REGULAMIN KONKURSU MAŁY CZŁOWIEK - WIELKI TALENT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU MAŁY CZŁOWIEK - WIELKI TALENT"

Transkrypt

1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MAŁY CZŁOWIEK - WIELKI TALENT 1.1. Regulamin konkursu Mały człowiek - wielki talent (dalej Konkurs ) określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu jest Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płowieckiej 57, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającą NIP: , REGON: , kapitał zakładowy ,00 zł, (dalej Organizator ) Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 612). Konkurs ma charakter konkursu zamkniętego, do którego stosuje się odpowiednio przepisy o przyrzeczeniu publicznym, tj. art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Konkurs organizowany jest w związku z 15. Targami części zamiennych, narzędzi i wyposażenia warsztatów w ramach 25-lecia spółki Inter Cars S.A. ( Targi ). 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 2.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne Uczestnikami Konkursu (dalej Uczestnicy lub Uczestnik ) mogą być wyłącznie dzieci w wieku od 3 do 15 lat, których co najmniej jeden z opiekunów prawnych posiada zaproszenie na Targi. Zgłoszenia Uczestnika do Konkursu dokonuje jego opiekun prawny ( Zgłaszający ) W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wysłać zgłoszenie konkursowe na adres Organizatora: (dalej Zgłoszenie ), w tytule wiadomości wpisując: Mały człowiek wielki talent, które będzie zawierało: a) skan prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; b) prezentację audiowizualną talentu Uczestnika, o której mowa w pkt 3.2. poniżej, zarejestrowaną w formacie mp4, o rozdzielczości 1920x1080 pikseli, nieprzekraczającą 500 Kbps ( Materiał Konkursowy ). Instrukcja prawidłowego przygotowania Materiału Konkursowego stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Zgłoszenia należy wysyłać od dnia 13 sierpnia 2015 roku do dnia 4 września 2015 roku, do godziny 23:59. Zgłoszenia wysłane po tym terminie lub Zgłoszenia niekompletne, przez co rozumie się Zgłoszenia niezawierające wszystkich obligatoryjnych elementów, o których mowa w pkt 2.3. powyżej lub naruszające zasady wynikające z niniejszego Regulaminu, nie będą rozpatrywane Akceptacja Regulaminu oraz wysłanie Zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o przysługiwaniu Uczestnikowi lub opiekunowi prawnemu Uczestnika pełni praw autorskich osobistych i majątkowych do Materiału Konkursowego W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora oraz osób wyznaczonych przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie Konkursu, innych osób świadczących pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o charakterze

2 cywilnoprawnym, a także członków najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa wyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 3. ZASADY KONKURSU 3.1. Jeden Uczestnik może dokonać zgłoszenia wyłącznie jednego Materiału Konkursowego Materiał Konkursowy powinien zawierać audiowizualną prezentację wyjątkowych umiejętności, zdolności, talentu Uczestnika, związanych, w szczególności z pasją lub zainteresowaniami Uczestnika. Materiał Konkursowy może zawierać np. pokaz szczególnych zdolności muzycznych, plastycznych, tanecznych, sportowych, zręcznościowych, gimnastycznych, komediowych, kabaretowych, satyrycznych Uczestnika. Materiał Konkursowy nie może zagrażać ani nie może naruszać niczyich praw, dóbr, dóbr osobistych, prawa, dobrych obyczajów, moralności, uczuć, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know-how, interesów, tajemnicy chronionej prawem Konkurs prowadzony jest w formule etapowej: a) I etap trwa od dnia 13 sierpnia 2015 roku do dnia 4 września 2015 roku i obejmuje przyjmowanie Zgłoszeń oraz ich ocenę przez Komisję Konkursową; b) II etap odbędzie się podczas Targów dnia 20 września 2015 roku i obejmie występ Finalistów, wybór laureatów Konkursu oraz wręczenie nagród ( Finał ) Na podstawie analizy i oceny Materiałów Konkursowych nadesłanych przez Uczestników, powołana przez Organizatora komisja ds. przeprowadzenia konkursu ( Komisja Konkursowa ) dokona wyboru finalistów ( Finaliści ), którzy wezmą udział w Finale Kryterium oceny nadesłanych Materiałów Konkursowych stanowi oryginalność talentu Uczestnika, pomysłowość i jakość wykonania Materiału Konkursowego Komisja Konkursowa podejmie rozstrzygnięcie I etapu Konkursu do dnia 13 września 2015 roku. Uczestnik zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu, bądź niezakwalifikowaniu Uczestnika do Finału za pośrednictwem wiadomości przesłanej przez Organizatora na adres Uczestnika, z którego przesłane zostało Zgłoszenie i/lub telefonicznie, a także za pośrednictwem strony internetowej na której zostaną opublikowane imiona i nazwiska Uczestników Uczestnicy zakwalifikowani do Finału dokonają prezentacji swojego talentu na żywo podczas Targów. Finalista, który nie będzie obecny podczas Finału, nie będzie brany pod uwagę przez Komisję Finałową i nie będzie uprawniony do odbioru nagrody Komisja konkursowa złożona z gości specjalnych Targów ( Komisja Finałowa ), po obejrzeniu prezentacji Finalistów, przyzna następujące nagrody: a) nagrodę główną Konkursu oraz tytuł laureata I miejsca Konkursu ( Nagroda Główna ); b) nagrodę II miejsca oraz tytuł laureata II miejsca Konkursu ( Nagroda II Miejsca ); c) nagrodę III miejsca oraz tytuł laureata III miejsca Konkursu ( Nagroda III Miejsca ) Komisja Finałowa przyzna jedną Nagrodę Główną, jedną Nagrodę II Miejsca, jedną Nagrodę III Miejsca. Komisja Finałowa może przyznać nagrodę ex aequo.

3 3.10. Decyzje Komisji Konkursowej oraz Komisji Finałowej są ostateczne, Uczestnikom nie przysługuje od nich odwołanie. 4. NAGRODY 4.1. Nagrodą Główną w Konkursie jest całodniowy bilet wstępu laureata wraz z dwiema osobami towarzyszącymi, w tym co najmniej jednym opiekunem prawnym laureata, do Rodzinnego Parku Rozrywki w Zatorze Energylandia, obejmujący również dwa noclegi w Hotelu LYSOŃ PARK HOTEL (lub w innym hotelu o zbliżonym standardzie i podobnej odległości od parku rozrywki, jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora w terminie wybranym przez laureata Nagrody Głównej, zapewnienie noclegów w Hotelu LYSOŃ PARK HOTEL nie będzie możliwe, np. z powodu braku miejsc lub innych szczególnych okoliczności), do zrealizowania w biurze podróży IC Travel prowadzonym przez Organizatora w terminie 31 sierpnia 2016 roku Organizator przewiduje możliwość odpłatnego nabywania dodatkowych biletów wstępu do Rodzinnego Parku Rozrywki w Zatorze Energylandia oraz noclegów w Hotelu LYSOŃ PARK HOTEL (lub innym hotelu, w sytuacji, o której mowa w pkt 4.1. powyżej) przez inne osoby w biurze podróży IC Travel prowadzonym przez Organizatora, aż do wyczerpania zapasów Nagrodą II Miejsca oraz Nagrodą III Miejsca są upominki w postaci zabawek o wartości ok. 500,00 złotych netto Przy dokonywaniu wyboru terminu realizacji biletu wstępu do Rodzinnego Parku Rozrywki w Zatorze Energylandia Uczestnik powinien mieć na uwadze fakt, że planowane jest czasowe zamknięcie Parku od dnia 31 października 2015 r. W związku z tym Uczestnik powinien zaplanować pobyt w czasie przypadającym przed dniem zamknięcia Parku lub po jego ponownym otwarciu w 2016 roku i dokonać wcześniejszego potwierdzenia wybranego terminu pobytu w porozumieniu z Parkiem (kontakt telefoniczny z Parkiem: +48 (33) , lub za pośrednictwem strony internetowej Pozostali Finaliści otrzymają nagrody pocieszenia Nagrody zostaną wręczone Finalistom bezpośrednio po ogłoszeniu werdyktu Komisji Finałowej Jeżeli z mocy prawa Organizator Konkursu jest zobowiązany do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przyznanej Uczestnikowi nagrody, do nagrody wymienionej w punkcie 4.1. przyznaje się dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą 11,11% wartości danej nagrody. Nagroda pieniężna nie będzie wypłacona Uczestnikowi Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo zamiany nagrody na jej ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe W przypadku niemożliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub jego opiekuna prawnego, w szczególności niezgłoszenia się po odbiór nagrody, nagroda przepada na rzecz Organizatora. 5. REKLAMACJA 5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu wraz z uzasadnieniem, mogą być składane przez opiekunów prawnych Uczestników wyłącznie w formie mailowej, na adres poczty elektronicznej Organizatora przez czas trwania konkursu oraz przez okres 7 dni po jego zakończeniu Reklamacja, oprócz wskazania jej przyczyny, powinna zawierać dopisek: Reklamacja Mały człowiek wielki talent oraz imię i nazwisko, adres do korespondencji.

4 5.3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji mailowo lub w formie pisemnej listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 6. DANE OSOBOWE 6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Organizator ( Administrator ) Administrator przetwarza informacje dotyczące Uczestników i ich opiekunów prawnych, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie Dane osobowe podawane są przez Uczestników i ich opiekunów prawnych dobrowolnie, a osoby te mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), którego działania w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników w toku Konkursu W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Osobą kontaktową ze strony Organizatora jest: Magda Kulawiak, tel

5 Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY MAŁY CZŁOWIEK WIELKI TALENT Imię i nazwisko Uczestnika, wiek Uczestnika, Ja, niżej podpisana/y, (imię i nazwisko opiekuna prawnego) oświadczam, że jestem opiekunem prawnym *syna/córki/wychowanka/wychowanki ( Dziecko ), (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) a) i oświadczam, że: wyrażam zgodę na udział Dziecka w Konkursie Mały człowiek wielki talent ( Konkurs ), organizowanym przez Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płowieckiej 57, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającą NIP: , REGON: , kapitał zakładowy ,00 zł ( Organizator ); b) wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska Dziecka w związku z udziałem w Konkursie we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach Konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych umieszczonych w niniejszym zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/am poinformowany o prawie wglądu do moich danych oraz możliwości ich poprawiania. c) wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku Dziecka podczas finału Konkursu poprzez publiczne odtworzenie Materiału Konkursowego, a w przypadku, gdy załączony przez Uczestnika Materiał Konkursowy zawiera wizerunek osób trzecich, oświadczam, że uzyskałam/em zgodę tej osoby lub osób na wykorzystanie ich wizerunku, chyba że wizerunki w/w osób stanowią element, szczegół jakiejś całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgodnie z treścią art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.); d) udzielam Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji obejmującej prawo do udzielenia sublicencji w zakresie: prawa odtwarzania Materiału Konkursowego, jego utrwalania, zwielokrotniania, wyświetlania, udostępniania, w miejscu i czasie wybranym, w tym publikowania na stronie www, łączenia z innymi materiałami, skracania i modyfikowania. Posiadam zaproszenie na 15. Targi części zamiennych, narzędzi i wyposażenia warsztatów organizowane przez spółkę Inter Cars S.A., które otrzymałem:. (dane podmiotu od którego Zgłaszający otrzymał zaproszenie, nr klienta IC lub jeżeli ) Do niniejszego Formularza załączam prezentację audiowizualną talentu Dziecka. *niepotrzebne skreślić miejscowość, data oraz czytelny podpis opiekuna prawnego Dziecka, telefon kontaktowy

6 Załącznik nr 2 INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA MATERIAŁU KONKURSOWEGO 1. Po wejściu na stronę internetową: należy pobrać darmowy kompresor o nazwie MPEG Streamclip, wybierając właściwą wersję: Mac lub Windows. 2. Po zainstalowaniu kompresora za jego pomocą należy otworzyć zarejestrowany materiał z nagraniem audiowizualnym, wybrać opcję PLIK - EKSPORTUJ DO MP4 (patrz obraz poniżej) i wprowadzić następujące ustawienia: Limit Data Rate należy wpisać: 5000 Kbps; Rozdzielczość filmu należy wybrać 1920x1080; Frame Rate należy wpisać: 25; należy zaznaczyć ponadto opcje Frame Blending oraz Deinterlace Video. 3. Po zakończeniu wybierania ustawień zgodnie z pkt 2 powyżej, należy wybrać Make MP4 oraz wskazać lokalizację i nazwę pliku finalnego np. w tytule wpisując imię i nazwisko Uczestnika.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs na blog w ramach kampanii Położna na medal (dalej: Konkurs ) jest Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel

Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Poczuj smak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU. "Spółdzielnia pomysłów" Poznań, 31.07.2015 r.

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU. Spółdzielnia pomysłów Poznań, 31.07.2015 r. REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU "Spółdzielnia pomysłów" Poznań, 31.07.2015 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Spółdzielnia pomysłów (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU

REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU 1. Organizator Wirtualnego Hackathonu Organizatorem Wirtualnego Hackathon jest Profit House Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-140) przy Al. Solidarności 115 lok 2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również: Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Konkurs eko-nielogiczny,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3

Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3 Regulamin konkursu Testy joyn na Sony Xperia Z3 (dalej: Regulamin ) I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Testy joyn na Sony Xperia Z3 (zwanego dalej Konkursem ) jest spółka pod firmą Orange

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną

Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs promocyjny pod nazwą Inspiracje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo