OG OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM SEKTOROWYM Znak sprawy 10 ZPS/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OG OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM SEKTOROWYM Znak sprawy 10 ZPS/2014"

Transkrypt

1 1. INFORMACJE OGÓLNE OG OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM SEKTOROWYM Znak sprawy 10 ZPS/2014 Ostrowiec w., dnia 23/04/ Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja Spó ka z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim, ul. Sienkiewicza 91, tel. (041) (do 02), fax (041) zwana dalej "Zamawiaj cym", dzia aj c zgodnie z Regulaminem udzielania i realizacji zamówie w Miejskich Wodoci gach i Kanalizacji Spó ce z ograniczon odpowiedzialno ci w Ostrowcu w. (okre lanym dalej Regulaminem) zaprasza do udzia u w przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego o warto ci poni ej EURO na roboty budowlane: Rozbudowa uj cia o 470 m 3 /h ( 3 studnie zast pcze ) w cz ci obejmuj cej etap II- rozbudowa o studnie nr 17 z zasilaniem elektrycznym, stacj transformatorow, lini kablow 15kV, kablami sterowniczymi, monitoringiem wraz z drog dojazdow do studni w miejscowo ci Sudó, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROBOTA BUDOWLANA Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa uj cia wody : Rozbudowa uj cia o 470 m 3 /h ( 3 studnie zast pcze ) w cz ci obejmuj cej etap II - rozbudowa o studnie nr 17 wraz z ruroci giem t ocznym do ruroci gu t ocznego z projektowanej studni nr 18, z zasilaniem elektrycznym, stacj transformatorow, lini kablow 15kV, kablami sterowniczymi, monitoringiem wraz z drog dojazdow do studni w miejscowo ci Sudó, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki Zakres robót obj tych zamówieniem Wykonanie obudowy studni nr 17 (wymiary wewn trzne w rzucie: a x b x h = 3,6 x 2,0 x 2,35 m). Wyposa enie technologiczne w studni, tj. monta pompy, armatura wraz z po czeniem z istniej cym ruroci giem zbiorczym DN315 Zagospodarowaniem terenu strefy ochrony sanitarnej wraz z budow ogrodzenia ( studnia nr 17 - strefa o pow. 472 m 2, ogrodzenie o d ugo ci 88 m;. budowa ruroci gu t ocznego do sieci wybudowanej w I etapie inwestycji ( wodoci g DN 280 PCV- o d ugo ci 719,5 metra Monta sieci elektrycznych 15 kv zasilaj cych now studni 2* ( 3*YHAKXS 1*120mm )d. trasy kabli 718 m, Budowa stacji trafo przy studni nr 17 (wym. 2,4 x 4,2 m). typ stacji MRw- bpp 20/630/3 Monta kabli sterowniczych od studni nr 17 do sieci wybudowanej w I etapie inwestycji ( Y vksly ekwf o 10 x1,5 mm 2 + Y vksly ekwf o 4 x1,5 mm 2 ) - d. trasy kabli 715 m, d. kabla 760 m Wykonanie elementów sterowania pomiarów i automatyki dla nowej studni z w czeniem do istniej cego systemu automatyki MWiK ( monta uk adu do pomiaru poziomu cieczy, monta sygnalizatora poziomu cieczy, monta uk adu do pomiaru ci nienia, wykonanie uk adu sterowania oraz monitorowania pracy studni ) Prace elektryczne i AKPiA w studni nr 17 ( wykonanie sieci kablowej zasilaj cej i sterowniczej, monta rozdzielni zasilaj co - sterowniczej, wykonanie o wietlenia zewn trznego ) 11 Zps/2013 Strona 1

2 Budowa drogi dojazdowej o nawierzchni t uczniowej do studni nr 17 od drogi wojewódzkiej nr 754 ( pow. = 322,05 m 2, L= 88,84 m; ) rozruch technologiczny studni oraz uk adów sterowania i automatyki Obudowa studni 17 w formie komory podziemnej elbetowej o wym. 3,6x2,0x2,35m z cz ciowym obsypaniem studni nad poziom terenu. Teren uj cia zostanie wygrodzony ogrodzeniem sta ym wyznaczaj cym stref ochrony bezpo redniej uj cia. Na terenie wygrodzonym zostan zlokalizowane niezb dne urz dzenia infrastruktury energetycznej i sterowniczej. Przy studni nr 17 powstanie stacja Trafo. Mi dzy studniami jest poprowadzona nowa sie wodoci gowa zbiorcza, a kable nale y u równolegle. Trasa i lokalizacja kabli jest okre lona na planie zagospodarowania. Dojazd do studni nr 17 od drogi wojewódzkiej nr 754, w miejscowo ci Sudó, utwardzonym odcinkiem wydzielonym z terenu le nego. Teren cz ci dzia ki nr4/1204 pod studni nr 17, stref ochrony bezpo redniej oraz drog dojazdow zosta wy czony z produkcji le nej, wyci te zosta y drzewa przez Nadle nictwo Ostrowiec w. 1. Studnia nr 17 Projektuje si obudow studni w formie komory elbetowej z dwoma w azami okr ymi o rednicy 600mm. W azy ze stali kwasoodpornej na zawiasach z zamkni ciem, ocieplone z kominkiem wentylacyjnym. W komorze projektuje si wykonanie g owicy szczelnej studni. W pokrywie g owicy przewidziane s otwory do zabudowy sondy hydrostatycznej i kabla zasilaj cego pomp. W komorze zostan zainstalowane: zawór zwrotny grzybkowy ko nierzowy, zasuwa odcinaj ca eliwna, wodomierz rubowy z impulsatorem. Na instalacji t ocznej zostanie wykonany króciec z kurkiem poborowym wody 1/2" i odga zieniem dla pod czenia manometru odci tego kurkiem manometrowym. Studnia zosta a obsypana z w azami do komory wyniesionej ok. 0,6 m nad terenem istniej cym. Kubatura podziemnej obudowy studni wynosi ok. 16,9 m 3. W otworze studziennym projektuje si zabudow agregatu pompowego W studni uj ciowej projektuje si instalacj zestawu pompowego: do celów projektowych dokonano doboru pompy g binowej np HYDROVACUUM: pompa GDB z silnikiem 55,0 kw o wydajno ci 191 m 3 /h H=64,2-57,5 m s.w. Przyj to pomp z silnikiem sterowanym falownikiem. Praca agregatu pompowego b dzie sterowana wielko ci przep ywu ustalon dla danej studni niezale nie od zmiennych warunków wymaganej wysoko ci t oczenia. Pobór wody z ka dej studni jest monitorowany poprzez pomiar ilo ci ujmowanej wody oraz pomiar depresji eksploatacyjnej studni a praca uk adu przesy u przez pomiar wielko ci przep ywu i ci nienia. Projektuje si automatyczn regulacj pracy agregatów pompowych z utrzymaniem ich sta ej wydajno ci przy zmiennych warunkach przesy u. Wydajno mierzona wodomierzem z impulsatorem b dzie utrzymywana poprzez regulacj wydajno ci pompy silnikiem sterowanymi falownikiem. Dodatkowo wielko ci mierzone b przekazywane do dyspozytorni w ZW z monitorowaniem ich przez obs ug, z sygnalizacj przekroczenia okre lonych w karcie studni za onych parametrów granicznych pracy ka dej ze studni (wydajno ci i depresji). Projektuje si w ka dej studni monta urz dze do pomiaru depresji studni, jej wydajno ci oraz pomiar ci nienia na ruroci gu t ocznym z przekazem informacji do dyspozytorni na terenie ZW. 2. Konstrukcja studni Komora elbetowa (nr17 wg rys K1 i K2), monolityczna w rzucie prostok tna o wymiarach wewn trznych a x b x h=3,60 x 2,00 x 2,35m. 11 ZPS/2013 Strona 2

3 Dwa w azy okr e o rednicy 600mm na studniach prefabrykowanych np. wg firmy BS Sp. z o.o. lub równowa ne o rednicy 1000mm. W azy ze stali kwasoodpornej na zawiasach z zamkni ciem, ocieplone z kominkiem wentylacyjnym. yta denna o grubo ci 0,30m, ciany o grubo ci 0,25m. ca przykryta p yt stropow o grubo ci 0,18m. Przej cia szczelne ruroci gów przez ciany obiektu wg dostawcy rur. Dla zapewnienia komunikacji przewidziano stopnie z azowe eliwne typu U-320, powlekane PP. W p ycie dennej przewidziano wykonanie studzienki odwodnieniowej z rury betonowej RB-A- 500, l=1000mm zamkni tej korkiem betonowym z C20/25. Spadki na p ycie dennej wyprofilowane w nadbetonie z betonu C20/25. Materia y konstrukcyjne Beton konstrukcyjny: C25/30, wodoszczelny W6, mrozoodporny F100, wg PN-EN 206-1: Beton pod a, beton ochronny izolacji: C8/10 Klasa ekspozycji: XC2 Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP), A-I (St3S) Otulina zbrojenia: a = 4cm Stal profilowa: OH18N9- spawanie zgodnie z technologi spawania stali nierdzewnych 3. Zagospodarowanie terenu uj cia Zagospodarowanie terenu uj cia b dzie obejmowa o wygrodzenie ogrodzeniem sta ym terenu strefy ochrony bezpo redniej uj cia. Dla studni 17 z ternu dzia ki nr 4/1204 obr b 22 Bodzechów dotychczas u ytkowanej jako las (Ls) zostanie wygrodzony teren uj cia o powierzchni 472 m 2. Na terenie tym zostanie zlokalizowana podziemna obudowa studni o kubaturze ok. 16,9 m 3, stacja trafo o kubaturze ok. 32 m 3 i powierzchni zabudowy 10,3 m 2 oraz drogi i chodniki do komunikacji. Droga dojazdowa do studni nr 17 zlokalizowana na dzia ce nr 4/1204 dotychczas u ytkowanej jako las (Ls) - droga le na zajmie powierzchni 322,05 m 2. Teren studni projektuje si wygrodzi ogrodzeniem sta ym, systemowym, o prz le modulowym~2.50 m, wys. 1.8 m (do zastosowania np. ogrodzenie systemowe typu TRITON180 firmy HERAS). Studnia nr 17 zlokalizowana jest na terenie wygrodzonym na dzia ce nr 4/1204. W s siedztwie studni zlokalizowana zosta a równie kontenerowa stacja transformatorowa typu MRw-bpp 20/ Obs uga komunikacyjna studni z drogi wojewódzkiej nr 754, proj. utwardzonym odcinkiem drogi le nej. (proj. bran y drogowej). Powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia m 2, Powierzchnia zabudowy: Studnia 10.25m 2, (obiekt obsypany ziemi, nasyp wyniesiony ok. 0.6 m nad poz. terenu istn.) Stacja transformatorowa 10.30m 2. Pow. utwardzona w granicach ogrodzenia: ~24m 2 Pow. terenu wolna od zabudowy: ~427,5m 2 Ogrodzenie d. ca k. = 88m odcinek o1-o2 d. 25.4m: 10 prz se /2.5m + 0.4m, odcinek o2-o3 d.18.6m: 7 prz se /2.5m + 1.1m, odcinek o3-o4 d. 25.4m: 10 prz se /2.5m + 0.4m, odcinek o4-o1 d. 18.6m: 3 prz a/2.5m + 0.3m, brama dwuskrzyd owa (np. HERAS/E1515)-szer. przejazdu ~3.0m, h=1.8m 3 prz a/2.5m + 0.3m 11 ZPS/2013 Strona 3

4 4. Ruroci g t oczny wody Trasa projektowanych sieci przebiega od studni nr 17 po dzia ce le nej wzd istniej cego duktu le nego do drogi wojewódzkiej nr 754. Po przekroczeniu drogi wojewódzkiej sieci zosta y zaprojektowane wzd pasa drogowego a nast pnie wzd drogi dojazdowej do posesji, a nast pnie wzd szlaku turystycznego do drogi le nej. Sieci wodoci gowe zgodnie z wymogiem Inwestora projektuje si z rur PVC kielichowych na ci nienie PN10. Rozwi zania w ów na sieci wed ug rysunku szczegó owego z zastosowaniem kszta tek PCV i eliwnych z eliwa sferoidalnego zewn trznie i wewn trznie epoksydowanych z eliwa sferoidalnego z wewn trzna wyk adzin cementowa i zewn trznie pokrytych lakierem bitumicznym. Na za amaniach projektuje si bloki oporowe. Ruroci gi w komorze zasuw i otworze studziennym stalowe, indywidualnie cynkowane. Ruroci g w otworze studziennym segmentowy czony na ko nierze. Na sieci przesy owej przewiduje si zabudow zasuw odcinaj cych eksploatacyjnych. Rozmieszczenie zasuw wed ug planów sytuacyjnych i profili. Projektuje si zabudow zasuw eliwnych ko nierzowych z eliwa sferoidalnego budowy d ugiej, epoksydowanych z mi kkim uszczelnieniem z nap dem r cznym na klucz wyprowadzonym poprzez obudow podziemn do skrzynki ulicznej do zasuw. Do celów projektowych przyj to zasuwy np Hawle typ E2 nr kat. Kat4700E2 + obudowa teleskopow nr kat i skrzynka uliczna nr kat Pod zasuwy nale y wykona fundament wed ug za czonego rysunku. Skrzynk uliczn nale y posadowi na fundamencie betonowym z obetonowaniem o rednicy 0,8 m na powierzchni terenu. Na sieci przesy owej przewiduje si zabudow zaworów odpowietrzaj co-napowietrzaj cych i odwodnie. Projektuje si zabudow zespo ów napowietrzaj co odpowietrzaj cych DN50 do zabudowy podziemnej z dozorem poprzez skrzynk uliczn.. Do celów projektowych przyj to zespó napowietrzaj co odpowietrzaj cy np Hawle nr kat ze skrzynk uliczna nr kat Jako punkty odwodnie zaprojektowano hydranty p.po. podziemne DN 80 z przy czem ko nierzowym PN10 zabudowane na odga zieniu z odci ciem zasuw DN80. Do celów projektowych przyj to hydrant podziemny np Hawle nr kat ze skrzynk uliczna nr kat.1950 oraz zasuw odcinaj nr kat 4700E2 i skrzynka uliczna nr kat Rozmieszczenie uzbrojenia wed ug planów sytuacyjnych i profili. Przej cia sieci wodoci gowej i kabli energetycznych i sterowniczych pod drog wojewódzk nr 754 projektuje si wykona przewiertem w rurach os onowych. Do sieci wodoci gowej 280 PVC projektuje si zastosowanie rury os onowej stalowej 355/6,3. Rura przewodowa wprowadzana dzie do os onowej na p ozach, z zamkni ciem rury os onowej manszetami i wykonaniem rurki sygnalizacyjnej wyprowadzonej do skrzynki ulicznej do zasuw. Dla przej kabli energetycznych przewiduje si wykonanie 2 rur przewiertowych 160 (1 +1 rezerwa) a dla kabli sterowniczych 1 rury przewiertowej 110. Szczegó y przej kablowych w cz ci elektrycznej projektu. Komor startow przewiertu proponuje si usytuowa na dzia ce 4/1204. Komor odbiorcz na dzia ce nr Droga dojazdowa Droga dojazdowa do studni nr 17 rozpoczyna si na istniej cym zje dzie z drogi wojewódzkiej nr 754 w miejscowo ci Sudó. Projektowana powierzchnia drogi dojazdowej 322,05m 2. Zakres opracowanie obejmuje odcinek o d ugo ci 88,84m. projektowanego dojazdu w przekroju pod nym z ona jest z prostych i uków. Projektowane spadki niwelety wynosz 0,19-10,90%. Spadki pod ne wynikaj z konfiguracji istniej cego terenu. W przekroju poprzecznym zaprojektowano drogi o przekroju daszkowym o pochyleniu 2%. Na podstawie bada geotechnicznych przyj to grup no no ci pod a G1. Pod e gruntowe nale y zag ci do Is=1,0 i uzyska wtórny modu odkszta cenia min. 100MPa. 11 ZPS/2013 Strona 4

5 W projekcie przewidziano nawierzchni z kruszywa amanego. Konstrukcj nawierzchni przedstawiono na rys. nr D-2. Konstrukcja nawierzchni: - Warstwa cieralna z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 9 cm - Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, gr. 18cm - Istniej ce pod e gruntowe, zag szczone do modu u 100MPa. W miejscach przekopów przez istniej ce nawierzchnie w celu odtworzenia nawierzchni nale y wykona now konstrukcj jezdni zgodnie z projektowanymi przekrojami konstrukcyjnymi. Przed wykonaniem robót drogowych, nale y bezwzgl dnie usun ció le i humus z pasa drogowego i wywie w miejsce wskazane przez Inwestora. Po zdj ciu humusu nale y wykarczowa pnie drzew, a miejsca po karczunku zasypa gruntem rodzimym (nie dopu ci do zmieszania humusu z gruntem rodzimym). Roboty ziemne to roboty w gruntach kat. I-II zwi zane z uformowaniem prawid owego korpusu drogowego. B to wykopy zwi zane z wykonaniem koryt i uformowaniem poboczy. Prawid owe odwodnienie korpusów drogowych zapewniono dzi ki w ciwym spadkom pod nym i poprzecznym jezdni i poboczy. 6. Elektryka i AKPiA 6.1 Linie 15 kv Linia kablowa 15kV zasilaj ce studnie na terenie uj cia wody: Dwie linie kablowe 15kV pomi dzy projektowan stacj transformatorow 15/0,4kV typu MRw-bpp 20/630-3 przy studni nr 17 a rozci tym kablem relacji Istniej ca stacja transformatorowa przy studni nr 16 istniej stacja transformatorowa typu MRw-bpp 20/630-3 przy studni nr 18 3xYHAKXS 1x20mm 2 ugo trasy 718m ( d ugo linii kablowej 755m ) 6.2 Kable sterownicze: Dla prawid owej pracy studni przewiduje si monta kabli sterowniczych od miejsca zako czenia kabla z Etapu I do studni 17: Kable : YvKSLYekwf o 10x1,5mm 2 +YvKSLYekwf o 4x1,5mm 2 - relacji zapas ko cz cy I Etap szafa AKPiA studnia nr 17 d ugo trasy kabla-715m ( d ugo kabla760m) Trasa linii kablowych sterowniczych i 15kV Istniej lini kablow relacji istniej ca stacja transformatorowa przy studni nr 16 - nowoprojektowana stacja transformatorowa typu MRw-bpp 20/630-3 przy studni nr 19 3xYHAKXS 1x20mm 2 nale y rozci w miejscu wskazanym w dokumentacji i po zmufowaniu poprowadzi do nowej stacji transformatorowej, kable sterownicze nale y po zmufowaniu z ko cami zostawionymi w I etapie równie poprowadzi do szafy AKPiA zlokalizowanej w nowej stacji transformatorowej Wszystkie kable b prowadzone wzd istniej cych dróg lub wzd nowoprojektowanego wodoci gu. Ca tras zosta a przedstawiona na mapach za czonych do projektu w skali 1:1000 i uzgodnieniu ZUD. 6.3 Przy cza n.n. 11 ZPS/2013 Strona 5

6 Napi cie zasilania 230/400 V Dla zasilenia szafy AKPiA dla studni nr 17 nale y wykona lini kablow z rozdzielni stacji transformatorowej i poprowadzi j w piwnicy stacji do miejsca lokalizacji szafy AKPiA- szafa zlokalizowana b dzie wewn trz obudowy stacji transformatorowej. Nale y wykona lini kablem YAKY o5x120mm 2 System ochrony przed dotykiem po rednim: - Szybkie samoczynne wy czenie zasilania w uk adzie pracy sieci TN-S Trasa przy czy kablowych n.n Do zasilenia Szafy AKPiA studni nr 17 zostanie wykonane przy cze kablowe poprowadzone wewn trz obudowy stacji transformatorowej. Z szafy AKPiA zostan wykonane kable zasilaj ce urz dzenia zamontowane w studni i kable sterownicze do tych urz dze. Trasy kabli zosta y pokazane na planie zagospodarowania terenu w skali 1: O wietlenie terenu Dla o wietlenia terenu studni ( obudowa studni i droga dojazdowa wewn trz ogrodzonego terenu studni )przewidziano monta s upów o wietleniowych stalowych ocynkowanych h-9. upy posadowione b zgodnie z lokalizacj zaznaczona na mapie. Wszystkie s upy b zlokalizowano w miejscach nie koliduj cych z istniej cym i projektowanym uzbrojeniem naziemnym i podziemnym terenu. Do budowy o wietlenia przewidziano s upy betonowe lub stalowe ocynkowane h-9, posadowione z typowym fundamencie prefabrykowanym. Oprawy o wietleniowe SGS104 ze ród em wiat a 100W nale y zamontowa na s upie poprzez nasadk Wysi gniki nale y zamontowa do wierzcho ka s upa o wietleniowego. W s upach nale y zamontowa tabliczki zaciskowe.po czenie tabliczka oprawa o wietleniowa nale y wykona za pomoc przewodów 3xDY 1,5mm 2 Nale y wybudowa lini kablow YKY o3x1,5mm 2 do zasilenia s upów o wietleniowych. Wprowadzenie kabli zasilaj cych do s upów nale y uszczelni. Oprawy nale y pod czy równomiernie do wszystkich faz linii zasilaj cej. Dla budowanej linii o wietlenia ulicznego przewidziano uziemienia ochronne s upów, rezystancja uziemienia pojedynczego s upa nie mo e przekroczy warto ci 30. Nale y wykona uziemienia ta mowo pr towe, z bednarki Fe/Zn 30x4mm i pr tów stalowych 12mm. Miejsca po cze uziemienia w ziemi nale y zabezpieczy mas asfaltow. Po wykonaniu uziemie nale y wykona pomiary kontrolne warto ci rezystancji uziemienia. 6.5.Rozdzielnice AKPiA Dla zasilenia i sterowania prac studni g binowych na terenie uj cia zostan zamontowane w studniach rozdzielnice zasilaj co sterownicze. Rozdzielnice b wykonane na bazie obudów firmy Radiolex, IP 55 i wymiarach 1200x2000x600. Rozdzielnice dla studni nr. 17 i 18 zamontowane zostan w obudowach stacji transformatorowych, dla studni nr.19 rozdzielnica wolnostoj ca. Na wszystkich studniach przewidziane jest o wietlenie zewn trze uruchamiane czujnikiem zmierzchowym. Na terenie studni Nr 17 ( wewn trz obudowy stacji transformatorowe ) nale y zamontowa now kompletn szaf rozdzielcz : W szafie AKPiA zamontowane zostan : - ówny rozdzia u energii 11 ZPS/2013 Strona 6

7 - zasilacze, - ogrzewanie szafy, - aparatura sterownicza AKPiA i teletechniczna - gniazda serwisowe24v, 230V, 230/400V Dok adn specyfikacj aparatury instalowanej w szafie zamieszczono na rysunku zamieszczonym w niniejszym projekcie i w specyfikacji technicznej zamieszczonej w za czniku nr 2. Dla zasilenia i sterowania prac studni g binowej nr 17 nale y u kable zasilaj ce i sterownicze: Projektowane kable do studni: Bit Serwo 4x35mm 2 zasilenie pompy YvKSLYekwf o 2x0,75mm 2 zabezpieczenie pompy Bit x0,75mm 2 sondy poziomu YvKSLYekwf o 2x0,75mm 2 czujnik PLX 6.6.Uk ad Automatyki Do uk adu sterowania studniami g binowymi w szafach zostan zainstalowane sterowniki PLC firmy Siemens serii S Ka dy sterownik wyposa ony b dzie w: -wej cia/wyj cia dyskretne -wej cia analogowe -2 modu y komunikacyjne w standardzie RS-485,dzi ki którym mo liwa b dzie wymiana danych z modemem GPRS(protokó Modbus RTU) i falownikiem(protokó USS) -port RJ-45 w standardzie Ethernet, dzi ki któremu b dzie mo liwa wymiana danych z panelem operatorskim (protokó Profinet) Do zasilania i sterowania prac pomp w szafach zostan zabudowane falowniki firmy Siemens serii Micromaster 440 o mocach dobranych do silników poszczególnych pomp. Do prawid owego sterowania i monitorowania pracy studni b pod czone czujniki i sondy pomiarowe, za po rednictwem których odczytywany b dzie stan obiektu. Monitorowane sygna y dyskretne: -praca i awaria falownika -kontrola zasilania -otwarcie w azów -otwarcie drzwi stacji transformatorowej -impulsy z wodomierza -sygna y z punktowych sond poziomu Monitorowane sygna y analogowe: -poziom w studni -ci nienie w ruroci gu t ocznym -pomiary z falownika (pr d, moc, cz stotliwo ) Do monitorowania pracy studni wykorzystany b dzie modem GPRS MT202 firmy Invent ia, który b dzie wymienia dane z komputerem w dyspozytorni. Modemy nale y wyposa w karty SIM pracuj ce w sieci APN firmy Inventia, analogicznie jak istniej ce studnie. Dodatkowo zaprojektowana zosta a wymiana najwa niejszych sygna ów kana em przewodowym (przewody wielo owe ze studni do dyspozytorni i szafka sterowania zdalnego w dyspozytorni). Monitorowane drog radiow sygna y dyskretne: -praca i awaria falownika -kontrola zasilania -otwarcie w azów -otwarcie drzwi stacji transformatorowej -impulsy z wodomierza 11 ZPS/2013 Strona 7

8 -sygna y z punktowych sond poziomu Monitorowane drog radiow sygna y analogowe: -poziom w studni -ci nienie w ruruoci gu t ocznym -pomiary z falownika (pr d,moc,cz stotliwo ) Zdalne sterowanie drog radiow : -Start pompy -Stop pompy -Kasowanie awarii falownika -Wybór sterowanie zdalne/auto -Zadawanie wydajno ci pompy Monitorowane drog kablow sygna y dyskretne: -praca i awaria falownika -otwarcie w azów Monitorowane drog kablow sygna y analogowe: -pr d pompy Zdalne sterowanie drog kablow : -Start pompy -Stop pompy -Kasowanie awarii falownika -Wybór sterowanie zdalne/auto Lokalnie mo liwe b dzie sterowanie studni za pomoc panela operatorskiego i przycisków z elewacji. Obecnie w ZUW K ty Denkowskie funkcjonuje system monitoringu opracowany przez firm Logica. Aplikacja wizualizacyjna zosta a stworzona za pomoc oprogramowania IFIX firmy General Electric. Za wymian danych z modemami w studniach odpowiada serwer OPC firmy Inventia MT DATA PROVIDER. Projektowane studnie nale y w czy do istniej cego systemu monitoringu. Instalacje elektryczne winny by wykonywane zgodnie z Polskimi Normami oraz aktualnie obowi zuj cym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich w adz lokalnych, przepisów i regulacji terenowych.dostarczone na budow urz dzenia nale y zamontowa zgodnie z ich Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi (DTR), przy zachowaniu warunków bezpiecze stwa i higieny pracy. Monta rozpocz mo na po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpiecze transportowych urz dzenia. Przed przyst pieniem do monta u nale y przygotowa miejsce wmontowania. Powierzchnie stykaj cych si elementów torów pr dowych oraz przek adek i podk adek metalowych, przewodz cych pr d, nale y dok adnie oczy ci i wyg adzi. Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte pow ok metalow ogniow lub galwaniczn nale y tylko zmywa odczynnikami chemicznymi i szlifowa past polersk. Powierzchnie zestyków nale y zabezpieczy przed korozj wazelin bezkwasow. Po czenia nale y wykona spawaniem, rubami lub w inny sposób okre lony w projekcie technicznym. ruby, nakr tki i podk adki stalowe powinny by pokryte galwanicznie warstw metaliczn po czenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nale y wykonywa za pomoc spawania. Wszelkie po czenia elektryczne w ziemi zabezpieczy przed korozj, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owini cie ta. 6.7 Stacja transformatorowa Napi cie zasilania - 15 kv Linie zasilaj ce linie kablowe15 kv 11 ZPS/2013 Strona 8

9 Projektowana stacja transformatorowa Typ stacji- : MRw-bpp 20/630-3 w ciciel - Odbiorca Transformator- suchy 63kVA System ochrony przed dotykiem po rednim: - strona 15 kv - uziemienie ochronne - strona n.n. szybkie samoczynne wy czenie zasilania w uk adzie pracy sieci TN-S Warto uziemienia roboczego stacji transformatorowej 1,98. Stacja jest modu ow prefabrykowan konstrukcj. Szczegó y w za czonym Albumie stacji MRw-bpp 20/630-3 Strona redniego napi cia. Zostanie zastosowana jednosekcyjna powietrzna rozdzielnica wyposa ona w: Dwa pola zasilaj ce ( rozdzielnica w wykonaniu powietrznym- roz cznik z uziemnikiem ) pole transformatorowe - roz cznik z bezpiecznikami Na kablu zasilaj cym zostan zamontowane odgromniki. POLIM D 18 Kable zasilaj ce 3x YHAKXS 1x120mm 2 wprowadzone do stacji transformatorowej nale y pod czy do pól rozdzielnicy g owicami kablowymi, np. POLT-24D/1XI Transformator W komorze transformatora zostanie zamontowana jednostka rozdzielcza 63kVA w izolacji suchej ze wzgl du na lokalizacj stacji w pobli u ciany lasu Dla kompensacji biegu ja owego transformatora nale y w komorze transformatora zamontowa kondensatory MKP 2,5/440 2,5kVAr, przed monta em kondensatorów nale y sprawdzi dane zakupionego transformatora i dobra do niego kondensatory. Transformator posiada uzwojenia zabezpieczone czujnikami temperatury, w celu zabezpieczenia uzwoje transformatora przed przegrzaniem nale y czujniki temperaturowe uzwoje po czy z centralk T154 która zainicjuje wyzwalacz w polu transformatorowym Strona niskiego napi cia Po stronie niskiego napi cia nale y zamontowa rozdzielnic stacyjn z listwowymi roz cznikami bezpiecznikowymi o pr dzie 400A W rozdzielnicy RNL nale y zamontowa zabezpieczenia obwodów odej ciowych linii n.n. Uziemienie stacji transformatorowej nale y wykona zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach o ochronie przeciwpora eniowej 1. Stacja posiada wspólne uziemienie robocze i ochronne Warto rezystancji uziemienia roboczego nie mo e przekracza warto ci 1,98. Wokó stacji wykona uziom otokowy w odleg ci 1 m od zarysu stacji na g boko ci 1,0 m. Nast pnie wykona drugi uziom otokowy w odleg ci 3m od pierwszego na g boko ci 1,5m. Do uziomu przy czy przewody uziemiaj ce uziemienia ochronnego SN i przewody uziemienia roboczego n.n. wyprowadzone ze stacji. W pog bionych o 15 cm (w stosunku do wymaganych) wykopach kablowych zag bi uziemiacze pionowe z pr tów stalowych, oddalonych od siebie o 20 m i 11 ZPS/2013 Strona 9

10 nast pnie po czy je bednark przy czon do uziomu otokowego stacji. Po wykonaniu uziomów bednark przykry 15 cm warstw rodzimego gruntu, a nast pnie przyst pi do uk adania kabli SN. Dokona pomiarów rezystancji wypadkowej uziemienia stacji (metod techniczn ). W razie konieczno ci rozbudowa uziomy u bednark wraz z kablami niskiego i redniego napi cia i powtórzy pomiary. Uziemienie nale y wykonywa etapowo, i wykonywa pomiary rezystancji uziemienia.w przypadku wyników negatywnych uziemienie nale y rozbudowa a do uzyskania po danych warto ci rezystancji uziemienia. W stacji transformatorowej nale y umie ci schemat sieci zasilaj cej 15 kv, schematy ideowe stacji oraz instrukcje obs ugi i u ytkowania urz dze elektroenergetycznych tj. rozdzielnice SN, nn. oraz transformatora. Stacje transformatorow nale y równie wyposa w tabliczki ostrzegawcze. Obs uga urz dze rozdzielni N i nn odbywa si b dzie wewn trz pomieszczenia przy zamkni tych drzwiach pól. W drzwiach komory transformatora znajduj si barierki ochronne umo liwiaj ce dokonanie bie cych ogl dzin transformatora bez konieczno ci wy czania stacji spod napi cia. Drzwi do stacji transformatorowej otwierane na zewn trz zamykane na klucz od strony zewn trznej, natomiast od strony wewn trznej za pomoc klamki (bez klucza). Podczas budowy stacji nale y w porozumieniu z u ytkownikiem zamontowa typowe zamki które obecnie u ytkowane w przedsi biorstwie. W stacji transformatorowej nale y zamontowa zabezpieczenia czujniki magnetyczne na drzwiach wej ciowych do stacji transformatorowej. czujniki te za pomoc sterownika przeka sygna otwarcia drzwi stacji. Uk ad rozliczeniowy pomiaru zu ytej energii elektrycznej jest zamontowany w Rozdzielni 15kV ZUW, linie kablowe zasilaj ce stacje transformatorowe s liniami zalicznikowymi. Projekt budowlany i wykonawczy, b ce przedmiotem zamówienia s za cznikiem do SIWZ oraz s do wgl du w siedzibie Zamawiaj cego. Przedmiar robót b cy za cznikiem do SIWZ jest materia em pomocniczym do sporz dzenia oferty. W kosztorysie ofertowym nale y uwzgl dni koszt obs ugi geodezyjnej tj. wytyczenie wraz z inwentaryzacj geodezyjn powykonawcz 4 egz. dla Inwestora, oraz op aty zwi zane z prowadzeniem robot i lokalizacj sieci w pasie drogowym drogi wojewódzkiej. Zamawiaj cy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 2.2 Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia Szczegó owy zakres robót b cy przedmiotem zamówienia okre laj : 1. Wzór umowy wraz z za cznikiem nr1 i nr 2 do umowy - za cznik nr 8 do SIWZ 2. Dokumentacja projektowa - za cznik nr 9 do SIWZ 3. Przedmiar robót - za cznik nr 10 do SIWZ 4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - za cznik nr 11 do SIWZ 5. Pozwolenia na budow - za cznik nr 12 do SIWZ 11 ZPS/2013 Strona 10

11 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania ca ci zamówienia do 15/11/2014 roku. 4. OPIS WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu z powodów wskazanych w rozdziale 6.1 ust. 6 regulaminu oraz spe niaj cy warunki okre lone w rozdziale 6.1 ust. 1 regulaminu dotycz ce: 4.1 posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj obowi zek ich posiadania Zamawiaj cy nie precyzuje szczegó ów. Obowi zkiem Wykonawcy sk adaj cego ofert jest enie o wiadczenia o spe nieniu tego warunku za cznik nr 2 do SIWZ, 4.2 posiadania wiedzy i do wiadczenia; Wykonawca ma obowi zek wykaza, e wykona w ci gu ostatnich pi ciu lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedn robot budowlan odpowiadaj swoim rodzajem ka dej z ównych cz ci niniejszego zamówienia tj: - roboty zwi zane z budow, rozbudow, modernizacj studni g binowych uj wody podziemnych o wydajno ci min. 100 m 3 /h i budow sieci wodoci gowej - roboty zwi zane z budow sieci elektroenergetycznych NN, SN 15kV, stacji transformatorowych i urz dze sterowania i automatyki. Zamawiaj cy uzna ten warunek za spe niony je eli wykonawca udokumentuje nale yte wykonanie jednej roboty budowlanej stanowi cej przedmiot zamówienia o cznej warto ci dla grup wymienionych przedsi wzi cznie na kwot minimum z (brutto). Obowi zkiem Wykonawcy jest tak e wykaza si dowodami, e roboty te zosta y wykonane w sposób nale yty oraz wskazuj cych, e zosta y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid owo uko czone. Wykonawca mo e polega na wiedzy i do wiadczeniu, innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi zany jest udowodni Zamawiaj cemu, i b dzie dysponowa zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4.3 dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca ma obowi zek dysponowa osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca mo e polega na osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi zany jest udowodni Zamawiaj cemu, i b dzie dysponowa zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W celu potwierdzenia spe nienia niniejszego warunku Wykonawca zobowi zany jest wskaza te osoby, tj. kadr in ynieryjno-techniczn mog sprawowa samodzielne funkcje techniczne przy wykonywaniu robót budowlanych, w tym : - kierownikiem budowy z uprawnieniami bez ogranicze do kierowania robotami budowlanymi w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych, 11 ZPS/2013 Strona 11

12 - kierownikiem robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych oraz uprawnieniami SEP bez ogranicze napi cia, - kierownikiem robot z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalno ci konstrukcyjno-budowlanej, - kierownikiem robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalno ci drogowej. 4.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej w szczególno ci Wykonawca posiada rodki finansowe lub posiada zdolno kredytow w wysoko ci co najmniej: ,00 z. Je eli Wykonawca, wykazuj c spe nianie warunku, o którym mowa w pkt 4.4. polega na zdolno ciach finansowych innych podmiotów na zasadach okre lonych w rozdziale 6.1 ust. 5 regulaminu, Wykonawca zobowi zany jest do czy do oferty informacj, o której mowa w pkt. 5.4) SIWZ, dotycz tych podmiotów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia, warunki okre lone w pkt winien spe nia jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy cznie. Brak podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia w okoliczno ciach, o których mowa w rozdziale 6.1 ust. 6 regulaminu, powinien spe nia ka dy z Wykonawców ubiegaj cych si wspólnie o wykonanie zamówienia. Zamawiaj cy dokona oceny spe nienia warunków udzia u w post powaniu zgodnie z formu spe nia nie spe nia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o wiadczeniach dostarczonych przez Wykonawc. 5. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU W celu potwierdzenia spe niania warunków okre lonych w pkt 4 SIWZ Wykonawcy zobowi zani s przed nast puj ce dokumenty: 1) wiadczenie Wykonawcy potwierdzaj ce spe nienie wymaga, okre lonych w rozdziale 6.1 ust. 1 regulaminu, (w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wi cej Wykonawców w ofercie musi by przedmiotowe o wiadczenie z one (podpisane) przez Pe nomocnika Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia lub wiadczenie z one (podpisane) przez ka dego z Wykonawców sk adaj cych ofert wspóln - jedynie w sytuacji je li ka dy z nich spe nia wszystkie warunki samodzielnie); 2) wykaz wykonanych we wskazanym okresie robót budowlanych okre lonych w punkcie SIWZ, z podaniem ich rodzaju, warto ci brutto oraz daty i miejsca wykonania, pisemnym zobowi zaniem podmiotu udost pniaj cego Wykonawcy swoj wiedz i do wiadczenie, sporz dzonym wed ug wzoru stanowi cego za cznik nr 5 do niniejszej SIWZ oraz z za czeniem dowodów dotycz cych najwa niejszych robót, okre laj cych, czy roboty te zosta y wykonane w sposób nale yty oraz wskazuj cych czy zosta y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid owo uko czone (w przypadku wspólnego ubiegania si dwóch lub wi cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane b dzie ich czne do wiadczenie) - o wiadczenie podmiotu oddaj cego do dyspozycji zasoby wiedzy i do wiadczenia, które zawarte jest w za czniku nale y wype ni tylko wtedy, gdy wykonawca wykazuje spe nianie warunku polegaj c na wiedzy i do wiadczeniu podmiotu trzeciego, 11 ZPS/2013 Strona 12

13 3) wykaz osób, które b uczestniczy w wykonywaniu zamówienia wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wymienionych w pkt SIWZ, sporz dzony wed ug wzoru stanowi cego za cznik nr 3 do niniejszej SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania si dwóch lub wi cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany dzie ich czny potencja kadrowy oraz czne kwalifikacje i do wiadczenie), 4) wiadczenie, e osoby, które b uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia, (w przypadku wspólnego ubiegania si dwóch lub wi cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany b dzie ich czny potencja kadrowy oraz czne kwalifikacje i do wiadczenie); 5) pisemne zobowi zanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb dnych osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, sporz dzone wed ug wzoru stanowi cego za cznik nr 3 a do niniejszej SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania si dwóch lub wi cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany b dzie ich czny potencja kadrowy oraz czne kwalifikacje i do wiadczenie) - dokument dany jest tylko wtedy, gdy wykonawca wykazuje spe nianie warunku polegaj c na osobach zdolnych do wykonania zamówienia podmiotu trzeciego, 6) informacji banku lub spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej potwierdzaj cej wysoko posiadanych rodków finansowych lub zdolno kredytow Wykonawcy, wystawionej nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert. (w przypadku wspólnego ubiegania si dwóch lub wi cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana b dzie ich czna sytuacja ekonomiczna i finansowa. Dla potwierdzenia spe nienia tego warunku przez Wykonawców sk adaj cych Ofert wspóln wystarczy z enie tego (-ch) dokumentów przez tego/tych Wykonawc /Wykonawców, który/którzy spe nia/spe niaj ten warunek), 7) pisemne zobowi zanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, sporz dzone wg wzoru, stanowi cego za cznik nr 6 do niniejszej SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania si dwóch lub wi cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana b dzie ich czna sytuacja ekonomiczna i finansowa. Dla potwierdzenia spe nienia tego warunku przez Wykonawców sk adaj cych Ofert wspóln wystarczy z enie tego (-ch) dokumentów przez tego/tych Wykonawc /Wykonawców, który/którzy spe nia/spe niaj ten warunek) - dokument dany jest tylko wtedy, gdy wykonawca wykazuje spe nianie warunku polegaj c na zdolno ciach finansowych podmiotu trzeciego. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia w okoliczno ciach, o których mowa w rozdziale 6.1 ust. 1 regulaminu, Wykonawcy zobowi zani s przed nast puj ce dokumenty: 1) wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wi cej Wykonawców w ofercie musi by przedmiotowe o wiadczenie z one (podpisane) przez ka dego z Wykonawców sk adaj cych ofert wspóln ); 2) aktualnego odpisu z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawionego nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wi cej Wykonawców w ofercie musz by z one przedmiotowe dokumenty dla ka dego z nich); 11 ZPS/2013 Strona 13

14 Dokumenty s sk adane w oryginale lub kopii po wiadczonej za zgodno z orygina em przez Wykonawc. W przypadku sk adania elektronicznych dokumentów powinny by one opatrzone przez Wykonawc bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa nego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o dzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotycz cych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów s po wiadczone za zgodno z orygina em odpowiednio przez Wykonawc lub te podmioty. Zamawiaj cy mo e da przedstawienia orygina u lub notarialnie po wiadczonej kopii dokumentu wy cznie wtedy, gdy z ona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi tpliwo ci co do jej prawid owo ci. 6. Formularz zawieraj cy warunki przetargowe mo na uzyska w siedzibie Zamawiaj cegopokój nr 009, drog pocztow po przes aniu zamówienia faksem. Specyfikacja dost pna jest równie bezp atnie na stronie internetowej Zamawiaj cego: 7. Oferty nale y sk ada w Miejskich Wodoci gach i Kanalizacji Spó ka z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim, ul. Sienkiewicza 91 sekretariat - w terminie do 5 maja 2014 roku do godz Otwarcie ofert nast pi w dniu 5 maja 2014 roku o godz w siedzibie Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Spó ka z o.o. w Ostrowcu w., ul. Sienkiewicza Oferty wa ne i nie odrzucone b oceniane celem wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium: cena 100 %. 10. Wysoko wadium; Ofert nale y zabezpieczy poprzez wniesienie wadium w wysoko ci: PLN (s ownie: osiemna cie tysi cy z otych) Okres wa no ci wadium musi obejmowa ca y okres zwi zania z ofert, Wadium wnosi si przed up ywem terminu sk adania ofert. Wadium mo e by wnoszone w jednej lub kilku nast puj cych formach: pieni dzu (z otych), por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowokredytowej, z tym e por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci (Dz. U. Nr 109, poz z pó n. zm.). Wadium w pieni dzu nale y wp aci przelewem na konto PEKAO S.A W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydowa b dzie data wp ywu rodków na rachunek bankowy Zamawiaj cego. Wykonawca, którego oferta nie b dzie zabezpieczona akceptowan form wadium, zostanie przez Zamawiaj cego wykluczony z post powania. Zamawiaj cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezw ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa nieniu post powania, z wyj tkiem Wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza. 11 ZPS/2013 Strona 14

15 Wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj cy zwraca wadium niezw ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu nale ytego wykonania umowy, je eli jego wniesienia dano. Zamawiaj cy zwraca niezw ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofert przed up ywem terminu sk adania ofert. Je eli wadium wniesiono w pieni dzu, Zamawiaj cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj cymi z umowy rachunku bankowego, na którym by o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni ny na rachunek wskazany przez Wykonawc. Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w rozdziale 6.1 ust.11 regulaminu nie z dokumentów lub wiadcze o których mowa w rozdziale 6.1 ust. 10 regulaminu, lub pe nomocnictw, chyba e udowodni, e wynika to z przyczyn niele cych po jego stronie. Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre lonych w ofercie, nie wniós zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta o si niemo liwe z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy. 11. Termin zwi zania ofert : 30 dni. 12. Zamawiaj cy nie dopuszcza zawarcia umowy ramowej. 13. Nie przewiduje si sk adania ofert wariantowych ani cz ciowych. 11 ZPS/2013 Strona 15

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=29412&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Naprawa, regeneracja i legalizacja ponowna wodomierzy produkowanych przez firmy:

Naprawa, regeneracja i legalizacja ponowna wodomierzy produkowanych przez firmy: Ostrowiec w., dnia 13/03/2014 OG OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1. Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja Spó ka z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim, ul. Sienkiewicza 91, tel. (041) 266 12 00 (do 02), fax (041)

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Remont dachu, przebudowa wentylacji mechanicznej w centralnym laboratorium, remont pomieszczeń i korytarza oraz remont klatki schodowej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 20. 06. 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 20. 06. 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 20. 06. 2011 r. 1. ZAMAWIAJĄCY: Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Spółka z o.o. Adres: 58-560 Jelenia Góra Plac Piastowski 12 Miejscowość : Jelenia

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553. Sanok: Kontynuacja budowy hali sportowej w miejscowości Strachocina-roboty budowlane, wykończeniowe i towarzyszące Numer ogłoszenia: 62496-2010; data zamieszczenia: 08.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 2012-08-09 14:20 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Dostawa i montaż klimatyzatorów, nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat.rzeszow.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat.rzeszow.pl/ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat.rzeszow.pl/ Rzeszów: Instalacje elektryczne i teletechniczne oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jędrzejów, ul. Wilanowska 2, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie.

I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jędrzejów, ul. Wilanowska 2, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_jedrzejow/zamowienia_publiczne Jędrzejów: Budowa ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl Słupsk: Roboty elektryczne - remonty instalacji elektrycznych w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 239403-2011; data zamieszczenia: 07.09.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 239403-2011; data zamieszczenia: 07.09.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 239403-2011; data zamieszczenia: 07.09.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 228027-2011 data 25.08.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Kraków: Dostawa stałej wielofunkcyjnej podłogi sportowej do hali treningowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Warszawa: Przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pimb.com.pl zakładka Przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pimb.com.pl zakładka Przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pimb.com.pl zakładka Przetargi Kobyłka: Wykonanie projektu budowlanego i przeniesienie stanowiska

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie koncepcji rozwoju hurtowni danych Publicznych Służb Zatrudnienia

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie koncepcji rozwoju hurtowni danych Publicznych Służb Zatrudnienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługa I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Zakup asysty technicznej dla produktów (licencji) firmy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl 1 z 6 2014-10-31 15:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Białystok: Dostawa monitorów LCD, tabletów, komputera

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG ( na podstawie art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) okresowe przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 5 2012-05-29 12:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych i gabinetowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 5 2015-11-10 08:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Łódź: Dostosowanie przeciwpożarowe budynku przychodni - etap I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl Radom: Wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne w starej części Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Numer ogłoszenia: 232535-2013; data zamieszczenia: 05.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl Gdańsk: usługa zorganizowania i przeprowadzenia kolonii/obozu dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Gdańskiej. Numer ogłoszenia: 106266-2014; data zamieszczenia: 28.03.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Strona 1 z 6 Zielona Góra: Przebudowa drogi woj. Nr 278 i 319 w m. Stare Strącze na odcinku km 0+000,00-0+205,0 oraz 1+706,27-2+801,22 Numer ogłoszenia: 165144-2009; data zamieszczenia: 25.05.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wykonanie Muchoborskiego Ogrodu Dzieci dla

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno, woj. Nowe Warpno: Utworzenie punktu informacji turystycznej w pomieszczeniach wieży ratuszowej w Nowym Warpnie Numer ogłoszenia: 346994-2011; data zamieszczenia: 21.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Numer ogłoszenia: 147073-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Urządzenia sieciowe 2014/S 221-390168

Polska-Katowice: Urządzenia sieciowe 2014/S 221-390168 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390168-2014:text:pl:html Polska-Katowice: Urządzenia sieciowe 2014/S 221-390168 Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Żurawica: Wykonanie nawierzchni z masy bitumiczno-mineralnej na drogach gminnych (Fundusz Sołecki) Numer ogłoszenia: 100139-2015; data zamieszczenia: 06.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 6 2014-01-03 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Modernizacja istniejącej kotłowni w zakresie instalacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Dostawa 38 modułów do przełączników Cisco oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ulanmajorat.bip.gmina.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ulanmajorat.bip.gmina. 1 z 5 2012-09-12 07:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ulanmajorat.bip.gmina.pl Ulan-Majorat: Wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Nazwa Zamawiającego: 1. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Grzecznarowskiego, Radom ul. Zbrowskiego 104 2. Wodociągi Miejskie w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Kraków: Obsługa systemu wystawienniczego stanowiącego własność Województwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8758-2013; data zamieszczenia: 07.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Numer ogłoszenia: 8758-2013; data zamieszczenia: 07.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Andrychów: Sukcesywna sprzedaż paliw płynnych na potrzeby Gminy Andrychów oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Andrychów Numer ogłoszenia: 8758-2013; data zamieszczenia: 07.01.2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zptp.waw.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zptp.waw.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zptp.waw.pl/przetargi.html Warszawa: Ochrona fizyczna osób i mienia na terenie Bazaru Różyckiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Strona 1 z 6 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Lublin: remont wentylacji - klimatyzacji skarbca zasilającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzoz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzoz.pl 1 z 5 2012-04-05 09:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzoz.pl Włocławek: ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: DZ/3840/1/2/2016 Wrocław, dnia 05 lutego 2016 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl Wrocław: Świadczenie usług żywieniowych dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Całodobowa, bezpośrednia ochrona osób i mienia w budynkach Teatru Narodowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Zawidów: Usuwanie skutków powodzi - remont dróg na terenie Gminy Zawidów Numer ogłoszenia: 220934-2011; data zamieszczenia: 28.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Numer ogłoszenia: 124729-2012 data zamieszczenia na stronie biuletynu UZP: 05.06.2012 r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.rakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.rakow.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.rakow.pl Raków: Remont drogi w miejscowości Życiny do zbiornika od km 0+000 do km 0+500

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.um-jeleniagora.dolnyslask.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.um-jeleniagora.dolnyslask. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl Jelenia Góra: Dostawa samochodu specjalnego wraz z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl 1 z 6 2015-06-09 10:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Usługa szkolenia specjalistycznego pn. Obsługa trudnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.gov. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.gov.pl (zakładka BIP) Warszawa: Usługa wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa wodomierzy do wody pitnej zimnej dla MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu w. wraz z rozbudow systemu odczytów radiowych wodomierzy

Sukcesywna dostawa wodomierzy do wody pitnej zimnej dla MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu w. wraz z rozbudow systemu odczytów radiowych wodomierzy Ostrowiec w., dnia 03/12/2013 OG OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja Spó ka z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim, ul. Sienkiewicza 91, tel. (041) 266 12 00 (do 02), fax (041)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przebudowa ulic Kosynierów i Marynarki Polskiej na odcinku od ul. Portowej do ul. Dworcowej w Ustce

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przebudowa ulic Kosynierów i Marynarki Polskiej na odcinku od ul. Portowej do ul. Dworcowej w Ustce Wersja archiwalna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przebudowa ulic Kosynierów i Marynarki Polskiej na odcinku od ul. Portowej do ul. Dworcowej w Ustce 22.01.2010 - wyjaśnienie treści SIWZ 27.01.2010 - wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 6 2015-12-10 10:52 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Odnowienie subskrypcji dla urządzeń sieciowych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.przemysl.pl Przemyśl: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW WSPÓŁMAŁŻONKÓW

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Radomsko: Konserwacja i bieżące utrzymanie sieci elektroenergetycznej NN oraz słupowej stacji transformatorowej wraz z odcinkiem sieci elektroenergetycznej SN w latach 2012-2013. Numer ogłoszenia: 331072-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdm-chelm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdm-chelm.pl 1 z 6 2013-09-10 12:56 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdm-chelm.pl Chełm: Wycinka 146 szt. drzew zlokalizowanych w pasie drogowym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Łódź: ZP/57/2014 - Usługa wykonania okresowych pomiarów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorzow-wlkp.so.gov.pl Gorzów Wielkopolski: Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Sądu

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-07-31 10:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Eksploatacja urządzeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzdw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzdw.pl 1 z 5 2016-03-16 13:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzdw.pl Poznań: Remont drogi wojewódzkiej nr 187 na odcinku od m. Białężyn

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 1 z 5 2016-05-20 10:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: WYKONANIE, KONFEKCJONOWANIE ORAZ DYSTRYBUCJA 1210

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 234663-2013; data zamieszczenia: 07.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 234663-2013; data zamieszczenia: 07.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 5 2013-11-07 10:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Sukcesywna usługa hotelowo-gastronomiczna podczas szkoleń specjalistycznych dla pracowników WIOŚ, organizowanych

Warszawa: Sukcesywna usługa hotelowo-gastronomiczna podczas szkoleń specjalistycznych dla pracowników WIOŚ, organizowanych http://bzp2.porał.uzp.goy.pl/index.php?ogloszenieshow8.tpozycj... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gios.goy.pi/bipjprzetargi.php

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: biuletyn.abip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: biuletyn.abip. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: biuletyn.abip.pl/dps-gizycko/ Dom Pomocy Społecznej w Giżycku: Remont i modernizacja poddasza budynku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu na Odbudowa hali magazynowej przy ul. Przestrzennej 21 w Szczecinie

Ogłoszenie o zamówieniu na Odbudowa hali magazynowej przy ul. Przestrzennej 21 w Szczecinie Ogłoszenie o zamówieniu na Odbudowa hali magazynowej przy ul. Przestrzennej 21 w Szczecinie 1. Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Centrum Żeglarskie z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 19, 70 800

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.pl Lubliniec: Założenie ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip 1 z 5 2012-06-13 15:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Świadczenie usług rezerwacji, zakupu i dostarczania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tl.krakow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tl.krakow. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tl.krakow.pl/zamowienia_zsl/ Kraków: MODERNIZACJA BAZY DYDAKTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl 1 z 6 2016-02-17 09:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Wykonanie remontów bieżących w zakresie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE SYSTEMU AUDIOWIZUALNEGO W OBIEKTACH POMERANIA TECHNOPARK

WYKONANIE SYSTEMU AUDIOWIZUALNEGO W OBIEKTACH POMERANIA TECHNOPARK Szczecin: WYKONANIE SYSTEMU AUDIOWIZUALNEGO W OBIEKTACH POMERANIA TECHNOPARK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE ADRES OBIEKTU: OPORÓWKO GMINA KRZEMIENIEWO DZ. NR 30 INWESTOR: URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO BRAN A: ELEKTRYCZNA PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.anr.gov.pl Olsztyn: Wykonanie przeglądów okresowych: rocznych i pięcioletnich lokali/budynków

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do SIWZ część A - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1. do SIWZ część A - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A. ochrona osób i mienia realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitorowanie w systemie antynapadowym na terenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.otwock-szpital.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.otwock-szpital.pl 1 z 6 2014-06-10 09:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.otwock-szpital.pl Otwock: Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=232984&rok= Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lzk-lancut.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Remont instalacji sanitarnych, wykonanie robót. budowlanych po robotach sanitarnych w VII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie.

Warszawa: Remont instalacji sanitarnych, wykonanie robót. budowlanych po robotach sanitarnych w VII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.urzadochota.waw.pl/page/101,zamowienia-publiczne.html Warszawa: Remont instalacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa artykułów reklamowych Numer ogłoszenia: 156983-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa artykułów reklamowych Numer ogłoszenia: 156983-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa artykułów reklamowych Numer ogłoszenia: 156983-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Kraków: Roboty elektryczne w budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl. Św. ducha 1-2 (CPV 45310000-3) Numer ogłoszenia: 195760-2010; data zamieszczenia: 05.07.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl 1 z 6 2015-07-29 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl Gdynia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 621 96 50, faks 087 621 96 33.

I. 1) NAZWA I ADRES: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 621 96 50, faks 087 621 96 33. Ełk: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych polegających na wykonaniu pomieszczeń bloku operacyjnego łącznie z dostosowaniem zaplecza technicznego i komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mae.com.pl/bip.html

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mae.com.pl/bip.html 1 z 5 2016-01-26 10:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mae.com.pl/bip.html Warszawa: STUDIA PODYPLOMOWE DLA URZĘDNIKÓW SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

sieci komórkowych oraz inny ruch do sieci publicznej taki: jak serwisy informacyjne, połączenia z biurami

sieci komórkowych oraz inny ruch do sieci publicznej taki: jak serwisy informacyjne, połączenia z biurami Warszawa: Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych w gmachu Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie Numer ogłoszenia: 381173-2008; data zamieszczenia: 29.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57.

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57. Warszawa: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki do kart identyfikacyjnych dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 318210-2011; data zamieszczenia: 04.10.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Siedlce: ZP/6 - Odzież/2012 Numer ogłoszenia: 481202-2012; data zamieszczenia: 29.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Siedlce: ZP/6 - Odzież/2012 Numer ogłoszenia: 481202-2012; data zamieszczenia: 29.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Siedlce: ZP/6 - Odzież/2012 Numer ogłoszenia: 481202-2012; data zamieszczenia: 29.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Brzeg: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BRZEGU data zamieszczenia: 02.11.2010r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo