Krakowska Szkoła Wyzsza im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. rawmcze. fi] POD REDAKCJĄ MARKA NOWAKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krakowska Szkoła Wyzsza im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. rawmcze. fi] POD REDAKCJĄ MARKA NOWAKA"

Transkrypt

1 Krakowska Szkoła Wyzsza im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego St u d i a fi] rawmcze R o z p r a w y B m a t e r i a i y POD REDAKCJĄ MARKA NOWAKA

2 STUDIA PRAWNICZE

3 STUDIA PRAWNICZE ROZPRAWY I MATERIAŁY pod redakcją Marka Nowaka Biblioteka Kiakowskiej Szkoły Wyzszej im A F Modrzewskiego Kraków 2007

4 Rada Wydawnicza Krakowskiej Szkoły Wyzszej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Klemens Budzowski, Zbigniew Maciąg, Jacek M. Majchrowski Recenzje: prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, prof. dr hab. Krzysztof Pałecki, prof. dr hab. Andrzej Szumański, dr Iwona Skrzydlo-Niżnik Redaktor prowadzący: Halina Baszak-Jaroń Korekta redakcyjna: Margerita Krasnowolska, Kamila Zimnicka-Warchol Projekt okładki i stron tytułowych: Joanna Sroka 'b l O Copyright by Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kraków 2007 ISBN Żadna częsc tej publikacji nie może być powielana ani magazynowana w sposob umożliwiający ponowne wykorzystanie ani tez rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie za pomocą srodkow elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich Na zlecenie: Krakowskiej Szkoły Wyzszej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego www ksw.edu.pl Wydawca: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM Kraków 2007 Sprzedaz prowadzi: Księgarnia Krakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego sp. z o.o. Kampus Krakowskiej Szkoły Wyzszej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Kraków tel/faks: (012) ; pl Łamanie: Joanna Sroka Druk i oprawa: Eikon Plus

5 SPIS T R E Ś C I Jerzy Malec Rzeczpospolita w dobie demokracji szlacheckiej, czyli tzw. polska anomalia?...9 The Commonwealth of Poland-Lithuania at the time of the Noble Democracy, or the Polish Anomaly? Die Republik Polen im Zeitalter der Adeligen-Demokratie - polnische Anomalie? Mai Nowak Wstęp...45 Część i 'rwsza Z PROLi MATYKI OCÓLNOUSTROJOWE) Tadeusz Bit nat Miejsce doi ny prawniczej w procesie tworzenia prawa Marcin Sal ^/czypiński Zasadnosć zi my klauzuli zasady współżycia społecznego Dianę Ryland Patient Mobility in the European Union: A Freedom to Choose?...79

6 Część druga ZACADNIENIA PRAWNOADMINISTRACYJNE Samanta Kowalska Prawna ochrona dobr kultury. Wybrane regulacje oraz proponowane zmiany...97 Agnieszka Zemke-Górecka Prywatyzacja w ochronie zdrowia Marek Balicki Obecny kształt służby cywilnej w Polsce a tendencje światowe Piotr Feczko Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) instrumentem realizacji zadań publicznych w Polsce i w innych krajach U E Marcin Halkiewicz Masowe uczestnictwo osób jako przesłanka reglamentacji organizowania zgromadzeń, imprez masowych i pozostałych imprez artystycznych i rozrywkowych erzy Paśnik Stosunek służbowy funkcjonariuszy służb mundurowych. Uwagi de lege lata i de leg eferen d a Częs6 trzecia DYLEMATY DOKTRYNY - PRAWO KARNE I PROCESOWE Marek J. Lubelski O racjonalny system kar i środków karnych Katarzyna Banasik Wokół projektu zmian prawa wykroczeń...211

7 Zyta Dymińska Świadek koronny jako instrument zwalczania przestępczości w świetle zmiany ustawy o świadku koronnym Część czwarta Z ZACADNIEŃ PRAWA FINANSOWECO Apoloniusz Kostecki Prawotwórcze oddziaływanie orzecznictwa na kształt prawa podatkowego Irena Czaja-Hliniak Postulaty zmian ustawowych regulacji ograniczających korzystanie z niektórych uprawnień emerytalnych Marek Klink Rola doradców podatkowych i ich wpływ na działalność legislacyjną Magdalena Pelikan-Krupińska Zasada wewnętrznej i zewnętrznej spojnosci systemu podatkowego i jej realizacja w praktyce polskiej Robert Wolański Zmiany o charakterze progospodarczym w prawie podatkowym wiatach Wojciech Fili Sprzedaż wysyłkowa w podatku od towarow i usług na tle dyrektywy Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspolnego systemu podatku od wartości dodanej Anna Folgier Działalność gospodarcza gmin - wybrane zagadnienia

8 Część piąta KONSTRUKCJE PRAWA CYWIl NECO I HANDLOWECO Bogusława Cnela Propozycje uregulowania ochrony konsumenta w polskim prawie prywatnym międzynarodowym Paweł Jan Juszczyk Krajowa Izba Odwoławcza - nowy system w prawie zamówień publicznych Jakub Biernat Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe po dziale spadku. Uwagi de lege ferenda Tamara Milenkovic Kerkovic 'rhe Legał Issues of Franchising Agreement in Serbia - Enacting the Disclosure Law or Not Część szósta PRAWO PRACY - ODNIESIENIA WSPÓŁCZESNE Henryk Lewandowski Transfer czy likwidacja. Rozwazania na gruncie polskiego prawa pracy z uwzględnieniem prawa wspólnotowego Jaroslav Nekoranec, Miroslav Hraśok Pravna ochrana pred pracovnou diskriminaciou Jaroslav Nekoranec, Miroslav Hraśok Pravny aspekt etickeho kódexu zamestnanca v śtatnej slużbe Jowita Natalia Grochowska Alimentacja osob niepełnosprawnych i w podeszłym wieku Noty o autorach...461

9 J e r z y M a le c R z e c z p o s p o l i t a W D O B I E D E M O K R A C J I S Z L A C H E C K I E J, C Z Y L I T Z W. P O L S K A A N O M A L I A? Gdy dzis zastanawiamy się nad istotą polskiej dem okracji, chętnie odwołujemy się do naszych tradycji z tego zakresu, czyli do tzw. demokracji szlacheckiej, której narodziny datują się na przełom X V i X V I stulecia. Służy ona jed nak także niekiedy nawet do usprawiedliwiania niedostatków naszego teraźniejszego porządku dem okratycznego, bo z jednej sti >ny ową dem okrację stanu szlacheckiego cech o wać miała szerząca s.ę anarchia i nadmierna decentralizacja państwa, z drugiej - po je j upadku, nastąpił kres polskiej państwowości, zabory i pozbawienie polskiego społeczeństwa jakichkolw iek elem entów demokracji. C zy rzeczywiście Rzeczpospolita doby dem okracji szlacheckiej stanowiła nie najlepszy w zór dem okratycznego porządku państwa? Czy ow wykreowany w X V I wieku system ustrojowy państwa należy określić mianem polskiej anomalii? W jakiej rzeczywistości geopolitycznej przyszło mu funkcjonować? O to kilka pytań, na które należałoby udzielić odpowiedzi. Podstawowym systemem politycznym nowożytnej Europy był bez wątpienia absolutyzm, zatem ustrój zgoła odm ienny od tego, który

10 10 Je r z y M a l e c rozpoczęła w Polsce budować średnia szlachta zrzeszona w tzw. ruchu egzekucyjnym, zdecydowanie wroga hasłom absolutum dominium. Pow stanie absolutnej form y państwa było ścisłe związane z limitowaniem uprawnień politycznych, nabytych przez stany w dobie ustroju stanowego. W iązało się to najczęściej z likwidacją, a co najmniej ze znacznym ograniczeniem przez władcę zgromadzeń stanowych i przejm ow aniem przezeń pełnej władzy suwerennej. M onarchia absolutna charakteryzowała się skupieniem w jednym ręku pełni władzy, a także instytucjonalnym utożsamieniem osoby monarchy z najwyższym organem państwa. Klasyczny reprezentant tej formy ustrojowej, król Francji Ludw ik X IV, miał wyrazić tę zasadę w formule 1 'Etat ce moi ( państwo to ja ). W ład ca absolutny był jednocześnie najwyższym ustawodawcą, wykonawcą praw i sędzią. Podległy mu aparat adm inistracyjny państwa spełniał niepomierną rolę w utrwaleniu i zabezpieczeniu nieograniczonej władzy króla. D latego też w procesie wykształcania i ugruntowywania się władzy absolutnej budowano now oczesną dostosowaną do potrzeb strukturę zarządu, zarówno centralnego, jak i lokalnego. M iała ona zarazem zapewnić poddanym racjonalny lad, stabilizację, porządek i bezpieczeństwo. Zarząd państwa oparty został na dwóch podstawowych zasadach: centralizm u i biurokratyzmu. Pierwsza związana była z obowiązkiem podporządkowania się organu niższego organowi wyższemu, a ostatecznie z podporządkowaniem całej struktury władzy monarsze. Z a sadę biurokratyzmu cechował natomiast zawodowy charakter administracji i profesjonalizm jej przedstawicieli, czyli urzędników. Stopniowo kształtowały się wówczas dalsze zasady organizacji aparatu władzy, takie jak: resortowość, hierarchiczne podporządkowanie oraz kolegialność. M onarchia absolutna oparta została na dwóch zasadniczych filarach: silnej, scentralizowanej administracji oraz stale powiększanej armii za- ' D. Malec, f. Malec, H istoria adm inistracji i myśli administracyjnej, wyd. 2, Kraków 2003, s. 15, 31 i nast.

11 R z e c z p o s p o l it a w d o b ie d e m o k r a c ji s z l a c h e c k ie j. 11 wodowej. Stanow iły one nieodzowny elem ent stabilnosci sprawowania rządów, choc zarazem był to niebywale kosztowny instrum ent władzy. W m onarchiach absolutnych X V I I I stulecia utrzym anie armii pochłaniało niem al połowę wydatków budżetu państwa, niew iele m niej kosztowała rozbudowywana sukcesywnie adm inistracja. Absolutyzm przechodził rożne fazy rozwoju, przybierał także w poszczególnych okresach historycznych rozm aite odmiany: od wczesnego absolutyzmu, poprzez jeg o wydanie klasyczne, absolutyzm oświecony, aż po schyłkową form ę m onarchii policyjnej2. W rezultacie przetrwał w niektórych państwach do połowy X I X wieku, a w R osji nawet do początków X X stulecia. Podkreślić wypada, że absolutyzm ośw iecony stanow ił próbę m odernizacji starego porządku społeczno-politycznego, dość zresztą skuteczną biorąc pod uwagę trwałość centralistycznych m onarchii w A ustrii, Prusach czy R osji, w przeciwieństwie do losów klasycznej m onarchii absolutnej we Francji, obalonej krwawą rewolucją u schyłku X V III wieku3. K ształto w anie s ię p o lsk ie j fo rm y p a ń stw a D o końca istnienia m onarchii stanow ej ustrój państw a polskiego nie różnił się zasadniczo od form ustrojow ych fu n k cjo nujących w innych państw ach europejskich. Sytu acja poczęła się zm ieniać w wyniku uzyskania przez szlachtę niezw ykle szerokich przywilejów. Z a kres m onarchii stanow ej w Polsce przyjm uje się rok , kiedy stan szlach ecki w yw alczył sobie przod ującą p ozycję w państw ie, pozbaw iając króla spraw ow ania najw yzszej w ładzy 2 S. Grodziski, Porownawcza historia ustrojow państwowych, Kraków 1998, s. 143 i nast. ). Malec, Ustrój polityczny, [w:] Encyklopedia historyczna świata, t. 5: Historia nowożytna, oprać. nauk. A. Podraża, red. tomu P. Franaszek et al., Kraków 2000, s. 112 i nast.

12 12 Je r z y M a l e c u staw odaw czej, prawa nakład ania podatków nadzwyczajnych, czy zw oływ ania p osp o litego ruszenia bez zgody szlacheckich sejm ików z ie m sk ich. W p rzeciw ieństw ie do w iększości krajów europejskich, w P olsce nie d oszło zatem do w ykształcenia się absolutyzm u, lecz z aczęła się rod zić specyficzna form a ustrojow a - rzeczpospolita szlachecka. O kres Rzeczypospolitej szlacheckiej, istniejący do upadku państwa w 1795 roku, cechowało przejęcie pełni władzy w ręce jednego stanu - szlachty, a zwłaszcza tej jego części, która określana jest mianem posesjonatow (szlachty osiadłej). D o początków X V II wieku dzierzyła ona władzę jako całość, później nastąpił zw rot w kierunku um ocnienia się pozycji m agnaterii kosztem pozostałych warstw stanu szlacheckiego4. R zeczpospolita szlachecka od zawartej w 1569 roku unii lubelskiej była związkiem dwóch państw: Polski czyli Korony, i W ielkiego Księstwa Litew skiego, połączonych w ęzłem unii realnej, będącej swoistą formą konfederacji. Zakładała ona istnienie wspolnego władcy, sejmu oraz prow adzenie jed nolitej polityki zagranicznej, przy zachowaniu odrębnych praw, urzędów, arm ii, skarbu oraz sądownictwa5. System dem okracji szlacheckiej cechowała słabość władzy monarszej. Stąd wytworzyło się przekonanie, że państwo polskie nie może byc uznawane za czystą m onarchię, a raczej za form ę mieszaną (tzw. repnblica mixta). Polegała ona na przyjęciu nomenklatury republikańskiej przy jednoczesnym utrzym aniu instytucji monarchii. Po wprowadzeniu elekcyjności tronu m onarcha był jednak wybierany przez ogoł szlachty, podległy prawu, a nawet m ógł być pozbawiony tronu przy pom ocy prawa oporu. Prawo takie, słynny articulus de non praestanda oboedientia (artykuł o prawie wypowiedzenia posłuszeństwa), zapisane zostało w uchwalonych w 1576 roku (choć sformułowanych trzy lata 1 Z. Kaczmarczyk, B. Lesnodorski, Ilistnria państw a i praw a Polski, t. 2: Od połow y XV wieku d o r. 1795, red. J. Bardach, Warszawa 1966, s. 31 i nast., 189 i nast., 474 i nast. 5 J. Malec, Szkice z dziejów federalizm u i myśli federalistycznej w nowożytnej Europie, wyd. 2. Kraków 2003, s. 39 i nast.

13 R z e c z p o s p o l it a w d o b ie d e m o k r a c ji s z l a c h e c k ie j. 13 wcześniej) Artykułach henrykowskich i weszło do przysięgi koronacyjnej krolow polskich. Najwyższym organem władzy w państwie był sejm, w którym m onarcha był tylko jednym z trzech stanów sejmujących, obok senatu i izby poselskiej. Sejm walny ukształtował się w drugiej połowie X V wieku, przez następne dwa stulecia rozszerzając swe kom petencje. Uważano, że za jego pośrednictwem szlachta realizuje swą suwerenną władzę w państwie. Stąd przejął on pełnię władzy ustawodawczej, uchwalanie podatkow, zwoływanie pospolitego ruszenia i powoływanie wojska zaciężnego, prawo wypowiadania w ojny i kontrolę nad polityką zagraniczną. D o niego należało także nadawanie szlachectwa (nobilitacje oraz - dla szlachty cudzoziemskiej - indygenaty) jak również stosowanie prawa łaski. Sejm był dwuizbowy. Składał się z senatu oraz izby poselskiej. Senat, wykształcony z dawnej rady królewskiej, tworzyli arcybiskupi i biskupi katoliccy, najwyżsi urzędnicy ziem scy: wojewodowie i kasztelanowie oraz grupa dygnitarzy zwanych m inistram i. Zaliczano do nich kanclerza, podkanclerzego, marszałków - wielkiego i nadwornego, a także podskarbiego. Po unii lubelskiej weszli do senatu odpowiedni dostojnicy z W ielkiego Księstwa Litew skiego i Prus Królewskich. Izba poselska była od 1505 roku reprezentacją wyłącznie szlachty. Posłów wybierano na sejm ikach ziem skich, wyposażając ich w instrukcje dotyczące głosowania na sejmie zgodnie z wolą wyborcow. Z czasem z o bowiązano ich do zaprzysięgania instrukcji, co powodowało, że poseł stawał się reprezentantem interesów ziem i, z której został wybrany, nie zas państwa. Obradam i izby kierował wybierany z grona posłów marszałek. O d czasu przyjęcia, jako fundamentalnych praw ustrojowych, A rty kułów henrykowskich, monarcha zobowiązany był zwoływać sejm co dwa lata. W sytuacjach szczególnych przewidywano zwoływanie sejmów nadzwyczajnych, pomiędzy sesjam i zwyczajnymi. Ścisłe okre

14 14 Je r z y M a l e c ślony, krotki czas obrad (sześć tygodni, a sesje nadzwyczajne zaledwie dwa tygodnie) m ożna było wydłużyć tylko za zgodą ogołu posłow. Porządek obrad kształtowany był w drodze praktyki i nigdy nie został wyczerpująco unormowany. Ustawy sejmu nosiły nazwę konstytucji i ogłaszane były w im ieniu króla. D o podjęcia uchwały sejmowej wymagana była jednomyślność wszystkich posłów oraz zgoda senatu i króla. Stało się to później jedną z głównych przyczyn kryzysu tej instytucji, a w rezultacie i całego państwa. Zaznaczyć trzeba, że w dobie demokracji szlacheckiej często w praktyce rezygnowano z tej zasady, przechodząc do porządku nad protestam i oponentów. Przysługujące każdemu posłowi prawo sprzeciwu, osławione liberum veto, traktowane było początkowo jako środek zupełnie wyjątkowy, mający stanowić zabezpieczenie i gwarancję ochrony wolności szlacheckiej. D o połowy X V II wieku nie zdarzyło się, by jed en poseł doprowadził do zerwania obrad sejmu. N a początku X V I wieku wśród szlachty zwyciężył pogląd o suwerenności prawa w państwie; podporządkowany został mu także sam m o narcha, zgodnie z zasadą głoszącą, iż: in Polonia lex est rex ( w Polsce prawo je st królem )6. Konstytucja N ihil novi ograniczyła władzę królewską przekazując ustawodawstwo w ręce sejmu, w którym władca był jedynie jednym z trzech elementów procesu legislacyjnego. P o zostaw iono mu najwyższą władzę administracyjną, ograniczoną jednak w praktyce głownie do obsady urzędów w państwie, formalnego zw ierzchnictwa nad wojskiem oraz kierowania polityką zagraniczną w okresie między sejm am i. Powodowało to ewoluowanie tej instytucji w stronę zbliżoną raczej do pozycji dożywotniego prezydenta republiki szlacheckiej. W zestawieniu z modelem absolutystycznym, gdzie monarcha był prawem (rex estlexi) i najwyższą władzą w państwie, w Polsce można było co naiwyzej powtórzyć za Janem Zamoyskim, że 6 Zob : W. Uruszczak, Sejm walny wszystkich państw naszych Konstytucja Nihil novi i sejm w R adom iu w 1505 roku> Radom 2005, s. nlb. 5.

15 R z e c z p o s p o l it a w d o b ie d e m o k r a c ji s z l a c h e c k ie j. 15 rex regnat et non gubernat ( król panuie lecz nie rządzi ), przy czym owo panowanie ograniczono do m inimum. Instytucją mającą służyć królowi radą i sprawować kontrolę nad jego polityką, byli senatorowie rezydenci. Powoływano ich na sejm ach zwyczajnych, w liczbie 16 na okres dwóch lat, przy czym u boku władcy stale przebywać m iało czterech rezydentów. Z e swei działalności składali oni sprawozdania sejmowi. W prow adzeni na m ocy A rtykułów henrykowskich, stanowili kolejny elem ent ograniczający sam odzielność monarchy. W terenie szlachta sprawowała rządy za pośrednictwem sejmików ziemskich. Z uwagi na anachroniczną strukturę adm inistracji lokalnej, te właśnie organy samorządu szlacheckiego zyskiwały stale na znaczeniu. Od połowy X V II wieku, w związku ze słabnącą pozycją sejmu i postępującą decentralizacją władzy wykonawczej, w nich począł się koncentrować główny zakres władzy państwowej. Doprowadziło to do wykształcenia się swoistej formy rządów sejmikowych 7. Podkreślić wypada, że szlachta, realizująca swe prawa polityczne poprzez m.in. wybór elekcyjnego monarchy, udział w sejm ikach i wybór posłów, stanowiła ok % ogołu społeczeństwa, co było ew enem entem w skali Europy. Przykładowo, tak znaczny procent społeczeństwa uzyskał prawa wyborcze w A nglii - uważanej za kolebkę dem okracji - dopiero w 1. połowie X I X wieku. W szystkie urzędy w państwie były obsadzane dożywotnio, bez przykładania szczególnej wagi do fachowości kandydatów. Powstawała też rozbudowana sieć urzędów czysto tytularnych: czesnikow, stolników, mieczników, łowczych itd. Na tle państw Europy zachodniej niezbyt chwalebnie wyróżniał więc Polskę całkowity brak nowoczesnych, zbiurokratyzowanych form administracji. D o końca Rzeczypospolitej szlacheckiej istniała stanowa struktura sądownictwa. Sądami pierwszej instancji dla szlachty były sądy ziem skie, 7 J. Malec, Ustrój polityczny..., s. 126 i nast.

16 l6 Je r z y M a l e c grodzkie i podkomorskie. Powołano natomiast instancję odwoławczą (apelacyjną), którą był utworzony w 1578 roku Trybunał Koronny (i odpowiednio dla Litwy, w 1581 roku,trybunał Litew ski)8. W miastach nadal funkcjonowały sądy rady miejskiej i ławy miejskiej oraz niektóre sądy wyższe prawa niem ieckiego. T e ostatnie traciły na znaczeniu w związku z utworzeniem - jako sądu apelacyjnego w sprawach m iejskich - sądu asesorskiego pod przewodnictwem kanclerza. S ą downictwo wiejskie pozostało w rękach w łaścicieli wsi, którzy uzyskali prawo karania swych poddanych nawet śmiercią. W praktyce rzadko z tego korzystali, przekazując w takim wypadku sprawę do rozpoznania przez sąd najbliższego miasta lub grodu. Zdecydowanym m ankam entem w organizacji państwa była słabość arm ii. Bazow anie na pospolitym ruszeniu szlacheckim, jako zasadniczej sile zbrojnej, przyczyniało się do nieustannego wzrostu zagrożenia Rzeczypospolitej ze strony państw ościennych. W dobie oligarchii m agnackiej sam model ustrojowy państwa nie uległ zm ianie. Z m ienił się natom iast, w związku z opanowaniem przez magnaterię struktur władzy, krąg osób decydujących o życiu politycznym kraju. Z a początek rządów oligarchicznych przyjmuje się lata , czasy rokoszu Zebrzydowskiego, kiedy szlachta po raz ostatni wystąpiła w walce m.in. o zerwanie sojuszu króla z senatorami oraz zaham owanie prób wprowadzenia władzy absolutnej. Klęska rokoszan stała się początkiem rządów m agnaterii, która w drugiej połowie X V II w ieku, po rokoszu Lubom irskiego, całkow icie przejęła ster władzy. N a stąpił wówczas dalszy upadek pozycji króla, a także - w wyniku kryzy- V!., I. 2, s Por tez: A. Lisiecki, Trybunał Głownv Koronny siedm io splendorów ośw iecony, Kraków 1638; H. Rutkowski, Trybunał Koronny w Piotrkowie, [w:] Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, red. B. Baranowski, Łodz 1989; W. Zarzycki, Trybunał Koronny dawnej Rzeczypospolitej, Piotrkjw Trybunalski 1993; 1. Wierzchowiecka, Uwagi do funkcjonow ania Trybunału Litewskiego na tle przem ian ustrojowych Rzeczypospolitej w drugiej połow ie XVII wieku, (w:] W ielokułturowos, połskiego pogranicza. Ludzie Idee Prawo, red. A. I.itynski i P. Fiedorczyk, Białystok 2003, s ; W. Witkowski, Trybunał Koronny w Lublinie - organizacja i funkcjonowanie. [w:] 400-łecie utworzenia Trybunału Koronnego w Lublinie, Lublin 1982, s, 59,

17 R z e c z p o s p o l it a w d o b ie d e m o k r a c ji s z l a c h e c k ie j. i 7 su ekonomicznego po licznych wojnach prowadzonych podczas tego stulecia - upadek znaczenia politycznego średniej szlachty. Stawała się ona coraz częściej uległym narzędziem w rękach magnatów, rywalizujących między sobą o władzę. Odwoływanie się przez rządzącą elitę do ciągle rzekomo aktualnej zasady rownosci szlacheckiej schlebiało szlachcie, dając złudne poczucie uczestnictwa w sprawowaniu władzy. To z kolei sprzyjało trwałości rządów magnackiej oligarchii i przyczyniło się jednocześnie do rozkładu struktur państwa. Rozpowszechniła się w tym czasie doktryna głosząca apoteozę złotej wołnosci szlacheckiej, której podstawowe źrenice stanowić miały: wolna elekcja i liberum veto. Zakładała ona też konieczność uzyskania równowagi inter maiestatem et libertatem, między królem dążącym do wzmocnienia władzy kosztem szlachty, a wolnością szlachecką prowadzącą ku anarchii. Instytu.,ę strzegącą tej rownowagi upatrywano w senacie, który coraz bardziej st;'. vał się symbolem rządów oligarchicznych9. W zakresie organizacji władz doszło wówczas do istotnego ograniczenia uprawnień króla i dalszej decentralizacji państwa. W 1652 roku po raz pierwszy uznano za ważny sprzeciw jednego tylko posła podczas uchwalania limitacji obrad sejmu. Liberum veto poczęło się stawać środkiem stosowanym nagminnie w interesie poszczególnych rodow magnackich, a często także obcych mocarstw. Prowadziło to do paraliżu obrad sejmu, a w konsekwencji i całego państwa. Czasy największego upadku sejmu przypadły na okres panowania dynastii saskiej ( ), kiedy to pomyślnie zakończyło obrady zaledwie pięć sejmów. W raz z postępującą dezorganizacją aparatu państwa, rosło znaczenie prywatnych państw magnackich, często dysponujących rozbudowaną strukturą administracji biurokratycznej, bliższą monarchiom absolutnym. Tym samym nakreślony w X V I stuleciu model ustrojowy państwa, nowoczesny i mogący stanowić przeciwwagę, czy wręcz konkurencję dła tendencji absolutystycznych, począł się degenerować i w rezultacie osłabiać struktury 9 S. Grodziski, Porownawcza historia..., s. 152 i nasi.

18 18 J e r z y M a l e c państwa. Swoista polska anomalia ustrojowa, jeszcze w dobie złotego wieku mająca jak najbardziej pozytywne konotacje, już w wieku X V II, a przede wszystkim w 1. połowie X V III stulecia, nabierać poczęła coraz bardziej pejoratywnego znaczenia. W epoce saskiej, wraz z przenikaniem do Polski idei oświecenia, ujawniać się zaczęły załążki nowoczesnych koncepcji postulujących pełną reform ę ustroju Rzeczypospolitej. Zaczęto dostrzegać niebezpieczeństwo płynące z ówczesnego przeświadczenia większosci szlachty, że Polska nierządem stojąca" daje gwarancję pomyślnej przyszłosci państwa i jego niewzruszonego status quo. Rzeczywistość polityczna była zgoła inna. Spadek znaczenia Polski na arenie międzynarodowej, perm anentne zrywanie sejm ów i sejmików, brak silnej władzy centralnej oraz przejęcie adm inistracji lokalnej przez nieskuteczny w swym działaniu i anachroniczny w form ie samorząd szlachecki, a wreszcie znikom a liczba wojska - wszystko to prowadziło Rzeczpospolitą do ostatecznego upadku. Sąsiedztw o silnych państw absolutnych wyposażonych w sprawny, scentralizowany aparat władzy czyniło to zagrożenie niezwykle realnym. Przeciw działać m iała temu podjęta w latach reforma państwa, której apogeum przypadło na obrady Sejm u C zteroletniego. W tedy to uchwalono pierwszą w Europie a drugą na swiecie konstytucję pisaną - Konstytucję 3 M aja, tworzącą nowoczesną strukturę w ładzy publicznej. Podjęte reform y przyszły jednak zbyt pożno. Nakreślony w Ustawie Rządow ej m odel ustrojowy państwa nie przetrwał długo. Ostateczny kres położyły mu wydarzenia m ające m iejsce po 1792 roku: konfederacja targowicka, sejm grodzieński i trzeci rozbior Polski. Przyczyn upadku Rzeczypospolitej nie sposób jednak upatrywać wyłącznie w czynnikach zew nętrznych, rozkładzie instytucji państwowych i nasilającej się anarchii w epoce saskiei, czy wreszcie w specyficznej polskiej anom alii ustrojow ej, która nie wytrzymała próby konfrontacji ze

19 R z e c z p o s p o l it a w d o b ie d e m o k r a c ji s z l a c h e c k ie j. 19 scentralizowaną monarchią absolutną państw ościennych. Przyczyniła się do tego także, zapewne jeszcze przedwczesna, próba budowania w Polsce demokratycznego państwa opartego na prawie10. m 10 Ibidem. Ponadto o uslroju Rzeczypospolitej szlacheckiej zob.: T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 1999, 34 i nast.; R. Łaszewski, S. Salmonowicz, Historia ustroju Polski, Toruń 1995, s. 37 i nast.; A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i praw a polskiego ( ), Kraków 1998, s. 15 i nast. Na temat reform Sejmu Czteroletniego: B. Lesnodorski, Dzieto Sejmu Czteroletniego ( ). Studium historycznoprawne, Wrocław 1951.

20 J e r z y M a le c T h e C o m m o n w e a l t h o f P o l a n o - ~ L lt H U A N I A A T T H E T I M E O F T H E N O B L E D E M O C R A C Y, O R T H E P O L I S l 1 A n O M A L Y? Today, when we ponder upon the essence o f Polish democracy, we eagerly refer to our traditions in the area, namely the so-called the N obles Dem ocracy, w hich was bom at the turn o f the 15th century. It is even used at times as justification o f the deficiencies in our current dem ocratic order, even though the characteristic traits o f that dem ocracy o f the noble estate included the spread o f anarchy and excessive decentralisation o f the State. This is because after its fali, Polish Statehood cam e to an end and with the Partitions, Polish society was denied any elem ent o f democracy. D id the Com m onw ealth o f Poland - Lithuania (Rzeczpospolita) provide an im perfect standard o f dem ocratic order in the State in the days o f the N obles D em ocracy? O r should we, rather, refer to this political structure o f the State created in the 16th century as the Polish anomaly? W h a t was the geopolitical reality that that system operated in? These are but a handful o f questions that require answers. The basie poliucal system o f modern Europę was beyond doubt absolutism: a political structure lying at the other extreme from what was built in Poland by the middle ranking nobility. These latter gathered

21 T h e C o m m o n w e a l t h o f P o l a n d. 21 in the so-called Executive M ovem ent and were hostile to the ideas o f absolutum dominium. Ihe development o f the absolutist form o f the State was closely linked to the lim iting o f the political rights acquired by the estates at the time o f an estate-based system. In most cases this was paralleled by the significant lim itation, i f not liquidation, o f estate councils by the monarch and his takeover o f absolute sovereign power. The gathering o f all power in a single hand was characteristic o f absolute monarchy, much like the institutional personification o f the highest state organ in the person o f the ruler. The classic representative o f this form ot political structure, Louis X IV, is supposed to have expressed this principle in l Etat ce moi ( the state is m yself ).T h e absolute ruler was at the same tim e the supreme legislator, executor o f laws and judge.the state administration apparatus subject to the will o f the monarch played an immeasurably im portant role in the reinforcem ent and securing o f the ruler s absolute power. This is why modern m anagement structures adjusted to the needs were built both at central and local levels as part o f the process o f development and reinforcem ent o f absolute power. A t the same tim e, they were to provide the subjects with rational organisation, stability, order, and security. The management o f the state was based on two fundam ental principles: centralism and bureaucracy. The first was linked to the low er-ranking orgańs obligation to fali in line w ith the higher one, and eventually with the subordination o f the entire structure o f power to the m onarch. The principle o f bureaucracy in turn revolved around the professional character o f the administration and its representatives, i.e. officers. W ith these in place, further organisation o f the apparatus o f power was gradually developing' based, among other things, on the principles o f departmentalism, hierarchie subordination, and collegiality. 1 D. Malec, J. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, [History of administration and administrative thought), 2nd ed, KiaKow 2003, pp. 15&1T, 31&tf.

22 22 Je r z y M a l e c A bsolute monarchy was based on two principal pillars: powerful, centralised adm inistration and a perm anently increasing permanent professional m ilitary force. A lthough an essential element o f stability in exercising power, they were uncom m only expensive to wield. In the absolute monarchies o f the 18th century, maintenance o f the army consumed nearly a h alf o f the state's expenditure, while the successively developed administration accounted for not much less. Absolutism went through various stages o f development, and would assume different characters in different eras. From the early absolutism, via its classical form the enlightened absolutism, to the finał form o f police monarchy2. A s a result, it survived in some states until the m id -19th century, and in Russia even to the early 20th. It should be emphasised that enlightened absolutism was an attempt at m odernising the old social and political order, and a fairly efficient one, should we take into account the robustness o f centralist monarchies in Austria, Prussia, and Russia, as contrasted with a classic example o f absolutist monarchy in France abolished towards the end o f the 18th century in the bloodthirsty revolution3. 2 S. Grodziski, Porównawcza historia ustrojów państwowych, [Comparative history of state systems], Kraków 1998, pp, 143&ff. 3 J. Malec, Ustrój polityczny, [Political system], [in:] Encyklopedia historyczna świata, [Historical encyclopaedia of the world], Vol. 5: Historia nowożytna, Modern history], Kraków 2000, pp. 112&fF.

Krakowskie Studia Międzynarodowe

Krakowskie Studia Międzynarodowe Krakowskie Studia Międzynarodowe SPIS T R E Ś C I 7 Od Redakcji 9 Aaron P. Daviet: America, Democracy, and the Role of Elections 13 Radosław Rybkowski: Wielkie wybieranie 19 Anna M. Ludwikowska, Rett R.

Bardziej szczegółowo

półrocznik 2013 nr 1 (12) Studies in Law: Research Papers 2013 No. 1 (12)

półrocznik 2013 nr 1 (12) Studies in Law: Research Papers 2013 No. 1 (12) Studia półrocznik 2013 nr 1 (12) Rozprawy i materiały Studies in Law: Research Papers 2013 No. 1 (12) Redakcja Redaktor naczelny prof. dr hab. Jan Widacki Redaktor statystyczny prof. dr hab. Tadeusz Stanisz

Bardziej szczegółowo

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 CZASOPISMO PRAWNICZE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ W WARSZAWIE Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 Redaktor naczelny: Waldemar J. Wołpiuk

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. część II

BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. część II BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE część II BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE część II Redakcja naukowa: Marek Chrabkowski Cezary Tatarczuk

Bardziej szczegółowo

THE CONCILIATION CROSSES AND SHRINES AS THE MEDIVAL RELICS OF LAW IN PO- LAND

THE CONCILIATION CROSSES AND SHRINES AS THE MEDIVAL RELICS OF LAW IN PO- LAND Ph. D. Stanisław J. ADAMCZYK Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, Katedra Turystyki i Rekreacji, Wszechnica Świętokrzyska, ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce (Poland), e-mail: stanleyadamczyk428@gmail.com

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Nr 9 (5) 2013 PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO ISSN 2080-1335 ABW AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO CENTRALNY OŚRODEK SZKOLENIA im. gen. dyw. Stefana Roweckiego GROTA PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski 2007 Publisher Wydawca FP SPOMAX S.A.

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W KULTURZE

WOLONTARIAT W KULTURZE WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS IDEAS HINTS EGZEMPLARZ BEZPŁATNY WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES SECTION OF HISTORY AND SOCIAL SCIENCES IN CO-OPERATION WITH THE INSTITUTE OF HISTORY POLISH

Bardziej szczegółowo

THE ROMAN CATHOLIC CHURCH MISSIONS IN KIEWAN RUS'

THE ROMAN CATHOLIC CHURCH MISSIONS IN KIEWAN RUS' PhD Stanisław J. ADAMCZYK Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce, Polska; tel: + 48 41 3680096, e-mail: stanleyadamczyk@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

OD MIESZKALNICTWA SOCJALISTYCZNEGO DO MIESZKALNICTWA SOCJALNEGO FROM THE SOCIALIST TO THE SOCIAL HOUSING

OD MIESZKALNICTWA SOCJALISTYCZNEGO DO MIESZKALNICTWA SOCJALNEGO FROM THE SOCIALIST TO THE SOCIAL HOUSING OD MIESZKALNICTWA SOCJALISTYCZNEGO DO MIESZKALNICTWA SOCJALNEGO FROM THE SOCIALIST TO THE SOCIAL HOUSING Grzegorz Wojtkun dr inż. architekt Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. FILIP CHYBALSKI prof. zw. dr hab. HENRYK JANUSZEK

prof. dr hab. FILIP CHYBALSKI prof. zw. dr hab. HENRYK JANUSZEK Recenzent: prof. dr hab. FILIP CHYBALSKI prof. zw. dr hab. HENRYK JANUSZEK Projekt okładki Marek Derbich Opracowanie komputerowe Emilia Kozłowska SPIS TREŚCI CONTENTS Wstęp... 7 Introduction... 11 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT W TYM NUMERZE: Działalność gospodarcza po nowemu Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego Organizacje pożytku publicznego Wynagrodzenie za nadgodziny

Bardziej szczegółowo

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla How TO Rearrange THE World Jak urządzić świat na nowo? Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and the Challenges for Humanity Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla o globalnym ŁADZIE i WYZWANIACH

Bardziej szczegółowo

przegląd Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli» Nr 28»»»

przegląd Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli» Nr 28»»» przegląd prawno-ekonomiczny Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli» Nr 28»»» Stalowa Wola 2014 Wydawca Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO. Strategiczne doświadczenia Polski w NATO i UE II 2012 / Szczyt NATO w Chicago. Nuklearne rozbrojenie i nieproliferacja

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO. Strategiczne doświadczenia Polski w NATO i UE II 2012 / Szczyt NATO w Chicago. Nuklearne rozbrojenie i nieproliferacja Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego II 2012 / ISSN 1896-4923 22 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W numerze: Strategiczne doświadczenia Polski w NATO i UE Szczyt NATO w Chicago Nuklearne rozbrojenie

Bardziej szczegółowo

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 2SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W POLSCE. WSTĘPNA ANALIZA Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 UNDP jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2012. PrzeglAd. Europejski

Warszawa 2012. PrzeglAd. Europejski Warszawa 2012 PrzeglAd Europejski European Review PrzeglAd Europejski Me t o d o l o g i a i t e m a t y k a rozpraw doktorskich Warszawa 2012 Międzynarodowa rada naukowa: prof. dr hab. Zbigniew Czachór

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO pod redakcją Ewy Komorowskiej, Agnieszki Szlachty, Małgorzaty Tarczyńskiej-Łuniewskiej

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 3 (60) 2010

zeszyty naukowe 3 (60) 2010 zeszyty naukowe 3 (60) 2010 warszawa 2010 1 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera (przewodniczący) prof. zw. dr hab. Zbigniew Krawczyk (z-ca przewodniczącego) prof. zw. dr hab. Eugeniusz Mazurkiewicz

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA THE SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ŚLĄSKA THE SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY POLITECHNIKA ŚLĄSKA THE SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNIKA ŚLĄSKA jest jedną z najfekszych w kraju nowoczesną wyższą uczelią techniczną, z sześćdziesięcioletnią już ycją w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

BANDERIA APUD GRUNWALD

BANDERIA APUD GRUNWALD ANDRZEJ KLEIN NICHOLAS SEKUNDA KONRAD A. CZERNIELEWSKI I 1410 BANDERIA APUD GRUNWALD CHORĄGWIE POLSKIE POD GRUNWALDEM POLISH BANNERS AT GRUNWALD Andrzej Klein Nicholas Sekunda Konrad A. Czernielewski BANDERIA

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK IV NUMER 2 (11) Poznań 2011 Recenzenci działów Bezpieczeństwo Narodowe: prof. dr hab. inż. Józef Buczyński Bezpieczeństwo Wewnętrzne: prof. dr

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 1 (70) 2014

zeszyty naukowe 1 (70) 2014 zeszyty naukowe 1 (70) 2014 warszawa 2014 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

EURO 2012 vs. Sustainable Development. EURO 2012 a zrównoważony rozwój

EURO 2012 vs. Sustainable Development. EURO 2012 a zrównoważony rozwój PROBLEMY EKOROZWOJU PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2012, vol. 7, no 1, 61-75 EURO 2012 vs. Sustainable Development EURO 2012 a zrównoważony rozwój Zbigniew M. Karaczun Katedra Ochrony Środowiska SGGW,

Bardziej szczegółowo

Raport. branży motoryzacyjnej

Raport. branży motoryzacyjnej Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk (Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe), Paweł

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES SECTION OF HISTORY AND SOCIAL SCIENCES IN CO-OPERATION WITH THE INSTITUTE OF HISTORY POLISH

Bardziej szczegółowo

Redaktor naukowy: dr hab. Piotr Gawliczek

Redaktor naukowy: dr hab. Piotr Gawliczek KOMITET NAUKOWY dr hab. inż. Andrzej Glen przewodniczący,. prof. dr hab. Stanisław Zajas zastępca przewodniczącego, prof. dr hab. Waldemar Kaczmarek Wydział Zarządzania i Dowodzenia, prof. dr hab. Waldemar

Bardziej szczegółowo

powtarzalnych czynności i zjawisk. tymczasowych- porównanie czasów teraźniejszych.

powtarzalnych czynności i zjawisk. tymczasowych- porównanie czasów teraźniejszych. STRONY 1-7 7-10. SPIS TREŚCI Spis treści Język specjalistyczny: Administracja - definicja pojęcia.. Umiejętności językowe: Zastosowanie czasu Present Simple do opisu powtarzalnych czynności i zjawisk.

Bardziej szczegółowo