Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 kwiecieñ 2008 BusKurier 1 (14) 2008 BusKurier MAGAZYN O AUTOBUSACH MERCEDES-BENZ I SETRA Setra i PowerShift Pod koniec zesz³ego roku na drogach Badenii-Wirtembergii dziennikarze testowali unowoczeœnione Setry serii TopClass 400. Najwiêksze zainteresowanie wzbudza³a automatyczna skrzynia biegów PowerShift. > WROC AW CZEKA NA CITARO > PIERWSZA SETRA S412 ÜL W POLSCE

2 n EvoBus Polska > DRODZY CZYTELNICY! Johannes Lehmann prezes EvoBus Polska Z wielk¹ radoœci¹ chcia³bym Was poinformowaæ, e podpisaliœmy umowê z MPK Wroc³aw na dostawê a 100 nowych niskopod³ogowych autobusów Mercedes-Benz. To pierwszy tak du y kontrakt w historii EvoBus Polska. Miêdzy innymi dziêki temu zamówieniu, a tak e dostawom do odzi, Bydgoszczy, Bielska-Bia³ej, Czêstochowy i Tczewa przekroczymy w tym roku pu³ap stu sprzedanych autobusów miejskich w Polsce. Oznacza to wejœcie do œcis³ej czo³ówki dostawców tego typu pojazdów w Polsce, a tak e pozycjê lidera wœród zagranicznych dostawców autobusów miejskich. Korzystaj¹c z okazji chcia³bym wszystkim naszym klientom podziêkowaæ za okazane zaufanie, a pasa erom yczyæ bezpiecznej i komfortowej podró y naszymi autobusami. Mam nadziejê, e równie Mercedes-Benz stanie siê prekursorem w zakresie innowacyjnych œrodków transportu pasa erskiego w Polsce. Po udanych testach wielkopojemnego autobusu CapaCity w Warszawie jestem pewien, e ju wkrótce zagoœci on na sta³e na polskich ulicach. Na zakoñczenie chcia³bym zaprosiæ wszystkich do naszej szko³y bezpiecznej jazdy. Od 2005 r. sukcesywnie przeszkoliliœmy ju ponad 200 kierowców, przyczyniaj¹c siê tym samym do podniesienia bezpieczeñstwa w przewozach autokarowych. Wasz Johannes Lehmann 6 14 > SPIS TREŒCI Wroc³aw czeka na Citaro Setra i PowerShift Pierwsza Setra S412 ÜL w Polsce Testy CapaCity w Warszawie Piêæ rewolucji Citaro ENR i EBS (4) Powojenna historia autobusów Mercedes-Benz w Polsce Aktualnoœci BusKurier Magazyn o autobusach Mercedes-Benz i Setra Wydawca EvoBus Polska Sp. z o.o., al. Katowicka 46, Wolica, tel.: , faks: , Redaguje: zespó³ Produkcja: Monolit Media Czy wiesz, e pierwsze w naszym kraju niskopod³ogowe autobusy miejskie Mercedes-Benz Conecto LF zadebiutowa³y na Pomorzu i to w barwach jednego koncernu - Veolia Transport. Pierwsze trzy egzemplarze zakupi³a firma ZKM Veolia Transport Tczew, a kolejny egzemplarz zamówi³a firma Veolia Transport Gdynia (dawny PPKS Gdynia). To bardzo dobre autobusy, które ju zdoby³y uznanie wœród profesjonalistów podczas targów TRANSEXPO 2006 to w³aœnie Conecto LF otrzyma³ wyró nienie Targów Kielce podkreœla Tomasz Michel Juchnowski, dyrektor ZKM Veolia Transport Tczew. 2 BusKurier 1 (14) 2008

3 KONTRAKTY n marek. To pozwoli firmie lepiej przygotowaæ siê do kolejnych zakupów. Umowa podpisana od lewej: Witold Turzañski, prezes MPK Wroc³aw, Zdzis³aw Ferenz, cz³onek zarz¹du MPK Wroc³aw, Laszlo Rakasz, dyrektor sprzeda y autobusów miejskich Mercedes-Benz oraz Janusz Ferdynus, dyrektor finansowy EvoBus Polska. Wroc³aw czeka na Citaro 28 marca br. zarz¹d MPK Wroc³aw podpisa³ umowê z EvoBus Polska na dostawê autobusów Mercedes-Benz Citaro. > OZNACZA TO definitywny koniec przetargu na dostawê 100 nowych niskopod³ogowych autobusów. Wroc³awscy pasa erowie mog¹ odetchn¹æ z ulg¹. Trwaj¹cy blisko rok przetargowy serial zakoñczy³ siê, a ju w te wakacje pojawi siê pierwsza partia nowych autobusów z Mannheim. Przypomnijmy, e podpisana umowa dotyczy zakoñczonego 5 lutego br. przetargu, który by³ ju trzecim z kolei podejœciem MPK Wroc³aw do zakupu nowych pojazdów. Po raz drugi ten przetarg wygra³a firma EvoBus Polska, która zaoferowa³a niskopod³ogowe autobusy Mercedes-Benz Citaro/Citaro G w ³¹cznej cenie ponad 117 mln z³. To o ponad 9 mln mniej ni druga, konkurencyjna oferta. Mimo to przetarg ponownie zosta³ oprotestowany na szczêœcie wszystkie za alenia zosta³y szybko oddalone i 26 lutego br. Urz¹d Zamówieñ Publicznych poinformowa³ o pozytywnym wyniku kontroli uprzedniej. Oznacza³o to, e MPK mo e ju sfinalizowaæ transakcjê z Mercedesem. Naszym ycze- niem jest dostarczenie 66 autobusów na prze- ³omie sierpnia i wrzeœnia 2008 r., a nastêpnej partii 34 autobusów do wrzeœnia 2009 r. powiedzia³ Witold Turzañski, prezes MPK Wroc³aw. Wszystkie nowe pojazdy Mercedesa bêd¹ stacjonowaæ w innej zajezdni ni pojazdy marki Volvo dotychczas kupowanej przez MPK. Taki system ma u³atwiæ logistykê czêœci zamiennych oraz obs³ugê techniczn¹, a tak e umo - liwiæ spó³ce zebranie szczegó³owych danych na temat eksploatacji pojazdów obu ¹cznie wroc³awskie zamówienie obejmuje dostawê 100 autobusów Mercedes-Benz Citaro. DOBRY POCZ TEK To bardzo wa ny dla nas moment w historii firmy komentuje na gor¹co Laszlo Rakasz, dyrektor sprzeda y autobusów miejskich Mercedes-Benz. To pierwsze tak du e zamówienie na dostawy autobusów miejskich dla EvoBus Polska i realna szansa na zajêcie drugiego miejsca w miejskim segmencie na koniec roku. Pocz¹tek roku mamy naprawdê znakomity realizujemy dostawy do Czêstochowy, Bydgoszczy, Tczewa, Gdyni a wygrana we Wroc³awiu jest swoistym ukoronowaniem naszej coraz silniejszej pozycji w Polsce. Osi¹gniête przez nas wyniki to równie dowód na to, e polski rynek autobusów nie jest skostnia³y i dobrze zorganizowana firma z dobrym produktem ma tutaj realne szanse na sukces. I my go osi¹gniemy podsumowuje Laszlo Rakasz. ¹cznie wroc³awskie zamówienie obejmuje dostawê 100 autobusów niskopod³ogowych Mercedes-Benz Citaro, w tym 58 w wersji solo i 42 w wersji przegubowej. Wszystkie autobusy bêd¹ wyposa one w silniki spe³niaj¹ce normê Euro 5 oraz kompletny system informacji pasa erskiej, monitoring i klimatyzacjê kabiny kierowcy. Mamy nadziejê, e Citaro sprawdzi siê idealnie we Wroc- ³awiu i w przysz³oœci Mercedes stanie siê partnerem MPK Wroc³aw w procesie odnowy floty. Zgodnie z planem ju za dwa lata wszystkie pojazdy spó³ki powinny mieæ mniej ni 10 lat. Najbli szy przetarg na nowe autobusy przewoÿnik og³osi w 2010 r. Spó³ka deklaruje, e chce kupowaæ pojazdy z klas maxi i mega w liczbie ok. 30 rocznie. ] BusKurier 1 (14)

4 Setra i PowerShift Pod koniec zesz³ego roku na drogach Badenii-Wirtembergii dziennikarze testowali unowoczeœnione Setry serii TopClass 400. Najwiêksze zainteresowanie wzbudza³a automatyczna skrzynia biegów PowerShift. > OSIEM BIEGÓW PowerShift ca³kowicie panuje nad obci¹ eniami wystêpuj¹cymi w eksploatacji nawet 24-tonowego pojazdu. Pierwsze szeœæ prze³o eñ pasuje do specyfiki jazdy w terenie zabudowanym, natomiast pozosta³e umo liwiaj¹ ekonomiczne rozwijanie najwy szych prêdkoœci. Nie jest to informacja niezbêdna do prowadzenia Setry, gdy uk³ad sterowania nie potrzebuje pomocy kieruj¹cego a przynajmniej nie w takim stopniu, jak automaty poprzedniej generacji. Rêczna kontrola niekiedy pomaga zaoszczêdziæ parê kropel paliwa na górskich drogach, na których mo e dochodziæ do tzw. mieszania biegami. PowerShift wczytuje siê w charakterystykê silnika i w mgnieniu oka za³¹cza bieg zapewniaj¹cy minimalne zu ycie paliwa, stosownie do obci¹ enia i po³o enia peda³u gazu. TU RZ DZI POWERSHIFT Szybkoœæ prze³¹czeñ decyduje o poziomie obrotów, z którego silnik rozpocznie wspó³pracê z napêdem, a w³aœciwie o d³ugoœci przerwy w przekazywaniu momentu obrotowego. Im krótszy czas za³¹czenia biegu, tym mniejsza 4 BusKurier 1 (14) 2008

5 TEST n Czy wiesz, e od uruchomienia produkcji TopCIass serii 400 w paÿdzierniku 2001 r. do paÿdziernika 2007 r. niemiecki rynek wch³on¹³ 1174 pojazdy tego typu, w³oski 464, austriacki 381, francuski 226, brytyjski 154, szwedzki 160, duñski 100, norweski 45, polski 49 i czeski 30. W tym samym czasie w Ameryce Pó³nocnej sprzedano ok. 700 Setr. Setra S417HDH przygotowana dla przewoÿników z USA i Kanady. Wydawa³o siê, e standard oferowany przez autokary marki Setra osi¹gn¹³ najwy szy poziom. PowerShift, automatycznie sterowana skrzynia biegów, mo e go jeszcze podwy szyæ. Joystick PowerShift Po dwóch stronach dÿwigni znajduj¹ siê przyciski. Naciœniêcie lewego z równoczesnym pchniêciem dr¹ ka, za³¹cza bieg do ruszania z miejsca. Ten sam przycisk i poci¹gniêcie joysticka za³¹cza bieg wsteczny. Prawy przycisk za³¹cza luz. W czasie jazdy mo na korygowaæ zmianê biegów, popychaj¹c lub poci¹gaj¹c dr¹ ek joysticka. Przesuniêcie dr¹ ka w lewo prze³¹cza sterowanie automatyczne na rêczne (i na odwrót). 8-biegowy PowerShift i 12-biegowy AS Tronic marki ZF s¹ oferowane równolegle jako wyposa enie ponadstandardowe. strata prêdkoœci, a wiêc tak e paliwa, i wiêkszy komfort autokar g³adko przyspiesza (zwalnia), jak gdyby w napêdzie nie by³o sprzêg³a. Sprzêg³o jest wprawdzie na swoim miejscu, ale jego funkcja ogranicza siê do kontroli napêdu podczas ruszania i zatrzymywania. Zmiana prze³o eñ nastêpuje po elektronicznym dopasowaniu prêdkoœci obrotowych kó³ zêbatych. PowerShift wykorzystuje do tego modu³ sterowania silnikiem, a tak- e specjalny hamulec wa³ka poœredniego przek³adni i klapê w kolektorze wydechowym. Niepotrzebne s¹ ju synchronizatory ani wysprzêglanie, natomiast do redukcji prze- ³o enia automat musi podnieœæ obroty silnika, czyli dokonaæ tzw. przegazówek. Praktyki takie by³y potêpiane w szko³ach ekonomicznej jazdy za niepotrzebne zwiêkszanie zu ycia paliwa (dotyczy³o to zsynchronizowanych skrzyñ biegów). Oczywiœcie PowerShift te nie robi tego za darmo, ale w bilansie oszczêdnoœci straty na zmianach biegu s¹ niewspó³miernie ma³e. Ponadto zwiêkszenie obrotów przygotowuje silnik i jego turbosprê arkê na podjêcie obci¹ enia, a pasa erom oszczêdza przypadkowych szarpniêæ. ] Dariusz Druka³a, redaktor pisma Polski Traker BUS BusKurier 1 (14)

6 n PREMIERA Nowa Setra jest wykorzystywana przez firmê Nadgoplañska Komunikacja Autobusowa zarówno do regularnych przewozów pasa erskich, jak i zagranicznych wyjazdów okazjonalnych. Pierwsza taka Setra Pod koniec marca br. firma NKA Kruszwica odebra³a pierwsz¹ w Polsce miêdzymiastow¹ Setrê S412 ÜL. > TEN WYJ TKOWO ZGRABNY i piêkny auto- bus bêdzie wykorzystywany przez nadgoplañsk¹ firmê zarówno do regularnych przewozów pasa erskich, jak i zagranicznych wyjazdów okazjonalnych. To wyj¹tkowo uniwersalny pojazd, który mo e obs³ugiwaæ linie w komunikacji lokalnej oraz byæ wizytówk¹ firmy podczas zagranicznych woja y mówi Grzegorz Arent, szef firmy Nadgoplañska Komunikacja Autobusowa. Do tej pory kupowali my tylko autobusy miêdzymiastowe polskiego producenta, jednak wraz z rozwojem firmy postanowili my nabyæ pojazd z wy szej pó³ki, który jednak pasowa³by do naszego profilu. Wybór pad³ na Setrê S412 ÜL, która spe³nia nasze marzenia zarówno o wysokiej jako ci, jak i pe³nej wszechstronno ci zastosowania zachwala nowy nabytek Grzegorz Arent. 6 BusKurier 1 (14) 2008 Miejsce pracy kierowcy jest ergonomicznie rozplanowane i zpewnia komfort prowadzenia pojazdu nawet przy d³u szych trasach. Dane techniczne Setry S412 ÜL dla NKA Kruszwica 260 kw / 354 KM d³ugo æ/szeroko æ/wysoko æ [mm]: silnik: maks. moment: pojemno æ: skrzynia biegów: x 2550 x 3175 OM 457 hla 220 kw / 299 KM 1250 Nm (1100 obr/min) cm3 6-biegowa MB GO 190

7 Setra S412 ÜL przy d³ugoœci prawie 11 metrów zabiera na pok³ad 84 pasa erów, w tym 49 na miejscach siedz¹cych. Na dole: Standardowo Setra S412 ÜL wyposa ana jest w 12-litrowy silnik OM 457 hla o mocy 220 kw (299 KM). W wersji dla NKA Kruszwica zastosowano mocniejsz¹ jednostkê o mocy 260 kw ( 354 KM). Setra S412 ÜL przy d³ugoœci prawie 11 metrów zabiera na swój pok³ad ³¹cznie 84 pasa erów, w tym 49 na miejscach siedz¹cych. To oznacza, e liczba miejsc w przypadku d³u szych, turystycznych wypadów jest podobna jak w wersjach 12-metrowych ComfortClass czy TopClass. Natomiast podczas pracy liniowej mo e dodatkowo zabraæ 35 osób na miejscach stoj¹cych. Cieszê siê, e prze³amaliœmy zerowe konto w sprzeda y rodziny MultiClass 400 w Polsce mówi Jerzy Fo³da, dyrektor sprzeda y Setry. Osobiœcie bardzo podoba mi siê ten autobus i bêdziemy chcieli pokazywaæ go wszystkim naszym klientom. Jestem pewien, e wielu przewoÿników, gdy przejedzie siê tym pojazdem i z bliska pozna jego uniwersalnoœæ, zapragnie go kupiæ. Myœlê, e po prostu ten autobus trzeba bezpoœrednio poznaæ, eby doceniæ jego zalety przekonuje Jerzy Fo³da. Dodajmy, e pasa erowie ju doceniaj¹ now¹ Setrê. Kiedy jedziemy np. na trasie Inowroc³aw Katowice, to ludzie od razu siê uœmiechaj¹ po wejœciu do autobusu opowiada Waldemar Mañkowski, kierowca NKA Kruszwica. To naprawdê sama przyjemnoœæ prowadziæ taki autobus. OP ACALNOŒÆ NA CA EJ LINII Obecnie ca³a rodzina MultiClass liczy sobie siedem modeli. Najmniejszy jest w³aœnie model S412 ÜL. Dziêki swoim kompaktowym rozmiarom model ten jest idealnie przystosowany do obs³ugi regularnej komunikacji na liniach o trudnych warunkach topograficznych ze stromymi podjazdami i w¹skimi drogami. St¹d zreszt¹ jego popularnoœæ w krajach alpejskich. Pozosta³e modele wchodz¹ce w sk³ad rodziny MultiClass 400 to: dwuosiowe modele S415 ÜL o d³ugoœci 12,2 m i S416 ÜL o d³ugoœci 13,04 oraz trzyosiowe: S417 ÜL o d³ugoœci 14,45 m i S419 ÜL o d³ugoœci 14,98 m. Du a pojemnoœæ baga ników podpod³ogowych, wygodne fotele oraz d³uga lista wyposa enia dodatkowego (m.in. kuchnia, toaleta i uk³ad klimatyzacyjny) powoduj¹, e pojazdy te nadaj¹ siê do mieszanej eksploatacji na liniê i na wycieczkê. A kiedy potrzebny jest autobus niskopod³ogowy z rodziny MultiClass, mo emy wybraæ dwa dwuosiowe pojazdy: S415 NF o d³ugoœci 11,95 m i S416 NF o d³ugoœci 13,01 m. Przy zastosowaniu opon 11 R 22,5 oferuj¹ one pod³ogê na wysokoœci zaledwie 360 mm, co umo liwia bezpoœredni wjazd wózkiem do pojazdu z wysepki przystankowej. ] BusKurier 1 (14)

8 Mercedes-Benz CapaCity lub jak go nazwali warszawscy pasa erowie - Cygaro, by³ testowany przez 6 dni roboczych na mocno obci¹ onej linii E-4, a podczas dwóch weekendów na linii 510 do Dworca Centralnego. Test CapaCity w Warszawie 15 stycznia br. odby³a siê pierwsza w Polsce prezentacja niskopod³ogowego, czteroosiowego autobusu Mercedes-Benz CapaCity. Nastêpnie przez 10 dni pojazd by³ testowany na sto³ecznych liniach. > NOWA PROPOZYCJA MERCEDESA dla Warszawy to otwarcie te nowego rozdzia³u w rozwoju autobusów miejskich o bardzo du ej pojemnoœci. CapaCity ³¹czy w sobie typowe zalety zarówno autobusu (ekonomika i elastycznoœæ), jak i tramwaju (zdolnoœæ przewo- enia du ej liczby pasa erów). To wrêcz idealny œrodek transportu dla systemów Szybkiej Komunikacji Autobusowej (BRT), które staj¹ siê coraz bardziej popularne w ca³ej Europie. O tego typu komunikacji autobusowej zaczyna równie myœleæ stolica Polski. Kilkanaœcie wielkopojemnych pojazdów przyda³oby siê Warszawie mówi Leszek Ruta, dyrektor sto³ecznego Zarz¹du Transportu Miejskiego. Nie jest to jednak dla nas priorytetowe zadanie. Na dziœ potrzebne s¹ nam przede wszystkim nowe autobusy standardowe. Ponadto staramy siê efektywniej wykorzystaæ istniej¹ce linie i dlatego niedawno uruchomiliœmy komunikacjê minibusami. Prezes ZTM stanowczo odrzuca sugestie, e autobusy o bardzo du ej pojemnoœci mog³yby staæ siê alternatyw¹ dla tramwajów. Nie rezygnujemy z budowy nowych linii tramwajowych w naszym mieœcie. Jeœli Warszawa kupi wielkopojemne autobusy takie jak Mercedes-Benz CapaCity to nie zamiast metra czy tramwajów, ale jako ich uzupe³nienie, np. na trasie na Bia³o³êkê czy do Piaseczna t³umaczy Leszek Ruta. JAZDA CYGAREM Mercedes-Benz CapaCity lub jak go nazwali warszawscy pasa erowie Cygaro, by³ testowany przez 6 dni roboczych na mocno obci¹ onej linii E-4, a podczas dwóch weekendów na linii 510 do Dworca Centralnego. Wstêpnie test tego autobusu oceniamy bardzo dobrze powiedzia³ nam Adam Stawicki, rzecznik spó³ki Miejskie Zak³ady Autobusowe, która sprawdza³a CapaCity w Warszawie. Jest jednak za wczeœnie, aby móc jednoznacznie wypowiedzieæ siê np. na temat zebranych wyników eksploatacyjnych i porównywaæ je z eksploatowanymi przez nas innymi autobusami. Na tego typu oficjalne rezultaty musimy poczekaæ do po³owy maja zaznacza rzecznik MZA. W tym roku przewoÿnik chce ponadto przetestowaæ inne konstrukcje tego typu dostêpne na rynku. Obecnie prowadzone s¹ roz- 8 BusKurier 1 (14) 2008

9 Wydarzenia n mowy, aby ci¹gn¹æ do Warszawy tak oryginalne pojazdy, jak dwuprzegubowy Phileas z koncernu VDL oraz czteroosiowy pojazd marki Vossloh Kiepe. Jednak ju mo na powiedzieæ, e testowany Mercedes zosta³ wysoko oceniony przez kierowców MZA przede wszystkim za ³atwo æ manewrowania nim nawet w gêstym ruchu ulicznym. Z racji tylnej osi skrêtnej, kierowanie i wchodzenie w zakrêt jest ³atwiejsze w CapaCity ni w autobusach przegubowych, nie mówi¹c ju o piêtnastometrowych relacjonuje Adam Stawicki. Dobrze by³o oceniane tak e przyspieszenie autobusu. Ten element plus naprawdê rewelacyjna skrêtno æ pojazdu spowodowa³y, e Mercedes przypad³ od razu do gustu warszawskim kierowcom MZA. Ich zdaniem pojazdem o pojemno ci do 194 pasa erów i d³ugo ci prawie 20 metrów kieruje siê równie ³atwo jak innymi znacznie krótszymi autobusami. To znakomita recenzja mówi Adam Stawicki. PATRZ C W PRZYSZ O Æ Jedynym problemem, jaki powsta³ podczas testów CapaCity w Warszawie, by³a czu³a fotokomórka w tylnych drzwiach, która uniemo liwia³a ruszenie pojazdu. By³o to spowodowane zbyt du ¹ liczb¹ pasa erów, którzy chcieli jechaæ CapaCity, niekiedy prze- puszczaj¹c jad¹ce wcze niej, mniej atrakcyjne pojazdy. W efekcie powsta³ t³ok i niektórzy pasa erowie opierali siê o drzwi a tego nowoczesne urz¹dzenia dbaj¹ce o bezpieczeñstwo podró nych nie chcia³y zaakceptowaæ. Je eli CapaCity pojawi siê na sta³e w Warszawie, trzeba bêdzie zmieniæ nawyki Podczas wywiadów przeprowadzonych z pasa erami mo na odnie æ wra enie, e CapaCity bardzo spodoba³ siê warszawiakom. Elegancki, nowoczesny i przestronny to najczê ciej padaj¹ce opnie na jego temat. No i Mercedes. Wiêkszo æ z pytanych pasa erów bardzo chcia³a, aby na sta³e zago ci³ na linii E-4. I tak byæ mo e siê stanie. Obecnie sto³eczny przewo nik deklaruje chêæ zakupu 10 takich pojazdów, które mia³yby woziæ pasa erów na obci¹ onych liniach do Tarchomina, czy Piaseczna. Pojazdy te s¹ przede wszystkim bardziej pojemne, a co za tym idzie spó³ka zaoszczêdzi na paliwie mówi dyrektor MZA Mieczys³aw Magierski. Decyzja o og³oszeniu przetargu zapadnie po opracowaniu wyników testu CapaCity. Wówczas oka e siê, czy ju niebawem bêdziemy po Warszawie je dziæ dwudziestometrowymi autobusami. ZD YÆ PRZED EURO 2012 Plany zakupu autobusów dwudziestometrowych wpisuj¹ siê w coraz bardziej realne przygotowania warszawskiej komunikacji Du e jest piêkne! Test CapaCity to kolejny przystanek na trasie jego europejskiego tournee. Wcze niej pojazd zawita³ m.in. do Bratys³awy. do Mistrzostw Europy w Pi³ce No nej EURO Jak zapowiedzia³ Mieczys³aw Magierski do tej imprezy MZA zakupi a 700 nowych autobusów. Ostatni stary Ikarus zostanie skasowany w 2012 r., jeszcze przed pierwszym meczem na Stadionie Narodowym obiecuje warszawiakom szef spó³ki. Pierwszy efekt tych zapowiedzi bêdziemy mogli zobaczyæ ju nied³ugo. W kwietniu br. powinien zostaæ rozstrzygniêty przetarg na dostawê 150 nowych autobusów, w tym 70 klasy maxi i 80 przegubowców klasy mega. To najwiêkszy jednorazowy zakup autobusów od 2001 roku, a jego szacowana warto æ to 150 mln z³. Oczywi cie EvoBus Polska bierze w nim udzia³, oferuj¹c klasyczne wersje Citaro. Na awangardowe CapaCity przyjdzie jeszcze czas. ] Warszawscy kierowcy docenili przyspieszenie autobusu oraz jego rewelacyjn¹ skrêtno æ. Ich zdaniem CapaCity o pojemno ci do 194 pasa erów i d³ugo ci prawie 20 metrów kieruje siê równie ³atwo, jak innymi znacznie krótszymi pojazdami. BusKurier 1 (14)

10 n Technika Piêæ rewolucji Citaro ENR i EBS (4) Nowa generacja autobusów Mercedes Citaro oferuje wiele nowoczesnych rozwi¹zañ. Przedstawiliœmy ju silniki BlueTec Euro 4/5, niezale ne zawieszenie osi przedniej, system antykorozyjnego zabezpieczenia kad³uba. Teraz czas na nowinki w zawieszeniu pneumatycznym i uk³adzie hamulcowym. Autobusy miejskie Citaro standardowo wyposa ane s¹ w hamulce tarczowe uruchamiane przy pomocy elektronicznego uk³adu EBS, który wspó³dzia³a z uk³adami przeciwpoœlizgowymi ABS/ASR. Zawieszenie pneumatyczne Zawieszenie pneumatyczne z elektroniczn¹ regulacj¹ poziomu (ENR) sk³ada siê z jednego czujnika zadanej wartoœci w osi przedniej i dwóch czujników zadanej wartoœci w osi tylnej. 1. Uk³ad elektroniczny 2. Czujnik przemieszczenia 3. Zawór elektromagnetyczny 4. Miech zawieszenia pneumatycznego > JEDN Z NAJWA NIEJSZYCH ZALET autobusów Mercedes-Benz Citaro jest wysoki komfort podró owania dla pasa erów. To efekt zagospodarowania wnêtrza, wygodnych foteli, niezale nego zawieszenia osi przedniej, a tak e pneumatycznego zawieszenia ca³ego pojazdu. W tym ostatnim uk³adzie Mercedes wprowadzi³ nowatorskie rozwi¹zanie elektroniczn¹ regulacjê poziomu (ENR). Uk³ad ten rejestruje ciœnienie w miechach i dostarcza informacji o obci¹ eniu autobusu i jego rozk³adzie. Podczas wzrastaj¹cego obci¹ enia pasa erami ugiêcie siê miechów jest ka dorazowo wyrównywane. System zaczyna dzia³aæ tylko wtedy, gdy pojawi siê odchylenie od zadanego poziomu. Je eli podczas jazdy wyst¹pi odchylenie od zadanej wartoœci, regulacja poziomu w³¹cza 10 BusKurier 1 (14) 2008

11 Technika n Uk³ad steruj¹cy EBS 1. Uk³ad steruj¹cy EBS 2. Zasobnik powietrza (aluminium) 3. Hamulce tarczowe 4. Modulator osi 5. Zawór dodatkowy 6. Zawór elektromagnetyczny uk³adu ABS (dwa na osi przedniej, po jednym na ko³o) 7. Czujnik liczby obrotów 8. Czujnik ok³adzin hamulcowych 9. Czujnik si³y hamowania 10. Zawór proporcjonalny siê, gdy rejestruj¹cy to odchylenie sygna³ z czujnika trwa d³u ej ni 60 sekund. Dodajmy, e podczas regulacji uwzglêdniana jest tak e prêdkoœæ pojazdu. Natomiast je eli odchylenie od zadanej wartoœci pojawi siê podczas postoju, korekta poziomu nastêpuje po up³ywie ustawionego indywidualnie przez u ytkownika czasu. System ENR dzia- ³a zupe³nie poza kierowc¹, który nie ma na niego adnego wp³ywu. Zostaje tylko powiadomiony o za³¹czeniu lub od³¹czeniu ENR poprzez odpowiedni piktogram na wyœwietlaczu na desce rozdzielczej. KOMFORTOWO I BEZPIECZNIE We wszystkich autobusach Mercedes-Benz Citaro standardowo montuje siê elektroniczny uk³ad hamulcowy (EBS), który identyfikuje stan zagro enia poprzez ocenê szybkoœci i si³y nacisku na peda³ hamulca. Umo liwia on znacz¹ce skrócenie drogi hamowania dziêki eliminacji opóÿnienia wynikaj¹cego ze sterowania przewodami pneumatycznymi. Ponadto zapewnia równomierne zu ycie klocków hamulcowych, co oznacza rzadsze wizyty w warsztacie. W tym zadaniu wykorzystuje równie hamowanie silnikiem i retarderem. W idealnej sytuacji ca³a si³a hamowania powinna pochodziæ z hydrodynamicznego zwalniacza. Kiedy jednak retarder nie jest ju w stanie zapewniæ po ¹danego opóÿnienia, uk³ad EBS automatycznie prze³¹cza dzia³anie na hamulec zasadniczy. Warto zaznaczyæ, e w razie awarii elektropneumatycznych obwodów sterowania hamulce uruchamiane s¹ dodatkowym, czysto pneumatycznym uk³adem w trybie awaryjnym. zawiera w sobie równie hamulce przystankowy i postojowy. Pierwszy z nich dzia- ³a na oœ napêdzan¹ i oœ œrodkow¹ (w autobusach przegubowych) i jest on uruchamiany bezdÿwigniowo poprzez zawór po lewej stronie konsoli bocznej. Natomiast hamulec przystankowy dzia³a na wszystkie osie przy prêdkoœci poni ej 3 km/godz. W porównaniu z hamulcem postojowym zu ywa on mniej sprê onego powietrza, a dziêki ni szemu ciœnieniu powietrza (2 bary) u ytego do uruchamiania, oszczêdza siê ok³adziny hamulcowe. Hamulec przystankowy zaleca siê stosowaæ podczas krótkiego zatrzymania. Uwaga nie mo e byæ on u ywany przy nachyleniu lub spadku ponad 15%. Hamulec przystankowy automatycznie za³¹czy siê kiedy: jedne lub wiêcej drzwi s¹ otwarte (drzwi nr 1 mo na od³¹czyæ), uruchomiona jest funkcja kneeling i wysuniêtej rampy elektrycznej. Na zakoñczenie kilka s³ów o zabezpieczeniach w razie uszkodzenia przewodów rurowych. W przypadku defektu uk³adu zasilania sprê ynowego si³ownika hamulcowego sprê onym powietrzem, nastêpuje utrata ciœnienia i w konsekwencji zablokowanie kó³. W modelach Citaro seryjnie montuje siê zabezpieczenie w razie uszkodzenia przewodów rurowych, które umo liwia bezpieczne kontynuowanie jazdy a do momentu usuniêcia usterki w warsztacie. ] DODATKOWE ZABEZPIECZENIA Uk³ad hamulcowy, oprócz omówionych elementów hamulca zasadniczego i retardera, W autobusach Citaro montuje siê seryjnie hamulce tarczowe KNORR typu SB/N 7 i bezazbestowe klocki hamulcowe TEXTAR typ T BusKurier 1 (14)

12 n Historia Powojenna historia autobusów Mercedes-Benz w Polsce W historii PRL-u autobusy Mercedes-Benz pojawi³y siê stosunkowo póÿno na pocz¹tku lat 70. wraz z pierwszymi PEWEX-ami oraz s³u bowymi Mercedesami i Peugeotami.z Wraz z dekad¹ Gierka we flocie Biura Podró y ORBIS pojawi³o siê kilkadziesi¹t luksusowych autobusów marki Mercedes i drugie tyle mikrobusów. > ZARAZ PO II WOJNIE ŒWIATOWEJ rolê autobusów w Polsce pelni³y najczêœciej unrrowskie ciê arówki (g³ównie amerykañskie) i nigdzie nie znaleÿliœmy œladu u ytkowania autobusów Mercedes-Benz. Dopiero w 1957 roku na Targach Poznañskich wœród samochodów osobowych Mercedes -Benz zaprezentowa³ tak e jeden autobus najpewniej by³ to model Mercedes-Benz O O jego dalszych dziejach nic nie wiemy a jest bardzo prawdopodobne, e pojazd z ekspozycji pozosta³ w Polsce. Mo e ktoœ z Czytelników zna jego losy? W 1970 roku, po siermiê nych gomu³kowskich rz¹dach, nasta³a dekada Gierka. By³y to nadal rz¹dy komunistów, jednak próbuj¹cych przekonaæ do siebie spo³eczeñstwo, a tak e nawi¹zaæ m.in. handlowe kontakty z Zachodem. Pojawi³y siê sklepy PEWEX-u, urzêdy pañstwowe zaczê³y zamieniaæ s³u - bowe Wo³gi na Mercedesy i Peugeoty, a we flocie Biura Podró y ORBIS pojawi³o siê kilkadziesi¹t luksusowych autobusów marki Mercedes i drugie tyle mikrobusów. Wszystkie z trójramienn¹ gwiazd¹ na masce. S³u y³y one g³ównie do obs³ugi zagranicznych turystów, którzy w ramach polskiego otwarcia na Zachód zaczêli licznie przybywaæ do naszego kraju. Wówczas Europa Zachodnia zaczê³a interesowaæ siê Polsk¹. Ruch turystyczny w przeci¹gu 2-3 lat wzrós³ kilkakrotnie i wymusi³ wprowadzenie nowych standardów. Wœród przybywaj¹cych goœci pojawiali siê równie ci najbardziej po ¹dani dewizowi turyœci, a klienta dewizowego wstyd by³o woziæ rodzimym autobusem. Dlatego Biuro Podró- y ORBIS zosta³o niejako zmuszone do kupienia pojazdów o wy szym, zachod- 12 BusKurier 1 (14) 2008

13 Iran Khodro W latach 70. producentem autobusów Mercedes- Benz O 303 dla Orbisu by³a irañska fabryka pojazdów osobowych i u ytkowych Iran Khodro. Obecnie to najwiêkszy irañski producent samochodów w Iranie oraz na ca³ym Bliskim Wschodzie. Roczna produkcja to oko³o pojazdów. Zreszt¹ samo s³owo khodro znaczy w tym regionie œwiata samochód. Firma zosta³a za³o ona w 1962 r. przez dwóch braci: Ahmada i Mahmouda Khanami. W 1979 r. zosta³a znacjonalizowana. Tutaj nadal produkowany jest kultowy irañski samochód Paykan, którego historia siêga lat 60. G³ównym produktem SA jednak s¹ nowoczesne samochody osobowe na bazie licencji z koncernem PSA Peugeot Citroën. Firma produkuje równie pojazdy u ytkowe, w tym tak- e autobusy niektóre z nich ca³y czas przypominaj¹ piêkne czasy O 303 Historia tych autobusów jest równie zawi³a jak ca³e lata 70. Wzglêdy ekonomiczne, a byæ mo e i polityczne spowodowa³y, e Orbis swoje pojazdy zakupi³ w Iranie, gdzie od lat 60. dzia³a³a montownia m.in. autobusów Mercedes -Benz Iran Khodro. nioeuropejskim standardzie. I tak w Polsce pojawi³y siê nowe autobusy Mercedesa. MERCEDESY Z BLISKIEGO WSCHODU Historia tych autobusów jest równie zawi- ³a jak ca³e lata 70. Wzglêdy ekonomiczne, a byæ mo e i polityczne spowodowa³y, e Orbis swoje pojazdy zakupi³ w Iranie, gdzie od lat 60. dzia³a³a montownia m.in. autobusów Mercedes-Benz Iran Khodro. I to w³aœnie tutaj wyprodukowano dla Orbisu kilkadziesi¹t turystycznych modeli O 303. Przy tak du ym zamówieniu Irañczycy zobowi¹zali siê wybudowaæ w Warszawie stacjê obs³ugi dla tych pojazdów. Jednak nic z tego nie wysz³o. W 1979 roku wybuch³y w Iranie zamieszki, których efektem by³o obalenie szacha Pahlawiego i zerwanie wszelkich kontaktów z Zachodem, w tym równie handlowych. Tutaj jednak zadzia³a³ wrodzony pragmatyzm Polaków, którzy odbieraj¹c autobusy, zakupili do nich tyle czêœci zamiennych, ile zmieœci³o siê w lukach baga owych. Jak pokaza³a historia to posuniêcie okaza³o siê w 100% trafne SMUTNY KONIEC Po dotarciu do Polski Mercedesy przez dobre kilka lat wozi³y zagranicznych turystów po najciekawszych miejscach w naszym kraju. Nie by³o na co narzekaæ autokary by³y nowe, a ich wyposa enie na wysokim poziomie. I pewnie s³u y³yby jeszcze d³ugo, gdyby nie stan wojenny. Po grudniu 1981 roku wszelki ruch turystyczny zupe³nie zamar³. Turystyczne autobusy posz³y na parking, oczekuj¹c na lepsze czasy. Niestety, po pewnym czasie w³adze wojskowe przypomnia- ³y sobie o flocie Mercedesów z Orbisu i wcieli³y je do taboru Miejskich Zak³adów Komunikacji w Warszawie. Autobusy zaczê³y jeÿdziæ na liniach miejskich. To by³o dla nich zabójstwo. W ci¹gu kilku miesiêcy pasa- erowie doprowadzili luksusowe autobusy do op³akanego stanu. Stopieñ zdewastowania by³ ogromny i by³ to w zasadzie pocz¹tek koñca tych pojazdów. Ostatecznie zosta- ³y one zwrócone Orbisowi, ale to nie by³y ju te same luksusowe autobusy turystyczne, które kilka miesiêcy wczeœniej pokazywa³y turystom najpiêkniejsze zak¹tki Polski. ] Tomasz Szczerbicki Nowoczesne elementy wyposa enia Mercedesów O 303 w barwach Orbisu. Konferencyjne ustawienie siedzeñ, wygodne fotele z zag³ówkami i minibarek to by³a rewolucja! Do kierowania Mercedesami wybierano najlepszych kierowców. Wówczas by³o to zaszczyt jeÿdziæ tak nowoczesnymi autobusami. BusKurier 1 (14)

14 n Aktualnoœci Pierwsze Intouro w Polsce Œwidnicka firma Guliwer odebra³a pierwsze miêdzymiastowe autobusy Mercedes-Benz Intouro. Pierwsze miêdzymiastowe autobusy Mercedes-Benz Intouro w Polsce je d ¹ w barwach firmy Guliwer ze Œwidnicy. > Pierwsza prezentacja Intouro mia³a miejsce podczas targów TRANSEXPO Nie minê³o pó³ roku, a ju kilka z tych uniwersalnych autobusów jeÿdzi po naszych dro- gach. Pierwszym odbiorc¹ a piêciu miêdzymiastowych Mercedesów zosta³a œwidnicka firma Guliwer, która wykorzystuje je w regularnej komunikacji na liniach: Wroc- ³aw Œwidnica i Wroc³aw Wa³brzych. Podjêliœmy decyzjê o podniesieniu jakoœci naszych us³ug i st¹d inwestycja w nowoczesne i komfortowe autobusy Intouro mówi Wanda Kotowicz z firmy Guliwer. Jak dot¹d, jesteœmy z nich zadowoleni, a szczególnie podoba nam siê ich uniwersalnoœæ i mo liwoœæ obs³ugi okazjonalnych przewozów turystycznych. Najnowsze autobusy Guliwera zosta³y wyposa one m.in. w klimatyzacjê, odchylane fotele, podwójne szyby, a ich pojemnoœæ to 55 miejsc siedz¹cych oraz 27 stoj¹cych. Wszechstronnoœæ zastosowania to wizytówka Intouro mówi Jacek Kroczak-Siwicki z dzia³u sprzeda y Mercedes-Benz. Ponadto klienci ceni¹ w nich prostotê i lekkoœæ samej konstrukcji, du y baga nik podpod³ogowy o pojemnoœci 4,7 m 3, kataforetyczne zabezpieczenie oraz ekonomiczne silniki MB OM 926 LA o pojemnoœci 7,2 litra i mocy 286 KM. Ponadto cena pojazdu jest dostosowana do portfela polskich przewoÿników i pozwala konkurowaæ z ofert¹ krajowych producentów. To recepta na sukces Intouro podsumowuje Jacek Kroczak- Siwicki. Warto przypomnieæ, e w zesz³ym roku czeska firma ICOM Transport zamówi³a ³¹cznie a 600 tego typu pojazdów, w tym 80 ju zosta³o dostarczonych. Teraz czas na Polskê. ] Kolejne Mercedesy dla Czêstochowy W marcu br. do floty MPK Czêstochowa dotar³y kolejne Citara tym razem 10 egzemplarzy. Dziesiêæ nowych Mercedesów Citaro do³¹czy³o w tym roku do floty MPK Czêstochowa. > Nowe pojazdy do³¹cz¹ do 19 Mercedesów zakupionych przez MPK w ostatnich dwóch latach, w tym 8 przegubowych Conecto G oraz 11 Citaro. Dziêkujemy za solidnoœæ i terminowoœæ powiedzia³ podczas prezentacji pojazdów Tadeusz Wrona, prezydent Czêstochowy. Nasza wspó³praca z EvoBus Polska rozpoczê³a siê dwa lata temu i uk³ada siê znakomicie. Marka Mercedes jest ju znana w Czêstochowie i pasa erowie lubi¹ jeÿdziæ tymi autobusami. Nowe Citara ró ni¹ siê od egzemplarzy zakupionych przez MPK Czêstochowa w 2006 roku przede wszystkim uk³adem napêdowym. Zastosowane najnowsze silniki OM457 hla spe³niaj¹ normê Euro 4 i s¹ to pierwsze tak ekologiczne silniki w taborze przewoÿnika. Ponadto w pojazdach zastosowano niezale ne przednie zawieszenie, nowe stanowiska kierowców, a tak e zmodernizowan¹ œcianê przedni¹. Kierowcy MPK s¹ bardzo zadowoleni z nabytku. Twierdz¹, e przejœcie z 18-letnich autobusów na nowe Citaro to jak przesiadanie siê z malucha na Mercedesa klasy C. ] 14 BusKurier 1 (14) 2008

15 Setra Road Show kwietnia br. w piêknym otoczeniu pa³acu w Izbicku odby³a siê prezentacja nowych autokarów Setra. > Licznie przybyli goœcie mogli zobaczyæ szeœæ autobusów Setra pochodz¹cych z trzech segmentów: MultiClass z premierowym modelem S412 ÜL wystêpuj¹cym równie w wersji demo oraz drugim w barwach polskiego przewoÿnika NKA Kruszwica; ComfortClass z dwuosiowym modelem S416 GT-HD o d³ugoœci 13 metrów; TopClass najliczniej reprezentowany przez modele: piêtrowy S431 DT i trzyosiowy S416 HDH, który wyst¹pi³ w Izbicku zarówno w starszej, jak i najnowszej wersji. I to w³aœnie premiera tego autobusu by³a najwa niejszym wydarzeniem spotkania. Myœl¹ przewodni¹ przy projektowaniu zmodernizowanych pojazdów TopClass by³o ograniczenie do minimum zmian stylistycznych, a maksymalne poprawienie bezpieczeñstwa i obs³ugi. Najwa niejsze zmiany w tej rodzinie dotycz¹ instalacji elektrycznej i ekranu deski rozdzielczej. Dla poprawienia komfortu jazdy zmieniono przednie zawieszenie i wprowadzono dodatkowo niezale ne zawieszenie trzeciej osi. Nie zapomniano równie o zabezpieczeniu miejsc pracy kierowcy i pilota. Dziêki wyd³u eniu przedniego zwisu o 20 cm wprowadzono tutaj dodatkowe wzmocnienia. ] 11 kwietnia br. w pa³acu w Izbicku odby³a siê impreza Setra Road Show, podczas której zaprezentowano najnowsz¹ wersjê trzyosiowej Setry S416 HDH. Targi autobusów u ywanych IGOM 2008 Tegoroczna Gie³da Autobusów U ywanych IGOM 2008 przyci¹gnê³a ponad 2000 osób, które tutaj szuka³y autobusów oraz spotyka³y starych znajomych. > Oko³o 2100 klientów z 21 europejskich krajów uczestniczy³o w XV Miêdzynarodowych Targach Autobusów U ywanych (IGOM), które odby³y siê na terenie Neu-Ulm w dniach 4-6 stycznia 2008 r. Mimo braku obecnie na rynku wtórnym wiêkszej liczby u ywanych autobusów i utrzymuj¹cego siê ca³y czas wysokiego popytu, po³¹czone si³y Centrum Pojazdów U ywanych Setry (GWC) oraz niezale nych dealerów, dystrybutorów Setry oraz filii EvoBus zdo³a³y zgromadziæ atrakcyjn¹ ofertê ok. 200 autobusów i autokarów. Ponad 70 u ywanych pojazdów oraz 7 nowych autokarów Setra zosta³o sprzedanych bezpoœrednio na targach. W tym roku zaproponowaliœmy naszym klientom indywidualny dojazd na gie³dê i nasz¹ opiekê na miejscu mówi Jerzy Fo³da, dyrektor sprzeda y Setry. Po raz kolejny nasi przewoÿnicy spisali siê na medal i kilka atrakcyjnych autobusów w dobrej cenie trafi³o do Polski dodaje z zadowoleniem. Jak podkreœli³ podczas imprezy Erich Weinstock, szef Centrum Pojazdów U ywanych Setry, z roku na rok gie³da przyci¹ga coraz wiêcej klientów z Europy Wschodniej, szczególnie widoczny jest aktywny udzia³ przedstawicieli krajów nadba³tyckich. ] BusKurier 1 (14)

16

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! Scania w Polsce MAGAZYN NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! OD WYDAWCY Byæ blisko, by poznaæ oczekiwania klientów Drodzy Czytelnicy, Nie mamy w¹tpliwoœci, e aby spe³niaæ oczekiwania klientów, u

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40)

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Fina³ konkursu Top Team 2007 OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Rekordowy rok Str. 4-9 Aktualnoœci Najlepsi na œwiecie Str. 10-11 Aktualnoœci

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI

Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI Zenon Go³¹b Czekanie na majówkê najomy postanowi³ sprzedaæ samochód,

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców OFF-ROAD. z c o wsz s c au

KATALOG. dla kierowców OFF-ROAD. z c o wsz s c au [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] z c o wsz s c au C êœ i d Y tki h t R E K L A M A ARHER ul. Kapelanka 40 tel. 12/ 261 00 77 szczegó³y strona 3 ISSN 1429-7078 wyd.a nr 5 (223) MAJ 2011

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE KWARTALNIK NR 2/2007 PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE SZANOWNI PAÑSTWO Kurnik - Poradnik Inwestora Nr

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2002 NR 4/28 VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 ODJECHAå NÓWKÑ ZDÑ Yå NA CZAS GALA Z VOLVO W aêciwa ekonomika transportu opiera

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 3 (91), rok dziesi¹ty lipiec-wrzesieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

euroinfo Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej Siatkówki! Dlaczego wieje wiatr?

euroinfo Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej Siatkówki! Dlaczego wieje wiatr? euroinfo Zabierz mnie N do domu! asz magazyn jest dla Ciebie Magazyn pasa erów Nr 2 (2) sierpie 2011 Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Dlaczego wieje wiatr? Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu 10 CHEMICY SZKLARZE CERAMICY PAPIERNICY FARMACEUCI PA DZIERNIK 2011 GÓRNICY NAFTY I GAZOWNICY PRACOWNICY PRZEMYS U LEKKIEGO PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY PALIW SEKRETARIAT PRZEMYS U CHEMICZNEGO SEKRETARIAT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Amadeus Polska Sp. z o.o.

Amadeus Polska Sp. z o.o. Amadeus Polska Sp. z o.o. Your technology partner Broszura informacyjna Spis treœci 1. Wstêp Zainspiruj siê 1 2. Historia dzia³alnoœci w Polsce i na œwiecie 3 3. Amadeus - Your technology partner 8 a.

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 3 INDEKS 345237 numer 4 (108), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY W POLSCE FIRMOWY SYSTEM SPRZEDA Y BEZPOŒREDNIEJ LEKÓW

PIERWSZY W POLSCE FIRMOWY SYSTEM SPRZEDA Y BEZPOŒREDNIEJ LEKÓW www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl ISSN 1233-2755 Vol. XVI Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (186-187) Czerwiec-Lipiec 2009 AMBASADOR FARMACJI Wydawnictwo Farmapress ICV 6,93 Czasopismo Aptekarskie ICV 3,72 Kontynuator

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo