DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Przebudowa budynków Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Przebudowa budynków Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu"

Transkrypt

1 ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO INBUD WIELUŃ OŚ.STARE SADY 19A Tel.(043) Tel.kom *nadzory budowlane *handel materiałami budowlanymi *obsługa procesów budowlanych *usługi projektowe *usługi ogólnobudowlane *kosztorysowanie *ocena i badanie stanu technicznego budynków i budowli przewodów kominowych i wentylacyjnych... Inwestor: Komenda Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu ul.wodna Wieluń Stadium: Temat: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Przebudowa budynków Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu Adres inwestycji: ul.wodna 1, Wieluń dz. nr ewid. 229/1, 229/4, obręb 7 MARZEC 2007

2 SPIS TREŚCI 0.0. Informacje ogólne 0.1. Podstawa opracowania 0.2. Przedmiot opracowania 0.3 Cel opracowania OPIS TECHNICZNY 1. BUDYNEK GŁÓWNY 1.1. Przebudowa pomieszczeń budynku głównego 1.2.Docieplenie dachu 1.3.Docieplenie ścian zewnętrznych 1.4.Odciąg spalin dla budynku garaŝowego 1.5.Klimatyzacja 2. BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAśOWY 2.1. Przebudowa pomieszczeń 2.2. Pokrycie dachu 2.3.Docieplenie ścian zewnętrznych 2.4.Instalacja solarna 3. BUDYNEK MAGAZYNOWO-GOSPODARCZY 2.1. Odnowienie ścian zewnętrznych 2.2.Pokrycie dachu dachu 4. OCHRONA P.POś. 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ 0.0. Informacje ogólne 22

3 0.1. Podstawa opracowania Umowa zawarta pomiędzy Komendą Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu, ul.wodna 1, Wieluń, a Zakładem Nadzoru Budowlanego INBUD Kazimierz Bigos Os.Stare Sady 19a, Wieluń Metoda lekka ocieplenia ścian zewnętrznych budynków - Świadectwo 334/96 - Warszawa Przedmiotowe normy i przepisy budowlane Zastosowany system dociepleń Atlas Stopter alternatywne rozwiązanie Ceresit VWS, Kreisel, Teranova lub innego systemu dopuszczonego do stosowania w budownictwie. Audyt energetyczny budynku Komendy Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy -Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 poz.1118) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002r. Nr 75 poz. 690 ) 0.2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest : Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę istniejących budynków Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu 1. BUDYNEK GŁÓWNY 2.BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAśOWY 3.BUDYNEK MAGAZYNOWO GOSPODARCZY Przebudowa pomieszczeń budynku głównego z dociepleniem ścian zewnętrznych i dachu wraz z wykonaniem kolorystyki. Przebudowa drzwi garaŝowych i pomieszczeń z dociepleniem ścian budynku warsztatowo-garaŝowego. Przebudowa pokrycia dachowego budynku magazynowo gospodarczego z odnowieniem elewacji. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej o solarną w systemie Vissman w budynku warsztatowo- garaŝowym. 33

4 Przebudowa instalacji wentylacyjnej z montaŝem odciągu spalin w pomieszczeniu garaŝu budynku głównego i montaŝem klimatyzacji. Przebudowa w poszczególnych pomieszczeniach wewnętrznych instalacji c.o., wod-kan., elektrycznych 0.3 Cel opracowania Celem opracowania jest: Przebudowa istniejącego budynku głównego biurowego polegająca na wykonaniu robót budowlanych i połączeniu go z budynkiem socjalnym ze zmianą parametrów uŝytkowych i technicznych w istniejących obu budynkach oraz budynku warsztatowo garaŝowym. W wyniku przebudowy w/w budynków nie następują zmiany dotyczące charakterystycznych parametrów takich jak : kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość i szerokość i liczba kondygnacji. Przy wykonywaniu przebudowy projektuje się jednocześnie wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i dachu z wykonaniem kolorystyki budynków i wymianą drzwi i okien KPPSP w Wieluniu tak aby parametry cieplne przegród zewnętrznych po remoncie odpowiadały obowiązującej normie Ochrona cieplna budynków, zalecenia instrukcji ITB Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką. W celu dostosowania do aktualnych wymogów sanitarnych, BHP, ppoŝ. projektuje się wymianę podłóg, posadzek oraz skrzydeł drzwiowych, płytek ściennych, malowaniu, tynków rustykalnych, montaŝu podestu stalowego z schodami, wymianą stolarki, montaŝu instalacji wentylacyjnej, solarnej i klimatyzacji oraz wyposaŝenia wnętrz. w celu dostosowania obiektów KPPSP w Wieluniu do właściwego stanu technicznej sprawności i wartości uŝytkowej istniejących budynków naraŝonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas uŝytkowania obiektów, koniecznym jest wykonanie przebudowy w w/w zakresie. 44

5 OPIS TECHNICZNY 1. BUDYNEK GŁÓWNY Istniejący budynek główny jest budynkiem dwukondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 662,0m2. SłuŜy jako budynek administracyjnobiurowy, socjalny, szkoleniowy. Przebudowa pomieszczeń i ocieplenie Docieplenie ścian zewnętrznych Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych styropianem frezowanym grub. 12cm lub gr.6cm x 2 na mijankę. Przed przystąpieniem do docieplenia ścian naleŝy : zdemontować instalację odgromową zdemontować rynny i rury spustowe, zdemontować istniejące parapety z blachy oczyścić ściany z brudu i kurzu, skuć i ponownie wykonać uszkodzone fragmenty tynku, zagruntować ściany preparatem przeciwgrzybowym zagruntować ściany preparatem wzmacniającym podłoŝe Docieplenie wykonać zgodnie z systemem dociepleń Atlas. Nowe obróbki blacharskie dachu i parapety zewnętrzne okien z blachy ocynkowanej powlekanej brązowej. W trakcie wykonywania docieplenia naleŝy zamontować instalację odgromową w/g obowiązujących norm. Kolorystyka elewacji zgodnie ze wzornikiem NCS oraz rysunkami elewacji 55

6 Uwagi końcowe a/ Wszelkie zmiany materiałowe naleŝy przekonsultować (uzgodnić) z autorem niniejszego opracowania. Nie mogą one absolutnie pogorszyć parametrów techniczno-eksploatacyjnych budynku. b/ Roboty naleŝy prowadzić zgodnie z projektem, przepisami BHP, ppoŝ. i sztuką budowlaną 1.2. Docieplenie dachu Pokrycie dachu z papy jest zniszczone. Dach wymaga docieplenia. Występują liczne przecieki. Obróbki blacharskie wymagają wymiany. Rynny i rury spustowe równieŝ naleŝy wymienić ze względu na zardzewienia i uszkodzenia oraz znaczny stopień zuŝycia. Istniejąca instalacja odgromowa podlega wymianie Docieplenie dachu będzie polegało na: - rozbiórce starych obróbek blacharskich - rozbiórce starego orynnowania - rozbiórce starej instalacji odgromowej - likwidacji pęcherzy i drobnej naprawie istniejącego pokrycia z papy - naprawy zniszczonych kominów wentylacyjnych -przymocowaniu do przygotowanego i zagruntowanego podłoŝa płyt styropianowych FS 20 gr. 16cm za pomocą kołków teleskopowych - ułoŝeniu jednej warstwy papy podkładowej termozgrzewalnej - ułoŝeniu 1 warstwy papy nawierzchniowej termozgrzewalnej - montaŝu nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej - montaŝu orynnowania z PCW - montaŝu instalacji odgromowej - ustawieniu rusztowań ramowych do wymiany rur spustowych, rynien i obróbek blacharskich Wykonanie nowych obróbek blacharskich Nowe obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico ocieplanych ścian co najmniej 40 mm i muszą zabezpieczać elewację przed zaciekami. Obróbki powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. Blachy naleŝy łączyć na rąbek stojący. Źle wykonane obróbki blacharskie spowodują przedostanie się wody pod styropian i jego odspojenie od podłoŝa. 66

7 Wymiana instalacji odgromowej Projektuje się wymianę instalacji odgromowej: wsporników, przewodów poziomych i pionowych. Przewody pionowe naleŝy wciągnąć do rury Peschla zamontowanej do ściany przed wykonaniem docieplenia ścian. Na połączeniach zwodów pionowych i przewodów odprowadzających zamontować skrzynki ze złączami kontrolnymi. Otok nie podlega wymianie. Po zakończeniu robót naleŝy dokonać pomiarów instalacji odgromowej. Mocowanie rur spustowych, tablic itp. NaleŜy wykonać zgodnie z rysunkami projektu Przebudowa pomieszczeń budynku głównego Przebudowa istniejących pomieszczeń obecnie uŝytkowanych przez inwestora. Stan istniejący: Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia PARTER 1/1 Przedsionek 3,53m2 1/2 Komunikacja 29,21m2 1/3 Pom. biurowe 15,67m2 1/4 Sypialnia 22,39m2 1/5a PSK 33,01m2 1/5 Sypialnia 21,95m2 1/6 Sypialnia 15,55m2 1/7 Klatka schodowa 14,42m2 1/8 Łazienka 6,30m2 1/9 Pom. gospodarcze 2,14m2 1/10 GaraŜ 185,73m2 1/11 Pom. porządkowe 3,36m2 1/12 Korytarz 3,36m2 1/13 Korytarz 10,33m2 1/14 Szatnia prac. biurowych 13,15m2 1/15 Świetlica 40,17m2 1/16 Kuchnia 12,62m2 1/17 Jadalnia 21,24m2 1/18 Przedsionek 4,83m2 1/19 Szatnia 8,96m2 1/20 Szatnia 11,54m2 77

8 1/21 Szatnia 13,67m2 1/22 Przedsionek 2,85m2 1/23 Komunikacja 22,59m2 1/24 Szatnia 5,89m2 1/25 Szatnia 13,67m2 1/26 Łazienka 7,98m2 PIĘTRO 2/1 Sala szkoleniowa 88,36m2 2/2 Komunikacja 44,66m2 2/3 Sypialnia 21,70m2 2/4 Sypialnia 22,41m2 2/5 Sypialnia 22,28m2 2/6 Pom. biurowe 10,49m2 2/7 Pom. biurowe 10,51m2 2/8 Pom. biurowe 11,18m2 2/9 Pom. biurowe 9,74m2 2/10 Pokój komendanta 23,01m2 2/11 Pokój z-cy komendanta 10,52m2 2/12 Sekretariat 10,93m2 2/13 Zaplecze sekretariatu 7,13m2 2/14 Pom. biurowe 8,51m2 2/15 WC męskie 6,65m2 2/16 WC damskie 2,26m2 2/17 WC 0,86m2 2/18 Natryski 5,41m2 2/19 Przedsionek 2,99m2 2/20 Pom. biurowe 8,06m2 2/21 Pom. biurowe 7,94m2 2/22 Hol 24,73m2 2/23 Kl.schodowa 8,54m2 2/24 Komunikacja 28,57m2 2/25 Sala tenisa 22,64m2 2/26 Siłownia 21,08m2 2/27 Sypialnia 14,21m2 2/28 Natrysk 2,31m2 2/29 WC 1,07m2 2/30 WC 1,09m2 2/31 Umywalnia 8,02m2 2/32 Sypialnia 15,97m2 2/33 Pom. biurowe 11,86m2 88

9 2/34 Pok. gościnny 22,12m2 2/35 Pok. gościnny 19,46m Pomieszczenia po przebudowie: Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia PARTER 1/1 Przedsionek 3,53m2 1/2 Komunikacja 29,21m2 1/3 Pom. biurowe 15,67m2 1/4 Sypialnia 22,39m2 1/5a PSK 33,01m2 1/5 Sypialnia 21,95m2 1/6 Pom. biurowe OSP 15,55m2 1/7 Klatka schodowa 14,42m2 1/8 WC 6,25m2 1/8a WC 2,21m2 1/9 GaraŜ 185,73m2 1/10 Pom. porządkowe 3,36m2 1/11 Korytarz 3,36m2 1/12 Korytarz 10,33m2 1/13 Szatnia prac. biurowych 13,15m2 1/14 Świetlica 40,17m2 1/15 Kuchnia 12,62m2 1/16 Jadalnia 21,24m2 1/17 Pom. techniczne 4,83m2 1/18 Przedsionek 2,85m2 1/19 Szatnia 79,07m2 1/20 Łazienka 7,98m2 PIĘTRO 2/1 Sala szkoleniowa 88,36m2 2/2 Komunikacja 44,66m2 2/3 Sypialnia 21,70m2 2/4 Sypialnia 22,41m2 2/5 Pom. biurowe 22,28m2 2/6 Pom. biurowe 10,49m2 2/7 Kancelaria tajna 10,51m2 99

10 2/8 Biuro z-cy komendanta 21,24m2 2/10 Pokój komendanta 23,01m2 2/11 Pom. biurowe 10,52m2 2/12 Sekretariat 10,93m2 2/13 Zaplecze sekretariatu 7,13m2 2/14 Pom. biurowe 8,51m2 2/15 WC męskie 6,65m2 2/16 WC damskie 2,26m2 2/17 WC 0,86m2 2/18 Natryski 5,41m2 2/19 Przedsionek 2,99m2 2/20 Pom. biurowe 8,06m2 2/21 Pom. biurowe 7,94m2 2/22 Hol 24,73m2 2/23 Kl.schodowa 8,54m2 2/24 Komunikacja 28,57m2 2/25 Sala tenisa 22,64m2 2/26 Siłownia 21,08m2 2/27 Pom. biurowe 14,21m2 2/28 Natrysk 2,31m2 2/29 WC 1,07m2 2/30 WC 1,09m2 2/31 Umywalnia 8,02m2 2/32 Biuro kwatermistrza 15,97m2 2/33 Pom. słuŝbowe 11,86m2 2/34 Archiwum 22,12m2 2/35 Pom. słuŝbowe 19,46m Pom.1/17 szatni Projektuje się przebudowę obecnej szatni składającej się z pomieszczeń 1/19, 1/20, 1/21, 1/24, 1,25 jedno pomieszczenie szatni nr 1/19 z odnowieniem istniejącego węzła sanitarnego. Na podstawie oględzin elementów konstrukcyjnych remontowanego pomieszczenia stwierdza się, Ŝe strop wykonany jest z płyt kanałowych opartych na ścianach zewnętrznych nośnych i podciągu Ŝelbetowym. Stan techniczny stropu, podciągu i ścian zewnętrznych nośnych ocenia się jako dobry. Projektowane rozbiórki ścianek działowych nie wpłyną ujemnie na utratę nośności elementów konstrukcyjnych. 1010

11 Szatnia będzie słuŝyć jako szatnia podstawowa wyposaŝona w szafki podwójne na odzieŝ osobistą oraz roboczą. Szatnia ta będzie dostosowana dla 50 osób na trzech zmianach. Szatni naleŝy wyposaŝyć w: szafki na odzieŝ w ilości 50szt. wieszaki wolnostojące 2szt. stołki w ilości 8szt. W ramach przebudowy szatni zachodzi konieczność wykonania następujących robót budowlanych Roboty murowe Wyburzenie istniejących ścianek działowych z cegły o gr. 15cm. wymurowanie nowych ścianek działowych z cegły dziurawki gr. 12cm Posadzki Na istniejącą posadzkę szatni i przedsionka projektuje się ułoŝenie płytek Gres 30*30cm na kleju po uprzedniej rozbiórce wykładziny PCW. Posadzki remontowanych pomieszczeń aktualnie są lastrykowe, w części pokryte wykładziną PCV. W pomieszczeniu sanitariatu projektuje się wymianę płytek posadzkowych na płytki Gres 30*30cm. Roboty wykończeniowe Na nowych ściankach, po skutej glazurze, na pasach po rozebranych ściankach, na zamurowanych bruzdach, na poszerzonych ościeŝach drzwiowych projektuje się wykonanie tynku c-w kat.iii. W pomieszczeniu sanitariatu na ścianach projektuje się płytki ścienne na kleju wykończone listwami. Na posadzkach w sanitariacie i szatni projektuje się płytki Gres 30*30cm antypoślizgowe, w szatni cokoliki z płytek Gres do wys. 15cm, zakończone listwami wykańczającymi. Na ścianach szatni i słupach projektuje się tynk Ŝywiczny do wys. 2m, a powyŝej tynku Ŝywicznego dwukrotne malowanie farbą emulsyjną. Projektuje się sufit podwieszany z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych w pomieszczeniach szatni i sanitariatu. W pomieszczeniu sanitariatu projektuje się poszerzenie otworu drzwiowego do szer. 101cm i wymianę ościeŝnicy stalowej i skrzydła drzwiowego na 90*200. Projektuje się wymianę drzwi wewnętrznych przedsionka na aluminiowe 90*200. Ściany sanitariatu projektuje się wyłoŝyć do wysokości 2,5 m okładziną ścienną z płytek glazurowanych 20*25cm na kleju, ściany szatni i przedsionka do wysokości 2,0m otynkować tynkiem Ŝywicznym. 1111

12 Na pozostałych ścianach projektuje się dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze jasnym. Projektuje się wykonanie sufitu podwieszonego z wypełnieniem z płyt z włókien mineralnych we wszystkich remontowanych pomieszczeniach. Instalacja wentylacyjna Stan istniejący: W części remontowanych pomieszczeń istnieje wentylacja grawitacyjna oraz częściowo mechaniczna. Stan po przebudowie: Projektuje się wymianę kratek wentylacyjnych oraz montaŝ nawiewników higrosterowanych w istniejących oknach PCW. W pomieszczeniu szatni projektuje się zastosowanie 3-ch wentylatorów mechanicznych ściennych o wydajności 280m3/h. Wentylatory mechaniczne zapewnią wymagane przepisami 4 - krotną wymianę powietrza na godzinę w szatni. Wentylację w pomieszczeniach węzła sanitarnego zapewnią wentylatory sufitowe o wydajności 220m3/h dla umywalni oraz 150m3/h dla pomieszczenia WC. Instalacja elektryczna Projektuje się wymianę przewodów w pomieszczeniu szatni oraz osprzętu tj. gniazd i przełączników oraz opraw oświetleniowych. Instalacja wod-kan W pomieszczeniu węzła sanitarnego projektuje się wymianę istniejących podejść instalacji w-k, białego osprzętu oraz montaŝ nowego pisuaru, brodzika, zaworu ze złączką do węŝa, kratki ściekowej wraz z nowymi podejściami dla wody z rur ocynkowanych stalowych fi 15mm, dla kanalizacji z rur PCW fi 50mm Pom. 1/15 kuchni i 1/16 jadalni Pomieszczenia 1/15 kuchni i 1/16 jadalni słuŝą do przygotowania i spoŝywania posiłków. Projektuje się remont tych pomieszczeń polegający na skuciu istniejących płytek w pom.1/14 kuchni oraz rozebraniu istniejącej boazerii w pom. 1/15 jadalni pomieszczenia te projektuje się wyłoŝyć do wysokości 2,0m okładziną ścienną z płytek glazurowanych 20*25cm na kleju pomieszczenie kuchni naleŝy wyposaŝyć w urządzenia -szafki kuchenne w zabudowie (3 wiszące, 3 stojące) -kuchnia gazowa z piekarnikiem i termoobiegiem w zabudowie -okap kuchenny 1212

13 -dwa zlewozmywaki(dwukomorowy oraz jednokomorowy z suszarką -kuchenka mikrofalowa -lodówko-zamraŝarka -zmywarka -suszarka do naczyń -umywalka do mycia rąk, pojemnik na mydło w płynie, wieszak do ręczników jednorazowych pomieszczenie 1/15 jadalni naleŝy wyposaŝyć: -stół 3-częściowy na ok.16osób -16 stołków -szafki na rzeczy osobiste zamykane na kluczyk w ilości 50sztuk Pom. 1/8, 1/8a WC Projektuje się adaptację istniejącego pomieszczenia gospodrczego (1/9) na WC z przedsionkiem. W istniejącym sąsiednim pomieszczeniu WcnaleŜy wydzielić przedsionek ścianą pełną jak na rysunku. W ramach adaptacji tych dwóch pomieszczeń zachodzi konieczność wykonania następujących robót budowlanych: Roboty murowe Wyburzenie istniejących ścianek działowych z cegły o gr. 15cm. wymurowanie nowych ścianek działowych z cegły dziurawki gr. 12cm (jak na rys.a-1a) Posadzki W pomieszczeniu WC projektuje się uzupełnienie płytek posadzkowych na płytki Gres 30*30cm. Roboty wykończeniowe Na nowych ściankach, po skutej glazurze, na pasach po rozebranych ściankach, na zamurowanych bruzdach, na poszerzonych ościeŝach drzwiowych projektuje się płytki ścienne na kleju wykończone listwami. Projektuje się sufit podwieszany z płyt G-K. Instalacja wentylacyjna Stan istniejący: W części przebudowanych pomieszczeń istnieje wentylacja grawitacyjna oraz częściowo mechaniczna. Stan po przebudowie: Projektuje się wymianę kratek wentylacyjnych oraz montaŝ nawiewników ściennych higrosterowanych. W pomieszczeniu WC projektuje się zastosowanie 3-ch wentylatorów mechanicznych o wydajności 100m3/h sufitowych podłączonych rurą spiro do istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej. Instalacja wod-kan 1313

14 W pomieszczeniu WC projektuje się wymianę istniejących podejść instalacji w-k, białego osprzętu oraz montaŝ nowej ubikacji z nowymi podejściami dla wody z rur ocynkowanych stalowych fi 15mm, dla kanalizacji z rur PCW fi 50mm dla umywalki. pisuaru oraz fi110 dla ubikacji Pom. 1/5a PSK W pomieszczeniu Powiatowego Stanowiska Kierowania naleŝy wymienić istniejącą wykładzinę na posadzce cementowej na panele podłogowe o najwyŝszej klasie ścieralności na powierzchni 8,80m2, na pozostałej powierzchni projektowane są płytki Gres 30*30cm antypoślizgowe. Drzwi wejściowe do pomieszczenia z szybą wenecką i zamkiem szyfrowym. Okno od strony wiatrołapu przy wejściu do budynku wymienić na okno PCV typu FIX z szybą wenecką Pom. 1/6 biuro OSP Usunięcie rys i pęknięć na ścianach polegać będzie na przemurowaniu ściany w miejscu pęknięć przy uŝyciu zaprawy cementowej. Wymiana posadzek z wykładzin PCV na posadzce cementowej na podłogę z paneli podłogowych drewnianych w najwyŝszej klasie ścieralności AC5. Całość z sufitami projektuje się dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze jasnym Pom. 1/5; 1/4 sypialnie Wymiana posadzek z wykładzin PCV na posadzce cementowej na podłogę z paneli podłogowych drewnianych w najwyŝszej klasie ścieralności AC5. Wymiana skrzydeł drzwiowych na nowe. Na ścianach i sufitach projektuje się dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze jasnym Pom. 1/9 garaŝu Wykonanie nowej posadzki z płytek przemysłowych ceramicznych Pom. 1/7 klatka schodowa Projektuje się połączenie I piętra części biurowej z I piętrem części szkoleniowej budynku głównego (tzn. pom.2/2 komunikacja z pom.2/22 holu) za pomocą podestu stalowego. Dla tego zamierzenia naleŝy wykonać roboty: zamianę istniejącego okna o wymiarach 140/140 na drzwi 90/210 zamontowanie podestu stalowego Na klatce schodowej projektuje się równieŝ zerwanie starych tapet i połoŝenie tynku mozaikowego. 1414

15 1.3.9.Pom.2/16 WC damskie i 2/15 WC męskie W pomieszczaniach WC projektuje się: skucie istniejącej glazury wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsokartonowych na ruszcie metalowym, dwukrotne malowanie farba emulsyjną połoŝenie okładzinę ścienną z płytek glazurowanych 20*20cm na kleju na pełną wysokość pomieszczenia. projektuje się wymianę istniejących podejść instalacji w-k, białego osprzętu Pom. 2/23 klatki schodowej Projektuje się dwukrotne malowanie farba emulsyjną sufitu oraz połoŝenie tynku na ścianach klatki schodowej. Wymiana dwóch okien wewnętrznej klatki schodowej na nowe typu FIX z PCV oraz zmniejszenie wewnętrznego okna od pomieszczeń WC na I piętrze budynku do wielkości 60x60cm oraz osadzenie okna typu FIX z PCV. Wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej na drzwi aluminiowe ciepłe. 1.6.Odciąg spalin dla garaŝu budynku głównego Odciąg spalin z wozów straŝy poŝarnej Przewiduje się montaŝ 4 stanowisk odciągu spalin bezpośrednio z rur wydechowych pojazdów wyposaŝony w zautomatyzowany sterowany system wyciągu spalin o wydajności układu 3240 m3/h na 4 stanowiskach wozów bojowych, zostaną zamontowane szyny odciągowe SBT z systemem Grabber pneumatycznego mocowania ssawki. KaŜde stanowisko zostanie wyposaŝone w ciśnieniowy czujnik. W momencie odpalania pojazdu czujnik otworzy przepustnicę oraz włączy wentylator o ile wcześniej nie będzie włączony. Instalacja odciągowa wykonana jest z rur spiro. Spaliny z pojazdów są transportowane rurociągiem i wyrzucane na zewnątrz. SpręŜone powietrze doprowadzone do ssawki Grabber musi być czyste i suche i mieć ciśnienie max 1 bar. 1515

16 1.7.Klimatyzacja W pomieszczeniach 1/3Biuro, 1/5 PSK, 2/6Pokój biurowy, 2/7Kancelaria, 2/8Pokój biurowy, 2/9Pokój biurowy, 2/10Pokój komendanta, 2/11Pokój komendanta 2/12Sekretariat, 2/14Pokój biurowy, 2/7 Kancelaria projektuje się zamontowanie urządzeń klimatyzacyjnych. Klimatyzacja w systemie LG. Zaprojektowano jednostki wewnętrzne dla pokoi biurowych piętra szt 8, o symbolu MS07AH i mocy 2.1/2,2 kw, oraz 2 szt MS12AH o mocy 3.5/3.7 kw, dla jednostki zewnętrznej 19.7/22.2 kw modelu FM 56 AH, z dystrybutorem 2 szt. Na parterze jednostka wewnętrzna 5,3 kw o symbolu MS 18AH i MS09AH z jednostką zewnętrzną 8.4/9.4 kw o symbolu FM 25AH. 2,0 BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAśOWY Budynek warsztatowo-garaŝowy jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Powierzchnia zabudowy 695,0m Przebudowa pomieszczeń budynku warsztatowo-garaŝowego Budynek składa się z pomieszczeń: Nazwa Pow.uŜytkowa 1/1 GaraŜ 46,45m2 1/2 GaraŜ 49,61m2 1/3 GaraŜ 48,06m2 1/4 Magazyn 45,18m2 1/5 Magazyn 22,40m2 1/6 Magazyn 21,78m2 1616

17 1/7 Magazyn 45,11m2 1/8 Magazyn 23,79m2 1/9 Sanitariaty 10,65m2 1/10 Magazyn 9,01m2 1/11GaraŜ 59,99m2 1/12 Pom. gospodarcze 46,41m2 1/13 GaraŜ 54,24m2 1/14 Magazyn odzieŝy 44,85m2 1/15 Magazyn 10,17m2 1/16 Kotłownia 32,77m2 1/17 Skład paliw 20,68m2 1/18 Magazyn 20,98m2 Po przebudowie 1/9WC 1,21m2 1/10Pralnia 18,19m Docieplenie ścian zewnętrznych Parametry docieplenie ścian zewnętrznych tak samo jak na budynku głównym Docieplenie dachu Pokrycie dachu z papy jest zniszczone. Dach wymaga docieplenia. Występują liczne przecieki. Obróbki blacharskie wymagają wymiany. Rynny i rury spustowe równieŝ naleŝy wymienić ze względu na zardzewienia i uszkodzenia oraz znaczny stopień zuŝycia. Istniejąca instalacja odgromowa podlega wymianie Przebudowa pomieszczeń warsztatowo garaŝowych polegająca na wymianie stolarki okiennej, drzwiowej i bram garaŝowych W budynku warsztatowo-garaŝowym projektuje się wymianę starych okien drewnianych na okna PCV, drzwi na drzwi aluminiowe oraz bram garaŝowych na bramy garaŝowe segmentowe. Parametry techniczne w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej. 1717

18 2.4.1.Przebudowa posadzek, ścian wewnętrznych, sufitów Projektuje się połoŝenie posadzek z płytek przemysłowych ceramicznych oraz dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych i sufitów farbami emulsyjnymi w pomieszczeniach 1/1GaraŜ; 1/2 GaraŜ; 1/3 GaraŜ; 1/4 Magazyn; 1/5 Magazyn; 1/6 Magazyn; 1/7 Magazyn; 1/8 Magazyn; 1/10 Magazyn; 1/11GaraŜ; 1/12 Pom. gospodarcze; 1/13 GaraŜ; 1/15 Magazyn Istniejące pomieszczenie sanitariatów oraz sąsiednie magazynu zostanie przebudowane i zaadaptowane jako pomieszczenie pralni. Projektuje się pomieszczenie pralni wyposaŝyć w wannę, umywalkę, suszarkę wieszakową typu SWG. Wentylacja w pomieszczeniu mechaniczna za pomocą dwóch wentylatorów o wydajności 250m3/h zapewniająca wymagane 10[1/h] krotności wymian powietrza na godzinę. W ramach przebudowy pomieszczenia sanitariatów zachodzi konieczność wykonania robót budowlanych: rozbiórka ścianek działowych wymiana płytek ściennych i posadzkowych uzupełnienie tynków prace malarskie montaŝ wentylatora demontaŝ starego osprzętu białego wymiana podejść wymiana ruraŝu wod-kan. montaŝ wanny, umywalki montaŝ suszarki wieszakowej typu SWG 1818

19 2.4.3.W pomieszczeniu 1/11 garaŝu istniejący kanał techniczny naleŝy zasypać piaskiem z zagęszczeniem i wykonać warstwy posadzki pod płytki Kolektory słoneczne Przewiduje się zabudowę dachowych kolektorów słonecznych jako alternatywne źródło ciepła dla potrzeb przygotowania cieplej wody uŝytkowej. Parametry kolektora dobrane dla potrzeb około 20osób na zmianie. Kolektory zostaną zabudowane na dachu, nad istniejącą kotłownią pod kątem stopni. Kolektory będą współpracować z istniejącym i projektowanym zasobnikiem ciepłej wody. W skład układu solarnego wchodzą kolektory słoneczne, pompa obiegowa cieczy solarnej, orurowanie, armatura. Układ solarny wyposaŝony będzie w układ automatyki sterujący pracą zestawu. BUDYNEK MAGAZYNOWO GOSPODARCZY Budynek magazynowo-gospodarczy jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Powierzchnia zabudowy 60,0m Odnowienie ścian zewnętrznych Projektuje się odnowienie ścian zewnętrznych Przed przystąpieniem do odnowienia ścian naleŝy : zdemontować instalację odgromową zdemontować rynny i rury spustowe, zdemontować istniejące parapety z blachy oczyścić ściany z brudu i kurzu, skuć i ponownie wykonać uszkodzone fragmenty tynku, 1919

20 zagruntować ściany preparatem przeciwgrzybowym zagruntować ściany preparatem wzmacniającym podłoŝe - wykonać tynk strukturalny Kolorystyka elewacji zgodnie ze wzornikiem NCS oraz rysunkami elewacji 3.2. Pokrycie dachu Naprawa dachu budynku magazynowo gospodarczego polega na jednokrotnym pokryciu dachu papą termozgrzewalną. 4.0OCHRONA P.POś. 4.1.WARUNKI OCHRONY P.POś. Obiekty spełniają wymagania klasy C odporności poŝarowej tj.: - główna konstrukcja nośna obiektu w klasie odporności ogniowej co najmniej 60 minut, -stropy w klasie REI 60 w klasie R 15 konstrukcja, przekrycie E 15 Obiekty podzielony zostały na trzy strefy poŝarowe. 1.Budynek główny - Strefa poŝarowa zakwalifikowana została do kategorii ZL III. 2.Budynek warsztatowo-garaŝowego - Strefa poŝarowa zakwalifikowana została do kategorii PM. 3.Budynek magazynowo gospodarczy - Strefa poŝarowa zakwalifikowana została do kategorii PM. NaleŜyte warunki ewakuacyjne z obiektu zapewniono poprzez : - długości dojść ewakuacyjnych nie przekraczające 30 m przy jednym wyjściu i 60 m przy wielu wyjściach z obiektu, 2020

21 - szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych wynoszą co najmniej 140 m. - drzwi ewakuacyjne z obiektu otwierają się na zewnątrz - zapewnić naleŝy oświetlenie ewakuacyjne gwarantujące na drogach ewakuacyjnych natęŝenie minimum 1,0 Lx przez okres co najmniej 120 min. 4.2.Obiekt chroniony jest instalacją odgromową. Strefa poŝarowa wyposaŝona będzie w przeciwpoŝarowy wyłącznik prądu. Do zewnętrznego gaszenia słuŝą dwa hydranty φ 80 na sieci wodociągowej miejskiej. Lokalizację hydrantów pokazano na planie zagospodarowania. 4.3.Dojazd poŝarowy zapewnia ulica Wodna i drogi wewnętrzne INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ Wymagane jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. z uwzględnieniem poniŝszych informacji: - ustawić bariery i tablice informacyjne o zakazie wstępu i o niebezpieczeństwie wynikającym z pracy na wysokości. - oznakować wyjazd z terenu budowy na drogę publiczną - w ciągły sposób nadzorować stan zabezpieczeń, w szczególności przed rozpoczęciem robót - wygrodzić i oznakować elementy zagospodarowania działki stwarzające zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - wyznaczyć drogę dojazdową oraz miejsca składowania materiałów - zachować szczególną ostroŝność przy pracach na wysokości -stosować zabezpieczenia, środki ochrony osobistej oraz narzędzia posiadające aktualne badania i atesty 2121

22 - zachować szczególną ostroŝność przy wykonywaniu robót odchyleniowych - zatrudnieni pracownicy powinni posiadać aktualne badania ogólne i zezwalające na pracę na wysokości - zatrudnieni pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP, okresowych oraz stanowiskowych zgodnie z obowiązującymi przepisami - zapewnić nadzór nad prowadzonymi robotami przez osobę uprawnioną - zachować wszystkie wymagania w zakresie przepisów BHP pracy na budowie ze szczególnym uwzględnieniem przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. 6. UWAGI KOŃCOWE Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne naleŝy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami w danym zakresie robót. Roboty winny być wykonywane zgodnie z przepisami technicznobudowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami sztuki budowlanej i przestrzegając przepisów BHP. Materiały uŝyte do budowy i przebudowy oraz remontu budynków powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty techniczne ITB, znak B dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi, oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny. SPIS RYSUNKÓW A-0 - Mapa do celów lokalizacyjnych A-1 Rzut parteru budynku głównego A-2 Rzut piętra budynku głównego A-3 Rzut dachu bud. głównego A-4 Elewacje bud. głównego A-5 Elewacje bud. głównego A-6 Rzut parteru budynku warsztatowo garaŝowego A-7 Rzut dachu budynku warsztatowo garaŝowego A-8 Elewacje budynku warsztatowo garaŝowego A-9 Elewacje budynku magazynowo gospodarczego 2222

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin 2. Adres przedsięwzięcia: Strzelin ul. Grahama

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne II. Opis techniczny III. Informacja do planu bioz ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA IV. Rysunki budowlane 1. Sytuacja B-1391.1 2. Rzut parteru B-1391.2 3. Rzut piętra B-1391.3 4. Rzut

Bardziej szczegółowo

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa 1. ARCHITEKTURA I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa A-02 Rzut parteru 1:50 A-03 Rzut poddasza 1:50 A-04 Rzut połaci dachowej 1:50 A-05a Przekrój A-A 1:50 A-05b Przekrój B-B 1:50 A-05c Przekrój C-C,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie

PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie TEMAT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie LOKALIZACJA: śabno, DZ NR 1731 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej,

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej, OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji budynku Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN j ew ó d Wo zk a d yr ek cj a i n w est y cj i Ostrołęka ul.piłsudskiego 38, tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ...66 ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA 1. DANE INFORMACYJNE. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Podstawa prawna. 2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 2.1 Istniejący stan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektuj i wybuduj - rozbudowa, przebudowa obiektu budowlanego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie Adres inwestycji: ul. 3-go

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA 1.0 DANE WYJŚCIOWE 1.1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana podpiwniczenia budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA BOHDANA DZIEKOŃSKIEGO

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA BOHDANA DZIEKOŃSKIEGO AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA BOHDANA DZIEKOŃSKIEGO ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 646-032-20-10 fax. (32) 202-13-51 tel. 501-425-427 bohdan@dziekonski.eu.org Projekt

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI:

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Strona tytułowa str. 1 2. Spis zawartości teczki str. 2 3. Opis techniczny do planu zagospodarowania terenu str. 3-4 4. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 str. 5 5. Opis

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo