,- 370,- (z.) 315,- 245,- (z.) 3360,- 2700,- (z.) 2820,- 2640,- (z.) 1900,- (w.) 3200,- 2520,- (z.) za ob. rok akademicki Nowa matura : przeliczenie i przyznanie punktów na podstawie proc. punktów uzyskanych na Êwiadectwie dojrza oêci. Stara matura : egz. teore- tyczny jeden j. obcy oraz jeden przedmiot do wyboru: egzamin sprawnoêciowy z p ywania od czerwca ,- (z.) za ob. rok akademicki jeszcze nie ustalono 2000,- (z.) semestr I semestr 1500,- (z.) nast pne semestry 2000,- (z.) 1600,- (z.) 1400,- (z.) do w ratach: 1500,- (z.) 6000,- 5400,- (z.) 4428,- 3672,- (z.) 400,- 400,- (z.) 2000,- 1775,- (z.) Nowa matura : j. obcy nowo ytny, matematyka I stopieƒ lub geografia lub historia lub WOS lub informatyka. 1620,- (z.) 1620,- (w.) Stara matura : wynik egzaminu dojrza oêci: j. obcy lub matematyka lub geografia lub historia I 1720,- (z.) 1800,- (z.) semestr uzyskanych na maturze dla starych aktualnie i nowych matur rok akademicki 1600,- (z.)

9 Szkoly_Wyzsze.qxp 4/19/07 4:04 PM Page 9 SZKO Y WY SZE 9 W Polsce pó nocnej uczelnià o profilu turystyczno-hotelarskim cieszàcà si najwi kszà popularnoêcià jest Wy sza Szko a Turystyki i Hotelarstwa w Gdaƒsku. Uczelnia istnieje ju 11 lat na rynku edukacyjnym i jak pokazujà rankingi Wprost, Rzeczpospolitej i Perspektyw nieustannie znajduje si w Êcis ej czo ówce uczelni turystyczno-hotelarskich w Polsce. Oferta edukacyjna WSTiH Wydzia Turystyki, Handlu i Us ug Wy szej Szko y Turystyki i Hotelarstwa w Gdaƒsku og asza nabór na studia (licencjackie), I (magisterskie), oraz kursy specjalistyczne. STUDIA I STOPNIA (dzienne, zaoczne i wieczorowe 3-letnie) Kierunek: turystyka i rekreacja SpecjalnoÊci: zarzàdzanie hotelarstwem i gastronomià rynek turystyczny Unii Europejskiej marketing us ug informatyka w turystyce zarzàdzanie przedsi biorstwem turystycznym turystyka mi dzynarodowa agrobiznes turystyka biznesowa NOWA SPECJALNOÂå STUDIA II STOPNIA (dzienne i zaoczne 2-letnie) Kierunek: turystyka i rekreacja Krzysztof Dembek, absolwent WSTiH, kierownik gastronomii w Hotelu Grand Sofitel Sopot: Wy sza Szko a Turystyki i Hotelarstwa w Gdaƒsku to uczelnia dajàca du o mo liwoêci, otwarta na wszelkie problemy studentów. W trakcie studiów cz sto pracowa em w znanych hotelach w Warszawie, np. Marriott i Hyatt. Na zagranicznych statkach pasa erskich op ynà em Êwiat. Na s ynnej Quinn Elizabeth odby em oêmiomiesi czny rejs. By em wtedy na urlopie dziekaƒskim. Gdy otrzyma em wiadomoêç, e np. 30 czerwca musz byç w Los Angeles, bez problemu przesunà em sesj egzaminacyjnà. Zaletà studiów w WSTiH by o àczenie teorii z praktykà, jednoczesna mo liwoêç studiowania i pracy w renomowanych firmach bran y hotelarsko-gastronomicznej. Najcz Êciej wskazywane przez studentów i pracodawców atuty WSTiH: wykwalifikowana kadra dydaktyczna, program nauczania dostosowany do potrzeb rynku, nacisk na nauk j zyków obcych (w ofercie j zykowej sà: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, szwedzki, hiszpaƒski, w oski), nacisk na praktycznà nauk zawodu (studenci WSTiH majà mo liwoêç odbycia praktyk za granicà m.in. na terenie Niemiec, Szwecji, Francji i Grecji), nowoczeênie wyposa ona baza dydaktyczna (m.in. w asna pracownia hotelarsko-gastronomiczna), szeroko rozwini ty system stypendialny (stypendia za wyniki w nauce lub sporcie, stypendia socjalne, stypendia ministra), stypendia j zykowe (w wysokoêci 1500 z dla maturzystów znajàcych bardzo dobrze j zyki obce dla studentów I roku w I sem. nauki), intensywnie prowadzona wspó praca krajowa i zagraniczna (obecnie WSTiH wspó pracuje z ponad 100 instytucjami zwiàzanymi z bran à turystyczno-hotelarskà), pr nie dzia ajàce ko a naukowe oraz biuro karier, mo liwoêç dokszta cania na kursach specjalistycznych (kurs pilotów wycieczek, kurs mened era gastronomii, kurs barman mixer). ul. Miszewskiego 12/ Gdaƒsk tel. (058) Ekoturystyka ekoturystyki... ekoturystyce... Ekoturystyka jest trendy, wszyscy wierzymy w ekoturystyk, popieramy, chwalimy i ch tnie u ywamy tego s owa we wszystkich gramatycznych formach. Ekoturystyko! Czym jesteê? Ekoturystyka obejmuje te formy turystycznej aktywnoêci, w których eksploracja i eksploatacja walorów Êrodowiska przyrodniczego stanowi zasadniczy cel podj cia podró y. Eksploracja i eksploatacja? Tak, istotà ekoturystyki jest zarówno odkrywanie przez turyst przyrodniczych atrakcji, jak i ich wykorzystywanie. To niestety powoduje nieuchronnà degradacj walorów, które ekoturystów przyciàgajà. O ile trwa oêç walorów kulturowych zdaje si byç niemal niezale na od liczby zwiedzajàcych, o tyle ka dy turysta, korzystajàcy z walorów przyrodniczych, narusza je swà obecnoêcià. Zatem tak rozumiana ekoturystyka mo e byç zarówno przyjazna Êrodowisku, jak i wywieraç negatywny wp yw na kondycj przyrody. To samo mo na stwierdziç o podró ach osób, które uprawiajà zwyczajnà turystyk. Rzecz bowiem nie tkwi w walorach, z których turysta zamierza skorzystaç, lecz w sposobie uprawiania turystyki. A problem to nieb ahy, bo podstawowym walorem Polski w turystyce mi dzynarodowej jest nieêle zachowany krajobraz naszych wsi i lasów, mo e nie w pe ni naturalny, ale wcià bardzo atrakcyjny. Aby zachowaç ten krajobraz, musimy tak e chroniç wody, gleb i atmosfer regionów recepcji turystycznej. Dlatego przygotowaliêmy studia na specjalnoêci: Ekologiczne zarzàdzanie turystykà. Absolwenci tej specjalnoêci powinni wiedzieç, jak sterowaç ruchem turystycznym, aby nie niszczyç walorów Êrodowiska przyrodniczego, które ten ruch wywo uje. Kszta cenie w tym zakresie z powodzeniem oferujemy od kilku lat, choç pod nieco innà nazwà. W czerwcu naszà uczelni opuszczà pierwsi absolwenci tej specjalnoêci na kierunku Zarzàdzanie i Marketing. Jest to specjalnoêç w istocie rzeczy ekskluzywna, przy za o onym poziomie edukacji mo emy kszta ciç co najwy ej 30 studentów rocznie. Barier stanowià niezwykle wa ne zaj cia terenowe, które realizujemy na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Jest to te specjalnoêç nowatorska. Wyk adowcy nie przedstawiajà ogólnie przyj tych poglàdów, lecz wnioski ze swych bie àcych badaƒ i dociekaƒ. Dlatego uczestnictwo w studenckim ruchu naukowym jest istotnym elementem kszta cenia. W aêciwie specjalnoêç ta wyros a z ko a naukowego. W jego ramach podejmowano takie problemy badawcze, jak porównanie systemów ekologicznego zarzàdzania turystykà w Polsce i na S owacji, która zdaje si byç wzorem dla turystyki ekologicznej w naszej cz - Êci Europy. Du e znaczenie majà te prace, dotyczàce ÊwiadomoÊci ekologicznej turystów. Nie trzeba dodawaç, e dzia alnoêç Ko a wià- e si z organizacjà licznych podró y, o charakterze zarówno badawczym, jak i turystycznym. Autor: prof. dr in. Jan Cetner, Dziekan Wydzia u Zarzàdzania w Wy szej Szkole Ekologii i Zarzàdzania w Warszawie Wy sza Szko a Ekologii i Zarzàdzania w Warszawie, ul. Wawelska 14, Warszawa, tel. (022) , faks (022) ,

10 Szkoly_Wyzsze.qxp 4/19/07 4:04 PM Page SZKO Y WY SZE: DEBATA WIADOMOÂCI TURYSTYCZNYCH Uczelnie muszà obserwowaç rynek pracy Kszta cenie kadr turystycznych a potrzeby rynku pracy taki temat zgromadzi na dyskusji WiadomoÊci Turystycznych w hotelu Polonia przedstawicieli Êrodowiska akademickiego i pracodawców. Dzielili si swoimi doêwiadczeniami i przemyêleniami Alicja Gotowt-Jeziorska (wyk adowca, prezes Polskiego Stowarzyszenia Turystyki), dr hab. Anna Konieczna-Domaƒska (wyk adowca Wy szej Szko y Handlu i Finansów Mi dzynarodowych im. Fryderyka Skarbka), mgr Danuta Czekaj (wyk adowca Wy szej Szko y Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki) oraz Hanna Beta (szkolenie i rozwój kadr sieci Starwood), Ryszard Cetnarski (prezes Holiday Travel), S awomir Wróblewski (prezes Meetings Management), Daria Kamiƒska (studentka WSHGiT). dr hab. Anna Konieczna-Domaƒska: Szko y powinny konkurowaç ze sobà atrakcyjnoêcià programu. Uczelnie muszà pracowaç na wyrazisty image, a za programami staç konkretni ludzie. Szko a powinna mieç swojà twarz dziekana, grup skupionych wokó wydzia u osób, tworzàcych trzon kadry Alicja Gotowt-Jeziorska: Ludzie cz sto przychodzà na uczelnie turystyczne po papierek ukoƒczenia studiów wy szych. Zaczynajàc cykl wyk adów na studiach zaocznych, zadaj pytanie: kto z paƒstwa pracuje w turystyce. W tym roku zadeklarowa o si zaledwie par osób. Pozostali uznali, e na tym kierunku b dzie atwiej o dyplom Danuta Czekaj: Ci, którzy dowiedzà si w szkole, skàd si biorà pieniàdze, b dà chcieli dobrze poznaç klienta. Absolwent powinien znaç otoczenie finansowe firmy, umieç oceniç zasobnoêç i profil klienta Nowe rozdanie, czyli nie atwo znaleêç idealnego pracownika Ryszard Cetnarski: Najwy ej punktuj doêwiadczenie. Etat kosztuje chc, by zatrudniony od razu w àczy si do pracy. Przekona em si, e absolwenci wy szych szkó nie majà erudycji krajoznawczej, niewiele umiejà powiedzieç o krajowej infrastrukturze turystycznej, a co dopiero o zagranicznej. Szko y nie uczà, jak oceniaç hotel, nie pokazujà m odzie y atrakcyjnych turystycznie miejsc. A nasi klienci to nie internetowi surferzy to tradycjonaliêci, którzy chcà zasi gaç rzetelnej i fachowej opinii u ywej osoby. Mam te wra enie, e szko a zbyt ma o czasu poêwi ca na nauk j zyków obcych. W biurach podró y obowiàzkowy jest angielski i 1 2 j zyki dodatkowe. Danuta Czekaj: Na WSHGiT angielski i niemiecki to podstawa, ale mo na wybraç te hiszpaƒski, w oski, francuski, arabski, migowy. Nasi studenci wyje d ajà i znajdujà zatrudnienie w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Turcji, Grecji Ryszard Cetnarski: Mo e dlatego nie widaç ich na rynku polskim S awomir Wróblewski: Próbowa em po raz kolejny zg osiç w urz dzie pracy ch ç przyj cia pracowników. Mam p atny sta dla dwóch osób w biurze i nie mog od roku znaleêç ch tnych. Mo e wszyscy ju wyjechali? Na pewno trzeba zapomnieç o rynku pracy sprzed dwóch lat mamy zupe nie nowe rozdanie. Od recepcjonisty do prezesa, czyli droga kariery Hanna Beta: Prezes Cetnarski poszukuje osób z doêwiadczeniem ja odwrotnie, szukam m odych, bez do- Êwiadczenia. Kucharz po szkole przyjdzie do nas kroiç pietruszk. Potem do tej pietruszki do o y ry, sos i wyrasta mistrz Czasem tworzy nowe trendy. M odzi uczà si na studiach, ale gdy przychodzà do hotelu, wtedy dopiero zaczyna si ostra jazda w aêciwa nauka. Mo na sypaç nazwiskami znanych mened erów, którzy drog zawodowà w hotelu przeszli od najprostszych stanowisk, wspinajàc si coraz wy ej. Daria Kamiƒska: Tak te jest za granicà. W Irlandii MBA nic nie znaczy bez praktyki, ale tam si szybko awansuje. Hanna Beta: Pami tam, e przy otwarciu hotelu Westin mieliêmy szeêç tysi cy podaƒ na 200 miejsc pracy w I turze. Teraz plik cv na moim biurku jest cieniutki. Cztery lata temu, gdy przes uchiwa am kandydatów do pracy w hotelu Westin, dyplom szko y wy szej nie wystarcza. Wyszukiwa- am w cv czegoê, co by by o inne, jakiegoê hobby Êwiadczàcego o cz owieku. KtoÊ napisa lubi czytaç sk ad karmy dla psów i to mnie zainteresowa o. Teraz ta osoba jest mened erem w dziale sprzeda y dok adnym, samokontrolujàcym si. Dobrà okazjà przyjrzenia si potencjalnym kandydatom sà praktyki. Ryszard Cetnarski: Zgadzam si co do praktyk, dajà wi cej informacji ni rozmowa kwalifikacyjna. Czekam na dwie studentki, jedna uczy si na ekonomii, druga na turystyce. By y u nas na praktykach, zosta y zaakceptowane. Hanna Beta: Szukajàc ludzi, którzy b dà pracowaç z goêçmi, zwracam uwag na chemi to jest najwa niejszym kryterium. Musz si z kandydatem w ciàgu paru minut poczuç tak, jak chcia abym, by czu si goêç. Ostatnio poszukiwa am osoby do centrali telefonicznej, przyjmujàcej rezerwacje i zamówienia do pokoi, ale umiejàcej za atwiç wycieczk, fryzjera, kwiaty. Znalaz am: mi y g os, dobry angielski, praktyka w ró nych dzia ach. Na pytanie: gdzie si pani najbardziej podoba o, us ysza am: w pralni tak sobie sta am i sk ada am te obrusiki. Ups, dziewczyno pomyêla am a chcia- am, ebyê by a wszechstronna, otwarta na wszelkie problemy goêci Pra- Debata WiadomoÊci Turystycznych odby a si w Sali Ludwikowskiej Hotelu Polonia Palace, w Warszawie, 3 kwietnia br.

11 Szkoly_Wyzsze.qxp 4/19/07 4:04 PM Page 11 ca w renomowanym hotelu bywa trampolinà do kariery zawodowej. Absolwenci szkó sk adajà podania i czekajà na wakat. Kiedy jednak dzwoni i mówi, e jest praca kelnera lub portiera, cz sto s ysz : nie po to studiowa- em, eby talerze (baga e) nosiç. To osoby, które nie majà ani cierpliwoêci, ani pokory. Na stanowiska mened erów nie przyjmujemy osób zielonych, od razu po szkole. Szukamy ludzi z do- Êwiadczeniem zawodowym. Minimalne minima i ministerialny kaganiec Danuta Czekaj: Z moich obserwacji wynika, e w aêciciele szkó przyjmujà minima programowe jako podstaw kszta cenia. Mo e to jest jakiê problem. Minimum nie ma ograniczaç oferty, ale dyscyplinowaç. Uczelnie powinny si ró niç, wychodzàc poza te podstawowe ramy. To jest kosztowne, ale si op aca. Anna Konieczna-Domaƒska: Minima to ok. 60 proc. zaj ç. Ca e 40 proc. zostaje do uznania uczelni. Koncepcje i podejêcie do wykorzystania tych 40 proc. mogà byç bardzo ró ne. W Wy szej Szkole Handlu i Finansów Mi dzynarodowych im. Fr. Skarbka wystartowaliêmy z kierunkiem Turystyka i Rekreacja rok temu. W ramach tzw. minimów znalaz y si przedmioty z zakresu ekonomii, zarzàdzania, marketingu za o yliêmy, e przygotowujemy kadry zdolne do obj cia funkcji kierowniczych. Alicja Gotowt-Jeziorska: Najnowsze propozycje programowe budzà we mnie mieszane uczucia. Akademie rolnicze, które tak e podj y kszta cenie dla turystyki, przewojowa y w programie swoje specjalistyczne przedmioty. Agroturystyk podbudowa oby kulturoznawstwo, folklor, kuchnie regionalne, a nie zaj cia z fizjologii roêlin lub zwierzàt Grono naukowców i dydaktyków specjalizujàcych si w turystyce jest stosunkowo nieliczne, nie wystarcza dla tak wielu uczelni i równie w tym tkwi problem kszta cenia dla SZKO Y WY SZE: DEBATA WIADOMOÂCI TURYSTYCZNYCH 11 turystyki. Kszta cenie to wymaga ukazywania powiàzaƒ turystyki z ró nymi dziedzinami, przek adania wiedzy teoretycznej na praktyk, z myêlà o ró nych miejscach pracy. S awomir Wróblewski: W zakresie turystyki biznesowej istniejà wielkie no- yce mi dzy yciem a uczelnià. Uczelnie pozostajà w wie y z koêci s oniowej, zas aniajàc si minimami i standardami. Co obchodzà mnie minima programowe albo tego m odego studenta, który sam p aci za studia? Dla mnie absolwent kierunku turystycznego powinien byç przygotowywany do wykonywania praktycznych ról w gospodarce turystycznej. Ka dy powinien mieç w pakiecie ze studiami paƒstwowe certyfikaty: uprawnienia przewodnika, pilota, kasjera lotniczego. Priorytetem POT jest turystyka biznesowa, a uczelnie nie mogà wprowadziç takiego kierunku, bo muszà kszta ciç na kierunku rekreacja i turystyka w fiko kach. Taki ministerialny kaganiec trzeba zerwaç. Anna Konieczna-Domaƒska: Uczelnie nadajà tytu y i dyplomy paƒstwowe, wi c muszà spe niaç okreêlone standardy. To prawda, e nie ma dobrego kszta cenia bez kontaktu z praktykà, ale minima nie sà z e: wymagajà wszak m.in. odbycia praktyk zawodowych. Ka dy przedmiot mo na przedstawiç pod kàtem turystyki. Wiadomo, e najbardziej praktyczna jest dobra teoria daje podstawy do w aêciwych wyborów, niezale nie od incydentalnych i zmiennych zdarzeƒ bie àcych. Daria Kamiƒska: Uwa am, e zdecydowanie za du o jest przedmiotów ogólnych. Powinny byç tylko na I roku i to nakierowane na turystyk. Potem tylko przedmioty z wybranej specjalizacji. Nie ka dy musi (i chce) byç mened erem. Ryszard Cetnarski: Najwy ej punktuj doêwiadczenie. Etat kosztuje chc, by zatrudniony od razu w àczy si do pracy. Mam te wra enie, e szko a zbyt ma o czasu poêwi ca na nauk j zyków obcych Uczelnia idealna potrzebna od zaraz Anna Konieczna-Domaƒska: Szko y powinny konkurowaç ze sobà atrakcyjnoêcià programu. Trzeba uczyç Êwiata w ca ej jego z o onoêci, z ró nymi kulturami, gospodarkà, historià. Mówiàc artem, e ka dy powinien skoƒczyç turystyk, mam na myêli studia atrakcyjne, wszechstronnie kszta tujàce osobowoêç. Uczelnie muszà pracowaç na wyrazisty image, za programami powinni staç konkretni ludzie. Szko a powinna mieç swojà twarz dziekana, grup skupionych wokó wydzia u osób, tworzàcych trzon kadry. Wyk adowca kursujàcy mi dzy wieloma szko ami przestaje si kojarzyç z jakàkolwiek uczelnià. Danuta Czekaj: Przedsi biorczoêç, która si tak dynamicznie rozwija w turystyce, to nic innego jak odpowiedzialnoêç za si rynkowà i kondycj finansowà firmy. Ci, którzy dowiedzà si w szkole, skàd si biorà pieniàdze, b dà chcieli poznaç klienta i o niego zadbaç. Absolwent powinien znaç otoczenie finansowe firmy, umieç oceniç zasobnoêç i profil klienta. Nie mam jednak nic przeciwko kszta towaniu postaw poznawczych. Alicja Gotowt-Jeziorska: Ludzie cz sto przychodzà na uczelnie turystyczne po prostu po papierek ukoƒczenia studiów wy szych. Zaczynajàc cykl wyk adów na studiach zaocznych, zadaj pytanie: kto z paƒstwa pracuje w turystyce. W tym roku zadeklarowa o si zaledwie par osób. Pozostali uznali, e na tym kierunku b dzie po prostu atwiej o dyplom. S awomir Wróblewski: Cieszcie si, e m odzi ludzie chcà mieç ten papierek, e istnieje potrzeba kszta cenia si i to za w asne pieniàdze. Ale ze zdumieniem s ucham, e uczelnie chcà wykszta ciç w studentach jakieê cudowne osobowoêci, niemal renesansowe Programy uczelni oderwane sà od rzeczywistoêci, potrzeb bran y i studentów. Zastanawia mnie jakoêç kszta cenia. W Polsce mamy podobno zaledwie ok. 40 doktorów habilitowanych i profesorów specjalizujàcych si w turystyce i ponad 130 uczelni kszta càcych w tym zakresie. Oznacza to, e ka dy z wyk adowców uczy Êrednio na 4 uczelniach. JeÊli to prawda, to jest to niemoralne. W Polsce mamy dramatycznie ma o instytucji badawczych zajmujàcych si turystykà. Podpieramy si w kó ko Instytutem Turystyki, a przy rosnàcym znaczeniu tej ga zi gospodarki oêrodków badawczych powinno byç wi cej tak e przy uczelniach. ycie wyrywa do przodu. Tylko naukowcy mogà obserwowaç z pozycji kompetencji i spokoju intelektualnego procesy zachodzàce w turystyce, uczyç, jak poddawaç w wàtpliwoêç stare prawdy i jak poszukiwaç nowych rozwiàzaƒ. Rolà Êrodowisk akademickich jest zasysanie nowin ze Êwiata, badanie rynków zachodnich, bo tak b dzie u nas za pi ç lat. My, praktycy, potrzebujemy potencja u intelektualnego, jakim dysponujà uczelnie. Oprac. Liliana Olchowik Daria Kamiƒska: Uwa am, e na studiach za du o jest przedmiotów ogólnych. Powinny byç tylko na I roku i to nakierowane na turystyk. Potem tylko przedmioty z wybranej specjalizacji Hanna Beta: Szukajàc ludzi, którzy b dà pracowaç z goêçmi, zwracam uwag na chemi jest to najwa niejsze. Musz z kandydatem w ciàgu paru minut poczuç si tak, jak chcia abym, by czu si goêç S awomir Wróblewski: Mam p atny sta dla dwóch osób w biurze i nie mog od roku znaleêç ch tnych. Mo e wszyscy ju wyjechali? Trzeba zapomnieç o rynku pracy sprzed dwóch lat. Mamy nowe rozdanie Studiujesz turystyk? Zaprenumeruj specjalny studencki rabat 50%

12 Szkoly_Wyzsze.qxp 4/19/07 4:04 PM Page SZKO Y WY SZE Wy sza Szko a Handlu i Finansów Mi dzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie oferuje studia przygotowujàce do pracy w turystyce: licencjackie na kierunku Turystyka i rekreacja w specjalnoêciach: * Hotelarstwo i gastronomia * Touroperatorstwo * Turystyka biznesowa licencjackie na kierunku Zarzàdzanie i marketing w specjalnoêciach: * Ekonomika i zarzàdzanie w turystyce i hotelarstwie * Tour Operator and Hotel Management (w j zyku angielskim) uzupe niajàce magisterskie na kierunku Ekonomia w specjalnoêciach: * Gospodarka turystyczna * Ekonomika i kultura krajów Orientu : * Organizacja i obs uga turystyki biznesowej * PROGRAMY KSZTA CENIA UWZGL DNIAJÑCE POTRZEBY NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I RYNKU TURYSTYCZNEGO * ZNAKOMITA KADRA DYDAKTYCZNA (patrz * WA NE: Studenci WSHiFM mogà korzystaç z atrakcyjnych wyjazdów: do ponad 45 uczelni europejskich w ramach Programu Sokrates i innych umów bilateralnych (1 lub 2 semestry) do: Egiptu, Indii, Maroka, Meksyku, RPA i wielu innych krajów na tzw. szko y letnie * Inne ATUTY naszej Uczelni: niskie czesne, zapomogi, stypendia socjalne i naukowe do 100 proc. czesnego! lokalizacja Uczelni w centrum Warszawy (ul. Nowogrodzka i Armii Ludowej) Biuro Rektora: ul. Nowogrodzka 56, Warszawa, tel. (022) , faks (022) ,

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2012, badanie po roku od ukończenia studiów.

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2012, badanie po roku od ukończenia studiów. Biuro Karier AWF w Krakowie 31.10. 2013 r. Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2012, badanie po roku od ukończenia studiów. Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2)

Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2) Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2) Spis treści: 1. Odpowiedzi absolwentów, którzy zadeklarowali, że: A. Pracują w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014

PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014 PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014 Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Podsumowanie ankiet Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Techniki Dentystyczne (czas trwania 3 lata)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Techniki Dentystyczne (czas trwania 3 lata) Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Wydział Lekarski Jednolite Studia Magisterskie Lekarski (czas trwania 6 lat) Lekarsko Dentystyczny (czas

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Termin realizacji zamówienia: 10 miesi cy, od 1 wrze nia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Termin realizacji zamówienia: 10 miesi cy, od 1 wrze nia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Krynice, 14.07.2013 r. Dyrektor Zespo u Szkó w Krynicach zaprasza do z enia oferty na nauczyciela zyka angielskiego w ramach projektu: Klub Przedszkolaka w Krynicach o szacunkowej warto

Bardziej szczegółowo

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁCZEWIE 1 1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. 2 1. O dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Kierunek: filologia Specjalność: filologia rosyjska (oferta dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)

Kierunek: filologia Specjalność: filologia rosyjska (oferta dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw) Kierunek: filologia Specjalność: filologia rosyjska (oferta dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw) Poziom kształcenia: studia I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydzia Bada i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WST PNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW PO O ONYCH NA TERENIE DZIA ANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0 Załącznik nr 2 do Uchwały KRASZM z dnia 3 listopada 2005 r. Nr 2/II/05 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH WYSTĘPUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Szanowni Państwo, Pracownia Badań Socjologicznych Humlard realizuje projekt naukowy pn. "Młodzi 2014 - plany zawodowe

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU

U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU Kontakt: tel. 071 37-16-300 e-mail: sekretariatuswro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/wroclaw INFORMACJA SYGNALNA nr 2/2006 EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Możliwo liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Jacek Migdałek Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Akademia Pedagogiczna w Krakowie Produkt Informatyk Producent

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Kierunek studiów: studia międzykierunkowe Rodzaj studiów: jednolite pięcioletnie studia magisterskie lub studia I stopnia (w zależności

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pi sudskiego w Warszawie Wydzia Turystyki i Zdrowia w Bia ej Podlaskiej. Turystyka i rekreacja.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pi sudskiego w Warszawie Wydzia Turystyki i Zdrowia w Bia ej Podlaskiej. Turystyka i rekreacja. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pi sudskiego w Warszawie Wydzia Turystyki i Zdrowia w Bia ej Podlaskiej Program studiów II stopnia dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA Ogólna charakterystyka studiów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Dziennik Ustaw Nr 215 17060 Poz. 1673 1673 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjów miasta Jaworzna w roku szkolnym 2015/2016. Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak Anna Skrzydłowska

RAPORT: Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjów miasta Jaworzna w roku szkolnym 2015/2016. Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak Anna Skrzydłowska RAPORT: Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjów miasta Jaworzna w roku szkolnym 2015/2016 Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak Anna Skrzydłowska Strona2 Tematyka aspiracji i preferencji zawodowych uczniów

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) licencjackie (kierunek studiów) Turystyka i rekreacja Uchwalono przez Radę Wydziału Przyrodniczego w dniu 13.05.2015r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Zawarto :

Spis tre ci. Zawarto : Spis tre ci Zawarto : Rejestracja (zak adanie konta kandydata)... 2 Logowanie do Systemu:... 7 Strona g ówna kandydata... 9 Wybór kierunku studiów - studia I stopnia... 9 Wybór kierunku studiów - studia

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZAJEĆ POZASZKOLNYCH DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH II semestr 2015/2016

PROPOZYCJE ZAJEĆ POZASZKOLNYCH DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH II semestr 2015/2016 PROPOZYCJE ZAJEĆ POZASZKOLNYCH DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH II semestr 2015/2016 dziedzina Forma opis szczegółowy Zajęcia międzyszkolne dofinansowane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Warsztaty organizowane

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com 20 lat na rzecz przedsiębiorczości Działamy od 1994 roku Skupiamy przedsiębiorców i menedżerów Działamy w województwie

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO 0130/57/2008 Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW Działania mające na celu upowszechnianie rezultatów projektu 1. Uczniowie realizujący Programu Erasmus + MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW 2014 pt. Praktyka zagraniczna w hotelu mój start w życie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Druga część raportu: Monitoring Zawodów Deficytowych i NadwyŜkowych za rok 2013 rok dotyczy szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PICART PERSONAL. KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa, 2 restauracje. Liczba miejsc pracy: 1

PICART PERSONAL. KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa, 2 restauracje. Liczba miejsc pracy: 1 do ekskluzywnej restauracji w hotelu 4* (56 pokoi, 600m2 SPA) w niewielkiej miejscowości w okolicach Kassel w rejonie Hochsauerland KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały nr.. /2010 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 12 października 2010 r. REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie: odpłatności za świadczone przez UTH Radom w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych)

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) 1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 1.1 Ogólne cele kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua

I N F O R M A C J A. Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua I N F O R M A C J A Studenci wszystkich rodzajów studiów i pracownicy: Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Historycznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r. 35/2008 Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku oraz ustalenie regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Zbąszyń. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie zarządzanie ekonomia Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Brzozów: Wykonanie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i dodatkowych oraz szkoleń i kursów w ramach projektu p.n. Podkarpacie stawia na zawodowców Numer ogłoszenia: 375224-2012;

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Suplement część B dyplomu nr.*

Suplement część B dyplomu nr.* Załącznik nr 5 WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA PERSONELEM Suplement część B dyplomu nr.* I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko:... 2. Imię (imiona): 3. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok):. 4. Numer

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016 I. Podstawa prawna Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 121 /16 Wójta Gminy Suwałki z dnia 7 marca 2016 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 121 /16 Wójta Gminy Suwałki z dnia 7 marca 2016 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 121 /16 Wójta Gminy Suwałki z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2016. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska projektu konkursowego Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni Szczegółowe cele kształcenia: Po odbyciu praktyki słuchacz

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach.

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku - Białej w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie postanowienia Śląskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia alnoêci (PKD).

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia alnoêci (PKD). 2027 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia alnoêci (PKD). Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY POŚWIADCZANIA BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ / PRZEPISYWANIA OCEN. co najmniej na poziomie ESOKJ B2 / B2+

ZASADY POŚWIADCZANIA BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ / PRZEPISYWANIA OCEN. co najmniej na poziomie ESOKJ B2 / B2+ ZASADY POŚWIADCZANIA BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ / PRZEPISYWANIA OCEN co najmniej na poziomie ESOKJ B2 / B2+ we wszystkich jednostkach prowadzących lektoraty języków obcych w UNIWERSYTECIE MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA AL. JEROZOLIMSKIE 55, 0-6 WARSZAWA Warszawa, dnia 07/0/0 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZNAK POSTĘPOWANIA: ZZP 6/, POZYCJE: - 6 Zakład Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie kwiecień 2013 11.04 PISANIE śyciorysu I LISTU MOTYWACYJNEGO 10.00-14.00 24-26.04 WŁASNA FIRMA ZANIM ZREALIZUJESZ POMYSŁ 10.00-14.00 25.04 METODY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 19/2015 z dnia 25 maja 2015 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 19/2015 z dnia 25 maja 2015 r. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 19/2015 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO jak URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU AL. JANA PAWŁA II 57 15-703 BIAŁYSTOK IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE 11-12 CZERWCA 2015 HOTEL BIAŁOWIESKI ***

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje merytoryczne. (uczelnia, kierunek studiów, studia podyplomowe) Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej

Kwalifikacje merytoryczne. (uczelnia, kierunek studiów, studia podyplomowe) Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej Lp. 1. Katarzyna Olejak Wykaz kadry pedagogicznej Prywatnego Technikum Informatycznego w Bielsku-Białej, przewidzianej do prowadzenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2016 / 2017 Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 5/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym REGULAMIN STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 148/2013 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 11 stycznia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 148/2013 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 11 stycznia 2013r. 0050.148.2013 ZARZĄDZENIE NR 148/2013 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013r, oraz ustalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/201 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROPONOWANE KLASY: BIOLOGICZNO CHEMICZNA przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Bardziej szczegółowo

06.04.2005 r. Statystyka ogłoszeń o pracę marzec 2005

06.04.2005 r. Statystyka ogłoszeń o pracę marzec 2005 Statystyka ogłoszeń o pracę marzec 2005 06.04.2005 r. Analiza ogłoszeń o pracę obejmuje publikacje z polskimi ofertami pracy w branży PR, które ukazały się w okresie od 1 do 31 marca 2005 roku. Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie na rok szkolny 2016/2017 1 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę przyjęcia absolwentów szkół gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo