i. prawo czy zapisane czy nie zapisane posiada elementy normy prawnej:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i. prawo czy zapisane czy nie zapisane posiada elementy normy prawnej:"

Transkrypt

1 i. prawo czy zapisane czy nie zapisane posiada elementy normy prawnej: hipoteza (maksymalnie abstrakcyjna i ogólna) np. sankcja lub 1 dyspozycja (czyli 1. sankcja, 2. sankcja, 3. dyspozycja+sankcja) 1. sankcja: Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 8 lat) 2. dyspozycja: kto prowadzi działalność gosp, winien przedłożyć 3. dyspozycja + sankcja: kto prowadzi działalność gosp, winien przedłożyć.. pod rygorem ii. podobne pojęcia różnią się w zależności od obszaru prawa, np. małoletni, niepełnoletni, młodociany juvenile/underage etc. prawa obywatelskie: niepełnoletni, prawo opiekuńcze: minor małoletni, prawo karne: juvenile deliquent młodociany przestępca) iii. różne poziomy prawa: poziom krajowy, poziom unijny, ponadnarodowy ma dotyczyć każdego systemu prawnego na obszarze UE np. UE: child-birth leave PL: urlop macierzyński, wychowawczy (nie było ojcowskiego) czy tłumaczyć dokładnie wg. polskiego systemu prawnego? Nie, powinniśmy przetłumaczyć tak, by oddać różnicę. Nieważne jest na jaki język tłumaczymy, a na jaki system prawny. I dla kogo! iv. prawo krajowe 1. ustawa zasadnicza konstytucja 2. pojęcia używane w ustawach: act ustawa bill projekt ustawy law/laws przepisy prawa laws & regulations przepisy ustawowe law/legislation ustawodawstwo/ przepisy prawa rules przepisy provisions (of the contract) postanowienia (umowa) provisions of the act przepisy ustawy dot. albo prawa alb o umów stipulations przepisy / postanowienia (jak w przypadku provisions) dot. albo prawa albo umów regulations regulacje prawne Regulation w UE już rozporządzenie 1 alternatywa łączna, rozdzielną jest albo (jak w albo rybki, albo pipki)

2 statutes (statutory legislation/law) rozporządzenia np. ministra (z mocą ustawy); z reguły działają jako przepisy tymczasowe aż do przegłosowania ustawy terms & conditions (of a contract) warunki (umowy) dot. tylko umów np. PL: Postanowienia niniejszej Umowy podlegają krajowym przepisom ustawowym, wykonawczym i administracyjnym obowiązującym w kraju siedziby zamawiającego. EN: The provisions of this contract are subject to national laws, regulations and administrative provisions binding / in force in the country where the ordering party is established/has its seat/business office/head office.! Provision in the contract vs. regulation in the act/code v. język urzędowy official language jedyny język w jakim sporządzane jest prawo; zatem źródłem prawa zawsze jest tekst oryginalny, nigdy tłumaczenie. 1. ustawa zasadnicza basic law najważniejsza ustawa z którą zgodne musi być całe prawo, strzeże tego trybunał konstytucyjny 2. laws przepisy wykonawcze 3. regulations 4. other provisions (np. local provisions) zarządzenia, uchwały prez. miasta itp. PL źródłem przepisów ustawowych jest Dziennik Ustaw (Dz. U.) Journal of Laws (wg. TEPISU, wg. Krzysia zostawiamy polską nazwę + objaśnienie: Polish journal of law Urlop macierzyński CS FR UK SV UE źródłem przepisów ustawowych jest Dziennik Urzędzowy (w UE nie ma ustaw!!) Unii Europejskiej (Dz.U. UE) Official journal of the EU Urlop macierzyński Urlop macierzyński & ojcowski Urlop macierzyński & ojcowski Urlop macierzyński & ojcowski Potrzebna harmonizacja (harmonisation) na poziomie państwowym Po EWWiS (ECSC) zaczęły pojawiać się traktaty (treaties) ponadnarodowe.

3 1. Traktaty akty deklaratywne 2. prawo pierwotne 3. prawo wtórne 4. orzecznictwo / wyroki sądów case law 5. to wszystko określamy z francuskiego acquis (comminautaire), czyli dorobek prawny UE przeniesienie prawa z poziomu przepisów UE do przepisów krajowych transpozycja, transposition, Rozporządzenia UE nie muszą być transponowane, ponieważ mają wymiar ponadnarodowy, za to dyrektywy i decyzje tak. vi. iate! vademecum tłumacza! eurlex! vii. The transposition of Public procurement in the Polish law is Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP). public procurement zamówienia publiczne przetarg/oferta tender/tendering procedure/tender bid (to w aukcjach) zamawiający ordering party oferent tenderer (they submit their tenders) wykonawca contractor (oferent który złożył najlepszą ofertę) podwykonawca subcontractor contract zamówienie (przetarg/tender!) / umowa agreement umowa kryteria wyboru ofert selection criteria wnieść/wpłacić wadium przetargowe to pay in/to submit/ to lodge tender deposit/guarantee (często 10% wartości zamówienia); pozostałym oferentom (niewybranym) oddajemy wadium to release (zwolnienie)/to return (zwrócenie) the deposit to make an enter into the agreement / make an agreement / sign an agreement termin związania ofertą - wadium performance bond / good performance guarantee /security może przechodzić na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy! (prawnicze: wykonuje się zobowiązania umowne/postanowienia umowy) Gdy są pieniądze, coś chcemy zrobić, to w dzienniku urzędowym publikuje się: 1. Wstępne ogłoszenie informacyjne prior information notice 2. Ogłoszenie o zamówieniu (nie: przetargu) contract notice (nie: tender notice) a w UE dostępne na ted.europa.eu (Tenders Electronic Daily) 3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (nie: przetargu) contract award notice

4 Ustawa Prawo zamówień publicznych (PzP) Przetarg (nieograniczony) Na poziomie bardziej formalnym contract to zamówienie. FRONTEX agencja dążąca do ochrony granic zewnętrznych UE z siedzibą w W-wie SIMAP System informacyjny europejskich zamówień publicznych, eng. Information about European public procurement SIWZ (wynika z PzP) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, eng. Contract/Tender specifications (pluralia tantum)! Nazwy, np. Jednostka Wojskowa nr 4226, zostają w oryginale viii. Public procurement types: 1. Services / usługi 2. Supplies / dostawy Kupno / purchase vs. nabycie / acquisition = można nabyć coś w drodze darowizny / donation) Dzierżawa (grunt, sad, działka, pola uprawne) / najem (lokal, mieszkanie, samochód) rental / hire ruchomości /movables najemca (nie ma lokalu) vs. wynajmujący (właściciel) letting / tenancy nieruchomości immovables leasing (lessor vs. lessee) z opcją wykupu po ang.: hire-purchase! 3. Works /roboty budowlane! Mogą być zamówienia łączone, np. dostawa glebogryzarek + obsługa szkolenia z zakresu obsługi nadal będą pod nagłówkiem supplies ix. dokumenty/informacje poufne vs. niejawne jawne = unclassified dawny podział: Informacja niejawna / Classified information Stanowiąca tajemnicę państwową Stanowiąca tajemnicę służbową Ściśle tajne / Top secret Tajne / secret Poufne / confidential Zastrzeżone / restricted 50 lat 50 lat 5 lat 2 lata! W NATO Cosmic Top Secret (CTS), Nato Secret, Nato Confidential, Nato restricted

5 firma nazwa spółki SPÓŁKI odpowiedzialność solidarna joint and several liability Spółka cywilna Plc - public limited company Ltd. limited company Co. Corp. Co. Ltd Inc. incorporated Private company (nienotowana na giełdzie) vs. public company (jest na giełdzie: publicly traded company) spółka przedsiębiorstwo >=2 osoby Np. sole proprietorship działalność jednoosobowa Spółki podlegające Kodeksowi cywilnemu Spółka cywilna (może być zawarta ustnie) = s.c. ENG. civil/ private partnership (bardzo dziwny polski twór, którego za granicą nie rozumieją) Spółki podlegające Kodeksowi spółek handlowych Osobowe = partnerships Spółka jawna = sp. j. ENG: Registered partnership Spółka partnerska = sp. p. ENG: Professional partnership (np. adwokaci, tłumacze przysięgli) Spółka komandytowa = sp.k. ENG: Limited partnership Komandytariusz = limited partner Komplementariusz = general partner Spółka komandytowoakcyjna S.K.A ENG: limited joint stock company (np. hipermarkety) Kapitałowe = companies spółka z o.o. = sp. z o.o. ENG: limited liability company (wkłady- wspólnicy/udziałowcy) spółka akcyjna = S.A./SA ENG: joint stock company

6 - Auditors biegli rewidenci PRZYKŁADOWY OPIS SPÓŁKI Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS ; NIP ; wysokość kapitału zakładowego wynosi złotych, kapitał został w pełni opłacony. Bank Handlowy w Warszawie S.A. with its registered office in Warsaw, at ul. Senatorska 16, Warsaw, entered in the register of entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Department of the National Court Register under number KRS ; Tax Identification Number NIP ; share capital of PLN 522,638,400 fully paid-up. Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej Regon, ENG: National Official Business Register, REGON GUS prawo upadłościowe i naprawcze the Bankruptcy and Reorganisation Law Creditors wierzyciele (kiedy nam ktoś coś pożycza) vs. debtors dłużnicy (ktoś kto nam jest coś winien) Bilans = aktywa/pasywa Należności krótkoterminowe (odzyska w ciągu roku), długoterminowe (ponad rok), Zobowiązania (kiedy my jesteśmy komuś winni) Arrangement proceeding układ z wierzycielami Spółka w upadłości has gone bankrupt Bankruptcy proceedings Odszkodowanie vs. zadośćuczynienie Nie ma strat moralnych, bo moral damages = zadośćuczynienie (wypłacane za coś, co nie ma konkretnej wartości materialnej) W preambule: Has adopteed this regulation = przyjmuje niniejsze rozporządzenie

7 Having regard to = uwzględniając Citations umocowania (coś jest umocowane prawnie, tzn. jest dokument, który daje mu do czegoś prawo) Power of attorney = pełnomocnictwo Whereas: = a także mając na uwadze, co następuje: Recitals motywy PL: Artykuł 1 wielką literą, gdy wyizolowany, w tekście skrócone: art. 1 ENG: Article 3 i w izolacji i w tekście pozostaje w pełnej formie - In article 3 (2) second subparagraph - In article 3 (2)(1) point - In art. 4 (1)(b) point - (i) (ii) (iii)(iv) = point - In Article 4(1) third indent (indent) - W art. 3 ust. 2 akapit drugi - W art. 3 ust. 2 pkt. 1 - w art. 4 ust. 1 lit. b - w art. 4 ust. 1 ppkt. (podpunkt) iv - w art. 4 ust. 1 tiret trzecie (tiret trzecie rodzaj nijaki!!) Point 1 pkt. 1 Point b lit. b Point iv ppkt. Iv W tekstach UE nie ma punktorów (bulletpoints), tylko (indents) UPRP (Urząd Patentowy RP) co można rejestrować: patent dokument chroniący wynalazek; ochrona wynikająca z wynalazku (invention) wzór użytkowy (utility model^^) prawo własności intelektualnej ~ prawo autorskie znaki towarowe (trademarks) graficzne/słownograficzne/dźwiękowe (dżingle) wzór przemysłowy (industrial design, np. kształt iphone a lub kształt opakowania) oznaczenia geograficzne geographical indications (Bordeaux, obwarzanek krakowski) topografie układów scalonych (topographies of integrated circuits) [u nas się tego nie robi, ale np. w Dolinie Krzemowej bardzo ważne!]

8 Wszystkim tym zajmuje się specjalista zw. rzecznikiem patentowym = trademark attorney, patent oficer (inżynier lub prawnik) European Patent Office = tylko patenty Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Office for the Harmonisation in the Internal Market - zajmuje się znakami towarowymi itd. Zofia Ziemann Useful websites & publications Legislationline.org można wyszukiwać akty prawne po krajach i po temacie Translegal Legal English Dictionary EN-EN EN-PL Diki Myrczek! Pieńkoś! Berezowski! Jak angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych Plain English Campaign private non-governmental initiative aims at simplifying the language used in legal texts Shall used less and less frequently Legal doublets and triplets & compound prepositions (hendiadyses) hereinafter vs. hereafter w tej umowie (IN this agreement) vs. odtąd (ogólnie, w sensie temporalnym) hereinabove, hereinbelow wyżej w niniejszej umowie/poniżej therein including any copywrite therein : tamże odsyła do dokumentów, tu: all right, title and interest therein wszelkie prawa do lub w tym prawa autorskie do tychże hereunder = under the provisions of this agreement zgodnie z niniejszą umową/w myśl tego porozumienia/dokumentu foregoing without limiting the foregoing: nie ograniczając powyższego/powyższych ustaleń/bez uszczerbku dla powyższego/bez ograniczeń dla powyższych postanowień therefrom = from the translations: ich fragmenty / fragment tychże furnish = deliver, provide: zaopatrzyć / dostarczyć

9 comprise = składają się na ale: to be comprised of for good and valuable consideration w zamian za odpowiednie świadczenia (wzajemne) work-made-for hire nie: zlecenie! Dzieło stworzone na zamówienie / utwór pracowniczy plaintiff powód vs. defendant (używamy np. Susan Jones instead of Plaintiff) Sądownictwo w Polsce - Ms.gov.pl inaczej niż na Orzeczenie sądu ruling w zasadzie nazwa nadrzędna dla poniższych, Postanowienie decision (zależy od rodzaju postępowania, np. w postępowaniu cywilnym może zapaść albo wyrok albo postanowienie) Zarządzenie order, np. o terminie rozprawy, o dopuszczeniu świadka [US Werdykt guilty or not guilty ogłaszany przez ławę przysięgłych (jury)] Wyrok sądu (pl!) judgement (sentence = wyrok, ale bardziej kara) Recite stanowi Hearing rozprawa District Court (US) okręgowy sąd stanowy Sąd rejonowy (PL) district court Division wydział (sądu) Allege utrzymywać, twierdzić Fail to file and serve nie złożyć i doręczyć prawo precedensowe, nie jest spisane COMMON LAW = CL Equity podział na sądy królewskie (CL) i kanclerskie, (maximes of equity zasady sprawiedliwości), W średniowieczu funkcjonowały sądy królewskie (CL) i kanclerskie, stąd podwójność terminów 1875? Rok ujednolicenia orzecznictwa

10 Termin Królewski kanclerski Powód Plaintiff Petitioner/claimant (US) Pozwany Defendant Respondent Sprawa sądowa Action Suit Wyrok Judgement Decree (rzadko!) UK + Wales oba rodzaje spraw rozwiązywane przez ten sam sąd. Wszystko zależne od tradycji, np. w przypadku rozwiązania małżeństwa (the solution of marriage petitioner & respondent) stosuje się terminy z sądów kanclerskich, bo tak było w średniowieczu. Zawiesić / zawieszenie Odroczyć / odroczenie Umorzyć / umorzenie Wznowić / wznowienie Wycofać / wycofanie Złożyć / złożenie To suspend, to stay / suspension, a stay To adjourn / adjournment To discontinue / discontinuance To reopen / reopening To withdraw / withdrawal To lodge/ to file Solicitor - prowadzi sprawy klientów, nie ma prawa występowania przed sadem, barrister - nie może prowadzić spraw klientów, w sądach wszystkich instancji attorney+legal representative pełnomocnik *PEŁNOMOCNIK US: attorney = lawyer, a wszędzie indziej: attorney = (legal) representative = pełnomocnik/prawnik a gdy zachodzi groźba ;) pomylenia: Attorney-in-fact (pełnomocnik) vs. attorney-at-law (prawnik) advocate (taki ktoś jak w naszej settlement agreement ;) ) counsel lawyer Settlement agreement umowa ugody

11 Kancelaria adwokacka xx&xx solicitors / law firm Pozew complaint, petition (najbardziej uniwersalne we wszystkich krajach objętych CL), claim, claim form, particulars of claim, statement of claim Prawa autorskie - majątkowe economic copyright - osobiste moral copyright - pokrewne related/neighbouring - utwór pierwotny a pochodny original work/derivative Dozwolony użytek fair use Ustawa berneńska Uwagi do Settlement Agreement Postępowanie w sprawie o sygnaturze akt XXXXX = proceedings in the case under/with the case no. XXXXX / file no. XXXX / Case file no. XXXXXXX XY agree to withdraw the application XY agree to the withdrawal of the application = na wycofanie wniosku (to nie XY wycofują!) Land and mortgage register = księga wieczysta [Perpetual use of fruct wieczyste użytkowanie] Mistake błąd (poważny) vs. error omyłka

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT W TYM NUMERZE: Działalność gospodarcza po nowemu Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego Organizacje pożytku publicznego Wynagrodzenie za nadgodziny

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego

POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego USA CANADA CHINA MEXICO POLAND www.millercanfield.pl POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego Obszerne zmiany w prawie upadłościowym Nowe narzędzia ścigania zagranicznych dłużników Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Crucial Decision of the Supreme Court. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego. Polsko-angielski informator prawniczy kwiecieñ 2009

Biuletyn. Crucial Decision of the Supreme Court. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego. Polsko-angielski informator prawniczy kwiecieñ 2009 Biuletyn Polsko-angielski informator prawniczy kwiecieñ 2009 Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego Zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa

Bardziej szczegółowo

SKRYPT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

SKRYPT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SKRYPT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Tłumaczenie: Qatalogus Biuro Tłumaczeń Katarzyna Kacprzak Opracowanie metodyczne: Agnieszka Gągała Redakcja i korekta: Danuta

Bardziej szczegółowo

COMMON DRAFT TERMS OF A CROSS-BORDER MERGER BY ACQUISITION WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘ CIE

COMMON DRAFT TERMS OF A CROSS-BORDER MERGER BY ACQUISITION WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘ CIE WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘ CIE CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ M.PUNKT HOLDINGS LIMITED Niniejszy wspólny plan transgranicznego połączenia przez przejęcie ( PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW (continued)

POLISH LAW REVIEW (continued) POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2011 Poland USA Canada Mexico China GDY REKLAMA KOŃCZY SIĘ KARĄ KOMENTARZ DO WYBRANYCH DECYZJI PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW,,OCHRONA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading I. Postanowienia ogólne 3 1. Zakres zastosowania 3 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW NUMER 1 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego

POLISH LAW REVIEW NUMER 1 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego USA CANADA CHINA MEXICO POLAND www.millercanfield.pl POLISH LAW REVIEW NUMER 1 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego Zmiany w prawie pracy Inwestycje budowlane na gruntach rolnych w miastach Partnerstwo publiczno-prywatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY REGULATIONS OF THE PLATFORM

REGULAMIN PLATFORMY REGULATIONS OF THE PLATFORM REGULAMIN PLATFORMY REGULATIONS OF THE PLATFORM Rozdział I Definicje Chapter I Definitions Poniższe sformułowania oznaczają: The following notions shall mean: 1. Operator GEPARD.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Bardziej szczegółowo

ZNAKI TOWAROWE I NIEUCZCIWA KONKURENCJA

ZNAKI TOWAROWE I NIEUCZCIWA KONKURENCJA 2/2015 (18) ZNAKI TOWAROWE I NIEUCZCIWA KONKURENCJA Biuletyn kwartalny K&L Gates Jamka sp.k., Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa T: +48 22 653 4200 F: +48 22 653 4250 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 LEGISLACJA...

Bardziej szczegółowo

Jak zawrzeć umowę. FORMALNOŚCI Umowa musi być zawarta w wymaganej dla niej formie. Brak istotnych postanowień może powodować jej nieważność.

Jak zawrzeć umowę. FORMALNOŚCI Umowa musi być zawarta w wymaganej dla niej formie. Brak istotnych postanowień może powodować jej nieważność. rp.pl/prawo E1 PORADNIK PRAWNY małego ABC przedsiębiorcy 8 stycznia 2013 Nr 6 (9430) Jak zawrzeć umowę z kontrahentem Sprawdź: Jak sporządzić umowę, by była ważna Czy można wyznaczyć stałego reprezentanta

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX Załączniki

Rozdział IX Załączniki Rozdział IX Załączniki 1. Statut Spółki S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Urządzeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. I. WŁAŚCIWE WARUNKI Obecne oraz przyszłe stosunki handlowe pomiędzy Dostawcą a TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. (dalej jako TAKATA ) będą regulowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAKUP TABORU INTERMODALNEGO DLA RAIL POLSKA SP. Z O.O.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAKUP TABORU INTERMODALNEGO DLA RAIL POLSKA SP. Z O.O. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP TABORU INTERMODALNEGO DLA RAIL POLSKA SP. Z O.O. PRZEZ Rail Polska Sp. z o.o. ul. Willowa 8-10 Lok

Bardziej szczegółowo

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych Agreement for the Provision of Trading Data Przed aktywowaniem platformy należy uważnie przeczytać niniejszą umowę oraz wyrazić swoją akceptację poprzez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW. Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego

DZIENNIK USTAW. Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego 1 Część I Komentarz DZIENNIK USTAW Nr 273, poz. 2702 z dnia 25 listopada 2004 r. (zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 107, poz. 722; Dz.U. 2010.182.1228; Dz.U. 2011.106.622) 2702 Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 Poland USA Canada Mexico China POLSKA I USA PODPISAŁY KONWENCJĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLAND AND US SIGNED CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność odszkodowawcza adwokata w zależności od formy wykonywanego zawodu

Odpowiedzialność odszkodowawcza adwokata w zależności od formy wykonywanego zawodu STUDIA IURIDICA TORUNIENSIA tom V Odpowiedzialność odszkodowawcza adwokata w zależności od formy wykonywanego zawodu Uwagi wstępne Kwestia odpowiedzialności adwokata z tytulu świadczenia przez niego wadliwej

Bardziej szczegółowo

Introduction to International Legal English

Introduction to International Legal English Professional English Introduction to International Legal English Indeks angielsko-polski terminów prawniczych wraz z objaśnieniami Tłumaczenie: Małgorzata Allit Konsultacja: dr Aneta Michalska-Warias 2009

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH SŁOWNIK DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH SŁOWNIK DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH SŁOWNIK DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH Szkolenie zorganizowane w ramach projektu Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku RADA PROGRAMOWA prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr Dariusz Kala, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Marian Kocon, Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 2/2012

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 2/2012 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 2/2012 Poland USA Canada Mexico China ZATRZYMANIE WADIUM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KONTROWERSJE NA KANWIE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA RETENTION OF BID SECURITY BY CONTRACTING

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr 20/07/2013/AP wzór SUPPLY AGREEMENT No. 20/07/2013/AP draft

UMOWA DOSTAWY Nr 20/07/2013/AP wzór SUPPLY AGREEMENT No. 20/07/2013/AP draft UMOWA DOSTAWY Nr 20/07/2013/AP wzór SUPPLY AGREEMENT No. 20/07/2013/AP draft Zawarta w dniu... pomiędzy Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk im. Włodzimierza Trzebiatowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM / USER CONTRACT. (dalej: Umowa / hereinafter: the Contract )

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM / USER CONTRACT. (dalej: Umowa / hereinafter: the Contract ) UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM / USER CONTRACT KONTA W TRYBIE Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ / ACCOUNT IN POST-PAID MODE KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM / ACCOUNT IN PRE-PAID MODE Numer identyfikacyjny klienta / Customer

Bardziej szczegółowo

PROJEKT, BUDOWA, DOSTAWA I MONTAŻ FASADY ORGANÓW PISZCZAŁKOWYCH DLA NARODOWEGO FORUM MUZYKI WE WROCŁAWIU, W POLSCE

PROJEKT, BUDOWA, DOSTAWA I MONTAŻ FASADY ORGANÓW PISZCZAŁKOWYCH DLA NARODOWEGO FORUM MUZYKI WE WROCŁAWIU, W POLSCE PROJEKT, BUDOWA, DOSTAWA I MONTAŻ FASADY ORGANÓW PISZCZAŁKOWYCH DLA NARODOWEGO FORUM MUZYKI WE WROCŁAWIU, W POLSCE THE DESIGN, CONSTRUCTION, DELIVERY AND INSTALLATION OF THE PIPE ORGAN FACADE FOR THE NATIONAL

Bardziej szczegółowo