Sprawa nr : DBFO-POKL-SDW-271-2/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawa nr : DBFO-POKL-SDW-271-2/2013"

Transkrypt

1 Sprawa nr : DBFO-POKL-SDW-271-2/2013 załącznik nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie 16 dniowego obozu językowego z nauką języka angielskiego na terenie Polski w lipcu 2013 r. w ramach realizacji projektu Szansa dla wszystkich. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŝnic w jakości usług edukacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 16 - dniowego (15 noclegów) obozu językowego z nauką języka angielskiego. W obozie uczestniczyć będzie: a) 40 uczniów (dzieci w wieku lat). b) 5 osób dorosłych: - z czego Wykonawca zapewnia 4 osoby w rozumieniu Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r., Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.) w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe zasad jego organizowania i nadzorowania, tj. wychowawcy i kierownik/czka obozu. - wskazany/a przez Zamawiającego 1 lektor/ka, do prowadzenia zajęć językowych w trakcie trwania obozu. Zwani w dalszej części uczestnikami obozu. Wszelkie koszty związane z kadrą ponosi Wykonawca, naleŝy je uwzględnić w cenie oferty (z wyłączeniem wynagrodzenia lektora j. angielskiego które pokrywa zamawiający). Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia obozu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12,, poz. 67 z późn. zm.). Z wyłączeniem zapisów o opłatach czy kosztach ponoszonych przez uczestników. Lp. 1 Termin pobytu Ośrodek/obiekt wypoczynkowy połoŝenie Zakwaterowanie ośrodek/obiekt Zakwaterowanie pokoje WyposaŜenie ośrodka /obiektu Opis przedmiotu zamówienia Turnus 16 dniowy w lipcu 2013 r. Zamawiający zastrzega, Ŝe obóz musi zakończyć się najpóźniej r. Zorganizowanie obozu w miejscowości nad morzem lub w górach w Polsce. Teren ośrodka ogrodzony, oświetlony oraz strzeŝony Zakwaterowanie uczestników obozu razem z wychowawcami w jednym obiekcie wypoczynkowym o podwyŝszonym standardzie. Ze względów organizacyjnych wszyscy uczestnicy obozu winni być zakwaterowani w jednej miejscowości i w jednym obiekcie (w jednym budynku lub dwóch budynkach usytuowanych - w odległości nie większej niŝ 100 m), kaŝdy z budynków musi spełniać wymogi określone w niniejszej SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości wykorzystania budynków szkolnych, internatów, burs zaadaptowanych na czas wakacji jako obiekty kolonijne jak równieŝ zakwaterowanie w namiotach i domkach campingowych Zakwaterowanie dzieci w pokojach maksymalnie 4-osobowych (nie dopuszcza się pokoi integracyjnych), kadra pokoje max. 2-3 osobowe. KaŜdy pokój: a) z pełnym węzłem sanitarnym tj. dostępem do bieŝącej, ciepłej i zimnej wody, prysznic, wc, b) wyposaŝony w jednoosobowe łóŝka z pościelą, wyklucza się łóŝka piętrowe, tzw. dostawki, c) wyposaŝony w niezbędny, dobry technicznie sprzęt umoŝliwiający swobodne rozpakowanie bagaŝu oraz krzesła i stoliki. d) do kaŝdego łóŝka przynaleŝna szafka lub minimum 1 półka w szafie, Pokoje i łazienki muszą być estetyczne i czyste, spełniające wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpoŝarowej, warunków higieniczno-sanitarnych określone stosownymi przepisami Wykonawca zapewnienia porządek w pokojach oraz węzłach sanitarnych przez firmę sprzątająco porządkową (przynajmniej raz na dwa dni). Zaplecze do przygotowywania posiłków na miejscu Jadalnia/stołówka z odpowiednią ilością miejsc i kompletną zastawą stołową na terenie obiektu Sala świetlicowa na terenie obiektu (wyposaŝona m.in. w sprzęt RTV i dyskotekowy, karaoke) Sala dydaktyczna lub sala konferencyjna na terenie obiektu z wyposaŝeniem do prowadzenia zajęć edukacyjnych (zajęć językowych), spełniająca wymogi: bezpieczeństwa i akustyczne, 1

2 5 Kompleks rekreacyjnosportowy oraz sprzęt 6 WyŜywienie 7 Posiłki 8 Transport autokarowy posiadająca odpowiednie oświetlenie, w tym dostęp do toalet. Sala z: - nieograniczonym dostępem do Internetu, - co najmniej pięcioma w pełni wyposaŝonymi stanowiskami komputerowymi, z w pełni sprawnym systemem operacyjnym wraz z pakietem biurowym i programem antywirusowym, (komputery stacjonarne lub laptopy zapewniania Wykonawca), - rzutnikiem oraz co najmniej 2 kolorowymi drukarkami z moŝliwością drukowania zdjęć/dokumentów (materiały eksploatacyjne zapewnia Wykonawca). - odpowiednią ilością krzeseł i biurek/stolików. Bezpłatny, nieograniczony dostęp do kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie ośrodka (min. plac zabaw, boisko do piłki noŝnej, koszykówki, siatkówki, stół do tenisa stołowego, miejsce na ognisko) oraz sprzętu rekreacyjno sportowego jak np. piłki, paletki, piłeczki Zapewnienie uczestnikom obozu codziennego wyŝywienia: minimum 4 posiłki dziennie, w tym co najmniej jeden gorący dwudaniowy, (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja lub obiadokolacja), przynajmniej raz dziennie powinny być owoce. W dni wycieczek autokarowych dopuszcza się minimum 2 posiłki (w tym co najmniej jeden gorący dwudaniowy) oraz suchy prowiant jako uzupełnienie pozostałych dziennych posiłków. a) na czas wycieczek oraz w drodze powrotnej do domu wykonawca zapewnia napoje i suchy prowiant, składający się z min.: wody, soku, kanapki (ewentualnie słodkiej bułki), owocu, batona, b) w czasie przerw między zajęciami/posiłkami głównymi wykonawca zapewnia herbatę, soki, wodę, ciastka, ciasto, cukier, owoce, mleczko lub śmietankę, kawę, c) wykonawca zapewnia nieograniczony dostęp do napojów i pieczywa w trakcie trwania obozu (równieŝ poza porami posiłków), 1. Rozpoczęcie obozu obiadem lub obiadokolacją (uzaleŝnione od godziny przyjazdu), zakończenie obozu śniadaniem; dopuszcza się serwowanie obiadów do stolików, śniadania i kolacje w formie stołu szwedzkiego. 2. Posiłki muszą być urozmaicone, nie dopuszcza się moŝliwości powtarzania tych samych dań w ciągu tygodnia, 3. Wszystkie posiłki winny być przygotowane zgodne z zasadami higieny oraz racjonalnego Ŝywienia określonymi obowiązującymi przepisami prawa, 4. Posiłki winny być urozmaicone, kaloryczne zgodnie z normami obowiązującymi w Ŝywieniu zbiorowym. Dostarczone produkty Ŝywnościowe muszą być świeŝe i winny być przyrządzone w dniu ich wydania. Przygotowywanie i podawanie posiłków musi odbywać się przy zachowaniu wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Wykonawca zobowiązany jest do transportu uczestników obozu i ich bagaŝu autokarem o standardzie autokaru wycieczkowego z: a) miejsca wyjazdu na terenie miasta Warszawa, ul. Szegedyńska 11, plac szkolny Zespołu Szkół nr 52 w godzinach porannych (miejsce zbiórki) do miejsca zakwaterowania i z powrotem, b) podczas zorganizowanych w trakcie trwania obozu wycieczek autokarowych z dowozem uczestników do zwiedzanych obiektów. Wykonawca odpowiedzialny jest za zagwarantowanie przewoźnika posiadającego wszelkie zezwolenia i licencje oraz dopilnowanie, aby w dniu wyjazdu autokar został skontrolowany przez funkcjonariusza Policji min. w zakresie stanu technicznego. Kontrola na miejscu zbiórki w obecności przedstawiciela Zamawiającego W przypadku awarii autokaru lub nie dopuszczenia do ruchu w wyniku kontroli przez właściwe słuŝby Polski, Wykonawca zapewnia na własny koszt zastępczy autokar (pojazd zastępczy) o tych samych lub wyŝszych parametrach spełniający warunki o których mowa w SIWZ w taki sposób aby nie powodować opóźnień czasowych i nie spowodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewoŝonych uczestników wyjazdu. Czas oczekiwania na pojazd zastępczy nie stanowi podstawy do zmiany programu lub ograniczenia czasowego dla poszczególnych atrakcji, przewidzianych w programie. Wystąpienie z tego powodu istotnej zwłoki w realizacji programu wyjazdu (tj. powyŝej 2 godzin) jest ryzykiem Wykonawcy i w takim przypadku ponosi on pełną odpowiedzialność z tego tytułu tj. ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem pojazdu zastępczego, dodatkowe posiłki, nocleg jeśli to konieczne oraz zapewnia realizację programu po zapewnieniu pojazdu zastępczego włącznie z wszelkimi kosztami wynikającym z wydłuŝenia czasu przejazdu. 2

3 9 Autokar Koszty transportu Opieka wychowawców Kierownik/czka obozu Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu Ŝadnych dodatkowych kosztów Autokar musi być: a) przystosowany do przewozu młodzieŝy szkolnej, b) spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego, c) wyposaŝony m.in.: - nagłośnienie z mikrofonem, - sprawną: klimatyzację posiadającą panele regulacji indywidualnego nawiewu dla kaŝdego pasaŝera oraz system ogrzewania wewnątrz autokaru, - sprzęt DVD d) kierowany przez osoby uprawnione do tego w liczbie zapewniającej moŝliwość realizacji zamówienia z równoczesnym zachowaniem wymaganego czasy pracy dla kierowców na terenie RP. Wszystkie opłaty drogowe i parkingowe, kary obejmujące całą trasę oraz koszty związane z eksploatacją i uŝytkowaniem pojazdu pokrywa Wykonawca. Wykonawca zapewnienia uczniom stałą (24h) opiekę wychowawców w rozumieniu przywołanego powyŝej rozporządzeni MEN posiadających kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do przedmiotu zamówienia. Szczegółowe obowiązki/zakres czynności wychowawców określa ww. rozporządzenie oraz kierownik/czka obozu. Wykonawca zapewnienia kierownika/czkę obozu, (zgodnie z zasadami określonymi w przywołanym powyŝej rozporządzeniu MEN), który/a będzie z ramienia Wykonawcy odpowiadał/a za jakość świadczonych usług objętych zamówieniem oraz pełnienia określonych ww. rozporządzeniu MEN obowiązków. Ponadto kierownik/czka zobowiązany jest do: a) opracowania regulaminu i zapoznania z nim wszystkich uczestników, b) opracowania szczegółowego programu i harmonogramu obozu, w tym wycieczek c) zapewnienia warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu obozu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, d) określenia szczegółowego zakresu obowiązków poszczególnych osób z uwzględnieniem zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom obozu w zakresie programu obozu, wycieczek, e) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację obozu Opieka medyczna Wycieczki autokarowe Wykonawca zapewnienia całodobową opiekę medyczną na miejscu organizacji obozu: a) zapewnienia pielęgniarkę z uprawnieniami w dyspozycyjności 24 h na dobę na terenie obiektu przez cały czas trwania obozu, b) zapewnienia w koniecznych przypadkach opiekę lekarską polegającą na wezwaniu lekarza do ośrodka/obiektu lub niezwłocznym dowiezieniu uczestnika obozu do punktu opieki medycznej (przychodni lub szpitala), c) zaopatrzenie ambulatorium (apteczka) w podstawowe leki i środki opatrunkowe, d) w przypadkach nagłej konieczności podania dziecku leków do konsultacji telefonicznej z rodzicem-opiekunem, e) zapewnienia izolatki dla dzieci chorych. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem naleŝytej opieki medycznej łącznie z kosztami leków, środków opatrunkowych (za wyjątkiem leków przyjmowanych przez dziecko stale) obciąŝają Wykonawcę 1. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania minimum sześciu wycieczek autokarowych na zwiedzanie atrakcji turystycznych, obiektów (wycieczki autokarowe na odległość powyŝej 12 km od miejscowości, w której będą zakwaterowani uczestnicy obozu). Wyjazd do parku wodnego/basenu/kąpieliska nie będzie uznany za wycieczkę autokarową. 2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i złoŝenia Zamawiającemu wraz z ofertą ramowego programu wycieczek autokarowych, uwzględniającego załoŝenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opis trasy z określeniem proponowanych kolejnych pozycji programu wraz z wykazem obiektów, które będą zwiedzane z zewnątrz i tych do których przewidziany jest wstęp. 3. Wykonawca poda, w odniesieniu do kaŝdej z wycieczek, odległość od miejscowości zakwaterowania uczestników obozu do połoŝonego najbliŝej na danej trasie obiektu objętego zwiedzaniem. 4. Wykonawca zapewnia kompetentną kadrę na całej trasie wycieczki, przewodniki w 3

4 Wycieczki piesze lub rowerowe Wieczorek integracyjny Dyskoteki, ogniska Park wodny lub basen Zajęcia rekreacyjne, sportowe, ruchowe; zajęcia artystyczne; imprezy kulturalnooświatowe Zajęcia językowe 21 Koszty obozu 22 Nagrody rzeczowe, dyplomy zwiedzanych miejscach i obiektach, opiekę miejscowych przewodników w trakcie zwiedzania. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów wszystkim uczestnikom wycieczek, opłat parkingowych i innych. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu Ŝadnych dodatkowych opłat Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania co najmniej: 4 wycieczki piesze ze zwiedzaniem lub 4 wycieczki rowerowe. W ofercie naleŝy określić liczbę i rodzaj wycieczek oraz ich cel. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania wieczorku integracyjnego dla uczestników obozu, np. w zadaszonej wiacie przy ognisku z pieczeniem kiełbasek, z bigosem lub grochówką. W ofercie naleŝy określić formę wieczorku integracyjnego. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania co najmniej: a) 4 dyskotek, b) 4 ognisk w tym pieczenie kiełbasek lub mięsa lub ziemniaków, grochówka. W ramach tego punktu Zamawiający nie uzna ogniska lub dyskoteki zorganizowanego w ramach wieczorku integracyjnego. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania 3 wyjazdów do parku wodnego lub basenu quizy, konkursy, wieczory piosenki językowej wieczorki recytatorskie, zajęcia artystyczne, gry terenowe podchody, zabawy, gry językowe, inne Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania obozu w sposób umoŝliwiający prowadzenie zajęć z języka angielskiego. Zamawiający przewiduje 10 godzin zajęć języka angielskiego z lektorem na 1 dziecko. Ilość godzin zajęć w ciągu dnia uzaleŝniona będzie od ilości grup językowych, które określi lektor na podstawie diagnozy stopnia znajomości języka angielskiego i zakwalifikowaniu do odpowiedniej grupy, (zamawiający przewiduje 4-5 grup). Zajęcia te nie będą odbywały się w dniu przyjazdu, wyjazdu, niedzielę oraz w dni całodniowych wycieczek. Wynagrodzenie lektora prowadzącego zajęcia j. angielskiego nie stanowi elementu ceny oferty, pokrywa je Zamawiający Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związane z realizacją zamówienia wszystkim uczestnikom obozu (z wyłączeniem wynagrodzenia lektora j. angielskiego) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom obozu: a) nagród rzeczowych tj. kubki pamiątkowe z napisem miejscowości, w której będzie odbywać się obóz; maskotki róŝne o wysokości co najmniej 15 cm, pamiątki z napisem miejscowości, w której odbywa się obóz, b) dyplomów za udział w róŝnych konkursach i zabawach obozowych. Oznakowanymi zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). c) zdjęcia grupowe dla kaŝdego uczestnika obozu (dodatkowo jedno do dokumentacji obozu) oraz papier kolorowy na dyplomy. 23 Oznaczenie POKL Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Oznaczenia autokaru, którym podróŝować będą uczestnicy wycieczek oraz dokumentacji dotyczącej wycieczek, pomieszczeń, w których realizowany będzie obóz, materiałów informacyjnych oraz innej dokumentacji zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) zamieszczanymi na stronie internetowej: lub lub Budynek i sala szkoleniowa muszą być oznakowane informacją o nazwie obozu, czasie trwania, numerze sali, w której będą odbywać się zajęcia i nazwie projektu zgodnie z wytycznymi. 4

5 24 Dokumentacja obozu 25 Ubezpieczenie 26 Zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku 2. Przekazania kaŝdorazowo w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia informacji na temat współfinansowania prowadzonych działań ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej realizację usługi (w tym wycieczek), zgodnie z wymogami UE oraz dokumentacją PO KL, w szczególności: a) prowadzenia dziennej listy obecności uczestników obozu, oraz otrzymania codziennego wyŝywienia (potwierdzanie za pomocą własnoręcznego czytelnego podpisu), b) przeprowadzenia ankiety oceniającej wycieczkę fakultatywną wśród jej uczestników po zakończeniu kaŝdej nich i podsumowania jej wyników z podziałem na płeć, c) odebrania od uczestników wycieczki oświadczenia dotyczącego odbioru materiałów w formie przewodników, broszur, d) wykonania i umieszczenia na płycie CD oraz przekazania Zamawiającemu pamiątkowych zdjęć z całego pobytu, e) prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń, f) przeprowadzenia ankiety oceniającej w ostatnim dniu obozu wśród jego uczestników i podsumowania jej wyników z podziałem na płeć, g) wydania zaświadczenia o uczestniczeniu w obozie językowym, zawierającego w swojej treści minimum niŝej wymienione elementy:- pieczęć organizatora obozu,- personalne dane osoby, która uczestniczyła w obozie językowym (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia), - nazwę formy kształcenia, - nazwę organizatora obozu, - termin realizacji obozu, - cel obozu językowego, - miejscowość i data wydania zaświadczenia, - podpis i pieczęć osoby upowaŝnionej przez organizatora obozu do wydania zaświadczenia, - nazwę zajęć edukacyjnych oraz wymiar ich godzin, h) w/w dokumenty oraz kopie zaświadczeń Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od zakończenia obozu. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników obozu (uczniów i kadrę) od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z uczestnictwem w obozie oraz od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem (min zł./osobę), według imiennej listy uczestników. Na min. 5 dni roboczych przed rozpoczęciem obozu, Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza przekaŝe Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię polisy ubezpieczeniowej. Wykonawca niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku stosownie do Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie musza spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe zasad jego organizowania i nadzorowania. (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 ze zm.) dostarczy Zamawiającemu jego kserokopię, jednak nie później niŝ na 14 dni przed rozpoczęciem wyjazdu. 5

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie, ul. Rynek 8 05 555 Tarczyn

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie, ul. Rynek 8 05 555 Tarczyn Tarczyn, 8.05.2013 r. ( pieczęć Zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ znak sprawy GOPS.SAIK.231.81.2013 Przedmiotem zamówienia jest : zadanie 1 przedmiotu zamówienia: Zapewnienie bazy dydaktycznej, zakwaterowania, wyżywienia

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 123068-2014 z dnia 2014-04-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: stacjonarnych warsztatów aktywnego

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111084-2013 z dnia 2013-03-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: warsztatów rozwoju osobistego i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego X Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej

OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego X Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 13.01.2016 r. NP/ 22 / U /SP7/16

Czeladź, dnia 13.01.2016 r. NP/ 22 / U /SP7/16 Czeladź, dnia 13.01.2016 r. NP/ 22 / U /SP7/16 Zaproszenie do składania ofert na: zorganizowanie kolonii śródrocznej tzw. zielonej szkoły" dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 7 w Czeladzi.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Warszawa, dn. 14.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245560-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego kat. B dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. 1) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu Ośrodka w terminie 05 12 września 2015 r.

Opis przedmiotu zamówienia. 1) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu Ośrodka w terminie 05 12 września 2015 r. ZP/UR/86/2015 Załącznik nr 1.1. do siwz Przetarg nieograniczony na organizację 8 dniowego obozu szkoleniowo integracyjnego w Łazach w Gninie Mielno nad Morzem Bałtyckim dla studentów z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 102624-2014 z dnia 2014-03-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: stacjonarnych warsztatów rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim 1. Liczba uczestników 85 osób: 63 BO niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia dwóch wycieczek integracyjnych ogółem dla 93 osób (50+43) oraz wyjazdowego seminarium z poradnictwem rodzinnym dla 18 osób

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2015/S 060-105391. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Białystok: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2015/S 060-105391. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi Polska-Białystok: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2015/S 060-105391 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dyrektywa 2004/18/WE Usługi Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy Polkowice, dnia 27 stycznia 2014 r. Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nie więcej niż 10 km (w linii drogowej- mierzona wg przeglądarki Google maps 3) Standard ośrodka:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nie więcej niż 10 km (w linii drogowej- mierzona wg przeglądarki Google maps 3) Standard ośrodka: ZP/UR/113/2014 Załącznik nr 1.1 do siwz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Opis wymagań wobec ośrodka 1) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu ośrodka w terminie 07-14.09.2014

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/78/2015 Załącznik nr 1.1 do siwz Przetarg nieograniczony na organizację 8 dniowego obozu szkoleniowo-integracyjnego z nauką jazdy konnej dla niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. reprezentowanym przez 1...

Załącznik nr 7. reprezentowanym przez 1... Załącznik nr 7 UMOWA - wzór Zawarta w dniu.. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Korczaka 5, 64-100 Leszno, reprezentowanym przez: 1. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Nasze szanse SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nasze szanse SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający 2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 3. Rodzaj zamówienia 4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Formularz opisu przedmiotu zamówienia

Formularz opisu przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz opisu przedmiotu zamówienia wykonanie usługi turystycznej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w 2014 roku kolonii letnich z programem profilaktycznym dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe na zorganizowanie działań o charakterze środowiskowym dla beneficjentów ostatecznych projektu Równe szanse.

Rozeznanie cenowe na zorganizowanie działań o charakterze środowiskowym dla beneficjentów ostatecznych projektu Równe szanse. Projekt Równe szanse współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pabianice, dnia 25.04.2014 r. Pomocy Rodzinie w Pabianicach ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 57022-2011 z dnia 2011-03-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Staszów Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych oraz integracyjno-rehabilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

Pkt 6 otrzymuje brzmienie : Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie organizacji :

Pkt 6 otrzymuje brzmienie : Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie organizacji : Numer sprawy: Radom, dnia 2012-01- 06 Zmiana treści zapytania ofertowego Nr 1/2012 z dn.24.01.2012 Pkt 1 otrzymuje brzmienie : 55243000-5 - usługi w zakresie obozowisk 92330000-3 - usługi świadczone przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i obsługę logistyczną trzydniowego szkolenia wyjazdowego do Parku

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców nr post.: MZO/05/2012

Do wszystkich Wykonawców nr post.: MZO/05/2012 Pruszków, dnia 16.08.2012 roku Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie, Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 6 05-800 Pruszków Do wszystkich Wykonawców nr post.: MZO/05/2012 Dot : Przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. V. Minimalne warunki realizacji Zadania I przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. V. Minimalne warunki realizacji Zadania I przedmiotu zamówienia POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostrzeszów 10.04.2013 PCPR.UE.0320.8.2013 Szanowni Państwo! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie w związku z realizacją projektu unijnego w ramach POKL, Priorytet VII, Podziałanie 7.1.2 zwraca

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy 1. Przedmiot zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa organizacja szkoleń dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Nr... (wzór)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Nr... (wzór) Projekt Czas na aktywność w Gminie Uście Gorlickie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Nr... (wzór)

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10 OGŁASZA

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10 OGŁASZA Oznaczenie sprawy: SP10.392.02.01.14 Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10 OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Organizacja wyjazdu śródrocznego dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim. Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie warunków technicznych dla zorganizowania serii wyjazdowych szkoleń oraz seminariów. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

C, C + E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników i uczestniczek projektu

C, C + E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników i uczestniczek projektu Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9604-2015 z dnia 2015-01-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B, kat. C,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy zał. nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia (CPV) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy zał. nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia (CPV) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu umowy zał. nr 1 do umowy 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zimowiska, z nauką jazdy na nartach, dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 187744-2012 z dnia 2012-06-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: warsztatów rozwoju osobistego,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 1. Część I - zorganizowaniu dwóch 3 dniowych wyjazdowych szkoleń pod nazwą Mediacje i negocjacje w

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kolonii letniej dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów Politechniki

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kolonii letniej dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 9 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kolonii letniej dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów Politechniki

Bardziej szczegółowo

Wykonawca będący organizatorem wyjazdu zapewni:

Wykonawca będący organizatorem wyjazdu zapewni: 1 1.4. Wykonawca będący organizatorem wyjazdu zapewni: 1.4.1 realizację pobytu na wyjeździe dla nie więcej niż 42 dzieci i młodzieży, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe nr 9/POKL.09.01.02-28-075/12-00 na organizację wycieczki szkolnej do Warszawy

Rozeznanie cenowe nr 9/POKL.09.01.02-28-075/12-00 na organizację wycieczki szkolnej do Warszawy Olsztyn, 3 października 2013 r Rozeznanie cenowe nr 9/POKL090102-28-075/12-00 na organizację wycieczki szkolnej do Warszawy w ramach realizacji projektu pn Po wiedzę i rozwój zdolności - program wyrównywania

Bardziej szczegółowo

ZP/30/U/MOPS/12 Czeladź 29.11.2012

ZP/30/U/MOPS/12 Czeladź 29.11.2012 ZP/30/U/MOPS/12 Czeladź 29.11.2012 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: Organizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych, szkoleń z zakresu psychologicznodoradczego, specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Dział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia - zorganizowanie zimowiska dla 90 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Płocka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których

Bardziej szczegółowo

4.3 całodzienne wyżywienie dla 22 uczestników wyjazdu oraz 1 osoby kadry, składające się z trzech posiłków: śniadanie, dwudaniowy obiad + deser (np.

4.3 całodzienne wyżywienie dla 22 uczestników wyjazdu oraz 1 osoby kadry, składające się z trzech posiłków: śniadanie, dwudaniowy obiad + deser (np. 4.1.3.1 4.3 całodzienne wyżywienie dla 22 uczestników wyjazdu oraz 1 osoby kadry, składające się z trzech posiłków: śniadanie, dwudaniowy obiad + deser (np. świeże ciasto) i kolacja, z zastrzeżeniem, iż

Bardziej szczegółowo

Krok do aktywności społeczno-zawodowej

Krok do aktywności społeczno-zawodowej Warszawa, dnia 13 maja 2014 roku Zamawiający: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa tel.: 22 628-07-12 mail: krokdoaktywnosci@cps.srodmiesicie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9 do SIWZ KURSY ZAWODOWE Część ogólna dotycząca wszystkich kursów zawodowych. 1) Zapewnienie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO Ośrodek Wypoczynkowy PERŁA - 150m do morza pokoje 3,4 osobowe z łazienkami Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, świetlice ze sprzętem dyskotekowym, stoły do ping-ponga,

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Nr postępowania ZP/ 477/055/U/10 Załącznik nr 1 do umowy I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Na kompleksowe wykonanie zamówienia składać się będzie: a) zakwaterowanie i wyżywienie dla 45 dzieci,

Bardziej szczegółowo

Projekt POKL+9.1.2 = Nowoczesna szkoła! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt POKL+9.1.2 = Nowoczesna szkoła! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pozezdrze, dnia 26 marca 2013r Znak sprawy : Or.042.4.2013 Gmina Pozezdrze/ Zespół Szkół w Pozezdrzu Zapytanie cenowe Dotyczy : zamówienie w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej do kwoty 14

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 5. Warunki pobytu: Pokoje z węzłem sanitarnym z wyposażeniem standardowym.

Zapytanie ofertowe. 5. Warunki pobytu: Pokoje z węzłem sanitarnym z wyposażeniem standardowym. Zapytanie ofertowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności na zadanie pn.: Zorganizowanie i realizacja obozu językowego na rzecz realizacji projektu pod nazwą Klucz

Bardziej szczegółowo

następujące w powiecie płockim na rok 2013 Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych Aktywna Strona 1 z 10

następujące w powiecie płockim na rok 2013 Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych Aktywna Strona 1 z 10 Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -usługi SEKCJA Ogłoszenie I: ZAMAWIAJĄCY dotyczy: zamówienia publicznego. I. mazowieckie, 1) Adres NAZWA strony I tel. ADRES: internetowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.poczta-polska.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.poczta-polska. 1 z 8 2012-04-20 14:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.poczta-polska.pl/ Kraków: Zorganizowanie wycieczek turystycznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Rozdziału II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Rozdziału II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 ZAŁĄCZNIK NR 6 do Rozdziału II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 16-dniowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego (14 dni turnus + 2 dni

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec: COW-ZAF 27/WL/6/2013 Numer ogłoszenia: 76363-2013; data zamieszczenia: 15.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Sosnowiec: COW-ZAF 27/WL/6/2013 Numer ogłoszenia: 76363-2013; data zamieszczenia: 15.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wersja archiwalna Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat - nr ogl - 76363-2013. Sosnowiec: COW-ZAF 27/WL/6/2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie usługi organizacji spotkania o wartości poniŝej 14 000 euro

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie usługi organizacji spotkania o wartości poniŝej 14 000 euro ., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY na wykonanie usługi organizacji spotkania o wartości poniŝej 14 000 euro l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe nr 10/POKL.09.01.02-28-075/12-00 na organizację warsztatów językowych (Barcelona - Hiszpania)

Rozeznanie cenowe nr 10/POKL.09.01.02-28-075/12-00 na organizację warsztatów językowych (Barcelona - Hiszpania) Olsztyn, 4 października 2013 r Rozeznanie cenowe nr 10/POKL090102-28-075/12-00 na organizację warsztatów językowych (Barcelona - Hiszpania) w ramach realizacji projektu pn Po wiedzę i rozwój zdolności

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,21.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-4a/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy załącznik nr 7 do S.I.W.Z. UMOWA NR UDU/XI/ZFE/.././POKL/2010/B/B/V/2/9/2/WBK-.

Istotne postanowienia umowy załącznik nr 7 do S.I.W.Z. UMOWA NR UDU/XI/ZFE/.././POKL/2010/B/B/V/2/9/2/WBK-. Istotne postanowienia umowy załącznik nr 7 do S.I.W.Z. UMOWA NR UDU/XI/ZFE/.././POKL/2010/B/B/V/2/9/2/WBK-. W dniu..2010 r. zawarta została umowa pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, Dzielnicą Ursus w

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; ul. Bełska 22, 38 700 Ustrzyki Dolne NIP REGON :

Zawarta w dniu w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; ul. Bełska 22, 38 700 Ustrzyki Dolne NIP REGON : U M O W A N R.. Zawarta w dniu w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; ul. Bełska 22, 38 700 Ustrzyki Dolne NIP: ; REGON: reprezentowanym przez: Magdalenę Wojtasik - Kierownik

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ZAMAWIAJĄCY: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Poznań, dnia 19 stycznia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy w Poznaniu (61-371), spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Organizacja 14-dniowego obozu sportowo rekreacyjnego nad morzem oraz obozu sportowo-rekreacyjnego na Pojezierzu Mazurskim dla dzieci i młodzieży z terenu

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe nr 6/POKL.09.01.02-28-075/12-00 na organizację wycieczki szkolnej

Rozeznanie cenowe nr 6/POKL.09.01.02-28-075/12-00 na organizację wycieczki szkolnej Projekt pn: Po wiedzę i rozwój zdolności program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Olsztyn, 5 kwietnia 2013 r Rozeznanie cenowe nr 6/POKL090102-28-075/12-00 na organizację wycieczki szkolnej w ramach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : zakup usługi hotelarskiej, noclegowej, restauracyjnej, transportowej oraz wynajmu sal szkoleniowych wraz z

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / 2011/ wzór /

UMOWA Nr / 2011/ wzór / UMOWA Nr / 2011/ wzór / załącznik Nr 7 zawarta w dniu: 2011 roku pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : - Wójta Gminy Koniusza : mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe EFS POKL

Zapytanie ofertowe EFS POKL Zapytanie ofertowe EFS POKL Dotyczy projektu numer: WND-POKL.07.02.01-24-059/09 Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie, w związku z realizacją projektu Inwestycja w młodzieŝ to się opłaci!

Bardziej szczegółowo

Projekt Dogonić marzenia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dogonić marzenia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 272524-2012 z dnia 2012-07-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Koło Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu 7-dniowego Obozu Aktywnej Integracji

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T R Z E S Z O W S K I

U N I W E R S Y T E T R Z E S Z O W S K I U N I W E R S Y T E T R Z E S Z O W S K I Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 35-959 Rzeszów, ul. St. Pigonia 6 Tel/fax 0048 17 872 1031 e-mail: bon@ur.edu.pl ZP/UR/175/2014 Załącznik nr 1.1 do siwz Do oferty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia - zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 233640-2014 z dnia 2014-07-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Dwór Mazowiecki Miejsce realizacji: nad morzem polskim, woj. pomorskie. Termin realizacji: 19.09.2014r-

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U. Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych ul. Pokoju 4a 43-190 Mikołów

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U. Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych ul. Pokoju 4a 43-190 Mikołów O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych ul. Pokoju 4a 43-190 Mikołów Powiat: mikołowski Województwo: śląskie www.zs2s-mikolow.pl e-mail: sekretariat@zs2s-mikolow.pl Godziny

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2015/S 090-161713

Polska-Opole: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2015/S 090-161713 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161713-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2015/S 090-161713

Bardziej szczegółowo

Respect ON działania obywatelskie na rzecz Osób Niepełnosprawnych

Respect ON działania obywatelskie na rzecz Osób Niepełnosprawnych załącznik nr 3 PROPOZYCJA UMOWY (zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych) Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, z siedzibą w Katowicach; adres:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: projektsp204@onet.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: projektsp204@onet.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: projektsp204@onet.pl Łódź: Usługi turystyczne - zorganizowanie 3 wycieczek edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

- posiłki wymienione poniżej,

- posiłki wymienione poniżej, Załącznik nr 6 do SIWZ - Usługi hotelarskie i cateringowe oraz usługi wynajmu sal konferencyjnych na potrzeby organizacji Obozów innowacji w ramach projektu: SPINqbator Zdolnego Śląska. -ZP/PN/SZP/20/2013.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl UMOWA Nr../13 Zał. Nr 3c do SIWZ dotycząca przeprowadzenia Warsztatów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w trakcie wyjazdowych warsztatów umiejętności społecznych pn. Komunikacja interpersonalna.

Zapytanie ofertowe. w trakcie wyjazdowych warsztatów umiejętności społecznych pn. Komunikacja interpersonalna. Warszawa, dnia 31 stycznia 2014 roku Zamawiający: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa mail: otwarcinajutro@cps.srodmiesicie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na : Organizację pobytu letniego dla dzieci i młodzieży w 2015r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na : Organizację pobytu letniego dla dzieci i młodzieży w 2015r. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 41-250 CZELADŻ; UL. 17 LIPCA 27 tel. (032) 265-14-42, (032) 265-68-11 www.mops.czeladz.pl, e-mail: mops@mops.czeladz.pl Czeladź 27 maj 2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis przedmiotu zamówienia Wstępny opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi turystycznej w ramach Projektu Maksymilian współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnych wycieczek edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu 9.1.2. dla Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi N r

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/91/Samorząd_03 Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 8.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI. 1. Miejsce wyjazdu i przyjazdu autokaru: Plac przy MOK - Al. Wolności w Nowym Sączu o godz.

Załącznik nr 1 RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI. 1. Miejsce wyjazdu i przyjazdu autokaru: Plac przy MOK - Al. Wolności w Nowym Sączu o godz. Załącznik nr 1 RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI 1. Miejsce wyjazdu i przyjazdu autokaru: Plac przy MOK - Al. Wolności w Nowym Sączu o godz. około 15:00-17:00 2. Ilość osób 25 pracowników Sądeckiego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 3, os. 700-Lecia Żor, 44-240 Żory, woj. śląskie, tel. 32 434 54 30, faks 32 434 54 30.

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 3, os. 700-Lecia Żor, 44-240 Żory, woj. śląskie, tel. 32 434 54 30, faks 32 434 54 30. Strona1 Żory: Organizacja Zielonej Szkoły dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Żorach Numer ogłoszenia: 411948-2013; data zamieszczenia: 10.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i realizacji obozu językowego język angielski w miejscowości położonej w Polsce Łeba.

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i realizacji obozu językowego język angielski w miejscowości położonej w Polsce Łeba. Zorganizowanie i realizacja obozu językowego język angielski na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Kapitalna szkoła współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat-leszczynski.pl, pcprleszno.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat-leszczynski.pl, pcprleszno. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat-leszczynski.pl, pcprleszno.pl Leszno: Organizacja wyjazdu integracyjnego dla rodziców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Tłuszcz, dnia 03.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Tłuszcz, dnia 03.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Tłuszcz, dnia 03.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 907 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie kursu fotograficznego z filmowaniem wyjazdowego w 2 grupach /istnieje możliwość połączenia obu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 08.03.2012 r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 08.03.2012 r. Zielona Góra, 08.03.2012 r. CPR.IX.3221.2.2012 Zapytanie ofertowe W związku z planowanym wydatkiem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w trakcie wyjazdowych weekendowych warsztatów umiejętności społecznych pn. Autoprezentacja i kreowanie wizerunku.

Zapytanie ofertowe. w trakcie wyjazdowych weekendowych warsztatów umiejętności społecznych pn. Autoprezentacja i kreowanie wizerunku. Warszawa, dnia 2 września 2014 roku Zamawiający: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa mail: otwarcinajutro@cps.srodmiesicie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ. Projekt

Załącznik nr 8 do SIWZ. Projekt UMOWA Projekt Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta w dniu...r. w Olsztynie, pomiędzy Urzędem Statystycznym w Olsztynie ul. Kościuszki 78/82, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:... a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Wałbrzych, dnia 3 sierpnia 2010 roku Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu w związku z realizacją projektu pn: Akademia kobiet zorientowanych na sukces zaprasza do przedkładania ofert na organizację

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/97/Kielce Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 11.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji szkoleniowej Zamówienie obejmuje: 1. zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia DOPS/ZP/252-6/2014 Załącznik nr 4a i/lub 4b i/lub 4c do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług hotelowo restauracyjnych w podziale na zadania: Zadanie 1- Usługa hotelowo-restauracyjna

Bardziej szczegółowo

Dobromierz, dnia 20 marca 2015 r. GKRPA 271.2.2015. Zapytanie ofertowe

Dobromierz, dnia 20 marca 2015 r. GKRPA 271.2.2015. Zapytanie ofertowe GKRPA 271.2.2015 Dobromierz, dnia 20 marca 2015 r. Zapytanie ofertowe Gmina Dobromierz działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Program Wakacyjnych Obozów Naukowych w Poroninie Ośrodek Wypoczynkowy Limba ul. Kośne Hamry 15A 34-520 Poronin

Program Wakacyjnych Obozów Naukowych w Poroninie Ośrodek Wypoczynkowy Limba ul. Kośne Hamry 15A 34-520 Poronin Program Wakacyjnych Obozów Naukowych w Poroninie Ośrodek Wypoczynkowy Limba ul. Kośne Hamry 15A 34-520 Poronin ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 1 Organizator: Małgorzata Pielecka-Sikorska NIP: 712-168-66-32, REGON

Bardziej szczegółowo

Świecie nad Osą: Organizacja wizyty studyjnej Numer ogłoszenia: 128958-2013; data zamieszczenia: 03.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świecie nad Osą: Organizacja wizyty studyjnej Numer ogłoszenia: 128958-2013; data zamieszczenia: 03.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2013-04-03 11:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiecienadosa.lo.pl Świecie nad Osą: Organizacja wizyty studyjnej

Bardziej szczegółowo

KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com

KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com OBÓZ SPORTOWO-WYPOCZYNKOWY 2013 WĘGRY - VARGESZTES VILLA PARK Terminy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mroczkowsp.edupage.org

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mroczkowsp.edupage.org Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mroczkowsp.edupage.org Bliżyn: Zorganizowanie i realizacja obozu językowego - język angielski na

Bardziej szczegółowo