Warsaw Investment Land for Sale Teren inwestycyjny na sprzedaż w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warsaw Investment Land for Sale Teren inwestycyjny na sprzedaż w Warszawie"

Transkrypt

1 1 Prime 1,0533 ha / 2,6 acres Unique Location in Warsaw Pierwszorzędny obszar 1,0533 ha Unikalny teren w Warszawie Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth (c), którego autoryzowaną licencję do użytku własnego posiada Poczta Polska SA. The visual maps were prepared with Google Earth (c) Software, which is properly licensed to Polish Post plc. for its own use. Warsaw Investment Land for Sale Teren inwestycyjny na sprzedaż w Warszawie

2 2 Pierwszorzędny obszar 1,0533 ha Unikalna nieruchomość Intensywny ruch miejski i znakomita widoczność Łatwa dostępność komunikacyjna Szybko rozwijający się rejon Idealna na inwestycje biurowe, siedziby korporacji Prime 1,0533 ha / 2,6 acres Unique property High traffi c location with excellent exposure Easy access to transportation Located in a rapidly expanding area Potential uses include offi ce, corporate and regional headquarters

3 3 Oferowana nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki oznaczone nr ew. 46/8, 46/9 i 46/10 z obrębu zlokalizowana jest przy ul. Chmielnej 75 róg Żelaznej w Warszawie, dzielnicy Wola, rejonie MSI Mirów w kwartale ulic Żelaznej, Alei Jerozolimskich, Towarowej i Chmielnej. Rejon charakteryzuje się dość znacznym zróżnicowaniem pod względem przestrzennym i funkcyjnym. Zdominowany jest przez zabudowę wielomieszkaniową oraz biurową. Znajduję się tu również znaczna liczba obiektów hotelarskich. Na lokalnym rynku zauważyć można przewagę popytu nad podażą, co z kolei przekłada się na rosnące ceny i czynsze. Popularność rynkową rejon zawdzięcza bardzo dobrej lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie centrum. Obszar znajduje się w fazie rozwoju, powstają nowe obiekty komercyjne i mieszkalne, szybko znajdujące nabywców. Planowane są kolejne inwestycje, pod które zostały już wykupione tereny. Pociąga to za sobą konieczność modernizacji ulic, przy których lokowana jest nowa zabudowa. The property offered for sale contains land registered as plots 46/8, 46/9 i 46/10 as part of the cadastral sestion of situated on the corner of Chmielna 75 and Żelazna street, in Wola district, in the MSI Mirów region in the quarter of Żelazna, Jerozolimskie Avenue, Towarowa and Chmielna Streets. The Mirów region is a place of infrastructural and functional diversity, still dominated by multiresidential and offi ce building area. There are also a number of hotels. On the local market the demand seems to outweigh the supply, which in turn, results in the rise of prices and rental rates. The market popularity of the area is due to a very good location in the direct vicinity with the city centre. The area is under ongoing development, during which new commercial and residential facilities are under construction, attracting a lot of vendees. Further investment is planned, for the purpose of which new areas have been recently sold. This also entails modernization of the streets where a new built-up area is being planned.

4 4 zakresie zagospodarowania terenu dominuje W zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana w głębi obszaru, przy mniejszych ulicach. Wzdłuż większych ulic takich jak: Towarowa, Prosta, Aleja Jana Pawła II dominuje zabudowa biurowa, natomiast przy Alejach Jerozolimskich wpływ na obraz obszaru wywierają obiekty i urządzenia komunikacji zbiorowej (stacje: WKD Warszawa Śródmieście, Warszawa Ochota oraz tory biegnące równolegle do ulicy poniżej jej poziomu na odcinku od ulicy Żelaznej do placu Zawiszy na pozostałym odcinku umieszczone są w podziemnym tunelu). Residential buildings dominate in the deeper part of the area, near small streets, whereas bigger streets, such as Towarowa, Prosta Streets, John Paul II Avenue are dominated by offi ce facilities. Jerozolimskie Avenue is affected by a big number of facilities and appliances belonging to public transport (including railway station WKD, Śródmieście railway station, Ochota Railway station and also railway track going parallelly to the street situated below the track, placed on the level of Żelazna Street until the Zawisza Square the rest is of it is placed in the underground track).

5 5 Rejon wchodzi w skład Obszaru Zabudowy Śródmiejskiej, co sprawia, że charakteryzuje go bardzo wysoki wskaźnik intensywności zabudowy, w granicach % (przy średniej dla Warszawy 46 %). Również wysoki jest wskaźnik gęstości zaludnienia, który kształtuje się na poziomie około 7700 osób/km2 (przy średniej dla Warszawy 3200 osób/km2). Największy wpływ na atrakcyjność rynkową ma lokalizacja bezpośrednie sąsiedztwo centrum miasta, ale również koncentracja obiektów biurowych (miejsc pracy), dobra dostępność do usług i handlu oraz bardzo dobrze rozwinięta komunikacja miejska, infrastruktura techniczna, komunikacja, duży przepływ ludzi. Rynek przyciąga różne kategorie nabywców. Dla jednych celem kupna nieruchomości będzie osiągnięcie z niej zysku (np. poprzez wynajem), dla innych natomiast zamieszkanie w niej. Czynniki te wpływają również na wartość nieruchomości w tym rejonie. The region belongs to Central Business District area, which makes it an area of extremely high density on built-up land, estimated at 80-93% (whereas the average for Warsaw is 46%). The population rate is also very high accounting for approximately 7700 people per sq. km (whereas the average for Warsaw is estimated at 3200 people/sq. km). The location has defi nitely the biggest infl uence on the popularity of the area situated in the direct vicinity to the city centre as well as concentration of offi ce buildings and facilities (workplace), accessibility to services and commerce, and also very well-developed public transport, technical infrastructure, communication, high infl ow and outfl ow of people. This attracts many kinds of buyers. Some aim to buy the property to make a profi t by renting the real estate, others would buy it for residential purposes. Those factors also infl uence the value of the real estate in the region.

6 6 Warsaw Trade Tower Hilton Hotel Ilmet Tower Rondo 1 Intercontinental Hotel Kaskada Sienna Center Palace of Culture and Science / PKiN Holiday Inn Hotel Lumen Tower Złote Tarasy Shopping Center Aktyn Business Center Warta Tower Swede Center Central Train Station / Dw. Centralny Orco Tower Marriott Hotel LIM Center Oxford Tower Millennium Tower Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth (c), którego autoryzowaną licencję do użytku własnego posiada Poczta Polska SA. The visual maps were prepared with Google Earth (c) Software, which is properly licensed to Polish Post plc. for its own use. Nieruchomość w ścisłym centrum, w lokalizacji najbardziej prestiżowej i zapewniającej doskonałą dostępność komunikacyjną zarówno ruchu kołowego, jak również wszystkich środków komunikacji miejskiej oraz kolei (dworzec PKP Warszawa Centralna, PKP Warszawa Śródmieście WKD, stacja Warszawa Ochota). Korzystna lokalizacja i dostępność nieruchomości są jej największym atutem i w dużej mierze stanowią o jej wysokiej atrakcyjności. The property is situated in the city centre in the most prestigious location ensuring excellent accessibility to public transport. The connection refers to vehicle traffi c as well as all other means of public transport and railway system (such as Central Railway Station, WKD Railway Station, Ochota Railway station). Good location and convenient connections to the property are its crucial assets, which make it an attractive purchase.

7 7 Aktyn Business Center Warta Tower Swede Center Aleje Jerozolimskie St. Railroad / kolej Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth (c), którego autoryzowaną licencję do użytku własnego posiada Poczta Polska SA. The visual maps were prepared with Google Earth (c) Software, which is properly licensed to Polish Post plc. for its own use. Działki ewidencyjne wchodzące w skład nieruchomości stanowią zwarty obszar gruntu o układzie granic w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach 95 x 110 m z nieregularnym przebiegiem granicy południowej. Dłuższym bokiem nieruchomość zlokalizowana jest wzdłuż ulicy Żelaznej, krótszym wzdłuż ulicy Chmielnej. Łączna powierzchnia nieruchomości jest równa m kw. Wszystkie działki wchodzące w skład nieruchomości oznaczone są w ewidencji jako inne tereny zabudowane (symbol Bi). The property is a compact area of land of rectangle shape, which is 95 x 110 m long with irregular southern border line. Longer fl ank of the property is situated on Żelazna Street whereas the shorter fl ank goes along Chmielna Street. The overall land area of the property is square metres. All the land belonging to the property is classifi ed in the register as other built-up areas (symbol Bi).

8 8 Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth (c), którego autoryzowaną licencję do użytku własnego posiada Poczta Polska SA. The visual maps were prepared with Google Earth (c) Software, which is properly licensed to Polish Post plc. for its own use. Aktyn Business Center Złote Tarasy Shopping Center Central Train Station / Dw. Centralny Novotel Hotel Swede Center Orco Tower Warta Tower Millennium Tower Dobrą dostępność komunikacyjną nieruchomości zapewnia bliskość Alei Jerozolimskich (ok. 100 m), Alei Jana Pawła II (ok. 450 m), ulicy Towarowej (ok. 600 m) stanowiących główne arterie komunikacyjne i łączących centrum miasta z innymi dzielnicami, a także umożliwiających dojazd do tras wylotowych ze stolicy. Lokalizacja nieruchomości zapewnia bardzo dobry dostęp do komunikacji miejskiej: komunikacja autobusowa wzdłuż ulic Żelaznej, Alei Jerozolimskich, Alei Jana Pawła II, ulicy Towarowej (najbliższy przystanek bezpośrednio przy nieruchomości po przeciwnej stronie ulicy Żelaznej); komunikacja tramwajowa wzdłuż Alei Jerozolimskich, Alei Jana Pawła II, ulicy Towarowej (najbliższy przystanek w odległości ok. 150 m od nieruchomości); najbliższa stacja metra (Metro Centrum) zlokalizowana jest w odległości ok. 1,3 km od nieruchomości. W odległości ok. 700 m od nieruchomości budowana jest stacja II linii metra Metro Rondo ONZ. Nieruchomość położona jest w odległości ok. 600 m na zachód od Dworca PKP Warszawa Centralna. Najbliższym lotniskiem jest Port Lotniczy Warszawa Okęcie im. Chopina zlokalizowany w odległości ok. 7,5 km na południe od nieruchomości. Good connection with public transport is guaranteed by the closeness to Jerozolimskie Avenue (about 100m), Towarowa Street (about 600m), considering the main traffi c artery and connecting the city centre with other districs, as well as enabling good connection together with the escape tracks from the capital. Location of the property guarantees very good access to public transport: bus along Żelazna Street, Jerozolimskie Avenue, John Paul II Avenue, Towarowa Street (the nearest stop is situated directly near the property opposite Żelazna Street); tram along Jerozolimskie Avenue, John Paul II Avenue, Towarowa Street (the nearest stop is situated about 150 m away the); nearest underground station (Metro Centrum) localized 1,3 km away from the property. Second underground line, which is situated 700m away from the property, is now under construction Metro Rondo ONZ. The property is situated 600 m west from the Central Railway Station. The nearest airport is the terminal Warszawa Okęcie of Frederick Chopin Airport 7,5 km south of the property.

9 9 Wzdłuż granicy terenu tory i obiekty kolejowe biegnące równolegle do Alej Jerozolimskich (po ich północnej stronie) na całej długości w ramach rejonu, tj. od placu Zawiszy do Alei Jana Pawła II obszar czynnie wykorzystywany przez pociągi PKP, WKD oraz SKM. Między powierzchnią nieruchomości a powierzchnią terenów kolejowych przylegających do nieruchomości od strony południowej występuje uskok o wysokości kilku metrów. Krawędź uskoku jest utwardzona ścianą żelbetową na przeważającym fragmencie granicy. W pozostałej części teren opada łagodnie ku obszarowi kolejowemu. Along the border is railway track and railway facilities running parallel to Jerozolimskie Avenue (on their northern side) along the whole length of the property area, i.e. from Zawiszy Square until John Paul II Avenue the area actively used by PKP, WKD and SKM trains. Between the area surface of the property and the railway area adjoining the property from southern side there is a few metres tall dodge. The edge of the dodge has been reinforced by concrete wall covering most of the border. The rest of the land delicately slopes towards railway area.

10 10 Część nieruchomości przylegająca do linii kolejowej podlega ograniczeniom w zakresie zagospodarowania wynikającym z art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, tj.: Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych może mieć miejsce w odległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m. In compliance with the article 53 of the Law enacted on 28 March 2003 about railway transport, part of the property adjoining railway line is subject to the following land development constraints: Localizing the buildings, trees and bushes as well as earthworks in the vicinity of railway lines, railway lay-bys and railway passing may take place within the distance which would not disturb their exploitation, operation of appliances connected with rail traffi c, and also which would not affect safety on the rail traffi c. Facilities and buildings may be situated within the distance minimum 10 meters from the railway border, in which the distance from the axis of the nearest railway track cannot be less than 20 metres.

11 11 Powierzchnia terenu lekko zróżnicowana występuje lekki spadek terenu w kierunku zachodnim oraz uskok terenu powstały po rozbiórce zabudowań przebiegający w centralnej części nieruchomości równolegle do ulicy Chmielnej. Teren nieruchomości po rozbiórce budynków. W części południowej zlokalizowane są pozostałości po bunkrze. The surface area is a bit diversed there is a small land slope to the west and terrain dodge in the central part of the property parallel to Chmielna street created after the aftermath of the demolition of buildings. Following the demolition, in the southern part some remnants after bunkers have been left.

12 12 Teren nieruchomości ogrodzony. Teren nieutwardzony, nieurządzony, porośnięty fragmentami roślinnością niską, w części południowej i północnej również roślinnością średnią i pojedynczym drzewostanem (w tym również samosiejkami). Korzystny kształt nieruchomości (stosunek długości boków ok. 9:10, regularny przebieg granic) oraz znaczna powierzchnia umożliwiają efektywną zabudowę. Nieruchomość przygotowana do zainwestowania przez rozbiórkę istniejącej zabudowy. Pozostałości bunkra nadal zalegają jednak w gruncie. The property area is enclosed by fence. The area has not been hardened, nor arranged, partially covered with low greenery, and in the southern and northern part covered with middle greenery and singular arbour area (including self-sown plants). Good property shape (length ratio estimated at about 9:10, regular border lines) together with vast surface area enable effective and effi cient construction process. The property is also fenced, which contributes to the attractiveness of the area. The property has been prepared for investment by demolition of the present buildings. However, the remnants of the bunker has not been removed yet.

13 13 Sprzedawana nieruchomość zlokalizowana na obszarze dzielnicy Wola przy ul. Chmielnej 75 i róg ul. Żelaznej w Warszawie nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W nieobowiązującym już miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawa zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXV/199/92 Rady Miejskiej w Warszawie z dnia 28 września 1992 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warszawskiego nr 15 poz. 184 z uwzględnieniem późniejszych zmian, nieruchomość położona była na terenie znajdującym się w obszarze ścisłego centrum C-1.1 o podstawowym przeznaczeniu pod lokalizowanie funkcji usługowych III stopnia obsługi z zakresu administracji, organizacji politycznych i społecznych, dyspozycji i współpracy gospodarczej oraz obrotu fi nansowego w skali międzynarodowej i ogólnokrajowej, ubezpieczeń, kultury, nauki, szkolnictwa, sportu, turystyki, transportu, łączności, handlu itp. W obszarze tym dopuszczono lokalizowanie innych funkcji mieszkaniowych wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz innych funkcji nie kolidujących z funkcjami preferowanymi, a wykluczono lokalizowanie uciążliwych obiektów produkcyjnych, magazynowych i składów. W dniu 31 grudnia 2003 roku plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność i do dnia dzisiejszego nie został uchwalony nowy. In accordance with the information gathered from Municipal Offi ce of Wola district of the capital city of Warsaw the real estate localized in the area of Wola discrict on Chmielna 75 and Żelazna Street in Warsaw is not included in the applicable local land development plan. In the local land development plan of the capital city of Warsaw, which is no longer applicable, approved by the act no XXXV/199/92 of the Municipal Board in Warsaw on 28 September, 1992 further announced in the Journal of Laws of the voivodship of Warsaw no 15 item.184 with further changes of the aforementioned real estate property was situated in the area within close centre C-1.1 with the main aim to use it for 3-grade service purposes involving administration, political and social organizations, economic arrangements and cooperation as well as fi nancial turnover on both international and national scale, insurance services, culture, science, educational institutions, sport, tourism, transport, connection, trade and commerce etc. Other functions have been allowed to operate on this area, such as housing purposes with all the facilities necessary as well as other functions that would not disturb the functioning of the main purposes. Yet at the same time it has been forbidden to build any facilities of manufacturing, storage and warehouse purposes. On 31 December, 2003 the land management plan lapsed, and until present time no new plan has been established.

14 14 Fragment rysunku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, obejmującego obszar przy ul. Chmielnej 75 i róg ul. Żelaznej w Warszawie w odniesieniu do orientacyjnego położenia nieruchomości będącej przedmiotem analizy planistycznej. Źródło: opracowanie na podstawie materiałów urzędowych Urzędu miasta stołecznego Warszawa. Extract from the draft showing the study of conditions and directives of land development plan of the capital city of Warsaw, concerning the area situated on Chmielna 75 and Zelazna Street in Warsaw in relation to the approximate location of the property subject to planning analysis. Source: drafting on the basis of materials provided by the Municipal Agency of the capital city of Warsaw. dniu 10 października 2006 r. Rada m.st. Warszawy Uchwałą nr LXXXII/2746/2006 przyję- W ła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, zmienione Uchwałą nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., uzupełnioną Uchwałą nr LIV/1631/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r., ponownie zmienione Uchwałą nr XCII/2689/2010 z dnia 7 października 2010 r. Zgodnie z uwarunkowaniami zagospodarowania przestrzennego (stan istniejący) studium uikzp m.st. Warszawy w ramach struktury funkcjonalnej przedmiotowa nieruchomość stanowi tereny usług (oznaczenie symbolem U.20). On 10 October, 2006 the Municipal Board of the capital city of Warsaw adopted the resolution no LXXXII/2746/2006, in connection with the study of conditions and directives of land management of the capital city of Warsaw, changed by the Resolution no L/1521/2009 dated 26 February, 2009, amended by the Resolution no LIV/1631/2009 from 29 April, 2009, and with further changes introduced by Resolution no XCII/2689/2010 enacted 7 October In accordance with land zoning plan conditions (present state) the study of land development plan of the capital city of Warsaw within the framework of functional structure the real estate constitues commercial service areas (described under the symbol U.20).

15 15 ramach kierunków zagospodarowania przestrzennego (planowany rozwój) w strukturze W funkcjonalnej terenów dla obszaru, w którym zawiera się przedmiotowa nieruchomość - tereny wielofunkcyjne (oznaczenie symbolem C>30). Nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego był opracowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą linia średnicowa PKP cz. I, przy czym jak wynika z informacji uzyskanej w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, Wydziale Planowania Miejscowego - prace nad powyższym planem zostały całkowicie wstrzymane, gdyż planowane jest rozpoczęcie od początku procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru. Land development plan (planned development) within functional structure of areas for the region, which includes the property in question multifunctional areas (designated under the symbol C>30). The property is situated in the area where land development plan has been drawn up under the name of the diametric line of Polish Railway part I. Yet according to information from the Bureau of Architecture and Land Development Agency of the capital city Of Warsaw, of Local Land Planning Department, the works on the aforementioned plan have been totally suspended due to the fact that the procedure of enacting a local land development plan for the area has been commenced again from the beginning.

16 16 informacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia r., znak: WKZ D MC Z WOLA/ /6765/2004, wynika, że nieruchomość przy ul. Chmielnej 75 w Warszawie nie jest wpisana do rejestru zabytków ale znajduje się na obszarze układu urbanistycznego ulicy Chmielnej fi gurującego w ewidencji WKZ. Zgodnie z art. 7 pkt. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 162 z 2003r. poz. 1568) obiekty zabytkowe nie wpisane do rejestru zabytków podlegają ochronie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a przypadku jego braku WKZ opiniuje projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Na podstawie art. 27 powyższej ustawy na wniosek właściciela lub posiadacz zabytku WKZ przedstawia w formie pisemnej zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonywania prac konserwatorskich, a także dopuszczalnych zmian, które mogą być prowadzone w tym zabytku. Ponadto z opracowania znajdującego się na stronie internetowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (http://www.mwkz.pl/rejestr- -i-ewidencja-zabytkow/447) wynika, że obiekt pod nazwą Centralny Dworzec Pocztowy wybudowany w latach r. wybudowany na gruncie przy ul. Chmielnej 75 został wykreślony z ewidencji, gdyż budynek nie istnieje. According to the information provided on 9 September, 2004 by the regional Historic Preservation Offi cer the real estate property, sign: WKZ D MC WOLA/ /6765/2004, situated on Chmielna 75 in Warsaw has not been included in architectural monuments register, however, it is placed within the urbanization plan of Chmielna Street registered by Historic Monuments Register. In compliance with the article 7 point 4 of the Historic Preservation law and historic monuments maintenance law (The Journal of Laws 162 enacted in 2003 item 1568), historical buildings which have not been included in the historical monuments register are subject to preservation within the area of land development plan. What is more, should the preservation not have been executed, the Regional Historic Preservation Offi cer provides the opinion about the project of the land built-up terms and land development plan of the area. In accordance with the article 27 of the aforementioned Law, the Historic Preservation Offi cer upon the written motion of the owner of the monument places written directives concerning conservatory works specifying terms of use, insurance and conservatory works of the monument, as well as acceptable changes, which can have be conducted in the monument. Furthermore, according to the document that is to be found on the Internet website of the Historic Preservation Offi cer of Mazovia Region (http://www. mwkz.pl/rejestr-i-ewidencja-zabytkow/447), the property under the name of The Central Post Station built between 1936 and 1939 in the area situated on Chmielna 75 street was deleted from the register as the building no longer exists.

17 17 Wydana została na rzecz Poczty Polskiej S.A. decyzja nr 29/WOL/C2/09 Prezydenta m. st. Warszawy o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia r. o znaczeniu powiatowym i gminnym polegającym na budowie budynku biurowo usługowego z garażem podziemnym. Decyzja ta wprawdzie nie może zostać scedowana na potencjalnego nabywcę nieruchomości stanowi jednak pewien wyznacznik co do możliwości jej wykorzystania w przyszłości i może stanowić uzasadnienie dla proponowanego zagospodarowania w przypadku ubiegania się nabywcy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. In relation to the subject property situated on the corner of Chmielna 75 and Żelazna Street in Warsaw, the decision no 29/WOL/C2/09 was rendered in favour of Polish Post Plc by President of Warsaw issued on 30 November 2009, with the constitution of settling public purpose building having district and communal signifi cance, which entails building a facility for offi ce and service purposes together with the underground garage. Though this decision cannot be ceded for a potential vendee of the property, it still renders some indicator as to the possibility of future use and, what is more, it may also constitute an explanation for the proposed land development plan, should a potential vendee submit a claim concerning issuing a decision about building and land development plan.

18 18 Zgodnie z treścią działu I-O księgi wieczystej Kw. Nr WA4M/ /4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych, nieruchomość przy ul. Chmielnej 75 i Żelaznej w Warszawie, w dzielnicy Wola, w obrębie , oznaczona jest ewid. nr działek 46/10, 46/9, 46/8 o łącznej pow. 1,0533 ha oraz stanowi inne tereny zabudowane. Na działce oznaczonej nr ewid. działki 46/10 przy ul. Chmielnej 75 i Żelaznej znajduje się budynek (uwaga - obecnie rozebrany). Ponadto jak wynika z działu I-Sp na nieruchomości objętej tą księgą wieczystą ustanowione jest prawo użytkowania wieczystego gruntu do dnia 5 grudnia 2089r. Zgodnie z treścią działu II powyższej księgi wieczystej właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa na podstawie art. 1 dekretu z dnia r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279), natomiast wieczystym użytkownikiem gruntu i właścicielem budynków stanowiących odrębną nieruchomość jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie decyzji o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste Wojewody Warszawskiego nr G A/ UW/90/98/BT z dnia 22 maja 1998r. oraz odpisu aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców wydanego przez Centralną Informację KRS w dniu 26 kwietnia 2010r., sygn. CI/26.04/308/2010. Działy III i IV nie zawierają wpisów. Ponadto z wypisu z rejestru gruntów wydanego z up. Prezydenta m.st. Warszawy na działki położone przy ul. Chmielnej 75 i Żelaznej w Warszawie, w dzielnicy Wola, w obrębie , oznaczone nr ewid. 46/10, 46/9, 46/8 o łącznej pow. 1,0533 ha, stanowiące Bi inne tereny zabudowane, wynika że w opisie nieruchomości nie nastąpiły żadne zmiany mogące mieć wpływ na treść działu I-O prowadzonej dla tej nieruchomości księgi wieczystej Kw. Nr WA4M/ /4. In accordance with the real estate register no. WA4M/ /4 run by Warsaw Municipal Court of Mokotów district, 10th Department of Real Estate Register, the Real Estate property situated on the corner of Chmielna 75 and Żelazna Street in Warsaw, Wola District, cadastral section of , is evidenced as plots 46/10, 46/9, 46/8, which covers the overall area of 1,0533 ha, and it constitutes other built-up area. On the land registered as plot 46/10, on Chmielna 75 and Żelazna Street, a building, which is at the moment under demolition, is situated.the right to perpetual usufruct of the land expires 5 December According to the 3rd chapter of the aforementioned real estate register, the property belongs to the State Treasury who is the owner of the real estate in compliance with article no 1 of the legislative decree dated 26.October 1945 that regards the law of real estate ownership and land use in the area of the capital city of Warsaw (the Journal of Law no. 50, item 279). Yet on the basis of the administrative decision of the province governor of Warsaw in regard to the right of perpetual usufruct nr G A/ UW/90/98/BT dated 22 May, 1998 as well as the write-off of the updated Entrepreneurs Register of the National Court Register issued by the Central information of the National Court register on 26 April, 2010, signature number CI/26.04/308/2010, the perpetual usufruct of the land and the ownership of the land premises, which constitute a separate real estate, belongs to the Polish Post plc. with its headquarters in Warsaw, who is the owner of the property. Chapters 3 and 4 do not enclose the entries. Furthermore, according to land register abstract issued by President of the capital city of Warsaw that covers the land situated on Chmielna 75 and Żelazna Street in Warsaw, in Wola District, within the area of , registered as number 46/10, 46/9, 46/8, with the overall area estimated at 1,0533 ha, constituting Bi i.e. other built-up areas, no changes as regards to the real estate description have been made that would have executed any infl uence on the contents of chapter I-O run for the real estate register no Nr WA4M/ /4 of the aforementioned real estate.

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Panorama Starego Miasta Panorama of the Old Town Oświęcim to miasto o ponad

Bardziej szczegółowo

Południowa Brama Mazur. The South Gate of Mazur y Region. Investment of fer. w w w.um.szczy tno.pl

Południowa Brama Mazur. The South Gate of Mazur y Region. Investment of fer. w w w.um.szczy tno.pl Południowa Brama Mazur The South Gate of Mazur y Region Investment of fer w w w.um.szczy tno.pl Szczytno Południowa Brama Mazur 26-tysięczne miasto powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim. Malowniczo

Bardziej szczegółowo

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Panorama Starego Miasta Panorama of the Old Town Oświęcim to miasto o ponad

Bardziej szczegółowo

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24 1 Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2 Łódź A City of Opportunities Rynek biurowy 6 Office Market Rynek handlowy w Łodzi 13 Retail market in Łódź Rynek Magazynowy 20 Warehouse market Nowe centrum

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

raport report Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland

raport report Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland raport report Listopad 2009 November 2009 Spis treści Index of contents 1 2 Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na Świecie 03 1.1 Zatrudnienie w sektorze

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report 2009 Spis treści: Table of contents: 4 I Słowo wstępne Prezesa Zarządu Introductory address of the President of the Management Board 8 I Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

Szczecin City Report. June 2011. Szczeciński Rynek Nieruchomości. Czerwiec 2011. istockphoto.com/rogonar

Szczecin City Report. June 2011. Szczeciński Rynek Nieruchomości. Czerwiec 2011. istockphoto.com/rogonar City Report June 211 Szczeciński Rynek Nieruchomości istockphoto.com/rogonar Czerwiec 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Sound economic conditions and solid growth prospects are key

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE 2 0 0 9 makieta_new_koniec.indd 1 2009-01-06 12:31:46 POŁOŻENIE INFRASTRUKTURA DROGOWA, KOLEJOWA, LOTNICZA DANE DEMOGRAFICZNE SZKOLNICTWO RYNEK PRACY PRZEMYSŁ, HANDEL,

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Warsaw. atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport investment attractiveness of Poland report xxxx 451

Warszawa. Warsaw. atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport investment attractiveness of Poland report xxxx 451 45 xxxxxxxx xxxxxxxxx atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport xxxx 451 opracowanie raportu report development Rynek powierzchni biurowych Pierwsza połowa 28 r. była kontynuacją dynamicznego okresu

Bardziej szczegółowo

WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND

WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND SPIS TREŚCI wprowadzenie preferencje najemców powierzchni biurowej ZIELONE BUDOWNICTWO NOWE LOKALIZACJE

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland patron wydania Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland 1 2 3 4 Spis treści Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na Świecie 04 1 Sytuacja w sektorze energetyki wiatrowej na świecie 05 2 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2014 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014 / ANNUAL REPORT 2014 3 RAPORT ZARZĄDCZY / MANAGEMENT REPORT ON THE COMPANY S OPERATION

Bardziej szczegółowo

WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Prix de l`europe

WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Prix de l`europe WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Częstochowa is one of the most easily recognized Polish cities in the world. With almost 250 thousand inhabitants and almost 5 million pilgrims visiting the Jasna

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES 2014 future inspires us join us more than 20 000 offers has WGN in its MLS-WGN base worth 11,5 mld PLN 5 000 transactions WGN carried out in 2013 year 1 200 000 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

INWESTOR ZIELONA ARCHITEKTURA MIASTO W HARMONII Z NATURĄ EKOBUDOWNICTWO EKOLOGICZNY STADION NOWA ULICA KOPERNIKA BCB BUSINESS PARK

INWESTOR ZIELONA ARCHITEKTURA MIASTO W HARMONII Z NATURĄ EKOBUDOWNICTWO EKOLOGICZNY STADION NOWA ULICA KOPERNIKA BCB BUSINESS PARK KATOWICE KRAKÓW POZNAŃ TRÓJMIASTO WARSZAWA WROCŁAW NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA FINANSE INWESTOR ISSN 1897-4694 10,00 zł (w tym VAT 7%) nr 7 8 (42 43) Lipiec Sierpień 2010 ISSN

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report - 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznań 2014 Publikacja powstała przy udziale merytorycznym

Bardziej szczegółowo

raport / report 2011 listopad november Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland

raport / report 2011 listopad november Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland raport / report 2011 listopad november Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland Spis treści Index of contents 1 2 3 4 Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na świecie 4 1 Świat i Polska 5 2

Bardziej szczegółowo

on point WARSAW Q4 2013 Warsaw City Report Q4 2013 TENANT MIX Warszawski Rynek Nieruchomości IV kwartał 2013 REAL ESTATE

on point WARSAW Q4 2013 Warsaw City Report Q4 2013 TENANT MIX Warszawski Rynek Nieruchomości IV kwartał 2013 REAL ESTATE on point Warsaw City Report Q4 213 Warszawski Rynek Nieruchomości IV kwartał 213 WARSAW REAL ESTATE TENANT MIX Q4 213 2 On Point Warsaw City Report Q4 213 Economy/Investment Economy As recently reported

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN

REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN THE INTEGRATED REGIONAL POLYCENTRIC DEVELOPMENT PLANS FOR THE WARSAW MODLIN AIRPORT CATCHMENT

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE BIUROWE OFFICE MARKET IN TRI-CITY

POWIERZCHNIE BIUROWE OFFICE MARKET IN TRI-CITY OWIERZCHNIE BIUROWE OFFICE MARKET IN TRI-CITY Trójmiasto Tri-City Spis treści Table of contents Wstęp Introduction 03............................ Sytuacja makroekonomiczna Macroeconomic outlook Rynek inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Mieszkać w mieście. Subiektywne spojrzenie na architekturę mieszkaniową Warszawy

Mieszkać w mieście. Subiektywne spojrzenie na architekturę mieszkaniową Warszawy KAROLINA TULKOWSKA* Mieszkać w mieście. Subiektywne spojrzenie na architekturę mieszkaniową Warszawy Living in the city. The subjective view on Warsaw residential architecture Streszczenie Charakter architektury

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE 2 CBRE - Dział Doradztwa i Badań Rynku Raport został przygotowany przez CBRE Polska, Dział Doradztwa i Badań Rynku, który stanowi element CBRE Global Research and Consulting grupy wybitnych konsultantów

Bardziej szczegółowo

01. Wprowadzenie / Introduction

01. Wprowadzenie / Introduction 01. Wprowadzenie / Introduction Skanska jest innowacyjnym deweloperem przestrzeni biurowych, które dzięki swojej elastyczności i wszechstronności odpowiadają na potrzeby firm o różnych profilach działania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT W TYM NUMERZE: Działalność gospodarcza po nowemu Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego Organizacje pożytku publicznego Wynagrodzenie za nadgodziny

Bardziej szczegółowo