1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. IDENTYFIKACJA PREPARATU"

Transkrypt

1 Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. oraz z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (2002: Dz. U. nr 140, poz. 1171,2005: Dz. U. Nr 2, poz. 8) DYSTRYBUTOR Nazwa/imię i nazwisko MICHAEL HUBER Polska Sp. z o. o. Adres Wrocław, ul. Robotnicza 72 Numer telefonu 48(71) Numer faksu 48(71) Data sporządzenia r. Data aktualizacji Telefony alarmowe Pogotowie ratunkowe 999 Pogotowie Energetyczne r. Straż Pożarna 998 Stanowisko Koordynacji Ratownictwa (Wrocław) Pogotowie Wodno Kanalizacyjne 994 Centrum Medycyny Ratunkowej - Oddział Ostrych Zatruć - Dyspozytor (Wrocław) IDENTYFIKACJA PREPARATU Nazwa handlowa Zmywacz Zastosowanie Środek do zmywania wodorozcieńczalnych farb fleksograficznych 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH CAS: EINECES: Nr indeksowy: CAS: EINECES: Nr indeksowy: N-propanol Octan n-propylu C<= 90% C>=10% Symbol bezpieczeństwa: F, Xi, R 11, R 36, R 37, R 38, R 41, R 61, R 65, R 66, R 67. Ciężar cząsteczkowy: nie dotyczy Wzór chemiczny: nie dotyczy Numer EINECS: nie dotyczy Klasyfikacja substancji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. nr 199 poz. 1948). Klasyfikacja substancji zgodnie z European Chemicals Bureau European Chemical Substances Information System 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Zagrożenia fizyczne/chemiczne: Zagrożenia ludzkiego zdrowia: Niebezpieczeństwa dla środowiska: Efekty i objawy: Oczy: Skóra: Wdychanie: Spożycie: Substancja wysoce łatwopalna Działa drażniąco na oczy. Wielokrotny kontakt może powodować wysuszanie i pękanie skóry. Opary mogą powodować senność i zawroty głowy. Nie zakwalifikowane jako niebezpieczne. Wywołuje podrażnienie oczu Przedłużony lub częsty kontakt może wpływać szkodliwie na skórę i prowadzić do podrażnienia i/lub zapalenia skóry. Wysokie stężenia oparów mogą powodować bóle głowy, zawroty, senność i mdłości, a także utratę przytomności. Połknięcie może spowodować mdłości, osłabienie i ujemny wpływ na centralny układ nerwowy. Strona 1 z 8

2 Klasyfikacja preparatu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. 171, poz. 1666) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. 243, poz. 2440) 4. PIERWSZA POMOC Informacje ogólne: Wdychanie: Kontakt ze skórą: Kontakt z oczami: Spożycie: Informacje dla lekarza: Choć na ogół nie jest konieczne żadne leczenie, należy uzyskać poradę lekarską. Wyprowadzić na świeże powietrze. W przypadku, gdy stan osoby poszkodowanej nie wraca szybko do normy, przetransportować do najbliższej placówki medycznej celem podjęcia dalszego leczenia. Zdjąć skażoną odzież. Miejsca wystawione na działanie substancji spłukać wodą, a następnie umyć mydłem, jeśli jest dostępne. Natychmiast spłukiwać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut przy otwartych powiekach. Przetransportować do najbliższej placówki medycznej celem podjęcia dalszego leczenia. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, ale przetransportować do najbliższej placówki medycznej celem podjęcia dalszego leczenia. Jeśli wymioty wystąpią spontanicznie, trzymać głowę poniżej bioder, aby nie dopuścić do aspiracji. Wywołuje depresję centralnego układu nerwowego. Może potencjalnie wywoływać chemiczne zapalenie płuc. Rozważyć płukanie żołądka z zabezpieczonymi drogami oddechowymi, podanie węgla aktywowanego. Skontaktować się z Instytutem Toksykologii w celu uzyskania wskazówek. 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU Usunąć z miejsca pożaru cały personel nie biorący bezpośrednio udziału w akcji gaśniczej. Szczególne zagrożenia: Środki gaśnicze: Sprzęt ochronny dla strażaków: Dodatkowe porady: W wyniku niecałkowitego spalania może powstawać tlenek węgla. Opary są cięższe od powietrza, rozpościerają się przy gruncie i mogą ulec zapłonowi z odległości. Piana odporna na działanie alkoholu, strumień wody lub mgła. Suchy proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, piasek lub ziemia mogą być użyte tylko do małych pożarów. Nie należy odprowadzać wody z gaszenia pożaru do środowiska wodnego. Należy nosić pełny komplet odzieży ochronnej i osobisty aparat oddechowy. Sąsiednie pojemniki chłodzić rozpylając na nie wodę. Chronić przed wyładowaniami elektrostatycznymi. 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Stosować się do lokalnych i międzynarodowych przepisów. Środki ochrony: Unikać kontaktu z rozlanym lub uwolnionym materiałem. Natychmiast zdjąć całą skażoną odzież. Wytyczne w zakresie wyboru środków ochrony osobistej przedstawiono w rozdziale 8 niniejszej karty charakterystyki. Wytyczne dotyczące sposobu pozbywania się rozlanego materiału przedstawiono w rozdziale 13 niniejszej karty charakterystyki. Odciąć wycieki, w miarę możliwości nie podejmując osobistego ryzyka. Usunąć z otoczenia wszystkie możliwe źródła zapłonu. Użyć odpowiedniego pojemnika, aby nie dopuścić do skażenia środowiska. Nie dopuścić do rozprzestrzenienia się lub przedostania materiału do kanalizacji, rowów lub rzek, stosując piasek, ziemię lub inne odpowiednie bariery. Podjąć próbę rozproszenia gazu lub skierowanie jego przepływu w bezpieczne miejsce, na przykład przy użyciu kurtyn mgielnych. Zastosować środki ostrożności, aby zapobiec powstawaniu wyładowań elektrostatycznych. Zapewnić ciągłość obwodu elektrycznego, łącząc Strona 2 z 8

3 Metody czyszczenia: Dodatkowe porady: i uziemiając wszystkie urządzenia. Monitorować obszar przy użyciu wskaźnika gazów palnych. Przy dużych wyciekach cieczy (< 1 bębna), przenieść środkami mechanicznymi, takimi jak ciężarówka próżniowa, do zbiornika ratowniczego w celu odzyskania lub bezpiecznego pozbycia się produktu. Pozwolić, aby pozostałości substancji odparowały lub wchłonąć je odpowiednim materiałem absorbującym i pozbyć się w bezpieczny sposób. Usunąć skażoną glebę i pozbyć się jej w bezpieczny sposób. Przy małych wyciekach cieczy (> 1 bębna) przenieść środkami mechanicznymi do oznaczonego, uszczelnianego pojemnika w celu odzyskania lub bezpiecznego pozbycia się produktu. Pozwolić, aby pozostałości substancji odparowały lub wchłonąć je odpowiednim materiałem absorbującym i pozbyć się w bezpieczny sposób. Usunąć skażoną glebę i pozbyć się jej w bezpieczny sposób. Informacje na temat usuwania produktu znajdują się w części 13 karty charakterystyki. W razie wystąpienia, lub możliwości wystąpienia, ekspozycji ludności lub środowiska naturalnego należy powiadomić władze. Pary mogą tworzyć z powietrzem wybuchową mieszaninę. 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE Ogólne środki ostrożności: Sposób obchodzenia się: z materiałem Przechowywanie produktu: Transport produktu: Zalecane materiały: Nieodpowiednie materiały: Unikać wdychania i kontaktu z materiałem. Używać tylko w miejscach posiadających dobrą wentylację. Po kontakcie z materiałem dokładnie się umyć. Wskazówki odnośnie wyboru środków ochrony osobistej przedstawiono w rozdziale 8 niniejszej karty charakterystyki. Informacji przedstawionych w niniejszej karcie charakterstyki należy użyć jako danych wyjściowych dla oceny ryzyka lokalnych warunków, aby ustalić odpowiednie metody kontroli w zakresie bezpiecznego obchodzenia się, przechowywania i usuwania tego materiału. W trakcie pompowania mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. Wyładowania elektrostatyczne mogą wywołać pożar. Zapewnić ciągłość obwodu elektrycznego, łącząc i uziemiając wszystkie urządzenia. Ograniczyć prędkość w linii podczas pompowania, aby nie dopuścić do powstania wyładowań elektrostatycznych (<=10 m/s). Nie dopuścić do rozpryskiwania się substancji podczas napełniania. NIE używać sprężonego powietrza do napełnienia, opróżniania ani przenoszenia. Ugasić otwarte płomienie. Nie palić tytoniu. Usunąć źródła ognia. Unikać iskier. Temperatura przenoszenia produktu: temperatura pokojowa. Przechowywać z dala od aerozoli, materiałów łatwopalnych, substancji utleniających, materiałów powodujących korozję i produktów, które są szkodliwe lub toksyczne dla ludzi lub środowiska naturalnego. Należy przechowywać w miejscu z dobrą wentylacją z dala od promieni słonecznych, źródeł zapłonu i innych źródeł ciepła. Temperatura przechowywania: temperatura pokojowa. Przechowywać pojemniki zamknięte, jeśli nie są w użyciu. Nie stosować sprężonego powietrza podczas napełniania, rozładowywania i przenoszenia. W konstrukcji pojemników i okładzin pojemników należy stosować stal miękką i stal nierdzewną. Glin; Większość tworzyw sztucznych.; Kauczukiem naturalnym, butylowym, neoprenowym lub nitrylowym. Wskazówki odnośnie pojemników: Pojemniki, nawet te opróżnione, mogą zawierać wybuchowe opary. Nie ciąć, wiercić, szlifować, spawać ani wykonywać podobnych czynności na zbiornikach lub w ich pobliżu 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Wartości graniczne ekspozycji w miejscu pracy Parametry kontroli (NDS, NDSCh): Typ N-propanol Octan n-propylu NDS 200 mg / m mg / m 3 NDSCh 600 mg / m mg / m 3 Strona 3 z 8

4 Dodatkowe informacje Kontrola ekspozycji Środki ochrony osobistej: Ochrona dróg oddechowych: Ochrona rąk: Ochrona oczu: Odzież ochronna: Metody monitorowania: Kontrola ekspozycji w Środowisku naturalnym: : Umyć ręce przed jedzeniem, piciem, paleniem i korzystaniem z toalety. : Wymagany poziom ochrony i rodzaje kontoli są zróżnicowane w zależności od warunków potencjalnej ekspozycji. Należy wybrać metody kontroli w oparciu o ocenę lokalnych warunków. Do odpowiednich środków należą: Odpowiednia wentylacja przeciwwybuchowa w celu kontroli stężeń w powietrzu poniżej wytycznych/limitów ekspozycji. Płukanie oczu i natrysk do użycia w przypadkach nagłych. Środki ochrony osobistej powinny spełniać zalecane standardy krajowe. Zgodność z normami należy sprawdzić u dostawców środków ochrony osobistej. Jeżeli układy zabezpieczające nie utrzymują stężenia w powietrzu na poziomie wystarczającym do ochrony zdrowia pracowników, wybierz urządzenie chroniące układ oddechowy odpowiednie do szczególnych warunków stosowania go i zgodne z obowiązującymi przepisami. Sprawdź u dostawców urządzeń chroniących układ oddechowy. Tam gdzie urządzenia filtrujące powietrze są odpowiednie, wybierz właściwy zestaw maski i filtra. Tam gdzie urządzenia filtrujące powietrze są niewydolne (na przykład w przypadku wysokiego stężenia w powietrzu, niedostatku tlenu, ograniczonej przestrzeni) użyj odpowiedniego ciśnieniowego aparatu tlenowego. Ochrona długoterminowa: Kauczuk naturalny. Kauczuk butylowy. Kauczuk nitrylowy. Ochrona przed przypadkowym kontaktem/rozpryskaniem: PCW. Trafność doboru i trwałość rękawicy jest zależna od sposobu jej użycia, np. częstotliwości i czasu trwania kontaktu, odporności chemicznej rękawicy, materiału rękawicy, grubości rękawicy i sprawności manualnej pracownika. Należy zawsze zasięgnąć porady producenta rękawic. Skażone rękawice należy wymienić. Okulary ochronne zabezpieczające przed rozpryskami substancji chemicznych. Stosować odzież ochronną odporną chemicznie na ten materiał. Obuwie i kalosze ochronne również powinny być odporne chemicznie. Dla potwierdzenia zgodności z NDS/NDSCh i prawidłowości kontroli ekspozycji wymagane może być monitorowanie stężenia substancji w strefie oddychania pracowników lub w ogólnej przestrzeni miejsca pracy. Dla niektórych substancji właściwe może być również monitorowanie biologiczne. Należy mierzyć poziom emisji substancji lotnych na wylocie z wyciągu. 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE Postać Barwa Zapach Temperatura wrzenia Temperatura topnienia/ krzepnięcia Temperatura zapłonu ciecz przezroczysta charakterystyczny octan n-propylu 102 o C n-propanol 97 o C octan n-propylu -95 o C n-propanol -127 o C octan n-propylu 14 o C n-propanol 15 o C Temperatura samozapłonu octan n-propylu 430 o C n-propanol 413 o C Granica wybuchowości/ łatwopalności w octan n-propylu dolna 1,7%; górna 8% Strona 4 z 8

5 powietrzu n-propanol dolna 2%; górna 12% Prężność par w temp. 20 o C octan n-propylu 3,3 kpa 20 o C. Octan n-propylu jest substancją, która odparowuje w 100%. n-propanol 1,98 kpa 20 o C. N-propanol jest substancją, która odparowuje w 100%. Współczynnik odparowania octan n-propylu (ASTM D 3539, nbuac = 1) = 2,75 n-propanol (ASTM D 3539, nbuac = 1) = 1,3 Gęstość w 20 o C około 0,8 g/cm 3 Granice par (powietrze = 1) octan n-propylu 3,5 n-propanol 2,1 Rozpuszczalność w wodzie w 20 o C całkowicie mieszalny 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Trwałość: Warunki, jakich należy unikać: Trwały w normalnych warunkach stosowania. Reaguje z silnymi środkami utleniającymi. Narażenie na działanie powietrza. Unikać wysokich tempetatur, iskier, otwartego płomienia i innych źródeł zapłonu. Materiały, jakich należy unikać: Silne kwasy utleniające. Glin Kwasy. Mocne zasady. Sole silnych zasad. Niebezpieczne produkty: Rozkład cieplny zależy w dużym stopniu od warunków. rozkładu. Złożona mieszanina występujących w powietrzu ciał stałych, cieczy i gazów, w tym tlenku węgla, dwutlenku węgla, dwutlenku węgla i innych związków organicznych, będzie ulegać zmianie w miarę spalania się, bądź degradacji cieplnej lub tlenowej tego materiału. Niebezpieczne reakcje: Higroskopijny 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Podstawa oceny: Podane informacje bazują na danych uzyskanych w badaniach produktu. Toksyczność ostra-doustnie: octan etylu, LD50 > 5650 mg/ kg, Szczur n-propanol, LD50 > 5000 mg/ kg, Szczur Toksyczność ostra-wdychanie: octan etylu, LC50 > 56 mg/ l / 4 godzin, Szczur n-propanol, LC50 > 40 mg/ l / 4 godzin, Szczur Wysokie stężenia mogą wywoływać depresję centralnego układu nerwowego, powodującą bóle głowy, zawroty głowy i nudności; dalsze wdychanie może doprowadzić do utraty przytomności i/lub śmierci. Toksyczność ostra- skóra: octan etylu, LD50 = mg/ kg, Królik n-propanol, LD50 = mg/ kg, Królik Podrażnienie skóry: Może wywoływać umiarkowane podrażnienie skóry. Podrażnienie oczu: Działa umiarkowanie drażniąco na oczy. Podrażnienie układu oddechowego: Wdychanie oparów lub mgły może wywoływać podrażnienie układu oddechowgo. Uczulanie: Nie uczula skóry. Mutagenność: Nie jest czynnikiem mutagennym. Rakotwórczość: Nie stwierdzono działania rakotwórczego w badaniach na zwierzętach. Toksyczność w zakresie układu rozrodczego i rozwoju: Wywołuje toksyczność płodu u zwierząt w dawkach, które są toksyczne dla matki. Nie wpływa na płodność. 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Ostra toksyczność Ryby: Bezkręgowce wodne: Algi: Mikroorganizmy: Niska toksyczność: LC/EC/IC50 > 1000 mg/l Niska toksyczność: LC/EC/IC50 > 1000 mg/l Niska toksyczność: LC/EC/IC50 > 1000 mg/l Niska toksyczność: LC/EC/IC50 > 1000 mg/l Strona 5 z 8

6 Ruchliwość: Jeśli produkt przeniknie do gleby, będzie wysoce ruchliwy i może skazić wody gruntowe. Rozpuszcza się w wodzie. Trwałość/ rozkładalność: Bioakumulacja: Łatwo ulega biodegradacji. Utlenia się szybko w wyniku fotochemicznej reakcji w powietrzu. Nie oczekuje się, aby w znacznych ilościach kumulował się. 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Usuwanie materiału: Usuwanie opakowań: Przepisy lokalne: Jeżeli jest to możliwe odzyskać lub zawrócić do obiegu. Wytwórca odpadów ponosi odpowiedzialność za określenie toksyczności i właściwości fizycznych wytwarzanego materiału, aby ustalić właściwą klasyfikację i metody pozbywania się odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osuszyć dokładnie pojemniki. Po osuszeniu, wietrzyć w bezpiecznym miejscu z dala od iskier i ognia. Pozostałości mogą stwarzać niebepieczeństwo wybuchu. Nie dziurawić, nie ciąć ani nie spawać nieumytych beczek. Dostarczyć do autoryzowanej firmy w celu odzysku lub regeneracji metalu. Produktu należy pozbywać się zgodnie z obowiązującymi regionalnymi, krajowymi lub lokalnymi przepisami i rozporządzeniami. Lokalne przepisy mogą być bardziej restrykcyjne niż wymogi regionalne lub krajowe i należy ich przestrzegać. Przestrzegać ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami) Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) oraz Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne: Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami). 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE Oznakowanie : nalepka nr 3 ADR Klasa : 3 Grupa pakowania : II Kod klasyfikacji : F1 Numer identyfikacyjny zagrożenia : 33 Nr UN : 1993 Oznaczenie zagrożenia (ryzyko pierwszorzędne) : 3 Właściwa nazwa transportowa : MATERIAŁ ZAPALNY, CIEKŁY I.N.O. RID Klasa : 3 Grupa pakowania : II Kod klasyfikacji : F1 Numer identyfikacyjny zagrożenia : 33 Nr UN : 1993 Oznaczenie zagrożenia (ryzyko pierwszorzędne) : 3 Właściwa nazwa transportowa : MATERIAŁ ZAPALNY, CIEKŁY I.N.O. Strona 6 z 8

7 IMDG Numer identyfikacyjny : UN 1993 Właściwa nazwa transportowa : MATERIAŁ ZAPALNY, CIEKŁY I.N.O. Klasa / Dział : 3 Grupa pakowania : II Substancja zanieczyszczająca wody morskie : Nie 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 173, poz. 1679): Informacje wymagane dla potrzeb kontroli nie są wyczerpujące. Niniejszy materiał może podlegać innym przepisom. Klasyfikacja EC : F - Substancja/preparat/produkt wysoce łatwopalna(y) : Xi drażniący Określenie ryzyka EC Określenie bezpieczeństwa EC : R 11 Produkt wysoce łatwopalny. : R 36 Działa drażniąco na oczy. : R 37 Działa drażniąco na drogi oddechowe. : R 38 Działa drażniąco na skórę. : R 41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. : R 61 Może działać szkodliwie na dziecko w- łonie matki. : R 65 Działa szkodliwie; może powodować-uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia : R 66 Powtarzające się narażenie może-powodować wysuszanie lub pękanie-skóry : R 67 Pary mogą wywoływać uczucie-senności i zawroty głowy. : Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. : S 2 Chronić przed dziećmi : S 7-16 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu nie palić tytoniu. S 24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. : S 29 Nie wprowadzać do kanalizacji. : S 33 Zastosować środki ostrożności zapobiegajce wyładowaniom elektrostatycznym. : S 39 Nosić okulary lub ochronę twarzy. Przywołane przepisy prawne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 199, poz. 1948). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. 171, poz. 1666). Strona 7 z 8

8 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. 243, poz. 2440) Rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217/2002r, poz. 1833). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. nr 129, poz. 1108). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 w sprawie standardów jakości gleby oraz jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., o odpadach, (Dz. U. Nr 62, poz. 628), z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz. 1347). Ustawa z dnia 27 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami). Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 173, poz. 1679). 16. INNE INFORMACJE Zastosowanie : Stosować jako rozpuszczalnik w procesach przemysłowych. Fraza/Frazy-R R 11 Produkt wysoce łatwopalny R 36 Działa drażniąco na oczy. R 37 Działa drażniąco na drogi oddechowe. R 38 Działa drażniąco na skórę. R 41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. R 61 Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. R 65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzeniem płuc w przypadku połknięcia. R 66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry R 67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu, a w szczególności z przestrzeganie przepisów prawa, spada na użytkownika. Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie karty charakterystyki z dnia r. dostarczonej przez producenta, informacji European Chemicals Bureau, NIOSH, U.S. National Library of Medicine - oraz obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących substancji i preparatów chemicznych, przez firmę: "OIKOS" sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Łokietka 9/6a, (0-71) Strona 8 z 8

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Zalecane użycie Firma Służy do usuwania starych powłok lakierniczych: farb,

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego XTEND XTR. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego XTEND XTR. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Data sporządzenia 2009.01.05 XTEND XTR 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego XTEND 818. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego XTEND 818. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Data sporządzenia 2009.01.05 XTEND 818 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego NORSODYNE S 00380 A. Data sporządzenia 2005.08.10 Data aktualizacji 2006.10.19

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego NORSODYNE S 00380 A. Data sporządzenia 2005.08.10 Data aktualizacji 2006.10.19 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego NORSODYNE S 00380 A Data sporządzenia 2005.08.10 Data aktualizacji 2006.10.19 1. Identyfikacja preparatu, producenta i importera/dystrybutora Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE 1» 17 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY i IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa produktu Preparat antykorozyjny IKOROL, płyn 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

Rozpuszczalnik KONSOL V

Rozpuszczalnik KONSOL V 1. Identyfikacja produktu Identyfikacja producenta i dystrybutora Nazwa handlowa: Rodzaj produktu i jego przeznaczenie: Przeznaczenie profesjonalne do rozcieńczania farb drogowych. Producent: Fabryka Farb

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa preparatu: STARFIX MET-M baza Przeznaczenie preparatu: żywica epoksydowa z wypełniaczami metalowymi; modyfikowana.

Bardziej szczegółowo

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol Strona nr : 1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Inne nazwy : Nie posiada. Nazwa i numer wg CAS : Nie ma zastosowania. Oznakowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn. zmianami

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn. zmianami Data sporządzenia: 22.01.2007 Aktualizacja: 15.05.2015 Wersja: 4.0 Strona 1 z 24 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane: klej

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane: klej SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych

Karta charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych STRONA 1/7 Karta charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75%

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75% Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75% Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75% SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Den Braven East Sp. z o.o. Siedziba główna / Headquarters: ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/poznania, 62-081 Przeźmierowo, Poland tel. +48 (0 61) 89 61 740, fax +48 (0 61) 81 62 825 e-mail: info@denbraven.pl,

Bardziej szczegółowo

Velodes. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl

Velodes. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Indeks: KCH/17CH/2

KARTA CHARAKTERYSTYKI Indeks: KCH/17CH/2 1/14 Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 LA/1/13

Karta Charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 LA/1/13 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: Kationowe emulsje asfaltowe: JASBIT C60B3 ZM, JASBIT C60BP3 ZM. 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Den Braven East Sp. z o.o. Siedziba główna / Headquarters: ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/poznania, 62-081 Przeźmierowo, Poland tel. +48 61 89 61 740, fax +48 61 81 62 825 e-mail: info@denbraven.pl, http://www.denbraven.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Strona / stron:1 / 6 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja Przedsiębiorstwa. Nazwa produktu: BARKIET SYSTEM PROTEKTOR BLASK, 01696. Nazwa techniczna / chemiczna: Środek pielęgnujący. Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona: 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: DESOLWER Zastosowanie: Środek

Bardziej szczegółowo

ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin.

ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin. Nr wydania 4/12 PL. KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 25.09.2002 Data aktualizacji 31.12.2007 Data kolejnej aktualizacji 02.02.2008 Data kolejnej aktualizacji 03.03.2009 Data kolejnej aktualizacji 18.03.2011 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY,

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo