Tradycje hotelarskie w Kielcach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tradycje hotelarskie w Kielcach"

Transkrypt

1 Tradycje hotelarskie w Kielcach do II wojny œwiatowej Niniejszy artyku³ jest przyczynkiem do dyskusji na temat tradycji hotelarskich w Kielcach i prób¹ zebrania rozproszonej dot¹d wiedzy i jej usystematyzowania. Pocz¹tki funkcji hotelarskich w Kielcach gin¹ w otch³ani dziejowej. Zapewne w pocz¹tkach ich wystêpowania przyjezdni zatrzymywali siê na krótkie okresy u rodziny, znajomych lub w domach osób, które na noclegach okazjonalnie zarabia³y. Hotel Saski Pierwsze udokumentowane informacje siêgaj¹ roku Wtedy w dokumencie lustracyjnym, przywo³anym przez Gorzowskich, znalaz³a siê nastêpuj¹ca informacja: na posesji wójtowskiej od strony Rynku sta³ dom wjezdny z podcieniami na s³upach, murowany. Dok³adniejszy opis podaje inwentarz klucza kieleckiego z roku Jego autor pisze, e: by³a tu szynkownia, zajazd, izba goœcinna, a przy œcianie po³udniowej jednotraktowa przybudówka i stajnia na 30 koni. We wspomnianym budynku z 9 na 10 czerwca 1794 r. zatrzyma³ siê Naczelnik Tadeusz Koœciuszko. Znaczna czêœæ jego o³nierzy znalaz³a kwatery w kilku ma³ych zajazdach zlokalizowanych przy ulicy Bo êckiej (obecnie Bodzentyñskiej). Budynek Wójtostwa w 1800 r. prze y³ po ar i odbudowany w kolejnych latach s³u y³ przyjezdnym: szynkiem i ober ami ulokowanymi a do ulicy Zaty³ki (obecnie Weso³a). W roku 1858 prawo do ca³ej posesji kupi³ Jan Hönigmann. Po przebudowie, g³ównie frontu kamienicy, lokuje tu elegancki sklep z towarami kolonialnymi i delikatesowymi oraz Hotel Saski. W roku 1941 maj¹tek przeszed³ w rêce rodziny Sulimierskich. Zosta³ upañstwowiony w 1955 r. Hotel Europejski W roku 1830 rejent Kossowicz sprzeda³ nieruchomoœæ zlokalizowan¹, oko³o sto metrów od opisywanego wczeœniej miejsca, przy ulicy Du ej na odcinku Rynek ul. Konstantego (obecnie Sienkiewicza) i ci¹gn¹c¹ siê a do ul. Weso³ej, ma³ onkom Joannie i Janowi Lardellim. Lardelli, z pochodzenia Szwajcar osiedlony w Królestwie Polskim po wojnach napoleoñskich, by³ cukiernikiem i w Kielcach otworzy³ kolejno cukierniê, hotel i rozpocz¹³ budowê okaza³ego domu. Inwestycje zosta³y dokoñczone ju po œmierci Jana Lardellego przez kolejnego mê a Joanny Micha³a êckiego. Hotel o nazwie Europejski posiada³ w budynku frontowym 27 izb i blisko 20 w oficynach. W 1848 r. wzniesiono jeszcze tzw. Dom Zabaw lub Teatr Lardellich z sal¹ teatraln¹ na 400 osób. Po 1880 r. ca³a nieruchomoœæ przesz³a na w³asnoœæ rodziny radcy Ko³toñskiego. Zaplecze Hotelu Europejskiego pod koniec XIX wieku. Zdjêcie z Zak³adu Stanis³awa Rachalewskiego PóŸniej (w koñcówce XIX w.) by³ w³asnoœci¹ Wilczyñskich. Od paÿdziernika 1900 r. w odpowiedzi na powstanie hotelu Bristol w³aœciciele piêciokrotnie zamieszczaj¹ w Gazecie Kieleckiej (dalej GK) w³asn¹ reklamê: Hotel Europejski Kielce, ulica Du a. Œwie o odnowiony i umeblowany poleca: Numera pojedyncze z poœciel¹, us³ug¹ i opa³em od kop. 50 do rb 1 dziennie. Numera z dwoma ³ó kami z poœciel¹, us³ug¹ i opalem od kop. 80 do 2 rub. dziennie. S³u ba koncyjonowana, wypróbowanej wiernoœci i akuratnoœci. Restauracyja w miejscu pod kierunkiem zdolnego kuchmistrza, mo e zadowoliæ wszelkie wymagania. Na jednej z zachowanych kart pocztowych z 1911 r. zaadresowanej na Leokadiê Wilczyñsk¹ czytamy: Na list Pani odpowiadam otó z najwiêksz¹ radoœci¹ przyjecha³abym do Kielc gdyby nie to e roz³¹czywszy siê z P. Zofi¹ od wielkiejnocy mam na siebie orkiestrê i tutaj w P³ocku gram od dwóch miesiêcy i jestem zakontraktowan¹ na ca³y Karnawa³ dlatego nie mogê siê nigdzie ruszyæ Dla Pani i Sz. Rodziców uk³ony i serdeczne pozdrowienia. yczliwa Janina H. W latach dwudziestych XX wieku hotelem zarz¹dza³ Boles³aw Ko³toñski. Karta pocztowa wys³ana w 1911 r. do Leokadii Wilczyñskiej Hotel Warszawski To jeden z najstarszych hoteli kieleckich, jednak z niemal ca³kowitym brakiem informacji. Jedynie wiemy, e doœæ 22

2 dobrze funkcjonowa³ ju przed rokiem 1878 i mieœci³ siê w domu Ballertów przy ówczesnej ulicy Nowo-Warszawskiej (obecnie ul. Warszawska). Pierwsza pewna informacja pochodzi z 10 czerwca 1878 r. Zosta³a zamieszczona w GK nr 49 z tego roku: Zawiadamia siê podró uj¹cych, e obecnie w hotelu Warszawskim w Kielcach, pierwszym od przyjazdu z Radomia, do Ballertów nale ¹cym, znajduj¹ siê w stajni zajezdnej urz¹dzone oddzielne stajenki zamykane na bezpieczne pomieszczenie koni i uprzê y, oraz, e w miejscu tem jest para koni z bryczk¹ do wynajmowania w ka dym czasie, jak równie numera dla goœci œwie o odnowione na ró ne a umiarkowane ceny. Rok póÿniej, w maju, dowiadujemy siê w numerze 39 GK, e prowadz¹cy hotel ca³kiem ciekawie wychodz¹ naprzeciw potrzebom klientów: Hotel Warszawski przy ulicy Nowo-Warszawskiej w Kielcach, i przy trakcie prowadz¹cym z Radomia do Kielc, z powodu zbli aj¹cego siê sezonu k¹pielowego w wodach mineralnych w Busku i Solcu, ma honor podaæ do wiadomoœci osób interesownych, e dla przyje d aj¹cych na kuracj¹ do Buska i Solca, przygotowa³ odpowiednie lokale z wszelkiemi dogodnoœciami i obs³ug¹, gdzie obok dogodnoœci hotelowych, utrzymuje siê para dobrych koni z bryczk¹ najtyczank¹ na resorach, do u ytku przyje d aj¹cych za umiarkowan¹ cenê. Hotel Krakowski Hotel Krakowski zlokalizowany by³ na posesji przy ulicy Ma³ej 2 róg z ulic¹ Tyln¹ (obecnie Leœna). Tradycja istnienia w tym miejscu ober y i domu zajezdnego siêga po³owy XIX wieku. Od pocz¹tków wieku XX funkcjonuje, a po okres miêdzywojenny jako Hotel Krakowski. Zmieniaj¹cy siê w³aœciciele i dzier awcy staraj¹ siê konkurowaæ z innymi bardziej nowoczesnymi i renomowanymi hotelami kieleckimi. Znajdujemy to w lokalnej prasie np. GK nr 41 z 25 maja 1910 r.: Restauracja pod Gwiazd¹ w Hotelu Krakowskim w Kielcach, róg Ma³ej i Leœnej. Po gruntownem piêknem odnowieniu sal jadalnych i gabinetów, prowadzona jest wzorowo przez zawodowca po wieloletniej jego pracy w pierwszorzêdnych zak³adach gastronomicznych. Wydaje: œniadania, obiady i kolacje zdrowe, na œwie em maœle przyrz¹dzone. Poleca: nowelie wszelkiego rodzaju, piwo tylko z browarów renomowanych, wina i wszelkie trunki. Ceny przystêpne. S³u ba uprzejma. Kuchni¹ zarz¹dza znany i wykwalifikowany w sztuce swej kuchmistrz. Zak³ad mój polecam ³askawej publicznoœci miasta Kielc i ziemi Kieleckiej. Z g³êbokim uszanowaniem Feliks Go³uch. (reklama powtórzona w nr: 43, 85 i 86) Podczas okupacji hitlerowskiej mieœci³a siê tu cukiernia Babeckiej, która sta³a siê ulubionym miejscem spotkañ konfidentów. Hotel Polski (karta pocztowa: Wydaw.. Salon polski, Kraków, oko³o 1910 r.) Hotel Polski W 1877 r. plac za kamienic¹ K³odawskich kupi³ przyby³y do Kielc z Radomia, w³aœciciel browaru zlokalizowanego przy Krakowskiej Rogatce, Ludwik Stumpf. Browarnik postanowi³ wybudowaæ, przy powstaj¹cej g³ównej ulicy miasta, najbardziej okaza³y budynek w Kielcach mieszcz¹cy: hotel, restauracjê i salê teatraln¹. Jego wspólnikami w inwestycji zostali w³aœciciele browaru w Szyd³owcu Engelmanowie oraz Józef Teksel dyrektor wêdrownego zespo³u teatralnego. Projektantem zosta³ architekt gubernialny Franciszek Ksawery Kowalski. Pierwsze doniesienia GK z 1877 r. mówi- ³y, e: Ma stan¹æ pa³ac kamienica frontem do ulicy. Gmach bêdzie mia³ 15 okien na ka dym piêtrze. Z bramy wjazdowej wejœcia prowadz¹ z jednej strony do numerów hotelu rozmieszczonych w korytarzu, z drugiej do restauracji. Na pierwszym piêtrze w po³owie gmachu mieœciæ siê bêdzie sala teatralna z kas¹ i garderobami dla artystów. Sala teatralna ma byæ wygodna na 700 miejsc, ma siê sk³adaæ z parteru i osiemnastu ló piêtra i galerii. W drugiej po³owie stanie piêtrowa oficyna, w której oprócz pomieszczeñ urz¹dzone zostan¹ ³azienki parowe z porcelanowymi wannami. Prace budowlane rozpoczê³y siê w kwietniu 1877 r. Przy wznoszeniu budynku pracowa³o 110 robotników. Po czternastu miesi¹cach prac kielczanie mogli zobaczyæ osza³amiaj¹ce efekty ich pracy. Gazeta Kielecka z czerwca 1878 r. opisywa³a wnêtrze budynku. We wrzeœniu teatr uroczyœcie ods³oniêto a w grudniu z wielkimi honorami i medialnym szumem poœwiêcono. Aktu poœwiêcenia dokona³ kanonik ksi¹dz Józef Æwikliñski w obecnoœci gubernatora i miejscowych elit. Piêkny, dok³adny i obszerny opis obiektu znalaz³ siê w nr 1 GK z dnia 1-go stycznia 1879 r.: Obecnie adna towarzyska rozmowa w Kielcach nie obejdzie siê bez wzmianki o nowym teatrze, jego urz¹dzeniu, cenach miejsc itp. a gromadki ciekawych ci¹gn¹ do nowej œwi¹tyni Melpomeny, Talii, i Terpsychory, aby przyjrzeæ siê z bliska sali teatru kieleckiego. W rzeczy samej ca³y budynek sprawia na widzu przyjemne wra enie: obszernoœæ, wygoda, estetyczne formy, 23

3 d³u ej zatrzymuj¹ na sobie oko kielczanina, przywyk³ego do kontentowania siê brudnym, ciasnym i dusznym poprzednim lokalem teatralnym. Wnieœcie do teatru Ludwika jest wygodne i zarazem okaza³e. Wprost z ulicy wchodzi siê do przedsionka z posadzk¹ z ró nokolorowych marmurów chêciñskich, a st¹d czêœci¹ po kamiennych i elaznych schodach dostajemy siê na pierwsze piêtro, przedzielone rodzajem foyer na dwie po³owy. Z jednej strony s¹ pokoje goœcinne i restauracja Hotelu Polskiego, w drugiej mieœci siê sala teatralna. Z foyer przystrojonego kinkietami, lustrami i aksamitnemi kozetami, prowadz¹ trzy wnijœcia: œrodkowe do krzese³, boczne do ló, po schodach zaœ nie wy sze piêtro dostajemy siê na galeryjê. Sala teatralna posiada kszta³t elipsy i na parterze mieœci siê 200 krzese³, po za którymi s¹ miejsca dla stoj¹cych. Wszystkie krzes³a wyplatane z siedzeniami podnoszonemi. Pierwsze piêtro zajmuje 19 ³ó ; z tych 16 czteroosobowych, dwie 6 osobowe, oprócz dwóch parterowych dotykaj¹cych sceny. Bandy parapetów i przedzia³y lo owe s¹ wyœcie³ane i pokryte p¹sowym aksamitem. Drugie piêtro zajmuje amfiteatr, z potrójnym szeregiem ³awek na 200 osób. Pomiêdzy w³aœciw¹ sal¹ a scen¹, oddzielone baryjer¹, zarezerwowano miejsca dla orkiestry. Scena posiada ozdobn¹ murowan¹ oprawê (przed prosceniami) z³o on¹ z fryzu podtrzymywanego przez dwie karyjatydy. Na fryzie, mieœci siê maksyma wziêta z Horacjusza i wypisana z³otemi literami: Omne tulit punctum, qui miscuit ulile dulci i herb m. Kielc: z³ota korona na czerwonem polu, nadto parapety ló ozdobi¹ w p³askorzeÿbach podobizny ws³awionych mê ów w dziedzinie poezji, muzyki, dramaturgii i malarstwa jak: Mickiewicz, S³owacki, Kraszewski, Syrokomla, Matejko, Siemiradzki i znakomici artyœci dramatyczni. Dogodnoœci¹ nowej sali jest umieszczanie orkiestry o wiele ni ej nad poziom sali, st¹d widok na scenê bêdzie swobodny, a muzykanci bez dystrakcyi dla widzów dostawaæ siê bêd¹ na miejsca drzwiami prowadz¹cemi z pod sceny. Nie mniejsz¹ stan¹ siê dogodnoœci¹ dzwonki elektryczne, zaprowadzone w ca³ym gmachu. Re yser za kulisami rozporz¹dzaæ bêdzie trzema bateryjkami, sygnalizuj¹c o rozpoczynaj¹cym siê widowisku publicznoœæ w sali, artystów w garderobach, i tych z widzów, którzy udali siê do fajczarni, w lokalu restauracyi, na parterze. Co do wentylacyi, to oprócz siatkowego ko³a nad paj¹kiem, przeznaczonego do odprowadzenia zgêszczonego powietrza, urz¹dzono rodzaj kana³ów pod pod³og¹ ló, któremi nap³ywaæ ma œwie e powietrze. Wyjœcie z teatru tak e bêdzie udogodnione, poniewa z parteru, ló i galeryi wychodziæ bêdzie mo na dwoma wnijœciami. W tym samym numerze gazety znajdujemy interesuj¹c¹ reklamê: Hotel Polski w m. Kielcach, przy ulicy Pocztowej, w nowym gmachu teatralnym. Œwie o wybudowany i urz¹dzony z uwzglêdnieniem wszelkich wygód dla przybywaj¹cych goœci, w dniu 12 b.m. oddany zosta³ do u ytku publicznego. Hotel obejmuje 46 pokoi umeblowanych w cenie od kop. 30 do RS. 1 kop. 20 na dobê. Stancyje por¹ zimow¹ zawsze ogrzane. Us³uga spieszna zapewniona. Hotel ca³¹ noc oœwietlony i otwarty. Stajnie na 42 konie, i pomieszczenie na pojazdy. Od Nowego Roku w lokalu parterowym otwart¹ bêdzie restauracyja. W numerze 59 z 1879 r. ukaza³a siê informacja dotycz¹ca funkcjonuj¹cej ju restauracji: Mam honor poleciæ Szanownej Publicznoœci mój zak³ad restauracyjny niedawno otworzony w Hotelu Polskim przy ulicy Pocztowej, w którym wydaje wszelkie potrawy a la carte po nader umiarkowanej cenie, oraz dla wygody Szanownej Publicznoœci urz¹dzam obiady po sta³ej cenie to jest po kop. 37 1/2 (Abonament 9 rs. Miesiêcznie) i takowe wydaje od godziny 1 do 3-ej. Kuchnia prowadzona jest przez wykwalifikowanego kuchmistrza, posiadaj¹cego chlubne od dostojnych osób œwiadectwa. Us³uga spieszna i zrêczna. Czytelnie pism peryjodycznych w miejscu. Piwnica zaopatrzona w dobór win wszelkich gatunków. Przyjmuje równie obstalunki na liczniejsze œniadania, obiady i kolacyje. Z uszanowaniem Jakób Nowiñski. W tym samym numerze znajdujemy kolejn¹ informacjê dotycz¹c¹ hotelu: HOTEL POLSKI przy ulicy Pocztowej w Kielcach. Zarz¹d hotelu Polskiego podaje do wiadomoœci podró uj¹cych, e wiosn¹ bie ¹cego roku jedno nowe skrzyd³o gmachu z 15 pokojami goœcinnemi, oddane zosta³o do u ytku publicznego. W obecnej chwili w hotelu znajduje siê 32 numera kompletnie urz¹dzone, zaopatrzone w eleganckie, wygodne meble, œwie ¹ poœciel, w cenie od RS. 3 do kop. 30. Na ¹danie mo e byæ wynajêty apartament z kilku wykwintnie urz¹dzonych pokoi. Dzwonki elektryczne na wszystkich piêtrach. W ka dym korytarzu oddzielny s³u ¹cy. Œwiat³o ca³¹ noc. Stajnie na konie i odpowiednie pomieszczenie dla ekwipa y. W gmachu hotelowym teatr i restauracyja. Tam e w ka dej chwili s¹ do wynajêcia dwa powozy, tak dla przeja d ki po mieœcie jak i na dalsze wyjazdy. W numerach 68, 70, 72, 76 i 78 z 1900 r. czyli okresu otwarcia Hotelu Bristol w³aœciciel Hotelu Polskiego obni a ceny na czêœæ swoich us³ug: Hotel Polski w Kielcach. Cena numerów zni ona. Wanny po 40 kop GK nr 50, 26 czerwca 1910 r.: Hotel Polski w Kielcach. Pierwszorzêdny hotel z teatrem i kinematografem; z elektrycznym oœwietleniem wed³ug nowoczesnych wymagañ z w³asn¹ elektrowni¹. Restauracja z pierwszorzêdn¹ kuchni¹, numera odnowione. aÿnie, stajnie wozownie i t. p. Pralnia parowa a zarazem dezinfekcya bielizny. Poleca Zarz¹d Hotelowy. Po œmierci Ludwika Stumpfa hotel i teatr odkupili Zofia i Ludomir Winnicy z udzia³em Szlomy Zelingera. W latach dwudziestych hotel dzier awi³ Wilhelm Jabko. RYC. 4 Reklama Hotelu Polskiego (GK nr 1 z 1879 r.) 24

4 Hotel Bristol (karta pocztowa: Nak³. ST. Senackiego, Kielce 1908 r.) Hotel Bristol Powsta³ w 1900 r. przy tworz¹cej siê g³ównej ulicy miasta Pocztowej, na wolnej dzia³ce o wyd³u onym kszta³cie i ci¹gn¹cej siê a do ul. Kapitulnej, za posesj¹ Smoleñskich. Dlatego, e naprzeciwko dzia³a³ ju hotel Polski, kilkadziesi¹t metrów wy ej przy ulicy Du ej hotel Europejski w³aœciciel nowej inwestycji, kielecki przedsiêbiorca Rafa³ Piwowarski, postanowi³ przebiæ standardem konkurentów. I tak powsta³a od frontu dwupiêtrowa, eklektyczna kamienica oraz dwie oficyny w podwórzu w ca³oœci zachwycaj¹ce bogactwem stiukowych dekoracji. Pierwsza reklama zamieszczona w GK nr 59 z dnia 29 lipca donosi³a: Hotel Bristol, Kielce ul. Pocztowa. Nowowybudowany i urz¹dzony wed³ug nowoczesnych wymagañ, posiadaj¹cy 44 pokoje goœcinne, wanny porcelanowe z prysznicem, sal¹ koncertowo-balow¹, omnibus na wszystkie poci¹gi otwarty bêdzie dnia 1 sierpnia. a w kolejnym nr. 60.: W mieœcie Kielcach od dnia 1 sierpnia 1900 roku otwarty zosta³ Hotel Bristol obejmuj¹cy 42 numery z najnowszem urz¹dzeniem po cenach przystêpnych. W Hotelu s¹ ³azienki, wygodne stajnie i pomieszczenie na ekwipa e. Polecam hotel Bristol ³askawym wzglêdom WW. Panów. Rafa³ Piwowarski. W nr. 61, 62, 64, 66, 67, 71, 73, 74, 79, 82 w³aœciciel zamieszcza ozdobna reklamê o treœci: Hotel Bristol otwarty. Kielce ul. Pocztowa. Z hotelowych ³azienek za drobn¹ op³at¹ mogli korzystaæ tak e mieszkañcy miasta. 2 wrzeœnia 1900 w GK ukaza³a siê informacja dotycz¹ca otwarcia restauracji: Restauracyja w Hotelu Bristol zosta³a otwarta. Restauracyja urz¹dzona z komfortem zaopatrzona jest w œwie ¹ prowizyjê, w doborowe trunki krajowe i zagraniczne, po cenach przystêpnych. Przyjmuje wszelkie obstalunki tak w miejscu jak i po za obrêbem restauracji. Wielk¹ atrakcjê hotelu stanowi³a, usytuowana na wewnêtrznym dziedziñcu miêdzy oleandrami, fontanna. Jej strumienie unosi³y ma³e pi³eczki, które najbardziej malowniczo wygl¹da³y o zmroku, gdy woda by³a podœwietlana. W fontannie p³ywa³y ró ne gatunki ryb, które kucharz na wskazanie przez klienta wy³awia³ i szybko przygotowywa³. Po oko³o godzinie, piêknie przystrojone na pó³miskach, l¹dowa³y na restauracyjnych sto³ach. Na pierwszym piêtrze znajdowa³a siê sala balowa zwana Resurs¹ Ziemiañsk¹. Obok niej na tym samym poziomie znajdowa³y siê sale klubowe, w których goœcie grali w bilard, karty i czytali prasê. Hotel znany by³ z czêsto organizowanych balów, które trwa³y nawet ca³y tydzieñ. Wielokrotnie koncertowa³a tu s³ynna orkiestra Karola Namys³owskiego, a to g³ównie z wielkiej atencji jak¹ darzy³ j¹ w³aœciciel. Grano g³ównie skoczne oberki, krakowiaki i kujawiaki. Na koncerty przybywali licznie mieszkañcy Kielc i okoliczni melomani. Na niezmiernie wysoki poziom wspiê³a siê w tym czasie sztuka kulinarna w wydaniu hotelowej restauracji. Kuchni¹ dowodzi³ mistrz sprowadzony z Rosji, którego wybitn¹ specjalnoœci¹ by³y potrawy z ryb. Czêsto w Gazecie Kieleckiej pojawia³y siê reklamy Rafa³a Piwowarskiego informuj¹ce o œwie ych ostrygach i du ym wyborze kawioru. Swoich wielbicieli znalaz³a równie sprowadzana przez w³aœciciela z Wêgier wódka tzw. rafa³ówka. Atmosfera hotelowej restauracji znalaz³a swoje odzwierciedlenie w wierszu zamieszczonym w GK nr 6. ze stycznia 1910 r. i powtórzonym w nr 7. i 8.: Œwir, œwir, œwir za kominem! (Na nutê oberka Karola Namys³owskiego) Œwir, œwir, œwir za kominem Jedzie Szlachcic ze swym synem, Rozbawiony jedzie wielce, By odwiedziæ œliczne Kielce... I zaje d a szlachcic dziarski Tam, gdzie Rafa³ Piwowarski Jedzie, jedzie wprost do celu Do Bristolu, do hotelu... Tu dostanie rzecz to znana I likierów i szampana, Trunki dobre, jad³o tanie, Tak to u nas w Kielcach Panie! Tu bywaj¹ i artyœci, I podró ni i turyœci, Bo tu wszystko tanie, zdrowe Nowalijki sezonowe... Okolica nasza ca³a Bywa tylko u Rafa³a, Bo to dobroæ a nie moda, Gdy ju Rafa³ jeœæ co poda... Œwir, œwir, œwir za kominem Rafa³ dowiód³ to ju czynem, e ta w Kielcach u nas Panie, Nigdzie jeœæ tak nie dostanie!... Wiêc ostatnie zwrotki s³owo: Bie kto ywy na Pocztow¹ Niech gospodarz yje dziarski Nasz pan Rafa³ Piwowarski! Szlachcic starej daty. Rok 1910 by³ doœæ wa ny dla hotelu. Zosta³ on wtedy odnowiony i wyposa ony w oœwietlenie elektryczne z w³asnej elektrowni. Informacje na ten temat znajdujemy w GK z paÿdziernika i listopada 1910 r. (nr: 86, 88, 90, 92, 94): Pierwszorzêdny Hotel Bristol w Kielcach zaprowadzi³ w tych dniach oœwietlenie elektryczne we wszystkich numerach, Restauracji, Sali balowej i w ca³ym gmachu. Hotel BRISTOL doprowadzony jest do wzorowego porz¹dku. Hotel BRISTOL w Kielcach poleca siê ³askawym wzglêdom szerokiego ogó³u Ziemi Kieleckiej i ca³ego kraju, jako istotnie posiadaj¹cy wzorowe urz¹dzenie. Pierwszorzêdny Hotel BRISTOL w Kielcach. Gruntownie odnowiony. Oœwietlenie elektryczne. Wielka sala balowa. K¹piele w miejscu. Restauracja wzorowo prowadzona przez w³aœciciela hotelu. Na wszystkie poci¹gi chodzi karetka na gumach. Posiada obszerne stajnie i wozownie. 25

5 Poleca siê ³askawym wzglêdom Sz. Klienteli. Powa aniem Rafa³ Piwowarski. Kolejny wiersz reklamuj¹cy restauracjê zosta³ zamieszczony w GK z 5 czerwca 1912 r.: Czy znasz ten zak³ad?... Czy znasz ten zak³ad gdzie firmê Wyborna kuchnia zdobi, Gdzie zdolny bardzo gastronom Wykwintne potrawy robi? Czy znasz ten zak³ad gdzie mile Czas schodzi o ka dej porze, Gdzie obiad za 60 kopiejek Wybredny smakosz jeœæ mo e? Czy znasz ten zak³ad gdzie artyœci DŸwiêczn¹ muzyk¹ nas darz¹, Gdzie z karty daj¹ kolacjê A wszystko na maœle sma ¹? Czy znasz ten zak³ad gdzie pyszn¹ Wo³ow¹ pieczeñ dadz¹ ci z ro na, Gdzie sarnê, kwiczo³a, zaj¹ca Zawsze mieæ mo na. Czy znasz ten zak³ad gdzie piwo Ten nektar, jakim bogowie, Zwykle kolegi Bachusa Pijali zdrowie. Czy znasz ten zak³ad gdzie szafy Pe³ne s¹ wina i starek, Gdzie Reñskie, Tokaj, Szampañskie Najlepszych a zacnych marek. Czy znasz ten zak³ad gdzie s³u ba Jest zawsze na zawo³anie; Gdzie grzeczny jest sam gospodarz Wszystko dobre i tanie? Nie znasz? Wiêc powiem ci krótko: Ten zak³ad to miasta chwa³a Kielce, ulica Pocztowa, Restauracja Rafa³a. Goœci hotelowych z dworca kolejowego odbiera³ omnibus hotelowy z ³awkami obitymi pluszem i furmanem w liberii. Pojazd zjawia³ siê na stacji na ka dy przyjazd poci¹gu z Warszawy lub Krakowa. W bramie hotelu sta³ lokaj w liberii, który sprawnie kierowa³ ruchem wydawa³ polecenia s³u bie i informowa³ goœci. Za hotelem znajdowa³y siê stajnie i przykryty dachem parking dla powozów. Wœród d³ugiej listy znanych goœci hotelu wymieniæ nale y: marsza³ka Józefa Pi³sudskiego z on¹, prezydenta Ignacego Moœcickiego oraz artystkê Hankê Ordonównê. Po drugiej wojnie œwiatowej hotel zosta³ upañstwowiony. Brama wjazdowa do Hotelu Bristol (fot. E. Machnicka) Hotel Versal (karta pocztowa: Wydawnictwo K. Wojutyñskiego w Warszawie, oko³o 1914 r.) Hotel Versal Kolejny hotel w Kielcach, o jak e atrakcyjnej nazwie Versal, powsta³ pod koniec 1913 r. Jego w³aœcicielem by³ Micha³ Wilczyñski bogaty kucharz Hotelu Europejskiego. Hotel wed³ug projektu Jana Pietrzykowskiego powsta³ na posesji przy zbiegu ulic Ruskiej (Sienkiewicza) i Staszica. W GK nr 103 i 104 z 1913 r. Wilczyñski zamieœci³ nastêpuj¹c¹ reklamê: Otwarte zosta³y w Kielcach HOTEL VERSAL z pierwszorzêdn¹ Restauracj¹ Micha³a Wilczyñskiego przy ulicy Ruskiej Nr 9, w domu w³asnym. 22 elegancko urz¹dzone numery Wiktoria centralnym ogrzewaniem i oœwietleniem elektrycznem. Dwie wanny. D³ugoletnia praktyka w hotelu Europejskim, podczas której klientela zawsze by³a zadowolon¹, pozwala spodziewaæ siê, e nowootwarty zak³ad gastronomiczny MICHA A WILCZYÑSKIEGO stale bêdzie odwiedzany przez publicznoœæ kieleck¹ i okolic. Wiktoria Restauracji gra KWINTET MUZYCZNY. Kuchnia wyborowa, Wiktoria trunki krajowe i zagraniczne. Bufet zaopatrzony obficie. Ceny umiarkowane. Micha³ Wilczyñski nie prowadzi³ hotelu zbyt d³ugo. Doœæ szybko, bo z pocz¹tkiem lat dwudziestych XX wieku zarz¹dza³a nim Marianna Wilczyska a póÿniej w³aœcicielem zosta³ Jan Król po poœlubieniu córki Wilczyñskich Leokadii. Pomieszczenia hotelowe mieœci³y siê na piêtrze okaza³ego budynku, na parterze funkcjonowa³a wziêta kawiarnia. Hotel przetrwa³ do 1940 r. kiedy to zosta³ przejêty przez Niemców i zamieniony na Dom o³nierza. Hotel Viktoria Reklama Hotelu Versal (GK nr 103 z 1913 r.) Funkcjonowa³ w okresie miêdzywojennym w oficynie wschodniej kamienicy przy ulicy Sienkiewicza 38. Jego w³aœcicielem by³ Beniamin Grünberg doœwiadczony hotelarz, potrafi¹cy dbaæ o goœci. Niemal zawsze hotelik mia³ pe³ne ob³o enie ze wzglêdu na kategoriê, cenê i kameralny charakter oraz bardzo dobre usytuowanie (centrum miasta). Hotel Polonia Od lat dwudziestych XX wieku na piêtrze kamienicy pod nr 55 przy ulicy Sienkiewicza funkcjonowa³ Hotel Polonia w³asnoœæ Jana Stempnia. W hotelowej restauracji 26

6 mo na by³o dobrze zjeœæ i wypiæ. Na uwagê zas³ugiwa³ wielki wybór astrachañskich kawiorów i potraw z drobiu i ryb. Do ciekawszych trunków nale a³y: wêgierskie œliwowice, francuskie koniaki i wyj¹tkowo mocna, 60 procentowa pejsachówka. Hotel ze wzglêdu na bliskoœæ do dworca cieszy³ siê du ym powodzeniem i popularnoœci¹. Hotel Górnoœl¹ski Zlokalizowany przy ulicy Sienkiewicza 67, dzier awiony w latach dwudziestych XX wieku przez Piotra Adamczyka. Doœæ niski standard œwiadczonych us³ug lokowa³ go na koñcu kieleckich hoteli. Funkcjonowa³ jednak, g³ównie dlatego, e znajdowa³ siê najbli ej dworca kolejowego. Jeszcze kilka zdañ o hotelach kieleckich Oprócz opisanych wczeœniej hoteli w literaturze regionalnej znajduj¹ siê œladowe informacje o malutkim, bo zaledwie posiadaj¹cym 9 pokoików, hotelu Narodowym brak informacji o jego lokalizacji i o ydowskim hotelu zwanym Angielski, którego w³aœcicielem by³ Szmul Grynszpan oraz hoteliku Malinowskich usytuowanym w Rynku. Kategorie hoteli kieleckich w 1924 r. Ciekawe informacje dotycz¹ce kieleckich hoteli z 1924 r. zachowa³y siê w archiwum kieleckim. Z dokumentów wynika, e w mieœcie dzia³a³o kilka hoteli, z których tylko Bristol cieszy³ siê renom¹, która pozwoli³a komisji miejskiej na przyznanie mu I kategorii. Kategoriê II uzyska³y: Versal Marianny Wilczyñskiej, Europejski Boles³awa Ko³toñskiego i Polski dzier awiony przez Wilhelma Jabko. III kategoriê otrzyma³ Hotel Viktoria Beniamina Grünberga a IV Polonia Jana Stempnia. Najni sz¹ kategoriê przyznano Górnoœl¹skiemu dzier awionemu przez Piotra Adamczyka. Przybywaj¹cy do miasta podró nicy mogli te korzystaæ z oficjalnie zarejestrowanych pokoi umeblowanych m.in. u: Chany Rozenberg przy Rynku 16, Szlomy Kupfenberga przy ul. Kolejowej, Judki Kuplewicza i Szyi Goldmana na ul. Starowarszawskiej i Estery Szechter przy ul. Leœnej. Pokoi do wynajêcia by³o znacznie wiêcej. W czêœci z nich mo na by³o wynaj¹æ ³ó ko w pokoju wieloosobowym co by³o najtañsze. Ulica Sienkiewicza w latach 30. XX wieku. Reklama hotelu. Przyk³adowe ceny us³ug hotelarskich w 1924 r. Ceny w hotelach i noclegowniach kieleckich przedstawia³y siê nastêpuj¹co: jedyny apartament w mieœcie mieszcz¹cy siê w Bristolu i oznaczony numerem 12 kosztowa³ w styczniu 1924 r. 1 milion 650 tys. Marek polskich za dobê, w lutym 4 miliony 480 tys. Marek, zaœ w czerwcu, po reformie walutowej W³adys³awa Grabskiego, 7 z³ pokoje klasy I dwuosobowe kosztowa³y: a) w Versalu 5,60 z³ b) w Polskim i Europejskim 2,80 z³ c) w Górnoœl¹skim 1 z³ pokoje goœcinne 30 gr. Estera Szechler wyst¹pi³a do Magistratu o obni enie ceny do 20 gr. Bibliografia: Ewa i Jaros³aw Machniccy karty pocztowe i zdjêcia ze zbioru Jaros³awa Machnickiego Echo Dnia 2006 nr Gazeta Kielecka 1877 nr 23; 1878 nr 49,62; 1879 nr 1, 39, 59; 1900 nr 6, 7, 8, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 82, 86, 88, 90, 92, 94; 1910 nr 41, 43, 50, 85, 86; 1912 nr 5; 1913 nr 103, 104 Jerzmanowski J., W starych Kielcach, Kraków 1975 Lorek K., Machnicki J., Osiecki J., Œwiêtokrzyskie. Kartki z podró y, Kielce 2006 Machnicka E., Tradycje hotelarstwa w Kielcach, praca licencjacka napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Bart³omieja Jaœkowskiego, WSU Kielce, 2006 Machnicki J., Karty pocztowe Stanis³awa Saneckiego jako Ÿród³o do dziejów Kielc w pocz¹tkach XX wieku, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Zenona Guldona, WSP Kielce 1988 Moszczyñski T., Kielce przez stulecia, Kielce 1971 Pazdur J., Dzieje Kielc do 1863 roku, Wroc³aw Warszawa Kraków 1967 Pazdur J., Dzieje Kielc , Wroc³aw Warszawa Kraków 1971 Urbañski K., Reklama w dawnych Kielcach, Kielce 2005 Urbañski K., Miklaszewska H., Sentymentalne Kielce, Kielce 2004 Winiarska-Gorzkowska R., Gorzowski E., Album kielecki. Starówka cz.1, Kielce 1994 Winiarska-Gorzkowska R., Gorzowski E., Album kielecki. Starówka cz.2, Kielce 1996 Winiarska-Gorzkowska R., Gorzowski E., Album kielecki. Starówka cz.3, Kielce 1999 S³owo Ludu 5 sierpnia

yrafa z ok. 1820 r. z dworu cesarskiego w Wiedniu, yrafa 1815-1830 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu

yrafa z ok. 1820 r. z dworu cesarskiego w Wiedniu, yrafa 1815-1830 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu yrafa 1815-1830 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu yrafa æw. XIX w., Muzeum Zamoyskich w Koz³ówce. yrafa z ok. 1820 r. z dworu cesarskiego w Wiedniu, Fortepian pionowy yrafa, ok. 1815 r., Georg

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (38) Styczeñ 2010 ISSN 1898-0821 wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 gazeta bezp³atna Skazani na rolnictwo? Starania w³adz wielickiej

Bardziej szczegółowo

Drogi Czytelniku! mile widziana. Zachêcamy i czekamy na pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie. tych wszyskich, których z Dynowem

Drogi Czytelniku! mile widziana. Zachêcamy i czekamy na pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie. tych wszyskich, których z Dynowem Nr 8/98 DYNOWINKA 3 Drogi Czytelniku! Sierpniowy wakacyjny numer Dynowinki jest nieco odchudzony. Wielu redakcyjnych korespondentów przebywa na zas³u onym wypoczynku. Za to po urlopie z nowym zapa³em i

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (19) 2011 r. Cena 2 z³. MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz.

Nr 1 (19) 2011 r. Cena 2 z³. MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. ISSN 1732-470X Nr 1 (19) 2011 r. Cena 2 z³ Nieregularnik Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

zjawiska. Powsta³a obawa, e po ary s¹ wywo³ywane specjal- Tylko jednej nocy, w Na ul. Jagielloñskiej z kolei prawid³owoœci w przebiegu po-

zjawiska. Powsta³a obawa, e po ary s¹ wywo³ywane specjal- Tylko jednej nocy, w Na ul. Jagielloñskiej z kolei prawid³owoœci w przebiegu po- Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 25 (469) 21 grudnia 2011 roku bezp³atnie www.ngp.pl ISSN 1234-6365 nowa gazeta praska 1 Nak³ad 25 000 egz. bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

DENTAMEDICA ABUD TŁUMACZENIA. yczy zespó³ redakcyjny i wydawca Mieszkañca RABAT W NUMERZE: STACJA KONTROLI POJAZDÓW MIESZALNIA TYNKÓW I FARB

DENTAMEDICA ABUD TŁUMACZENIA. yczy zespó³ redakcyjny i wydawca Mieszkañca RABAT W NUMERZE: STACJA KONTROLI POJAZDÓW MIESZALNIA TYNKÓW I FARB NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89 01 RADOŚĆ ul. Izbicka 9 022 615 80 42; 022 615 82 08 stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 B¹dŸ uroczy dla swoich wrogów nic ich bardziej nie z³oœci. Carl Orff Nr 50 (570) Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion 12 grudnia w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Przepraszam, czy tu bij¹?

Przepraszam, czy tu bij¹? RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA W rocznicê agresji Dziœ, w czwartek

Bardziej szczegółowo

OLECKA SIEÆ CIEP OWNICZA. Rowery serwis, wypo yczalnia Du y wybór, niskie ceny. V Targi Edukacyjne. Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r.

OLECKA SIEÆ CIEP OWNICZA. Rowery serwis, wypo yczalnia Du y wybór, niskie ceny. V Targi Edukacyjne. Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r. ISSN 1505-0246 Bardziej obawiam siê trzech gazet ni stu tysiêcy bagnetów. Napoleon Bonaparte Kupon bierze udzia³ w losowaniu nagród Nr 16 (536) Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r. Oleckie Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Powalcz¹

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Pichit wójtem adzice nareszcie maj¹

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA NR 46 (872) TYGODNIK 19 listopada

Bardziej szczegółowo

metod¹ kogeneracji. erañ, Kawêczyn, Wola, Pruszków ju wczeœniej stanowi³y technologicznym, pole- Kogeneracja jest procesz¹cy

metod¹ kogeneracji. erañ, Kawêczyn, Wola, Pruszków ju wczeœniej stanowi³y technologicznym, pole- Kogeneracja jest procesz¹cy Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 19 (534) 5 listopada 2014 roku Nak³ad 25 000 egz. Debata bezp³atnie www.ngp.pl o przysz³oœci Ró yca Nie przypadkiem to w nowo otwartej siedzibie

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

URZ D GMINY TARNOWO PODGÓRNE T E L E F O N Y A L A R M O W E. Magdalena Ilek-Nowak, Wydawca Magdalena Janicka, Redaktor Naczelna

URZ D GMINY TARNOWO PODGÓRNE T E L E F O N Y A L A R M O W E. Magdalena Ilek-Nowak, Wydawca Magdalena Janicka, Redaktor Naczelna fot. Magdalena Ilek-Nowak Szanowni Pañstwo Oddajemy w Pañstwa rêce nowy miesiêcznik, który mamy nadziejê na sta³e wpisze siê w koloryt gminy Tarnowo Podgórne i okolic. Jak zapewne zwróciliœcie Pañstwo

Bardziej szczegółowo

Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY. Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ ISSN 1732-470X

Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY. Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ ISSN 1732-470X ISSN 1732-470X Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ Nieregularnik Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. Foto: R. Serafin

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dziennikarskie

Warsztaty dziennikarskie Warsztaty dziennikarskie Dobrych rad nigdy za wiele. Przekonali siê o tym twórcy Niecodziennika, kiedy to w pewien wtorkowy poranek mogli porozmawiaæ z Janem Pleszczyñskim. Niegdyœ dziennikarz Gazety Wyborczej,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca. Wêdrowaæ po ob³okach. Program maj 2008. ŒRÓDMIEJSKI OŒRODEK KULTURY INFORMATOR maj 2008 nr 5 (53) R. V.

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca. Wêdrowaæ po ob³okach. Program maj 2008. ŒRÓDMIEJSKI OŒRODEK KULTURY INFORMATOR maj 2008 nr 5 (53) R. V. ISSN 1732-4378 ŒRÓDMIEJSKI OŒRODEK KULTURY INFORMATOR maj 2008 nr 5 (53) R. V Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca Anna Skoczylas Wêdrowaæ po ob³okach Wydawnictwo SIGNO Kim jest Anna Skoczylas? Niegdyœ by³a taterniczk¹,

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (63) Luty 2012 ISSN 1898-0821 wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 6 Spalarni zwierz¹t gazeta bezp³atna Wieliczka mówi NIE! W³adze

Bardziej szczegółowo