141/14/06/2013/N/Płońsk PAKIET I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "141/14/06/2013/N/Płońsk PAKIET I"

Transkrypt

1 Strona 1 z 11 Wrocław, Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Miasta Płońsk wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 141/14/06/2013/N/Płońsk Działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Płońsk, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SIWZ/podaje wyjaśnienia do SIWZ: PAKIET I Prosimy o informację czy w ostatnich 10 latach na terenie Gminy i Miasta wystąpiła powódź oraz czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia uległy kiedykolwiek szkodom powodziowym. Jeśli tak czy zostały podjęte w stosunku do tych lokalizacji działania ograniczające moŝliwość wystąpienia takich szkód w przyszłości. Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 pozycja nr 6. Prosimy o informację czy istnieje moŝliwość podtopienia terenów lub podniesienia się poziomu wód gruntowych, proszę o wskazanie jednostek oraz adresu. Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 pozycja nr 6. Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie które to budynki. Proszę o podanie informacji czy występuje zagroŝenie poŝarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. JeŜeli tak, to proszę podać nazwę zakładu, profil działalności Odpowiedź: Nie Proszę o podanie informacji ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na uŝytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać które to budynki. Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 pozycja nr 3. Proszę o informację czy we wszystkich budynkach zgłoszonych do ochrony wykonywane są wymagane przeglądy?

2 Strona 2 z 11 Odpowiedź: Tak Proszę o informację czy zabezpieczenia przeciwpoŝarowe są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej? Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 pozycja nr 5. Prosimy o podanie informacji czy w ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej zakresem ochrony mają zostać objęte usługi komunalne? Prosimy o podanie informacji czy w ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej zakresem ochrony mają zostać objęte czynności zarządcy nieruchomości. Informację, czy w rozszerzeniu pkt. 2 i 3 zakresu OC w SIWZ ochroną mają zostać objęte szkody powstałe w wyniku przeprowadzenia pokazów sztucznych ogni? W przypadku ochrony ubezpieczeniowej za szkody z pokazów sztucznych ogni, proszę o zgodę na zastosowanie do przedmiotowych rozszerzeń następujących wyłączeń : Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody: a) wyrządzone wykonawcom biorącym udział w imprezie, b) spowodowane przez wykonawców biorących udział w imprezie, c) wyrządzone zawodnikom i sędziom uczestniczącym w imprezie. W rozszerzeniu Odpowiedzialności Cywilnej nr 7 i 8 dotyczącym szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienaleŝytym wykonaniem powierzonych obowiązków oraz wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej prosimy o wprowadzenie dodatkowego warunku: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1) wyrządzone umyślnie lub wskutek raŝącego niedbalstwa Członka Władz, przy czym w razie wątpliwości, za raŝące niedbalstwo uwaŝa się kaŝde działanie lub zaniechanie Członka Władz w stanie po spoŝyciu alkoholu, uŝyciu narkotyków lub innych środków odurzających czy psychotropowych, 2) wyrządzone przez Członka Władz swoim osobom bliskim oraz osobom, za które Członek Władz lub jednostka samorządu terytorialnego ponosi odpowiedzialność lub którym powierza wykonanie czynności, 3) powstałe w wyniku pełnienia funkcji lub stanowiska Członka Władz bez wymaganego prawem umocowania na powyŝsze stanowisko lub pełnioną funkcję,

3 Strona 3 z 11 4) związane z prawem pracy, bhp i podejmowanymi decyzjami osobowymi w stosunku do podległych pracowników, 5) powodujące zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych oraz innych zobowiązań publicznoprawnych, a takŝe wynikające z nałoŝonych na Członka Władz kar pienięŝnych, grzywien sądowych i administracyjnych Dodatkowo prosimy wprowadzenie do obu punktów franszyzy redukcyjnej w wysokości zł Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie powyŝszej treści klauzuli. Zamawiający nie wyraŝa zgody na wprowadzenie do obu punktów franszyzy redukcyjnej w wysokości zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Proszę o zmianę limitu w wysokości ,00 zł. w klauzuli przepięć. Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości ,00 zł. w klauzuli remontowej. Zmianę limitu w klauzuli dewastacji do wysokości ,00 zł., (w tym, 5.000,00 zł. na graffiti ) na jedno i wszystkie zdarzenia limit wspólny z ryzkiem kradzieŝy. Wyłączenie Klauzuli wartości księgowej brutto z katalogu klauzul obligatoryjnych i przeniesienie do fakultatywnych. Prosimy o zmianę limitu w klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia na kwotę ,00 zł. Wprowadzenie limitu dotyczącego maksymalnej wartości szkody w wysokości 5.000,00 zł. w klauzuli szybkiej likwidacji szkód oraz termin oględzin nie później niŝ 2 dni robocze. Odpowiedź: Zamawiający wyraŝa zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Zmianę treści klauzuli zniszczenia przez obiekty sąsiadujące na następującą treść: Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w ubezpieczanym mieniu w związku z uderzeniem przez przewrócone obiekty (lub oderwane ich części), sąsiadujące z ubezpieczanym mieniem, takie jak drzewa, maszty, kominy, słupy, anteny, inne budowle albo ich części.

4 Strona 4 z 11 Odpowiedź: Zamawiający wyraŝa zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Prosimy o usunięcie z zakresu ochrony w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego pozycji, których wiek przekracza 5 lat i objęcie ich ochroną w ubezpieczeniu od ognia.prosimy o uzupełnienie roku produkcji oraz nazwy sprzętu w pozycjach w których brak tej danej. Odpowiedź: Nie W rejestrach majątku prosimy o uzupełnienie w zakładkach dotyczących nieruchomości roku budowy w pozycjach, w których wartość ta nie została podana oraz informacji w zakresie konstrukcji budynków. Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 pozycja nr 9. Czy do ochrony zgłoszone są budynki o konstrukcji palnej. Jeśli tak to proszę o wskazanie które to budynki. Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 pozycja nr 9. Prosimy o zgodę na ubezpieczenie budynków o zuŝyciu technicznym powyŝej 50 % według wartości rzeczywistej. Prosimy o uzupełnienie szkodowości za okres 2010 roku. Odpowiedź: Wszelkie dane szkodowe są załączone do SIWZ. Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynki nieuŝytkowane, pustostany, przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie- jeśli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem-lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe, oraz podanie czy posiadają stały dozór, jaki sposób są zabezpieczone ppoŝ, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia. Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 pozycja nr 1. Prosimy o uzupełnienie wykazu mienia w załączniku majątek Urzędu Gminy Nieruchomości o podanie konstrukcji budynków oraz dachów a takŝe określenie pokrycia dachowego, Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 pozycja nr 2. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na uŝytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 pozycja nr 3.

5 Strona 5 z 11 Prosimy o potwierdzenie, Ŝe wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest kaŝdorazowo pisemnym protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyŝszego warunku wraz z określeniem przyczyny Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 pozycja nr 4. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe zabezpieczenia ppoŝ zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyŝszego warunku wraz z określeniem przyczyny Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 pozycja nr 5. Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację zagroŝone powodzią? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagroŝonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 pozycja nr 6. Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację zagroŝone osuwiskami skarp lub zboczy? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagroŝonych Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 pozycja nr 7. Prosimy o informację czy w jednostkach które podlegają ubezpieczeniu w budynkach do ubezpieczenia znajdują się budynki o konstrukcji drewnianej oraz czy są budynki kryte palnie tj. drewno, słoma, łupki itp. Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 pozycja nr 8. Wnosimy o uzupełnienie informacji nt. kaŝdego z budynków zgłoszonych do ubezpieczenia o następujące dane: - rok budowy - powierzchnię uŝytkową - rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian - rodzaj pokrycia dachu - stan techniczny - informacji o zastosowanych zabezpieczeniach ppoŝ. i przeciwkradzieŝowych Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 pozycja nr 9. Podanie jakie prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę i o jakiej wartości planuje Zamawiający przeprowadzić w ciągu roku 2013?

6 Strona 6 z 11 Odpowiedź: Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 pozycja nr 10. Prosimy o podanie wieku poszczególnych budynków oraz kiedy i w jakiej procentowej części w stosunku do całości obiektu zostały wykonane następujące remonty: Wymiana instalacji elektrycznej, b. Wymiana pokrycia dachowego, c. Wymiana konstrukcji dachu, d. Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej, e. Wymiana stolarki okiennej, f. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania g. Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 pozycja nr 11. Czy Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie udziału własnego w wysokości 500 zł w kaŝdej szkodzie w OC dotyczącej OC dróg oraz z tytułu sprawowania władzy publicznej udziału własnego 5% min. 300 zł lub o określenie innej wysokości, proszę o potwierdzenie, Ŝe zakres ub. OC działalności nie obejmuje i nie będzie obejmował (równieŝ na podstawie zamówień uzupełniających) OC z tyt. działalności szpitali i pozostałych jednostek słuŝby zdrowia, Odpowiedź: Zamawiający potwierdza Zgodnie z załącznikiem nr 1 pozycja nr 12. czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci); jeŝeli tak, to czy jest moŝliwe wyraźne wyłączenie tej działalności z zakresu ochrony ubezpieczeniowej Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 pozycja nr 13. czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna przetwarza, utylizuje lub odzyskuje odpady, jeŝeli tak, to czy jest moŝliwe wyraźne wyłączenie tej działalności z zakresu ochrony ubezpieczeniowej, Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 pozycja nr 14. Czy z tytułu prowadzenia imprez przewidziane są imprezy o podwyŝszonym ryzyku np. fajerwerki, sporty podwyŝszonego ryzyka jeśli tak prosimy o wykaz imprez w najbliŝszym roku, Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 pozycja nr 15. Czy Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie limitu zł dla zalań w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu

7 Strona 7 z 11 Odpowiedź: Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie limitu zł dla zalań w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu ( ). Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Czy zamawiający zgadza się na wprowadzenie limitu zł na dla szkód spowodowanych naporem śniegu lub lodu bezpośrednim działaniem cięŝaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem cięŝaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na ubezpieczone mienie, Odpowiedź: Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie limitu zł na dla szkód spowodowanych naporem śniegu lub lodu bezpośrednim działaniem cięŝaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem cięŝaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na ubezpieczone mienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Czy zamawiający zgadza się na wprowadzenie limitu zł dla ryzyka Lawina śniegu, lodu, błota, skał, ziemi z naturalnych zboczy, Odpowiedź: Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie limitu zł dla ryzyka Lawina śniegu, lodu, błota, skał, ziemi z naturalnych zboczy,. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Czy zamawiający zgadza się na wprowadzenie limitu zł dla klauzuli remontowej, Czy zamawiający zgadza się na wprowadzenie limitu zł dla Klauzuli uderzenia pojazdu własnego, Odpowiedź: Zamawiający wyraŝa zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Prosimy o wprowadzenie limitu zł dla zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu i powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu ( ). Odpowiedź: Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie limitu zł dla zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu i powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu ( ).. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Czy zamawiający zgadza się na wprowadzenie limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ. Proponujemy 10% sumy ubezpieczenia określonej w SIWZ danego rodzaju mienia.

8 Strona 8 z 11 Prosimy o uzupełnienie informacji o szkodowość w latach tj. podanie na jaki dzień została podana, prosimy o szczegółowe informacje czego szkody dotyczyły, Odpowiedź: Wszelkie dane odnośnie szkodowości zawarte są w SIWZ, brak moŝliwości podania szczegółowych danych odnośnie szkód. Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w przedmiotowym ubezpieczeniu w okresie ostatniego roku, Odpowiedź: Brak moŝliwości ustalenia szczegółowych danych odnośnie franszyz i udziałów własnych. Czy Zamawiający zgadza się na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC szkód powstałych w związku z organizacją imprez motorowych, wodnych, motorowodnych, lotniczych, ekstremalnych? Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 pozycja nr 16 czy Zamawiający zgadza się na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami odpowiedzialności za szkody powstałe w tym samym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody zaistaniałej w tym miejscu, PAKIET II Prosimy o wykreślenie zapisu: Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o szkody wyrządzone na terenie krajów bloku wschodniego Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii itd. Prosimy o wycofanie z ochrony Assistance następujących pojazdów: TULA nr rej.: WPN36FG, NIEWIADÓW nr rej. WPN48FW Odpowiedź: Zamawiający wyraŝa zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Zmiany do SIWZ: Zmianie ulega termin składania ofert z dnia na dzień zgodnie z poniŝszym:

9 Strona 9 z 11 II.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę naleŝy złoŝyć (przesłać) w sposób gwarantujący jej nienaruszalność w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Kserokopie lub odpisy złoŝone w ofercie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferta winna być napisana w języku polskim i winna mieć datę sporządzenia. 2. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane. 3. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie: Przetarg - ubezpieczenie dla Gminy Miasta Płońsk Nie otwierać przed r. godz. 13:15 4. Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres składającego wykonawcy. 5. KaŜdy Wykonawca przedłoŝy tylko jedną ofertę, podpisaną przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania jego spraw. Wykonawca, który przedłoŝy więcej niŝ jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 6. UpowaŜnienie do podpisywania oferty winno być dołączone do niej, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy. 8. Cena oferty na wymieniony w specyfikacji zakres przedmiotu zamówienia powinna być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 9. Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zobowiązań umowy. 10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 11. Oferta musi być podpisana przez upowaŝnionych przedstawicieli Wykonawcy: a) W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez upowaŝnionych przedstawicieli Wykonawcy lub osoby wymienione w pkt. c). Zapis ten nie ma zastosowania do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. b) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem), c) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, naleŝy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.

10 Strona 10 z Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z tekstem oryginalnym przez Wykonawcę. Składana oferta musi zawierać: 1. Właściwie wypełniony i podpisany formularz oferty, będący Załącznikiem Nr 2 i/lub Załącznikiem Nr 3 do SIWZ. 2. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.), a w przypadku gdy rozpoczął on działalność przed wejściem w Ŝycie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 6 do SIWZ 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 7 do SIWZ 6. Lista podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub oświadczenie o braku przynaleŝności do grupy kapitałowej. 7. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę 8. Ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk(nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych). III.SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 1. Oferty naleŝy składać do dnia r., do godz. 13:00 na adres: Supra Brokers Sp. z o.o Wrocław, ul. Fabryczna Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:15. Następnie odbędzie się badanie i ocena ofert. 3. Wykonawca, który złoŝył ofertę moŝe ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu składania ofert. 4. Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być oznakowane na kopercie Zmiana lub Wycofanie. 5. Oferty złoŝone po terminie będą niezwłocznie zwrócone bez ich otwierania

11 Strona 11 z Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. Aleksandra Klimek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 24 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 28.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 28 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 15.03.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 25 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 09.07.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 17 Wrocław, dnia 12.06.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 31 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 07.12.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SUPRA BROKERS Strona 1 z 14 F193 Wrocław, dnia 05.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. SIWZ Nr 2/2015/N/Katowice

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. SIWZ Nr 2/2015/N/Katowice Strona 1 z 28 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 09.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 39 F 005-01 Wrocław, dnia 04.12.2008.r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - którego wartość nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości kwoty 206 tys. euro prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 21.01.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania. dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Pokój. Ubezpieczenie mienia

Wrocław, 21.01.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania. dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Pokój. Ubezpieczenie mienia Wrocław, 21.01.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Pokój Ubezpieczenie mienia 1 Czy zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, 11-500 GiŜycko, ul. Moniuszki 22

Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, 11-500 GiŜycko, ul. Moniuszki 22 Zamawiający : Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Ul. Moniuszki 22, 11-500 GiŜycko Tel./ fax. 87 428 23 35 www.gizycko.cos.pl Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 10 B

Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 10 B Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 10 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony na wybór ubezpieczyciela mienia i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty woj. pomorskie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie Ul. śymierskiego 79 64-915 Jastrowie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe warunki, wymagania ogólne przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe warunki, wymagania ogólne przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie majątku stanowiącego własność i będącego w posiadaniu Zamawiającego, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu StrzyŜowskiego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu StrzyŜowskiego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20% Burzenin, 30.10.2014 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PRZETARGOWA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej ZADANIE A - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZADANIE B - UBEZPIECZENIA MIENIA w tym: Ubezpieczenie mienia od

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PR.IV.0341-1-06/08 Zamawiający: Gmina Włoszczowa Ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica.

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica. Morawica, 10.06.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KSP.271.33.2014.MD Przedmiot zamówienia: ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo