Temat: ZACHOWANIE SIĘ LUDNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat: ZACHOWANIE SIĘ LUDNOŚCI"

Transkrypt

1 Przedmiot: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH Temat: ZACHOWANIE SIĘ LUDNOŚCI PO OGŁOSZENIU ALARMU. OPRACOWAŁ mgr inż. Jerzy JURKIEWICZ 01 LUTY 2012

2 LITERATURA 1. Edukacja dla bezpieczeństwa cz.2 / linia pierwsza/ M. Goniewicz, A. Nowak- Kowal, Z. Smutek. 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach ( Dziennik Ustaw z 2006r. Nr 191, poz ) 1. Internet: /serwis/du/2006/1415.html

3 ZAGADNIENIA 1. System Wykrywania i Alarmowania (SWA). 2. Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze ich kategorie i rodzaje. 3. Sposób zachowania się ludności po usłyszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych.

4 OSTRZEGANIE polega na o zagrożeniu uderzeniami z powietrza przekazywaniu komunikatów i informacji oraz skażeniach i zakażeniach. Informacje te przekazywane są przez organy wykrywające lub ustalające stan zagrożenia organom odpowiedzialnym za uprzedzanie i alarmowanie ludności. W celu podjęcia działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujących o sposobach wykorzystania tych działań. ALARMOWANIE polega na rozpowszechnianiu ustalonych sygnałów lub komunikatów o bezpośrednim niebezpieczeństwie klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, skażeniach i zakażeniach, nalotów z powietrza od właściwych terytorialnie władz, służb i ludności informujące o zagrożeniu wymagającym natychmiastowego działania.

5 Alarmowanie i powiadamianie o zagrożeniach jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć ochrony ludności i obrony cywilnej. Realizowane są one zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w ramach jednolitego krajowego systemu wykrywania i alarmowania. Za prawidłowe jego funkcjonowanie odpowiadają Minister Narodowej we współdziałaniu z Ministrem i Administracji, Ministrem i Ministrem Środowiska. Zdrowia, Spraw Ministrem Obrony Wewnętrznych Infrastruktury

6 Wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie ludności jest realizowane w ramach Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA), który przygotowuje się w czasie pokoju, a rozwija w razie zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i podczas podwyższania gotowości środowiska w czasie pokoju lub obronnej państwa, tworzony w obronie cywilnej (jako formacje OC). Realizowane jest wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191, poz. 1415).

7 System Wykrywania i Alarmowania ludności to zespół sił i środków przeznaczonych do: - identyfikacji skażeń, - ostrzegania organów obrony cywilnej, - alarmowania i ostrzegania ludności o grożącym im niebezpieczeństwie

8 Wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie polega na: a) uzyskaniu informacji o zbliżaniu się lub stwierdzeniu faktu zaistnienia na określonym terenie niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi związanego ze stosowaniem środków rażenia, wystąpienia klęsk żywiołowych, awarii obiektów technicznych, skażeń chemicznych (toksycznymi lub bojowymi środkami trującymi), promieniotwórczych (reaktorów jądrowych, broni jądrowej), zakażeń biologicznych, powodzi i pożarów lub innych podobnych zdarzeń; b) określaniu rodzaju, miejsca, skali i skutków zaistniałych zagrożeń oraz oznaczaniu stref niebezpiecznych; c) ostrzeganiu i alarmowaniu ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie oraz informowaniu o zalecanych zasadach postępowania (zachowania się) obywateli w określonej sytuacji.

9 Część sił i środków Systemu Wykrywania i Alarmowania dyżurujących w czasie pokoju, tj.: - dyspozytorzy obiektów stwarzających zagrożenie; - służba dyżurna Państwowej Straży Pożarnej; - służba dyżurna Policji; - specjalistyczne laboratoria; - zautomatyzowane urządzenia pomiarowe; To one wszystkie tworzą System Wczesnego Ostrzegania (SWO).

10 W celu wykonania zadań postawionych przed Systemem Wykrywania i Alarmowania w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności będą wykorzystywane: - Ośrodki Analizy Danych i Alarmowania (wojewódzkie, powiatowe, miejskie); - Drużyny Wykrywania i Alarmowania (gminne) na bazie, których rozwija się Posterunki Wykrywania i Alarmowania (PWA); - Punkty Alarmowania (zakładowe, sołeckie PA). Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystane wyłącznie w sytuacji rzeczywistego zagrożenia.

11 Dobrze zorganizowany system alarmowy musi spełniać następujące warunki: - sygnał powinien być ogłoszony z takim wyprzedzeniem w czasie, aby załoga w krótkim czasie mogła szybko i spokojnie wykonać określone czynności; - ogłoszenie sygnału powinno się odbywać jednocześnie dla całej załogi; - urządzenia alarmowe powinny być tak rozmieszczone, aby zasięgi ich słyszalności wzajemnie się pokrywały; - załoga powinna być przeszkolona w zakresie znajomości sygnałów alarmowych i zasad postępowania po ich ogłoszeniu.

12 W województwie dolnośląskim zgodnie z Zarządzeniem Szefa OC Województwa - Wojewody Dolnośląskiego tworzy się System Wykrywania i Alarmowania (zwany dalej SWiA) na bazie dotychczas istniejących w gminach oraz przez utworzenie Powiatowych Ośrodków Analizy Danych i Alarmowania w powiatach (zwanych dalej POADA). W gminach, gdzie występowały Rejonowe Ośrodki Analizy Danych i Alarmowania powołuje się drużyny alarmowania. wykrywania zagrożeń i

13 KATEGORIE KOMUNIKATÓW ALARMOWYCH : OSTRZEGAJĄCE - przekazują informację o zagrożeniu uderzeniami z powietrza oraz o skażeniach i zakażeniach, są przekazywane przez organy wykrywające lub określające stan zagrożenia do organów odpowiedzialnych za alarmowanie i uprzedzanie. ALARMUJĄCE - przekazują ustalone wcześniej sygnały lub komunikaty informujące o bezpośrednim niebezpieczeństwie uderzeń z powietrza i skażeń. UPRZEDZAJĄCE - informują o grożącym niebezpieczeństwie skażeń promieniotwórczych, chemicznych lub zakażeń biologicznych, przekazywane są z odpowiednim wyprzedzeniem.

14 RODZAJE ALARMÓW I KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH alarm powietrzny; alarm o skażeniach; uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami; uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami. uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska;

15 SYGNAŁY ALARMOWE I POSTĘPOWANIE PO ICH OGŁOSZENIU Jednym z zadań Obrony Cywilnej jest rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o niebezpieczeństwach z powietrza, grożących skażeniach promieniotwórczych lub chemicznych, celem umożliwienia mieszkańcom ukrycia się w przygotowanych budowlach ochronnych /ukrycia, schrony/ lub pomieszczeniach piwnicznych przystosowanych do tymczasowego schronienia się i przebywania w okresie trwania zagrożenia. Alarmy, sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze zostały wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191, poz. 1415).

16 DO OGŁASZANIA / ODWOŁYWANIA ALARMÓW ORAZ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH SIĘ NASTĘPUJĄCE URZĄDZENIA: WYKORZYSTUJE systemy alarmowe miast; rozgłośnie lokalnego radia lub telewizji; radiowęzły radiofonii przewodowej; syreny alarmowe włączane przy użyciu centrali alarmowej; sygnały alarmowe, informujące o rodzaju zagrożenia; megafony znajdujące się na terenie PKP; zastępcześrodki alarmowe - dzwony, syreny ręczne, gongi, buczki itp.

17

18

19

20 DO UNIWERSALNYCH ZASAD ZACHOWANIA SIĘ OBYWATELI W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ, UŁATWIAJĄCYCH ADAPTACJĘ DO TRUDNYCH WARUNKÓW NALEŻĄ: szybkie działanie, ale bez paniki; ciągłe słuchanie komunikatów radiowych; zachowanie spokoju i prowadzenie możliwie normalnego życia; udzielanie pomocy ludziom potrzebującym; rozsądne korzystanie z zapasów; słuchanie rad i poleceń osób uprawnionych do kierowania w sytuacjach zagrożeń (straż pożarna, policja, specjalistyczne grupy ratunkowe); w razie konieczności bezdyskusyjne opuszczenie miejsca zamieszkania; wyłączenie źródeł i odbiorników prądu i gazu oraz zabezpieczenie mienia.

21 SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI PO USŁYSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH RODZAJE ALARMÓW ALARM O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA - W jak najkrótszym czasie znaleźć się w pomieszczeniach wyposażonych w odbiornik radiowy. - Pozamykać szczelnie drzwi i okna pomieszczenia. - Poinformować osoby znajdujące się w Twoim otoczeniu o ogłoszonym alarmie. - Włączyć odbiornik radiowy wyregulowany na odbiornik RADIA WROCŁAW ( UKF), w którym podane zostaną instrukcje dotyczące dalszego postępowania po ogłoszeniu alarmu. - Przestrzegać przez radio zaleceń.

22 SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI PO USŁYSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH RODZAJE ALARMÓW ALARM POWIETRZNY - Wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, gazowe, zakręcić wodę. - Zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie. - Zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności i wody, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe. - Zawiadomić domowników i sąsiadów o alarmie. - Pospiesznie udać się do najbliższego ukrycia. - Pomagać słabszym i chorym. - Podporządkować się zleceniom służb obrony cywilnej.

23 SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI PO USŁYSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH RODZAJE ALARMÓW ALARM O SKAŻENIACH - Nałożyć indywidualne środki ochrony przed skażeniami. - Udać się do najbliższego ukrycia i przebywać w nim do chwili odwołania alarmu.

24 SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI PO USŁYSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH RODZAJE ALARMÓW UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI - Sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony. - Sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody i paszy. - Sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludności i zwierząt. - Jeżeli nie ma innych zaleceń udać się do pomieszczeń ochronnych. - Słuchać programu RADIA WROCŁAW lub programu TELEWIZJI REGIONALNEJ.

25 SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI PO USŁYSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH RODZAJE ALARMÓW UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI - Opuścić ukrycie. - W razie wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym - Stosować się do poleceń organów obrony cywilnej

26 CZY SĄ PYTANIA? DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI. Istota i zadania. Andrzej Marjański. Andrzej Marjański (64) R e f l e k s y j n i e

OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI. Istota i zadania. Andrzej Marjański. Andrzej Marjański (64) R e f l e k s y j n i e OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI Istota i zadania Andrzej Marjański R e f l e k s y j n i e "... określenie " obrona cywilna " oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych, mających

Bardziej szczegółowo

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH ZATWIERDZAM WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA. WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 16 listopada 2008 r. w sprawie działania gminnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE I ZADANIA:

PODSTAWY PRAWNE I ZADANIA: OBRONA CYWILNA Wg. obowiązujących w Polsce unormowań prawnych, obrona cywilna jest elementem systemu obronnego kraju i stanowi kompleks przedsięwzięć o charakterze: 1. Planistycznym; 2. Organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

9.4 Standardowe procedury operacyjne

9.4 Standardowe procedury operacyjne 9.4 Standardowe procedury operacyjne WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNO-OBYWATELSKICH I OBRONNYCH 214 WYKAZ standardowych procedur operacyjnych (SPO) Numer procedury Nazwa procedury Strona SPO 1 Organizowanie punktu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP II. PRZEPISY PRAWNE Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ujmują ustawy i wydane na ich podstawie rozporządzenia jako powszechnie obowiązującego prawa i można je pogrupować

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy

WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2009 Wójta Gminy Janowo Szefa OC Gminy z dnia 23 marca 2009 r. WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie tworzenia struktur, zadań, szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra. z dnia 16 lipiec 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra. z dnia 16 lipiec 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 Wójta Gminy Zielona Góra Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra z dnia 16 lipiec 2012 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art. 138

Bardziej szczegółowo

SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY PRZYRÓW!

SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY PRZYRÓW! SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY PRZYRÓW! Zapraszam do lektury krótkiego informatora o powszechnej samoobronie i obronie cywilnej. Przedstawiam w nim podstawowe informacje, propozycje i rady dotyczące zachowań

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI I N S T R U K C J A

UNIWERSYTET ŚLĄSKI I N S T R U K C J A UNIWERSYTET ŚLĄSKI... (Wpisać komórkę organizacyjną) I N S T R U K C J A OSTRZEGANIA, ALARMOWANIA I POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH K A T O W I C E 2012 rok ... (Miejscowość, data) Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia

Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia Warszawa, czerwiec 2008r. 2 Wprowadzam do użytku w organach obrony cywilnej Instrukcję w sprawie zasad ewakuacji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo W ZAKŁADACH AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.

Bezpieczeństwo W ZAKŁADACH AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. Bezpieczeństwo W ZAKŁADACH AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. Szanowni Państwo, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ze względu na ilość wytwarzanych i magazynowanych substancji niebezpiecznych podlegają

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu Organizacja dekontaminacjd ekontaminacji wstępnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczegoniczego Materiał szkoleniowy opracowany pod nadzorem Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7

Bardziej szczegółowo

1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych

1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych II. ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ 1 SPIS TREŚCI II. Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych 1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ GMINA CZERWIEŃSK PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ CZERWIEŃSK 2014 r. Rodzaje alarmów i sygnały alarmowe określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA System Bezpieczeństwa w CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna w Nowej Sarzynie

INFORMACJA System Bezpieczeństwa w CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna w Nowej Sarzynie Wyd. z dnia 04.05.2015r. B bb CIECH Sarzyna S.A. ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna www.zch.sarzyna.pl tel. 17 / 2407111, faks 17 / 2407122 INFORMACJA System Bezpieczeństwa w CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Kluczbork, 2013 r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 5 Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014 Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wybrane problemy gminnego zarządzania kryzysowego w czasie powodzi i usuwania jej skutków mgr inż. Jan Czech PRACA PODYPLOMOWA PROMOTOR

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

Środki bezpieczeństwa oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii 1

Środki bezpieczeństwa oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii 1 Środki bezpieczeństwa oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii 1 Na podstawie art. 261 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62 poz.

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 509 Dr Daniel Kucharek Dr Mirosław Tokarski Katedra Taktyki Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Zagrożenia kryzysowe w działalności

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ URZĄD GMINY RUDZINIEC ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ www.rudziniec.pl e-mail: gmina@rudziniec.pl RUDZINIEC 2011 Opracował: Inspektor ds. Obrony Cywilnej Szanowny Czytelniku

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres. 2. Osoba udzielająca informacji: Oznaczenie prowadzącego zakład:

1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres. 2. Osoba udzielająca informacji: Oznaczenie prowadzącego zakład: Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Terminalu Paliw w Sokółce Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna 1. Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 43/2013 WÓJTA GMINY ŁABUNIE SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 4 grudnia 2013 r.

ZARZADZENIE NR 43/2013 WÓJTA GMINY ŁABUNIE SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 4 grudnia 2013 r. ZARZADZENIE NR 43/2013 WÓJTA GMINY ŁABUNIE SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Łabunie. Na podstawie art. 17 ust. 7 i art.138

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Lubuski Urząd Wojewódzki - Gorzów Wlkp. 2011 r. Spis treści: II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Bardziej szczegółowo