Gmina Liniewo Liniewo, ul. Dworcowa 3. Dz.. nr 174 obr. Stary Wiec Gmina Liniewo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Liniewo 83-420 Liniewo, ul. Dworcowa 3. Dz.. nr 174 obr. Stary Wiec Gmina Liniewo"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR 1 NAZWA INWESTYCJI Projekt budowlany Stacji Uzdatniania Wody INWESTOR ADRES INWESTYCJI Gmina Liniewo Liniewo, ul. Dworcowa 3 Dz.. nr 174 obr. Stary Wiec Gmina Liniewo BRANŻA BUDOWLANA FAZA PROJEKT BUDOWLANY Projektował: mgr inż. arch. Jarosław Krause upr. nr W/8/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń mgr inż. Elżbieta Wewiórska w specjalności konstrukcyjnej upr. nr 1957/Gd/85 mgr inż. Arkadiusz Malinowski upr. nr 294/Gd/2002 w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji, urządzeń i sieci: wodociągowych i kanalizacyjnych, wentylacyjnych i gazowych do kierowania i projektowania bez ograniczeń Asystent projektanta: mgr inż. Tomasz Firgon Kościerzyna, marzec 2009 rok

2 Strona 2 z SPIS TREŚCI 1. Spis treści Spis rysunków Branża architektoniczna i sanitarna Spis załączników Spis tabel Część architektoniczno-konstrukcyjna Cel, przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Opis stanu istniejącego Opis do projektu zagospodarowania terenu Opis do branży architektoniczno-budowlanej Budynek Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Zbiorniki retencyjne ZR-1 i ZR-2: fundamenty Zestawienie projektowanych powierzchni budynku stacji uzdatniania wody Ochrona cieplna budynku CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA Określenie zapotrzebowania wody Opis przyjętych rozwiązań i obliczenia Ujęcie wody Parametry studni nr Dobór pompy głębinowej Przewody tłoczne zewnętrzne Obudowa studni nr 1A i Stacja uzdatniania wody Dobór urządzeń technologicznych Stacji Uzdatniania Wody (Q=27 m 3 /h) Rozwiązania konstrukcyjne: Stany przepustnic w zależności od trybu pracy Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Zakres robót Wykaz istniejących obiektów budowlanych Elementy zagospodarowania działki mogące zagrozić bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi Przewidywane zagrożenia w czasie realizacji robót budowlanych Wytyczne instruktażu przed przystąpieniem do prowadzenia robót Środki zapobiegające pojawieniu się sytuacji szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi Środki zapobiegające pojawieniu się sytuacji szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi UWAGI KOŃCOWE...29

3 Strona 3 z SPIS RYSUNKÓW 2.1. Branża architektoniczna i sanitarna 1 Projekt zagospodarowania terenu Arkusz 1 SKALA 1:500 1a Projekt zagospodarowania terenu Arkusz 2 SKALA 1:250 S1 Rzut przyziemia budynku stacji uzdatniania wody SKALA 1:50 S2 Rzut dachu. Lokalizacja wywietrzaków dachowych SKALA 1:100 S3 Elewacja północna, południowa, zachodnia SKALA 1:100 S4 Elewacja wschodnia i przekrój A-A SKALA 1:100 S5 Szczegół pomieszczenia agregatu prądotwórczego SKALA 1:50 S6 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej SKALA1:100 S7 Przekrój przez zbiorniki wody czystej ZR1 i ZR2 i komorę zasuw SKALA 1:50 S8 Schemat technologiczny stacji uzdatniania wody S9 Przekrój studni głębinowej SKALA 1:50 S10 Odstojnik wód popłucznych SKALA 1:50 S11 Wylot betonowy SKALA 1:10 S12 Bezodpływowy zbiornik na ścieki sanitarne SKALA 1:25 S13 Profile sieci kanalizacyjnej SKALA 1:100/250 S14 Schemat węzłów wodociągowych S15 Profile sieci wodociągowej SKALA 1:10 S16 Szczegół wywietrzaka dachowego 3. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Uprawnienia budowlane w branży architektonicznej mgr inż. arch. Jarosław Krause 2. Uprawnienia budowlane w branży sanitarnej mgr inż. Arkadiusz Malinowski 3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRiGN-7331/77/2008 z dnia 29 października 2008 roku r. 4. SPIS TABEL Tabela 1. Ogólne zestawienie powierzchni wraz z zabudową... 5 Tabela 2. Szczegółowe zestawienie powierzchni wraz z zabudową... 5 Tabela 3. Zestawienie projektowanych powierzchni budynku stacji uzdatniania wody... 7 Tabela 4. Parametry techniczne nowego ujęcia wody... 9 Tabela 5. Dobór pompy głębinowej parametry wyjściowe...10 Tabela 6. Dobór pompy głębinowej warunki doboru wysokości podnoszenia pompy...10 Tabela 7. Stany przepustnic w trybie uzdatniania wody...22 Tabela 8. Stany przepustnic w trybie płukania filtra nr 1 - etap 1 - spust wody...23 Tabela 9. Stany przepustnic w trybie płukania filtra nr 1 - etap 2 płukanie powietrzem...23 Tabela 10. Stany przepustnic w trybie płukania filtra nr 1 - etap 3 płukanie wodą...24 Tabela 11. Stany przepustnic w trybie płukania filtra nr 1 - etap 4 spust filtratu...24

4 5. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA 5.1. Cel, przedmiot i zakres opracowania Przedmiotowy projekt budowlany wykonano na podstawie umowy z dnia 5 listopada 2008 roku. Celem opracowania jest zaprojektowanie zamierzenia w zakresie: budynku stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami do uzdatniania wody i dystrybucji wody po uzdatnieniu, nowej dodatkowej studni głębinowej nr 4 wraz z rurociągiem doprowadzającym wodę z projektowanej studni do stacji uzdatniania wody, zbiorników naziemnych do retencjonowania wody zdatnej do picia i odstojników wód popłucznych wraz z rurociągiem odprowadzającym wody popłuczne po sklarowaniu do stawu zlokalizowanego na dz. nr 174 stanowiących własność gminy Liniewo. Zakres opracowania obejmuje: projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny (oddzielna teczka), projekt technologiczny, projekt instalacji sanitarnych, projekt instalacji elektrycznych (oddzielna teczka), projekt instalacji alarmowej i ostrzegawczej (oddzielna teczka) Podstawa opracowania umowa z Inwestorem z dnia 5 listopada 2008 roku, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRiGN-7331/77/2008 z dnia 29 października 2008 roku, mapa do celów projektowych w skali 1: 500 opracowana przez geodetę Zbigniewa Łangowskiego, opracowanie technologii uzdatniania wody z ujęcia we wsi Stary Wiec, gmina Liniewo opracowana przez dr inż. Rafała Bray w 2008 roku, projekt prac geologicznych na wykonanie otworu nr 4 gminnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki 174 w m. Stary Wiec opracowanej przez mgr Karinę Gucia i Tadeusza Mazur w styczniu 2009 roku, dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego ujęcia wody w m. Stary Wiec, dz. nr 174 opracowana przez mgr Jacka Bukowskiego w lutym 2009 roku, wizja terenowa, przepisy Prawa Budowlanego i polskie Normy Opis stanu istniejącego Na podstawie wizji terenowej i opracowanej mapy do celów projektowych przez uprawnionego geodetę można stwierdzić co następuje: ujęcie wody podziemnej z utworów czwartorzędowych składa się z budynku hydroforni i studni nr 1 i 1A na dz. nr 174 i studni nr 2 na dz. nr 175/3, budynek hydroforni i studni głębinowej jest przyłączony do sieci elektroenergetycznej, na terenie ujęcia wody przebiegają sieci wodociągowe w65 i w100, Z ujęcia wody dotychczas zaopatrywane w wodę są następujące miejscowości: Stary Wiec, Głodowo,

5 Strona 5 z 29 Deka, Iłownica, Stefanowo Opis do projektu zagospodarowania terenu Projektowany budynek stacji uzdatniania wody wraz niezbędną infrastrukturą techniczną będzie znajdował się na działce 174. W zakresie obiektów przewiduje się: budowę budynku stacji uzdatniania wody, budowę zbiorników retencyjnych ZR-1 i ZR-2, budowę studni głębinowej z obudową prefabrykowaną okrągłą Ø 2000 z betonu B-40 budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne, budowę osadników wód popłucznych, całkowitą modernizację istniejącej studni nr 1A, konserwację istniejącego stawu jako odbiornika wód popłucznych i wód opadowych, rozbiórkę istniejącego budynku hydroforni, likwidację studni głębinowych nr 1 i nr 2. Tabela 1. Ogólne zestawienie powierzchni wraz z zabudową Powierzchnia zabudowy Powierzchnia całkowita terenu ogrodzonego 176,55 m ,90 m 2 Tabela 2. Szczegółowe zestawienie powierzchni wraz z zabudową Lp. Rodzaj powierzchni Powierzchnia 1. powierzchnia utwardzona kostką brukową 577,00 m 2 2. teren zielony (biologicznie czynny) 676,35 m 2 3. budynek stacji uzdatniania wody 138,25 m 2 4. zbiorniki retencyjne V=50m 3 ZR-1 i ZR-2 (2x23.4m 2 =46.,8m 2 ) 35,30 m 2 RAZEM POWIERZCHNIA CAŁKOWITA TERENU OGRODZONEGO 1.429,90 m 2 W zakresie infrastruktury technicznej stacji uzdatniania wody przewiduje się wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego, kanalizacji deszczowej oraz instalacji obsługującej studnie głębinowe, zbiorniki retencyjne, osadniki wód popłucznych i budynek uzdatniania wody wraz z urządzeniami technicznymi. Projekt obejmuje gospodarkę wodami opadowymi w zakresie: wody powierzchniowe z terenu utwardzonego odprowadzane będą na teren biologicznie czynny. wody powierzchniowe z dachu budynku stacji uzdatniania wody będą odprowadzane poprzez projektowaną sieć kanałów do projektowanych zbiorników wód popłucznych. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej (rozwiązania zostały przedstawione w oddzielnym opracowaniu). Ogrodzenie terenu wykonane będzie wokół stacji uzdatniania wody jako ogrodzenie systemowe typu RAPMET-TOP koloru zielonego z bramami i furtkami. Projekt obejmuje lokalizację bramy wjazdowej oraz dwóch furtek wejściowych na teren wraz z ciągami pieszo-jezdnymi.

6 Strona 6 z 29 Nawierzchnie na terenie działki wykonane będą z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, podbudowie z chudego betonu gr. 20 cm, podbudowie pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm wg PN-S Szczegóły rozwiązań zostały przedstawione w projekcie branży drogowej. Projektuje się również od strony zachodniej schody terenowe z kostki betonowej, w celu umożliwienia swobodnego dojścia do studni nr 1A. Zieleń wysoka w przewadze pozostaje w układzie istniejącym i podlegać będzie działaniom porządkującym i konserwacji. Planuje się założenie trawników w zakresie wyznaczonym projektem planu zagospodarowania oraz krzewów Opis do branży architektoniczno-budowlanej Budynek Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Projektowany obiekt stacji uzdatniania wody ma zwartą formę opartą w rzucie na dwóch przenikających się bryłach. Bryła budynku - cześć wyższa przykryta jest dachem jednospadowym o kącie nachylenia 17, natomiast część niższa - stropodachem o nachyleniu spadku 3% i posiada ściankę ogniową z attyką w formie ściany. Odwodnienie tej części dachu będzie odbywać się za pomocą dwóch odpływów 200mm umieszczonych w ścianie attyki i połączonych rurą spustową ze zlewem. Zaprojektowano fundamenty ławowe poniżej poziomu terenu. Zaprojektowano płyty fundamentowe pod urządzenia. Płyty będą oddzielone od posadzki za pomocą dylatacji. Dylatacje wykonać z tworzywa PVC ustawionego w trakcie betonowania podłoża posadzki. Kanały technologiczne wykonać jako elementy żelbetowe, wylewane na budowie metodą tradycyjną. Przykrycie kanałów kratami pomostowymi gr. 3,5 cm. Kanały należy zabezpieczyć 2x emulsją asfaltową od zewnątrz, a od środka kanału wykonać izolacje w postaci folii w płynie. Posadowienie kanałów 0,7m pod poziomem posadzki budynku. Ściany obiektu zostały zaprojektowane w tradycyjnej technologii murowanej, z pustaków typu Porotherm grubości 24 cm, izolowane termicznie styropianem gr. 10cm. Jako materiał wykończeniowy na zewnątrz zastosowano wyprawę tynkarską w technologii Atlas dla budynku niższego, oraz wykończenie blachą stalową fałdową budynku wyższego. Wewnątrz pomieszczeń technicznych budynku zastosowano wykończenie ścian płytkami ceramicznymi 30x30cm. Okładzinę ceramiczną wykonać na wysokości całej ściany oraz jako wykończenie kanałów technologicznych. Na całej powierzchni posadzki betonowej wykonać okładzinę z terakoty o powierzchni antypoślizgowej R10. Ściany wzmocniono żelbetowymi słupkami i zakończono żelbetowymi wieńcami: w poziomie stropodachu i pod murłatą dachu drewnianego. Żelbetowa płyta stropodachu gr. 15 cm, beton B25, stal A-IIIN. Konstrukcja dachu drewnianego: krokwie 8x18cm w rozstawie ok. 90 cm, oparte na murłacie 12x12 cm kotwionej w wieńcu ścian zewnętrznych. Ogrzewanie budynku projektuje się za pomocą grzejników płytowych elektrycznych. Dla grzejników w pomieszczeniu hydroforni projektuje się zastosowanie centralnego sterowania centralką wraz z czujnikiem pomieszczeniowym temperatury. Dla pozostałych pomieszczeń projektuje się sterowanie grzejnikami przy pomocy indywidualnych czujników temperatury wbudowanych w grzejniki. Wentylację pomieszczeń zaprojektowano jako grawitacyjną z zastosowaniem wywietrzaków dachowych Zbiorniki retencyjne ZR-1 i ZR-2: fundamenty Dane ogólne Dla zbiornika typowego ZRP-1 o pojemności V-50m 3 wody, produkowanego przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KOTŁOREMBUD" Spółka Jawna adres: Bydgoszcz ul. Ołowiana 13 tel fax projektuje się wykonanie fundamentu betonowego. Wykonanie fundamentu:

7 Strona 7 z 29 Zaprojektowano płyty fundamentowe w kształcie koła o średnicy 465 cm, grubość płyty 50cm, z żebrem krawędziowym szerokości 25 cm i wysokości 1,20m, beton B25, stal A-IIIN. Pomiędzy fundamentami komora technologiczna żelbetowa o grubości ścian 25 cm, przykryta płytą grubości 10 cm z włazem 600x600 mm. W ścianie osadzone klamry zejściowe Zestawienie projektowanych powierzchni budynku stacji uzdatniania wody Tabela 3. Zestawienie projektowanych powierzchni budynku stacji uzdatniania wody Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Ochrona cieplna budynku Maksymalne wartości współczynnika K dla części produkcyjnej ściany zewnętrzne t1 > 16 k = 0,30 stropodach t1 > 16 k = 0,30 posadzki na gruncie t > 16 Rmin = 1,50 Ściany zewnętrzne Ri - 0,12 tynk cem.-wap. 2 x 2cm 0,04 = 0,82 0,05 pustaki alfa 24cm 0,24 0,25 = 0,96 płyta styropianowa 10cm k 0,10 0,045 = 2,22 3,35 1 = = 0,29 < k max = 0,30 3,35 Stropodach ocieplony Ri + Re = 0,12 + 0,04 = 0,16 wełna mineralna 20cm 0,20 = 3, 45 0,058 przestrzeń powietrzna 4cm 0,04 = 0, 23 0,17 blacha aluminiowa 0,02 = 0, 03 0,52 1 k = 0,26 3,84 = < k max = 0,30 Powierzchnia [m 2 ] 1.0 Przedsionek terakota 5, Pomieszczenie socjalne terakota 25, WC personelu terakota 5, Hala technologiczna terakota 68, Pomieszczenie agregatu terakota 10,25 Powierzchnia użytkowa 116,10 Powierzchnia zabudowy 138,25

8 Strona 8 z 29 Strop żelbetowy Ri + Re = 0,12 + 0,04 = 0,16 płyta styropianowa 15 cm 0,15 = 3, 33 0,045 płyta żelbetowa 12 cm 0,12 = 0, 07 1,70 tynk cem.-wap. 2 cm 0,02 = 0, 02 0,82 1 k = 0,28 3,58 = < k max = Posadzka na gruncie 0,06 terakota + posadzka betonowa 6cm = 0, 04 1,70 0,08 płyta styropianowa 8cm = 1, 77 0,045 0,02 szlichta cementowa 2cm = 0, 01 1,20 0,01 izolacja 2 x folia na lepiku = 0, 06 0,18 0,10 podłoże betonowe 10cm = 0, 06 1,70 R = 1,94 > Rmi 0,30

9 6. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 6.1. Określenie zapotrzebowania wody Zapotrzebowanie wody dla całego wodociągu zgodnie z danymi uzyskanymi od Inwestora wynosi: Qh max = 30 m 3 /h, qmax = 8,3 l /s dla Nh=2,0 Na taką wielkość dobrano układ pomp II 0. Przepływ dobowy maksymalny dla wodociągu grupowego wynosi: Qd_max = 300 m 3 /d przy Nd = 1,4 Przepływ dobowy średni dla wodociągu grupowego wynosi: Qd_śr = 300 m 3 /d /1,4 = 215 m 3 /d Przepływ godzinowy średni dla wodociągu grupowego wynosi: Qh_śr = 215 m 3 /d /20 = 10,8 m 3 /h Założono, że czas pracy pomp głębinowych I 0 w ciągu doby wyniesie 8 godzin. Stąd wydatek pomp I 0 przyjęto: Qh_I o = 215 m 3 /d /12 = 26,88 m 3 /h Zaprojektowano układ pomp I 0 na wydatek 27 m 3 /h. Konieczną retencję w zbiorniku wyrównawczym obliczono (praca pomp głębinowych 8 godzin/dobę): Przyjęto dwa zbiorniki o pojemności 50m 3 każdy Opis przyjętych rozwiązań i obliczenia Ujęcie wody Vret = 300m 3 /d (27m 3 /hx8) = = 84 m 3 /d Istniejące ujęcie wody na terenie dz. nr 174 w m. Stary Wiec składa się z dwóch studni głębinowych: studni nr 1 i 1A ora ze studni nr 2 zlokalizowanej na dz. nr 175/3. Zamierzeniem Inwestora jest przeprowadzenie procedury zmierzającej do likwidacji studni nr 1 i 2 oraz przeprowadzenie generalnego remontu studni nr 1A oraz wykonanie dodatkowej studni nr 4. W tym celu w styczniu 2009 roku został opracowany projekt prac geologicznych na wykonanie otworu nr 4 na terenie ujęcia (woda będzie pobierana z tej samej warstwy wodonośnej z utworów czwartorzędowych). W związku z powyższym ujmowana woda wymagać będzie również uzdatniania na projektowanych urządzeniach uzdatniania wody. Woda podziemna z ujęcia wody we wsi Stary Wiec gmina Liniewo, charakteryzuje się stosunkowo dobrą jakością a przekroczenia wartości dopuszczalnych dotyczą jedynie dwóch składników: żelaza i manganu. Wszystkie pozostałe parametry jakości wody, w tym również mikrobiologiczne, spełniają wymogi dla wód przeznaczonych do spozycia Parametry studni nr 4 Parametry hydrauliczne studni nr 4 zostaną szczegółowo określone w dokumentacji hydrogeologicznej sporządzonej przez uprawnionego geologa po wykonaniu otworu wiertniczego i po przeprowadzeniu próbnego pompowania. Na podstawie istniejącego otworu można określić, że parametry nowego ujęcia będą następujące: Tabela 4. Parametry techniczne nowego ujęcia wody Parametr ujęcia Wielkość wydajność Q (m 3 /h) 41,49

10 Strona 10 z 29 depresja S (m) 2,8 głębokość całkowita otworu (m) 60 średnica rur PCV SBF-K (mm) Dobór pompy głębinowej Parametry wyjściowe Tabela 5. Dobór pompy głębinowej parametry wyjściowe Parametr Wielkość głębokość zalegania statycznego zwierciadła wody (m ppt.) 14 depresja S (m) przy Q ekspl. uj. 2,8 rezerwa na ewentualne obniżenie się zwierciadła wody (m) 2 minimalna głębokość zamontowania sita wlotowego pompy (m ppt.) 10,8 projektowana głębokość zamontowania sita wlotowego pompy (m ppt.) 12,0 Tabela 6. Dobór pompy głębinowej warunki doboru wysokości podnoszenia pompy Wysokość podnoszenia pompy: różnica rzędnych między rzędną zwierciadła wody w studni głębinowej a maksymalnym poziomem wody w zbiorniku retencyjnym wartość ciśnienia na wlocie do zbiornika wody czystej strata ciśnienia na złożu filtracyjnym strata ciśnienia na przewodzie tłocznym strata ciśnienia w instalacji i przewodzie tłocznym do zbiornika 12,0 m SW 0,5 m SW 5,0 m SW 3,0 m SW 1,0 m SW RAZEM 16,5 M SW Zaprojektowano pompę Grundfos SP MS402 o mocy silnika 2,2 kw, U=380V, silnik pompy zabezpieczony jednostką elektroniczną MP204 Niniejszy dobór dotyczy również istniejącej studni głębinowej nr 1A Przewody tłoczne zewnętrzne Od studni nr 1A (istniejącej) i studni nr 4 (projektowanej) do budynku SUW projektuje się przewody ciśnieniowe tłoczne wykonane z rur PE DN110 PN10. Z budynku SUW do zbiorników retencyjnych projektuje się przewody ciśnieniowe tłoczne wykonane z rur PE DN110 PN10. Ze zbiorników retencyjnych do budynku SUW projektuje się przewody ciśnieniowe wykonane z rur PE DN200 PN10. Z budynku SUW do sieci wodociągowej projektuje się przewody ciśnieniowe wykonane z rur PE DN160 PN Obudowa studni nr 1A i 4 Projektuje się obudowę studni głębinowej z prefabrykatów żelbetowych (np. firmy Ekol-Unicon sp. z o.o., ul. Równa 2, Gdańsk) z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 zgodnie z normą DIN 4034, spełniającej również wymagania normy PN-B Elementy studzienki należy łączyć na uszczelki gumowe umieszczone w gnieździe pomiędzy elementami. Do montażu uszczelki należy użyć smarów poślizgowych, którymi pokrywa się zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrznej powierzchni zamka górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę. W obudowie studni należy zamontować: wodomierz śrubowy MK-NKO 80mm produkcji POWOGAZ,

11 Strona 11 z 29 króciec dwukołnierzowy żeliwny FF 80mm L=400mm, kolano dwukołnierzowe żeliwne 80mm, zawór przeciwpowrotny klapowy 80mm, przepustnicę wodociągową międzykołnierzową 80mm, skrzynkę hermetyczną elektryczną, rurę stalową nierdzewną 80mm. Wszystkie elementy znajdujące się w studni nr 1A należy zdemontować łącznie z obudową studni z kręgów betonowych, zestawem pompowym i pompą głębinową i wykonać jako nowe, tak jak dla studni nr Stacja uzdatniania wody Urządzenia układu technologicznego dobrano na podstawie danych określonych w 6.1. Zakładają one przekroczenia dopuszczalnych zawartości w wodzie surowej następujących wskaźników: mangan - 0,06 do 0,07 mg Mn/l żelazo - 0,30 do 0,40 mg Fe/l Pozostałe wskaźniki nie przekraczają wartości dopuszczalnych. Projektuje się zastosowanie następującego układu technologicznego: aeracja napowietrzanie wody w aeratorze ciśnieniowym o czasie przetrzymania minimum 120 sekund, ilość powietrza 3-5% ilości wody filtracja jednostopniowa odżelazienie i odmanganianie na złożu kwarcowym i katalitycznym, z prędkością filtracji vf<8,0 m/h retencja wody w zbiorniku retencyjnym pompownia II stopnia pompowanie wody do sieci wodociągowej Dobór urządzeń technologicznych Stacji Uzdatniania Wody (Q=27 m 3 /h) a. Zestaw aeracji Z uwagi na skład wody surowej przyjęto ciśnieniowy system napowietrzania wody w aeratorze ze złożem z pierścieniami Raschiga oraz wymuszonym przepływem powietrza. Dla natężenia przepływu Q =27 m 3 /h oraz zalecanego czasu kontaktu tzal>120 s. wymagana objętość mieszania wyniesie:. = [27 / 3600]*120 0, 9 3 [ ] V = Q * t zal = m Przyjęto 1 zestaw aeracji AIC 800 o średnicy Dn= 800 mm. i objętości mieszania V=1,05 m 3 produkcji INSTALcompact. Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie: V 1,05 t = = = 140 [ s] 120 Q 27 / 3600 Zalecana ilość powietrza doprowadzanego do aeratora wynosi 10% natężenia przepływu wody tj. 10%*27 = 2,7 m 3 /h. Dobrano sprężarkę bezolejową LF 2-10 ze zbiornikiem 250l Q1=11,16 m 3 /h p = 1,0 MPa [ s]

12 Strona 12 z 29 P= 1,5 kw Przyjęto kompletny zestawy aeracji AIC 800 prod. INSTALcompact wraz ze sprężarką. Orurowanie zestawu wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi (1.4301) zgodnie z PN-EN , przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej. Zestaw aeracji posiada system rozprowadzania powietrza wielo ramienny wykonany ze stali nierdzewnej oraz wypełniony jest pierścieniami Raschiga o powierzchni czynnej 185m 2 /m 3 w ilości co najmniej połowy objętości zestawu aeracji. Zestaw aeracji posiada atest PZH nr HK/W/0197/01/2006. b. Filtracja Dla natężenia przepływu wody Q=27 m 3 /h oraz zalecanej prędkości filtracji vf <8 m/h wymagana powierzchnia filtracji wyniesie: Dobrano 3 zestawy filtracyjne FIC/102/5125//N. Powierzchnia 1 filtra wynosi 1,13 m 2. Całkowita powierzchnia filtracji: Ff = 3*1,13 =3,39 m 2 > Ff wym= 3,37 m 2 Rzeczywista prędkość filtracji wyniesie: Q F = = 27 = 3,37 [ m 2 ] v 8 Q 27 v = = = 7,96 [ m / s] F 3,39 Granulacja złoża filtracyjnego (licząc od dołu): złoże kwarcowe o granulacji 8-16 mm - objętość dennicy filtra złoże kwarcowe o granulacji 4-8 mm 10 cm. złoże kwarcowe o granulacji 2-4 mm 10 cm. złoże kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm 100 cm złoże kwarcowe zaszczepione 0,8-1,4 mm 30 cm Każdy zestaw filtracyjny składa się z następujących elementów: Filtra ciśnieniowego w wykonaniu specjalnym wg dokumentacji INSTALcompact, Dn=1200 mm, Hwalczaka=1600 mm Odpowietrznika, typ 1.12G ¾, Złoża filtracyjnego 6 przepustnic z napędami pneumatycznymi, Orurowania rur i kształtek ze stali nierdzewnej Drenaż rurowy ze stali nierdzewnej z szczelinami o wielkości poniżej 0,65 mm, Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami Niezbędnych przewodów elastycznych Spustu

13 Strona 13 z 29 Przyjęto zestawy filtracyjne FIC/102/5125 prod. INSTALcompact. Orurowanie zestawu wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi (1.4301) zgodnie z PN-EN , przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z siłownikami pneumatycznymi, zaworkami sterującymi, zaworkami tłumiącymi. Zestawy filtracyjne posiadają atest PZH nr HK/W/0197/02/2006. Technologia montażu zestawów technologicznych Prefabrykację orurowania zestawów filtracyjnych, aeratora, dmuchawy i zestawu pompowego należy realizować w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej. Całkowity montaż zestawów układu technologicznego i rurociągów spinających wraz z próbą szczelności odbywa się przed wysyłką urządzeń na obiekt. Na obiekt dostarczane jest kompletne urządzenie po pomyślnym przejściu prób. Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek ze stali odpornej na korozję gatunku X5CrNi (1.4301) zgodnie z PN-EN Dla zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych (eliminacja osadzania się zanieczyszczeń w miejscu rozgałęzienia) i stabilnego przepływu medium przy wykonywaniu rozgałęzień rur należy zastosować technologię wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej. Połączenia realizować za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozję dla przemysłu spożywczego, zapewniających: dobrą ochronę lica i grani spoiny ze względu na zamkniętą budowę głowicy spawalniczej, powtarzalność parametrów spawania, minimalną ilość niezgodności spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakości spoin przez wydruk parametrów spawania. Zalety spawania za pomocą głowic orbitalnych Spawanie orbitalne, jest zmechanizowanym sposobem spawania metodą TIG. W metodzie spawania orbitalnego, palnik zainstalowany jest na sztywno z obrotową częścią głowicy spawalniczej. Głowica po założeniu na spawane odcinki rur pozostaje nieruchoma, a palnik dokonuje obrotu, wykonując połączenie spawane. Głowice zamknięte odznaczają się bardzo dobrą ochroną wykonywanej spoiny przed dostępem powietrza, dzięki czemu spoiny noszą mniejsze ślady utlenienia. Spoiny wykonywane metodą orbitalną, cechuje bardzo wysoka jakość oraz bardzo mały współczynnik braków. - Wszystkie spoiny na rurociągach wykonane metodą TIG lub za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego lub za pomocą automatu sterowanego numerycznie, odpowiednia jakość spoin orbitalnych potwierdzana jest wydrukiem parametrów spawania - Wszystkie połączenia spawane poddane są procesowi trawienia, który zapewnia wysoką trwałość urządzenia - Wszystkie elementy rurociągów poddawane są próbie ciśnieniowej przekraczającej 2,5 krotność ciśnienia w punkcie pracy - Wszystkie połączenia kołnierzowe zostaną wykonane poprzez łączenie kołnierza wywijanego z rurą przy pomocy spoiny doczołowej. Na kołnierzu wywijanym zostanie zamontowany kołnierz luźny. Takie rozwiązanie zapewni odpowiednią łatwość montażu i demontażu oraz ograniczy powstawanie naprężeń przenoszonych na instalację, co zmniejszy ryzyko wystąpienia korozji naprężeniowej. c. Regeneracja filtra Przyjęto system regeneracji filtra powietrzno wodny. Proces regeneracji filtra odbywać się będzie w następujących etapach: I -etap płukanie powietrzem z intensywnością q = 20 l/s*m 2 tj. z wydajnością Q = 81 m 3 /h przez 5 minut. II -etap płukanie wodą intensywnością q = 15 l/s*m 2 tj. z wydajnością Q = 61 m 3 /h przez tpł.w = 7 minut.

14 Strona 14 z 29 W celu płukania filtra powietrzem dobrano zestaw dmuchawy: DIC-74H, Zestaw dmuchawy składa się z następujących elementów: Dmuchawy, Q= 81 m 3 /h, pdm = 4,2 m, P=3,0 kw Zaworu bezpieczeństwa 2BX H Łącznika amortyzacyjnego ZKB, DN 50 Zaworu zwrotnego typ. 402, DN 50 Przepustnicy odcinającej DN 50 W celu płukania filtra wodą dobrano pompę płuczną: TP /2/4,0kW o parametrach: Qpł.=65 m 3 /h Hpł.=16 mh2o P= 4,0 kw UWAGA: pompa płuczna zamontowana będzie na jednej ramie zestawu hydroforowego pomp II stopnia. ILOŚĆ WODY ODPROWADZANA DO ODSTOJNIKA Z PŁUKANIA 1 FILTRA: ilość wody potrzebna do płukania filtrów wodą: Vpł=Qpł*tpł.w=(65/60)*7= 7,58 m 3 gdzie: Qpł wydajność pompy płucznej tpł.w - czas płukania filtra wodą ilość wody ze spustu pierwszego filtratu: V1f=Q1*t1f gdzie: Q1 natężenie przepływu przez 1 filtr = 27/3= 9,0 m 3 /h t1 - czas spustu 1 filtratu = 5 minut V1f=Q1*t1f = (9,0/60)*5=0,75 m 3 Wymagana objętość odstojnika wód popłucznych: Z uwagi na częstotliwość płukania filtrów przyjmuje się, że odstojnik posiadać będzie objętość pozwalającą na dopływ wody z 1 płukania. Objętość ta wyniesie: Vodst=Vpł.+V1f=7,58+0,75=8,33 m 3 Projektuje się zastosowanie odstojnika o objętości V=15 m 3. Odstojnik należy wykonać z prefabrykatów żelbetowych (np. firmy Ekol-Unicon sp. z o.o., ul. Równa 2, Gdańsk) z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 zgodnie z normą DIN 4034, spełniającej również wymagania normy PN-B Elementy studzienki należy łączyć na uszczelki

15 Strona 15 z 29 gumowe umieszczone w gnieździe pomiędzy elementami. Do montażu uszczelki należy użyć smarów poślizgowych, którymi pokrywa się zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrznej powierzchni zamka górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę. W odstojniku należy zamontować: kolektory między obiektowe z rur PCV DN 160 i Dn 63, klamry złazowe, pompę zatapialną Grundfos AP , sondę hydrostatyczną SG25S firmy Aplisens, pokrywy żeliwne typu lekkiego φ 600mm. d. Pompownia główna zestaw hydroforowy pomp II stopnia Zestaw hydroforowy wyposażony będzie w wysokosprawne pompy ICV oraz pompę płuczną TP produkcji Grundfos. Wstępnie proponuje się zastosowanie zestawu hydroforowego: ZH-ICL/M /2,2kW +TP /2/4,0kW (układ wyposażono w pompę rezerwową) Założone parametry pracy zestawu: Sekcja gospodarcza: Q= 30 m 3 /h wydajność zestawu bez pompy rezerwowej H= 50 mh2o wysokość podnoszenia Sekcja płuczna: Q=65 m 3 /h wydajność H=16 mh2o wysokość podnoszenia Orurowanie zestawu oraz ramę wsporczą wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi (1.4301) zgodnie z PN-EN Zestaw hydroforowy posiadają atest PZH nr HK/W/0134/01/ Rozwiązania konstrukcyjne: o wszystkie spoiny wykonać w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spoiny należy udokumentować wydrukiem parametrów spawania, o kolektory z króćcami przyłączeniowymi, kołnierze wywijane, wykonać ze stali kwasoodpornej wg PN-EN , o w celu zmniejszenia oporów przepływu odgałęzienia kolektorów wykonać metodą kształtowania szyjek, o armatura zwrotna zastosować zawory zwrotne, o armatura odcinająca- zawory kulowe, a dla pomp o przyłączu większym niż DN 50 przepustnice, o wszystkie elementy pomp pionowych mające kontakt z wodą wykonać ze stali nierdzewnej o na kolektorach zamontować kołnierze luźne w wykonaniu na ciśnienie nominalne PN10 umożliwiające łatwy montaż instalacji przyłączeniowej z obu stron kolektora, o na kolektorze tłocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej wg PE-EN , zamontować zbiorniki przeponowe o pojemności 25 dm 3 w odpowiedniej ilości stosownie do wydajności układu hydroforowego,

16 Strona 16 z 29 o kolektor ssawnym wykonać ze stali kwasoodpornej wg PE-EN , zamontować wibracyjny czujnik obecności wody, o kolektor tłoczny wykonać ze stali kwasoodpornej wg PE-EN , i zamontować powyżej kolektora ssawnego, o prędkość przepływu medium w kolektorze ssawnym jest < 1,0 m/s o konstrukcję wsporcza zestawu hydroforowego wykonać ze stali kwasoodpornej wg PN-EN , o pompę płuczną zamontować na jednej ramie zestawu hydroforowego pomp II stopnia Sterownik mikroprocesorowy sterowanie pracą zestawu hydroforowego. Pracą sekcji gospodarczej sterować będzie sterownik IC 2001 produkcji INSTALcompact. Sterownik IC 2001 musi spełniać następujące funkcje: - utrzymywać zadaną wartość ciśnienia (przedziału ciśnień) w kolektorze tłocznym zestawu przez odpowiednie załączanie pomp w zależności od poboru wody - pozwalać na podłączenie przetworników różnorodnych wielkości fizycznych, co umożliwia regulację na podstawie takich parametrów, jak przepływ, poziom, temperatura itp. - umożliwiać włączanie/wyłączanie pomp w takiej kolejności, że włączana/wyłączana jest zawsze ta pompa, dla której czas postoju/pracy jest najdłuższy. Taki sposób sterowania powoduje wydłużenie cykli pracy pomp oraz równomierne ich zużywanie (łącznie z pompą rezerwową); - uniemożliwić jednoczesne włączenie więcej niż jednej pompy, przesuwając w czasie rozruchy poszczególnych pomp; - blokować możliwość natychmiastowego włączenia/wyłączenia pompy po wyłączeniu/włączeniu poprzedniej, przez co uniemożliwia się pulsacyjną pracę urządzenia w przypadku gwałtownych zmian poboru wody; - pozwalać na ograniczenie (np. ze względów energetycznych) maksymalnej liczby pomp pracujących jednocześnie; - zabezpieczać zestaw przed suchobiegiem, wyłączając kolejno poszczególne pompy zestawu przy spadku ciśnienia na ssaniu poniżej wartości zadanej (dla zestawów z bezpośrednim podłączeniem do wodociągu) lub w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku obniży się poniżej wartości zadanej; - włączać zestaw, gdy poziom wody w zbiorniku osiągnie wartość zadaną, - wyłączać pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia w kolektorze tłocznym; - umożliwiać wyłączenie pomp pomocniczych w przypadku, gdy różnica ciśnień w kolektorze tłocznym i ssawnym przekracza ich maksymalną wysokość podnoszenia (co zabezpiecza je przed pracą z zerową wydajnością); - pozwalać na zablokowanie pracy pomp po przekroczeniu zaprogramowanego czasu pracy (np. w celu uniknięcia niekontrolowanego wypływu wody z uszkodzonej instalacji); - układ wyposażyć w przetwornicę wędrującą - w czasie małych poborów wody (gdy pracuje jedna pompa) umożliwiać przełączanie pomp, zapewniając ich optymalne wykorzystanie; - pozwalać na wyłączenie jednej pompy, gdy przez zaprogramowany czas nie zmieniła się liczba pracujących pomp, a ciśnienie tłoczenia znajduje się pomiędzy zadaną wartością minimalną i maksymalną; - umożliwiać dopasowanie układu do charakterystyki rurociągu tłocznego poprzez dyskretne zmiany ciśnienia, w zależności od liczby włączonych pomp;

17 Strona 17 z 29 - w przypadku dodatkowego wyposażenia w przepływomierz z nadajnikiem umożliwiać dopasowanie układu do charakterystyki rurociągu poprzez uzależnienie ciśnienia na wyjściu z pompowni od przepływu; - umożliwiać automatyczną zmianę parametrów pracy zestawu w zadanych przedziałach czasowych (porach doby); - umożliwiać odczyt aktualnych parametrów eksploatacyjnych systemu pompowego (ciśnienie, temperatura, przepływ, pobór mocy itp.); - umożliwiać odczyt podstawowych nastaw sterownika oraz ostatnich 20 komunikatów zapamiętanych przez sterownik bez konieczności wykorzystania dodatkowego sprzętu; - umożliwiać współpracę z zewnętrznym komputerem, co pozwala na pełną wizualizację procesu sterowania, monitorowanie oraz zmianę parametrów pracy urządzenia z zewnątrz. Komunikacja komputera ze sterownikiem w wersji standardowej odbywa się poprzez połączenie kablowe (wyjście RS 485) z wykorzystaniem protokołu MODBUS RTU, - w stanach awaryjnych powiadamiać użytkownika o nieprawidłowościach poprzez automatyczne nawiązanie łączności modemowej z centrum operatorskim, poprzez wysłanie wiadomości SMS. W przypadku awarii przetwornicy częstotliwości, sterownik automatycznie powinien przejść w tryb pracy progowo czasowej. Zastosowanie przetwornicy częstotliwości daje dodatkowo możliwość łagodnego rozruchu agregatu pompowego, co przyczynia się do zmniejszenia uderzeń hydraulicznych i elektrycznych w układzie. e. Dozownik podchlorynu sodu: Dane do doboru chloratora: Q=27 m 3 /h natężenie przepływu wody D=0,3 g/m 3 wymagana dawka chloru c=3% - stężenie dawkowanego podchlorynu sodu Zapotrzebowanie podchlorynu sodu na 1 m 3 wody: D1NaOCl=D/c=0,3/0,03=10 gnaocl/m 3 Godzinowe zapotrzebowanie podchlorynu sodu: DNaOCl=Q* D1NaOCl=27*10=270 gnaocl/h Zakładając, że 1g NaOCl=1 ml NaOCl oraz że, częstotliwość skoku pompki membranowej wynosi 100 impulsów na minutę tj imp./h otrzymujemy: DNaOCl= (270 ml NaOCl/h)/(6000 imp./h)=0,04ml./imp Z wykresów doboru firmy Jesco dobrano zestaw dozujący MAGDOS DX sterowany elektronicznie z wodomierza z nadajnikiem impulsów. W skład zestawu wchodzą: - pompka Magdos DX - podstawka pod pompkę - mieszadło typu ubijak - zestaw czerpalny giętki SA 4/6 - czujnik poziomu NB/ABS - zawór dozujący IR 6/12 - wąż dozujący 10 mb - zbiornik dozowniczy 100 l

18 Strona 18 z 29 f. Wodomierze Do pomiaru natężenia przepływu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem uzdatniania przyjęto wodomierze z nadajnikiem impulsów: - woda surowa: MWN 65 NKO, DN 65, - woda płuczna: MWN 100 NKO, DN 100, - woda uzdatniona na zbiornik retencyjny: MWN 65 NKO, DN 65, - woda uzdatniona na sieć wodociągową: FLOMAG FM20 DN125, - studnia nr 1A: MP 80-NKO DN80, - studnia nr 4: MP 80-NKO DN80. Wszystkie wodomierze należy podłączyć do rozdzielni technologicznej, w której należy umożliwić odczyt stanu wodomierzy z panelu operatorskiego. g. Przepustnice W celu zamknięcia lub otwarcia przepływu wody do urządzeń technologicznych zastosować przepustnice odcinające z dyskiem ze stali nierdzewnej z siłownikami pneumatycznymi dostawa INSTALcompact w ramach poszczególnych zestawów technologicznych. h. Odpowietrzniki W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej zastosowano wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewnej firmy MANKENBERG dostawa w ramach zestawu filtracyjnego. i. Rozdzielnia pneumatyczna Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji i zasilania siłowników. W jej skład wchodzą: - filtr powietrza - filtro-reduktor - filtr mgły olejowej - zawór dławiąco-zwrotny - zawór elektromagnetyczny - zawór odcinający - reduktor - manometry - rotametr - czujnik ciśnienia powietrza zasilającego siłowniki Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone są w przeszklonej szafie o wymiarach 800x600x200 mm. Producent - INSTALcompact sp. z o.o. j. Osuszacz powietrza W celu zminimalizowania skutków procesu wykraplania się pary wodnej na zbiornikach i rurociągach stalowych zastosowano osuszacz powietrza kondensacyjny QDB 200 o wydajności Q=750 m 3 /h i max mocy 1,0 kw dostawca INSTALcompact sp. z o.o. k. Rurociągi technologiczne Rurociąg Natężenie przepływu Średnica nominalna Średnica rzeczywista Prędkość przepływu

19 Strona 19 z 29 wewnętrzna [m 3 /h] [mm] [mm] [m/s] Rurociąg wody surowej od wejścia do stacji do zestawu aeracji ,9 1,32 Rurociąg wody napowietrzonej od zestawu aeracji do zestawów filtracyjnych ,9 1,32 Rurociąg wody uzdatnionej od zestawów filtracyjnych do zbiornika retencyjnego ,9 1,32 Rurociąg wody uzdatnionej od zbiornika retencyjnego do zestawu pomp II stopnia ,3 0,34 Rurociąg wody uzdatnionej od zestawu pomp II stopnia do sieci wodociągowej ,3 0,53 Rurociąg wody płucznej ,7 1,28 UWAGA: Wszystkie rurociągi technologiczne wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi (1.4301) zgodnie z PN-EN Odcinki montażowe (przyłączenie króćca wody surowej, króćca wody na zbiornik, króćca ssawnego i tłocznego zestawu hydroforowego) wykonać z ze stali nierdzewnej X5CrNi (1.4301) zgodnie z PN-EN l. Rozdzielnia technologiczna Rozdzielnica Technologiczna jest rozdzielnią zawierającą urządzenia pośrednie dla elementów elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni Energetycznej napięciem 3x380V kablem pięciożyłowym. Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie pompami głębinowymi, pompą płuczną, przepustnicami, elektrozaworami, dmuchawą. Znajdują się w niej również zabezpieczenia zwarciowe, różnicowo-prądowe i zabezpieczenia termiczne dla sterowanych urządzeń. Jest ona także miejscem przyłączenia wszelkich elementów pomiarowo - kontrolnych takich jak czujnik poziomu wody w studni głębinowej nr 1A i 4 oraz jedno miejsce wolne na wodomierz z studni głębinowej wykonanej w perspektywie, sygnalizatorów poziomu w zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej ZR-1 i ZR-2, wodomierzy: ze studni nr 1A i 4, wodomierza wody surowej, wodomierza wód płucznej, wodomierza wody na zbiornik retencyjny, wodomierza wody na sieć wodociągową oraz prądowych przetworników ciśnienia. Na drzwiach rozdzielni zamontować panel dotykowy, dzięki któremu można sterować pracą całej Stacji z wyłączeniem Zestawu Hydroforowego i agregatu sprężarkowego, które posiadają własne regulatory. Włączanie odpowiednich urządzeń następuje poprzez aparaturę łączeniową produkcji Moeller (kompaktowe wyłączniki silnikowe PKZM0, styczniki DILM) oraz przekaźniki R2M. Na szafie rozdzielni umieszczony jest kolorowy panel dotykowy 5,4 wraz z wykonanym HMI. Sterownik mikroprocesorowy. Swobodnie programowalny sterownik typu ICSW służy do sterowania pracą urządzeń stosowanych na Stacjach Uzdatniania Wody. Dzięki zastosowaniu pamięci typu Flash możliwe jest wykonywanie

20 Strona 20 z 29 różnych funkcji sterujących zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. Posiada on wejścia pomiarowe pozwalające na podłączenie różnych urządzeń pomiarowych takich jak ciśnieniomierze i przepływomierze co przy odpowiednim oprogramowaniu umożliwia realizację rozmaitych funkcji dodatkowych (pomiary i rejestracja ciśnień, przepływów, sygnalizacja przekroczeń i stanów awaryjnych itp.). Parametry techniczne sterownika: Procesor CPU AMD188ES Maksymalna częstotliwość 40 MHz - Pamięć o Pamięć systemowa Maksymalna wielkość pamięci 128 KB On Board 128 KB o Pamięć nieulotna Maksymalna wielkość pamięci 2 KB On Board 2 KB Type EEPROM o Dysk pamięci On Board 256 KB Maksymalna wielkość pamięci 256 KB Typ Flash o Interface lokalny Magistrala lokalna RS485 do 8 modułów I/O o Interface szeregowy Typ RS232,RS485,RS232/RS485 Maksymalna prędkość transmisji Bit/sec o o Napięcie zasilania V Wymagana moc 3 W o MTBF h ( średni czas pomiędzy awariami ) o Temperatura pracy C 1. Wilgotność % 2. Temperatura przechowywania C Certyfikaty Certifications GOST Certificate (Russia) ROSS TW.AIO64.B03757 Pattern Approval Certificate of Measuring Instruments TW.C Sterownik posiada dodatkowo 4 przyciski oraz 5 pozycyjny wyświetlacz numeryczny, któremu można przypisać dowolne działanie. Sterownik można rozbudować nie tylko standardowymi modułami I/O ale także: modułami licznikowymi ( jeden moduł zawiera 8 liczników impulsów ) modułami pamięci Flash ( sterownik obsługuje karty MMC do 128 M ma możliwość tworzenia na karcie plików, a następnie zapisywania w nich np. parametrów pracy. Karty można odczytać przy pomocy komputera wyposażonego w gniazdo kart MMC ) moduł portu drukarki moduły rozszerzeń portów sterownik wersji rozszerzonej powinien mieć możliwość

W NOWEM 62, gm. KROŚNIEWICE

W NOWEM 62, gm. KROŚNIEWICE Załącznik nr 8 do SIWZ KONCEPCJA MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY W NOWEM 62, gm. KROŚNIEWICE I. STACJA UZDATNIANIA WODY W NOWEM 62, GM. KROŚNIEWICE Zapotrzebowanie na wodę (na podstawie danych uzyskanych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Podstawa pracowania... 2 2. Przedmiot i zakres inwestycji... 2 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 2 4. Przydatność gruntu dla celów budowlanych...

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie

1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie SPIS TREŚCI Część opisowa Część graficzna PZT Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach projekt zagospodarowania terenu. 1 : 500 CZĘŚĆ OPISOWA do projektu zagospodarowania terenu: Rozbudowa stacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestor:Gminy Uścimów, 21 109 Uścimów,powiat Lubartów. 1.Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. Inwestor:Gminy Uścimów, 21 109 Uścimów,powiat Lubartów. 1.Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w miejscowości Drozdówka na dz.nr 628/1, gm.uścimów. BRANŻA SANITARNA Inwestor:Gminy Uścimów, 21 109 Uścimów,powiat

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - UJĘCIA

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - UJĘCIA STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PROJEKTOWE

OPRACOWANIE PROJEKTOWE KRZYSZTOF OZGA PROJEKTOWANIE akwamel Ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 7204548, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl OPRACOWANIE PROJEKTOWE OBIEKT : WODOCIĄGI KOMUNALNE: LIPIENICA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY STACJI UZDATNIANIA WODY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY STACJI UZDATNIANIA WODY BIURO OBSŁUGI INWESTORA ABOL s.c. ul. Kochanowskiego 8-10, 77-100 Bytów tel./fax /059/ 8227513 e-mail: biuro@abol.pl PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY STACJI UZDATNIANIA WODY Obiekt:... Stacja uzdatniania wody

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI: 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 1.4. STAN ISTNIEJĄCY... 3 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 4 2.1. HYDROFORNIA WODOCIĄGOWA... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE ŚCI: SPIS RYSUNKÓW:

SPIS TRE ŚCI: SPIS RYSUNKÓW: SPIS TRE ŚCI: 1. Zleceniodawca, Inwestor i przedmiot opracowania...2 2. Tytuł i zakres opracowania...2 3. Podstawa opracowania...3 4. Materiały wyjściowe...3 5. Lokalizacja inwestycji...3 6. Stan istniejący...4

Bardziej szczegółowo

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1 B I U R O P R O J E K T Ó W i U S Ł U G W I K O N S I E C I I I N S T A L A C J E S A N I T A R N E 45-284 OPOLE ul. Szarych Szeregów 31/5, Siedziba 45-061 OPOLE ul. Katowicka 39E/9 tel./fax 77 45-25-492,

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str.2 5 2. Warunki techniczne str.6 8 3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa Rys.1 str.9 4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Rys.2 str.10 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE PRACOWNIA PROJEKTOWA. Nazwa opracowania : PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY STACJI WODOCIĄGOWEJ.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE PRACOWNIA PROJEKTOWA. Nazwa opracowania : PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY STACJI WODOCIĄGOWEJ. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE H Y D R O L PRACOWNIA PROJEKTOWA 20-723 LUBLIN ul. Łukowska 12 tel/fax (081) 526-88-31 Nazwa opracowania : PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY STACJI WODOCIĄGOWEJ dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY 1 EKOSFERA KRYSTYNA FEJFER ul. Barlickiego 23 26-600 Radom tel./fax: (0-48) 384-70-01 0-609-222-700 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNO-SANITARNA Przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

SUW w Dębem Wielkim przy ul. Zielonej 1. ul. Zielona 1 w Dębem Wielkim

SUW w Dębem Wielkim przy ul. Zielonej 1. ul. Zielona 1 w Dębem Wielkim Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROJEKTOR inż. Włodzimierz Kamiński 08-110 Siedlce, ul. Okrężna 55 tel./fax. +48(05) 6 91 44 e-mail: bp_projektor@o.pl EGZ- NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT REMONTU SUW

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania

1. Podstawa opracowania 1. Podstawa opracowania Ustawa z 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami art. 20. pkt. I) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKTOWANIE: NADZORY: - wodociągi - autorskie - kanalizacja - inwestorskie - ogrzewanie - gaz KONSULTACJE - wentylacja - uzdatnianie wody Siedziba firmy: 02-784 Warszawa, ul. J. Cybisa 6/46, tel. kom.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 Suwałki, ul Ełcka 23, NIP 844-101-23-09, tele/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@o2.pl -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. OPIS TECHNICZNY.

SPIS TREŚCI. I. OPIS TECHNICZNY. SPIS TREŚCI. I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Cel i zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis technologii stacji uzdatniania wody. 5. Uwagi dla wykonawcy. 6. Uwagi dla inwestora.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM

Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM Opis produktu Termoizolacyjna obudowa studni głębinowej ETO-term produkcji EOTECH stanowi innowacyjne rozwiązanie w swojej kategorii.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR OFERTA. ZADANIE INWESTYCYJNE : Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Drzewcach. ADRES BUDOWY : Drzewce działka nr 281/1

PRZEDMIAR OFERTA. ZADANIE INWESTYCYJNE : Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Drzewcach. ADRES BUDOWY : Drzewce działka nr 281/1 1 PRZEDMIAR OFERTA ZADANIE INWESTYCYJNE : Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Drzewcach ADRES BUDOWY : Drzewce działka nr 281/1 OBIEKT: Stacja uzdatniania wody BRANśA: Technologia ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV 45262220-9 Budowa Sąborze, ujęcie wiejskie, działka nr 62 obręb 0012 Sąborze, gm. Damnica Inwestor Gmina Damnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH. Dz. nr ewid. 456/2, w miejscowości Liniewo, gmina Liniewo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH. Dz. nr ewid. 456/2, w miejscowości Liniewo, gmina Liniewo PRACOWNIA DeCA Da PROJEKTOWA projekty indywidualne i adaptacje branża architektoniczna konstrukcyjna i sanitarna kierowanie i nadzorowanie budowy "DeCADa" Pracownia Projektowa Jędrzej Myszka 83-400 Kościerzyna,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Zestawy szeregowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY. część pompowa. sterowanie

Zestawy szeregowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY. część pompowa. sterowanie ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych budynków użyteczności publicznej wodociągów KONCEPCJA BUDOWY część pompowa OBSZAR UŻYTKOWANIA Wydajność do 70 m 3 /h Wys.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Obiekt Budowa ul. Bema, 87-100 Toruń Inwestor Urząd Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń Biuro kosztorysowe THERMIT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Przedmiot, podstawa i cel opracowania

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Przedmiot, podstawa i cel opracowania I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot, podstawa i cel opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w branży technologiczno sanitarnej zbiornika na wodę czystą (uzdatnioną) na terenie stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA Lokalizacja: Rogoźnik Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ul., 43-300 Siemianowice Wykonał: inż. Tadeusz Maźniak Uprawnienia budowlane do projektowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. DLA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - CIŚNIENIOWEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI I PRZYKANALIKAMI DLA WSI POMIECZYNO GÓRNE GM. PRZODKOWO Adres

Bardziej szczegółowo

Data październik 2009 r.

Data październik 2009 r. Inwestor Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice, ul. Gen. Kutrzeby 36 Biuro projektowe WKM-Projekt Spółka Cywilna 90-355 Łódź, ul. Abramowskiego 3 tel. 42 6309649 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1. Zakres robót dla całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji. 1.1. Zarurowanie rowu drogowego. 1.2. Zabezpieczenie sieci teletechnicznych i energetycznych. 1.3. Budowa chodnika

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa:

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa: Spis treści: I Część ogólna...2 1.1. Podstawa prawna...2 1.2. Materiały wyjściowe...2 1.3. Przedmiot i zakres opracowania...2 1.4. Lokalizacja...2 II Opis techniczny...2 2. Budynek i teren stacji wodociągowej...2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y F I R M A P R O J E K T O W A U S Ł U G O W O H A N D L O W A H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05 kom. 606718614 NIP 621 110 26 11 P R O J E

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. OPIS TECHNICZNY.

SPIS TREŚCI. I. OPIS TECHNICZNY. SPIS TREŚCI. I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Cel i zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis technologii stacji uzdatniania wody. 5. Uwagi dla wykonawcy. 6. Uwagi dla inwestora.

Bardziej szczegółowo

SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW. MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA

SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW. MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji układów zasilającosterowniczych branży AKPiA modernizowanej stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt.

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. EGZEMPLARZ nr 1, 2, 3, 4 INWESTOR: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

FILTR OTAGO 2xMP-2 (szeregowy)

FILTR OTAGO 2xMP-2 (szeregowy) FILTR OTAGO 2xMP-2 (szeregowy) Firma OTAGO jest uznanym producentem różnego rodzaju ów do uzdatniania wody pitnej, kotłowej, technologicznej. Specjalizujemy się w wytwarzaniu urządzeń do oczyszczania wody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

REWALORYZACJA PARKU W ŻELAZOWEJ WOLI Projekt Wykonawczy Pompownia dla celów nawadniania. PROJEKT WYKONAWCZY POMPOWNIA DLA CELÓW NAWADNIANIA

REWALORYZACJA PARKU W ŻELAZOWEJ WOLI Projekt Wykonawczy Pompownia dla celów nawadniania. PROJEKT WYKONAWCZY POMPOWNIA DLA CELÓW NAWADNIANIA PROJEKT WYKONAWCZY POMPOWNIA DLA CELÓW NAWADNIANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis rozwiązań technicznych 1.4. Wytyczne elektryczne

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo. ul. Sikorskiego 9A 19-500 Gołdap. Nasz znak: W / / 2013 Data: 29.10.2013r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo. ul. Sikorskiego 9A 19-500 Gołdap. Nasz znak: W / / 2013 Data: 29.10.2013r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 19-500 GOŁDAP, ul.sikorskiego 9A, tel. +87 615 49 49, fax + 87 615 01 85 NIP 847-13-83-832 Konto: PKO BP S.A. O/1 Gołdap 31102047240000360200459008

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKTU INSTALACYJNO- TECHNOLOGICZNEGO

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKTU INSTALACYJNO- TECHNOLOGICZNEGO ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKTU INSTALACYJNO- TECHNOLOGICZNEGO 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 1.1. Zleceniodawca i przedmiot opracowania...3 1.2. Podstawa opracowania...3 1.3. Cel i zakres opracowania...3 2. STAN

Bardziej szczegółowo

Przepompownie ścieków

Przepompownie ścieków ZASTOSOWANIE Przepompowywanie ścieków bytowo - gospodarczych w systemach kanalizacji grawitacyjno - ciśnieniowej i ciśnieniowej. Przepompowywanie wód deszczowych. Przepompowywanie wód drenażowych. KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis techniczny. II. Rysunki: Plan sytuacyjno wysokościowy Rzut przyziemia inst. wod kan. Rzut przyziemia instalacja co. - rys.nr.1 - rys.nr.wk.1 - rys.nr.wk.2 - rys.nr.wk.3 - rys.nr.wk.4

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ARMATURY I URZĄDZEŃ DLA STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY UL. PRZEJŚCIOWEJ W KRASNOSIELCU. 3 kpl. KREVOX lub równorzędny. 3 kpl. Jak poz.

WYKAZ ARMATURY I URZĄDZEŃ DLA STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY UL. PRZEJŚCIOWEJ W KRASNOSIELCU. 3 kpl. KREVOX lub równorzędny. 3 kpl. Jak poz. WYKAZ ARMATURY I URZĄDZEŃ DLA STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY UL. PRZEJŚCIOWEJ W KRASNOSIELCU Lp NAZWA ILOŚĆ DOSTAWCA UWAGI 1. Filtr biologiczny BF 48 HF9 np firmy CULLIGAN (I o ) lub Q filtr. = 8,33 m 3

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne Dane techniczne Zakres stosowania: Grupa armaturowo-pompowo-wymiennikowa (dalej solarna ) Regusol X umożliwia kontrolowane przekazanie energii cieplnej z obiegu pierwotnego (solarnego) do obiegu wtórnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu SŁUPOWE

Instrukcja montażu SŁUPOWE Instrukcja montażu ZAWORY SŁUPOWE Automatyczne płukanie zwrotne Automatyczne płukanie powtórne Przełączanie na tryb oszczędnościowy Przełączanie basen wanna spa Przełączanie pomiędzy 2 atrakcjami basenowymi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Budynek Skarbu Państwa 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 110 działki nr : 5 jedn. ewid. Sopot

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Budynek Skarbu Państwa 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 110 działki nr : 5 jedn. ewid. Sopot BESSKO Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 22 058 558 47 92 Nr umowy: /2013 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Obiekt: Budynek Skarbu Państwa 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 110 działki nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI I. Część ogólna 1. Wstęp 1.1. Zakres opracowania 2. Opis techniczny i obliczenia 2.1. Obliczenia ilości wód opadowych 2.1.1. Dobór średnicy rurociągu 2.2. Opis sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kościerzynie

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kościerzynie projekty indywidualne i adaptacje branŝa architektoniczna konstrukcyjna i sanitarna kierowanie i nadzorowanie budowy inŝ Jędrzej Myszka tel 609 511 959 77-100 Bytów ul Ceynowy 12 biuro: 83-400 Kościerzyna

Bardziej szczegółowo