Hoteli mamy więcej dzięki EURO We have got more hotels thanks to EURO raport rynek hotelarski report hotel market

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hoteli mamy więcej dzięki EURO 2012. We have got more hotels thanks to EURO 2012. raport rynek hotelarski report hotel market"

Transkrypt

1 229 Horwath HTL opracowanie raportu report development Hoteli mamy więcej dzięki EURO 212 We have got more hotels thanks to EURO 212 Rok 212, w którym nasz kraj wspólnie z Ukrainą był organizatorem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 212, to niezwykle interesujący okres nie tylko dla polskiej branży hotelowej. Decyzja odnośnie mistrzostw zapadła 18 kwietnia 27 w Cardiff, co oznacza, że Polska, jako jeden z organizatorów, miała pięć lat na wszelkie niezbędne inwestycje związane z przygotowaniem się do tego wydarzenia. Zmiany odczuwalne były w większości sfer gospodarczych, w tym także w hotelarstwie. Branża z założenia miała czerpać niemałe korzyści związane nie tylko z goszczeniem turystów podczas samej imprezy, lecz także z intensywnym rozwojem infrastruktury oraz promocją naszego kraju. Dlatego moment ten wydaje się dobrą okazją do zaprezentowania wpływu wyboru Polski jako gospodarza UEFA EURO 212 na rynek hotelowy w naszym kraju. Liczba hoteli i pokoi hotelowych w latach Number of hotels and hotel rooms in Rozwój hoteli w miastach wojewódzkich i poza nimi lata Development of hotels in capital cities of voivodeships and beyond these cities years * Liczba pokoi hotelowych / Number of hotel rooms Liczba hoteli / Number of hotels * 1424 Liczba hoteli w miastach wojewódzkich / Number of hotels in voivodeship cities Liczba hoteli w pozostałych miastach / Number of hotels in other cities Źródło / Source: HotelGuidebook 212, * prognozy Horwath HTL / Horwath HTL forecasts Źródło / Source: Hotel Guidebook 212, * Prognozy Horwath HTL / Horwath HTL forecasts Powyższy wykres, obejmujący lata , pokazuje okres dynamicznego wzrostu liczby nowych obiektów hotelowych w Polsce, który dotychczas wynosił przeciętnie 5% rocznie. Tak korzystna sytuacja, pomimo trwającego kryzysu gospodarczego, była w dużej mierze odzwierciedleniem decyzji inwestycyjnych podjętych jeszcze przed rokiem 28, kiedy to dostęp do finansowania bankowego był zdecydowanie łatwiejszy, a przedsiębiorcy poszukiwali nowych obszarów interesujących inwestycyjnie. Szacujemy, że jeśli chodzi o otwarcia nowych obiektów hotelowych wynik za rok 212 będzie lepszy niż ten z 211, co wiąże się bezpośrednio z chęcią uzyskania korzyści wynikających z mistrzostw UEFA EURO 212 (87 otwarć nowych obiektów w roku 211, w porównaniu z 92 otwarciami The year 212, in which our country was hosting the UEFA European Football Championship EURO 212 together with the Ukraine, was a very interesting period, and not only for the Polish hotel industry. The decision on organizing the championship was made on 18th of April 27 in Cardiff, which means that Poland, as one of the organizers, took five years for the necessary investments in preparation for this event. The changes were felt in most areas of business, including the hotel industry. Industry has assumed that considerable benefits may be derived not only from hosting tourists during the event itself, but also from the rapid development of infrastructure and promotion of the country. Therefore, the moment seems to be a good opportunity to be present the impact of choosing Poland to be the UEFA EURO 212 host on the hotel market in the country. The above mentioned period covering years , shows rapid growth in the number of new hotel facilities in Poland, which previously was at the average level of 5% per year. Such a favorable situation, despite the ongoing economic crisis, was largely a reflection of investment decisions taken before the year 28, when access to bank financing was much easier, and entrepreneurs were looking for new areas of interest for investments. We estimate that, when it comes to opening new hotels, the results for the year 212 will be better than the ones from 211, which is directly linked to a desire to obtain benefits from the UEFA EURO 212 (87 new facilities opening in 211, compared with 92 openings in

2 23 raport rynek hotelarski w całym roku 212). Przewidujemy również, że w roku 213 na rynku nastąpi niewielkie spowolnienie, co będzie wynikać z coraz trudniejszego dostępu do finansowania inwestycji hotelowych oraz dużej liczby otwarć w roku 212. Na podstawie sygnałów, jakie otrzymujemy z rynku, wynika, że banki bardziej wnikliwie oceniają wnioski kredytowe związane z projektami hotelowymi, a także coraz częściej oczekują wkładu własnego na poziomie 4% wartości inwestycji, a nierzadko i więcej. Ponadto w przypadku inwestorów niemających doświadczenia w branży hotelowej bywa wymagane pozyskanie marki międzynarodowej sieci hotelowej albo branżowego operatora, który będzie zarządzał obiektem, bazując na umowie dzierżawy lub o zarządzanie. Pozytywnym efektem zaostrzenia polityki kredytowej przez banki może być to, że zwiększy się na rynku liczba obiektów, które odniosą sukces biznesowy. Przede wszystkim miasta-gospodarze W roku 212 nastąpił szybki wzrost liczby hoteli otwieranych w miastach wojewódzkich o ponad 7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wśród najważniejszych inwestycji należy wymienić: Gdańsk: 4* Admirał (Żegluga Gdańska) i 4*Grand Cru, Sopot: 4* Mera Hotel & Spa (SwedeCenter), Warszawa: 4* Arkadia Royal, 3* Poleczki (Instytut Psychosomatyczny), 2* Ibis oraz 1* Ibis Budget (Orbis SA), Warszawa: 3* Holiday Inn Express (Warsaw Airport Hotel), Wrocław: 3* Campanile i 2* Premiere Classe (Starwood Capital Group), Kraków: 2* Ibis i 1*Ibis Budget (Orbis SA). W pozostałych miastach wojewódzkich były to: Świnoujście: 3* Hampton by Hilton (PBG Erigo), Międzyzdroje: Golden Tulip Międzyzdroje Residence (Qualia Development), Rzeszów: 4* Hilton Garden Inn (Develop Investment), Białystok: 3* hotel Esperanto (Casablanca Catering), Rzeszów: 5* hotel Bristol (Fasada Investment sp. z o.o.). W latach w miastach wojewódzkich (18 ośrodków miejskich, które są stolicami swoich województw, po dwa miasta z województwa kujawsko-pomorskiego i lubuskiego) odnotowano 57 otwarć obiektów hotelowych (skumulowany wzrost na poziomie 12%), w porównaniu ze 122 otwarciami w pozostałych lokalizacjach (skumulowany wzrost na poziomie 9,4%). Szybsze tempo wzrostu liczby hoteli w miastach wojewódzkich wynika zarówno z faktu postrzegania tych lokalizacji jako pewniejszych inwestycji, jak i otwarcia wielu hoteli poza stolicami województw w latach wcześniejszych. Obecnie zauważalny jest w tej ostatniej grupie wzrost liczby nieudanych inwestycji, co widać po hotelach wystawianych na sprzedaż. Duże zainteresowanie miastami wojewódzkimi wiąże się również ze wzrastającą liczbą hoteli sieciowych (obiekty będące członkami sieci hotelowej należą do sieci franczyzowej lub innego systemu zrzefull-year 212). We also expect that the market will know the slight slowdown in 213, which will follow from more and more difficult access to finance investments in hotels and a large number of openings in 212. Based on the signals we get from the market, it appears that the banks evaluate more thoroughly loan applications related to projects of hotels, and increasingly require the own contribution of 4% of investment value, and often more. Moreover, in case of investors with no experience in the hotel industry, obtaining an international hotel chain brand or industry operator who will manage the facility, based on the lease or management, is sometimes required. The positive effect of tightening credit policies by banks may be that the market will increase the number of facilities that will be successful in business. First of all, the host cities In 212 there was a rapid increase in the number of hotels opening in capital cities of voivodeships - more than 7% compared to the previous year. The most important investments include: Gdańsk: 4* Admirał (Żegluga Gdańska) and 4*Grand Cru, Sopot: 4* Mera Hotel & Spa (SwedeCenter), Warszawa: 4* Arkadia Royal, 3* Poleczki (Psychosomatic Institute), 2* Ibis and 1* Ibis Budget (Orbis SA), Warszawa: 3* Holiday Inn Express (Warsaw Airport Hotel), Wrocław: 3* Campanile and 2* Premiere Classe (Starwood Capital Group), Kraków: 2* Ibis and 1*Ibis Budget (Orbis SA). As for the other capital cities of voivodeships, these were: Świnoujście: 3* Hampton by Hilton (PBG Erigo), Międzyzdroje: Golden Tulip Międzyzdroje Residence (Qualia Development), Rzeszów: 4* Hilton Garden Inn (Develop Investment), Białystok: 3* hotel Esperanto (Casablanca Catering), Rzeszów: 5* hotel Bristol (Fasada Investment sp. z o.o.). The capital cities of voivodeships (18 cities that are capitals of their voivodeships, two cities in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship and Lubusz Voivodeship) reported 57 openings of hotels (cumulative growth of 12%), compared to 122 openings in other locations (cumulative growth of 9,4%) in the years Faster growth in the number of hotels in the provincial cities stems both from the fact that the perception of the location as a more reliable investment and the opening of many hotels outside the capital cities of voivodeships in previous years. Currently, increased number of failed ventures is noticeable in the latter group, as evidenced by the hotels offered for sale. Strong interest in capitals of it is noticeable in the latter group is also associated with an increasing number of chain hotels (objects that are members of a chain, belong to the franchise network or other system bringing hotels togeth-

3 231 szającego hotele, członkostwo przynosi im korzyści, głównie w postaci możliwości korzystania ze wspólnego systemu rezerwacyjnego) i sieci hotelowych (są to organizacje, które mają własną markę lub marki, które mogą być zarządzane przez tego samego właściciela lub korporację). Jest to grupa hoteli zrzeszonych, które stawiają przede wszystkim na pewne lokalizacje, często są to największe miasta. Przewidujemy, że w roku 213 kontynuowany będzie trend większej dynamiki wzrostu liczby hoteli w miastach wojewódzkich, w porównaniu z innymi obszarami. Najwięcej hoteli ma Kraków, ale... Kraków szczyci się największą liczbą hoteli wśród polskich miast, co związane jest z jego dominującym znaczeniem na polskiej mapie turystyki. Co więcej, Kraków i jego okolice są uważane za bardzo atrakcyjne miejsca do lokowania centrów BPO. Liczba hoteli w Krakowie nie przekłada się jednak na ich wielkość, a dominującą pozycję pod względem liczby pokoi hotelowych ma Warszawa (w roku 211 było tu ponad 2 pokoi hotelowych więcej niż w Krakowie). Warszawa jest ewenementem na skalę kraju, mając na uwadze fakt, że hotele sieciowe mają ponad 82-procentowy udział w stołecznym rynku (pod względem liczby posiadanych pokoi). Na taki wynik wpływ w dużej mierze mają bardzo duże obiekty, takie jak: Novotel Warszawa Centrum z 733 pokojami, hotel Marriott z 518 pokojami, Radisson Blu Sobieski Hotel z 435 pokojami, czy hotel Intercontinental z ponad 4 pokojami. Na tle badanych miast uwidacznia się także potencjał Łodzi, już zauważony przez inwestorów. Miasto to, trzecie pod względem wielkości w Polsce, ma relatywnie niewiele obiektów hotelowych (26 hoteli na 725 tys. osób). Jego potencjał potwierdzają trwające i planowane inwestycje hotelowe, wśród których najważniejszymi są: 4* hotel DoubleTree by Hilton z prawie 2 pokojami, 4* hotel Novotel z ponad 15 pokojami czy 2* hotel B&B ze 14 pokojami. Niestety, pojawienie się w krótkim odstępie czasu tylu wysokiej klasy obiektów (w 212 roku otwarty został również hotel Holiday Inn) może spowodować, że w latach będziemy świadkami wojny cenowej, zwłaszcza w segmencie hoteli 3-4-gwiazdkowych. Pod względem planoer, where the membership brings benefits for them, mainly in the form of using the common reservation system) and hotel chains (organizations that operate under their own brand or brands and may be managed by the same owner or corporation). This is a group of affiliated hotels that bet on some particular locations, often the largest cities. We anticipate that the trend of higher growth rate of the number of hotels in the capital cities of voivodeships will continue in 213, compared with other areas. Liczba hoteli w największych miastach Polski Number of hotels in major Polish cities * Warszawa Kraków Łódź Źródło / Source: Hotel Guidebook 212 *Prognozy Horwath HTL/ Horwath HTL forecasts Trójmiasto / Tri-City Wrocław Poznań Katowice Most hotels are located in Cracow, but... Krakow prides itself of the largest number of hotels among Polish cities, which is associated with its dominant meaning on the Polish tourism map. What s more, Krakow and its surroundings are considered to be very attractive place to locate BPO. Number of hotels in Krakow, however, does not translate to their size and dominant position in terms of the number of hotel rooms to Warsaw (in 211 there were over 2, hotel rooms more than in Cracow). Warsaw is unique in the country, bearing in mind that the chain hotels constitute more than 82-percent share in the Warsaw market (in terms of number of rooms). This result largely follows from the fact that are very large objects, such as the Novotel Warszawa Centrum with 733 rooms, Marriott Hotel with 518 rooms, Radisson Blu Sobieski Hotel with 435 rooms, the Intercontinental with more than 4-no rooms located in the city. In the background, the potential of Lodz, already noticed by investors, also reveals. The third largest city in Poland feature relatively few hotels (26 hotels per 725 thousand inhabitants). Its potential is confirmed by ongoing and planned hotel investments, among which the most important are: 4* hotel DoubleTree by Hilton with almost 2 rooms, 4* Novotel hotel with over 15 rooms and 2* B & B hotel with 14 rooms. Unfortunately, the appearance many high-end facilities in a short period of time (in 212 also opened the Holiday Inn) can cause that a price war will take place in the years , especially in the segment of 3 4 stars hotels. In terms of planned hotel investments, Gdańsk may be positively distinguished too. Despite of the seasonality,

4 232 raport rynek hotelarski wanych inwestycji hotelowych, równie pozytywnie wyróżnia się Gdańsk, który, mimo sezonowości, będzie w najbliższych latach miejscem otwarć wielu nowych obiektów sieciowych, np. 4* Golden Tulip Residence, 3* Hampton by Hilton, czy też hotel wchodzącej dynamicznie na rynek nowej sieci Puro Hotels. Gdańsk will be a place where a number of new openings of network facilities will take place in the next few years, such as 4* Golden Tulip Residence, 3* Hampton by Hilton hotel or the new Puro Hotels chain entering market dynamically. Liczba pokoi hotelowych w największych polskich miastach Number of hotel rooms in major polish cities * Warszawa Kraków Łódź Źródło / Source: Hotel Guidebook 212 *Prognozy Horwath HTL / Horwath HTL forecasts Trójmiasto / Tri-City Wrocław Poznań Katowice Sieci hotelowe rozwojowe Pomimo szybkiego rozwoju na przestrzeni ostatnich lat hotele sieciowe wciąż są liczebnie niewielką częścią polskiego rynku hotelowego (13%). Sytuacja kształtuje się inaczej, jeśli pod uwagę weźmie się udział pokoi hotelowych, których podaż to już ponad 1/3 całego rynku. Taka struktura wskazuje, że polski rynek hotelowy wciąż się rozwija, a dobre wskaźniki gospodarcze kraju powodują coraz większe zainteresowanie międzynarodowych sieci hotelowych. Na początku listopada 212 roku w Polsce działały 23 polskie sieci hotelowe, które łącznie oferowały 14 obiektów z ponad 15,5 tys. pokoi hotelowych, oraz 15 międzynarodowych sieci hotelowych ze 13 obiektami i ponad 22 tys. pokoi. W porównaniu z połową roku 211 rynek wzbogacił się o trzy polskie sieci hotelowe, a ponadto sieć PUHiT w ramach strategii rebrandingu przekształciła się w Satoria Group (trzy hotele grupy działają w sieci Best Western). Sieć hoteli i restauracji Comfort Express, która istnieje na rynku od roku 25, w zeszłym roku otworzyła trzy skategoryzowane obiekty hotelowe nastawione na obsługę głównie gości tranzytowych, ale także gości konferencyjnych i grupowych (hotel Ideal w Pruszkowie). W efekcie konsolidacji spółek branży hotelarskiej w grupie PGE SA powstała sieć Elbest Hotels, która obecnie dysponuje siedmioma hotelami, w tym jednym 4* hotel Krynica w Krynicy-Zdroju. Kołobrzeska sieć Zdrojowa Invest, wzbogacając się o trzeci obiekt 5* Ultra Marine, została zaliczona w poczet sieci hotelowych. Poza ww. obiektami wiele innych polskich sieci pozyskało nowe obiekty - np. nowy obiekt sieci Focus w Gdańsku, Grand Cru sieci Dobry Hotel w Gdańsku, nowe obiekty sieci DeSilva. Podsumowując, w porównaniu z połową roku 211 na rynku krajowym pojawiły się trzy nowe polskie sieci hotelowe i 2 polskich hoteli sieciowych, co wyraźnie wskazuje na rozwój hoteli sieciowych w Polsce. Hotel chains and development Despite the rapid growth in recent years, chain hotels still constitute numerically small part of the Polish hotel market (13%). The situation looks different, if one takes into account the share of hotel rooms that constitutes more than 1/3 of the total market. This structure indicates that the Polish hotel market continues to grow, and good economic indicators of the country are increasingly interested in international hotel chains. At the beginning of November 212, 23 Polish hotel chains operated in Poland and in all they offered more than 14 objects with 15,5 hotel rooms and 15 international hotel chains with 13 facilities and more than 22, rooms. Compared to the mid-211, the market included a three Polish hotel chains more, and, what is more, the network PUHiT became the Satori Group running its rebranding strategy (group s three hotels operates within the Best Western network). A network of hotels and restaurants, Holiday Express, which has operated on the market since 25, opened three categorized hotel facilities primarily focused on servicing guests in transit, but also conference and group guests (hotel Ideal in Pruszków) last year. As a result of consolidation of the hotel industry, the Elbest Hotels chain was created within the PGE group, which currently possesses seven hotels, including one 4* Krynica in Krynica-Zdrój. The Zdrojowa Invest chain operating in Kołobrzeg got enriched with the third object 5* Ultra Marine, and has been classified a hotel chain. Except the above-mentioned objects, many other Polish chains acquired new facilities such as a new object belonging to the Focus network in Gdańsk, Grand Cru of the Good Hotel network in Gdańsk, the new objects of the DeSilva network. In summary, compared to mid-211, three new Polish hotel chains and 2 Polish chain hotels appeared on the domestic market, which clearly indicates the development of hostelry

5 233 Największe polskie sieci hotelowe Major polish hotel chains Gołębiewski Gromada Qubus WAM Grupa Satoria Źródło / Source: Hotel Guidebook Trip Elbest Hotels Hotele Centrum Diament Syrena De Silva Quality System Interferie Likus Hotel 5 Grupa Anders Zdrojowa Invest HP Park Focus EFH Ponieważ mamy coraz więcej oznak wskazujących na pogłębiające się osłabienie naszej gospodarki, prognozujemy, że rozwój branży hotelarskiej w 213 roku może być niestety wolniejszy niż w roku poprzednim. Wiele będzie zależeć od napływu bezpośrednich inwestycji do Polski oraz przyjazdów turystów. Niestety recesja w wielu krajach Unii Europejskiej nie daje prognoz na pozytywne odbicie względem roku 212, mimo iż Polska w ostatnim czasie wiele włożyła w promocję naszego kraju. W obszarze inwestycji hotelowych będziemy świadkami kończenia projektów, które są w realizacji lub uzyskały finansowanie w roku 212 lub poprzednim. Z informacji, jakie mamy od naszych klientów, wynika, że banki jeszcze bardziej restrykcyjnie podchodzą do inwestycji hotelowych. Bardzo często wymagane jest pozyskanie operatora hotelowego albo marki międzynarodowej sieci hotelowej co z jednej strony zwiększa szanse powodzenia inwestycji, ale też wpływa na jej większy koszt. Liczba pokoi / Number of rooms Liczba obiektów / Number of hotels Dobry Hotel Comfort Express Donimirski As we receive more and more signs pointing at the deepening weakness of our economy, we expect that the financial results of hotels in 213 may turn out to be, unfortunately, lower than those in the current year. Much will depend on the inflow of foreign direct investment into Polish, as well as on tourist visiting the country. Unfortunately, the recession in many countries of the European Union does not allow for the positive forecasts for the year 212, despite of the fact that Poland has recently invested a lot in the promotion of our country. As for the hotelry investments, we will observe the completion of projects that are in course if implementation or ontained funding in the current year or in previous year. According to the information we received from our customers, the banks display more restrictive approach to the hotelry investments. It is very often required to obtain a hotel operator or an international brand hotel chain - on the one hand it increases the chances of the investment success, but also causes higher cost. Janusz Mitulski partner w branżowej firmie doradczej Horwath HTL Partner at the Horwath HTL industry consulting company

6 234 raport rynek hotelarski Należy wspomnieć, iż polskie sieci hotelowe to w większości niewielkie zrzeszenia, które nie mają zróżnicowanej oferty. Profil działalności poszczególnych sieci jest w związku z tym dosyć jednorodny, w odróżnieniu od sieci międzynarodowych, których poszczególne marki hotelowe obsługują różne segmenty gości. Wśród polskich sieci prym wiodą Hotele Gołębiewski, które dysponując zaledwie czterema hotelami, oferują ponad 23 pokoi. Średnia ta zawyżona jest przez największy hotel w Polsce, hotel w Karpaczu, który ma aż 86 pokoi. Na polskim rynku zauważalne są również hotele Gromada, Qubus i WAM, mające kolejno 15, 14 i 16 obiektów. Od połowy 211 roku w Polsce nie rozpoczęły działalności żadne nowe międzynarodowe sieci hotelowe, natomiast te obecne na rynku przeżywały intensywny rozwój. Międzynarodowym sieciom hotelowym przybyło łącznie 14 obiektów, przy czym największy wzrost zanotowały sieci: Louvre Hotels Group (3 nowe obiekty hotele Campanile i Premiere Classe we Wrocławiu, a także Golden Tulip Międzyzdroje Residence w Międzyzdrojach), Best Western (3 obiekty) czy Hilton (2 obiekty: Hampton by Hilton w Świnoujściu i Hilton Garden Inn w Rzeszowie). in Poland. It should be noted that the Polish hotel chains are mostly small associations not presenting any diversified offering. Each chain activity profile is therefore quite homogeneous, in contrast to the international chains, where each hotel brand supports different segments of guests. Gołębiewski Hotels are among the Polish chain leaders, owning only four hotels, and offering more than 2,3 rooms. This average is inflated by the largest hotel in Poland, the Karpacz hotel, which contains as many as 86 rooms. Gromady, Qubus and WAM hotels owning respectively 15, 14 and 16 objects, are also visible on the Polish market. Since mid-211, no new international business hotel chains started the business, while the existing ones experienced rapid development. International hotel chains came to a total of 14 sites, with the largest increase net recorded by: Louvre Hotels Group (3 new objects: Campanile and Premiere Classe in Wrocław, as well as the Golden Tulip Międzyzdroje Residence in Międzyzdroje), Best Western (3 objects) and Hilton (2 objects: Hampton by Hilton Świnoujście and Hilton Garden Inn in Rzeszów). Największe międzynarodowe sieci hotelowe Major international hotel chains in Poland Liczba pokoi / Number of rooms Liczba obiektów / Number of hotels Orbis Rezidor IHG Źródło / Source: Hotel Guidebook Best Western 1516 Starwood 155 Vienna International Louvre Hiteks Griyo Największą międzynarodową siecią hotelową działającą na terenie Polski jest Orbis, który zarządza nie tylo hotelami pod własnymi markami, lecz także wieloma hotelami działającymi pod brandami międzynarodowej sieci Accor. Ostatnie lata są okresem dużych zmian dla Orbisu, który wyprzedaje w Polsce mniej rentowne obiekty (m.in. hotel Neptun w Szczecinie, hotel Hilton Marriott Hotels & Resorts Scandic Hyatt B & B IBB Hotels Mamaison 93 1 NH Hotels The largest international hotel chain operating on Polish territory is Orbis, which manages hotels not only under its own brand, but also a number of hotels operating under the international chain Accor brand. Recent years have been a period of major change for Orbis, which sells less profitable facilities (including the Neptune Hotel in Szczecin, Hotel Cracovia Kra-

7 235 Cracovia w Krakowie czy Mercure w Warszawie), natomiast inwestuje i dynamizuje marki ekonomiczne. Jednym z przejawów tych działań jest rebranding marek Ibis, All Seasons i Etap. Ciekawym przykładem rozwoju międzynarodowej sieci hotelowej w Polsce jest sieć Best Western, która obecnie zrzesza 16 hoteli. To amerykańskie konsorcjum hotelowe nie działa na zasadach typowych dla sieci hotelowych między innymi ma znacznie mniej restrykcyjne wymogi dotyczące wstąpienia do zrzeszenia. kow or Warsaw Hotel), while investing in and actuating profitable brands. One of the manifestations of these activities is rebranding Ibis, All Seasons and Etap brands. An interesting example of the development of the international hotel chain in Poland is the Best Western chain, which currently brings 16 hotels together. This great American consortium does not work on the basis of a typical hotel chain - among other, it sets less restrictive requirements for joining the association. Raport Rynek hotelarski opracowała firma Horwath HTL Hotel market report compiled by Horwath HTL Horwath HTL to światowy lider wśród firm doradczych specjalizujących się w doradztwie hotelowym oraz turystycznym, mający obecnie 5 oddziałów w 39 krajach. W Horwath HTL w Polsce łączymy doskonałą znajomość rynku lokalnego z wiedzą na temat najnowszych trendów i standardów obowiązujących w światowym hotelarstwie i turystyce. Doradzamy, wspieramy i współpracujemy z klientami na wszystkich etapach funkcjonowania projektu, aby pomóc w osiągnięciu założonych celów. Oferujemy profesjonalną obsługę w zakresie: planowania i rozwoju, pozyskania marki międzynarodowej sieci hotelowej lub operatora hotelowego, zarządzania aktywami hotelowymi, restrukturyzacji hoteli, doradztwa transakcyjnego i wycen, a także zapewniamy wsparcie dla sektora turystyki i wypoczynku. Wszelkie świadczone przez nas usługi doradcze w swoim zakresie finansowym oparte są na jednolitych standardach rachunkowości zarządczej dla hotelarstwa (Uniform System of Accounts for Lodging Industry USALI). Angażujemy się w różne projekty realizowane dla różnych klientów od indywidualnych właścicieli obiektów po największe światowe sieci hotelowe, deweloperów, instytucje finansowe, inwestorów i władze lokalne. Horwath HTL is the world s leading consulting company specializing in the hotel and tourism consultancy, currently with 5 branches in 39 countries. At Horwath HTL in Poland, we combine an excellent knowledge of the local market with knowledge on the latest trends and standards of the global hotelry and tourism. We provide advice, support and collaborate with customers at all stages of projects, to help you achieve your goals. We offer professional services in the field of planning and development, acquisition of an international brand hotel chain or a hotel operator, hotel asset management, hotel restructuring, transaction and valuation advice, as well as support for the tourism and recreation industries. The scope of all our consultancy services is based on the uniform standards of accounting management (Uniform System of Accounts for Lodging Industry - USALI). We are involved in various projects for different customers beginnign with individual consumers, ending with the largest worldwide hotel chains, developers, financial institutions, investors and local authorities.

HOTEL. guidebook 2013 POLSKA POLAND

HOTEL. guidebook 2013 POLSKA POLAND HOTEL guidebook 2013 POLSKA POLAND Horwath HTL to œwiatowy lider wœród firm doradczych specjalizujπcych siê w doradztwie hotelowym oraz turystycznym, posiadajπcy obecnie 50 oddzia ów w 39 krajach œwiata.

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN

REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN THE INTEGRATED REGIONAL POLYCENTRIC DEVELOPMENT PLANS FOR THE WARSAW MODLIN AIRPORT CATCHMENT

Bardziej szczegółowo

on point WARSAW Q4 2013 Warsaw City Report Q4 2013 TENANT MIX Warszawski Rynek Nieruchomości IV kwartał 2013 REAL ESTATE

on point WARSAW Q4 2013 Warsaw City Report Q4 2013 TENANT MIX Warszawski Rynek Nieruchomości IV kwartał 2013 REAL ESTATE on point Warsaw City Report Q4 213 Warszawski Rynek Nieruchomości IV kwartał 213 WARSAW REAL ESTATE TENANT MIX Q4 213 2 On Point Warsaw City Report Q4 213 Economy/Investment Economy As recently reported

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Warszawa, październik 2011 Warsaw, October

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND

WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND SPIS TREŚCI wprowadzenie preferencje najemców powierzchni biurowej ZIELONE BUDOWNICTWO NOWE LOKALIZACJE

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report - 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznań 2014 Publikacja powstała przy udziale merytorycznym

Bardziej szczegółowo

POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT

POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT 2012 Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL Research & Consultancy Research & Consultancy department at Colliers International undertakes research and advisory services

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA USŁUG RYNKOWYCH W 2010 ROKU DLA

RAPORT KOŃCOWY ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA USŁUG RYNKOWYCH W 2010 ROKU DLA RAPORT KOŃCOWY ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA USŁUG RYNKOWYCH W 2010 ROKU REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU PODKARPACKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY DLA WARSZAWA, LUTY 2011 1 Autorzy Dr Jerzy Głuszyński

Bardziej szczegółowo

Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych

Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych June/Czerwiec 2010 Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych Kraków City Report 2 On Point Kraków City Report June 2010 Kraków Map of Office and Warehouse Provision/ Mapa Nieruchomości Biurowych i Magazynowych

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Raport Końcowy Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny

commercial market Rynek komercyjny poland 29 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank podsumowanie W 28 roku rynek inwestycyjny w Polsce odnotował znacząco niższy niż w trzech ubiegłych latach wolumen transakcji. Systematyczny wzrost

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE 2 CBRE - Dział Doradztwa i Badań Rynku Raport został przygotowany przez CBRE Polska, Dział Doradztwa i Badań Rynku, który stanowi element CBRE Global Research and Consulting grupy wybitnych konsultantów

Bardziej szczegółowo

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami z badania POLAND R APORT study REPORT Ocena współpracy gospodarczej POLSKA CHINY CHINA Assessment of Polish enterprises' PISM POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny Annual. Report

Raport. Roczny Annual. Report Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange RAPORT

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report Q2 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. II kwartał 2011

Warsaw City Report Q2 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. II kwartał 2011 City Report Q2 211 Warszawski Rynek Nieruchomości II kwartał 211 2 On Point Q2 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny The Polish economy is on a steady growth path. Increasing activity

Bardziej szczegółowo

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24 1 Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2 Łódź A City of Opportunities Rynek biurowy 6 Office Market Rynek handlowy w Łodzi 13 Retail market in Łódź Rynek Magazynowy 20 Warehouse market Nowe centrum

Bardziej szczegółowo

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter Nr 20 październik 2006 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Trudna sztuka łączenia 4 Między ewolucją a rewolucją 7 Ponad

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Warsaw. atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport investment attractiveness of Poland report xxxx 451

Warszawa. Warsaw. atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport investment attractiveness of Poland report xxxx 451 45 xxxxxxxx xxxxxxxxx atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport xxxx 451 opracowanie raportu report development Rynek powierzchni biurowych Pierwsza połowa 28 r. była kontynuacją dynamicznego okresu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

raport rynek powierzchni handlowych report retail market Cushman & Wakefield opracowanie raportu report preparation

raport rynek powierzchni handlowych report retail market Cushman & Wakefield opracowanie raportu report preparation 302 raport rynek powierzchni handlowych report retail market Cushman & Wakefield opracowanie raportu report preparation Rynek powierzchni handlowych w Polsce Centra handlowo-rozrywkowe Na koniec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo