Kraków, dnia r. Zapytanie ofertowe nr 6/ROZVIYAK/2012. Szanowni Państwo,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, dnia 13.09.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 6/ROZVIYAK/2012. Szanowni Państwo,"

Transkrypt

1 Kraków, dnia r. Zapytanie ofertowe nr 6/ROZVIYAK/2012 Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej (konferencyjnej), wyżywienie i nocleg Uczestników/czek oraz Trenerów/ek podczas szkoleń w Warszawie w terminach: ; ; ; ; (dot. zamówienia o nr kod CPV: hotelarskie usługi noclegowe; usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji; usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków). Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. 1. Zamawiający: prorozvoyovo s.c. Sylwia Cichowska, Rafał Cichowski w związku z realizacją projektu ROZVIYAK. Proaktywny trener w organizacji opartej na wiedzy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach działania POKL na podstawie konkursu przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz wykaz wymaganych dokumentów, które należy złożyć w przedmiotowym postępowaniu zawarto w Warunkach Zamówienia. 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym formularzu (FORMULARZ OFERTOWY) oraz załączyć wymagane dokumenty. 4. Ofertę (skan wypełnionego formularza oraz załączniki) należy przesłać na adres (fax ) lub przesłać na adres Biura Projektu przy ul. Por. A. Stawarza 14/2, Kraków, w nieprzekraczalnym terminie do dnia r do godz. 13: Zamówienie dotyczy realizacji częściowych zamówień przez wykonawców i może zakończyć się wyborem kilku Wykonawców. 6. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert dokona Kierownik Projektu. Wybór najkorzystniejszej oferty/ ofert jest dokonywany w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria i jest dokumentowany protokołem. Po zakończonym postępowaniu zostanie przesłana informacja o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę 1. Wybranie Wykonawcy/Wykonawców i ewentualne rozpoczęcie negocjacji będą miały miejsce r. w Biurze Projektu. Zamawiający podpisuje z Wykonawcą/ Wykonawcami umowę w formie pisemnej w terminie nieprzekraczającym dnia realizacji zamówienia. Prorozvoyovo s.c. może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą, a w ostateczności powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności. Z poważaniem, Rafał Cichowski Kierownik Projektu 1 Informacja dotyczy wyłącznie wyniku złożonej oferty Wykonawcy

2 WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia 2. Wybór oferty - Kryteria oceny oferty, informacja na temat wag punktowych lub procentowych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz informacja na temat sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium 3. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia 4. Wymagane dokumenty 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: Usługa wynajmu Sali szkoleniowej (konferencyjnej), obsługi cateringowej (wyżywienie) oraz zapewnienie noclegu dla Uczestników/czek oraz Trenerów/ek (łącznie) w Bydgoszczy. Termin realizacji zamówienia: ; ; ; Lokalizacja i standard obiektu: Obiekt, w którym realizowana będzie usługa spełnia następujące wymogi: Lokalizacja obiektu w granicach administracyjnych miasta Warszawa. Sala szkoleniowa i miejsce zakwaterowania Uczestników/czek szkoleń zlokalizowane w jednym budynku lub budynkach sąsiadujących, położonych od siebie w odległości nie większej niż 50 m. Ilość osób związanych z zamówieniem: ok. 12 Uczestników/-czek oraz 1-2 Trenerów/ ek (ostateczna ilość osób zostanie ustalona na dwa dni przed każdym szkoleniem). Wynajem sali szkoleniowej (konferencyjnej): wynajem w godzinach 9-18 z możliwością modyfikacji godzin szkoleniowych do dwóch dni przed planowanym terminem szkolenia, sala szkoleniowa (konferencyjna) o powierzchni min. 50 m2 pozwalającej prowadzić szkolenie dla ok. 12 osób, z możliwością przesuwania krzeseł, przestrzenią pozwalającą na swobodne poruszanie się grupy podczas ćwiczeń (na sali szkoleniowej nie mogą znajdować się słupy, kolumny lub inne elementy, które utrudnią prowadzenie zajęć), odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej, flipchart z zapasem papieru, ekran do wyświetlania obrazów z projektora multimedialnego, sala szkoleniowa powinna posiadać miejsce na umieszczenie serwisu kawowego dla Uczestników/-czek i Trenerów/ -ek, bliski dostęp do toalety, dostęp do Internetu, dostęp do źródeł prądu, sprawna (działająca) wentylacja lub klimatyzacja, ogrzewanie i zagwarantowanie możliwości przeprowadzenia szkolenia w ciszy, możliwość skorzystania z sali na godzinę przed zajęciami i godzinę po zajęciach, prawo do oznakowania szkolenia, m.in. naklejenie/rozwieszenie informacji o realizowanym szkoleniu oraz jego współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w miejscach ogólnie dostępnych, widocznych (np. drzwi, tablice informacyjne).

3 Obsługa cateringowa/ wyżywienie: Przerwa kawowa przerwa kawowa (ciągła) składająca się z napojów ciepłych i zimnych, ciast i ciasteczek oraz owoców dostępnych od pierwszej godziny szkoleniowej, przerwa kawowa na bieżąco uzupełniana w czasie przerw szkoleniowych zgodnie z harmonogramem lub sugestiami prowadzących zajęcia, bieżąca wymiana brudnych naczyń w czasie przerw szkoleniowych zgodnie z harmonogramem lub sugestiami prowadzących zajęcia, wymagana propozycja menu. Obiad obiad w formie ciepłego posiłku składający się z: zupy, drugiego dania, deseru i napojów, wydzielone miejsce w restauracji dla grupy Uczestników/-czek oraz Trenerów/-ek, pora posiłku zgodna z harmonogramem lub sugestiami prowadzących zajęcia, wymagane minimum trzy propozycje zestawów menu z informacją o wadze poszczególnych produktów. Kolacja dla Uczestników/ -czek oraz Trenerów/ -ek dla których został przewidziany nocleg, koszt śniadania wliczony w nocleg, wymagana propozycja menu. Śniadanie dla Uczestników/ -czek oraz Trenerów/ -ek dla których został przewidziany nocleg, koszt śniadania wliczony w nocleg, wymagana propozycja menu. Nocleg: Nocleg wraz ze śniadaniem i kolacją dla Uczestników/czek i Trenerów/ek zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym na min. 3 dni przed szkoleniem: Nocleg Trenera(ów)/ki(ek) w 1-osobowym pokoju wraz ze śniadaniem i kolacją, pokój musi posiadać łazienkę, (TV opcjonalnie): o Terminy 19/ , 20/ , 16/ , 17/ , 31/ , 1/ (nocleg 1 Trenera/ki) o terminy 11/ , 12/ (nocleg 2 Trenerów/ek) Nocleg ok 6 Uczestników/czek w 2-osobowych pokojach wraz ze śniadaniem i kolacją, pokój musi posiadać łazienkę, (TV opcjonalnie): 20/ , 17/ , 1/ , 12/ Zastrzeżenia Ilość osób korzystających z wyżywienia oraz noclegu może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezkosztowej zmiany ilości osób korzystających z wyżywienia i noclegu. Sposób informowania o w/w zmianach zawarty zostanie w umowie z Wykonawcą.

4 2. Wybór oferty - Kryteria oceny oferty, informacja na temat wag punktowych lub procentowych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz informacja na temat sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium Podstawą oceny oferty jest uzupełniony i podpisany formularz oferty (załącznik) wraz z wymaganymi dokumentami. Poniżej kryteria oferty oraz informacja o punktach i sposobie ich przyznawania. Kryteria oceny Wagi punktowe poszczególnych kryteriów oceny Informacja na temat sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium Kryteria wymagane Nie dotyczy Brak informacji lub podpisu w określonych miejscach odrzucenie oferty. Oferta złożona po terminie nie zostanie uwzględniona (wyjątek przedłużenie terminu składania ofert). Zapewnienie miejsc parkingowych Uczestnikom/czkom i Trenerom/kom korzystającym z własnego środka transportu Położenie obiektu Cena z VAT wynajmu Sali szkoleniowej za dzień Cena z VAT noclegu Uczestnika/czki w pokoju 2- Nie dotyczy Obiekt w granicach administracyjnych miasta Warszawa do 10 km w linii prostej od Dworca Centralnego 5 pkt., powyżej 10 km w linii prostej od Dworca Centralnego 0 pkt. 10 pkt. - cena nieprzekraczająca budżetu projektu, 0 pkt. - cena przekraczająca budżet projektu do max 10%, oferta której koszt wynajmu Sali szkoleniowej przekracza 10% stawki budżetu zostanie odrzucona. 10 pkt. - cena nieprzekraczająca budżetu Brak informacji lub niemożność zapewnienia miejsc parkingowych odrzucenie oferty. (załącznika). Brak informacji lub położenie obiektu poza granicami administracyjnych odrzucenie oferty. (załącznika).

5 osobowym Cena z VAT noclegu Trenera/ki w pokoju 1- osobowym Cena z VAT wyżywienia jednej osoby za dzień tj. serwis kawowy, obiad Termin uregulowania zobowiązania projektu, 0 pkt. - cena przekraczająca budżet projektu do max 10%, oferta której koszt noclegu przekracza 10% stawki budżetu zostanie odrzucona. 10 pkt. - cena nieprzekraczająca budżetu projektu, 0 pkt. - cena przekraczająca budżet projektu do max 10%, oferta której koszt noclegu przekracza 10% stawki budżetu zostanie odrzucona. 10 pkt. - cena nieprzekraczająca budżetu projektu, 0 pkt. - cena przekraczająca budżet projektu do max 10%, oferta której koszt wyżywienia przekracza 10% stawki budżetu zostanie odrzucona. 5 pkt. termin powyżej 30 dni od dnia wystawienia faktury 0 pkt. - oferta z terminem zapłaty do 30 dni lub brak informacji. (załącznika). Ocenie podlega stawka noclegu jednej osoby w pokoju dwuosobowym. Śniadanie i kolacja wliczone są w koszt noclegu. (załącznika). Ocenie podlega stawka noclegu jednej osoby w pokoju jednoosobowym. Śniadanie i kolacja wliczone są w koszt noclegu. (załącznika). (załącznika). Wyżywienie propozycje menu 0-10 pkt. Punkty przyznane na podstawie zaproponowanych zestawów. Ranking ofert. Dopuszcza się możliwość uwzględnienia przy punktacji opinii klientów obiektu. Jakość Sali szkoleniowej / konferencyjnej: 0-3 pkt. za każdy podpunkt (załącznik), maksymalna ilość punktów - 15 pkt. Informacje w formularzu muszą dotyczyć Sali której zdjęcie stanowi załącznik do oferty. W przypadku oferty kilku Sal wymagane są oddzielne opisy i odpowiadające im zdjęcia. Ocenie podlega jeden wskazany opis.

6 Zapewnienie tej samej sali szkoleniowej we wszystkich terminach szkolenia Bezpłatne wyposażenie dodatkowe tj. w przypadku awarii możliwość wypożyczenia rzutnika Gwarancja tej samej sali szkoleniowej we wszystkich terminach szkolenia 5 pkt., brak gwarancji 0 pkt. możliwość wypożyczenia rzutnika 5 pkt., brak możliwości 0 pkt. (załącznika). (załącznika). W przypadku ofert o podobnej liczbie punktów (zwycięskich) decydująca będzie informacja o obiekcie i atrakcjach. Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez prorozvoyovo s.c. Sylwia Cichowska, Rafał Cichowski na potrzeby procesu wyboru oferty zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. 3. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z prorozvoyovo s.c. Sylwia Cichowska, Rafał Cichowski i Dialog Plus Psychologiczna Akademia Umiejętności Grażyna Ślifierz (Partner) oraz osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu prorozvoyovo s.c. Sylwia Cichowska, Rafał Cichowski i Dialog Plus Psychologiczna Akademia Umiejętności Grażyna Ślifierz oraz osobami wykonującymi w imieniu prorozvoyovo s.c. Sylwia Cichowska, Rafał Cichowski i Dialog Plus Psychologiczna Akademia Umiejętności Grażyna Ślifierz czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Osobą dokonującą wyboru oferty jest Rafał Cichowski (Kierownik Projektu) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

7 4. Wymagane dokumenty Wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik), Zdjęcia oferowanej Sali szkoleniowej (widoczna cała sala), Zdjęcia pokoi lub link do strony internetowej, Zdjęcie obiektu (Hotel / ośrodek szkoleniowy), Przykładowe menu obiadu (min 3 zestawy), przerwy kawowej, kolacji oraz śniadania w ramach zaproponowanej ceny Istnieje możliwość otrzymania formularza oferty w wersji Word kontakt:

8 Załącznik FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego nr 6/ROZVIYAK/2012 w związku z realizacją projektu DRK/POKL /0021/4/08/2011 ROZVIYAK. Proaktywny trener w organizacji opartej na wiedzy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejscowość, data OFERTA NA USŁUGI HOTELOWE, CATERINGOWE ORAZ WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ 1. Kryteria wymagane Dane wykonawcy/ nazwa, adres, nip, regon, nr KRS/wpis do ewidencji działalności/:... Miejsce świadczenia usługi/ nazwa, adres/:... Dane kontaktowe w sprawie oferty/ imię i nazwisko, telefon/:... Adres do kontaktu w sprawie oferty:... Termin realizacji usługi: Termin Tak/Nie 2 Termin Tak/Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie A) Oświadczam, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej przedmiot zamówienia i jeśli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązuję się przed podpisaniem umowy dostarczyć kserokopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania. B) Oświadczam, iż posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 2 Właściwe zaznaczyć krzyżykiem

9 C) Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. D) Oświadczam, iż nie jesteśmy powiązani z firmą prorozvoyovo s.c. Sylwia Cichowska, Rafał Cichowski i Dialog Plus Psychologiczna Akademia Umiejętności Grażyna Ślifierz (Partner) oraz osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu prorozvoyovo s.c. Sylwia Cichowska, Rafał Cichowski i Dialog Plus Psychologiczna Akademia Umiejętności Grażyna Ślifierz oraz osobami wykonującymi w imieniu prorozvoyovo s.c. Sylwia Cichowska, Rafał Cichowski i Dialog Plus Psychologiczna Akademia Umiejętności Grażyna Ślifierz czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. F) Oświadczam, iż obiekt świadczenia usługi jest zlokalizowany w obrębie granic administracyjnych miasta Warszawa. Położenie obiektu: w obrębie granic administracyjnych miasta Warszawa do 10 km w linii prostej od Dworca Centralnego w obrębie granic administracyjnych miasta Warszawa powyżej 10 km w linii prostej od Dworca Centralnego G) Gwarantuję zapewnienie miejsc parkingowych Uczestnikom/czkom i Trenerom/kom korzystającym z własnego środka transportu. H) Oświadczam, iż istnieje możliwość bezkosztowego przeniesienia terminu szkolenia w uzasadnionych przypadkach.. (czytelny podpis Wykonawcy)

10 2. Kryteria oceny podstawowe: A) Ceny: Lp. Nazwa Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa netto VAT % Cena jednostkowa z VAT 1 Wynajem sali szkoleniowej dzień/ 9 godz. zegarowych + możliwość użytkowania 1 godz. przed i po szkoleniu 1 2 Obiad oraz serwis kawowy osoba/ dzień 1 5 Nocleg dla Trenera/ki / w cenie noclegu śniadanie i kolacja 6 Nocleg dla Uczestnika/czki - w cenie noclegu śniadanie i kolacja Termin zapłaty 4 : Do 30 dni Nocleg 1 os./ pokój jednoosobowy Nocleg 1 os./ pokój dwuosobowy 1 1 Uwagi: Powyżej 30 dni.. B) Wyżywienie: Załącznik proponowane zestawy obiadowe w tym informacja o wadze produktów Załącznik propozycja kolacji Załącznik propozycja śniadania Załącznik propozycja przerwy kawowej 4 Właściwe zaznaczyć krzyżykiem

11 Uwagi: C) Informacja o obiekcje (hotelu/ośrodku szkoleniowym): Informacja o obiekcje, położeniu, dojeździe, liczbie sal szkoleniowych i pokoi: Oferowane atrakcje w trakcje pobytu (bezpłatne): Oferowane atrakcje w trakcje pobytu (płatne): Załącznik zdjęcie obiektu Standard pokoi i ich wyposażenie: Załącznik zdjęcie przykładowego pokoju jednoosobowego i dwuosobowego D)Sala szkoleniowa / konferencyjna: Jakość Sali szkoleniowej / konferencyjnej: warunki sanitarne / tj. dostęp do toalety (położenie), czynności porządkowe/: bezpieczeństwo /położenie na terenie obiektu, informacja o wyjściu ewakuacyjnym, apteczce, gaśnicy itd, /:

12 warunki akustyczne /w tym informacja o nagłośnieniu, wielkości Sali i przedmiotach wpływających na głośność, informacja o pomieszczeniach przylegających do Sali/: warunki jakościowe /w tym informacja o klimatyzacji, kolorystyce ścian, wyposażenie wygodne krzesła, typ podłogi, dostęp do internetu, flipchart z zapasem papieru, ekran do wyświetlania obrazów z projektora multimedialnego/: oświetlenie / tj. dostęp do światła dziennego, możliwość zaciemniania Sali, itd./ Załącznik zdjęcie całej Sali szkoleniowej E) Bezpłatne wyposażenie: w przypadku awarii możliwość wypożyczenia rzutnika. Tak Nie F) Gwarancja tej samej sali szkoleniowej we wszystkich terminach szkolenia. Tak Nie... (czytelny podpis Wykonawcy)

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo,

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo, Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3 Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej, wyżywienie i nocleg Uczestników/czek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Projekt Akademia Menedżera Grupy Centrum nr WND-POKL.02.01.01-00-195/12 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. (dotyczy usług w zakresie wynajmu nieruchomości innej niż mieszkanie, usługi cateringowej oraz hotelowej) Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. stosując

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL

NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / H/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

III. Terminy realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 6/213,:

III. Terminy realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 6/213,: Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

III. Termin realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 21/213, szkolenie realizowane w Warszawie w terminie:

III. Termin realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 21/213, szkolenie realizowane w Warszawie w terminie: Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 29 lutego 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

POKL.03.01.02-00-001/12,

POKL.03.01.02-00-001/12, Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 51.04.2014.ORE_II dotyczące wynajmu sal wykładowych i komputerowych sal szkoleniowych, zapewnienia wyżywienia i noclegów do organizacji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014 Zaproszenie do składania ofert z dnia 26 września 2014 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Rybnik, dnia 04.03.2015 Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik tel.: 32 739-55-12, 32 423 70 34, 503-074-783

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013 Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.06.2013 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleń w projekcie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Warszawa, 7 kwietnia 2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I. Opis przedmiotu zamówienia. Firma Inwenta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako beneficjent Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Dotyczy: zapewnienia bazy noclegowo-szkoleniowej dla uczestników w celu realizacji projektu:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Dotyczy: zapewnienia bazy noclegowo-szkoleniowej dla uczestników w celu realizacji projektu: Zgorzelec, 16.01.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dotyczy: zapewnienia bazy noclegowo-szkoleniowej dla uczestników w celu realizacji projektu: "Model współpracy - standardem działań NGO i JST". nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL Warszawa, 08.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL I. Nazwa i adres zamawiającego: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. 1. Nazwa i dane Teleadresowe zamawiającego: 2. Wspólny słownik zamówień ( CPV ) ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie bazy noclegowo-szkoleniowej dla 2 grup uczestników i personelu projektu, celem przeprowadzenia szkoleń w terminie: 20-21.05.2015r.

Zapewnienie bazy noclegowo-szkoleniowej dla 2 grup uczestników i personelu projektu, celem przeprowadzenia szkoleń w terminie: 20-21.05.2015r. Jastrzębie-Zdrój, dn. 24.04.2015r. LD HOLDING S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 157/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI ZAPEWNIENIA BAZY NOCLEGOWO-SZKOLENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 ZAMAWIAJĄCY: Human Partner Sp. z o.o. ul. Hercena 3-5 50-453 Wrocław NIP: 886-292-12-45 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 Wrocław, dnia 05.09.2013 r. Spis treści 1. Informacje wstępne 2. Tryb i zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL Warszawa, 03.12.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2012/POKL w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach POKL I. Nazwa i adres zamawiającego: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014 na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem W związku z realizacją projektu Inkubatory Ekonomii Społecznej, stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu szkoleniowo - doradczego pt. Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw, Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Mariusz Kłobucki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo