1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. IDENTYFIKACJA PREPARATU"

Transkrypt

1 Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. oraz z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (2002: Dz. U. nr 140, poz. 1171,2005: Dz. U. Nr 2, poz. 8) DYSTRYBUTOR Nazwa/imię i nazwisko MICHAEL HUBER Polska Sp. z o. o. Adres Wrocław, ul. Robotnicza 72 Numer telefonu 48(71) Numer faksu 48(71) Data sporządzenia r. Data aktualizacji Telefony alarmowe Pogotowie ratunkowe 999 Pogotowie Energetyczne r. Straż Pożarna 998 Stanowisko Koordynacji Ratownictwa (Wrocław) Pogotowie Wodno Kanalizacyjne 994 Centrum Medycyny Ratunkowej - Oddział Ostrych Zatruć - Dyspozytor (Wrocław) IDENTYFIKACJA PREPARATU Nazwa handlowa Zmywacz Zastosowanie Środek do zmywania wodorozcieńczalnych farb fleksograficznych 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH CAS: EINECES: Nr indeksowy: CAS: EINECES: Nr indeksowy: N-propanol Octan n-propylu C<= 90% C>=10% Symbol bezpieczeństwa: F, Xi, R 11, R 36, R 37, R 38, R 41, R 61, R 65, R 66, R 67. Ciężar cząsteczkowy: nie dotyczy Wzór chemiczny: nie dotyczy Numer EINECS: nie dotyczy Klasyfikacja substancji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. nr 199 poz. 1948). Klasyfikacja substancji zgodnie z European Chemicals Bureau European Chemical Substances Information System 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Zagrożenia fizyczne/chemiczne: Zagrożenia ludzkiego zdrowia: Niebezpieczeństwa dla środowiska: Efekty i objawy: Oczy: Skóra: Wdychanie: Spożycie: Substancja wysoce łatwopalna Działa drażniąco na oczy. Wielokrotny kontakt może powodować wysuszanie i pękanie skóry. Opary mogą powodować senność i zawroty głowy. Nie zakwalifikowane jako niebezpieczne. Wywołuje podrażnienie oczu Przedłużony lub częsty kontakt może wpływać szkodliwie na skórę i prowadzić do podrażnienia i/lub zapalenia skóry. Wysokie stężenia oparów mogą powodować bóle głowy, zawroty, senność i mdłości, a także utratę przytomności. Połknięcie może spowodować mdłości, osłabienie i ujemny wpływ na centralny układ nerwowy. Strona 1 z 8

2 Klasyfikacja preparatu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. 171, poz. 1666) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. 243, poz. 2440) 4. PIERWSZA POMOC Informacje ogólne: Wdychanie: Kontakt ze skórą: Kontakt z oczami: Spożycie: Informacje dla lekarza: Choć na ogół nie jest konieczne żadne leczenie, należy uzyskać poradę lekarską. Wyprowadzić na świeże powietrze. W przypadku, gdy stan osoby poszkodowanej nie wraca szybko do normy, przetransportować do najbliższej placówki medycznej celem podjęcia dalszego leczenia. Zdjąć skażoną odzież. Miejsca wystawione na działanie substancji spłukać wodą, a następnie umyć mydłem, jeśli jest dostępne. Natychmiast spłukiwać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut przy otwartych powiekach. Przetransportować do najbliższej placówki medycznej celem podjęcia dalszego leczenia. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, ale przetransportować do najbliższej placówki medycznej celem podjęcia dalszego leczenia. Jeśli wymioty wystąpią spontanicznie, trzymać głowę poniżej bioder, aby nie dopuścić do aspiracji. Wywołuje depresję centralnego układu nerwowego. Może potencjalnie wywoływać chemiczne zapalenie płuc. Rozważyć płukanie żołądka z zabezpieczonymi drogami oddechowymi, podanie węgla aktywowanego. Skontaktować się z Instytutem Toksykologii w celu uzyskania wskazówek. 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU Usunąć z miejsca pożaru cały personel nie biorący bezpośrednio udziału w akcji gaśniczej. Szczególne zagrożenia: Środki gaśnicze: Sprzęt ochronny dla strażaków: Dodatkowe porady: W wyniku niecałkowitego spalania może powstawać tlenek węgla. Opary są cięższe od powietrza, rozpościerają się przy gruncie i mogą ulec zapłonowi z odległości. Piana odporna na działanie alkoholu, strumień wody lub mgła. Suchy proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, piasek lub ziemia mogą być użyte tylko do małych pożarów. Nie należy odprowadzać wody z gaszenia pożaru do środowiska wodnego. Należy nosić pełny komplet odzieży ochronnej i osobisty aparat oddechowy. Sąsiednie pojemniki chłodzić rozpylając na nie wodę. Chronić przed wyładowaniami elektrostatycznymi. 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Stosować się do lokalnych i międzynarodowych przepisów. Środki ochrony: Unikać kontaktu z rozlanym lub uwolnionym materiałem. Natychmiast zdjąć całą skażoną odzież. Wytyczne w zakresie wyboru środków ochrony osobistej przedstawiono w rozdziale 8 niniejszej karty charakterystyki. Wytyczne dotyczące sposobu pozbywania się rozlanego materiału przedstawiono w rozdziale 13 niniejszej karty charakterystyki. Odciąć wycieki, w miarę możliwości nie podejmując osobistego ryzyka. Usunąć z otoczenia wszystkie możliwe źródła zapłonu. Użyć odpowiedniego pojemnika, aby nie dopuścić do skażenia środowiska. Nie dopuścić do rozprzestrzenienia się lub przedostania materiału do kanalizacji, rowów lub rzek, stosując piasek, ziemię lub inne odpowiednie bariery. Podjąć próbę rozproszenia gazu lub skierowanie jego przepływu w bezpieczne miejsce, na przykład przy użyciu kurtyn mgielnych. Zastosować środki ostrożności, aby zapobiec powstawaniu wyładowań elektrostatycznych. Zapewnić ciągłość obwodu elektrycznego, łącząc Strona 2 z 8

3 Metody czyszczenia: Dodatkowe porady: i uziemiając wszystkie urządzenia. Monitorować obszar przy użyciu wskaźnika gazów palnych. Przy dużych wyciekach cieczy (< 1 bębna), przenieść środkami mechanicznymi, takimi jak ciężarówka próżniowa, do zbiornika ratowniczego w celu odzyskania lub bezpiecznego pozbycia się produktu. Pozwolić, aby pozostałości substancji odparowały lub wchłonąć je odpowiednim materiałem absorbującym i pozbyć się w bezpieczny sposób. Usunąć skażoną glebę i pozbyć się jej w bezpieczny sposób. Przy małych wyciekach cieczy (> 1 bębna) przenieść środkami mechanicznymi do oznaczonego, uszczelnianego pojemnika w celu odzyskania lub bezpiecznego pozbycia się produktu. Pozwolić, aby pozostałości substancji odparowały lub wchłonąć je odpowiednim materiałem absorbującym i pozbyć się w bezpieczny sposób. Usunąć skażoną glebę i pozbyć się jej w bezpieczny sposób. Informacje na temat usuwania produktu znajdują się w części 13 karty charakterystyki. W razie wystąpienia, lub możliwości wystąpienia, ekspozycji ludności lub środowiska naturalnego należy powiadomić władze. Pary mogą tworzyć z powietrzem wybuchową mieszaninę. 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE Ogólne środki ostrożności: Sposób obchodzenia się: z materiałem Przechowywanie produktu: Transport produktu: Zalecane materiały: Nieodpowiednie materiały: Unikać wdychania i kontaktu z materiałem. Używać tylko w miejscach posiadających dobrą wentylację. Po kontakcie z materiałem dokładnie się umyć. Wskazówki odnośnie wyboru środków ochrony osobistej przedstawiono w rozdziale 8 niniejszej karty charakterystyki. Informacji przedstawionych w niniejszej karcie charakterstyki należy użyć jako danych wyjściowych dla oceny ryzyka lokalnych warunków, aby ustalić odpowiednie metody kontroli w zakresie bezpiecznego obchodzenia się, przechowywania i usuwania tego materiału. W trakcie pompowania mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. Wyładowania elektrostatyczne mogą wywołać pożar. Zapewnić ciągłość obwodu elektrycznego, łącząc i uziemiając wszystkie urządzenia. Ograniczyć prędkość w linii podczas pompowania, aby nie dopuścić do powstania wyładowań elektrostatycznych (<=10 m/s). Nie dopuścić do rozpryskiwania się substancji podczas napełniania. NIE używać sprężonego powietrza do napełnienia, opróżniania ani przenoszenia. Ugasić otwarte płomienie. Nie palić tytoniu. Usunąć źródła ognia. Unikać iskier. Temperatura przenoszenia produktu: temperatura pokojowa. Przechowywać z dala od aerozoli, materiałów łatwopalnych, substancji utleniających, materiałów powodujących korozję i produktów, które są szkodliwe lub toksyczne dla ludzi lub środowiska naturalnego. Należy przechowywać w miejscu z dobrą wentylacją z dala od promieni słonecznych, źródeł zapłonu i innych źródeł ciepła. Temperatura przechowywania: temperatura pokojowa. Przechowywać pojemniki zamknięte, jeśli nie są w użyciu. Nie stosować sprężonego powietrza podczas napełniania, rozładowywania i przenoszenia. W konstrukcji pojemników i okładzin pojemników należy stosować stal miękką i stal nierdzewną. Glin; Większość tworzyw sztucznych.; Kauczukiem naturalnym, butylowym, neoprenowym lub nitrylowym. Wskazówki odnośnie pojemników: Pojemniki, nawet te opróżnione, mogą zawierać wybuchowe opary. Nie ciąć, wiercić, szlifować, spawać ani wykonywać podobnych czynności na zbiornikach lub w ich pobliżu 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Wartości graniczne ekspozycji w miejscu pracy Parametry kontroli (NDS, NDSCh): Typ N-propanol Octan n-propylu NDS 200 mg / m mg / m 3 NDSCh 600 mg / m mg / m 3 Strona 3 z 8

4 Dodatkowe informacje Kontrola ekspozycji Środki ochrony osobistej: Ochrona dróg oddechowych: Ochrona rąk: Ochrona oczu: Odzież ochronna: Metody monitorowania: Kontrola ekspozycji w Środowisku naturalnym: : Umyć ręce przed jedzeniem, piciem, paleniem i korzystaniem z toalety. : Wymagany poziom ochrony i rodzaje kontoli są zróżnicowane w zależności od warunków potencjalnej ekspozycji. Należy wybrać metody kontroli w oparciu o ocenę lokalnych warunków. Do odpowiednich środków należą: Odpowiednia wentylacja przeciwwybuchowa w celu kontroli stężeń w powietrzu poniżej wytycznych/limitów ekspozycji. Płukanie oczu i natrysk do użycia w przypadkach nagłych. Środki ochrony osobistej powinny spełniać zalecane standardy krajowe. Zgodność z normami należy sprawdzić u dostawców środków ochrony osobistej. Jeżeli układy zabezpieczające nie utrzymują stężenia w powietrzu na poziomie wystarczającym do ochrony zdrowia pracowników, wybierz urządzenie chroniące układ oddechowy odpowiednie do szczególnych warunków stosowania go i zgodne z obowiązującymi przepisami. Sprawdź u dostawców urządzeń chroniących układ oddechowy. Tam gdzie urządzenia filtrujące powietrze są odpowiednie, wybierz właściwy zestaw maski i filtra. Tam gdzie urządzenia filtrujące powietrze są niewydolne (na przykład w przypadku wysokiego stężenia w powietrzu, niedostatku tlenu, ograniczonej przestrzeni) użyj odpowiedniego ciśnieniowego aparatu tlenowego. Ochrona długoterminowa: Kauczuk naturalny. Kauczuk butylowy. Kauczuk nitrylowy. Ochrona przed przypadkowym kontaktem/rozpryskaniem: PCW. Trafność doboru i trwałość rękawicy jest zależna od sposobu jej użycia, np. częstotliwości i czasu trwania kontaktu, odporności chemicznej rękawicy, materiału rękawicy, grubości rękawicy i sprawności manualnej pracownika. Należy zawsze zasięgnąć porady producenta rękawic. Skażone rękawice należy wymienić. Okulary ochronne zabezpieczające przed rozpryskami substancji chemicznych. Stosować odzież ochronną odporną chemicznie na ten materiał. Obuwie i kalosze ochronne również powinny być odporne chemicznie. Dla potwierdzenia zgodności z NDS/NDSCh i prawidłowości kontroli ekspozycji wymagane może być monitorowanie stężenia substancji w strefie oddychania pracowników lub w ogólnej przestrzeni miejsca pracy. Dla niektórych substancji właściwe może być również monitorowanie biologiczne. Należy mierzyć poziom emisji substancji lotnych na wylocie z wyciągu. 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE Postać Barwa Zapach Temperatura wrzenia Temperatura topnienia/ krzepnięcia Temperatura zapłonu ciecz przezroczysta charakterystyczny octan n-propylu 102 o C n-propanol 97 o C octan n-propylu -95 o C n-propanol -127 o C octan n-propylu 14 o C n-propanol 15 o C Temperatura samozapłonu octan n-propylu 430 o C n-propanol 413 o C Granica wybuchowości/ łatwopalności w octan n-propylu dolna 1,7%; górna 8% Strona 4 z 8

5 powietrzu n-propanol dolna 2%; górna 12% Prężność par w temp. 20 o C octan n-propylu 3,3 kpa 20 o C. Octan n-propylu jest substancją, która odparowuje w 100%. n-propanol 1,98 kpa 20 o C. N-propanol jest substancją, która odparowuje w 100%. Współczynnik odparowania octan n-propylu (ASTM D 3539, nbuac = 1) = 2,75 n-propanol (ASTM D 3539, nbuac = 1) = 1,3 Gęstość w 20 o C około 0,8 g/cm 3 Granice par (powietrze = 1) octan n-propylu 3,5 n-propanol 2,1 Rozpuszczalność w wodzie w 20 o C całkowicie mieszalny 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Trwałość: Warunki, jakich należy unikać: Trwały w normalnych warunkach stosowania. Reaguje z silnymi środkami utleniającymi. Narażenie na działanie powietrza. Unikać wysokich tempetatur, iskier, otwartego płomienia i innych źródeł zapłonu. Materiały, jakich należy unikać: Silne kwasy utleniające. Glin Kwasy. Mocne zasady. Sole silnych zasad. Niebezpieczne produkty: Rozkład cieplny zależy w dużym stopniu od warunków. rozkładu. Złożona mieszanina występujących w powietrzu ciał stałych, cieczy i gazów, w tym tlenku węgla, dwutlenku węgla, dwutlenku węgla i innych związków organicznych, będzie ulegać zmianie w miarę spalania się, bądź degradacji cieplnej lub tlenowej tego materiału. Niebezpieczne reakcje: Higroskopijny 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Podstawa oceny: Podane informacje bazują na danych uzyskanych w badaniach produktu. Toksyczność ostra-doustnie: octan etylu, LD50 > 5650 mg/ kg, Szczur n-propanol, LD50 > 5000 mg/ kg, Szczur Toksyczność ostra-wdychanie: octan etylu, LC50 > 56 mg/ l / 4 godzin, Szczur n-propanol, LC50 > 40 mg/ l / 4 godzin, Szczur Wysokie stężenia mogą wywoływać depresję centralnego układu nerwowego, powodującą bóle głowy, zawroty głowy i nudności; dalsze wdychanie może doprowadzić do utraty przytomności i/lub śmierci. Toksyczność ostra- skóra: octan etylu, LD50 = mg/ kg, Królik n-propanol, LD50 = mg/ kg, Królik Podrażnienie skóry: Może wywoływać umiarkowane podrażnienie skóry. Podrażnienie oczu: Działa umiarkowanie drażniąco na oczy. Podrażnienie układu oddechowego: Wdychanie oparów lub mgły może wywoływać podrażnienie układu oddechowgo. Uczulanie: Nie uczula skóry. Mutagenność: Nie jest czynnikiem mutagennym. Rakotwórczość: Nie stwierdzono działania rakotwórczego w badaniach na zwierzętach. Toksyczność w zakresie układu rozrodczego i rozwoju: Wywołuje toksyczność płodu u zwierząt w dawkach, które są toksyczne dla matki. Nie wpływa na płodność. 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Ostra toksyczność Ryby: Bezkręgowce wodne: Algi: Mikroorganizmy: Niska toksyczność: LC/EC/IC50 > 1000 mg/l Niska toksyczność: LC/EC/IC50 > 1000 mg/l Niska toksyczność: LC/EC/IC50 > 1000 mg/l Niska toksyczność: LC/EC/IC50 > 1000 mg/l Strona 5 z 8

6 Ruchliwość: Jeśli produkt przeniknie do gleby, będzie wysoce ruchliwy i może skazić wody gruntowe. Rozpuszcza się w wodzie. Trwałość/ rozkładalność: Bioakumulacja: Łatwo ulega biodegradacji. Utlenia się szybko w wyniku fotochemicznej reakcji w powietrzu. Nie oczekuje się, aby w znacznych ilościach kumulował się. 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Usuwanie materiału: Usuwanie opakowań: Przepisy lokalne: Jeżeli jest to możliwe odzyskać lub zawrócić do obiegu. Wytwórca odpadów ponosi odpowiedzialność za określenie toksyczności i właściwości fizycznych wytwarzanego materiału, aby ustalić właściwą klasyfikację i metody pozbywania się odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osuszyć dokładnie pojemniki. Po osuszeniu, wietrzyć w bezpiecznym miejscu z dala od iskier i ognia. Pozostałości mogą stwarzać niebepieczeństwo wybuchu. Nie dziurawić, nie ciąć ani nie spawać nieumytych beczek. Dostarczyć do autoryzowanej firmy w celu odzysku lub regeneracji metalu. Produktu należy pozbywać się zgodnie z obowiązującymi regionalnymi, krajowymi lub lokalnymi przepisami i rozporządzeniami. Lokalne przepisy mogą być bardziej restrykcyjne niż wymogi regionalne lub krajowe i należy ich przestrzegać. Przestrzegać ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami) Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) oraz Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne: Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami). 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE Oznakowanie : nalepka nr 3 ADR Klasa : 3 Grupa pakowania : II Kod klasyfikacji : F1 Numer identyfikacyjny zagrożenia : 33 Nr UN : 1993 Oznaczenie zagrożenia (ryzyko pierwszorzędne) : 3 Właściwa nazwa transportowa : MATERIAŁ ZAPALNY, CIEKŁY I.N.O. RID Klasa : 3 Grupa pakowania : II Kod klasyfikacji : F1 Numer identyfikacyjny zagrożenia : 33 Nr UN : 1993 Oznaczenie zagrożenia (ryzyko pierwszorzędne) : 3 Właściwa nazwa transportowa : MATERIAŁ ZAPALNY, CIEKŁY I.N.O. Strona 6 z 8

7 IMDG Numer identyfikacyjny : UN 1993 Właściwa nazwa transportowa : MATERIAŁ ZAPALNY, CIEKŁY I.N.O. Klasa / Dział : 3 Grupa pakowania : II Substancja zanieczyszczająca wody morskie : Nie 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 173, poz. 1679): Informacje wymagane dla potrzeb kontroli nie są wyczerpujące. Niniejszy materiał może podlegać innym przepisom. Klasyfikacja EC : F - Substancja/preparat/produkt wysoce łatwopalna(y) : Xi drażniący Określenie ryzyka EC Określenie bezpieczeństwa EC : R 11 Produkt wysoce łatwopalny. : R 36 Działa drażniąco na oczy. : R 37 Działa drażniąco na drogi oddechowe. : R 38 Działa drażniąco na skórę. : R 41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. : R 61 Może działać szkodliwie na dziecko w- łonie matki. : R 65 Działa szkodliwie; może powodować-uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia : R 66 Powtarzające się narażenie może-powodować wysuszanie lub pękanie-skóry : R 67 Pary mogą wywoływać uczucie-senności i zawroty głowy. : Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. : S 2 Chronić przed dziećmi : S 7-16 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu nie palić tytoniu. S 24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. : S 29 Nie wprowadzać do kanalizacji. : S 33 Zastosować środki ostrożności zapobiegajce wyładowaniom elektrostatycznym. : S 39 Nosić okulary lub ochronę twarzy. Przywołane przepisy prawne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 199, poz. 1948). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. 171, poz. 1666). Strona 7 z 8

8 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. 243, poz. 2440) Rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217/2002r, poz. 1833). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. nr 129, poz. 1108). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 w sprawie standardów jakości gleby oraz jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., o odpadach, (Dz. U. Nr 62, poz. 628), z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz. 1347). Ustawa z dnia 27 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami). Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 173, poz. 1679). 16. INNE INFORMACJE Zastosowanie : Stosować jako rozpuszczalnik w procesach przemysłowych. Fraza/Frazy-R R 11 Produkt wysoce łatwopalny R 36 Działa drażniąco na oczy. R 37 Działa drażniąco na drogi oddechowe. R 38 Działa drażniąco na skórę. R 41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. R 61 Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. R 65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzeniem płuc w przypadku połknięcia. R 66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry R 67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu, a w szczególności z przestrzeganie przepisów prawa, spada na użytkownika. Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie karty charakterystyki z dnia r. dostarczonej przez producenta, informacji European Chemicals Bureau, NIOSH, U.S. National Library of Medicine - oraz obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących substancji i preparatów chemicznych, przez firmę: "OIKOS" sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Łokietka 9/6a, (0-71) Strona 8 z 8

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Data aktualizacji : 18.06.2003 r LOTOS PŁYN DO CZYSZCZENIA TAPICERKI TAPICAR Strona 1 z 5 Karta Nr L 199 Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Producent: ORGANIKA-CAR Spółka Akcyjna Adres: 91-203

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6 Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6 1. Identyfikacja substancji / preparatu Odżywka do paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna (INCI) Nr CAS Nr WE Narażenie OSHA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6 Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6 1. Identyfikacja substancji / preparatu No lines tip blender preparat do zmiękczania akrylu usuwania rys 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PLASTIC SPRAY PRF 202 Data sporządzenia: 14.12.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland

Bardziej szczegółowo

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Data sporządzenia: 2. 1. 2006 strona 1 / 7 1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Producent: BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG Fraunhofer Str. 17 D-87700 Memmingen - Niemcy Tel. + 49 (0) 8331

Bardziej szczegółowo

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

48(71) 354 81 10 48(71) 373 50 23 Data sporządzenia 05.07.2004 r. Data aktualizacji 09.05.2005 r.

48(71) 354 81 10 48(71) 373 50 23 Data sporządzenia 05.07.2004 r. Data aktualizacji 09.05.2005 r. Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. oraz z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A Strona 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Producent: TERMOPIAN Sp. J. Małgorzata Będkowska, Sylwester Będkowski Ul. Dworcowa 15a, 43-500 Czechowice-Dziedzice Tel./Faks: (32) 2144580/2144588 Telefon alarmowy:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty 22.07.2009 r. 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i Przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Płyn do mycia naczyń i urządzeń przemysłu spożywczego ZENEK Przeznaczenie / zastosowanie: Płyn przeznaczony jest do ręcznego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKT: HOB 5560 WAX EQUIPMENT CLEANER Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Według Rozporządzenia (WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 roku ws REACH Wersja 1.3 Data wydania 16.03.2004 Aktualizacja z dnia: 19.03.2008 Dystrybutor: RYTM TRADE Sp.

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MENTOL Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mentol Synonimy:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Dystrybutor: Jodoform Odczynnik chemiczny Ph PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 29.08.2009 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

Nazwa/imię i nazwisko KSL staubtechnik gmbh MICHAEL HUBER Polska Sp. z o. o. Adres skr. pocztowa 1202;

Nazwa/imię i nazwisko KSL staubtechnik gmbh MICHAEL HUBER Polska Sp. z o. o. Adres skr. pocztowa 1202; Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. oraz z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu

Bardziej szczegółowo

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikacja preparatu 1.2. Zastosowanie preparatu Emulsja antyadhezyjna, wodoodporna, stosowana w produkcji płyt pilśniowych twardych,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 13.01.2010 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : Płyn do mycia naczyń Baron

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU ETAPROBEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU ETAPROBEN KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU ETAPROBEN Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia3 lipca 2002r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej

Bardziej szczegółowo

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia powierzchni na bazie alkoholu do rozcieńczania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Wazelina

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Wazelina Strona 1 z 5 Wersja 1.03 Data sporządzenia karty: 26.04.2005 Data aktualizacji: 21.03.2006 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I PRODUCENTA, DYSTRYBUTORA NAZWA HANDLOWA ZASTOSOWANIE PRODUKTU PRODUCENT

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Alkohol izopropylowy. Rozpuszczalnik, odczynnik analityczny cz.d.a.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Alkohol izopropylowy. Rozpuszczalnik, odczynnik analityczny cz.d.a. Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Alkohol izopropylowy Zastosowanie: Producent: Rozpuszczalnik, odczynnik analityczny cz.d.a. PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

Bardziej szczegółowo

Liquid Ice Spray Czyszczący

Liquid Ice Spray Czyszczący KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (MSDS) Liquid Ice Spray Czyszczący SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA Nazwa produktu: Spray czyszczący Kod produktu: 42082 Numer (Producenta) Karty Charakterystyki:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU COCKPIT

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU COCKPIT KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU COCKPIT Data sporządzenia: 11.05.2004 Karta Charakterystyki sporządzona zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 11,

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji chemicznej EUGENOL

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji chemicznej EUGENOL Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: EUGENOL Płyn do zarabiania past PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia okien do rozcieńczania z wodą, do profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

3 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

3 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU Nazwa Produktu: PKWiU: 24. 30. 22-79. 10 SAP: 214273, 214274, 214275 2 SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH Składniki stwarzające zagrożenie Nazwa Chemiczna % wag Nr CAS Nr WE Nr

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: SILAN Zastosowanie: Dystrybutor: Silan metakrylanowy PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 62 200 Gniezno, ul. Pałucka 2733 tel./fax. (061) 667 53 33 do 34 Data aktualizacji: 2009.01.12 Data wydruku: 2009.01.12 KARTA CHARAKTERYSTYKI (podstawa: Rozporządzenie MZ. Dz. U. Nr 140. poz. 1171 z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO TEROSEPT Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia3 lipca 2002r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: ANIOXYTWIN KONCENTRAT

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny. R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 05.05.2005 Aktualizacja: 10.2007 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: DERAT PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Elbgaustraße 24

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 62 200 Gniezno, ul. Pałucka 2733 tel./fax. (061) 667 53 33 do 34 Data aktualizacji: 2009.01.12 Data wydruku: 2009.01.12 KARTA CHARAKTERYSTYKI (podstawa: Rozporządzenie MZ. Dz. U. Nr 140. poz. 1171 z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI ata opracowania 11.03.2013 Wydanie : 1 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKC JA 1 : Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu. nazwa wyrobu : MAXI WAX 1:200

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

+49 89-9003-444 +49 89-9003-222

+49 89-9003-444 +49 89-9003-222 Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. oraz z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego PROTECT LIGHT SEAL

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego PROTECT LIGHT SEAL Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Lakier ochronny do zębiny PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Telefon alarmowy: 042 6314724 (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej)

Telefon alarmowy: 042 6314724 (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej) R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 07.2002 Data aktualizacji: 10.2006 1.Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: TOXAN PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków Wydanie 6 Sporządzono 20.04.2004 Aktualizacja 11.12.2009 1a. Identyfikacja mieszaniny KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków 1 b. Identyfikacja producenta KNAUF Jaworzno

Bardziej szczegółowo

53-608 Wrocław; ul. Robotnicza 72 85551 Kirchheim. Pogotowie Ratunkowe

53-608 Wrocław; ul. Robotnicza 72 85551 Kirchheim. Pogotowie Ratunkowe Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. oraz z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO [sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 2/2005, poz. 8) oraz dyrektywą UE 91/155/EC] 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Data aktualizacji 1: 03.06.2003 r LOTOS PŁYN DO CHŁODNIC EXTRA PLUS GLIXOL EXTRA PLUS Strona 1 z 5 Karta Nr L 017a Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Producent: ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Wersja: 1 Strona 1 z 6 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 1.1. Identyfikator produktu: liquideu 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006 Nazwa handlowa AAB-BETONTRENNMITTEL 02 Data aktualizacji karty charakterystyki 13.06.2014 Strona 1 z 6 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: AAB-Betontrennmittel 02

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Ice Blue Gel żel silikonowy Strona 1/5

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Ice Blue Gel żel silikonowy Strona 1/5 Data wydania 02022009 Ice Blue Gel żel silikonowy Strona 1/5 1. Identyfikacja substancji / preparatu Żel UV do przedłużania paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna (INCI) Di-Hema

Bardziej szczegółowo

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Taśma Zalecane użycie Wkładka elastyczna używana w hydroizolacji. Firma

Bardziej szczegółowo

Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE.

Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE. Strona 1/6 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta i importera. ------------------------------------------------------------------------------------ - Środek do zabezpieczania podłóg. Wyłącznie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Preparat stosowany do konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych. PRODUCENT: ATR Auto-Teile-Ring GmbH Am Mittelkai

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ ETANOL 96% Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Etanol

Bardziej szczegółowo

Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58

Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58 Nazwa handlowa: Tepasol Strona 1 z 5 Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58 1. Określenie preparatu/materiału i nazwy firmowej Nazwa handlowa: Tepasol Zastosowanie: środek

Bardziej szczegółowo

IOCID 30. roztwór wodny

IOCID 30. roztwór wodny 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta i importera Nazwa handlowa Typ produktu preparat myjący Identyfikacja produktu roztwór wodny Zastosowanie przemysłowe Szczegółowe informacje w ofercie

Bardziej szczegółowo

Mieszanina poniższych składników na nośniku. Nazwa składnika % wag. Nr CAS Nr EC Nr indeksowy Klasyfikacja Szlam olejowy (ropa naftowa)

Mieszanina poniższych składników na nośniku. Nazwa składnika % wag. Nr CAS Nr EC Nr indeksowy Klasyfikacja Szlam olejowy (ropa naftowa) Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1907/2006 (REACH) Data opracowania: 08.02.2010 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Strona 1 z 7 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa Exterior Zastosowanie preparatu: gotowa do użycia masa akrylowa do pokrywania sztukaterii

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem (UE) : 1907/2006, art.3iw sprawie rejestracji,oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Wydanie 4 Sporządzono

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mocznik Synonimy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Bona Decking Oil

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Bona Decking Oil Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do olejowania powierzchni

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki. (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER. Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05

Karta charakterystyki. (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER. Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05 Karta charakterystyki 1 (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Strona: 1 z 5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2012 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie REACH.) SEKCJA 1.

Bardziej szczegółowo

02241-406027 48(71) 354 81 10

02241-406027 48(71) 354 81 10 Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. oraz z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/006/WE, Artykuł 31 FG3580-36B Wet 'n' Black SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RIGIDUR Klej do płyt podłogowych RIGIDUR

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RIGIDUR Klej do płyt podłogowych RIGIDUR Strona / stron 1/5 Producent / Dystrybutor: Rigips Polska - Stawiany Sp. z o.o. Szarbków 73, 28-400 Pińczów Tel. (22) 457 14 44, 457 14 35, fax: (22) 457 14 33 e-mail: Rigips.Polska@bpb.com.pl Telefon

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1272/2008 (REACH)] 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator Produktu: Płyn zimowy

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja Preparatu i Producenta

1. Identyfikacja Preparatu i Producenta Karta Charakterystyki Bezpieczeństwa Preparatu Mieszanka popiołowo-żużlowa EkoBeton Data opracowania: 4 stycznia 2012r. 1. Identyfikacja Preparatu i Producenta 1.1. Nazwa handlowa preparatu Mieszanka EkoBeton

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r. DIAMOND SHINE

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r. DIAMOND SHINE zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r. Data wydania: 16.05.2011 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Zgodne z 1907/2006/CE (REACH)

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Zgodne z 1907/2006/CE (REACH) Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Zgodne z 1907/2006/CE (REACH) 1. Identyfikacja preparatu, oraz dystrybutora Nazwa produktu Termik 12050 Zalecane użycie Klej do użytku przemysłowego Dystrybutor

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 10.07.2002 r LOTOS Płyn hydrauliczny DA-1 Strona 1 z 6 Data aktualizacji 4: 12.04.2006 r.

Data sporządzenia: 10.07.2002 r LOTOS Płyn hydrauliczny DA-1 Strona 1 z 6 Data aktualizacji 4: 12.04.2006 r. Data sporządzenia: 10.07.2002 r LOTOS Płyn hydrauliczny DA-1 Strona 1 z 6 LOTOS Oil S.A. 80-718 Gdańsk ul. Elbląska 135 tel. (058) 308-72-56 Karta Nr L 031 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1.1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja mieszaniny: Zastosowanie: Środek do usuwania nieprzyjemnych zapachów Dystrybutor: NATURAN Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Certyfikowany ph-metryczny Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ KWAS BOROWY Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Kwas borowy

Bardziej szczegółowo

Produkt nie zawiera substancji klasyfikowanych jako szkodliwe dla zdrowia. Substancja nie jest niebezpieczna.

Produkt nie zawiera substancji klasyfikowanych jako szkodliwe dla zdrowia. Substancja nie jest niebezpieczna. 1. Przeznaczenie / zastosowanie Stosowana jako chemikalia do syntez. 2. Identyfikacja substancji Wzór chemiczny: S Synonimy: brak Masa molowa : 32.06g/mol Numer CAS: 7704-34-9 Numer WE: 231-722-6 Określenie(a)

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych...

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych... Strona 1 z 5 preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych. 1. Identyfikacja preparatu i firmy: Nazwa produktu: Zmywacz intensywny WOCA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR Wersja z dnia 25-11-2014 Wersja 2 Zastępuje wersję z dnia 14-12-2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR 1. IDENTYFIKACJA WYROBU I PRODUCENTA 1.1 Nazwa wyrobu Mieszanka

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 16 41 573 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO SOLFA Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Sporządzona zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Środek antyadhezyjny do szalunków. Producent: MAPEI S.p.A Via Cafiero 22 20 158 Mediolan, Włochy tel.: +

Bardziej szczegółowo

Strona 1/7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. P3-topactive 200. 1. Identyfikacja preparatu --------------------------

Strona 1/7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. P3-topactive 200. 1. Identyfikacja preparatu -------------------------- Strona 1/7 1. Identyfikacja preparatu -------------------------- - alkaliczny środek myjący dla przemysłu spożywczego. Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. Producent: Ecolab Deutchland GmbH & Co.OHG

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 16.07.2001 Data aktualizacji 15.03.2005 Data kolejnej aktualizacji 02.07.2007 Data kolejnej aktualizacji 02.12.2008 Data kolejnej aktualizacji 04.03.2011 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Mozaikowy tynk dekoracyjny (Caparol-Buntstein-Sockelputz) Zastosowanie: Mozaikowy tynk dekoracyjny do wnętrz i na elewacje.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Wydrukowano dnia: 02.12.2014 Przejrzano dnia : 30.04.2003 Strona 1 z 6 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Schmierfett Firma : Volkswagen

Bardziej szczegółowo

Niebezpieczne składniki: Składniki Numer WE Numer CAS % wagowe Wodorotlenek wapnia 215-137-3 1305-62-0 30

Niebezpieczne składniki: Składniki Numer WE Numer CAS % wagowe Wodorotlenek wapnia 215-137-3 1305-62-0 30 Nazwa preparatu: Kaszmir Data wydania: 24-01-2013 Data aktualizacji: - 1. Identyfikacja substancji / preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja preparatu: Nazwa handlowa: Kaszmir Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo