Warsaw Investment Land for Sale Teren inwestycyjny na sprzedaż w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warsaw Investment Land for Sale Teren inwestycyjny na sprzedaż w Warszawie"

Transkrypt

1 1 Prime 1,0533 ha / 2,6 acres Unique Location in Warsaw Pierwszorzędny obszar 1,0533 ha Unikalny teren w Warszawie Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth (c), którego autoryzowaną licencję do użytku własnego posiada Poczta Polska SA. The visual maps were prepared with Google Earth (c) Software, which is properly licensed to Polish Post plc. for its own use. Warsaw Investment Land for Sale Teren inwestycyjny na sprzedaż w Warszawie

2 2 Pierwszorzędny obszar 1,0533 ha Unikalna nieruchomość Intensywny ruch miejski i znakomita widoczność Łatwa dostępność komunikacyjna Szybko rozwijający się rejon Idealna na inwestycje biurowe, siedziby korporacji Prime 1,0533 ha / 2,6 acres Unique property High traffi c location with excellent exposure Easy access to transportation Located in a rapidly expanding area Potential uses include offi ce, corporate and regional headquarters

3 3 Oferowana nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki oznaczone nr ew. 46/8, 46/9 i 46/10 z obrębu zlokalizowana jest przy ul. Chmielnej 75 róg Żelaznej w Warszawie, dzielnicy Wola, rejonie MSI Mirów w kwartale ulic Żelaznej, Alei Jerozolimskich, Towarowej i Chmielnej. Rejon charakteryzuje się dość znacznym zróżnicowaniem pod względem przestrzennym i funkcyjnym. Zdominowany jest przez zabudowę wielomieszkaniową oraz biurową. Znajduję się tu również znaczna liczba obiektów hotelarskich. Na lokalnym rynku zauważyć można przewagę popytu nad podażą, co z kolei przekłada się na rosnące ceny i czynsze. Popularność rynkową rejon zawdzięcza bardzo dobrej lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie centrum. Obszar znajduje się w fazie rozwoju, powstają nowe obiekty komercyjne i mieszkalne, szybko znajdujące nabywców. Planowane są kolejne inwestycje, pod które zostały już wykupione tereny. Pociąga to za sobą konieczność modernizacji ulic, przy których lokowana jest nowa zabudowa. The property offered for sale contains land registered as plots 46/8, 46/9 i 46/10 as part of the cadastral sestion of situated on the corner of Chmielna 75 and Żelazna street, in Wola district, in the MSI Mirów region in the quarter of Żelazna, Jerozolimskie Avenue, Towarowa and Chmielna Streets. The Mirów region is a place of infrastructural and functional diversity, still dominated by multiresidential and offi ce building area. There are also a number of hotels. On the local market the demand seems to outweigh the supply, which in turn, results in the rise of prices and rental rates. The market popularity of the area is due to a very good location in the direct vicinity with the city centre. The area is under ongoing development, during which new commercial and residential facilities are under construction, attracting a lot of vendees. Further investment is planned, for the purpose of which new areas have been recently sold. This also entails modernization of the streets where a new built-up area is being planned.

4 4 zakresie zagospodarowania terenu dominuje W zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana w głębi obszaru, przy mniejszych ulicach. Wzdłuż większych ulic takich jak: Towarowa, Prosta, Aleja Jana Pawła II dominuje zabudowa biurowa, natomiast przy Alejach Jerozolimskich wpływ na obraz obszaru wywierają obiekty i urządzenia komunikacji zbiorowej (stacje: WKD Warszawa Śródmieście, Warszawa Ochota oraz tory biegnące równolegle do ulicy poniżej jej poziomu na odcinku od ulicy Żelaznej do placu Zawiszy na pozostałym odcinku umieszczone są w podziemnym tunelu). Residential buildings dominate in the deeper part of the area, near small streets, whereas bigger streets, such as Towarowa, Prosta Streets, John Paul II Avenue are dominated by offi ce facilities. Jerozolimskie Avenue is affected by a big number of facilities and appliances belonging to public transport (including railway station WKD, Śródmieście railway station, Ochota Railway station and also railway track going parallelly to the street situated below the track, placed on the level of Żelazna Street until the Zawisza Square the rest is of it is placed in the underground track).

5 5 Rejon wchodzi w skład Obszaru Zabudowy Śródmiejskiej, co sprawia, że charakteryzuje go bardzo wysoki wskaźnik intensywności zabudowy, w granicach % (przy średniej dla Warszawy 46 %). Również wysoki jest wskaźnik gęstości zaludnienia, który kształtuje się na poziomie około 7700 osób/km2 (przy średniej dla Warszawy 3200 osób/km2). Największy wpływ na atrakcyjność rynkową ma lokalizacja bezpośrednie sąsiedztwo centrum miasta, ale również koncentracja obiektów biurowych (miejsc pracy), dobra dostępność do usług i handlu oraz bardzo dobrze rozwinięta komunikacja miejska, infrastruktura techniczna, komunikacja, duży przepływ ludzi. Rynek przyciąga różne kategorie nabywców. Dla jednych celem kupna nieruchomości będzie osiągnięcie z niej zysku (np. poprzez wynajem), dla innych natomiast zamieszkanie w niej. Czynniki te wpływają również na wartość nieruchomości w tym rejonie. The region belongs to Central Business District area, which makes it an area of extremely high density on built-up land, estimated at 80-93% (whereas the average for Warsaw is 46%). The population rate is also very high accounting for approximately 7700 people per sq. km (whereas the average for Warsaw is estimated at 3200 people/sq. km). The location has defi nitely the biggest infl uence on the popularity of the area situated in the direct vicinity to the city centre as well as concentration of offi ce buildings and facilities (workplace), accessibility to services and commerce, and also very well-developed public transport, technical infrastructure, communication, high infl ow and outfl ow of people. This attracts many kinds of buyers. Some aim to buy the property to make a profi t by renting the real estate, others would buy it for residential purposes. Those factors also infl uence the value of the real estate in the region.

6 6 Warsaw Trade Tower Hilton Hotel Ilmet Tower Rondo 1 Intercontinental Hotel Kaskada Sienna Center Palace of Culture and Science / PKiN Holiday Inn Hotel Lumen Tower Złote Tarasy Shopping Center Aktyn Business Center Warta Tower Swede Center Central Train Station / Dw. Centralny Orco Tower Marriott Hotel LIM Center Oxford Tower Millennium Tower Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth (c), którego autoryzowaną licencję do użytku własnego posiada Poczta Polska SA. The visual maps were prepared with Google Earth (c) Software, which is properly licensed to Polish Post plc. for its own use. Nieruchomość w ścisłym centrum, w lokalizacji najbardziej prestiżowej i zapewniającej doskonałą dostępność komunikacyjną zarówno ruchu kołowego, jak również wszystkich środków komunikacji miejskiej oraz kolei (dworzec PKP Warszawa Centralna, PKP Warszawa Śródmieście WKD, stacja Warszawa Ochota). Korzystna lokalizacja i dostępność nieruchomości są jej największym atutem i w dużej mierze stanowią o jej wysokiej atrakcyjności. The property is situated in the city centre in the most prestigious location ensuring excellent accessibility to public transport. The connection refers to vehicle traffi c as well as all other means of public transport and railway system (such as Central Railway Station, WKD Railway Station, Ochota Railway station). Good location and convenient connections to the property are its crucial assets, which make it an attractive purchase.

7 7 Aktyn Business Center Warta Tower Swede Center Aleje Jerozolimskie St. Railroad / kolej Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth (c), którego autoryzowaną licencję do użytku własnego posiada Poczta Polska SA. The visual maps were prepared with Google Earth (c) Software, which is properly licensed to Polish Post plc. for its own use. Działki ewidencyjne wchodzące w skład nieruchomości stanowią zwarty obszar gruntu o układzie granic w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach 95 x 110 m z nieregularnym przebiegiem granicy południowej. Dłuższym bokiem nieruchomość zlokalizowana jest wzdłuż ulicy Żelaznej, krótszym wzdłuż ulicy Chmielnej. Łączna powierzchnia nieruchomości jest równa m kw. Wszystkie działki wchodzące w skład nieruchomości oznaczone są w ewidencji jako inne tereny zabudowane (symbol Bi). The property is a compact area of land of rectangle shape, which is 95 x 110 m long with irregular southern border line. Longer fl ank of the property is situated on Żelazna Street whereas the shorter fl ank goes along Chmielna Street. The overall land area of the property is square metres. All the land belonging to the property is classifi ed in the register as other built-up areas (symbol Bi).

8 8 Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth (c), którego autoryzowaną licencję do użytku własnego posiada Poczta Polska SA. The visual maps were prepared with Google Earth (c) Software, which is properly licensed to Polish Post plc. for its own use. Aktyn Business Center Złote Tarasy Shopping Center Central Train Station / Dw. Centralny Novotel Hotel Swede Center Orco Tower Warta Tower Millennium Tower Dobrą dostępność komunikacyjną nieruchomości zapewnia bliskość Alei Jerozolimskich (ok. 100 m), Alei Jana Pawła II (ok. 450 m), ulicy Towarowej (ok. 600 m) stanowiących główne arterie komunikacyjne i łączących centrum miasta z innymi dzielnicami, a także umożliwiających dojazd do tras wylotowych ze stolicy. Lokalizacja nieruchomości zapewnia bardzo dobry dostęp do komunikacji miejskiej: komunikacja autobusowa wzdłuż ulic Żelaznej, Alei Jerozolimskich, Alei Jana Pawła II, ulicy Towarowej (najbliższy przystanek bezpośrednio przy nieruchomości po przeciwnej stronie ulicy Żelaznej); komunikacja tramwajowa wzdłuż Alei Jerozolimskich, Alei Jana Pawła II, ulicy Towarowej (najbliższy przystanek w odległości ok. 150 m od nieruchomości); najbliższa stacja metra (Metro Centrum) zlokalizowana jest w odległości ok. 1,3 km od nieruchomości. W odległości ok. 700 m od nieruchomości budowana jest stacja II linii metra Metro Rondo ONZ. Nieruchomość położona jest w odległości ok. 600 m na zachód od Dworca PKP Warszawa Centralna. Najbliższym lotniskiem jest Port Lotniczy Warszawa Okęcie im. Chopina zlokalizowany w odległości ok. 7,5 km na południe od nieruchomości. Good connection with public transport is guaranteed by the closeness to Jerozolimskie Avenue (about 100m), Towarowa Street (about 600m), considering the main traffi c artery and connecting the city centre with other districs, as well as enabling good connection together with the escape tracks from the capital. Location of the property guarantees very good access to public transport: bus along Żelazna Street, Jerozolimskie Avenue, John Paul II Avenue, Towarowa Street (the nearest stop is situated directly near the property opposite Żelazna Street); tram along Jerozolimskie Avenue, John Paul II Avenue, Towarowa Street (the nearest stop is situated about 150 m away the); nearest underground station (Metro Centrum) localized 1,3 km away from the property. Second underground line, which is situated 700m away from the property, is now under construction Metro Rondo ONZ. The property is situated 600 m west from the Central Railway Station. The nearest airport is the terminal Warszawa Okęcie of Frederick Chopin Airport 7,5 km south of the property.

9 9 Wzdłuż granicy terenu tory i obiekty kolejowe biegnące równolegle do Alej Jerozolimskich (po ich północnej stronie) na całej długości w ramach rejonu, tj. od placu Zawiszy do Alei Jana Pawła II obszar czynnie wykorzystywany przez pociągi PKP, WKD oraz SKM. Między powierzchnią nieruchomości a powierzchnią terenów kolejowych przylegających do nieruchomości od strony południowej występuje uskok o wysokości kilku metrów. Krawędź uskoku jest utwardzona ścianą żelbetową na przeważającym fragmencie granicy. W pozostałej części teren opada łagodnie ku obszarowi kolejowemu. Along the border is railway track and railway facilities running parallel to Jerozolimskie Avenue (on their northern side) along the whole length of the property area, i.e. from Zawiszy Square until John Paul II Avenue the area actively used by PKP, WKD and SKM trains. Between the area surface of the property and the railway area adjoining the property from southern side there is a few metres tall dodge. The edge of the dodge has been reinforced by concrete wall covering most of the border. The rest of the land delicately slopes towards railway area.

10 10 Część nieruchomości przylegająca do linii kolejowej podlega ograniczeniom w zakresie zagospodarowania wynikającym z art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, tj.: Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych może mieć miejsce w odległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m. In compliance with the article 53 of the Law enacted on 28 March 2003 about railway transport, part of the property adjoining railway line is subject to the following land development constraints: Localizing the buildings, trees and bushes as well as earthworks in the vicinity of railway lines, railway lay-bys and railway passing may take place within the distance which would not disturb their exploitation, operation of appliances connected with rail traffi c, and also which would not affect safety on the rail traffi c. Facilities and buildings may be situated within the distance minimum 10 meters from the railway border, in which the distance from the axis of the nearest railway track cannot be less than 20 metres.

11 11 Powierzchnia terenu lekko zróżnicowana występuje lekki spadek terenu w kierunku zachodnim oraz uskok terenu powstały po rozbiórce zabudowań przebiegający w centralnej części nieruchomości równolegle do ulicy Chmielnej. Teren nieruchomości po rozbiórce budynków. W części południowej zlokalizowane są pozostałości po bunkrze. The surface area is a bit diversed there is a small land slope to the west and terrain dodge in the central part of the property parallel to Chmielna street created after the aftermath of the demolition of buildings. Following the demolition, in the southern part some remnants after bunkers have been left.

12 12 Teren nieruchomości ogrodzony. Teren nieutwardzony, nieurządzony, porośnięty fragmentami roślinnością niską, w części południowej i północnej również roślinnością średnią i pojedynczym drzewostanem (w tym również samosiejkami). Korzystny kształt nieruchomości (stosunek długości boków ok. 9:10, regularny przebieg granic) oraz znaczna powierzchnia umożliwiają efektywną zabudowę. Nieruchomość przygotowana do zainwestowania przez rozbiórkę istniejącej zabudowy. Pozostałości bunkra nadal zalegają jednak w gruncie. The property area is enclosed by fence. The area has not been hardened, nor arranged, partially covered with low greenery, and in the southern and northern part covered with middle greenery and singular arbour area (including self-sown plants). Good property shape (length ratio estimated at about 9:10, regular border lines) together with vast surface area enable effective and effi cient construction process. The property is also fenced, which contributes to the attractiveness of the area. The property has been prepared for investment by demolition of the present buildings. However, the remnants of the bunker has not been removed yet.

13 13 Sprzedawana nieruchomość zlokalizowana na obszarze dzielnicy Wola przy ul. Chmielnej 75 i róg ul. Żelaznej w Warszawie nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W nieobowiązującym już miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawa zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXV/199/92 Rady Miejskiej w Warszawie z dnia 28 września 1992 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warszawskiego nr 15 poz. 184 z uwzględnieniem późniejszych zmian, nieruchomość położona była na terenie znajdującym się w obszarze ścisłego centrum C-1.1 o podstawowym przeznaczeniu pod lokalizowanie funkcji usługowych III stopnia obsługi z zakresu administracji, organizacji politycznych i społecznych, dyspozycji i współpracy gospodarczej oraz obrotu fi nansowego w skali międzynarodowej i ogólnokrajowej, ubezpieczeń, kultury, nauki, szkolnictwa, sportu, turystyki, transportu, łączności, handlu itp. W obszarze tym dopuszczono lokalizowanie innych funkcji mieszkaniowych wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz innych funkcji nie kolidujących z funkcjami preferowanymi, a wykluczono lokalizowanie uciążliwych obiektów produkcyjnych, magazynowych i składów. W dniu 31 grudnia 2003 roku plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność i do dnia dzisiejszego nie został uchwalony nowy. In accordance with the information gathered from Municipal Offi ce of Wola district of the capital city of Warsaw the real estate localized in the area of Wola discrict on Chmielna 75 and Żelazna Street in Warsaw is not included in the applicable local land development plan. In the local land development plan of the capital city of Warsaw, which is no longer applicable, approved by the act no XXXV/199/92 of the Municipal Board in Warsaw on 28 September, 1992 further announced in the Journal of Laws of the voivodship of Warsaw no 15 item.184 with further changes of the aforementioned real estate property was situated in the area within close centre C-1.1 with the main aim to use it for 3-grade service purposes involving administration, political and social organizations, economic arrangements and cooperation as well as fi nancial turnover on both international and national scale, insurance services, culture, science, educational institutions, sport, tourism, transport, connection, trade and commerce etc. Other functions have been allowed to operate on this area, such as housing purposes with all the facilities necessary as well as other functions that would not disturb the functioning of the main purposes. Yet at the same time it has been forbidden to build any facilities of manufacturing, storage and warehouse purposes. On 31 December, 2003 the land management plan lapsed, and until present time no new plan has been established.

14 14 Fragment rysunku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, obejmującego obszar przy ul. Chmielnej 75 i róg ul. Żelaznej w Warszawie w odniesieniu do orientacyjnego położenia nieruchomości będącej przedmiotem analizy planistycznej. Źródło: opracowanie na podstawie materiałów urzędowych Urzędu miasta stołecznego Warszawa. Extract from the draft showing the study of conditions and directives of land development plan of the capital city of Warsaw, concerning the area situated on Chmielna 75 and Zelazna Street in Warsaw in relation to the approximate location of the property subject to planning analysis. Source: drafting on the basis of materials provided by the Municipal Agency of the capital city of Warsaw. dniu 10 października 2006 r. Rada m.st. Warszawy Uchwałą nr LXXXII/2746/2006 przyję- W ła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, zmienione Uchwałą nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., uzupełnioną Uchwałą nr LIV/1631/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r., ponownie zmienione Uchwałą nr XCII/2689/2010 z dnia 7 października 2010 r. Zgodnie z uwarunkowaniami zagospodarowania przestrzennego (stan istniejący) studium uikzp m.st. Warszawy w ramach struktury funkcjonalnej przedmiotowa nieruchomość stanowi tereny usług (oznaczenie symbolem U.20). On 10 October, 2006 the Municipal Board of the capital city of Warsaw adopted the resolution no LXXXII/2746/2006, in connection with the study of conditions and directives of land management of the capital city of Warsaw, changed by the Resolution no L/1521/2009 dated 26 February, 2009, amended by the Resolution no LIV/1631/2009 from 29 April, 2009, and with further changes introduced by Resolution no XCII/2689/2010 enacted 7 October In accordance with land zoning plan conditions (present state) the study of land development plan of the capital city of Warsaw within the framework of functional structure the real estate constitues commercial service areas (described under the symbol U.20).

15 15 ramach kierunków zagospodarowania przestrzennego (planowany rozwój) w strukturze W funkcjonalnej terenów dla obszaru, w którym zawiera się przedmiotowa nieruchomość - tereny wielofunkcyjne (oznaczenie symbolem C>30). Nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego był opracowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą linia średnicowa PKP cz. I, przy czym jak wynika z informacji uzyskanej w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, Wydziale Planowania Miejscowego - prace nad powyższym planem zostały całkowicie wstrzymane, gdyż planowane jest rozpoczęcie od początku procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru. Land development plan (planned development) within functional structure of areas for the region, which includes the property in question multifunctional areas (designated under the symbol C>30). The property is situated in the area where land development plan has been drawn up under the name of the diametric line of Polish Railway part I. Yet according to information from the Bureau of Architecture and Land Development Agency of the capital city Of Warsaw, of Local Land Planning Department, the works on the aforementioned plan have been totally suspended due to the fact that the procedure of enacting a local land development plan for the area has been commenced again from the beginning.

16 16 informacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia r., znak: WKZ D MC Z WOLA/ /6765/2004, wynika, że nieruchomość przy ul. Chmielnej 75 w Warszawie nie jest wpisana do rejestru zabytków ale znajduje się na obszarze układu urbanistycznego ulicy Chmielnej fi gurującego w ewidencji WKZ. Zgodnie z art. 7 pkt. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 162 z 2003r. poz. 1568) obiekty zabytkowe nie wpisane do rejestru zabytków podlegają ochronie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a przypadku jego braku WKZ opiniuje projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Na podstawie art. 27 powyższej ustawy na wniosek właściciela lub posiadacz zabytku WKZ przedstawia w formie pisemnej zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonywania prac konserwatorskich, a także dopuszczalnych zmian, które mogą być prowadzone w tym zabytku. Ponadto z opracowania znajdującego się na stronie internetowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (http://www.mwkz.pl/rejestr- -i-ewidencja-zabytkow/447) wynika, że obiekt pod nazwą Centralny Dworzec Pocztowy wybudowany w latach r. wybudowany na gruncie przy ul. Chmielnej 75 został wykreślony z ewidencji, gdyż budynek nie istnieje. According to the information provided on 9 September, 2004 by the regional Historic Preservation Offi cer the real estate property, sign: WKZ D MC WOLA/ /6765/2004, situated on Chmielna 75 in Warsaw has not been included in architectural monuments register, however, it is placed within the urbanization plan of Chmielna Street registered by Historic Monuments Register. In compliance with the article 7 point 4 of the Historic Preservation law and historic monuments maintenance law (The Journal of Laws 162 enacted in 2003 item 1568), historical buildings which have not been included in the historical monuments register are subject to preservation within the area of land development plan. What is more, should the preservation not have been executed, the Regional Historic Preservation Offi cer provides the opinion about the project of the land built-up terms and land development plan of the area. In accordance with the article 27 of the aforementioned Law, the Historic Preservation Offi cer upon the written motion of the owner of the monument places written directives concerning conservatory works specifying terms of use, insurance and conservatory works of the monument, as well as acceptable changes, which can have be conducted in the monument. Furthermore, according to the document that is to be found on the Internet website of the Historic Preservation Offi cer of Mazovia Region (http://www. mwkz.pl/rejestr-i-ewidencja-zabytkow/447), the property under the name of The Central Post Station built between 1936 and 1939 in the area situated on Chmielna 75 street was deleted from the register as the building no longer exists.

17 17 Wydana została na rzecz Poczty Polskiej S.A. decyzja nr 29/WOL/C2/09 Prezydenta m. st. Warszawy o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia r. o znaczeniu powiatowym i gminnym polegającym na budowie budynku biurowo usługowego z garażem podziemnym. Decyzja ta wprawdzie nie może zostać scedowana na potencjalnego nabywcę nieruchomości stanowi jednak pewien wyznacznik co do możliwości jej wykorzystania w przyszłości i może stanowić uzasadnienie dla proponowanego zagospodarowania w przypadku ubiegania się nabywcy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. In relation to the subject property situated on the corner of Chmielna 75 and Żelazna Street in Warsaw, the decision no 29/WOL/C2/09 was rendered in favour of Polish Post Plc by President of Warsaw issued on 30 November 2009, with the constitution of settling public purpose building having district and communal signifi cance, which entails building a facility for offi ce and service purposes together with the underground garage. Though this decision cannot be ceded for a potential vendee of the property, it still renders some indicator as to the possibility of future use and, what is more, it may also constitute an explanation for the proposed land development plan, should a potential vendee submit a claim concerning issuing a decision about building and land development plan.

18 18 Zgodnie z treścią działu I-O księgi wieczystej Kw. Nr WA4M/ /4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych, nieruchomość przy ul. Chmielnej 75 i Żelaznej w Warszawie, w dzielnicy Wola, w obrębie , oznaczona jest ewid. nr działek 46/10, 46/9, 46/8 o łącznej pow. 1,0533 ha oraz stanowi inne tereny zabudowane. Na działce oznaczonej nr ewid. działki 46/10 przy ul. Chmielnej 75 i Żelaznej znajduje się budynek (uwaga - obecnie rozebrany). Ponadto jak wynika z działu I-Sp na nieruchomości objętej tą księgą wieczystą ustanowione jest prawo użytkowania wieczystego gruntu do dnia 5 grudnia 2089r. Zgodnie z treścią działu II powyższej księgi wieczystej właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa na podstawie art. 1 dekretu z dnia r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279), natomiast wieczystym użytkownikiem gruntu i właścicielem budynków stanowiących odrębną nieruchomość jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie decyzji o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste Wojewody Warszawskiego nr G A/ UW/90/98/BT z dnia 22 maja 1998r. oraz odpisu aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców wydanego przez Centralną Informację KRS w dniu 26 kwietnia 2010r., sygn. CI/26.04/308/2010. Działy III i IV nie zawierają wpisów. Ponadto z wypisu z rejestru gruntów wydanego z up. Prezydenta m.st. Warszawy na działki położone przy ul. Chmielnej 75 i Żelaznej w Warszawie, w dzielnicy Wola, w obrębie , oznaczone nr ewid. 46/10, 46/9, 46/8 o łącznej pow. 1,0533 ha, stanowiące Bi inne tereny zabudowane, wynika że w opisie nieruchomości nie nastąpiły żadne zmiany mogące mieć wpływ na treść działu I-O prowadzonej dla tej nieruchomości księgi wieczystej Kw. Nr WA4M/ /4. In accordance with the real estate register no. WA4M/ /4 run by Warsaw Municipal Court of Mokotów district, 10th Department of Real Estate Register, the Real Estate property situated on the corner of Chmielna 75 and Żelazna Street in Warsaw, Wola District, cadastral section of , is evidenced as plots 46/10, 46/9, 46/8, which covers the overall area of 1,0533 ha, and it constitutes other built-up area. On the land registered as plot 46/10, on Chmielna 75 and Żelazna Street, a building, which is at the moment under demolition, is situated.the right to perpetual usufruct of the land expires 5 December According to the 3rd chapter of the aforementioned real estate register, the property belongs to the State Treasury who is the owner of the real estate in compliance with article no 1 of the legislative decree dated 26.October 1945 that regards the law of real estate ownership and land use in the area of the capital city of Warsaw (the Journal of Law no. 50, item 279). Yet on the basis of the administrative decision of the province governor of Warsaw in regard to the right of perpetual usufruct nr G A/ UW/90/98/BT dated 22 May, 1998 as well as the write-off of the updated Entrepreneurs Register of the National Court Register issued by the Central information of the National Court register on 26 April, 2010, signature number CI/26.04/308/2010, the perpetual usufruct of the land and the ownership of the land premises, which constitute a separate real estate, belongs to the Polish Post plc. with its headquarters in Warsaw, who is the owner of the property. Chapters 3 and 4 do not enclose the entries. Furthermore, according to land register abstract issued by President of the capital city of Warsaw that covers the land situated on Chmielna 75 and Żelazna Street in Warsaw, in Wola District, within the area of , registered as number 46/10, 46/9, 46/8, with the overall area estimated at 1,0533 ha, constituting Bi i.e. other built-up areas, no changes as regards to the real estate description have been made that would have executed any infl uence on the contents of chapter I-O run for the real estate register no Nr WA4M/ /4 of the aforementioned real estate.

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Warszawa ulica Sowińskiego 28 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 23 954 m2 Powierzchnia użytkowa: 5 888,10 m2 Adres: ul. Sowińskiego 28, Warszawa Tytuł prawny

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27 Nieruchomość do sprzedania Przerośl ul. Rynek 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej nr ew. 336 z obrębu 14 Przerośl, o powierzchni 683,00 m², położonej

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAŻ Przedmiotem sprzedaży jest przysługujące RWE Stoen

Bardziej szczegółowo

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w NiegowiĆ, g m i n a G d ó w Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 294/5, obszaru 300 m 2, położonej w miejscowości Niegowid,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Łódź, ul. Obywatelska grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 20 437 m kw. Położenie: Łódź ulica Obywatelska 121/129 Tytuł prawny: prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Łapy ul. Sikorskiego 46

Nieruchomość do sprzedania. Łapy ul. Sikorskiego 46 Nieruchomość do sprzedania Łapy ul. Sikorskiego 46 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy oznaczony nr 4 o powierzchni użytkowej 31,98 m2 usytuowany na parterze w budynku mieszkalno użytkowym piętrowym, podpiwniczonym,

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES PPU Port Rybacki Gryf Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Czerwiec 2011 June 2011 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania Czerwonka 14A

Nieruchomość do sprzedania Czerwonka 14A Nieruchomość do sprzedania Czerwonka 14A Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 63/3 obszaru 719 m 2, wraz z posadowionymi, stanowiącymi

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedaży

Nieruchomość do sprzedaży Nieruchomość do sprzedaży Popielów ul. Wolności 10a woj. Opolskie Sprzedaż z najmem zwrotnym - Dane Mapy 2016 Google Przedmiot sprzedaży Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości wraz z

Bardziej szczegółowo

Lokal do sprzedania. Chełm, ul. I Armii Wojska Polskiego 41 B, lokal nr 3/2. Lublin, dnia 6 lipca 2015 r.

Lokal do sprzedania. Chełm, ul. I Armii Wojska Polskiego 41 B, lokal nr 3/2. Lublin, dnia 6 lipca 2015 r. Lokal do sprzedania Chełm, ul. I Armii Wojska Polskiego 41 B, lokal nr 3/2 Lublin, dnia 6 lipca 2015 r. Przedmiot sprzedaży Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Łasko nr 40, gmina Bierzwnik Szczecin, kwiecień 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 110 o powierzchni 6400 m

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Oferta 4 LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji Site name

Bardziej szczegółowo

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r.

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. Oferta obszaru II arnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. DAE EREU PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Budynek został wzniesiony około 1876 roku przy Trakcie Królewskim, historycznie najważniejszej arterii Warszawy. Lokalizacja u zbiegu ulicy

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Suwałki ul. Kościuszki 25

Nieruchomość do sprzedania. Suwałki ul. Kościuszki 25 Nieruchomość do sprzedania Suwałki ul. Kościuszki 25 Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 11421/3 obszaru 7096 m 2, wraz z posadowionymi,

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Gnojno 20 maja 2014 r. Przedmiot sprzedaży prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr ewidencyjny 724/2 o powierzchni 0,1899 ha oraz prawo własności wzniesionych

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Nieruchomość gruntowa niezabudowana WAR S ZAWA 01 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w dzielnicy Żoliborz przy zbiegu ulic Powązkowskiej, Krasińskiego i Elbląskiej. 6 linii tramwajowych

Bardziej szczegółowo

NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT

NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT www.pkpsa.pl PKP S.A. 2015 R. PROJEKTY DEWELOPERSKIE W CAŁEJ POLSCE 2 8,84 MLD SZACOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ REALIZOWANYCH I PLANOWANYCH INWESTYCJI 15 PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E R T N A B Y C I A N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, U L. B I A Ł O B R Z E S K A NR 7 / 9 D z i a ł k a n r 71 o p o w i e r z c h n i 417 m ²

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES OFERA IWESCJA IERUCHOMOŚCI ZABUDOWAE IVESME OFFER DEVELOPED PROPERIES PPU Port Rybacki Gryf Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Czerwiec 2011 June 2011 LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E R T N A B Y C I A N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, U L. W O L S K A N R 1 1 7 / 1 2 3 D z i a ł k i n r 1 0 i 1 1 o ł ą c z n e j p o w i e r

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SZCZECIN, UL. KU SŁOŃCU 121, 122, 123 NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SZCZECIN, UL. KU SŁOŃCU 121, 122, 123 NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA AMBER Sp. z o. o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-18-81-797, REGON 811632301 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedaży. Krzesk Królowa Niwa 20

Nieruchomość do sprzedaży. Krzesk Królowa Niwa 20 Nieruchomość do sprzedaży Krzesk Królowa Niwa 20 Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Krzesk Królowa Niwa, woj. mazowieckie Powiat siedlecki Adres Krzesk Królowa Niwa 20 Działka ewidencyjna Księga wieczysta

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna WMSSE Podstrefa Nidzica

Oferta inwestycyjna WMSSE Podstrefa Nidzica Oferta inwestycyjna WMSSE Podstrefa idzica LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dot. nieruchomości Property information azwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo

LOKAL - OFERTA LOKAL - DANE. 1. Name / Nazwa Salon motoryzacyjny na sprzedaż. 2. Location / Lokalizacja. Town / Street Miasto / Ulica

LOKAL - OFERTA LOKAL - DANE. 1. Name / Nazwa Salon motoryzacyjny na sprzedaż. 2. Location / Lokalizacja. Town / Street Miasto / Ulica LOKAL - OFERTA LOKAL - DANE 1. Name / Nazwa Salon motoryzacyjny na sprzedaż 2. Location / Lokalizacja Town / Street Miasto / Ulica Piła / Al. Poznańska 191 Province (Voivodship) / Województwo Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Opis działek gruntu do sprzedaży

Opis działek gruntu do sprzedaży Opis działek gruntu do sprzedaży Działki nr 265/3 i nr 267 - własność Księga Wieczysta KW nr SZ2S/00023269/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin- w Policach. Działki są własnością Grupy Azoty Zakłady

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodeship) Położenie Location Gdańsk lotnisko Klukowo,

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E R T N A B Y C I A N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, U L. W O L S K A N R 1 1 7 / 1 2 3 D z i a ł k i n r 1 0 i 1 1 o ł ą c z n e j p o w i e r

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ ZAWADZKIE Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District ZAWADZKIE / ZAWADZKIE

Bardziej szczegółowo

easy project inspiracje inspirations pomysł jest nową kombinacją starych elementów. nie ma nowych elementów. są tylko nowe kombinacje.

easy project inspiracje inspirations pomysł jest nową kombinacją starych elementów. nie ma nowych elementów. są tylko nowe kombinacje. inspiracje inspirations pomysł jest nową kombinacją starych elementów. nie ma nowych elementów. są tylko nowe kombinacje. an idea is a new combination of old elements. there are no new elements. there

Bardziej szczegółowo

Czerwiec / June 2007

Czerwiec / June 2007 Lodz SEZ Investment Offer Author: OFERTA IWESTYCYJA IVESTMET OFFER ŻYRARDÓW Czerwiec / June 2007 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Departement Pozykiwania Inwestora 1 z 10 Położenie Location Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Tereny we wsi Giebnia Giebnia village Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District / Poviat Pakość / gm.

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położe Location Nazwa lokalizacji Site name 5A - obręb Widów działka nr 7/5 Miasto / Gmina Town / Commune Gmina Rudzic Powiat District / Poviat gliwicki

Bardziej szczegółowo

KAROLKOWA BUSINESS PARK

KAROLKOWA BUSINESS PARK KAROLKOWA BUSINESS PARK MAIN INFORMATION Class A office building NLA 17 647 sqm 11 floors Location: Warsaw, 30 Karolkowa Street (close Wola) 400 meters to the Metro station Rondo Daszyńskiego 260 parking

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Krowoderska 52 Apartament Oferta Idealnej Inwestycji

Krowoderska 52 Apartament Oferta Idealnej Inwestycji Krowoderska 52 Apartament Oferta Idealnej Inwestycji FISHEYE Properties Establishment Real Estate Consultants sp.k. ul. Krowoderska 52/4, 31-158 Kraków, Poland, tel. +48 12 630 93 00, fax. +48 12 630 93

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, ul. Belgradzka 18

WARSZAWA, ul. Belgradzka 18 LOKAL HANDLOWY Przedmiotowy lokal znajduje się w parterze wielorodzinnego budynku mieszkalnego, przy ulicy Belgradzkiej 18, na terenie dzielnicy Ursynów w Warszawie. LOKALIZACJA Pawilon handlowy własność

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST WSSE LIGOTA DOLNA stan 15.10.2012

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST WSSE LIGOTA DOLNA stan 15.10.2012 GMINA KLUCZBORK Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST WSSE LIGOTA DOLNA stan 15.10.2012 Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części nieruchomości - niezabudowanej, opisanej poniżej, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż Nieruchomość na sprzedaż Grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym Warszawa, Bemowo, ul. Oławska 1 RWE Stoen Operator Sp. z o.o. w Warszawie Ul. Piękna 46, 00 672 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa,,Jerozolimskie Point to nowoczesny obiekt biurowy o p.u. 4 157 m 2 zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością o komfort pracy.

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU WOŁCZYŃSKA 18

GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU WOŁCZYŃSKA 18 GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU GRUNTY DEWELOPERSKIE Grunty deweloperskie Działki gruntowe będące przedmiotem prawa użytkowania wieczystego o łącznej powierzchni 133 128 m2 wraz z prawem własności budynków

Bardziej szczegółowo

OPIS NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM PRZETARGU

OPIS NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM PRZETARGU Distribution Solutions OPIS NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM PRZETARGU Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zaprasza do składania ofert, których przedmiotem będzie zakup prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna Oferta inwestycyjna Katowice Ligocka Strona 1 1 O Katowicach Dziesiąte miasto w kraju pod względem ludności, 314 500 mieszkańców. Katowice leżą w centrum największej aglomeracji w Polsce 2,8 mln ludzi.

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż GRYFIA 2011 SA Nieruchomość gruntowa na sprzedaż Gryfia S.A. ( Sprzedający ) oferuje na sprzedaż prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Komorniki, ul. Polna 120 LOKAL UŻYTKOWY Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 106,94 m 2 POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij i zlokalizuj na mapie

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, ul. Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ

WROCŁAW, ul. Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ WROCŁAW, Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ KONCEPT Koncept WS z z o.o. o.o. S.K.A., k., 21A, 21 61-619 A, 61-619 MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ)

OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ) OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ) POZNAŃ, LIPIEC 2014 Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana o nieregularnym kształcie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRU A MEDAL 2014 Poziom wód gruntowych m Underground water level m ZAŁĄCZIK R 4 Czy były prowadzone badania geologi

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRU A MEDAL 2014 Poziom wód gruntowych m Underground water level m ZAŁĄCZIK R 4 Czy były prowadzone badania geologi VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRU A MEDAL 2014 ZAŁĄCZIK R 4 LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property azwa lokalizacji Site name Miasto /

Bardziej szczegółowo

Max. area available (as one piece) [ha] Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)

Max. area available (as one piece) [ha] Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położe Location Powierzchnia ruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship)

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Gdańsk ul. Wydmy 4 Gdańsk dn. 31.07.2014 Roku

Nieruchomość. do sprzedania. Gdańsk ul. Wydmy 4 Gdańsk dn. 31.07.2014 Roku Nieruchomość do sprzedania Gdańsk ul. Wydmy 4 Gdańsk dn. 31.07.2014 Roku Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 98 o pow. 0,8761 ha wraz z posadowionymi na

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedaży. Kamion 73A

Nieruchomość do sprzedaży. Kamion 73A Nieruchomość do sprzedaży Kamion 73A Przedmiot sprzedaŝy: Miejscowość Kamion, woj. mazowieckie Powiat Ŝyrardowski Adres Kamion 73A Działka ewidencyjna Działka nr 345 z obrębu nr 0014 - Kamion o powierzchni

Bardziej szczegółowo