Sprawa nr : DBFO-POKL-SDW-271-2/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawa nr : DBFO-POKL-SDW-271-2/2013"

Transkrypt

1 Sprawa nr : DBFO-POKL-SDW-271-2/2013 załącznik nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie 16 dniowego obozu językowego z nauką języka angielskiego na terenie Polski w lipcu 2013 r. w ramach realizacji projektu Szansa dla wszystkich. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŝnic w jakości usług edukacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 16 - dniowego (15 noclegów) obozu językowego z nauką języka angielskiego. W obozie uczestniczyć będzie: a) 40 uczniów (dzieci w wieku lat). b) 5 osób dorosłych: - z czego Wykonawca zapewnia 4 osoby w rozumieniu Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r., Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.) w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe zasad jego organizowania i nadzorowania, tj. wychowawcy i kierownik/czka obozu. - wskazany/a przez Zamawiającego 1 lektor/ka, do prowadzenia zajęć językowych w trakcie trwania obozu. Zwani w dalszej części uczestnikami obozu. Wszelkie koszty związane z kadrą ponosi Wykonawca, naleŝy je uwzględnić w cenie oferty (z wyłączeniem wynagrodzenia lektora j. angielskiego które pokrywa zamawiający). Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia obozu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12,, poz. 67 z późn. zm.). Z wyłączeniem zapisów o opłatach czy kosztach ponoszonych przez uczestników. Lp. 1 Termin pobytu Ośrodek/obiekt wypoczynkowy połoŝenie Zakwaterowanie ośrodek/obiekt Zakwaterowanie pokoje WyposaŜenie ośrodka /obiektu Opis przedmiotu zamówienia Turnus 16 dniowy w lipcu 2013 r. Zamawiający zastrzega, Ŝe obóz musi zakończyć się najpóźniej r. Zorganizowanie obozu w miejscowości nad morzem lub w górach w Polsce. Teren ośrodka ogrodzony, oświetlony oraz strzeŝony Zakwaterowanie uczestników obozu razem z wychowawcami w jednym obiekcie wypoczynkowym o podwyŝszonym standardzie. Ze względów organizacyjnych wszyscy uczestnicy obozu winni być zakwaterowani w jednej miejscowości i w jednym obiekcie (w jednym budynku lub dwóch budynkach usytuowanych - w odległości nie większej niŝ 100 m), kaŝdy z budynków musi spełniać wymogi określone w niniejszej SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości wykorzystania budynków szkolnych, internatów, burs zaadaptowanych na czas wakacji jako obiekty kolonijne jak równieŝ zakwaterowanie w namiotach i domkach campingowych Zakwaterowanie dzieci w pokojach maksymalnie 4-osobowych (nie dopuszcza się pokoi integracyjnych), kadra pokoje max. 2-3 osobowe. KaŜdy pokój: a) z pełnym węzłem sanitarnym tj. dostępem do bieŝącej, ciepłej i zimnej wody, prysznic, wc, b) wyposaŝony w jednoosobowe łóŝka z pościelą, wyklucza się łóŝka piętrowe, tzw. dostawki, c) wyposaŝony w niezbędny, dobry technicznie sprzęt umoŝliwiający swobodne rozpakowanie bagaŝu oraz krzesła i stoliki. d) do kaŝdego łóŝka przynaleŝna szafka lub minimum 1 półka w szafie, Pokoje i łazienki muszą być estetyczne i czyste, spełniające wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpoŝarowej, warunków higieniczno-sanitarnych określone stosownymi przepisami Wykonawca zapewnienia porządek w pokojach oraz węzłach sanitarnych przez firmę sprzątająco porządkową (przynajmniej raz na dwa dni). Zaplecze do przygotowywania posiłków na miejscu Jadalnia/stołówka z odpowiednią ilością miejsc i kompletną zastawą stołową na terenie obiektu Sala świetlicowa na terenie obiektu (wyposaŝona m.in. w sprzęt RTV i dyskotekowy, karaoke) Sala dydaktyczna lub sala konferencyjna na terenie obiektu z wyposaŝeniem do prowadzenia zajęć edukacyjnych (zajęć językowych), spełniająca wymogi: bezpieczeństwa i akustyczne, 1

2 5 Kompleks rekreacyjnosportowy oraz sprzęt 6 WyŜywienie 7 Posiłki 8 Transport autokarowy posiadająca odpowiednie oświetlenie, w tym dostęp do toalet. Sala z: - nieograniczonym dostępem do Internetu, - co najmniej pięcioma w pełni wyposaŝonymi stanowiskami komputerowymi, z w pełni sprawnym systemem operacyjnym wraz z pakietem biurowym i programem antywirusowym, (komputery stacjonarne lub laptopy zapewniania Wykonawca), - rzutnikiem oraz co najmniej 2 kolorowymi drukarkami z moŝliwością drukowania zdjęć/dokumentów (materiały eksploatacyjne zapewnia Wykonawca). - odpowiednią ilością krzeseł i biurek/stolików. Bezpłatny, nieograniczony dostęp do kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie ośrodka (min. plac zabaw, boisko do piłki noŝnej, koszykówki, siatkówki, stół do tenisa stołowego, miejsce na ognisko) oraz sprzętu rekreacyjno sportowego jak np. piłki, paletki, piłeczki Zapewnienie uczestnikom obozu codziennego wyŝywienia: minimum 4 posiłki dziennie, w tym co najmniej jeden gorący dwudaniowy, (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja lub obiadokolacja), przynajmniej raz dziennie powinny być owoce. W dni wycieczek autokarowych dopuszcza się minimum 2 posiłki (w tym co najmniej jeden gorący dwudaniowy) oraz suchy prowiant jako uzupełnienie pozostałych dziennych posiłków. a) na czas wycieczek oraz w drodze powrotnej do domu wykonawca zapewnia napoje i suchy prowiant, składający się z min.: wody, soku, kanapki (ewentualnie słodkiej bułki), owocu, batona, b) w czasie przerw między zajęciami/posiłkami głównymi wykonawca zapewnia herbatę, soki, wodę, ciastka, ciasto, cukier, owoce, mleczko lub śmietankę, kawę, c) wykonawca zapewnia nieograniczony dostęp do napojów i pieczywa w trakcie trwania obozu (równieŝ poza porami posiłków), 1. Rozpoczęcie obozu obiadem lub obiadokolacją (uzaleŝnione od godziny przyjazdu), zakończenie obozu śniadaniem; dopuszcza się serwowanie obiadów do stolików, śniadania i kolacje w formie stołu szwedzkiego. 2. Posiłki muszą być urozmaicone, nie dopuszcza się moŝliwości powtarzania tych samych dań w ciągu tygodnia, 3. Wszystkie posiłki winny być przygotowane zgodne z zasadami higieny oraz racjonalnego Ŝywienia określonymi obowiązującymi przepisami prawa, 4. Posiłki winny być urozmaicone, kaloryczne zgodnie z normami obowiązującymi w Ŝywieniu zbiorowym. Dostarczone produkty Ŝywnościowe muszą być świeŝe i winny być przyrządzone w dniu ich wydania. Przygotowywanie i podawanie posiłków musi odbywać się przy zachowaniu wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Wykonawca zobowiązany jest do transportu uczestników obozu i ich bagaŝu autokarem o standardzie autokaru wycieczkowego z: a) miejsca wyjazdu na terenie miasta Warszawa, ul. Szegedyńska 11, plac szkolny Zespołu Szkół nr 52 w godzinach porannych (miejsce zbiórki) do miejsca zakwaterowania i z powrotem, b) podczas zorganizowanych w trakcie trwania obozu wycieczek autokarowych z dowozem uczestników do zwiedzanych obiektów. Wykonawca odpowiedzialny jest za zagwarantowanie przewoźnika posiadającego wszelkie zezwolenia i licencje oraz dopilnowanie, aby w dniu wyjazdu autokar został skontrolowany przez funkcjonariusza Policji min. w zakresie stanu technicznego. Kontrola na miejscu zbiórki w obecności przedstawiciela Zamawiającego W przypadku awarii autokaru lub nie dopuszczenia do ruchu w wyniku kontroli przez właściwe słuŝby Polski, Wykonawca zapewnia na własny koszt zastępczy autokar (pojazd zastępczy) o tych samych lub wyŝszych parametrach spełniający warunki o których mowa w SIWZ w taki sposób aby nie powodować opóźnień czasowych i nie spowodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewoŝonych uczestników wyjazdu. Czas oczekiwania na pojazd zastępczy nie stanowi podstawy do zmiany programu lub ograniczenia czasowego dla poszczególnych atrakcji, przewidzianych w programie. Wystąpienie z tego powodu istotnej zwłoki w realizacji programu wyjazdu (tj. powyŝej 2 godzin) jest ryzykiem Wykonawcy i w takim przypadku ponosi on pełną odpowiedzialność z tego tytułu tj. ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem pojazdu zastępczego, dodatkowe posiłki, nocleg jeśli to konieczne oraz zapewnia realizację programu po zapewnieniu pojazdu zastępczego włącznie z wszelkimi kosztami wynikającym z wydłuŝenia czasu przejazdu. 2

3 9 Autokar Koszty transportu Opieka wychowawców Kierownik/czka obozu Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu Ŝadnych dodatkowych kosztów Autokar musi być: a) przystosowany do przewozu młodzieŝy szkolnej, b) spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego, c) wyposaŝony m.in.: - nagłośnienie z mikrofonem, - sprawną: klimatyzację posiadającą panele regulacji indywidualnego nawiewu dla kaŝdego pasaŝera oraz system ogrzewania wewnątrz autokaru, - sprzęt DVD d) kierowany przez osoby uprawnione do tego w liczbie zapewniającej moŝliwość realizacji zamówienia z równoczesnym zachowaniem wymaganego czasy pracy dla kierowców na terenie RP. Wszystkie opłaty drogowe i parkingowe, kary obejmujące całą trasę oraz koszty związane z eksploatacją i uŝytkowaniem pojazdu pokrywa Wykonawca. Wykonawca zapewnienia uczniom stałą (24h) opiekę wychowawców w rozumieniu przywołanego powyŝej rozporządzeni MEN posiadających kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do przedmiotu zamówienia. Szczegółowe obowiązki/zakres czynności wychowawców określa ww. rozporządzenie oraz kierownik/czka obozu. Wykonawca zapewnienia kierownika/czkę obozu, (zgodnie z zasadami określonymi w przywołanym powyŝej rozporządzeniu MEN), który/a będzie z ramienia Wykonawcy odpowiadał/a za jakość świadczonych usług objętych zamówieniem oraz pełnienia określonych ww. rozporządzeniu MEN obowiązków. Ponadto kierownik/czka zobowiązany jest do: a) opracowania regulaminu i zapoznania z nim wszystkich uczestników, b) opracowania szczegółowego programu i harmonogramu obozu, w tym wycieczek c) zapewnienia warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu obozu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, d) określenia szczegółowego zakresu obowiązków poszczególnych osób z uwzględnieniem zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom obozu w zakresie programu obozu, wycieczek, e) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację obozu Opieka medyczna Wycieczki autokarowe Wykonawca zapewnienia całodobową opiekę medyczną na miejscu organizacji obozu: a) zapewnienia pielęgniarkę z uprawnieniami w dyspozycyjności 24 h na dobę na terenie obiektu przez cały czas trwania obozu, b) zapewnienia w koniecznych przypadkach opiekę lekarską polegającą na wezwaniu lekarza do ośrodka/obiektu lub niezwłocznym dowiezieniu uczestnika obozu do punktu opieki medycznej (przychodni lub szpitala), c) zaopatrzenie ambulatorium (apteczka) w podstawowe leki i środki opatrunkowe, d) w przypadkach nagłej konieczności podania dziecku leków do konsultacji telefonicznej z rodzicem-opiekunem, e) zapewnienia izolatki dla dzieci chorych. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem naleŝytej opieki medycznej łącznie z kosztami leków, środków opatrunkowych (za wyjątkiem leków przyjmowanych przez dziecko stale) obciąŝają Wykonawcę 1. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania minimum sześciu wycieczek autokarowych na zwiedzanie atrakcji turystycznych, obiektów (wycieczki autokarowe na odległość powyŝej 12 km od miejscowości, w której będą zakwaterowani uczestnicy obozu). Wyjazd do parku wodnego/basenu/kąpieliska nie będzie uznany za wycieczkę autokarową. 2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i złoŝenia Zamawiającemu wraz z ofertą ramowego programu wycieczek autokarowych, uwzględniającego załoŝenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opis trasy z określeniem proponowanych kolejnych pozycji programu wraz z wykazem obiektów, które będą zwiedzane z zewnątrz i tych do których przewidziany jest wstęp. 3. Wykonawca poda, w odniesieniu do kaŝdej z wycieczek, odległość od miejscowości zakwaterowania uczestników obozu do połoŝonego najbliŝej na danej trasie obiektu objętego zwiedzaniem. 4. Wykonawca zapewnia kompetentną kadrę na całej trasie wycieczki, przewodniki w 3

4 Wycieczki piesze lub rowerowe Wieczorek integracyjny Dyskoteki, ogniska Park wodny lub basen Zajęcia rekreacyjne, sportowe, ruchowe; zajęcia artystyczne; imprezy kulturalnooświatowe Zajęcia językowe 21 Koszty obozu 22 Nagrody rzeczowe, dyplomy zwiedzanych miejscach i obiektach, opiekę miejscowych przewodników w trakcie zwiedzania. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów wszystkim uczestnikom wycieczek, opłat parkingowych i innych. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu Ŝadnych dodatkowych opłat Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania co najmniej: 4 wycieczki piesze ze zwiedzaniem lub 4 wycieczki rowerowe. W ofercie naleŝy określić liczbę i rodzaj wycieczek oraz ich cel. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania wieczorku integracyjnego dla uczestników obozu, np. w zadaszonej wiacie przy ognisku z pieczeniem kiełbasek, z bigosem lub grochówką. W ofercie naleŝy określić formę wieczorku integracyjnego. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania co najmniej: a) 4 dyskotek, b) 4 ognisk w tym pieczenie kiełbasek lub mięsa lub ziemniaków, grochówka. W ramach tego punktu Zamawiający nie uzna ogniska lub dyskoteki zorganizowanego w ramach wieczorku integracyjnego. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania 3 wyjazdów do parku wodnego lub basenu quizy, konkursy, wieczory piosenki językowej wieczorki recytatorskie, zajęcia artystyczne, gry terenowe podchody, zabawy, gry językowe, inne Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania obozu w sposób umoŝliwiający prowadzenie zajęć z języka angielskiego. Zamawiający przewiduje 10 godzin zajęć języka angielskiego z lektorem na 1 dziecko. Ilość godzin zajęć w ciągu dnia uzaleŝniona będzie od ilości grup językowych, które określi lektor na podstawie diagnozy stopnia znajomości języka angielskiego i zakwalifikowaniu do odpowiedniej grupy, (zamawiający przewiduje 4-5 grup). Zajęcia te nie będą odbywały się w dniu przyjazdu, wyjazdu, niedzielę oraz w dni całodniowych wycieczek. Wynagrodzenie lektora prowadzącego zajęcia j. angielskiego nie stanowi elementu ceny oferty, pokrywa je Zamawiający Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związane z realizacją zamówienia wszystkim uczestnikom obozu (z wyłączeniem wynagrodzenia lektora j. angielskiego) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom obozu: a) nagród rzeczowych tj. kubki pamiątkowe z napisem miejscowości, w której będzie odbywać się obóz; maskotki róŝne o wysokości co najmniej 15 cm, pamiątki z napisem miejscowości, w której odbywa się obóz, b) dyplomów za udział w róŝnych konkursach i zabawach obozowych. Oznakowanymi zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). c) zdjęcia grupowe dla kaŝdego uczestnika obozu (dodatkowo jedno do dokumentacji obozu) oraz papier kolorowy na dyplomy. 23 Oznaczenie POKL Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Oznaczenia autokaru, którym podróŝować będą uczestnicy wycieczek oraz dokumentacji dotyczącej wycieczek, pomieszczeń, w których realizowany będzie obóz, materiałów informacyjnych oraz innej dokumentacji zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) zamieszczanymi na stronie internetowej: lub lub Budynek i sala szkoleniowa muszą być oznakowane informacją o nazwie obozu, czasie trwania, numerze sali, w której będą odbywać się zajęcia i nazwie projektu zgodnie z wytycznymi. 4

5 24 Dokumentacja obozu 25 Ubezpieczenie 26 Zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku 2. Przekazania kaŝdorazowo w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia informacji na temat współfinansowania prowadzonych działań ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej realizację usługi (w tym wycieczek), zgodnie z wymogami UE oraz dokumentacją PO KL, w szczególności: a) prowadzenia dziennej listy obecności uczestników obozu, oraz otrzymania codziennego wyŝywienia (potwierdzanie za pomocą własnoręcznego czytelnego podpisu), b) przeprowadzenia ankiety oceniającej wycieczkę fakultatywną wśród jej uczestników po zakończeniu kaŝdej nich i podsumowania jej wyników z podziałem na płeć, c) odebrania od uczestników wycieczki oświadczenia dotyczącego odbioru materiałów w formie przewodników, broszur, d) wykonania i umieszczenia na płycie CD oraz przekazania Zamawiającemu pamiątkowych zdjęć z całego pobytu, e) prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń, f) przeprowadzenia ankiety oceniającej w ostatnim dniu obozu wśród jego uczestników i podsumowania jej wyników z podziałem na płeć, g) wydania zaświadczenia o uczestniczeniu w obozie językowym, zawierającego w swojej treści minimum niŝej wymienione elementy:- pieczęć organizatora obozu,- personalne dane osoby, która uczestniczyła w obozie językowym (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia), - nazwę formy kształcenia, - nazwę organizatora obozu, - termin realizacji obozu, - cel obozu językowego, - miejscowość i data wydania zaświadczenia, - podpis i pieczęć osoby upowaŝnionej przez organizatora obozu do wydania zaświadczenia, - nazwę zajęć edukacyjnych oraz wymiar ich godzin, h) w/w dokumenty oraz kopie zaświadczeń Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od zakończenia obozu. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników obozu (uczniów i kadrę) od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z uczestnictwem w obozie oraz od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem (min zł./osobę), według imiennej listy uczestników. Na min. 5 dni roboczych przed rozpoczęciem obozu, Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza przekaŝe Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię polisy ubezpieczeniowej. Wykonawca niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku stosownie do Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie musza spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe zasad jego organizowania i nadzorowania. (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 ze zm.) dostarczy Zamawiającemu jego kserokopię, jednak nie później niŝ na 14 dni przed rozpoczęciem wyjazdu. 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Rozwijanie aktywnych form integracji poprzez podniesienie kompetencji o charakterze społecznym związanych z realizacją projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

C, C + E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników i uczestniczek projektu

C, C + E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników i uczestniczek projektu Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9604-2015 z dnia 2015-01-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B, kat. C,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe Gmina Płoniawy-Bramura 06-210 Płoniawy-Bramura. Płoniawy Br. 15.04.2013r Nr. POKL / 13 /2013 Zapytanie ofertowe Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość

Bardziej szczegółowo

Kraków: Zakup usług organizacji staży - wizyt zawodoznawczych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Kraków: Zakup usług organizacji staży - wizyt zawodoznawczych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Kraków: Zakup usług organizacji staży - wizyt zawodoznawczych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 08-02-2013 r. Oznaczenie sprawy: 1/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 176467-2014 z dnia 2014-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godkowo Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie poniŝej opisanych kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-42/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-42/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-42/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na obsługę konferencji organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach sprawowania przewodnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku 1 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Nr sprawy 7/2013. wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Nr sprawy 7/2013. wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy 7/2013 sporządzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r nr 113 poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1. SIWZ OKE/WOA/2150/ 4 /2011 I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi: zorganizowanie i przeprowadzenie w 2011 i w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w trakcie wyjazdowych weekendowych warsztatów umiejętności społecznych pn. Autoprezentacja i kreowanie wizerunku.

Zapytanie ofertowe. w trakcie wyjazdowych weekendowych warsztatów umiejętności społecznych pn. Autoprezentacja i kreowanie wizerunku. Warszawa, dnia 2 września 2014 roku Zamawiający: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa mail: otwarcinajutro@cps.srodmiesicie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel. 91 578-45-83, fax 91 577-00-01 ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 342620-2011 z dnia 2011-10-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do siwz Opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa szkolenia, źródło finansowania, liczba osób, godzin 2) Zapewnienie trenerów /szkoleniowców 3) Zapewnienie lokalu 4) Program szkolenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:,,świadczenie usług w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. (zamieszczone w BZP: Numer ogłoszenia: 106373-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 312764-2012 z dnia 2012-08-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Organizację szkoleń i warsztatów w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprjarocin.pl Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami

Bardziej szczegółowo

d) Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą od poniedziałku do piątku w dniach pracy zamawiającego.

d) Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą od poniedziałku do piątku w dniach pracy zamawiającego. zał. nr 1 do SIWZ U M O W A Nr.. NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCYSPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU POD NAZWĄ DAJ SOBIE SZANSĘ, TOBIE TEŻ SIĘ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WZÓR Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CEL I ZAŁOŻENIA 1.1. Opis realizowanego projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem realizacji projektu jest zwiększanie wiedzy i kompetencji interpersonalnych przedstawicieli instytucji i służb, którzy

Bardziej szczegółowo