Centrum Pedagogiki Praktycznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Pedagogiki Praktycznej"

Transkrypt

1 Centrum Pedagogiki Praktycznej Oferta szkoleniowa dla rad pedagogicznych na rok szkolny 2015/2016 Tel Posiadamy wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych WUP w Łodzi pod numerem: 2.10/00013/2015

2 Dane kontaktowe Centrum Pedagogiki Praktycznej Siedziba firmy, księgowość, korespondencja: ul. Milionowa 102 lok Łódź Gabinety terapeutyczne, dyrektor, punkt konsultacyjny dla nauczycieli, sala szkoleniowa: ul. Biskupia 6/6B Warszawa- Praga Płd (Pętla tramwajowa: Gocławek, przy Centrum Handlowym King Kross) Dodatkowa sala szkoleniowa: Warszawa-Centrum, ul. Chmielna 15 Telefony kontaktowe: (zamawianie szkoleń, poradnia, umawianie terminów wizyt do specjalistów) (telefoniczny punkt konsultacyjny dla nauczycieli - czynny w godzinach dyżurów ekspertów) NIP: Nr konta: mbank:

3 Centrum Pedagogiki Praktycznej (zał. w 2005 roku) zespół specjalistów świadczących szeroko rozumianą pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie Warszawy i okolic, placówka doskonalenia nauczycieli organizująca warsztaty i kursy doskonalące dla nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia na terenie całej Polski. Szkolimy przede wszystkim dla Biura Edukacji w Warszawie oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji; organizator programu wychowawczego pt: "Zdobądź sukces myśleniem" realizowanego przez specjalistów z uczniami na wszystkich poziomach kształcenia. Nasze motto: Nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiązać. Niektóre z nich wymagają jedynie więcej czasu. Zakres działalności: Szkolenia: - szkolenia dla oświaty- warsztaty, kursy doszkalające dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych; - kursy i szkolenia w zakresie języka migowego; - programy profilaktyczne oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w szkołach; Poradnia: - diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna; - diagnoza i terapia trudności szkolnych; - pomoc i wsparcie dla rodziców; - diagnoza i terapia trudności wychowawczych; - doradztwo i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne; - diagnoza i terapia zaburzeń lękowych - terapia dziecka i rodziny.

4 Zespół trenerów/ekspertów Centrum Pedagogiki Praktycznej w roku szkolnym 2015/2016 mgr Jolanta Sieradzan- pedagog, wykładowca, trener młodzieży, specjalista promocji zdrowia, ekspert w zakresie honorowego krwiodawstwa, dyrektor naczelna Centrum Pedagogiki Praktycznej, dyrektor w oddziale łódzkim Centrum Pedagogiki Praktycznej; mgr Michał Przybyłowicz, pedagog, terapeuta, trener oświaty, specjalista terapii rodziny, wykładowca przedmiotów pedagogicznych oraz języka migowego, konsultant i doradca metodyczny w zakresie pedagogiki szkolnej, swoje doświadczenie zdobywał na stanowiskach pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły. Prowadzi ponad 1200 godzin szkoleń rocznie, głównie dla Biura Edukacji w Warszawie oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji, w tym wykłady na ogólnopolskich konferencjach; dyrektor Centrum Pedagogiki Praktycznej w Warszawie; mgr Bożena Wujec-Ziółkowska- nauczyciel filologii polskiej, terapeuta terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, coach ACC International Coach Federation, Trener biznesu i oświaty, w trakcie studiów psychologia kliniczna, posiada certyfikacje z testów DISC Certyficated Behavioral Consultant DISC; mgr Edyta Uzarska- pedagog, trener oświaty, doradca zawodowy; mgr Magda Karwowska - doktorantka w dyscyplinie prawa karnego, prawniczka, trenerka, specjalistka tematyki antydyskryminacyjnej, koordynatorka projektów w organizacjach pozarządowych. mgr Barbara Matla- psycholog, terapeuta rodzin, młodzieży i dorosłych mgr Iwona Cichowicz -doradczyni zawodowa / trener / koordynator. Związana z wieloma organizacjami pozarządowymi m.in. Fundacją Ocalenie, Fundacją Stan na nogi, Stowarzyszeniem PTSR i innymi. Ukończyła studia w zakresie: doradztwa zawodowego, zarządzania finansami i organizacjami, gospodarki społecznej, jest certyfikowanym trenerem oraz edukatorem finansowym, w trakcie specjalizacji psychologicznej. Prowadzi indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe oraz warsztaty rozwojowe dla studentów, cudzoziemców, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Posiada doświadczenie zawodowe z trzech sektorów: administracja, biznes i NGO. mgr Ewa Tomaszewicz - socjolog, psycholog, trener, terapeuta terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, pracuje z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc, w trakcie zdobywania uprawnień socjoterapeutycznych. mgr Agnieszka Kolek- psycholog, specjalista terapii rodziny oraz trudności szkolnych i zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży, wykładowca przedmiotów psychologicznych; mgr Renata Machalska- pedagog w zakresie pedagogiki specjalnej oraz wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Absolwentka studiów Gender Studies - Polityka równych szans w procesie kształcenia,certyfikowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej. mgr Sylwia Łysakowska- doktorantka w dyscyplinie pedagogika, trener oświaty, specjalista w zakresie komunikacji w rodzinie, dyrektor rodzinnego domu dziecka; lic Maciej Bandurski- ratownik medyczny, instruktor pierwszej pomocy, licencjat zdrowia publicznego. Pracuje przy zabezpieczeniach medycznych imprez i programów TV w kraju i za granicą.

5 OFERTA 1 Propozycje zajęć warsztatowych lub kursów doskonalących dla rad pedagogicznych w ramach podnoszenia kompetencji zawodowych każdy warsztat realizowany jest podczas trzech godzin zegarowych, kurs doskonalący obejmuje trzy wybrane moduły warsztatowe w zbliżonej tematyce; rady pedagogiczne przed przystąpieniem do formy doskonalenia podejmują decyzję o uczestnictwie w warsztatach (jeden moduł trzygodzinny) lub kursie doskonalącym (trzy moduły trzygodzinne- możliwość realizacji w ciągu jednego dnia, dwóch lub trzech dni), zajęcia odbywają się na terenie placówki zamawiającej; ze względu na formę warsztatową zajęć liczba uczestników jednego warsztatu nie może przekroczyć 25 osób, uczestnicy warsztatów/kursów doskonalących objęci są półroczną opieką ekspertów i trenerów wg ustalonych terminów dyżurów eksperckich (stacjonarnych i telefonicznych) w siedzibie Centrum Pedagogiki Praktycznej lub Państwa placówce, warsztaty/kursy doskonalące zakończone są wydaniem zaświadczeń o uczestnictwie w wybranej formie doskonalenia; wszystkie warsztaty obejmują część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne. Proponowana tematyka warsztatów: (zaproponowane tematy mogą ulegać zmianom wg sugestii zamawiających szkolenie. Możemy także poprowadzić szkolenie w temacie, którym jesteście Państwo zainteresowani, a nie ma go w wykazie) 1. Szkoła jako instytucja wspierająca wychowanie młodego człowieka. 2. Wychowawca. Rola i zadania. Kompetencje nauczycieli w pracy wychowawczej. 3. Komunikacja w szkole. 4. Jak usprawnić komunikację z uczniami i ich rodzicami? 5. Nauczyciel, rodzic uczeń. Konflikt interesów czy konflikt oczekiwań? 6. Mediacje i trudne rozmowy z rodzicami. 7. Planowanie współpracy nauczycieli z rodzinami uczniów. 8. Projektowanie pomocy i wsparcia uczniom z trudnych środowisk wychowawczych. 9. Budowanie autorytetu nauczyciela czyli jak kształtować pozytywny wizerunek w oczach ucznia. 10. Rola i zadania pedagoga szkolnego. 11. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i jego rola w zakresie wspierania rozwoju dziecka. 12. Inny czyli kto? Tolerancja w szkole. Jak zrozumieć innego w szkole i podejmować skuteczne działania wychowawcze- antydyskryminacyjne? 13. Młody gniewny- czuje, mówi, słyszy, myśli- czyli kim są nasi uczniowie i w co grają? 14. Trudne sytuacje w naszej klasie. Superwizja dla nauczycieli. Warsztaty rozwiązywania trudności wychowawczych. 15. Struktura i funkcjonowanie klasy jako grupy. 16. Technika socjometryczna w diagnozie pedagogicznej. Konstruowanie i odczytywanie testu socjometrycznego. 17. Aby godzina wychowawcza była wychowawcza. Warsztat kreatywności dla nauczycieliwychowawców. Projektowanie ciekawych i kreatywnych lekcji wychowawczych.

6 18. Diagnoza zaburzeń zachowania i agresji. 19. Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i agresywnym. 20. Metoda indywidualnego przypadku oraz pracy grupowej w pracy z młodzieżą zagrożoną dysfunkcjami, z zaburzeniami zachowania i przejawiającą symptomy agresji. 21. Ćwiczenia dramowe w zakresie komunikacji z dziećmi z zaburzeniami zachowania oraz ich rodzicami. 22. Konstruowanie indywidualnych i grupowych programów naprawczych z zakresie zaburzeń zachowania, agresji oraz uzależnień. 23. Konstruowanie programów wychowawczych dla grup wykazujących przejawy zaburzeń zachowania i agresywnych. 24. Uczniowie w obliczu zagrożeń współczesnego świata. Jak wspierać bezpieczeństwo uczniów w szkole i ostrzegać przed niebezpieczeństwami poza nią. 25. Organizowanie pomocy i wsparcia dla uczniów z opiniami i orzeczeniami poradni psychologicznopedagogicznych w oparciu o nowe przepisy oświatowe. 26. Realizacja przez szkołę opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych. 27. Indywidualizacja nauczania oraz bieżące wsparcie ucznia w świetle nowych przepisów. 28. Reforma systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Rola i zadania wychowawców, nauczycieli w nowym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 29. Tworzenie systemu przepływu informacji między nauczycielami w ramach rady pedagogicznej. 30. Dostosowywanie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia ze szczególnym uwzględnieniem uczniów rozpoczynających naukę w wieku 6 lat. 31. Diagnozowanie dojrzałości szkolnej sześciolatków. 32. Dziewięciolatek w klasie czwartej. Jak dostosowywać wymagania dla uczniów młodszych w klasie? 33. Praca z uczniem szczególnie zdolnym. Projektowanie działań wspierających indywidualny rozwój ucznia zdolnego. 34. Konstruowanie arkuszy dostosowania wymagań dydaktycznych i wychowawczych w pracy z dziećmi posiadającymi opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych, 35. Tutoring w pracy z uczniem zdolnym. 36. Terapia pedagogiczna w szkole. Ćwiczenia usprawniające analizator wzrokowy. 37. Terapia pedagogiczna w szkole. Ćwiczenia usprawniające analizator słuchowy. 38. Terapia pedagogiczna w szkole. Ćwiczenia usprawniające analizator kinestetyczno-ruchowy. 39. Terapia pedagogiczna w szkole. Ćwiczenia logopedyczne do wykorzystania w klasie szkolnej przez każdego nauczyciela edukacji początkowej. 40. Profilaktyka uzależnień a profilaktyka problemowa. Jak skutecznie projektować działania profilaktyczne w szkole i klasie. 41. Konstruowanie szkolnych programów wychowawczych i szkolnych programów profilaktyki. 42. Techniki radzenia sobie ze złością swoją i innych oraz agresją. 43. Techniki radzenia sobie ze stresem. 44. Wypalenie zawodowe nauczycieli- jak poradzić sobie w sytuacji ryzyka wypalenia. 45. Warsztaty twórcze dla nauczycieli. 46. Techniki dramy i psychodramy w pracy nauczyciela. 47. Jak skutecznie motywować uczniów do nauki. 48. Elementy socjoterapii. 49. Superwizja dla nauczycieli, pedagogów szkolnych i innych specjalistów. Omówienie problemów dydaktyczno-wychowawczych i konstruowanie rozwiązań dotyczących indywidualnych przypadków w klasie. 50. Edukacja antydyskryminacyjna jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 51. Inny/inna w szkole mechanizmy powstawania marginalizacji. 52. Źródła i przejawy dyskryminacji wśród uczniów i nauczycieli.

7 53. Wychowawca a tolerancja. Przejawy tolerancji w praktyce pedagogicznej. Zasady wdrażania tolerancji. 54. Jak walczyć z przejawami nietolerancji wśród uczniów? Wpływ stygmatyzacji na osoby dyskryminowane. 55. Przeciwdziałanie stereotypom, uprzedzeniom oraz dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 56. Szkoła wolna od dyskryminacji. Profilaktyka. 57. Jak prowadzić zajęcia antydyskryminacyjne wśród uczniów? 58. Wielokulturowość w szkole. Koszt jednego warsztatu w grupie maksymalnie 25 osobowej: 3 godziny- 800 zł W przypadku zamówienia kursu doskonalącego (płatność z góry za trzy warsztaty w zbliżonej tematyce dla każdej grupy) otrzymujecie Państwo rabat. Wówczas koszt wynosi: 9 godzin (jeden, dwa lub trzy dni) zł Zamawianie szkoleń: W celu dokonania zamówienia prosimy o kontakt pod nr tel lub adresem e mail: Po otrzymaniu zgłoszenia nasz pracownik przygotuje dla Państwa umowę szkoleniową oraz wystawi fakturę; Płatności za szkolenie należy dokonać w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Dokonanie wpłaty gwarantuje rezerwację terminu szkolenia.

8 OFERTA 2 (profilaktyka dla uczniów) Zdobądź sukces myśleniem Program rozwijania kompetencji osobistych i społecznych dzieci i młodzieży do realizacji w szkołach na wszystkich poziomach kształcenia Autor: Michał Przybyłowicz (pedagog, terapeuta, trener oświaty, dyrektor Centrum Pedagogiki Praktycznej w Warszawie) 1. Wprowadzenie Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. To naczelne hasło, jako pierwsze rzucające się w oczy na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, znanej powszechnie środowisku nauczycielskiemu. XXI wiek- epoka postępującej globalizacji, wymusza na współczesnej scenie edukacyjnej weryfikację istniejących już programów dydaktycznych i wychowawczych, dokonywania regularnej ewaluacji w zakresie zmieniających się potrzeb wszystkich związanych z kształceniem i wychowaniem. Szkoła, podobnie jak rodzina staje przed nowymi wyzwaniami, związanymi z postępem informatyzacji, rozwojem techniki, łatwością dostępu dzieci i młodzieży do technologii informacyjnych. Uczeń, rodzic, nauczyciel muszą odnaleźć się w nowej, coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości, bardziej liberalnej niż w pokoleniach ich rodziców i dziadków, pełnej pokus, agresji, przemocy, używek. Rzeczywistości młodego pokolenia schyłku lat dziewięćdziesiątych i początków nowego tysiąclecia wychowywanego w duchu tzw. bezstresowego wychowania. W związku z postępującymi zmianami niezbędna wydaje się weryfikacja poglądów dotyczących wychowania. Współczesna szkoła musi przejąć część funkcji wychowawczej, wspierając tym samym rodzinę. To w szkole uczeń spędza długie godziny, a po powrocie do domu często pozostaje sam, bo rodzice, uczestniczący w charakterystycznej dla globalizacji pogoni za pieniądzem nie mają czasu na właściwy kontakt z dzieckiem. Podstawowe funkcje rodziny zostają zaburzone. Rodzina, na której przede wszystkim spoczywa funkcja wychowawcza wymaga wsparcia ze strony szkoły, a szkoła na zasadzie sprzężenia zwrotnego potrzebuje wsparcia rodziny w realizacji celów. Program rozwijania kompetencji osobistych i społecznych dzieci i młodzieży Zdobądź sukces myśleniem został opracowany w celu wspierania szkół i rodzin w pełnieniu funkcji wychowawczej w formie zajęć warsztatowych dla uczniów, prowadzonych przez zespół specjalistów, pedagogów, psychologów i terapeutów. Uczniowie podczas zajęć realizowanych wyłącznie metodami i technikami aktywnymi konfrontują swój sposób myślenia z rzeczywistością społeczną i powszechnie obowiązującymi normami oraz standardami społecznymi. Wyciągając wnioski i rozumiejąc potrzebę samodoskonalenia oraz konieczność pracy nad sobą osiągają swój własny sukces w imię zasady, że myślenie ma przyszłość.

9 2. Założenia i cele programu 2.1 Założenia Szkoła objęta programem deklaruje chęć uczestnictwa w nim dowolnej ilości klas. Dla każdej klasy wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły wybiera minimum 5 tematów warsztatów do realizacji w ciągu roku szkolnego przez zespół specjalistów z Centrum Pedagogiki Praktycznej. Terminarz warsztatów na cały rok szkolny lub semestr ustalany jest indywidualnie z dyrektorem szkoły. W jednych zajęciach, ze względu na ich warsztatowy charakter, może uczestniczyć jedna klasa. Każdy warsztat prowadzony jest na terenie szkoły i obejmuje 4 godziny dydaktyczne w ciągu jednego dnia. Trenerzy prowadzący warsztaty zapewniają materiały niezbędne do ich przeprowadzenia. Szkoła zapewnia pomieszczenie warsztatowe wg ustaleń z organizatorem ze strony Centrum Pedagogiki Praktycznej. W trakcie realizacji zajęć specjaliści dokonują obserwacji i diagnozy w zakresie kompetencji osobistych i społecznych uczniów. Po przeprowadzonych warsztatach oraz całym cyklu warsztatów, w ciągu dwóch tygodni, zespół specjalistów Centrum Pedagogiki Praktycznej dokonuje ewaluacji i opracowuje dla dyrektora szkoły i wychowawcy klasy arkusz obserwacji, wnioski oraz zalecenia do dalszej pracy z danym oddziałem. Każdy nauczyciel-wychowawca, którego klasa zostanie zgłoszona do programu, otrzymuje możliwość skorzystania z pomocy i wsparcia doradców i ekspertów w Centrum Pedagogiki Praktycznej, w godzinach wyznaczonych dyżurów telefonicznych i stacjonarnych przez pół roku od zakończenia ostatniego warsztatu. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych warsztatów dla dowolnej ilości klas, jednak wówczas trenerzy nie opracowują arkusza obserwacji i zaleceń do dalszej pracy. Program zakłada efektywną obserwację uczestniczącą trenerów i wyprowadzenie wniosków. Mniej niż pięć spotkań w jednej klasie nie daje możliwości przeprowadzenia rzetelnej diagnozy, a tym samym nie uzyskuje statusu programu. 2.2 Cele Cel główny. Podniesienie kompetencji osobistych i społecznych uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych Cele szczegółowe. Metodyczne i merytoryczne wsparcie nauczycieli zespołu wychowawczego danej klasy w realizacji postulatu wychowania. Zrealizowanie treści rozwijających kompetencje osobiste i społeczne uczniów na podstawie potrzeb zgłoszonych przez wychowawcę klasy. Zdiagnozowanie zastanego stanu kompetencji osobistych i społecznych uczniów w danej klasie. Opracowanie strategii dalszych (po zakończeniu warsztatów) działań wychowawczych w danej klasie.

10 3. Treści nauczania- tematy warsztatów (minimum 5 do wyboru dla danej klasy) 1. Komunikacja w grupie. 2. Komunikacja w rodzinie. 3. Szkoła życia- czyli o komunikacji w szkole. 4. Starość nie radość- o kontaktach z osobami starszymi. 5. Konflikt pokoleń, różnice międzypokoleniowe. 6. Rola autorytetu w życiu człowieka. 7. Mowa ciała-czyli komunikacja niewerbalna. 8. Jak zacząć- czyli nawiązywanie nowych kontaktów i znajomości. 9. Inny czyli kto? Tolerancja w naszych oczach. 10. Co to znaczy być człowiekiem tolerancyjnym? uprzedzenia, dyskryminacja, nietolerancja... kontra otwartość empatia, wrażliwość 11. Niepełnosprawni wśród nas. Zrozumieć inność. 12. Każdy inny wszyscy równi. Moja szkoła wolna od dyskryminacji. 13. Wokół stereotypów czym są oraz jak zmieniają mój świat? 14. Młody gniewny- czuje, mówi, słyszy, myśli- czyli kim jesteśmy? 15. Poszukiwanie własnego ja w relacjach z innymi. 16. Wartości, które cenię w życiu najbardziej. 17. Życie z pasją - jak żyć ciekawie? 18. Młodzież kontra...- o konflikcie interesów. 19. Konflikt jego negatywne i pozytywne aspekty. 20. Trudne sytuacje w naszej klasie. 21. Struktura i funkcjonowanie klasy jako grupy. 22. Gdzie są granice solidarności i lojalności koleżeńskiej? 23. Subkultury młodzieżowe i slang młodzieżowy. 24. Nasi idole czym nas zachwycają? 25. Możliwości spędzania czasu wolnego. 26. Jak pogodzić pracę z odpoczynkiem? mój rozkład dnia, miejsce pracy. 27. Moda i jej uleganie. 28. Jak nie dać się manipulacjom. 29. Zagrożenia w sieci. 30. Portale społecznościowe w naszym życiu plusy i minusy. 31. Moje prawa, a odpowiedzialność. 32. Kłamstwo, a szczerość. 33. Uczciwość w szkolnej rzeczywistości. 34. Poszanowanie własności prywatnej i publicznej problem kradzieży i wandalizmu. 35. Zdrowy styl życia. 36. O mądrej diecie jak zadbać o siebie? 37. Co to znaczy być fit i eko? 38. Anoreksja choroba duszy i ciała. 39. Higiena osobista, rozwój fizyczny i psychiczny w okresie dojrzewania. 40. Profilaktyka problemowa uzależnień. Mechanizmy i skutki uzależnień. 41. Profilaktyka problemowa uzależnień. Nikotynizm. 42. Profilaktyka problemowa uzależnień. Narkomania. 43. Profilaktyka problemowa uzależnień. Alkoholizm. 44. Profilaktyka problemowa uzależnień. Dopalacze. 45. Profilaktyka problemowa uzależnień. Media. 46. Budowanie własnej wartości. 47. Czy kompleksy utrudniają mi życie? 48. Dlaczego warto żyć? Rozmawiamy o życiu jako wartości bezcennej. 49. Techniki radzenia sobie ze stresem. 50. Techniki radzenia sobie ze złością swoją i innych oraz agresją.

11 51. Dlaczego ludzie używają przemocy. 52. Jak powiedzieć NIE. 53. Co to znaczy być asertywnym? 54. Jak uwolnić się od lęków i niepokojów? 55. Uczucia których doświadczamy. 56. Inteligencja emocjonalna do czego jest mi potrzebna. 57. Techniki i możliwości efektywnego uczenia się. 58. Organizacja pracy umysłowej w okresie przygotowywania się do egzaminu. 59. Co nas motywuje do działania? 60. Życie jak teatr- o wykorzystaniu technik teatralnych w codziennym życiu. 61. Warsztaty twórcze. 62. Moje umiejętności moją szansą. 63. Savoir vivre- czyli o dobrym wychowaniu. 64. Kultura na co dzień słowo, gest, ubiór. 65. Być kobietą, być mężczyzną- czyli jak się porozumieć. O różnicach w postrzeganiu rzeczywistości. 66. Płeć w aspekcie biologicznym i psychologicznym. 67. Miłość, seks odpowiedzialność za siebie i partnera 68. Partner na całe życie. Moja przyszła rodzina. 69. Fazy miłości i małżeństwa 70. Niewłaściwe motywy podejmowania życia seksualnego. 71. Pełnoletność co to dla mnie oznacza? 72. Jednostka, a społeczeństwo czy pojedynczy człowiek ma wpływ na to, co dzieje się na świecie? 73. Droga zawodowa. Planowanie własnej kariery. 74. Jak odnieść życiowy sukces? 75. Jak odkryć i rozwijać swoje zdolności i talenty? 76. Edukacja- jest w niej ukryty skarb. 77. Nasze miejsce we współczesnej Europie. 78. Gry i zabawy interakcyjne dla klas Gry i zabawy interakcyjne dla klas Gry i zabawy interakcyjne w gimnazjum. 81. Gry i zabawy interakcyjne w szkole ponadgimnazjalnej. 82. C.v. i list motywacyjny. 4. Metody, techniki, formy pracy 4.1 Podstawową metodą stosowaną podczas realizacji zajęć jest metoda pracy grupowej. 4.2 Treści zajęć realizowane są poprzez następujące techniki i formy pracy: warsztaty, dyskusja, debata, projekt, burza mózgów, gra dydaktyczna, analiza filozoficzna, drzewo decyzyjne, poszukiwanie wartości, symulacje, metaplan, mapa mentalna, technika trójkąta drama, odgrywanie ról, studia przypadków, analizy praktyczne, rozwiązywanie problemów

12 5. Ewaluacja Każdorazowo po warsztatach, a także całym cyklu zajęć, zespół trenerów Centrum Pedagogiki Praktycznej przygotowuje opracowanie dla dyrektora szkoły i wychowawcy klasy raport zawierający wnioski z obserwacji uczestniczącej i przeprowadzonej diagnozy oraz zalecenia do dalszej pracy wychowawczej, rozwijającej kompetencje osobiste i społeczne uczniów biorących udział w programie. Koszt zajęć: 5 warsztatów dla jednej klasy- 20 godzin dydaktycznych zł (koszt jednego warsztatu 300 zł). 10 warsztatów dla jednej klasy- 40 godzin dydaktycznych zł (koszt jednego warsztatu 250 zł). Pojedynczy warsztat- 4 godziny dydaktyczne- 400 zł W przypadku wykupienia większej ilości warsztatów przez szkołę ceny ustalane są indywidualnie z dyrekcją placówki.

13 OFERTA 3 Pierwsza pomoc w szkole i na wycieczce Jak przełamać strach przed udzielaniem pierwszej pomocy? - szkolenie dla nauczycieli Szkolenie realizowane jest w dwa dni, w blokach 4 godzinnych i obejmuje następujące szczegółowe obszary tematyczne: Prawne aspekty udzielania pomocy Podstawy anatomii i fizjologii Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (bezpieczeństwo własne, poszkodowanego i osób postronnych) Ocenę stanu poszkodowanych Prawidłowe wezwanie pomocy Udrażnianie dróg oddechowych Prowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowej u dzieci i osób dorosłych Opatrywanie ran i krwotoków Urazy: zwichnięcia, skręcenia, złamania Oparzenia Porażenie prądem Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy - kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej; - szkolenie kładzie szczególny nacisk na weryfikację dotychczasowej wiedzy, korektę błędów i ćwiczenia praktyczne; - każdy nauczyciel otrzyma skrypt zawierający szczegółowe informacje w zakresie treści poruszanych na zajęciach; - maksymalna ilość osób na kursie 10; Koszt całego dwudniowego szkolenia (8 godzin) wynosi: zł za całość/ 200 zł osoba *Koszt obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek, a także 5 godzin doradztwa indywidualnego w formie dyżuru trenera w terminie ustalonym z grupą w trakcie szkolenia (możliwość szczegółowego omówienia zagadnień). Istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia dla uczniów oraz rodziców. Życzymy wytrwałości oraz sukcesów w całym roku szkolnym i serdecznie zapraszamy do współpracy

Zdobądź sukces myśleniem

Zdobądź sukces myśleniem Zdobądź sukces myśleniem Program rozwijania kompetencji osobistych i społecznych dzieci i młodzieży do realizacji w szkołach na wszystkich poziomach kształcenia Autor: Michał Sieradzan- Przybyłowicz (pedagog,

Bardziej szczegółowo

Centrum Pedagogiki Praktycznej

Centrum Pedagogiki Praktycznej Centrum Pedagogiki Praktycznej Oferta szkoleniowa dla rad pedagogicznych oraz warsztatów profilaktycznych dla uczniów na rok szkolny 2016/2017 www.pedagogikapraktyczna.pl Tel. 607-927-926 (zamawianie szkoleń)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2011/2012

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2011/2012 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 w Łodzi 92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 101 tel/fax 42 674 59 73; 42 674 45 88 www.ppp4.edu.lodz.pl OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2011/2012 Zajęcia warsztatowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej 1. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki, (dokumenty są dostępne na stronie

Bardziej szczegółowo

PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016

PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 Zadanie Formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialny Uwagi 1. Rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia psychoedukacyjne

Zajęcia psychoedukacyjne Zajęcia psychoedukacyjne W szkole prowadzone są w obszarze profilaktyki wychowawczej zajęcia psychoedukacyjne realizowane w klasach gimnazjum i liceum ogólnokształcącego przez pedagoga. W trakcie roku

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XXXVII L.O. im. J. Dąbrowskiego w Warszawie rok szkolny 2013/2014 Opracował Zespół Rady Pedagogicznej: Bogdan Madej dyrektor Mariola Borzyńska wicedyrektor Katarzyna Lipska

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Terapia pedagogiczna z socjoterapią Terapia pedagogiczna z socjoterapią Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7777 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 10,57 zł Cena brutto za godzinę 10,57 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań profilaktycznych w r. szk. 2010/2011 realizowany w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach

Harmonogram działań profilaktycznych w r. szk. 2010/2011 realizowany w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach Harmonogram działań profilaktycznych w r. 2010/2011 realizowany w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach Obszar działania Formy i sposoby realizacji Termin Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Program Wewnątrzszkolnego Doradztwa Zawodowego Lata realizacji 2015-2018 Gdańsk, 14 września 2015r. Wstęp Światowe standardy gwarantują uczniom

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 L.P. ZADANIA DO REALIZACJI CEL TERMIN I. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI SZKOŁA *DYREKTOR *NAUCZYCIELE PORADNIA *PRACOWNICY PEDAGOGICZNI *SPECJALIŚCI: PSYCHOLODZY PSYCHOTERAPEUCI

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej rok szkolny 2014/2015 OPRACOWALI: T. Bembenik, M. Czarnota Diagnoza zachowań problemowych: Z przeprowadzonych obserwacji zachowań dzieci, rozmów z rodzicami,

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. 1 Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH I ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH DLA UCZNIÓW. Rok szkolny 2013/14

OFERTA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH I ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH DLA UCZNIÓW. Rok szkolny 2013/14 OFERTA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH I ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH DLA UCZNIÓW Szkolenia Rad Pedagogicznych Diagnoza zespołu klasowego jako podstawa skutecznej pracy wychowawcy. Podstawowe rodzaje diagnozy wychowawczej.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016 ŚLĄSKIE TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE W KATOWICACH 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie. 2. Założenia programowe. 3. Cele ogólne programu. 4. Sposoby realizacji. 5. Ewaluacja.

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ 3. 1. Celem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Choszcznie jest udzielanie dzieciom w wieku od urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach klasy IV-VI rok szk. 2016/2017 I. Podstawy prawne opracowania Programu Profilaktyki 1. Konstytucja RP z dnia 17.10.1997 r. 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES TEMATYKA

PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES TEMATYKA PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES ZADANIA TEMATYKA Diagnoza dzieci przedszkolnych i uczniów Diagnoza: Logopedyczna (na terenie PPP i przesiewowa na terenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2013/2014

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2013/2014 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu PLAN PRACY psychologa w roku szkolnym 2013/2014 Cele: Zaplanowanie działań w kierunku: rozpoznania i określenia indywidualnych potrzeb i możliwości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REALIZACJI PLANU PRACY PROGRESFERA ZA ROK 2012. Poznań, marzec 2013. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REALIZACJI PLANU PRACY PROGRESFERA ZA ROK 2012. Poznań, marzec 2013. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REALIZACJI PLANU PRACY NIEPUBLICZNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZA ROK 2012 Poznań, marzec 2013 Strona1 I. Wstęp Progresfera jest placówką oświatową, zajmującą się doskonaleniem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DZIAŁU MŁODZIEŻOWEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY DZIAŁU MŁODZIEŻOWEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY DZIAŁU MŁODZIEŻOWEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Opracowała: mgr Eliza Wolska ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI OSOBY REALIZUJĄCE Działalność profilaktyczna i doradcza 1. Udzielanie pomocy w zakresie rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH. I. Wstęp Rozwój kompetencji społecznych jest niezbędnym czynnikiem warunkującym prawidłowe i dobre funkcjonowanie jednostki.

Bardziej szczegółowo

Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli Zajęcia na terenie szkół i placówek Nr oferty Temat 1 2 I. Adresat Charakterystyka zajęć Prowadzący 3 4 5 klasa 0 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2015 / 2016

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 w Łodzi 92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 101 tel/fax 42 674 59 73; 42 674 45 88, e-mail: ppp4lodz@poczta.onet.pl www.ppp4lodz.pl OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) ustawie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017

Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017 Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Poddębicach przesyła Ofertę działań wychowawczych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA O F E R T A P O R A D N I W M O R Ą G U Propozycja zagadnień na spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach w roku szkolnym 2012/13

SZCZEGÓŁOWA O F E R T A P O R A D N I W M O R Ą G U Propozycja zagadnień na spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach w roku szkolnym 2012/13 SZCZEGÓŁOWA O F E R T A P O R A D N I W M O R Ą G U Propozycja zagadnień na spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach w roku szkolnym 2012/13 Lp. Imię i nazwisko Eugeniusz 1. Miś Dorota 2. Sekular Lidia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE 1 WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie realizuje program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, harmonijnie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska W prezentacji czerwoną czcionką zaznaczono najnowsze zmiany w przepisach. Obowiązujące przepisy prawa

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel XXI wieku I n f o r m a t o r 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Nauczyciel XXI wieku I n f o r m a t o r 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Program edukacyjny Nauczyciel XXI wieku W A R S Z T A T Y D L A P R A C O W N I K Ó W O Ś W I A T Y N A U C Z Y C I E L I * P S Y C H O L O G Ó W * P E D A G O G Ó W I n f o r m a t o r 2 0 1 3 / 2 0 1

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE : 1. Konstytucji Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych INFORMATOR SZKOLEŃ

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych INFORMATOR SZKOLEŃ Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych INFORMATOR SZKOLEŃ SOCJOTERAPIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA DZIECI I MŁODZIEŻY AGRESJA JAKO PROBLEM SPOŁECZNY WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ŚWIETLICA MIEJSCE SPĘDZANIA

Bardziej szczegółowo

Usługi psychologiczne, pedagogiczne i doradcze

Usługi psychologiczne, pedagogiczne i doradcze Usługi psychologiczne, pedagogiczne i doradcze W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.11.2010r. Psychologiczne Centrum Szkoleniowo Terapeutyczne proponuje swoje usługi. Psychologiczne

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń. w Piasecznie

Szkolny Program Profilaktyki. Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń. w Piasecznie Szkolny Program Profilaktyki Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń w Piasecznie 1. Założenia programu Program profilaktyki realizowany w naszej szkole jest oparty na strategii edukacyjnej. Strategia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NAUKI LEKTIKON

INSTYTUT NAUKI LEKTIKON NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI INSTYTUT NAUKI LEKTIKON Oferta na rok szkolny 2017/2018 Czy wiesz, że..? W kwietniu 2017 roku NPDN IN Lektikon przeszła proces ewaluacji zewnętrznej i we

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 Lp. Działania skierowane do uczniów Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Integracja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. Dz.U.03.5.46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) Dz.U.2013.199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016

Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016 Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016 Skład zespołu: pedagog, koordynator zespołu - mgr pedagog - mgr pedagog - mgr pedagog mgr Rafał Peszek psycholog - mgr Aleksandra Kupczyk psycholog -

Bardziej szczegółowo

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy:

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Miasto i gmina Oleśnica, miasto i gmina Bierutów, gmina Dobroszyce. PRZEDSZKOLA W poradni 1.

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA FALOCHRON zaprasza na: Program STER (Szkolenie Trenerów Edukacyjnych i Rozwojowych)

FUNDACJA FALOCHRON zaprasza na: Program STER (Szkolenie Trenerów Edukacyjnych i Rozwojowych) FUNDACJA FALOCHRON zaprasza na: Program STER (Szkolenie Trenerów Edukacyjnych i Rozwojowych) STER to kurs trenerski dla osób zainteresowanych prowadzeniem szkoleń w środowisku szkolnym. Szkolenie jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej -Konwencja o prawach dziecka -Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU 2014-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2014//2015 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego;

Bardziej szczegółowo

Pedagogika specjalna. Termin II semestr Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 70. II (doskonaląca) część.

Pedagogika specjalna. Termin II semestr Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 70. II (doskonaląca) część. Pedagogika specjalna Temat Metoda ruchu rozwijającego według Weroniki Sherborne - I część. Adresat Nauczyciele przedszkoli i szkół specjalnych i integracyjnych, pedagodzy specjalni, rehabilitanci ruchowi.

Bardziej szczegółowo

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak Poradnie od zawsze wychodziły naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego wpierając: dziecko rodzica nauczyciela Pakiet poradniany w roku 2010 Potrzeba pełnej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szprotawie na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów, rodziców i nauczycieli placówek oświatowych z terenu działania poradni

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r.

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kopernika 6A, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 386 12 93 strona internetowa: poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1 OFERTA PORADNI

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie ZAŁĄCZNIK NR 5, STATUT ROZDZIAŁ IV SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie I. Wprowadzenie. II. Podstawa prawna. III. Cele programu. IV. Obszary działań Szkolnego Programu

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,

Bardziej szczegółowo

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni Opracowano na podstawie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM im.jana Pawła II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2007/2008-2009/2010 Wstęp pojęcie profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo