SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.01.00.00"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST ROBOTY TECHNOLOGICZNE I SANITARNE OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP Przedmiot ST Zakres stosowania ST Zakres robót objętych ST Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót 5 2. MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące materiałów Rodzaj materiałów pomiary geodezyjne, tyczenie tras wyroby betonowe kanały i przewody technologiczne obiekty kubaturowe 6 - zbiornik retencyjny ścieków dowożonych inne elementy technologiczne oczyszczalni 6 - punkt poboru wody SW 6 - stacja zlewna ścieków dowożonych 6 - studnie rewizyjne stosowane urządzenia SPRZĘT Sprzęt pomiarowy Sprzęt do robót ziemnych Sprzęt do robót montażowych TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu Transport rur kanałowych Transport kręgów Transport cegły kanalizacyjnej Transport włazów kanałowych Transport wpustów żeliwnych Transport mieszanki betonowej Transport kruszyw Transport cementu i jego przechowywanie Transport urządzeń dostarczanych w komplecie WYKONANIE ROBÓT Ogólne zasady układania przewodów Wykonywanie robót ziemnych Odwodnienie wykopów na czas budowy Zasady układania przewodów z tworzywa sztucznego w ziemi KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Cel kontroli jakości robót Sprawdzenie jakości robót i materiałów Kontrola, pomiary i badania badania przed przystąpieniem do robót kontrola, pomiary i badania w czasie robót Dopuszczalne tolerancje i wymagania Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami OBMIAR ROBÓT Jednostka obmiarowa 16 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2

3 8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru robót Odbiór częściowy (robót zanikających i ulegających zakryciu) Odbiór końcowy PODSTAWY PŁATNOŚCI Cena jednostki obmiarowej PRZEPISY ZWIĄZANE Normy i przepisy Inne dokumenty 20 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 3

4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót technologicznych i sanitarnych na terenie oczyszczalni ścieków Zakres stosowania ST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w ST dotyczą zasad prowadzenia wszystkich robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych i technologicznych wykonywanych na terenie oczyszczalni. W zakres robót wchodzi: wytyczenie trasy przebiegu kanałów i rurociągów technologicznych roboty ziemne roboty demontażowe: studni rewizyjnych, kanałów technologicznych roboty montażowe montaż rurociągów technologicznych montaż armatury montaż obiektów i urządzeń technologicznych : stacja zlewna ścieków dowożonych komora odświeżania ścieków 1.4. Określenia podstawowe Kolektor ścieków surowych kanał ściekowy odprowadzający ścieki surowe do obiektów oczyszczalni ścieków Kolektor ścieków oczyszczonych kanał ściekowy odprowadzający ścieki oczyszczone z oczyszczalni do odbiornika ścieków Kolektor grawitacyjny kanał przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków Kolektor tłoczny kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych Studzienka połączeniowa studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy Armatura wodociągowa urządzenia zamontowane na instalacji wodociągowej umożliwiające zamykanie lub otwieranie przepływu wody (zawory), lub korzystanie z wody do celów sanitarnych Rurociągi technologiczne rurociągi wykonane z różnych materiałów, służące do przesyłania nimi różnych rodzajów substancji (ścieków, osadów, sprężonego powietrza, polielektrolitu, substancji zwiększającej redukcję fosforu PIX,) grawitacyjnie lub ciśnieniowo Przepustowość oczyszczalni ścieków średniodobowy przepływ ścieków przez oczyszczalnię wyrażony m 3 /d Stężenie ścieków surowych stężenie wyrażone wartością [mg/l] dla poszczególnych parametrów wskaźników zanieczyszczenia w ściekach surowych Stężenie ścieków oczyszczonych stężenie wyrażone wartością [mg/l] dla poszczególnych parametrów wskaźników zanieczyszczenia w ściekach oczyszczonych Ładunki zanieczyszczeń wyrażone ilością zanieczyszczeń doprowadzanych lub odprowadzanych w kg/d dla poszczególnych wskaźników Równoważna liczba mieszkańców (RLM) zanieczyszczenie ścieków wyrażone jednostką BZT 5 przypadającą na jednego mieszkańca i dobę [BZT 5 = 60mg/Md] Odbiornik ścieków środowisko wodne powierzchniowe, do którego odprowadzane są ścieki oczyszczone o określonym przepływie SNQ Zbiornik retencyjny podziemny zbiornik (żelbetowy lub z tworzywa sztucznego) służący do czasowego magazynowania ścieków. Pojemność zbiornika oraz czas okresowego magazynowania ścieków zależny jest od przyjętego procesu technologicznego. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 4

5 Reaktor biologiczny zbiornik żelbetowy lub z tworzywa sztucznego, w którym następują procesy biologicznego oczyszczalnia ścieków. Zależnie od przyjętej technologii zbiornik wypełniony jest do stałego poziomu lub poziom może się zmieniać zależnie od fazy procesu oczyszczania. Zbiornik wyposażony jest w układ napowietrzania oraz armaturę. Pojemność zbiornika określana jest indywidualnie zależnie od przepustowości oczyszczalni Zbiornik stabilizacji tlenowej zbiornik żelbetowy lub z tworzywa sztucznego, w którym następuje proces tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego (mineralizacji części organicznych). Zbiornik wyposażony jest w układ napowietrzania sprężonym powietrzem oraz armaturę. Pojemność zbiornika określana jest indywidualnie zależnie od przepustowości oczyszczalni Punkt zlewny ścieków miejsce zrzutu ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi. Wyposażone w przewód zakończony złączem strażackim do podłączenia rurociągu spustowego ścieków z wozów asenizacyjnych Komora odświeżania ścieków zbiornik podziemny z tworzywa sztucznego wyposażony w układ do napowietrzania ścieków (odświeżania). Pojemność zbiornika określana jest indywidualnie Wentylacja grawitacyjna jest to wentylacja wywołana różnicą temperatur powietrza wewnętrznego i zewnętrznego. 1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Wykonawca zobowiązany jest : - dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST, - powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację, - stosować materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające aprobaty techniczne i spełniające PN Rodzaje materiałów Pomiary geodezyjne, tyczenie tras Do utrwalenia punktów głównych trasy należy użyć drewnianych pali o długości około 0,5 m. z gwoździem lub prętem stalowym lub rur metalowych. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę 0,15-0,20 m. i długość ok. 1,5 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05-0,08 m., długości około 0,30m Wyroby betonowe - Piasek na podsypkę i do obsypki rur powinien odpowiadać wymaganiom PN-62/ beton hydrotechniczny powinien odpowiadać wymaganiom PN-62/ beton zwykły powinien odpowiadać wymaganiom PN-88/B obrzeża chodnikowe (krawężniki uliczne betonowe) wg BN-80/ /04 - kostka brukowa (wymiary wg dokumentacji) powinna odpowiadać wymaganiom PN-B i PN-B piasek na podsypke pod kostkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B Kanały i przewody - kanały sanitarne i technologiczne zewnętrzne z rur kanalizacyjnych PVC kanałowych gładkich o średnicy 200, 160 i sztywności minimalnej S R = 8 kn/m 2, łączonych na uszczelkę gumową, - rurociąg sprężonego powietrza z pomieszczenia dmuchaw do komory odświeżania ścieków dowożonych stal 0H18N9 D 84x2mm i z PE Dy 90 x 8,2mm, SDR 17 - rurociąg powietrzny do dezodoryzacji między biofiltrem a komorą odświeżania ścieków dowożonych z rur kanalizacyjnych PVC kanałowych gładkich o średnicy 200, 160 i sztywności minimalnej S R = 8 kn/m 2, łączonych na uszczelkę gumową Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 5

6 - przewód wodociągowy doprowadzający wodę do stacji zlewnej PEHD 40x2,4mm, SDR 17, PE100 - zasuwy nożowe z napędem ręcznym do zabudowy do ziemi (kanał ścieków dowożonych) PN10, montowane między kołnierze DN200 (korpus modyfikowane żeliwo GG-25, powłoka z żywicy epoksydowej, płyta zasuwy, nóż, trzpień i części złączne ze stali nierdzewnej AISI 304, śruby ze stali nierdzewnej, nakrętka trzpienia z mosiądzu, ze smarowniczką, uszczelnienie z elastomeru z wtopionymi taśmami prowadzącymi PTFE- brąz. Szczelność zasuwy w obu kierunkach, możliwość doszczelnienia podczas pracy) do zabudowy międzykołnierzowej. Zasuwa z obudową do zabudowy w gruncie, z przedłużką teleskopową. - zasuwy nożowe ręczne (rurociąg odprowadzenia odorów ze zbiorników retencyjnych ) PN10, montowane między kołnierze DN200 (korpus modyfikowane żeliwo GG-25, powłoka z żywicy epoksydowej, płyta zasuwy, nóż, trzpień i części złączne ze stali nierdzewnej AISI 304, śruby ze stali nierdzewnej, nakrętka trzpienia z mosiądzu, ze smarowniczką, uszczelnienie z elastomeru z wtopionymi taśmami prowadzącymi PTFE- brąz. Szczelność zasuwy w obu kierunkach, możliwość doszczelnienia podczas pracy) do zabudowy międzykołnierzowej. Zasuwa z obudową do zabudowy w gruncie, z przedłużką teleskopową. - zasuwy nożowe ręczne (rurociąg doprowadzający sprężone powietrze do zbiorników retencyjnych ) PN10, montowane między kołnierze DN80 (korpus modyfikowane żeliwo GG-25, powłoka z żywicy epoksydowej, płyta zasuwy, nóż, trzpień i części złączne ze stali nierdzewnej AISI 304, śruby ze stali nierdzewnej, nakrętka trzpienia z mosiądzu, ze smarowniczką, uszczelnienie z elastomeru z wtopionymi taśmami prowadzącymi PTFE- brąz. Szczelność zasuwy w obu kierunkach, możliwość doszczelnienia podczas pracy) do zabudowy międzykołnierzowej. Zasuwa z obudową do zabudowy w gruncie, z przedłużką teleskopową. - kołnierze specjalne zabezpieczone przed przesunięciem, do rur PVC DN200 z żeliwa sferoidalnego, pokryte farbą epoksydową, guma SBR, pierścień wzmacniający brąz - S. - kołnierze specjalne zabezpieczone przed przesunięciem, do rur PE DN200 z żeliwa sferoidalnego, pokryte farbą epoksydową, guma SBR, pierścień wzmacniający brąz - S. - studzienki kanalizacyjne połączeniowe i przelotowe z kręgów betonowych z betonu B45 1,20m wykonanych wg PN-92/B-10729, z włazami okrągłymi 600 typu ciężkiego wg PN- 87/H-74051/ technologiczne obiekty kubaturowe - zbiornik retencyjny ścieków o pojemności V cz =50m 3 (H cz =2,2m, 2,4m, L=12,0m) wykonany z tworzywa sztucznego żywicy epoksydowej wzmocnionej włóknem szklanym ECR ciętym i nawijanym na bazie rury 2,4m o klasie sztywności z wypełniaczem kwarcowym (nie dopuszcza się wypełniaczy). Zbiornik do zabudowy podziemnej w gruncie nawodnionym wykonany z włazami rewizyjnymi szczelnymi i króćcami technologicznymi. Zbiornik posadowiony na płycie żelbetowej z betonu B15 i warstwie piasku oraz mocowany do płyty obejmami ze stali 1H18N9 (rys. 9A). Przed włączeniem zbiornika do eksploatacji a po zakończeniu prac montażowych (po zabudowie na oczyszczalni) należy wykonać próbę szczelności napełniając zbiornik wodą do poziomu max. na 72 h Inne elementy technologiczne oczyszczalni - punkt poboru wody SW punkt poboru wody wykonać w postaci studni z kręgów betonowych 1,0m z betonu B45. Studnię posadowić na podsypce z piasku gr. 15cm. W studni zainstalować zawór przelotowy 20mm z kurkiem spustowym na zewnątrz studni wyprowadzić przewód stalowy oc. i zakończyć złączką do węża 20mm. W pokrywie studni zainstalować właz 600mm typ lekki. - Stacja zlewna ścieków dowożonych - Jako automatyczną stację zlewcza zaprojektowano dostawę i montaż kompletnej kontenerowej stacji z pełnym wyposażeniem w urządzenia armaturę, orurowanie, okablowanie i monitoring. Wymiary stacji zlewczej wraz z płytą fundamentowa i studzienką popłuczną na rys. 4A-4C PB- W. Opis stacji zlewczej: Stacja zlewna powinna służyć do automatycznego i bezobsługowego zrzutu ścieków dowożonych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 6

7 Za pomocą zabudowanego na zewnątrz sterownika z dotykowym wyświetlaczem LCD odbywa się powinna procedura związana z przeprowadzeniem przyjęcia dostawy: (identyfikacja klienta, wyświetlanie aktualnych wartości pomiarowych: bilans, przepływ, objętość, ph, przewodność, temperatura) oraz wydruk potwierdzenia przyjęcia ścieku dowożonego. Sterownik odpowiada za pracę wszystkich elementów stacji zlewnej. Stacja zlewna powinna spełniać aktualne wymagania prawne w zakresie przyjmowania nieczystości płynnych na punktach zlewnych: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z dnia 14 listopada 2002 r.). Odczyt danych dotyczących ilości dowożonego medium może odbywać się bezpośrednio na stacji zlewnej lub w zewnętrznym programie dostarczanym dla każdego urządzenia. Przenoszenie danych stacja-program, stacja powinna umożliwiać zastosowanie przenośnej pamięci danych w postaci Pendrive, transmisji kablowej ETHERNET lub RS-485 Modbus RTU a także opcjonalnie bezprzewodowej transmisji danych GPRS. Drugim podstawowym, obok sterowania, elementem stacji zlewnej jest ciąg spustowy który musi być w wykonaniu kwasoodpornym AISI304 i średnicy DN100, w skład którego wchodzą: szybkozłączka strażacka DN110, zasuwa nożowa pneumetyczna DN100, hermetyczna wstępna krata ręczna o perforacji 50mm (tzw. łapacz kamieni), przepływomierz elektromagnetyczny DN100 z detekcją pustej rury, naczynie pomiarowe do montażu elektrod pomiarowych, Stacja zlewna musi być zamontowana w kontenerze. Główny podział dotyczący modułu sterowania stacji zlewnych powinien odbywać się w oparciu o liczbę klientów dowożących ścieki na projektowany punkt zlewny. Należy zaznaczyć, że klient to właściciel 1ego lub więcej wozów asenizacyjnych. Stacja zlewna musi zapewniać obsługą do 6 klientów (60 samochodów) Opis dostawy: Przewoźnik po podłączeniu się giętkim wężem do szybko-złącza strażackiego stacji zlewnej wykonuje procedurę identyfikacji za pomocą klucza dostępowego RFID. Sterownik stacji po rozpoznaniu klienta otwiera zasuwę pneumatyczną i dokonuje przyjęcie dostawy, podczas której mierzone są ph, przewodność, temperatura oraz zliczana jest objętość dowożonego ścieku. Jeżeli podczas dostawy sterownik stwierdzi przekroczenie parametru ph lub przewodności następuje blokada dostawy. Wszystkie wartości mierzone podczas przyjęcia powinny być prezentowane na wyświetlaczu LCD. Po zakończonej procedurze przyjęcia ścieków zasuwa zamyka się i stacja zapamiętuje dostawę w pamięci oraz wykonuje płukanie ciągu spustowego, a dodatkowo drukowane jest potwierdzenie dostawy dla dostawcy ścieku zgodnie ze wzorem z aktualnego rozporządzenia. DANE TECHNICZNE I WYTYCZNE: Zasilanie 400 VAC Moc urządzeń <100W (ciągła) do 6000 W (chwilowa) Kabel zasilający 3 x 4 mm 2 Zabezpieczenie prądowe 25 A Przepustowość do 100 m 3 /h Wlot ciągu spustowego szybkozłącze strażackie DN110-4'' na wysokości 380mm Wylot ciągu spustowego rura DN104x2 na wysokości 330mm Rurociąg spustowy DN100 o długości 2235mm ; wykonanie: stal kwasoodporna AISI304 Pomiar objętości przepływomierz elektromagnetyczny DN100 z detekcją pustej rury Zasuwa nożowa z napędem pneumatycznym DN100 Płukanie automatyczne ; woda wodociągowa lub technologiczna ; zużycie: 5-60 l /cykl Pobór próby manualny za pomocą króćca z zaworem kulowym 2'' Sterownik EST35 z możliwością obsługi do 6 klientów ; wyświetlacz 3,5'' dotykowy ; czytnik kart dostępowych RFID Interfejsy USB do nagrywania danych oraz serwisu RS-485 do komunikacji z zewnętrznym sterownikiem (np. oczyszczalni) ETHERNET do komunikacji stacji zlewnej z programem zewnętrznym do raportowania. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 7

8 STEROWANIE: Stacja powinna działać na sterowniku EST zamontowanym w obudowie terminalowej. Maksymalna liczba dostawców 6 klientów (60 wozów) Typ sterownika EST35 Wyświetlacz 3,5'', dotykowy Wymiary sterownika 96x96x100 mm Identyfikacja klientów klucze dostępowe RFID Ilość kluczy w pakiecie 6 Drukarka kioskowa termiczna KD100 z gilotyną, papier 112mmx20m, wydruk zgodny z aktualnym rozporządzeniem USB dla pamięci Pendrive tak na panelu przednim RS-485 Modbus RTU (komunikacja z systemem np. Scada) ETHERNET do transmisji danych stacja-program GPRS opcjonalnie(można wykreślić lub pozostawić jeżeli jest wola klienta) CIĄG SPUSTOWY: Rurociąg spustowy stacji zlewnej musi być przystosowany do montażu zasuwy pneumatycznej, przepływomierza oraz elektrod pomiarowych ph, temperatury i przewodności. Wlot stanowi złączka 4'' do podłączenia giętkiego węża strażackiego. Podstawową średnicą rurociągu jestdn100. Do montażu elementów powinny mieć zastosowanie połączenia kołnierzowe. Jako standard na wlocie, tuż za zasuwą nożową, powinna być zamontowana wstępna hermetyczna krata ręczna z perforacją 50mm (do uzgodnienia), która zabezpiecza rurociąg przed zatkaniem ciągu lub systemu pompowego (jeżeli ściek jest dalej pompowany) przed uszkodzeniem. Rurociąg musi być wyprofilowany w formie syfonu ze względu na konieczność ciągłego zalania elektrody ph oraz przepływomierza. W najniższym punkcie musi być zamontowany zawór 2'' z możliwością podłączenia węża, dający możliwość całkowitego jego opróżnienia. Dane techniczne długość: 2235 mm ; średnica: DN100 ; wlot: złącze strażackie DN110-4'' ; wysokość wlotu: 380mm ; wylot: rura DN104x2 lub kołnierz DN100 ; wysokość wylotu: 330mm, wykonanie: stal kwasoodporna AISI304 PRZEPŁYWOMIERZ: musi być zamontowany w zasyfonowanym odcinku ciągu spustowego za pomocą połączenia kołnierzowego, powinien spełniać rolę pomiaru chwilowego przepływu ścieku co daje sterownikowi możliwość ocenienia czy w rurociągu nadal trwa dostawa oraz realizuje zadanie zliczania ilości ścieku przepływającego przez stację zlewną. Dane techniczne: zasilanie: 230 VAC ; średnica: DN100 ; podłączenie procesowe: kołnierzowe wg UNI2223 ; sygnał przepływu: 4-20mA ; błąd pomiarowy: +/- 0,5 % ; temperatura pracy: o C ; ciśnienie pracy: do 1,6 bar ; wykonanie elektrod: AISI316TI ; ochrona IP65 ZASUWA NOŻOWA: powinna być zamontowana na wlocie do stacji zlewnej za pomocą połączenia kołnierzowego, Zapewnia ona zabezpieczenie przed niekontrolowanym przyjęciem ścieku dowożonego. Sterowana jest za pomocą zaworu elektromagnetycznego zasuwy 5/2. Dane techniczne: średnica: DN100 ; połączenie procesowe: kołnierzowe ; temperatura pracy: o C ; ciśnienie pracy: do 1.6 bar ; wykonanie: nóż: stal nierdzewna AISI316TI, korpus: GG25 ; uszczelnienie: NBR SYSTEM STEROWANIA ZASUWĄ NOŻOWĄ WRAZ Z KOMPRESOREM: Sterowanie zasuwą odbywa się za pomocą sygnału binarnego wyzwalanego modułu zasilająco-sterującego EST i trafiającego do zaworu elektromagnetycznego 5/2, który bezpośrednio Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 8

9 odpowiada za pracę siłownika. Cały układ pneumatyki zasilany jest ze zbiornikowego kompresora olejowego. Sterowana jest za pomocą zaworu elektromagnetycznego zasuwy 5/2. System jest tak skonstruowany, że zasilanie kompresora następuje dopiero w momencie podania sygnału do otwarcia zasuwy co znacząco zmniejsza koszty energii oraz zwiększa żywotność urządzenia. Dane techniczne: zasilanie: 230 VAC; liczba cylindrów: 1 ; zbiornik: 24 l ; ciśnienie robocze: 6,9 bar wydajność: 220 l / min ; wymiary: 62 x 25,5 x 57,2 cm ; waga: 25 kg SYSTEM PŁUCZĄCY Z ELEKTROZAWOREM: Do stacji zlewnej należy doprowadzić wodę wodociągową lub technologiczną o ciśnieniu min. 3 bar rurą PE32 zakończoną zaworem kulowym 1''. Do niej zostanie wpięty zawór elektromagnetyczny płukania który połączony zostanie z kolektorem płuczącym stacji zlewnej za pomocą giętkiego przewodu o średnicy DN12mm. Zawór elektromagnetyczny płukania wyzwalany jest za pomocą modułu zasilająco-sterującego EST Dane techniczne Zasilanie: 24 VDC ZESTAW DO POMIARU PH I PRZEWODNOŚCI: Pomiar ph oraz przewodności oparty został na dwukanałowym przetworniku pozwalającym na jednoczesny pomiar ph, przewodności oraz temperatury. Zestaw składa się z: dwukanałowego przetwornika pomiarowego Sondy przewodności ECT-2 z czujnikiem temperatury oraz kablem 5-cio metrowym PHE02 przemysłowej elektrody ph z gwintem PG13.5 oraz gniazdem na kabel S7 Kabel S7 do elektrody ph o długości 5 metrów Dane techniczne : Przetwornik : zasilanie: 230 VAC ; ilość wejść pomiarowych: 3 (ph, przewodność i temperatura); zakres ph: ; zakres temperatury: o C; zakres przewodności: ms ; temperatura pracy: o C ; ochrona: IP66 ; wymiary: 144x144x122,5 Elektroda PHE02 do pomiaru ph: zakres działania: 0 14; temperatura pracy: 0 60 o C; ciśnienie robocze: do 3 bar Sonda przewodności ECT-2 z czujnikiem temperatury i kablem 5 metrów zakres działania: ms ; temperatura pracy: 0 60 o C ; ciśnienie robocze: do 3 bar ; kabel: zintegrowany 5m ZABUDOWA ELEMENTÓW STACJI: Typ zabudowy kontener Wymiary zewnętrzne max: 355x245x255 cm; wymiary min: 345x235x245 cm Szkielet konstrukcji profile zamknięte i kątowniki AISI304 Ściany płyta warstwowa 100mm pokryta obustronnie blachą nierdzewną 2mm Drzwi 1200x2000 mm Instalacja elektryczna Rozdzielnia elektryczna z wyłącznikiem różnicowo -prądowym Instalacja grzejna konwektor grzejny 2000W Instalacja wentylacyjna wentylator z wymuszonym obiegiem powietrza Instalacja wodna na wyposażeniu Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 9

10 SITO SPIRALNE DO STACJI ZLEWNEJ WRAZ Z PRASKA DO SKRATEK: Sito spiralne służy do separacji ciał stałych z dowożonego ścieku, a następnie ich odwodnieniu i transporcie do pojemnika z tworzywa sztucznego. Dane techniczne: przepustowość: 30 l/s ; zasilanie: 400 VAC ; moc: 0,55 kw perforacja: 10 mm ; długość: 2850 mm; wysokość wylotu skratek: 165mm; kąt położenia przenośnika: 35 ; wlot: DN100, wysokość 400mm wylot: DN125, wysokość 190mm; płukanie: dysze natryskowe + elektrozawór wykonanie: stal nierdzewna AISI304 - Studnie rewizyjne należy wykonać jako studnie prefabrykowane betonowe z betonu B45 o średnicy 1200 szczelnymi przejściami przez ściany komór, zamkniętych od góry płytą przykrywającą z włazem typu ciężkiego i posadowionych na piasku gr. 15cm. - napowietrzacze w zbiornikach retencyjnych (komorach odświeżania) zamontować napowietrzacze typ TD 63/2050) rurowe wykonane z tworzywa sztucznego z membraną elastomerową z EPDM długości 0,50m (kpl. 12) montowane na rozdzielaczu prostokątnym 100x100x2mm ze stali 0H18N9 o długości L=5,30m (szt. 2) oraz L=1,40m (szt. 1). Parametry techniczne napowietrzaczy: Napowietrzacz rurowy typu TD63/2050 składający się z: PP-korpusu nośnego 810 mm z gwintem wewnętrznym 3/4 trzpieniem zielonym, membrany NW 65, z EPDM 7312 o długości całkowitej 570 mm i długości części perforowanej 500 mm ze szczeliną typu J 34, pow. napowietrzająca 0,135 m 2, zakres wydajności dyfuzora: 2 do 9 Nm 3 /m h, max. przepływ powietrza: 15 Nm 3 /m h, temperatura pracy: 0 C do 80 C; z EPDM - uszczelki płaskiej 63 X 27 x 4 mm; z 2 stalowych opasek mocujących 68,0 mm. - rozdzielacz prostokątny ze stali 0H18N9 o wymiarach 100x100x2mm L=5300mm szt. 2 (do nowego zbiornika retencyjnego z owierceniem dla sześciu kpl. napowietrzaczy), oraz L=1400mm szt. 1 (do eksploatowanego zbiornika z owierceniem dla dwóch kpl. napowietrzaczy), montowany na wspornikach ze stali 0H18N9 mocowanych do dna zbiornika poprzez wlaminowanie. Rozdzielacze należy przygotować (owiercić) do montażu napowietrzaczy w rozstawie jak na rys. zbiorników. - Przewody technologiczne mocować do wsporników wykonanych z profili zamkniętych wykonanych ze stali 0H18N9 a wsporniki dyblami do konstrukcji komory oczyszczania i pomostów oraz ścian budynku technicznego oczyszczalni Stosowane urządzenia Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano inaczej, to urządzenia tego samego rodzaju powinny być dostarczane przez tego samego producenta i winny posiadać atesty polskie COBRTI. Wszystkie urządzenia napędzane elektrycznie będą dostarczone przez producenta razem z silnikami i skrzynkami przyłączowe - sterowniczymi, w obudowach o IP65, z tworzywa izolacyjnego, w których znajdują się odpowiednie zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo - chyba, że w opisie urządzenia wskazano inaczej. Wszystkie urządzenia będą dostosowane do pracy z mediami o temperaturze max. 40 ºC. Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Do każdego dostarczanego urządzenia Wykonawca dostarczy stosowny atest i DTR. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 10

11 3. SPRZĘT 3.1. Sprzęt pomiarowy Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy zastosować następujący sprzęt: - teodolity, niwelatory, - tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru Sprzęt do robót ziemnych Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do : -odspajania i wydobywania gruntów :koparki, ładowarki - jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, urządzenia do hydromechanizacji, - transportu mas ziemnych : samochody samowyładowcze - sprzętu zagęszczającego :ubijaki, płyty wibracyjne itp Sprzęt do robót montażowych Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych przyłącza wodociągowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu: - samochód dostawczy,skrzyniowy i samowyładowczy - żuraw samochodowy, - obcinarka do rur, gwintownica, - giętarka do rur, - zgrzewarka do zgrzewów czołowych, - sprężarka, - koparka, - narzędzia monterskie. 4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo innych użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu Transport rur kanałowych Rury PVC i PE mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Może być prowadzony dowolnymi środkami transportu, jednak ze względu na specyfikę towaru najczęściej odbywa się transportem samochodowym (samochody skrzyniowe o odpowiedniej długości). Przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać w temperaturach powietrza od +5 C do +30 C. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Końce rur powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem zaślepkami ochronnymi. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Zabezpieczenie ładunku następuje przy pomocy pasów z tworzyw sztucznych. Przy naciąganiu pasów należy zwrócić uwagę na ewentualną nadmierną owalizację rur. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 11

12 Należy się upewnić czy rury nie ocierają się wzajemnie o siebie, co może prowadzić do uszkodzeń mechanicznych od wibracji i wstrząsów transportowych. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Maksymalna wysokość układania rur nie może przekraczać 2 m. Pierwszą warstwę należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu) Transport kręgów Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów. Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2m, 1,4m, 1,6m i 2,0m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu Transport cegły kanalizacyjnej Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych Transport włazów kanałowych Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową Transport wpustów żeliwnych Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi,środkami transportu w sposób zabezpieczający przed przesuwaniem się podczas transportu Transport mieszanki betonowej Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych Transport kruszyw Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem Transport cementu i jego przechowywanie Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/ Transport pompowni ścieków i urządzeń dostarczanych w komplecie Transport pompowni i urządzeń dostarczanych w komplecie w całości na miejsce wbudowania środkami transportowymi producenta lub wykonawcy. Elementy należy przewozić w pozycji poziomej z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się na samochodzie i przed uszkodzeniem. Do rozładunku należy zastosować sprzęt mechaniczny (dźwigi). Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 12

13 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera Zasady wykonywania prac pomiarowych Wytyczenia trasy przebiegu przewodów na podstawie danych z projektu technicznego dokonają właściwe służby geodezyjne. Trasę przewodu należy utrwalić kołkami na każdym załamaniu trasy oraz na prostych odcinkach przewodów w odległościach m. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy będą odtworzone na jego koszt. Po zakończeniu robót należy dokonać inwentaryzacji ułożonej sieci zlecając upoważnionym służbom geodezyjnym Wykonanie robót ziemnych Roboty ziemne prowadzone będą w gruncie kat III-IV. Ze względu na to, że trasy kanałów technologicznych przebiegają na terenie oczyszczalni w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów i uzbrojenia podziemnego wykopy należy wykonywać o ścianach pionowych, z pełnym deskowaniem, mechanicznie oraz ręcznie w miejscach zbliżeń do istniejących obiektów Wydobyty grunt powinien być w całości wywożony na miejsce wskazane przez Inwestora Dno wykopu powinno być równe i wykonane zgodnie ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Spód wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowanej Ewentualne napotkane przeszkody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się z wykonywanym wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. Roboty prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736: Wykopy o ścianach pionowych o szerokości 1,0 m. i głębokości do 3 m należy zabezpieczyć obustronnym, pełnym deskowaniem, w celu zabezpieczenia ich przed osuwaniem się gruntu Roboty ziemne przy budowie sieci należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami: PN-B-10736:99 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze BN-83/ Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 r Przygotowanie podłoża i zasypka wykopów. Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę o gr. 15cm z piasku, profilowaną w miarę układania przewodu.należy dokonywać stabilizacji ułożonych części przewodu poprzez zagęszczanie piachu po obu jego stronach. Zasypania przewodu należy dokonać dopiero po sprawdzeniu poprawności wykonania robót. Przestrzeń wykopu należy wypełnić w całości piachem. należy starannie zagęszczać warstwami co 30 cm Odwodnienie wykopów na czas budowy Wykonawca zapewni ciągłe i bezpieczne odwodnienie terenu robót. Przy realizacji robót ziemnych i montażowych związanych z posadowieniem zbiornika retencyjnego należy teren robót zabezpieczyć przed osuwaniem gruntu przez zabicie ścianek szczelnych i odwodnienie terenu na czas prowadzenia robót ziemnych i montażowych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 13

14 Ewentualne odwodnienie przewiduje się bezpośrednio z wykopu z zastosowaniem drenażu do studni zbiorczej lub z zastosowaniem igłofiltrów Zasady układania przewodów z tworzyw sztucznych w ziemi Wykonanie robót Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża podsypki piaskowej. Rury w wykopie należy układać w osi projektowanego przewodu z zachowaniem projektowanych spadków. Połączenia kielichowe rur z PVC należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5-1,0 cm. Przy montażu rurociągów z PVC należy ściśle przestrzegać wytycznych i zaleceń producenta zastosowanych rur Roboty montażowe Spadki i głębokość posadowienia. Spadki i głębokość posadowienia kanałów powinny spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej dla odcinków pomiędzy węzłami. Kanały należy układać od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami co 6 m. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na całej długości o kącie rozwarcia 90. Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu. Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu. Głębokość posadowienia powinna być zgodna z dokumentacją projektową Rury kanałowe Rury kanałowe należy układać i uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. W miejscach złączy kielichowych należy wykonywać dołki montażowe o głębokości ca 10 cm dla umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielich rury. Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewnić warunki czystości (nie dostawania się ziemi do wnętrza kielicha). Kielich układanej rury powinien być zabezpieczony deklem. Poszczególne ułożone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Uszczelnienia złączy rur kanałowych należy wykonać: - specjalnymi fabrycznymi pierścieniami gumowymi lub według rozwiązań indywidualnych zaakceptowanych przez Inżyniera, Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0 C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8 C. Jako rury kanałowe kanałów technologicznych zewnętrznych zastosowano rury typu S o średnicach 160, 200mm Studzienki kanalizacyjne Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z PN-B-10729:99. Poszczególne elementy studzienek wykonać z betonu B45, włazy typu ciężkiego Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Przy wykonywaniu studzienek należy przestrzegać ustaleń dokumentacji projektowej oraz następujących zasad: - wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), - studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntownej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, - należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki, - zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 14

15 Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej lub wykonać jako szczelne zabudowane fabrycznie Próba szczelności Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami do ca 50 m pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umożliwiają zejście na poziom kanałów i zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. Złącza kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze studzienkami i przyłączami winny być nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie z przyłączami) i inne kształtki z otworami, muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegają próbie łącznie z całym badanym rurociągiem. Urządzenia do zamykania ( na okres próby) badanych kanałów muszą być wyposażone w króćce z zaworami dla: - doprowadzenia wody, - opróżnienia rurociągu z wody po próbie, Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje się przez jego najwyższy punkt. Czas napełnienia przewodu nie powinien być krótszy od 1 godziny, dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie Zasypywanie rur w wykopie można rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności i należy je prowadzić warstwami grubości cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w ST. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Cel kontroli jakości Robót. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Celem kontroli jest również sprawdzenie zgodność wykonanych czynności z dokumentacją techniczną. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakość materiałów Sprawdzenie jakości Robót i materiałów Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu zgodności wykonania Robót z wymaganiami określonymi w punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikacji, oraz z Dokumentacją Techniczną i poleceniami Inżyniera Kontraktu. Przed rozpoczęciem budowy sieci kanalizacyjnej Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ, jakość. Szczególną uwagę należy zwrócić na: - kolejność, technologię montażu, jakość połączeń, atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji, który kwalifikuje użyte do montażu urządzenia, materiały do użycia bez przeprowadzenia badań, - aktualne aprobaty techniczne na użyte rurociągi wykonane z PE, - aktualne aprobaty techniczne na użyte rurociągi wykonane z PVC, - zastosowana armatura z udzielonymi aktualnie aprobatami technicznymi COBRTI Instal 6.3. Kontrola, pomiary i badania Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw, elementów prefabrykowanych studni i pompowni Kontrola, pomiary i badania w czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować: - sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, - badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 15

16 - badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu, - badanie odchylenia osi kanałów i rurociągów, - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji przewodów, studzienek, urządzeń armatury, - badanie odchylenia spadku kolektora dopływowego ścieków surowych i odpływowego ścieków oczyszczonych, - sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, - sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, - sprawdzenie prawidłowości montażu urządzeń, - badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, kanałów i obiektów technologicznych - sprawdzenie rządnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, systemu napowietrzania, rzędnych montażu obiektów i urządzeń technologicznych, - sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją Dopuszczalne tolerancje i wymagania - odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, - odchylenie rzędnych posadowienia urządzeń nie powinno być większe niż ± 5 cm, - odchylenie rzędnych posadowienia systemu napowietrzania nie powinno być większe niż ± 1 cm - odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, - odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, - odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm. - odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, - odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku). - wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.6, - rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm Zasada postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na własny koszt. 7. ODBIÓR ROBÓT 7.1. Jednostka obmiarowa. Jednostką obmiarową jest: - m (metr) dla wykonanej i odebranej kanalizacji, rurociągów tłocznych, rur osłonowych, i drenaży odwadniających (na podstawie dokumentacji projektowej i pomiarów w terenie, - szt. - studzienki kanalizacyjne rewizyjne, studzienki zbiorcze drenażowe, kształtki PVC, armatura i kształtki żeliwne (na podstawie dokumentacji projektowej i pomiarów w terenie, - h. (godziny) praca agregatów próżniowych i pomp do odwadniania. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne Odbiór częściowy (robót zanikających i ulegających zakryciu) W trakcie prowadzenia robót montażowych należy dokonać odbioru robót ulegających zakryciu tj.: ułożonego wodociągu w wykopie, poprzez wykonanie jego próby ciśnieniowej oraz inwentaryzację geodezyjną po pozytywnym wyniku próby w oparciu o PN-8 l/b Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-86/B Wymiary i warunki stosowania zamontowanej armatury, na rurociągach ułożonego kanału w wykopie, poprzez sprawdzenie w oparciu Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 16

17 o: PN-92/B Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze; PN- 87/B Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, zamontowanych studzienek, poprzez sprawdzenie i odbiór w oparciu o: PN-99/B Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne; PN-87/H-74051/01- Włazy kanałowe. Klasa A; PN- 87/H-74051/02 - Włazy kanałowe. Klasa B, C. D; BN-86/ Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe; BN- 64/H Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych ułożonych rur ochronnych w oparciu o normy szczegółowe Odbiór końcowy Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: - sprawdzić zgodność Robót z Umową, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, normami i przepisami, - sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi protokołami prób montażowych, ciśnieniowych itp. w zależności od rodzaju robót obiektu, - sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji, - sprawdzić uzyskane parametry i efekt ekologiczne podczas rozruchu elektrycznego, hydraulicznego i technologicznego urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków, - sporządzić protokół z odbioru technicznego Robót z podaniem wniosków i ustaleń. 9. Podstawy płatności 9.1. Cena jednostki obmiarowej Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: - oznakowanie robót, - dostawę materiałów, - wykonanie robót przygotowawczych, - wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu - przygotowanie podłoża - ułożenie przewodów kanalizacyjnych (kolektorów głównych i przkanalików), rurociągów tłocznych, - próby szczelności, - pomiary i badania, - zasypanie i zagęszczenie wykopu, - wywóz nadmiaru ziemi z wykopów, Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studzienki kanalizacyjnej lub studzienki rewizyjnej na przewodzie tłocznym obejmuje: - roboty przygotowawcze, - wykonanie podłoża i fundamentu, - zakup i dostawę materiałów, - montaż prefabrykatów studziennych i wyposażenia, - wykonanie izolacji studzienek, - wykonanie przejść szczelnych, - pomiary, 10. Przepisy związane Normy i przepisy PN-EN 1671 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej PN-EN Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne PN-EN Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa PN-EN Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 3: Zawory napowietrzająco odpowietrzające PN-EN Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 17

18 PN-EN Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca PN-EN Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN-ISO 6935 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. PN-ISO Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane PN-EN Kruszywa do betonu PN-EN Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy PN-EN Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe PN-EN Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia. Część 1: Wymagania ogólne PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością PN-EN 1329 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków(o niskiej i wysokiej temperaturze)wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i system PN-B Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania PN-EN Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i scieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków - Chlorowany poli(chlorek) winylu (PVC-C) - Część 1: Wymagania dla rur, kształtek i systemu PN-EN Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu PN-EN Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej układanej pod ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące elementów rurociągu i systemu. PN-EN Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze PN-EN Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki PN-EN Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury PN-EN Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne PN-EN Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu PN-EN 1449 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP). Metody badania konstrukcji połączeń kielichowych klejonych do kanalizacji ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP). Część 1: Wymagania ogólne. PN-EN Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 18

19 na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP). Część 1: Wymagania ogólne PN-EN Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP). Część 3: Kształtki PN-EN Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu, PN-EN Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu PN-EN Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki PN-EN Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Rury PN-EN Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne PN-EN 1053 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych. Metoda badania szczelności wodą. PN B-10736:99 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. PN-85/B Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. PN-81/B Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. PN-H :1994 Włazy kanałowe. Klasa B125, B 250. PN-92/B Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. PN-92/B Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-87/B Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, terminologia. PN-93/H Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie. techniczne. PN-88/B Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. PN-62/ Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania PN-88/B Beton zwykły. PN-79/B Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-86/B Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. PN-80/B Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska. PN-81/C Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. PN-98/B Ceramiczne rurki drenarskie. BN-78/ Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-74/B Lepik asfaltowy stosowany na zimno. PN-98/B Roztwór asfaltowy stosowany na zimno. PN-98/B Cegła kanalizacyjna. PN-80/B Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-87/B Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 19

20 PN-81/C Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania. PN-76/C Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych. PN-81/C Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-81/C Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Inne dokumenty Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 89, poz.414, z 1996 r Nr 100, poz. 465, Nr 106,poz.496) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC. Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY 1987r. Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia r. Dz. U. 168, poz Rozporządzenie Rady Ministrów dnia w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91 Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodnościekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. Wszelkie zmiany oraz zastosowanie rozwiązań zamiennych i urządzeń równoważnych wymaga uzgodnienia z Inżynierem kontraktu (Inspektorem nadzoru), Inwestorem oraz wymaga opinii (zgody) projektanta. Przytoczone w niniejszej STWiOR nazwy urządzeń czy też innych elementów technologicznego wyposażenia należy traktować wyznacznik standardu wykonania danego elementu technologicznego w tym również zakresu jego kompletnego wyposażenia i wykonania materiałowego. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 20

D STUDZIENKI ŚCIEKOWE

D STUDZIENKI ŚCIEKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 STUDZIENKI ŚCIEKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA 1 Szczegółowa specyfikacja techniczna D - 03.02.01 Kanalizacja deszczowa 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

S Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu

S Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu S-04.01.02 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące. wykonania i odbioru robót związanych z przejściem

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D.03.02.01. GRA-MAR KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, kanalizacji deszczowej w ramach budowy chodnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WODOCIĄGOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WODOCIĄGOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WODOCIĄGOWYCH DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO droga gminna PVC Dz110 mm L = 314 m ul. Spacerowa, m. Białobrzegi, Gmina Nieporęt

Bardziej szczegółowo

D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY

D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY D-01.03.07 Przebudowa urządzeń melioracyjnych. drenaż opaskowy. D.01.03.07 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót ODWODNIENIE BOISKA NA TERENIE GIMNAZJUM NR 3 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu Inowrocław LIPIEC 2012 r. 1. CZĘŚĆ OGOLNA 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa obiektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Gmina Zębowice. Data opracowania specyfikacji: maj 2014 r. I. Zawartość

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST STUDZIENKI POMIAROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST STUDZIENKI POMIAROWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.10.10 STUDZIENKI POMIAROWE Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kruszyn, Kruszyniec, gmina Sicienko 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 03 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 - Roboty budowlane 45200000-9

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D.03.02.01. GRA-MAR KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 Montaż separatora koalescecyjnego betonowego z osadnikiem na projektowanym przykanaliku odprowadzającym wody opadowe do zbiornika infiltracyjno odparowującego w Bytnicy Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa 1 Szczegółowa specyfikacja techniczna D - 03.02.01 Kanalizacja deszczowa 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORAZ PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORAZ PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Montaż separatora substancji ropopochodnych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe wraz z robotami towarzyszącymi CPV:

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm i regulacji prawnych zawartych w Specyfikacji Technicznej

Wykaz norm i regulacji prawnych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykaz norm i regulacji prawnych zawartych w Specyfikacji Technicznej I. PRZEPISY ZWIĄZANE 1. Praktyczny przewodnik procedur zawierania umów w ramach programów Phare, Ispa oraz Sapard ( Practical Guide

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Przyłącze kanalizacji deszczowej i drenaż opaskowy - SST-ISp

Przyłącze kanalizacji deszczowej i drenaż opaskowy - SST-ISp Szczegółowa Specyfikacja Techniczna do projektu technicznego przyłączy kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego dla przebudowy i rozbudowy budynku dawnej poczty na świetlicę wiejską w Źlinicach. Przyłącze

Bardziej szczegółowo

Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa Ul. Czerniakowska 16

Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa Ul. Czerniakowska 16 1 BIURO PROJEKTOWE ANNA ANDRZEJCZAK ul. PLAC ZWYCIĘSTWA 2 90-312 ŁÓDŹ Tel 42 633 79 52 Inwestor: Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa Ul. Czerniakowska 16 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST - 4.0. REMONT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST - 4.0. REMONT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST - 4.0. REMONT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów CPV 45232150-8 CPV 45332200-5 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO PZŁ Olsztyn ul. Leśna 3N dz. 1/110 w Olsztynie. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WYPOCZYNKOWYCH, SPORTOWYCH,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D STUDZIENKI ŚCIEKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D STUDZIENKI ŚCIEKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STUDZIENKI ŚCIEKOWE W niniejszej SST obowiązują wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) D-03.02.01. Kanalizacja deszczowa GDDP 1998r., oraz

Bardziej szczegółowo

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT Systemy Inżynierskie PROJEKTANT 46-100 Namysłów, Plac Wolności 6c/3, tel./fax +48 077 4039325 M E T R Y K A INWESTYCJA: Remont i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie ADRES: 46-112 Świerczów,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

D Układanie rur ochronnych z PVC

D Układanie rur ochronnych z PVC STWiORB D-10.02.01 Układanie rur ochronnych PVC 178 D 10.02.01 Układanie rur ochronnych z PVC STWiORB D-10.02.01 Układanie rur ochronnych PVC 179 1.CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim.

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim. Zamawiający: Adres: Gmina Gryfów Śląski ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna ST-01 Kanalizacja deszczowa

Specyfikacja techniczna ST-01 Kanalizacja deszczowa Specyfikacja techniczna ST-01 Kanalizacja deszczowa KODY CPV: 45232410- Roboty budowlane w zakresie kanalizacji ściekowej 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02.01. Roboty montażowe zestawów odwodnieniowych 29 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.01. ROBOTY MONTAŻOWE ZESTAWÓW ODWODNIENIOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 30 2. MATERIAŁY... 30 3. SPRZĘT...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST STUDZIENKI POMIAROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST STUDZIENKI POMIAROWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.09.10 STUDZIENKI POMIAROWE 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru studzienek pomiarowych do pomiaru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa i adres obiektu budowlanego: Uzbrojenie terenów budowlanych w miejscowości Gorzów Śląski ul. Karola Miarki. Dane inwestora: Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

1. Wst p 1.1.Przedmiot S.S.T Zakres stosowania S.S.T Zakres robót obj tych S.S.T. 1038szt 5672 m

1. Wst p 1.1.Przedmiot S.S.T Zakres stosowania S.S.T Zakres robót obj tych S.S.T. 1038szt 5672 m SPECYFIKACJA TECHNICZNA (S.T.) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla : "Wykonanie robót polegających na połączeniu kanalizacji wewnętrznej budynku ze studzienką przyłączeniową lub przepompownią ścieków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Remont/przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Remont/przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Remont/przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych. 1.Stan istniejący. Odwodnienie nawierzchni jezdni ul. Ks. Franciszka Blachnickiego w Sosnowcu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 DZIAŁ: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: GMINA MIASTO BRZEG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D PRZEPUSTY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D PRZEPUSTY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEPUSTY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przepustów z tworzyw

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SD 01 Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki wraz z przyłączem kanalizacyjnym w Goślinowie, dz. nr 39 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (S.T.) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla przedsięwzięcia inwestycyjnego:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (S.T.) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: SPECYFIKACJA TECHNICZNA (S.T.) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: BUDOWA PRZYŁACZA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA BUDYNKU DOMU STUDENTA W CZĘŚCI GASTRONOMICZNO - KUCHENNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA - 38 - D-03.02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA - 39 - D-03.02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 105 106 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Temat: Branża: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

D ODWODNIENIE

D ODWODNIENIE SST D-03.00.00 Odwodnienie D - 03.00.00 ODWODNIENIE SPIS SPECYFIKACJI D - 03.02.01 BUDOWA STUDZIENEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ...2 D - 03.02.01 BUDOWA STUDZIENEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej.

Bardziej szczegółowo

DLA KRATEK ŚCIEKOWYCH

DLA KRATEK ŚCIEKOWYCH 30 D-03.02.01 PRZEBUDOWA STUDZIENEK DLA KRATEK ŚCIEKOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 08.05.01 ŚCIEK Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH D 08.05.01 Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych Materiały przetargowe 113 114 Materiały przetargowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3 OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3 1. Przedmiot i zakres opracowania 3 2. Zleceniodawca 3 3. Podstawa opracowania 3 4. Opis stanu istniejącego 3 5. Warunki górnicze 3 6. Istniejące

Bardziej szczegółowo

D-03.00.00. Odwodnienie korpusu drogowego

D-03.00.00. Odwodnienie korpusu drogowego D-03.00.00. Odwodnienie korpusu drogowego D-03.02.01A. ROWY KRYTE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D REGULACJA WYSOKOŚCIOWA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D REGULACJA WYSOKOŚCIOWA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.02.01. REGULACJA WYSOKOŚCIOWA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH KOD CPV: 45231000-9 Roboty w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.02.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-03.03.01 SĄCZKI PODŁUŻNE - DRENAŻ 67 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacje Techniczne 80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-10 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Specyfikacje Techniczne 81 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D.03.02.01. GRA-MAR KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 93 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 08.05.01 (CPV 45233000-9) ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro INSTALACJE KANALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Zakres opracowania... 4 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Przepusty pod zjazdami

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Przepusty pod zjazdami D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

D. 03.02.01/01 PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

D. 03.02.01/01 PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D. 03.02.01/01 PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SKRZYNEK ULICZNYCH. Nr kat

SKRZYNEK ULICZNYCH. Nr kat Dokumentacja techniczno-ruchowa SKRZYNEK ULICZNYCH Nr kat. 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 Nieprzestrzeganie przez użytkownika wskazówek i przepisów zawartych w niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Obiekt Budowa ul. Bema, 87-100 Toruń Inwestor Urząd Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń Biuro kosztorysowe THERMIT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ INWESTOR : Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych OBIEKT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV 45111200-0 CPV 45231300-8 CPV 45232440-8

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV 45111200-0 CPV 45231300-8 CPV 45232440-8 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV 45111200-0 CPV 45231300-8 CPV 45232440-8 Nazwa obiektu: Renowacja przyłącza kanalizacji deszczowej PVC D 0,20 m, L

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Rodzaj robót Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przyłącza i zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ustroniu ul.daszyńskiego64 Opracował : Skoczów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.11 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1. WSTĘP... 110 1.1. PRZEDMIOT SST... 110 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 110 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 110 1.4. OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

D KOSTKA BETONOWA

D KOSTKA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 KOSTKA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.00 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1.WSTĘP 1.1Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 D-0.0.01 Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 Spis treści: 1. WSTĘP................... 2 1. WSTĘP................... 2 1.1. PRZEDMIOT SST.................. 2 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST...............

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 01.00 : INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 01.00 : INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 01.00 : INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ OBIEKT : OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOWMYCH W OWIŃSKACH ADRES : OWIŃSKA PL.

Bardziej szczegółowo

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 5 7. OBMIAR ROBÓT... 6 8. ODBIÓR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

TEMAT: DrenaŜ pierścieniowy. INWESTOR: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie Kościan, Pl. Paderewskiego 1a

TEMAT: DrenaŜ pierścieniowy. INWESTOR: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie Kościan, Pl. Paderewskiego 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: DrenaŜ pierścieniowy OBIEKT: Willa nr III INWESTOR: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie 64-000 Kościan, Pl. Paderewskiego 1a 1.1. Przedmiot STWiORB 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.03.01 CPV 45233252-0 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE PLACU CPV OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE PLACU CPV OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE PLACU CPV 45232130-2 OBIEKT : ROBOTY BUDOWLANE - UTWARDZENIE POWIERZCHNI PLACU, NR INWENTARZOWY 20Z DLA ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH PPUH RADKOM Sp. z o.o., 26-600

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 5.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 5.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I -V ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa kanału deszczowego

Bardziej szczegółowo

ST D. 07.00.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

ST D. 07.00.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM 244 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST D. 07.00.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM 245 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszych

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Głusk

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Głusk Załącznik nr 13 do SIWZ Nazwa zamówienia Zamawiający: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Głusk Gmina Głusk Dominów, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin Wspólny słownik zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 03.01.01 WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ Temat projektu: Przebudowa ulicy Portowej we Władysławowie Miejscowość: WŁADYSŁAWOWO Zleceniodawca: GMINA MIASTO WŁADYSŁAWOWO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 01.00 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45000000-7 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 25 2. MATERIAŁY... 25 3. SPRZĘT... 25 4. TRANSPORT... 26 5. WYKONANIE ROBÓT... 26 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13.

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13. MAJ PROJEKT NIP: 555-132-52-78 Usługi w zakresie projektowania i nadzoru budowlanego instalacji, sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i wentylacyjnych Artur Jażdżewski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) ROBOTY BUDOWLANE ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH JAKBUD UL. MIGDAŁOWA 5, 97-300 PIOTRKÓW TRYB. TEL./FAX (44) 732-60-60 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45000000-7 Oznaczenie kodu według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo