A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, Anna Celczyska *

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Anna Celczyska *"

Transkrypt

1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012 * EFEKTYWNO WINDYKACJI NALENOCI OD UBEZPIECZAJCYCH Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA OC KOMUNIKACYJNEGO 1. WPROWADZENIE Nalenoci pełni w przedsibiorstwie wan rol wspierania sprzeday, a wielko nalenoci jest istotnie zwizana z prowadzon polityk kredytowania odbiorców. Rosnca konkurencja na rynku usług ubezpieczeniowych wpływa na wydłuenie terminów płatnoci składek oraz rozkładanie ich na raty. Konsekwencj tego jest wzrost nalenoci od ubezpieczajcych. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ma charakter obowizkowy 1, co oznacza, e wystpuje brak swobody w nawizywaniu prawnego stosunku ubezpieczeniowego. Ustawowe uregulowania w obszarze zawierania umowy ubezpieczenia i jej trwałoci maj wpływ na powstawanie składki zaległej (nalenoci od ubezpieczajcych), a to z kolei jest finansow konsekwencj dla ubezpieczycieli. Warunkiem sprzyjajcym trwałoci umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych s konstrukcje pozwalajce na trwanie umowy ubezpieczenia mimo braku płatnoci składki, a nawet kreujce pewien automatyzm udzielania ochrony. W okrelonych sytuacjach wystpuje ochrona ubezpieczeniowa, nawet wtedy gdy klient nie złoył wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia 2. * Dr, Katedra Ubezpiecze, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Łód, ul Rewolucji 1905 r. nr 41/43. 1 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowizkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, DzU 2003, nr 124, poz z pón. zm. 2 A. C e l c z y s k a, Nalenoci od ubezpieczajcych z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, [w:] W. R o n k a - C h m i e l o w i e c (red.), Ubezpieczenia wobec wyzwa XXI wieku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 63. [5]

2 6 Dochodzenie nieopłaconych w terminie wierzytelnoci moe oddziaływa na wynik przedsibiorstwa. Celem opracowania jest analiza efektywnoci procesu windykacji naleno- ci od ubezpieczajcych z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Badanie przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych z Zakładu Ubezpiecze X. 2. ISTOTA WINDYKACJI Windykacja polega na odzyskiwaniu przeterminowanych nalenoci. Windykacja jest to ogół czynnoci zwizanych z dochodzeniem (ciganiem) wierzytelnoci od dłuników, majcych na celu skrócenie okresu cigania naleno- ci i zmniejszenie kwoty niecigalnych nalenoci, a take popraw płynnoci przedsibiorstwa. Windykacja to dochodzenie własnoci za pomoc rodków okrelonych w przepisach prawnych (s to czynnoci zarówno z zakresu tzw. windykacji polubownej, polegajcej na monitowaniu dłunika oraz windykacji sdowej gdy brak jest chci lub moliwoci współpracy ze strony dłunika, sprowadza si ona do uzyskania sdowego wyroku lub nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzul wykonalnoci jest podstaw do egzekucji komorniczej) 3. Skuteczno podejmowanych czynnoci windykacyjnych jest cile zwizana z działaniami podejmowanymi na wczeniejszych etapach zarzdzania nalenociami. Windykacja jest kocowym etapem zarzdzania nalenociami. Natomiast do wczeniejszych etapów tego procesu zalicza si 4 : Etap 1 działania prewencyjne poprzedzajce podjcie decyzji o powstaniu wierzytelnoci; Etap 2 kształtowanie warunków współpracy, podpisywanie umów, finalizowanie sprzeday; Etap 3 kontrola wierzytelnoci, monitorowanie na etapie ju istniejcych nieprzeterminowanych wierzytelnoci oraz inkaso nalenoci nieprzeterminowanych. Im krótszy jest czas odzyskiwania nalenoci, tym nisze straty ponosi przedsibiorstwo i jednoczenie jest wiksza szansa na odzyskanie nalenoci. Skuteczno windykacji maleje wraz z wydłuaniem si czasu reakcji na opó- 3 M. R a p k i e w i c z, Kategorie powizane z windykacj zakładów ubezpiecze, ujte w zagregowanych bilansach za lata , [w:] S. W i e t e s k a (red.), Ubezpieczenia, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 259, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łód 2011, s K. K r e c z m aska- G i g o l (red.), Windykacja nalenoci. Ujcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2011, s. 30.

3 Efektywno windykacji nalenoci 7 nienie w płatnociach. Monitorowanie nalenoci jest warunkiem koniecznym do tego, eby odpowiednio wczenie rozpocz działania windykacyjne. W procesie windykacji mona wyróni nastpujce etapy 5 : Etap 1 monitoring przeterminowanych nalenoci, Etap 2 windykacja polubowna, Etap 3 windykacja sdowa. Działania windykacyjne wi si z ponoszeniem przez przedsibiorstwo okrelonych kosztów. Mona do nich zaliczy 6 : wynagrodzenie osób zatrudnionych w pionie windykacji, koszty obsługi działa windykacyjnych (telefony, korespondencja pocztowa, spotkania itd.), koszty usług wykonywanych przez podmioty zewntrzne na rzecz przedsibiorstwa (koszty opłat na rzecz firm windykacyjnych, koszty kancelarii prawnych, koszty ponoszone z tytułu współpracy z biurami informacji gospodarczej), koszty sdowe, oraz koszty komornicze. Podsumowujc istot windykacji naley podkreli, e zbyt łagodne podej- cie do windykacji, moe rodzi wród nieuczciwych klientów skłonnoci do unikania regulowania nalenoci, a tym samym powodowa wymierne straty przedsibiorstwa. Natomiast rygorystyczne traktowanie dłuników moe zniechca potencjalnych klientów przedsibiorstwa. Wynikajcy std spadek sprzeday oraz zysków stanowi form kosztów zwizanych z okrelonym sposobem podejcia do cigania nalenoci. Ostatecznie zatem decyzje dotyczce wyboru tych sposobów, powinny by podejmowane na podstawie analizy zysków i strat zwizanych z danym sposobem. Analiza kształtowania nalenoci powinna by prowadzona z uwzgldnieniem specyficznych bran, a take warunków działania poszczególnych przedsibiorstw SPECYFIKA DZIAŁALNOCI UBEZPIECZENIOWEJ A ETAPY PROCESU WINDYKACJI Działalno ubezpieczeniowa jest specyficzn form aktywnoci gospodarczej. Polega ona na wykonywaniu czynnoci zwizanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystpienia skutków zdarze przyszłych, niepewnych, których nastpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych 5 Ibidem, s Ibidem, s J. C z e k a j, Z. D r e s l e r, Zarzdzanie finansami przedsibiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 151 i 152.

4 8 lub majtkowych bd zwikszenie potrzeb majtkowych osoby objtej ochron ubezpieczeniow, zwanych zdarzeniami losowymi 8. Zakłady ubezpiecze prowadz działalno w sposób odmienny ni inne przedsibiorstwa produkcyjne czy usługowe. Filozofia ich działania opiera si na wspólnocie ryzyka. Istot usługi ubezpieczeniowej jest pokrywanie skutków finansowych wynikajcych z realizacji okrelonego w umowie ryzyka. Jedn z podstawowych zasad ubezpiecze jest zasada realnoci wypłacanych odszkodowa. W zwizku z tym koniecznoci jest posiadanie przez ubezpieczycieli rodków gwarantujcych ich wypłacalno. Gwarancj wypłacalnoci daj rodki własne, które odgrywaj istotn rol w gospodarce finansowej zakładu ubezpiecze. Specyficzny charakter działalnoci ubezpieczeniowej powoduje odmienny sposób podejcia do problematyki gromadzenia przychodów. Podstawowa ich grupa, tj. składki ubezpieczeniowe s ustalane jeszcze zanim zakład ubezpiecze pozna koszty prowadzonej działalnoci. Zakłady ubezpiecze s instytucjami zaufania społecznego. Działalno ubezpieczeniowa jest w duym stopniu narzucona przez normy prawne zarówno w sferze technicznej, finansowej, jak i organizacyjnej. Celem cisłych regulacji prawnych jest ograniczenie upadłoci ubezpieczycieli oraz wzrost bezpieczestwa działalnoci. Podstawowe zadania zakładu ubezpiecze to zachowanie bezpieczestwa i stabilnoci finansowej w długim okresie. Ogół działa zwizanych z gospodark finansow musi zapewni stał wypłacalno oraz płynno finansow. Przez bezpieczestwo i stabilno finansow naley rozumie zdolno zakładu ubezpiecze do długookresowego regulowania szacowanych zobowiza zakładu ubezpiecze powstałych z realizacji ryzyka wynikajcego z posiadanego portfela ubezpiecze 9. Zakłady ubezpiecze, podobnie jak i inne instytucje gospodarcze, s nara- one na ryzyko utraty płynnoci oraz w konsekwencji bankructwo. Ryzyko to moe by zmniejszane m. in. poprzez właciw polityk w zakresie cigania nalenoci. Windykacja nalenoci ubezpieczeniowych ma due znaczenie w zakładach ubezpiecze. Wyrónia si dwa rodzaje windykacji 10 : windykacj polubown, oraz windykacj sdow. W zwizku z tym, e w działalnoci ubezpieczeniowej bardzo istotne jest zaufanie i lojalno, to zakłady ubezpiecze staraj si odzyska nalenoci najczciej w sposób polubowny. Windykacja sdowa ma miejsce w ostatecznoci, kiedy inne rodki nie przynosz efektów. Zintegrowany proces windykacji 8 Zob. Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalnoci ubezpieczeniowej, DzU 2003, nr 124, poz z pón. zm. 9 K. K r e c z m aska-gi g o l (red.), op. cit., s Na podstawie: K. K r e c z m aska-gi g o l (red.), op. cit., s. 470.

5 Efektywno windykacji nalenoci 9 w działalnoci ubezpieczeniowej składa si z kilku etapów, które s realizowane jeszcze przed rozpoczciem ewentualnej windykacji sdowej. Procedura windykacyjna rozpoczyna si ju na etapie oceny wiarygodnoci klienta i jego zdolnoci płatniczej jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Nastpny etap windykacji polubownej to zarzdzanie nalenociami przeterminowanymi polegajce na cigłym monitorowaniu i kontroli tych nalenoci. W ramach zarzdzania nalenociami przeterminowanymi istotn rol przypisuje si kontaktom z klientem, który opónia si z płatnociami. Postpowanie windykacyjne najczciej rónicuje klientów na korporacyjnych i indywidualnych. W przypadku klientów indywidualnych bdziemy mie do czynienia z tzw. windykacj masow. Windykacja masowa wystpuje w sytuacji, gdy dochodzenie nalenoci prowadzone jest w odniesieniu do nalenoci powstałych w wyniku wiadczenia usług masowych (przedsibiorstwa finansowe, firmy telekomunikacyjne, firmy wiadczce usługi publiczne). Proces windykacji w odniesieniu do nalenoci masowych charakteryzuj właciwie te same reguły postpowania, co w odniesieniu do nalenoci pojedynczych, niemniej jednak wiksz rol odgrywa tu automatyzacja procesu. Ma ona warunkowa osignicie maksymalnego odzysku przy zminimalizowanych kosztach dochodzenia nalenoci. W przedmiotowym procesie duy nacisk jest kładziony na działania najmniej kosztochłonne, które przynosz najwiksze efekty w fazie opónienia w spłacie. Wraz z upływem czasu maleje skuteczno podejmowanych działa windykacyjnych, a koszty tych działa znaczco rosn 11. Istot przygotowania procesu windykacji masowej jest zbudowanie odpowiednich modeli postpowa 12, które w odniesieniu do danego dłunika przynios jak najlepsze efekty rozumiane nie tylko jako spłata nalenoci, ale take podjcie spłaty równie w wyniku porozumienia pomidzy wierzycielem a dłunikiem. Czynniki, które maj wpływ na efektywno procesu dochodzenia naleno- ci masowych to głównie 13 : jako portfela wierzytelnoci, o której decyduje jako portfela klientów, poziom zabezpieczenia nalenoci, jako personelu, szybko reakcji na opónienia w płatnociach ze strony wierzyciela (wykorzystywane narzdzia IT), organizacja procesu, oraz sytuacja gospodarcza. 11 Zob. K. K r e c z m ask a - G i g o l (red.), op. cit., s Modele bazuj m. in. na: charakterystyce klienta; cechach produktu; zadłueniu i opónieniu; momencie, w którym wierzytelno stała si nieregularna (brak pierwszej raty, brak drugiej raty itp.); informacji pozyskiwanych z zewntrznych ródeł danych. 13 Na podstawie: K. K r e c z m aska-gi g o l (red.), op. cit., s. 160.

6 10 Biorc pod uwag szczególn regulacj i nadzór działalnoci ubezpieczeniowej, windykacja nalenoci jest uznana jako czynno ubezpieczeniowa 14. Uregulowania ustawy o działalnoci ubezpieczeniowej wyróniaj czynnoci, których wykonanie zakład ubezpiecze moe zleca na zewntrz i takie, których nie moe zleca. Windykacja nalenoci moe by zlecana innym podmiotom. Outsorcing w przedmiotowym obszarze, to praktyka czsto stosowana w zakładach ubezpiecze. Przyjmujc kryterium czasowe w odniesieniu do nalenoci, wyrónia si nalenoci niewymagalne (biece) i wymagalne (przeterminowane). Nalenoci przeterminowane to takie, których upłynł termin płatnoci. Warto tu jeszcze wspomnie o nalenociach przedawnionych, których upłynł termin przedawnienia (na podst. art kodeksu cywilnego termin przedawnienia naleno- ci wynosi 3 lata) 15. Do procesu windykacji kierowane s nalenoci wymagalne. Natomiast w bilansie ujmuje si zarówno nalenoci biece, jak i przeterminowane, z uwzgldnieniem odpisów aktualizujcych 16. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy o rachunkowoci 17 nalenoci zaliczane s do aktywów obrotowych. S rodkami zakładu ubezpiecze czasowo (przejciowo) znajdujcymi si (do momentu spłaty nalenoci) w dyspozycji kontrahentów. Nalenoci w bilansie zakładów ubezpiecze 18 obejmuj: nalenoci z tytułu ubezpiecze bezporednich, w tym: nalenoci od ubezpieczajcych, nalenoci od poredników ubezpieczeniowych, inne nalenoci; nalenoci z tytułu reasekuracji; inne nalenoci. Mimo potencjalnego zagroenia konfliktem ubezpieczyciele zmuszeni s do prowadzenia postpowa windykacyjnych, poniewa z uwagi na charakter najwyszego zaufania społecznego swojej działalnoci musz wyrónia si szczególnie wysokim bezpieczestwem finansowym. Władze zakładów ubezpiecze 14 Na podstawie art. 3 ust. 4 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalnoci ubezpieczeniowej, op. cit. 15 A. C e l c z yska, op. cit., s Korekta wysokoci nalenoci brutto o odpis aktualizujcy, stanowi konsekwencj ujmowania wartoci bilansowych według zasady ostronoci. Korekta nalenoci brutto dokonywana jest, zgodnie z zapisem art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowoci, gdy nastpuje trwała utrata wartoci nalenoci i istnieje due prawdopodobiestwo, e dany składnik aktywów nie przyniesie w przyszłoci w znaczcej czci lub w całoci przewidywanych korzyci ekonomicznych. Szerzej: M. R a p k i e w i c z, op. cit., s Ustawa z 17 wrzenia 2009 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy o rachunkowoci, DzU 2009, nr 152, poz Na podstawie załcznika nr 3 (Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla zakładów ubezpiecze) do ustawy o rachunkowoci.

7 Efektywno windykacji nalenoci 11 zobligowane s do zapewnienia płynnoci finansowej zakładu, w tym stałej wypłacalnoci. Do realizacji tych celów prowadzi równie optymalizacja obsługi nalenoci, łcznie z ich windykacj. 4. ANALIZA EFEKTYWNOCI POLITYKI WINDYKACYJNEJ NALENOCI Przedmiotem bada objto proces windykacji nalenoci z tytułu składki zaległej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Badania przeprowadzono na podstawie danych z wybranych jednostek terenowych Zakładu Ubezpiecze X. Okres poddany badaniu to dwa kolejne okresy sprawozdawcze. Przedmiot bada obejmuje: cykl nalenoci w dniach, udział nalenoci przeterminowanych w nalenociach ogółem, skuteczno procesu w ramach windykacji wewntrznej i zewntrznej, rednia warto nalenoci windykowanej oraz nalenoci odzyskanej, wskanik kosztów windykacji, oraz rednia kwota kosztów przypadajca na jedn windykowan naleno. Jednym z obszarów analizy sprawnoci działania zakładu ubezpiecze jest badanie poszczególnych grup nalenoci w relacji do składki przypisanej brutto. Wskanik ten spełnia funkcj kontroln w polityce kredytowej zakładu ubezpiecze 19. W celu zbadania zakresu kredytowania ubezpieczajcych przez jednostki terenowe Zakład Ubezpiecze X, wykorzystano ten wskanik. Wskanik nalenoci od ubezpieczajcych w dniach: (nalenoci od ubezpieczajcych / składka przypisana brutto) x 365 dni Powyszy wskanik okrela liczb dni sprzeday, za któr zakład ubezpiecze nie uzyskał jeszcze nalenoci od ubezpieczajcych. Informuje zatem, jak długo rodki pienine zamroone s w nalenociach oraz w jakim stopniu ubezpieczyciel kredytuje swoich klientów (tab. 1) 20. Uzyskane wyniki wskazuj na zbyt długi cykl nalenoci. W obydwu okresach sprawozdawczych jest to 75 dni. Jeeli wartoci badanego wskanika znajduj si w przedziale od 62,54 do 81,36 (granice empiryczne w dniach ustalone dla zakładów ubezpiecze działajcych 5 lat i powyej), to ocena wartoci 19 B. J o n c z y k, H. O g r o d n i k, D. S z e w i e c z e k, M. W i e c z o r e k, K. Z n a n i e c k a, Analiza finansowa zakładu ubezpiecze, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006, s A. C e l c z yska, op. cit., s. 65.

8 12 wskanika jest okrelana jako zła 21. Niskie wartoci analizowanego wskanika wiadcz o korzystniejszej sytuacji finansowej zakładu ubezpiecze. Zbyt długi cykl nalenoci moe wiadczy z jednej strony o wydłuaniu terminów płatno- ci składek oraz rozkładaniu ich na raty, a z drugiej strony o nieskutecznej polityce windykacji nalenoci. Wartoci wskanika nalenoci od ubezpieczajcych Wyszczególnienie Rok X1 Rok X2 Nalenoci ogółem (w mln zł) 7,52 8,46 Składka przypisana brutto (w mln zł) 36,53 41,01 Wskanik nalenoci od ubezpieczajcych w dniach T a b e l a 1 r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z Zakładu Ubezpiecze X. Skuteczno zarzdzania nalenociami mierzy mona udziałem naleno- ci przeterminowanych w nalenociach ogółem 22 (tab. 2). Udział nalenoci przeterminowanych od ubezpieczajcych w nalenociach ogółem T a b e l a 2 Wyszczególnienie Rok X1 Rok X2 Nalenoci przeterminowane (w mln zł) Nalenoci ogółem (w mln zł) 1,94 2,78 7,52 8,46 Udział (w %) 25,8 32,9 Rezultaty badania wskazuj, e udział nalenoci przeterminowanych z tytułu ubezpieczenia OC komunikacyjnego stanowi 25,8% w roku X1. Natomiast w nastpnym okresie sprawozdawczym odnotowano wzrost tego udziału do poziomu 32,9%. 21 L. Gsiorkiewi c z, Finanse zakładów ubezpiecze majtkowych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009, s K. K r e c z m aska-gi g o l (red.), op. cit., s. 31.

9 Efektywno windykacji nalenoci 13 Kolejny etap przeprowadzonego badania dotyczy skutecznoci prowadzonej polityki windykacyjnej nalenoci w Zakładzie Ubezpiecze X. Ubezpieczyciel ten stosuje w procesie windykacji nalenoci: windykacj wewntrzn, oraz windykacj zewntrzn (outsourcing). W tab. 3 i 4 przedstawiono efekty poszczególnych procesów windykacyjnych 23. Rok Skuteczno dochodzenia nalenoci składkowych od ubezpieczajcych w procesie windykacji wewntrznej Liczba nalenoci Warto nalenoci Liczba nalenoci odzyskanych Przychód z działa windykacyjnych T a b e l a 3 Udział uzyskanego przychodu w nalenociach [5/3] Rok X ,7% Rok X ,9% Rok Skuteczno dochodzenia nalenoci składkowych od ubezpieczajcych w procesie windykacji zewntrznej Liczba nalenoci Warto nalenoci Liczba nalenoci odzyskanych Przychód z działa windykacyjnych T a b e l a 4 Udział pozyskanego przychodu w nalenociach [5/3] Rok X ,5% Rok X % W badanych okresach, skuteczno dochodzenia nalenoci od ubezpieczajcych w procesie windykacji wewntrznej jest bardzo niska i kształtuje si na poziomie 8,7% w roku X1 oraz 11,9% w roku X2. Natomiast efekty uzyskane przez podmioty zewntrzne s trzykrotnie wysze i wynosz ponad 30%. 23 Na podst.: A. C e l c z yska, op. cit., s. 66.

10 14 Przedmiotem nastpnego etapu badania jest rednia kwota nalenoci windykowanej oraz rednia kwota nalenoci odzyskanej. Badanie przeprowadzono zarówno w ramach windykacji wewntrznej, jak i zewntrznej (tab. 5 i 6). T a b e l a 5 rednia kwota nalenoci windykowanej oraz nalenoci odzyskanej w procesie windykacji wewntrznej Rok rednia kwota nalenoci windykowanej (w zł) rednia kwota nalenoci odzyskanej (w zł) Rok X Rok X T a b e l a 6 rednia kwota nalenoci windykowanej oraz nalenoci odzyskanej w procesie windykacji zewntrznej Rok rednia kwota nalenoci windykowanej (w zł) rednia kwota nalenoci odzyskanej (w zł) Rok X Rok X Efekty analizy wskazuj, e rednie kwoty nalenoci windykowanych s nisze ni rednie kwoty nalenoci odzyskanych w postpowaniu windykacyjnym. Tak jest zarówno w przypadku windykacji wewntrznej, jak i zewntrznej. Ostatnia cz badania dotyczy kosztów windykacji. W procesie windykacji wewntrznej w Zakładzie Ubezpiecze X, pozycja ta obejmuje koszty obsługi działa windykacyjnych (bez kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych w pionie windykacji) oraz koszty zwizane z postpowaniem sdowym. Natomiast koszty windykacji zewntrznej obejmuj wynagrodzenie prowizyjne firmy windykacyjnej. W tab. 7 zaprezentowano wartoci wskanika kosztów windykacji liczonego jako relacja poniesionych kosztów windykacji do wartoci nalenoci windykowanych.

11 Efektywno windykacji nalenoci 15 Wartoci wskanika kosztów windykacji T a b e l a 7 Rok Windykacja wewntrzna Windykacja zewntrzna warto nalenoci koszty windykacji wskanik kosztów windykacji warto nalenoci koszty windykacji wskanik kosztów windykacji Rok X ,2% ,7% Rok X ,8% ,6% W obydwu okresach sprawozdawczych wartoci wskanika kosztów windykacji wewntrznej s wysze ni w przypadku windykacji zewntrznej w roku X1 o 8,5 pkt. proc., a w roku X2 o 7,2 pkt. proc. W dalszej kolejnoci przeprowadzono analiz dotyczc redniej kwoty kosztów przypadajcych na jedn windykowan naleno (tab. 8). T a b e l a 8 rednia kwota kosztów ponoszonych na jedn dochodzon naleno w procesie windykacji wewntrznej i zewntrznej Rok redni koszt windykacja wewntrzna (w zł) redni koszt windykacja zewntrzna (w zł) Rok X Rok X Kolejny raz mamy tu potwierdzenie faktu, e dla Zakładu Ubezpiecze X korzystniejsza jest windykacja zewntrzna. W pierwszym okresie sprawozdawczym odnotowano redni koszt windykacji zewntrznej niszy o 15 zł od redniego kosztu w procesie windykacji wewntrznej. Natomiast w drugim okresie sprawozdawczym rónica ta wynosi 8 zł. 5. PODSUMOWANIE W zakładach ubezpiecze naley podejmowa działania, aby nalenoci w jak najmniejszym stopniu stawały si nalenociami długoterminowymi, poniewa s trudne do wyegzekwowania. Dlatego bardzo wan rol w procesie

12 16 windykacji odgrywa monitoring płatnoci biecych majcy na celu zapewnienie regularnoci ich spłaty oraz niedopuszczenie do powstawania opónie w płatnociach. Za skuteczn windykacj przemawia oczywicie take poprawa wyniku finansowego zakładu. Oprócz tego w postpowaniu windykacyjnym mog by wykorzystywane przez ubezpieczycieli instrumenty słuce do selektywnej oceny i zarzdzania ryzykiem, a take pozyskania i utrzymania klienta. Zakłady ubezpiecze mog realizowa działania windykacyjne w ramach swoich wewntrznych struktur lub korzystajc z usług podmiotów zewntrznych. Decyzja, co do sposobu organizacji procesu windykacji, zaley m. in. od skali prowadzonej działalnoci, wielkoci kosztów oraz skutecznoci działa windykacyjnych. Na podstawie przeprowadzonych bada wydaje si, e w przypadku Zakładu Ubezpiecze X, prowadzenie działa w ramach windykacji wewntrznej nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia. Wyniki uzyskane przez podmioty zewntrzne sugeruj, e korzystniejszym rozwizaniem dla Zakładu Ubezpiecze X byłaby realizacja czynnoci windykacyjnych tylko w ramach outsourcingu. THE EFFECTIVENESS OF VINDICATION ACCOUNTS RECEIVABLE FROM MOTOR INSURANCE POLICY HOLDERS Receivables play an important role in supporting the company sales and the size of receivables is associated with the policy of crediting customers. The increasing competition on the insurance market is causing premiums payment timelines to be extended and paid in instalments. Consequently, the accounts receivable from the insured are going up. In order to analyze the efficiency of collection of receivables from policy holders study was based on data from the X Insurance Company. The period of study contains of two consecutive reporting periods. The object of the study includes mainly: the effectiveness of the process of internal and external vindication; indicator of vindication costs and the average amount of receivables attributable to one vindicated payment. Key words: vindication, accounts receivable, CR car liability insurance.

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Iwona D. Czechowska *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Iwona D. Czechowska * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012 * BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY I UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY JAKO OGNIWA SIECI BEZPIECZESTWA FINANSOWEGO 1. WSTP

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Rola kapitału obrotowego i jego wpływ na zarzdzanie finansami przedsibiorstw

Rola kapitału obrotowego i jego wpływ na zarzdzanie finansami przedsibiorstw Dr Grzegorz Gołbiowski Rola kapitału obrotowego i jego wpływ na zarzdzanie finansami przedsibiorstw W teorii finansów przedsibiorstw jednym z kluczowych zagadnie jest okrelenie istoty i pojcia kapitału

Bardziej szczegółowo

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. STAN PRAWNY SPÓŁKI - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny spółki - 4-2.3. Organy Spółki - 4-2.3.1. Walne Zgromadzenie - 4-2.3.2. Rada Nadzorcza - 5-2.3.3.

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Milena Karwowska Mgr, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kierunku Finanse i Rachunkowo CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO - 11-3. ROZDZIAŁ III INTERPRETACJA PRAWNA I FINANSOWA WRAZ ZE WSKAZANIEM ARGUMENTÓW PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO Na wstpie naley podkreli, e klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce DODATEK KWARTALNY Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce Tomasz Uryszek Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- -Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów Publicznych Spowolnienie

Bardziej szczegółowo

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE 1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE Marek Matejun Funkcjonowanie sektora MP w warunkach integracji europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Łód, 2007-04-23 SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. LSI Software S.A. osignł w 2006 roku 6,59 miliona złotych przychodów, co

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzeday 61 920 100

Przychody ze sprzeday 61 920 100 1) Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich okreleniem wartociowym i ilociowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeeli s istotne) albo ich grup w sprzeday

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

7 8 9 10 12 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W MAŁYM PRZEDSIBIORSTWIE Edward Stawasz Streszczenie W artykule omówiono wybrane kwestie planowania w małych przedsibiorstwach. W szczególnoci omówiono aspekty dotyczce

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Mateusz Staszczyk *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Mateusz Staszczyk * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012 * ROLA URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W ZAKRESIE TRANSAKCJI Z WYKORZYSTANIEM KART PŁATNICZYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Tworzenie rezerw na wiadczenia pracownicze wymogi regulacji polskich na tle standardów midzynarodowych i ich praktyka

Tworzenie rezerw na wiadczenia pracownicze wymogi regulacji polskich na tle standardów midzynarodowych i ich praktyka Jacek Kalinowski* Tworzenie rezerw na wiadczenia pracownicze wymogi regulacji polskich na tle standardów midzynarodowych i ich praktyka Wprowadzenie Dynamiczny rozwój i globalizacja gospodarki wiatowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 200 poz. 2051) Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 SPIS TRECI: OBJANIENIE

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * MO LIWO CI ZASTOSOWANIA OUTSOURCING-U W ZARZ DZANIU KREDYTEM HANDLOWYM I NALE NO CIAMI OD ODBIORCÓW 1. WST P Istotnymi

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu Na podstawie 4 ust. 1 pkt 2 Załcznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewntrznego oraz działania

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE.

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE. R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE Spółki Akcyjnej w Katowicach 1. Badaniem objto sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo