Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A"

Transkrypt

1 TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia

2 Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW TOM II KONTRAKT Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Formularz Aktu Umowy Warunki ogólne kontraktu Warunki szczególne kontraktu TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Program funkcjonalno-użytkowy - Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wałczu Rozdział 2. Wałczu Rozdział 3. Program funkcjonalno-użytkowy Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wymagania ogólne TOM IV WYKAZ CEN Rozdział 1. Rozdział 2. Preambuła do Wykazu Cen Wykaz Cen

3 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla Kontraktu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodnościekowej dla miasta Wałcza Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wałczu Adres obiektu budowlanego: Miasto Wałcz, Gmina Wałcz, Powiat Wałecki, Województwo Zachodniopomorskie Nazwy i kody CPV Roboty budowlane Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty sanitarne Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Nazwa i adres Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu Plac Polski Wałcz

4 SPIS ZAWARTOŚCI Cześć opisowa Opis ogólny przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. Zakres robót budowlanych oraz aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. Właściwości funkcjonalno użytkowe Sieć wodociągowa Kanalizacja sanitarna Kanalizacja deszczowa Renowacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Zakres robót Wykonawcy Dokumentacja projektowa oraz opracowania związane Wymagania podstawowe Wymagania szczegółowe Forma i ilość dokumentacji Zgodność z przepisami Sieć wodociągowa Materiał Armatura odcinająca i regulacyjna Sposób prowadzenia robót Kanalizacja sanitarna Materiał Studnie kanalizacyjne i inne elementy Sposób prowadzenia robót Przepompownia ścieków ul. Wilcza os. Raduń Wymiana kanalizacji deszczowej Materiał

5 3.5.2 Studnie kanalizacyjne i inne elementy Sposób prowadzenia robót Modernizacja bezwykopowa (renowacja) kanalizacji sanitarnej i deszczowej Metody bezwykopowe renowacji przewodów kanalizacji cechy obiektu i rozwiązań technicznych Renowacja istniejących studni kanalizacyjnych Cześć opisowa

6 Cześć opisowa 1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia Wymagania Zamawiającego przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym należy rozumieć i stosować w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opracowanie Wymagania Ogólne stanowi integralną cześć Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). Niniejsze roboty budowlane przewidziano do realizacji w ramach Kontraktu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, wymiany kanalizacji deszczowej, modernizacji bezwykopowej (renowacji) kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, modernizacji pompowni. W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszelkich niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęcia terenu pod budowę, ewentualnej wycinki drzew, obsługi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej Zamawiający proponuje przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej. 2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. Zakres robót budowlanych oraz aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. Właściwości funkcjonalno użytkowe. Informacje ogólne Wykonawca oceni, w wymiarze finansowym i uwzględni w swojej ofercie, wpływ dodatkowych wymagań i ograniczeń wynikających z konieczności utrzymania ciągłości eksploatacji oraz użytkowania istniejących sieci i urządzeń w czasie prowadzenia Robót. 4

7 Wszelkie długości przewodów wodociągowych, przewodów kanalizacji sanitarnej, deszczowej wskazane w niniejszym Programie Funkcjonalno Użytkowym i innych dokumentach należy traktować jako orientacyjne i nie są one wiążące. Faktyczna długość rurociągów znana będzie po zaprojektowaniu i wykonaniu wskazanych przewodów wodociągowych, wymianie przewodów kanalizacyjnych, modernizacji bezwykopowej przewodów kanalizacyjnych i deszczowych oraz modernizacji przepompowni ścieków. Warunki gruntowo-wodne zostały określone w dokumentacji geotechnicznej stanowiącej załącznik do niniejszego opracowania. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji ww. dokumentów i ich właściwej interpretacji. W przypadku stwierdzenia wątpliwości odnośnie warunków gruntowo-wodnych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dodatkowych badań geologicznych oraz ująć je w cenie kontraktowej. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na etapie projektowania w zależności od potrzeb uszczegółowienia, dokumentacji geotechnicznej pod projektowane obiekty. Średnice przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych przewidzianych do zaprojektowania, powinny być określone na podstawie przeprowadzonych obliczeń hydraulicznych sieci z zachowaniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych, w przypadku sieci wodociągowej z uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych dla sieci wodociągowej określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych. Dobór materiałów do przeprowadzenia renowacji przewodów kanalizacyjnych powinien być uzasadniony odpowiednimi obliczeniami, szczególnie pod względem wytrzymałościowym. Po wykonanych robotach w ramach budowy, wymiany, modernizacji, infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej i jej urządzeń należy odtworzyć nawierzchnie do stanu nie gorszego niż stan istniejący (stan przed wykonywaniem robót). Prace naprawcze należy tak dobrać aby materiały i technologie ich wykonania gwarantowały najwyższą jakość instalacji i spełniały aktualne wymagania stawiane tego typu obiektom. Wykonawca wykona wszelkie naprawy zgodnie z systemem napraw, ochrony i uszczelnień konstrukcji betonowych wybranego producenta. 2.1 Sieć wodociągowa Zakres prac objęty niniejszym PFU stanowi opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń wymaganych do prawidłowej realizacji robót oraz realizację zgodnie z zaprojektowanym zakresem, robót polegających na budowie przewodów sieci wodociągowej. 5

8 Zakres inwestycji obejmuje orientacyjną długość następujących przewodów: a) budowa sieci wodociągowych: sieć wodociągowa w ul. Wiejskiej o średnicy Ø110mm i długości około L=520,0m b) montaż wymaganej armatury odcinającej oraz regulującej łącznie z hydrantami nadziemnymi c) wykonanie odejść od sieci rozdzielczej poprzez nawiertki umożliwiające podłączenie przewodów bocznych d) budowę studzienek z tworzyw sztucznych na końcu odgałęzienia wodociągowego e) wymianie dotychczasowej armatury odcinającej i zabezpieczającej, zamontowanej na istniejących przewodach (wyłącznie na włączeniach do nowowybudowanej sieci.) Roboty należy realizować etapowo z podziałem na odcinki wynikające z przyjętej technologii wykonania robót. Budowę przewodów wodociągowych należy zaprojektować z uwzględnieniem istniejących przewodów bocznych, możliwości wymiany istniejących lub włączenia nowych odgałęzień do danych posesji, zgodnie z powszechnie stosowanymi wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej należy dokonać doboru średnic w oparciu o obowiązujące przepisy oraz określić długości odgałęzień bocznych. 2.2 Kanalizacja sanitarna Zakres prac objęty niniejszym PFU stanowi opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń wymaganych do prawidłowej realizacji robót oraz realizację robót zgodnie z zaprojektowanym zakresem, polegającym na budowie przewodów sieci kanalizacji sanitarnej. W zakres robót związanych z budową, wchodzi również wykonanie odgałęzień kanalizacyjnych 1. Nowe odgałęzienia należy zakończyć studnią rewizyjną DN 400. W przypadku istniejących odgałęzień, należy je przełączyć do budowanej sieci poprzez studnię systemową DN 400. Lokalizację odgałęzienia oraz sposób realizacji należy uzgodnić na etapie opracowania dokumentacji projektowej z właścicielem nieruchomości gruntowej. Zakres inwestycji obejmuje orientacyjną długość przewodów: 1 Odgałęzienie kanalizacyjne w niniejszym dokumencie przez odgałęzienie kanalizacyjne należy rozumieć odcinek od kanału głównego do pierwszej studzienki zlokalizowanej na posesji lub odcinek od kanału głównego do granicy działki, w przypadku braku studzienki. 6

9 a) budowa przewodów sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym przewody sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wiejska o średnicy Ø200mm z rur PVC o długości około L=520,0m; przewody sieci kanalizacji sanitarnej ul. Chłodna - Rzeczna o średnicy Ø200mm z rur PVC o długości około L=100,0m; b) modernizację przepompowni ścieków na ul. Wilczej os. Raduń c) budowę studni rewizyjnych z elementów prefabrykowanych betonowych, żelbetowych z uszczelkami gumowymi klasa betonu nie niższa niż C35/45 (B-45) d) budowę studzienek z tworzyw sztucznych na końcu odgałęzienia kanalizacyjnego, e) podłączenie wszystkich odgałęzień i przewodów bocznych do przewodów głównych, Roboty te należy realizować etapowo, z podziałem na odcinki wynikające z uzgodnionej i przyjętej technologii wykonania robót. Przyłączenie przewodów bocznych oraz odgałęzień kanalizacyjnych należy wykonać sukcesywnie w miarę realizacji przewodu głównego, przy zachowaniu warunku możliwości odprowadzenia ścieków do przewodów układu zbiorczego, odprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować z uwzględnieniem przejęcia istniejących przewodów bocznych, odgałęzień kanalizacyjnych, zgodnie z powszechnie stosowanymi wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami. 2.3 Kanalizacja deszczowa Zakres prac objęty niniejszym PFU stanowi opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń oraz realizacja robót zgodnie z zaprojektowanym zakresem, polegającym na wymianie przewodów sieci kanalizacji deszczowej. W zakres robót wchodzi również wymiana wpustów deszczowych, o ile występują. Lokalizację wpustów oraz sposób realizacji należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Zakres inwestycji obejmuje orientacyjną długość przewodów: a) wymiana przewodów sieci kanalizacji deszczowej od ogródków działkowych w ul. Ciasnej do ul. Wroniej o średnicy Ø600mm o długości około L=440,0m; b) wymiana studni rewizyjnych z elementów prefabrykowanych betonowych, żelbetowych z uszczelkami gumowymi klasa betonu nie niższa niż C35/45 (B-45); 7

10 c) budowa układu podczyszczania ścieków opadowych na istniejącym wylocie modernizowanej kanalizacji deszczowej na terenie Jednostki Wojskowej d) podłączenie wszystkich wpustów i przewodów bocznych do przewodów głównych. Roboty te należy realizować etapowo, z podziałem na odcinki wynikające z uzgodnionej i przyjętej technologii wykonania robót. Przyłączenie przewodów bocznych oraz wpustów należy wykonać sukcesywnie w miarę realizacji przewodu głównego, przy zachowaniu warunku możliwości odprowadzenia ścieków do przewodów układu zbiorczego. Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować z uwzględnieniem istniejących przewodów bocznych, zgodnie z powszechnie stosowanymi wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami. 2.4 Renowacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej Zakres prac objęty niniejszym PFU stanowi uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń wymaganych do prawidłowej realizacji robót, zaprojektowanie prac renowacyjnych i ich realizacja w obrębie przewodów kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, zgodnie z podanym poniżej zakresem robót budowlanych. Renowację istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej należy wykonać przy zastosowaniu metody rękawa termoutwardzonego. W zakres robót związanych z renowacją zalicza się również naprawę - renowację istniejących studni kanalizacyjnych, odgałęzień kanalizacyjnych, przewodów bocznych oraz podłączeń wpustów deszczowych. W zakresie renowacji przykanalików roboty renowacyjne należy prowadzić na odcinku od przewodu głównego do studzienki wpustowej. Inne przypadki nieopisane w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym określi projektant w projekcie renowacji w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zakres inwestycji obejmuje orientacyjną długość następujących przewodów: a) Modernizacja bezwykopowa kanalizacji sanitarnej Przewody sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej (od ul. Wilczej do ul. Żyznej) o średnicy Ø250mm o długości około L=270,0m; Przewody sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żyznej o średnicy Ø250mm o długości około L=100,0m i średnicy Ø300mm o długości około L=100,0m Przewody sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Dąbrowskiego do ul. Kościuszki o średnicy Ø200mm o długości około L=60,0m 8

11 Przewody sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej o średnicy Ø200mm o długości około L=90,0m b) Modernizacja bezwykopowa kanalizacji deszczowej Przewody sieci kanalizacji deszczowej w ul. Chełmińska (od wylotu ścieków do odbiornika w kierunku garaży) o średnicy Ø1000mm o długości około L=430,0m; Przewody sieci kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego (od ul. 3-ego Maja do ul. Poniatowskiego) o średnicy Ø500mm o długości około L=290,0m; Przewody sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jednostki Wojskowej o średnicy Ø600mm o długości około L=200,0m c) renowacja istniejących studni rewizyjnych, d) renowacja odgałęzień i przewodów bocznych od kanału głównego. W zakresie robót renowacyjnych po wykonaniu robót na przewodzie głównym należy założyć przełączenie wszystkich przewodów bocznych oraz odgałęzień kanalizacyjnych z danych posesji. Roboty należy realizować etapowo z podziałem na odcinki wynikające z przyjętej technologii oraz zapewnieniem sukcesywnego odprowadzania ścieków przewodem. Należy przewidzieć konieczność zapewnienia rurociągów tymczasowych, przepompowywania ścieków oraz realizacji robót w porze nocnej, po uzyskaniu stosownych pozwoleń i uzgodnień. Renowację istniejących przewodów kanalizacyjnych należy zaprojektować z uwzględnieniem istniejących przewodów bocznych, odgałęzień kanalizacyjnych, zgodnie z powszechnie stosowanymi wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robót oraz normami. 3 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 3.1 Zakres robót Wykonawcy Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy opracuje dokumentację projektową wraz z dokumentacją towarzyszącą, oraz wykona prace związane z: budową sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacji bezwykopowej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, modernizacji przepompowni ścieków oraz wymiany sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca opracuje dokumentacje projektową w taki sposób, aby uzyskać uzgodnienia i decyzje wymagane polskim prawem. Projekty winny być wykonane z uwzględnieniem najlepszej praktyki projektowej i wiedzy technicznej i być zgodne z Polskim Prawem Budowlanym, przepisami budowlanymi i normami. 9

12 W zakres robót powierzonych Wykonawcy do realizacji, wchodzić będą w szczególności m.in.: Uzyskanie niezbędnych pozwoleń od właścicieli obiektów i terenu na przeprowadzenie robót budowlanych, Uzgodnienie możliwości wystąpienia przerwy w dostawie wody pitnej dla poszczególnych odcinków przewodów bocznych, z Działem Technicznym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Powiadomienie mieszkańców o przewidywanych przerwach w dostawie wody pitnej, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem robót a gdyby przerwy te miały trwać ponad 12 godzin na 7 dni przed planowanym terminem. Uzgodnienie z Działem Technicznym ZWiK /zaplanowanie w odpowiednim zakresie płukania, dezynfekcji i prób szczelności wymienionej sieci, Po wykonaniu prób szczelności, płukaniu i dezynfekcji wykonanie badania wody przez niezależne laboratorium posiadające akredytacje, Zdemontowanie dotychczasowego uzbrojenia występującego na wymienianych przewodach, Uzgodnienie możliwości wystąpienia przerwy w odprowadzaniu ścieków bytowo gospodarczych z poszczególnych przyłączy oraz przewodów bocznych, z Działem Technicznym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu, Powiadomienie mieszkańców o przewidywanych przerwach w możliwości odprowadzenia ścieków bytowo gospodarczych, w terminach jak wyżej Wykonawca na czas realizacji poszczególnych etapów kanalizacji sanitarnej powinien przewidzieć wykonanie robót w sposób minimalnie utrudniający odprowadzenie ścieków, oraz prowadzenie robót w porze nocnej (po uzyskaniu stosownych uzgodnień). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca, wykona prace przygotowawcze związane z pomiarami, wytyczeniami osi kanałów i obiektów sieciowych, organizacją robót, ustaleniem miejsc odkładania ziemi rodzimej, odwożenia urobku, oraz ewentualnego odprowadzenia wody z wykopów, Przed przystąpieniem do robót renowacyjnych w zakresie przewodów głównych, przewodów bocznych, odgałęzień oraz studni kanalizacyjnych należy wyczyścić kanał, a następnie przeprowadzić inspekcję kamerą TV z zapisem na nośniku CD/DVD oraz w wersji papierowej. Raporty z inspekcji należy sporządzić w skali pionowej 1:20. Po wykonaniu robót renowacyjnych we wskazanym zakresie, Wykonawca sprawdzi jakość połączeń i przeprowadzi inspekcję kamerą TV z zapisem analogicznym jak powyżej, 10

13 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentach stanowiących załącznik do niniejszego opracowania. 3.2 Dokumentacja projektowa oraz opracowania związane Wymagania podstawowe Wykonawca w ramach zamówienia opracuje i uzyska następujące dokumenty i opracowania: opracowanie materiałów geodezyjnych w tym mapy zasadniczej do celów projektowych przygotowanie opracowania dotyczącego warunków gruntowo wodnych w przypadku oceny konieczności przygotowania niniejszej dokumentacji, uzyskanie oświadczeń o prawie dysponowania terenem na nieruchomości gruntowej, na których przewidziana jest realizacja robót w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, konieczności uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych projektowanego przedsięwzięcia lub pozwolenia wodno-prawnego opracowanie stosownych dokumentów w celu uzyskania stosownej decyzji opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kompletem decyzji administracyjnych opinii, uzgodnień, i dokumentów technicznych, niezbędnych do zgłoszenia, rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych, w tym m.in. pozwolenia na budowęopracowanie projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na czas budowy. opracowanie dokumentacji powykonawczej Wymagania szczegółowe W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletną Dokumentację projektową niezbędną do wykonania i ukończenia Robót. Dokumentacja projektowa będzie obejmowała w szczególności następujące Dokumenty Wykonawcy: Opracowania geodezyjno kartograficzne do celów projektowych, Opracowanie dokumentacji geologicznej (w przypadku stwierdzenia braku dostępnych danych lub wątpliwości) Projekt budowlany, Projekt wykonawczy w niezbędnym zakresie Dokumentację powykonawczą, Instrukcję rozruchową przepompowni sieciowych, 11

14 Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń. Dokumentacja projektowa powinna być przygotowana zgodnie z warunkami zawartymi w Szczegółowych wytycznych do projektowania sieci i przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych dla Miasta Wałcza, wydanymi przez ZWiK sp z o. o. w Wałczu, stanowiących załącznik do niniejszego opracowania. Dokumentacja projektowa zgodnie z przedmiotowymi Wytycznymi powinna zawierać: Informacje na temat zastosowanych materiałów, Dobór odpowiedniego podłoża dla posadowienia rurociągów, Warunki techniczne dla gruntu posadowienia przewodów: obsypki, zasypki, z podaniem materiału oraz stopnia zagęszczenia Opis sposobu odwodnienia wykopu w przypadku występowania wód gruntowych Badana geotechniczne gruntu (wyniki badań należy załączyć do projektu), Obliczenia statyczno wytrzymałościowe dla kanałów układanych w pasie drogowym Technologia układania i montażu rur w tym wyłączenie z eksploatacji istniejących przewodów Rysunki studni wodomierzowych wraz z węzłem wodomierzowym, studni kanalizacyjnych budowanych na czynnych kanałach, wpustów, Profile przewodów wraz z przyłączami, odgałęzieniami oraz schematem montażowym węzłów wodociągowych Zestawienie materiałów, Zestawienie studni kanalizacyjnych lub rysunki z podaniem rzędnej dna kanału wylotowego, kanału wlotowego rzędnej włazu, kątów kanału, rodzaju przykrycia Rozwiązania kolizji projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem Dokumentacja projektowa dotycząca sieci, urządzeń i obiektów wod kan, zgodnie z Wytycznymi ZWiK podlega uzgodnieniu po wcześniejszym jej złożeniu w dwóch egzemplarzach do Działu Technicznego ZWiK Sp. zo.o. w Wałczu Odcinki przewodów przewidziane do realizacji przy zastosowaniu metod renowacyjnych lub poddanych renowacji wymagają odrębnego opracowania i uzgodnienia. Ponadto, w opracowaniu dokumentacji projektowej jak i realizacji robót Wykonawca uwzględni następujące warunki i zalecenia przedstawione przez ZWiK sp z o. o. w Wałczu: Warunki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wałczu z zakresu renowacji przewodów kanalizacji sanitarnej: Pismo WTP/03/10/12 z dnia

15 Warunki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wałczu z zakresu renowacji przewodów kanalizacji deszczowej: Pismo WTP/04/10/12 z dnia Warunki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wałczu z zakresu wymiany przewodów kanalizacji deszczowej: Pismo WTP/06/09/12 z dnia Warunki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wałczu z zakresu budowy przewodów kanalizacji sanitarnej: Pismo WTP/07/09/12 z dnia Warunki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wałczu z zakresu budowy przewodów kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Pismo WTP/08/09/12 z dnia Jeżeli istniejące warunki w zakresie uzbrojenia podziemnego to umożliwiają, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy projektować i realizować tak, aby studzienki kanalizacyjne były zlokalizowane w pasie pomiędzy torami kół samochodów. Projekt budowlany Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczególności określonymi w art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) i w Rozporządzeniu Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 462). Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowę, Wykonawca winien uzgadniać poszczególne elementy dokumentacji projektowej z Zamawiającym. Wykonawca co najmniej dwa razy w miesiącu winien zorganizować w siedzibie Jednostki Realizującej Projekt spotkanie robocze dotyczące opracowywanego projektu Wykonawca winien przedkładać na bieżąco Inżynierowi i Zamawiającemu do informacji także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego sie procesu projektowania. Wykonanie i zatwierdzanie (j.w.) Projektu Budowlanego nastąpi w terminie określonym w Warunkach Kontraktu. Wykonawca przewidzi odpowiedni czas na uzyskiwanie uzgodnień i ewentualne wnoszenie poprawek. Wykonawca przekaże do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inżyniera kompletny Projekt Budowlany: 13

16 Zamawiającemu 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (z zastosowaniem formatu PDF i DWG)I nżynierowi 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (z zastosowaniem formatu PDF i DWG) Następnie Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub dokona zgłoszenia robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawność i kompletność przygotowanych dokumentów. Wykonawca po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu robót przekaże: Zamawiającemu 3 egzemplarze w wersji papierowej (w tym 2 oryginały opieczętowanego projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót oraz 1 kopię opieczętowanego projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót) oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej zeskanowanego opieczętowanego projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót Inżynierowi 1 egzemplarz w wersji papierowej (kopię opieczętowanego projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót) oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej zeskanowanego opieczętowanego projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót. Projekt wykonawczy Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Inżynierowi i Zamawiającemu wszystkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z Warunkami ogólnymi Kontraktu. Projekt wykonawczy obejmować będzie Rysunki i opisy wszystkich elementów Robót. Projekt wykonawczy przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościowa i jakościowa) Urządzeń i Materiałów. Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów autorów Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór autorski odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 14

17 3.2.3 Forma i ilość dokumentacji Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentów Wykonawcy (zgodnie z definicją określoną w Warunkach kontraktowych) w znormalizowanym rozmiarze /format A4 i jego wielokrotność. Wykonawca opracuje i przekaże mapę zbiorczą (poglądową) z nowo projektowanymi lub podlegającymi renowacji sieciami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wchodzącymi w skład całego przedmiotu zamówienia w ilości 1 szt. w formacie A0. Obliczenia i opisy powinny być dostarczone w wersji papierowej w formacie A4. Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem formatu PDF, a w przypadku rysunków w PDF i DWG.. Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na płytach kompaktowych. Dokumenty Wykonawcy (z wyjątkiem dokumentacji projektowej) należy dostarczać Inżynierowi i Zamawiającemu w 1 egzemplarzu w wersji drukowanej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej. Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Inżynierem tabele przekazania dokumentacji dla wszystkich jej stadiów, która określać będzie odbiorców poszczególnych egzemplarzy dokumentacji Zgodność z przepisami Wykonawca przy projektowaniu Robót będzie przestrzegał wszelkich wymagań projektowych założonych w Kontrakcie. Wykonawca wykona prace projektowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami i wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robót Niezależnie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, Wykonawca sporządzi odpowiednią dokumentację projektową w taki sposób, że Roboty według niej wykonane będą nadawały sie do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Zatem zgodność dokumentacji projektowej z wymaganiami projektowymi przedstawionymi w przedmiotowym opracowaniu, nie zwolnią Wykonawcy od żadnej odpowiedzialności wynikającej z Warunków Kontraktu. Jakiekolwiek rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę, które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją obiektów stanowiących przedmiot niniejszego opracowania nie będzie zaakceptowane. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy techniczne obiektów i analizy uzupełniające, niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji. 15

18 Zwraca się uwagę Wykonawców, iż projekty budowlany i wykonawczy podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera, i Zamawiającego, to zatwierdzenie nie zastępuje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzeń nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pełnej odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania i materiały, ani w kontekście Prawa Budowlanego ani niniejszego Kontraktu. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia (w tym uzgodnienia z właścicielami nieruchomości i gestorami infrastruktury), opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji przedmiotowych obiektów infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 3.3 Sieć wodociągowa Materiał Wymagania ogólne Zaleca się, aby producent rur i kształtek posiadał certyfikat o zgodności całej gamy rur i kształtek z obowiązującymi normami wydany przez niezależną instytucję, posiadającą akredytację w celu zapewnienia odpowiedniej jakości stosowanych materiałów oraz posiadać atest PZH na stosowanie rur i armatury do wody pitnej. Przed wbudowaniem do nowej sieci wodociągowej armatury, materiałów, wyrobów i innych elementów niż przewidziane w uzgodnionym projekcie Wykonawca powinien uzyskać zgodę Inżyniera i Zamawiającego. Jednorodność materiałowa w zakresie projektu Rury do zabudowy w ramach jednego projektu powinny pochodzić od jednego producenta w celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczących średnic przewodów i odpowiedniej współpracy połączeń przy wysokich ciśnieniach na podstawie obowiązujących norm. Znakowanie rur Wszystkie rury powinny być oznakowane w sposób czytelny i trwały. Wymagane atesty i certyfikaty aktualny Atest Higieniczny, wydawany przez Państwowy Zakład Higieny, na stosowanie rur i armatury do wody pitnej aktualny certyfikat potwierdzający zgodność wszystkich produkowanych przez wytwórcę wyrobów z wymogami obowiązującej normy, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, 16

19 aktualny certyfikat PN-EN ISO 9001:2009 obejmujący potwierdzenie, jakości Systemu Zarządzania: projektowania wyrobów, organizacji produkcji, kontroli pośredniej, procesów produkcyjnych oraz organizacji handlu wyrobami, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, a) Przewody sieci wodociągowej należy wykonać o średnicy DN110mm jako rury i kształtki z polietylenu PE100 PN10 SDR 17,0. Przewody z PE 100 PN 10 SDR 17,0 cechować powinny się gęstością około 960g/m3, współczynnik rozszerzalności liniowej cieplnej na poziomie 0,13mm/m o C, wytrzymałość na rozciąganie na granicy plastyczności 23MPa, sztywność obwodowa dla rur PE 100 SDR 17,0 na poziomie 16 kpa, Kształtki połączeniowe z PE należy wykonać w wymiarach i kątach typowych wykonanych fabrycznie, Kołnierze ruchome dociskowe do połączeń kołnierzowych z elementem dociskowym żeliwnym, powlekane polipropylenem lub ze stali nierdzewnej. Śruby do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakrętki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80, połączenie kołnierzowe musi być zabezpieczone taśmą termokurczliwą. Połączenie rurociągu z PE z rurociągiem istniejącym należy wykonać z zastosowaniem zasuwy odcinającej. Na całej trasie przebiegu rurociągu należy zastosować taśmę lokalizacyjną z wkładką stalowa łączoną na zaciski. Przejście przez przeszkodę typu droga utwardzona lub przeszkoda naturalna należy wykonać z zastosowaniem metod bezwykopowych. Wykonawca określi w projekcie, jakie rozwiązania należy zastosować w konkretnym przypadku po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie. W przypadku realizacji robót metodą przewiertu należy zastosować rurę dwuwarstwową z sygnalizacją. b) Przewody odgałęzień wodociągowych przewody należy zaprojektować do średnicy DN65mm, z polietylenu PE 80 PN 8 SDR 17 w kolorze niebieskim, całość odgałęzienia w jednolitym systemie materiałowych. W celu włączenia odgałęzienia do przewodu rozdzielczego należy stosować nawiertki polietylenowe z zaworem odcinającym, samo nawiercające, w trzpieniem wyprowadzonym w obudowie teleskopowej do poziomu terenu. 17

20 Na trasie odgałęzienia od nawiertki do budynku należy wykonać nad przewodem taśmę lokalizacyjną z wkładką stalową łączoną na zaciski z wyprowadzeniem końcówek do skrzynki zasuwowej oraz wodomierza. Przejścia przez przegrody budowlane typu ściana, posadzka należy wykonać w tulei ochronnej Armatura odcinająca i regulacyjna Na projektowanych odcinkach przewodów wodociągowych zaleca się montaż następującej armatury: Hydrant nadziemny DN80mm, z zasuwą odcinającą o średnicy DN80mm na odgałęzieniu, Zasuwa miękko uszczelniona kołnierzowa długa z gładkim i wolnym przelotem, przeznaczenie do wody pitnej o średnicach dostosowanych do średnic przewodów (miejsca włączeń, węzły). Zasuwa miękko uszczelniona DN 25, 32, 40; 60mm na odejściach do odgałęzień wodociągowych Zawory kulowe, przewidziane do montażu na przewodach głównych i bocznych Nawiertka polietylenowa do wykonania włączenia odgałęzienia wodociągowego z zaworem odcinającym samonawiercąjąca, z wyprowadzeniem trzpienia w obudowie teleskopowej do poziomu terenu. Odgałęzienie wodociągowe do poszczególnych posesji należy wykonać do wodomierza istniejącego, w przypadku braku wodomierza należy zaprojektować wodomierz (o wymaganych parametrach) w studzience wodomierzowej zlokalizowanej na posesji zasilanej w wodę. Zainstalowaną armaturę i uzbrojenie należy umocnić blokami oporowymi. Bloki oporowe z betonu B20 w miejscach połączeń/włączeń przewodów w tym do istniejącej sieci, pod hydrantami, miejscach montażu armatury itp. Skrzynki uliczne dla armatury odcinającej na przewodach magistralnych, rozdzielczych oraz do nawiertki przyłącza wodociągowego należy zastosować duże z deklem ciężkim, korpus z żeliwa. W przypadku korpusu z polietylenu należy zastosować HDPE, z wytrzymałością na temperaturę +200 o C, podstawa pod skrzynkę z HDPE przenoszącą obciążenie 40T. Armaturę zamontowaną na sieci należy oznaczyć w terenie za pomocą tabliczek umocowanych na obiektach stałych lub słupkach betonowych. Przełączenie istniejących i projektowanych odgałęzień do nowej sieci należy wykonać ściśle według ustaleń z Działem Techniczny ZWiK w Wałczu Wykonawca zobligowany jest zgodnie z PFU do powiadomienia mieszkańców o przewidywanych przerwach w dostawie wody, które należy uzgodnić z Działem Technicznym ZWiK, przy czym przerwy nie mogą być dłuższe niż 5 godzin. 18

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania.

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. Tytuł Identyfikator dokumentu Miejskie sieci, urządzenia i przyłącza

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

IN-PRO-01. Wytyczne eksploatacyjne do. projektowania sieci wodociągowej

IN-PRO-01. Wytyczne eksploatacyjne do. projektowania sieci wodociągowej IN-PRO-01 Strona 1/19 IN-PRO-01 IN-PRO-01 Strona 2/19 Spis treści Wstęp... 3 1. Zakres stosowania i podstawowe pojęcia wykorzystane w Wytycznych... 4 2. Lokalizacja przewodów... 4 3. Zagłębienie i posadowienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF- U)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF- U) PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF- U) Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków Lokalizacja obiektu: Gmina Dobra, miejscowość Dobra, Jurków i Porąbka Nazwa i Adres Zamawiającego: Gmina Dobra tel.18

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI... 1 OPIS INWESTYCJI... 2 ST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 3-39 SST-01.00.00. ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE... 40-44 SST-02.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE...

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ F-7212 Strona 1 z 39 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 100 000 na: OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: RR/RI-05/TS 06/2012 ZAMAWIAJĄCY: Zielonogórskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres budowy: BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZAM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE UL. Z. MORAWSKIEJ, MŁAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji:

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji: PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI Kielce, ul. Zagórska 195/3 tel. 601 294 780, tel./ fax 41 343 32 39 email: akawai@wp.pl Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: Budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA ST-04.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA ST-04.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA ST-04.00 72 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 74 2 MATERIAŁY... 74 3 SPRZĘT... 75 4 TRANSPORT... 76 5 WYKONANIE ROBÓT... 77 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 80 7 OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa Zamówienia: Zadanie2.1 Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG-01-48 Strona 1/33 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa inwestycji i jej położenie. 2. Inwestor 3. Zakres opracowania. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. 5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Nr SST Tytuł SST Nr strony początkowej SST TOM II 1. D-07.07.01/01 Roboty energetyczne 2 2. D-03.02.01 Roboty sanitarne - sieć wodociągowa - odwodnienie - kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków tel/fax: 12 654 75 62, kom: 602 286 141 ekosystembiuro@gmail.com NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJ Gmina Biskupice z siedzibą w Tomaszkowicach 455, 32-020 Wieliczka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Nazwa i adres Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI PWiK Sp. z o.o. ul. Marklowicka 15 44-300 Wodzisław Śląski www.pwik-wodzislaw.pl jrp@pwik-wodzislaw.pl Adres do uzyskania SIWZ, korespondencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Poznań, dnia 20 marca 2015r. l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego

Bardziej szczegółowo

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp. san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.pl TEMAT: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski

Bardziej szczegółowo

K N I T T E R. Grzegorz Knitter 76-004 Sianów Karnieszewice 45 b tel. fax.: ( 0-94 ) 31-86-697; ( 0-604 ) 11-85-79 NIP 669-101-61-70 REGON 330301217

K N I T T E R. Grzegorz Knitter 76-004 Sianów Karnieszewice 45 b tel. fax.: ( 0-94 ) 31-86-697; ( 0-604 ) 11-85-79 NIP 669-101-61-70 REGON 330301217 ` K U S Ł U G I I N W E S T Y C Y J N E K N I T T E R Grzegorz Knitter 76-004 Sianów Karnieszewice 45 b tel. fax.: ( 0-94 ) 31-86-697; ( 0-604 ) 11-85-79 NIP 669-101-61-70 REGON 330301217 NITTER USŁUGI

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnych i urządzeń sieciowych WARSZAWA, SIERPIEŃ

Bardziej szczegółowo