STUDIA INFORM ATIC A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA INFORM ATIC A"

Transkrypt

1 STUDIA INFORM ATIC A Formerly: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria INFORMATYKA Quarterly Volume 23, Number 1 (47) Andrzej KWIECIEŃ ANALIZA PRZEPŁYW U INFORM ACJI W KOM PUTEROW YCH SIECIACH PRZEM YSŁOW YCH Silesian University of Technology Press Gliwice 2002

2 i M 9 i y O Ł STUDIA INF ORM ATIC A Formerly: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria INFORMATYKA Quarterly Volume 23, Number 1 (47) Andrzej KWIECIEŃ ANALIZA PRZEPŁYW U INFORMACJI W KOMPUTEROW YCH SIECIACH PRZEMYSŁOW YCH Silesian University of Technology Press Gliwice 2002

3 STUDIA INFORMATICA Volume 23, Number 1 (47) Formerly: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria INFORMA TYKA Editor in Chief Dr. Marcin SKOWRONEK Silesian University o f Technology G liw ice, Poland Editorial Board Dr. Mauro CISLAGHI Project Automation M onza, Italy Prof. Bernard COURTOIS Lab. TIMA Grenoble, France Prof. Tadeusz CZACHÖRSKI Silesian University o f Technology Gliwice, Poland Prof. Jean-Michel FOURNEAU Université de Versailles - St. Quentin Versailles, France Prof. Jurij KOROSTIL IPME N A N Ukraina Kiev, Ukraine Dr. George P. KOWALCZYK Networks Integrators Associates, President Parkland, U SA Prof. Peter NEUMANN Otto-von-Guericke Universität Barleben, Germany Prof. Olgierd A. PALUSINSKI University o f Arizona Tucson, USA Copyright by Silesian University o f Technology Press, Gliwice 2002 PL ISSN Printed in Poland ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ OPINIODAW CY: Dr hab. inż. Zbigniew Huzar, Prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej Dr hab. inż. Henryk Zygmunt, Prof. Akademii Górniczo-Hutniczej KOLEGIUM REDAKCYJNE REDAK TO R NACZELN Y - Prof. dr hab. Zygmunt K leszczewski REDAK TO R DZIA ŁU - D r inż. Marcin Skowronek SEKRETARZ REDAKCJI - Mgr Elżbieta Leśko REDAKCJA Mgr Roma Łoś Prof. Svetlana V. PROKOPCHINA Scientific Research Institute BITIS Sankt-Petersburg, Russia Prof. Karl REISS Universität Karlsruhe Karlsruhe, Germany Prof. Jean-Marc TOULOTTE Université des Sciences et Technologies de Lille Villeneuve d'ascq, France Prof. Sarma B. K. VRUDHULA University o f Arizona Tucson, U SA Prof. Hamid VAKILZADIAN University of Nebraska-Lincoln Lincoln, U SA Prof. Adam WOLISZ Technical University of Berlin Berlin, Germany Dr. Lech ZNAMIROWSKI Silesian University o f Technology Gliwice, Poland SPIS TREŚCI 1. W s t ę p...i C el p racy S iecio w e, p rz e m y s ło w e sy s te m y r o z p ro s z o n e c z a su rz e c z y w iste g o - c ech y i w y m a g a n ia P ro b le m y p ro jek to w a n ia ro z p ro szo n y c h sy ste m ó w c zasu rzeczy w istego P rz e m y sło w e ro z p ro szo n e sy stem y c zasu rz e c z y w is te g o W ęzeł sy ste m u P ro to k ó ł k o m u n ik a c y jn y S ta cja o p e ra to rsk a P o d s u m o w a n ie R o z p ro s z o n y sy s te m s te r o w a n ia S te ro w n ik sw o b o d n ie p ro g ram o w a ln y ja k o p o d staw o w y e lem en t u k ład u s te r o w a n ia K o p ro c e so r s i e c i P ro to k o ły d o stę p u do łąc za sto so w an e w sieciach p rz e m y s ło w y c h S ie ci o d o s tę p ie ty p u T O K E N - B U S O p is w y m ian y in f o r m a c ji P o w staw an ie d ziu r w s i e c i K o n tro la c zasu n a d a w a n ia C y k l sieci a cykl w y m ian y in fo rm acji O k re ślen ie c zasu trw a n ia c y k lu sieci M a k sy m a ln y czas w y m ian y ż e t o n u P rz y p a d e k sieci z d ziu ram i M ak sy m a ln y czas trw a n ia c y k lu sieci z tra n s m isją d an y ch u ż y tk o w y c h B u fo ro w a n ie tran sm isji S p raw n o ść sieci i je j p rz ep u sto w o ść u ż y te c z n a P o p ra w a p a ram etró w c zaso w y c h w y m ia n S ieci o d o s tę p ie M A S T E R -S L A V E P rz y g o to w a n ie scen ariu sz a w y m ian i o p is w y m ian y in fo rm acji P o w staw an ie d ziu r w s i e c i P a ra m e try z a cja w y m ian Z ja w isk a z achodzące n a sty k u k o p ro c e s o r^ je d n o stk a cen traln a O k re ślen ie c zasu trw a n ia c y k lu sieci S p raw n o ść sieci i je j p rz ep u sto w o ść u ż y te c z n a P o p ra w a p a ra m e tró w c zaso w y c h w y m ian S ieci o d o s tę p ie P r o d u c e n t - D y s t r y b u t o r - K o n s u m e n t M o d el ty p u P R O D U C E N T - D Y S T R Y B U T O R - K O N S U M E N T Z asad a d z ia łan ia sieci w y k o rzy stu jącej p ro to k ó ł P D K... i S tru k tu ra z m ie n n y ch T ra n sak c ja w y m ian y p e rio d y c z n e j REDAKCJA TECHNICZNA Alicja Nowacka

4 4 A. K w iecień A naliza przepływ u inform acji w kom puterow ych sieciach przem ysłow ych Ż ą d a n ie a p erio d y cznej tran sak c ji zm iennej...i Ż ąd a n ie tra n sm isji k o m u n ik a tó w A n a liz a p a ra m e tró w c z a so w y c h z w iązan y c h z p ro to k o łe m sieci F I P A n a liz a c za so w a p ra cy p ro to k o łu A n a liz a sta ty c zn a A n a liz a d y n a m ic z n a A n a liz a b ito w a tr a n s a k c ji B ito w a re p re z e n ta c ja r a m e k T ra n sak c ja p e r io d y c z n a T ra n sak c ja a p e r io d y c z n a P o d su m o w a n ie an alizy i k o n tro la re aliz o w a ln o śc i w y m ia n P o p ra w a p a ra m e tró w c za so w y c h w y m ian w sieci ty p u F IP O c en a w y d a jn o śc i i sp ra w n o ści sieci F I P P o d su m o w a n ie P o p r a w a p a r a m e tr ó w p r a c y sie ci p rz e m y sło w y c h z c y k lic z n y m i tr a n s a k c ja m i w y m ia n y i n f o r m a c j i M a k ro cy k l w y m ian y in f o r m a c ji D o b ó r p a ra m e tró w m ak ro c y k lu M e to d y b u d o w y i o p ty m a liz acji m ak ro c y k li M e to d y a lg o ry tm ic z n e M e to d a o p a rta n a sztu cznej in te lig e n c ji R e a liz a c ja p ra k ty c z n a a lg o ry tm ó w i w n io sk i M e to d a k la s y fik a c ji p ro to k o łó w k o m u n ik a c y jn y c h w sie c ia c h p rz e m y s ło w y c h K la sy fik a c ja sieci K ry te ria d o b o m D o b ó r ro z w ią z a n ia P o d su m o w an ie M e to d y in te g r a c ji sieci p rz e m y sło w y c h n a jn iż s z e g o p o z io m u In te g ra c ja sieci n a p o z io m ie I In teg ra cja sieci n a p o z io m ie II In teg ra cja sie ci n a p o z io m ie I I I P rz y k ła d in te g racji P o d su m o w a n ie Z a s to s o w a n ie p r o to k o łu T C P /I P w sie c ia c h p rz e m y sło w y c h n a jn iż sz e g o p o z i o m u P ro to k ó ł T C P /IP w sie ciach p r z e m y s ło w y c h W p ły w a rch ite k tu ry sy ste m u n a p a ram etry sieci p rz e m y sło w y c h n a jn iż sze g o p o z io m u P o d su m o w a n ie P r z e g lą d r o z w ią z a ń sieci p rz e m y s ło w y c h S ieć M o d b u s S ieć G e n iu s/n S ieć L o n W o r k s S ieć C A N (C o n tro lle r A re a N e tw o r k ) S ieć S D S (S m a rt D istrib u te d S y s te m ) S ieć D e v ic e N e t S ieć H A R T S ieć F IP / W o r ld F I P S ieć P r o f ib u s - P D S ieć In tr e r b u s - S S ieć F ie ld b u s F o u n d a tio n H 1, H S ieć F ie ld b u s F o u n d a tio n H S E - H ig h S peed E th e r n e t S ieć C o n tr o ln e t S ieć A S - I S ieć P - N e t P re z en tacja p a ram etró w sieci p rz e m y s ło w y c h A n a liz a c za só w tran sm isji d a n y c h... : K ie ru n k i ro z w o ju sieci p rz e m y s ło w y c h S ta n p ra c n o rm a liz a c y jn y c h Wnioski końcowe Skorowidz najczęściej używanych określeń i symboli Literatura Streszczenia

5 A naliza przepływ u inform acji w kom puterow ych sieciach przem ysłow ych 7 CONTENTS 1. I n t r o d u c t i o n T h e w o rk obj e ctiv es T h e in d u s tr ia l d is tr ib u te d r e a l tim e s y s te m s -fe a tu re s a n d r e q u i r e m e n t s T h e p ro b le m s o f d istrib u te d re al tim e sy ste m s d e sig n in g..! T h e in d u stria l d istrib u te d re al tim e s y s te m s T h e sy ste m 's n o d e T h e c o m m u n ic a tio n p ro to c o l T h e o p e ra to r s ta tio n S u m m ary T h e d is tr ib u te d c o n tr o l sy s te m T h e p ro g ra m m a b le lo g ic c o n tro ller as m a in ele m en t o f co n tro l s y s te m T h e n e tw o rk c o p ro ce sso r T h e a cc ess n e tw o rk p ro to co ls a p p lie d in in d u strial n e tw o r k s T h e n e tw o r k s w ith T O K E N B U S p r o to c o l D e sc rip tio n o f d a ta e x c h a n g e T h e "g aps" n e tw o rk fo rm a tio n...: T h e tim e tra n sm issio n c h e c k in g T h e n e tw o rk c y cle a n d c y cle o f ex ch a n g e d a t a D e fin itio n o f n e tw o rk c y cle tim e T h e m a x im u m o f to k e n e x ch a n g e t i m e T h e case o f n e tw o rk yvith " g a p s " T h e m a x im u m o f cy cle tim e n e tw o rk w ith u sefu l d a ta tr a n s m is s io n T h e tra n sm issio n b u f f e r in g T h e n e tw o rk e ffic ie n c y a n d u se fu l flo w cap acity C o rre c tio n o f e x ch a n g es p a ram ete rs T h e n e tw o r k s w ith M A S T E R -S L A V E p ro to c o ls P re p a rin g o f ex ch a n g e scenario a n d ex ch a n g e d a ta d e sc rip tio n T h e "g aps" n e tw o rk f o r m a tio n T h e e x ch a n g es p a ra m e te risatio n T h e p h e n o m e n a o n "c o p ro cesso r-centra l u n it" b o r d e r D e fin itio n o f n e tw o rk c y cle tim e T h e n e tw o rk e ffic ie n c y a n d u se fu l flo w c ap a city C o rre c tio n o f e x ch a n g es p a ram ete rs T h e n e tw o r k s w ith P r o d u c e r - D is tr ib u to r - C o n s u m e r p r o t o c o l T h e P ro d u c e r-d istrib u to r-c o n su m e r m o d e l T h e p rin cip le o f o p e ra tio n n e tw o rk w ith P D C p r o to c o l T h e d a ta s t r u c tu r e T h e tra n sactio n o f p e rio d ic a l e x c h a n g e T h e re q u e st o f a p erio d ic a l v a ria b le tr a n s m is s io n T h e re q u e st o f m essa g e tra n s m is s io n T h e a n a ly sis o f tim e p a ram ete rs c o n n ec te d w ith F IP p ro to co l T h e tim e a n aly sis o f p ro to co l w o r k T h e static a n aly sis T h e d y n a m ic a n a l y s i s T h e b it a n aly sis T h e b it fram e re p re se n tatio n T h e p e rio d ic tr a n s a c tio n T h e ap erio d ic tr a n s a c tio n A n a ly sis su m m ary and realiz a b ility c h e c k in g C o rre c tio n o f e x ch a n g es tim e p a ram ete rs in F IP n e tw o r k A sse ssm e n t o f F IP n e tw o rk n e tw o rk e fficiency and flo w cap acity S u m m ary C o r r e c tio n o f in d u s tr ia l n e tw o rk s p a r a m e te r s w ith c y clical d a ta e x c h a n g e tra n s a c tio n T h e m acro cy c le o f d a ta e x c h a n g e T h e c h o ice o f m acro cy c le p a r a m e te r s T h e m eth o d s o f m ic ro cy c le b u ild in g and o p tim is a tio n T h e alg o rith m ica l m e th o d s T h e m e th o d b a se d o n artificial in tellig en ce T h e p ra c tic a l re a lisatio n a n d c o n c lu s io n T h e m e th o d o f c o m m u n ic a tio n p ro to c o ls c la ssific a tio n in th e in d u s tr ia l n e t w o r k s T h e n e tw o rk c la ssifica tio n T h e c rite ria o f c h o ic e T h e so lu tio n c h o ice S u m m ary T h e m e th o d s o f lo w e st lev el in d u s tr ia l n e tw o rk s In teg ra tio n o n I lev el In teg ra tio n o n II l e v e l In teg ra tio n o n III l e v e l A n e x am p le o f in te g r a tio n S u m m ary T h e T C P /I P p ro to c o l a p p ly in g in in d u s tr ia l n e t w o r k s T h e T C P /IP p ro to co l in in d u strial n etw o rk s T h e sy ste m arch ite c tu re in flu en ce o n lo w e st level n etw o rk s p a ram ete rs S u m m ary T h e so lu tio n re v ie w T h e M o d b u s n e tw o rk T h e G e n iu s/n -8 0 n e tw o r k T h e L o n W o rk s n e tw o rk T h e C A N (C o n tro lle r A re a N e tw o rk ) n e tw o rk T h e SD S (S m a rt D istrib u te d S y stem ) n etw o rk T h e D e v ice N e t n e tw o rk T h e H A R T n e tw o r k T h e F IP / W o rld F IP n e tw o r k T h e P ro fib u s-p D n e tw o r k T h e In trerb u s-s n e tw o r k T h e F ie ld b u s F o u n d a tio n H I, H 2 n e tw o r k T h e F ie ld b u s F o u n d a tio n H S E - H ig h S p eed E th ern et T h e C o n tro ln et n e tw o r k T h e A S -I n e tw o r k

6 8 A. K w iecień T h e P -N e t n e tw o rk...* T h e p re se n ta tio n o f in d u stria l n e tw o rk s p a ra m e te rs T h e a n a ly sis o f d a ta tra n sm issio n T h e tre n d s o f in d u stria l n e tw o rk s p ro g ress T h e sta te o f sta n d a rd isa tio n w o r k s The final conclusions The index of most frequently used definitions and symbols Bibliography Summary WSTĘP S zybki ro zw ó j technolo g ii e lektro n o w ej sp rz y ja p o w staw aniu u rz ąd z eń k o m p u tero w y ch 0 d u ż y m sto p n iu niezaw o d n o ści. Z ja w isk o to sp o w o d o w ało i p o w o d u je coraz szersze sto so w an ie śro d k ó w, n arzędzi i m eto d in fo rm a ty cznych w w ielu g a łęziach przem y słu. Z jed n e j stro n y zachęca to tec h n o lo g ó w do sto so w an ia techniki k o m p u tero w ej w p ro cesach reg ulacji i sterow ania, z drugiej zaś w y m u sz a szukanie now ych rozw iązań sprzętow ych 1 p ro g ram o w y c h, k tó re by, w z adow alający sp o só b, w y k o rzystały rozw ój technolo g ii. In n y m i sło w y, c o raz w iększe w y m a g an ia, sta w ian e p rz ez pro cesy technolo g iczn e, zm u szają do o p ra co w y w an ia n o w y ch ro zw iązań lu b o p ty m alizacji ju ż istniejących. S to so w an ie tech n ik i k o m p u tero w ej w realizacji sy stem ó w ste ro w an ia i regulacji to zło żony p ro c es ew o lu cy jn y. L ata 60. i 70. b ieżącego stu lec ia - to rozw ój i sto sow anie k o n cep cji scentralizow aneg o sy stem u ste ro w an ia i regulacji, w K tórym g łó w n ą ro lę pełnił pojed y n czy k o m p u te r (rys. 1). W y p o sażo n y w sp ecjalizow ane u k ład y w e jścia/w y jścia, binarne i an alo g o w e p o b ierał dane z całeg o o b ie k tu i sam o d zieln ie n a n ieg o oddziały w ał. D o b ry m p rz y k ła d em tak iego k o m p u te ra b y ły n a p rzykład m in ik o m p u te ry serii P D P -1 1 firm y D E C, a w P o lsce m aszy n a c y fro w a ro d zin y O D R A 1300 (O D R A , O D R A 1325). B y ła o n a w y p o sażona w pełni a u to n o m iczny k anał tran sm isji d an y ch z o b iek tu tech n o lo g iczn ego. K an ał ten, noszący m iano k a n ału p rz em y sło w e g o, o b słu g iw any z p o z io m u sy stem u o p e rac y jn e g o (egzekuto ra) e k strak o d am i ty p u PE R J [107], u m o żliw iał bard zo szy b k i i niezaw o d n y d o stęp do d anych p o m ia ro w y c h i o b iek to w y c h stan ó w b in arn y c h. W raz z ro sn ą cą lic z b ą zad ań i w y m o g am i czasu rz eczy w iste g o p o jaw iły się d w a k lu cz o w e pro b lem y : d o b o ru u k ład u p rzerw ań, sy stem u operacyjnego czasu rzeczyw isteg o. S y stem p rzerw ań, k tó reg o p o d sta w o w y m zad aniem było p rzy jm o w an ie i stero w an ie o b słu g ą zd arz eń o b iek to w y ch, stał się n iew y d o ln y, g d y ż p o jaw ienie się n a p rz y k ła d tak zw anej law in y zd arzeń p o w o d o w ało, że re aliz a cja p ro g ram ó w o b słu g i ju ż o d eb ran y ch p rzerw ań b y ła w strzy m y w a n a p rz ez k o lejn o n adch o d zące i sy stem o p e rac y jn y nie był w s ta n ie ' re aliz o w a ć żad n y ch in n y ch z adań, p o n a d p rzek azy w an ie ste ro w an ia do kolejn o w y w o ły w a n y c h p ro g ram ó w o b słu g i p rzerw ań. Z jaw isk o to n o siło m iano m ig o tan ia p rz erw a ń [170].

7 10 A. K w iecień Z atem re aliz a cja c y k lu p ę tli p ro g ra m u sy ste m u o p e racy jn e g o, c elem z ap e w n ien ia stałej je g o w a rto ści, m u sia ła z o stać p o d z ie lo n a n a d w a e tapy [1 7,1 4 2,1 4 3 ]: e ta p 1 zw iązan y z p o b ra n ie m p o m ia ró w z o b iek tu, f iltra c ją o b lic z en iam i stero w an ia i a k tu a liz a c ją w y jść ste ru ją c y c h o b iek te m (ang. Foreground), e ta p 2 zw iązan y z re a liz a c ją je d n e g o p ro g ra m u in te rak c y jn eg o (ang. Background). P rz y k ła d e m ta k ie g o sy ste m u o p e rac y jn e g o m o że b y ć ch o ćb y sy ste m R S X -1 1 k o m p u te ró w P D P -11 lu b te ż sy ste m R T -11 d la k o m p u te ra M E R A [43, 1]. P rzy tak im p o d z ia le c z a su p ra cy sy ste m u o p e ra c y jn e g o p o w sta je p ro b lem, ile c zasu p rz ez n ac zy ć na re aliz a cję e ta p u 1, a ile n a re aliz a cję e ta p u 2. MONITOR KOMPUTER DANE Z OBIEKTU KANAŁ PRZEMYSŁOWY Rys. 1. Scentralizowany system sterowania Fig. 1. Centralised control system d la STEROWANIE I REGULACJA W sy ste m a c h sc e n tra liz o w a n y ch, w y k o rz y stu ją c y c h p o jed y n c ze kom p u te ry, w y stępow ały o g ra n ic z e n ia ich sto so w aln o śc i. O g ra n ic z e n ia sto so w aln o śc i o d d o łu d o ty c z y ły m ały c h o b ie k tó w lu b p ro sty ch te c h n o lo g ii, g d z ie w y s o k a c en a k o m p u te ra b y ła b a rie rą je g o sto so w an ia. O g ra n ic z e n ia sto so w aln o śc i o d g ó ry n a to m iast b y ły zw iązan e ze w z ro stem liczby o b słu g iw a n y c h w e jść /w y jść i sta le ro sn ą cy m sto p n iem z ło żoności a lg o ry tm ó w stero w an ia A naliza przepływ u inform acji w kom puterow ych sieciach przem ysłow ych 11 i re g u lacji. P o w o d o w a ło to p o w sta n ie w ielu n e g aty w n y c h zjaw isk, z k tó ry c h n ajw aż n ie jsz y m i b y ły : stale ro sn ą cy sto p ień zło ż o n o śc i o p ro g ram o w an ia p o w o d u ją cy w z ro st czasu realizacji, a tak że w z ro st k o sz tó w zw iązan y c h z je g o u ru ch o m ien iem n a o b iek cie, tru d n o śc i w re aliz a cji sy ste m u i o b słu d ze p rzerw ań, sp o w o d o w an e w zro stem liczby k o n ie c z n y c h d o o b słu g i p rz erw a ń p o ch o d zący c h z o b iek tu (p o w staw anie, o p isy w anego ju ż, z ja w isk a ta k zw an e g o m ig o tan ia p rzerw ań), sp adek p rz ep u sto w o ści i n iezaw o d n o śc i całeg o sy stem u, co w k o n sek w en cji pro w adziło do n ied o c h o w a n ia w a ru n k ó w czaso w y ch. D ru g im e ta p em e w o lu cji sy ste m ó w k o m p u te ro w y c h sto so w an y c h w p rz em y śle, b ędącym p rz ejaw em ten d e n cji ro z w o jo w y ch ze stro n y e lektro n ik i i in fo rm aty k i, z m ierzający ch do szersze g o w y k o rz y sty w a n ia k o m p u te ró w w p rz em y śle, b y ło p o w sta n ie sw o b o d n ie p ro g ram o w a ln eg o ste ro w n ik a p rz em y sło w e g o P L C (ang. Programmable Logic Controller), k tó ry b y ł n icz y m in n y m ja k sp ecja liz o w a n y m k o m p u terem, fab ry czn ie p rz y sto so w a n y m do akw izy c ji sy g n a łó w b in arn y c h i a n alo g o w y c h p o ch o d zący c h z o b iek tu. S to su n k o w o n isk a c en a p o łą c z o n a z d u ż ą n ie z a w o d n o śc ią i efek ty w n y m i n arzędziam i p ro g ram o w ania sp o w o d o w a ła p rz esu n ię cie się d o ln ej, w sp o m n ian ej ju ż, g ranicy sto so w aln o ści k o m putera. P o z y ty w n e re zu lta ty w y k o rz y sty w a n ia P L C sp o w o d o w ały ró w n ie ż z d rugiej strony stały w z ro st liczby w e jść /w y jść, k tó re m u siały b y ć o b słu żone p rz ez to u rząd zen ie. P ro w ad ziło to w p rostej linii do p o w sta w a n ia zło ż o n y ch, p o jed y n c zy c h u k ład ó w stero w an ia, k tó re zaczęły, tak ja k w p rz y p a d k u c en traln e g o k o m p u tera, n o sić zn am io n a sy ste m ó w scentralizow anych z w szy stk im i te g o u jem n y m i k o n sekw encjam i. S tały w zro st liczby w ejść/w y jść b y ł efek tem p rz e k a z y w a n ia sy ste m o m k o m p u te ro w y m realizacji coraz bard ziej sk o m p lik o w an y ch a lg o ry tm ó w technolo g ic zn y c h. D alszy rozw ój w ty m k ieru n k u k o m p u te ro w y c h sy stem ó w ste ro w an ia z n ó w stał się n iem o ż liw y, ze w z g lęd u n a m a le ją c ą n iezaw o d n o ść całeg o układ u i w zro st zło ż o n o śc i o p ro g ram o w a n ia, k tó re w y m a g ało c o raz to w iększych m ocy o b liczen io w y ch. D o d a tk o w y m e fek tem p ro jek to w a n ia ta k d u ż y ch sy ste m ó w b y ł zn aczn y w zro st k o sztó w realizacji i k o lejn y sp a d e k n iezaw o d n o śc i, zw iązan y z o k ablo w an iem o b iek tu. S u m ary czna d łu g o ść k a b li d o p ro w a d z a ją c y c h sy g n ały z o b iek tu i w y p ro w ad z ają cy c h efek ty pracy k o m p u te ra d o o b iek tu zac zęła b y ć lic z o n a w d ziesiątk ach, a n a w et setk ach kilo m etró w. P o d su m u jm y z atem, w p ro w ad z en ie ste ro w n ik a sw o b o d n ie p ro g ram o w a ln eg o zw ięk szy ło zak res w y k o rz y sty w a n ia k o m p u te ra, co o b jaw iło się p rz ez zn aczn e p rzesu n ięcie dolnej g ra n ic y je g o sto so w aln o śc i, ale w n iew ie lk im sto p n iu p rzesu n ęło g ranicę górn ą. C iąg le m ie liśm y d o c z y n ie n ia z sy ste m em scen tralizo w an y m, a to ju ż m o g ło zah am o w ać sto sow anie in fo rm a ty k i w p rz em y śle. P rz y sz ła zatem p o ra na p o szukiw anie z m ian stru k tu raln y ch w p rz e m y sło w y c h, in fo rm a ty cz n y ch sy ste m ach stero w an ia. W su k u rs ty m p o szukiw anio m

8 12 A. K w iecień A naliza przepływ u inform acji w kom puterow ych sieciach przem ysłow ych 13 p rz y szedł ro zw ó j sieci k o m p u te ro w y c h, a p rz ed e w szy stk im w z ro st ich n iezaw o d n o ści. Jest to k o lejn y etap e w o lu cji. S ieci k o m p u te ro w e sp o w o d o w ały p o w sta n ie i law in o w y rozw ój stru k tu r z d ec en tra lizo w an y c h, n a z y w a n y c h ró w n ie ż ro z p ro szo n y m i (ry s. 2 ) MSP2 silnik SMART ACTUATOR STACJA OPERATORSKA i 1 STACJA OPERATORSKA ph y/ SMART SENSOR" MAGISTRALA KOMUNIKACYJNA zawory V SMART SENSOR OBIEKT OBIEKT OBIEKT I F I j j S...i n OBIEKT STACJA OPERATORSKA Rys. 3. System sterowania w ykorzystujący inteligentne m oduły sprzętowoprogram owe Fig. 3. The remote software-hardware m odules in control system Rys. 2. Zdecentralizow ana struktura system u sterowania Fig. 2. The structure o f distributed control system S p e c ja liz acja d o ty cz y re aliz a cji w ą sk ic h zad ań tech n o lo g iczn y ch. R o zw iązan ie to p o z w a la n a ro z b ic ie p ro c e su ste ro w an ia n a w ie le elem en tó w. P rzez to, że k ażd y z elem en tó w realizuje b a rd zo n iew ie le, ściśle o k re ślo n y ch, fu n k cji (b rak zło ż o n y ch pro g ram ó w, W sy ste m a c h ty c h z ad a n ia zo stały p o d z ie lo n e p o m ię d z y p o je d y n c z e k o m p u te ry - ste ro w n ik i sw o b o d n ie p ro g ram o w a ln e. D zięk i te m u zn ik n ą ł cały szereg w ad sy ste m u scentra liz o w a n eg o, a le p o jaw iła się k o n ieczn o ść z a sto so w a n ia sy ste m u k o m u n ik a c ji, w y n ik a ją c a ch o ćb y ze z d aln eg o ste ro w an ia i m o n ito ro w a n ia o b iek tu. R ó w n o le g le z ro z w o jem sy ste m ó w z d ecen tra lizo w an y c h, b a zu jąc y c h n a sieciach k o m p u te ro w y c h i P L C, ro z w ija ją się sy ste m y ty p u L O N (ang. Local Operating Network), b a zu jąc e n a sz y b k ic h sie ciac h lo k aln y c h, a w m ie jsc e P L C sto su jące in te lig en tn e, w y so ce sp e c ja liz o w a n e, m o d u ły sp rz ę to w o -p ro g ra m o w e (ry s. 3) [ 8 1,1 2 9,1 9, 6 6,4 5 ]. w y d łu ż a ją c y c h czas re ak c ji), m o żn a tw o rz y ć b ard zo szybkie sy stem y stero w an ia. A le i tu, tak ja k w sy ste m ac h z d ecen tra lizo w an y c h, b a zu jących n a P L C, w y m a g an y je s t sp raw ny i n iezaw o d n y sy ste m k o m u n ik acy jn y. W sz y stk o to, o c z y m b y ła do tej p o ry m o w a, w p o łąc ze n iu z ro z w o jem sieci k o m p u te ro w y c h, w z ro stem ich n iezaw o d n o ści, sp o w o d o w ało law in o w y ro zw ój tak zw an y ch sy ste m ó w ro z p ro szo n y c h [6, 157]. Ic h sto so w an ie ro zw iązało w iele p ro b lem ó w, ale i tu n a p o ty k a się n a szereg b arier, k tó re z m u szają do szukania ro zw iązań stru k tu raln y ch i o d p o w ie d n ie g o sp o so b u p ro jek to w a n ia in fo rm aty czn y ch sy ste m ó w stero w an ia. P o d staw o w y m ic h p a ram etre m je s t czas reak cji n a zm ian y zachodzące n a o b iek cie. C zas ten je s t w y p a d k o w ą c z a só w re ak c ji p o jed y n c zy c h je g o elem en tó w, n a k tó ry m a w p ły w sp raw n o ść k o m u n ik a c ji i sz y b k o ść w y m ian y in fo rm acji. S zybkość w y m ian y in fo rm acji, m ierzo n a w w a rto ścia ch b e zw z g lęd n y c h, n ie ty lk o p o w in n a b y ć ja k n ajw iększa, ale p o w in n o się z a g w a ra n to w ać je j m in im a ln ą n iep rz ek ra cz a ln ą w arto ść. G w ara n to w an y, zdeterm in o w any

9 14 A. K w iecień A naliza przepływ u inform acji w kom puterow ych sieciach przem ysłow ych 15 w czasie c zas re ak c ji p o je d y n c z e g o e le m en tu sy ste m u ro z p ro szo n e g o d aje b o w ie m p ew n o ść p raw id ło w ej p ra cy c ałeg o sy ste m u. T a k w ię c z d eterm in o w a n y czas reak cji o b o k n iezaw o d n o ści, u m ie jętn o śc i p o d n o sz e n ia się z u p a d k ó w i re k o n fig u ro w a ln o ść to p o d sta w o w e cechy w y ró ż n iające sy ste m y k o m u n ik a c y jn e (sie cio w e ) sto so w an e w p rz em y śle, k tó re n o sz ą n azw ę k o m p u te ro w y c h sieci p rz e m y sło w y c h [122] Cel pracy w trak cie u ru c h a m ia n ia sy ste m u n a o b iek cie, i nie m a ju ż czasu n a k o lejn e, żm u d n e an alizo w anie p rz e p ły w u in fo rm acji. P ro p o n o w an a m e to d a i n arzę d zia in fo rm a ty cz n e, p o w stałe n a jej p o d staw ie, p o z w a la ją n a k o n stru o w a n ie sieci p rz em y sło w y c h o d e te rm in isty cznych p ro to k o łach d o stę p u do m ed iu m. Z atem zak re s je j w y k o rz y sty w a n ia je s t ściśle zw iązan y ze sto so w a n y m i ty p a m i p ro to k o łó w. A u to r n ie zn alazł, co n ie znaczy, że nie is tn ie ją ani p o zycji lite ratu ro w y c h, ani p ro d u k tó w in fo rm a ty cz n y ch, cechują c y ch się p o d o b n y m p o d ejściem do p re zen to w an y c h z ag a d n ie ń i ro z w iązują c y ch sy g n a liz o w a n ą g ru p ę p ro b lem ó w. P o d sta w o w y m, n ajb ard ziej o g ó ln y m, c elem p ra cy je s t o p ra co w a n ie m eto d y p ro je k to w a n ia sy ste m ó w k o m u n ik a c y jn y c h, w y k o rz y sty w a n y ch w ro z p ro szo n y c h sy stem ach c zasu rz e c z y w iste g o i m a ją c y c h zasto so w an ie w p rz em y śle. G łó w n y m c elem m eto d y je s t ta k ie ilo ścio w e o k re śle n ie z ja w isk z ac h o d z ą c y c h n a p o z io m ie sie ci k o m p u te ro w e j, aby m o ż n a b y ło o p ra co w a ć n a rzędzie p ro g ram o w e, u m o żliw iając e s z y b k ą w e ry fik a c ję p ro jek tu sy ste m u k o m u n ik a c y jn e g o i u łatw ia ją ce je g o re k o n fig u ro w a ln o ść n a o b iek c ie, p o d c zas je g o u ru c h am ia n ia. A b y te n cel o sią g n ąć, n ależy : o k reślić ro d z aje p ro to k o łó w, k tó re s ą p rz y d a tn e z p u n k tu w id z en ia sy ste m ó w czasu rz eczy w iste g o, z d efin io w ać m o d el sy ste m u i je g o w ęzła, o k re ślić ilo ścio w o i ja k o ś c io w o z ja w isk a zac h o d zą ce w w ę zła ch sy ste m u, z d efin io w ać g ru p ę w ie lk o ści, n ie sto su ją c ż a d n y c h u p ro sz cz e ń i p rz y b liżeń, i o k reślić ich w p ły w n a w y d o ln o ść sy ste m u k o m u n ik a c y jn e g o, p rzy c zy m lic z b a o k re ślo n y c h p a ra m e tró w p o w in n a p o z w o lić n a ja k n a jw ię k sz e u o g ó ln ien ie. D zięk i te m u b ę d zie m o ż n a a n alizo w a ć lic z n ą g ru p ę ro z w iązań firm o w y ch, ró ż n ią c y c h się m iędzy s o b ą w szczeg ó ła c h, ale z g o d n y c h z p o d sta w o w y m i c ech am i p ro to k o łó w sieci p rz e m y sło w y c h b ra n y c h p o d u w a g ę, p rz ep ro w a d z ić a n a liz ę c z a so w ą p rz e p ły w u in fo rm a cji, a w ty m o k re ślić ilo ścio w o czas trw a n ia c y k lu sieci, sp ra w n o ść i p rz ep u sto w o ść u ż y te c z n ą z ap ro p o n o w a ć sp o só b k la sy fik a c ji p ro to k o łó w k o m u n ik a c y jn y c h u łatw ia ją cy ich w ła śc iw y d o b ó r, o k re ślić in n e źró d ła o p ó ź n ie ń i p o d a ć m eto d y ich e lim in acji. O ry g in a ln o ść m e to d y p o le g a n a ty m, że u m o ż liw ia o n a n ie ty lk o w ła śc iw ie k o n fig u ro w ać sieci, g w a ran tu jąc sp e łn ie n ie w y m a g a ń sy ste m u czasu rz eczy w iste g o, ale ró w n ie ż p o z w ala na d u ż ą e la sty c z n o ść w p ro jek to w a n iu. O p isu ją c b o w ie m ilo ścio w o z ja w isk a zac h o d zą ce w w ę źle sieci, p o z w a la p ro je k ta n to w i n a p a ra m e try z a c ję o d p o w ia d a ją c ą w y m a g a n io m tech n o lo g ii i p ro c e su p rz e m y sło w e g o. P o n a d to, u m o ż liw ia o p ra co w a n ie n a rzę d zia in fo rm a ty cz n eg o, d z ię k i k tó re m u m o ż n a p rz y sp ie szy ć p ro c es p ro je k to w a n ia i p o p ra w iać param etry p racy sieci. M a to sz c zeg ó ln ie zn aczenie w te d y, g d y istn ie je k o n ieczn o ść z m iany istn ie jąceg o p ro jek tu

INSTYTUT GEOGRAFII. D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA 1 :50 000. Wydanie III Poprawione i uzupełnione

INSTYTUT GEOGRAFII. D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA 1 :50 000. Wydanie III Poprawione i uzupełnione P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT GEOGRAFII D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA MAPY HYDROGRAFICZNEJ POLSKI 1 :50 000 Wydanie III Poprawione i uzupełnione

Bardziej szczegółowo

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu 3azeta Jarocińska T Y G 0 V $ m ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 2 (120) IV \ h i ' M Jarocin, 15 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl i AL, sgazety AROCIŃSKIEJ d n iu 16 s ty c z n ia w re s ta u ra c ji *WB o d b

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i 977023929420435 > STRONA 5 STRONA 5 STRONA 13 U k r d ł m i l i o n P o ż e g n n i e O s t t n i REKLAMA Kndydt n Prezydent Bytomi 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 z ł o t y c h z E l e k t r o n i k i e m p o

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ F numer 13 (183) V Jarocin, 1 kwietnia 1994 r. CENA 6000 zl Dziś 32 strony: Świadkowie Jehowy Losy miliardów budżet Jarocina s. 13 Nowy ratusz pierwsza amerykańska

Bardziej szczegółowo

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w?

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w? 977023929430313 R E K L A M A > STRONA 6 Hokeiści wracają do ekstraligi! OFERTA 26 77023 9"2943 BANKÓ.. / Zadzwoń '; asz doradca Ż Y C I E B Y T O M S Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 13

Bardziej szczegółowo

Jarocińska. Szesnaste Prezentacje Teatralne. Dzieci radnymi. W numerze: CO O. Pierwsza Majówka. P r z e d p o d w y ż k ą - d o p e ł n a

Jarocińska. Szesnaste Prezentacje Teatralne. Dzieci radnymi. W numerze: CO O. Pierwsza Majówka. P r z e d p o d w y ż k ą - d o p e ł n a co 0 N CO O Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Herbapol Klęka s.a. 63-040 Nowe Miasto nad W artą tel./fax (0-667) 580-06 W numerze: Radni na półmetku Rolnicza wegetacja Zburzyć amfiteatr? Kolarze w

Bardziej szczegółowo

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs ŻYCZENIA OD LECHA A lo jzy P ietrzyk, otw ierając Z ja zd Śląsko-D ąbrow skiej,,s olidarności", o dczytał list Lecha W ałęsy skierow any do delegatów. O to jeg o obszerne f ra g m en ty:,, Drodzy Przyjaciele

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE"

ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE 977023929420449 > Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę 77023 9"2942 ŻYCIE BYTOM SKIE R E K L A M A studio florystyczne stokrotka ul. matejki 18b, bytom tel. 32/ 386 22 22 www.stokrotka.bytom.pl 4 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji Internetowych

Tworzenie aplikacji Internetowych Wiosenna Szkoła PTI Świnoujście 98 Tworzenie aplikacji Internetowych Organizowana przez POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE Świnoujście 11-15 muja 199S Wiosenna Św inoujście'98 Szkoła PTI Tworzenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Praca nad naprawa skarbu

Praca nad naprawa skarbu Rok I. r/s R e d a k c j a : u l i c a D u n a j e w s k i e g o N r. 5 Telefon Nr. 1310 K o n t o c ze k o w e P. K. O. N r 152670 P r e n u e r a t a ie się c z n a b e z o d n o sze n ia 330 tys. M

Bardziej szczegółowo

20 OOO. Jarocińska FMR JAROCIN '92 WYGRAŁY ZESPOŁY GA-GA - NAGRODA 20 MILIONÓW THE BILL 10 MILIONÓW NAGRODĘ DZIENNIKARZY- DUM-DUM-10 MILIONÓW

20 OOO. Jarocińska FMR JAROCIN '92 WYGRAŁY ZESPOŁY GA-GA - NAGRODA 20 MILIONÓW THE BILL 10 MILIONÓW NAGRODĘ DZIENNIKARZY- DUM-DUM-10 MILIONÓW Jarocińska NUMER 33 (97) 111 11 Jarocin, 8 sierpnia 1992~ 20 OOO W ID Z Ó W 3 6 0 Z E S P O Ł O W 4 2 0 0 N A P O L U N A M I O T O W Y M CENA 2000 zl ROCK AND ROLL UZDRAWIA Dzisiaj jest wreszcie noc tajemnicza,

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI Nr 28. Kraków, dnia 7 Lipca 1912 r. Rcznik II. TYGDNIK MIESZCZAŃSKI Irtik M ieszczański*' RGAN KLUBU na we w szy śtk ;ch agencyach 5ków. [I RĘKDZIELNICZ-MIESZCZAŃSKIEG P R ENUMERATA.T ygdnika M ieszczańskieg'

Bardziej szczegółowo

W ynik k onk urs u na l

W ynik k onk urs u na l num e r 8 2007 W ynik k onk urs u na ogo W ynik k onk urs u na ogo Dragonia M agaz ine. > s tr.50 M e tis s e Środow is k o graficz ne s tw orz one prz e z proje k tin Situ, k tóre ofe ruje innow acyjne

Bardziej szczegółowo

Od października ciemne osiedla Z programem TV na cały tydzień

Od października ciemne osiedla Z programem TV na cały tydzień MYSŁOWICE IMIELIN CHEŁM ŚLĄSKI Tygodnik Lokalny, 27 zł 9 - w rz e ś n ia 2 ro k u n r 6 / 9 7 9 ro k X X w t y m 7 % V A T nr in d e k s u 89 ABY NASZE MIASTO BYŁO LEPSZE Próba szukania pieniędzy w kieszeniach

Bardziej szczegółowo

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M Mr. 218. C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. Rok 4. ' S i o n i e e M c u M CENA PRENUMERATY na poczcie i u agentów 2 i pół złt mies.

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S ZIELEN W M IASTACH. w mieście. Przyjm ując podział in frastru k tu ry na społeczną i techniczną,

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S ZIELEN W M IASTACH. w mieście. Przyjm ując podział in frastru k tu ry na społeczną i techniczną, A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOM ICA 58, 1986 A nna C ielecka* ZIELEN W M IASTACH UWAGI OGOLNE T eren y zieleni stanow ią w ażny elem ent urządzeń k o m u nalnych w mieście.

Bardziej szczegółowo

MONITORING KULTUROWEJ POWIERZCHNI ZIEMI KS ZTA Ł TOWA NIE KRA JOB RA ZU PRZEZ CZŁ OWIEKA OD NA JD A WNIEJS ZY CH CZA S Ó W Henryk Stawicki Stawicki H., 2003: M o n ito rin g k u l tu ro wej o wierzc h

Bardziej szczegółowo

Bariery współczesnej demokracji perspektywa globalna

Bariery współczesnej demokracji perspektywa globalna Chorzowskie Studia Polityczne Nr 5/2012 Bariery współczesnej demokracji perspektywa globalna 24 czerwca 2013 20:52:27 Chorzowskie Studies in Politics No. 5/2012 Barriers to Modern Democracy a Global Perspective

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce, Umowa Żerków - Gasselte * Burm istrz Ż erkow a Janusz pajczyk i zastęp ca burm istrza»jsselte E gbert Seggers podpic i w u b iegły p iątek w.u rzędzie ^ a sta i G m iny w Ż erkow ie Jftiowę o w sp ółpracy

Bardziej szczegółowo

ROK U L I P I E C 1880 NB

ROK U L I P I E C 1880 NB (ag fi URANIA M IE S IĘ C Z N IK P O L S K IE G O T O W A R Z Y S T W A M IŁ O Ś N IK Ó W A S T R O N O M II ROK U L I P I E C 1880 NB 1 ZAKŁAD NARODOWY IM IEN IA O S S O L IŃ SK IC H W Y D A W N IC T

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. Dziś 24 STRONY. D la kogo Herbapol? Ubezpieczenie OC. str. 9-16 JOB nr 2 str.7-8. Starowicz przesunął przyjazd.

Gazeta Jarocińska. Dziś 24 STRONY. D la kogo Herbapol? Ubezpieczenie OC. str. 9-16 JOB nr 2 str.7-8. Starowicz przesunął przyjazd. Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ NUMER 46 (164) IV Jarocin, 19 listopada 1993 r. D la kogo Herbapol? Pracownicy Herbapolu w Klęce domagają się zwiększenia liczby akcji przeznaczonych dla załogi

Bardziej szczegółowo

HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s

HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Przegląd n o w y c h f u n k c j i ( 1 ) HiPath 3 0 0 0 V. 3. 0 n o w e fu n kc j e : Z ac ho w u j e w s z e l ką fu n kc j o n al n o ś ć Hic o m 1 5 0 H V. 1.

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ IM. W. PSTROWSKIEGO

PROGRAM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ IM. W. PSTROWSKIEGO PROGRAM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ IM. W. PSTROWSKIEGO NA ROK AKAD. 1959-1960 GLIWICE 1961 PROGRAM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ IM. W. PSTROWSKIEGO NA ROK AKAD. 1959 1960 GLIWICE 1961 O ddano do w yk. 27-V-61 Ń-12

Bardziej szczegółowo

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m y i m Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EG DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZVSTKIEM. l WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPO L e n d y ti, 28. 4. Teł. wf Noc z poniedziałku na wtorek król Fuad spędził zupełnie

Bardziej szczegółowo

J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$

J?AÄSSLTSaBtSÖ! W 5owff$ CM* num eru 2# g r e n y Nr 81 Częstochowa niedziela, 5 kwietnia poniedziałek, 6 kwietnia 1942 r. R o k I V Dziwna 5esl Erzecia w iosna wojenna, W dalekich m ajakach płonących horyzontów toczy się ku dniom

Bardziej szczegółowo

Powolne rófnice zdań

Powolne rófnice zdań M e d e m. D ZIE N N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W S Z Y S T K I M WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA'SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 8 gr. Rok VI. Środa, 31. marca 1937 r. Nr. 88. Paderewski wraca

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 8, 1981. K azim ierz Zabielski *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 8, 1981. K azim ierz Zabielski * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 8, 1981 K azim ierz Zabielski * WPŁYW INFLA CJI I ZMIAN KURSÓW WALUT W KAPITALIZM IE NA M IĘDZYNARODOW Y OBRÓT GOSPODARCZY 1. GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r P ro to lc ó ly dodatkowo do..r x o jo s t r u Data za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r OA. S i. Qt-)S laicul riuncltff. broii latyvdit ^ }izk p io tt^ jj012^łcc-wijii 4,-Ćł IptZlrrnjJhL rm wlo^o-

Bardziej szczegółowo