Tradycje hotelarskie w Kielcach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tradycje hotelarskie w Kielcach"

Transkrypt

1 Tradycje hotelarskie w Kielcach do II wojny œwiatowej Niniejszy artyku³ jest przyczynkiem do dyskusji na temat tradycji hotelarskich w Kielcach i prób¹ zebrania rozproszonej dot¹d wiedzy i jej usystematyzowania. Pocz¹tki funkcji hotelarskich w Kielcach gin¹ w otch³ani dziejowej. Zapewne w pocz¹tkach ich wystêpowania przyjezdni zatrzymywali siê na krótkie okresy u rodziny, znajomych lub w domach osób, które na noclegach okazjonalnie zarabia³y. Hotel Saski Pierwsze udokumentowane informacje siêgaj¹ roku Wtedy w dokumencie lustracyjnym, przywo³anym przez Gorzowskich, znalaz³a siê nastêpuj¹ca informacja: na posesji wójtowskiej od strony Rynku sta³ dom wjezdny z podcieniami na s³upach, murowany. Dok³adniejszy opis podaje inwentarz klucza kieleckiego z roku Jego autor pisze, e: by³a tu szynkownia, zajazd, izba goœcinna, a przy œcianie po³udniowej jednotraktowa przybudówka i stajnia na 30 koni. We wspomnianym budynku z 9 na 10 czerwca 1794 r. zatrzyma³ siê Naczelnik Tadeusz Koœciuszko. Znaczna czêœæ jego o³nierzy znalaz³a kwatery w kilku ma³ych zajazdach zlokalizowanych przy ulicy Bo êckiej (obecnie Bodzentyñskiej). Budynek Wójtostwa w 1800 r. prze y³ po ar i odbudowany w kolejnych latach s³u y³ przyjezdnym: szynkiem i ober ami ulokowanymi a do ulicy Zaty³ki (obecnie Weso³a). W roku 1858 prawo do ca³ej posesji kupi³ Jan Hönigmann. Po przebudowie, g³ównie frontu kamienicy, lokuje tu elegancki sklep z towarami kolonialnymi i delikatesowymi oraz Hotel Saski. W roku 1941 maj¹tek przeszed³ w rêce rodziny Sulimierskich. Zosta³ upañstwowiony w 1955 r. Hotel Europejski W roku 1830 rejent Kossowicz sprzeda³ nieruchomoœæ zlokalizowan¹, oko³o sto metrów od opisywanego wczeœniej miejsca, przy ulicy Du ej na odcinku Rynek ul. Konstantego (obecnie Sienkiewicza) i ci¹gn¹c¹ siê a do ul. Weso³ej, ma³ onkom Joannie i Janowi Lardellim. Lardelli, z pochodzenia Szwajcar osiedlony w Królestwie Polskim po wojnach napoleoñskich, by³ cukiernikiem i w Kielcach otworzy³ kolejno cukierniê, hotel i rozpocz¹³ budowê okaza³ego domu. Inwestycje zosta³y dokoñczone ju po œmierci Jana Lardellego przez kolejnego mê a Joanny Micha³a êckiego. Hotel o nazwie Europejski posiada³ w budynku frontowym 27 izb i blisko 20 w oficynach. W 1848 r. wzniesiono jeszcze tzw. Dom Zabaw lub Teatr Lardellich z sal¹ teatraln¹ na 400 osób. Po 1880 r. ca³a nieruchomoœæ przesz³a na w³asnoœæ rodziny radcy Ko³toñskiego. Zaplecze Hotelu Europejskiego pod koniec XIX wieku. Zdjêcie z Zak³adu Stanis³awa Rachalewskiego PóŸniej (w koñcówce XIX w.) by³ w³asnoœci¹ Wilczyñskich. Od paÿdziernika 1900 r. w odpowiedzi na powstanie hotelu Bristol w³aœciciele piêciokrotnie zamieszczaj¹ w Gazecie Kieleckiej (dalej GK) w³asn¹ reklamê: Hotel Europejski Kielce, ulica Du a. Œwie o odnowiony i umeblowany poleca: Numera pojedyncze z poœciel¹, us³ug¹ i opa³em od kop. 50 do rb 1 dziennie. Numera z dwoma ³ó kami z poœciel¹, us³ug¹ i opalem od kop. 80 do 2 rub. dziennie. S³u ba koncyjonowana, wypróbowanej wiernoœci i akuratnoœci. Restauracyja w miejscu pod kierunkiem zdolnego kuchmistrza, mo e zadowoliæ wszelkie wymagania. Na jednej z zachowanych kart pocztowych z 1911 r. zaadresowanej na Leokadiê Wilczyñsk¹ czytamy: Na list Pani odpowiadam otó z najwiêksz¹ radoœci¹ przyjecha³abym do Kielc gdyby nie to e roz³¹czywszy siê z P. Zofi¹ od wielkiejnocy mam na siebie orkiestrê i tutaj w P³ocku gram od dwóch miesiêcy i jestem zakontraktowan¹ na ca³y Karnawa³ dlatego nie mogê siê nigdzie ruszyæ Dla Pani i Sz. Rodziców uk³ony i serdeczne pozdrowienia. yczliwa Janina H. W latach dwudziestych XX wieku hotelem zarz¹dza³ Boles³aw Ko³toñski. Karta pocztowa wys³ana w 1911 r. do Leokadii Wilczyñskiej Hotel Warszawski To jeden z najstarszych hoteli kieleckich, jednak z niemal ca³kowitym brakiem informacji. Jedynie wiemy, e doœæ 22

2 dobrze funkcjonowa³ ju przed rokiem 1878 i mieœci³ siê w domu Ballertów przy ówczesnej ulicy Nowo-Warszawskiej (obecnie ul. Warszawska). Pierwsza pewna informacja pochodzi z 10 czerwca 1878 r. Zosta³a zamieszczona w GK nr 49 z tego roku: Zawiadamia siê podró uj¹cych, e obecnie w hotelu Warszawskim w Kielcach, pierwszym od przyjazdu z Radomia, do Ballertów nale ¹cym, znajduj¹ siê w stajni zajezdnej urz¹dzone oddzielne stajenki zamykane na bezpieczne pomieszczenie koni i uprzê y, oraz, e w miejscu tem jest para koni z bryczk¹ do wynajmowania w ka dym czasie, jak równie numera dla goœci œwie o odnowione na ró ne a umiarkowane ceny. Rok póÿniej, w maju, dowiadujemy siê w numerze 39 GK, e prowadz¹cy hotel ca³kiem ciekawie wychodz¹ naprzeciw potrzebom klientów: Hotel Warszawski przy ulicy Nowo-Warszawskiej w Kielcach, i przy trakcie prowadz¹cym z Radomia do Kielc, z powodu zbli aj¹cego siê sezonu k¹pielowego w wodach mineralnych w Busku i Solcu, ma honor podaæ do wiadomoœci osób interesownych, e dla przyje d aj¹cych na kuracj¹ do Buska i Solca, przygotowa³ odpowiednie lokale z wszelkiemi dogodnoœciami i obs³ug¹, gdzie obok dogodnoœci hotelowych, utrzymuje siê para dobrych koni z bryczk¹ najtyczank¹ na resorach, do u ytku przyje d aj¹cych za umiarkowan¹ cenê. Hotel Krakowski Hotel Krakowski zlokalizowany by³ na posesji przy ulicy Ma³ej 2 róg z ulic¹ Tyln¹ (obecnie Leœna). Tradycja istnienia w tym miejscu ober y i domu zajezdnego siêga po³owy XIX wieku. Od pocz¹tków wieku XX funkcjonuje, a po okres miêdzywojenny jako Hotel Krakowski. Zmieniaj¹cy siê w³aœciciele i dzier awcy staraj¹ siê konkurowaæ z innymi bardziej nowoczesnymi i renomowanymi hotelami kieleckimi. Znajdujemy to w lokalnej prasie np. GK nr 41 z 25 maja 1910 r.: Restauracja pod Gwiazd¹ w Hotelu Krakowskim w Kielcach, róg Ma³ej i Leœnej. Po gruntownem piêknem odnowieniu sal jadalnych i gabinetów, prowadzona jest wzorowo przez zawodowca po wieloletniej jego pracy w pierwszorzêdnych zak³adach gastronomicznych. Wydaje: œniadania, obiady i kolacje zdrowe, na œwie em maœle przyrz¹dzone. Poleca: nowelie wszelkiego rodzaju, piwo tylko z browarów renomowanych, wina i wszelkie trunki. Ceny przystêpne. S³u ba uprzejma. Kuchni¹ zarz¹dza znany i wykwalifikowany w sztuce swej kuchmistrz. Zak³ad mój polecam ³askawej publicznoœci miasta Kielc i ziemi Kieleckiej. Z g³êbokim uszanowaniem Feliks Go³uch. (reklama powtórzona w nr: 43, 85 i 86) Podczas okupacji hitlerowskiej mieœci³a siê tu cukiernia Babeckiej, która sta³a siê ulubionym miejscem spotkañ konfidentów. Hotel Polski (karta pocztowa: Wydaw.. Salon polski, Kraków, oko³o 1910 r.) Hotel Polski W 1877 r. plac za kamienic¹ K³odawskich kupi³ przyby³y do Kielc z Radomia, w³aœciciel browaru zlokalizowanego przy Krakowskiej Rogatce, Ludwik Stumpf. Browarnik postanowi³ wybudowaæ, przy powstaj¹cej g³ównej ulicy miasta, najbardziej okaza³y budynek w Kielcach mieszcz¹cy: hotel, restauracjê i salê teatraln¹. Jego wspólnikami w inwestycji zostali w³aœciciele browaru w Szyd³owcu Engelmanowie oraz Józef Teksel dyrektor wêdrownego zespo³u teatralnego. Projektantem zosta³ architekt gubernialny Franciszek Ksawery Kowalski. Pierwsze doniesienia GK z 1877 r. mówi- ³y, e: Ma stan¹æ pa³ac kamienica frontem do ulicy. Gmach bêdzie mia³ 15 okien na ka dym piêtrze. Z bramy wjazdowej wejœcia prowadz¹ z jednej strony do numerów hotelu rozmieszczonych w korytarzu, z drugiej do restauracji. Na pierwszym piêtrze w po³owie gmachu mieœciæ siê bêdzie sala teatralna z kas¹ i garderobami dla artystów. Sala teatralna ma byæ wygodna na 700 miejsc, ma siê sk³adaæ z parteru i osiemnastu ló piêtra i galerii. W drugiej po³owie stanie piêtrowa oficyna, w której oprócz pomieszczeñ urz¹dzone zostan¹ ³azienki parowe z porcelanowymi wannami. Prace budowlane rozpoczê³y siê w kwietniu 1877 r. Przy wznoszeniu budynku pracowa³o 110 robotników. Po czternastu miesi¹cach prac kielczanie mogli zobaczyæ osza³amiaj¹ce efekty ich pracy. Gazeta Kielecka z czerwca 1878 r. opisywa³a wnêtrze budynku. We wrzeœniu teatr uroczyœcie ods³oniêto a w grudniu z wielkimi honorami i medialnym szumem poœwiêcono. Aktu poœwiêcenia dokona³ kanonik ksi¹dz Józef Æwikliñski w obecnoœci gubernatora i miejscowych elit. Piêkny, dok³adny i obszerny opis obiektu znalaz³ siê w nr 1 GK z dnia 1-go stycznia 1879 r.: Obecnie adna towarzyska rozmowa w Kielcach nie obejdzie siê bez wzmianki o nowym teatrze, jego urz¹dzeniu, cenach miejsc itp. a gromadki ciekawych ci¹gn¹ do nowej œwi¹tyni Melpomeny, Talii, i Terpsychory, aby przyjrzeæ siê z bliska sali teatru kieleckiego. W rzeczy samej ca³y budynek sprawia na widzu przyjemne wra enie: obszernoœæ, wygoda, estetyczne formy, 23

3 d³u ej zatrzymuj¹ na sobie oko kielczanina, przywyk³ego do kontentowania siê brudnym, ciasnym i dusznym poprzednim lokalem teatralnym. Wnieœcie do teatru Ludwika jest wygodne i zarazem okaza³e. Wprost z ulicy wchodzi siê do przedsionka z posadzk¹ z ró nokolorowych marmurów chêciñskich, a st¹d czêœci¹ po kamiennych i elaznych schodach dostajemy siê na pierwsze piêtro, przedzielone rodzajem foyer na dwie po³owy. Z jednej strony s¹ pokoje goœcinne i restauracja Hotelu Polskiego, w drugiej mieœci siê sala teatralna. Z foyer przystrojonego kinkietami, lustrami i aksamitnemi kozetami, prowadz¹ trzy wnijœcia: œrodkowe do krzese³, boczne do ló, po schodach zaœ nie wy sze piêtro dostajemy siê na galeryjê. Sala teatralna posiada kszta³t elipsy i na parterze mieœci siê 200 krzese³, po za którymi s¹ miejsca dla stoj¹cych. Wszystkie krzes³a wyplatane z siedzeniami podnoszonemi. Pierwsze piêtro zajmuje 19 ³ó ; z tych 16 czteroosobowych, dwie 6 osobowe, oprócz dwóch parterowych dotykaj¹cych sceny. Bandy parapetów i przedzia³y lo owe s¹ wyœcie³ane i pokryte p¹sowym aksamitem. Drugie piêtro zajmuje amfiteatr, z potrójnym szeregiem ³awek na 200 osób. Pomiêdzy w³aœciw¹ sal¹ a scen¹, oddzielone baryjer¹, zarezerwowano miejsca dla orkiestry. Scena posiada ozdobn¹ murowan¹ oprawê (przed prosceniami) z³o on¹ z fryzu podtrzymywanego przez dwie karyjatydy. Na fryzie, mieœci siê maksyma wziêta z Horacjusza i wypisana z³otemi literami: Omne tulit punctum, qui miscuit ulile dulci i herb m. Kielc: z³ota korona na czerwonem polu, nadto parapety ló ozdobi¹ w p³askorzeÿbach podobizny ws³awionych mê ów w dziedzinie poezji, muzyki, dramaturgii i malarstwa jak: Mickiewicz, S³owacki, Kraszewski, Syrokomla, Matejko, Siemiradzki i znakomici artyœci dramatyczni. Dogodnoœci¹ nowej sali jest umieszczanie orkiestry o wiele ni ej nad poziom sali, st¹d widok na scenê bêdzie swobodny, a muzykanci bez dystrakcyi dla widzów dostawaæ siê bêd¹ na miejsca drzwiami prowadz¹cemi z pod sceny. Nie mniejsz¹ stan¹ siê dogodnoœci¹ dzwonki elektryczne, zaprowadzone w ca³ym gmachu. Re yser za kulisami rozporz¹dzaæ bêdzie trzema bateryjkami, sygnalizuj¹c o rozpoczynaj¹cym siê widowisku publicznoœæ w sali, artystów w garderobach, i tych z widzów, którzy udali siê do fajczarni, w lokalu restauracyi, na parterze. Co do wentylacyi, to oprócz siatkowego ko³a nad paj¹kiem, przeznaczonego do odprowadzenia zgêszczonego powietrza, urz¹dzono rodzaj kana³ów pod pod³og¹ ló, któremi nap³ywaæ ma œwie e powietrze. Wyjœcie z teatru tak e bêdzie udogodnione, poniewa z parteru, ló i galeryi wychodziæ bêdzie mo na dwoma wnijœciami. W tym samym numerze gazety znajdujemy interesuj¹c¹ reklamê: Hotel Polski w m. Kielcach, przy ulicy Pocztowej, w nowym gmachu teatralnym. Œwie o wybudowany i urz¹dzony z uwzglêdnieniem wszelkich wygód dla przybywaj¹cych goœci, w dniu 12 b.m. oddany zosta³ do u ytku publicznego. Hotel obejmuje 46 pokoi umeblowanych w cenie od kop. 30 do RS. 1 kop. 20 na dobê. Stancyje por¹ zimow¹ zawsze ogrzane. Us³uga spieszna zapewniona. Hotel ca³¹ noc oœwietlony i otwarty. Stajnie na 42 konie, i pomieszczenie na pojazdy. Od Nowego Roku w lokalu parterowym otwart¹ bêdzie restauracyja. W numerze 59 z 1879 r. ukaza³a siê informacja dotycz¹ca funkcjonuj¹cej ju restauracji: Mam honor poleciæ Szanownej Publicznoœci mój zak³ad restauracyjny niedawno otworzony w Hotelu Polskim przy ulicy Pocztowej, w którym wydaje wszelkie potrawy a la carte po nader umiarkowanej cenie, oraz dla wygody Szanownej Publicznoœci urz¹dzam obiady po sta³ej cenie to jest po kop. 37 1/2 (Abonament 9 rs. Miesiêcznie) i takowe wydaje od godziny 1 do 3-ej. Kuchnia prowadzona jest przez wykwalifikowanego kuchmistrza, posiadaj¹cego chlubne od dostojnych osób œwiadectwa. Us³uga spieszna i zrêczna. Czytelnie pism peryjodycznych w miejscu. Piwnica zaopatrzona w dobór win wszelkich gatunków. Przyjmuje równie obstalunki na liczniejsze œniadania, obiady i kolacyje. Z uszanowaniem Jakób Nowiñski. W tym samym numerze znajdujemy kolejn¹ informacjê dotycz¹c¹ hotelu: HOTEL POLSKI przy ulicy Pocztowej w Kielcach. Zarz¹d hotelu Polskiego podaje do wiadomoœci podró uj¹cych, e wiosn¹ bie ¹cego roku jedno nowe skrzyd³o gmachu z 15 pokojami goœcinnemi, oddane zosta³o do u ytku publicznego. W obecnej chwili w hotelu znajduje siê 32 numera kompletnie urz¹dzone, zaopatrzone w eleganckie, wygodne meble, œwie ¹ poœciel, w cenie od RS. 3 do kop. 30. Na ¹danie mo e byæ wynajêty apartament z kilku wykwintnie urz¹dzonych pokoi. Dzwonki elektryczne na wszystkich piêtrach. W ka dym korytarzu oddzielny s³u ¹cy. Œwiat³o ca³¹ noc. Stajnie na konie i odpowiednie pomieszczenie dla ekwipa y. W gmachu hotelowym teatr i restauracyja. Tam e w ka dej chwili s¹ do wynajêcia dwa powozy, tak dla przeja d ki po mieœcie jak i na dalsze wyjazdy. W numerach 68, 70, 72, 76 i 78 z 1900 r. czyli okresu otwarcia Hotelu Bristol w³aœciciel Hotelu Polskiego obni a ceny na czêœæ swoich us³ug: Hotel Polski w Kielcach. Cena numerów zni ona. Wanny po 40 kop GK nr 50, 26 czerwca 1910 r.: Hotel Polski w Kielcach. Pierwszorzêdny hotel z teatrem i kinematografem; z elektrycznym oœwietleniem wed³ug nowoczesnych wymagañ z w³asn¹ elektrowni¹. Restauracja z pierwszorzêdn¹ kuchni¹, numera odnowione. aÿnie, stajnie wozownie i t. p. Pralnia parowa a zarazem dezinfekcya bielizny. Poleca Zarz¹d Hotelowy. Po œmierci Ludwika Stumpfa hotel i teatr odkupili Zofia i Ludomir Winnicy z udzia³em Szlomy Zelingera. W latach dwudziestych hotel dzier awi³ Wilhelm Jabko. RYC. 4 Reklama Hotelu Polskiego (GK nr 1 z 1879 r.) 24

4 Hotel Bristol (karta pocztowa: Nak³. ST. Senackiego, Kielce 1908 r.) Hotel Bristol Powsta³ w 1900 r. przy tworz¹cej siê g³ównej ulicy miasta Pocztowej, na wolnej dzia³ce o wyd³u onym kszta³cie i ci¹gn¹cej siê a do ul. Kapitulnej, za posesj¹ Smoleñskich. Dlatego, e naprzeciwko dzia³a³ ju hotel Polski, kilkadziesi¹t metrów wy ej przy ulicy Du ej hotel Europejski w³aœciciel nowej inwestycji, kielecki przedsiêbiorca Rafa³ Piwowarski, postanowi³ przebiæ standardem konkurentów. I tak powsta³a od frontu dwupiêtrowa, eklektyczna kamienica oraz dwie oficyny w podwórzu w ca³oœci zachwycaj¹ce bogactwem stiukowych dekoracji. Pierwsza reklama zamieszczona w GK nr 59 z dnia 29 lipca donosi³a: Hotel Bristol, Kielce ul. Pocztowa. Nowowybudowany i urz¹dzony wed³ug nowoczesnych wymagañ, posiadaj¹cy 44 pokoje goœcinne, wanny porcelanowe z prysznicem, sal¹ koncertowo-balow¹, omnibus na wszystkie poci¹gi otwarty bêdzie dnia 1 sierpnia. a w kolejnym nr. 60.: W mieœcie Kielcach od dnia 1 sierpnia 1900 roku otwarty zosta³ Hotel Bristol obejmuj¹cy 42 numery z najnowszem urz¹dzeniem po cenach przystêpnych. W Hotelu s¹ ³azienki, wygodne stajnie i pomieszczenie na ekwipa e. Polecam hotel Bristol ³askawym wzglêdom WW. Panów. Rafa³ Piwowarski. W nr. 61, 62, 64, 66, 67, 71, 73, 74, 79, 82 w³aœciciel zamieszcza ozdobna reklamê o treœci: Hotel Bristol otwarty. Kielce ul. Pocztowa. Z hotelowych ³azienek za drobn¹ op³at¹ mogli korzystaæ tak e mieszkañcy miasta. 2 wrzeœnia 1900 w GK ukaza³a siê informacja dotycz¹ca otwarcia restauracji: Restauracyja w Hotelu Bristol zosta³a otwarta. Restauracyja urz¹dzona z komfortem zaopatrzona jest w œwie ¹ prowizyjê, w doborowe trunki krajowe i zagraniczne, po cenach przystêpnych. Przyjmuje wszelkie obstalunki tak w miejscu jak i po za obrêbem restauracji. Wielk¹ atrakcjê hotelu stanowi³a, usytuowana na wewnêtrznym dziedziñcu miêdzy oleandrami, fontanna. Jej strumienie unosi³y ma³e pi³eczki, które najbardziej malowniczo wygl¹da³y o zmroku, gdy woda by³a podœwietlana. W fontannie p³ywa³y ró ne gatunki ryb, które kucharz na wskazanie przez klienta wy³awia³ i szybko przygotowywa³. Po oko³o godzinie, piêknie przystrojone na pó³miskach, l¹dowa³y na restauracyjnych sto³ach. Na pierwszym piêtrze znajdowa³a siê sala balowa zwana Resurs¹ Ziemiañsk¹. Obok niej na tym samym poziomie znajdowa³y siê sale klubowe, w których goœcie grali w bilard, karty i czytali prasê. Hotel znany by³ z czêsto organizowanych balów, które trwa³y nawet ca³y tydzieñ. Wielokrotnie koncertowa³a tu s³ynna orkiestra Karola Namys³owskiego, a to g³ównie z wielkiej atencji jak¹ darzy³ j¹ w³aœciciel. Grano g³ównie skoczne oberki, krakowiaki i kujawiaki. Na koncerty przybywali licznie mieszkañcy Kielc i okoliczni melomani. Na niezmiernie wysoki poziom wspiê³a siê w tym czasie sztuka kulinarna w wydaniu hotelowej restauracji. Kuchni¹ dowodzi³ mistrz sprowadzony z Rosji, którego wybitn¹ specjalnoœci¹ by³y potrawy z ryb. Czêsto w Gazecie Kieleckiej pojawia³y siê reklamy Rafa³a Piwowarskiego informuj¹ce o œwie ych ostrygach i du ym wyborze kawioru. Swoich wielbicieli znalaz³a równie sprowadzana przez w³aœciciela z Wêgier wódka tzw. rafa³ówka. Atmosfera hotelowej restauracji znalaz³a swoje odzwierciedlenie w wierszu zamieszczonym w GK nr 6. ze stycznia 1910 r. i powtórzonym w nr 7. i 8.: Œwir, œwir, œwir za kominem! (Na nutê oberka Karola Namys³owskiego) Œwir, œwir, œwir za kominem Jedzie Szlachcic ze swym synem, Rozbawiony jedzie wielce, By odwiedziæ œliczne Kielce... I zaje d a szlachcic dziarski Tam, gdzie Rafa³ Piwowarski Jedzie, jedzie wprost do celu Do Bristolu, do hotelu... Tu dostanie rzecz to znana I likierów i szampana, Trunki dobre, jad³o tanie, Tak to u nas w Kielcach Panie! Tu bywaj¹ i artyœci, I podró ni i turyœci, Bo tu wszystko tanie, zdrowe Nowalijki sezonowe... Okolica nasza ca³a Bywa tylko u Rafa³a, Bo to dobroæ a nie moda, Gdy ju Rafa³ jeœæ co poda... Œwir, œwir, œwir za kominem Rafa³ dowiód³ to ju czynem, e ta w Kielcach u nas Panie, Nigdzie jeœæ tak nie dostanie!... Wiêc ostatnie zwrotki s³owo: Bie kto ywy na Pocztow¹ Niech gospodarz yje dziarski Nasz pan Rafa³ Piwowarski! Szlachcic starej daty. Rok 1910 by³ doœæ wa ny dla hotelu. Zosta³ on wtedy odnowiony i wyposa ony w oœwietlenie elektryczne z w³asnej elektrowni. Informacje na ten temat znajdujemy w GK z paÿdziernika i listopada 1910 r. (nr: 86, 88, 90, 92, 94): Pierwszorzêdny Hotel Bristol w Kielcach zaprowadzi³ w tych dniach oœwietlenie elektryczne we wszystkich numerach, Restauracji, Sali balowej i w ca³ym gmachu. Hotel BRISTOL doprowadzony jest do wzorowego porz¹dku. Hotel BRISTOL w Kielcach poleca siê ³askawym wzglêdom szerokiego ogó³u Ziemi Kieleckiej i ca³ego kraju, jako istotnie posiadaj¹cy wzorowe urz¹dzenie. Pierwszorzêdny Hotel BRISTOL w Kielcach. Gruntownie odnowiony. Oœwietlenie elektryczne. Wielka sala balowa. K¹piele w miejscu. Restauracja wzorowo prowadzona przez w³aœciciela hotelu. Na wszystkie poci¹gi chodzi karetka na gumach. Posiada obszerne stajnie i wozownie. 25

5 Poleca siê ³askawym wzglêdom Sz. Klienteli. Powa aniem Rafa³ Piwowarski. Kolejny wiersz reklamuj¹cy restauracjê zosta³ zamieszczony w GK z 5 czerwca 1912 r.: Czy znasz ten zak³ad?... Czy znasz ten zak³ad gdzie firmê Wyborna kuchnia zdobi, Gdzie zdolny bardzo gastronom Wykwintne potrawy robi? Czy znasz ten zak³ad gdzie mile Czas schodzi o ka dej porze, Gdzie obiad za 60 kopiejek Wybredny smakosz jeœæ mo e? Czy znasz ten zak³ad gdzie artyœci DŸwiêczn¹ muzyk¹ nas darz¹, Gdzie z karty daj¹ kolacjê A wszystko na maœle sma ¹? Czy znasz ten zak³ad gdzie pyszn¹ Wo³ow¹ pieczeñ dadz¹ ci z ro na, Gdzie sarnê, kwiczo³a, zaj¹ca Zawsze mieæ mo na. Czy znasz ten zak³ad gdzie piwo Ten nektar, jakim bogowie, Zwykle kolegi Bachusa Pijali zdrowie. Czy znasz ten zak³ad gdzie szafy Pe³ne s¹ wina i starek, Gdzie Reñskie, Tokaj, Szampañskie Najlepszych a zacnych marek. Czy znasz ten zak³ad gdzie s³u ba Jest zawsze na zawo³anie; Gdzie grzeczny jest sam gospodarz Wszystko dobre i tanie? Nie znasz? Wiêc powiem ci krótko: Ten zak³ad to miasta chwa³a Kielce, ulica Pocztowa, Restauracja Rafa³a. Goœci hotelowych z dworca kolejowego odbiera³ omnibus hotelowy z ³awkami obitymi pluszem i furmanem w liberii. Pojazd zjawia³ siê na stacji na ka dy przyjazd poci¹gu z Warszawy lub Krakowa. W bramie hotelu sta³ lokaj w liberii, który sprawnie kierowa³ ruchem wydawa³ polecenia s³u bie i informowa³ goœci. Za hotelem znajdowa³y siê stajnie i przykryty dachem parking dla powozów. Wœród d³ugiej listy znanych goœci hotelu wymieniæ nale y: marsza³ka Józefa Pi³sudskiego z on¹, prezydenta Ignacego Moœcickiego oraz artystkê Hankê Ordonównê. Po drugiej wojnie œwiatowej hotel zosta³ upañstwowiony. Brama wjazdowa do Hotelu Bristol (fot. E. Machnicka) Hotel Versal (karta pocztowa: Wydawnictwo K. Wojutyñskiego w Warszawie, oko³o 1914 r.) Hotel Versal Kolejny hotel w Kielcach, o jak e atrakcyjnej nazwie Versal, powsta³ pod koniec 1913 r. Jego w³aœcicielem by³ Micha³ Wilczyñski bogaty kucharz Hotelu Europejskiego. Hotel wed³ug projektu Jana Pietrzykowskiego powsta³ na posesji przy zbiegu ulic Ruskiej (Sienkiewicza) i Staszica. W GK nr 103 i 104 z 1913 r. Wilczyñski zamieœci³ nastêpuj¹c¹ reklamê: Otwarte zosta³y w Kielcach HOTEL VERSAL z pierwszorzêdn¹ Restauracj¹ Micha³a Wilczyñskiego przy ulicy Ruskiej Nr 9, w domu w³asnym. 22 elegancko urz¹dzone numery Wiktoria centralnym ogrzewaniem i oœwietleniem elektrycznem. Dwie wanny. D³ugoletnia praktyka w hotelu Europejskim, podczas której klientela zawsze by³a zadowolon¹, pozwala spodziewaæ siê, e nowootwarty zak³ad gastronomiczny MICHA A WILCZYÑSKIEGO stale bêdzie odwiedzany przez publicznoœæ kieleck¹ i okolic. Wiktoria Restauracji gra KWINTET MUZYCZNY. Kuchnia wyborowa, Wiktoria trunki krajowe i zagraniczne. Bufet zaopatrzony obficie. Ceny umiarkowane. Micha³ Wilczyñski nie prowadzi³ hotelu zbyt d³ugo. Doœæ szybko, bo z pocz¹tkiem lat dwudziestych XX wieku zarz¹dza³a nim Marianna Wilczyska a póÿniej w³aœcicielem zosta³ Jan Król po poœlubieniu córki Wilczyñskich Leokadii. Pomieszczenia hotelowe mieœci³y siê na piêtrze okaza³ego budynku, na parterze funkcjonowa³a wziêta kawiarnia. Hotel przetrwa³ do 1940 r. kiedy to zosta³ przejêty przez Niemców i zamieniony na Dom o³nierza. Hotel Viktoria Reklama Hotelu Versal (GK nr 103 z 1913 r.) Funkcjonowa³ w okresie miêdzywojennym w oficynie wschodniej kamienicy przy ulicy Sienkiewicza 38. Jego w³aœcicielem by³ Beniamin Grünberg doœwiadczony hotelarz, potrafi¹cy dbaæ o goœci. Niemal zawsze hotelik mia³ pe³ne ob³o enie ze wzglêdu na kategoriê, cenê i kameralny charakter oraz bardzo dobre usytuowanie (centrum miasta). Hotel Polonia Od lat dwudziestych XX wieku na piêtrze kamienicy pod nr 55 przy ulicy Sienkiewicza funkcjonowa³ Hotel Polonia w³asnoœæ Jana Stempnia. W hotelowej restauracji 26

6 mo na by³o dobrze zjeœæ i wypiæ. Na uwagê zas³ugiwa³ wielki wybór astrachañskich kawiorów i potraw z drobiu i ryb. Do ciekawszych trunków nale a³y: wêgierskie œliwowice, francuskie koniaki i wyj¹tkowo mocna, 60 procentowa pejsachówka. Hotel ze wzglêdu na bliskoœæ do dworca cieszy³ siê du ym powodzeniem i popularnoœci¹. Hotel Górnoœl¹ski Zlokalizowany przy ulicy Sienkiewicza 67, dzier awiony w latach dwudziestych XX wieku przez Piotra Adamczyka. Doœæ niski standard œwiadczonych us³ug lokowa³ go na koñcu kieleckich hoteli. Funkcjonowa³ jednak, g³ównie dlatego, e znajdowa³ siê najbli ej dworca kolejowego. Jeszcze kilka zdañ o hotelach kieleckich Oprócz opisanych wczeœniej hoteli w literaturze regionalnej znajduj¹ siê œladowe informacje o malutkim, bo zaledwie posiadaj¹cym 9 pokoików, hotelu Narodowym brak informacji o jego lokalizacji i o ydowskim hotelu zwanym Angielski, którego w³aœcicielem by³ Szmul Grynszpan oraz hoteliku Malinowskich usytuowanym w Rynku. Kategorie hoteli kieleckich w 1924 r. Ciekawe informacje dotycz¹ce kieleckich hoteli z 1924 r. zachowa³y siê w archiwum kieleckim. Z dokumentów wynika, e w mieœcie dzia³a³o kilka hoteli, z których tylko Bristol cieszy³ siê renom¹, która pozwoli³a komisji miejskiej na przyznanie mu I kategorii. Kategoriê II uzyska³y: Versal Marianny Wilczyñskiej, Europejski Boles³awa Ko³toñskiego i Polski dzier awiony przez Wilhelma Jabko. III kategoriê otrzyma³ Hotel Viktoria Beniamina Grünberga a IV Polonia Jana Stempnia. Najni sz¹ kategoriê przyznano Górnoœl¹skiemu dzier awionemu przez Piotra Adamczyka. Przybywaj¹cy do miasta podró nicy mogli te korzystaæ z oficjalnie zarejestrowanych pokoi umeblowanych m.in. u: Chany Rozenberg przy Rynku 16, Szlomy Kupfenberga przy ul. Kolejowej, Judki Kuplewicza i Szyi Goldmana na ul. Starowarszawskiej i Estery Szechter przy ul. Leœnej. Pokoi do wynajêcia by³o znacznie wiêcej. W czêœci z nich mo na by³o wynaj¹æ ³ó ko w pokoju wieloosobowym co by³o najtañsze. Ulica Sienkiewicza w latach 30. XX wieku. Reklama hotelu. Przyk³adowe ceny us³ug hotelarskich w 1924 r. Ceny w hotelach i noclegowniach kieleckich przedstawia³y siê nastêpuj¹co: jedyny apartament w mieœcie mieszcz¹cy siê w Bristolu i oznaczony numerem 12 kosztowa³ w styczniu 1924 r. 1 milion 650 tys. Marek polskich za dobê, w lutym 4 miliony 480 tys. Marek, zaœ w czerwcu, po reformie walutowej W³adys³awa Grabskiego, 7 z³ pokoje klasy I dwuosobowe kosztowa³y: a) w Versalu 5,60 z³ b) w Polskim i Europejskim 2,80 z³ c) w Górnoœl¹skim 1 z³ pokoje goœcinne 30 gr. Estera Szechler wyst¹pi³a do Magistratu o obni enie ceny do 20 gr. Bibliografia: Ewa i Jaros³aw Machniccy karty pocztowe i zdjêcia ze zbioru Jaros³awa Machnickiego Echo Dnia 2006 nr Gazeta Kielecka 1877 nr 23; 1878 nr 49,62; 1879 nr 1, 39, 59; 1900 nr 6, 7, 8, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 82, 86, 88, 90, 92, 94; 1910 nr 41, 43, 50, 85, 86; 1912 nr 5; 1913 nr 103, 104 Jerzmanowski J., W starych Kielcach, Kraków 1975 Lorek K., Machnicki J., Osiecki J., Œwiêtokrzyskie. Kartki z podró y, Kielce 2006 Machnicka E., Tradycje hotelarstwa w Kielcach, praca licencjacka napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Bart³omieja Jaœkowskiego, WSU Kielce, 2006 Machnicki J., Karty pocztowe Stanis³awa Saneckiego jako Ÿród³o do dziejów Kielc w pocz¹tkach XX wieku, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Zenona Guldona, WSP Kielce 1988 Moszczyñski T., Kielce przez stulecia, Kielce 1971 Pazdur J., Dzieje Kielc do 1863 roku, Wroc³aw Warszawa Kraków 1967 Pazdur J., Dzieje Kielc , Wroc³aw Warszawa Kraków 1971 Urbañski K., Reklama w dawnych Kielcach, Kielce 2005 Urbañski K., Miklaszewska H., Sentymentalne Kielce, Kielce 2004 Winiarska-Gorzkowska R., Gorzowski E., Album kielecki. Starówka cz.1, Kielce 1994 Winiarska-Gorzkowska R., Gorzowski E., Album kielecki. Starówka cz.2, Kielce 1996 Winiarska-Gorzkowska R., Gorzowski E., Album kielecki. Starówka cz.3, Kielce 1999 S³owo Ludu 5 sierpnia

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego,

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia Zdajemy sobie sprawę że ważne spotkania biznesowe wymagają odpowiedniego miejsca, wyjątkowej oprawy i dbałości o szczegóły. Specjalnie dla Państwa pod kątem organizacji konferencji, szkoleń, bankietów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 ROKU W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2791/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-11-23

ZARZĄDZENIE NR 2791/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-11-23 ZARZĄDZENIE NR 2791/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-11-23 w sprawie dysponowania pomieszczeniami reprezentacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WESELE W HOTELU EUROPA ****

WESELE W HOTELU EUROPA **** WESELE W HOTELU EUROPA **** Szanowni Państwo, Ten dzień musi być idealny......jedyny taki w życiu, niepowtarzalny i wyjątkowy, a ponieważ wspomnienie o nim będzie powracać z taką samą siłą nawet po wielu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Projekt z dnia 29 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA RYBNKA w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119,

Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119, Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119, OPINIA PRAWNA DLA AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI ZAMEK NA TEMAT PRAWA CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Indywidualne kartki œwi¹teczne

Indywidualne kartki œwi¹teczne Indywidualne kartki œwi¹teczne CMYK foliowane TWOJE LOGO WYBRANE ZDJÊCIE Z KATALOGU LUB DOSTARCZONE TWOJE LOGO I DANE ADRESOWE ul... Twoja Ulica 10 60-000 Twoja Miejscowoœæ tel. +48 61 800 00 00 fax +48

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PREZYDENT MIASTA ZABRZE. Nr 677/ZN/11 z dnia 25.08.2011 r.

ZARZĄDZENIE PREZYDENT MIASTA ZABRZE. Nr 677/ZN/11 z dnia 25.08.2011 r. ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE Nr 677/ZN/11 z dnia 25.08.2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek najmu pomieszczeń w nieruchomościach zabudowanych stanowiących własność Miasta Zabrze,

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

INWESTMEBLE Zaprasza do świata wyjątkowych mebli i oryginalnych usług.

INWESTMEBLE Zaprasza do świata wyjątkowych mebli i oryginalnych usług. 97-500 Radomsko ul. Kościuszki 6, tel. 44 738-16-85, fax 44 738-16-85, kom. 664-051-656, 692-491-265 e-mail: biuro@inwestmeble.pl renowacje@inwestmeble.pl www.inwestmeble.pl NIP: 772-221-69-60 REGON: 100990554

Bardziej szczegółowo

Część matematyczna sprawdzian 2013 r.

Część matematyczna sprawdzian 2013 r. Część matematyczna sprawdzian 2013 r. 1. Szyfr zabezpieczający zamek jest liczbą czterocyfrową podzielną przez 9. Trzy cyfry szyfru są już ustawione. Brakującą cyfrą jest A. 5 B. 2 C. 0 D. 9 4 2? 7 2.

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013

NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013 NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013 FILMY KONCERTY KABARETY KONFERENCJE IMPREZY Wykorzystaj moc kina w swoich działaniach! Kino Kijów.Centrum oferuje atrakcyjne możliwości zakupu biletów grupowych, biletów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2013r. Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji ds opiniowania przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

1 z 6 2011-10-31 08:31

1 z 6 2011-10-31 08:31 1 z 6 2011-10-31 08:31 Wczasy nad morzem Strona główna ; Targi turystyczne Targi z udziałem NadMorze.pl w latach 2003-2011 r. "GTT 2011" 14. ie Targi Turystyczne 15-17 kwietnia 2011 r. ie Targi Turystyczne

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE P.P.U.H. MARKER P.P.U.H. MARKER OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE 1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstêpna koncepcja architektoniczno- urbanistyczna

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony APLIKACJE MOBILNE Liczba aplikacji mobilnych stale rośnie i mierzona jest w milionach! Współczesne smartfony obsługują ich dziesiątki, każda może służyć

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Park Źródliska I wraz z Parkiem Źródliska II uznany został w całości za pomnik przyrody oraz wpisany do rejestru zabytków.

Park Źródliska I wraz z Parkiem Źródliska II uznany został w całości za pomnik przyrody oraz wpisany do rejestru zabytków. Zimowy spacer Park Źródliska I 24.01.2016 r. Autorzy: Igor i tata Trochę historii: Park Źródliska I oraz Park Źródliska II, są najstarszymi łódzkimi parkami. Tworzyły one niegdyś jeden park zwany Ogrodem

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy BZ.4-/0 Czerwonak, dnia września 00r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego

Bardziej szczegółowo

Mandarynka. Sport i rozrywka. Gra dydaktyczna dla klasy V szko³y podstawowej. ród³o:

Mandarynka. Sport i rozrywka. Gra dydaktyczna dla klasy V szko³y podstawowej. ród³o: Mandarynka Sport i rozrywka Gra dydaktyczna dla klasy V szko³y podstawowej ród³o: 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 5 6 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 8 1 Tak wygl¹da mandarynka. Umieszczone symbolizuj¹ znaczenia,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\user\Pulpit\ogłoszenie o zamówieniu - hotele.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\user\Pulpit\ogłoszenie o zamówieniu - hotele. Page 1 of 6 Warszawa: Usługa: - zakwaterowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu; -wyżywienia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Numer ogłoszenia: 54653-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2015 BURMISTRZA KARPACZA. z dnia 3 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2015 BURMISTRZA KARPACZA. z dnia 3 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2015 BURMISTRZA KARPACZA w sprawie trybu, zakresu i odpłatności za umieszczane informacje na miejskiej stronie internetowej Karpacza www.karpacz.pl dotyczące podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-2216/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Stanisław Krzysztof Sadowy Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda Piotr

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku Białorusi 2015-06-09 15:07:53

Organizacja rynku Białorusi 2015-06-09 15:07:53 Organizacja rynku Białorusi 2015-06-09 15:07:53 2 Zagraniczni eksporterzy mają na Białorusi do dyspozycji różne formy dystrybucji i sprzedaży towarów. Największym centrum handlowym jest stolica kraju Mińsk.

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI KROK PO KROKU SPIS TREŚCI: Przepisy prawne Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wymagania dotyczące lokalu Wymagania dotyczące wyposażenia lokalu Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w ie N.II.AP.0-9/0, dnia 9 września 00 r. OGŁOSZENIE o wyniku postępowania Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 07-09-00 r. na wykonanie robót geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa Ośrodek/PIT/../2013. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477

Umowa Ośrodek/PIT/../2013. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477 Umowa Ośrodek/PIT/../2013 zawarta w dniu 18.07.2013 roku w Istebnej pomiędzy: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-452/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wojciech Balcerzak arbitrzy: Artur Maruszczak Zbigniew Marcin Nycz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy Osie

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta

1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta 1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta Aby zalogować się na stronie portalu studenta/doktoranta należy wybrać stronę: https://ps.ug.edu.pl (na stronie logowanie odbywa się wyłącznie poprzez podanie

Bardziej szczegółowo

20110428115726 [podkreślenia są zgodne z oryginałem] Do Pana Naczelnika VIII Armii. Od szlachcianki Bolesławy Bolesławowny

20110428115726 [podkreślenia są zgodne z oryginałem] Do Pana Naczelnika VIII Armii. Od szlachcianki Bolesławy Bolesławowny 20110428115726 [podkreślenia są zgodne z oryginałem] Do Pana Naczelnika VIII Armii Od szlachcianki Bolesławy Bolesławowny Dwernickiej, właścicielki majątku Zawale Rychcickiej włości Kamienieckiego powiatu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie Case study klient: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie br a nż a : oświata Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie została utworzona w czerwcu 1999 roku. Baza dydaktyczna i administracyjna PWSZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4

Zapytanie ofertowe nr 4 Zapytanie ofertowe nr 4 Wrocław, dnia 22.10.2015 r. W związku z realizacją projektu Almas House in Poland dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.infish.com.pl/przetargi Olsztyn-Kortowo: Dostawa i montaż pompy ciepła wraz z wyposażeniem i

Bardziej szczegółowo

Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy!

Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy! Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy! 1. Czym jest zwrot podatku? Zwrot podatku jest w praktyce rocznym rozliczeniem podatkowym, dokonywanym

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Polacy w restauracjach

Polacy w restauracjach Polacy w restauracjach Raport Mex Polska S.A. na podstawie badania Instytutu Homo Homini Warszawa, 05.05.2011 r. O badaniu Badanie Polacy w restauracjach zostało przeprowadzone przez Instytut Homo Homini

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KONKURSOWE

MATERIAŁY KONKURSOWE Gdynia 2016 rok MATERIAŁY KONKURSOWE KONKURS OFERT NA PROWADZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH W MOBILNYCH PUNKTACH GASTRONOMICZNYCH Z NAPOJAMI GORĄCYMI I ZIMNYMI (Z WYŁĄCZENIEM NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH) ORAZ OWOCAMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią) prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA LOTERII 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 1.2. Organizatorem Loterii jest: Carlsberg

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC

NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC Szybki fermentator z płaszczem chłodzącym do zakwasów żytnich i podmłód pszennych 05/2015 Smak Od ex et, si. Rat, quatinc

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrocław: Świadczenie usług hotelarskich dla potrzeb Opery

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo