ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej oraz zapewnienia trwałości procesu konsolidacji, umowa nr UDA-POKL /10. Szanowni Państwo,, mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności przy wyborze Wykonawców w ramach projektu pt. Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej oraz zapewnienia trwałości procesu konsolidacji, umowa nr UDA-POKL /10, zaprasza do złożenia oferty na realizacje szkoleń dla Działu IT w tematach: 1. Modelowanie procesów biznesowych 2. Zarządzanie wymaganiami w projektach IT 3. Analiza i modelowanie systemów informatycznych z wykorzystaniem UML2 4. Podstawy technologii obiektowej i UML2 5. Zarządzanie projektami według metodyki SCRUM zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym. I. ZAMAWIAJĄCY Al. Jerozolimskie Warszawa Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania oferentów: Aleksandra Dziedzinkiewicz, tel.+48 (22) tel. kom.: fax: +48(22) II. TRYB ZAPYTANIA I ZASTRZEŻENIA 1. Medicover Sp z o.o. nie jest zobowiązany do wyboru wykonawcy z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 2. Do niniejszego zapytania ofertowego stosowana jest zasada konkurencyjności określona w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 listopada 2010 r. 3. Zapytanie ofertowe składane jest w związku z realizacją Projektu pt. Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej oraz zapewnienia trwałości procesu konsolidacji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania

2 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową nr UDA-POKL / zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy według kryteriów wyszczególnionych w punkcie V lub unieważnienia akcji w całości lub w części, bez podawania przyczyny. 5. dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko na całość zapytania ofertowego. 6. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru Oferentów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do całości zakresu złożonych ofert oraz do zawarcia umowy z jednym Wykonawcą wyłonionym w drodze negocjacji, zakres umowy może obejmować całość zakresu złożonej oferty. 7. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Wykonawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa: realizacji szkoleń dla Działu IT w tematach: 1. Modelowanie procesów biznesowych 2 dni - 1 grupa 2. Zarządzanie wymaganiami w projektach IT 3 dni - 2 grupy 3. Analiza i modelowanie systemów informatycznych z wykorzystaniem UML2 3 dni - 1 grupa 4. Podstawy technologii obiektowej i UML2 2 dni - 1 grupa 5. Zarządzanie projektami według metodyki SCRUM 2 dni - 2 grupy WYMAGANIA Kod CPV Usługi szkoleniowe - według Wspólnego Słownika Zamówień. Szczegółowy zakres usługi został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wymagania merytoryczne dotyczące podmiotu realizującego usługę: - doświadczenie w realizacji projektów i szkoleń w zakresie tematów wskazanych w zapytaniu ofertowym - członkowie Zespołu dedykowani do realizacji usługi muszą posiadać doświadczenie oraz certyfikaty z zakresu wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym. W procesie oceny nie będą oceniane oferty złożone przez podmioty określone w punkcie XI. IV. TERMINY REALIZACJI USŁUGI ORAZ ZWIĄZANIA OFERTĄ: Termin realizacji usług: w okresie od grudnia 2011 r. do czerwca 2012 r. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznej daty złożenia oferty. 2

3 W składanej ofercie Oferent zawiera oświadczenie, że jest w sytuacji finansowej i organizacyjnej pozwalającej na realizację usługi przez cały okres wskazany w zapytaniu. V. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE 1. doświadczenie zawodowe dedykowanego/-ych do prowadzenia szkoleń Trenera/-ów w zakresie realizacji projektów mających na celu: o opracowywanie i wdrażanie standardów zarządzania projektami i portfelem projektów, o modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych, o o wdrożenie zmian organizacyjnych, szkolenie w zakresie zarządzania projektami, modelowania procesów biznesowych, zarządzanie wymaganiami w projektach waga 60% 2. zbieżność oferowanego programu szkoleniowego z potrzebami Medicover waga 20% 3. cena waga 20% VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ ZAWARTOŚĆ OFERTY: Prosimy o przygotowanie oferty w formie pisemnej. Przesłana przez Państwa oferta musi zawierać: 1. Formularz oferty stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania. 2. Opis doświadczeń w realizacji projektów zgodnie z ww. zakresami. Prosimy o opis minimum trzech przykładowych projektów z lat zawierający m.in.: cel, zakres, czas trwania, wskaźniki realizacji oraz nazwisko kierownika projektu. Prosimy o dołączenie referencji lub kontaktu referencyjnego. 3. CV (biogramy) Trenera/-ów dedykowanego/-ych do realizacji projektu, 4. Przykładowe programy szkoleń zaprezentowane w podziale na bloki tematyczne i godziny ich realizacji (np. Dzień 1, 9:00-10:00 temat, nazwisko prowadzącego), 5. Cenę szkolenia za jeden dzień grupy szkoleniowej w zakresie wymienionym w zapytaniu ofertowym (Uwaga: jeśli cena szkolenia zawiera koszty logistyki (sala szkoleniowa oraz catering) bardzo prosimy o podanie ceny z wyodrębnieniem tych kosztów). 6. Opis stosowanych procesów i metod służących monitorowaniu i ocenie jakości świadczonych usług, narzędzi do badania ewaluacji szkoleń. 7. Opis zaplanowanych metod realizacji danego tematu szkolenia wraz z czytelnym opisem ich przebiegu (np. wykład prowadzony na bazie prezentacji multimedialnej, ćwiczenia, zadania, symulacje, praca w grupach). 8. Terminy realizacji szkoleń. 9. Podstawowe informacje o Oferencie (dokładna nazwa firmy, adres, numer telefonu i faksu, NIP, ogólny adres oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego, bezpośredni adres mailowy). VII. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: Ostateczną datą składania ofert jest 22 listopada do godziny 17:00 Oferta powinny zostać dostarczona: pocztą elektroniczną na lub w zamkniętej kopercie do sekretariatu Medicover w godzinach 9:00 17:00, na adres: 3

4 Al. Jerozolimskie 96, Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Aleksandra Dziedzinkiewicz W przypadku braku zainteresowania z Państwa strony złożeniem oferty, uprzejmie prosimy o przesłanie informacji mailowo na adres: lub faksem na nr: +48 (22) W trakcie przygotowania ofert, Oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego. Pytania muszą być kierowane w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na Odpowiedzi zostaną przesłane do Oferenta w miarę możliwości niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyn. Medicover informuje, iż wszystkie informacje potrzebne do przygotowania oferty zawarte są w zapytaniu ofertowym i dokumentach dotyczących realizacji projektów POKL działanie Postępowanie realizowane jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania. nie udziela indywidualnych odpowiedzi na pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego, ponieważ w naszej ocenie naruszałoby to stosowaną zasadę. VIII. CENA ORAZ TERMIN PŁATNOŚCI W treści oferty prosimy o podanie ceny za grupę szkoleniową. Ceny podane w ofercie powinny być określone w PLN, w kwocie brutto (z należnym podatkiem VAT). W składanej ofercie Oferent zawiera oświadczenie, że podane koszty jednostkowe są pełnym kosztem usługi. Uwaga: termin płatności jest niezmienny i wynosi 21 dni od daty wpływu prawidłowej faktury. IX. TERMIN I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYBORU WYKONAWCY Wybór Wykonawcy zostanie dokonany spośród ofert przesłanych w terminie wskazanym w punkcie VII. w oparciu o kryteria wskazane z punkcie V niniejszego zapytania ofertowego. Wyniki zostaną ogłoszone poprzez powiadomienie mailowe Oferentów w terminie do dnia 23 listopada 2011 r. X. POUFNOŚĆ I TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTW Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania ofertowego jako tajemnicę Spółki. Informacje dotyczące faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane przez Oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji. wskazuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późń. zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których Oferent podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności - tj. nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. W związku z powyższym, wraz ze składaną ofertą, prosimy o jednoznaczne wskazanie która/-e część/- ci złożonej oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą zostać udostępnione pozostałym Oferentom. XI. WYKLUCZENIA 4

5 wyklucza możliwość złożenia oferty przez podmioty, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, ze zm.) tj. powiązane z osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Medicover Sp. z o.o., a Oferentem, polegające na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres usługi. 2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty. 3. Załącznik nr 3 Wzór umowy na realizację usługi. Z poważaniem Aleksandra Dziedzinkiewicz Kierownik Projektu EFS 5

6 Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis i zakres usługi Kod CPV Usługi szkoleniowe - według Wspólnego Słownika Zamówień. Temat: 1. Modelowanie procesów biznesowych 2 dni - 1 grupa 2. Zarządzanie wymaganiami w projektach IT 3 dni - 2 grupy 3. Analiza i modelowanie systemów informatycznych z wykorzystaniem UML2 3 dni - 1 grupa 4. Podstawy technologii obiektowej i UML2 2 dni - 1 grupa 5. Zarządzanie projektami według metodyki SCRUM 2 dni - 2 grupy Cel: przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy uczestników szkolenia oraz rozwój umiejętności z ww. zakresu. Zakres merytoryczny usługi: Szczegółowy zakres merytoryczny szkolenia zostanie doprecyzowany z wybranym Wykonawcą po przeprowadzeniu szczegółowej diagnozy potrzeb szkoleniowych. Grupa docelowa: Pracownicy Spółek Grupy zatrudnieni w Działach IT Liczba osób (łącznie): Liczba grup: 7 Liczebność grupy: Czas trwania: Liczba godzin dziennie: 8h Łączna liczba dni szkoleniowych: 18 Miejsce realizacji: Warszawa Termin realizacji: od grudnia 2011 r. do czerwca 2012 r. Etapy realizacji usługi: Oczekujemy, iż Projekt będzie składał się z następujących elementów: diagnoza potrzeb szkoleniowych, dostosowania programu szkolenia do potrzeb uczestników, ocena efektywności szkolenia, raport cząstkowe oraz końcowy. Diagnoza potrzeb szkoleniowych będzie składała się z następujących elementów: rozpoznanie oczekiwań przełożonych dotyczących kierunków rozwoju umiejętności pracowników (wywiady z przełożonymi); rozpoznanie potrzeb szkoleniowych uczestników szkoleń (wypełnienie ankiety/kwestionariusza i/lub spotkanie z grupą szkoleniową). Po działaniach związanych z rozpoznaniem potrzeb zostaną doprecyzowane obszary wymagające wsparcia i rozwoju i na tej podstawie opracowany zostanie szczegółowy program szkolenia. Przed i po szkoleniu będzie badany stan oraz przyrost wiedzy, w badaniu zastosowane zostaną: wstępny test wiedzy, oceniający wiedzę uczestników przed rozpoczęciem szkolenia; 6

7 końcowy test wiedzy - egzamin przeprowadzany przez trenerów po zakończeniu szkolenia umożliwiający określenie przyrostu wiedzy uczestników; Po każdym szkoleniu przeprowadzone zostanie badanie ankietowe satysfakcji uczestników szkolenia. Wyniki badań ankietowych zostaną szczegółowo zanalizowane, a wnioski z nich posłużą do opracowania raportu końcowego. Po każdym szkoleniu Zamawiający otrzyma raport zawierający analizę przebiegu szkolenia, ocenę umiejętności nabytych przez uczestników oraz diagnozę dalszych potrzeb szkoleniowych. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest obecność na wszystkich zajęciach szkoleniowych (minimum 80% czasu trwania szkolenia) oraz pozytywny wynik testu końcowego, przeprowadzanego na zakończenie każdego szkolenia. Projekt zakończy się podsumowaniem w formie raportu z przeprowadzonych działań zawierający m.in. zestawienie wyników prowadzonych badań przyrostu wiedzy oraz rekomendacje na przyszłość. Raport zostanie zaprezentowany w trakcie spotkania przedstawicieli obu stron. Forma szkolenia Szczególny nacisk w ramach szkolenia zostanie położony na praktyczny aspekt oraz na zaangażowanie uczestników do aktywnego współtworzenia programu szkolenia. W trakcie szkolenia Oferent zastosuje różne formy wspomagające proces uczenia się, między innymi wykorzysta metod interaktywne takie jak: ćwiczenia na przykładach z życia wziętych (indywidualne i w grupach), analiza dokumentów, dyskusja, metoda pytanie odpowiedź. Zastosowane techniki powinny umożliwiać uczestnikom pracę nad kształtowaniem umiejętności poprzez wykorzystanie w praktyce zdobywanej wiedzy. W zapytaniu ofertowym należy podać zaplanowane metody realizacji danego tematu szkolenia, to jest np. wykład prowadzony na bazie prezentacji multimedialnej, ćwiczenia, zadania, symulacje, praca w grupach - wraz z czytelnym opisem ich przebiegu. Zaproponowane metody, powinny być zgodne ze wskazaną formą szkolenia. Część organizacyjna: Wykonawca zapewnia: pomieszczenia (sala szkoleniowa wraz z wyposażeniem) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Szkolenia. materiały szkoleniowe oraz dydaktyczne dla każdego uczestnika, wyżywienie dla uczestników szkolenia (serwis kawowy oraz obiad). Wykonawca w ramach świadczenia usług szkoleniowych będzie zobowiązany do: informowania uczestników szkolenia o jego współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z informacją dostarczoną przez Medicover, umieszczenia na wszystkich materiałach szkoleniowych (podręczniki, ćwiczenia, materiały na nośnikach elektronicznych, prezentacje, teczki, zaświadczenia i/lub certyfikaty) obowiązujących logotypów UE oraz EFS, według zasad przekazanych przez Medicover, przechowywania dokumentacji związanej z realizacja usług przez okres 10 lat od zakończenia świadczenia usługi w ramach Projektu oraz do udostępniania tych dokumentów w każdym czasie instytucjom/organom uprawnionym do żądania ich okazania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją szkolenia określonej w załączonej umowie na realizację usług szkoleniowych 7

8 Załącznik nr 2 Formularz oferty Ofertent: /pieczęć lub dane Oferenta/ FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Al. Jerozolimskie Warszawa W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej oraz zapewnienia trwałości procesu konsolidacji, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oferujemy wykonanie usługi objętej zapytaniem ofertowym Nr 12/MCOV/2011 Oferujemy realizację usługi w całości 1. Oświadczam, iż ceny zawarte w Ofercie (cenniku usług) stanowią pełny koszt usługi brutto oraz że nie ulegną zmianie w trakcie trwania realizacji umowy. 2. Deklaruję, wykonanie usługi w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym. 3. Oświadczam, że jestem podmiotem w sytuacji finansowej i organizacyjnie pozwalającej na realizację usługi przez cały okres wskazany w zapytaniu. 4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz załącznikami i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zwarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Oświadczam, że nie jesteśmy podmiotem wykluczonym ze złożenia oferty, o którym mowa w punkcie XI zapytania ofertowego tj. powiązanym z osobowo lub kapitałowo (na podstawie: art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, ze zm.). 6. Załącznikami do niniejszej oferty są: dokument stwierdzający status prawny - kopia aktualnego odpisu z KRS (z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty) lub kopia wypisu z ewidencji działalności gospodarczej - załącznik Nr 1. pełnomocnictwo jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny 1.. /data i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Oferenta/ * niepotrzebne skreślić 1 Należy usunąć jeżeli nie jest składane. 8

9 Załącznik nr 3 Wzór umowy na realizację usługi WZÓR UMOWY NA REALIZACJĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH (UMOWA) zawarta w dniu.2011 r. w Warszawie pomiędzy z siedzibą w Warszawie, adres do doręczeń: Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr , Regon , NIP ; reprezentowaną przez: Pawła Kacprzyka Prezesa Zarządu Piotra Soszyńskiego Członka Zarządu zwaną w treści umowy Zamawiającym, a Nazwa przedsiębiorstwa z siedzibą w Warszawie, ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS, REGON, NIP, zwaną dalej WYKONAWCĄ reprezentowaną przez: imię i nazwisko stanowisko imię i nazwisko stanowisko zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Kopia aktualnego odpisu z KRS (z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem zawarcia umowy) lub kopia wypisu z ewidencji działalności gospodarczej stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy. Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizowanego przez Projektu pt. Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej oraz zapewnienia trwałości procesu konsolidacji (zwanym w dalszej części umowy: PROJEKT). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Projekt jest realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach umowy o dofinansowanie Nr UDA-POKL /10 (UMOWA O DOFINANSOWANIE). W wyniku przeprowadzonego konkurencyjnego wyboru oferty na realizację usługi w ramach Projektu realizowanego przez Zamawiającego wybrana została oferta Wykonawcy, w związku z czym Strony zawarły Umowę o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest realizacja szkoleń (szkolenia, cyklu szkoleń) (SZKOLENIE) w ramach realizowanego przez Zamawiającego Projektu. 2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji szkolenia (szkolenie, cyklu szkoleń) dedykowane dla pracowników i współpracowników Zamawiającego. Pełna lista szkoleń, programów szkoleniowy oraz terminów ich realizacji stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy. 3. Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym opisie i zakresie usługi stanowiącym załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego (ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianami do Zapytania) oraz zgodnie z ofertą i oświadczeniami złożonymi przez Wykonawcę stanowiącymi Załącznik Nr 3 do Umowy. 9

10 4. W związku z faktem, iż zainteresowanie osób na rzecz których mają być przeprowadzone Szkolenia może okazać się większe niż zakładane przy zawarciu niniejszej umowy a zatem liczba Szkoleń powierzonych Wykonawcy do realizacji zgodnie z ust 2 może okazać się niewystarczająca, Strony zgodnie postanowiły, iż poza Szkoleniami których realizacja została powierzona Wykonawcy zgodnie z postanowieniami ust 2, Zamawiający może w terminie do dnia 31 maja 2013 r. powierzyć Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych Szkoleń (SZKOLENIE DODATKOWE). Strony dopuszczają możliwość wzrostu wartości udzielonego zamówienia do wysokości 50% wartości usługi określonej w niniejszej umowie. 5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powierzeniu Szkolenia Dodatkowego, przesyłając mu drogą elektroniczną, na adres podany w 6 ust 3 informacje zawierającą co najmniej dane zawarte w Załączniku nr 2 do umowy (POWIADOMIENIE). Powiadomienie Wykonawcy powinno nastąpić co najmniej na 20 dni przed określoną w nim datą przeprowadzenia Szkolenia Dodatkowego. 6. W przypadku, gdy przeprowadzenie Szkolenia Dodatkowego w terminie określonym w Powiadomieniu byłoby niemożliwe, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od otrzymania Powiadomienia, a termin Szkolenia Dodatkowego zostanie ustalony przez przedstawicieli Stron, o których mowa w 6 ust 2 i Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do przesłania Powiadomień jest tylko osoba ds. kontaktów, o której mowa w 6 ust Do realizacji Szkoleń Dodatkowych mają odpowiednie zastosowanie postanowienia niniejszej umowy dotyczące Szkoleń. 2. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY Wykonawca, mając na uwadze 1 ust. 3, w ramach realizacji umowy: a. przeprowadzi diagnozę potrzeb szkoleniowych wśród dedykowanych do Szkolenia uczestników; b. dostosowuje program szkolenia do oczekiwań przełożonych i potrzeb uczestników na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoleniowych. Zmodyfikowany program Szkolenia zostanie przesłany do akceptacji Zamawiającego na adres osoby ds. kontaktów podany w 6 ust 2, na co najmniej 15 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia. Brak uwag do przesłanego programu Szkolenia, przesłanych niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 3 dni od otrzymania dostosowanego programu oznacza jego akceptację; c. przeprowadzi Szkolenie przez wykwalifikowanych Instruktorów/Trenerów; d. zapewni materiały szkoleniowe oraz dydaktyczne dla każdego uczestnika, materiały szkoleniowe zostaną przekazane do akceptacji Zamawiającego na 10 dni przed realizacją szkolenia; e. wyda uczestnikom Szkolenia, którzy ukończyli Szkolenie tj. byli obecni na co najmniej 80% godzin objętych szkoleniem (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. nr 111 poz.710 z późn. zm.), stosowne zaświadczenia i/lub certyfikaty ukończenia szkolenia; f. zapewni każdemu uczestnikowi wsparcie procesu nauczania; g. dokona oceny efektywności szkolenia m.in. opracuje i przeprowadzi testy wiedzy /kompetencji (test wstępny i końcowy) związanych ze szkoleniem. Opracowanie testów wiedzy / kompetencji nastąpi najpóźniej na 5 dni przed datą realizacji szkolenia, a Zamawiający dokona akceptacji przygotowanego testu najpóźniej na 3 dni przed datą realizacji szkolenia; h. przeprowadzi ankiety poszkoleniowe, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego. Wynik ankiety (ocena sposobu i metod przeprowadzenia szkolenia przez Trenera) będzie stanowił podstawę do odbioru szkolenia; 10

11 i. będzie przechowywał wszelką dokumentację związaną ze realizacją Umowy, w szczególności oryginały dokumentów z wyłączeniem oryginałów dokumentów, które Wykonawca przekazuje do Biura Projektu, o których mowa w niniejszej Umowie i załącznikach, przez okres 10 lat od zakończenia realizacji niniejszej Umowy oraz udostępni dokumenty w każdym czasie instytucjom/organom uprawnionym do żądania ich okazania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności prawo żądania okazania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Umowy ma Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; j. umieści na wszystkich materiałach szkoleniowych (podręcznikach, ćwiczeniach, materiałach na nośnikach elektronicznych, prezentacjach, teczkach, zaświadczeniach i/lub certyfikatach, testach, ankietach) oraz zapewni identyfikację wizualną budynku, drogi prowadzącej do oraz miejsca realizacji usługi (sala szkoleniowa) obowiązujące logotypy UE oraz EFS, wraz z informacją o treści: Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, według zasad przekazanych przez Zamawiającego; k. przeszkoli Instruktorów/Trenerów w zakresie realizacji szkolenia oraz prowadzenia dokumentacji szkoleniowej obowiązujących w ramach niniejszej Umowy; l. będzie przestrzegać miejsca i agendy szkolenia zgodnie z ostatecznym zgłoszeniem do PARP; m. przygotuje po realizacji każdego szkolenia Raport cząstkowy, a po realizacji Umowy przygotuje oraz zaprezentuje Zamawiającemu Raport Końcowy. Minimalny zakres Raportu zawierający m.in. zestawienia wyników badań przyrostu wiedzy oraz rekomendacji na przyszłość zostanie przekazany przez Zamawiającego w trakcie realizacji niniejszej Umowy; n. zapewni pomieszczenia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Szkolenia zgodnie z minimalnym zakresem zawartym w Załączniku Nr 4 do Umowy; o. zapewni uczestnikom szkolenia wyżywienie (serwis kawowy oraz obiad) - zgodnie z minimalnym zakresem zawartym w Załączniku Nr 4 do Umowy. 3. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. W ramach umowy Zamawiający: a. zapewni grupę uczestników Szkolenia; b. zapewni wykonanie przez uczestników Szkolenia zobowiązań nakładanych na nich w związku z realizacją Szkolenia, w szczególności dotyczy to wymogu: obecności na zajęciach, wypełniania testów, ankiet i udzielania informacji, składania oświadczeń zawierających zgodę uczestnika na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych. 2. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy informacji i materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy, tj.: a. informacji o Projekcie dla uczestników Szkolenia - Załącznik Nr 5 do Umowy, b. listy uczestników szkolenia, nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem Szkolenia (w formie elektronicznej), c. dziennika zajęć nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem Szkolenia (w formie elektronicznej), d. plakatów informacyjnych niezbędnych do prawidłowej wizualizacji miejsca szkolenia: do oznakowania wejścia do budynku, w którym odbywa się szkolenie oraz sali szkoleniowej, nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem Szkolenia (w formie elektronicznej), e. Logotypy i/lub wzory graficzne w celu prawidłowej identyfikacji wizualnej projektu, nie później niż 10 dni robocze przed rozpoczęciem Szkolenia (w formie elektronicznej), f. Dzienne Karty Pracy Trenera, nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem Szkolenia (w formie elektronicznej). 11

12 4.REALIZACJA SZKOLEŃ 1. Przed rozpoczęciem Szkolenia, Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego oznakowania miejsca szkolenia przez cały okres trwania szkolenia poprzez umieszczenie w widocznym miejscu plakatów informacyjnych na drzwiach wejściowych do budynku, w którym odbywa się szkolenie, na drzwiach wejściowych do sali szkoleniowej oraz w sali szkoleniowej (minimum 3 sztuki). 2. Przed rozpoczęciem części merytorycznej szkolenia, Wykonawca poinformuje uczestników, iż jest ono współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z informacją dostarczoną przez Zamawiającego w Załącznik Nr 5 do Umowy 3. Przed rozpoczęciem części merytorycznej szkolenia, Wykonawca przeprowadzi wśród uczestników wstępny test wiedzy. 4. Pierwszego dnia szkolenia, Wykonawca przekaże każdemu uczestnikowi szkolenia odpowiednio oznakowane materiały szkoleniowe. Materiały zostaną przygotowane, powielone i rozdane uczestnikom szkolenia przez Wykonawcę. 5. Wykonawca powiadomi Zamawiającego (osoba ds. kontaktów o której mowa 6 ust. 2.) telefonicznie lub sms-em (podczas pierwszej przerwy pierwszego dnia Szkolenia) o faktycznej liczbie uczestników przybyłych na szkolenie. 6. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego (osoba ds. kontaktów o której mowa 6 ust. 2.) telefonicznie, w przypadku gdy liczba uczestników obecnych na Szkoleniu będzie równa lub mniejsza połowie planowanych (zgodnie z listą uczestników przekazaną przez Zamawiającego) uczestników na szkoleniu oraz zobowiązuje się w takim przypadku do niepodejmowania działań szkoleniowych do czasu otrzymania zgody Zamawiającego na ich realizację. 7. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o frekwencji uczestników na szkoleniu oraz ewentualnych koniecznych zamianach w zakresie tematycznym oraz czasie trwania realizowanego szkolenia, nie później niż do godziny 12:00 pierwszego dnia szkolenia. 8. W trakcie realizacji Szkolenia, Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego prowadzenia dziennika zajęć zgodnie z instrukcją przekazaną przez Zamawiającego oraz do sprawdzania listy obecności uczestników każdego dnia Szkolenia. Obecność potwierdzana jest poprzez złożenie podpisu przez uczestnika na liście obecności każdego dnia Szkolenia. 9. Ostatniego dnia szkolenia, Wykonawca przeprowadzi wśród uczestników końcowy testy wiedzy oraz ankietę poszkoleniową, a następnie opracuje wyniki testów i ankiet i przekaże je Zamawiającemu w formie Raportu Cząstkowego. 10. Ostatniego dnia Szkolenia, Wykonawca wyda uczestnikom szkolenia zaświadczenia i/lub certyfikaty zgodnie z zasadami zawartymi w 2 lit. e Wydanie zaświadczenia i/lub certyfikatu zostanie potwierdzone podpisem na liście przez każdego uczestnika szkolenia. 11. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania telefonicznie lub sms-em o rozpoczęciu wizyty monitorującej w trakcie szkolenia. 12. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do Biura Projektu w terminie 3 dni roboczych od zakończenia każdego ze szkoleń do Biura Projektu kompletu wypełnionych dokumentów związanych z realizacją szkolenia, tj: a. Dziennik zajęć, b. Dzienna Karta Pracy Trenera, c. Komplet materiałów szkoleniowych, d. Kopie wydanych zaświadczeń i/lub certyfikatów, e. Materiały szkoleniowe pozostałe po szkoleniu na sali szkoleniowej, f. Ankiety poszkoleniowe, g. Testy wstępne i końcowe, h. Raport cząstkowy. 12

13 5. ZMIANY W ZAKRESIE REALIZACJI USŁUG 1. Wykonawca może zaproponować zmianę terminu realizacji Szkolenia jak również czasu trwania poszczególnych bloków Szkolenia najpóźniej na 15 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. 2. Zamawiający jest uprawniony do odwołania lub zmiany terminu szkolenia bez ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów, nie później niż na 3 dni przed dniem jego rozpoczęcia, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej, powodujących, że przeprowadzenie Szkolenia okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione. Dotyczy to w szczególności sytuacji odwołania Szkolenia spowodowanej brakiem zgody PARP na jego przeprowadzenie. 3. Informacja o odwołaniu szkolenia wymaga formy pisemnej i powinna być skierowana do osób ds. kontaktów. 4. W przypadku braku uzgodnienia nowego terminu szkolenia każda ze Stron ma prawo do rozwiązania Umowy (w zakresie szkoleń, które się nie odbyły). 6. OSOBY DS. KONTAKTÓW 1. Każda ze Stron wyznaczy Osobę ds. kontaktów odpowiedzialną za bieżącą koordynację i nadzorowanie wykonania niniejszej Umowy. 2. Osobą ds. kontaktów ze strony ZAMAWIAJĄCEGO będzie: Pani tel.: fax.: tel.kom.: 3. Osobą ds. kontaktów ze strony WYKONAWCY będzie: Pan/i tel.: fax.: tel kom.: 4. Zmiana Osoby ds. kontaktów nie jest zmianą niniejszej Umowy i wymaga jedynie pisemnego niezwłocznego poinformowania drugiej Strony.. 5. Wszelka korespondencja w ramach realizacji niniejszej umowy będzie dostarczana do ZAMAWIAJĄCEGO: Medicover Spółka z o.o., Biuro Projektu Mediceusz, adres do doręczeń: Warszawa, Aleje Jerozolimskie PODMIOTY I ZAKRES KONTROLI 1. Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy i akceptuje fakt, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będąca Instytucją Wdrażającą Projekt, jak również inne uprawnione instytucje dokonują analizy i weryfikacji dokumentów stanowiących podstawę pokrywania przez Zamawiającego kosztów szkoleń i zobowiązuje się umożliwić taką kontrolę. W szczególności zobowiązuje się do udostępnienia dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym dokumentów finansowych. 2. Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy i akceptuje fakt, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będąca Instytucją Wdrażającą Projekt, jak również uprawnione przez nią Instytucje, mają prawo do przeprowadzenia kontrolnej wizyty monitorującej w trakcie trwania szkolenia i zobowiązuje się ją umożliwić. 8. ROZLICZENIE 13

14 1. Za wykonanie niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stanowiące sumę iloczynów liczby dni w których będą przeprowadzane Szkolenia i wynagrodzenia za jeden dzień Szkolenia, które wynosi.zł brutto (słownie złotych:.). 2. Płatność nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po każdym Szkoleniu i dostarczonej na adres wskazany w 6 ust Wynagrodzenie będzie płatne, w terminie 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 4. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt.1 paragrafu jest dostarczenie do Biura Projektu wszystkich poprawnie wypełnionych dokumentów i materiałów wymienionych w 4 ust POUFNOŚĆ 1. Strony Umowy zobowiązują się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące drugiej Strony, a także dane osobowe, uzyskane od drugiej Strony w trakcie realizacji niniejszej umowy. Zastrzeżenie to nie dotyczy przypadku udostępniania powyższych danych organom kontrolnym, właściwym dla każdej z umawiających się Stron. 2. Strony zobowiązują się wykorzystać informacje, o których mowa w ust 1, jedynie w celach prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 3. Wszelkie materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich. W związku z tym Zamawiający zobowiązuje się nie wykonywać w szczególności jakichkolwiek: a. modyfikacji, adaptacji, zmiany, łączenia lub tłumaczenia materiałów szkoleniowych oraz tworzenia prac pochodnych na ich podstawie; b. wypożyczania, sprzedaży lub innego rodzaju przekazywania materiałów szkoleniowych jakiejkolwiek stronie trzeciej; c. kopiowania lub jakiegokolwiek powielania materiałów szkoleniowych. 4. W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej Umowy wytworzone zostaną przez Wykonawcę utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych autorskie prawa majątkowe do tych utworów będą przysługiwały Zamawiającemu. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do tych utworów. Umowa o której mowa w zdaniu drugim zawarta będzie na pisemny wniosek Zamawiającego i obejmować będzie możliwie jak najszerszy zakres pól eksploatacji, a przeniesienie praw autorskich nastąpi w ramach wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę zgodnie z 8 ust 1 niniejszej Umowy. 10. NARUSZENIA POSTANOWIEŃ UMOWY 1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy dotyczących realizacji Szkolenia, polegających na: b. nie przestrzeganiu agendy i miejsca Szkolenia, c. nie poinformowaniu o ewentualnych koniecznych zmianach w zakresie lub czasie trwania realizowanego Szkolenia, d. nie przekazaniu Medicover dokumentów o których mowa w 4 ust 12, świadczących o realizacji Szkolenia, e. zrealizowaniu Szkolenia w grupie szkoleniowej o liczebności mniejszej niż połowa zgłoszonych na szkolenie uczestników, 14

15 Wykonawca zapłaci Medicover niewyłączną karę umowną w wysokości równej sumie wynagrodzenia za każde ze Szkoleń, przy realizacji którego nastąpiło naruszenie powyższych zobowiązań. 2. Jeśli średnia z ocen wyliczona na podstawie ankiety poszkoleniowej, o której mowa w 2 pkt h dotycząca sposobu i metody przeprowadzenia Szkolenia przez Trenera - Załącznik Nr 6 do Umowy będzie niższa niż 3,9 punktów, Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o ponowne przeprowadzenie Szkolenia dla tej samej grupy szkoleniowej przez innego Trenera. Ponowne Szkolenie będzie przeprowadzone w ramach wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę za negatywnie ocenione Szkolenie. 11 POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Zważywszy, iż w wykonaniu niniejszej umowy Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe których administratorem jest Instytucja Zarządzająca dla Programu Kapitał Ludzki, tj. Minister Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/ Warszawa, oraz biorąc pod uwagę, że na mocy porozumienia Minister Rozwoju Regionalnego upoważnił Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) do powierzenia Zamawiającemu przetwarzania danych osobowych, na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE oraz w celu określonym w niniejszej umowie, Zamawiający powierza Wykonawcy, po uprzednim poinformowaniu PARP, przetwarzanie danych osobowych, których zakres zdefiniowany jest w Załączniku Nr 7 do Umowy. 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę jedynie w celu realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca nie będzie przetwarzał danych osobowych w systemach informatycznych. Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedzialności za ewentualne regresowe roszczenia, które powstałyby w przypadku wykorzystania jakiegokolwiek systemu informatycznego. 3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wydawania i odwoływania jego pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Imienne upoważnienia będą ważne do dnia odwołania nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 roku, oraz wygasają z chwilą ustania zatrudnienia przez Wykonawcę upoważnionego pracownika. Upoważnienia przechowuje Wykonawca w swojej siedzibie. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w Załącznikach Nr 8 i Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku Nr, 101 poz. 926) (Ustawa) oraz aktami wykonawczymi do niej, a także zgodnie z postanowieniami UMOWY O DOFINANSOWANIE Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej przez Zamawiającego z PARP, w tym w szczególności zgodnie z postanowieniami 22 Umowy Dofinansowania oraz zgodnie z wewnętrznymi politykami bezpieczeństwa danych. 5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami Umowy Dofinansowania dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązuje się do ich stosowania, w szczególności do tego, że: a. dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, posiadające imienne upoważnienie do ich przetwarzania; b. będzie prowadził ewidencje pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych; c. przed przetwarzaniem danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art Ustawy; d. poinformuje niezwłocznie PARP oraz Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Danych Osobowych, urzędami państwowymi, sadami; 15

16 e. zobowiązuje się do udzielenia PARP oraz Zamawiającemu na każde ich żądanie informacji na temat przetwarzania danych osobowych w szczególności o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych; f. umożliwi Instytucji Zarządzającej dla Programu Kapitał Ludzki, tj. Ministrowi Rozwoju Regionalnego, PARP oraz Zamawiającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach w których są przetwarzane dane osobowe, dokonanie kontroli w terminie wspólnie ustalonym, nie późniejszym jednak niż 5 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych; g. w przypadku powzięcia przez Instytucje Zarządzającą dla Programu Kapitał Ludzki, tj. Ministra Rozwoju Regionalnego lub PARP wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Ustawy, Wykonawca umożliwi Instytucji Zarządzającej dla Programu Kapitał Ludzki, tj. Ministrowi Rozwoju Regionalnego, PARP lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli w celu o którym mowa w pkt. f; h. Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej dla Programu Kapitał Ludzki, tj. Ministra Rozwoju Regionalnego, PARP lub podmiotów przez nie upoważnionych mają w szczególności prawo do: i. wstępu w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upoważnienia do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa i niniejszą umową; ii. żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; iii. wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii; iv. zastosowania się do zaleceń poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku przeprowadzonych przez Instytucje Zarządzającą dla Programu Kapitał Ludzki, tj. Ministra Rozwoju Regionalnego, PARP lub podmioty przez nie upoważnione kontroli. 12. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 1. Wykonawca oświadcza, iż że nie jest podmiotem powiązanym z osobowo lub kapitałowo, o którym mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a Wykonawcą, polegające na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 16

17 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać na rzecz osób trzecich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 2. Spory mogące wyniknąć przy realizacji Umowy o ile nie będzie możliwe ich polubowne rozwiązanie Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Załączniki: 1. Załącznik Nr 1 - Kopia aktualnego odpisu z KRS (z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem zawarcia umowy) lub kopia wypisu z ewidencji działalności gospodarczej. 2. Załącznik Nr 2 Pełna lista szkoleń, programów szkoleniowy oraz terminów ich realizacji. 3. Załącznik Nr 3 Oferta złożona przez Wykonawcę. 4. Załącznik Nr 4 - Minimalny standard wyposażenia sali szkoleniowej oraz obsługi cateringowej. 5. Załącznik Nr 5 - Informacja o projekcie EFS. 6. Załącznik Nr 6 Ankieta poszkoleniowa. 7. Załącznik Nr 7 - Zakres danych powierzonych do przetwarzania. 8. Załącznik Nr 8 Wzór upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 9. Załącznik Nr 9 Wzór odwołania upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.... Wykonawca... Zamawiający 17

18 ZAŁĄCZNIK NR 1 - KOPIA AKTUALNEGO ODPISU Z KRS (Z OKRESU NIE DŁUŻSZEGO NIŻ 3 MIESIĄCE PRZED DNIEM ZAWARCIA UMOWY) LUB KOPIA WYPISU Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 18

19 ZAŁĄCZNIK NR 2 - PEŁNA LISTA SZKOLEŃ, PROGRAMÓW SZKOLENIOWY ORAZ TERMINÓW ICH REALIZACJI: Lista oraz planowane terminy realizacji szkoleń LISTA SZKOLEŃ TERMIN REALIZACJI Temat szkolenia: Dzień realizacji szkolenia Pierwszy PROGRAM SZKOLENIA Przedmiot / Temat Godziny realizacji szkolenia (godziny od.. do..) RAZEM 19

20 ZAŁĄCZNIK NR 3 OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ 20

Warszawa, 18 maja 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE. Szanowni Państwo,

Warszawa, 18 maja 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE. Szanowni Państwo, Warszawa, 18 maja 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, OSEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 01-497 przy ulicy Zeusa 41; NIP: 522-292-83-08, REGON: 141963261, KRS:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 kwietnia 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE. Szanowni Państwo,

Warszawa, 2 kwietnia 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE. Szanowni Państwo, Warszawa, 2 kwietnia 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, OMEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 01-497 przy ulicy Zeusa 41 NIP: 8133596013, REGON: 180462117, KRS: 0000334568

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu nr./a/2012

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu nr./a/2012 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu nr./a/2012 Zawarta w dniu 2012 r. w Wieliczce pomiędzy: Powiatem Wielickim Zespołem Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce przy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy powierzenia danych osobowych nr

Wzór umowy powierzenia danych osobowych nr Załącznik nr 7 do SIWZ znak sprawy GOPS.SAIK.231.22.2014 Wzór umowy powierzenia danych osobowych nr zawarta w dniu.. 2014 r. w Regułach pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Michałowice,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 03/AE/2013 Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska Ul. Bolka i Lolka 20j/2 10-696 Olsztyn Olszyn, dn. 18.02.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: PA.042-1/15 W związku z realizacją przez Biuro Inwestycyjne Progres Anna

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój czas moja szansa współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt Mój czas moja szansa współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA UMOWA dotycząca powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu pt.,,mój czas moja szansa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 08/AE/2013 Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności. realizowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 7/WND-POKL.08.01.01-12-193/12

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 7/WND-POKL.08.01.01-12-193/12 Kraków, dnia 27.01.2014 r. Szanowni Państwo, Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 7/WND-POKL.08.01.01-12-193/12 Zapraszamy do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia pt. Empowerement - zarządzanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych WZÓR FORMULARZA OFERTY Załącznik nr 1 pieczęć Wykonawcy/ Fundacji EDUCARE et SERVIRE 39-200 Dębica ul. Rynek 21, NIP 8722197588, REGON 691781290 Nawiązując do zapytania ofertowego na: Usługi: 1. wynajmu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 Strona1 Rzeszów, dnia 26 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 W związku z realizacją projektu Niepełnosprawny pełnowartościowym pracownikiem!, POKL.07.04.00-18-117/13, Wielkopolskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 14 marca 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NR.2014

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NR.2014 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NR.2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Malmeda 8, działającym na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres usług został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Szczegółowy zakres usług został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Warszawa, dnia 18 października 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/Herosi/2013 w ramach Projektu Akademia Skutecznego Lekarza Menedżera, umowa numer UDA-POKL-02.01.01-00-440/12 z dnia 29 lipca 2013 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2013 z dnia 26.09.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2013 z dnia 26.09.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2013 z dnia 26.09.2013 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 3/WND-POKL.08.01.01-12-193/12

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 3/WND-POKL.08.01.01-12-193/12 Kraków, dnia 22.01.2014 r. Szanowni Państwo, Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 3/WND-POKL.08.01.01-12-193/12 Zapraszamy do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia pt. Techniki sprzedaży dla

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / T/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA i1ra'łc * ipo,nośc UNIA EUROPEJSKA UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Miastem Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Zapytanie ofertowe nr 1/2012 Usługa szkoleniowa W związku z realizacją projektu Szkolenia Pracowników Bolsius Polska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MW/2015 z dnia 10.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MW/2015 z dnia 10.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MW/2015 z dnia 10.04.2015 r. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w związku z realizacją projektu Model Współpracy współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST NGO w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MW/2015 z dnia 13.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MW/2015 z dnia 13.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MW/2015 z dnia 13.04.2015 r. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w związku z realizacją projektu Model Współpracy współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST NGO w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje i Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

O F E R T A d o t y c z ą c a z a p y t a n i a O F E R T O W E G O N R 19 /SC/ ZPEWP/201 5 z dnia 10.02.2015r.......

O F E R T A d o t y c z ą c a z a p y t a n i a O F E R T O W E G O N R 19 /SC/ ZPEWP/201 5 z dnia 10.02.2015r....... Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy. O F E R T A d o t y c z ą c a z a p y t a n i a O F E R T O W E G O N R 19 /SC/ ZPEWP/201 5 z dnia 10.02.2015r. Imię i nazwisko/nazwa Wykonawcy:..... Siedziba Wykonawcy:.....

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/L/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/L/2014 Częstochowa, 04.08 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/L/2014 dotyczy: wynajmu lokalu na potrzeby przeprowadzenia poradnictwa zawodowego oraz sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia warsztatów grupowych

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE NR 18/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności

POSTĘPOWANIE NR 18/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności POSTĘPOWANIE NR 18/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Warszawa, 01 marca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringu CPV 55320000-3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na USŁUGĘ SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu w Łukowie

Umowa nr.. powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu w Łukowie Umowa nr.. powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu w Łukowie pomiędzy Powiatem Łukowskim reprezentowanym przez Starostę, w którego imieniu działa: Pan Stanisław Puch Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJACY: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 5A 70-205 Szczecin Tel.

ZAMAWIAJACY: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 5A 70-205 Szczecin Tel. Szczecin, 3 grudnia 2013 r. Zapytanie ofertowe na projekt, skład i wydruk materiałów promocyjnych w ramach umowy o udzielenie wsparcia na świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. LUX MED Sp. z o.o. w ramach

Zaproszenie do składania ofert. LUX MED Sp. z o.o. w ramach Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX MED Sp. z o.o. w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (miejscowość i data)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (miejscowość i data) (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) Stróże, 04. 06. 2012r. (miejscowość i data) Zapytanie ofertowe nr 1/06/FPON/2012 zgodne z zasadą konkurencyjności z dnia 04. 06. 2012 upublicznione dnia 04. 06. 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor Jawor, dnia 24 luty 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL. FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL. Zawarta w Lublinie w dniu..

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu Beneficjent: PPHU SCHED-POL Spółka jawna Stefan i Henryk Schaedler Projekt: Program rozwoju kompetencji w firmie PPHU SCHED-POL s. j. Nr: POKL.08.01.01-30-128/12 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Poznań, 04.04.2013 r. Mały Inżynier Ewa Bednarek, Grudzielec 47, 63-440 Raszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi Monitoring i ewaluacja projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta.. r. pomiędzy:

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta.. r. pomiędzy: Załącznik nr 9 do Umowy o udzielenie wsparcia UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta.. r. pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013 Wrocław, 19.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013 (dotyczy usługa związana z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej na Przewóz Rzeczy (KWP C) oraz Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK Topas Sp. z o. o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 23.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego pt. Zielone światło

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Katowice, 16 września 2013 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług rozliczania projektu oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pt. Podniesienie konkurencyjności MSP w zakresie zarządzania środowiskiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

1. Prince 2 ( Fundation &Practicioner) metodologia zarządzania projektami kurs i egzaminy

1. Prince 2 ( Fundation &Practicioner) metodologia zarządzania projektami kurs i egzaminy Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Olsztyn,07.06.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-7/2013 W związku z realizacją przez: Visimind Ltd sp. z o.o. projektu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/KIEL/A2/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych w ramach kursów na prawo jazdy kat. C, CE, D dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany na terenie 4 następujących powiatów: średzkiego, gostyńskiego, pleszewskiego i jarocińskiego (województwo wielkopolskie).

Projekt realizowany na terenie 4 następujących powiatów: średzkiego, gostyńskiego, pleszewskiego i jarocińskiego (województwo wielkopolskie). Skrzynka, dnia 02 stycznia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: Kod CPV: 80500000-9 usługi szkoleniowe Kod CPV: 85312320-8 usługi doradztwa Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pt.: Załóż własną firmę,

Bardziej szczegółowo

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego.

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego. ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Warszawa, dn. 22.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W KIERUNKU FASD W RAMACH

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Cieszyn, 02 września 2013 r. W związku z planowaną realizacją projektu Przedszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych Kraków, 14 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności

Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności Kałuszyn, dnia 24 października 2012 r. Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych ramach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Częstochowa, 3 marca 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE WND-POKL.09.04.00-24-002/13 dotyczące usługi wynajmu sal dydaktycznych do realizacji studiów podyplomowych (Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2014. wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń grupowych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2014. wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń grupowych Jaworzno, 04 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2014 dotyczy: wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń grupowych dla uczestników projektu pn. Młodzi na start! realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych Kraków, 23 lipiec 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. Rybczewice, dnia 01.05.2015 Podstawa prawna: Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/MW/2015 z dnia 09.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/MW/2015 z dnia 09.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/MW/2015 z dnia 09.03.2015 r. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w związku z realizacją projektu Model Współpracy współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST NGO w

Bardziej szczegółowo

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 26/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 26/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 31 maja 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 26/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014 W związku z realizacją na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu projektu pt. POKL.04.01.02-00-184/11

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji

ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji Szanowni Państwo. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi) Kraków, 08 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 23.01.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 23.01.2012r. Kraków, dnia 23.01.2012r. Zamawiający ul. A. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin Adres do korespondencji: Tel./fax: 012 626 00 95 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia W związku z realizacją projektu Przedsiębiorco

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Katowice, 2.11.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 01.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-22/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zaproszenie do wzięcia udziału w POSTĘPOWANIU Z ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na przeprowadzenie EKO-Doradztwa oraz przygotowanie do: opracowania i wdrożenia Programu Wdrażania Działań Proekologicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING Katowice, dnia 13.06.2013 r. Wspólny Słownik zamówień CPV: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING na realizację usługi w zakresie audytu projektu CPV 79212000 3 Usługi audytu W związku z realizacją projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie wyszkolona kadra drogą do TRYUMF u nad konkurencją Projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-267/10

Profesjonalnie wyszkolona kadra drogą do TRYUMF u nad konkurencją Projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-267/10 Słownik główny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): a. nr 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne b. nr 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii nr sprawy 1/DMP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie analizy potrzeb przedsiębiorców w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: 79311200-9 Usługi przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE NR 01/CNC/2014

ZAPYTANIE NR 01/CNC/2014 ZAMAWIAJĄCY: Lublin, dnia 18.06.2014 r. Consultrix Krystyna Górak ul. I. Mackiewicza 23/1 ZAPYTANIE NR 01/CNC/2014 W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu Obsługa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin tel. 81 533 31 39 e-mail: biuro@masterscsb.com.pl Lublin, dnia 27.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W OLKUSZU. Biuro Projektu: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz, Tel/fax (32) 643 13

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W OLKUSZU. Biuro Projektu: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz, Tel/fax (32) 643 13 Biuro Projektu: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz, Tel/fax (32) 643 13 Wieliczka, dn. 12 września 2014 r. Zamawiający: MAESTRA Firma Szkoleniowa Małgorzata Fic Ul. Nowy Świat 18 32-020 Wieliczka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. - wzór Oferty na realizację Szkolenia z zakresu realizacji rekrutacji metodą Assessment Centre. /Nazwa i adres Oferenta/...2014 r.

Załącznik nr 1. - wzór Oferty na realizację Szkolenia z zakresu realizacji rekrutacji metodą Assessment Centre. /Nazwa i adres Oferenta/...2014 r. Załącznik nr 1. - wzór Oferty na realizację Szkolenia z zakresu realizacji rekrutacji metodą Assessment Centre.. /Nazwa i adres Oferenta/...2014 r. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ul. Lęborska 3b 80-386

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki równych szans kobiet i mężczyzn dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 27.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-20/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników/czek projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.05.2015 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: Fundacja STIWEK Ul. Marszałkowska

Bardziej szczegółowo