Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Časopis pro pěstování matematiky a fysiky"

Transkrypt

1 Časopis pro pěsování maemaiky a fysiky Hugo Seinhaus Różne formy prawa wielkich liczb Časopis pro pěsování maemaiky a fysiky, Vol. 74 (1949), No. 2, Persisen URL: hp://dml.cz/dmlcz/ Terms of use: Union of Czech Mahemaicians and Physiciss, 1949 Insiue of Mahemaics of he Academy of Sciences of he Czech Republic provides access o digiized documens sricly for personal use. Each copy of any par of his documen mus conain hese Terms of use. This paper has been digiized, opimized for elecronic delivery and samped wih digial signaure wihin he projec DML-CZ: The Czech Digial Mahemaics Library hp://projec.dml.cz

2 RÓZNE FORMY PRAWA WIELKICH LICZB.*) HUGO STEINHAUS, Wroclaw. Niech funkcja x() b dzie okreslona w przedziale (0,1) i mierzalna. Dysrybuane, X(o) funkcji x() okreslamy przez: X(cx) = \E{x() < oc}\, dysrybuanq H(o, /S) páry x(), y() przez H(o, /?) = \E{x() < a, y() < /5}..Niezaležnosó páry #, y wyraža SÍQ przez idenycznosé H(o, fi) = X(a). Y(/3). Analogicznie okrešla SÍQ niezaležnosó rojek, czwórek,..., n-ek. Niezaležnosó,,en bloc CÍ oznacza niezaležnosó n-ek dla wszyskich n naraz. L Twierdzenie Bernóullťego brzmi: Ježeli x v x 2,..., x n,... sa, parami niezaležne, posiadaja, Q sama, dysrybuanq, a mája, pierwszy i drugi momen, o n limei$s n ()/n = cons; s n á y x. (1) Do dowodu možná užyé wierdzenia Banacha, že árednia funkcyj unormowanych i orogonalnych daáy prawie wsz^dzie do žera; aki dowód možná zasosowaó jednak akže i bez založenia isnienia drugiego momenu; možná mianowicie zasajpic funkcje x { () przez ograniczone plus resza, o kórej možná pokazaó, že jej árednia ma calk modulu dowolnie malá,. Naomias zachowanie založenia drugiego momenu pozwala oslabic založenie mezaležnoáciizasajpié jezaloženiem zerowej kowaríancji par x^xfa Niewiadomo, czy obydwa uszczuplenia založen jeszcze daja, (1), czyli. zw. slabé prawo wielkich liczb. II. Mocné prawo wielkich liczb wyraža SÍQ przez (ť)/n = cons,prawie wsž^dzie. (2) Udowódnil je Canelli w r. 1916; przy založeniu niezaležnosci parami i dwóch momenów (oczywiscie wspólnej dysrybuany) možná oprzec SÍQ i u na w. Banacha (Bull. Ac. Pol. 1919). Kolmogorow udowodni je przy založeniu ylko pierwszego momenu, jednak dla niezaležnosci,.en bloc". Czy u možná niezaležnosó,,en bloc ťť oslabic, nie wiadomo. Tak jak dysrybuany funkcji, možná okreslic dysrybuany ci^gu numerycznego: jes o frekwencja wyrazów mniejszych od o. Analogia daje akže poje.cie niezaležnosci dwóch ci^gów. Možemy sformulowac akie prawo wielkich liczb: III. Gdy Xi() sa, parami niezaležne i posiadaja, sama, dysrybuany F(o), o cia,g {Xi()} ma dla prawie wszyskich dysrybuany F(o). Dowód opiera SÍQ na prawie Canéllťego; nie zakládá siq isnienia momenów. *) Pelny ex b dze opublikowan. w Colioquium Mahemaicum. 114

3 Z osaniego prawa wynika rozwiązanie paradoksu peersburskiego: gdy płaci się graczowi 2 n_1, skoro oгzeł pokaże się dopiero w n-ym rzucie moneą, o gracz musi płacić w każdej grze inną opłaę; opłay 1,2,1,4,1,2,1,8,1,2,1,4,1,2,1,16,... mają ę samą dysrybuanę, co obienica x(), więc według prawa III., gra może być uważana za sprawiedliwą. Przy założeniach III ciągi {XІ(S)} {Xi()} są od siebie niezależne dla prawie każdego punku (s, ) kwadrau jednoskowego. IV. Z wierdzenia ergodycznego moźna orzymać aką formę prawa wielkiech liczb: jeżeli funkcje x^џ) są równouprawnione,. zn. jeżeli dysrybuana każdej тг-ki jes równa dysrybuancie тг-ki powsałej przez przesunięcie wskaźników o jeden, o ()/n isnieje prawie wszędzie; (3) a forma prawa wielkich licrb wysępuje już u Chiňczyna w r, 1937, a później u Dooba. Tгzeba zaznaczyć, że niniejszy refera nie rozsrzyga auorswa poszczególnych wierdzeń; jes o zadanie nieławe wobec niezupełności bibliograficznej prae z гachunku prawdopodobieńswa. Ñazywamy przypadkowym ciąg {a n }, kórego dysrybuana ma conajmnięj rzy różne warości i kóry jes niezależny od swoich przesunięć { a n-hjc}- Gdy Xi() są czwórkami niezależne i mają wspólną nierywialną dysrybuanę, o ciąg {x^)} jes dla prawie każdego przypadkowy. Sumary. Sreszczenie. Varions forms of he law of large numbers.*) -HUGO-BTEUSTHAUS, Wroclaw. Le he funcion x() be defined and measurable in he inerval (0,1). We define he disribuion funcion X(oc) of he funcion x() by he expression X(oc) = \E{x() < oc}\, and he disribuion funcion H(oc, /?) of he bivariae populaion x()> y() by he expression H(oc } /3) = \E{x() < < <*? y() < fi}\* T ne independence of he wo variables x, y is expressed by he ideniy H(oc, f) = X(oc). Y(/3). In a similar way we define he independence of sysems of wo, hree or more variables.,,en bloc" independence means independence of each sysem of n variables for all n. I. Bernoulli's heorem saes: If he funcions x v x 2 >...,x ni... are independen by pairs, if hey have he same disribuion funcion, and if each of hem possesses firs and second momens, hen To appear in full in Colloquium Mahemaicum. 115

4 lim &sfi n ()/n = cons, where s n = y.c? -. (1)."-= 1 For he proof i is possible o use Banach's heorem saing ha he mean value of normalized and orhogonal funcions converges almos everywhere o zero. This proof can be used even wihou he assumpion of he exisence of he second momen; in paricular i is possible o replace he funcions Xi() by limied funcions plus a remainder concerning which i can be shown ha is absolue mean value has an inegral arbirarily small. On he oher hand, if we assume he exisence of he second momen we may weaken he assumpion of independence and replace i by he assumpion of zero covariance of he pairs Xi, x^. I is no known wheher he simulaneous weakening of boh assumpions sill gives relaion (1), i. e. he so-called weak law of large numbers. II. The srong law of large numbers is expressed by he relaion ()jn = cons almos everywhere. (2) Canelli proved his in 1916; on he assumpion of he independence by pairs and of he exisence of boh momens (and naurally also of a common disribuion funcion), we can here again make use of Banach's heorem (Bull. Ac. Pol. 1919). Kolmogorov proved his heorem assuming he exisence of only he firs momen, and of course on he assumpion of,,en bloc" independence. I is no known wheher i is here possible o weaken he en bloc" independence. Jus as i is possible o define he disribuion funcion of a funcion, so we can also define he disribuion funcion of a sequence of numbers: i is he frequency of he members of he sequence smaller han oc. In he same way 'we can define he concep of independence of wo sequences. The law of large numbers can hen be formulaed hus: III. If he funcions Xi() are independen by pairs, and if hey have he same disribuion funcion F(oc), hen he sequence {xi()} has he disribuion funcion F(oc) for almos all. The proof is based on Canelli's law; he exisence of momens is no assumed. From his law follows he explanaion of he Peersburg paradox: if a player wins 2 n ~ l money unis provided ha he coin does no fall head up unil he nh hrow, hen before each hrow he ough o wager he sums 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 8, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 16,... which have he same disribuion funcion as he variable x(); hence, according o law III, he game can be regarded as fair. On he assumpions made in law III, he sequences {#*(«)} and {Xi()} are independen of each oher for almos all poins (s, ) of he uni square. IV. The following form of he law of large numbers can be deduced from he ergodic heorem: If he funcions Xi() are equivalen, i. e. if lid

5 he disribuion funcion of each sysem of n variables is equal o he disribuion funcion of he ^-variable sysem obained by alering he subscrips by one, hen ()/n exiss almos everywhere. (3) This form of he law of large numbers was expressed by Khinchine in 1937 and laer by Doob. I should be noed ha his paper does no deal wih he auhorship of he individual heorems. This would be a difficul ask indeed due o he incompleeness of bibliographical repors on research in he heory of probabiliy. The sequence {a n } is said o be random if is disribuion funcion assumes a leas hree differen values, and if he sequence is independen of he aleraion {a n+ ]^. If Xi() are independen by ses of four, and if hey have a common non-rivial disribuion funcion, hen he sequence {xi()} is random for almos all. Z ZAGADNIEŇ WSPÓLCZESNEJ RÓŽNICZKOWEJ. GEOMETRII WLADYSLAW ŠLEBODZlfSKI, Wroclaw. Zanim przys^piq do wlašciwego émau, musze. uprzedzic, že w referacie swym nie mogq omówic wszyskich wspólczesnych kierunków badaň geomerycznych, pomiňme musz np. ak wažna, dziedzin$ jak inegralna geomeria róžniczkowa. Ograniczam si do ych kierunków badaň, kóre pozosaja, w"zwia,zku z mými osobisymi zaineresowaniami, a WÍQC przedewszyskim do zagadnieň zwia^zanych z realizacja, erlangeňskiego programu KLEINA. Wiadomo, iž w mysl ego programu zadanie geomerii mpžna sformulowac w nasqpuj^cy sposób: maj^c daná, pewna, przesrzeň P i operuja^ w niej grupě, przekszalceň G oezywiscie grupě, w sensie LIE-GO, skonsruowac pelny úklad niezmienników wzgleďem grupy C? uworów zawarych w przesrzeni P, jak krzywe, powierzchnie ip. Tak sformulowany program pozwolil nie ylko usysemayzowac i sklasyfikowac rezulay badaň geomerycznych ubieglych czasów. ale sal SÍQ zárazem wyyczna, dla nowych poszukiwaň. Ažeby dac poj^cie o plodnošci idei KLEINA, wysarczy przyoczyc akie nowsze galerie geomerii jak afiniczna geomeria róžniczkowa niemieckich geomerów z W. BLA- SCHKE na czele, jak geomeria grupy MOBIUŠA, a przede wszyskim róžniczkowa geomeria rzuowa, dzielo FTJBINIEGO i ČECHA. Wprawdzie niekóre nie^zmienniki róžniczkowe krzywych wzgl^dem grupy rzuowej byly znané od wielu la, skonsruowanie jednoliéj i zwarej eorii bylo jednak wyla^czna^ zasluga, ych dwóch geomerów, kórzy sworzyli w en sposób now% do dzisiejszego dnia žywona, gale^ž geomerii. Niekóre 117

Bank i Kredyt. Czasopismo NBP poświęcone ekonomii i finansom. National Bank of Poland s Journal on Economics and Finance

Bank i Kredyt. Czasopismo NBP poświęcone ekonomii i finansom. National Bank of Poland s Journal on Economics and Finance ROK XXXIX Bank i Kredy Bank i Kredy Czasopismo NBP poświęcone ekonomii i finansom Naional Bank of Poland s Journal on Economics and Finance syczeń 2008 3 Wspomnienie o Profesorze Zdzisławie Fedorowiczu

Bardziej szczegółowo

METODY OCENY JAKOŚCI CYFROWYCH UKŁADÓW REGULACJI

METODY OCENY JAKOŚCI CYFROWYCH UKŁADÓW REGULACJI POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI AUTOREFERAT PRACY DOKTORSKIEJ MGR INŻ. GRZEGORZ BIALIC METODY OCENY JAKOŚCI CYFROWYCH UKŁADÓW REGULACJI PRACUJĄCYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

z graniczną technologią

z graniczną technologią STUDIA OECOOMICA POSAIESIA 23, vol., no. (25) Uniwersye Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informayki i Gospodarki Elekronicznej, Kaedra Ekonomii Maemaycznej emil.panek@ue.poznan.pl iesacjonarny model von

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2 2006 Bogusław GUZIK* SZACOWANIE MODELU RNKOWEGO CKLU ŻCIA PRODUKTU Przedsawiono zasadnicze podejścia do saysycznego szacowania modelu rynkowego cyklu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH A STATYSTYCZNY POMIAR RYZYKA

ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH A STATYSTYCZNY POMIAR RYZYKA ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH A STATYSTYCZNY POMIAR RYZYKA Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH A STATYSTYCZNY POMIAR RYZYKA Redakor

Bardziej szczegółowo

Database Theory. Filip Murlak March 6, 2012

Database Theory. Filip Murlak March 6, 2012 Database Theory Filip Murlak March 6, 2012 Unofficial notes for the course Database Theory, Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics, University of Warsaw, 2009/2010, summer term. Most of the

Bardziej szczegółowo

Choosing a lawyer as a special case of self-insurance-cum-protection

Choosing a lawyer as a special case of self-insurance-cum-protection MATHEMATICA APPLICANDA Vol. 41(2) 2013, p. 171 184 doi: 10.14708/ma.v41i2.467 Piotr Dudziński (Gdańsk) Choosing a lawyer as a special case of self-insurance-cum-protection Abstract We consider the problem

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII Seria Monograficzna nr 10 WIESŁAW KOSEK MACIEJ KALARUS Cenrum Badań Kosmicznych PAN Warszawa WALDEMAR POPIŃSKI Główny Urząd Saysyczny Warszawa PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORII OGRANICZEŃ

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORII OGRANICZEŃ Jacek Wrodarczyk Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORII OGRANICZEŃ Wprowadzenie W obecnej syuacji rynkowej wzmożona konkurencja

Bardziej szczegółowo

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE Paweł Kobus, Rober Pierzykowski Kaedra Ekonomerii i Informayki SGGW e-mail: pawel.kobus@saysyka.info EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE Sreszczenie: Do modelowania asymerycznego wpływu dobrych i złych informacji

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku Komisja Informatyki Metody Informatyki Stosowanej Nr 2/2008 (Tom 15) Szczecin 2008 Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 013 ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego w Warszawie BADANIE EFEKTYWNOŚCI INFORMACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

MULTILINGUAL EUROPEAN SUBSET OF UNICODE IN GEOSPATIAL DATA ENCODING

MULTILINGUAL EUROPEAN SUBSET OF UNICODE IN GEOSPATIAL DATA ENCODING Multilingual POLISH europan ASSOCIATION subset of FOR Unicode SPATIAL in geospatial INFORMATION data encoding ANNALS OF GEOMATICS 2004 m VOLUME II m NUMBER 1 53 MULTILINGUAL EUROPEAN SUBSET OF UNICODE

Bardziej szczegółowo

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek Nauka Zezwala się na korzysanie z arykułu na warunkach licencji Creaive Commons Uznanie auorswa 3.0 Równoległy algorym analizy sygnału na podsawie niewielkiej liczby próbek Pior Kardasz Wydział Elekryczny,

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE STRUKTURY TERMINOWEJ STÓP PROCENTOWYCH WYZWANIE DLA EKONOMETRII

MODELOWANIE STRUKTURY TERMINOWEJ STÓP PROCENTOWYCH WYZWANIE DLA EKONOMETRII KRZYSZTOF JAJUGA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu MODELOWANIE STRUKTURY TERMINOWEJ STÓP PROCENTOWYCH WYZWANIE DLA EKONOMETRII. Modele makroekonomiczne a modele sóp procenowych wprowadzenie Nie do podważenia

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY KURSAMI WALUT ŚRODKOWOEUROPEJSKICH W OKRESIE KRYZYSU 2008 *

ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY KURSAMI WALUT ŚRODKOWOEUROPEJSKICH W OKRESIE KRYZYSU 2008 * PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LVII ZESZYT 1 2010 AGATA KLIBER, PAWEŁ KLIBER ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY KURSAMI WALUT ŚRODKOWOEUROPEJSKICH W OKRESIE KRYZYSU 2008 * 1. WSTĘP Celem niniejszego badania było zbadanie zależności

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich

Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich . Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich Anassessmentofdirect andindirectliabilities ofpolishbanksad2015 Mieczysław Groszek MarekRadzikowski

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 9/2012 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KOLEGIUM REDAKCYJNE prof. dr hab. inż. Marian Chudy (redaktor naczelny)

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE MEODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH om XIII/3, 01, sr 43 5 O EWNYCH KRYERIACH INWESOWANIA W OCJE NA AKCJE omasz Warowny Kaedra Meod Ilościowych w Zarządzaniu oliechnika Lubelska e-mail: warowny@pollubpl

Bardziej szczegółowo

GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS GLOSARIUSZ TERMINÓW W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ GLOSSARY OF TERMS RELATED TO AUDIT IN PUBLIC ADMINISTRATION

GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS GLOSARIUSZ TERMINÓW W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ GLOSSARY OF TERMS RELATED TO AUDIT IN PUBLIC ADMINISTRATION GLOSARIUSZ TERMINÓW I AUDYTU DOTYCZACYCH KONTROLI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ GLOSSARY OF TERMS RELATED TO AUDIT IN PUBLIC ADMINISTRATION GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS 1 WARSZAWA, LIPIEC 2005 GLOSARIUSZ

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 0 Praca współfinansowana przez Polską Akademię

Bardziej szczegółowo

Dynamics of far-from-equilibrium chemical systems: microscopic and mesoscopic approaches

Dynamics of far-from-equilibrium chemical systems: microscopic and mesoscopic approaches A Doctoral Dissertation Dynamics of far-from-equilibrium chemical systems: microscopic and mesoscopic approaches Piotr Dziekan Supervisor: dr hab. Bogdan Nowakowski, prof. nadzw. IChF PAN Institute of

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN 0860-889X KWARTALNIK

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN 0860-889X KWARTALNIK AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN 0860-889X KWARTALNIK ROK LIII Nr 4 (9) GDYNIA 0 RADA NAUKOWA prof. Leif Bjørnø (Dania); dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. AMW; prof. dr

Bardziej szczegółowo

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie Maeriał dla sudenów Niesacjonarne zmienne czasowe własności i esowanie (sudium przypadku) Nazwa przedmiou: ekonomeria finansowa I (22204), analiza szeregów czasowych i prognozowanie (13201); Kierunek sudiów:

Bardziej szczegółowo

Reduction of the number of cylinders in internal combustion engines contemporary trends in downsizing

Reduction of the number of cylinders in internal combustion engines contemporary trends in downsizing Article citation info: Pielecha, I. et al., Reduction of the number of cylinders in internal combustion engines contemporary trends in downsizing. Combustion Engines. 2014, 159(4), 12-25. ISSN 2300-9896.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Zamawiający Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 112-118. Ewa Jagiełło

Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 112-118. Ewa Jagiełło TEORIA I PRAKTYKA W NAUCZANIU MATEMATYKI Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 112-118 Ewa Jagiełło Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Streszczenie: We współczesnym świecie zwrócono uwagę

Bardziej szczegółowo

Ocena zakresu wykorzystania materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżetów) w projektach realizowanych przez beneficjentów w ramach POKL

Ocena zakresu wykorzystania materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżetów) w projektach realizowanych przez beneficjentów w ramach POKL Ocena zakresu wykorzystania materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżetów) w projektach realizowanych przez beneficjentów w ramach POKL RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ WARSZAWA 03.12.2010 w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Podstawy metody wyznaczania parametrów energooszczędnej jazdy pojazdów trakcyjnych na obszarach aglomeracyjnych

Podstawy metody wyznaczania parametrów energooszczędnej jazdy pojazdów trakcyjnych na obszarach aglomeracyjnych Zbigniew Durzyński Instytut Pojazdów Szynowych TABOR Podstawy metody wyznaczania parametrów energooszczędnej jazdy pojazdów trakcyjnych na obszarach aglomeracyjnych W artykule przedstawiono autorski pomysł

Bardziej szczegółowo