SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna Warszawa NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: KSOW-32-12/ZP-DZ/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ PROGÓW USTALONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 TJ. PONIŻEJ PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WSZCZĘTEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zakup usług polegających na kompleksowej realizacji projektu Dobre praktyki współpracy na rzecz wiejskiego produktu turystycznego wyjazd studyjny krajowy połączony ze szkoleniem wyjazdowym. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV , , , , , , , , , UWAGA!!! Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony związani są wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do Specyfikacji zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający oczekuje, że wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych. Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej pod każdym względem zbiorowi dokumentów przetargowych. Strona 1

2 I. ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna Warszawa Tel. (22) Fax. (22) Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach NIP: , REGON: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV usługi szkoleniowe, usługi w zakresie transportu drogowego, pomoce i artykuły szkoleniowe, usługi hotelarskie, usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków, usługi kawiarniane, usługi w zakresie ankiet, usługi układania ankiet, usługi przeprowadzania badań ankietowych; Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na kompleksowej realizacji projektu Dobre praktyki współpracy na rzecz wiejskiego produktu turystycznego wyjazd studyjny krajowy połączony ze szkoleniem wyjazdowym, zwanego dalej Projektem. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje Biuro Projektu, zwane dalej Biurem, odpowiedzialne za całość prac związanych z realizacją Projektu. W celu sprawnego funkcjonowania Biura, Wykonawca zapewni: a) zespół składający się z osób zapewniających prawidłową i terminową realizację Projektu; b) minimum jeden numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, numer faksu oraz adres mailowy i korespondencyjny; c) organizację pracy, która umożliwi łatwy kontakt z przedstawicielami Biura. Czas odpowiedzi na zapytanie mailowe nie może przekroczyć dwóch dni roboczych. Strona 2

3 Przedstawiciele Biura będą ściśle współpracować z Zamawiającym i na bieżąco dostarczać wszelkich informacji o przebiegu Projektu. Podstawowe zadania biura: 1. Nabór uczestników wyjazdu, stanowiący część projektu. W ramach zadania Wykonawca zapewni nabór 30 uczestników będących przedstawicielami instytucji i organizacji ogólnopolskich i regionalnych zaangażowanych w rozwój produktów turystyki wiejskiej. 2. Organizacja i obsługa szkolenia wyjazdowego pn.: Integracja działań w zakresie rozwoju i promocji turystyki wiejskiej na przykładzie klastra turystycznego w województwie opolskim w dniach października 2012 roku dla 30 uczestników, zgodnie z harmonogramem wyjazdu, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, stanowiące część projektu. W ramach zadania Wykonawca zapewni: a) transport autokarowy dla 30 uczestników wyjazdu, w tym: - autokar dostosowany do ilości przewożonych osób oraz do warunków zewnętrznych (klimatyzacja, ogrzewanie itp.), - transport autokarowy dla 30 uczestników wyjazdu na trasie Kraków powiat kluczborski- Kraków, - transport dla 30 uczestników wyjazdu w miejsca przewidziane harmonogramem wyjazdu, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, - ubezpieczenie NNW dla 30 uczestników wyjazdu; b) pilotaż na trasie przejazdu; c) salę szkoleniową dla uczestników szkolenia, wyposażoną w odpowiednią liczbę miejsc do siedzenia, sprzęt multimedialny i klimatyzację; Sala szkoleniowa musi zostać opatrzona logotypami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 7 do SIWZ. d) wykładowców oraz moderatorów dyskusji z kwalifikacjami adekwatnymi do zakresu merytorycznego prowadzonych zajęć oraz co najmniej 3-letnim doświadczeniem i praktyką w prowadzeniu zajęć w dziedzinie objętej projektem; e) serwis kawowy dla uczestników szkolenia w trakcie trwania wykładów: kawa, herbata, napoje zimne, produkty cukiernicze; f) przygotowanie szczegółowego programu szkolenia z uwzględnieniem organizacji: - wykładu i dyskusji moderowanej pt.: Geneza, struktura i funkcjonowanie klastra Kraina Miodu i Mleka, - wizyt u lokalnych podmiotów: producenta produktów tradycyjnych Opolszczyzny, w obiekcie gastronomicznym serwującym dania kuchni regionalnej, w gospodarstwie oferującym usługi edukacyjne oraz w obiekcie gastronomiczno-hotelarskim położonym na terenie powiatu kluczborskiego w ramach wizyty studyjnej pt. Współpraca lokalnych podmiotów na rzecz wiejskiego produktu turystycznego studium przypadku, Strona 3

4 - zwiedzania Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu wraz z wykładem i dyskusją moderowaną pt.: Klaster jako forum współpracy nauki i biznesu turystycznego-analiza korzyści ; Program musi być zgodny z harmonogramem wyjazdu, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Program musi być opatrzony logotypami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 7 do SIWZ. Projekt programu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej 14 dni po podpisaniu umowy. g) zestaw materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia: - torby firmowe, - teczki kartonowe, - notesy, - długopisy, - wydruki prezentacji, - informacje o obiektach prezentowanych w trakcie wizyt; Materiały muszą być opatrzone logotypami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 7 do SIWZ. h) produkcję i wydanie uczestnikom zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu oraz dostarczenie Zamawiającemu wzorów wydanych zaświadczeń oraz kserokopie list z potwierdzeniem ich odbioru przez uczestników; Zaświadczenia muszą być opatrzone logotypami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 7do SIWZ. Projekt zaświadczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej 14 dni po podpisaniu umowy. i) opracowanie i przeprowadzenie wśród uczestników ankiety służącej do oceny szkolenia i zbadania potrzeb szkoleniowych uczestników. Kwestionariusz ankiety musi być opatrzony logotypami określonymi w Załączniku nr 7 do SIWZ. Projekt ankiety Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej 14 dni po podpisaniu umowy. 3. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uczestnikom wyjazdu, stanowiące część projektu. W ramach zadania Wykonawca zapewni: a) dwa noclegi wraz ze śniadaniami w postaci stołu szwedzkiego dla 30 uczestników wyjazdu w obiekcie hotelarskim co najmniej 2-gwiazdkowym lub równoważnym, w pokojach 2- i 3- osobowych z łazienkami; b) wyżywienie: - trzy obiady dwudaniowe z napojem (kompot, sok) oraz deserem dla 30 uczestników, - dwie kolacje z ciepłym daniem oraz zimną płytą serwowaną indywidualnie dla 30 uczestników (dodatkowo r. kolacja dla przedstawicieli klastra 20 porcji); w godzinach zgodnych z harmonogramem wyjazdu, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ. Strona 4

5 Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie: od dnia r. do dnia r. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 1.2.Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej 3 (trzy) usługi o wartości każdej usługi nie mniejszej niż ,00 zł brutto każda (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), z których każda polegała na realizacji szkolenia dla co najmniej 15 osób. Wykonanie jednej usługi jest równoznaczne z wykonaniem jednej umowy (jednego zamówienia na rzecz jednego Zamawiającego) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej dwiema osobami posiadającymi 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wykładowcy oraz co najmniej dwiema osobami posiadającymi minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji moderatora. Wykonawca może zaproponować większą ilość osób uczestniczących w realizacji niniejszego zamówienia, jednakże w takim przypadku, każda osoba wskazana dodatkowo ponad wymagane minimum, musi spełniać powyższy warunek udziału w postępowaniu. 2. Spełnienie warunków określonych w punkcie oceniane będzie na podstawie oświadczeń i dokumentów opisanych w rozdziale VI z zastosowaniem kryterium spełnia/nie spełnia. 3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), warunki określone w pkt winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w ust. 3 powinien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, tzn. takich, które będą brać udział w realizacji części zamówienia (podwykonawcy), jak również takich, które nie będą brać udziału w realizacji zamówienia, ale oddadzą wykonawcy do dyspozycji swój potencjał (techniczny, finansowy, osoby zdolne do wykonania zamówienia) na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia, przedkłada wraz z ofertą pisemne zobowiązanie innych Strona 5

6 podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 7. Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów, które będą brać udział w realizacji części zamówienia (podwykonawcy), zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, jaką powierzy tym podwykonawcom. Wykonawca wskazuje część zamówienia, jaką powierzy podwykonawcom na załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy). VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW NIEZBEDNYCH DO POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć: a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp wg wzoru zgodnego z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Oświadczenie to zostanie podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. b) Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 (trzech) usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o wartości nie mniejszej niż ,00 PLN każda (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie bądź wykonywanie tych usług, wg wzoru zgodnego z załącznikiem nr 4 do SIWZ). c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. wg wzoru zgodnego z załącznikiem nr 5 do SIWZ. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie postanowienia 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U Nr 226, poz. 1817). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w ust. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Strona 6

7 b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3. pkt a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Wykonawcę. 4. UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcja, spółki cywilne), dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 5. UWAGA: Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia (podwykonawcy), przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w ust. 2 niniejszego rozdziału. 6. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 7. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać: - pisemnie na adres: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna 30, Warszawa Strona 7

8 (korespondencję dostarczaną osobiście lub za pośrednictwem kuriera należy złożyć również pod wyżej wskazany adres - kancelaria pok. 253), - faksem na numer (22) z zastrzeżeniem ust Forma pisemna, jako jedyna dopuszczalna, zastrzeżona jest dla: - złożenia oferty wraz z załącznikami, - złożenia dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, składanych zarówno jako załącznik do oferty, jak i w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów, - zmiany lub wycofania oferty. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Dominik Zając - w sprawie procedury przetargowej w sprawach przedmiotu zamówienia, tel. (22) w godzinach: od 8.30 do Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert na zadane pytania, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści ją także na tej stronie. 6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT: 1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami. 2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem innej oferty wspólnej. 3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Strona 8

9 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Jeśli złożona oferta nie będzie uwzględniała dokonanych w SIWZ zmian, będzie podlegać odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, jako że jej treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ. 7. Oferta, tj. formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ oraz wszystkie załączniki w ofercie, mają być w całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze (w sposób czytelny). 8. Wszystkie dokumenty załączone do oferty i na nią się składające, złożone w formie kserokopii muszą być: opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem, opieczętowane pieczątką imienną i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e, lub podpisane czytelnie przez osobę/y uprawnioną/e i opieczętowane pieczęcią/ami firmową/ymi. Przez osobę/y uprawnioną/e należy rozumieć osobę/y posiadającą/e umocowania prawne do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 9. Postanowienia ust. 8 niniejszego rozdz. nie dotyczą dokumentów załączonych do oferty, składanych jako oryginały, wystawionych i podpisanych przez uprawnione organy np. KRS, itp. 10. Zamawiający wymaga, aby: a) formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, d) oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, były złożone w oryginale. 11. Dokumenty wymienione w ust. 10 lit. a - d niniejszego rozdz. powinny być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osobę/y uprawnioną/e. 12. Zamawiający wymaga, aby dokument wielostronicowy złożony w formie kserokopii był potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie. 13. Zamawiający przyjmuje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty. 14. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie traktowane będzie jak jego brak. 15.W przypadku podpisywania oferty lub dokumentów załączonych do oferty i na nią się składających przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym niezbędne jest w ofercie pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez osobę udzielającą pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca ofertę. 16. Wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski potwierdzonymi przez Wykonawcę (odnosi się także do dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust. 3 niniejszej SIWZ). 17. Zamawiający zaleca, do celów porządkowych, aby wszystkie strony oferty (z wyjątkiem niezapisanych) wraz z integralnymi załącznikami były ponumerowane kolejno, począwszy od cyfry 1 umieszczonej na pierwszej stronie oferty oraz spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty. Zamawiający zaleca, aby oferta posiadała stronę tytułową zawierającą następujące informacje: 1) temat postępowania na jaki oferta jest składana, 2) nazwę Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest składana przez konsorcjum, powinny zostać wyszczególnione wszystkie poszczególne firmy tworzące konsorcjum z podaniem ich nazw, danych adresowych oraz wskazaniem lidera konsorcjum, 3) adres siedziby Wykonawcy, 4) adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby), Strona 9

10 5) numer telefonu, 6) numer faksu, 7) imię i nazwisko oraz adres osoby do kontaktu. 18. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Żadne z dokumentów wchodzących w skład oferty, także te złożone w formie oryginału nie podlegają zwrotowi. 19. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 20. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może utajnić informacji określonych w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj. nazwa (firma) Wykonawcy, cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. 21. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa przez Wykonawcę powinny być złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 22. Jeśli Wykonawcą jest spółka cywilna oferta winna być podpisana przez wszystkich wspólników tej spółki lub przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawcę. 23. Na ofertę składają się: a) wypełniony formularz ofertowy (według załącznika nr 1 do SIWZ), b) dokumenty i oświadczenia wskazane w rozdziale VI niniejszej SIWZ, c) dokument, o którym mowa w rozdziale V ust. 6 niniejszej SIWZ, jeśli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (o ile Wykonawca dołączył takie dokumenty do oferty), w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. 24. UWAGA: Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie (paczce) w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, zaadresowanej na: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna 30, Warszawa Zakup usług polegających na kompleksowej realizacji projektu Dobre praktyki współpracy na rzecz wiejskiego produktu turystycznego wyjazd studyjny krajowy połączony ze szkoleniem wyjazdowym. Nie otwierać przed r., godz. 10:30. Napis na kopercie powinien dostatecznie odróżniać ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego. W przypadku braku powyższych informacji, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z tego powodu, np: przypadkowe Strona 10

11 otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert lub jej nie otwarcie podczas sesji otwarcia ofert. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 1. Oferty należy składać w Kancelarii Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA (pokój nr 253, II piętro). 2. Termin składania ofert upływa w dniu 2 sierpnia 2012 r. o godzinie Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy. 3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2012 r. o godzinie w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 17 (parter). UWAGA!!! Najpóźniej przed złożeniem oferty Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązani są do zapoznania się z wszelkimi wyjaśnieniami oraz modyfikacjami zamieszczonymi na stronie internetowej. W przypadku nieuwzględnienia modyfikacji SIWZ, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY: 1. Cena oferty musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich, przy czym wszystkie zawarte w ofercie ceny (jednostkowe i łączne) są cenami w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r., Nr 97, poz z późn. zm.). 3. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 4. Cenę oferty stanowić będzie łączna cena brutto za realizację usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym. 5. Wykonawca oblicza cenę brutto oferty (z VAT) i wpisuje ją w formularzu oferty. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 6. Zamawiający informuje, że wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich. XIII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: Kryterium cena waga 100% Liczba punktów za kryterium cena zostanie obliczona wg następującego wzoru: Cb min C oferty = x 100 Cb oferty Gdzie: C oferty liczba punktów za kryterium cena w ocenianej ofercie, Cb min najniższa cena brutto jak została zaoferowana w postępowaniu, Cb oferty cena brutto jak została zaoferowana w ocenianej ofercie. 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Strona 11

12 3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. 4. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wyżej podane kryterium wyboru. XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o której mowa w ust. 1 lit a), również na stronie internetowej oraz miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 6. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie lub faxem o miejscu i terminie podpisania umowy. 7. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty w trybie art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu w trybie art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. 8. Każdy z Wykonawców wyłoniony w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany jest dołączyć do podpisywanej umowy następujące dokumenty: Pełnomocnictwo do podpisania umowy podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (w przypadku podpisywania umowy przez osoby nieupoważnione do tej czynności dokumentem rejestracyjnym). Umowę regulującą współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Powyższe dokumenty nie są wymagane w przypadku złożenia ich wraz z ofertą. 9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że będą zachodzić przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZBIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Strona 12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chodzież, dnia 30.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II Nr 70, 00-175 Warszawa Fax. (022) 318 54 11 http://www.arimr.gov.pl numer referencyjny sprawy: DZP 2610 18/2010 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 9 REGON: 140610454 NIP: 701 00 25-324 ZATWIERDZAM Dyrektor Biura Finansów CBA Sprawa nr 31/ZP/CBA/2015/JC Daniel Art CBA/F-WZP/1489/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy ZP.271. 11.2011 Lipnik, dnia 05.08.2011r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego w

Bardziej szczegółowo