A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, Anna Celczyska *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Anna Celczyska *"

Transkrypt

1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012 * EFEKTYWNO WINDYKACJI NALENOCI OD UBEZPIECZAJCYCH Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA OC KOMUNIKACYJNEGO 1. WPROWADZENIE Nalenoci pełni w przedsibiorstwie wan rol wspierania sprzeday, a wielko nalenoci jest istotnie zwizana z prowadzon polityk kredytowania odbiorców. Rosnca konkurencja na rynku usług ubezpieczeniowych wpływa na wydłuenie terminów płatnoci składek oraz rozkładanie ich na raty. Konsekwencj tego jest wzrost nalenoci od ubezpieczajcych. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ma charakter obowizkowy 1, co oznacza, e wystpuje brak swobody w nawizywaniu prawnego stosunku ubezpieczeniowego. Ustawowe uregulowania w obszarze zawierania umowy ubezpieczenia i jej trwałoci maj wpływ na powstawanie składki zaległej (nalenoci od ubezpieczajcych), a to z kolei jest finansow konsekwencj dla ubezpieczycieli. Warunkiem sprzyjajcym trwałoci umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych s konstrukcje pozwalajce na trwanie umowy ubezpieczenia mimo braku płatnoci składki, a nawet kreujce pewien automatyzm udzielania ochrony. W okrelonych sytuacjach wystpuje ochrona ubezpieczeniowa, nawet wtedy gdy klient nie złoył wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia 2. * Dr, Katedra Ubezpiecze, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Łód, ul Rewolucji 1905 r. nr 41/43. 1 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowizkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, DzU 2003, nr 124, poz z pón. zm. 2 A. C e l c z y s k a, Nalenoci od ubezpieczajcych z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, [w:] W. R o n k a - C h m i e l o w i e c (red.), Ubezpieczenia wobec wyzwa XXI wieku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 63. [5]

2 6 Dochodzenie nieopłaconych w terminie wierzytelnoci moe oddziaływa na wynik przedsibiorstwa. Celem opracowania jest analiza efektywnoci procesu windykacji naleno- ci od ubezpieczajcych z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Badanie przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych z Zakładu Ubezpiecze X. 2. ISTOTA WINDYKACJI Windykacja polega na odzyskiwaniu przeterminowanych nalenoci. Windykacja jest to ogół czynnoci zwizanych z dochodzeniem (ciganiem) wierzytelnoci od dłuników, majcych na celu skrócenie okresu cigania naleno- ci i zmniejszenie kwoty niecigalnych nalenoci, a take popraw płynnoci przedsibiorstwa. Windykacja to dochodzenie własnoci za pomoc rodków okrelonych w przepisach prawnych (s to czynnoci zarówno z zakresu tzw. windykacji polubownej, polegajcej na monitowaniu dłunika oraz windykacji sdowej gdy brak jest chci lub moliwoci współpracy ze strony dłunika, sprowadza si ona do uzyskania sdowego wyroku lub nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzul wykonalnoci jest podstaw do egzekucji komorniczej) 3. Skuteczno podejmowanych czynnoci windykacyjnych jest cile zwizana z działaniami podejmowanymi na wczeniejszych etapach zarzdzania nalenociami. Windykacja jest kocowym etapem zarzdzania nalenociami. Natomiast do wczeniejszych etapów tego procesu zalicza si 4 : Etap 1 działania prewencyjne poprzedzajce podjcie decyzji o powstaniu wierzytelnoci; Etap 2 kształtowanie warunków współpracy, podpisywanie umów, finalizowanie sprzeday; Etap 3 kontrola wierzytelnoci, monitorowanie na etapie ju istniejcych nieprzeterminowanych wierzytelnoci oraz inkaso nalenoci nieprzeterminowanych. Im krótszy jest czas odzyskiwania nalenoci, tym nisze straty ponosi przedsibiorstwo i jednoczenie jest wiksza szansa na odzyskanie nalenoci. Skuteczno windykacji maleje wraz z wydłuaniem si czasu reakcji na opó- 3 M. R a p k i e w i c z, Kategorie powizane z windykacj zakładów ubezpiecze, ujte w zagregowanych bilansach za lata , [w:] S. W i e t e s k a (red.), Ubezpieczenia, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 259, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łód 2011, s K. K r e c z m aska- G i g o l (red.), Windykacja nalenoci. Ujcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2011, s. 30.

3 Efektywno windykacji nalenoci 7 nienie w płatnociach. Monitorowanie nalenoci jest warunkiem koniecznym do tego, eby odpowiednio wczenie rozpocz działania windykacyjne. W procesie windykacji mona wyróni nastpujce etapy 5 : Etap 1 monitoring przeterminowanych nalenoci, Etap 2 windykacja polubowna, Etap 3 windykacja sdowa. Działania windykacyjne wi si z ponoszeniem przez przedsibiorstwo okrelonych kosztów. Mona do nich zaliczy 6 : wynagrodzenie osób zatrudnionych w pionie windykacji, koszty obsługi działa windykacyjnych (telefony, korespondencja pocztowa, spotkania itd.), koszty usług wykonywanych przez podmioty zewntrzne na rzecz przedsibiorstwa (koszty opłat na rzecz firm windykacyjnych, koszty kancelarii prawnych, koszty ponoszone z tytułu współpracy z biurami informacji gospodarczej), koszty sdowe, oraz koszty komornicze. Podsumowujc istot windykacji naley podkreli, e zbyt łagodne podej- cie do windykacji, moe rodzi wród nieuczciwych klientów skłonnoci do unikania regulowania nalenoci, a tym samym powodowa wymierne straty przedsibiorstwa. Natomiast rygorystyczne traktowanie dłuników moe zniechca potencjalnych klientów przedsibiorstwa. Wynikajcy std spadek sprzeday oraz zysków stanowi form kosztów zwizanych z okrelonym sposobem podejcia do cigania nalenoci. Ostatecznie zatem decyzje dotyczce wyboru tych sposobów, powinny by podejmowane na podstawie analizy zysków i strat zwizanych z danym sposobem. Analiza kształtowania nalenoci powinna by prowadzona z uwzgldnieniem specyficznych bran, a take warunków działania poszczególnych przedsibiorstw SPECYFIKA DZIAŁALNOCI UBEZPIECZENIOWEJ A ETAPY PROCESU WINDYKACJI Działalno ubezpieczeniowa jest specyficzn form aktywnoci gospodarczej. Polega ona na wykonywaniu czynnoci zwizanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystpienia skutków zdarze przyszłych, niepewnych, których nastpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych 5 Ibidem, s Ibidem, s J. C z e k a j, Z. D r e s l e r, Zarzdzanie finansami przedsibiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 151 i 152.

4 8 lub majtkowych bd zwikszenie potrzeb majtkowych osoby objtej ochron ubezpieczeniow, zwanych zdarzeniami losowymi 8. Zakłady ubezpiecze prowadz działalno w sposób odmienny ni inne przedsibiorstwa produkcyjne czy usługowe. Filozofia ich działania opiera si na wspólnocie ryzyka. Istot usługi ubezpieczeniowej jest pokrywanie skutków finansowych wynikajcych z realizacji okrelonego w umowie ryzyka. Jedn z podstawowych zasad ubezpiecze jest zasada realnoci wypłacanych odszkodowa. W zwizku z tym koniecznoci jest posiadanie przez ubezpieczycieli rodków gwarantujcych ich wypłacalno. Gwarancj wypłacalnoci daj rodki własne, które odgrywaj istotn rol w gospodarce finansowej zakładu ubezpiecze. Specyficzny charakter działalnoci ubezpieczeniowej powoduje odmienny sposób podejcia do problematyki gromadzenia przychodów. Podstawowa ich grupa, tj. składki ubezpieczeniowe s ustalane jeszcze zanim zakład ubezpiecze pozna koszty prowadzonej działalnoci. Zakłady ubezpiecze s instytucjami zaufania społecznego. Działalno ubezpieczeniowa jest w duym stopniu narzucona przez normy prawne zarówno w sferze technicznej, finansowej, jak i organizacyjnej. Celem cisłych regulacji prawnych jest ograniczenie upadłoci ubezpieczycieli oraz wzrost bezpieczestwa działalnoci. Podstawowe zadania zakładu ubezpiecze to zachowanie bezpieczestwa i stabilnoci finansowej w długim okresie. Ogół działa zwizanych z gospodark finansow musi zapewni stał wypłacalno oraz płynno finansow. Przez bezpieczestwo i stabilno finansow naley rozumie zdolno zakładu ubezpiecze do długookresowego regulowania szacowanych zobowiza zakładu ubezpiecze powstałych z realizacji ryzyka wynikajcego z posiadanego portfela ubezpiecze 9. Zakłady ubezpiecze, podobnie jak i inne instytucje gospodarcze, s nara- one na ryzyko utraty płynnoci oraz w konsekwencji bankructwo. Ryzyko to moe by zmniejszane m. in. poprzez właciw polityk w zakresie cigania nalenoci. Windykacja nalenoci ubezpieczeniowych ma due znaczenie w zakładach ubezpiecze. Wyrónia si dwa rodzaje windykacji 10 : windykacj polubown, oraz windykacj sdow. W zwizku z tym, e w działalnoci ubezpieczeniowej bardzo istotne jest zaufanie i lojalno, to zakłady ubezpiecze staraj si odzyska nalenoci najczciej w sposób polubowny. Windykacja sdowa ma miejsce w ostatecznoci, kiedy inne rodki nie przynosz efektów. Zintegrowany proces windykacji 8 Zob. Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalnoci ubezpieczeniowej, DzU 2003, nr 124, poz z pón. zm. 9 K. K r e c z m aska-gi g o l (red.), op. cit., s Na podstawie: K. K r e c z m aska-gi g o l (red.), op. cit., s. 470.

5 Efektywno windykacji nalenoci 9 w działalnoci ubezpieczeniowej składa si z kilku etapów, które s realizowane jeszcze przed rozpoczciem ewentualnej windykacji sdowej. Procedura windykacyjna rozpoczyna si ju na etapie oceny wiarygodnoci klienta i jego zdolnoci płatniczej jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Nastpny etap windykacji polubownej to zarzdzanie nalenociami przeterminowanymi polegajce na cigłym monitorowaniu i kontroli tych nalenoci. W ramach zarzdzania nalenociami przeterminowanymi istotn rol przypisuje si kontaktom z klientem, który opónia si z płatnociami. Postpowanie windykacyjne najczciej rónicuje klientów na korporacyjnych i indywidualnych. W przypadku klientów indywidualnych bdziemy mie do czynienia z tzw. windykacj masow. Windykacja masowa wystpuje w sytuacji, gdy dochodzenie nalenoci prowadzone jest w odniesieniu do nalenoci powstałych w wyniku wiadczenia usług masowych (przedsibiorstwa finansowe, firmy telekomunikacyjne, firmy wiadczce usługi publiczne). Proces windykacji w odniesieniu do nalenoci masowych charakteryzuj właciwie te same reguły postpowania, co w odniesieniu do nalenoci pojedynczych, niemniej jednak wiksz rol odgrywa tu automatyzacja procesu. Ma ona warunkowa osignicie maksymalnego odzysku przy zminimalizowanych kosztach dochodzenia nalenoci. W przedmiotowym procesie duy nacisk jest kładziony na działania najmniej kosztochłonne, które przynosz najwiksze efekty w fazie opónienia w spłacie. Wraz z upływem czasu maleje skuteczno podejmowanych działa windykacyjnych, a koszty tych działa znaczco rosn 11. Istot przygotowania procesu windykacji masowej jest zbudowanie odpowiednich modeli postpowa 12, które w odniesieniu do danego dłunika przynios jak najlepsze efekty rozumiane nie tylko jako spłata nalenoci, ale take podjcie spłaty równie w wyniku porozumienia pomidzy wierzycielem a dłunikiem. Czynniki, które maj wpływ na efektywno procesu dochodzenia naleno- ci masowych to głównie 13 : jako portfela wierzytelnoci, o której decyduje jako portfela klientów, poziom zabezpieczenia nalenoci, jako personelu, szybko reakcji na opónienia w płatnociach ze strony wierzyciela (wykorzystywane narzdzia IT), organizacja procesu, oraz sytuacja gospodarcza. 11 Zob. K. K r e c z m ask a - G i g o l (red.), op. cit., s Modele bazuj m. in. na: charakterystyce klienta; cechach produktu; zadłueniu i opónieniu; momencie, w którym wierzytelno stała si nieregularna (brak pierwszej raty, brak drugiej raty itp.); informacji pozyskiwanych z zewntrznych ródeł danych. 13 Na podstawie: K. K r e c z m aska-gi g o l (red.), op. cit., s. 160.

6 10 Biorc pod uwag szczególn regulacj i nadzór działalnoci ubezpieczeniowej, windykacja nalenoci jest uznana jako czynno ubezpieczeniowa 14. Uregulowania ustawy o działalnoci ubezpieczeniowej wyróniaj czynnoci, których wykonanie zakład ubezpiecze moe zleca na zewntrz i takie, których nie moe zleca. Windykacja nalenoci moe by zlecana innym podmiotom. Outsorcing w przedmiotowym obszarze, to praktyka czsto stosowana w zakładach ubezpiecze. Przyjmujc kryterium czasowe w odniesieniu do nalenoci, wyrónia si nalenoci niewymagalne (biece) i wymagalne (przeterminowane). Nalenoci przeterminowane to takie, których upłynł termin płatnoci. Warto tu jeszcze wspomnie o nalenociach przedawnionych, których upłynł termin przedawnienia (na podst. art kodeksu cywilnego termin przedawnienia naleno- ci wynosi 3 lata) 15. Do procesu windykacji kierowane s nalenoci wymagalne. Natomiast w bilansie ujmuje si zarówno nalenoci biece, jak i przeterminowane, z uwzgldnieniem odpisów aktualizujcych 16. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy o rachunkowoci 17 nalenoci zaliczane s do aktywów obrotowych. S rodkami zakładu ubezpiecze czasowo (przejciowo) znajdujcymi si (do momentu spłaty nalenoci) w dyspozycji kontrahentów. Nalenoci w bilansie zakładów ubezpiecze 18 obejmuj: nalenoci z tytułu ubezpiecze bezporednich, w tym: nalenoci od ubezpieczajcych, nalenoci od poredników ubezpieczeniowych, inne nalenoci; nalenoci z tytułu reasekuracji; inne nalenoci. Mimo potencjalnego zagroenia konfliktem ubezpieczyciele zmuszeni s do prowadzenia postpowa windykacyjnych, poniewa z uwagi na charakter najwyszego zaufania społecznego swojej działalnoci musz wyrónia si szczególnie wysokim bezpieczestwem finansowym. Władze zakładów ubezpiecze 14 Na podstawie art. 3 ust. 4 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalnoci ubezpieczeniowej, op. cit. 15 A. C e l c z yska, op. cit., s Korekta wysokoci nalenoci brutto o odpis aktualizujcy, stanowi konsekwencj ujmowania wartoci bilansowych według zasady ostronoci. Korekta nalenoci brutto dokonywana jest, zgodnie z zapisem art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowoci, gdy nastpuje trwała utrata wartoci nalenoci i istnieje due prawdopodobiestwo, e dany składnik aktywów nie przyniesie w przyszłoci w znaczcej czci lub w całoci przewidywanych korzyci ekonomicznych. Szerzej: M. R a p k i e w i c z, op. cit., s Ustawa z 17 wrzenia 2009 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy o rachunkowoci, DzU 2009, nr 152, poz Na podstawie załcznika nr 3 (Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla zakładów ubezpiecze) do ustawy o rachunkowoci.

7 Efektywno windykacji nalenoci 11 zobligowane s do zapewnienia płynnoci finansowej zakładu, w tym stałej wypłacalnoci. Do realizacji tych celów prowadzi równie optymalizacja obsługi nalenoci, łcznie z ich windykacj. 4. ANALIZA EFEKTYWNOCI POLITYKI WINDYKACYJNEJ NALENOCI Przedmiotem bada objto proces windykacji nalenoci z tytułu składki zaległej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Badania przeprowadzono na podstawie danych z wybranych jednostek terenowych Zakładu Ubezpiecze X. Okres poddany badaniu to dwa kolejne okresy sprawozdawcze. Przedmiot bada obejmuje: cykl nalenoci w dniach, udział nalenoci przeterminowanych w nalenociach ogółem, skuteczno procesu w ramach windykacji wewntrznej i zewntrznej, rednia warto nalenoci windykowanej oraz nalenoci odzyskanej, wskanik kosztów windykacji, oraz rednia kwota kosztów przypadajca na jedn windykowan naleno. Jednym z obszarów analizy sprawnoci działania zakładu ubezpiecze jest badanie poszczególnych grup nalenoci w relacji do składki przypisanej brutto. Wskanik ten spełnia funkcj kontroln w polityce kredytowej zakładu ubezpiecze 19. W celu zbadania zakresu kredytowania ubezpieczajcych przez jednostki terenowe Zakład Ubezpiecze X, wykorzystano ten wskanik. Wskanik nalenoci od ubezpieczajcych w dniach: (nalenoci od ubezpieczajcych / składka przypisana brutto) x 365 dni Powyszy wskanik okrela liczb dni sprzeday, za któr zakład ubezpiecze nie uzyskał jeszcze nalenoci od ubezpieczajcych. Informuje zatem, jak długo rodki pienine zamroone s w nalenociach oraz w jakim stopniu ubezpieczyciel kredytuje swoich klientów (tab. 1) 20. Uzyskane wyniki wskazuj na zbyt długi cykl nalenoci. W obydwu okresach sprawozdawczych jest to 75 dni. Jeeli wartoci badanego wskanika znajduj si w przedziale od 62,54 do 81,36 (granice empiryczne w dniach ustalone dla zakładów ubezpiecze działajcych 5 lat i powyej), to ocena wartoci 19 B. J o n c z y k, H. O g r o d n i k, D. S z e w i e c z e k, M. W i e c z o r e k, K. Z n a n i e c k a, Analiza finansowa zakładu ubezpiecze, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006, s A. C e l c z yska, op. cit., s. 65.

8 12 wskanika jest okrelana jako zła 21. Niskie wartoci analizowanego wskanika wiadcz o korzystniejszej sytuacji finansowej zakładu ubezpiecze. Zbyt długi cykl nalenoci moe wiadczy z jednej strony o wydłuaniu terminów płatno- ci składek oraz rozkładaniu ich na raty, a z drugiej strony o nieskutecznej polityce windykacji nalenoci. Wartoci wskanika nalenoci od ubezpieczajcych Wyszczególnienie Rok X1 Rok X2 Nalenoci ogółem (w mln zł) 7,52 8,46 Składka przypisana brutto (w mln zł) 36,53 41,01 Wskanik nalenoci od ubezpieczajcych w dniach T a b e l a 1 r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z Zakładu Ubezpiecze X. Skuteczno zarzdzania nalenociami mierzy mona udziałem naleno- ci przeterminowanych w nalenociach ogółem 22 (tab. 2). Udział nalenoci przeterminowanych od ubezpieczajcych w nalenociach ogółem T a b e l a 2 Wyszczególnienie Rok X1 Rok X2 Nalenoci przeterminowane (w mln zł) Nalenoci ogółem (w mln zł) 1,94 2,78 7,52 8,46 Udział (w %) 25,8 32,9 Rezultaty badania wskazuj, e udział nalenoci przeterminowanych z tytułu ubezpieczenia OC komunikacyjnego stanowi 25,8% w roku X1. Natomiast w nastpnym okresie sprawozdawczym odnotowano wzrost tego udziału do poziomu 32,9%. 21 L. Gsiorkiewi c z, Finanse zakładów ubezpiecze majtkowych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009, s K. K r e c z m aska-gi g o l (red.), op. cit., s. 31.

9 Efektywno windykacji nalenoci 13 Kolejny etap przeprowadzonego badania dotyczy skutecznoci prowadzonej polityki windykacyjnej nalenoci w Zakładzie Ubezpiecze X. Ubezpieczyciel ten stosuje w procesie windykacji nalenoci: windykacj wewntrzn, oraz windykacj zewntrzn (outsourcing). W tab. 3 i 4 przedstawiono efekty poszczególnych procesów windykacyjnych 23. Rok Skuteczno dochodzenia nalenoci składkowych od ubezpieczajcych w procesie windykacji wewntrznej Liczba nalenoci Warto nalenoci Liczba nalenoci odzyskanych Przychód z działa windykacyjnych T a b e l a 3 Udział uzyskanego przychodu w nalenociach [5/3] Rok X ,7% Rok X ,9% Rok Skuteczno dochodzenia nalenoci składkowych od ubezpieczajcych w procesie windykacji zewntrznej Liczba nalenoci Warto nalenoci Liczba nalenoci odzyskanych Przychód z działa windykacyjnych T a b e l a 4 Udział pozyskanego przychodu w nalenociach [5/3] Rok X ,5% Rok X % W badanych okresach, skuteczno dochodzenia nalenoci od ubezpieczajcych w procesie windykacji wewntrznej jest bardzo niska i kształtuje si na poziomie 8,7% w roku X1 oraz 11,9% w roku X2. Natomiast efekty uzyskane przez podmioty zewntrzne s trzykrotnie wysze i wynosz ponad 30%. 23 Na podst.: A. C e l c z yska, op. cit., s. 66.

10 14 Przedmiotem nastpnego etapu badania jest rednia kwota nalenoci windykowanej oraz rednia kwota nalenoci odzyskanej. Badanie przeprowadzono zarówno w ramach windykacji wewntrznej, jak i zewntrznej (tab. 5 i 6). T a b e l a 5 rednia kwota nalenoci windykowanej oraz nalenoci odzyskanej w procesie windykacji wewntrznej Rok rednia kwota nalenoci windykowanej (w zł) rednia kwota nalenoci odzyskanej (w zł) Rok X Rok X T a b e l a 6 rednia kwota nalenoci windykowanej oraz nalenoci odzyskanej w procesie windykacji zewntrznej Rok rednia kwota nalenoci windykowanej (w zł) rednia kwota nalenoci odzyskanej (w zł) Rok X Rok X Efekty analizy wskazuj, e rednie kwoty nalenoci windykowanych s nisze ni rednie kwoty nalenoci odzyskanych w postpowaniu windykacyjnym. Tak jest zarówno w przypadku windykacji wewntrznej, jak i zewntrznej. Ostatnia cz badania dotyczy kosztów windykacji. W procesie windykacji wewntrznej w Zakładzie Ubezpiecze X, pozycja ta obejmuje koszty obsługi działa windykacyjnych (bez kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych w pionie windykacji) oraz koszty zwizane z postpowaniem sdowym. Natomiast koszty windykacji zewntrznej obejmuj wynagrodzenie prowizyjne firmy windykacyjnej. W tab. 7 zaprezentowano wartoci wskanika kosztów windykacji liczonego jako relacja poniesionych kosztów windykacji do wartoci nalenoci windykowanych.

11 Efektywno windykacji nalenoci 15 Wartoci wskanika kosztów windykacji T a b e l a 7 Rok Windykacja wewntrzna Windykacja zewntrzna warto nalenoci koszty windykacji wskanik kosztów windykacji warto nalenoci koszty windykacji wskanik kosztów windykacji Rok X ,2% ,7% Rok X ,8% ,6% W obydwu okresach sprawozdawczych wartoci wskanika kosztów windykacji wewntrznej s wysze ni w przypadku windykacji zewntrznej w roku X1 o 8,5 pkt. proc., a w roku X2 o 7,2 pkt. proc. W dalszej kolejnoci przeprowadzono analiz dotyczc redniej kwoty kosztów przypadajcych na jedn windykowan naleno (tab. 8). T a b e l a 8 rednia kwota kosztów ponoszonych na jedn dochodzon naleno w procesie windykacji wewntrznej i zewntrznej Rok redni koszt windykacja wewntrzna (w zł) redni koszt windykacja zewntrzna (w zł) Rok X Rok X Kolejny raz mamy tu potwierdzenie faktu, e dla Zakładu Ubezpiecze X korzystniejsza jest windykacja zewntrzna. W pierwszym okresie sprawozdawczym odnotowano redni koszt windykacji zewntrznej niszy o 15 zł od redniego kosztu w procesie windykacji wewntrznej. Natomiast w drugim okresie sprawozdawczym rónica ta wynosi 8 zł. 5. PODSUMOWANIE W zakładach ubezpiecze naley podejmowa działania, aby nalenoci w jak najmniejszym stopniu stawały si nalenociami długoterminowymi, poniewa s trudne do wyegzekwowania. Dlatego bardzo wan rol w procesie

12 16 windykacji odgrywa monitoring płatnoci biecych majcy na celu zapewnienie regularnoci ich spłaty oraz niedopuszczenie do powstawania opónie w płatnociach. Za skuteczn windykacj przemawia oczywicie take poprawa wyniku finansowego zakładu. Oprócz tego w postpowaniu windykacyjnym mog by wykorzystywane przez ubezpieczycieli instrumenty słuce do selektywnej oceny i zarzdzania ryzykiem, a take pozyskania i utrzymania klienta. Zakłady ubezpiecze mog realizowa działania windykacyjne w ramach swoich wewntrznych struktur lub korzystajc z usług podmiotów zewntrznych. Decyzja, co do sposobu organizacji procesu windykacji, zaley m. in. od skali prowadzonej działalnoci, wielkoci kosztów oraz skutecznoci działa windykacyjnych. Na podstawie przeprowadzonych bada wydaje si, e w przypadku Zakładu Ubezpiecze X, prowadzenie działa w ramach windykacji wewntrznej nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia. Wyniki uzyskane przez podmioty zewntrzne sugeruj, e korzystniejszym rozwizaniem dla Zakładu Ubezpiecze X byłaby realizacja czynnoci windykacyjnych tylko w ramach outsourcingu. THE EFFECTIVENESS OF VINDICATION ACCOUNTS RECEIVABLE FROM MOTOR INSURANCE POLICY HOLDERS Receivables play an important role in supporting the company sales and the size of receivables is associated with the policy of crediting customers. The increasing competition on the insurance market is causing premiums payment timelines to be extended and paid in instalments. Consequently, the accounts receivable from the insured are going up. In order to analyze the efficiency of collection of receivables from policy holders study was based on data from the X Insurance Company. The period of study contains of two consecutive reporting periods. The object of the study includes mainly: the effectiveness of the process of internal and external vindication; indicator of vindication costs and the average amount of receivables attributable to one vindicated payment. Key words: vindication, accounts receivable, CR car liability insurance.

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania Danych Osobowych Skarcej przez Bank oraz przekazanie danych osobowych Skarcej celem dochodzenia wierzytelnoci.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU Załcznik do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dla Działania "Rónicowanie działalnoci rolniczej i zblionej do rolnictwa w celu zapewnienia rónorodnoci działa lub alternatywnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Rola kapitału obrotowego i jego wpływ na zarzdzanie finansami przedsibiorstw

Rola kapitału obrotowego i jego wpływ na zarzdzanie finansami przedsibiorstw Dr Grzegorz Gołbiowski Rola kapitału obrotowego i jego wpływ na zarzdzanie finansami przedsibiorstw W teorii finansów przedsibiorstw jednym z kluczowych zagadnie jest okrelenie istoty i pojcia kapitału

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 22.12.2004 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn własny czy obcy cz. 1. O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Wprowadzenie Wan miar działania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r.

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. I. Omówienie wyników finansowych. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na osignite wyniki finansowe. Wyniki finansowe w tys. zł I kw. 2006 r. I

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Przekazywane informacje zawieraj dane jednostkowe za II kwartał 2005 r., tj. za okres

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o działalnoci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 1),2)

U S T AWA. z dnia. o działalnoci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 1),2) U S T AWA Projekt z dnia o działalnoci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 1),2) 1) 2) Niniejsza ustawa: 1) wdraa dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk Wniosek pracodawcy o zwrot ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów: poniesionych w zwizku z przystosowaniem tworzonych lub istniejcych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY Zaopiniowany pozytywnie uchwał Walnego Zgromadzenia nr 8/2005 z dnia 18-05-2005r. oraz uchwalony przez Rad Nadzorcz uchwała nr 4/2005 z dnia 29.06.2005r.

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

OCENA DOBORU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ŁADOWNOCI. Stanisław Kokoszka, Stanisława Roczkowska-Chmaj

OCENA DOBORU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ŁADOWNOCI. Stanisław Kokoszka, Stanisława Roczkowska-Chmaj Acta Sci. Pol., Technica Agraria 6(2) 2007, 15-21 OCENA DOBORU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ŁADOWNOCI Stanisław Kokoszka, Stanisława Roczkowska-Chmaj Akademia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka 1 Przepisy prawa ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej art. 18. 1. Wysokość składek ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za III kwartał 2006 r.

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za III kwartał 2006 r. Komentarz Zarzdu do sprawozdania za III kwartał 2006 r. I. Omówienie wyników finansowych. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na osignite wyniki finansowe. Wyniki finansowe Tabela 1. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady gospodarki finansowej przedsibiorstwa:

Podstawowe zasady gospodarki finansowej przedsibiorstwa: Podstawowe zasady gospodarki finansowej przedsibiorstwa: 1. Samodzielno prowadzenia gospodarki finansowej - przejawia si w nieingerencji pastwa w suwerenn działalno gospodarcz podmiotu, która pociga za

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut niniejszy, okrela form prawn, organizacyjn oraz zasady funkcjonowania Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 8 Wstęp................................................................. 9 CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 1. RYZYKO

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJA DODATKOWA

A. INFORMACJA DODATKOWA A. INFORMACJA DODATKOWA I. WSTP Energopol - Południe S.A. w Sosnowcu jest Spółk Akcyjn działajc od 1 kwietnia 1993 r., zarejestrowan w Sdzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy KRS 0000143061.

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu 1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: 2. Zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu: Zobowizania

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r.

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r. Korespondencja w sprawie wystpienia Odpowied Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wystpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PREZES URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

b. Ujmowanie w ksigach rachunkowych operacji dotyczcych funduszu

b. Ujmowanie w ksigach rachunkowych operacji dotyczcych funduszu Nota-1 Polityka rachunkowoci Funduszu I. Opis przyjtych zasad rachunkowoci a. Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 1. Przyjte przez Fundusz zasady (polityka) rachunkowoci opieraj

Bardziej szczegółowo

2.5 Trwało projektu. 5 Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu

2.5 Trwało projektu. 5 Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu na klasyfikacj projektu pod ktem długu i deficytu sektora publicznego 5. 2.5 Trwało projektu Projekty ppp s

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04 Decyzja GIODO (nakazujca Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji oraz przekazanie tych danych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek 08.05.2009 Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek 1. W Rozdziale II pkt 4 otrzymuje brzmienie: Wysoko kapitału własnego Towarzystwa na dzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r.

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Mały w Tychach Na podstawie art.7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Stalexport Wyniki finansowe za I kwartał 2005 r. 17 maja 2005 r. I - 1

Grupa Kapitałowa Stalexport Wyniki finansowe za I kwartał 2005 r. 17 maja 2005 r. I - 1 Grupa Kapitałowa Stalexport Wyniki finansowe za I kwartał 2005 r. 17 maja 2005 r. I - 1 Spis treci Otoczenie rynkowe Omówienie wyników finansowych Grupy Kapitałowej Omówienie wyników poszczególnych segmentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zawierania umowy drog elektroniczn: 1. W jaki sposób mona zawrze umow ubezpieczenia?

Instrukcja zawierania umowy drog elektroniczn: 1. W jaki sposób mona zawrze umow ubezpieczenia? Instrukcja zawierania umowy drog elektroniczn: 1. W jaki sposób mona zawrze umow ubezpieczenia? Przede wszystkim moesz bez zobowiza wyliczy orientacyjn wysoko składki ubezpieczeniowej Twojego samochodu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Mabion S.A. (dalej Spółka ). Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Projekt z dnia 25.09.06 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna 22/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA L. KRÓLAS

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych W latach 2006, 2007 w Spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Strefy Aktywnoci Gospodarczej w Chełmku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzib

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r.

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. - Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Budowa budynku mieszkalnego 36 rodzinnego etap III Osiedle Górny Taras w Barlinku

Budowa budynku mieszkalnego 36 rodzinnego etap III Osiedle Górny Taras w Barlinku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU II PRZETARG NIEOGRANICZONY Roboty budowlane X publikacja obowizkowa X SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWANIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: BARLINECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Uzasadnienie

DECYZJA. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 16 maja 2005 r. dotyczca nieuprawnionego udostpnienia Spółce danych osobowych klientów Banku. Bank przekazał powysze dane, wnoszc do spółki

Bardziej szczegółowo

2. Zdarzenia dotyczce lat ubiegłych ujte w niniejszym sprawozdaniu finansowym

2. Zdarzenia dotyczce lat ubiegłych ujte w niniejszym sprawozdaniu finansowym 1. Przyjte zasady rachunkowoci Niniejszy raport kwartalny został sporzdzony zgodnie z zasadami rachunkowoci opisanymi w raporcie półrocznym SA-P 2004, opublikowanym 26 sierpnia 2004 r. 2. Zdarzenia dotyczce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych [ ]

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B.

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B. Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 5 padziernika 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcego przez Bank w zwizku z przelewem wierzytelnoci. GI-DEC-DS-329/05 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania biznes planu dla Działania 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych

Instrukcja przygotowania biznes planu dla Działania 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych A01bp/02/1.5 Instrukcja przygotowania biznes planu dla Działania 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych (podana poniej tematyka okrela minimalny zakres informacji, jaki powinien obj biznes-plan.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku.

Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku. Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku. nkt cables S.A. jest Spółk Akcyjn, przedmiotem działalnoci jest produkcja, marketing, sprzeda kabli elektrycznych i innych towarów wg EKD 3130. Wpis do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych. W latach 2008, 2009 w spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu,

Bardziej szczegółowo

GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004

GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004 GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ 2004 R PREZENTOWANEGO WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOCI Informacja dodatkowa-raport skonsolidowany- IV kwartał 2004

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku.

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 31 sierpnia 2005 r. dotyczca skargi na przekazanie przez Syndyka akt osobowych Sdowi Okrgowemu - Sdowi Pracy i Ubezpiecze Społecznych. Skarcy

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie porednictwa w obrocie nieruchomociami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Dostawy towarów i usług jako pozycje krótkoterminowe

Dostawy towarów i usług jako pozycje krótkoterminowe echo www.roedl.pl Rzeczpospolita z 18.11.2015 Dostawy towarów i usług jako pozycje krótkoterminowe Rozrachunki z tytułu dostaw towarów i usług wykazuje się w bilansie jako pozycje krótkoterminowe, bez

Bardziej szczegółowo