PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Miejscowość: Bełchatów Kod pocztowy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Miejscowość: Bełchatów Kod pocztowy: 97-400"

Transkrypt

1 1/ 24 ENOTICES_BoleslawS - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: ul. 1 Maja 53 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Miejscowość: Bełchatów Kod pocztowy: Kraj: Polska Punkt kontowy: Oddział Elektrownia Bełchatów Tel.: Osoba do kontów: Bolesław Siemaszko Faks: Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres podmiotu zamawiającego (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej Sektor elektroenergetyczny Poszukiwa i wydobycie gazu i ropy naftowej Poszukiwa i wydobycie węgla i innych paliw stałych Sektor wodny Usługi pocztowe Usługi kolejowe Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy Działalność dotycząca portów wodnych Działalność dotycząca portów lotniczych

2 2/ 24 ENOTICES_BoleslawS - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający zasilającej dla bloków 7, 8 i 12. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucje zamawiające Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych II.1.3) Ogłosze dotyczy Zamówienia publicznego b) Dostawy Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połącze powyższych form Główne miejsce realizacji dostaw PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, Rogowiec, ul. Energetyczna 7, Bełchatów 5 Kod NUTS PL115 Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Liczba lub, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej c) Usługi Kategoria usług: nr (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik XVIIA i XVIIB do dyrektywy 2004/17/WE) Główne miejsce świadczenia usług Umowa ramowa z jednym wykonawcą Okres obowiązywania umowy ramowej: (jeżeli dotyczy) Okres w latach: LUB miesiącach: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT Waluta:: LUB Zakres: między a Waluta:: Częstotliwość zamówień, które mają zostać udzielone (jeżeli jest znana): II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycz nowych części zamiennych do pomp/pomp. Zamówie zostało podzielone na nw. 10 Części: 1.1. części do pomp wodnych maszynowni.

3 3/ 24 ENOTICES_BoleslawS - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL 1.2. części do pomp IOK części do łożysk pomp wodnych maszynowni części do pomp wody surowej części do modernizacji pomp wody chłodzącej części do pomp wody zasilającej firmy WEIR części do pomp KSB pompa skroplin z regeneracji niskoprężnej 1.9. pompa próżniowa pompa skroplin z układu ciepłowniczego. 2. Szczegółowy przedmiot i zakres dostawy, wymagania techniczne oraz harmonogram dostaw przedstawiono w Załączniku nr 1, 1A, 1B, 1C i 1D do SIWZ.

4 4/ 24 ENOTICES_BoleslawS - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Przedmioty dodatkowe Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli, oferty należy składać w odsieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wartość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) zamówie powyżej euro Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Waluta:: LUB Zakres: między a Waluta:: II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) Jeżeli, proszę podać opis ich opcji: Jeżeli jest znana, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy): LUB (od udzielenia zamówienia) dniach: LUB Zakres: między a Jeżeli jest znana, w przypadku odnawialnych zamówień, szacunkowe ramy czasowe publikacji zaproszeń do ubiegania się o zamówie: w miesiącach: LUB dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: LUB Rozpoczęcie Zakończe 31/01/2012 (dd/mm/rrrr) 01/08/2012 (dd/mm/rrrr) lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

5 5/ 24 ENOTICES_BoleslawS - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) 1. Wykonawcy składający Oferty zobowiązani są do wsienia wadium przed upływem terminu składania Ofert. Wadium powinno obejmować okres związania Ofertą. 2. Wykonawca, który wsie wadium (w tym rówż na przedłużony okres związania Ofertą) zosta przez Zamawiającego wykluczony z postępowania na podst. art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy. 3. Wysokość wadium dla każdej Części zamówienia wynosi odpowiednio: 3.1. Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł. Zamawiający odstępuje od żądania wadium dla Części Wykonawca ubiegający się o kilka Części zamówienia, win wść wadium w kwocie równej sumie wymaganych wadiów dla poszczególnych Części zamówienia. 5. Zamawiający wymaga wsienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7% wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy (wartość brutto przedmiotu umowy). 6. Zabezpiecze powinno być wsione najpóźj w dniu zawarcia umowy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy. 7. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wysokości zabezpieczenia ustanowionego przez Wykonawcę w termi 30 dni od dnia odbioru ostatj partii przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. Pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy najpóźj w 15 dniu po upływie okresu obowiązywania rękojmi za wady. 8. Zabezpiecze wnoszone w postaci poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej winno być wystawione z terminem ważności obejmującym okres minimum 30 dni roboczych po ustalonym termi wykonania Umowy dla zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz okres minimum 15 dni po upływie okresu rękojmi dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a ich treść winna być uzgodniona z Zamawiającym. 9. Jeżeli zabezpiecze należytego wykonania umowy wsiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 10. Zamawiający zwraca zabezpiecze należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomjszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 11. Zabezpiecze należytego wykonania Umowy złożone w formie Gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej będzie gwarancją odwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żąda, wystawioną przez bank lub ubezpieczyciela. 12. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie sporządzona i interpretowana zgod z prawem obowiązującym w Polsce. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnia płatnicze oraz/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących (jeżeli dotyczy) Termin płatności: przelew w termi 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) Wykonawcy mogą wspól ubiegać się o udziele zamówienia. W im przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)

6 6/ 24 ENOTICES_BoleslawS - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL Jeżeli, opis szczególnych warunków: III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udziele zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące: a) posiadania uprawń do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.1. W celu wykazania spełnia ww. warunku Wykonawca dołączy do oferty: a) oświadcze o spełniu warunków udziału w postępowaniu. 2. O udziele zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu spełnia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udziele zamówienia, Wykonawca dołączy do oferty: a) oświadcze o braku podstaw do wykluczenia; b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy. c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca zalega z opłacam podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert. d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca zalega z opłacam składek na ubezpiecze zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania składania Ofert. e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawioną wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy, wystawioną wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. 3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odsieniu do nich zaświadcze właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące karalności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób wydaje się ich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2.1.: 1) lit. b d i lit. f składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości, b) zalega z uiszczam podatków, opłat, składek na ubezpiecze społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) orzeczono wobec go zakazu ubiegania się o zamówie. 2) lit. e - składa zaświadcze właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt. 1) lit. a i c oraz pkt. 2) powinny być wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1) lit. b, powin być wystawiony wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert. 6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem

7 7/ 24 ENOTICES_BoleslawS - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zasady określone ust. 5 stosuje się odpowiednio. 7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udziele zbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy): O udziele zamówie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunek dotyczący: 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: a) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę mjszą niż ,00 złotych. b) posiada środki finansowe lub zdolności kredytową do bieżącego finansowania realizacji dostaw na kwotę niższą niż podane niżej wartości w złotych dla poszczególnych części zamówienia lub równowartość tych kwot w innych walutach: dla Części nr ,00 zł. dla Części nr ,00 zł. dla Części nr ,00 zł. dla Części nr ,00 zł. dla Części nr ,00 zł. dla Części nr ,00 zł. dla Części nr ,00 zł. dla Części nr ,00 zł. dla Części nr ,00 zł. dla Części nr ,00 zł. 1.1 w celu wykazania spełnia ww. warunków Wykonawca dołączy do oferty: a) oświadcze o spełniu warunków udziału w postępowaniu, b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę niższą niż ,00 złotych. c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy do bieżącego finansowania realizacji dostaw odpowiadająca wartości częściom zamówienia wybranych do realizacji w wysokości mjszej niż określonej w pkt. 1b). Uwaga: Wykonawca ubiegający się o kilka Części Zamówienia, win wykazać się wysokością środków finansowych lub zdolnością kredytową w kwocie co najmj równej sumie wymaganych środków finansowych lub zdolności kredytowych dla poszczególnych Części Zamówienia. III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy): 1. O udziele zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie dla elektrowni zawodowych (elektrowni i ciepłowni), co najmj 2 dostawy oferowanych części do pomp/pomp o parametrach technicznych i konstrukcyjnych odpowiadających parametrom części do pompy wyszczególnionej w danej Części zamówienia, na którą Wykonawca składa Ofertę, obejmujących swoim zakresem: dla Części nr 1 części do pomp wodnych maszynowni; dla Części nr 2 Części do pomp IOK; dla Części nr 3 części do łożysk pomp wodnych maszynowni; dla Części nr 4 części do pomp wody surowej; dla Części nr 5

8 8/ 24 ENOTICES_BoleslawS - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL części do modernizacji pomp wody chłodzącej; dla Części nr 6 części do pomp wody zasilającej firmy WEIR; dla Części nr 7 części do pomp KSB; dla Części nr 8 pompa skroplin z regeneracji niskoprężnej; dla Części nr 9 pompa próżniowa; dla Części nr 10 pompa skroplin z układu ciepłowniczego. b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. c) zapewni zgodny z ogłoszem przedmiotowy zakres zamówienia, a dostarczone, fabrycz nowe części do pomp/pomp będą posiadały deklarację zgodności WE. d) zapewni, że dostarczone części do pomp/pomp będą wyprodukowane przez wytwórców/producentów, którzy posiadają wdrożony system zarządzania jakością (np.: ISO lub równoważny) W celu wykazania spełnia ww. warunków wykonawca dołączy do oferty: a) oświadczenia o spełniu warunków udziału w postępowaniu, b) wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dla elektrowni zawodowych (elektrowni i ciepłowni), co najmj 2 dostawy części do pomp/pomp o parametrach technicznych i konstrukcyjnych odpowiadających parametrom części do pomp/pomp wyszczególnionych w danej Części (zgod z pkt. 3.1 SIWZ), dla której Wykonawca składa Ofertę z podam ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokument potwierdzony przez bezpośrednich użytkowników, że dostawy zostały wykonane należycie i spełniają wymagania zakładane przez użytkowników. Wymagania dotyczące wykazu zrealizowanych dostaw przedstawione są w Załączniku nr 3 do SIWZ. c) oświadcze potwierdzające, że poprzez odpowied odsie, dokład oznaczone produkty stanowiące przedmiot dostawy będą odpowiadały określonym normom lub specyfikacjom technicznym (np. świadectwa, że dostarczone wyroby będą posiadały deklaracje zgodności WE, a oblicze, wytwarza, próby w oparciu o normy zharmonizowane WE, świadectwo odbiorowe 3.1 lub 2.2 wg PN-EN 10204:2006) o treści zgodnej z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. d) dokumentu potwierdzającego, że dostarczone wyroby będą wyprodukowane przez wytwórców/producentów, którzy posiadają wdrożony system zarządzania jakością (np.: ISO lub równoważny). III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy) Zamówie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI III.3.1) Świadcze usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Jeżeli,odsie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykona usługi

9 9/ 24 ENOTICES_BoleslawS - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczona Negocjacyjna IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowied pole(a)) Najniższa cena LUB Oferta najkorzystjsza ekonomicz z uwzględm kryteriów (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważjszego do najmj ważnego, w przypadku gdy przedstawie wag jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji Kryteria Waga Kryteria Waga IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Jeżeli, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy) 1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystjszej oferty na daną Część zamówienia, przewiduje przeprowadze aukcji elektronicznej. Aukcja elektroniczna na daną Część zamówienia zosta przeprowadzona, jeżeli na tę Część zostaną złożone co najmj 3 Oferty podlegające odrzuceniu. Kryterium oceny Ofert jest cena. Parametrem licytowanym w aukcji będą ceny jednostkowe w danej Części zamówienia. Za najkorzystjszą Zamawiający uzna Ofertę z najniższą ceną za Część. 2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców w tym wymagania techniczne. Aukcja jest jednoetapowa. Podstawowy Czas Trwania Aukcji Elektronicznej wynosić będzie 20 minut. Zamknięcie aukcji elektronicznej nastąpi w chwili upływu Podstawowego Czasu Trwania Aukcji Elektronicznej pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji nastąpi nowe postąpie. Jeśli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji elektronicznej zosta złożona nowa oferta w im przypadku aukcja zosta automatycz przedłużona od momentu złożenia nowej oferty o 5 minut plus liczba sekund dopełniająca rozpoczętą minutę, o ile zosta złożona kolejna, przedłużająca ją oferta. Po zalogowaniu za pośrednictwem strony internetowej do systemu aukcyjnego przy użyciu otrzymanego loginu i hasła, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składa ofert. W czasie trwania aukcji Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. Postąpienia, pod rygorem ważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Oferty składne przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Aukcja elektroniczna odbywać się będzie według reguły zniżkowej aukcji angielskiej, co oznacza, że każda następna oferta zosta przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona niższa od aktual najniższej oferty. Wykonawca będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio zaproponowanej przez siebie oferty cenowej. W toku aukcji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu Wykonawcy informację o pozycji złożonej przez go oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystjszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej system ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu, których oferty podlegają odrzuceniu, otrzymają drogą elektroniczną na adres podany w Formularzu Oferty instrukcje oferty systemu aukcyjnego w postaci Podręcznika Uczestnika Systemu Aukcyjnego oraz login i hasło umożliwiające się zalogowa do systemu. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO AUKCJI WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ PODRĘCZNIKA UCZESTNIKA SYSTEMU AUKCYJNEGO.

10 10/ 24 ENOTICES_BoleslawS - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL Udział w aukcji elektronicznej wymaga posiadania urządzeń informatycznych spełniających następujące wymagania techniczne: 1) komputer klasy PC Pentium z systemem Microsoft Windows, 2) szerokopasmowy dostęp do Internetu (np. DSL, Neostrada), 3) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej lub Microsoft Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej, 4) włączona obsługa skryptów i cookies (domyśl). Ponadto Wykonawca musi dysponować urządzeniami technicznymi służącymi do obsługi podpisu elektronicznego. W przypadku awarii systemu aukcyjnego Zamawiający ma prawo wstrzymać aukcję. Niezwłocz po usunięciu awarii Zamawiający informuje o termi wznowienia aukcji wszystkich Wykonawców zaproszonych do udziału w aukcji na adresy podany w formularzu Oferty.

11 11/ 24 ENOTICES_BoleslawS - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający(jeżeli dotyczy) ZP /ZP/2011 IV.3.2) Poprzed publikacje dotyczące tego samego zamówienia Okresowe ogłosze informacyjne Ogłosze o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S z dnia 04/01/2011 (dd/mm/rrrr) IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: _ (dd/mm/rrrr) Godzina: Dokumenty odpłatne Jeżeli, Cena (podać wyłącz dane liczbowe): Waluta:: Warunki i sposób płatności: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu Data: 22/08/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV BG GA RO inny: IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta) Do: _ (dd/mm/rrrr) LUB Okres w miesiącach: IV.3.7) Warunki otwierania ofert Data: 22/08/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:30 Miejsce(jeżeli dotyczy): LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, Rogowiec, ul. Energetyczna 7, Bełchatów 5 - budynek U-17, sala szkoleniowa nr 2. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert(jeżeli dotyczy)

12 12/ 24 ENOTICES_BoleslawS - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy) Jeżeli, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Jeżeli, odsie do projektów i/lub programów: VI.3) INFORMACJE DODATKOWE(jeżeli dotyczy) 1. Realizacja zamówienia w terminach zgodnych z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Z zastrzeżem ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzielam lub wykonywam danego zamówienia, w tym rówż treść i warunki umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedy za zgodną wolą stron, przy czym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istjącego powiązania kapitałowego. VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj: Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): VI.4.2) Składa odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to zbędne, pkt VI.4.3) Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwoła wnosi się do Prezesa Izby w termi 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wsienia. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wsienia odwołania w i sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Dommywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wsienia, jeżeli przesła jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wsienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy. VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

13 13/ 24 ENOTICES_BoleslawS - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: Data wysłania automatycz się zaktualizuje, kiedy ogłosze zosta wysłane do publikacji

14 14/ 24 ENOTICES_BoleslawS - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL ZAŁĄCZNIK A DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE Oficjalna nazwa: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Adres pocztowy: Rogowiec, ul. Energetyczna 7 Miejscowość: Bełchatów 5 Kod pocztowy: Kraj: Polska Punkt kontowy: Wydział Zamówień Publicznych Tel.: Osoba do kontów: Bolesław Siemaszko Faks: Adres internetowy (URL): II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Tel.: Osoba do kontów: Faks: Adres internetowy (URL): III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Oficjalna nazwa: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Adres pocztowy: Rogowiec, ul. Energetyczna 7 Miejscowość: Bełchatów Kod pocztowy: Kraj: Polska Punkt kontowy: Biuro Podawcze, budynek U9, pokój nr 2 Tel.: Osoba do kontów: Faks: Adres internetowy (URL):

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026 1/ 12 ENOTICES_WODA 26/04/2011- ID:2011-058145 Formularz standardowy 5 PL Dostawa fabrycz nowego samochodu osobowego z możliwością przewożenia 7 osób łącz z kierowcą UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu

Bardziej szczegółowo

Tel.: +48 447374409. Faks:

Tel.: +48 447374409. Faks: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496 1/ 14 ENOTICES_DEPPI - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Kod pocztowy: 05-520

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Kod pocztowy: 05-520 1/ 14 ENOTICES_Szamburska 11/10/2010- ID:2010-134455 Formularz standardowy 5 PL Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej PSE Operator S.A. i wybranych spółek z UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika

Bardziej szczegółowo

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00 1/ 17 ENOTICES_ipczd 13/04/2011- ID:2011-052763 Formularz standardowy 2 PL w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna UNIA EUROPEJSKA Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowa projektu

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496 1/ 17 ENOTICES_DEPPI - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Budowa linii 400 kv Narew - Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kv Narew

Budowa linii 400 kv Narew - Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kv Narew UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_GminaDmosin 11/06/2010- ID:2010-074616 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_Fundusz1 05/07/2011- ID:2011-093166 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_ldmowski 28/01/2011- ID:2011-014563 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Megawat Marszewo sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 2 B Miejscowość: Jelenia Góra Kod pocztowy: 58-500

Megawat Marszewo sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 2 B Miejscowość: Jelenia Góra Kod pocztowy: 58-500 1/ 15 ENOTICES_MegawatMarszewo 29/07/2011- ID:2011-106695 Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_elka33 21/12/2009- ID:2009-149571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 19/11/2010- ID:2010-154010 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_MLubartow - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 02/11/2010- ID:2010-145150 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_czystemiasto 26/02/2010- ID:2010-026306 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka.

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka. 1/ 18 ENOTICES_68gp5 03/09/2010- ID:2010-116110 Formularz standardowy 2 PL Srd w ilości 1 sztuka; średgo samochodu kwatermistrzowskiego SkW5 UNIA EUROPEJSKA sztuka. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 20 ENOTICES_Grzegorzl 13/09/2010- ID:2010-120707 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 16 ENOTICES_KPPSPMLAWA - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

1/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID:2011-081895 Formularz standardowy 5 PL Obsługa techniczna autobusów szynowych. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

1/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID:2011-081895 Formularz standardowy 5 PL Obsługa techniczna autobusów szynowych. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. 1/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID:2011-081895 Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_uniwerek 31/03/2011- ID:2011-046363 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_wtbs1 20/05/2011- ID:2011-070546 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670. Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670. Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006 ramach realizacji projektu UNIA EUROPEJSKA Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie współfinansowanego Publikacja Suplementu przez do Dziennika Unię Europejską Urzędowego Unii z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-922. Sekretariat DPOIiŚ (p. 601) Tel.: 0048 22 57 92 823

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-922. Sekretariat DPOIiŚ (p. 601) Tel.: 0048 22 57 92 823 Operacyjny Infrastruktura UNIA EUROPEJSKA i Środowisko. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo