SZKO Y WY SZE. Sobie a muzom? 6 Prezentacja. 2Mniej zaj ç wf: ruszy. Uczelnie muszà obserwowaç rynek pracy WYDANIE SPECJALNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKO Y WY SZE. Sobie a muzom? 6 Prezentacja. 2Mniej zaj ç wf: ruszy. Uczelnie muszà obserwowaç rynek pracy WYDANIE SPECJALNE"

Transkrypt

1 Szkoly_Wyzsze.qxp 4/19/07 4:04 PM Page 1 SZKO Y WY SZE WYDANIE SPECJALNE KWIETNIA 2007/134 (8) W turystyce zaczyna brakowaç ràk do pracy Rodzimy przemys turystyczny coraz wyraêniej odczuwa brak pracowników. Najbardziej w zawodach podstawowych: kucharzy i kelnerów. Nie brakuje nam mened erów, ksi gowych, marketingowców mówi Krzysztof Milski, prezes Polskiej Izby Hotelarstwa ale dobry szef kuchni jest na wag z ota. Kucharze na pniu znajdujà prac we W oszech lub w Niemczech. Jednak nie stawia to polskiej bran y w sytuacji bez wyjêcia. Nie robi bym z tego problemu t umaczy Milski. To przemys globalny, si ganie po pracowników z zagranicy jest w turystyce normalne. Ju siedem lat temu w aêcicielka hotelu Konstancja zatrudni a u siebie Tunezyjczyków. Dobry hotel i tak powinien przeszkoliç za og pod kàtem swoich potrzeb. Zastanawiajàce mo e byç nag e zapotrzebowanie na praktykantów w us ugach turystycznych. Jeszcze niedawno si od nich oganiano, dziê Warszawska Izba Turystyki rozsy a wici praktykanci potrzebni od zaraz. Có, coraz wi cej studentów turystyki wybiera praktyki zagraniczne z myêlà o przysz ej pracy. Obce sieci hotelowe (np. Marina Hotels z Balearów) ch tnie podpisujà z polskimi uczelniami umowy gwarantujàce im pomoc w sezonowym szczycie. Na szcz Êcie turystyka to tak e przemys pod wzgl dem kadrowym odnawialny. Mamy w Polsce 300 szkó Êrednich, kszta càcych w tych zawodach uspokaja Milski. Zadzwoni do mnie wczoraj szef hotelu Boss, mówiàc, e brakuje mu kelnerów i kucharzy. DziÊ po spotkaniu z ostatnim rocznikiem szko y gastronomicznej zapewni em go, e kilkunastu m odych ludzi za dwa miesiàce zg osi si do Bossa do pracy. Polska Izba Hotelarstwa prowadzi w asnà kartotek kadr dla hotelarstwa. Na razie ten bank ma wcià rezerwy. Liliana Olchowik Absolwenci kierunków turystycznych ch tnie podejmujà prac w bran y za granicà. Równie ch tnie pracujà w recepcji, jak sprzàtajà pokoje. W Polsce osoby z wy szym wykszta ceniem turystycznym nie chcà zaczynaç kariery od najni szych stanowisk, które bran a jest w stanie im zaoferowaç Sobie a muzom? Uczelnie turystyczne sà wcià dla m odych ludzi atrakcyjne, ale zwiàzek programów nauczania z sytuacjà na rynku pracy w tym sektorze gospodarki jest zbyt luêny. To wina obu Êrodowisk, i akademickiego, i bran owego twierdzi Andrzej uczak, dziekan Wy szej Szko y Turystyki i Rekreacji im. Or owicza, badajàcy zwiàzki mi dzy rynkiem edukacji a rynkiem pracy w turystyce. Prowadzàc badania na temat rynku pracy absolwentów turystycznych szkó wy szych, obserwowa dwa najwi ksze portale internetowe (Gazeta i Pracuj), a tam linki dotyczàce turystyki, hotelarstwa oraz gastronomii. Wzià pod uwag kilka typowo recepcyjnych województw (dolnoêlàskie, pomorskie, zachodniopomorskie, warmiƒsko-mazurskie, ma opolskie) oraz moj. mazowieckie. Najwi cej miejsc pracy oferowa o Mazowsze (czytaj: Warszawa). Na Mazurach, nawet przed sezonem, nikt nie poszukuje pracowników przez internet byç mo e miejscowi pracodawcy korzystajà z innych (og oszenia w prasie lokalnej) kana ów. Mam wra enie mówi Andrzej uczak e regiony turystyczne wysy ajà m odych ludzi na studia, ale nie stwarzajà im dostatecznej motywacji do powrotu. Wyjàtkiem od tej regu y zdaje si byç DolnoÊlàskie, a praktycznie Wroc aw, gdzie uêwiadomiono sobie, jak wa nym atutem jest potencja ludzki. Inna rzecz, która zastanowi a naukowca, to fakt, e wêród og oszeƒ na portalach internetowych dominujà propozycje dla przysz ych kelnerów, bufetowych i barmanów zawodów, do których wykonywania nie trzeba koƒczyç wy szych studiów. Nie wykluczam, e szuka si pracowników na najni sze stanowiska pracy, a potem prowadzi rekrutacj wewn trznà, poprzez w asnà selekcj mówi Andrzej uczak. Jest to jednak zimny prysznic dla absolwentów liczàcych, e dyplom ukoƒczenia wy szych studiów otwiera od razu drog kariery. Byç mo e jest to te powód, dla którego wi kszoêç absolwentów studiów turystycznych, kontynuuje nauk na studiach magisterskich, traktujàc zatrudnienie na podrz dnym stanowisku jako tymczasowe. Zaskoczeniem by o dla mnie, e tylko 20 proc. absolwentów pracuje w wyuczonym zawodzie. Najmniej ofert pracy sk adajà biura podró y. strona 3 Debata WiadomoÊci Turystycznych Uczelnie muszà obserwowaç rynek pracy ZaprosiliÊmy przedstawicieli bran y i wyk adowców nauczajàcych na kierunkach turystycznych wy szych uczelni do debaty. Obie strony dyskutowa y o potrzebach rynku pracy, tylko zrozumienie jego wymagaƒ sprawi, e absolwenci koƒczàcy turystyk b dà dobrze przygotowani do pracy w bran y. strona 10 2Mniej zaj ç wf: ruszy nowy program szkó Pracodawca docenia 4doÊwiadczenie U kogo chcà pracowaç 4 absolwenci 6 Prezentacja 69 uczelni

2 Szkoly_Wyzsze.qxp 4/19/07 4:04 PM Page 2 2 SZKO Y WY SZE B dzie mniej zaj ç wf na turystyce Rada G ówna Szkolnictwa Wy szego opracowa a projekt nowego programu dla szkó o kierunkach turystycznych. To ciekawa, choç chyba nie w pe ni trafiona próba pogodzenia interesów ró norodnych uczelni, które prowadzà kszta cenie licencjatów turystyki i rekreacji. Nowy program przewiduje ogólnie mniej godzin dydaktycznych na kszta cenie : 1900 (obecnie 2200); w tym 1000 godz. na przedmioty kierunkowe (600 plus seminarium). Oznacza to, e 900 godz. pozostaje do zagospodarowania przez uczelnie, w ramach programów autorskich. Wi ksza swoboda to szansa na stworzenie ciekawej oferty edukacyjnej szko y wy sze mogà jà wykorzystaç na program bli szy rynkowi pracy. Na liêcie 19 przedmiotów kierunkowych znalaz y si nowe i tak nietypowe dla turystyki, jak produkcja zwierz ca i roêlinna. Wprowadzono je pod naciskiem akademii rolniczych, na których coraz cz Êciej pojawiajà si wydzia y turystyczne. O po ow mniej b dzie natomiast obowiàzkowych zaj ç z tzw. usprawniania fizycznego (zamiast 120 godz. tylko 60), nie b dzie te obowiàzku zaliczania obozów turystyki kwalifikowanej. Pe ni y one po ytecznà funkcj praktycznej nauki organizowania w terenie zaj ç grupowych z zakresu turystyki. Miejmy nadziej, e te uczelnie, które z oferty obozowej umia y uczyniç atut i majà ku temu odpowiednià baz, nie zrezygnujà ca kiem z takiej formy przygotowywania do zawodu specjalistów turystyki i rekreacji. Stare programy przewidywa y 15 tygodni praktyk w czasie studiów nowe tylko 4 tygodnie. I choç 15 tygodni w trakcie trzy letnich studiów by o rzeczywiêcie trudne do zrealizowania, tak diametralne odchudzenie programu praktyk mo e budziç niepokój. Zamys, by obok specjalistów od turystyki i rekreacji kszta ciç tak e specjalistów od gospodarki turystycznej, nie zyska zwolenników. Lobby ekonomistów okaza o si w tym wypadku ma o zdecydowane. Nie pomóg te Departament Turystyki, który strawi kilka lat na mudne, ale nieskuteczne dzia ania w tym zakresie. Program czeka jeszcze na zatwierdzenie przez ministerstwo. Podpis ministra mo e byç (ale nie musi) czystà formalnoêcià. JeÊli zostanie dope niona, nowe standardy b dà obowiàzywaç ju od roku akademickiego 2007/2008. (lok) R E K L A M A Absolwent naszej uczelni to specjalista o szerokiej wiedzy i praktycznych umiej tnoêciach. Wynika to m.in. z realizowania w programie studiów za o eƒ daleko wykraczajàcych poza te sformu owane w ministerialnych standardach nauczania. WSHiG, zdajàc sobie spraw z tego, i kszta ci m ode kadry dla Hotelarstwa i Gastronomii, czyli sektora, w którym o zatrudnieniu od samego poczàtku decydujà g ównie umiej tnoêci praktyczne kandydatów oraz iloêç odbytych przez nich sta y zawodowych, dba o ciàg e poszerzanie swojej oferty praktyk krajowych i zagranicznych. Szko a wspó pracuje tylko z renomowanymi hotelami i restauracjami w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, USA i na Cyprze, starajàc si zdobywaç stale nowe kontakty oraz eliminowaç te, które z ró nych przyczyn nie spe ni- y oczekiwaƒ studentów. Przy uczelni dzia a OÊrodek Szkolenia Kadr, który w swojej ofercie ma liczne kursy: pilotów wycieczek, kelnerskie, barmaƒskie, hotelarskie przeznaczone dla osób zatrudnionych w obiektach hotelarskich, a nieposiadajàcych wykszta cenia hotelarskiego [Rozporzàdzenie Ministra Gosp. z dnia r. DzU nr 142 poz. 1190] okresowe kursy dla osób zajmujàcych si sprawami BHP w zak adach pracy (s u b bhp) oraz dla pozosta ych grup pracowników, pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i mistrzów szkolàcych uczniów w zawodzie, kursy j zyków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, w oskiego, hiszpaƒskiego, rosyjskiego. WSHiG utrzymuje ywe kontakty z zagranicznymi placówkami edukacyjnymi o podobnym profilu, jesteêmy cz onkiem wielu Êwiatowych organizacji. Kontakty zagraniczne to tak e liczne wyjazdy. Studenci uczestniczyli ju w pokazach i mi dzynarodowych konkursach kulinarnych m.in. w Hiszpanii, Peru, Meksyku, Ekwadorze i na Kubie Cornel University w Ithaca. Przy uczelni dzia a tak e Biuro Podró y i Turystyki Euro-Asian Travel Agency. Naszym klientom proponujemy: wyjazdy krajowe i zagraniczne, wczasy, pielgrzymki, kolonie i obozy m odzie owe, a tak e pobyty weekendowe. JesteÊmy przedstawicielem wielu znanych i renomowanych biur podró y. Z tego te wzgl du dysponujemy du à liczbà niedrogich propozycji sp dzenia wolnego czasu w dowolnej cz Êci Êwiata. Najwi kszym zainteresowaniem cieszà si obecnie wyjazdy do Grecji, Hiszpanii i Chorwacji, a tak e wyjazdy do Tunezji i Egiptu. Zajmujemy si równie organizacjà wyjazdów szkoleniowych po àczonych ze zwiedzaniem, konferencji, kongresów, seminariów, imprez okolicznoêciowych i bankietów dla firm, przedsi biorstw i osób prywatnych. Biuro prowadzi tak e us ugi poêrednictwa w zakresie rezerwacji noclegów na terenie kraju, Europy i Êwiata oraz zakupu biletów autokarowych i lotniczych, a tak e popularnych wêród m odzie y i studentów kart EURO<26. Ponadto, prowadzimy sprzeda polis ubezpieczeniowych TU ALLIANZ Polska SA. Âwiadczymy równie koncesjonowane us ugi transportowe w zakresie wynajmu autokarów i mikrobusów.

3 Szkoly_Wyzsze.qxp 4/19/07 4:04 PM Page 3 Sobie a muzom? Ciàg dalszy ze strony 1 Absolwenci WSTiR to przewa nie mieszkaƒcy województwa mazowieckiego, którzy tu szukajà pracy. Najcz - Êciej poszukiwania trwajà nie d u ej ni trzy miesiàce. Najwi cej badanych (35 osób na 100) za najskuteczniejszà drog znalezienia pracy uwa a polecenie przez kogoê z bliskich lub znajomych. Na drugim miejscu znalaz o si studiowanie og oszeƒ prasowych, na trzecim poszukiwanie w mediach elektronicznych. Szko a na szarym koƒcu Obecnie, gdy znajomoêç obs ugi komputera i j zyków obcych nie jest ju problemem relacjonuje wyniki swoich badaƒ Andrzej uczak wêród najwa niejszych kryteriów sukcesu zawodowego studenci wymieniajà: kreatywnoêç, samodyscyplin, w asnà inicjatyw. Takie te cechy nale a oby szlifowaç na uczelniach. Nauka od do w dobie kszta cenia ustawicznego jest ju prze ytkiem. Absolwenci uwa ajà, e pracodawcy oczekujà od nich (w wymienianej tu R E K L A M A kolejnoêci): kontaktowoêci, znajomo- Êci j zyków obcych, znajomoêci obs ugi komputera, kreatywnoêci, umiej tnoêci pracy w grupie. Na szarym koƒcu tej listy znajduje si rodzaj ukoƒczonej szko y. Jej profil i renoma na razie najmniej interesuje pracodawców. Luêne zwiàzki W Polsce wcià nie ma zwyczaju bliskiej wspó pracy szkó turystycznych z potencjalnymi pracodawcami. Pracodawcy wolà doszkalaç u siebie absolwentów, zamiast wp ywaç na program kszta cenia. A jest to normà w krajach, gdzie do rozwoju turystyki przywiàzuje si du à wag. W Hiszpanii pracodawcy szukajà przysz ych pracowników ju w szko ach mówi Andrzej uczak. Wy uskujà ich podczas praktyk, interesujà si tematami podejmowanych prac dyplomowych. Jeszcze w trakcie studiów odbywa si selekcja kandydatów na pracowników najlepsi dostajà propozycje pracy, zanim zdob dà dyplom. Niewykluczone, e gdy wyjazdy zarobkowe naszych absolwentów dadzà si polskiej bran y we znaki, i ona podejmie próby wczesnego przechwytywania rokujàcych nadziej m odych SZKO Y WY SZE 3 Andrzej uczak: W Hiszpanii pracodawcy szukajà przysz ych pracowników ju w szko ach. Wy uskujà ich podczas praktyk, interesujà si tematami podejmowanych prac dyplomowych ludzi, choçby przez fundowanie stypendiów. Staç b dzie na to tylko du- e biura i sieci hotelowe Obie strony i bran a, i Êrodowisko akademickie powinny dbaç o jak najêciêlejsze zwiàzki. Andrzej uczak uwa a, e polskie uczelnie te sà ma o elastyczne: Tani przewoênicy lotniczy dawno podbili polski rynek, a adna szko a nie ma w programie kszta cenia pracowników dla lowcoastów Konkurencja si zaostrza Podczas rozmów kwalifikacyjnych mówi dziekan WSTiR pytamy zawsze o motywacj podj cia studiów na uczelni o profilu turystycznym. Kandydaci jako jeden z najwa niejszych motywów, podajà atwoêç studiowania. Patrzàc na map oferty edukacyjnej, sporzàdzonà przez Andrzeja uczaka, mo na zauwa yç, e ka de miasto wojewódzkie ma choç jednà uczelni wy szà o profilu turystycznym. Istotne stajà si warunki, jakie szko a jest w stanie stworzyç studentom. W asne campusy z zapleczem dydaktyczno-socjalno-rekreacyjnym, z wyposa onymi pracowniami oraz interesujàcy program nauczania uwzgl dniajàcy potrzeby rynku pracy. Wynaj te sale, bardzo cz sto w budynkach szkó podstawowych lub Êrednich, wyk ady w ró nych cz Êciach miasta to jest ju nie do przyj cia. Coraz bardziej liczyç si b dzie nowoczesnoêç w przekazywaniu wiedzy, post p technologiczny i Êcis y zwiàzek z bran à turystycznà. Elektroniczna legitymacja studencka oraz indeks oszcz dzà wiele czasu i studentom, i wyk adowcom. Rynek pracy i rynek edukacji sà ÊciÊle ze sobà zwiàzane. Jak d ugo b dzie si rozwija a turystyka, tak d ugo b dà si rozwijaç uczelnie o profilu turystycznym. Wa ne, by ten rozwój post powa w dobrym kierunku. Liliana Olchowik kalejdoskop Ruszy a specjalizacja Turystyka Uzdrowiskowa GórnoÊlàska Wy sza Szko a Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach przygotowa a dla studentów trzech kierunków:, Kosmetologia oraz Fizjoterapia, uzupe niajàce studia magisterskie o specjalnoêci Turystyka Uzdrowiskowa i Odnowa Biologiczna. Wprowadzenie tej nowoêci pozwoli o absolwentom studiów licencjackich kierunku Kosmetologia uzyskaç tytu magistra, a dla absolwentów pozosta ych dwóch kierunków jest to szansa na zdobycie nowych i atrakcyjnych umiej tnoêci i dyplomu mówi dr Andrzej Misio ek, prodziekan GWSH. Innym powodem powstania specjalnoêci jest zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników, którzy mogà byç zatrudnieni w oêrodkach àczàcych dwa elementy: turystyk oraz promocj zdrowia dodaje dr Andrzej Misio ek. (sch) Hotelarstwo po angielsku Almamer Wy sza Szko a Ekonomiczna, Wydzia Turystyki i Rekreacji od 16 kwietnia br. rozpoczyna rekrutacj na nowe kierunki: Fizjoterapia oraz Hotelarstwo i Gastronomia. Obydwa kierunki sà innowacyjne, w przypadku Fizjoterapii szko a czeka na akceptacj Ministerstwa Edukacji, ale proces przyj cia kandydatów na studia rozpocznie si zgodnie z przewidzianym terminem mówi Rafa Rastawicki, rzecznik prasowy Almamer. Hotelarstwo i Gastronomia Hotel and Catering Management to kierunek prowadzony w j zyku angielskim przez polskich i brytyjskich wyk adowców, program zaj ç nie odbiega od polskiego harmonogramu, a czesne za semestr to kwota 5000 z. (sch) Animator Turystyki na WSKFIT Wy sza Szko a Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej, w bie àcym roku akademickim uruchomi a nowe specjalizacje: Taniec ludowy, Animacje w Turystyce i Rekreacji, Socjologia Turystyki i Rekreacji, Trener Osobisty, Bezpieczeƒstwo i Ochrona w Turystyce oraz Turystyka Zdrowotna z Odnowà Biologicznà, Spa. Ka dy student kierunku Turystyka i Rekreacja po piàtym semestrze ma mo liwoêç wyboru jednej z tych specjalnoêci, co pozwala zdobyç nowe umiej tnoêci oraz zaêwiadczenie o zakoƒczeniu kursu. (sch) Wydawnictwo: Eurosystem Jaros aw Âleszyƒski, Wawelska 78, ap. 30 (wejêcie od ul. Glogera 1), Warszawa, tel.: (22) , faks: (22) , Opracowanie: Agnieszka Mularczyk, Liliana Olchowik, Sara Charafeddine. Zespó : Jagoda Walczak (dyrektor), Dorota Ârednicka. Sk ad i amanie: ArtMad Studio. Dwutygodnik dost pny w PRENUMERACIE: Zamówienia przyjmujemy pod numerem tel.: (22) , Nak ad 6000 egz.

4 Szkoly_Wyzsze.qxp 4/19/07 4:04 PM Page 4 4 Na kogo stawia bran a? SZKO Y WY SZE SONDA Praca w bran y turystycznej jest pe na wyzwaƒ. Jakimi cechami powinien odznaczaç si idealny kandydat, chcàcy zwiàzaç przysz oêç zawodowà z turystykà? Czy wykszta cenie specjalistyczne jest konieczne? WàtpliwoÊci rozwiewajà przedstawiciele sektora turystyki. Ma gorzata B aszczak, studentka II roku Mi dzywydzia owego Studium Turystyki i Rekreacji SGGW w Warszawie Arkadiusz ukowski, cz onek Zespo u ds. Rozwoju Turystyki w Urz dzie Marsza kowskim Województwa Pomorskiego Pawe Luliƒski, student III roku Mi dzywydzia owego Studium Turystyki i Rekreacji SGGW w Warszawie Marcin Sado, Sales & Marketing Director, Biuro podró y Opal Travel And Business Service Sp. z o.o. Martyna Fon, PR Manager, biuro podró y Adriatyk Sp. z o.o. Aneta St pkowska, z-ca dyrektora hotelu Holiday Inn w Warszawie Barbara Bardadyn, Marketing Manager, biuro podró y Oasis Tours sp. z o.o. Osoba podejmujàca prac w sektorze turystycznym powinna mieç oczywiêcie stosowne wykszta cenie. Najlepiej, gdy jest to kierunek ÊciÊle powiàzany z turystykà, obecnie mo liwoêci jest wiele. OczywiÊcie warunkiem koniecznym jest znajomoêç j zyka angielskiego, a mile widziany jest dodatkowo hiszpaƒski lub niemiecki. Niezb dna jest równie bieg a znajomoêç obs ugi komputera. Idealny pracownik powinien Êwietnie znaç geografi Êwiata. Powinien byç równie praktycznie przygotowany do sprzeda y konkretnego kierunku. Wykszta cenie profilowane Êwiadczy o tym, e kandydat jest zainteresowany turystykà, ale nie jest to czynnik decydujàcy. Wa ne sà umiej tnoêci i ch ç do pracy. Obecnie zatrudniamy kilkadziesiàt osób w ró nych dzia ach, dlatego wa ne jest dla nas, eby potencjalny kandydat lubi prac w du ym zespole. Szukamy ludzi otwartych, o wysokiej kulturze osobistej, ciekawych Êwiata i nastawionych na nowe wyzwania. Najwi cej osób pracuje przy sprzeda y bezpoêredniej w tzw. call center, gdzie majà kontakt z naszymi agentami i klientami. W pracy w bran y turystyczno-hotelarskiej niezwykle wa ne sà zdolnoêci interpersonalne i naturalnoêç w obcowaniu z klientem. Dobry pracownik powinien znaç te histori kraju i umieç jà przekazaç goêciom. Obs uga urzàdzeƒ biurowych, znajomoêç pakietu Microsoft Office i swobodne poruszanie si w internecie sà absolutnym standardem. Wykszta cenie z zakresu turystki i hotelarstwa nie jest najwa niejsze, bo wiele osób wybiera kierunek studiów doêç przypadkowo, uznajàc go za atwy. Poza tym, powstaje coraz wi cej szkó prywatnych i niestety oferujà one nierówny poziom edukacji. Ukoƒczenie kierunku studiów zwiàzanego z przysz à pracà na pewno pomaga. Ju na poczàtku kandydat wie du o o funkcjonowaniu bran y. DoÊwiadczenie i kontakty zawodowe sà mile widziane. Jednak bez tych ostatnich nie nale y rezygnowaç z kariery. Z czasem atwo mo na je nabyç. Idealny kandydat przemyêla decyzj i wie, co chcia by robiç w przysz oêci i jakie elementy organizacji najbardziej go interesujà. Idàc na rozmow kwalifikacyjnà, jest przygotowany. Je eli jest to samodzielne stanowisko, warto by przygotowa prezentacj projektu innowacyjnego poszerzonego o w asne pomys y. Marzenia o idealnym pracodawcy Nie tylko kandydatów do pracy w bran y turystycznej otacza wachlarz oczekiwaƒ. Pewne nadzieje wià à z przysz ym pracodawcà równie studenci kierunków turystycznych i absolwenci stawiajàcy pierwsze kroki na szczeblach kariery. Na co liczà i czego poszukujà u pracodawcy? Agata Grzegorzek, studentka IV roku Turystyki i Rekreacji w Wy szej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdaƒsku Typujàc idealnego pracodawc, zwróci abym uwag na mo liwoêci rozwoju, jakie jest w stanie zagwarantowaç zatrudnianym pracownikom. Wa ne jest, aby dana firma lub instytucja zapewnia a szkolenia, które pozwoli yby byç na bie àco z tendencjami i produktami rynkowymi. Stàd te nasuwa si potrzeba wysy- ania pracowników na kursy w tym zakresie. Pomóc w wyborze pracy mogà praktyki studenckie. Dzi ki nim osoba chcàca zwiàzaç swojà przysz oêç zawodowà z sektorem turystyki mo e sprawdziç, jaka dziedzina najbardziej jà interesuje. Idealnym rozwiàzaniem dla m odych ludzi sà sta e, których zakres by by zdecydowanie szerszy ni studenckich praktyk zawodowych. Pracodawca powinien stwarzaç ró ne ekstremalne sytuacje, podczas których praktykant pokaza by, na co go staç, dowiód by praktycznego sposobu myêlenia. Dzi ki takiemu podejêciu przysz y pracownik zdob dzie tak wa ne umiej tnoêci, jak: samodzielnoêç, otwartoêç, obycie z rynkiem, praktyczne pos ugiwanie si j zykiem bran owym. Najwa niejsze, aby pracodawcy dawali szanse zdobywania umiej tnoêci praktycznych. Idea ów nie ma, lecz uwa am, e dobry i sprawiedliwy pracodawca to taki, który nagradza swoich pracowników za ich osiàgni cia, np. podwy kà lub premià, a po dokonaniu sprawiedliwej oceny potrafi upomnieç pracownika. Istotny jest system motywacyjny. Jestem przekonany, e aden pracodawca nie chcia by, aby jego pracownicy êle czuli si w pracy i rozpoczynali ka dy tydzieƒ od lektury og oszeƒ dzia u praca. Wa ne jest równie zapewnienie szkoleƒ pracownikom, tak aby rozwijali si w swoich dziedzinach. Poszukujàc zatrudnienia w bran y turystycznej, b d zwraca uwag na mo liwoêç awansu oferowanà przez potencjalnego pracodawc. Chcia bym otrzymaç szans sprawdzenia si na ró nych stanowiskach, spróbowaç swoich si w ró nych sektorach turystyki. Dobrà inicjatywà jest organizowanie przez niektóre firmy praktyk studenckich, podczas których mo na si zapoznaç z rzeczywistym wymiarem pracy w bran y. Jednak na podstawie w asnego doêwiadczenia musz stwierdziç, e takie praktyki obejmujà okrojony zakres obowiàzków etatowego pracownika.

5 Szkoly_Wyzsze.qxp 4/19/07 4:04 PM Page 5

6 Szkoly_Wyzsze.qxp 4/19/07 4:04 PM Page 6 6 SZKO Y WY SZE UCZELNIA, WYDZIA Województwo DolnoÊlàskie Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroc awiu, Wydzia Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Jelenia Góra, ul. Nowowiejska 3, tel. (075) , Akademia Wychowania Fizycznego, Wydzia Wychowania Fizycznego Wroc aw, al. I.J. Padewskiego 35, tel. (071) Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu, Wydzia Rolniczy Wroc aw, pl. Grunwaldzki 24a Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wa brzychu Wa brzych, ul. Zamkowa 4, pok. 307, tel. (074) , (074) , Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Legnicy im. Witelona Legnica, ul. Sejmowa 5a, tel. (076) , faks (076) Wy sza Szko a Handlowa we Wroc awiu Wroc aw, ul. Fabryczna 14, tel./faks (071) , (071) , Wroc awska Wy sza Szko a Informatyki Stosowanej Wroc aw, ul. S ubicka 29-33, tel./faks (071) , Wy sza Szko a Zarzàdzania Edukacja, Wydzia Turystyki w K odzku K odzko, ul. Wyspiaƒskiego 2f, tel. (074) , Województwo Kujawsko-Pomorskie Wy sza Szko a Gospodarki, Wydzia Turystyki i Geografii, Bydgoszcz, ul. Garbary 2, Biuro Rekrutacji tel. (052) , (052) , Województwo Lubelskie Wy sza Szko a Spo eczno-przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie Lublin, ul. Choiny 2, tel. (081) , (081) , Akademia Wychowania Fizycznego J. Pi sudskiego, Zamiejscowy Wydzia Wychowania Fizycznego w Bia ej Podlaskiej Bia a Podlaska, ul. Akademicka 2, tel. (083) , faks (083) , Województwo Lubuskie Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Sulechowie Sulechów, ul. Armii Krajowej 51, tel. (068) , Zachodnia Wy sza Szko a Handlu i Finansów Mi dzynarodwych im. Jana Paw a II w Zielonej Górze Zielona Góra, pl. S owiaƒski 12, tel. (068) , (068) , faks (068) , Województwo ódzkie Wy sza Szko a Pedagogiczna w odzi ódê, ul. eromskiego 115, tel. (042) , Uniwersytet ódzki, Wydzia Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Miast i Turyzmu ódê, ul. Kopciƒskiego 31, tel./faks (042) , Wy sza Szko a Turystyki i Hotelarstwa w odzi ódê, ul. Kopciƒskiego 69/71, tel. (042) , Województwo Ma opolskie Podhalaƒska Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Nowym Targu Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel. (018) , Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Nowym Sàczu, Instytut Ekonomiczny Nowy Sàcz, ul. Jagielloƒska 61, (018) , (018) , (018) , Wy sza Szko a Przedsi biorczoêci w Nowym Sàczu Nowy Sàcz, ul. Kiliƒskiego 70, tel. (018) , Ma opolska Wy sza Szko a Zawodowa Kraków, ul. Wincentego Pola 4, tel. (012) , faks (012) , Ma opolska Wy sza Szko a Ekonomiczna, Wydzia Zarzàdzania i Turystyki Tarnów, ul. Rynek 9, tel. (014) , (014) , (014) , Województwo Mazowieckie Wy sza Szko a Handlu i Finansów Mi dzynarodowych im. Fryderyka Skarbka Warszawa, ul. Nowogrodzka 56, Wy sza Szko a Organizacji Turystyki i Hotelarstwa, Wydzia Ekonomii i Zarzàdzania Warszawa, ul. 17 Stycznia 32, tel. (022) , Prywatna Wy sza Szko a Ochrony Ârodowiska Radom, ul. Zubrzyckiego 6, Wy sza Szko a Turystyki i Rekreacji im. Mieczys awa Or owicza w Warszawie, Wydzia Turystyki i Rekreacji Warszawa, ul. Marymoncka 34, skrzynka 21, tel. (022) , (022) , KIERUNKI TURYSTYCZNE Kierunek: Ekonomia, specjalnoêç: Ekonomika Turystyki Kierunek: Zarzàdzanie, specjalnoêç: Zarzàdzanie Gospodarkà Turystycznà i Hotelarstwem Agroturystyka Kierunek:, specjalnoêç: Organizacja i Obs uga Ruchu Turystycznego Kierunek:, specjalnoêci: Organizacja Turystyki i Rekreacji oraz Turystyka i Hotelarstwo Kierunek:, specjalnoêci: Gospodarka Turystyczna i Organizacja Czasu Wolnego Kierunek:, specjalnoêci: Funkcjonowanie Przedsi biorstwa Turystycznego, Penetracja Rynków Turystycznych, Organizacja, Promocja i Obs uga Imprez Turystycznych Kierunek:, specjalnoêci: Zarzàdzanie Zasobami Turystycznymi, Rehabilitacja, Agroturystyka, Kszta towanie Przestrzeni Turystycznej, Zarzàdzanie w Hotelarstwie i Gastronomii, Turystyka Uzdrowiskowa Kierunek:, specjalnoêci: Zarzàdzanie Turystykà, Zarzàdzanie Gastronomià, Rekreacja i Rehabilitacja, Hotelarstwo, Organizacja i Zarzàdzanie Sportem, uzupe niajàce studia mgr: Gospodarka Turystyczna, Zarzàdzanie w Hotelarstwie i Gastronomii, Zarzàdzanie Sportem i Rehabilitacja Kierunek:, specjalnoêci: Turystyka i Hotelarstwo, Organizacja i Zarzàdzanie w Turystyce, Hotelarstwie i Gastronomii Kierunek: Ekonomia, specjalnoêç: Ekonomika i Zarzàdzanie Us ugami Turystycznymi Pedagogika Sportu, Rekreacji i Turystyki Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1, tel. (033) , (033) , Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronis awa Czecha w Krakowie Kraków, al. Jana Paw a II 78, tel. (012) , Kierunek:, specjalnoêci: Obs uga Ruchu Turystycznego i Zarzàdzanie w Turystyce, Rekreacja Ruchowa z Odnowà Biologicznà, Turystyka Religijna, Turystyka w Gospodarce Regionalnej Zarzàdzanie Turystykà (specjalnoêç na kierunku Ekonomia) Kierunek:, specjalnoêci: Obs uga Ruchu Turystycznego, Odnowa Psychosomatyczna, Hotelarstwo i Gastronomia Kierunek: Zarzàdzanie, specjalnoêç: Zarzàdzanie w Turystyce, od X 2007 r. Wy sza Szko a Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej, Wydzia Wychowania Fizycznego i Turystyki Pruszków, ul. Staszica 1, tel. (022) , faks (022) , SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, tel. (022) , Kierunek:, specjalnoêci: Organizacja i Obs uga Ruchu Turystycznego, Hotelarstwo i Gastronomia, Zarzàdzanie Sportem i Rekreacjà, TRYB STUDIÓW stacjonarne (dzienne) (zaoczne, wieczorowe) stacjonarne POZIOMY KSZTA CENIA I stopieƒ, II stopieƒ, I II I I I I I I I I KRYTERIA PRZYJ å kolejnoêç zg oszeƒ, konkurs ocen, egzamin Egzamin sprawnoêci ruchowej + oceny z 5 przedm. 2000,- (z.) na Êwiadectwie dojrza oêci lub ukoƒczenia szko y (j. semestr polski, j. obcy, biologia lub chemia, fizyka lub matema-(tyka, geografia lub historia)/ocena koƒcowa na dyplo- 2200,- (z.) roku akadem. 2006/07 mie ukoƒczenia studiów licencjackich + Êrednia semestr wszystkich ocen z przebiegu studiów licencjackich (w roku akadem. 2006/07) i test sprawnoêciowy, rozmowa kwalifikacyjna Egzamin sprawnoêciowy Na konkurs ocen Na I egzamin wst pny Âwiadectwa maturalne na poziomie rozszerzonym. Obligatoryjnie: egzamin sprawnoêciowy p ywanie. Stara matura: konkurs ocen i egzamin sprawnoêciowy Rozmowa kwalifikacyjna / egzamin (geografia i j. obcy), ocena na dyplomie, Êrednia ocen z toku studiów lic. CZESNE rok akademicki 2007/2008 dzienne zaoczne wiecz. (z.) (w.) 2080,- 1950,- (z.) semestr semestr 1600,- (z.) w 2006/2007 semestr 1700,- (z.) Czesne podane b dzie na poczàtku czerwca 2007 r. 2200,- 2200,- (z.) 410,- 360,- (z.) miesi czne 3700,- 3500,- (z.) Rok akademicki 4050,- 1700,- (z.) rok semestr 2.470,- (z.) aktualnie 1400,- (z.) 4380,- 3615,- (z.) 290,- 270,- (z.) 4 200,- (z.) 415,- 370,- (z.) 3400,- (z.) semestr 300,- 280,- (z.) 4100,- (z.) 4600,- (w.) 2950,- (z.) 2950,- (w.) 370,- 340,- (z.) semestr 2000,- 2000,- (z.) 300,- 300,- (z.) 2200,- 1800,- (z.) semestralnie jednorazowo: 4700,- 3700,- (z.) w 2 ratach: 4800,- 3800,- (z.) w 10 ratach: 5000,- 4000,- (z.) 320,- 320,- (z.) x 10 m-cy 2200,- 1500,- (z.) semestr semestr I, II, VI 1950,- (z.) semestr III, IV, V 1700,- 1600,- (z.) 380,- 370,- (z.) (1 z 5 rat za semestr) 1800,- (z.)

7 Szkoly_Wyzsze.qxp 4/19/07 4:04 PM Page 7 Almamer, Wy sza Szko a Ekonomiczna, Wydzia Turystyki i Rekreacji Warszawa, ul. Wolska 43, (022) , Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Pi sudskiego Warszawa, ul Marymoncka 34, tel. (022) , (022) , 268, 330, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Pu tusk, ul. Daszyƒskiego 17, tel. (023) , Wy sza Szko a Turystyki i J zyków Obcych w Warszawie Warszawa, ul. Dembowskiego 1, tel./faks (022) ; Warszawa, ul. Ogrodowa 46/48, tel./faks (022) , Szko a G ówna Handlowa, Kolegium Gospodarki Âwiatowej Warszawa, Al. Niepodleg oêci 164, budynek F, pok tel. (022) , (022) , (022) , faks (022) , Wy sza Szko a Przymierza Rodzin w Warszawie Warszawa, ul. M. Grzegorzewskiej 10, tel. (022) , (022) , faks (022) , Wy sza Szko a Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki Warszawa, ul. Chodakowska 50, tel. (022) , (022) , Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie Warszawa, ul. Stok osy 3, tel. (022) , faks (022) , Uczelnia Warszawska im. Marii Sk odowskiej-curie Warszawa, ul. abiszyƒska 25, tel. (022) , (022) , faks (022) , Kierunek:, specjalnoêci: Hotelarstwo i Gastronomia, Obs uga Ruchu Turystycznego, Rehabilitacja Ruchowa, Gospodarka Turystyczna, Agroturystyka, Zarzàdzanie Hotelem i Zak adem Gastronomicznym Kierunek:, specjalnoêci: Agroturystyka, Hotelarstwo, Promocja Regionu i Dóbr Kultury, Turystyka Europejska, Wychowanie Fizyczne Podyplomowe Studium Mened erów Turystyki Turystyka Przyrodnicza Kierunek:, specjalnoêci wybierane przez studenta na studiach licencjackich w czwartym semestrze. SpecjalnoÊç Turystyka Biznesowa na kierunku Ekonomii, specjalnoêci: Turystyka oraz Hotelarstwo na Kierunku Turystyki i Hotelarstwa Wy sza Szko a Ekologii i Zarzàdzania w Warszawie Kierunek: Zarzàdzanie, specjalizacja: Zarzàdzanie Warszawa, ul. Wawelska 14, faks (022) , tel. (022) Turystykà Ekologicznà 21, Województwo Opolskie Politechnika Opolska, Wydzia Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Opole, ul. Prószkowska 76a, centrala (077) , Województwo Podkarpackie Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w KroÊnie, Instytut Kultury Fizycznej Rektorat: Krosno, Rynek 1, tel. (013) , Instytut: Krosno Turaszówka, ul. Wyspiaƒskiego 20, tel. (013) , Wy sza Szko a Informatyki i Zarzàdzania w Rzeszowie Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, tel. (017) , faks (017) , Województwo Podlaskie Politechnika Bia ostocka, Wydzia Zarzàdzania Bia ystok, ul. Wiejska 45a, tel. (085) , Akademia Podlaska Wydzia Rolniczy Siedlce, ul. Prusa 14, tel. (025) , Wy sza Szko a Mened erska w Bia ymstoku Wydzia Bia ystok, Sobieskiego 3, tel. (085) (rektorat), (085) (dziekanat), Województwo Pomorskie Europejska Szko a Hotelarstwa, Turystyki i Przedsi biorczoêci Szko a Wy sza w Sopocie Sopot, ul. Zamkowa Góra 25, tel. (058) , Wy sza Szko a Turystyki i Hotelarstwa w Gdaƒsku Wydzia Turystyki, Handlu i Us ug Gdaƒsk, ul. Miszewskiego 12/13, tel. (058) , (058) , faks (058) , Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdaƒsku im. J drzeja Âniadeckiego, Wydzia Turystyki i Rekreacji Gdaƒsk, ul. Wiejska, tel. (058) , 323, faks (058) , Województwo Âlàskie Wy sza Szko a Hotelarstwa i Turystyki w Cz stochowie Cz stochowa, ul. Ogrodowa 43-47, tel. (034) , faks (034) , Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Katowice, ul. Miko owska 72a, tel. (032) , faks (032) , Beskidzka Wy sza Szko a Umiej tnoêci w ywcu, Wydzia Turystyki i Administracji ywiec, ul. Grunwaldzka 5, tel./faks (033) , specjalnoêci: Hotelarstwo i Gastronomia, Obs uga Ruchu Turystycznego, Turystyka Zdrowotna Kierunek: Rolnictwo, specjalnoêç: Agronomia z Agroturystykà. Dodatkowe kursy/ szkolenia organizowane na uczelni: Kurs Masa u Klasycznego, Pilota wycieczek, Przewodnika Turystycznego, Kierownika placówek wypoczynkowych, Wychowawcy kolonijnego Kierunek:, specjalnoêci: Zarzàdzanie Hotelarstwem i Gastronomià Rynek Turystyczny Unii Europejskiej Marketing Us ug, Informatyka w Turystyce, Zarzàdzanie Przedsi biorstwem Turystycznym, Turystyka Mi dzynarodowa, Agrobiznes, Turystyka Biznesowa, Zarzàdzanie w Turystyce i Hotelarstwie Kierunek: Turystyka, specjalizacja: Turystyka Aktywna i Kulturowa, Hotelarstwo i Gastronomia, Gospodarowanie w Turystyce, Turystyka Wodna, Rekreacja Ruchowa Kierunek:, specjalnoêci: Hotelarstwo, Rekreacja, Turystyka SZKO Y WY SZE (zaoczne, wieczorowe) I I dwusemestralne I I I I I I + egazmin sprawnoêciowy Z o enie kompletu dokumentów, wniesienie op aty I oraz I kierunek: Ekonomia kierunek: Turystyki i Rekreacji Egzamin sprawnoêciowy (geografia lub historia oraz j. obcy) Wybór specjalnoêci po semestrze 2 wg kolejnoêci zg oszeƒ, min. 28 studentów w grupie i wype nienie ankiety Brak informacji, konkurs ocen, egzamin Na podstawie egzaminów wst pnych Konkurs wyników maturalnych, test sprawnoêciowy I stopieƒ semestr 2880,- 1900,- (z.) II stopieƒ semestr 2880,- 2300,- (z.) Podyplomowe op ata roczna 3200,- (z.) 2800,- 2800,- (z.) za rok ,- (z.) 2769,- (w.) 2700,- (z.) 2750,- (w.) 3800,- 3400,- (z.) (mo liwoêç p atnoêci w 10 ratach) 380,- 380,- (z.) 5300,- (z.) rok 4450,- 4000,- (z.) 2000,- (z.) 480,- 340,- (z.) 360,- (w.) 2500,- 2000,- (z.) 3000,- 3000,- (z.) 420,- 360,- (z.) brak danych 1300,- (z.) w roku ak. 2006/2007 I stopieƒ 415,- 310,- (z.) II stopieƒ 320,- 280,- (z.) 1800,- (z.)1900,- (w.) 1650,- (z.) 1500,- 1400,- (z.) semestr 2350,- 2200,- (z.) 2200,- 1900,- (z.) 1800,- (w.) 1760,- 1660,- (z.) 2100,- (z.) 2100,- (w.) 1900,- (z.) 3600,- 3600,- (z.) R E K L A M A

8 Szkoly_Wyzsze.qxp 4/19/07 4:04 PM Page 8 8 SZKO Y WY SZE GórnoÊlàska Wy sza Szko a Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Wydzia Turystyki i Promocji Zdrowia Katowice Piotrowice, ul. Harcerzy WrzeÊnia 3, tel. (032) , (032) , (032) , (032) , (032) Wy sza Szko a Administracji i Zarzàdzania w Zawierciu Zawiercie, ul. Marsza kowska 28d, tel. (032) , (032) , faks (032) , Wy sza Szko a Bankowa w Poznaniu, Wydzia Zamiejscowy w Chorzowie Chorzów, Wandy 66, tel. (032) Województwo Âwi tokrzyskie Wy sza Szko a Umiej tnoêci im. Stanis awa Staszica Kielce, ul. Weso a 52, tel. (041) , faks (041) , Wy sza Szko a Ekonomii, Turystyki i Nauk Spo ecznych w Kielcach Kielce, ul. Ponurego Piwnika 49, Wszechnica Âwi tokrzyska w Kielcach, Wydzia Wychowania Fizycznego i Turystyki Kielce, ul. Elizy Orzeszkowej 15, tel. (041) , faks (041) wew. 102, Wszechnica Âwi tokrzyska w Kielcach, Wydzia Wychowania Fizycznego i Turystyki Kielce, ul. Elizy Orzeszkowej 15, tel. (041) , faks (041) wew. 102, Województwo Wielkopolskie Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydzia Gospodarki Mi dzynarodowej Poznaƒ, al. Niepodleg oêci 10, tel. (061) lub Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Wydzia Turystyki i Rekreacji Poznaƒ, ul. Rybaki, tel. (061) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydzia Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznaƒ, ul. Dzi gielowa 27, tel. do dziekanatu studiów stacjonarnych (061) , tel. do dziekanatu studiów niestacjonarnych (061) , (061) , tel. do sekretariatu Centrum Turystyki i Rekreacji (061) , Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Konin, ul. Przyjaêni 1, tel. (063) , faks (063) , Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa im. Jana Amosa Komeƒskiego w Lesznie Leszno, tel. (065) , Wy sza Szko a Hotelarstwa i Gastronomii Poznaƒ, ul. Nieszawska 19, tel. (061) , tel./faks (061) , Wy sza Szko a Zawodowa Kadry dla Europy w Poznaniu Poznaƒ, ul. Petera Mansfelda 4, tel. (061) , faks (061) ; Województwo Zachodniopomorskie Wy sza Szko a Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie Szczecin, al. 3 Maja 1a, tel. (091) , tel./faks (091) , Wy sza Szko a Zawodowa Oeconomicus Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie Szczecin, pl. Kiliƒskiego 3, tel. (091) , faks (091) , Uniwersytet Szczeciƒski, Wydzia Zarzàdzania i Ekonomia Us ug Szczecin, ul. Cukrowa 8, tel. (091) lub (091) , faks (091) , Uniwersytet Szczeciƒski, Wydzia Nauk Przyrodniczych Szczecin, ul. Wàska 13, tel. (091) , faks (091) , R E K L A M A Kierunek:, specjalnoêci: Turystyka Krajowa i Zagraniczna, Hotelarstwo, Turystyka Regionalna, Turystyka Mi dzynarodowa, Turystyka Uzdrowiskowa i Odnowa Biologiczna (nowoêç) Kierunek: Ekonomia, specjalnoêç: Turystyka Organizacja i Marketing Hotelarstwo i Turystyka Kierunek: Pedagogika, specjalnoêç: Pedagogika z Turystykà Kierunek: Stosunki Mi dzynarodowe, specjalnoêci: Polityka i Ekonomika Turystyk, Zarzàdzanie Hotelarstwem Kierunek:, specjalnoêç: Turystyka, specjalizacja: Aeroturystyka, Turystyka Alternatywna SpecjalnoÊç: Hotelarstwo i Gastronomia, Obs uga Ruchu Turystycznego, Zarzàdzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomii Turystyce i Rekreacji Kierunek:, specjalnoêci: Zarzàdzanie w Gospodarce Turystycznej, Eko Agroturystyka, Us ugi turystyczne Kierunek: Ekonomia, specjalnoêç: Gospodarka Turystyczna i Hotelarstwo Kierunek: Ekonomia, specjalnoêç: Turystyka i Hotelarstwo Kierunek: Zarzàdzanie, specjalnoêç: Zarzàdzanie Biznesem Turystycznym, Podyplomowe: Zarzàdzanie Biznesem Turystycznym I I I II I I I I I, egzamin licencjat wariant ratalny 480,- licencjat 340,- (z.) magisterskie jednolite 550,- 380,- (z.) magisterskie uzup. 600,- 400,- (z.) wariant semestralny licencjat 1350,- (z.) mag. jednolite 1550,- (z.) mag. uzup. 1650,- (z.) 370,- 370,- (z.) 315,- 245,- (z.) 3360,- 2700,- (z.) 2820,- 2640,- (z.) 1900,- (w.) 3200,- 2520,- (z.) za ob. rok akademicki Nowa matura : przeliczenie i przyznanie punktów na podstawie proc. punktów uzyskanych na Êwiadectwie dojrza oêci. Stara matura : egz. teore- tyczny jeden j. obcy oraz jeden przedmiot do wyboru: egzamin sprawnoêciowy z p ywania od czerwca ,- (z.) za ob. rok akademicki jeszcze nie ustalono 2000,- (z.) semestr I semestr 1500,- (z.) nast pne semestry 2000,- (z.) 1600,- (z.) 1400,- (z.) do w ratach: 1500,- (z.) 6000,- 5400,- (z.) 4428,- 3672,- (z.) 400,- 400,- (z.) 2000,- 1775,- (z.) Nowa matura : j. obcy nowo ytny, matematyka I stopieƒ lub geografia lub historia lub WOS lub informatyka. 1620,- (z.) 1620,- (w.) Stara matura : wynik egzaminu dojrza oêci: j. obcy lub matematyka lub geografia lub historia I 1720,- (z.) 1800,- (z.) semestr uzyskanych na maturze dla starych aktualnie i nowych matur rok akademicki 1600,- (z.)

9 Szkoly_Wyzsze.qxp 4/19/07 4:04 PM Page 9 SZKO Y WY SZE 9 W Polsce pó nocnej uczelnià o profilu turystyczno-hotelarskim cieszàcà si najwi kszà popularnoêcià jest Wy sza Szko a Turystyki i Hotelarstwa w Gdaƒsku. Uczelnia istnieje ju 11 lat na rynku edukacyjnym i jak pokazujà rankingi Wprost, Rzeczpospolitej i Perspektyw nieustannie znajduje si w Êcis ej czo ówce uczelni turystyczno-hotelarskich w Polsce. Oferta edukacyjna WSTiH Wydzia Turystyki, Handlu i Us ug Wy szej Szko y Turystyki i Hotelarstwa w Gdaƒsku og asza nabór na studia (licencjackie), I (magisterskie), oraz kursy specjalistyczne. STUDIA I STOPNIA (dzienne, zaoczne i wieczorowe 3-letnie) Kierunek: turystyka i rekreacja SpecjalnoÊci: zarzàdzanie hotelarstwem i gastronomià rynek turystyczny Unii Europejskiej marketing us ug informatyka w turystyce zarzàdzanie przedsi biorstwem turystycznym turystyka mi dzynarodowa agrobiznes turystyka biznesowa NOWA SPECJALNOÂå STUDIA II STOPNIA (dzienne i zaoczne 2-letnie) Kierunek: turystyka i rekreacja Krzysztof Dembek, absolwent WSTiH, kierownik gastronomii w Hotelu Grand Sofitel Sopot: Wy sza Szko a Turystyki i Hotelarstwa w Gdaƒsku to uczelnia dajàca du o mo liwoêci, otwarta na wszelkie problemy studentów. W trakcie studiów cz sto pracowa em w znanych hotelach w Warszawie, np. Marriott i Hyatt. Na zagranicznych statkach pasa erskich op ynà em Êwiat. Na s ynnej Quinn Elizabeth odby em oêmiomiesi czny rejs. By em wtedy na urlopie dziekaƒskim. Gdy otrzyma em wiadomoêç, e np. 30 czerwca musz byç w Los Angeles, bez problemu przesunà em sesj egzaminacyjnà. Zaletà studiów w WSTiH by o àczenie teorii z praktykà, jednoczesna mo liwoêç studiowania i pracy w renomowanych firmach bran y hotelarsko-gastronomicznej. Najcz Êciej wskazywane przez studentów i pracodawców atuty WSTiH: wykwalifikowana kadra dydaktyczna, program nauczania dostosowany do potrzeb rynku, nacisk na nauk j zyków obcych (w ofercie j zykowej sà: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, szwedzki, hiszpaƒski, w oski), nacisk na praktycznà nauk zawodu (studenci WSTiH majà mo liwoêç odbycia praktyk za granicà m.in. na terenie Niemiec, Szwecji, Francji i Grecji), nowoczeênie wyposa ona baza dydaktyczna (m.in. w asna pracownia hotelarsko-gastronomiczna), szeroko rozwini ty system stypendialny (stypendia za wyniki w nauce lub sporcie, stypendia socjalne, stypendia ministra), stypendia j zykowe (w wysokoêci 1500 z dla maturzystów znajàcych bardzo dobrze j zyki obce dla studentów I roku w I sem. nauki), intensywnie prowadzona wspó praca krajowa i zagraniczna (obecnie WSTiH wspó pracuje z ponad 100 instytucjami zwiàzanymi z bran à turystyczno-hotelarskà), pr nie dzia ajàce ko a naukowe oraz biuro karier, mo liwoêç dokszta cania na kursach specjalistycznych (kurs pilotów wycieczek, kurs mened era gastronomii, kurs barman mixer). ul. Miszewskiego 12/ Gdaƒsk tel. (058) Ekoturystyka ekoturystyki... ekoturystyce... Ekoturystyka jest trendy, wszyscy wierzymy w ekoturystyk, popieramy, chwalimy i ch tnie u ywamy tego s owa we wszystkich gramatycznych formach. Ekoturystyko! Czym jesteê? Ekoturystyka obejmuje te formy turystycznej aktywnoêci, w których eksploracja i eksploatacja walorów Êrodowiska przyrodniczego stanowi zasadniczy cel podj cia podró y. Eksploracja i eksploatacja? Tak, istotà ekoturystyki jest zarówno odkrywanie przez turyst przyrodniczych atrakcji, jak i ich wykorzystywanie. To niestety powoduje nieuchronnà degradacj walorów, które ekoturystów przyciàgajà. O ile trwa oêç walorów kulturowych zdaje si byç niemal niezale na od liczby zwiedzajàcych, o tyle ka dy turysta, korzystajàcy z walorów przyrodniczych, narusza je swà obecnoêcià. Zatem tak rozumiana ekoturystyka mo e byç zarówno przyjazna Êrodowisku, jak i wywieraç negatywny wp yw na kondycj przyrody. To samo mo na stwierdziç o podró ach osób, które uprawiajà zwyczajnà turystyk. Rzecz bowiem nie tkwi w walorach, z których turysta zamierza skorzystaç, lecz w sposobie uprawiania turystyki. A problem to nieb ahy, bo podstawowym walorem Polski w turystyce mi dzynarodowej jest nieêle zachowany krajobraz naszych wsi i lasów, mo e nie w pe ni naturalny, ale wcià bardzo atrakcyjny. Aby zachowaç ten krajobraz, musimy tak e chroniç wody, gleb i atmosfer regionów recepcji turystycznej. Dlatego przygotowaliêmy studia na specjalnoêci: Ekologiczne zarzàdzanie turystykà. Absolwenci tej specjalnoêci powinni wiedzieç, jak sterowaç ruchem turystycznym, aby nie niszczyç walorów Êrodowiska przyrodniczego, które ten ruch wywo uje. Kszta cenie w tym zakresie z powodzeniem oferujemy od kilku lat, choç pod nieco innà nazwà. W czerwcu naszà uczelni opuszczà pierwsi absolwenci tej specjalnoêci na kierunku Zarzàdzanie i Marketing. Jest to specjalnoêç w istocie rzeczy ekskluzywna, przy za o onym poziomie edukacji mo emy kszta ciç co najwy ej 30 studentów rocznie. Barier stanowià niezwykle wa ne zaj cia terenowe, które realizujemy na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Jest to te specjalnoêç nowatorska. Wyk adowcy nie przedstawiajà ogólnie przyj tych poglàdów, lecz wnioski ze swych bie àcych badaƒ i dociekaƒ. Dlatego uczestnictwo w studenckim ruchu naukowym jest istotnym elementem kszta cenia. W aêciwie specjalnoêç ta wyros a z ko a naukowego. W jego ramach podejmowano takie problemy badawcze, jak porównanie systemów ekologicznego zarzàdzania turystykà w Polsce i na S owacji, która zdaje si byç wzorem dla turystyki ekologicznej w naszej cz - Êci Europy. Du e znaczenie majà te prace, dotyczàce ÊwiadomoÊci ekologicznej turystów. Nie trzeba dodawaç, e dzia alnoêç Ko a wià- e si z organizacjà licznych podró y, o charakterze zarówno badawczym, jak i turystycznym. Autor: prof. dr in. Jan Cetner, Dziekan Wydzia u Zarzàdzania w Wy szej Szkole Ekologii i Zarzàdzania w Warszawie Wy sza Szko a Ekologii i Zarzàdzania w Warszawie, ul. Wawelska 14, Warszawa, tel. (022) , faks (022) ,

10 Szkoly_Wyzsze.qxp 4/19/07 4:04 PM Page SZKO Y WY SZE: DEBATA WIADOMOÂCI TURYSTYCZNYCH Uczelnie muszà obserwowaç rynek pracy Kszta cenie kadr turystycznych a potrzeby rynku pracy taki temat zgromadzi na dyskusji WiadomoÊci Turystycznych w hotelu Polonia przedstawicieli Êrodowiska akademickiego i pracodawców. Dzielili si swoimi doêwiadczeniami i przemyêleniami Alicja Gotowt-Jeziorska (wyk adowca, prezes Polskiego Stowarzyszenia Turystyki), dr hab. Anna Konieczna-Domaƒska (wyk adowca Wy szej Szko y Handlu i Finansów Mi dzynarodowych im. Fryderyka Skarbka), mgr Danuta Czekaj (wyk adowca Wy szej Szko y Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki) oraz Hanna Beta (szkolenie i rozwój kadr sieci Starwood), Ryszard Cetnarski (prezes Holiday Travel), S awomir Wróblewski (prezes Meetings Management), Daria Kamiƒska (studentka WSHGiT). dr hab. Anna Konieczna-Domaƒska: Szko y powinny konkurowaç ze sobà atrakcyjnoêcià programu. Uczelnie muszà pracowaç na wyrazisty image, a za programami staç konkretni ludzie. Szko a powinna mieç swojà twarz dziekana, grup skupionych wokó wydzia u osób, tworzàcych trzon kadry Alicja Gotowt-Jeziorska: Ludzie cz sto przychodzà na uczelnie turystyczne po papierek ukoƒczenia studiów wy szych. Zaczynajàc cykl wyk adów na studiach zaocznych, zadaj pytanie: kto z paƒstwa pracuje w turystyce. W tym roku zadeklarowa o si zaledwie par osób. Pozostali uznali, e na tym kierunku b dzie atwiej o dyplom Danuta Czekaj: Ci, którzy dowiedzà si w szkole, skàd si biorà pieniàdze, b dà chcieli dobrze poznaç klienta. Absolwent powinien znaç otoczenie finansowe firmy, umieç oceniç zasobnoêç i profil klienta Nowe rozdanie, czyli nie atwo znaleêç idealnego pracownika Ryszard Cetnarski: Najwy ej punktuj doêwiadczenie. Etat kosztuje chc, by zatrudniony od razu w àczy si do pracy. Przekona em si, e absolwenci wy szych szkó nie majà erudycji krajoznawczej, niewiele umiejà powiedzieç o krajowej infrastrukturze turystycznej, a co dopiero o zagranicznej. Szko y nie uczà, jak oceniaç hotel, nie pokazujà m odzie y atrakcyjnych turystycznie miejsc. A nasi klienci to nie internetowi surferzy to tradycjonaliêci, którzy chcà zasi gaç rzetelnej i fachowej opinii u ywej osoby. Mam te wra enie, e szko a zbyt ma o czasu poêwi ca na nauk j zyków obcych. W biurach podró y obowiàzkowy jest angielski i 1 2 j zyki dodatkowe. Danuta Czekaj: Na WSHGiT angielski i niemiecki to podstawa, ale mo na wybraç te hiszpaƒski, w oski, francuski, arabski, migowy. Nasi studenci wyje d ajà i znajdujà zatrudnienie w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Turcji, Grecji Ryszard Cetnarski: Mo e dlatego nie widaç ich na rynku polskim S awomir Wróblewski: Próbowa em po raz kolejny zg osiç w urz dzie pracy ch ç przyj cia pracowników. Mam p atny sta dla dwóch osób w biurze i nie mog od roku znaleêç ch tnych. Mo e wszyscy ju wyjechali? Na pewno trzeba zapomnieç o rynku pracy sprzed dwóch lat mamy zupe nie nowe rozdanie. Od recepcjonisty do prezesa, czyli droga kariery Hanna Beta: Prezes Cetnarski poszukuje osób z doêwiadczeniem ja odwrotnie, szukam m odych, bez do- Êwiadczenia. Kucharz po szkole przyjdzie do nas kroiç pietruszk. Potem do tej pietruszki do o y ry, sos i wyrasta mistrz Czasem tworzy nowe trendy. M odzi uczà si na studiach, ale gdy przychodzà do hotelu, wtedy dopiero zaczyna si ostra jazda w aêciwa nauka. Mo na sypaç nazwiskami znanych mened erów, którzy drog zawodowà w hotelu przeszli od najprostszych stanowisk, wspinajàc si coraz wy ej. Daria Kamiƒska: Tak te jest za granicà. W Irlandii MBA nic nie znaczy bez praktyki, ale tam si szybko awansuje. Hanna Beta: Pami tam, e przy otwarciu hotelu Westin mieliêmy szeêç tysi cy podaƒ na 200 miejsc pracy w I turze. Teraz plik cv na moim biurku jest cieniutki. Cztery lata temu, gdy przes uchiwa am kandydatów do pracy w hotelu Westin, dyplom szko y wy szej nie wystarcza. Wyszukiwa- am w cv czegoê, co by by o inne, jakiegoê hobby Êwiadczàcego o cz owieku. KtoÊ napisa lubi czytaç sk ad karmy dla psów i to mnie zainteresowa o. Teraz ta osoba jest mened erem w dziale sprzeda y dok adnym, samokontrolujàcym si. Dobrà okazjà przyjrzenia si potencjalnym kandydatom sà praktyki. Ryszard Cetnarski: Zgadzam si co do praktyk, dajà wi cej informacji ni rozmowa kwalifikacyjna. Czekam na dwie studentki, jedna uczy si na ekonomii, druga na turystyce. By y u nas na praktykach, zosta y zaakceptowane. Hanna Beta: Szukajàc ludzi, którzy b dà pracowaç z goêçmi, zwracam uwag na chemi to jest najwa niejszym kryterium. Musz si z kandydatem w ciàgu paru minut poczuç tak, jak chcia abym, by czu si goêç. Ostatnio poszukiwa am osoby do centrali telefonicznej, przyjmujàcej rezerwacje i zamówienia do pokoi, ale umiejàcej za atwiç wycieczk, fryzjera, kwiaty. Znalaz am: mi y g os, dobry angielski, praktyka w ró nych dzia ach. Na pytanie: gdzie si pani najbardziej podoba o, us ysza am: w pralni tak sobie sta am i sk ada am te obrusiki. Ups, dziewczyno pomyêla am a chcia- am, ebyê by a wszechstronna, otwarta na wszelkie problemy goêci Pra- Debata WiadomoÊci Turystycznych odby a si w Sali Ludwikowskiej Hotelu Polonia Palace, w Warszawie, 3 kwietnia br.

11 Szkoly_Wyzsze.qxp 4/19/07 4:04 PM Page 11 ca w renomowanym hotelu bywa trampolinà do kariery zawodowej. Absolwenci szkó sk adajà podania i czekajà na wakat. Kiedy jednak dzwoni i mówi, e jest praca kelnera lub portiera, cz sto s ysz : nie po to studiowa- em, eby talerze (baga e) nosiç. To osoby, które nie majà ani cierpliwoêci, ani pokory. Na stanowiska mened erów nie przyjmujemy osób zielonych, od razu po szkole. Szukamy ludzi z do- Êwiadczeniem zawodowym. Minimalne minima i ministerialny kaganiec Danuta Czekaj: Z moich obserwacji wynika, e w aêciciele szkó przyjmujà minima programowe jako podstaw kszta cenia. Mo e to jest jakiê problem. Minimum nie ma ograniczaç oferty, ale dyscyplinowaç. Uczelnie powinny si ró niç, wychodzàc poza te podstawowe ramy. To jest kosztowne, ale si op aca. Anna Konieczna-Domaƒska: Minima to ok. 60 proc. zaj ç. Ca e 40 proc. zostaje do uznania uczelni. Koncepcje i podejêcie do wykorzystania tych 40 proc. mogà byç bardzo ró ne. W Wy szej Szkole Handlu i Finansów Mi dzynarodowych im. Fr. Skarbka wystartowaliêmy z kierunkiem Turystyka i Rekreacja rok temu. W ramach tzw. minimów znalaz y si przedmioty z zakresu ekonomii, zarzàdzania, marketingu za o yliêmy, e przygotowujemy kadry zdolne do obj cia funkcji kierowniczych. Alicja Gotowt-Jeziorska: Najnowsze propozycje programowe budzà we mnie mieszane uczucia. Akademie rolnicze, które tak e podj y kszta cenie dla turystyki, przewojowa y w programie swoje specjalistyczne przedmioty. Agroturystyk podbudowa oby kulturoznawstwo, folklor, kuchnie regionalne, a nie zaj cia z fizjologii roêlin lub zwierzàt Grono naukowców i dydaktyków specjalizujàcych si w turystyce jest stosunkowo nieliczne, nie wystarcza dla tak wielu uczelni i równie w tym tkwi problem kszta cenia dla SZKO Y WY SZE: DEBATA WIADOMOÂCI TURYSTYCZNYCH 11 turystyki. Kszta cenie to wymaga ukazywania powiàzaƒ turystyki z ró nymi dziedzinami, przek adania wiedzy teoretycznej na praktyk, z myêlà o ró nych miejscach pracy. S awomir Wróblewski: W zakresie turystyki biznesowej istniejà wielkie no- yce mi dzy yciem a uczelnià. Uczelnie pozostajà w wie y z koêci s oniowej, zas aniajàc si minimami i standardami. Co obchodzà mnie minima programowe albo tego m odego studenta, który sam p aci za studia? Dla mnie absolwent kierunku turystycznego powinien byç przygotowywany do wykonywania praktycznych ról w gospodarce turystycznej. Ka dy powinien mieç w pakiecie ze studiami paƒstwowe certyfikaty: uprawnienia przewodnika, pilota, kasjera lotniczego. Priorytetem POT jest turystyka biznesowa, a uczelnie nie mogà wprowadziç takiego kierunku, bo muszà kszta ciç na kierunku rekreacja i turystyka w fiko kach. Taki ministerialny kaganiec trzeba zerwaç. Anna Konieczna-Domaƒska: Uczelnie nadajà tytu y i dyplomy paƒstwowe, wi c muszà spe niaç okreêlone standardy. To prawda, e nie ma dobrego kszta cenia bez kontaktu z praktykà, ale minima nie sà z e: wymagajà wszak m.in. odbycia praktyk zawodowych. Ka dy przedmiot mo na przedstawiç pod kàtem turystyki. Wiadomo, e najbardziej praktyczna jest dobra teoria daje podstawy do w aêciwych wyborów, niezale nie od incydentalnych i zmiennych zdarzeƒ bie àcych. Daria Kamiƒska: Uwa am, e zdecydowanie za du o jest przedmiotów ogólnych. Powinny byç tylko na I roku i to nakierowane na turystyk. Potem tylko przedmioty z wybranej specjalizacji. Nie ka dy musi (i chce) byç mened erem. Ryszard Cetnarski: Najwy ej punktuj doêwiadczenie. Etat kosztuje chc, by zatrudniony od razu w àczy si do pracy. Mam te wra enie, e szko a zbyt ma o czasu poêwi ca na nauk j zyków obcych Uczelnia idealna potrzebna od zaraz Anna Konieczna-Domaƒska: Szko y powinny konkurowaç ze sobà atrakcyjnoêcià programu. Trzeba uczyç Êwiata w ca ej jego z o onoêci, z ró nymi kulturami, gospodarkà, historià. Mówiàc artem, e ka dy powinien skoƒczyç turystyk, mam na myêli studia atrakcyjne, wszechstronnie kszta tujàce osobowoêç. Uczelnie muszà pracowaç na wyrazisty image, za programami powinni staç konkretni ludzie. Szko a powinna mieç swojà twarz dziekana, grup skupionych wokó wydzia u osób, tworzàcych trzon kadry. Wyk adowca kursujàcy mi dzy wieloma szko ami przestaje si kojarzyç z jakàkolwiek uczelnià. Danuta Czekaj: Przedsi biorczoêç, która si tak dynamicznie rozwija w turystyce, to nic innego jak odpowiedzialnoêç za si rynkowà i kondycj finansowà firmy. Ci, którzy dowiedzà si w szkole, skàd si biorà pieniàdze, b dà chcieli poznaç klienta i o niego zadbaç. Absolwent powinien znaç otoczenie finansowe firmy, umieç oceniç zasobnoêç i profil klienta. Nie mam jednak nic przeciwko kszta towaniu postaw poznawczych. Alicja Gotowt-Jeziorska: Ludzie cz sto przychodzà na uczelnie turystyczne po prostu po papierek ukoƒczenia studiów wy szych. Zaczynajàc cykl wyk adów na studiach zaocznych, zadaj pytanie: kto z paƒstwa pracuje w turystyce. W tym roku zadeklarowa o si zaledwie par osób. Pozostali uznali, e na tym kierunku b dzie po prostu atwiej o dyplom. S awomir Wróblewski: Cieszcie si, e m odzi ludzie chcà mieç ten papierek, e istnieje potrzeba kszta cenia si i to za w asne pieniàdze. Ale ze zdumieniem s ucham, e uczelnie chcà wykszta ciç w studentach jakieê cudowne osobowoêci, niemal renesansowe Programy uczelni oderwane sà od rzeczywistoêci, potrzeb bran y i studentów. Zastanawia mnie jakoêç kszta cenia. W Polsce mamy podobno zaledwie ok. 40 doktorów habilitowanych i profesorów specjalizujàcych si w turystyce i ponad 130 uczelni kszta càcych w tym zakresie. Oznacza to, e ka dy z wyk adowców uczy Êrednio na 4 uczelniach. JeÊli to prawda, to jest to niemoralne. W Polsce mamy dramatycznie ma o instytucji badawczych zajmujàcych si turystykà. Podpieramy si w kó ko Instytutem Turystyki, a przy rosnàcym znaczeniu tej ga zi gospodarki oêrodków badawczych powinno byç wi cej tak e przy uczelniach. ycie wyrywa do przodu. Tylko naukowcy mogà obserwowaç z pozycji kompetencji i spokoju intelektualnego procesy zachodzàce w turystyce, uczyç, jak poddawaç w wàtpliwoêç stare prawdy i jak poszukiwaç nowych rozwiàzaƒ. Rolà Êrodowisk akademickich jest zasysanie nowin ze Êwiata, badanie rynków zachodnich, bo tak b dzie u nas za pi ç lat. My, praktycy, potrzebujemy potencja u intelektualnego, jakim dysponujà uczelnie. Oprac. Liliana Olchowik Daria Kamiƒska: Uwa am, e na studiach za du o jest przedmiotów ogólnych. Powinny byç tylko na I roku i to nakierowane na turystyk. Potem tylko przedmioty z wybranej specjalizacji Hanna Beta: Szukajàc ludzi, którzy b dà pracowaç z goêçmi, zwracam uwag na chemi jest to najwa niejsze. Musz z kandydatem w ciàgu paru minut poczuç si tak, jak chcia abym, by czu si goêç S awomir Wróblewski: Mam p atny sta dla dwóch osób w biurze i nie mog od roku znaleêç ch tnych. Mo e wszyscy ju wyjechali? Trzeba zapomnieç o rynku pracy sprzed dwóch lat. Mamy nowe rozdanie Studiujesz turystyk? Zaprenumeruj specjalny studencki rabat 50%

12 Szkoly_Wyzsze.qxp 4/19/07 4:04 PM Page SZKO Y WY SZE Wy sza Szko a Handlu i Finansów Mi dzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie oferuje studia przygotowujàce do pracy w turystyce: licencjackie na kierunku Turystyka i rekreacja w specjalnoêciach: * Hotelarstwo i gastronomia * Touroperatorstwo * Turystyka biznesowa licencjackie na kierunku Zarzàdzanie i marketing w specjalnoêciach: * Ekonomika i zarzàdzanie w turystyce i hotelarstwie * Tour Operator and Hotel Management (w j zyku angielskim) uzupe niajàce magisterskie na kierunku Ekonomia w specjalnoêciach: * Gospodarka turystyczna * Ekonomika i kultura krajów Orientu : * Organizacja i obs uga turystyki biznesowej * PROGRAMY KSZTA CENIA UWZGL DNIAJÑCE POTRZEBY NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I RYNKU TURYSTYCZNEGO * ZNAKOMITA KADRA DYDAKTYCZNA (patrz * WA NE: Studenci WSHiFM mogà korzystaç z atrakcyjnych wyjazdów: do ponad 45 uczelni europejskich w ramach Programu Sokrates i innych umów bilateralnych (1 lub 2 semestry) do: Egiptu, Indii, Maroka, Meksyku, RPA i wielu innych krajów na tzw. szko y letnie * Inne ATUTY naszej Uczelni: niskie czesne, zapomogi, stypendia socjalne i naukowe do 100 proc. czesnego! lokalizacja Uczelni w centrum Warszawy (ul. Nowogrodzka i Armii Ludowej) Biuro Rektora: ul. Nowogrodzka 56, Warszawa, tel. (022) , faks (022) ,

Ka dego roku mury uczelni turystycznych opuszczajà Êwietnie przygotowani absolwenci... pod wzgl dem

Ka dego roku mury uczelni turystycznych opuszczajà Êwietnie przygotowani absolwenci... pod wzgl dem SZKO Y WY SZE WYDANIE SPECJALNE 16 30 KWIETNIA 2008 Od teorii do kompetencji Ka dego roku mury uczelni turystycznych opuszczajà Êwietnie przygotowani absolwenci... pod wzgl dem teorii. A co z praktykà?

Bardziej szczegółowo

Turystyka. Szkoły Wyzsze. prawno-ekonomicznej. Z kolei w Akademiach Ekonomicznych kładzie si nacisk niemal wyłàcznie

Turystyka. Szkoły Wyzsze. prawno-ekonomicznej. Z kolei w Akademiach Ekonomicznych kładzie si nacisk niemal wyłàcznie Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Szkoły Wyzsze. Ranking 2012. 74 pkt. 95 pkt. 81 pkt. prywatnych uczelni wyniszczajàca

Szkoły Wyzsze. Ranking 2012. 74 pkt. 95 pkt. 81 pkt. prywatnych uczelni wyniszczajàca Pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl Wydanie specjalne kwiecień

Bardziej szczegółowo

Szkoły Wyzsze. Ranking 2013. 152 pkt. 117 pkt. 97 pkt. 94 pkt.

Szkoły Wyzsze. Ranking 2013. 152 pkt. 117 pkt. 97 pkt. 94 pkt. Pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl Wydanie specjalne kwiecień

Bardziej szczegółowo

TOP 10. Marzenia o àczniku. semestr letni i zimowy 2006/2007. Prof. Marek Rocki: To wyzwanie. Podró w czasie. a doktoratem

TOP 10. Marzenia o àczniku. semestr letni i zimowy 2006/2007. Prof. Marek Rocki: To wyzwanie. Podró w czasie. a doktoratem numer 01/08 (237), luty 2008 publikacja bezp atna Prof. Marek Rocki: To wyzwanie Marzenia o àczniku Podró w czasie Co wiesz o CSR? èród a wiedzy o CSR wêród studentów ogólnie TOP 10 semestr letni i zimowy

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

publikacja bezp atna numer 2/11 (268), luty 2011 SGH wieczorowà porà, a za dnia: JM proponuje O wydzia ach w SGH i nie tylko Poznajemy si

publikacja bezp atna numer 2/11 (268), luty 2011 SGH wieczorowà porà, a za dnia: JM proponuje O wydzia ach w SGH i nie tylko Poznajemy si publikacja bezp atna numer 2/11 (268), luty 2011 SGH wieczorowà porà, a za dnia: JM proponuje O wydzia ach w SGH i nie tylko Poznajemy si AKTUALNOÂCI SPIS TREÂCI Decydujàca faza AKTUALNOÂCI Decydujàca

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Schengen zaszkodzi turystyce

Schengen zaszkodzi turystyce PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl OzTerra: w Polsce Biura Pó wieku z Turystà czas na Australi 3 3 Biura Orbis wraca do pierwszej ligi 5 Lotniska Modlin dostanie pieniàdze z UE 6 Dodatek

Bardziej szczegółowo

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y MATURA STUDIA ÂWIAT RANKING www.perspektywy.pl po presti NR 05 (102) MAJ INDEKS 336149 CENA 6 z (w tym VAT 7%) Najlepsi w wyêcigu

Bardziej szczegółowo

Jeden na pi ciu klientów odwiedza agencje turystyczne w trakcie planowania podró y.

Jeden na pi ciu klientów odwiedza agencje turystyczne w trakcie planowania podró y. Nowe wyzwania touroperatorów Dodatek do pisma branżowego Wiadomości Turystyczne www.wiadomosciturystyczne.pl e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl tel. (022) 822 20 16 Dodatek specjalny 16-30 czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Warto studiowaç w SGH! NUMER SPECJALNY. w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si!

Warto studiowaç w SGH! NUMER SPECJALNY. w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si! publikacja bezp atna NUMER SPECJALNY DLA KANDYDATÓW numer 7/11 (273), wrzesieƒ 2011 Warto studiowaç w SGH! w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si! Fakty i liczby Szko

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe AON. wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze

Badania naukowe AON. wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze Dwumiesi cznik Nr 2 marzec-kwiecieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 Badania naukowe AON wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze OD REDAKCJI Drugi numer Biuletynu, który oddajemy

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 7 (57) Lipiec-Sierpieƒ 2003 ISSN 1505-781X Ig a w stogu siana Technologia dla ludzi Internetowe biuro rachunkowe Badania eksploracyjne Biuletyn dla ma ych i Êrednich

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

TOUROPERATORZY TOP 15

TOUROPERATORZY TOP 15 TOUROPERATORZY WYDANIE SPECJALNE Stawiamy na nowe technologie Thomas Cook to jeden z najwi kszych touroperatorów na Êwiecie, zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim oraz pod wzgl dem wielkoêci jest

Bardziej szczegółowo

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

projektów programu Leonardo da Vinci

projektów programu Leonardo da Vinci projektów programu Leonardo da Vinci 2010 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci Zespó redakcyjny Klaudyna Sznajder, Anna Kowalczyk, Agnieszka Paw owiec

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo