Poradnik dotyczący przepisów UE w zakresie substancji chemicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik dotyczący przepisów UE w zakresie substancji chemicznych"

Transkrypt

1 Poradnik dotyczący przepisów UE w zakresie substancji chemicznych Wiele firm konsultingowych oferuje ogólne wsparcie w zakresie przepisów prawa, niewiele jednak jest w stanie zapewnić tak wysoki poziom usług jak JSC. Bazując na zespole ekspertów w dziedzinach prawa i nauki, doskonałej znajomości branży i dużej liczbie kontaktów na całym świecie, możemy zaoferować wiedzę, która umożliwia rozwiązywanie konkretnych problemów i skuteczne przewidywanie przyszłych uregulowań prawnych w bardzo szerokim zakresie zagadnień. Od ponad 20 lat pomagamy firmom z branży chemicznej na całym świecie w przygotowywaniu prawidłowych wniosków, minimalizacji kosztów oraz działaniach lobbingowych podejmowanych wobec władz na terenie całej Europy. Dzięki współpracy partnerskiej z firmami na całym świecie jesteśmy w stanie rozszerzyć nasze usługi na wiele innych regionów. Jesteśmy przekonani, że będziemy mogli zapewnić Państwu wsparcie, jakiego Państwo oczekują. Nasza oferta doradcza obejmuje trzy główne dziedziny: Chemię rolną Biocydy Powszechnie dostępne środki chemiczne JSC International Limited The Exchange Station Parade Harrogate North Yorkshire HG1 1TS UK T. +44 (0) F. +44 (0)

2 Chemię rolną Chemia rolna Oferujemy szeroki wachlarz usług doradczych w zakresie rejestracji środków ochrony roślin w całej Europie. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz dużemu zaangażowaniu na każdym etapie systemu prawnego jesteśmy w stanie precyzyjnie przewidzieć istotne kwestie prawne oraz naukowe niezbędne do opracowania skutecznej strategii rozwojowej dla poszczególnych związków chemicznych. JSC to grupa fachowców w wielu dziedzinach prawa i handlu, zaangażowanych w procesy ustawodawcze dzięki licznym kontaktom w Komisji Europejskiej oraz we władzach krajów członkowskich. Dzięki realizacji wielu projektów na różnych etapach rejestracji uzyskaliśmy doskonały przegląd obecnych trendów w Europie. Zachodzące właśnie zmiany w przepisach stanowią ogromne utrudnienie na drodze do uzyskania wymaganych zezwoleń. W obecnej sytuacji żadna firma nie może pozwolić sobie na utratę kontroli nad procesem rejestracji. Taką kontrolę może zapewnić JSC. W ofercie JSC znajduje się wiele niedrogich rozwiązań umożliwiających wprowadzenie produktów na rynek, zarówno w przypadku chemii tradycyjnej, jak i nowoczesnych związków oraz biopestycydów. JSC zapewnia wsparcie w zakresie odnowienia certyfikatu, a także w zakresie rejestracji produktów we wszystkich 28 krajach członkowskich. 2 8

3 Biocydy Biocydy JSC dysponuje fachową wiedzą naukową i prawną niezbędną do skutecznego przeprowadzenia firmy przez procedury rejestracji biocydów i substancji czynnych. JSC ma dostęp do informacji płynących z branży producentów biocydów oraz wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu certyfikatów dla produktów oraz substancji czynnych w szerokiej gamie zastosowań. Zapewniamy doradztwo w odniesieniu do strategii oraz zagadnień szczegółowych. Jesteśmy także w stanie przeprowadzić analizę toksykologiczną, wydajności oraz danych środowiskowych w ramach analizy kompletności danych. Możemy przygotować kompletną dokumentację w IUCLID, pokierować procedurą spełniania wymogów badawczych za pośrednictwem niezależnych obiektów badawczych, podjąć się przygotowania oceny ryzyka oraz pokierować grupami zadaniowymi. Powyższe usługi mogą być świadczone w ramach poszczególnych projektów lub w ramach zarządzania całym procesem wnioskowania o przyznanie certyfikatu. Biocydy stanowią szeroką gamę produktów stosowanych do kontrolowania szkodliwych organizmów, w tym mikroorganizmów, owadów oraz gryzoni, i są one objęte stosownymi ograniczeniami. Każdy kraj członkowski regulował kwestię biocydów w różny sposób, dopóki nie wprowadzono Dyrektywy o produktach biobójczych (98/8/WE), która niedawno została zastąpiona Rozporządzeniem w sprawie produktów biobójczych (BPR, rozporządzenie (UE) nr 528/2012). Obecnie stosowane są zarówno dotychczasowe przepisy krajowe, jak i Rozporządzenie BPR. Przepisy krajowe będą obowiązywać do chwili zakończenia oceny substancji czynnych zgodnie z BPR. BPR dzieli biocydy na 22 rodzaje, z których każdy objęty jest stosownymi ograniczeniami. Powyższe 22 rodzaje produktów przyporządkowane zostały dalej do 4 grup podstawowych: Dezynfektanty higiena żywności, weterynaryjna, mieszkań, szpitali, wody pitnej itp. Konserwanty środki konserwujące do drewna, slimicydy, powierzchniowe, w puszkach, w tekstyliach itp. Zwalczanie szkodników insektycydy, rodentycydy, repelenty itp. Inne produkty biobójcze produkty przeciwporostowe, środki do balsamowania i wypychania zwierząt itp. 3 8

4 Powszechnie dostępne środki chemiczne Ogólne przepisy dotyczące substancji chemicznych W Europie obowiązuje wiele różnych wymagań regulacyjnych dla substancji chemicznych. Będą one miały kluczowe znaczenie dla firm chcących importować substancje chemiczne do Europy. W tej części przedstawiono niektóre z najważniejszych obowiązujących przepisów. 4 8

5 Rozporządzenie REACH REACH (Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów) to najważniejszy zbiór przepisów regulujących handel produktami przemysłu chemicznego (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1907/2006) w odniesieniu do wszystkich substancji chemicznych, zarówno stosowanych samodzielnie, jaki i występujących w mieszaninach i wyrobach. Rozporządzenie weszło w życie dnia i zastąpiło wiele obowiązujących do tej pory przepisów i dyrektyw. Poza określonymi wyjątkami na mocy rozporządzenia firmy prowadzące import (lub produkcję) substancji chemicznych w ilości powyżej jednej tony rocznie zobowiązane są do zgłoszenia tych substancji w ECHA. Wymagane jest także przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej, a w przypadku importu powyżej 10 ton rocznie pełnej oceny ryzyka w formie raportu bezpieczeństwa chemicznego (CSR). Rejestrację należy przeprowadzić niezwłocznie, chyba że substancja została wstępnie zarejestrowana, a roczna wielkość jej importu (lub produkcji) mieści się w zakresie ton. W takim przypadku termin przedłożenia dokumentacji rejestracyjnej dla substancji wprowadzonych upływa 1 czerwca 2018 r. 5 8

6 Dokonanie rejestracji wstępnej w późniejszym terminie jest dopuszczalne w odniesieniu do firm importujących na teren UE po raz pierwszy tzw. substancje wprowadzone w ilości powyżej 1 tony. Producent/importer, który nie zgłaszał wcześniej substancji do rejestracji, musi dokonać rejestracji wstępnej (1) najpóźniej po upływie sześciu miesięcy od daty produkcji lub jeżeli ciężar importowanych substancji przekracza jedną tonę, lub (2) przynajmniej 12 miesięcy przed ustawowym terminem rejestracji. Rozporządzenie REACH ma na celu kontrolowanie oraz ograniczenie sprzedaży lub stosowania substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC). Proces rejestracji polega na przedłożeniu do oceny Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) wniosku o udzielenie zezwolenia dla określonych zastosowań substancji wymienionych w Liście substancji w Załączniku XIV do rozporządzenia REACH. Celem jest uzyskanie pozwolenia na dalsze stosowanie takich substancji na rynkach Unii Europejskiej. JSC jest w stanie zapewnić wsparcie we wszystkich obszarach objętych rozporządzeniem REACH, a także pomoc w wypełnieniu zobowiązań, jakie rozporządzenie REACH nakłada na firmy pragnące prowadzić produkcję oraz importować środki chemiczne na rynki Unii Europejskiej. Powyższe usługi obejmują pomoc w zawiązywaniu konsorcjów, ocenie wymogów i dostępności w odniesieniu do danych, ocenie i szacowaniu danych, a także przygotowywaniu dokumentacji rejestracyjnej i wniosków o udzielenie zezwoleń w IUCLID. Możemy także podjąć się przygotowania scenariusza narażenia, oceny ryzyka, analizy społeczno-ekonomicznej oraz przygotowania raportu bezpieczeństwa chemicznego substancji produkowanych lub importowanych w ilości powyżej 10 ton rocznie. 6 8

7 REACH a firmy spoza Unii Europejskiej Producenci spoza Unii Europejskiej nie mogą sami uczestniczyć w procesie rejestracji, chyba że w tym celu powołają wyłącznego przedstawiciela, który przejmie obowiązki związane z rejestracją od importerów. Powołanie wyłącznego przedstawiciela może przynieść wiele korzyści: Wszystkie sprawy związane z rejestracją załatwiane są za pośrednictwem jednej firmy Wyłączny przedstawiciel działa w interesie swojego zleceniodawcy Importerzy z krajów Unii Europejskiej będą chętniej współpracować z eksporterami powołującymi swoich wyłącznych przedstawicieli, ponieważ pozwala im to uniknąć dodatkowych nakładów związanych z procedurami rejestracji. Jeżeli rejestracji substancji dokona importer, to on, a nie eksporter, staje się właścicielem certyfikatu rejestracji. Jeżeli importer postanowi zmienić dostawcę, eksporter traci dostęp do rynku UE. Jako wyłączny przedstawiciel JSC zapewnia: Pomoc w opracowaniu strategii pod kątem rozporządzenia REACH, tak aby obniżyć koszty rejestracji do minimum Przeprowadzenie analizy kompletności oraz oceny danych Przygotowanie i złożenie dokumentacji technicznej, raportów bezpieczeństwa chemicznego, w tym scenariusza narażenia, ocen ryzyka oraz kart bezpieczeństwa Reprezentowanie klienta przed forum wymiany informacji o substancjach chemicznych (SIEF), a w razie konieczności zawiązanie i prowadzenie konsorcjum 7 8

8 CLP CLP (Europejskie rozporządzenie (WE) 1272/2008), unijna wersja GHS, będzie miało istotny wpływ na preparaty (mieszaniny), gdyż od czerwca 2015 r. nakłada na dostawców obowiązek ich klasyfikowania, oznakowania i pakowania zgodnie z tą dyrektywą. Dla produktów wprowadzonych już do obrotu i sklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą w sprawie preparatów niebezpiecznych wyznaczono 2-letni okres na ich wyprzedanie. Istnieje szereg innych przepisów prawa w zakresie substancji chemicznych, takich jak np. procedura zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC), która reguluje import i eksport określonych substancji niebezpiecznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat wymogów prawnych w powyższych zakresach, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (0) lub drogą elektroniczną na adres 8 8

Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia REACH

Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia REACH Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia REACH Listopad 2008 Wersja 2.3 Publikacja 6 listopada 2008 Dokument przygotowany przez Europejską Agencję Chemikaliów 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący udostępniania danych

Poradnik dotyczący udostępniania danych Poradnik dotyczący udostępniania danych 1 POR Poradnik dotyczący udostępniania danych wersja 2.0 kwiecień 2012 r. 2 Poradnik dotyczący udostępniania danych INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Cele badania

Wprowadzenie Cele badania Wprowadzenie Cele badania Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej wyznaczyła zespół, w skład którego wchodzi Centrum Strategii i Ewaluacji (CSES), firma Risk & Policy Analysts

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne 2010. Rok rejestracji

Sprawozdanie ogólne 2010. Rok rejestracji Sprawozdanie ogólne 2010 Rok rejestracji Informacja prawna Opinie lub stanowiska zawarte w niniejszym sprawozdaniu ogólnym niekoniecznie odzwierciedlają pod względem prawnym oficjalne stanowisko Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla dalszych użytkowników

Poradnik dla dalszych użytkowników PORADNIK Wersja 2.1 październik 2014 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 INFORMACJA PRAWNA Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Maliszewska-Mazur* REACH EKOLOGICZNE KRYTERIA I PROCEDURY OCENY CHEMIKALIÓW

Małgorzata Maliszewska-Mazur* REACH EKOLOGICZNE KRYTERIA I PROCEDURY OCENY CHEMIKALIÓW Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 42, 2010 r. Małgorzata Maliszewska-Mazur* REACH EKOLOGICZNE KRYTERIA I PROCEDURY OCENY CHEMIKALIÓW REACH ECOLOGICAL CRITERIA AND PROCEDURES FOR EVALUATION OF

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki PORADNIK Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. 2 Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. Wersja Zmiany Data Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący wymagań dla substancji w wyrobach

Poradnik dotyczący wymagań dla substancji w wyrobach Poradnik dotyczący wymagań dla substancji w wyrobach Maj 2008 Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu REACH INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące systemu REACH, wyjaśniające wynikające

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska. Zmiany w REACH wprowadzone rozporządzeniem CLP

Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska. Zmiany w REACH wprowadzone rozporządzeniem CLP Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska Zmiany w REACH wprowadzone rozporządzeniem CLP Warszawa 2010 Publikacja przygotowana w ramach I etapu programu wieloletniego pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOTYCZĄCY OPRACOWANIA KART CHARAKTERYSTYKI

PORADNIK DOTYCZĄCY OPRACOWANIA KART CHARAKTERYSTYKI PORADNIK DOTYCZĄCY OPRACOWANIA KART CHARAKTERYSTYKI Poradnik przetłumaczony w Punkcie Konsultacyjnym ds. REACH Ministerstwa Gospodarki na podstawie wersji 1 opublikowanej przez ECHA 24 marca 2010 r. 1

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 27.5.2014 L 158/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lutego 2015 r. Poz. 242 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE 30.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 27/ 1 IV (Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2012.9.26. r. COM(2012) 542 final 2012/0266 (COD)C7-0318/12 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wyrobów medycznych, zmieniające dyrektywę

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych Opracowano na podstawie Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1491, z 2010 r. Nr 225, poz. 1464. Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. www.tuv.pl WARUNKI TECHNICZNE CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA TÜV RHEINLAND POLSKA SP. Z O.O. I. Ogólne warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL003.06, EuropAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL003.06, EuropAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL003.06, EuropAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. www.tuv.pl I. Ogólne warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ich udział

Bardziej szczegółowo

Bruksela, 2 kwietnia 2013 r. (03.04) (OR. en) RADA U II EUROPEJSKIEJ 8065/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0088 (COD)

Bruksela, 2 kwietnia 2013 r. (03.04) (OR. en) RADA U II EUROPEJSKIEJ 8065/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0088 (COD) RADA U II EUROPEJSKIEJ Bruksela, 2 kwietnia 2013 r. (03.04) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0088 (COD) 8065/13 PI 51 CODEC 710 W IOSEK Od: Komisja Europejska Data: 2 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2004R0726 PL 05.06.2013 007.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 726/2004 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 22.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 27.12.2006 L 378/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1901/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 13 września 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. z 2007 r. Nr 39, poz. 252. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE

UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna Zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo i kontrole szczególne Bruksela, dnia 29 czerwca 2007 r. TAXUD/2006/1450 UPOWAŻNIENI

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO - European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo