Centrum Pedagogiki Praktycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Pedagogiki Praktycznej"

Transkrypt

1 Centrum Pedagogiki Praktycznej Oferta szkoleniowa dla rad pedagogicznych na rok szkolny 2015/2016 Tel Posiadamy wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem: 2.10/00013/2015

2 Dane kontaktowe Centrum Pedagogiki Praktycznej Siedziba firmy, księgowość, korespondencja: ul. Milionowa 102 lok Łódź Gabinety terapeutyczne, dyrektor, punkt konsultacyjny dla nauczycieli, sala szkoleniowa: ul. Biskupia 6/6B Warszawa- Praga Płd (Pętla tramwajowa: Gocławek, przy Centrum Handlowym King Kross) Dodatkowa sala szkoleniowa: Warszawa-Centrum, ul. Chmielna 15 Telefony kontaktowe: (zamawianie szkoleń, poradnia, umawianie terminów wizyt do specjalistów) (telefoniczny punkt konsultacyjny dla nauczycieli - czynny w godzinach dyżurów ekspertów) NIP: Nr konta: mbank:

3 Centrum Pedagogiki Praktycznej (zał. w 2005 roku) zespół specjalistów świadczących szeroko rozumianą pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie Warszawy i okolic, placówka doskonalenia nauczycieli organizująca warsztaty i kursy doskonalące dla nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia na terenie całej Polski. Szkolimy przede wszystkim dla Biura Edukacji w Warszawie oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji; organizator programu wychowawczego pt: "Zdobądź sukces myśleniem" realizowanego przez specjalistów z uczniami na wszystkich poziomach kształcenia. Nasze motto: Nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiązać. Niektóre z nich wymagają jedynie więcej czasu. Zakres działalności: Szkolenia: - szkolenia dla oświaty- warsztaty, kursy doszkalające dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych; - kursy i szkolenia w zakresie języka migowego; - programy profilaktyczne oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w szkołach; Poradnia: - diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna; - diagnoza i terapia trudności szkolnych; - pomoc i wsparcie dla rodziców; - diagnoza i terapia trudności wychowawczych; - doradztwo i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne; - diagnoza i terapia zaburzeń lękowych - terapia dziecka i rodziny.

4 Zespół trenerów/ekspertów Centrum Pedagogiki Praktycznej w roku szkolnym 2015/2016 mgr Jolanta Sieradzan- pedagog, wykładowca, trener młodzieży, specjalista promocji zdrowia, ekspert w zakresie honorowego krwiodawstwa, dyrektor naczelna Centrum Pedagogiki Praktycznej, dyrektor w oddziale łódzkim Centrum Pedagogiki Praktycznej; mgr Michał Przybyłowicz, pedagog, terapeuta, trener oświaty, specjalista terapii rodziny, wykładowca przedmiotów pedagogicznych oraz języka migowego, konsultant i doradca metodyczny w zakresie pedagogiki szkolnej, swoje doświadczenie zdobywał na stanowiskach pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły. Prowadzi ponad 1200 godzin szkoleń rocznie, głównie dla Biura Edukacji w Warszawie oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji, w tym wykłady na ogólnopolskich konferencjach; dyrektor Centrum Pedagogiki Praktycznej w Warszawie; mgr Bożena Wujec-Ziółkowska- nauczyciel filologii polskiej, terapeuta terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, coach ACC International Coach Federation, Trener biznesu i oświaty, w trakcie studiów psychologia kliniczna, posiada certyfikacje z testów DISC Certyficated Behavioral Consultant DISC; mgr Edyta Uzarska- pedagog, trener oświaty, doradca zawodowy; mgr Magda Karwowska - doktorantka w dyscyplinie prawa karnego, prawniczka, trenerka, specjalistka tematyki antydyskryminacyjnej, koordynatorka projektów w organizacjach pozarządowych. mgr Barbara Matla- psycholog, terapeuta rodzin, młodzieży i dorosłych mgr Iwona Cichowicz -doradczyni zawodowa / trener / koordynator. Związana z wieloma organizacjami pozarządowymi m.in. Fundacją Ocalenie, Fundacją Stan na nogi, Stowarzyszeniem PTSR i innymi. Ukończyła studia w zakresie: doradztwa zawodowego, zarządzania finansami i organizacjami, gospodarki społecznej, jest certyfikowanym trenerem oraz edukatorem finansowym, w trakcie specjalizacji psychologicznej. Prowadzi indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe oraz warsztaty rozwojowe dla studentów, cudzoziemców, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Posiada doświadczenie zawodowe z trzech sektorów: administracja, biznes i NGO. mgr Ewa Tomaszewicz - socjolog, psycholog, trener, terapeuta terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, pracuje z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc, w trakcie zdobywania uprawnień socjoterapeutycznych. mgr Agnieszka Kolek- psycholog, specjalista terapii rodziny oraz trudności szkolnych i zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży, wykładowca przedmiotów psychologicznych; mgr Renata Machalska- pedagog w zakresie pedagogiki specjalnej oraz wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Absolwentka studiów Gender Studies - Polityka równych szans w procesie kształcenia,certyfikowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej. mgr Sylwia Łysakowska- doktorantka w dyscyplinie pedagogika, trener oświaty, specjalista w zakresie komunikacji w rodzinie, dyrektor rodzinnego domu dziecka; lic Maciej Bandurski- ratownik medyczny, instruktor pierwszej pomocy, licencjat zdrowia publicznego. Pracuje przy zabezpieczeniach medycznych imprez i programów TV w kraju i za granicą.

5 OFERTA 1 Propozycje zajęć warsztatowych lub kursów doskonalących dla rad pedagogicznych w ramach podnoszenia kompetencji zawodowych każdy warsztat realizowany jest podczas trzech godzin zegarowych, kurs doskonalący obejmuje trzy wybrane moduły warsztatowe w zbliżonej tematyce; rady pedagogiczne przed przystąpieniem do formy doskonalenia podejmują decyzję o uczestnictwie w warsztatach (jeden moduł trzygodzinny) lub kursie doskonalącym (trzy moduły trzygodzinne- możliwość realizacji w ciągu jednego dnia, dwóch lub trzech dni), zajęcia odbywają się na terenie placówki zamawiającej; ze względu na formę warsztatową zajęć liczba uczestników jednego warsztatu nie może przekroczyć 25 osób, uczestnicy warsztatów/kursów doskonalących objęci są półroczną opieką ekspertów i trenerów wg ustalonych terminów dyżurów eksperckich (stacjonarnych i telefonicznych) w siedzibie Centrum Pedagogiki Praktycznej lub Państwa placówce, warsztaty/kursy doskonalące zakończone są wydaniem zaświadczeń o uczestnictwie w wybranej formie doskonalenia; wszystkie warsztaty obejmują część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne. Proponowana tematyka warsztatów: (zaproponowane tematy mogą ulegać zmianom wg sugestii zamawiających szkolenie. Możemy także poprowadzić szkolenie w temacie, którym jesteście Państwo zainteresowani, a nie ma go w wykazie) 1. Szkoła jako instytucja wspierająca wychowanie młodego człowieka. 2. Wychowawca. Rola i zadania. Kompetencje nauczycieli w pracy wychowawczej. 3. Komunikacja w szkole. 4. Jak usprawnić komunikację z uczniami i ich rodzicami? 5. Nauczyciel, rodzic uczeń. Konflikt interesów czy konflikt oczekiwań? 6. Mediacje i trudne rozmowy z rodzicami. 7. Planowanie współpracy nauczycieli z rodzinami uczniów. 8. Projektowanie pomocy i wsparcia uczniom z trudnych środowisk wychowawczych. 9. Budowanie autorytetu nauczyciela czyli jak kształtować pozytywny wizerunek w oczach ucznia. 10. Rola i zadania pedagoga szkolnego. 11. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i jego rola w zakresie wspierania rozwoju dziecka. 12. Inny czyli kto? Tolerancja w szkole. Jak zrozumieć innego w szkole i podejmować skuteczne działania wychowawcze- antydyskryminacyjne? 13. Młody gniewny- czuje, mówi, słyszy, myśli- czyli kim są nasi uczniowie i w co grają? 14. Trudne sytuacje w naszej klasie. Superwizja dla nauczycieli. Warsztaty rozwiązywania trudności wychowawczych. 15. Struktura i funkcjonowanie klasy jako grupy. 16. Technika socjometryczna w diagnozie pedagogicznej. Konstruowanie i odczytywanie testu socjometrycznego. 17. Aby godzina wychowawcza była wychowawcza. Warsztat kreatywności dla nauczycieliwychowawców. Projektowanie ciekawych i kreatywnych lekcji wychowawczych.

6 18. Diagnoza zaburzeń zachowania i agresji. 19. Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i agresywnym. 20. Metoda indywidualnego przypadku oraz pracy grupowej w pracy z młodzieżą zagrożoną dysfunkcjami, z zaburzeniami zachowania i przejawiającą symptomy agresji. 21. Ćwiczenia dramowe w zakresie komunikacji z dziećmi z zaburzeniami zachowania oraz ich rodzicami. 22. Konstruowanie indywidualnych i grupowych programów naprawczych z zakresie zaburzeń zachowania, agresji oraz uzależnień. 23. Konstruowanie programów wychowawczych dla grup wykazujących przejawy zaburzeń zachowania i agresywnych. 24. Uczniowie w obliczu zagrożeń współczesnego świata. Jak wspierać bezpieczeństwo uczniów w szkole i ostrzegać przed niebezpieczeństwami poza nią. 25. Organizowanie pomocy i wsparcia dla uczniów z opiniami i orzeczeniami poradni psychologicznopedagogicznych w oparciu o nowe przepisy oświatowe. 26. Realizacja przez szkołę opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych. 27. Indywidualizacja nauczania oraz bieżące wsparcie ucznia w świetle nowych przepisów. 28. Reforma systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Rola i zadania wychowawców, nauczycieli w nowym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 29. Tworzenie systemu przepływu informacji między nauczycielami w ramach rady pedagogicznej. 30. Dostosowywanie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia ze szczególnym uwzględnieniem uczniów rozpoczynających naukę w wieku 6 lat. 31. Diagnozowanie dojrzałości szkolnej sześciolatków. 32. Dziewięciolatek w klasie czwartej. Jak dostosowywać wymagania dla uczniów młodszych w klasie? 33. Praca z uczniem szczególnie zdolnym. Projektowanie działań wspierających indywidualny rozwój ucznia zdolnego. 34. Konstruowanie arkuszy dostosowania wymagań dydaktycznych i wychowawczych w pracy z dziećmi posiadającymi opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych, 35. Tutoring w pracy z uczniem zdolnym. 36. Terapia pedagogiczna w szkole. Ćwiczenia usprawniające analizator wzrokowy. 37. Terapia pedagogiczna w szkole. Ćwiczenia usprawniające analizator słuchowy. 38. Terapia pedagogiczna w szkole. Ćwiczenia usprawniające analizator kinestetyczno-ruchowy. 39. Terapia pedagogiczna w szkole. Ćwiczenia logopedyczne do wykorzystania w klasie szkolnej przez każdego nauczyciela edukacji początkowej. 40. Profilaktyka uzależnień a profilaktyka problemowa. Jak skutecznie projektować działania profilaktyczne w szkole i klasie. 41. Konstruowanie szkolnych programów wychowawczych i szkolnych programów profilaktyki. 42. Techniki radzenia sobie ze złością swoją i innych oraz agresją. 43. Techniki radzenia sobie ze stresem. 44. Wypalenie zawodowe nauczycieli- jak poradzić sobie w sytuacji ryzyka wypalenia. 45. Warsztaty twórcze dla nauczycieli. 46. Techniki dramy i psychodramy w pracy nauczyciela. 47. Jak skutecznie motywować uczniów do nauki. 48. Elementy socjoterapii. 49. Superwizja dla nauczycieli, pedagogów szkolnych i innych specjalistów. Omówienie problemów dydaktyczno-wychowawczych i konstruowanie rozwiązań dotyczących indywidualnych przypadków w klasie. 50. Edukacja antydyskryminacyjna jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 51. Inny/inna w szkole mechanizmy powstawania marginalizacji. 52. Źródła i przejawy dyskryminacji wśród uczniów i nauczycieli.

7 53. Wychowawca a tolerancja. Przejawy tolerancji w praktyce pedagogicznej. Zasady wdrażania tolerancji. 54. Jak walczyć z przejawami nietolerancji wśród uczniów? Wpływ stygmatyzacji na osoby dyskryminowane. 55. Przeciwdziałanie stereotypom, uprzedzeniom oraz dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 56. Szkoła wolna od dyskryminacji. Profilaktyka. 57. Jak prowadzić zajęcia antydyskryminacyjne wśród uczniów? 58. Wielokulturowość w szkole. Koszt jednego warsztatu w grupie maksymalnie 25 osobowej: 3 godziny- 800 zł W przypadku zamówienia kursu doskonalącego (płatność z góry za trzy warsztaty w zbliżonej tematyce dla każdej grupy) otrzymujecie Państwo rabat. Wówczas koszt wynosi: 9 godzin (jeden, dwa lub trzy dni) zł Zamawianie szkoleń: W celu dokonania zamówienia prosimy o kontakt pod nr tel lub adresem e mail: Po otrzymaniu zgłoszenia nasz pracownik przygotuje dla Państwa umowę szkoleniową oraz wystawi fakturę; Płatności za szkolenie należy dokonać w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Dokonanie wpłaty gwarantuje rezerwację terminu szkolenia.

8 OFERTA 2 (profilaktyka dla uczniów) Zdobądź sukces myśleniem Program rozwijania kompetencji osobistych i społecznych dzieci i młodzieży do realizacji w szkołach na wszystkich poziomach kształcenia Autor: Michał Przybyłowicz (pedagog, terapeuta, trener oświaty, dyrektor Centrum Pedagogiki Praktycznej w Warszawie) 1. Wprowadzenie Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. To naczelne hasło, jako pierwsze rzucające się w oczy na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, znanej powszechnie środowisku nauczycielskiemu. XXI wiek- epoka postępującej globalizacji, wymusza na współczesnej scenie edukacyjnej weryfikację istniejących już programów dydaktycznych i wychowawczych, dokonywania regularnej ewaluacji w zakresie zmieniających się potrzeb wszystkich związanych z kształceniem i wychowaniem. Szkoła, podobnie jak rodzina staje przed nowymi wyzwaniami, związanymi z postępem informatyzacji, rozwojem techniki, łatwością dostępu dzieci i młodzieży do technologii informacyjnych. Uczeń, rodzic, nauczyciel muszą odnaleźć się w nowej, coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości, bardziej liberalnej niż w pokoleniach ich rodziców i dziadków, pełnej pokus, agresji, przemocy, używek. Rzeczywistości młodego pokolenia schyłku lat dziewięćdziesiątych i początków nowego tysiąclecia wychowywanego w duchu tzw. bezstresowego wychowania. W związku z postępującymi zmianami niezbędna wydaje się weryfikacja poglądów dotyczących wychowania. Współczesna szkoła musi przejąć część funkcji wychowawczej, wspierając tym samym rodzinę. To w szkole uczeń spędza długie godziny, a po powrocie do domu często pozostaje sam, bo rodzice, uczestniczący w charakterystycznej dla globalizacji pogoni za pieniądzem nie mają czasu na właściwy kontakt z dzieckiem. Podstawowe funkcje rodziny zostają zaburzone. Rodzina, na której przede wszystkim spoczywa funkcja wychowawcza wymaga wsparcia ze strony szkoły, a szkoła na zasadzie sprzężenia zwrotnego potrzebuje wsparcia rodziny w realizacji celów. Program rozwijania kompetencji osobistych i społecznych dzieci i młodzieży Zdobądź sukces myśleniem został opracowany w celu wspierania szkół i rodzin w pełnieniu funkcji wychowawczej w formie zajęć warsztatowych dla uczniów, prowadzonych przez zespół specjalistów, pedagogów, psychologów i terapeutów. Uczniowie podczas zajęć realizowanych wyłącznie metodami i technikami aktywnymi konfrontują swój sposób myślenia z rzeczywistością społeczną i powszechnie obowiązującymi normami oraz standardami społecznymi. Wyciągając wnioski i rozumiejąc potrzebę samodoskonalenia oraz konieczność pracy nad sobą osiągają swój własny sukces w imię zasady, że myślenie ma przyszłość.

9 2. Założenia i cele programu 2.1 Założenia Szkoła objęta programem deklaruje chęć uczestnictwa w nim dowolnej ilości klas. Dla każdej klasy wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły wybiera minimum 5 tematów warsztatów do realizacji w ciągu roku szkolnego przez zespół specjalistów z Centrum Pedagogiki Praktycznej. Terminarz warsztatów na cały rok szkolny lub semestr ustalany jest indywidualnie z dyrektorem szkoły. W jednych zajęciach, ze względu na ich warsztatowy charakter, może uczestniczyć jedna klasa. Każdy warsztat prowadzony jest na terenie szkoły i obejmuje 4 godziny dydaktyczne w ciągu jednego dnia. Trenerzy prowadzący warsztaty zapewniają materiały niezbędne do ich przeprowadzenia. Szkoła zapewnia pomieszczenie warsztatowe wg ustaleń z organizatorem ze strony Centrum Pedagogiki Praktycznej. W trakcie realizacji zajęć specjaliści dokonują obserwacji i diagnozy w zakresie kompetencji osobistych i społecznych uczniów. Po przeprowadzonych warsztatach oraz całym cyklu warsztatów, w ciągu dwóch tygodni, zespół specjalistów Centrum Pedagogiki Praktycznej dokonuje ewaluacji i opracowuje dla dyrektora szkoły i wychowawcy klasy arkusz obserwacji, wnioski oraz zalecenia do dalszej pracy z danym oddziałem. Każdy nauczyciel-wychowawca, którego klasa zostanie zgłoszona do programu, otrzymuje możliwość skorzystania z pomocy i wsparcia doradców i ekspertów w Centrum Pedagogiki Praktycznej, w godzinach wyznaczonych dyżurów telefonicznych i stacjonarnych przez pół roku od zakończenia ostatniego warsztatu. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych warsztatów dla dowolnej ilości klas, jednak wówczas trenerzy nie opracowują arkusza obserwacji i zaleceń do dalszej pracy. Program zakłada efektywną obserwację uczestniczącą trenerów i wyprowadzenie wniosków. Mniej niż pięć spotkań w jednej klasie nie daje możliwości przeprowadzenia rzetelnej diagnozy, a tym samym nie uzyskuje statusu programu. 2.2 Cele Cel główny. Podniesienie kompetencji osobistych i społecznych uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych Cele szczegółowe. Metodyczne i merytoryczne wsparcie nauczycieli zespołu wychowawczego danej klasy w realizacji postulatu wychowania. Zrealizowanie treści rozwijających kompetencje osobiste i społeczne uczniów na podstawie potrzeb zgłoszonych przez wychowawcę klasy. Zdiagnozowanie zastanego stanu kompetencji osobistych i społecznych uczniów w danej klasie. Opracowanie strategii dalszych (po zakończeniu warsztatów) działań wychowawczych w danej klasie.

10 3. Treści nauczania- tematy warsztatów (minimum 5 do wyboru dla danej klasy) 1. Komunikacja w grupie. 2. Komunikacja w rodzinie. 3. Szkoła życia- czyli o komunikacji w szkole. 4. Starość nie radość- o kontaktach z osobami starszymi. 5. Konflikt pokoleń, różnice międzypokoleniowe. 6. Rola autorytetu w życiu człowieka. 7. Mowa ciała-czyli komunikacja niewerbalna. 8. Jak zacząć- czyli nawiązywanie nowych kontaktów i znajomości. 9. Inny czyli kto? Tolerancja w naszych oczach. 10. Co to znaczy być człowiekiem tolerancyjnym? uprzedzenia, dyskryminacja, nietolerancja... kontra otwartość empatia, wrażliwość 11. Niepełnosprawni wśród nas. Zrozumieć inność. 12. Każdy inny wszyscy równi. Moja szkoła wolna od dyskryminacji. 13. Wokół stereotypów czym są oraz jak zmieniają mój świat? 14. Młody gniewny- czuje, mówi, słyszy, myśli- czyli kim jesteśmy? 15. Poszukiwanie własnego ja w relacjach z innymi. 16. Wartości, które cenię w życiu najbardziej. 17. Życie z pasją - jak żyć ciekawie? 18. Młodzież kontra...- o konflikcie interesów. 19. Konflikt jego negatywne i pozytywne aspekty. 20. Trudne sytuacje w naszej klasie. 21. Struktura i funkcjonowanie klasy jako grupy. 22. Gdzie są granice solidarności i lojalności koleżeńskiej? 23. Subkultury młodzieżowe i slang młodzieżowy. 24. Nasi idole czym nas zachwycają? 25. Możliwości spędzania czasu wolnego. 26. Jak pogodzić pracę z odpoczynkiem? mój rozkład dnia, miejsce pracy. 27. Moda i jej uleganie. 28. Jak nie dać się manipulacjom. 29. Zagrożenia w sieci. 30. Portale społecznościowe w naszym życiu plusy i minusy. 31. Moje prawa, a odpowiedzialność. 32. Kłamstwo, a szczerość. 33. Uczciwość w szkolnej rzeczywistości. 34. Poszanowanie własności prywatnej i publicznej problem kradzieży i wandalizmu. 35. Zdrowy styl życia. 36. O mądrej diecie jak zadbać o siebie? 37. Co to znaczy być fit i eko? 38. Anoreksja choroba duszy i ciała. 39. Higiena osobista, rozwój fizyczny i psychiczny w okresie dojrzewania. 40. Profilaktyka problemowa uzależnień. Mechanizmy i skutki uzależnień. 41. Profilaktyka problemowa uzależnień. Nikotynizm. 42. Profilaktyka problemowa uzależnień. Narkomania. 43. Profilaktyka problemowa uzależnień. Alkoholizm. 44. Profilaktyka problemowa uzależnień. Dopalacze. 45. Profilaktyka problemowa uzależnień. Media. 46. Budowanie własnej wartości. 47. Czy kompleksy utrudniają mi życie? 48. Dlaczego warto żyć? Rozmawiamy o życiu jako wartości bezcennej. 49. Techniki radzenia sobie ze stresem. 50. Techniki radzenia sobie ze złością swoją i innych oraz agresją.

11 51. Dlaczego ludzie używają przemocy. 52. Jak powiedzieć NIE. 53. Co to znaczy być asertywnym? 54. Jak uwolnić się od lęków i niepokojów? 55. Uczucia których doświadczamy. 56. Inteligencja emocjonalna do czego jest mi potrzebna. 57. Techniki i możliwości efektywnego uczenia się. 58. Organizacja pracy umysłowej w okresie przygotowywania się do egzaminu. 59. Co nas motywuje do działania? 60. Życie jak teatr- o wykorzystaniu technik teatralnych w codziennym życiu. 61. Warsztaty twórcze. 62. Moje umiejętności moją szansą. 63. Savoir vivre- czyli o dobrym wychowaniu. 64. Kultura na co dzień słowo, gest, ubiór. 65. Być kobietą, być mężczyzną- czyli jak się porozumieć. O różnicach w postrzeganiu rzeczywistości. 66. Płeć w aspekcie biologicznym i psychologicznym. 67. Miłość, seks odpowiedzialność za siebie i partnera 68. Partner na całe życie. Moja przyszła rodzina. 69. Fazy miłości i małżeństwa 70. Niewłaściwe motywy podejmowania życia seksualnego. 71. Pełnoletność co to dla mnie oznacza? 72. Jednostka, a społeczeństwo czy pojedynczy człowiek ma wpływ na to, co dzieje się na świecie? 73. Droga zawodowa. Planowanie własnej kariery. 74. Jak odnieść życiowy sukces? 75. Jak odkryć i rozwijać swoje zdolności i talenty? 76. Edukacja- jest w niej ukryty skarb. 77. Nasze miejsce we współczesnej Europie. 78. Gry i zabawy interakcyjne dla klas Gry i zabawy interakcyjne dla klas Gry i zabawy interakcyjne w gimnazjum. 81. Gry i zabawy interakcyjne w szkole ponadgimnazjalnej. 82. C.v. i list motywacyjny. 4. Metody, techniki, formy pracy 4.1 Podstawową metodą stosowaną podczas realizacji zajęć jest metoda pracy grupowej. 4.2 Treści zajęć realizowane są poprzez następujące techniki i formy pracy: warsztaty, dyskusja, debata, projekt, burza mózgów, gra dydaktyczna, analiza filozoficzna, drzewo decyzyjne, poszukiwanie wartości, symulacje, metaplan, mapa mentalna, technika trójkąta drama, odgrywanie ról, studia przypadków, analizy praktyczne, rozwiązywanie problemów

12 5. Ewaluacja Każdorazowo po warsztatach, a także całym cyklu zajęć, zespół trenerów Centrum Pedagogiki Praktycznej przygotowuje opracowanie dla dyrektora szkoły i wychowawcy klasy raport zawierający wnioski z obserwacji uczestniczącej i przeprowadzonej diagnozy oraz zalecenia do dalszej pracy wychowawczej, rozwijającej kompetencje osobiste i społeczne uczniów biorących udział w programie. Koszt zajęć: 5 warsztatów dla jednej klasy- 20 godzin dydaktycznych zł (koszt jednego warsztatu 300 zł). 10 warsztatów dla jednej klasy- 40 godzin dydaktycznych zł (koszt jednego warsztatu 250 zł). Pojedynczy warsztat- 4 godziny dydaktyczne- 400 zł W przypadku wykupienia większej ilości warsztatów przez szkołę ceny ustalane są indywidualnie z dyrekcją placówki.

13 OFERTA 3 Pierwsza pomoc w szkole i na wycieczce Jak przełamać strach przed udzielaniem pierwszej pomocy? - szkolenie dla nauczycieli Szkolenie realizowane jest w dwa dni, w blokach 4 godzinnych i obejmuje następujące szczegółowe obszary tematyczne: Prawne aspekty udzielania pomocy Podstawy anatomii i fizjologii Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (bezpieczeństwo własne, poszkodowanego i osób postronnych) Ocenę stanu poszkodowanych Prawidłowe wezwanie pomocy Udrażnianie dróg oddechowych Prowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowej u dzieci i osób dorosłych Opatrywanie ran i krwotoków Urazy: zwichnięcia, skręcenia, złamania Oparzenia Porażenie prądem Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy - kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej; - szkolenie kładzie szczególny nacisk na weryfikację dotychczasowej wiedzy, korektę błędów i ćwiczenia praktyczne; - każdy nauczyciel otrzyma skrypt zawierający szczegółowe informacje w zakresie treści poruszanych na zajęciach; - maksymalna ilość osób na kursie 10; Koszt całego dwudniowego szkolenia (8 godzin) wynosi: zł za całość/ 200 zł osoba *Koszt obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek, a także 5 godzin doradztwa indywidualnego w formie dyżuru trenera w terminie ustalonym z grupą w trakcie szkolenia (możliwość szczegółowego omówienia zagadnień). Istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia dla uczniów oraz rodziców. Życzymy wytrwałości oraz sukcesów w całym roku szkolnym i serdecznie zapraszamy do współpracy

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa www.michalska.pl, email: centrump@vp.pl tel./fax 74 833 13 77, 74 833 7777 Doskonalenie jest instrumentem przystosowania

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2013/2014 OŚRODEK USŁUG PEDAGOGICZNYCH I SOCJALNYCH ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO - Placówka OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI Strona0 Na szkolenia zapraszamy: Dyrektorów szkół i ich zastępców

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Szkoła W dla szystkich Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej pod redakcją Jadwigi Boguckiej

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997 Zapraszamy do Jańskiego Słowo Rektora

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kędzierzyn-Koźle Kuratorium Oświaty w Opolu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2012/2013

Oferta szkoleń 2012/2013 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2012/2013 Szczecin Szanowni Państwo, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to działająca od ponad sześćdziesięciu lat instytucja

Bardziej szczegółowo

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE

STATUT. GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE STATUT GIMNAZJUM Nr 1 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dn.9.05.2011r. 1 SPIIS TREŚCII :: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 3 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i

Bardziej szczegółowo