Tomasz Kamusella. Glosariusz regionalny Województwa Opolskiego. Polsko-angielsko-niemiecki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tomasz Kamusella. Glosariusz regionalny Województwa Opolskiego. Polsko-angielsko-niemiecki"

Transkrypt

1 Tomasz Kamusella Glosariusz regionalny Województwa Opolskiego Polsko-angielsko-niemiecki

2 spis treêci Przedmowa 000 Wskazówki dla u ytkownika 000 Samorzàd 000 Administracja centralna i regionalna 000 Polityka i integracja europejska 000 Gospodarka 000 Kultura 000 Geodezja i geografia 000 Administracja koêcielna i religia 000 Dodatek historyczno-statystyczny 000 Powierzchnia i ludnoêç 000 Wa niejsze miejscowoêci i obiekty geograficzne 000 Wa niejsze czeskie miejscowoêci i obiekty geograficzne 000 W adze Regionu 000 KoÊcielne w adze Regionu 000 Podzia y historyczne 000 Obszar Regionu w strukturach wy szego rz du 000 Obszar Regionu w koêcielnych strukturach wy szego rz du 000 J zyk w Regionie

3 o autorze podzi kowania Tomasz Kamusella jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie prowadzi w John W Kluge Center w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie badania nad problematykà nacjonalizmu i j zyka w Europie Ârodkowej, które rozpoczà w 2002 roku w European University Institute we Florencji. Wielostronne wykszta cenie z zakresu filologii angielskiej, studiów europejskich oraz nauk politycznych uzyska na uniwersytetach w Katowicach, RPA i Pradze. Prac doktorskà na temat The Emergence of the National and Ethnic Groups in Silesia, obroni w 2001 roku w Instytucie Zachodnim w Po-znaniu. Jest autorem ksià ki Schlonzsko: Horní Slezsko, Oberschlesien, Górny Âlàsk. Esej o regionie i jego mieszkaƒcach (2001) oraz kilkudziesi ciu publikacji poêwi conych problematyce etnicznoêci, nacjonalizmu, Âlàska oraz integracji europejskiej, wydanych w Europie i Ameryce Pó nocnej. Pomys Glosariusza narodzi si, kiedy pracowa em jako Pe nomocnik Wojewody Opolskiego do Spraw Integracji Europejskiej ( ) i jako Doradca Marsza ka Opolskiego do Spraw Wspó pracy z Zagranicà ( ). Pragn zatem podzi kowaç ówczesnemu Wojewodzie Ryszardowi Zembaczyƒskiemu oraz ówczesnemu Marsza kowi Stanis awowi Ja owieckiemu za lata intensywnej i udanej wspó pracy, dzi ki której mog em uczestniczyç w przygotowaniu naszego Regionu do wyzwaƒ, jakie stawia przed nim akcesja Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Pragn tak e wspomnieç o Pani Teresie Matczyƒskiej, bowiem to ona wprowadza a mnie w arkana pracy urz dniczej, jak i o Panach Jaros awie Radimierskim i Joachimie Thannhäuserze - kolegach z Zespo u Doradców do Spraw Wspó pracy z Zagranicà w Urz dzie Marsza kowskim. Dzi kuj te Kole ankom i Kolegom z Urz du Wojewódzkiego oraz Urz du Marsza kowskiego, z którymi na codzieƒ dzieli em trudy i sukcesy dzia aƒ na polu integracji europejskiej, wspó pracy z zagranicà oraz promocji naszego Regionu. S owa podzi kowania kieruj równie do Pani Klaudii Kluczniok za dopingowanie do opublikowania Glosariusza, jak i do Pana Romana Hlawacza za podj cie si jego wydania. Autor 4 5

4 przedmowa W roku 1999 wprowadzono w ycie reform podzia u administracyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, co wiàza o si z utworzeniem administracji samorzàdowej na poziomie województwa oraz powiatu. Decyzja ta uzupe ni a brakujàce ogniwo polskiej samorzàdnoêci, która odrodzi a si w roku Wtedy to odtworzono samorzàdowà administracj gmin. Na podstawie Ustawy o samorzàdzie województwa (z 5 czerwca 1998 roku, Dz. U. nr 91 poz. 576) za polityk zagranicznà województwa odpowiedzialny jest Marsza ek. Intensyfikacja kontaktów z zagranicznymi partnerami oraz instytucjami Unii Europejskiej wià e si z koniecznoêcià prowadzenia rozmów, korespondencji, jak i wydawania materia ów promocyjnych w j zykach obcych. W przypadku Województwa Opolskiego najcz - Êciej u ywanymi j zykami obcymi sà: niemiecki, angielski, czeski. IstotnoÊç j zyka niemieckiego dla naszego Regionu wià e si z faktem, e prawie jedna trzecia jego mieszkaƒców to Niemcy lub osoby zwiàzane z kulturà niemieckà. OczywiÊcie fakt ten przek ada si na bogate kontakty gmin, miast i powiatów z partnerami z Niemiec. Z kolei j zyk angielski, jako de facto j zyk globalnego handlu i polityki, to lingua franca wspó czesnego Êwiata. Nasz Region graniczy z czeskimi krajami - O omunieckim i Morawsko-Âlàskim (Ostrawskim). W dobie post pujàcej integracji europejskiej tak e granica mi dzy Czeskà Republikà a Polskà staje si coraz bardziej symboliczna. Umo liwia to Województwu Opolskiemu nawiàzywanie ÊciÊlejszej wspó pracy z wspomnianymi czeskimi krajami. RównoczeÊnie wzrasta ranga j zyka czeskiego w kontaktach obustronnych. Wyzwania regionalizacji, integracji europejskiej i globalizacji stawiajà m odym samorzàdowym województwom nowe wymagania. Sprostanie im na niwie mi dzynarodowej wià e si z umiej tnoêcià przedstawiania w asnych interesów w zrozumia y sposób. Nie mo na osiàgnàç tego celu bez ujednolicenia t umaczenia terminologii regionalnej na j zyki obce. Zadaniu temu wychodzi naprzeciw Polsko-angielsko-niemiecki glosariusz terminologii regionalnej Województwa Opolskiego. Mamy nadziej na jego yczliwe przyj cie, b dziemy równie wdzi czni za wszelkie uwagi. 6 7

5 wskazówki dla u ytkownika Przek ad na j zyki obce terminologii uj tej w Glosariuszu kieruje si g ównie zasadà zachowania polskiej specyfiki kulturowej. Tak wi c chocia s owo województwo mo na prze o yç na angielski jako province, to w Glosariuszu u ywa si bli szego kulturowo odpowiednika voivodeship. Tego typu terminy mo na dodatkowo objaêniaç, gdy pojawiajà si w tekêcie po raz pierwszy, np. voivodeship, or a Polish region, lub the Seymik, or the assembly of a Polish region. W angielskich t umaczeniach polskich nazw zawierajàcych rzeczowniki zwyk e przyj to podawanie przedimka okreêlonego the, bowiem ten element gramatyczny sprawia pewnà trudnoêç polskim u ytkownikom. Zw aszcza na gruncie t umaczeƒ na j zyk angielski istnieje tendencja do pomijania przedimka i zamiast np. poprawnego the Polish Peasant Party (PSL) podaje si niepoprawnie *Polish Peasant Party (PSL). Nazwy urz dów, stanowisk i komórek organizacyjnych zapisano du ymi literami, tak jak tego wymaga praktyka administracyjna. W s owniku podano wi c Marsza ek, a nie *marsza ek, Starosta, nie *starosta. Znaczny problem sprawia t umaczenie oraz u ywanie w j zykach obcych nazw urz dów, partii politycznych i organizacji oraz skrótowców od nich utworzonych. Przyj to podawanie w nawiasie skrótowców, zarówno przy haêle g ównym, jak i w jego t umaczeniach np. Ogólnopolskie Porozumienie Zwiàzków Zawodowych (OPZZ) - (the) Polish Alliance of Trade Unions (OPZZ). Pozwala to na zaznaczenie z obszaru jakiego j zyka pochodzi nazwa oryginalna i na jednoznaczne powiàzanie t umaczenia z danà nazwà. Dla jasnoêci t umaczeƒ dokonywanych przy pomocy Glosariusza, proponuje si u ywaç t umaczenia nazwy organizacji i podanie skrótowca w nawiasie. Gdyby nazwa wyst powa a zbyt cz sto w t umaczonym tekêcie, po wymienieniu jej po raz pierwszy w pe nym brzmieniu wraz ze skrótowcem, w dalszej cz Êci t umaczenia najlepiej stosowaç ju tylko skrótowiec. Uj te w Glosariuszu has a starano si podawaç, o ile to mo liwe, w liczbie pojedynczej. Gdy j zykowe u ycie wymaga s owa lub wyra enia w liczbie mnogiej, informuje o tym aciƒski skrót pl (plural). Kiedy istotne jest zaznaczenie, i dany rzeczownik lub wyra enie uj te sà w liczbie pojedynczej, czyni si to przy pomocy skrótu sg (singular). Oba skróty wyst pujà po rzeczonym s owie lub frazie. Istotnà kwestià jest dobór hase. Jak wynika z tytu u Glosariusz koncentruje si na terminologii regionalnej. Podano wi c wyst pujàce w regionie nazwy urz dów, festiwali, krain geograficznych itp., a tak e terminy zwiàzane z samorzàdnoêcià oraz samorzàdowymi urz dami (gmin, powiatów). Uwzgl dniono te nazwy struk- turalnych komórek Urz du Marsza kowskiego, jako jednostki odpowiedzialnej za kontakty zagraniczne województwa i jego promocj. Ze wzgl du na zmiany w strukturze organizacyjnej UM, za wyjêciowy przyj to stan z roku Nowopowsta e jednostki zazwyczaj àczà lub rozdzielajà funkcje i kompetencje wczeêniej istniejàcych departamentów, dlatego korzystajàc z t umaczeƒ starych nazw atwo utworzyç nowe. Uwzgl dniono równie terminologi zwiàzanà z politykà rozwoju regionalnego, bowiem to ona wpisuje Województwo Opolskie w procesy integracji europejskiej. Przemiany systemowe w Polsce po upadku komunizmu spowodowa y uporzàdkowanie kwestii w asnoêci nieruchomoêci, co znalaz o wyraz w s ownictwie z pogranicza prawa i geodezji, tak e uj tym w Glosariuszu. Owe przemiany doprowadzi y do ca kowitej zmiany kszta tu ycia spo ecznego, politycznego i gospodarczego. Wià e si to z akceptacjà zjawiska bezrobocia oraz z utworzeniem urz dów i jednostek odpowiedzialnych za pomoc bezrobotnym w przekwalifikowaniu zawodowym i znajdowaniu nowego zatrudnienia. Pojawi o si zatem nowe s ownictwo, które odnotowano w Glosariuszu. Podano tak e nazwy instytucji i ministerstw centralnych oraz partii politycznych, bowiem to one tworzà kontekst prawno-instytucjonalny, w którym poruszajà si samorzàdy wojewódzkie. Uzupe nieniem sà nazwy polskich województw, wa niejszych krain i obiektów geograficznych. Uj to te nazwy historyczne, które wyst powa y w powszechnym u yciu przed rokiem 1989 (np. PZPR). Poniewa religia stanowi wa ny sk adnik ycia spo ecznego, kulturalnego i politycznego, Glosariusz podaje równie terminy zwiàzane z hierarchià i strukturà KoÊcio a Rzymskokatolickiego oraz, w skromniejszym zakresie, z innymi religiami. Najliczniej w Glosariuszu reprezentowane sà nazwy instytucji Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, bez znajomoêci których trudno mówiç rzeczowo i pewnie na temat procesu integracji europejskiej. Zakres tego s ownictwa dodatkowo poszerzono o has a zwiàzane z niemieckà i czeskà terminologià regionalnà oraz o nazwy partii politycznych dzia ajàcych na terenie Niemiec i Republiki Czeskiej. W formie uzupe nienia w àczono do Glosariusza dodatek historyczno-statystyczny. Pozwoli on zapoznaç si Czytelnikowi z politycznymi dziejami Regionu oraz z jego wielokulturowym charakterem, tak wyraênie widocznym na tle tradycyjnej wieloj zycznoêci. Autor 8 9

6 Samorzàd The Self-Government Der Selbstverwaltung Agencja Rozwoju Opolszczyzny (ARO) Beskidy bezrobocie d ugoterminowe bezrobocie masowe bezrobocie przejêciowe bezrobocie sektorowe bezrobocie sezonowe bezrobocie strukturalne bezrobocie ukryte bezrobocie zarejestrowane bezrobotny zniech cony do poszukiwania pracy w wyniku braku perspektyw jej znalezienia Biuro Badaƒ i Analiz Strategicznych Biuro Geodety Województwa Biuro Kadr (the) Agency for the Development of the Opole Land (ARO) (the) Beskids long-term unemployment mass unemployment, large-scale ~ frictional unemployment sectoral unemployment seasonal unemployment structural unemployment hidden unemployment, concealed ~ registered unemployment discouraged worker (the) Office of Strategic Research and Analyses (the) Office of the Land Surveyor of the Voivodeship (the) Personnel Office (die) Agentur zur Entwicklung der Region Oppeln (ARO) (die) Beskiden (die) Langzeitarbeitslosigkeit (die) Massenarbeitslosigkeit (die) vorübergehende Arbeitslosigkeit (die) konjunkturelle Arbeitslosigkeit (die) saisonale Arbeitslosigkeit (die) strukturelle Arbeitslosigkeit (die) verdeckte Arbeitslosigkeit (die) offizielle/n Arbeitslosenzahl/en Aufgrund von Perspektivlosigkeit entmutigter Arbeitsloser (das) Amt für Untersuchungen und strategische Analysen (das) Woiwodschaftsamt für Geodäsie (das) Personalamt 10 11

7 Biuro Partnerstwa Gospodarczego Nadrenii Palatynatu i Âlàska Opolskiego Biuro Planowania Przestrzennego Biuro Prawne Biuro Rolnictwa i Rozwoju Wsi Biuro Sejmiku Biuro Wspó pracy z Zagranicà i Promocji Regionu Bory Stobrawskie Burmistrz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIPKZ) Centrum Szkoleniowo-Doradcze Czechy (kraina geograficzna) czeski (o krainie geograficznej) czeski (o paƒstwie, narodzie) Cz onek Zarzàdu Województwa deklaracja zainteresowania uczestnictwem w przetargu departament Departament Edukacji Departament Finansów Departament Infrastruktury i Gospodarki (the) Office of Economic Partnership of the Rhineland-Palatinate and Opole Silesia (the) Spatial Planning Office (the) Legal Office (the) Office of Agriculture and for the Development of the Countryside (the) Office of the Seymik (the) Office for Foreign Cooperation and Promotion of the Region (the) Stobrawa Forest Mayor, heads the administration of the town with the population below 50 thousand (the) Center of Information and Career Planning (CIPKZ) (the) Training and Advisory Center (for the unemployed) Bohemia Bohemian Czech (the) Member of the Board of the Voivodeship expression of interest department (in the Marshal's Office) (the) Department of Education (the) Financial Department (the) Department of Infrastructure and Economy (das) Amt für Partnerschaftsbeziehungen im Wirtschaftsbereich der Oppelner Region und Rheinland-Pfalz (das) Amt für Raumplanung (das) Rechtsamt (das) Amt für die Entwicklung der Landwirtschaft (das) Amt des Sejmik (des Regionalparlaments) (das) Amt für Internationale Zusammenarbeit und Regionalförderung (der) Stoberauer Forst / (die) Stoberauer Wälder (der) Bürgermeister (das) Informations- und Karriereplanungszentrum (CIPKZ) (das) Beratungs- und Schulungszentrum (das) Böhmen böhmisch (Bezeichnung einer geographischen Region z.b. Böhmischer Wald) tschechisch (das) Wojewodschaftsvorstandsmitglied (Woiwodschaftsregierungsmitglied) (die) Bewerbung um eine Ausschreibung (die) Abteilung (die) Abteilung für Bildungsfragen (die) Finanzabteilung (die) Abteilung für Wirtschaft und Infrastruktur Departament Integracji Europejskiej Departament Kultury i Sportu Departament Organizacji i Administracji Departament Polityki Regionalnej Departament Zdrowia i Polityki Spo ecznej dieta p acona w trakcie realizacji kontraktu dodatek szkoleniowy dolnoêlàski Dolny Âlàsk dom dziecka Doradca Marsza ka do Spraw Mi dzynarodowych Doradca Przedakcesyjny (PAA) dost p dost p do pracy dost p do rynku pracy dost p do zatrudnienia dostosowanie regionu dostosowanie rynku pracy do popytu i poda y Dyrektor Dyrektor dysproporcje mi dzyregionalne pl edukacja i szkolnictwo zawodowe (VET) efekt poêredni Europa Ârodkowa Euroregion Pradziad (the) Department of European Integration (the) Department of Culture and Sport (the) Department of Organization and Administration (the) Department of Regional Policy (the) Department of Health Care and Social Policy allowance, per diem training supplement Lower Silesian Lower Silesia orphanage (the) Advisor on International Affairs to the Marshal Pre-Accession Advisor (PAA) access access to work access to the labor market access to employment adjustment of the region adjustment of the labor market Head (of the department in the Marshal s Office or in the Voivode s Office) Director, Manager regional disparities pl VET - vocational education and training indirect effect Central Europe (the) Euroregion Pradziad/Pradíd (die) Abteilung für Europäische Integration (die) Kultur- und Sportabteilung (die) Abteilung für Organisation und Verwaltung (die) Abteilung für Regionalpolitik (die) Abteilung für Gesundheit und Soziales (das) Entgelt im Rahmen des Vertrages (der) Zuschuss für die Schulungsmaßnahme niederschlesisch (das) Niederschlesien (das) Kinderheim (der) Berater des Marschalls für internationale Fragen (der) EU-Beitrittsberater (PAA) (der) Zugang (der) Zugang zur Arbeit (der) Zugang zum Arbeitsmarkt (der) Zugang zur Anstellung (die) regionale Anpassung (die) Arbeitsmarktanpassung an Angebot und Nachfrage (der) Direktor / (der) Leiter (in einer Behörde: Abteilungsleiter) (die) Unterschiede zwischen den Regionen pl. (die) Bildung- und Berufsausbildung (VET) (das) Zwischenergebnis (das) Mitteleuropa (die) Euroregion Altvater 12 13

8 flaga fluktuacja zasobów si y roboczej Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) Fundacja Rozwoju Âlàska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Gabinet Marsza ka Galicja galicyjski (o polskim/ukraiƒskim regionie Galicja) galicyjski (o hiszpaƒskim regionie Galicja) Geodeta Województwa Geodeta Województwa Opolskiego gimnazjum g ówny specjalista gmina Gmina Bierawa gmina miejska gmina miejsko-wiejska flag labor turnover (the) Foundation for the Development of Local Democracy (FRDL) (the) Foundation for the Development of Silesia and Supporting Local Initiatives(the) Marshal s Bureau Galicia Galician Galician (the) Voivodeship Land Surveyor (the) Land Surveyor of the Opole Voivodeship gymnasium (middle school) senior expert gmina, the administrative subdivision of the county (poviat), sometimes translated as commune, and comparable with the German Gemeinde. Its administration is wholly selfgovernmental (the) Gmina of Bierawa urban gmina, comprises one large town/city and is headed by the mayor or president of the town/city; comparable with the German Stadtgemeinde urban-rural gmina, comprises several villages and one town, where its seat is located (die) Flagge (die) Arbeitskräftefluktuation (die) Stiftung für die Entwicklung einer lokalen Demokratie (FRDL) (die) Stiftung für die Entwicklung Schlesiens und Förderung lokaler Initiativen (das) Dienstzimmer des Marschalls / (das) Büro des Marschalls (das) Galizien Galizisch (polnisch-ukrainische Region) Galicisch (Region in Spanien) (der) Woiwodschaftslandvermesser (der) Landvermesser der Oppelner Woiwodschaft (das) Gymnasium (der) hauptverantwortliche Experte (die) Gemeinde (die) Gemeinde Birawa (die) Stadtgemeinde / (die) städtisch geprägte Gemeinde (die) landstädtische Gemeinde (die Gemeinde umfasst eine Stadt und umliegende Dörfer) gmina wiejska gminny Gminny Urzàd Pracy gotowoêç do zmiany pracy gotowoêç projektu góral góralski górnoêlàski GórnoÊlàski Okr g Przemys owy (GOP) Górny Âlàsk Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) Góry Opawskie Góry Âwi tokrzyskie grupa docelowa hala sportowa hala targowa Hejtman heraldyka herb herb wielki informacje niejawne pl inspekcja projektu inspektor rural gmina, comprises several villages, is headed by the Voit, and its seat is located in the main village; comparable with the German Dorfgemeinde gmina, adjective derived from the noun gmina, sometimes the adjective `communal is also used (the) Gmina Office of Employment job mobility project readiness goral, Highlander Goralian, Highlander Upper Silesian (the) Upper Silesian Industrial Basin (GOP) Upper Silesia (the) Volunteer Mountain Rescue Service (GOPR) (the) Opava Mountains (the) Holy Cross Mountains, Âwietokrzyski ~ target group of a project sports hall covered market Heytman, heads the administration of the Czech kray heraldry coat of arms grand coat of arms secret information site visit to the project inspector, a senior clerk junior (die) Dorfgemeinde (die Gemeinde umfasst ausschließlich Dörfer) Adjektiv abgeleitet vom Nomen Gemeinde, häufig auch als Adjektiv kommunal in Gebrauch (das) Gemeindearbeitsamt (die) Bereitschaft zum Wechsel der Arbeit (die) Abgeschlossenheit des Projekts (der) Gorale goralisch (Adjektiv abgeleitet vom Nomen Gorale) oberschlesisch (das) Oberschlesische Industrierevier (GOP) (das) Oberschlesien (die) Bergwacht (GOPR) (das) Oppagebirge (das) Heiligkreuzgebirge (die) Zielgruppe (die) Sporthalle (die) Markthalle (der) Hejtman (Regierungschef einer tschechischen Region) (die) Heraldik (das) Wappen (das) große Wappen (die) Informationen, die der Geheimhaltung unterliegen pl. (die) Projektinspektion (der) Inspektor 14 15

9 Instytut Ci kiej Syntezy Organicznej (ICSO) Instytut Mineralnych Materia ów Budowlanych (IMMB) Izba Rolnicza Izba RzemieÊlnicza Izba Skarbowa kadencja kanton karpacki Karpaty Kasa Chorych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego (KRUS) Kaszub kaszubski Kaszuby Kierownik (Referatu) Klub Pracy (KP) kodeks pracy (kp) Komisja Oceniajàca Komisja Przetargowa konkurencyjnoêç (regionów) Kontrakt Wojewódzki Konwent Marsza ków RP kraj to the expert (the) Institute of Heavy Organic Synthesis (ICSO) (the) Institute of Mineral Construction Materials (IMMB) (the) Agriculture Chamber (the) Craftsmanship Chamber (the) Internal Revenue Chamber term of office, cadence canton Carpathian (the) Carpathians (the) Health Care Management Office (the) Framers Social Insurance Fund (KRUS) Kashub Kashubian Kashubia (the) Head (of the Section) Job Club (KP) labor code (kp) (the) Evaluation Committee (the) Evaluation Committee competitiveness of regions (the) Voivodeship Contract, concluded for the sake of accelerating development of a given voivodeship, between the voivodeship authorities and the central government, in order to ensure the transfer of necessary resources to this end from the central budget (the) Convent of the Marshals of the Republic of Poland kray, self-governmental and (das) Institut für Schwere Organische Synthese (ICSO) (das) Institut für Mineralische Baumaterialien (IMMB) (die) Landwirtschaftskammer (die) Handwerkskammer (das) Finanzamt (die) Legislaturperiode (der) Kanton Adjektiv abgeleitet vom Nomen Karpaten (die) Karpaten (die) Krankenkasse (die) Kasse der Landwirtschaftsversicherung (KRUS) (der) Kaschube kaschubisch (die) Kaschubei (der) (Referats-)Leiter (der) Arbeitsklub (KP) (das) Arbeitsrecht (die) Prüfungskommission (die) Ausschreibungsprüfungskommission (der) (regionale) Wettbewerb (der) Woiwodschaftskontrakt wird zwischen dem Woiwodschaftsvorstand (der Woiwodschaftsregierung) und der polnischen Zentralregierung vereinbart) (der) Konvent der Marschälle der Republik Polen (das) Land (in Tschechien - Kraj Morawsko-Âlàski Kraj O omuniecki Kraj Zwiàzkowy Nadrenia- Palatynat kraj zwiàzkowy, region w Niemczech krajowy rynek pracy kszta cenie ustawiczne kujawski Kujawy kurs przekwalifikowujàcy liceum lobbying lobbowaç lokalny Lokalny Pakt na Rzecz Zatrudnienia lubuski makroregion Ma opolska ma opolski Marsza ek governmental region in the Czech Republic, comparable to the Polish voivodeship (the) Moravian-Silesian Kray (the) Olomouc Kray (the) Land of the Rheinland- Palatinate Land, pl Länder, the region in Germany national labor market, domestic job market lifelong learning, recurrent education Kuyavian Kuyavia retraining secondary school lobbying (to) lobby local (the) Local Employment Pact Lubusz (Lebus) macroregion Malopolska, Little Poland Malopolanian, Little Polish Marshal, president of the selfgovernment of the Polish region (voivodeship), head of the Marshal s Office, and, simultaneously, the President of the Board of the Voivodeship, elected by the Seymik vergleichbar mit einer polnischen Woiwodschaft) (das) Land Mähren-Schlesien (das) Olmützer Land (das) Bundesland Rheinland-Pfalz (das) Bundesland (der) Binnenarbeitsmarkt (die) Erwachsen- und Weiterbildung kujawisch (das) Kujawien (die) Umschulungsmaßnahme Lyzeum / (die) Oberstufe lobbying (das) Lobbying (betreiben) / Lobbyarbeit lokal (der) örtliche Arbeitsplatzschaffungspakt Lebuser, nach dem Ort Lebus (Lubusz) (die) Makroregion (das) Kleinpolen (historische Region und Woiwodschaft mit der Hauptstadt Krakau) Adjektiv abgeleitet vom Nomen Kleinpolen (der) Marschall (Präsident der regionalen Selbstverwaltung der Woiwodschaft, Chef des Marschallamtes, wird vom Regionalparlament / Sejmik gewählt) 16 17

10 Marsza ek Opolski Marsza ek Województwa Opolskiego matura mazowszaƒski Mazowsze mazurski Mazury miasto Miasto Grodków Miasto Opole miejsca pracy brutto pl miejsca pracy netto pl miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejski Miejski Zarzàd Budynków Mieszkalnych (MZBM) monitoring morawski Morawy Morze Ba tyckie nauka poprzez dzia ania praktyczne nawiàzywanie szerokich kontaktów (sieci wspó pracy) obec, pl obce (the) Opole Marshal, colloquial designation of the Marshal of the Opole Voivodeship (the) Marshal of the Opole Voivodeship matriculation examination, comparable to the English A-examinations and the German Abitur, taken by secondary school-leavers Mazovian Mazovia Masurian Masuria town if with population below , and city if with population above (the) Town of Grodków (the) City of Opole gross jobs pl net jobs pl (the) local plan of spatial development urban (the) Municipal Housing Administration (MZBM) monitoring Moravian Moravia (the) Baltic (Sea) learning by doing networking obec, self-governmental commune in the Czech Republic, comparable to the Polish gmina or soletstvo (der) Oppelner Marschall (umgangssprachliche Kurzform der offiziellen Bezeichnung Marschall der Oppelner Woiwodschaft ) (der) Marschall der Oppelner Woiwodschaft (das) Abitur masowisch Masowien masurisch (das) Masuren (die) Stadt (die) Stadt Grottkau (die) Stadt Oppeln (die) Bruttoarbeitsplätze (die) Nettoarbeitsplätze (die) lokale Raumplanung städtische/r/s (die) Städtische Verwaltung von Wohnhäusern (MZBM) (das) Monitoring mährisch (das) Mähren (die) Ostsee lernen durch praktische Anwendung / learning by doing (die) Netzwerkbildung (die) Gemeinde (in Tschechien, nichtstädtisch, z.b. Amtsgebiet eines Schultheiss / Scholzen (So tys) obszar obszar problemowy (borykajàcy si z problemami spo ecznymi i gospodarczymi) obszar s abo zaludniony obwód Obwód Iwano-Frankiwski Ochotnicza Stra Po arna (OSP) oczyszczanie miasta oddzia (szpitalny) Oddzia Neonatologii oddzia wojewódzki odpady pl odpady p ynne pl odpady sta e pl odpowiednio upowa niony urz dnik Odra odrzaƒski okres okres planowania (dzia aƒ) programu opieka spo eczna opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego Opolanie area area in difficulty, depressed area, disadvantaged area sparsely populated area oblast, the Ukrainian and Russian region, comparable to the Polish voivodeship (the) Ivano-Frankivsk Oblast (the) Voluntary Fire Brigade (OSP) municipal cleaning ward (the) Ward of Neonatology voivodeship branch waste liquid waste solid waste duly authorized officer (the) Oder (River) Oder okres, governmental county in the Czech Republic, comparable to the Polish poviat planning period social care assessing the spatial development plan 1. (the) Opolans, the inhabitants of the Opole Voivodeship; 2. (the) Opolans, the inhabitants of the City of Opole (das) Gebiet (das) Problemgebiet (bezogen auf soziale und wirtschaftliche Fragen) (das) dünn besiedelte Gebiet Polnische Übersetzung des im Deutschen bekannten russischen und ukrainischen Begriffs Oblast (die) Oblast von Ivano-Frankivsk (die) Freiwillige Feuerwehr (die) Stadtreinigung (die) Krankenstation / (die) Abteilung (die) Säuglingsstation (die) Woiwodschaftsabteilung (die) Abfälle pl., (der) Müll (die) Abscheidung (die) Abfälle pl. (der) befugte Beamte (die) Oder Adjektiv abgeleitet vom Hauptwort Oder (der) Landkreis in Tschechien (die) Gesamtplanungszeit des Projekts / (die) Gesamtplanungszeit zur Umsetzung der einzelnen Projektabschnitte (die) Sozialfürsorge (die) Beurteilung der Raumplanung 1. (die) Oppelner, 2. (die) Bewohner der Woiwodschaft Oppeln, 3. (die) Opolanen (in der Geschichtswissenschaft für die Angehörigen des altslawischen Stammes) 18 19

11 Opolska Kasa Chorych Opolszczyzna organizacja pozarzàdowa (NGO) osoba dokonujàca ewaluacji osoba dokonujàca oceny oêrodek regionalny oêrodek subregionalny partnerstwo publiczno-prywatne pe nomocnik Pe nomocnik Marsza ka Opolskiego do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Pe nomocnik Zarzàdu Województwa Opolskiego do Spraw Profilaktyki i Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych Pe nomocnik Zarzàdu Województwa Opolskiego do Spraw Przeciwdzia ania Narkomanii Pe nomocnik Zarzàdu Województwa Opolskiego do Spraw Realizacji Programu Odnowa Wsi piel gniarka piel gniarz pismo wyjaêniajàce planowana alokacja (the) Health Care Management Office of the Opole Voivodeship (the) Opole Land, colloquial name of the Opole Voivodeship non-governmental organization (NGO) evaluator evaluator regional center subregional center public-private partnership plenipotentiary (the) Plenipotentiary on the Protection of Secret Information to the Opole Marshal (the) Plenipotentiary on Preventing and Solving Alcoholism- Related Problems to the Board of the Voivodeship (the) Plenipotentiary on Preventing Drug Abuse to the Board of the Voivodeship (the) Plenipotentiary on the Actualization of the Program Renewal of the Countryside to the Board of the Voivodeship nurse nurse explanatory note indicative allocation (die) Oppelner Krankenkasse (das) Oppelner Land (die) Nichtregierungsorganisation (NGO) (die) bewertende Person / eine Person die evaluiert (die) Person, die eine Bewertung/Schätzung vornimmt (das) Regionalzentrum (das) subregionale Zentrum (die) öffentlich-private Partnerschaft (der) Beauftragte (der) Beauftragte des Marschalls der Oppelner Woiwodschaft für Angelegenheiten, die der Geheimhaltung unterliegen (der) Beauftragte des Oppelner Woiwodschaftsvorstandes (der Woiwodschaftsregierung) für die Behandlung des Alkoholmissbrauchs und deren Prophylaxe (der) Beauftragte des Oppelner Woiwodschaftsvorstandes (der Woiwodschaftsregierung) zur Drogenabhängigkeitsprävention (der) Beauftragte des Oppelner Woiwodschaftsvorstandes (der Woiwodschaftsregierung) für die Dorferneuerung (die) Krankenschwester (der) Krankenpfleger (das) erläuternde Schreiben, ggf. (das) Begründungsschreiben (die) geplante Zuteilung planowanie planowanie przestrzenne (skala urbanistyczna) planowanie przestrzenne (skala wielkoprzestrzenna) P askowy G ubczycki podinspektor Podkarpacie podkarpacki Podlasie podlaski Pojezierze Mazurskie Pojezierze Pomorskie polecenie administracyjne Polesie poleski Politechnika Opolska polityka zatrudnienia pomoc pracodawcy w znalezieniu pracy dla pracowników przeznaczonych do zwolnienia pomoc spo eczna pomorski pomorsko-kujawski Pomorze popyt na si roboczà poradnictwo zawodowe planning physical planning spatial planning (the) G ubczyce Plateau deputy inspector, junior to the inspector Subcarpathia Subcarpathian Podlasia Podlasian (the) Masurian Lakeland (Lake District) (the) Pomeranian Lakeland (Lake District) administrative order Polesia Polesian (the) Opole Polytechnic employment policy outplacement social assistance, social aid, welfare Pomeranian Pomeranian-Kuyavian Pomerania labor demand, demand for labor career advice services pl, vocational guidance, occupational ~ (die) Planung (die) städtische Raumplanung (die) Raumplanung (hier bezogen auf einen näher zu bestimmenden Raumbegriff) (das) Leobschützer Hochplateau (der) Inspektor (Dienstgrad unterhalb des Oberinspektors) (das) Vorkarpatien Adjektiv abgeleitet von Vorkarpatien (das) Podlachien podlachisch (die) Masurische Seenplatte (die) Pommersche Seenplatte (die) (administrative) Empfehlung Podlesien podlesisch (die) Technische Hochschule Oppeln (die) Arbeitspolitik (das) Outplacement (die) Sozialhilfe 1. pommersch (ohne Pommerllen (Pomorze Gdaƒskie = Woj. Pomorskie), 2. pommerellisch (bei Bezug zu Pommerellen ) (das) Kujawien-Pommern (das) Pommern und (das) Pommerellen (der) Arbeitskräftebedarf (die) Berufsberatung 20 21

Spis treêci. Wst p Rozdzia III

Spis treêci. Wst p Rozdzia III Spis treêci Wst p................................................... 7 Rozdzia I Samorzàd terytorialny poj cie, istota i podstawy prawne....... 9 1. Poj cie i istota samorzàdu terytorialnego..................

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Lista beneficjentów Programu Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 na podstawie KSI SIMIK 07-13 (stan na 1 marca 2009 r.)

Lista beneficjentów Programu Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 na podstawie KSI SIMIK 07-13 (stan na 1 marca 2009 r.) Lista beneficjentów Programu Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 na podstawie KSI SIMIK 07-13 (stan na 1 marca 2009 r.) Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość ogółem projektu Dolnośląski Urząd Wojewódzki,

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

sektora oświaty objętych programem zwolnień

sektora oświaty objętych programem zwolnień Wsparcie pracowników instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień Zakres możliwej interwencji Osoby zwolnione w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, osoby zagrożone zwolnieniem

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Strategie und neue Projekte der Doppelstadt für Strategia i nowe projekty Dwumiasta na lata

Strategie und neue Projekte der Doppelstadt für Strategia i nowe projekty Dwumiasta na lata Strategie und neue Projekte der Doppelstadt für 2014-2020 Strategia i nowe projekty Dwumiasta na lata 2014-2020 Jahrestagung der Stadtverordneten und Verwaltungsmitarbeiter, 21.02.13, Kleistforum Doroczne

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 1 (50) 2009 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ BADAŃ RYNKU PRACY doświadczenia i efekty

PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ BADAŃ RYNKU PRACY doświadczenia i efekty PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ BADAŃ RYNKU PRACY doświadczenia i efekty POZNAŃ 2015 AGENDA: 1. GENEZA POWSTANIA OBSERWATORIUM. 2. PROCES BUDOWY PARTNERSTWA LOKALNEGO NA RZECZ BADAŃ RYNKU PRACY W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM.

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013 Modernizacja regionalnych linii kolejowych z udziałem środków z EFRR w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013 Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu Rytro, 25 marca 2009 r. Struktura

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL /292/ 09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lipca 2009r.

Uchwała Nr XL /292/ 09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lipca 2009r. Uchwała Nr XL /292/ 09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Na podstawie art. 35 ust.

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Szanowni Państwo, Pracownia Badań Socjologicznych Humlard realizuje projekt naukowy pn. "Młodzi 2014 - plany zawodowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 2 czerwca 2004 r. Nr 125

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 2 czerwca 2004 r. Nr 125 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 czerwca 2004 r. Nr 125 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 1308 Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zg oszenia dzia alnoêci telekomunikacyjnej.......................

Bardziej szczegółowo

List of participants

List of participants Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the BSR INTERREG III B Neighbourhood Programme List of participants EUROBALTIC II Kick-off Meeting Work Package 2

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez KLUB INTEGRACJI DLACZEGO KLUB INTEGRACJI? wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/2010 SZEFA BIURA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO z dnia 16 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2010 SZEFA BIURA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO z dnia 16 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 15/2010 SZEFA BIURA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO z dnia 16 sierpnia 2010 r. zarządzenie w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji wewnętrznej i liczby etatów w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na nowe podejście do zarządzania procesem rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Przemysław Ciesiółka Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Opinia nr 13. uchwalona na posiedzeniu w dniu 21 października 2004 r.

Opinia nr 13. uchwalona na posiedzeniu w dniu 21 października 2004 r. Opinia nr 13 Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych dla Komisji Finansów Publicznych w sprawie projektu budżetu Państwa na 2005 rok, stosownie do zakresu działania Komisji uchwalona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym 9.05.2016 r. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym Poniżej zawarte są informacje dotyczące złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik Nr 2 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CZĘŚĆ PIERWSZA: Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DO 2011 ROKU. Uchwała a Nr XVIII/604/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2007 r

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DO 2011 ROKU. Uchwała a Nr XVIII/604/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2007 r MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DO 2011 ROKU Uchwała a Nr XVIII/604/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2007 r 2 PROGRAM WIELOLETNI DO 2011 ROKU; O CHARAKTERZE INTERDYSCYPLINARNYM;

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 3 stycznia 2005r. Nr 1

Kielce, dnia 3 stycznia 2005r. Nr 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 3 stycznia 2005r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 1 Nr XVI/52/2004 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 października 2004r. w sprawie wyrażenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55 Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences 00-818 Warszawa, Twarda 51/55 www.igipz.pan.pl Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W POLSCE COTTBUS, 26 CZERWCA 2009 ROK

FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W POLSCE COTTBUS, 26 CZERWCA 2009 ROK FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W POLSCE COTTBUS, 26 CZERWCA 2009 ROK WSTĘP 1) Struktura systemu opieki zdrowotnej jak i koncepcja jego zarządzania wynika z rozwiązań zawartych

Bardziej szczegółowo

Julian Zawistowski Instytut Badań Strukturalnych

Julian Zawistowski Instytut Badań Strukturalnych Moduł 1: Monitoring oparty na danych dostępnych - przedstawienie wniosków z badania, prezentacja funkcjonalności utworzonej w ramach modułu bazy danych i wskaźników dotyczących mazowieckiego rynku pracy

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE Załącznik do Uchwały r IV-20-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE I. Podstawa prawna działania 1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ AKTUALNOŚCI PERSPEKTYWA FINANSOWA 2004 2006 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007 2013 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014 2020 INNE STRONY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW UNIJNYCH PERSPEKTYWA

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe ucznia / słuchacza

Dane osobowe ucznia / słuchacza Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV /355 / 09 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 lipca 2009 r. Wniosek do Wójta Gminy Lubicz o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 01.09. 2011 r. do 30.06.2012 r. dla ucznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany angielski dla kadr Lubelszczyzny. Kompetencje językowe i ICT Twoim paszportem

Certyfikowany angielski dla kadr Lubelszczyzny. Kompetencje językowe i ICT Twoim paszportem Lista projektów, w stosunku do których dokonano ponownej weryfikacji wymogów formalnych (w wyniku uzupełnienia/ poprawy braków formalnych lub oczywistych omyłek), które nie spełniły kryteriów formalnych

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Data wpływu do Organizatora: Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Wybieram kurs: ECDL Start (szkolenie

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

Między młotem a kowadłem, czyli o rozterkach tłumacza w zetknięciu z polskimi i niemieckimi nazwami geograficznymi

Między młotem a kowadłem, czyli o rozterkach tłumacza w zetknięciu z polskimi i niemieckimi nazwami geograficznymi Między młotem a kowadłem, czyli o rozterkach tłumacza w zetknięciu z polskimi i i nazwami geograficznymi dr Iwona Jacewicz Uniwersytet Warszawski Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Statut Państwowej Inspekcji Pracy

Statut Państwowej Inspekcji Pracy Statut Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 26 sierpnia 2011 r.. (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, zarządza się, co

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2011 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskał

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo