faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.10.31"

Transkrypt

1 ul. Ciasna ; 80- Gdańsk tel. (8 8) 09 90; fax. (8 8) faza projektu data PROJEKT WYKONAWCZY 0.0. branża elektryczna numer projektu /7/PW nazwa opracowania Projekt przyłączenia prototypowych układów kogeneratorów i generatorów badawczych do sieci elektroenergetycznej Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku adres obiektu Instytut Maszyn Przepływowych; ul. Fiszera, Gdańsk numery ewidencyjne działek / obr. inwestor Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku ul. Fiszera ; 80- Gdańsk jednostka projektowa Pracownia Projektowa MENOS Sp. z o.o. ul. Ciasna ; 80- Gdańsk projektował, branża elektryczna upr. bud. nr POM/00/PWOE/0 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych sprawdził, branża elektryczna upr. bud. POM/000/PWOE/0 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych Opracował, branża elektryczna mgr inż. Konrad Borzewski PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTOKIM Ustawa z dnia lutego 99 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 99 nr poz. 8 z późniejszymi zmianami) Wykorzystywanie i udostępnianie osobom trzecim możliwe jest na podstawie pisemnego zezwolenia.

2 SPIS ZAWARTOŚCI SPIS ZAWARTOŚCI... I. Dokumenty formalne.... Oświadczenie projektanta i sprawdzającego.... Uprawnienia i zaświadczenia z Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa... II. Opis techniczny Podstawa opracowania Zakres opracowania Inwentaryzacja... 8 III. Instalacje elektryczne Przyłączenie generatorów badawczych i kogeneratorów do sieci Rozdzielnia SN kv Generatory Projektowany układ zasilania Sterownik obiektowy..... Sterowanie zdalne..... Sterowanie lokalne Komunikacja Zabezpieczenie od pracy wyspowej Serwer Sygnalizacja..... Prace w systemach nadzoru..... Układ pomiarowy..... Pomiary lokalne..... Zasilanie gwarantowane..... Podłączenie generatorów do sieci..... Kable zasilające, przewody komunikacyjne i sterownicze Kanał przełazowy Zasady budowy linii kablowych Ochrona przed przepięciami Ochrona przeciwporażeniowa Uwagi końcowe... 9 IV. Wykaz aktów prawnych związanych z opracowaniem.... Ustawy.... Rozporządzenia.... Normy... V. Zestawienia.... Wykaz tabliczek informacyjnych... VI. Załączniki..... Lista sygnałów, sterowań i pomiarów..... Aktualizacja warunków przyłączenia do sieci... 9 VII. Obliczenia... VIII. Spis rysunków...

3 I. Dokumenty formalne. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Gdańsk,.0.0 O Ś W I A D C Z E N I E Stosownie do art. 0 ust. Ustawy z dnia 7 lipca 99r. PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz.U. z dn. 9 listopada 0 poz. 09) oświadczamy, że, projekt wykonawczy Projekt przyłączenia prototypowych układów kogeneratorów i generatorów badawczych do sieci elektroenergetycznej Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Fiszera, dz. / obr. został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia, któremu ma służyć. projektował upr. bud. nr POM/00/PWOE/0 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych sprawdził upr. bud. nr POM/000/PWOE/0 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych

4 . Uprawnienia i zaświadczenia z Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa

5

6

7 7

8 II. Opis techniczny. Podstawa opracowania Niniejszy projekt wykonawczy opracowano w oparciu o: zlecenie na opracowanie dokumentacji; warunki przyłączenia nr /P/077; wytyczne Inwestora; obowiązujące normy i przepisy; wizję lokalną w terenie; ustawę Prawo Budowlane.. Zakres opracowania Projekt wykonawczy obejmuje: rozbudowę istniejącej rozdzielnicy RG-, budowę przyłączy kablowych do generatorów, dostosowanie szaf generatorów do pracy w sieci, budowę szaf potrzeb własnych generatorów TPG, budowę szaf technologicznych, budowę wewnętrznych linii zasilających tablic TPG i technologii, budowę układów pomiarowych energii brutto wraz tablicą liczników, instalację uziemiającą, połączenia wyrównawcze, ochronę przed przepięciami, ochronę przeciwporażeniową.. Inwentaryzacja Budynek Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku zasilany jest poprzez abonencką stację transformatorową T-9 PAN II z sieci elektroenergetycznej Energa Operator S.A. W 0r. odbyła się przebudowa stacji, mająca na celu umożliwienie podłączenia jednostek kogeneracyjnych do sieci (zgodnie z WP nr /P/077). Roboty prowadzone będą na terenie Instytutu gdzie występuje typowa infrastruktura: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczna SN-kV i nn-0, kv, ciepłownicza, telekomunikacyjna. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia należy traktować jako czynne i zachować warunki niezbędnego bezpieczeństwa. Napotkane kolizje zgłaszać inspektorowi nadzoru i służbom Inwestora zajmującą się eksploatacją poszczególnych sieci. 8

9 III. Instalacje elektryczne. Przyłączenie generatorów badawczych i kogeneratorów do sieci Projektowana instalacja generatorów badawczych i kogeneratorów zlokalizowana będzie w Gdańsku w Instytucie Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk. Plan rozmieszczenia generatorów i kogeneratorów przedstawiono na rys. E-.. Generatory zostaną podłączone do sieci w istniejącej rozdzielnicy RG-. Rozdzielnica zostanie wyposażona w niezbędne aparaty potrzebne do zabezpieczenia, sterowania i sygnalizacji. Wytwarzana energia elektryczna zostanie opomiarowana przez liczniki energii, które umieszczone zostaną w szafie licznikowej. Rozdzielnica potrzeb własnych będzie zasilała potrzeby własne generatorów oraz urządzenia potrzebne do działania projektowanej instalacji. Lista sygnałów przesyłanych do systemu SYNDIS Energa Operator wg załącznika. Na podstawie niniejszej dokumentacji należy wykonać edycję sygnalizacji i sterowania wszystkich projektowanych urządzeń w systemie SYNDIS RV w RDM Gdańsk. W szczególności należy uwzględnić sygnały z projektowanych generatorów badawczych i układów kogeneratorów. Do odbioru technicznego dostarczyć protokół sprawdzenia poprawności działania sterowania i sygnalizacji wraz z potwierdzeniem wykonania prac edycyjnych w systemie sterowania i nadzoru SYNDIS RV w RDM Gdańsk... Rozdzielnia SN kv W istniejącej stacji transformatorowej T-9 PAN II zlokalizowana jest czteropolowa rozdzielnica SN-kV (w układzie L, P, T, T). W polu transformatorowym nr zainstalowany jest wyłącznik próżniowy wraz z zabezpieczeniem cyfrowym typu ureg. Zastosowane zabezpieczenie pełni następujące funkcje: terminala polowego, kontroli obwodów pomiarowych, współpracy z automatyką elektrowni kogeneracyjnej (szafa ) zabezpieczenia nadprądowe zwłoczne, zabezpieczenia nadprądowe zwarciowe, zabezpieczenia nad i pod napięciowe, zabezpieczenia nad i pod częstotliwościowe, zabezpieczenia ziemnozwarciowe zerowonapięciowe, Schematy ideowe i montażowe istniejącego pola nr rozdzielnicy SN-kV stanowią załącznik do niniejszej dokumentacji... Generatory Na obiekcie zainstalowano sześć prototypowych, laboratoryjnych układów kogeneratorów i generatorów badawczych. Ich lokalizację przedstawiono na rysunku E-.. 9

10 Zainstalowane urządzenia: L.p. Rodzaj urządzenia Oznaczenie Napięcie znam. [kv] Moc osiąg. [kw] Moc znam. [kw] Generator spalinowy synchroniczny G NGV 0, Generator spalinowy asynchroniczny G 0, 0 0 Generator spalinowy asynchroniczny G 0, 80 0 Generator spalinowy synchroniczny G NGV 0, Generator spalinowy asynchroniczny G Mielec 0, 0 97 Generator synchroniczny turbina gazowa G Turbec 0, Z każdego generatora do projektowanego sterownika komunikacyjnego (opis pkt.) będą przesyłane podstawowe informację dotyczące mocy, prądu, napięcia i obrotów. Ewentualnie na życzenie Inwestora możliwe będzie przesyłanie parametrów, które decydują o jakości wytwarzanej mocy... Projektowany układ zasilania Na potrzeby przyłączenia generatorów do sieci zostanie rozbudowana istniejąca rozdzielnica RG-. Przyłącze z każdego generatora będzie zabezpieczone wyłącznikiem z modułem zdalnego sterowania. Przełącznik ze sterowania lokalnego na sterowanie zdalne będzie zabezpieczony kluczykiem, do którego dostęp będą miały upoważnione osoby wyznaczone przez inwestora. W szafie będzie zainstalowana sygnalizacja stanu poszczególnych wyłączników: załączony, wyłączony, oraz sygnalizacja włączenia sterowania zdalnego. Elewacja szafy RG jest pokazana na rysunku. Z rozdzielnicy RG- oraz z rozdzielnicy RG-IMP będzie zasilana rozdzielnica potrzeb własnych, z której będą zasilane: Wszystkie szafy potrzeb własnych generatorów TPGx, Stacja mieszania Syngazu, Stacja mieszania CO, Kocioł olejowy, Chłodnie, Dmuchawa do gazu sieciowego, UPS gwarantowane napięcie 0 VAC, Zasilacz buforowy gwarantowane napięcie DC, Rozdzielnica będzie wyposażona w układ SZR, gwarantująca ciągłość zasilania. Zasilanie podstawowe doprowadzone będzie z rozdzielni RG-, a zasilanie rezerwowe z rozdzielni RG-IMP. Wymiary szafy oraz rozmieszczenie elementów pokazane są na rysunkach 8 i 9. 0

11 Szafy TPG TPG będą zasilały potrzeby własne poszczególnych generatorów oraz urządzeń, które współpracują z generatorami. Wymiary szafy oraz rozmieszczenie elementów pokazane są na poszczególnych rysunkach. Szafa TMS i TMG służą do zasilania układu mieszającego syngaz oraz gaz sieciowy i CO. Rozdzielnice będą wyposażone w moduł podłączeniowy BB9, który będzie zbierał informację z przepływomierzy i przekazywał je do sterownika komunikacyjnego. Wymiary szaf oraz rozmieszczenie elementów pokazane są na rysunkach TMS 8 i TMG 9. Szafa sterownicza wyposażona będzie w UPS oraz zasilacz buforowy. Z szafy będzie prowadzone zasilanie gwarantowane AC/DC do wszystkich projektowanych rozdzielnic. Wyposażona będzie również w sterownik komunikacyjny SO- oraz sterownik obiektowy SO-v oraz komputer firmy Mikronika wraz z oprogramowaniem. Sterownik komunikacyjny odpowiedzialny będzie za komunikację z urządzeniami wymienionymi w pkt... Sterownik obiektowy odpowiedzialny będzie za sygnalizację stanów wyłączników i sterowanie wyłącznikami generatorów w szafie RG-. Wymiary szafy oraz rozmieszczenie elementów pokazane są na rysunku. Rozdzielnia będzie wyposażona w przeszklone drzwi oraz oświetlenie wewnętrzne. Dostęp do aparatów wewnątrz szafy będzie możliwy z trzech stron: od przodu, z lewej strony i z prawej strony. Szafa licznikowa będzie zamontowana w pomieszczeniu rozdzielni głównej. W szafie będą zamontowane liczniki dla każdego generatora oraz licznik potrzeb własnych. Liczniki będą podłączone poprzez listwę pomiarową firmy WAGO. Szafa będzie zawieszona na ścianie na wysokości m licząc od posadzki do górnej krawędzi szafy. Rozdzielnica licznikowa należy wyposażyć w drzwi przeszklone. Połączenia wewnętrzne elementów rozdzielnic będą wykonywane za pomocą szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Rozdzielnice będą przystosowane do wprowadzenia kabli i przewodów na zaciski przyłączeniowe dobrane do przekroju kabla lub przewodu. Nie należy podłączać więcej niż jedną żyłę kabla czy przewodu pod zacisk z jego jednej strony. W obwodach sterowniczych należy stosować zaciski do przekroju, mm. Przewody giętkie będą zakończone końcówką kablową dobrana do przekroju przewodu. Listwy PE w projektowanych szafach zostaną podłączone do szyny wyrównawczej poprzez przewód koloru żółto-zielonego LgY x mm. Wszystkie przewodzące części rozdzielni zostaną podłączone do listwy PE... Sterownik obiektowy Rolę sterownika komunikacyjnego będzie spełniał sterownik SO- produkcji Mikronika. Realizowane funkcje sterownika komunikacyjnego: Komunikacja z istniejącym sterownikiem ureg (Rozdzielnica SN kv); Komunikacja z licznikami; Komunikacja z analizatorami sieci DIRIS A 0; Komunikacja z generatorami G i G; Komunikacja z generatorami G, G, G; Komunikacja z generatorem G i kompresorem AdiComp;

12 Komunikacja z UPS; Komunikacja z przepływomierzami w szafie TMS; Komunikacja z przepływomierzami w szafie TMG; Komunikacja z modułem kontroli doziemienia MKD (z UPS); Realizowane funkcje sterownika obiektowego: Zabezpieczenie od pracy wyspowej; Zdalne wyłączenie wyłączników QG QG; Zezwolenie na lokalne załączenie po wyłączeniu zdalnym; Sygnalizacja stanu wyłączników QG QG; Sygnalizacja włączenia pracy zdalnej; Sterownik komunikacyjny składa się z modułów: Jednostka centralna PJC 8; Zasilacz MZA 0; Modem MSB ; Dwa moduły komunikacyjne PTS 78; Sterownik obiektowy składa się z modułów: Moduł wejść dwustanowych MWS-07; Moduł wyjść przekaźnikowych MSS ;.. Sterowanie zdalne Sterowanie zdalne jest realizowane po przełączeniu przełącznika S S w pozycję zdalne. Przełączenie między pozycjami zdalne lokalne będzie możliwe tylko przez upoważnione osoby, które będą posiadały klucz do poszczególnych przełączników S S. Sterowanie zdalne polega na wyłączeniu przez sterownik obiektowy wybranego wyłącznika QG QG. Ponowne ich załączenie będzie możliwe tylko ręcznie po zdalnym zezwoleniu na ponowne załączenie. Rozruch generatora będzie możliwy przy załączonym wyłączniku danego generatora. Sterowanie zdalne będzie możliwe bezpośrednio w szafie przez upoważnione osoby... Sterowanie lokalne Sterowanie lokalne jest realizowane za pomocą przycisków na drzwiach rozdzielni. Wyłączniki QG QG mogą być załączane tylko lokalnie. Przyciski są aktywne gdy przełącznik S S są w pozycji lokalne. Przełączenie między pozycjami zdalne lokalne będzie możliwe tylko przez upoważnione osoby. Po zdalnym wyłączeniu ponowne załączenie wyłącznika jest możliwe po otrzymaniu zdalnego zezwolenia..7. Komunikacja Sterownik SO- ma zaprojektowane dwa moduły komunikacyjne PTS 78. Sterownik SO- będzie komunikował się ze wszystkimi sterownikami generatorów. Sterowniki generatorów przekazują aktualne wartości prądów, napięć i mocy do sterownika SO-. Dane te będą przekazywane do serwera www.

13 Sterownik SO- będzie komunikował się z licznikami energii wyprodukowanej przez generatory oraz z licznikiem energii wykorzystanej na potrzeby własne generatorów i całego układu sterowania. Dane te będą przedstawione w serwerze www na potrzeby kontrolne inwestora. Komunikacja z analizatorami sieci DIRIS będzie odbywać się po 8. Analizator będzie przesyłał informację o wartości prądu, napięcia i częstotliwości z linii zasilających szafę. Sterownik SO- będzie komunikował się ze sterownikiem ureg pola nr. Jak również będzie zbierał sygnały z przepływomierzy w rozdzielniach TMS i TMG, sygnały o stanie UPS, sygnału z modułu kontroli doziemienia zasilacza buforowego oraz sygnały z kompresora AdiComp. Do każdej projektowanej szafy zostanie dociągnięty przewód komunikacyjny ze sterownikiem SO- nawet przy braku komunikacji w danej szafie. Będzie to służyć w przyszłości przy rozbudowie systemu. Połączenia komunikacyjne należy wykonać przewodem zewnętrznym FTP xx0, żel. Linie sygnałowe należy zakończyć modułem terminacyjnym LT-0 w celu zachowania jednolitego falowego oporu całej linii. Opór linii powinien wynosić 0 Ohm. Wszystkie anteny komunikacyjne muszą zapewnić prawidłową transmisję danych. Muszą być umieszczone w miejscach o odpowiedniej sile sygnału..8. Zabezpieczenie od pracy wyspowej Sterownik obiektowy SO- pełni funkcję zabezpieczenia od pracy wyspowej. W przypadku braku zasilania w stacji SN-kV (komunikacja z ureg) sterownik wyłączy wszystkie wyłączniki generatorów QG-QG..9. Serwer www Oprogramowanie SYNDIS Serwer WWW zainstalowane będzie na zewnętrznym komputerze, który znajdować się będzie w szafie. Zewnętrzny komputer wraz z jednostką procesorową sterownika SO- będzie podłączony do sieci LAN za pomocą switch a. Serwer www będzie obsługiwał rozproszone terminale www ( stanowiska PC na terenie IMP ). Użytkownicy terminali mogą pracować w dowolnej lokalizacji określonej zasięgiem sieci na terenie IMP lub mogą monitorować system z dowolnego miejsca z dostępem do internetu. Dostęp do udostępnionych danych systemu będzie możliwy poprzez przeglądarki internetowe..0. Sygnalizacja Sygnalizacja optyczna stanów wyłączników QG QG oraz sygnalizacja włączenia sterowania zdalnego, dla poszczególnych wyłączników, realizowane będzie za pomocą lampek sygnalizacyjnych w rozdzielnicy. Stany wyłączników załączony, wyłączony, oraz sygnał załączenia sterowania zdalnego zbierane są przez sterownik SO. Do sterownika obiektowego doprowadzony jest również sygnał alarmowy z modułu kontroli doziemienia MKD. Sygnał na sterownik zostanie podany przy braku zasilanie oraz podczas alarmu przy doziemieniu.

14 .. Prace w systemach nadzoru Dla prawidłowej pracy generatorów w systemie elektroenergetycznym realizowanej poprzez system SYNDIS przewiduje się następujące prace w ośrodkach nadrzędnych ENERGA Operator S.A.: Lp. Zakres prac / dostaw Ilość. Prace w RDM Gdańsk. Rozbudowa komputera komunikacyjnego SO- o kanał DNP-.0. Parametryzacja kanału retransmisji RDM IMP PAN w standardzie DNP-. Edycja (wprowadzenie danych stacji) w RDM. Próby funkcjonalne i udział podczas wdrażania procedur ruchowych. Uzupełnienie dokumentacji Na podstawie niniejszej dokumentacji należy wykonać edycję sygnalizacji i sterowania wszystkich projektowanych urządzeń w systemie SYNDIS RV w RDM Gdańsk. W szczególności należy uwzględnić sygnały z projektowanych generatorów badawczych i układów kogeneratorów... Układ pomiarowy Zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr /P/077 wydanymi prze ENERGA Operator S.A. (aktualizacja z 8.0.0r.) dla projektowanej elektrowni kogeneracyjnej przewidziano pośredni układ pomiaru energii. W 0r. odbyła się przebudowa stacji transformatorowej T-9 PAN II mająca na celu umożliwienie podłączenia jednostek kogeneracyjnych do sieci (zgodnie z WP nr /P/077). Rozliczeniowy układ energii zrealizowano w oparciu o przekładniki prądowe typu TPU 0. (/ A/A), przekładniki napięciowe UMZ - umieszczone w rozdzielnicy SN-kV. Tablicę pomiarową zamontowano w pomieszczeniu rozdzielni SN/nN (numer PPE: PL ) Pomiar energii elektrycznej na generatorach. Dla pomiaru energii elektrycznej na generatorach projektuje się rozdzielnicę licznikową w pomieszczeniu rozdzielni SN/nN. Na potrzeby Operatora każdy generator oraz potrzeby własne generatorów będą opomiarowane przez osobne liczniki energii elektrycznej. Wykorzystane liczniki energii elektrycznej typu ZMD 0 CT 09 prod. Landys Gyr będą wyposażone w moduł komunikacyjny CU-B oraz zasilacz. Wszystkie liczniki z szafy będą podłączone z jednostką komunikacyjną (modem Operatora). Dodatkowo liczniki generatorów LG LG oraz licznik energii potrzeb własnych LPW będą podłączone do sterownika komunikacyjnego SO-. Schemat ogólny komunikacji liczników przedstawiony jest na schemacie. Elementy układu pomiarowego przystosować do plombowania. Antenę zewnętrzna do modułu komunikacyjnego należy zamontować w miejscu o odpowiedniej sile sygnału, który zapewni prawidłową transmisję danych pomiarowych. Podstawowe parametry techniczne rozdzielnicy głównej Drzwi przednie transparentne (szyba); Obudowa natynkowa; Głębokość 00mm; Stopień ochrony: IP0; Klasa ochronności: II; Znamionowe napięcie izolacji: 90V; kpl.

15 Znamionowe napięcie pracy: V; Częstotliwość znamionowa: 0Hz;.. Pomiary lokalne Pomiary lokalne linii zasilających rozdzielnie będą realizowane przez analizatory sieci DIRIS A0. Każda linia zasilająca będzie opomiarowana przez analizator sieci. Pomiary będą przesyłane do sterownika SO-. Prąd: IL, IL, IL, moc czynna P, moc bierna Q, napięcie: UL, UL, UL, częstotliwość,.. Zasilanie gwarantowane Układ zasilania gwarantowanego VDC realizowany będzie przez zasilacz buforowy ZP/0 firmy Elmech, który zostanie umieszczony w szafie. Zasilacz współpracuje z bateriami akumulatorów dzięki czemu spełnione będzie bezprzerwowe zasilanie obwodów VDC. Napięcie VDC wykorzystywane jest do układu sterowania i sygnalizacji. Zasilanie VDC jest dostarczone do każde projektowanej rozdzielnicy. Zasilacz buforowy jest wyposażony w moduł kontroli doziemienia MKD. Moduł przeznaczony jest do automatycznego pomiaru rezystancji izolacji miedzy biegunami () i (-), a przewodem PE w sieciach napięcia stałego. Moduł zasilany jest z mierzonego obwodu DC. MKD podłączony jest do sterownika komunikacyjnego po do złącza C jednostki centralnej. Układ zasilania gwarantowanego 0 VAC realizowane jest przez UPS USPRD 00 firmy Schrack, który umieszczony zostanie w szafie. UPS ma za zadanie bezprzerwowe zasilanie obwodów 0 VAC. Napięcie 0 VAC wykorzystywane jest do zasilania urządzeń w projektowanych rozdzielniach... Podłączenie generatorów do sieci Każdy generator będzie podłączony do sieci w szafy RG. Podłączenia należy wykonać kablami wg dokumentacji. Każdy generator ma inny sposób podłączenia. W generatorach G, G, G należy zdemontować istniejące gniazda jedno i trójfazowe oraz zabezpieczenia tych gniazd i w ich miejsce podłączyć projektowany kabel. W generatorze G projektowany kabel należy podłączyć do istniejącego zabezpieczenia EAQ. Stanowiska generatorów G oraz G nie są jeszcze kompletne. Należy dociągnąć kable z rozdzielnicy RG w miejsca przeznaczone pod generatory i zostawić do podłączenia z odpowiednim zapasem... Kable zasilające, przewody komunikacyjne i sterownicze Kable zasilające należy prowadzić po projektowanych i istniejących drabinach, korytach kablowych. Trasy kablowe przedstawiono na rysunku E-.. Przewody komunikacyjne oraz sterownicze należy prowadzić w projektowanych lub istniejących korytach kablowych. Przewody komunikacyjne i sterownicze nie mogą być prowadzone w tym samym korytku kablowym z kablami zasilającymi. Wyjątkiem są korytka kablowe z wydzielonym miejscem na przewody sterownicze i komunikacyjne.

16 Na przewodach należy umieścić oznaczniki typu PT o długości min. 0mm, natomiast na kablach oznaczniki typu PPQ o wymiarach 8x80 mm produkcji Partex dobrane odpowiednio do przekrojów kabli i przewodów. Oznaczniki należy umieszczać co m na kablach i przewodach prowadzonych na drabinach i korytach kablowych. Oznaczniki powinny być umieszczone w sposób widoczny umożliwiając szybką identyfikację kabla lub przewodu. Dodatkowo oznaczniki należy umieścić na kablach i przewodach przed wejściem do rozdzielnic oraz w rozdzielnicy. Usprawni to identyfikacje kabli w razie awarii lub przy pracach serwisowych. Na oznacznikach kablowych należy umieścić nr kabla oraz znak fazy (dla kabli jednożyłowych) z projektu. Oznaczenie musi być czytelne i widoczne..7. Kanał przełazowy Do rozprowadzenia kabli i przewodów do jednostek generatorowych umieszczonych na zewnątrz budynku przewiduje się wykorzystanie istniejącego kanału przełazowego zlokalizowanego przy fundamentach budynku IMP PAN. W kanale zaprojektowano oprawy wyposażone w moduły zasilania awaryjnego z czasem podtrzymania h, zapewniające doświetlenie niezbędne do opuszczenia kanału w kierunku istniejącego węzła ciepłowniczego. Rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacji elektrycznych. Instalację oświetlenia awaryjnego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami w oparciu o przepisy dla instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Oprawy należy montować oraz konserwować zgodnie z wytycznymi producenta..8. Zasady budowy linii kablowych Linie kablowe należy wykonywać zgodnie z postanowieniami norm: N-SEP-E-00 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa N SEP-E-00 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa PN-7/E-0 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa Z wytycznymi dostawców generatorów a w szczególności należy uwzględnić następujące wytyczne zawarte w przywołanej normie: a. promień gięcia kabla 0 krotna zewnętrzna średnica kabla dla kabli o izolacji polietylenowej i powłoce polwinitowej b. głębokość zakopania kabla: 70 cm dla kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do kv c. kabel należy układać na warstwie piasku o grubości 0 cm d. ułożony kabel należy przysypać warstwą piasku o grubości 0 cm, e. na warstwie piasku ułożyć magistralę uziemiającą wykonaną z taśmy stalowej ocynkowanej FeZn 0xmm /dotyczy linii nn/, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości

17 nie mniejszej niż cm (przy przewiertach taśmę stalową ocynkowaną przeciągać wraz z rurami umieszczając ją na zewnątrz rur); f. następnie przysypać warstwą gruntu rodzimego o grubości nie mniejszej niż cm; g. ułożyć folię z tworzywa sztucznego o trwałym kolorze czerwonym /dla kabli - SN/ lub niebieskim /dla kabli nn/ o grubości co najmniej 0, mm, szerokość folii nie mniejsza niż 0 cm, odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej cm h. w wykopie kabel należy układać linią falistą z zapasem % długości wykopu dla skompensowania możliwych przesunięć gruntu i. przy wprowadzaniu kabla do muf, tuneli, kanałów lub przepustów należy pozostawić zapas kabla wynoszący: m dla kabli o napięciu do kv j. kabel, na całej długości, należy wyposażyć w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie przekraczających 0 m oraz przy mufach. k. na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: symbol i numer ewidencyjny linii; oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy; znak fazy / dla kabli jednożyłowych /; rok ułożenia kabla. Kable i przewody układane w istniejącym kanale ciepłowniczym należy układać na konstrukcjach wsporczych (drabinach i korytkach kablowych) mocowanych do ścian, stropów. Uchwyty lub wieszaki nie powinny powodować uszkodzeń ani deformacji kabli i przewodów. Na drabinkach i korytkach kable powinny być ułożone swobodnie, a na trasie pionowej powinny być mocowane w sposób uniemożliwiający ich swobodne przemieszczanie. Wszystkie zejścia pionowe tras kablowych winny być wykonane za pomocą drabinek kablowych typu średnio-ciężkiego. Należy stosować wyłącznie koryta ocynkowane metodą zanurzeniowo-ogniową zakładając wymaganie pracy w środowisku kategorii korozyjności C, C o grubości blachy,mm. Wszystkie drabinki i korytka należy podwieszać w sposób trwały i pewny. Rozstaw podwieszeń dla koryt kablowych należy dostosować do nośności koryta przy założeniu jego maksymalnego obciążenia, jednak nie rzadziej niż,m. Drabiny i koryta należy podwieszać przede wszystkim do konstrukcji nośnej stropu oraz do specjalnie przygotowanych konstrukcji pod instalacje, za pomocą systemowych zawiesi podwójnych, wsporników, podstaw sufitowych, itp. Należy stosować podpory i zawiesia o wymiarach i nośności dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszonych obciążeń. Należy używać elementów typowych, posiadających odpowiednie aprobaty. Przewody instalacji elektrycznej pożarowej należy mocować w oparciu o dedykowany system mocowań w postaci uchwytów kablowych o odpowiedniej odporności ogniowej. ODLEGŁOŚCI: a. od kabli elektroenergetycznych na napięcie do kv pionowa, przy skrzyżowaniu pozioma, przy zbliżeniu b. od kabli elektroenergetycznych o napięciu wyższym od kv - cm - 0 cm 7

18 pionowa, przy skrzyżowaniu pozioma, przy zbliżeniu c. od kabli teletechnicznych pionowa, przy skrzyżowaniu pozioma, przy zbliżeniu d. od rurociągów wodociągowych, ściekowych, cieplnych, gazowych z gazami niepalnymi oraz z gazami palnymi o ciśnieniu do 0, at. pionowa, przy skrzyżowaniu przy średnicy rurociągu do 0 cm lub przy zastosowaniu osłony z rury stalowej pionowa, przy średnicy rurociągu większej od 0 cm, lub przy zastosowaniu osłony z rury stalowej pozioma, przy zbliżeniu e. od rurociągów z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym od 0, at lecz nie przekraczającym at. pionowa, przy skrzyżowaniu pozioma, przy zbliżeniu f. od rurociągów z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym od at odległości - określa BN 7 / 897 g. od części podziemnych linii napowietrznych pozioma, przy zbliżeniu h. od ścian budynków pozioma, przy zbliżeniu i. od urządzeń ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych: przy rezystancji uziomu nie większej niż 0 Ω przy rezystancji uziomu większej niż 0 Ω - 0 cm - 0 cm - 0 cm - 0 cm - 80 cm - 0 cm - 0 cm - 80 cm -0 cm - jak p-kt. d - 00 cm - 80 cm - 0 cm - 7 cm - 00 cm WYKONANIE: a. linię kablową należy krzyżować z drogami, ulicami oraz innymi kablami i urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90º ; b. wykonanie skrzyżowań i zbliżeń kabli między sobą: linia wyższego napięcia powinna być ułożona głębiej niż linia niższego napięcia, a linia elektroenergetyczna, lub sygnalizacyjna głębiej niż telekomunikacyjna. W przypadku gdy z uzasadnionych względów odległości minimalne nie mogą być spełnione, dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem zastosowania przegród, przykryć, lub osłon otaczających (rury stalowe, tworzyw sztucznych, betonowe, kamionkowe itp.). Kabel należy chronić w miejscu skrzyżowania na długości po 0 cm od zewnętrznego obrysu obiektu krzyżowanego. c. wykonanie skrzyżowań i zbliżeń kabli z rurociągami: kable należy układać nad rurociągami; ochrona: podwójne przykrycie kabla; długość ochrony: średnica obiektu krzyżowanego z dodaniem co najmniej po 0 cm z każdej strony. 8

19 d. wykonanie skrzyżowań i zbliżeń kabli z kanałami ciepłowniczymi: kable należy układać pod kanałami c.o.; ochrona: osłona otaczająca z rury stalowej lub PCV o odpowiedniej do przekroju kabla, średnicy; długość ochrony: szerokość kanału c.o. z dodaniem co najmniej 0 cm z każdej strony skrzyżowania. e. wykonanie skrzyżowań z drogami kołowymi: najmniejsza odległość pionowa między górną powierzchnią osłony kabla dolną powierzchnią trwałego podłoża powinna wynosić co najmniej 0cm natomiast od górnej powierzchni drogi nie mniej niż 00 cm ochrona: rura stalowa lub z PCV ciśnieniowa o odpowiedniej do przekroju kabla średnicy długość ochrony: szer. drogi z dodaniem co najmniej 0 cm z każdej strony skrzyżowania f. w ciągu linii kablowej biegnącej w chodniku dopuszcza się układanie kabla przeznaczonego do zasilania oświetlenia ulicznego nad kablem elektroenergetycznym o napięciu do kv tak, aby: odległość pionowa pomiędzy kablami wynosiła co najmniej cm oraz aby kabel oświetleniowy układany był na głębokości niemniejszej niż 0 cm..9. Ochrona przed przepięciami Ochronę przed przepięciami zrealizowano poprzez zainstalowanie w rozdzielnicach ograniczników przepięć kombinowanych typu I (klasy BC) redukujących przepięcia łączeniowe i atmosferyczne indukowane do poziomu poniżej,kv..0. Ochrona przeciwporażeniowa Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowej przewodów i osprzętu oraz obudów o stopniu ochrony IP X. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano: samoczynne wyłączenie napięcia w układzie TN-S wg PN - HD 0. Jako dodatkową ochronę przed dotykiem pośrednim, w rozdzielnicach, dla większej części obwodów odbiorczych zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym I0mA Obudowy metalowe rozdzielnic oraz części dostępne montowanego osprzętu należy połączyć z przewodami ochronnymi PE instalacji. Po wykonaniu sieci i instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji należy wykonać wymagane badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby. Pomiary sprawdzające ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać we wszystkich rozdzielnicach z uwzględnieniem podziałów sieciowych. Odbiorniki włączane do projektowanej sieci winny spełniać aktualne przepisy i warunki techniczne oraz postanowienia wieloarkuszowej normy PN-HD 0.. Uwagi końcowe Po ułożeniu instalacji, które będą ulegały zakryciu przez tynk lub inny materiał budowlany, należy wykonać dokumentację fotograficzną poszczególnych ścian, podłóg i sufitów. Dokumentacja należy sporządzić zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, w sposób umożliwiający 9

20 późniejszą identyfikację tras poszczególnych obwodów. Nazwy plików poszczególnych zdjęć powinny być jednoznacznie określone i skatalogowane wg pomieszczeń. W związku z tym, że producenci osprzętu i urządzeń zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian konstrukcyjnych produkowanych przez siebie urządzeń, wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien zweryfikować aktualność przedstawionych elewacji. Wykonane instalacje należy oznakować zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-080 Tablice i znaki bezpieczeństwa. W trakcie realizacji projektu wykonawca powinien uwzględnić uwagi zawarte w uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami. W projekcie zastosowano wyłącznie materiały posiadające aktualne atesty, aprobaty i certyfikaty. Dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych o równorzędnych parametrach technicznych lub wyższych posiadających atesty, aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim. Stosowanie zamienników nie może powodować wzrostu kosztów robót budowlano-montażowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym stosowanie zamienników nie może powodować zmian odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę. Wprowadzenie zamienników wymaga odpowiednich zapisów do Dziennika budowy, wprowadzenie niezbędnych zmian do projektu budowlanego i powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony. Wykonane roboty elektryczne podlegają odbiorowi końcowemu technicznemu i przekazaniu do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziałem służb eksploatacyjnych przejmujących wybudowane elementy do eksploatacji. W trakcie odbiorów należy szczególnie sprawdzić: zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzą techniczną, jakość wykonanych robót, skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym potwierdzaną odpowiednimi pomiarami, zgodność oznakowania z Polskimi Normami na urządzeniach i wyrobach oraz czy posiadają one aktualne aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim. Niniejszy projekt należy rozpatrywać z pozostałymi projektami branżowymi. W przypadku zmian w pozostałych branżach na etapie wykonawstwa należy to uwzględnić w niniejszym projekcie. Podczas wykonywania robót budowlano - instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację międzybranżową. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed ułożeniem instalacji zasilająco-sterujących urządzeń, należy sprawdzić wytyczne zawarte w aktualnych instrukcjach montażu i DTR podłączanych urządzeń. W przypadku zmiany zaprojektowanych urządzeń należy sprawdzić ponownie dobrane typy i rodzaje kabli i przewodów zasilająco-sterujących. 0

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI VI. RYSUNKI TECHNICZNE.

SPIS TREŚCI VI. RYSUNKI TECHNICZNE. SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWĄ OPRACOWANIA DOKUMENTACJI JEST:... 3 1.1 Zlecenie inwestora... 3 2. ZAKRES PROJEKTU... 3 3. LOKALIZACJA I CHARAKTER OBIEKTU... 3 II OMÓWIENIE OPRACOWANIA STAN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. luty 2014 r PROJEKTANT. mgr inż. Łukasz Ruskań upr. bud. POM/0210/POOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. luty 2014 r PROJEKTANT. mgr inż. Łukasz Ruskań upr. bud. POM/0210/POOE/10 RUSKAŃ PROJEKT Łukasz Ruskań ul. Słoneczna Dolina 22D/1 80-126 Gdańsk telefon: 601 69 30 99 e-mail: biuro@r-projekt.eu PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa opracowania: PRZEBUDOWA DROGI ORAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych Projekt instalacji elektrycznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI BRANŻA Zasilanie elektryczne i montaż kurtyny powietrznej w budynku WZiE PG Elektryczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE GEOKOMPLEX PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT: POMPOWNIA ŚCIEKÓW P2 SUCHOWOLA KOLONIA PIERWSZA P3 SUCHOWOLA KOLONIA DRUGA INWESTOR: GMINA CHMIELNIK PLAC

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Żary ul. Osadników Wojskowych 40 Poczta

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA I Projektant Sprawdzający inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA II KARTA UZGONIEŃ FORMALNO PRAWNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź Inwestor / Zamawiający: PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Miasto ul. Tuwima 58 90-021 Łódź Jednostka projektowa: Alexandrite Group Monika Kidyba ul. Zubrzyckiego 13 lok. 11 44-100 Gliwice Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne zewnętrzne etap I. przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz.

Instalacje elektryczne zewnętrzne etap I. przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz. nstalacje elektryczne zewnętrzne etap na terenie Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz. KPT ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz Strona 1 SPS TREŚC : 1. Strona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. nazwa i adres obiektu budowlanego. projektant mgr inż. Wojciech Mroziewski, upr. nr WAM/0145/POOE/10

PROJEKT BUDOWLANY. nazwa i adres obiektu budowlanego. projektant mgr inż. Wojciech Mroziewski, upr. nr WAM/0145/POOE/10 CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA Warszawa ul. B. Brechta 3 lok. 411 tel. +48 22 6545446 / 6545447, PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA INWESTOR: TEATR WIELKI OPERA NARODOWA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

EL-EN Projekt PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ ETAP II INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ

EL-EN Projekt PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ ETAP II INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ EL-EN Projekt EL-EN Projekt Waldemar Kaleta ul. Śliwkowa 2a, 81-198 Pierwoszyno, Polska tel +48/513590452 biuro@el-en-projekt.pl nip 958-009-48-72 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Opis techniczny Zestawienie rysunków... 8

Spis treści 1. Opis techniczny Zestawienie rysunków... 8 Spis treści 1. Opis techniczny.... 3 1.1. Temat i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawa opracowania.... 3 1.3. Założenia zasilanie obiektów.... 4 1.4. Wskaźniki techniczne.... 4 1.5. Rozliczeniowy układ

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ZALICZNIKOWYCH KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH I NAPOWIETRZNYCH TELEFONICZNYCH CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN. ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel./fax PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN. ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel./fax PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN ul. Królowej Korony Polskiej 25 70-485 Szczecin tel./fax 455-38-54 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OBIEKT DODATKOWE PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE BUDYNKU STAREJ CHEMII WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U P R O J E K T W Y K O N W C Z Y I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U I. OPIS TECHNICZNY. 1 PRZEDMIOT PROJEKTU 2 ZAKRES PROJEKTU Spis treści 3 PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ELFRO inż. Henryk Fronczek 18-400 Łomża ul. Bawełniana 36 tel. (86) 216 08 81; 0 509 87 85 90 Egz.nr... P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza kablowego nn Temat: przyłącze kablowe

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Skórzewie

Przedszkole w Skórzewie Projekt Wykonawczy Instalacji elektrycznych zewnętrznych Przedszkola w Skórzewie Przedszkole w Skórzewie Skórzewo ul. Kolejowa Gmina Dopiewo PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000 193545 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w kotłowni w Budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć.

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć. 1. Wstęp. SPIS TREŚCI 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny. 2.1 Zasilanie oświetlenia drogi lokalnej ul Dworcowej Górnej w 2.2 Dobór słupów i opraw

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO Projektował: inż. Zbigniew Śleziona Opracował: inż. Tomasz Śleziona 11.2012 Instalacja sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W CENTRUM INFORMACYJNYM KARKONOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO Karpacz ul.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W CENTRUM INFORMACYJNYM KARKONOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO Karpacz ul. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W CENTRUM INFORMACYJNYM KARKONOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO Karpacz ul. Leśna 9 1. Podstawa opracowania Projekt opracowano na zlecenie Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2 STADIUM PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA NAZWA PROJEKTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE INWESTOR TEMAT PROJEKTANT: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu 12-200 Pisz ul. Zagłoby 2 Koncepcja wymiany opraw

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2

2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2 Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, oświadczam że projekt budowlany: Instalacji elektrycznych w hydroforowni zlokalizowanej w

Bardziej szczegółowo

1. Założenia Techniczne. 2. Opis Techniczny.

1. Założenia Techniczne. 2. Opis Techniczny. 1. Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1. Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Uzgodnienia z inwestorem. 3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 4. Inwentaryzacja własna

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ PRAWNA... 2 1.1 UPRAWNIENIA + IZBA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 1.2 OŚWIADCZENIE INWESTORA... 2 2. OPIS TECHNICZNY... 3 2.1 TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS TOMÓW: TOM I - PRZYŁĄCZ WODY ZIMNEJ TOM I - PRZYŁĄCZ CIEPLNY C.O. TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS ZAWARTOŚCI TOMU III INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

projekt budowlano-wykonawczy linii kablowej oświetlenia drogowego skrzyżowania dróg łącznej długość l = 0,039km. Odgałęzienie zabezpieczyć wkładką DO1 10AgL w słupie 1/3. Poszczególne obwody należy zabezpieczyć

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy obejmuje budowę oświetlenia: - parkingów, terenów zielonych i budynku Ośrodka Kultury TKACZ.

Projekt budowlano - wykonawczy obejmuje budowę oświetlenia: - parkingów, terenów zielonych i budynku Ośrodka Kultury TKACZ. 2. OPIS TECHNICZNY 2.1 Podstawa opracowania. Projekt opracowano w oparciu o: - zlecenie Inwestora; - warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 4112/RE06/2011 z dnia 14.04.2011 r.; - obowiązujące

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 WARSZAWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA zasilana urządzeń instalacji

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta 3. Rysunki Instalacje elektryczne - rzut parteru rys. nr E-01 Przekrój B-B rys. nr E-02 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE INWESTOR: PROJEKTANT: Leszno, grudzień 2013r.

OŚWIADCZENIE INWESTOR: PROJEKTANT: Leszno, grudzień 2013r. Leszno, grudzień 2013r. OŚWIADCZENIE Oświadczam że projekt budowlany branży elektrycznej pn Instalacje elektryczne budynku grilowiska w Drobninie, dz. nr 64" sporządzony został zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

Zakres dostaw. Część 2, pozycja 1

Zakres dostaw. Część 2, pozycja 1 nr postępowania GEK/FZR-ELB/03072/204 Zakres dostaw Część 2, pozycja Przedmiot zamówienia: dostawa rozdzielnic wykonanych zgodnie z projektem: Rozdzielnie wykonane zgodnie z projektem wykonawczym układu

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI FAZA: P R O J E K T T E C H N I C Z N Y TEMAT: ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI ADRES INWESTYCJI: Szpital Miejski im. Jana Pawła II Ul. Rycerska 4 Rzeszów INWESTOR: Szpital

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opis techniczny...3 1. Temat Opracowania...3 2. Podstawa Opracowania...3 3. Stan istniejący...3 4. Roboty projektowane...3 4.1. Zakres opracowania...3 4.2. Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, Gdańsk tel. / fax. (058) PROJEKT BUDOWLANY

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, Gdańsk tel. / fax. (058) PROJEKT BUDOWLANY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLAN TEMAT PROJEKT PRZŁĄCZA ELEKTRCZNEGO OBIEKT Wodny plac

Bardziej szczegółowo

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl INWESTOR: Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa OBIEKT: REMONT NEONU

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Remont pokoi i pomieszczeń w budynku WETI Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1

Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1 Projekt wykonawczy 1 Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1 Rysunki: Schemat ideowy rozdzielnicy głównej TB E-1 Rzut VI piętra

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branża elektryczna

Opis techniczny branża elektryczna Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium na pomieszczenia składnicy akt w istniejącym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA NUMER DZIAŁKI: 837/12, 1070/12, 1069/12, 1165/11

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA NUMER DZIAŁKI: 837/12, 1070/12, 1069/12, 1165/11 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA Projekt kotłowni gazowej w Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie OBIEKT: Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie ul. Staromiejska 41, 43-200 Pszczyna INWESTOR: Pszczyński Zarząd Edukacji

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat : instalacje elektryczne Obiekt : budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Adres : Górne dz. nr

Bardziej szczegółowo