faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.10.31"

Transkrypt

1 ul. Ciasna ; 80- Gdańsk tel. (8 8) 09 90; fax. (8 8) faza projektu data PROJEKT WYKONAWCZY 0.0. branża elektryczna numer projektu /7/PW nazwa opracowania Projekt przyłączenia prototypowych układów kogeneratorów i generatorów badawczych do sieci elektroenergetycznej Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku adres obiektu Instytut Maszyn Przepływowych; ul. Fiszera, Gdańsk numery ewidencyjne działek / obr. inwestor Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku ul. Fiszera ; 80- Gdańsk jednostka projektowa Pracownia Projektowa MENOS Sp. z o.o. ul. Ciasna ; 80- Gdańsk projektował, branża elektryczna upr. bud. nr POM/00/PWOE/0 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych sprawdził, branża elektryczna upr. bud. POM/000/PWOE/0 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych Opracował, branża elektryczna mgr inż. Konrad Borzewski PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTOKIM Ustawa z dnia lutego 99 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 99 nr poz. 8 z późniejszymi zmianami) Wykorzystywanie i udostępnianie osobom trzecim możliwe jest na podstawie pisemnego zezwolenia.

2 SPIS ZAWARTOŚCI SPIS ZAWARTOŚCI... I. Dokumenty formalne.... Oświadczenie projektanta i sprawdzającego.... Uprawnienia i zaświadczenia z Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa... II. Opis techniczny Podstawa opracowania Zakres opracowania Inwentaryzacja... 8 III. Instalacje elektryczne Przyłączenie generatorów badawczych i kogeneratorów do sieci Rozdzielnia SN kv Generatory Projektowany układ zasilania Sterownik obiektowy..... Sterowanie zdalne..... Sterowanie lokalne Komunikacja Zabezpieczenie od pracy wyspowej Serwer Sygnalizacja..... Prace w systemach nadzoru..... Układ pomiarowy..... Pomiary lokalne..... Zasilanie gwarantowane..... Podłączenie generatorów do sieci..... Kable zasilające, przewody komunikacyjne i sterownicze Kanał przełazowy Zasady budowy linii kablowych Ochrona przed przepięciami Ochrona przeciwporażeniowa Uwagi końcowe... 9 IV. Wykaz aktów prawnych związanych z opracowaniem.... Ustawy.... Rozporządzenia.... Normy... V. Zestawienia.... Wykaz tabliczek informacyjnych... VI. Załączniki..... Lista sygnałów, sterowań i pomiarów..... Aktualizacja warunków przyłączenia do sieci... 9 VII. Obliczenia... VIII. Spis rysunków...

3 I. Dokumenty formalne. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Gdańsk,.0.0 O Ś W I A D C Z E N I E Stosownie do art. 0 ust. Ustawy z dnia 7 lipca 99r. PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz.U. z dn. 9 listopada 0 poz. 09) oświadczamy, że, projekt wykonawczy Projekt przyłączenia prototypowych układów kogeneratorów i generatorów badawczych do sieci elektroenergetycznej Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Fiszera, dz. / obr. został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia, któremu ma służyć. projektował upr. bud. nr POM/00/PWOE/0 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych sprawdził upr. bud. nr POM/000/PWOE/0 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych

4 . Uprawnienia i zaświadczenia z Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa

5

6

7 7

8 II. Opis techniczny. Podstawa opracowania Niniejszy projekt wykonawczy opracowano w oparciu o: zlecenie na opracowanie dokumentacji; warunki przyłączenia nr /P/077; wytyczne Inwestora; obowiązujące normy i przepisy; wizję lokalną w terenie; ustawę Prawo Budowlane.. Zakres opracowania Projekt wykonawczy obejmuje: rozbudowę istniejącej rozdzielnicy RG-, budowę przyłączy kablowych do generatorów, dostosowanie szaf generatorów do pracy w sieci, budowę szaf potrzeb własnych generatorów TPG, budowę szaf technologicznych, budowę wewnętrznych linii zasilających tablic TPG i technologii, budowę układów pomiarowych energii brutto wraz tablicą liczników, instalację uziemiającą, połączenia wyrównawcze, ochronę przed przepięciami, ochronę przeciwporażeniową.. Inwentaryzacja Budynek Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku zasilany jest poprzez abonencką stację transformatorową T-9 PAN II z sieci elektroenergetycznej Energa Operator S.A. W 0r. odbyła się przebudowa stacji, mająca na celu umożliwienie podłączenia jednostek kogeneracyjnych do sieci (zgodnie z WP nr /P/077). Roboty prowadzone będą na terenie Instytutu gdzie występuje typowa infrastruktura: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczna SN-kV i nn-0, kv, ciepłownicza, telekomunikacyjna. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia należy traktować jako czynne i zachować warunki niezbędnego bezpieczeństwa. Napotkane kolizje zgłaszać inspektorowi nadzoru i służbom Inwestora zajmującą się eksploatacją poszczególnych sieci. 8

9 III. Instalacje elektryczne. Przyłączenie generatorów badawczych i kogeneratorów do sieci Projektowana instalacja generatorów badawczych i kogeneratorów zlokalizowana będzie w Gdańsku w Instytucie Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk. Plan rozmieszczenia generatorów i kogeneratorów przedstawiono na rys. E-.. Generatory zostaną podłączone do sieci w istniejącej rozdzielnicy RG-. Rozdzielnica zostanie wyposażona w niezbędne aparaty potrzebne do zabezpieczenia, sterowania i sygnalizacji. Wytwarzana energia elektryczna zostanie opomiarowana przez liczniki energii, które umieszczone zostaną w szafie licznikowej. Rozdzielnica potrzeb własnych będzie zasilała potrzeby własne generatorów oraz urządzenia potrzebne do działania projektowanej instalacji. Lista sygnałów przesyłanych do systemu SYNDIS Energa Operator wg załącznika. Na podstawie niniejszej dokumentacji należy wykonać edycję sygnalizacji i sterowania wszystkich projektowanych urządzeń w systemie SYNDIS RV w RDM Gdańsk. W szczególności należy uwzględnić sygnały z projektowanych generatorów badawczych i układów kogeneratorów. Do odbioru technicznego dostarczyć protokół sprawdzenia poprawności działania sterowania i sygnalizacji wraz z potwierdzeniem wykonania prac edycyjnych w systemie sterowania i nadzoru SYNDIS RV w RDM Gdańsk... Rozdzielnia SN kv W istniejącej stacji transformatorowej T-9 PAN II zlokalizowana jest czteropolowa rozdzielnica SN-kV (w układzie L, P, T, T). W polu transformatorowym nr zainstalowany jest wyłącznik próżniowy wraz z zabezpieczeniem cyfrowym typu ureg. Zastosowane zabezpieczenie pełni następujące funkcje: terminala polowego, kontroli obwodów pomiarowych, współpracy z automatyką elektrowni kogeneracyjnej (szafa ) zabezpieczenia nadprądowe zwłoczne, zabezpieczenia nadprądowe zwarciowe, zabezpieczenia nad i pod napięciowe, zabezpieczenia nad i pod częstotliwościowe, zabezpieczenia ziemnozwarciowe zerowonapięciowe, Schematy ideowe i montażowe istniejącego pola nr rozdzielnicy SN-kV stanowią załącznik do niniejszej dokumentacji... Generatory Na obiekcie zainstalowano sześć prototypowych, laboratoryjnych układów kogeneratorów i generatorów badawczych. Ich lokalizację przedstawiono na rysunku E-.. 9

10 Zainstalowane urządzenia: L.p. Rodzaj urządzenia Oznaczenie Napięcie znam. [kv] Moc osiąg. [kw] Moc znam. [kw] Generator spalinowy synchroniczny G NGV 0, Generator spalinowy asynchroniczny G 0, 0 0 Generator spalinowy asynchroniczny G 0, 80 0 Generator spalinowy synchroniczny G NGV 0, Generator spalinowy asynchroniczny G Mielec 0, 0 97 Generator synchroniczny turbina gazowa G Turbec 0, Z każdego generatora do projektowanego sterownika komunikacyjnego (opis pkt.) będą przesyłane podstawowe informację dotyczące mocy, prądu, napięcia i obrotów. Ewentualnie na życzenie Inwestora możliwe będzie przesyłanie parametrów, które decydują o jakości wytwarzanej mocy... Projektowany układ zasilania Na potrzeby przyłączenia generatorów do sieci zostanie rozbudowana istniejąca rozdzielnica RG-. Przyłącze z każdego generatora będzie zabezpieczone wyłącznikiem z modułem zdalnego sterowania. Przełącznik ze sterowania lokalnego na sterowanie zdalne będzie zabezpieczony kluczykiem, do którego dostęp będą miały upoważnione osoby wyznaczone przez inwestora. W szafie będzie zainstalowana sygnalizacja stanu poszczególnych wyłączników: załączony, wyłączony, oraz sygnalizacja włączenia sterowania zdalnego. Elewacja szafy RG jest pokazana na rysunku. Z rozdzielnicy RG- oraz z rozdzielnicy RG-IMP będzie zasilana rozdzielnica potrzeb własnych, z której będą zasilane: Wszystkie szafy potrzeb własnych generatorów TPGx, Stacja mieszania Syngazu, Stacja mieszania CO, Kocioł olejowy, Chłodnie, Dmuchawa do gazu sieciowego, UPS gwarantowane napięcie 0 VAC, Zasilacz buforowy gwarantowane napięcie DC, Rozdzielnica będzie wyposażona w układ SZR, gwarantująca ciągłość zasilania. Zasilanie podstawowe doprowadzone będzie z rozdzielni RG-, a zasilanie rezerwowe z rozdzielni RG-IMP. Wymiary szafy oraz rozmieszczenie elementów pokazane są na rysunkach 8 i 9. 0

11 Szafy TPG TPG będą zasilały potrzeby własne poszczególnych generatorów oraz urządzeń, które współpracują z generatorami. Wymiary szafy oraz rozmieszczenie elementów pokazane są na poszczególnych rysunkach. Szafa TMS i TMG służą do zasilania układu mieszającego syngaz oraz gaz sieciowy i CO. Rozdzielnice będą wyposażone w moduł podłączeniowy BB9, który będzie zbierał informację z przepływomierzy i przekazywał je do sterownika komunikacyjnego. Wymiary szaf oraz rozmieszczenie elementów pokazane są na rysunkach TMS 8 i TMG 9. Szafa sterownicza wyposażona będzie w UPS oraz zasilacz buforowy. Z szafy będzie prowadzone zasilanie gwarantowane AC/DC do wszystkich projektowanych rozdzielnic. Wyposażona będzie również w sterownik komunikacyjny SO- oraz sterownik obiektowy SO-v oraz komputer firmy Mikronika wraz z oprogramowaniem. Sterownik komunikacyjny odpowiedzialny będzie za komunikację z urządzeniami wymienionymi w pkt... Sterownik obiektowy odpowiedzialny będzie za sygnalizację stanów wyłączników i sterowanie wyłącznikami generatorów w szafie RG-. Wymiary szafy oraz rozmieszczenie elementów pokazane są na rysunku. Rozdzielnia będzie wyposażona w przeszklone drzwi oraz oświetlenie wewnętrzne. Dostęp do aparatów wewnątrz szafy będzie możliwy z trzech stron: od przodu, z lewej strony i z prawej strony. Szafa licznikowa będzie zamontowana w pomieszczeniu rozdzielni głównej. W szafie będą zamontowane liczniki dla każdego generatora oraz licznik potrzeb własnych. Liczniki będą podłączone poprzez listwę pomiarową firmy WAGO. Szafa będzie zawieszona na ścianie na wysokości m licząc od posadzki do górnej krawędzi szafy. Rozdzielnica licznikowa należy wyposażyć w drzwi przeszklone. Połączenia wewnętrzne elementów rozdzielnic będą wykonywane za pomocą szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Rozdzielnice będą przystosowane do wprowadzenia kabli i przewodów na zaciski przyłączeniowe dobrane do przekroju kabla lub przewodu. Nie należy podłączać więcej niż jedną żyłę kabla czy przewodu pod zacisk z jego jednej strony. W obwodach sterowniczych należy stosować zaciski do przekroju, mm. Przewody giętkie będą zakończone końcówką kablową dobrana do przekroju przewodu. Listwy PE w projektowanych szafach zostaną podłączone do szyny wyrównawczej poprzez przewód koloru żółto-zielonego LgY x mm. Wszystkie przewodzące części rozdzielni zostaną podłączone do listwy PE... Sterownik obiektowy Rolę sterownika komunikacyjnego będzie spełniał sterownik SO- produkcji Mikronika. Realizowane funkcje sterownika komunikacyjnego: Komunikacja z istniejącym sterownikiem ureg (Rozdzielnica SN kv); Komunikacja z licznikami; Komunikacja z analizatorami sieci DIRIS A 0; Komunikacja z generatorami G i G; Komunikacja z generatorami G, G, G; Komunikacja z generatorem G i kompresorem AdiComp;

12 Komunikacja z UPS; Komunikacja z przepływomierzami w szafie TMS; Komunikacja z przepływomierzami w szafie TMG; Komunikacja z modułem kontroli doziemienia MKD (z UPS); Realizowane funkcje sterownika obiektowego: Zabezpieczenie od pracy wyspowej; Zdalne wyłączenie wyłączników QG QG; Zezwolenie na lokalne załączenie po wyłączeniu zdalnym; Sygnalizacja stanu wyłączników QG QG; Sygnalizacja włączenia pracy zdalnej; Sterownik komunikacyjny składa się z modułów: Jednostka centralna PJC 8; Zasilacz MZA 0; Modem MSB ; Dwa moduły komunikacyjne PTS 78; Sterownik obiektowy składa się z modułów: Moduł wejść dwustanowych MWS-07; Moduł wyjść przekaźnikowych MSS ;.. Sterowanie zdalne Sterowanie zdalne jest realizowane po przełączeniu przełącznika S S w pozycję zdalne. Przełączenie między pozycjami zdalne lokalne będzie możliwe tylko przez upoważnione osoby, które będą posiadały klucz do poszczególnych przełączników S S. Sterowanie zdalne polega na wyłączeniu przez sterownik obiektowy wybranego wyłącznika QG QG. Ponowne ich załączenie będzie możliwe tylko ręcznie po zdalnym zezwoleniu na ponowne załączenie. Rozruch generatora będzie możliwy przy załączonym wyłączniku danego generatora. Sterowanie zdalne będzie możliwe bezpośrednio w szafie przez upoważnione osoby... Sterowanie lokalne Sterowanie lokalne jest realizowane za pomocą przycisków na drzwiach rozdzielni. Wyłączniki QG QG mogą być załączane tylko lokalnie. Przyciski są aktywne gdy przełącznik S S są w pozycji lokalne. Przełączenie między pozycjami zdalne lokalne będzie możliwe tylko przez upoważnione osoby. Po zdalnym wyłączeniu ponowne załączenie wyłącznika jest możliwe po otrzymaniu zdalnego zezwolenia..7. Komunikacja Sterownik SO- ma zaprojektowane dwa moduły komunikacyjne PTS 78. Sterownik SO- będzie komunikował się ze wszystkimi sterownikami generatorów. Sterowniki generatorów przekazują aktualne wartości prądów, napięć i mocy do sterownika SO-. Dane te będą przekazywane do serwera www.

13 Sterownik SO- będzie komunikował się z licznikami energii wyprodukowanej przez generatory oraz z licznikiem energii wykorzystanej na potrzeby własne generatorów i całego układu sterowania. Dane te będą przedstawione w serwerze www na potrzeby kontrolne inwestora. Komunikacja z analizatorami sieci DIRIS będzie odbywać się po 8. Analizator będzie przesyłał informację o wartości prądu, napięcia i częstotliwości z linii zasilających szafę. Sterownik SO- będzie komunikował się ze sterownikiem ureg pola nr. Jak również będzie zbierał sygnały z przepływomierzy w rozdzielniach TMS i TMG, sygnały o stanie UPS, sygnału z modułu kontroli doziemienia zasilacza buforowego oraz sygnały z kompresora AdiComp. Do każdej projektowanej szafy zostanie dociągnięty przewód komunikacyjny ze sterownikiem SO- nawet przy braku komunikacji w danej szafie. Będzie to służyć w przyszłości przy rozbudowie systemu. Połączenia komunikacyjne należy wykonać przewodem zewnętrznym FTP xx0, żel. Linie sygnałowe należy zakończyć modułem terminacyjnym LT-0 w celu zachowania jednolitego falowego oporu całej linii. Opór linii powinien wynosić 0 Ohm. Wszystkie anteny komunikacyjne muszą zapewnić prawidłową transmisję danych. Muszą być umieszczone w miejscach o odpowiedniej sile sygnału..8. Zabezpieczenie od pracy wyspowej Sterownik obiektowy SO- pełni funkcję zabezpieczenia od pracy wyspowej. W przypadku braku zasilania w stacji SN-kV (komunikacja z ureg) sterownik wyłączy wszystkie wyłączniki generatorów QG-QG..9. Serwer www Oprogramowanie SYNDIS Serwer WWW zainstalowane będzie na zewnętrznym komputerze, który znajdować się będzie w szafie. Zewnętrzny komputer wraz z jednostką procesorową sterownika SO- będzie podłączony do sieci LAN za pomocą switch a. Serwer www będzie obsługiwał rozproszone terminale www ( stanowiska PC na terenie IMP ). Użytkownicy terminali mogą pracować w dowolnej lokalizacji określonej zasięgiem sieci na terenie IMP lub mogą monitorować system z dowolnego miejsca z dostępem do internetu. Dostęp do udostępnionych danych systemu będzie możliwy poprzez przeglądarki internetowe..0. Sygnalizacja Sygnalizacja optyczna stanów wyłączników QG QG oraz sygnalizacja włączenia sterowania zdalnego, dla poszczególnych wyłączników, realizowane będzie za pomocą lampek sygnalizacyjnych w rozdzielnicy. Stany wyłączników załączony, wyłączony, oraz sygnał załączenia sterowania zdalnego zbierane są przez sterownik SO. Do sterownika obiektowego doprowadzony jest również sygnał alarmowy z modułu kontroli doziemienia MKD. Sygnał na sterownik zostanie podany przy braku zasilanie oraz podczas alarmu przy doziemieniu.

14 .. Prace w systemach nadzoru Dla prawidłowej pracy generatorów w systemie elektroenergetycznym realizowanej poprzez system SYNDIS przewiduje się następujące prace w ośrodkach nadrzędnych ENERGA Operator S.A.: Lp. Zakres prac / dostaw Ilość. Prace w RDM Gdańsk. Rozbudowa komputera komunikacyjnego SO- o kanał DNP-.0. Parametryzacja kanału retransmisji RDM IMP PAN w standardzie DNP-. Edycja (wprowadzenie danych stacji) w RDM. Próby funkcjonalne i udział podczas wdrażania procedur ruchowych. Uzupełnienie dokumentacji Na podstawie niniejszej dokumentacji należy wykonać edycję sygnalizacji i sterowania wszystkich projektowanych urządzeń w systemie SYNDIS RV w RDM Gdańsk. W szczególności należy uwzględnić sygnały z projektowanych generatorów badawczych i układów kogeneratorów... Układ pomiarowy Zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr /P/077 wydanymi prze ENERGA Operator S.A. (aktualizacja z 8.0.0r.) dla projektowanej elektrowni kogeneracyjnej przewidziano pośredni układ pomiaru energii. W 0r. odbyła się przebudowa stacji transformatorowej T-9 PAN II mająca na celu umożliwienie podłączenia jednostek kogeneracyjnych do sieci (zgodnie z WP nr /P/077). Rozliczeniowy układ energii zrealizowano w oparciu o przekładniki prądowe typu TPU 0. (/ A/A), przekładniki napięciowe UMZ - umieszczone w rozdzielnicy SN-kV. Tablicę pomiarową zamontowano w pomieszczeniu rozdzielni SN/nN (numer PPE: PL ) Pomiar energii elektrycznej na generatorach. Dla pomiaru energii elektrycznej na generatorach projektuje się rozdzielnicę licznikową w pomieszczeniu rozdzielni SN/nN. Na potrzeby Operatora każdy generator oraz potrzeby własne generatorów będą opomiarowane przez osobne liczniki energii elektrycznej. Wykorzystane liczniki energii elektrycznej typu ZMD 0 CT 09 prod. Landys Gyr będą wyposażone w moduł komunikacyjny CU-B oraz zasilacz. Wszystkie liczniki z szafy będą podłączone z jednostką komunikacyjną (modem Operatora). Dodatkowo liczniki generatorów LG LG oraz licznik energii potrzeb własnych LPW będą podłączone do sterownika komunikacyjnego SO-. Schemat ogólny komunikacji liczników przedstawiony jest na schemacie. Elementy układu pomiarowego przystosować do plombowania. Antenę zewnętrzna do modułu komunikacyjnego należy zamontować w miejscu o odpowiedniej sile sygnału, który zapewni prawidłową transmisję danych pomiarowych. Podstawowe parametry techniczne rozdzielnicy głównej Drzwi przednie transparentne (szyba); Obudowa natynkowa; Głębokość 00mm; Stopień ochrony: IP0; Klasa ochronności: II; Znamionowe napięcie izolacji: 90V; kpl.

15 Znamionowe napięcie pracy: V; Częstotliwość znamionowa: 0Hz;.. Pomiary lokalne Pomiary lokalne linii zasilających rozdzielnie będą realizowane przez analizatory sieci DIRIS A0. Każda linia zasilająca będzie opomiarowana przez analizator sieci. Pomiary będą przesyłane do sterownika SO-. Prąd: IL, IL, IL, moc czynna P, moc bierna Q, napięcie: UL, UL, UL, częstotliwość,.. Zasilanie gwarantowane Układ zasilania gwarantowanego VDC realizowany będzie przez zasilacz buforowy ZP/0 firmy Elmech, który zostanie umieszczony w szafie. Zasilacz współpracuje z bateriami akumulatorów dzięki czemu spełnione będzie bezprzerwowe zasilanie obwodów VDC. Napięcie VDC wykorzystywane jest do układu sterowania i sygnalizacji. Zasilanie VDC jest dostarczone do każde projektowanej rozdzielnicy. Zasilacz buforowy jest wyposażony w moduł kontroli doziemienia MKD. Moduł przeznaczony jest do automatycznego pomiaru rezystancji izolacji miedzy biegunami () i (-), a przewodem PE w sieciach napięcia stałego. Moduł zasilany jest z mierzonego obwodu DC. MKD podłączony jest do sterownika komunikacyjnego po do złącza C jednostki centralnej. Układ zasilania gwarantowanego 0 VAC realizowane jest przez UPS USPRD 00 firmy Schrack, który umieszczony zostanie w szafie. UPS ma za zadanie bezprzerwowe zasilanie obwodów 0 VAC. Napięcie 0 VAC wykorzystywane jest do zasilania urządzeń w projektowanych rozdzielniach... Podłączenie generatorów do sieci Każdy generator będzie podłączony do sieci w szafy RG. Podłączenia należy wykonać kablami wg dokumentacji. Każdy generator ma inny sposób podłączenia. W generatorach G, G, G należy zdemontować istniejące gniazda jedno i trójfazowe oraz zabezpieczenia tych gniazd i w ich miejsce podłączyć projektowany kabel. W generatorze G projektowany kabel należy podłączyć do istniejącego zabezpieczenia EAQ. Stanowiska generatorów G oraz G nie są jeszcze kompletne. Należy dociągnąć kable z rozdzielnicy RG w miejsca przeznaczone pod generatory i zostawić do podłączenia z odpowiednim zapasem... Kable zasilające, przewody komunikacyjne i sterownicze Kable zasilające należy prowadzić po projektowanych i istniejących drabinach, korytach kablowych. Trasy kablowe przedstawiono na rysunku E-.. Przewody komunikacyjne oraz sterownicze należy prowadzić w projektowanych lub istniejących korytach kablowych. Przewody komunikacyjne i sterownicze nie mogą być prowadzone w tym samym korytku kablowym z kablami zasilającymi. Wyjątkiem są korytka kablowe z wydzielonym miejscem na przewody sterownicze i komunikacyjne.

16 Na przewodach należy umieścić oznaczniki typu PT o długości min. 0mm, natomiast na kablach oznaczniki typu PPQ o wymiarach 8x80 mm produkcji Partex dobrane odpowiednio do przekrojów kabli i przewodów. Oznaczniki należy umieszczać co m na kablach i przewodach prowadzonych na drabinach i korytach kablowych. Oznaczniki powinny być umieszczone w sposób widoczny umożliwiając szybką identyfikację kabla lub przewodu. Dodatkowo oznaczniki należy umieścić na kablach i przewodach przed wejściem do rozdzielnic oraz w rozdzielnicy. Usprawni to identyfikacje kabli w razie awarii lub przy pracach serwisowych. Na oznacznikach kablowych należy umieścić nr kabla oraz znak fazy (dla kabli jednożyłowych) z projektu. Oznaczenie musi być czytelne i widoczne..7. Kanał przełazowy Do rozprowadzenia kabli i przewodów do jednostek generatorowych umieszczonych na zewnątrz budynku przewiduje się wykorzystanie istniejącego kanału przełazowego zlokalizowanego przy fundamentach budynku IMP PAN. W kanale zaprojektowano oprawy wyposażone w moduły zasilania awaryjnego z czasem podtrzymania h, zapewniające doświetlenie niezbędne do opuszczenia kanału w kierunku istniejącego węzła ciepłowniczego. Rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacji elektrycznych. Instalację oświetlenia awaryjnego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami w oparciu o przepisy dla instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Oprawy należy montować oraz konserwować zgodnie z wytycznymi producenta..8. Zasady budowy linii kablowych Linie kablowe należy wykonywać zgodnie z postanowieniami norm: N-SEP-E-00 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa N SEP-E-00 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa PN-7/E-0 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa Z wytycznymi dostawców generatorów a w szczególności należy uwzględnić następujące wytyczne zawarte w przywołanej normie: a. promień gięcia kabla 0 krotna zewnętrzna średnica kabla dla kabli o izolacji polietylenowej i powłoce polwinitowej b. głębokość zakopania kabla: 70 cm dla kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do kv c. kabel należy układać na warstwie piasku o grubości 0 cm d. ułożony kabel należy przysypać warstwą piasku o grubości 0 cm, e. na warstwie piasku ułożyć magistralę uziemiającą wykonaną z taśmy stalowej ocynkowanej FeZn 0xmm /dotyczy linii nn/, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości

17 nie mniejszej niż cm (przy przewiertach taśmę stalową ocynkowaną przeciągać wraz z rurami umieszczając ją na zewnątrz rur); f. następnie przysypać warstwą gruntu rodzimego o grubości nie mniejszej niż cm; g. ułożyć folię z tworzywa sztucznego o trwałym kolorze czerwonym /dla kabli - SN/ lub niebieskim /dla kabli nn/ o grubości co najmniej 0, mm, szerokość folii nie mniejsza niż 0 cm, odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej cm h. w wykopie kabel należy układać linią falistą z zapasem % długości wykopu dla skompensowania możliwych przesunięć gruntu i. przy wprowadzaniu kabla do muf, tuneli, kanałów lub przepustów należy pozostawić zapas kabla wynoszący: m dla kabli o napięciu do kv j. kabel, na całej długości, należy wyposażyć w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie przekraczających 0 m oraz przy mufach. k. na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: symbol i numer ewidencyjny linii; oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy; znak fazy / dla kabli jednożyłowych /; rok ułożenia kabla. Kable i przewody układane w istniejącym kanale ciepłowniczym należy układać na konstrukcjach wsporczych (drabinach i korytkach kablowych) mocowanych do ścian, stropów. Uchwyty lub wieszaki nie powinny powodować uszkodzeń ani deformacji kabli i przewodów. Na drabinkach i korytkach kable powinny być ułożone swobodnie, a na trasie pionowej powinny być mocowane w sposób uniemożliwiający ich swobodne przemieszczanie. Wszystkie zejścia pionowe tras kablowych winny być wykonane za pomocą drabinek kablowych typu średnio-ciężkiego. Należy stosować wyłącznie koryta ocynkowane metodą zanurzeniowo-ogniową zakładając wymaganie pracy w środowisku kategorii korozyjności C, C o grubości blachy,mm. Wszystkie drabinki i korytka należy podwieszać w sposób trwały i pewny. Rozstaw podwieszeń dla koryt kablowych należy dostosować do nośności koryta przy założeniu jego maksymalnego obciążenia, jednak nie rzadziej niż,m. Drabiny i koryta należy podwieszać przede wszystkim do konstrukcji nośnej stropu oraz do specjalnie przygotowanych konstrukcji pod instalacje, za pomocą systemowych zawiesi podwójnych, wsporników, podstaw sufitowych, itp. Należy stosować podpory i zawiesia o wymiarach i nośności dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszonych obciążeń. Należy używać elementów typowych, posiadających odpowiednie aprobaty. Przewody instalacji elektrycznej pożarowej należy mocować w oparciu o dedykowany system mocowań w postaci uchwytów kablowych o odpowiedniej odporności ogniowej. ODLEGŁOŚCI: a. od kabli elektroenergetycznych na napięcie do kv pionowa, przy skrzyżowaniu pozioma, przy zbliżeniu b. od kabli elektroenergetycznych o napięciu wyższym od kv - cm - 0 cm 7

18 pionowa, przy skrzyżowaniu pozioma, przy zbliżeniu c. od kabli teletechnicznych pionowa, przy skrzyżowaniu pozioma, przy zbliżeniu d. od rurociągów wodociągowych, ściekowych, cieplnych, gazowych z gazami niepalnymi oraz z gazami palnymi o ciśnieniu do 0, at. pionowa, przy skrzyżowaniu przy średnicy rurociągu do 0 cm lub przy zastosowaniu osłony z rury stalowej pionowa, przy średnicy rurociągu większej od 0 cm, lub przy zastosowaniu osłony z rury stalowej pozioma, przy zbliżeniu e. od rurociągów z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym od 0, at lecz nie przekraczającym at. pionowa, przy skrzyżowaniu pozioma, przy zbliżeniu f. od rurociągów z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym od at odległości - określa BN 7 / 897 g. od części podziemnych linii napowietrznych pozioma, przy zbliżeniu h. od ścian budynków pozioma, przy zbliżeniu i. od urządzeń ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych: przy rezystancji uziomu nie większej niż 0 Ω przy rezystancji uziomu większej niż 0 Ω - 0 cm - 0 cm - 0 cm - 0 cm - 80 cm - 0 cm - 0 cm - 80 cm -0 cm - jak p-kt. d - 00 cm - 80 cm - 0 cm - 7 cm - 00 cm WYKONANIE: a. linię kablową należy krzyżować z drogami, ulicami oraz innymi kablami i urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90º ; b. wykonanie skrzyżowań i zbliżeń kabli między sobą: linia wyższego napięcia powinna być ułożona głębiej niż linia niższego napięcia, a linia elektroenergetyczna, lub sygnalizacyjna głębiej niż telekomunikacyjna. W przypadku gdy z uzasadnionych względów odległości minimalne nie mogą być spełnione, dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem zastosowania przegród, przykryć, lub osłon otaczających (rury stalowe, tworzyw sztucznych, betonowe, kamionkowe itp.). Kabel należy chronić w miejscu skrzyżowania na długości po 0 cm od zewnętrznego obrysu obiektu krzyżowanego. c. wykonanie skrzyżowań i zbliżeń kabli z rurociągami: kable należy układać nad rurociągami; ochrona: podwójne przykrycie kabla; długość ochrony: średnica obiektu krzyżowanego z dodaniem co najmniej po 0 cm z każdej strony. 8

19 d. wykonanie skrzyżowań i zbliżeń kabli z kanałami ciepłowniczymi: kable należy układać pod kanałami c.o.; ochrona: osłona otaczająca z rury stalowej lub PCV o odpowiedniej do przekroju kabla, średnicy; długość ochrony: szerokość kanału c.o. z dodaniem co najmniej 0 cm z każdej strony skrzyżowania. e. wykonanie skrzyżowań z drogami kołowymi: najmniejsza odległość pionowa między górną powierzchnią osłony kabla dolną powierzchnią trwałego podłoża powinna wynosić co najmniej 0cm natomiast od górnej powierzchni drogi nie mniej niż 00 cm ochrona: rura stalowa lub z PCV ciśnieniowa o odpowiedniej do przekroju kabla średnicy długość ochrony: szer. drogi z dodaniem co najmniej 0 cm z każdej strony skrzyżowania f. w ciągu linii kablowej biegnącej w chodniku dopuszcza się układanie kabla przeznaczonego do zasilania oświetlenia ulicznego nad kablem elektroenergetycznym o napięciu do kv tak, aby: odległość pionowa pomiędzy kablami wynosiła co najmniej cm oraz aby kabel oświetleniowy układany był na głębokości niemniejszej niż 0 cm..9. Ochrona przed przepięciami Ochronę przed przepięciami zrealizowano poprzez zainstalowanie w rozdzielnicach ograniczników przepięć kombinowanych typu I (klasy BC) redukujących przepięcia łączeniowe i atmosferyczne indukowane do poziomu poniżej,kv..0. Ochrona przeciwporażeniowa Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowej przewodów i osprzętu oraz obudów o stopniu ochrony IP X. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano: samoczynne wyłączenie napięcia w układzie TN-S wg PN - HD 0. Jako dodatkową ochronę przed dotykiem pośrednim, w rozdzielnicach, dla większej części obwodów odbiorczych zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym I0mA Obudowy metalowe rozdzielnic oraz części dostępne montowanego osprzętu należy połączyć z przewodami ochronnymi PE instalacji. Po wykonaniu sieci i instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji należy wykonać wymagane badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby. Pomiary sprawdzające ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać we wszystkich rozdzielnicach z uwzględnieniem podziałów sieciowych. Odbiorniki włączane do projektowanej sieci winny spełniać aktualne przepisy i warunki techniczne oraz postanowienia wieloarkuszowej normy PN-HD 0.. Uwagi końcowe Po ułożeniu instalacji, które będą ulegały zakryciu przez tynk lub inny materiał budowlany, należy wykonać dokumentację fotograficzną poszczególnych ścian, podłóg i sufitów. Dokumentacja należy sporządzić zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, w sposób umożliwiający 9

20 późniejszą identyfikację tras poszczególnych obwodów. Nazwy plików poszczególnych zdjęć powinny być jednoznacznie określone i skatalogowane wg pomieszczeń. W związku z tym, że producenci osprzętu i urządzeń zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian konstrukcyjnych produkowanych przez siebie urządzeń, wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien zweryfikować aktualność przedstawionych elewacji. Wykonane instalacje należy oznakować zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-080 Tablice i znaki bezpieczeństwa. W trakcie realizacji projektu wykonawca powinien uwzględnić uwagi zawarte w uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami. W projekcie zastosowano wyłącznie materiały posiadające aktualne atesty, aprobaty i certyfikaty. Dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych o równorzędnych parametrach technicznych lub wyższych posiadających atesty, aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim. Stosowanie zamienników nie może powodować wzrostu kosztów robót budowlano-montażowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym stosowanie zamienników nie może powodować zmian odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę. Wprowadzenie zamienników wymaga odpowiednich zapisów do Dziennika budowy, wprowadzenie niezbędnych zmian do projektu budowlanego i powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony. Wykonane roboty elektryczne podlegają odbiorowi końcowemu technicznemu i przekazaniu do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziałem służb eksploatacyjnych przejmujących wybudowane elementy do eksploatacji. W trakcie odbiorów należy szczególnie sprawdzić: zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzą techniczną, jakość wykonanych robót, skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym potwierdzaną odpowiednimi pomiarami, zgodność oznakowania z Polskimi Normami na urządzeniach i wyrobach oraz czy posiadają one aktualne aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim. Niniejszy projekt należy rozpatrywać z pozostałymi projektami branżowymi. W przypadku zmian w pozostałych branżach na etapie wykonawstwa należy to uwzględnić w niniejszym projekcie. Podczas wykonywania robót budowlano - instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację międzybranżową. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed ułożeniem instalacji zasilająco-sterujących urządzeń, należy sprawdzić wytyczne zawarte w aktualnych instrukcjach montażu i DTR podłączanych urządzeń. W przypadku zmiany zaprojektowanych urządzeń należy sprawdzić ponownie dobrane typy i rodzaje kabli i przewodów zasilająco-sterujących. 0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej USŁUGI PROJEKKTOWE ELEKTROENERGETYCZNE HENRYK RYSZEWSKI 04-039 WARSZAWA UL.OPINOGÓRSKA 7/14. tel. 0 609612446, e-mail : hryszewski@o2.pl, fax : 22 8135981 Inwestor : Ministerstwo Edukacji Narodowej Al.

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02 PROJEKT HALI WIELOFUNKCYJNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ADRES INWESTYCJI : ul. Łódź Polesie, ul. Stefanowskiego 17, Działki nr ewid. 90/3, 90/4, 90/5, 90/6 INWESTOR : Międzynarodowe Targi Łódzkie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH str. 1 SPIS TREŚCI 1. Część ogólna 2. Właściwości wyrobów budowlanych 3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - remont instalacji elektrycznej na piętrze I budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja aktualizowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

faza projektu PROJEKT BUDOWLANY marzec 2011 nazwa opracowania PROEJKT ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ

faza projektu PROJEKT BUDOWLANY marzec 2011 nazwa opracowania PROEJKT ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ ul. Chodowieckiego 7; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu data PROJEKT BUDOWLANY marzec 2011 branża ELEKTRYCZNA numer projektu 11/377/PB nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4.

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4. SPIS TREŚCI 1.0.WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Charakterystyka energetyczna... 3.0. OPIS TECHNICZNY...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr projektu Branża Zakres projektu E01-PW/276/14 Elektryczna Zwiększenie mocy oświetleniowej w sali sportowej SP 16 w Płocku ul. Piasta Kołodzieja 7 z

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY ul. Pomorska 44, 96-313 Jaktorów, tel.: 0-504 097 155 tel./fax : 0-46 856 40 74 NAZWA INWESTYCJI ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MON ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

monitoringu, - stycznik SM320-230-22 do sterowania danym obwodem oświetlenia, - wyłącznik nadmiarowy S301 B6A do zabezpieczenia obwodu sterowania

monitoringu, - stycznik SM320-230-22 do sterowania danym obwodem oświetlenia, - wyłącznik nadmiarowy S301 B6A do zabezpieczenia obwodu sterowania 1. Opis OGÓLNY 1.1. Inwestor OPIS TECHNICZNY Branża elektryczna Inwestorem jest: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów. 1.2. Obiekt Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

ST-A-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE AKPiA

ST-A-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE AKPiA ul. Ciasna 2; 80-111 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 pracownia@menos.gda.pl; www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.04.30 data Branża AKPiA nazwa opracowania Przebudowa

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Przebudowa budynku garażu na archiwum gminne projekt instalacji elektrycznej) 5/D/2009

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Przebudowa budynku garażu na archiwum gminne projekt instalacji elektrycznej) 5/D/2009 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH ( ) 5/D/2009 Specyfikacja wykonana do kosztorysu/przedmiaru 5/D/2009 Kod CPV Opis 45300000-0

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE ENERGETYCZNE KABLOWE (Kod CPV 45315300-1) Oznaczenie kodu według Wspólnego

Bardziej szczegółowo