Warsaw Investment Land for Sale Teren inwestycyjny na sprzedaż w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warsaw Investment Land for Sale Teren inwestycyjny na sprzedaż w Warszawie"

Transkrypt

1 1 Prime 1,0533 ha / 2,6 acres Unique Location in Warsaw Pierwszorzędny obszar 1,0533 ha Unikalny teren w Warszawie Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth (c), którego autoryzowaną licencję do użytku własnego posiada Poczta Polska SA. The visual maps were prepared with Google Earth (c) Software, which is properly licensed to Polish Post plc. for its own use. Warsaw Investment Land for Sale Teren inwestycyjny na sprzedaż w Warszawie

2 2 Pierwszorzędny obszar 1,0533 ha Unikalna nieruchomość Intensywny ruch miejski i znakomita widoczność Łatwa dostępność komunikacyjna Szybko rozwijający się rejon Idealna na inwestycje biurowe, siedziby korporacji Prime 1,0533 ha / 2,6 acres Unique property High traffi c location with excellent exposure Easy access to transportation Located in a rapidly expanding area Potential uses include offi ce, corporate and regional headquarters

3 3 Oferowana nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki oznaczone nr ew. 46/8, 46/9 i 46/10 z obrębu zlokalizowana jest przy ul. Chmielnej 75 róg Żelaznej w Warszawie, dzielnicy Wola, rejonie MSI Mirów w kwartale ulic Żelaznej, Alei Jerozolimskich, Towarowej i Chmielnej. Rejon charakteryzuje się dość znacznym zróżnicowaniem pod względem przestrzennym i funkcyjnym. Zdominowany jest przez zabudowę wielomieszkaniową oraz biurową. Znajduję się tu również znaczna liczba obiektów hotelarskich. Na lokalnym rynku zauważyć można przewagę popytu nad podażą, co z kolei przekłada się na rosnące ceny i czynsze. Popularność rynkową rejon zawdzięcza bardzo dobrej lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie centrum. Obszar znajduje się w fazie rozwoju, powstają nowe obiekty komercyjne i mieszkalne, szybko znajdujące nabywców. Planowane są kolejne inwestycje, pod które zostały już wykupione tereny. Pociąga to za sobą konieczność modernizacji ulic, przy których lokowana jest nowa zabudowa. The property offered for sale contains land registered as plots 46/8, 46/9 i 46/10 as part of the cadastral sestion of situated on the corner of Chmielna 75 and Żelazna street, in Wola district, in the MSI Mirów region in the quarter of Żelazna, Jerozolimskie Avenue, Towarowa and Chmielna Streets. The Mirów region is a place of infrastructural and functional diversity, still dominated by multiresidential and offi ce building area. There are also a number of hotels. On the local market the demand seems to outweigh the supply, which in turn, results in the rise of prices and rental rates. The market popularity of the area is due to a very good location in the direct vicinity with the city centre. The area is under ongoing development, during which new commercial and residential facilities are under construction, attracting a lot of vendees. Further investment is planned, for the purpose of which new areas have been recently sold. This also entails modernization of the streets where a new built-up area is being planned.

4 4 zakresie zagospodarowania terenu dominuje W zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana w głębi obszaru, przy mniejszych ulicach. Wzdłuż większych ulic takich jak: Towarowa, Prosta, Aleja Jana Pawła II dominuje zabudowa biurowa, natomiast przy Alejach Jerozolimskich wpływ na obraz obszaru wywierają obiekty i urządzenia komunikacji zbiorowej (stacje: WKD Warszawa Śródmieście, Warszawa Ochota oraz tory biegnące równolegle do ulicy poniżej jej poziomu na odcinku od ulicy Żelaznej do placu Zawiszy na pozostałym odcinku umieszczone są w podziemnym tunelu). Residential buildings dominate in the deeper part of the area, near small streets, whereas bigger streets, such as Towarowa, Prosta Streets, John Paul II Avenue are dominated by offi ce facilities. Jerozolimskie Avenue is affected by a big number of facilities and appliances belonging to public transport (including railway station WKD, Śródmieście railway station, Ochota Railway station and also railway track going parallelly to the street situated below the track, placed on the level of Żelazna Street until the Zawisza Square the rest is of it is placed in the underground track).

5 5 Rejon wchodzi w skład Obszaru Zabudowy Śródmiejskiej, co sprawia, że charakteryzuje go bardzo wysoki wskaźnik intensywności zabudowy, w granicach % (przy średniej dla Warszawy 46 %). Również wysoki jest wskaźnik gęstości zaludnienia, który kształtuje się na poziomie około 7700 osób/km2 (przy średniej dla Warszawy 3200 osób/km2). Największy wpływ na atrakcyjność rynkową ma lokalizacja bezpośrednie sąsiedztwo centrum miasta, ale również koncentracja obiektów biurowych (miejsc pracy), dobra dostępność do usług i handlu oraz bardzo dobrze rozwinięta komunikacja miejska, infrastruktura techniczna, komunikacja, duży przepływ ludzi. Rynek przyciąga różne kategorie nabywców. Dla jednych celem kupna nieruchomości będzie osiągnięcie z niej zysku (np. poprzez wynajem), dla innych natomiast zamieszkanie w niej. Czynniki te wpływają również na wartość nieruchomości w tym rejonie. The region belongs to Central Business District area, which makes it an area of extremely high density on built-up land, estimated at 80-93% (whereas the average for Warsaw is 46%). The population rate is also very high accounting for approximately 7700 people per sq. km (whereas the average for Warsaw is estimated at 3200 people/sq. km). The location has defi nitely the biggest infl uence on the popularity of the area situated in the direct vicinity to the city centre as well as concentration of offi ce buildings and facilities (workplace), accessibility to services and commerce, and also very well-developed public transport, technical infrastructure, communication, high infl ow and outfl ow of people. This attracts many kinds of buyers. Some aim to buy the property to make a profi t by renting the real estate, others would buy it for residential purposes. Those factors also infl uence the value of the real estate in the region.

6 6 Warsaw Trade Tower Hilton Hotel Ilmet Tower Rondo 1 Intercontinental Hotel Kaskada Sienna Center Palace of Culture and Science / PKiN Holiday Inn Hotel Lumen Tower Złote Tarasy Shopping Center Aktyn Business Center Warta Tower Swede Center Central Train Station / Dw. Centralny Orco Tower Marriott Hotel LIM Center Oxford Tower Millennium Tower Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth (c), którego autoryzowaną licencję do użytku własnego posiada Poczta Polska SA. The visual maps were prepared with Google Earth (c) Software, which is properly licensed to Polish Post plc. for its own use. Nieruchomość w ścisłym centrum, w lokalizacji najbardziej prestiżowej i zapewniającej doskonałą dostępność komunikacyjną zarówno ruchu kołowego, jak również wszystkich środków komunikacji miejskiej oraz kolei (dworzec PKP Warszawa Centralna, PKP Warszawa Śródmieście WKD, stacja Warszawa Ochota). Korzystna lokalizacja i dostępność nieruchomości są jej największym atutem i w dużej mierze stanowią o jej wysokiej atrakcyjności. The property is situated in the city centre in the most prestigious location ensuring excellent accessibility to public transport. The connection refers to vehicle traffi c as well as all other means of public transport and railway system (such as Central Railway Station, WKD Railway Station, Ochota Railway station). Good location and convenient connections to the property are its crucial assets, which make it an attractive purchase.

7 7 Aktyn Business Center Warta Tower Swede Center Aleje Jerozolimskie St. Railroad / kolej Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth (c), którego autoryzowaną licencję do użytku własnego posiada Poczta Polska SA. The visual maps were prepared with Google Earth (c) Software, which is properly licensed to Polish Post plc. for its own use. Działki ewidencyjne wchodzące w skład nieruchomości stanowią zwarty obszar gruntu o układzie granic w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach 95 x 110 m z nieregularnym przebiegiem granicy południowej. Dłuższym bokiem nieruchomość zlokalizowana jest wzdłuż ulicy Żelaznej, krótszym wzdłuż ulicy Chmielnej. Łączna powierzchnia nieruchomości jest równa m kw. Wszystkie działki wchodzące w skład nieruchomości oznaczone są w ewidencji jako inne tereny zabudowane (symbol Bi). The property is a compact area of land of rectangle shape, which is 95 x 110 m long with irregular southern border line. Longer fl ank of the property is situated on Żelazna Street whereas the shorter fl ank goes along Chmielna Street. The overall land area of the property is square metres. All the land belonging to the property is classifi ed in the register as other built-up areas (symbol Bi).

8 8 Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth (c), którego autoryzowaną licencję do użytku własnego posiada Poczta Polska SA. The visual maps were prepared with Google Earth (c) Software, which is properly licensed to Polish Post plc. for its own use. Aktyn Business Center Złote Tarasy Shopping Center Central Train Station / Dw. Centralny Novotel Hotel Swede Center Orco Tower Warta Tower Millennium Tower Dobrą dostępność komunikacyjną nieruchomości zapewnia bliskość Alei Jerozolimskich (ok. 100 m), Alei Jana Pawła II (ok. 450 m), ulicy Towarowej (ok. 600 m) stanowiących główne arterie komunikacyjne i łączących centrum miasta z innymi dzielnicami, a także umożliwiających dojazd do tras wylotowych ze stolicy. Lokalizacja nieruchomości zapewnia bardzo dobry dostęp do komunikacji miejskiej: komunikacja autobusowa wzdłuż ulic Żelaznej, Alei Jerozolimskich, Alei Jana Pawła II, ulicy Towarowej (najbliższy przystanek bezpośrednio przy nieruchomości po przeciwnej stronie ulicy Żelaznej); komunikacja tramwajowa wzdłuż Alei Jerozolimskich, Alei Jana Pawła II, ulicy Towarowej (najbliższy przystanek w odległości ok. 150 m od nieruchomości); najbliższa stacja metra (Metro Centrum) zlokalizowana jest w odległości ok. 1,3 km od nieruchomości. W odległości ok. 700 m od nieruchomości budowana jest stacja II linii metra Metro Rondo ONZ. Nieruchomość położona jest w odległości ok. 600 m na zachód od Dworca PKP Warszawa Centralna. Najbliższym lotniskiem jest Port Lotniczy Warszawa Okęcie im. Chopina zlokalizowany w odległości ok. 7,5 km na południe od nieruchomości. Good connection with public transport is guaranteed by the closeness to Jerozolimskie Avenue (about 100m), Towarowa Street (about 600m), considering the main traffi c artery and connecting the city centre with other districs, as well as enabling good connection together with the escape tracks from the capital. Location of the property guarantees very good access to public transport: bus along Żelazna Street, Jerozolimskie Avenue, John Paul II Avenue, Towarowa Street (the nearest stop is situated directly near the property opposite Żelazna Street); tram along Jerozolimskie Avenue, John Paul II Avenue, Towarowa Street (the nearest stop is situated about 150 m away the); nearest underground station (Metro Centrum) localized 1,3 km away from the property. Second underground line, which is situated 700m away from the property, is now under construction Metro Rondo ONZ. The property is situated 600 m west from the Central Railway Station. The nearest airport is the terminal Warszawa Okęcie of Frederick Chopin Airport 7,5 km south of the property.

9 9 Wzdłuż granicy terenu tory i obiekty kolejowe biegnące równolegle do Alej Jerozolimskich (po ich północnej stronie) na całej długości w ramach rejonu, tj. od placu Zawiszy do Alei Jana Pawła II obszar czynnie wykorzystywany przez pociągi PKP, WKD oraz SKM. Między powierzchnią nieruchomości a powierzchnią terenów kolejowych przylegających do nieruchomości od strony południowej występuje uskok o wysokości kilku metrów. Krawędź uskoku jest utwardzona ścianą żelbetową na przeważającym fragmencie granicy. W pozostałej części teren opada łagodnie ku obszarowi kolejowemu. Along the border is railway track and railway facilities running parallel to Jerozolimskie Avenue (on their northern side) along the whole length of the property area, i.e. from Zawiszy Square until John Paul II Avenue the area actively used by PKP, WKD and SKM trains. Between the area surface of the property and the railway area adjoining the property from southern side there is a few metres tall dodge. The edge of the dodge has been reinforced by concrete wall covering most of the border. The rest of the land delicately slopes towards railway area.

10 10 Część nieruchomości przylegająca do linii kolejowej podlega ograniczeniom w zakresie zagospodarowania wynikającym z art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, tj.: Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych może mieć miejsce w odległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m. In compliance with the article 53 of the Law enacted on 28 March 2003 about railway transport, part of the property adjoining railway line is subject to the following land development constraints: Localizing the buildings, trees and bushes as well as earthworks in the vicinity of railway lines, railway lay-bys and railway passing may take place within the distance which would not disturb their exploitation, operation of appliances connected with rail traffi c, and also which would not affect safety on the rail traffi c. Facilities and buildings may be situated within the distance minimum 10 meters from the railway border, in which the distance from the axis of the nearest railway track cannot be less than 20 metres.

11 11 Powierzchnia terenu lekko zróżnicowana występuje lekki spadek terenu w kierunku zachodnim oraz uskok terenu powstały po rozbiórce zabudowań przebiegający w centralnej części nieruchomości równolegle do ulicy Chmielnej. Teren nieruchomości po rozbiórce budynków. W części południowej zlokalizowane są pozostałości po bunkrze. The surface area is a bit diversed there is a small land slope to the west and terrain dodge in the central part of the property parallel to Chmielna street created after the aftermath of the demolition of buildings. Following the demolition, in the southern part some remnants after bunkers have been left.

12 12 Teren nieruchomości ogrodzony. Teren nieutwardzony, nieurządzony, porośnięty fragmentami roślinnością niską, w części południowej i północnej również roślinnością średnią i pojedynczym drzewostanem (w tym również samosiejkami). Korzystny kształt nieruchomości (stosunek długości boków ok. 9:10, regularny przebieg granic) oraz znaczna powierzchnia umożliwiają efektywną zabudowę. Nieruchomość przygotowana do zainwestowania przez rozbiórkę istniejącej zabudowy. Pozostałości bunkra nadal zalegają jednak w gruncie. The property area is enclosed by fence. The area has not been hardened, nor arranged, partially covered with low greenery, and in the southern and northern part covered with middle greenery and singular arbour area (including self-sown plants). Good property shape (length ratio estimated at about 9:10, regular border lines) together with vast surface area enable effective and effi cient construction process. The property is also fenced, which contributes to the attractiveness of the area. The property has been prepared for investment by demolition of the present buildings. However, the remnants of the bunker has not been removed yet.

13 13 Sprzedawana nieruchomość zlokalizowana na obszarze dzielnicy Wola przy ul. Chmielnej 75 i róg ul. Żelaznej w Warszawie nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W nieobowiązującym już miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawa zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXV/199/92 Rady Miejskiej w Warszawie z dnia 28 września 1992 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warszawskiego nr 15 poz. 184 z uwzględnieniem późniejszych zmian, nieruchomość położona była na terenie znajdującym się w obszarze ścisłego centrum C-1.1 o podstawowym przeznaczeniu pod lokalizowanie funkcji usługowych III stopnia obsługi z zakresu administracji, organizacji politycznych i społecznych, dyspozycji i współpracy gospodarczej oraz obrotu fi nansowego w skali międzynarodowej i ogólnokrajowej, ubezpieczeń, kultury, nauki, szkolnictwa, sportu, turystyki, transportu, łączności, handlu itp. W obszarze tym dopuszczono lokalizowanie innych funkcji mieszkaniowych wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz innych funkcji nie kolidujących z funkcjami preferowanymi, a wykluczono lokalizowanie uciążliwych obiektów produkcyjnych, magazynowych i składów. W dniu 31 grudnia 2003 roku plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność i do dnia dzisiejszego nie został uchwalony nowy. In accordance with the information gathered from Municipal Offi ce of Wola district of the capital city of Warsaw the real estate localized in the area of Wola discrict on Chmielna 75 and Żelazna Street in Warsaw is not included in the applicable local land development plan. In the local land development plan of the capital city of Warsaw, which is no longer applicable, approved by the act no XXXV/199/92 of the Municipal Board in Warsaw on 28 September, 1992 further announced in the Journal of Laws of the voivodship of Warsaw no 15 item.184 with further changes of the aforementioned real estate property was situated in the area within close centre C-1.1 with the main aim to use it for 3-grade service purposes involving administration, political and social organizations, economic arrangements and cooperation as well as fi nancial turnover on both international and national scale, insurance services, culture, science, educational institutions, sport, tourism, transport, connection, trade and commerce etc. Other functions have been allowed to operate on this area, such as housing purposes with all the facilities necessary as well as other functions that would not disturb the functioning of the main purposes. Yet at the same time it has been forbidden to build any facilities of manufacturing, storage and warehouse purposes. On 31 December, 2003 the land management plan lapsed, and until present time no new plan has been established.

14 14 Fragment rysunku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, obejmującego obszar przy ul. Chmielnej 75 i róg ul. Żelaznej w Warszawie w odniesieniu do orientacyjnego położenia nieruchomości będącej przedmiotem analizy planistycznej. Źródło: opracowanie na podstawie materiałów urzędowych Urzędu miasta stołecznego Warszawa. Extract from the draft showing the study of conditions and directives of land development plan of the capital city of Warsaw, concerning the area situated on Chmielna 75 and Zelazna Street in Warsaw in relation to the approximate location of the property subject to planning analysis. Source: drafting on the basis of materials provided by the Municipal Agency of the capital city of Warsaw. dniu 10 października 2006 r. Rada m.st. Warszawy Uchwałą nr LXXXII/2746/2006 przyję- W ła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, zmienione Uchwałą nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., uzupełnioną Uchwałą nr LIV/1631/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r., ponownie zmienione Uchwałą nr XCII/2689/2010 z dnia 7 października 2010 r. Zgodnie z uwarunkowaniami zagospodarowania przestrzennego (stan istniejący) studium uikzp m.st. Warszawy w ramach struktury funkcjonalnej przedmiotowa nieruchomość stanowi tereny usług (oznaczenie symbolem U.20). On 10 October, 2006 the Municipal Board of the capital city of Warsaw adopted the resolution no LXXXII/2746/2006, in connection with the study of conditions and directives of land management of the capital city of Warsaw, changed by the Resolution no L/1521/2009 dated 26 February, 2009, amended by the Resolution no LIV/1631/2009 from 29 April, 2009, and with further changes introduced by Resolution no XCII/2689/2010 enacted 7 October In accordance with land zoning plan conditions (present state) the study of land development plan of the capital city of Warsaw within the framework of functional structure the real estate constitues commercial service areas (described under the symbol U.20).

15 15 ramach kierunków zagospodarowania przestrzennego (planowany rozwój) w strukturze W funkcjonalnej terenów dla obszaru, w którym zawiera się przedmiotowa nieruchomość - tereny wielofunkcyjne (oznaczenie symbolem C>30). Nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego był opracowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą linia średnicowa PKP cz. I, przy czym jak wynika z informacji uzyskanej w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, Wydziale Planowania Miejscowego - prace nad powyższym planem zostały całkowicie wstrzymane, gdyż planowane jest rozpoczęcie od początku procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru. Land development plan (planned development) within functional structure of areas for the region, which includes the property in question multifunctional areas (designated under the symbol C>30). The property is situated in the area where land development plan has been drawn up under the name of the diametric line of Polish Railway part I. Yet according to information from the Bureau of Architecture and Land Development Agency of the capital city Of Warsaw, of Local Land Planning Department, the works on the aforementioned plan have been totally suspended due to the fact that the procedure of enacting a local land development plan for the area has been commenced again from the beginning.

16 16 informacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia r., znak: WKZ D MC Z WOLA/ /6765/2004, wynika, że nieruchomość przy ul. Chmielnej 75 w Warszawie nie jest wpisana do rejestru zabytków ale znajduje się na obszarze układu urbanistycznego ulicy Chmielnej fi gurującego w ewidencji WKZ. Zgodnie z art. 7 pkt. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 162 z 2003r. poz. 1568) obiekty zabytkowe nie wpisane do rejestru zabytków podlegają ochronie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a przypadku jego braku WKZ opiniuje projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Na podstawie art. 27 powyższej ustawy na wniosek właściciela lub posiadacz zabytku WKZ przedstawia w formie pisemnej zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonywania prac konserwatorskich, a także dopuszczalnych zmian, które mogą być prowadzone w tym zabytku. Ponadto z opracowania znajdującego się na stronie internetowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (http://www.mwkz.pl/rejestr- -i-ewidencja-zabytkow/447) wynika, że obiekt pod nazwą Centralny Dworzec Pocztowy wybudowany w latach r. wybudowany na gruncie przy ul. Chmielnej 75 został wykreślony z ewidencji, gdyż budynek nie istnieje. According to the information provided on 9 September, 2004 by the regional Historic Preservation Offi cer the real estate property, sign: WKZ D MC WOLA/ /6765/2004, situated on Chmielna 75 in Warsaw has not been included in architectural monuments register, however, it is placed within the urbanization plan of Chmielna Street registered by Historic Monuments Register. In compliance with the article 7 point 4 of the Historic Preservation law and historic monuments maintenance law (The Journal of Laws 162 enacted in 2003 item 1568), historical buildings which have not been included in the historical monuments register are subject to preservation within the area of land development plan. What is more, should the preservation not have been executed, the Regional Historic Preservation Offi cer provides the opinion about the project of the land built-up terms and land development plan of the area. In accordance with the article 27 of the aforementioned Law, the Historic Preservation Offi cer upon the written motion of the owner of the monument places written directives concerning conservatory works specifying terms of use, insurance and conservatory works of the monument, as well as acceptable changes, which can have be conducted in the monument. Furthermore, according to the document that is to be found on the Internet website of the Historic Preservation Offi cer of Mazovia Region (http://www. mwkz.pl/rejestr-i-ewidencja-zabytkow/447), the property under the name of The Central Post Station built between 1936 and 1939 in the area situated on Chmielna 75 street was deleted from the register as the building no longer exists.

17 17 Wydana została na rzecz Poczty Polskiej S.A. decyzja nr 29/WOL/C2/09 Prezydenta m. st. Warszawy o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia r. o znaczeniu powiatowym i gminnym polegającym na budowie budynku biurowo usługowego z garażem podziemnym. Decyzja ta wprawdzie nie może zostać scedowana na potencjalnego nabywcę nieruchomości stanowi jednak pewien wyznacznik co do możliwości jej wykorzystania w przyszłości i może stanowić uzasadnienie dla proponowanego zagospodarowania w przypadku ubiegania się nabywcy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. In relation to the subject property situated on the corner of Chmielna 75 and Żelazna Street in Warsaw, the decision no 29/WOL/C2/09 was rendered in favour of Polish Post Plc by President of Warsaw issued on 30 November 2009, with the constitution of settling public purpose building having district and communal signifi cance, which entails building a facility for offi ce and service purposes together with the underground garage. Though this decision cannot be ceded for a potential vendee of the property, it still renders some indicator as to the possibility of future use and, what is more, it may also constitute an explanation for the proposed land development plan, should a potential vendee submit a claim concerning issuing a decision about building and land development plan.

18 18 Zgodnie z treścią działu I-O księgi wieczystej Kw. Nr WA4M/ /4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych, nieruchomość przy ul. Chmielnej 75 i Żelaznej w Warszawie, w dzielnicy Wola, w obrębie , oznaczona jest ewid. nr działek 46/10, 46/9, 46/8 o łącznej pow. 1,0533 ha oraz stanowi inne tereny zabudowane. Na działce oznaczonej nr ewid. działki 46/10 przy ul. Chmielnej 75 i Żelaznej znajduje się budynek (uwaga - obecnie rozebrany). Ponadto jak wynika z działu I-Sp na nieruchomości objętej tą księgą wieczystą ustanowione jest prawo użytkowania wieczystego gruntu do dnia 5 grudnia 2089r. Zgodnie z treścią działu II powyższej księgi wieczystej właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa na podstawie art. 1 dekretu z dnia r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279), natomiast wieczystym użytkownikiem gruntu i właścicielem budynków stanowiących odrębną nieruchomość jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie decyzji o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste Wojewody Warszawskiego nr G A/ UW/90/98/BT z dnia 22 maja 1998r. oraz odpisu aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców wydanego przez Centralną Informację KRS w dniu 26 kwietnia 2010r., sygn. CI/26.04/308/2010. Działy III i IV nie zawierają wpisów. Ponadto z wypisu z rejestru gruntów wydanego z up. Prezydenta m.st. Warszawy na działki położone przy ul. Chmielnej 75 i Żelaznej w Warszawie, w dzielnicy Wola, w obrębie , oznaczone nr ewid. 46/10, 46/9, 46/8 o łącznej pow. 1,0533 ha, stanowiące Bi inne tereny zabudowane, wynika że w opisie nieruchomości nie nastąpiły żadne zmiany mogące mieć wpływ na treść działu I-O prowadzonej dla tej nieruchomości księgi wieczystej Kw. Nr WA4M/ /4. In accordance with the real estate register no. WA4M/ /4 run by Warsaw Municipal Court of Mokotów district, 10th Department of Real Estate Register, the Real Estate property situated on the corner of Chmielna 75 and Żelazna Street in Warsaw, Wola District, cadastral section of , is evidenced as plots 46/10, 46/9, 46/8, which covers the overall area of 1,0533 ha, and it constitutes other built-up area. On the land registered as plot 46/10, on Chmielna 75 and Żelazna Street, a building, which is at the moment under demolition, is situated.the right to perpetual usufruct of the land expires 5 December According to the 3rd chapter of the aforementioned real estate register, the property belongs to the State Treasury who is the owner of the real estate in compliance with article no 1 of the legislative decree dated 26.October 1945 that regards the law of real estate ownership and land use in the area of the capital city of Warsaw (the Journal of Law no. 50, item 279). Yet on the basis of the administrative decision of the province governor of Warsaw in regard to the right of perpetual usufruct nr G A/ UW/90/98/BT dated 22 May, 1998 as well as the write-off of the updated Entrepreneurs Register of the National Court Register issued by the Central information of the National Court register on 26 April, 2010, signature number CI/26.04/308/2010, the perpetual usufruct of the land and the ownership of the land premises, which constitute a separate real estate, belongs to the Polish Post plc. with its headquarters in Warsaw, who is the owner of the property. Chapters 3 and 4 do not enclose the entries. Furthermore, according to land register abstract issued by President of the capital city of Warsaw that covers the land situated on Chmielna 75 and Żelazna Street in Warsaw, in Wola District, within the area of , registered as number 46/10, 46/9, 46/8, with the overall area estimated at 1,0533 ha, constituting Bi i.e. other built-up areas, no changes as regards to the real estate description have been made that would have executed any infl uence on the contents of chapter I-O run for the real estate register no Nr WA4M/ /4 of the aforementioned real estate.

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

Chojnice ul. Szewska. Nieruchomość na sprzedaż

Chojnice ul. Szewska. Nieruchomość na sprzedaż Chojnice ul. Szewska Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Chojnice Ulica, nr budynku Szewska b/n Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem niemieszkalnym o powierzchni

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 11 grunt zabudowany budynkiem magazynowo usługowym NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 2 859 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0, 2804 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 2,4978 ha Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego Kliknij

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 1-9 grunt zabudowany budynkami biurowo -magazynowymi NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 10 036 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0,4235 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 2,4628 ha Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego Kliknij

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Warszawa ulica Sowińskiego 28 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 23 954 m2 Powierzchnia użytkowa: 5 888,10 m2 Adres: ul. Sowińskiego 28, Warszawa Tytuł prawny

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedaży. Radom, ul. Wierzbicka 80C

Nieruchomość do sprzedaży. Radom, ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość do sprzedaży Radom, ul. Wierzbicka 80C Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Radom Powiat Miasto Radom Powierzchnia użytkowa budynków warsztatowo - biurowych ( m²) 1.600,19 Działki ewidencyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

Inowrocław - działka nr 5/4. Nieruchomość gruntowa na sprzedaż

Inowrocław - działka nr 5/4. Nieruchomość gruntowa na sprzedaż Inowrocław - działka nr 5/4 Nieruchomość gruntowa na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Inowrocław Ulica, nr budynku Poznańska Powierzchnia nieruchomości 1028 m kw Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27 Nieruchomość do sprzedania Przerośl ul. Rynek 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej nr ew. 336 z obrębu 14 Przerośl, o powierzchni 683,00 m², położonej

Bardziej szczegółowo

Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość na sprzedaż

Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość na sprzedaż Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość Nieruchomość na sprzedaż sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Ulica, nr budynku Radom Wierzbicka 80 C Nieruchomość zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Legnica ul. Poznańska 50 grunt zabudowany jest budynkiem warsztatowomagazynowym z częścią biurowo-socjalną NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 1,1655 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Łódź ul. Pabianicka 138

Nieruchomość do sprzedania. Łódź ul. Pabianicka 138 Nieruchomość do sprzedania Łódź ul. Pabianicka 138 Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana : - prawo użytkowania wieczystego gruntu o łącznym obszarze 886 m kw. - budynek usługowy o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Elbląg ul. Skrzydlata, dz. nr 40/4. Nieruchomość na sprzedaż

Elbląg ul. Skrzydlata, dz. nr 40/4. Nieruchomość na sprzedaż Elbląg ul. Skrzydlata, dz. nr 40/4 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Elbląg Ulica, nr budynku Skrzydlata Powierzchnia budynków Nieruchomość jest niezabudowana. Działka ewidencyjna

Bardziej szczegółowo

Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4. Nieruchomość na sprzedaż

Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4. Nieruchomość na sprzedaż Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Lubicz Ulica, nr budynku Mostowa 1 Powierzchnia lokalu Lokal użytkowy nr 4 o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-LW-75 Wynajem powierzchni biurowej LEASE OF OFFICE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275 50

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAŻ Przedmiotem sprzedaży jest przysługujące RWE Stoen

Bardziej szczegółowo

Charsznica ul. Kolejowa 18. Nieruchomość na sprzedaż

Charsznica ul. Kolejowa 18. Nieruchomość na sprzedaż Charsznica ul. Kolejowa 18 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Charsznica Ulica, nr budynku Kolejowa 18 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer SSEGS73 ŁÓDZKA SPECJALA SREFA EKOOMICZA LODZ SPECIAL ECOOMIC ZOE Oferta nieruchomości Property offer omaszów Mazowiecki SSEGS73 Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej SALE OF IVESME PROPER Paweł Klimczak

Bardziej szczegółowo

Gdańsk ul. Stryjewskiego 19 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż

Gdańsk ul. Stryjewskiego 19 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż Gdańsk ul. Stryjewskiego 19 Lokal użytkowy nr 1 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Gdańsk Ulica, nr budynku Ul. Stryjewskiego 19/2 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Raciborska ul. Powstańców, 9. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Kuźnia Raciborska ul. Powstańców, 9. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Kuźnia Raciborska ul. Powstańców, 9 Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Kuźnia Raciborska Ulica, nr budynku Powstańców, 9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest

Bardziej szczegółowo

Jędrychowo 47. Lokal mieszkalny nr 1, lokal użytkowy nr 3 na sprzedaż

Jędrychowo 47. Lokal mieszkalny nr 1, lokal użytkowy nr 3 na sprzedaż Jędrychowo 47 Lokal mieszkalny nr 1, lokal użytkowy nr 3 na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jędrychowo Ulica, nr budynku 47 Powierzchnia lokalu Lokal mieszkalny nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275

Bardziej szczegółowo

Jasło ul. Towarowa 35. Nieruchomość na sprzedaż Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth "Image 2015 DigitalGlobe

Jasło ul. Towarowa 35. Nieruchomość na sprzedaż Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth Image 2015 DigitalGlobe Jasło ul. Towarowa 35 Nieruchomość na sprzedaż Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth "Image 2015 DigitalGlobe PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jasło Ulica, nr budynku

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Łódź, ul. Obywatelska grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 20 437 m kw. Położenie: Łódź ulica Obywatelska 121/129 Tytuł prawny: prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w NiegowiĆ, g m i n a G d ó w Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 294/5, obszaru 300 m 2, położonej w miejscowości Niegowid,

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Miasto, data (opcjonalnie) Elbląg dz. Nr 40/4 i 40/6 przy ul. Skrzydlatej 13 C Przedmiot sprzedaży: prawo wieczystego użytkowania działek gruntu, oznaczonych w ewidencji gruntów

Bardziej szczegółowo

Rozgarty - działka nr 97/4. Nieruchomość gruntowa na sprzedaż

Rozgarty - działka nr 97/4. Nieruchomość gruntowa na sprzedaż Rozgarty - działka nr 97/4 Nieruchomość gruntowa na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Rozgarty Ulica, nr budynku Toruńska Powierzchnia nieruchomości 1452 m kw Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna

Bardziej szczegółowo

Garki ul. Główna 3. Nieruchomość na sprzedaż

Garki ul. Główna 3. Nieruchomość na sprzedaż Garki ul. Główna 3 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Garki Ulica, nr budynku Główna 3 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana dwoma budynkami o łącznej powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł Olsztyn ul. Limanowskiego - grunt zabudowany budynkami usługowymi - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Cena: : 890 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. Powierzchnia użytkowa: : 531,62 m kw. Adres: ul. Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY. Lubicz Dolny ulica Mostowa 1

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY. Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Przedmiot sprzedaży: lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 40,09 m2 usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalno-użytkowym, posadowionym na

Bardziej szczegółowo

Gardna Wielka ul. Kościuszki 18 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż

Gardna Wielka ul. Kościuszki 18 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż Gardna Wielka ul. Kościuszki 18 Lokal użytkowy nr 1 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Gardna Wielka Ulica, nr budynku Kościuszki 18 Powierzchnia lokalu Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Olsztyn ul. Limanowskiego grunt zabudowany parterowym budynkiem biurowym Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. m.kw. Powierzchnia uż użytkowa: ytkowa: 531,62 m kw. Powierzchnia zabudowy:

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

Jedzbark nr 2. Nieruchomość na sprzedaż

Jedzbark nr 2. Nieruchomość na sprzedaż Jedzbark nr 2 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jedzbark Ulica, nr budynku 2 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem o powierzchni zabudowy 134,70 m kw. i

Bardziej szczegółowo

Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF OFFICE/WAREHOUSE/PRODUCTION SPACE

Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF OFFICE/WAREHOUSE/PRODUCTION SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF

Bardziej szczegółowo

Stare Jabłonki, ul. Pocztowa 4. Nieruchomość na sprzedaż

Stare Jabłonki, ul. Pocztowa 4. Nieruchomość na sprzedaż Stare Jabłonki, ul. Pocztowa 4 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Stare Jabłonki Ulica, nr budynku Pocztowa 4 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem innym

Bardziej szczegółowo

Bystrzyca Nieruchomość. na sprzedaż

Bystrzyca Nieruchomość. na sprzedaż Bystrzyca Plac Wolności 3 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Bystrzyca Ulica, nr budynku Plac Wolności 3 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Bestwina Ulica, nr budynku Podzamcze 16 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

Żarnowiec ul. Warszawska 13. Nieruchomość na sprzedaż

Żarnowiec ul. Warszawska 13. Nieruchomość na sprzedaż Żarnowiec ul. Warszawska 13 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Żarnowiec Ulica, nr budynku Warszawska, 13 Powierzchnia budynku Nieruchomość jest zabudowana budynkiem o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż Wierzchowo, gmina Szczecinek Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość budynki Wierzchowo, województwo zachodniopomorskie Gmina / Powiat Gmina Szczecinek / powiat szczecinecki Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

Spychowo ul. Mazurska 2. Nieruchomość na sprzedaż

Spychowo ul. Mazurska 2. Nieruchomość na sprzedaż Spychowo ul. Mazurska 2 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Spychowo Ulica, nr budynku Mazurska 2 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Samborowo ul. Dworcowa 14

Nieruchomość. do sprzedania. Samborowo ul. Dworcowa 14 Nieruchomość do sprzedania Samborowo ul. Dworcowa 14 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy nr 4 o powierzchni użytkowej 44,00 m 2 usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego, położonego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES PPU Port Rybacki Gryf Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Czerwiec 2011 June 2011 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY. Wyczechy 27

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY. Wyczechy 27 NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY Wyczechy 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 11, obszaru 4100 m 2, położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA DOBRE MIASTO DOBRE MIASTO SUBZOE Investor ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn tel/fax. +48 89 535 02 41 iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż Świdnica Polska Nr 36 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Świdnica Polska Ulica, nr budynku Nr 36 Powierzchnia budynków Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Przemyśl ul. Wernyhory 23. Nieruchomość na sprzedaż

Przemyśl ul. Wernyhory 23. Nieruchomość na sprzedaż Przemyśl ul. Wernyhory 23 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Przemyśl Ulica, nr budynku Wernyhory 23 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedaży

Nieruchomość do sprzedaży Nieruchomość do sprzedaży Popielów ul. Wolności 10a woj. Opolskie Sprzedaż z najmem zwrotnym - Dane Mapy 2016 Google Przedmiot sprzedaży Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości wraz z

Bardziej szczegółowo

Gościszewo 81 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż

Gościszewo 81 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż Gościszewo 81 Lokal użytkowy nr 1 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Gościszewo Ulica, nr budynku 81 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Łapy ul. Sikorskiego 46

Nieruchomość do sprzedania. Łapy ul. Sikorskiego 46 Nieruchomość do sprzedania Łapy ul. Sikorskiego 46 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy oznaczony nr 4 o powierzchni użytkowej 31,98 m2 usytuowany na parterze w budynku mieszkalno użytkowym piętrowym, podpiwniczonym,

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedaży. Charsznica ul. Kolejowa 18 woj. Małopolskie

Nieruchomość do sprzedaży. Charsznica ul. Kolejowa 18 woj. Małopolskie Nieruchomość do sprzedaży Charsznica ul. Kolejowa 18 woj. Małopolskie - Przedmiot sprzedaży Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 306 o powierzchni 1150 m 2, na

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA POMIECHÓWEK POMIECHÓWEK SUBZOE www.wmsse.com.p l iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego his information does

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż Parsów w nr 27 / 2 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Parsów Ulica, nr budynku Nr 27 / 2 użytkowa lokalu Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 117,43 m2 usytuowany na parterze

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania Czerwonka 14A

Nieruchomość do sprzedania Czerwonka 14A Nieruchomość do sprzedania Czerwonka 14A Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 63/3 obszaru 719 m 2, wraz z posadowionymi, stanowiącymi

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA OSTRÓDA KOMPLEKS TYROWO OSTRODA SUBZOE TYROWO COMPLEX Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Warmia Mazury Special Economic iniejsza informacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE JORDANOW 92, lokal mieszkalny nr 3 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jordanowo Ulica, nr budynku 92 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

Popów, ul. W.S. Reymonta, 119. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Popów, ul. W.S. Reymonta, 119. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Popów, ul. W.S. Reymonta, 119 Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Popów Ulica, nr budynku W. S. Reymonta, 119 Powierzchnia budynku Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA POMIECHÓWEK POMIECHOWEK SUBZONE Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Warmia Mazury Special Economic Niniejsza informacja nie stanowi

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA OSTRÓDA OSTRÓDA SUBZONE

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA OSTRÓDA OSTRÓDA SUBZONE LISA DAYCH DOYCZĄCYCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA OSRÓDA OSRÓDA SUBZOE Warmia Mazury Special Economic iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego his information

Bardziej szczegółowo

Stradomia Wierzchnia nr 78. Nieruchomość na sprzedaż

Stradomia Wierzchnia nr 78. Nieruchomość na sprzedaż Stradomia Wierzchnia nr 78 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Stradomia Wierzchnia Ulica, nr budynku 78 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

Sokolniki Las, ul. Ozorkowska 14a. Nieruchomość na sprzedaż

Sokolniki Las, ul. Ozorkowska 14a. Nieruchomość na sprzedaż Sokolniki Las, ul. Ozorkowska 14a Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Sokolniki Las Ulica, nr budynku Powierzchnia budynków Ozorkowska 14a Nieruchomość zabudowana jest budynkami

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DACH DOTCZĄCCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property azwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship)

Bardziej szczegółowo

Butryny 28, lok. użytkowy nr 2

Butryny 28, lok. użytkowy nr 2 Nieruchomość do sprzedania Butryny 28, lok. użytkowy nr 2 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 50,51 m 2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego o pow. użytkowej 151,76

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Wierzchowo, gmina Szczecinek. Szczecin, czerwiec 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Wierzchowo, gmina Szczecinek. Szczecin, czerwiec 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Wierzchowo, gmina Szczecinek Szczecin, czerwiec 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 435

Bardziej szczegółowo

Lokal do sprzedania. Chełm, ul. I Armii Wojska Polskiego 41 B, lokal nr 3/2. Lublin, dnia 6 lipca 2015 r.

Lokal do sprzedania. Chełm, ul. I Armii Wojska Polskiego 41 B, lokal nr 3/2. Lublin, dnia 6 lipca 2015 r. Lokal do sprzedania Chełm, ul. I Armii Wojska Polskiego 41 B, lokal nr 3/2 Lublin, dnia 6 lipca 2015 r. Przedmiot sprzedaży Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego

Bardziej szczegółowo

Czarna Górna- działka nr 123/1. Nieruchomość gruntowa na sprzedaż

Czarna Górna- działka nr 123/1. Nieruchomość gruntowa na sprzedaż Czarna Górna- działka nr 123/1 Nieruchomość gruntowa na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Czarna Górna, gmina Czarna, woj. podkarpackie Ulica, nr budynku 82 Powierzchnia budynków n/d Działka ewidencyjna

Bardziej szczegółowo

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRUNT NA MEDAL 2016

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRUNT NA MEDAL 2016 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji oraz numery działek Site name and plot numbers Miasto / Gmina Town / Commune

Bardziej szczegółowo

Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3

Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3 Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3 Przedmiot sprzedaży: prawo własności lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 113,78 m 2, usytuowanego na parterze budynku handlowo-usługowego położonego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedaży. Górki Wielkie ul. Zofii Kossak 34 Powiat cieszyński woj. śląskie. Sprzedaż z najmem zwrotnym

Nieruchomość do sprzedaży. Górki Wielkie ul. Zofii Kossak 34 Powiat cieszyński woj. śląskie. Sprzedaż z najmem zwrotnym Nieruchomość do sprzedaży Górki Wielkie ul. Zofii Kossak 34 Powiat cieszyński woj. śląskie - Sprzedaż z najmem zwrotnym Przedmiot sprzedaży Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności budynku niemieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Popielów ul. Wolności 10a woj. opolskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Popielów ul. Wolności 10a woj. opolskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Popielów ul. Wolności 10a woj. opolskie Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Popielów woj. opolskie Ulica, nr budynku Powierzchnia budynków Wolności 10a Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Łasko nr 40, gmina Bierzwnik Szczecin, kwiecień 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 110 o powierzchni 6400 m

Bardziej szczegółowo

Wierzbno 92. Nieruchomość. na sprzedaż

Wierzbno 92. Nieruchomość. na sprzedaż Wierzbno 92 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Wierzbno gmina Wierzbno, powiat węgrowski, woj. mazowieckie Ulica, nr budynku Wierzbno 92 Powierzchnia budynków Budynek eksploatacyjny

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Jamielnik ul. Szkolna 11

Nieruchomość. do sprzedania. Jamielnik ul. Szkolna 11 Nieruchomość do sprzedania Jamielnik ul. Szkolna 11 Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość położona w miejscowości Jamielnik ul. Szkolna 11, gminie Nowe Miasto Lubawskie, powiecie nowomiejskim, woj. warmińsko-mazurskim.

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA OLECKO OLECKO SUBZOE Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA MRĄGOWO MRĄGOWO SUBZONE

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA MRĄGOWO MRĄGOWO SUBZONE LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA MRĄGOWO MRĄGOWO SUBZOE iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego his information does not constitute an offer

Bardziej szczegółowo

Kraków os. Mistrzejowice 9. Nieruchomość lokalowa na sprzedaż

Kraków os. Mistrzejowice 9. Nieruchomość lokalowa na sprzedaż Kraków os. Mistrzejowice 9 Nieruchomość lokalowa na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Kraków Ulica, nr budynku os. Mistrzejowice 9 Powierzchnia lokalu Powierzchnia użytkowa lokalu nr 2A wynosi

Bardziej szczegółowo

Serock ul. Radzymińska 4 Nieruchomość. na sprzedaż

Serock ul. Radzymińska 4 Nieruchomość. na sprzedaż Serock ul. Radzymińska 4 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Serock gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie Ulica, nr budynku ul. Radzymińska 4 Powierzchnia budynków Budynek

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Radomno 57

Nieruchomość. do sprzedania. Radomno 57 Nieruchomość do sprzedania Radomno 57 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 35,23 m 2 usytuowany na parterze w budynku funkcji mieszkaniowej, położonego w miejscowości Radomno

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA STAWIGUDA STAWIGUDA SUBZOE Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Warmia Mazury Special Economic ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn tel/fax.

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Rejtana pomiędzy ul.

Bardziej szczegółowo

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r.

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. Oferta obszaru II arnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. DAE EREU PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Wołkowyja ul. Bieszczadzka7 w o j. p o d k a r p a c k i e P o w i e r z c h n i a u ż y t k o w a b u d y n k u : 3 6 4, 0 0 m2

Wołkowyja ul. Bieszczadzka7 w o j. p o d k a r p a c k i e P o w i e r z c h n i a u ż y t k o w a b u d y n k u : 3 6 4, 0 0 m2 Wołkowyja ul. Bieszczadzka7 woj. podkarpackie P o w i e r z c h n i a u ż y t k o w a b u d y n k u : 3 6 4, 0 0 m 2 P o ł o ż e n i e : m i e j s c o w o ś ć W o ł k o w y j a, g m i n a S o l i n a T

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Wierzbięcin 9, gmina Nowogard Przedmiot sprzedaży: Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 38,32 m 2 usytuowany na parterze budynku biurowo-mieszkalnego, do którego przynależą

Bardziej szczegółowo