SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.01.00.00"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST ROBOTY TECHNOLOGICZNE I SANITARNE OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP Przedmiot ST Zakres stosowania ST Zakres robót objętych ST Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót 5 2. MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące materiałów Rodzaj materiałów pomiary geodezyjne, tyczenie tras wyroby betonowe kanały i przewody technologiczne obiekty kubaturowe 6 - zbiornik retencyjny ścieków dowożonych inne elementy technologiczne oczyszczalni 6 - punkt poboru wody SW 6 - stacja zlewna ścieków dowożonych 6 - studnie rewizyjne stosowane urządzenia SPRZĘT Sprzęt pomiarowy Sprzęt do robót ziemnych Sprzęt do robót montażowych TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu Transport rur kanałowych Transport kręgów Transport cegły kanalizacyjnej Transport włazów kanałowych Transport wpustów żeliwnych Transport mieszanki betonowej Transport kruszyw Transport cementu i jego przechowywanie Transport urządzeń dostarczanych w komplecie WYKONANIE ROBÓT Ogólne zasady układania przewodów Wykonywanie robót ziemnych Odwodnienie wykopów na czas budowy Zasady układania przewodów z tworzywa sztucznego w ziemi KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Cel kontroli jakości robót Sprawdzenie jakości robót i materiałów Kontrola, pomiary i badania badania przed przystąpieniem do robót kontrola, pomiary i badania w czasie robót Dopuszczalne tolerancje i wymagania Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami OBMIAR ROBÓT Jednostka obmiarowa 16 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2

3 8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru robót Odbiór częściowy (robót zanikających i ulegających zakryciu) Odbiór końcowy PODSTAWY PŁATNOŚCI Cena jednostki obmiarowej PRZEPISY ZWIĄZANE Normy i przepisy Inne dokumenty 20 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 3

4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót technologicznych i sanitarnych na terenie oczyszczalni ścieków Zakres stosowania ST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w ST dotyczą zasad prowadzenia wszystkich robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych i technologicznych wykonywanych na terenie oczyszczalni. W zakres robót wchodzi: wytyczenie trasy przebiegu kanałów i rurociągów technologicznych roboty ziemne roboty demontażowe: studni rewizyjnych, kanałów technologicznych roboty montażowe montaż rurociągów technologicznych montaż armatury montaż obiektów i urządzeń technologicznych : stacja zlewna ścieków dowożonych komora odświeżania ścieków 1.4. Określenia podstawowe Kolektor ścieków surowych kanał ściekowy odprowadzający ścieki surowe do obiektów oczyszczalni ścieków Kolektor ścieków oczyszczonych kanał ściekowy odprowadzający ścieki oczyszczone z oczyszczalni do odbiornika ścieków Kolektor grawitacyjny kanał przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków Kolektor tłoczny kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych Studzienka połączeniowa studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy Armatura wodociągowa urządzenia zamontowane na instalacji wodociągowej umożliwiające zamykanie lub otwieranie przepływu wody (zawory), lub korzystanie z wody do celów sanitarnych Rurociągi technologiczne rurociągi wykonane z różnych materiałów, służące do przesyłania nimi różnych rodzajów substancji (ścieków, osadów, sprężonego powietrza, polielektrolitu, substancji zwiększającej redukcję fosforu PIX,) grawitacyjnie lub ciśnieniowo Przepustowość oczyszczalni ścieków średniodobowy przepływ ścieków przez oczyszczalnię wyrażony m 3 /d Stężenie ścieków surowych stężenie wyrażone wartością [mg/l] dla poszczególnych parametrów wskaźników zanieczyszczenia w ściekach surowych Stężenie ścieków oczyszczonych stężenie wyrażone wartością [mg/l] dla poszczególnych parametrów wskaźników zanieczyszczenia w ściekach oczyszczonych Ładunki zanieczyszczeń wyrażone ilością zanieczyszczeń doprowadzanych lub odprowadzanych w kg/d dla poszczególnych wskaźników Równoważna liczba mieszkańców (RLM) zanieczyszczenie ścieków wyrażone jednostką BZT 5 przypadającą na jednego mieszkańca i dobę [BZT 5 = 60mg/Md] Odbiornik ścieków środowisko wodne powierzchniowe, do którego odprowadzane są ścieki oczyszczone o określonym przepływie SNQ Zbiornik retencyjny podziemny zbiornik (żelbetowy lub z tworzywa sztucznego) służący do czasowego magazynowania ścieków. Pojemność zbiornika oraz czas okresowego magazynowania ścieków zależny jest od przyjętego procesu technologicznego. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 4

5 Reaktor biologiczny zbiornik żelbetowy lub z tworzywa sztucznego, w którym następują procesy biologicznego oczyszczalnia ścieków. Zależnie od przyjętej technologii zbiornik wypełniony jest do stałego poziomu lub poziom może się zmieniać zależnie od fazy procesu oczyszczania. Zbiornik wyposażony jest w układ napowietrzania oraz armaturę. Pojemność zbiornika określana jest indywidualnie zależnie od przepustowości oczyszczalni Zbiornik stabilizacji tlenowej zbiornik żelbetowy lub z tworzywa sztucznego, w którym następuje proces tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego (mineralizacji części organicznych). Zbiornik wyposażony jest w układ napowietrzania sprężonym powietrzem oraz armaturę. Pojemność zbiornika określana jest indywidualnie zależnie od przepustowości oczyszczalni Punkt zlewny ścieków miejsce zrzutu ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi. Wyposażone w przewód zakończony złączem strażackim do podłączenia rurociągu spustowego ścieków z wozów asenizacyjnych Komora odświeżania ścieków zbiornik podziemny z tworzywa sztucznego wyposażony w układ do napowietrzania ścieków (odświeżania). Pojemność zbiornika określana jest indywidualnie Wentylacja grawitacyjna jest to wentylacja wywołana różnicą temperatur powietrza wewnętrznego i zewnętrznego. 1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Wykonawca zobowiązany jest : - dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST, - powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację, - stosować materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające aprobaty techniczne i spełniające PN Rodzaje materiałów Pomiary geodezyjne, tyczenie tras Do utrwalenia punktów głównych trasy należy użyć drewnianych pali o długości około 0,5 m. z gwoździem lub prętem stalowym lub rur metalowych. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę 0,15-0,20 m. i długość ok. 1,5 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05-0,08 m., długości około 0,30m Wyroby betonowe - Piasek na podsypkę i do obsypki rur powinien odpowiadać wymaganiom PN-62/ beton hydrotechniczny powinien odpowiadać wymaganiom PN-62/ beton zwykły powinien odpowiadać wymaganiom PN-88/B obrzeża chodnikowe (krawężniki uliczne betonowe) wg BN-80/ /04 - kostka brukowa (wymiary wg dokumentacji) powinna odpowiadać wymaganiom PN-B i PN-B piasek na podsypke pod kostkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B Kanały i przewody - kanały sanitarne i technologiczne zewnętrzne z rur kanalizacyjnych PVC kanałowych gładkich o średnicy 200, 160 i sztywności minimalnej S R = 8 kn/m 2, łączonych na uszczelkę gumową, - rurociąg sprężonego powietrza z pomieszczenia dmuchaw do komory odświeżania ścieków dowożonych stal 0H18N9 D 84x2mm i z PE Dy 90 x 8,2mm, SDR 17 - rurociąg powietrzny do dezodoryzacji między biofiltrem a komorą odświeżania ścieków dowożonych z rur kanalizacyjnych PVC kanałowych gładkich o średnicy 200, 160 i sztywności minimalnej S R = 8 kn/m 2, łączonych na uszczelkę gumową Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 5

6 - przewód wodociągowy doprowadzający wodę do stacji zlewnej PEHD 40x2,4mm, SDR 17, PE100 - zasuwy nożowe z napędem ręcznym do zabudowy do ziemi (kanał ścieków dowożonych) PN10, montowane między kołnierze DN200 (korpus modyfikowane żeliwo GG-25, powłoka z żywicy epoksydowej, płyta zasuwy, nóż, trzpień i części złączne ze stali nierdzewnej AISI 304, śruby ze stali nierdzewnej, nakrętka trzpienia z mosiądzu, ze smarowniczką, uszczelnienie z elastomeru z wtopionymi taśmami prowadzącymi PTFE- brąz. Szczelność zasuwy w obu kierunkach, możliwość doszczelnienia podczas pracy) do zabudowy międzykołnierzowej. Zasuwa z obudową do zabudowy w gruncie, z przedłużką teleskopową. - zasuwy nożowe ręczne (rurociąg odprowadzenia odorów ze zbiorników retencyjnych ) PN10, montowane między kołnierze DN200 (korpus modyfikowane żeliwo GG-25, powłoka z żywicy epoksydowej, płyta zasuwy, nóż, trzpień i części złączne ze stali nierdzewnej AISI 304, śruby ze stali nierdzewnej, nakrętka trzpienia z mosiądzu, ze smarowniczką, uszczelnienie z elastomeru z wtopionymi taśmami prowadzącymi PTFE- brąz. Szczelność zasuwy w obu kierunkach, możliwość doszczelnienia podczas pracy) do zabudowy międzykołnierzowej. Zasuwa z obudową do zabudowy w gruncie, z przedłużką teleskopową. - zasuwy nożowe ręczne (rurociąg doprowadzający sprężone powietrze do zbiorników retencyjnych ) PN10, montowane między kołnierze DN80 (korpus modyfikowane żeliwo GG-25, powłoka z żywicy epoksydowej, płyta zasuwy, nóż, trzpień i części złączne ze stali nierdzewnej AISI 304, śruby ze stali nierdzewnej, nakrętka trzpienia z mosiądzu, ze smarowniczką, uszczelnienie z elastomeru z wtopionymi taśmami prowadzącymi PTFE- brąz. Szczelność zasuwy w obu kierunkach, możliwość doszczelnienia podczas pracy) do zabudowy międzykołnierzowej. Zasuwa z obudową do zabudowy w gruncie, z przedłużką teleskopową. - kołnierze specjalne zabezpieczone przed przesunięciem, do rur PVC DN200 z żeliwa sferoidalnego, pokryte farbą epoksydową, guma SBR, pierścień wzmacniający brąz - S. - kołnierze specjalne zabezpieczone przed przesunięciem, do rur PE DN200 z żeliwa sferoidalnego, pokryte farbą epoksydową, guma SBR, pierścień wzmacniający brąz - S. - studzienki kanalizacyjne połączeniowe i przelotowe z kręgów betonowych z betonu B45 1,20m wykonanych wg PN-92/B-10729, z włazami okrągłymi 600 typu ciężkiego wg PN- 87/H-74051/ technologiczne obiekty kubaturowe - zbiornik retencyjny ścieków o pojemności V cz =50m 3 (H cz =2,2m, 2,4m, L=12,0m) wykonany z tworzywa sztucznego żywicy epoksydowej wzmocnionej włóknem szklanym ECR ciętym i nawijanym na bazie rury 2,4m o klasie sztywności z wypełniaczem kwarcowym (nie dopuszcza się wypełniaczy). Zbiornik do zabudowy podziemnej w gruncie nawodnionym wykonany z włazami rewizyjnymi szczelnymi i króćcami technologicznymi. Zbiornik posadowiony na płycie żelbetowej z betonu B15 i warstwie piasku oraz mocowany do płyty obejmami ze stali 1H18N9 (rys. 9A). Przed włączeniem zbiornika do eksploatacji a po zakończeniu prac montażowych (po zabudowie na oczyszczalni) należy wykonać próbę szczelności napełniając zbiornik wodą do poziomu max. na 72 h Inne elementy technologiczne oczyszczalni - punkt poboru wody SW punkt poboru wody wykonać w postaci studni z kręgów betonowych 1,0m z betonu B45. Studnię posadowić na podsypce z piasku gr. 15cm. W studni zainstalować zawór przelotowy 20mm z kurkiem spustowym na zewnątrz studni wyprowadzić przewód stalowy oc. i zakończyć złączką do węża 20mm. W pokrywie studni zainstalować właz 600mm typ lekki. - Stacja zlewna ścieków dowożonych - Jako automatyczną stację zlewcza zaprojektowano dostawę i montaż kompletnej kontenerowej stacji z pełnym wyposażeniem w urządzenia armaturę, orurowanie, okablowanie i monitoring. Wymiary stacji zlewczej wraz z płytą fundamentowa i studzienką popłuczną na rys. 4A-4C PB- W. Opis stacji zlewczej: Stacja zlewna powinna służyć do automatycznego i bezobsługowego zrzutu ścieków dowożonych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 6

7 Za pomocą zabudowanego na zewnątrz sterownika z dotykowym wyświetlaczem LCD odbywa się powinna procedura związana z przeprowadzeniem przyjęcia dostawy: (identyfikacja klienta, wyświetlanie aktualnych wartości pomiarowych: bilans, przepływ, objętość, ph, przewodność, temperatura) oraz wydruk potwierdzenia przyjęcia ścieku dowożonego. Sterownik odpowiada za pracę wszystkich elementów stacji zlewnej. Stacja zlewna powinna spełniać aktualne wymagania prawne w zakresie przyjmowania nieczystości płynnych na punktach zlewnych: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z dnia 14 listopada 2002 r.). Odczyt danych dotyczących ilości dowożonego medium może odbywać się bezpośrednio na stacji zlewnej lub w zewnętrznym programie dostarczanym dla każdego urządzenia. Przenoszenie danych stacja-program, stacja powinna umożliwiać zastosowanie przenośnej pamięci danych w postaci Pendrive, transmisji kablowej ETHERNET lub RS-485 Modbus RTU a także opcjonalnie bezprzewodowej transmisji danych GPRS. Drugim podstawowym, obok sterowania, elementem stacji zlewnej jest ciąg spustowy który musi być w wykonaniu kwasoodpornym AISI304 i średnicy DN100, w skład którego wchodzą: szybkozłączka strażacka DN110, zasuwa nożowa pneumetyczna DN100, hermetyczna wstępna krata ręczna o perforacji 50mm (tzw. łapacz kamieni), przepływomierz elektromagnetyczny DN100 z detekcją pustej rury, naczynie pomiarowe do montażu elektrod pomiarowych, Stacja zlewna musi być zamontowana w kontenerze. Główny podział dotyczący modułu sterowania stacji zlewnych powinien odbywać się w oparciu o liczbę klientów dowożących ścieki na projektowany punkt zlewny. Należy zaznaczyć, że klient to właściciel 1ego lub więcej wozów asenizacyjnych. Stacja zlewna musi zapewniać obsługą do 6 klientów (60 samochodów) Opis dostawy: Przewoźnik po podłączeniu się giętkim wężem do szybko-złącza strażackiego stacji zlewnej wykonuje procedurę identyfikacji za pomocą klucza dostępowego RFID. Sterownik stacji po rozpoznaniu klienta otwiera zasuwę pneumatyczną i dokonuje przyjęcie dostawy, podczas której mierzone są ph, przewodność, temperatura oraz zliczana jest objętość dowożonego ścieku. Jeżeli podczas dostawy sterownik stwierdzi przekroczenie parametru ph lub przewodności następuje blokada dostawy. Wszystkie wartości mierzone podczas przyjęcia powinny być prezentowane na wyświetlaczu LCD. Po zakończonej procedurze przyjęcia ścieków zasuwa zamyka się i stacja zapamiętuje dostawę w pamięci oraz wykonuje płukanie ciągu spustowego, a dodatkowo drukowane jest potwierdzenie dostawy dla dostawcy ścieku zgodnie ze wzorem z aktualnego rozporządzenia. DANE TECHNICZNE I WYTYCZNE: Zasilanie 400 VAC Moc urządzeń <100W (ciągła) do 6000 W (chwilowa) Kabel zasilający 3 x 4 mm 2 Zabezpieczenie prądowe 25 A Przepustowość do 100 m 3 /h Wlot ciągu spustowego szybkozłącze strażackie DN110-4'' na wysokości 380mm Wylot ciągu spustowego rura DN104x2 na wysokości 330mm Rurociąg spustowy DN100 o długości 2235mm ; wykonanie: stal kwasoodporna AISI304 Pomiar objętości przepływomierz elektromagnetyczny DN100 z detekcją pustej rury Zasuwa nożowa z napędem pneumatycznym DN100 Płukanie automatyczne ; woda wodociągowa lub technologiczna ; zużycie: 5-60 l /cykl Pobór próby manualny za pomocą króćca z zaworem kulowym 2'' Sterownik EST35 z możliwością obsługi do 6 klientów ; wyświetlacz 3,5'' dotykowy ; czytnik kart dostępowych RFID Interfejsy USB do nagrywania danych oraz serwisu RS-485 do komunikacji z zewnętrznym sterownikiem (np. oczyszczalni) ETHERNET do komunikacji stacji zlewnej z programem zewnętrznym do raportowania. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 7

8 STEROWANIE: Stacja powinna działać na sterowniku EST zamontowanym w obudowie terminalowej. Maksymalna liczba dostawców 6 klientów (60 wozów) Typ sterownika EST35 Wyświetlacz 3,5'', dotykowy Wymiary sterownika 96x96x100 mm Identyfikacja klientów klucze dostępowe RFID Ilość kluczy w pakiecie 6 Drukarka kioskowa termiczna KD100 z gilotyną, papier 112mmx20m, wydruk zgodny z aktualnym rozporządzeniem USB dla pamięci Pendrive tak na panelu przednim RS-485 Modbus RTU (komunikacja z systemem np. Scada) ETHERNET do transmisji danych stacja-program GPRS opcjonalnie(można wykreślić lub pozostawić jeżeli jest wola klienta) CIĄG SPUSTOWY: Rurociąg spustowy stacji zlewnej musi być przystosowany do montażu zasuwy pneumatycznej, przepływomierza oraz elektrod pomiarowych ph, temperatury i przewodności. Wlot stanowi złączka 4'' do podłączenia giętkiego węża strażackiego. Podstawową średnicą rurociągu jestdn100. Do montażu elementów powinny mieć zastosowanie połączenia kołnierzowe. Jako standard na wlocie, tuż za zasuwą nożową, powinna być zamontowana wstępna hermetyczna krata ręczna z perforacją 50mm (do uzgodnienia), która zabezpiecza rurociąg przed zatkaniem ciągu lub systemu pompowego (jeżeli ściek jest dalej pompowany) przed uszkodzeniem. Rurociąg musi być wyprofilowany w formie syfonu ze względu na konieczność ciągłego zalania elektrody ph oraz przepływomierza. W najniższym punkcie musi być zamontowany zawór 2'' z możliwością podłączenia węża, dający możliwość całkowitego jego opróżnienia. Dane techniczne długość: 2235 mm ; średnica: DN100 ; wlot: złącze strażackie DN110-4'' ; wysokość wlotu: 380mm ; wylot: rura DN104x2 lub kołnierz DN100 ; wysokość wylotu: 330mm, wykonanie: stal kwasoodporna AISI304 PRZEPŁYWOMIERZ: musi być zamontowany w zasyfonowanym odcinku ciągu spustowego za pomocą połączenia kołnierzowego, powinien spełniać rolę pomiaru chwilowego przepływu ścieku co daje sterownikowi możliwość ocenienia czy w rurociągu nadal trwa dostawa oraz realizuje zadanie zliczania ilości ścieku przepływającego przez stację zlewną. Dane techniczne: zasilanie: 230 VAC ; średnica: DN100 ; podłączenie procesowe: kołnierzowe wg UNI2223 ; sygnał przepływu: 4-20mA ; błąd pomiarowy: +/- 0,5 % ; temperatura pracy: o C ; ciśnienie pracy: do 1,6 bar ; wykonanie elektrod: AISI316TI ; ochrona IP65 ZASUWA NOŻOWA: powinna być zamontowana na wlocie do stacji zlewnej za pomocą połączenia kołnierzowego, Zapewnia ona zabezpieczenie przed niekontrolowanym przyjęciem ścieku dowożonego. Sterowana jest za pomocą zaworu elektromagnetycznego zasuwy 5/2. Dane techniczne: średnica: DN100 ; połączenie procesowe: kołnierzowe ; temperatura pracy: o C ; ciśnienie pracy: do 1.6 bar ; wykonanie: nóż: stal nierdzewna AISI316TI, korpus: GG25 ; uszczelnienie: NBR SYSTEM STEROWANIA ZASUWĄ NOŻOWĄ WRAZ Z KOMPRESOREM: Sterowanie zasuwą odbywa się za pomocą sygnału binarnego wyzwalanego modułu zasilająco-sterującego EST i trafiającego do zaworu elektromagnetycznego 5/2, który bezpośrednio Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 8

9 odpowiada za pracę siłownika. Cały układ pneumatyki zasilany jest ze zbiornikowego kompresora olejowego. Sterowana jest za pomocą zaworu elektromagnetycznego zasuwy 5/2. System jest tak skonstruowany, że zasilanie kompresora następuje dopiero w momencie podania sygnału do otwarcia zasuwy co znacząco zmniejsza koszty energii oraz zwiększa żywotność urządzenia. Dane techniczne: zasilanie: 230 VAC; liczba cylindrów: 1 ; zbiornik: 24 l ; ciśnienie robocze: 6,9 bar wydajność: 220 l / min ; wymiary: 62 x 25,5 x 57,2 cm ; waga: 25 kg SYSTEM PŁUCZĄCY Z ELEKTROZAWOREM: Do stacji zlewnej należy doprowadzić wodę wodociągową lub technologiczną o ciśnieniu min. 3 bar rurą PE32 zakończoną zaworem kulowym 1''. Do niej zostanie wpięty zawór elektromagnetyczny płukania który połączony zostanie z kolektorem płuczącym stacji zlewnej za pomocą giętkiego przewodu o średnicy DN12mm. Zawór elektromagnetyczny płukania wyzwalany jest za pomocą modułu zasilająco-sterującego EST Dane techniczne Zasilanie: 24 VDC ZESTAW DO POMIARU PH I PRZEWODNOŚCI: Pomiar ph oraz przewodności oparty został na dwukanałowym przetworniku pozwalającym na jednoczesny pomiar ph, przewodności oraz temperatury. Zestaw składa się z: dwukanałowego przetwornika pomiarowego Sondy przewodności ECT-2 z czujnikiem temperatury oraz kablem 5-cio metrowym PHE02 przemysłowej elektrody ph z gwintem PG13.5 oraz gniazdem na kabel S7 Kabel S7 do elektrody ph o długości 5 metrów Dane techniczne : Przetwornik : zasilanie: 230 VAC ; ilość wejść pomiarowych: 3 (ph, przewodność i temperatura); zakres ph: ; zakres temperatury: o C; zakres przewodności: ms ; temperatura pracy: o C ; ochrona: IP66 ; wymiary: 144x144x122,5 Elektroda PHE02 do pomiaru ph: zakres działania: 0 14; temperatura pracy: 0 60 o C; ciśnienie robocze: do 3 bar Sonda przewodności ECT-2 z czujnikiem temperatury i kablem 5 metrów zakres działania: ms ; temperatura pracy: 0 60 o C ; ciśnienie robocze: do 3 bar ; kabel: zintegrowany 5m ZABUDOWA ELEMENTÓW STACJI: Typ zabudowy kontener Wymiary zewnętrzne max: 355x245x255 cm; wymiary min: 345x235x245 cm Szkielet konstrukcji profile zamknięte i kątowniki AISI304 Ściany płyta warstwowa 100mm pokryta obustronnie blachą nierdzewną 2mm Drzwi 1200x2000 mm Instalacja elektryczna Rozdzielnia elektryczna z wyłącznikiem różnicowo -prądowym Instalacja grzejna konwektor grzejny 2000W Instalacja wentylacyjna wentylator z wymuszonym obiegiem powietrza Instalacja wodna na wyposażeniu Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 9

10 SITO SPIRALNE DO STACJI ZLEWNEJ WRAZ Z PRASKA DO SKRATEK: Sito spiralne służy do separacji ciał stałych z dowożonego ścieku, a następnie ich odwodnieniu i transporcie do pojemnika z tworzywa sztucznego. Dane techniczne: przepustowość: 30 l/s ; zasilanie: 400 VAC ; moc: 0,55 kw perforacja: 10 mm ; długość: 2850 mm; wysokość wylotu skratek: 165mm; kąt położenia przenośnika: 35 ; wlot: DN100, wysokość 400mm wylot: DN125, wysokość 190mm; płukanie: dysze natryskowe + elektrozawór wykonanie: stal nierdzewna AISI304 - Studnie rewizyjne należy wykonać jako studnie prefabrykowane betonowe z betonu B45 o średnicy 1200 szczelnymi przejściami przez ściany komór, zamkniętych od góry płytą przykrywającą z włazem typu ciężkiego i posadowionych na piasku gr. 15cm. - napowietrzacze w zbiornikach retencyjnych (komorach odświeżania) zamontować napowietrzacze typ TD 63/2050) rurowe wykonane z tworzywa sztucznego z membraną elastomerową z EPDM długości 0,50m (kpl. 12) montowane na rozdzielaczu prostokątnym 100x100x2mm ze stali 0H18N9 o długości L=5,30m (szt. 2) oraz L=1,40m (szt. 1). Parametry techniczne napowietrzaczy: Napowietrzacz rurowy typu TD63/2050 składający się z: PP-korpusu nośnego 810 mm z gwintem wewnętrznym 3/4 trzpieniem zielonym, membrany NW 65, z EPDM 7312 o długości całkowitej 570 mm i długości części perforowanej 500 mm ze szczeliną typu J 34, pow. napowietrzająca 0,135 m 2, zakres wydajności dyfuzora: 2 do 9 Nm 3 /m h, max. przepływ powietrza: 15 Nm 3 /m h, temperatura pracy: 0 C do 80 C; z EPDM - uszczelki płaskiej 63 X 27 x 4 mm; z 2 stalowych opasek mocujących 68,0 mm. - rozdzielacz prostokątny ze stali 0H18N9 o wymiarach 100x100x2mm L=5300mm szt. 2 (do nowego zbiornika retencyjnego z owierceniem dla sześciu kpl. napowietrzaczy), oraz L=1400mm szt. 1 (do eksploatowanego zbiornika z owierceniem dla dwóch kpl. napowietrzaczy), montowany na wspornikach ze stali 0H18N9 mocowanych do dna zbiornika poprzez wlaminowanie. Rozdzielacze należy przygotować (owiercić) do montażu napowietrzaczy w rozstawie jak na rys. zbiorników. - Przewody technologiczne mocować do wsporników wykonanych z profili zamkniętych wykonanych ze stali 0H18N9 a wsporniki dyblami do konstrukcji komory oczyszczania i pomostów oraz ścian budynku technicznego oczyszczalni Stosowane urządzenia Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano inaczej, to urządzenia tego samego rodzaju powinny być dostarczane przez tego samego producenta i winny posiadać atesty polskie COBRTI. Wszystkie urządzenia napędzane elektrycznie będą dostarczone przez producenta razem z silnikami i skrzynkami przyłączowe - sterowniczymi, w obudowach o IP65, z tworzywa izolacyjnego, w których znajdują się odpowiednie zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo - chyba, że w opisie urządzenia wskazano inaczej. Wszystkie urządzenia będą dostosowane do pracy z mediami o temperaturze max. 40 ºC. Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Do każdego dostarczanego urządzenia Wykonawca dostarczy stosowny atest i DTR. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 10

11 3. SPRZĘT 3.1. Sprzęt pomiarowy Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy zastosować następujący sprzęt: - teodolity, niwelatory, - tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru Sprzęt do robót ziemnych Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do : -odspajania i wydobywania gruntów :koparki, ładowarki - jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, urządzenia do hydromechanizacji, - transportu mas ziemnych : samochody samowyładowcze - sprzętu zagęszczającego :ubijaki, płyty wibracyjne itp Sprzęt do robót montażowych Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych przyłącza wodociągowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu: - samochód dostawczy,skrzyniowy i samowyładowczy - żuraw samochodowy, - obcinarka do rur, gwintownica, - giętarka do rur, - zgrzewarka do zgrzewów czołowych, - sprężarka, - koparka, - narzędzia monterskie. 4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo innych użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu Transport rur kanałowych Rury PVC i PE mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Może być prowadzony dowolnymi środkami transportu, jednak ze względu na specyfikę towaru najczęściej odbywa się transportem samochodowym (samochody skrzyniowe o odpowiedniej długości). Przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać w temperaturach powietrza od +5 C do +30 C. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Końce rur powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem zaślepkami ochronnymi. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Zabezpieczenie ładunku następuje przy pomocy pasów z tworzyw sztucznych. Przy naciąganiu pasów należy zwrócić uwagę na ewentualną nadmierną owalizację rur. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 11

12 Należy się upewnić czy rury nie ocierają się wzajemnie o siebie, co może prowadzić do uszkodzeń mechanicznych od wibracji i wstrząsów transportowych. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Maksymalna wysokość układania rur nie może przekraczać 2 m. Pierwszą warstwę należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu) Transport kręgów Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów. Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2m, 1,4m, 1,6m i 2,0m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu Transport cegły kanalizacyjnej Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych Transport włazów kanałowych Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową Transport wpustów żeliwnych Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi,środkami transportu w sposób zabezpieczający przed przesuwaniem się podczas transportu Transport mieszanki betonowej Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych Transport kruszyw Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem Transport cementu i jego przechowywanie Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/ Transport pompowni ścieków i urządzeń dostarczanych w komplecie Transport pompowni i urządzeń dostarczanych w komplecie w całości na miejsce wbudowania środkami transportowymi producenta lub wykonawcy. Elementy należy przewozić w pozycji poziomej z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się na samochodzie i przed uszkodzeniem. Do rozładunku należy zastosować sprzęt mechaniczny (dźwigi). Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 12

13 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera Zasady wykonywania prac pomiarowych Wytyczenia trasy przebiegu przewodów na podstawie danych z projektu technicznego dokonają właściwe służby geodezyjne. Trasę przewodu należy utrwalić kołkami na każdym załamaniu trasy oraz na prostych odcinkach przewodów w odległościach m. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy będą odtworzone na jego koszt. Po zakończeniu robót należy dokonać inwentaryzacji ułożonej sieci zlecając upoważnionym służbom geodezyjnym Wykonanie robót ziemnych Roboty ziemne prowadzone będą w gruncie kat III-IV. Ze względu na to, że trasy kanałów technologicznych przebiegają na terenie oczyszczalni w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów i uzbrojenia podziemnego wykopy należy wykonywać o ścianach pionowych, z pełnym deskowaniem, mechanicznie oraz ręcznie w miejscach zbliżeń do istniejących obiektów Wydobyty grunt powinien być w całości wywożony na miejsce wskazane przez Inwestora Dno wykopu powinno być równe i wykonane zgodnie ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Spód wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowanej Ewentualne napotkane przeszkody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się z wykonywanym wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. Roboty prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736: Wykopy o ścianach pionowych o szerokości 1,0 m. i głębokości do 3 m należy zabezpieczyć obustronnym, pełnym deskowaniem, w celu zabezpieczenia ich przed osuwaniem się gruntu Roboty ziemne przy budowie sieci należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami: PN-B-10736:99 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze BN-83/ Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 r Przygotowanie podłoża i zasypka wykopów. Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę o gr. 15cm z piasku, profilowaną w miarę układania przewodu.należy dokonywać stabilizacji ułożonych części przewodu poprzez zagęszczanie piachu po obu jego stronach. Zasypania przewodu należy dokonać dopiero po sprawdzeniu poprawności wykonania robót. Przestrzeń wykopu należy wypełnić w całości piachem. należy starannie zagęszczać warstwami co 30 cm Odwodnienie wykopów na czas budowy Wykonawca zapewni ciągłe i bezpieczne odwodnienie terenu robót. Przy realizacji robót ziemnych i montażowych związanych z posadowieniem zbiornika retencyjnego należy teren robót zabezpieczyć przed osuwaniem gruntu przez zabicie ścianek szczelnych i odwodnienie terenu na czas prowadzenia robót ziemnych i montażowych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 13

14 Ewentualne odwodnienie przewiduje się bezpośrednio z wykopu z zastosowaniem drenażu do studni zbiorczej lub z zastosowaniem igłofiltrów Zasady układania przewodów z tworzyw sztucznych w ziemi Wykonanie robót Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża podsypki piaskowej. Rury w wykopie należy układać w osi projektowanego przewodu z zachowaniem projektowanych spadków. Połączenia kielichowe rur z PVC należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5-1,0 cm. Przy montażu rurociągów z PVC należy ściśle przestrzegać wytycznych i zaleceń producenta zastosowanych rur Roboty montażowe Spadki i głębokość posadowienia. Spadki i głębokość posadowienia kanałów powinny spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej dla odcinków pomiędzy węzłami. Kanały należy układać od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami co 6 m. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na całej długości o kącie rozwarcia 90. Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu. Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu. Głębokość posadowienia powinna być zgodna z dokumentacją projektową Rury kanałowe Rury kanałowe należy układać i uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. W miejscach złączy kielichowych należy wykonywać dołki montażowe o głębokości ca 10 cm dla umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielich rury. Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewnić warunki czystości (nie dostawania się ziemi do wnętrza kielicha). Kielich układanej rury powinien być zabezpieczony deklem. Poszczególne ułożone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Uszczelnienia złączy rur kanałowych należy wykonać: - specjalnymi fabrycznymi pierścieniami gumowymi lub według rozwiązań indywidualnych zaakceptowanych przez Inżyniera, Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0 C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8 C. Jako rury kanałowe kanałów technologicznych zewnętrznych zastosowano rury typu S o średnicach 160, 200mm Studzienki kanalizacyjne Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z PN-B-10729:99. Poszczególne elementy studzienek wykonać z betonu B45, włazy typu ciężkiego Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Przy wykonywaniu studzienek należy przestrzegać ustaleń dokumentacji projektowej oraz następujących zasad: - wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), - studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntownej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, - należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki, - zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 14

15 Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej lub wykonać jako szczelne zabudowane fabrycznie Próba szczelności Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami do ca 50 m pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umożliwiają zejście na poziom kanałów i zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. Złącza kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze studzienkami i przyłączami winny być nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie z przyłączami) i inne kształtki z otworami, muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegają próbie łącznie z całym badanym rurociągiem. Urządzenia do zamykania ( na okres próby) badanych kanałów muszą być wyposażone w króćce z zaworami dla: - doprowadzenia wody, - opróżnienia rurociągu z wody po próbie, Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje się przez jego najwyższy punkt. Czas napełnienia przewodu nie powinien być krótszy od 1 godziny, dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie Zasypywanie rur w wykopie można rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności i należy je prowadzić warstwami grubości cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w ST. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Cel kontroli jakości Robót. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Celem kontroli jest również sprawdzenie zgodność wykonanych czynności z dokumentacją techniczną. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakość materiałów Sprawdzenie jakości Robót i materiałów Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu zgodności wykonania Robót z wymaganiami określonymi w punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikacji, oraz z Dokumentacją Techniczną i poleceniami Inżyniera Kontraktu. Przed rozpoczęciem budowy sieci kanalizacyjnej Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ, jakość. Szczególną uwagę należy zwrócić na: - kolejność, technologię montażu, jakość połączeń, atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji, który kwalifikuje użyte do montażu urządzenia, materiały do użycia bez przeprowadzenia badań, - aktualne aprobaty techniczne na użyte rurociągi wykonane z PE, - aktualne aprobaty techniczne na użyte rurociągi wykonane z PVC, - zastosowana armatura z udzielonymi aktualnie aprobatami technicznymi COBRTI Instal 6.3. Kontrola, pomiary i badania Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw, elementów prefabrykowanych studni i pompowni Kontrola, pomiary i badania w czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować: - sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, - badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 15

16 - badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu, - badanie odchylenia osi kanałów i rurociągów, - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji przewodów, studzienek, urządzeń armatury, - badanie odchylenia spadku kolektora dopływowego ścieków surowych i odpływowego ścieków oczyszczonych, - sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, - sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, - sprawdzenie prawidłowości montażu urządzeń, - badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, kanałów i obiektów technologicznych - sprawdzenie rządnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, systemu napowietrzania, rzędnych montażu obiektów i urządzeń technologicznych, - sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją Dopuszczalne tolerancje i wymagania - odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, - odchylenie rzędnych posadowienia urządzeń nie powinno być większe niż ± 5 cm, - odchylenie rzędnych posadowienia systemu napowietrzania nie powinno być większe niż ± 1 cm - odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, - odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, - odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm. - odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, - odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku). - wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.6, - rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm Zasada postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na własny koszt. 7. ODBIÓR ROBÓT 7.1. Jednostka obmiarowa. Jednostką obmiarową jest: - m (metr) dla wykonanej i odebranej kanalizacji, rurociągów tłocznych, rur osłonowych, i drenaży odwadniających (na podstawie dokumentacji projektowej i pomiarów w terenie, - szt. - studzienki kanalizacyjne rewizyjne, studzienki zbiorcze drenażowe, kształtki PVC, armatura i kształtki żeliwne (na podstawie dokumentacji projektowej i pomiarów w terenie, - h. (godziny) praca agregatów próżniowych i pomp do odwadniania. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne Odbiór częściowy (robót zanikających i ulegających zakryciu) W trakcie prowadzenia robót montażowych należy dokonać odbioru robót ulegających zakryciu tj.: ułożonego wodociągu w wykopie, poprzez wykonanie jego próby ciśnieniowej oraz inwentaryzację geodezyjną po pozytywnym wyniku próby w oparciu o PN-8 l/b Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-86/B Wymiary i warunki stosowania zamontowanej armatury, na rurociągach ułożonego kanału w wykopie, poprzez sprawdzenie w oparciu Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 16

17 o: PN-92/B Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze; PN- 87/B Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, zamontowanych studzienek, poprzez sprawdzenie i odbiór w oparciu o: PN-99/B Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne; PN-87/H-74051/01- Włazy kanałowe. Klasa A; PN- 87/H-74051/02 - Włazy kanałowe. Klasa B, C. D; BN-86/ Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe; BN- 64/H Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych ułożonych rur ochronnych w oparciu o normy szczegółowe Odbiór końcowy Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: - sprawdzić zgodność Robót z Umową, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, normami i przepisami, - sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi protokołami prób montażowych, ciśnieniowych itp. w zależności od rodzaju robót obiektu, - sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji, - sprawdzić uzyskane parametry i efekt ekologiczne podczas rozruchu elektrycznego, hydraulicznego i technologicznego urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków, - sporządzić protokół z odbioru technicznego Robót z podaniem wniosków i ustaleń. 9. Podstawy płatności 9.1. Cena jednostki obmiarowej Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: - oznakowanie robót, - dostawę materiałów, - wykonanie robót przygotowawczych, - wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu - przygotowanie podłoża - ułożenie przewodów kanalizacyjnych (kolektorów głównych i przkanalików), rurociągów tłocznych, - próby szczelności, - pomiary i badania, - zasypanie i zagęszczenie wykopu, - wywóz nadmiaru ziemi z wykopów, Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studzienki kanalizacyjnej lub studzienki rewizyjnej na przewodzie tłocznym obejmuje: - roboty przygotowawcze, - wykonanie podłoża i fundamentu, - zakup i dostawę materiałów, - montaż prefabrykatów studziennych i wyposażenia, - wykonanie izolacji studzienek, - wykonanie przejść szczelnych, - pomiary, 10. Przepisy związane Normy i przepisy PN-EN 1671 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej PN-EN Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne PN-EN Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa PN-EN Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 3: Zawory napowietrzająco odpowietrzające PN-EN Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 17

18 PN-EN Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca PN-EN Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN-ISO 6935 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. PN-ISO Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane PN-EN Kruszywa do betonu PN-EN Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy PN-EN Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe PN-EN Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia. Część 1: Wymagania ogólne PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością PN-EN 1329 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków(o niskiej i wysokiej temperaturze)wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i system PN-B Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania PN-EN Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i scieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków - Chlorowany poli(chlorek) winylu (PVC-C) - Część 1: Wymagania dla rur, kształtek i systemu PN-EN Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu PN-EN Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej układanej pod ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące elementów rurociągu i systemu. PN-EN Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze PN-EN Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki PN-EN Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury PN-EN Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne PN-EN Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu PN-EN 1449 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP). Metody badania konstrukcji połączeń kielichowych klejonych do kanalizacji ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP). Część 1: Wymagania ogólne. PN-EN Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 18

19 na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP). Część 1: Wymagania ogólne PN-EN Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP). Część 3: Kształtki PN-EN Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu, PN-EN Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu PN-EN Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki PN-EN Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Rury PN-EN Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne PN-EN 1053 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych. Metoda badania szczelności wodą. PN B-10736:99 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. PN-85/B Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. PN-81/B Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. PN-H :1994 Włazy kanałowe. Klasa B125, B 250. PN-92/B Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. PN-92/B Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-87/B Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, terminologia. PN-93/H Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie. techniczne. PN-88/B Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. PN-62/ Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania PN-88/B Beton zwykły. PN-79/B Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-86/B Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. PN-80/B Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska. PN-81/C Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. PN-98/B Ceramiczne rurki drenarskie. BN-78/ Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-74/B Lepik asfaltowy stosowany na zimno. PN-98/B Roztwór asfaltowy stosowany na zimno. PN-98/B Cegła kanalizacyjna. PN-80/B Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-87/B Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 19

20 PN-81/C Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania. PN-76/C Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych. PN-81/C Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-81/C Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Inne dokumenty Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 89, poz.414, z 1996 r Nr 100, poz. 465, Nr 106,poz.496) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC. Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY 1987r. Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia r. Dz. U. 168, poz Rozporządzenie Rady Ministrów dnia w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91 Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodnościekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. Wszelkie zmiany oraz zastosowanie rozwiązań zamiennych i urządzeń równoważnych wymaga uzgodnienia z Inżynierem kontraktu (Inspektorem nadzoru), Inwestorem oraz wymaga opinii (zgody) projektanta. Przytoczone w niniejszej STWiOR nazwy urządzeń czy też innych elementów technologicznego wyposażenia należy traktować wyznacznik standardu wykonania danego elementu technologicznego w tym również zakresu jego kompletnego wyposażenia i wykonania materiałowego. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 20

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI 1. Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji:

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji: PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI Kielce, ul. Zagórska 195/3 tel. 601 294 780, tel./ fax 41 343 32 39 email: akawai@wp.pl Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: Budowa

Bardziej szczegółowo

41 SST 7 Kanalizacja SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 7 KANALIZACJA

41 SST 7 Kanalizacja SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 7 KANALIZACJA 41 SST 7 Kanalizacja SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 7 KANALIZACJA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1

Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1 Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1 : Branża: Sanitarna Instalacje wod-kan., centralnego ogrzewania wodnego, wentylacji, przyłącza i instalacji gazu ziemnego z kotłem c.o, przyłączami kanalizacji sanitarnej i

Bardziej szczegółowo

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru 1 Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Opracował: mgr inż. Mieczysław Stosio

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.C.W., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE W BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W M.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.C.W., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE W BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W M. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.C.W., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE W BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W M. BUDNE GM. BARANOWO SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Nr SST Tytuł SST Nr strony początkowej SST TOM II 1. D-07.07.01/01 Roboty energetyczne 2 2. D-03.02.01 Roboty sanitarne - sieć wodociągowa - odwodnienie - kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DZIAŁY : SIECI KANALIZACYJNEJ PREBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ GRAWITACYJNEJ NA GRAWITACYJNO-TŁOCZNĄ Z ODPROWADZENIEM ŚCIEKÓW SANITARNYCH DO KANALIZACJI W UL.NIEPODLEGŁOŚCI W SKWIERZYNIE. S - 01.00.00

Bardziej szczegółowo

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA *

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * Opracowanie: mgr inŝ. Tomasz Lewkowicz Mikroterm S.C. 58-500 Jelenia Góra 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

S - 2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

S - 2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE S - 2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNEGO NADLEŚNICTWA SZCZYTNO ZLOKLAIZOWANEGO W SZCZYTNIE UL. SOBIESZCZAŃSKIEGO 4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIAGOWEJ,

Bardziej szczegółowo

S - 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

S - 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE S - 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie, Silnica 77 w ramach zadania pn. Modernizacja wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie, Silnica 77 dz. nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO Egz. Nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO Radom, ul. Pułaskiego 6/10 dz. nr ewid. 115 (część),

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOSCI RZESZÓWEK Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Kod CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres budowy: BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZAM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE UL. Z. MORAWSKIEJ, MŁAWA

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA : PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ DLA MŁODZIEŻY INSTALACJE C.O. Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ ADRES: ŁOMŻA. ul. RYBAKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA ST-04.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA ST-04.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA ST-04.00 72 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 74 2 MATERIAŁY... 74 3 SPRZĘT... 75 4 TRANSPORT... 76 5 WYKONANIE ROBÓT... 77 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 80 7 OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH D.M.00.00.02 INSTALACJA WODOCIĄGOWO-KANALIZCYJNA I INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA; WĘZŁA CIEPLNEGO; INSTALCJI GAZU KOD CPV 45330000-9; 45331000-6 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Biuro Usług Inwestycyjnych PRO-IN-KOM Włocławek SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR: Gmina Ciechocinek OBIEKT: Sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi ADRES : ulica

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo