Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A"

Transkrypt

1 TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia

2 Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW TOM II KONTRAKT Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Formularz Aktu Umowy Warunki ogólne kontraktu Warunki szczególne kontraktu TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Program funkcjonalno-użytkowy - Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wałczu Rozdział 2. Wałczu Rozdział 3. Program funkcjonalno-użytkowy Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wymagania ogólne TOM IV WYKAZ CEN Rozdział 1. Rozdział 2. Preambuła do Wykazu Cen Wykaz Cen

3 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla Kontraktu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodnościekowej dla miasta Wałcza Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wałczu Adres obiektu budowlanego: Miasto Wałcz, Gmina Wałcz, Powiat Wałecki, Województwo Zachodniopomorskie Nazwy i kody CPV Roboty budowlane Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty sanitarne Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Nazwa i adres Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu Plac Polski Wałcz

4 SPIS ZAWARTOŚCI Cześć opisowa Opis ogólny przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. Zakres robót budowlanych oraz aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. Właściwości funkcjonalno użytkowe Sieć wodociągowa Kanalizacja sanitarna Kanalizacja deszczowa Renowacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Zakres robót Wykonawcy Dokumentacja projektowa oraz opracowania związane Wymagania podstawowe Wymagania szczegółowe Forma i ilość dokumentacji Zgodność z przepisami Sieć wodociągowa Materiał Armatura odcinająca i regulacyjna Sposób prowadzenia robót Kanalizacja sanitarna Materiał Studnie kanalizacyjne i inne elementy Sposób prowadzenia robót Przepompownia ścieków ul. Wilcza os. Raduń Wymiana kanalizacji deszczowej Materiał

5 3.5.2 Studnie kanalizacyjne i inne elementy Sposób prowadzenia robót Modernizacja bezwykopowa (renowacja) kanalizacji sanitarnej i deszczowej Metody bezwykopowe renowacji przewodów kanalizacji cechy obiektu i rozwiązań technicznych Renowacja istniejących studni kanalizacyjnych Cześć opisowa

6 Cześć opisowa 1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia Wymagania Zamawiającego przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym należy rozumieć i stosować w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opracowanie Wymagania Ogólne stanowi integralną cześć Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). Niniejsze roboty budowlane przewidziano do realizacji w ramach Kontraktu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, wymiany kanalizacji deszczowej, modernizacji bezwykopowej (renowacji) kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, modernizacji pompowni. W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszelkich niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęcia terenu pod budowę, ewentualnej wycinki drzew, obsługi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej Zamawiający proponuje przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej. 2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. Zakres robót budowlanych oraz aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. Właściwości funkcjonalno użytkowe. Informacje ogólne Wykonawca oceni, w wymiarze finansowym i uwzględni w swojej ofercie, wpływ dodatkowych wymagań i ograniczeń wynikających z konieczności utrzymania ciągłości eksploatacji oraz użytkowania istniejących sieci i urządzeń w czasie prowadzenia Robót. 4

7 Wszelkie długości przewodów wodociągowych, przewodów kanalizacji sanitarnej, deszczowej wskazane w niniejszym Programie Funkcjonalno Użytkowym i innych dokumentach należy traktować jako orientacyjne i nie są one wiążące. Faktyczna długość rurociągów znana będzie po zaprojektowaniu i wykonaniu wskazanych przewodów wodociągowych, wymianie przewodów kanalizacyjnych, modernizacji bezwykopowej przewodów kanalizacyjnych i deszczowych oraz modernizacji przepompowni ścieków. Warunki gruntowo-wodne zostały określone w dokumentacji geotechnicznej stanowiącej załącznik do niniejszego opracowania. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji ww. dokumentów i ich właściwej interpretacji. W przypadku stwierdzenia wątpliwości odnośnie warunków gruntowo-wodnych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dodatkowych badań geologicznych oraz ująć je w cenie kontraktowej. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na etapie projektowania w zależności od potrzeb uszczegółowienia, dokumentacji geotechnicznej pod projektowane obiekty. Średnice przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych przewidzianych do zaprojektowania, powinny być określone na podstawie przeprowadzonych obliczeń hydraulicznych sieci z zachowaniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych, w przypadku sieci wodociągowej z uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych dla sieci wodociągowej określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych. Dobór materiałów do przeprowadzenia renowacji przewodów kanalizacyjnych powinien być uzasadniony odpowiednimi obliczeniami, szczególnie pod względem wytrzymałościowym. Po wykonanych robotach w ramach budowy, wymiany, modernizacji, infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej i jej urządzeń należy odtworzyć nawierzchnie do stanu nie gorszego niż stan istniejący (stan przed wykonywaniem robót). Prace naprawcze należy tak dobrać aby materiały i technologie ich wykonania gwarantowały najwyższą jakość instalacji i spełniały aktualne wymagania stawiane tego typu obiektom. Wykonawca wykona wszelkie naprawy zgodnie z systemem napraw, ochrony i uszczelnień konstrukcji betonowych wybranego producenta. 2.1 Sieć wodociągowa Zakres prac objęty niniejszym PFU stanowi opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń wymaganych do prawidłowej realizacji robót oraz realizację zgodnie z zaprojektowanym zakresem, robót polegających na budowie przewodów sieci wodociągowej. 5

8 Zakres inwestycji obejmuje orientacyjną długość następujących przewodów: a) budowa sieci wodociągowych: sieć wodociągowa w ul. Wiejskiej o średnicy Ø110mm i długości około L=520,0m b) montaż wymaganej armatury odcinającej oraz regulującej łącznie z hydrantami nadziemnymi c) wykonanie odejść od sieci rozdzielczej poprzez nawiertki umożliwiające podłączenie przewodów bocznych d) budowę studzienek z tworzyw sztucznych na końcu odgałęzienia wodociągowego e) wymianie dotychczasowej armatury odcinającej i zabezpieczającej, zamontowanej na istniejących przewodach (wyłącznie na włączeniach do nowowybudowanej sieci.) Roboty należy realizować etapowo z podziałem na odcinki wynikające z przyjętej technologii wykonania robót. Budowę przewodów wodociągowych należy zaprojektować z uwzględnieniem istniejących przewodów bocznych, możliwości wymiany istniejących lub włączenia nowych odgałęzień do danych posesji, zgodnie z powszechnie stosowanymi wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej należy dokonać doboru średnic w oparciu o obowiązujące przepisy oraz określić długości odgałęzień bocznych. 2.2 Kanalizacja sanitarna Zakres prac objęty niniejszym PFU stanowi opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń wymaganych do prawidłowej realizacji robót oraz realizację robót zgodnie z zaprojektowanym zakresem, polegającym na budowie przewodów sieci kanalizacji sanitarnej. W zakres robót związanych z budową, wchodzi również wykonanie odgałęzień kanalizacyjnych 1. Nowe odgałęzienia należy zakończyć studnią rewizyjną DN 400. W przypadku istniejących odgałęzień, należy je przełączyć do budowanej sieci poprzez studnię systemową DN 400. Lokalizację odgałęzienia oraz sposób realizacji należy uzgodnić na etapie opracowania dokumentacji projektowej z właścicielem nieruchomości gruntowej. Zakres inwestycji obejmuje orientacyjną długość przewodów: 1 Odgałęzienie kanalizacyjne w niniejszym dokumencie przez odgałęzienie kanalizacyjne należy rozumieć odcinek od kanału głównego do pierwszej studzienki zlokalizowanej na posesji lub odcinek od kanału głównego do granicy działki, w przypadku braku studzienki. 6

9 a) budowa przewodów sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym przewody sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wiejska o średnicy Ø200mm z rur PVC o długości około L=520,0m; przewody sieci kanalizacji sanitarnej ul. Chłodna - Rzeczna o średnicy Ø200mm z rur PVC o długości około L=100,0m; b) modernizację przepompowni ścieków na ul. Wilczej os. Raduń c) budowę studni rewizyjnych z elementów prefabrykowanych betonowych, żelbetowych z uszczelkami gumowymi klasa betonu nie niższa niż C35/45 (B-45) d) budowę studzienek z tworzyw sztucznych na końcu odgałęzienia kanalizacyjnego, e) podłączenie wszystkich odgałęzień i przewodów bocznych do przewodów głównych, Roboty te należy realizować etapowo, z podziałem na odcinki wynikające z uzgodnionej i przyjętej technologii wykonania robót. Przyłączenie przewodów bocznych oraz odgałęzień kanalizacyjnych należy wykonać sukcesywnie w miarę realizacji przewodu głównego, przy zachowaniu warunku możliwości odprowadzenia ścieków do przewodów układu zbiorczego, odprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować z uwzględnieniem przejęcia istniejących przewodów bocznych, odgałęzień kanalizacyjnych, zgodnie z powszechnie stosowanymi wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami. 2.3 Kanalizacja deszczowa Zakres prac objęty niniejszym PFU stanowi opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń oraz realizacja robót zgodnie z zaprojektowanym zakresem, polegającym na wymianie przewodów sieci kanalizacji deszczowej. W zakres robót wchodzi również wymiana wpustów deszczowych, o ile występują. Lokalizację wpustów oraz sposób realizacji należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Zakres inwestycji obejmuje orientacyjną długość przewodów: a) wymiana przewodów sieci kanalizacji deszczowej od ogródków działkowych w ul. Ciasnej do ul. Wroniej o średnicy Ø600mm o długości około L=440,0m; b) wymiana studni rewizyjnych z elementów prefabrykowanych betonowych, żelbetowych z uszczelkami gumowymi klasa betonu nie niższa niż C35/45 (B-45); 7

10 c) budowa układu podczyszczania ścieków opadowych na istniejącym wylocie modernizowanej kanalizacji deszczowej na terenie Jednostki Wojskowej d) podłączenie wszystkich wpustów i przewodów bocznych do przewodów głównych. Roboty te należy realizować etapowo, z podziałem na odcinki wynikające z uzgodnionej i przyjętej technologii wykonania robót. Przyłączenie przewodów bocznych oraz wpustów należy wykonać sukcesywnie w miarę realizacji przewodu głównego, przy zachowaniu warunku możliwości odprowadzenia ścieków do przewodów układu zbiorczego. Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować z uwzględnieniem istniejących przewodów bocznych, zgodnie z powszechnie stosowanymi wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami. 2.4 Renowacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej Zakres prac objęty niniejszym PFU stanowi uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń wymaganych do prawidłowej realizacji robót, zaprojektowanie prac renowacyjnych i ich realizacja w obrębie przewodów kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, zgodnie z podanym poniżej zakresem robót budowlanych. Renowację istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej należy wykonać przy zastosowaniu metody rękawa termoutwardzonego. W zakres robót związanych z renowacją zalicza się również naprawę - renowację istniejących studni kanalizacyjnych, odgałęzień kanalizacyjnych, przewodów bocznych oraz podłączeń wpustów deszczowych. W zakresie renowacji przykanalików roboty renowacyjne należy prowadzić na odcinku od przewodu głównego do studzienki wpustowej. Inne przypadki nieopisane w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym określi projektant w projekcie renowacji w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zakres inwestycji obejmuje orientacyjną długość następujących przewodów: a) Modernizacja bezwykopowa kanalizacji sanitarnej Przewody sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej (od ul. Wilczej do ul. Żyznej) o średnicy Ø250mm o długości około L=270,0m; Przewody sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żyznej o średnicy Ø250mm o długości około L=100,0m i średnicy Ø300mm o długości około L=100,0m Przewody sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Dąbrowskiego do ul. Kościuszki o średnicy Ø200mm o długości około L=60,0m 8

11 Przewody sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej o średnicy Ø200mm o długości około L=90,0m b) Modernizacja bezwykopowa kanalizacji deszczowej Przewody sieci kanalizacji deszczowej w ul. Chełmińska (od wylotu ścieków do odbiornika w kierunku garaży) o średnicy Ø1000mm o długości około L=430,0m; Przewody sieci kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego (od ul. 3-ego Maja do ul. Poniatowskiego) o średnicy Ø500mm o długości około L=290,0m; Przewody sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jednostki Wojskowej o średnicy Ø600mm o długości około L=200,0m c) renowacja istniejących studni rewizyjnych, d) renowacja odgałęzień i przewodów bocznych od kanału głównego. W zakresie robót renowacyjnych po wykonaniu robót na przewodzie głównym należy założyć przełączenie wszystkich przewodów bocznych oraz odgałęzień kanalizacyjnych z danych posesji. Roboty należy realizować etapowo z podziałem na odcinki wynikające z przyjętej technologii oraz zapewnieniem sukcesywnego odprowadzania ścieków przewodem. Należy przewidzieć konieczność zapewnienia rurociągów tymczasowych, przepompowywania ścieków oraz realizacji robót w porze nocnej, po uzyskaniu stosownych pozwoleń i uzgodnień. Renowację istniejących przewodów kanalizacyjnych należy zaprojektować z uwzględnieniem istniejących przewodów bocznych, odgałęzień kanalizacyjnych, zgodnie z powszechnie stosowanymi wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robót oraz normami. 3 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 3.1 Zakres robót Wykonawcy Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy opracuje dokumentację projektową wraz z dokumentacją towarzyszącą, oraz wykona prace związane z: budową sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacji bezwykopowej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, modernizacji przepompowni ścieków oraz wymiany sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca opracuje dokumentacje projektową w taki sposób, aby uzyskać uzgodnienia i decyzje wymagane polskim prawem. Projekty winny być wykonane z uwzględnieniem najlepszej praktyki projektowej i wiedzy technicznej i być zgodne z Polskim Prawem Budowlanym, przepisami budowlanymi i normami. 9

12 W zakres robót powierzonych Wykonawcy do realizacji, wchodzić będą w szczególności m.in.: Uzyskanie niezbędnych pozwoleń od właścicieli obiektów i terenu na przeprowadzenie robót budowlanych, Uzgodnienie możliwości wystąpienia przerwy w dostawie wody pitnej dla poszczególnych odcinków przewodów bocznych, z Działem Technicznym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Powiadomienie mieszkańców o przewidywanych przerwach w dostawie wody pitnej, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem robót a gdyby przerwy te miały trwać ponad 12 godzin na 7 dni przed planowanym terminem. Uzgodnienie z Działem Technicznym ZWiK /zaplanowanie w odpowiednim zakresie płukania, dezynfekcji i prób szczelności wymienionej sieci, Po wykonaniu prób szczelności, płukaniu i dezynfekcji wykonanie badania wody przez niezależne laboratorium posiadające akredytacje, Zdemontowanie dotychczasowego uzbrojenia występującego na wymienianych przewodach, Uzgodnienie możliwości wystąpienia przerwy w odprowadzaniu ścieków bytowo gospodarczych z poszczególnych przyłączy oraz przewodów bocznych, z Działem Technicznym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu, Powiadomienie mieszkańców o przewidywanych przerwach w możliwości odprowadzenia ścieków bytowo gospodarczych, w terminach jak wyżej Wykonawca na czas realizacji poszczególnych etapów kanalizacji sanitarnej powinien przewidzieć wykonanie robót w sposób minimalnie utrudniający odprowadzenie ścieków, oraz prowadzenie robót w porze nocnej (po uzyskaniu stosownych uzgodnień). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca, wykona prace przygotowawcze związane z pomiarami, wytyczeniami osi kanałów i obiektów sieciowych, organizacją robót, ustaleniem miejsc odkładania ziemi rodzimej, odwożenia urobku, oraz ewentualnego odprowadzenia wody z wykopów, Przed przystąpieniem do robót renowacyjnych w zakresie przewodów głównych, przewodów bocznych, odgałęzień oraz studni kanalizacyjnych należy wyczyścić kanał, a następnie przeprowadzić inspekcję kamerą TV z zapisem na nośniku CD/DVD oraz w wersji papierowej. Raporty z inspekcji należy sporządzić w skali pionowej 1:20. Po wykonaniu robót renowacyjnych we wskazanym zakresie, Wykonawca sprawdzi jakość połączeń i przeprowadzi inspekcję kamerą TV z zapisem analogicznym jak powyżej, 10

13 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentach stanowiących załącznik do niniejszego opracowania. 3.2 Dokumentacja projektowa oraz opracowania związane Wymagania podstawowe Wykonawca w ramach zamówienia opracuje i uzyska następujące dokumenty i opracowania: opracowanie materiałów geodezyjnych w tym mapy zasadniczej do celów projektowych przygotowanie opracowania dotyczącego warunków gruntowo wodnych w przypadku oceny konieczności przygotowania niniejszej dokumentacji, uzyskanie oświadczeń o prawie dysponowania terenem na nieruchomości gruntowej, na których przewidziana jest realizacja robót w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, konieczności uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych projektowanego przedsięwzięcia lub pozwolenia wodno-prawnego opracowanie stosownych dokumentów w celu uzyskania stosownej decyzji opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kompletem decyzji administracyjnych opinii, uzgodnień, i dokumentów technicznych, niezbędnych do zgłoszenia, rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych, w tym m.in. pozwolenia na budowęopracowanie projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na czas budowy. opracowanie dokumentacji powykonawczej Wymagania szczegółowe W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletną Dokumentację projektową niezbędną do wykonania i ukończenia Robót. Dokumentacja projektowa będzie obejmowała w szczególności następujące Dokumenty Wykonawcy: Opracowania geodezyjno kartograficzne do celów projektowych, Opracowanie dokumentacji geologicznej (w przypadku stwierdzenia braku dostępnych danych lub wątpliwości) Projekt budowlany, Projekt wykonawczy w niezbędnym zakresie Dokumentację powykonawczą, Instrukcję rozruchową przepompowni sieciowych, 11

14 Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń. Dokumentacja projektowa powinna być przygotowana zgodnie z warunkami zawartymi w Szczegółowych wytycznych do projektowania sieci i przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych dla Miasta Wałcza, wydanymi przez ZWiK sp z o. o. w Wałczu, stanowiących załącznik do niniejszego opracowania. Dokumentacja projektowa zgodnie z przedmiotowymi Wytycznymi powinna zawierać: Informacje na temat zastosowanych materiałów, Dobór odpowiedniego podłoża dla posadowienia rurociągów, Warunki techniczne dla gruntu posadowienia przewodów: obsypki, zasypki, z podaniem materiału oraz stopnia zagęszczenia Opis sposobu odwodnienia wykopu w przypadku występowania wód gruntowych Badana geotechniczne gruntu (wyniki badań należy załączyć do projektu), Obliczenia statyczno wytrzymałościowe dla kanałów układanych w pasie drogowym Technologia układania i montażu rur w tym wyłączenie z eksploatacji istniejących przewodów Rysunki studni wodomierzowych wraz z węzłem wodomierzowym, studni kanalizacyjnych budowanych na czynnych kanałach, wpustów, Profile przewodów wraz z przyłączami, odgałęzieniami oraz schematem montażowym węzłów wodociągowych Zestawienie materiałów, Zestawienie studni kanalizacyjnych lub rysunki z podaniem rzędnej dna kanału wylotowego, kanału wlotowego rzędnej włazu, kątów kanału, rodzaju przykrycia Rozwiązania kolizji projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem Dokumentacja projektowa dotycząca sieci, urządzeń i obiektów wod kan, zgodnie z Wytycznymi ZWiK podlega uzgodnieniu po wcześniejszym jej złożeniu w dwóch egzemplarzach do Działu Technicznego ZWiK Sp. zo.o. w Wałczu Odcinki przewodów przewidziane do realizacji przy zastosowaniu metod renowacyjnych lub poddanych renowacji wymagają odrębnego opracowania i uzgodnienia. Ponadto, w opracowaniu dokumentacji projektowej jak i realizacji robót Wykonawca uwzględni następujące warunki i zalecenia przedstawione przez ZWiK sp z o. o. w Wałczu: Warunki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wałczu z zakresu renowacji przewodów kanalizacji sanitarnej: Pismo WTP/03/10/12 z dnia

15 Warunki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wałczu z zakresu renowacji przewodów kanalizacji deszczowej: Pismo WTP/04/10/12 z dnia Warunki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wałczu z zakresu wymiany przewodów kanalizacji deszczowej: Pismo WTP/06/09/12 z dnia Warunki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wałczu z zakresu budowy przewodów kanalizacji sanitarnej: Pismo WTP/07/09/12 z dnia Warunki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wałczu z zakresu budowy przewodów kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Pismo WTP/08/09/12 z dnia Jeżeli istniejące warunki w zakresie uzbrojenia podziemnego to umożliwiają, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy projektować i realizować tak, aby studzienki kanalizacyjne były zlokalizowane w pasie pomiędzy torami kół samochodów. Projekt budowlany Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczególności określonymi w art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) i w Rozporządzeniu Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 462). Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowę, Wykonawca winien uzgadniać poszczególne elementy dokumentacji projektowej z Zamawiającym. Wykonawca co najmniej dwa razy w miesiącu winien zorganizować w siedzibie Jednostki Realizującej Projekt spotkanie robocze dotyczące opracowywanego projektu Wykonawca winien przedkładać na bieżąco Inżynierowi i Zamawiającemu do informacji także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego sie procesu projektowania. Wykonanie i zatwierdzanie (j.w.) Projektu Budowlanego nastąpi w terminie określonym w Warunkach Kontraktu. Wykonawca przewidzi odpowiedni czas na uzyskiwanie uzgodnień i ewentualne wnoszenie poprawek. Wykonawca przekaże do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inżyniera kompletny Projekt Budowlany: 13

16 Zamawiającemu 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (z zastosowaniem formatu PDF i DWG)I nżynierowi 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (z zastosowaniem formatu PDF i DWG) Następnie Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub dokona zgłoszenia robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawność i kompletność przygotowanych dokumentów. Wykonawca po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu robót przekaże: Zamawiającemu 3 egzemplarze w wersji papierowej (w tym 2 oryginały opieczętowanego projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót oraz 1 kopię opieczętowanego projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót) oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej zeskanowanego opieczętowanego projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót Inżynierowi 1 egzemplarz w wersji papierowej (kopię opieczętowanego projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót) oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej zeskanowanego opieczętowanego projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót. Projekt wykonawczy Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Inżynierowi i Zamawiającemu wszystkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z Warunkami ogólnymi Kontraktu. Projekt wykonawczy obejmować będzie Rysunki i opisy wszystkich elementów Robót. Projekt wykonawczy przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościowa i jakościowa) Urządzeń i Materiałów. Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów autorów Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór autorski odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 14

17 3.2.3 Forma i ilość dokumentacji Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentów Wykonawcy (zgodnie z definicją określoną w Warunkach kontraktowych) w znormalizowanym rozmiarze /format A4 i jego wielokrotność. Wykonawca opracuje i przekaże mapę zbiorczą (poglądową) z nowo projektowanymi lub podlegającymi renowacji sieciami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wchodzącymi w skład całego przedmiotu zamówienia w ilości 1 szt. w formacie A0. Obliczenia i opisy powinny być dostarczone w wersji papierowej w formacie A4. Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem formatu PDF, a w przypadku rysunków w PDF i DWG.. Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na płytach kompaktowych. Dokumenty Wykonawcy (z wyjątkiem dokumentacji projektowej) należy dostarczać Inżynierowi i Zamawiającemu w 1 egzemplarzu w wersji drukowanej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej. Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Inżynierem tabele przekazania dokumentacji dla wszystkich jej stadiów, która określać będzie odbiorców poszczególnych egzemplarzy dokumentacji Zgodność z przepisami Wykonawca przy projektowaniu Robót będzie przestrzegał wszelkich wymagań projektowych założonych w Kontrakcie. Wykonawca wykona prace projektowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami i wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robót Niezależnie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, Wykonawca sporządzi odpowiednią dokumentację projektową w taki sposób, że Roboty według niej wykonane będą nadawały sie do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Zatem zgodność dokumentacji projektowej z wymaganiami projektowymi przedstawionymi w przedmiotowym opracowaniu, nie zwolnią Wykonawcy od żadnej odpowiedzialności wynikającej z Warunków Kontraktu. Jakiekolwiek rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę, które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją obiektów stanowiących przedmiot niniejszego opracowania nie będzie zaakceptowane. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy techniczne obiektów i analizy uzupełniające, niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji. 15

18 Zwraca się uwagę Wykonawców, iż projekty budowlany i wykonawczy podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera, i Zamawiającego, to zatwierdzenie nie zastępuje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzeń nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pełnej odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania i materiały, ani w kontekście Prawa Budowlanego ani niniejszego Kontraktu. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia (w tym uzgodnienia z właścicielami nieruchomości i gestorami infrastruktury), opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji przedmiotowych obiektów infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 3.3 Sieć wodociągowa Materiał Wymagania ogólne Zaleca się, aby producent rur i kształtek posiadał certyfikat o zgodności całej gamy rur i kształtek z obowiązującymi normami wydany przez niezależną instytucję, posiadającą akredytację w celu zapewnienia odpowiedniej jakości stosowanych materiałów oraz posiadać atest PZH na stosowanie rur i armatury do wody pitnej. Przed wbudowaniem do nowej sieci wodociągowej armatury, materiałów, wyrobów i innych elementów niż przewidziane w uzgodnionym projekcie Wykonawca powinien uzyskać zgodę Inżyniera i Zamawiającego. Jednorodność materiałowa w zakresie projektu Rury do zabudowy w ramach jednego projektu powinny pochodzić od jednego producenta w celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczących średnic przewodów i odpowiedniej współpracy połączeń przy wysokich ciśnieniach na podstawie obowiązujących norm. Znakowanie rur Wszystkie rury powinny być oznakowane w sposób czytelny i trwały. Wymagane atesty i certyfikaty aktualny Atest Higieniczny, wydawany przez Państwowy Zakład Higieny, na stosowanie rur i armatury do wody pitnej aktualny certyfikat potwierdzający zgodność wszystkich produkowanych przez wytwórcę wyrobów z wymogami obowiązującej normy, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, 16

19 aktualny certyfikat PN-EN ISO 9001:2009 obejmujący potwierdzenie, jakości Systemu Zarządzania: projektowania wyrobów, organizacji produkcji, kontroli pośredniej, procesów produkcyjnych oraz organizacji handlu wyrobami, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, a) Przewody sieci wodociągowej należy wykonać o średnicy DN110mm jako rury i kształtki z polietylenu PE100 PN10 SDR 17,0. Przewody z PE 100 PN 10 SDR 17,0 cechować powinny się gęstością około 960g/m3, współczynnik rozszerzalności liniowej cieplnej na poziomie 0,13mm/m o C, wytrzymałość na rozciąganie na granicy plastyczności 23MPa, sztywność obwodowa dla rur PE 100 SDR 17,0 na poziomie 16 kpa, Kształtki połączeniowe z PE należy wykonać w wymiarach i kątach typowych wykonanych fabrycznie, Kołnierze ruchome dociskowe do połączeń kołnierzowych z elementem dociskowym żeliwnym, powlekane polipropylenem lub ze stali nierdzewnej. Śruby do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakrętki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80, połączenie kołnierzowe musi być zabezpieczone taśmą termokurczliwą. Połączenie rurociągu z PE z rurociągiem istniejącym należy wykonać z zastosowaniem zasuwy odcinającej. Na całej trasie przebiegu rurociągu należy zastosować taśmę lokalizacyjną z wkładką stalowa łączoną na zaciski. Przejście przez przeszkodę typu droga utwardzona lub przeszkoda naturalna należy wykonać z zastosowaniem metod bezwykopowych. Wykonawca określi w projekcie, jakie rozwiązania należy zastosować w konkretnym przypadku po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie. W przypadku realizacji robót metodą przewiertu należy zastosować rurę dwuwarstwową z sygnalizacją. b) Przewody odgałęzień wodociągowych przewody należy zaprojektować do średnicy DN65mm, z polietylenu PE 80 PN 8 SDR 17 w kolorze niebieskim, całość odgałęzienia w jednolitym systemie materiałowych. W celu włączenia odgałęzienia do przewodu rozdzielczego należy stosować nawiertki polietylenowe z zaworem odcinającym, samo nawiercające, w trzpieniem wyprowadzonym w obudowie teleskopowej do poziomu terenu. 17

20 Na trasie odgałęzienia od nawiertki do budynku należy wykonać nad przewodem taśmę lokalizacyjną z wkładką stalową łączoną na zaciski z wyprowadzeniem końcówek do skrzynki zasuwowej oraz wodomierza. Przejścia przez przegrody budowlane typu ściana, posadzka należy wykonać w tulei ochronnej Armatura odcinająca i regulacyjna Na projektowanych odcinkach przewodów wodociągowych zaleca się montaż następującej armatury: Hydrant nadziemny DN80mm, z zasuwą odcinającą o średnicy DN80mm na odgałęzieniu, Zasuwa miękko uszczelniona kołnierzowa długa z gładkim i wolnym przelotem, przeznaczenie do wody pitnej o średnicach dostosowanych do średnic przewodów (miejsca włączeń, węzły). Zasuwa miękko uszczelniona DN 25, 32, 40; 60mm na odejściach do odgałęzień wodociągowych Zawory kulowe, przewidziane do montażu na przewodach głównych i bocznych Nawiertka polietylenowa do wykonania włączenia odgałęzienia wodociągowego z zaworem odcinającym samonawiercąjąca, z wyprowadzeniem trzpienia w obudowie teleskopowej do poziomu terenu. Odgałęzienie wodociągowe do poszczególnych posesji należy wykonać do wodomierza istniejącego, w przypadku braku wodomierza należy zaprojektować wodomierz (o wymaganych parametrach) w studzience wodomierzowej zlokalizowanej na posesji zasilanej w wodę. Zainstalowaną armaturę i uzbrojenie należy umocnić blokami oporowymi. Bloki oporowe z betonu B20 w miejscach połączeń/włączeń przewodów w tym do istniejącej sieci, pod hydrantami, miejscach montażu armatury itp. Skrzynki uliczne dla armatury odcinającej na przewodach magistralnych, rozdzielczych oraz do nawiertki przyłącza wodociągowego należy zastosować duże z deklem ciężkim, korpus z żeliwa. W przypadku korpusu z polietylenu należy zastosować HDPE, z wytrzymałością na temperaturę +200 o C, podstawa pod skrzynkę z HDPE przenoszącą obciążenie 40T. Armaturę zamontowaną na sieci należy oznaczyć w terenie za pomocą tabliczek umocowanych na obiektach stałych lub słupkach betonowych. Przełączenie istniejących i projektowanych odgałęzień do nowej sieci należy wykonać ściśle według ustaleń z Działem Techniczny ZWiK w Wałczu Wykonawca zobligowany jest zgodnie z PFU do powiadomienia mieszkańców o przewidywanych przerwach w dostawie wody, które należy uzgodnić z Działem Technicznym ZWiK, przy czym przerwy nie mogą być dłuższe niż 5 godzin. 18

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim.

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim. Zamawiający: Adres: Gmina Gryfów Śląski ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy Kontrakt 4 zadanie 4.4. Umowa została podpisana w dniu 14 maja 2014

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych.

Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych. Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych. Niniejsze Wytyczne zawierają zbiór podstawowych wymagań Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo. ul. Sikorskiego 9A 19-500 Gołdap. Nasz znak: W / / 2013 Data: 29.10.2013r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo. ul. Sikorskiego 9A 19-500 Gołdap. Nasz znak: W / / 2013 Data: 29.10.2013r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 19-500 GOŁDAP, ul.sikorskiego 9A, tel. +87 615 49 49, fax + 87 615 01 85 NIP 847-13-83-832 Konto: PKO BP S.A. O/1 Gołdap 31102047240000360200459008

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA Lokalizacja: Rogoźnik Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ul., 43-300 Siemianowice Wykonał: inż. Tadeusz Maźniak Uprawnienia budowlane do projektowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu kanalizacji sanitarnej we wsi Potulice gm. Wągrowiec

OPIS TECHNICZNY. do projektu kanalizacji sanitarnej we wsi Potulice gm. Wągrowiec 3 OPIS TECHNICZNY do projektu kanalizacji sanitarnej we wsi Potulice gm. Wągrowiec 1. Dane ogólne 1.0. Podstawa opracowania: Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji jest: - zlecenie inwestora - warunki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Inwestor: Gmina Ciepielów 27 310 Ciepielów ul. Czachowskiego 1 Kod specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Do projektu zamiennego sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę nr 635 w miejscowości Skrzeszewo, gm. Żukowo oraz trzech przyłączy wodociągowych dla działki nr 635 w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS FORMULARZA OFERTOWEGO I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. szt. 120. szt. 10. szt. 10. szt. 10. szt. 10. szt. 10. szt. 50. szt.

SZCZEGÓŁOWY OPIS FORMULARZA OFERTOWEGO I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. szt. 120. szt. 10. szt. 10. szt. 10. szt. 10. szt. 10. szt. 50. szt. ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS FORMULARZA OFERTOWEGO I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA lp. 1. Elektromufa przejście PE/mosiądz z gwintem zewnętrznym PE100 SDR11 32/1 1/4'' szt. 120 2. Elektromufa przejście PE/mosiądz

Bardziej szczegółowo

Wytyczne realizacji:

Wytyczne realizacji: Wytyczne realizacji: ETAP I Etap I to budowa wodociągu na odcinku pkt 1 pkt 4 - w węźle nr 1 należy wykonać: zdemontować żeliwny trójnik kielichowy 400/250 i wmontować trójnik kołnierzowy 400/250 -zasuwę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Podstawa opracowania 2.0. Przedmiot i zakres opracowania 2.0. Stan istniejący 3.1.Istniejące uzbrojenie 3.0. Stan projektowany 3.1. Kolektory 3.2. Wodociąg 4.0. Odbiór

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt.

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. EGZEMPLARZ nr 1, 2, 3, 4 INWESTOR: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: Lp. Nazwa materiału Ilość Cena jednostko wa netto [zł]

OFERTA. 1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: Lp. Nazwa materiału Ilość Cena jednostko wa netto [zł] ... /pieczęć Wykonawcy/ e-mail lub nr faksu... OFERTA Zamawiający: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15 My /Ja/ niżej podpisani/y/... działając w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 Suwałki, ul Ełcka 23, NIP 844-101-23-09, tele/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@o2.pl -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę armatury wodno-kanalizacyjnej.

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę armatury wodno-kanalizacyjnej. Zmiana treści SIWZ przedłużenie terminu składania ofert Ogłoszenie nr 230278-2014 z dnia 2014-07-09 Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę armatury wodno-kanalizacyjnej.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, TYPU E O NR KAT. 4000, 4700 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY 2. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowo-Handlowa "Kreska" PRZEDMIAR ROBÓT

Firma Usługowo-Handlowa Kreska PRZEDMIAR ROBÓT Fira Usługowo-Handlowa "Kreska" ul. Wyspiańskiego 5/8 39-400 Tarnobrzeg ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 453300-8

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. L.p. Nazwa materiału Ilość Cena netto Wartość netto 1 Hydrant nadziemny. Producenci hydrantów : JAFAR, AKWA, AVK, HAWLE

FORMULARZ OFERTOWY. L.p. Nazwa materiału Ilość Cena netto Wartość netto 1 Hydrant nadziemny. Producenci hydrantów : JAFAR, AKWA, AVK, HAWLE Załącznik nr 3 FORMULARZ OFERTOWY Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia na Sukcesywną dostawę fabrycznie nowej Armatury wodociągowej na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI I. Część ogólna 1. Wstęp 1.1. Zakres opracowania 2. Opis techniczny i obliczenia 2.1. Obliczenia ilości wód opadowych 2.1.1. Dobór średnicy rurociągu 2.2. Opis sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. Projekt zagospodarowania terenu A. Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird Aleksandra Dowgird ALDO PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH 02-793 Warszawa, Al. KEN 36/273 NIP 123-026-56-07 Projektant: Elżbieta Dowgird tel: 603 875 565 INWESTOR: PHU KONSTANS Konstanty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Podwale przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego i jego integracja z istniejącą sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu wraz z opracowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str.2 5 2. Warunki techniczne str.6 8 3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa Rys.1 str.9 4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Rys.2 str.10 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W UTRÓWCE Obiekt : Sieć wodociągowa z przyłączami w Utrówce Adres : m. Utrówka gm. Międzyrzec Podlaski Inwestor : Gmina Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do OFERTY z dnia... roku. pieczęć wykonawcy Aneks do Formularza cenowego. Lp. Nazwa wyrobu/materiału* - przedmiot zamówienia

Załącznik nr 1 do OFERTY z dnia... roku. pieczęć wykonawcy Aneks do Formularza cenowego. Lp. Nazwa wyrobu/materiału* - przedmiot zamówienia Załącznik nr 1 do OFERTY z dnia... roku pieczęć wykonawcy Aneks do Formularza cenowego * Do każdego oferowanego wyrobu Wykonawca dołączy, stanowiącą załącznik do formularza cenowego, kartę techniczną opisującą

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

Norma 1 Norma 2 Jm Ilość jednostkowa Wartość netto Wartość brutto

Norma 1 Norma 2 Jm Ilość jednostkowa Wartość netto Wartość brutto Załącznik nr 1 do OFERTY z dnia... roku pieczęć wykonawcy Formularz cenowy ujednolicony nr 2 * Do każdego oferowanego wyrobu Wykonawca dołączy, stanowiącą załącznik do formularza cenowego, kartę techniczną

Bardziej szczegółowo

Przepompownie ścieków

Przepompownie ścieków ZASTOSOWANIE Przepompowywanie ścieków bytowo - gospodarczych w systemach kanalizacji grawitacyjno - ciśnieniowej i ciśnieniowej. Przepompowywanie wód deszczowych. Przepompowywanie wód drenażowych. KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza i instalacji wodociągowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i instalacji sprężonego powietrza Temat: Branża: Projektant: Opracował:

Bardziej szczegółowo

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1 B I U R O P R O J E K T Ó W i U S Ł U G W I K O N S I E C I I I N S T A L A C J E S A N I T A R N E 45-284 OPOLE ul. Szarych Szeregów 31/5, Siedziba 45-061 OPOLE ul. Katowicka 39E/9 tel./fax 77 45-25-492,

Bardziej szczegółowo

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 KARTA KATALOGOWA ELPLAST+ nr 073/010711/01 strona 1/6 STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 Opis techniczny ELPLAST+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE 1. Kopie zaświadczeń i uprawnień 2. Oświadczenie projektanta II. OPIS TECHNICZNY 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Przyłącze wodociągowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Obiekt Budowa ul. Bema, 87-100 Toruń Inwestor Urząd Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń Biuro kosztorysowe THERMIT

Bardziej szczegółowo

IINSTRUKCJA MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURA DO PŁUKANIA KANAŁÓW DO BEZPOŚREDNIEJ ZABUDOWY W ZIEMI NR KAT 9832/9833/9834

IINSTRUKCJA MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURA DO PŁUKANIA KANAŁÓW DO BEZPOŚREDNIEJ ZABUDOWY W ZIEMI NR KAT 9832/9833/9834 IINSTRUKCJA MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURA DO PŁUKANIA KANAŁÓW DO BEZPOŚREDNIEJ ZABUDOWY W ZIEMI NR KAT 9832/9833/9834 1 Spis treści : 1. PRZEZNACZENIE 2. OPIS PRODUKTU 3. MAGAZYNOWANIE

Bardziej szczegółowo

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Specyfikacji elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej 1 2 3 4 5 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 1 Odtworzenie trasy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm. Gniewoszów 1. Podstawa opracowania. 1.1. Umowa z inwestorem - Gminą Gniewoszów.

Bardziej szczegółowo

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy. K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych GMINA MIASTO PŁOCK ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i kliatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów. Rozbudowa sieci wodociągowej Zasutowo Wodociagowe Zasutowo Gmina Nekla

KOSZTORYS OFERTOWY. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów. Rozbudowa sieci wodociągowej Zasutowo Wodociagowe Zasutowo Gmina Nekla KOSZTORYS OFERTOWY Poziomy cen: stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej......................... poziom...... cen.... materiałów.............................. poziom...... cen.... sprzętu..............................

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA DESZCZOWA II ETAP

KANALIZACJA DESZCZOWA II ETAP NA WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ w ulicach: CISOWEJ, BRZOZOWEJ, GŁGOWEJ I KLONOWEJ - D19-D11-D14 II ETAP ZAMAWIAJĄCY : GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI NAZWA OBIEKTU : BUDOWA ULIC : CISOWA, BRZOZOWA, GŁOGOWA,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: W związku z powyższym pytaniem Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SIWZ.

Odpowiedź: W związku z powyższym pytaniem Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SIWZ. Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl Szczecin 2010-07-22 Wykonawcy Nr

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa wodociągu Zębowo - II etap Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek Wykonawca : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu?

Bardziej szczegółowo

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin tel. kom. 504 038 588 biuro.instaleko@wp.pl PROJEKT PRZEBUDOWY Obiekt: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Kosztorys ofertowy Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Data: 2010-04-23 Obiekt: Przeciszów - ul. Długa Zamawiający: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-600

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH

UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH Opaski do nawiercania Instrukcja montażu UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH Nr kat 3500 1 Spis treści : 1. ZASTOSOWANIE 2. OPIS PRODUKTU 3. MONTAŻ 4. KONSERWACJA 5. URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zał. Nr 2 do umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zał. Nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zał. Nr 2 do umowy Nr. 1. Wymiana i regulacja włazu kanałowego żeliwnego lub z wypełnieniem betonowym na włazy żeliwne lub betonowe klasy D 400 2szt.. 7) montaż

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Przyłęk 26 704 Przyłęk woj. mazowieckie

Zamawiający: Gmina Przyłęk 26 704 Przyłęk woj. mazowieckie Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych sieci wodociągowej z przyłączami dla msc.andrzejów gm. Przyłęk Nazwa i adres obiektu : sieć wodociągowa z przyłączami dla msc. Andrzejów Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany sieci wodociągowej Grabów nad Wisłą Stefanów, gm. Przyłęk

Projekt budowlany sieci wodociągowej Grabów nad Wisłą Stefanów, gm. Przyłęk Projekt budowlany sieci wodociągowej Grabów nad Wisłą Stefanów, gm. Przyłęk Lokalizacja inwestycji: Jedn. ewidenc. 143603 2 Przyłęk Obręb Grabów : dz. nr: 307, 309 dr gm., 349, 350, 351, 238 dr pow., 476/1,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 50437-2015; data zamieszczenia: 10.04.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 50437-2015; data zamieszczenia: 10.04.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 44289-2015 z dnia 2015-03-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Leszno 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA 1 Budowa sieci wodociągowej połączeniowej od Huty Turobińskiej do wsi Tokary w gminie Turobin SIEĆ WODOCIĄGOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA IIB. OPIS TECHNICZNY 1. Temat opracowania 2. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne techniczne do projektowania i wykonawstwa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych Wymagania w zakresie odbiorów dla Miasta Konina

Wytyczne techniczne do projektowania i wykonawstwa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych Wymagania w zakresie odbiorów dla Miasta Konina PWiK Sp. z o.o. w Koninie Wytyczne techniczne 2013r. Strona 1 z 6 Wytyczne techniczne do projektowania i wykonawstwa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych Wymagania w zakresie odbiorów dla Miasta Konina

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Prezydent Miasta Gliwice Decyzja NR AU-7331/97/2004 z dnia 17.09.2004 r.

SPIS TREŚCI. 1. Prezydent Miasta Gliwice Decyzja NR AU-7331/97/2004 z dnia 17.09.2004 r. 1 I. OPIS TECHNICZNY. SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Dane ogólne. 4. Odbiornik ścieków. 5. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami. 6. Sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami.

Bardziej szczegółowo

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa działu Od Do 1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Lp. Nazwa działu Od Do 1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę Zakład Usług Technicznych "ERGO-PRO- JEKT" Poznań, os. Orła Białego 82 m.7 KOSZTORYS ŚLEPY - PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo