WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/KP/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/KP/2010"

Transkrypt

1 UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/KP/2010 Zawarta w dniu.. w Bydgoszczy pomiędzy: ACTION Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Domaniewska 39a, NIP: zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , reprezentowaną przez: Panią Lidię Krasowicz działającą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Michała Karskiego Członka Zarządu, zwaną w dalszej części Umowy Organizatorem a Panem/Panią.. zamieszkałym/łą w.., przy ul lok... legitymujący/ca się dowodem osobistym nr wydanym przez.. zwanym/ną w dalszej części Umowy Uczestnikiem PRZEDMIOT UMOWY 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest uregulowanie zasad organizacji i udziału Uczestnika w ścieżce certyfikowanej Microsoft realizowanej w ramach projektu Certyfikacja IT Twoją szansą, składającego się na VIII Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne Kadry Gospodarki, który to jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i nadzorowany przez Instytucję Pośredniczącą dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego tj. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2 2. Program ścieżki został szczegółowo określony w dokumencie pt.: Harmonogram Ścieżki i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 3. Szkolenie będzie realizowane w grupach liczących od 8 do 12 osób. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA SZKOLENIA 2 1. Uczestnik szkolenia oświadcza, że jest osobą: a) zamieszkującą (zameldowaną) na teren województwa kujawsko-pomorskiego, b) specjalistą ICT c) pracującą w micro, małej lub średniej firmie d) posiadającą wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, e) pracującą na postawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej w dziale IT, od minimum 6 miesięcy, f) zainteresowaną z własnej inicjatywy nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji, w zakresie nowoczesnych technologii ICT oraz ich międzynarodową certyfikacją, g) wykazującą się znajomością języka angielskiego w stopniu pozwalającym poruszać się po branżowych dokumentach technicznych, h) zajmującą w ramach zatrudnienia jedno z wymienionych stanowisk: projektanta/ntki wdrażającego/ej, konserwatora/orki sieci komputerowe, programisty/stki, administratora/rki systemów baz danych, administratora/rki sieci komputerowych, projektanta/tki i wykonawcy stron WWW lub też stanowisko zbliżone z ww. wskazanymi. 2. Oświadczenie, o treści określonej w 2 pkt 1c niniejszej Umowy zostaje potwierdzone przez Uczestnika zaświadczeniem z dnia.. wystawionym przez pracodawcę Uczestnika lub kopią umowy cywilnoprawnej, o której mowa 2 pkt 1c niniejszej Umowy (niepotrzebne skreślić). Dokument stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 1. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do 3 a) podpisywania listy obecności, b) obecności na zajęciach w wymiarze min. 80 % godzin każdego szkolenia wchodzącego w skład ścieżki certyfikowanej,

3 c) wypełniania: analizy potrzeb szkoleniowych, testów, formularza rekrutacyjnego i ankiet (przed, w trakcie i po szkoleniu), d) udzielenia informacji, w jaki sposób szkolenie przyczyniło się do podniesienia umiejętności i kwalifikacji Uczestnika szkolenia, e) uczestnictwa w 2 badaniach ewaluacyjnych (pierwsze badanie w czasie trwania projektu, drugie badanie do 6 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu) f) podejście do każdego egzaminu wchodzącego w skład ścieżki certyfikowanej w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zakończenie szkolenia chyba, że Organizator szkolenia wyrazi pisemną zgodę na wydłużenie terminu. 2. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swych danych osobowych w bazie danych Organizatora, a także przetwarzania tych danych osobowych przez Organizatora i organ nadzorujący wykonanie projektu, tj. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz upoważnione przez nie podmioty. 3. Oświadczenie o treści określonej w 3 pkt 2 Umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 1. Organizator zobowiązuje się do : OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 4 a) zapewnienia wykwalifikowanego instruktora, b) zapewnienia materiałów szkoleniowych (autoryzowany podręcznik, notatnik, długopis), które to materiały z chwilą ukończenia szkolenia przechodzą na własność Uczestnika, c) dostosowania programu szkolenia do potrzeb i umiejętności Uczestników, d) przeprowadzenia testów sprawdzających wiedzę przed rozpoczęciem szkolenia i po zakończonym szkoleniu, e) zapewnienia sali szkoleniowej wraz z samodzielnym stanowiskiem komputerowym, o konfiguracji zgodnej z wymogami szkolenia, f) zapewnienia Uczestnikowi wyżywienia; na wyżywienie, w ramach szkolenia weekendowego, składa się jeden ciepły posiłek w postaci obiadu oraz ciepłe i zimne napoje, zaś w przypadku szkoleń realizowanych w tygodniu w godzinach na wyżywienie składa się kanapka albo drożdżówka oraz ciepłe i zimne napoje, g) wydania Uczestnikowi szkolenia, który ukończył szkolenie, stosownego zaświadczenia lub certyfikatu za zasadach określonych w 5 pkt 3 niniejszej Umowy

4 TERMINY PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ W RAMACH ŚCIEŻKI CERTYFIKOWANEJ 5 1. Ścieżka.(nazwa) składa się z następujących szkoleń tj. a), które zostanie przeprowadzone w dniach., w godzinach.. w, przy ul.. b), które zostanie przeprowadzone w dniach., w godzinach.. w, przy ul.. oraz.(ilość) egzaminów 2. W przypadku zdarzeń losowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia. 3. W sytuacji określonej w 5 pkt 2 Umowy, Organizator zawiadomi Uczestnika w przeciągu max. 5 dni o nowym terminie szkolenia. Zmiana harmonogramu szkoleń nie powoduje zmiany pozostałych warunków niniejszej umowy szkoleniowej. 4. Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu, o którym mowa w 4 pkt 1g niniejszej Umowy, zostanie wydane Uczestnikowi bezpośrednio po zakończeniu szkolenia. W przypadku nieodebrania ww. zaświadczenia przez Uczestnika w dniu zakończenia szkolenia, zostanie ono wysłane Uczestnikowi na podany przez niego w niniejszej Umowie adres zamieszkania, w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia listem poleconym. KOSZT ŚCIEŻKI 6 1. Ścieżka organizowana w ramach realizowanego projektu, o którym mowa w pkt 1 1 niniejszej Umowy, są w całości współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym Uczestnik nie ponosi kosztów z tytułu uczestnictwa w szkoleniu. 2. Koszt ścieżki certyfikowanej w przeliczeniu na jednego Uczestnika przy założeniu grupy 10 osobowej wynosi:.. zł ODWOŁANIE SZKOLENIA PRZEZ ORGANIZATORA

5 7 1. Organizator może odwołać szkolenie lub odmówić jego przeprowadzenia, w szczególności, gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi lub wynika z braku wystarczającej liczby chętnych do uczestniczenia w szkoleniu. 2. W przypadku odwołania szkolenia Organizator poinformuje Uczestnika o przyczynie odwołania, nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. 3. W przypadku ustalenia przez Organizatora nowego terminu szkolenia, Uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną ( ) na adres wskazany w formularzu zgłoszenia lub telefonicznie o nowym terminie szkolenia nie później niż w przeciągu 3 dni roboczych od odwołania szkolenia. 4. W przypadku określonym w 7 pkt 3 Umowy, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania zawiadomienia oraz potwierdzenia w ciągu 2 dni/dnia gotowości uczestnictwa w szkoleniu w nowo wyznaczonym terminie. 5. W przypadku odwołania szkolenia lub odmowy jego przeprowadzenia przez Organizatora, na pisemne wezwanie Uczestnika, Organizator zwróci Uczestnikowi poniesione i udokumentowane niezbędne koszty związane z podróżą Uczestnika szkolenia z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZESTNIKA ŚCIEŻKI 8 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w ścieżce. Oświadczenie w przedmiocie rezygnacji winno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Za dzień rezygnacji uważa się dzień otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika. 2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z ścieżki, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu Organizatorowi kosztu ścieżki określonego w 6 pkt 2 niniejszej Umowy. 3. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, szczególności: a) których skutkiem jest brak możliwości przeprowadzenia szkolenia z uwagi na zmniejszenie się liczby uczestników poniżej 8 osób, b) niewywiązania się z obowiązku posiadania 80% frekwencji oraz pozostałych obowiązków określonych w 3 pkt 1 Umowy c) złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, o których mowa w 2 Umowy

6 - Uczestnik na pisemne wezwanie Organizator będzie zobowiązany do zwrotu Organizatorowi kosztu ścieżki określonego w 6 pkt 2 niniejszej Umowy oraz pokrycia szkody poniesionej przez Organizatora wskutek odwołania szkolenia w ramach ścieżki na zasadach ogólnych oraz kosztów związanych z koniecznością rozwiązania całej grupy, w tym kosztów poniesionych przez innych Uczestników odwołanego szkolenia, za które odpowiedzialność ponosi Organizator. 4. Koszty związane z koniecznością rozwiązania całej grupy, określone w 8 pkt 3 Umowy, zawierają w szczególności: koszt wynajęcia sali, koszt wynajęcia sprzętu komputerowego, koszt zamówionych posiłków i napojów, wynagrodzenie instruktora, koszty dojazdu na szkolenie pozostałych Uczestników. 5. Organizator może odstąpić od dochodzenia od Uczestnika kosztów określonych w 8 pkt 2 Umowy, jeżeli Uczestnik rezygnując z udziału w ścieżce wskaże Organizatorowi osobę, która wstąpi na jego miejsce. W przypadku określonym w 8 pkt 5 Umowy znajdują zastosowanie regulacje wymienione w 9 Umowy. 6. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z udziału w szkoleniu, o którym mowa w 1 Umowy, w sytuacji gdy Uczestnik swym zachowanie uniemożliwia realizację programu szkolenia. 7. Wykluczenie Uczestnika, o którym mowa w 8 pkt 6 Umowy jest równoznaczne z rozwiązaniem niniejszej umowy bez wypowiedzenia z winy Uczestnika. W przypadku, który mowa w zdaniu poprzedzającym Uczestnik ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w 8 pkt 3 niniejszej Umowy. CESJA 9 1. Uczestnik nie może przenieść praw i obowiązków Uczestnika wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Organizatora. 2. Organizator zastrzega sobie prawo uzależnienie udzielenia zgody w zakresie objętym 9 pkt 1 Umowy od wyników procesu kwalifikacyjnego, którym zostanie objęta osoba wskazana przez Uczestnika. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7 10 1. Prowadzona między Stronami Umowy korespondencja będzie kierowana na następujące adresy: - w stosunku do Organizatora na adres: ACTION Centrum Edukacyjne Sp. z o.o., ul. 3 Maja 22/31, Bydgoszcz z dopiskiem Biuro projektu: - w stosunku do Uczestnika na adres:. 2. Strony zobowiązują się, informować się wzajemnie o zmianie adresu do korespondencji na 7 dni przed planowaną zmianą. W przypadku braku informacji korespondencja wysłana za potwierdzeniem odbioru na dotychczasowy adres będzie uznana za skutecznie doręczoną w terminie 7 dni od dnia nadania. 3. Strony przewidują także prowadzenie korespondencji za pomocą poczty elektronicznej na następujące adresy - w stosunku do Organizatora na adres: - w stosunku do Uczestnika na adres:. 4. W przypadku zmiany adresu Strony zobowiązują się do powiadomienia się o powyższej zmianie niezwłocznie po dokonanej zmianie. W przypadku braku informacji korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uznana za skutecznie doręczoną. 5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Wszelkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 8. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy bądź interpretacji jej postanowień, rozstrzygane będą przez Strony polubownie, a w przypadku braku porozumienia, przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

8 9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. ORGANIZATOR UCZESTNIK Załączniki: Załącznik nr 1: harmonogram szkolenia Załącznik nr 2: oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy lub świadczenia pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej /kopia umowy Załącznik nr 3: formularz rekrutacyjny Załącznik nr 4 Pełnomocnictwo dla Lidii Krasowicz

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Załącznik Nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Kraj, województwo, kod, miejscowość, ulica, nr lokalu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+ Strona1 Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie innowacyjno- testującym Pracuję-rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia pracowników 50+. UMOWA NR O UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych Znak spawy SR.III.017/11/14 Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ realizowana w ramach Projektu POKL.09.02.00-20-225/13 Kompetencje kluczowe drogą do kariery współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem Regulamin uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 Zawarta w dniu. pomiędzy: CI-COMPUTER Instal S.A z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Forteczna 1 D, 58-316 Wałbrzych, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. dotycząca uczestnictwa Uczelni w projekcie pt.: "PI: Innowacyjny model kształcenie ustawicznego w uczelniach wyższych"

Umowa nr. dotycząca uczestnictwa Uczelni w projekcie pt.: PI: Innowacyjny model kształcenie ustawicznego w uczelniach wyższych zawarta w Poznaniu dnia. roku pomiędzy: Umowa nr. dotycząca uczestnictwa Uczelni w projekcie pt.: "PI: Innowacyjny model kształcenie ustawicznego w uczelniach wyższych" Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR

UMOWA SZKOLENIOWA NR UMOWA SZKOLENIOWA NR Zawarta w Bydgoszczy, w dniu... pomiędzy: EKSPERT Maciej Mrozek z siedzibą w Bydgoszczy 85-791, ul. Twardzickiego 60, o numerze NIP: 5541875586, REGON: 092950052 Biuro projektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Załącznik 7a Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA *Beneficjent Ostateczny podpisuje odrębną umowę dla każdego Uczestnika szkolenia Zawarta w dniu.. pomiędzy: Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalne kadry lubuskiej turystyki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA I KRYTERIA REKRUTACJI NA SZKOLENIA, KURSY, KONSULTACJE I STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNE KADRY PROFESJONALNY URZĄD DLA 5 JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu.

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. pomiędzy: Parkiem Naukowo-Technologicznym z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 c,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo