International Personal Finance plc

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "International Personal Finance plc"

Transkrypt

1 International Personal Finance plc (spółka akcyjna utworzona zgodnie z prawem Anglii i Walii, zarejestrowana pod numerem ) Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 GBP kaŝda spółki International Personal Finance plc z siedzibą w Leeds, Wielka Brytania Niniejsze memorandum informacyjne ( Memorandum Informacyjne lub Memorandum ) zostało sporządzone w związku z zamiarem ubiegania się przez International Personal Finance plc ( IPF ), z siedzibą przy Number Three, Leeds City Office Park, Meadow Lane, Leeds, West Yorkshire LS11 5BD, Wielka Brytania, o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało sporządzone zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o Ofercie Publicznej ), w związku z art. 7. ust. 4 pkt 8 tejŝe Ustawy, oraz stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej ( Rozporządzenie o Memorandum ). Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało sporządzone i opublikowane wyłącznie w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W szczególności, nie zostało ono sporządzone w związku z jakąkolwiek ofertą sprzedaŝy nowych lub istniejących Akcji. IPF zamierza wystąpić do władz GPW o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku głównym GPW w taki sposób, by rozpoczęcie notowań Akcji mogło nastąpić w pierwszej połowie 2013 roku. Niniejsze Memorandum Informacyjne nie zostało zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego ( KNF ) (organ właściwy w sprawach nadzoru rynku finansowego w Polsce), brytyjski Urząd Nadzoru Usług Finansowych (Financial Services Authority - FSA ) (organ właściwy w sprawach nadzoru rynku finansowego w Wielkiej Brytanii) ani jakikolwiek inny organ nadzoru w Polsce, Wielkiej Brytanii lub jakimkolwiek innym państwie. Spółka IPF nie dokonała w tym zakresie zgłoszeń do jakiegokolwiek organu regulacyjnego. Akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Wielkiej Brytanii i są notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie ( LSE ). Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało opublikowane w języku polskim na stronie internetowej Domu Maklerskiego BZ WBK Spółka Akcyjna Informujemy, Ŝe wersja polska jest jedyną obowiązującą wersją językową niniejszego Memorandum Informacyjnego. Z inwestowaniem w Akcje wiąŝe się określone ryzyko. Potencjalni inwestorzy powinny uwzględnić czynniki ryzyka opisane w Punkcie 8 (NajwaŜniejsze czynniki ryzyka dotyczące IPF i Akcji). Niniejsze Memorandum Informacyjne nosi datę 13 marca 2013 r.

2 Istotne informacje O ile w niniejszym Memorandum Informacyjnym w wyraźny sposób nie wskazano inaczej, wszelkie zawarte w nim odniesienia do Punktu oznaczają odpowiedni punkt niniejszego Memorandum Informacyjnego. Terminy pisane wielką literą oraz określone terminy branŝowe i inne terminy uŝyte w niniejszym Memorandum Informacyjnym, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie przypisane im w Punkcie 15 (Definicje). IPF jest zdania, Ŝe czynniki ryzyka opisane w Punkcie 8 (NajwaŜniejsze czynniki ryzyka dotyczące IPF i Akcji) stanowią główne czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w Akcje, przy czym IPF nie składa jakiegokolwiek oświadczenia, Ŝe zawarte w Punkcie 8 (NajwaŜniejsze czynniki ryzyka dotyczące IPF i Akcji) stwierdzenia dotyczące ryzyka związanego z posiadaniem Akcji mają charakter wyczerpujący. Potencjalni inwestorzy powinni ponadto zapoznać się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w pozostałych częściach niniejszego Memorandum Informacyjnego (w tym we wszystkich dokumentach włączonych do niego przez odniesienie) oraz wyrobić sobie własny pogląd przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w Akcje. Potencjalni nabywcy powinni samodzielnie ocenić istotność informacji zawartych w niniejszym Memorandum Informacyjnym, z uwzględnieniem jego późniejszych uzupełnień, a wyraŝenie zainteresowania nabyciem jakichkolwiek Akcji powinno być poprzedzone przeprowadzeniem badania w takim zakresie, jaki kaŝdy z nabywców uzna za konieczny. Niniejsze Memorandum Informacyjne nie powinno być interpretowane jako rekomendacja ze strony IPF zalecająca któremukolwiek z odbiorców niniejszego Memorandum Informacyjnego nabycie jakichkolwiek Akcji. Niniejsze Memorandum Informacyjne nie stanowi ani nie zawiera jakiejkolwiek rekomendacji inwestycyjnej ze strony IPF ani nie powinno być w ten sposób interpretowane, a kaŝdy potencjalny nabywca Akcji powinien dokonać niezaleŝnej oceny zawartych w nim informacji, w tym w szczególności ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem Akcji. KaŜda decyzja inwestycyjna powinna być poprzedzona wszelkimi badaniami, jakie podejmująca ją osoba uzna za konieczne. Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało sporządzone na podstawie przepisów art. 39 ust.1 Ustawy o Ofercie Publicznej, w związku z art. 7 ust. 4 pkt 8 tejŝe Ustawy. Wskazane wyŝej przepisy zezwalają emitentowi papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym na ubieganie się o dopuszczenie swoich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, o ile spełnione są warunki określone w art. 7 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie Publicznej, bez konieczności sporządzenia prospektu emisyjnego przez takiego emitenta. W przypadku IPF, powyŝsze warunki zostały spełnione (stosowne informacje zostały zamieszczone w Punkcie 5 (Przepisy ustawowe zezwalające na dopuszczenie Akcji do obrotu na GPW na podstawie Memorandum Informacyjnego)). Niniejsze Memorandum Informacyjne zawiera informacje wynikające ze szczegółowych wymogów dotyczących zakresu informacji ujawnianych w memorandum informacyjnym, stosownie do par. 55 Rozporządzenia o Memorandum. Ponadto, Punkt 12 (Informacje dodatkowe) zawiera następujące dodatkowe informacje: informacje dodatkowe o kapitale zakładowym IPF; obowiązki sprawozdawcze w Wielkiej Brytanii; obowiązki sprawozdawcze w Polsce; wybrane zagadnienia podatkowe w Wielkiej Brytanii i w Polsce; oraz udostępnione inwestorom dokumenty dotyczące ładu korporacyjnego IPF. Ponadto, niektóre dodatkowe dokumenty korporacyjne i finansowe dotyczące IPF i jej jednostek zaleŝnych (w rozumieniu 2

3 Ustawy o Spółkach z 2006 roku) (zwanych łącznie Grupą ) mogą być uzyskane drogą elektroniczną w języku angielskim pod adresem IPF nie przyjmuje na siebie, czy to w sposób wyraźny, czy dorozumiany, odpowiedzialności za aktualizację niniejszego dokumentu, w związku z czym nie naleŝy zakładać, Ŝe informacje zawarte w niniejszym Memorandum Informacyjnym będą bezwzględnie dokładne, kompletne i aktualne po dacie jego sporządzenia. Wszelkie zmiany do Memorandum Informacyjnego będą podawane do publicznej wiadomości w sposób określony w Punkcie 13 (Informacje o Memorandum). Ponadto, począwszy od dnia dopuszczenia Akcji do obrotu na GPW, IPF będzie zobowiązana do przestrzegania wymogów dotyczących bieŝącej sprawozdawczości oraz do przekazywania określonych informacji, wymaganych stosownymi przepisami, do wiadomości publicznej na terenie Polski (stosowne informacje podane zostały w Punkcie 12.3 (Obowiązki informacyjne w Polsce)). Informacje dotyczące kursu wymiany walut PoniŜsze tabele przedstawiają wartość kursu na koniec rozpatrywanego okresu, średni kurs w ciągu okresu oraz najwyŝsze i najniŝsze kursy wymiany PLN/GBP i EUR/GBP, opublikowane przez Narodowy Bank Polski dla lat 2010, 2011 i 2012: PLN/GBP Rok Kurs na koniec okresu Kurs średni NajwyŜsza wartość NajniŜsza wartość ,5938 4,6597 5,1352 4, ,2691 4,7470 5,4284 4, ,0119 5,1605 5,4858 4,8973 EUR/GBP Rok Kurs na koniec okresu Kurs średni NajwyŜsza wartość NajniŜsza wartość ,8608 0,8578 0,9114 0, ,8353 0,8679 0,9050 0, ,8161 0,8109 0,8482 0,7784 Prognozy Niniejsze Memorandum zawiera szereg prognoz dotyczących przyszłych zdarzeń, w tym prognoz dotyczących przyszłości spółki IPF, jej wyników finansowych, przepływów pienięŝnych i innych spraw, które to prognozy nie przedstawiają faktów historycznych dotyczących działalności gospodarczej, kondycji finansowej lub wyników operacyjnych IPF. Prognozy te odzwierciedlają aktualne przekonania IPF co do przyszłych zdarzeń, w związku z czym obarczone są elementem ryzyka i niepewności oraz uzaleŝnione są od prawidłowości przyjętych załoŝeń. Faktyczne wyniki będą prawdopodobnie odbiegać, być moŝe nawet w istotny sposób, od powyŝszych prognoz. Wspomniane prognozy są aktualne wyłącznie na dzień, w którym 3

4 zostały poczynione, a potencjalni nabywcy nie powinni na nich polegać. IPF nie przyjmuje na siebie obowiązku sporządzania jakichkolwiek aktualizacji lub korekt jakichkolwiek prognoz zawartych w niniejszym dokumencie, niezaleŝnie od jakiejkolwiek zmiany związanych z nimi oczekiwań ani jakiejkolwiek zmiany zdarzeń, warunków lub okoliczności, na których oparte są takie prognozy. śadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie powinna być traktowana jako prognoza dotycząca zysku. ZastrzeŜenie NINIEJSZE MEMORANDUM INFORMACYJNE NIE STANOWI OFERTY ANI CZĘŚCI JAKIEJKOLWIEK OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, ANI TEś ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NABYCIA LUB ZAPISÓW NA OBJĘCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Akcje nie były i nie będą zarejestrowane zgodnie z przepisami prawa papierów wartościowych Stanów Zjednoczonych, w tym między innymi Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku. Akcje nie mogą być oferowane, sprzedawane ani przekazywane na terenie Stanów Zjednoczonych ani osobom podlegającym jurysdykcji Stanów Zjednoczonych. Niniejsze Memorandum Informacyjne przeznaczone jest wyłącznie do wiadomości: (i) osób spoza terytorium Wielkiej Brytanii; (ii) osób z terytorium Wielkiej Brytanii, które posiadają doświadczenie zawodowe w sprawach związanych z inwestowaniem i które w związku z tym podlegają postanowieniom art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku do Ustawy z 2000 roku o Usługach i Rynkach Finansowych (Promocji Finansowej), ze zmianami; oraz (iii) osób, którym moŝe ono zostać zgodnie z prawem udostępnione na innej zasadzie (wszystkie powyŝsze osoby zwane są w dalszej części łącznie odpowiednimi osobami ). Niniejsze Memorandum Informacyjne skierowane jest wyłącznie do odpowiednich osób, a Ŝadna osoba nie będąca odpowiednią osobą nie ma prawa powoływać się na jego treść ani działać w oparciu o zawarte w nim informacje. Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, której dotyczy niniejsze Memorandum Informacyjne, mogą być podejmowane wyłącznie przez odpowiednie osoby oraz realizowane wyłącznie z ich udziałem. 4

5 Spis treści 1. Informacje dotyczące IPF 6 2. Informacje o Akcjach 7 3. Podstawa prawna ubiegania się o dopuszczenie Akcji do obrotu na GPW 8 4. Podsumowanie praw i obowiązków związanych z Akcjami 9 5. Przepisy ustawowe zezwalające na dopuszczenie Akcji do obrotu na GPW na podstawie Memorandum Informacyjnego Osoby zarządzające, doradcy i rewidenci IPF Wybrane informacje finansowe NajwaŜniejsze czynniki ryzyka dotyczące IPF i Akcji Skrócony opis historii i działalności IPF Akcjonariusze IPF Informacje o planowanym dopuszczeniu Akcji do obrotu na GPW Informacje dodatkowe Informacje o Memorandum Prospekty emisyjne IPF oraz informacje finansowe dostępne dla inwestorów Definicje 100 5

6 1. Informacje dotyczące IPF Firma: Forma prawna: Siedziba: International Personal Finance plc Publiczna spółka akcyjna Number Three, Leeds City Office Park, Meadow Lane, Leeds, West Yorkshire LS11 5BD, Wielka Brytania Nr telefonu: Nr telefaksu: Strona WWW: Numer spółki: Numer identyfikacyjny VAT:

7 2. Informacje o Akcjach Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, w pełni opłacony kapitał zakładowy IPF wynosi ,70 GBP i składa się z Akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 GBP kaŝda. Wszystkie Akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Wielkiej Brytanii i są notowane na rynku głównym LSE (kod ISIN: GB00B1YKG049). Zamiar uzyskania dopuszczenia do obrotu na rynku głównym GPW dotyczy wszystkich Akcji. Dodatkowe informacje na temat kapitału zakładowego IPF znajdują się w Punkcie 12.1 (Informacje dodatkowe dotyczące kapitału zakładowego IPF). 7

8 3. Podstawa prawna ubiegania się o dopuszczenie Akcji do obrotu na GPW Zgodnie z przepisami prawa angielskiego i postanowieniami Statutu, Zarząd jest organem właściwym do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących: (i) (ii) dopuszczenia i wprowadzenia dowolnych Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW; oraz rejestracji dowolnych Akcji w KDPW. W dniu 28 lutego 2013 roku, Zarząd podjął uchwały w sprawie wyraŝenia zgody na wystąpienie o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz podjęcie wszelkich innych działań wymaganych w związku z powyŝszym, jak równieŝ wyraził zgodę na zarejestrowanie wszystkich Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcie wszelkich innych działań wymaganych w związku z powyŝszym. 8

9 4. Podsumowanie praw i obowiązków związanych z Akcjami 4.1 Prawa związane z Akcjami (A) Prawo do udziału w walnych zgromadzeniach i głosowania na nich Z zastrzeŝeniem przepisów Ustawy o Spółkach, zwyczajne walne zgromadzenie zwoływane w celu podjęcia nadzwyczajnej uchwały lub uchwały, w sprawie której IPF otrzymała zawiadomienie w trybie nadzwyczajnym, zwołuje się w formie pisemnego zawiadomienia przekazanego z wyprzedzeniem co najmniej dwudziestu jeden pełnych dni. Mocą uchwały nadzwyczajnej z dnia 24 maja 2012 roku zezwolono, aby zawiadomienia o zwołaniu walnych zgromadzeń (innych niŝ zwyczajne walne zgromadzenie) przekazywane były z wyprzedzeniem co najmniej 14 pełnych dni. IPF zobowiązana była do podjęcia powyŝszej uchwały zezwalającej na zwoływanie zgromadzeń w tym trybie by zachować prawo do zwoływania zgromadzeń za zawiadomieniem przekazywanym z wyprzedzeniem 14 pełnych dni w związku z wdroŝeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy. Niezamierzone pominięcie w procesie zawiadamiania o zwołaniu zgromadzenia jakiejkolwiek osoby uprawnionej do otrzymania zawiadomienia nie powoduje uniewaŝnienia obrad takiego zgromadzenia. Zarząd, wyłącznie według swojego uznania, ma prawo odroczyć walne zgromadzenie, jeŝeli stwierdzi, Ŝe odbycie zgromadzenia w dniu, o godzinie lub w miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu zgromadzenia byłoby niemoŝliwe lub niewskazane. Zarząd podejmie stosowne działania w celu zapewnienia, by zawiadomienie o dacie, godzinie i miejscu zgromadzenia otrzymał kaŝdy akcjonariusz, który ubiegał się o uczestnictwo w zgromadzeniu w pierwotnie ustalonej dacie i godzinie. W miarę moŝliwości, zawiadomienie o dacie, godzinie i miejscu odroczonego zgromadzenia zostanie równieŝ opublikowane w co najmniej dwóch brytyjskich gazetach o zasięgu ogólnokrajowym. Z zastrzeŝeniem przypadków odmiennie uregulowanych w Statucie, kworum na walnym zgromadzeniu stanowić będzie dwóch akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników i uprawnionych do głosowania. Zawiadomienie powinno wskazywać miejsce, dzień i godzinę zgromadzenia oraz zawierać ogólny opis spraw będących przedmiotem obrad. Zawiadomienia przekazywane są biegłym rewidentom IPF oraz wszystkim akcjonariuszom z wyjątkiem akcjonariuszy, którzy zgodnie z postanowieniami Statutu lub warunkami emisji posiadanych przez nich Akcji nie są uprawnieni do otrzymywania takich zawiadomień. Zawiadomienia mogą być przekazywane drogą elektroniczną lub w drodze publikacji na stronie internetowej zgodnie z Ustawą o Spółkach. 9

10 KaŜdy Członek Zarządu IPF ma prawo uczestniczyć w kaŝdym zwyczajnym walnym zgromadzeniu i zabierać na nim głos. Przewodniczący zgromadzenia moŝe zaprosić dowolną osobę do udziału i zabrania głosu na dowolnym zgromadzeniu, o ile uzna, Ŝe będzie to pomocne w prowadzeniu obrad. Do podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu wymagana jest większość głosów oddanych przez akcjonariuszy (zasada zwykłej większości głosów). Do podejmowania uchwał w poniŝszych sprawach wymagana jest większość 75% głosów: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) zmiana Statutu; zmiana nazwy; przerejestrowanie IPF jako niepublicznej spółki akcyjnej; nabycie przez IPF Akcji własnych w transakcji pozarynkowej; obniŝenie kapitału zakładowego IPF; wyłączenie praw poboru przysługujących akcjonariuszom; oraz inne przypadki przewidziane prawem lub w Statucie. KaŜdemu akcjonariuszowi obecnemu osobiście na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu posiadaczy określonego rodzaju Akcji przysługuje jeden głos w głosowaniu przez podniesienie ręki, a kaŝdemu akcjonariuszowi (z wyłączeniem akcjonariusza posiadającego Akcje będące akcjami własnymi) obecnemu na zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika przysługuje jeden głos w głosowaniu pisemnym za kaŝdą posiadaną przez niego Akcję. W przypadku współposiadaczy Akcji, głos oddany osobiście przez posiadacza, któremu przysługuje prawo pierwszeństwa, lub przez jego pełnomocnika zostanie przyjęty z pominięciem głosów pozostałych współposiadaczy, a pierwszeństwo na potrzeby głosowania będzie ustalane na podstawie kolejności, w jakiej nazwiska współposiadaczy akcji widnieją w księdze akcyjnej. (B) Prawa do dywidendy IPF ma prawo, mocą zwyczajnej uchwały, ogłaszać okresowo dywidendy w wysokości nie przekraczającej kwoty zalecanej przez Zarząd. Z zastrzeŝeniem przepisów Ustawy o Spółkach, Zarząd moŝe wypłacać zaliczki na poczet dywidend oraz dywidendy o stałej stopie wypłaty, ilekroć w opinii Zarządu sytuacja finansowa IPF będzie uzasadniać taką wypłatę. O ile Zarząd działa w dobrej wierze, nie ponosi on odpowiedzialności wobec posiadaczy jakichkolwiek Akcji za straty wynikające z wypłaty zaliczek na poczet dywidendy lub dywidend o stałej stopie z jakichkolwiek innych Akcji mających równe lub niŝsze pierwszeństwo wobec takich Akcji. 10

11 Zarząd ma prawo wstrzymać wypłatę całości lub dowolnej części dowolnych dywidend lub innych środków płatnych z tytułu posiadania Akcji wobec osoby posiadającej 0,25% udział (w rozumieniu postanowień Statutu), jeŝeli taka osoba otrzymała zawiadomienie o ograniczeniu praw (w rozumieniu postanowień Statutu) w następstwie niewywiązania się z wymogu przekazania IPF informacji o prawach do posiadanych Akcji stosownie do przepisów Ustawy o Spółkach. Wszelkie dywidendy: (i) (ii) (iii) są ogłaszane i wypłacane stosownie do wysokości kwot wpłaconych na pokrycie Akcji, z których wypłacana jest dywidenda, przy czym wpłaty na Akcje dokonane przed wezwaniem do wniesienia wpłat nie będą traktowane jako wpłaty na Akcje na potrzeby niniejszego akapitu; są dzielone i wypłacane proporcjonalnie do wysokości kwot wpłaconych na Akcje w dowolnej części lub częściach okresu, za który wypłacana jest dywidenda; oraz mogą być ogłaszane i wypłacane w dowolnej walucie. Na podstawie upowaŝnienia udzielonego mocą zwyczajnej uchwały akcjonariuszy IPF, Zarząd moŝe zaoferować posiadaczom Akcji zwykłych (z wyłączeniem wszelkich akcjonariuszy posiadających Akcje jako akcje własne) prawo otrzymania dywidendy w postaci przydziału Akcji zwykłych zamiast dywidendy w gotówce w odniesieniu do dowolnej dywidendy uchwalonej mocą zwyczajnej uchwały. Wszelkie nieodebrane dywidendy i inne kwoty wypłacane z tytułu Akcji mogą być inwestowane lub w inny sposób zagospodarowane przez Zarząd na rzecz IPF do czasu ich odbioru. Wszelkie dywidendy lub inne kwoty nieodebrane przez okres 12 lat od daty ich ogłoszenia lub wymagalności ulegają przepadkowi na rzecz IPF, chyba Ŝe Zarząd postanowi inaczej, a dokonanie przez Zarząd wpłaty nieodebranej dywidendy lub innej kwoty naleŝnej z Akcji na odrębny rachunek nie ustanawia IPF powiernikiem takiej kwoty. IPF moŝe zaprzestać wysyłania pocztą czeków, warrantów lub innych podobnych instrumentów finansowych tytułem wypłaty dywidendy z dowolnych Akcji, które to dywidendy są zwyczajowo wypłacane w ten sposób, oraz moŝe zaprzestać stosowania dowolnych innych metod wypłaty dywidendy, w tym wypłat dokonywanych przy wykorzystaniu danego systemu, jeŝeli: (i) (ii) w przypadku co najmniej dwóch kolejnych wypłat - przekazany instrument nie zostanie spienięŝony, zostanie zwrócony bez doręczenia lub powyŝszy sposób płatności okaŝe się nieskuteczny; lub w przypadku jednej wypłaty - przekazany instrument nie zostanie spienięŝony, zostanie zwrócony bez doręczenia lub powyŝszy sposób wypłaty okaŝe się nieskuteczny, i pomimo przeprowadzenia stosownego rozpoznania nie uda się ustalić nowego adresu lub numeru 11

12 rachunku posiadacza. IPF powinna wznowić wysyłanie czeków, warrantów lub innych instrumentów finansowych tytułem wypłaty dywidend, jeŝeli posiadacz Akcji zaŝąda takiego wznowienia na piśmie. (C) Prawo uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji W przypadku likwidacji, likwidator działający na podstawie umocowania przyznanego nadzwyczajną uchwałą akcjonariuszy IPF oraz innych upowaŝnień wymaganych Ustawą o Spółkach, moŝe dokonać podziału w naturze pomiędzy akcjonariuszy (z wyłączeniem akcjonariuszy posiadających Akcje stanowiące akcje własne) całości lub części majątku IPF (niezaleŝnie od tego, czy jego składniki mają charakter jednorodny, czy teŝ nie) bądź przekazać całość lub dowolną część majątku powiernikom. 4.2 Prawa poboru Zgodnie z Ustawą o Spółkach, w przypadku wystąpienia przez IPF z propozycją emisji Akcji przeznaczonych do objęcia w zamian za wkłady pienięŝne, IPF powinna w pierwszej kolejności zaoferować je posiadaczom danego rodzaju Akcji proporcjonalnie do wartości nominalnej ich dotychczasowych pakietów. Prawo poboru moŝe zostać wyłączone mocą nadzwyczajnej uchwały, której podjęcie wymaga większości 75% głosów, zgodnie z przepisami Ustawy o Spółkach. Termin wyłączenia prawa poboru powinien być ograniczony do okresu, w którym organ dokonujący przydziału zezwolił zarządowi na dokonanie przydziału Akcji objętych takim wyłączeniem. Termin wyłączenia prawa poboru nie moŝe być dłuŝszy niŝ pięć lat. 4.3 Zasady umorzenia Akcji Warunki emisji dowolnych Akcji mogą przewidywać ich umorzenie lub moŝliwość umorzenia na Ŝądanie IPF lub ich posiadacza. Zarząd moŝe określić warunki, zasady i sposób umorzenia wszelkich wyemitowanych Akcji podlegających umorzeniu. Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego, IPF nie posiadała wyemitowanych Akcji podlegających umorzeniu. 4.4 Zasady zamiany akcji Prawa związane z Akcjami mogą ulec zmianie za pisemną zgodą posiadaczy co najmniej trzech czwartych wartości nominalnej Akcji (obliczonej z wyłączeniem wszelkich Akcji stanowiących akcje własne) lub mocą nadzwyczajnej uchwały walnego zgromadzenia. Na kaŝdym walnym zgromadzeniu, na którym podejmowana jest tego rodzaju uchwała (z wyjątkiem zgromadzenia stanowiącego kontynuację odroczonych obrad) kworum stanowić będą dwie osoby posiadające lub reprezentujące w charakterze pełnomocnika nie mniej niŝ jedną trzecią wartości nominalnej wyemitowanych Akcji (obliczoną z wyłączeniem wszelkich Akcji stanowiących akcje własne) (przy czym, na zgromadzeniu stanowiącym kontynuację odroczonych obrad, kworum stanowić będzie jeden uprawniony do głosu akcjonariusz obecny osobiście lub reprezentowany przez pełnomocnika (niezaleŝnie od liczby posiadanych przez niego Akcji)), a kaŝdy uprawniony do głosowania posiadacz Akcji obecny osobiście lub 12

13 reprezentowany przez pełnomocnika moŝe zaŝądać przeprowadzenia pisemnego głosowania. O ile z praw związanych z danymi Akcjami w wyraźny sposób nie wynika co innego, prawa przyznane posiadaczom dowolnych Akcji nie będą uznane za zmienione w związku z utworzeniem lub emisją kolejnych Akcji mających równe prawa z takimi Akcjami. 4.5 Zbywalność KaŜdy akcjonariusz moŝe zbyć całość lub dowolną część swoich Akcji istniejących w formie dokumentowej na podstawie instrumentu zbycia sporządzonego w zwyczajowej formie lub w dowolnej innej formie zatwierdzonej przez Zarząd. Instrument zbycia Akcji powinien być podpisany przez zbywcę lub w jego imieniu oraz (w przypadku Akcji częściowo opłaconych) przez nabywcę lub w jego imieniu. Przyjmuje się, Ŝe zbywca Akcji pozostaje jej właścicielem do chwili wpisania nabywcy do księgi akcyjnej. Zarząd ma prawo, wyłącznie według swojego uznania oraz bez podania uzasadnienia, odmówić zarejestrowania zbycia dowolnej Akcji, która nie jest Akcją w pełni opłaconą. Zarząd ma ponadto prawo odmówić zarejestrowania przeniesienia dokumentu Akcji, jeŝeli instrument przeniesienia: (a) (b) (c) nie jest opatrzony odpowiednim stemplem opłaty skarbowej lub Zarząd nie otrzymał zadowalającego potwierdzenia, Ŝe jest on zwolniony z opłaty skarbowej, oraz jeŝeli nie jest do niego dołączony odpowiedni dokument akcji lub inny dokument potwierdzający prawo do dokonania zbycia, jakiego Zarząd moŝe w uzasadniony sposób zaŝądać; dotyczy więcej niŝ jednego rodzaju Akcji; oraz w przypadku zbycia dokonanego łącznie na rzecz kilku nabywców, przewiduje zbycie na rzecz więcej niŝ czterech nabywców. Odmowa zarejestrowania przeniesienia Akcji istniejących w formie zdematerializowanej moŝe nastąpić w okolicznościach przewidzianych w postanowieniach dotyczących zdematerializowanych papierów wartościowych (w rozumieniu postanowień Statutu) oraz jeŝeli, w przypadku zbycia dokonywanego na rzecz kilku współposiadaczy, liczba współposiadaczy, na rzecz których ma nastąpić przeniesienie Akcji w formie zdematerializowanej, przekracza czterech. Zarząd ma prawo odmówić zarejestrowania zbycia dowolnych Akcji IPF istniejących w formie dokumentowej, dokonywanego przez osobę posiadającą 0,25% udział (w rozumieniu postanowień Statutu), jeŝeli taka osoba otrzymała zawiadomienie o ograniczeniu praw (w rozumieniu postanowień Statutu) w następstwie niewywiązania się z wymogu przekazania IPF informacji dotyczących praw do posiadanych Akcji stosownie do przepisów Ustawy o Spółkach, chyba Ŝe Zarządowi wykazano, Ŝe zbycie 13

14 następuje w drodze sprzedaŝy dokonywanej na warunkach rynkowych pomiędzy niepowiązanymi podmiotami (w rozumieniu Statutu). Instrument zbycia Akcji istniejącej w formie dokumentowej podpisywany jest przez zbywcę lub w jego mieniu oraz (w przypadku Akcji częściowo opłaconej) przez nabywcę lub w jego imieniu. IPF ma prawo zachować wszelkie podpisane instrumenty zbycia. Dla celów postanowień Statutu dotyczących rejestracji zbycia Akcji, zrzeczenie się przydziału Akcji przez osobę, której przydział ten przysługuje, na rzecz innej osoby uznane będzie za zbycie, a Zarząd ma takie samo prawo odmówić realizacji takiego zrzeczenia, jakie miałby w przypadku zbycia. IPF nie pobiera jakichkolwiek opłat z tytułu zarejestrowania jakiegokolwiek zbycia, dokumentu lub zlecenia dotyczącego tytułu prawnego do jakiejkolwiek Akcji lub mającego wpływ na taki tytuł prawny, ani teŝ za dokonanie jakiegokolwiek wpisu w księdze akcyjnej. 4.6 Zasady dotyczące obowiązkowej oferty przejęcia i przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych w odniesieniu do Akcji na terenie Wielkiej Brytanii (A) Obowiązkowe oferty przejęcia Do IPF mają zastosowanie przepisy brytyjskiego Kodeksu Przejęć i Fuzji. W myśl Kodeksu Przejęć i Fuzji, jeŝeli w wyniku nabycia praw do Akcji łączna liczba Akcji posiadanych przez nabywcę i osoby działające w porozumieniu z nabywcą osiągnęłaby lub przekroczyłaby liczbę akcji dającą 30% głosów w IPF, nabywca oraz, w zaleŝności od okoliczności, osoby działające w porozumieniu z nabywcą, byłyby zobowiązane (poza przypadkami, w których Komisja ds. Przejęć i Fuzji wyraziłaby zgodę na odmienne rozwiązanie) do złoŝenia oferty nabycia, za wynagrodzeniem pienięŝnym, pozostałych Akcji za cenę nie niŝszą od najwyŝszej ceny zapłaconej za dowolne prawa do Akcji przez nabywcę lub osoby działające w porozumieniu z nabywcą w okresie poprzedzających 12 miesięcy. Podobne zobowiązanie do złoŝenia oferty powstaje równieŝ w sytuacji nabycia praw do Akcji przez osobę posiadającą (razem z osobami działającymi w porozumieniu z nią) praw do Akcji dających od 30% do 50% głosów w IPF, jeŝeli nabycie doprowadziłoby do zwiększenia procentowego udziału takiej osoby w ogólnej liczbie głosów. (B) Zasady przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych Zgodnie z Ustawą o Spółkach, w przypadku złoŝenia oferty przejęcia Akcji (w rozumieniu art. 974 Ustawy o Spółkach), w wyniku której oferent miałby nabyć lub bezwarunkowo zobowiązać się do nabycia Akcji odpowiadających nie mniej niŝ 90% wartości Akcji, których dotyczy oferta ( oferowane akcje ) oraz nie mniej niŝ 90% głosów związanych z oferowanymi akcjami w terminie trzech miesięcy od ostatniego dnia, w którym moŝe nastąpić przyjęcie jego oferty, nabywca ma prawo dokonać przymusowego wykupu pozostałych Akcji, w stosunku do których oferta nie została przyjęta. Nabywca ma prawo dokonać tego przekazując pozostałym akcjonariuszom zawiadomienie informujące o 14

15 tym, Ŝe dokona przymusowego wykupu ich Akcji, a następnie, sześć tygodni później, dokonać przeniesienia pozostałych Akcji na swoją rzecz oraz wypłacić wynagrodzenie IPF, która będzie je przechowywać w charakterze powiernika na rzecz pozostałych akcjonariuszy. Wynagrodzenie zaoferowane akcjonariuszom, których Akcje zostały przymusowo wykupione zgodnie z przepisami Ustawy o Spółkach, powinno być zasadniczo takie samo, jak wynagrodzenie, które przysługiwało w ramach oferty przejęcia. (C) Zasady przymusowego odkupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych Ustawa o Spółkach daje ponadto akcjonariuszom mniejszościowym w określonych okolicznościach prawo Ŝądania odkupu ich Akcji przez oferenta, który złoŝył ofertę przejęcia. JeŜeli oferta przejęcia dotyczyła wszystkich Akcji, a w dowolnym czasie przed końcem okresu, w którym mogło nastąpić przyjęcie oferty, oferent posiadał lub zobowiązał się do nabycia nie mniej niŝ 90% Akcji, których dotyczyła oferta, kaŝdy posiadacz objętych ofertą Akcji, który oferty nie przyjął, ma prawo, za pisemnym powiadomieniem oferenta, zaŝądać od niego nabycia takich Akcji. Oferent zobowiązany jest przekazać kaŝdemu z akcjonariuszy zawiadomienie o przysługującym mu prawie Ŝądania odkupu jego Akcji w terminie jednego miesiąca od powstania takiego prawa. Oferent moŝe określić termin obowiązywania prawa akcjonariuszy mniejszościowych do Ŝądania odkupu ich Akcji, jednakŝe termin ten nie moŝe być krótszy niŝ trzy miesiące od upływu terminu na przyjęcie oferty. W przypadku skorzystania przez akcjonariusza z przysługującego mu prawa, oferent zobowiązany jest do nabycia Akcji na warunkach określonych w ofercie lub na innych uzgodnionych warunkach. 4.7 Forma Akcji Akcje są akcjami imiennymi. Akcje IPF mogą istnieć w formie zdematerializowanej oraz, z zastrzeŝeniem postanowień Statutu, przeniesienie tytułu do akcji istniejących w formie zdematerializowanej moŝe zostać dokonane za pośrednictwem odpowiedniego systemu. Postanowienia Statutu nie mają zastosowania do Akcji istniejących w formie zdematerializowanej, chyba Ŝe chodzi o posiadanie Akcji w formie zdematerializowanej lub przenoszenie Akcji za pośrednictwem odpowiedniego systemu. 4.8 Wybrane obowiązujące przepisy i regulacje polskiego prawa Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi polski rynek papierów wartościowych są trzy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.: (i) Ustawa o Ofercie Publicznej, (ii) Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz (iii) Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym. Od dnia 19 września 2006 r. nadzór nad rynkiem kapitałowym jest takŝe regulowany przez Ustawę o Nadzorze nad Rynkiem Finansowym. Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce jest KNF. Polski rynek kapitałowy funkcjonuje na zasadach określonych w rozporządzeniach do powyŝszych ustaw. Spółki notowane na GPW podlegają takŝe regulacjom wewnętrznym stosowanym przez GPW i KDPW, w tym: (i) Regulaminowi Giełdy; (ii) Szczegółowym Zasadom Obrotu Giełdowego uchwalonym uchwałą nr 4/2006 Zarządu Giełdy z dnia 10 stycznia 2006 r. (z późn. zm.); (iii) Regulaminowi Krajowego Depozytu Papierów 15

16 Wartościowych uchwalonemu uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 8/58/98 z dnia 24 lipca 1998 r. (z późn. zm.); oraz (iv) Szczegółowym Zasadom Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych uchwalonym uchwałą nr 79/98 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 stycznia 1998 r. (z późn. zm.). Ponadto, polski rynek kapitałowy jest regulowany przez regulacje wspólnotowe oraz inne przepisy, które znajdują bezpośrednie zastosowanie w Polsce. (A) Forma i zasady obrotu Akcjami w Polsce IPF jest podmiotem brytyjskim z siedzibą na terytorium Anglii i Walii, w związku z czym forma i struktura organizacyjna spółki, zasady działania i relacje pomiędzy akcjonariuszami regulowane są przepisami prawa angielskiego. Z tego powodu zasady i procedury wykonywania praw przez akcjonariuszy IPF mogą się róŝnić od odpowiednich zasad i procedur obowiązujących polskie spółki akcyjne. Po wprowadzeniu na GPW Akcje będą notowane zarówno na LSE, jak i GPW, oraz będą zarejestrowane odpowiednio w rejestrach papierów wartościowych prowadzonych w systemie CREST oraz, za pośrednictwem systemu Clearstream, w KDPW. Dla potrzeb systemu rozliczeniowego, łącze operacyjne pomiędzy KDPW a Clearstream jest łączem bezpośrednim, a Clearstream prowadzi zbiorczy rachunek papierów wartościowych (rachunek prowadzony na rzecz pośrednika finansowego, który nie jest właścicielem papierów wartościowych, wykorzystywany w celu przechowywania papierów wartościowych na rzecz osób trzecich bez ujawniania szczegółowych danych na temat ostatecznych inwestorów) dla KDPW. Po wprowadzeniu Akcji na GPW, inwestorzy posiadający je za pośrednictwem KDPW będą wykonywać prawa przysługujące akcjonariuszom IPF zgodnie z odpowiednimi przepisami angielskiego prawa regulującymi wykonywanie praw akcjonariuszy IPF, jak równieŝ zgodnie z regulacjami polskimi, wykorzystując bezpośrednie łącze pomiędzy KDPW a Clearstream. W celu przeniesienia Akcji z Systemu CREST, poprzez Clearstream, do systemu KDPW, inwestorzy powinni dać stosowne zlecenia firmom inwestycyjnym prowadzącym ich rachunki papierów wartościowych. Firmy inwestycyjne powinny następnie wydać polecenia przeniesienia, które są wymagane przez KDPW i system CREST, działający poprzez system Clearstream, w celu przeniesienia Akcji. Warunkiem kaŝdorazowego przeniesienia Akcji jest precyzyjne wskazanie uczestnika systemu Clearstream, z którego rachunku Akcje mają zostać wykreślone. Na podstawie potwierdzenia rejestracji Akcji na rachunku KDPW za pośrednictwem systemu Clearstream, KDPW zapisuje Akcje na rachunku bezpośredniego uczestnika KDPW, a następnie Akcje zapisywane są na rachunku papierów wartościowych inwestora. 16

17 Przeniesienie Akcji z systemu KDPW do systemu Clearstream dokonywane jest kaŝdorazowo w taki sam sposób, jak opisany powyŝej. Niniejszym informuje się inwestorów, Ŝe jakkolwiek, zgodnie z najlepszą wiedzą IPF, Clearstream i KDPW uzgodniły zasady dotyczące przenoszenia akcji w kształcie opisanym w niniejszym punkcie, instytucje te nie są zobowiązane do przestrzegania powyŝszych procedur i mogą zaprzestać ich stosowania w dowolnym czasie. Ani IPF, ani doradcy IPF, ani teŝ Ŝaden z ich odpowiednich przedstawicieli, nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania rozliczeniowe Clearstream lub KDPW ani któregokolwiek z uczestników tych systemów. (B) Prawo akcjonariuszy posiadających Akcje za pośrednictwem KDPW do udziału w walnych zgromadzeniach i głosowania na nich Uprawnienie do wykonywania praw głosu na walnym zgromadzeniu przez inwestorów posiadających Akcje za pośrednictwem KDPW zostanie ustalone na podstawie stanów sald kont papierów wartościowych na koniec dnia nabycia prawa do głosowania (tzn. 16-go dnia przed datą walnego zgromadzenia), z uwzględnieniem wszystkich transakcji rozliczonych do dnia nabycia prawa, włącznie. W zakresie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i głosowania na walnym zgromadzeniu przez inwestorów posiadających Akcje za pośrednictwem KDPW, KDPW umoŝliwi takim inwestorom: (i) głosowanie osobiste; (ii) głosowanie przez pełnomocnika; oraz (iii) udzielenie instrukcji do głosowania, w zaleŝności od zasad działania systemu Clearstream. W celu uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i głosowania na walnym zgromadzeniu, akcjonariusze posiadający Akcje za pośrednictwem KDPW powinni skontaktować się z firmą lub firmami inwestycyjnymi (uczestnikami KDPW) prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, które przekaŝą im stosowne informacje. Głosowanie osobiste i głosowanie przez pełnomocnika będzie wymagać udzielenia przez KDPW pełnomocnictwa dla odpowiedniego akcjonariusza; dokument pełnomocnictwa powinien zostać przekazany firmie lub firmom inwestycyjnym prowadzącym rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy wraz z danymi osobowymi odpowiednich akcjonariuszy lub ich pełnomocników. (C) Prawo akcjonariuszy posiadających Akcje za pośrednictwem KDPW do otrzymywania dywidendy Grupa inwestorów posiadających Akcje za pośrednictwem KDPW uprawnionych do dywidendy zostanie ustalona na podstawie stanów sald rachunków papierów wartościowych na koniec dnia, w którym Zarząd ogłosi wypłatę dywidendy (dzień dywidendy), z uwzględnieniem wszystkich transakcji rozliczonych do dnia dywidendy, włącznie. Zagadnienia podatkowe związane z wypłatą dywidendy opisane są w Punktach 12.4 i

18 Dywidendy płatne akcjonariuszom posiadającym Akcje za pośrednictwem KDPW są wypłacane przez IPF w GBP i przekazywane do systemu CREST. Następnie CREST uznaje rachunek Clearstream kwotą dywidendy. W dalszej kolejności Clearstream uznaje rachunek prowadzony dla KDPW kwotą dywidendy pomniejszoną o podatek pobierany u źródła, po czym KDPW dokonuje jej dystrybucji na rachunki poszczególnych uczestników KDPW, którzy z kolei wypłacają dywidendę akcjonariuszom IPF uprawnionym do jej otrzymania. (D) Prawa poboru przysługujące akcjonariuszom posiadającym Akcje za pośrednictwem KDPW KDPW przekazuje swoim uczestnikom (domom maklerskim i bankom powiernikom) informacje dotyczące wszelkich podwyŝszeń kapitału zakładowego z prawem poboru niezwłocznie po otrzymaniu takich informacji od IPF za pośrednictwem Clearstream. PowyŜsze informacje są następnie przekazywane uczestnikom KDPW w celu przekazania ich inwestorom. W dniu dokonania przydziału praw poboru (po dacie ustalenia praw poboru), prawa poboru zapisywane są na rachunku KDPW w systemie Clearstream, stosownie do salda rachunku na dzień ustalenia praw poboru. KDPW zapisuje prawa poboru na rachunkach uczestników KDPW. W okresie zapisów na akcje akcjonariusze mogą zwracać się do instytucji prowadzących ich rachunki papierów wartościowych (domów maklerskich i banków powierników) w celu objęcia nowo wyemitowanych akcji i dokonywania stosownych płatności. Jednostkowe prawa poboru wykonywane są według odpowiedniego parytetu wymiany praw poboru na akcje, określonego przez IPF. Na koniec okresu zapisów na akcje uczestnicy KDPW poinformują KDPW o łącznej liczbie wykonanych praw i liczbie objętych akcji oraz przekaŝą KDPW środki na pokrycie dokonanych zapisów. Po otrzymaniu płatności KDPW dokona przelewu środków do systemu Clearstream, który z kolei przeleje je na rachunek IPF w CREST. Po otrzymaniu powyŝszych informacji KDPW przekaŝe Clearstream zlecenia zawierające informację o łącznej liczbie wykonanych praw i liczbie objętych akcji. Clearstream, za pośrednictwem KDPW, dokona blokady wykonanych praw poboru na rachunkach uczestników KDPW do czasu dokonania przydziału nowo wyemitowanych akcji. W dniu dokonania przydziału prawa poboru zostaną odpisane od rachunku KDPW (prowadzonego w systemie Clearstream), a objęte akcje zostaną zapisane na rachunku KDPW. Po otrzymaniu nowo wyemitowanych akcji KDPW zapisze je w systemie poprzez uznanie nimi rachunków odpowiednich uczestników KDPW, którzy z kolei zapiszą je na rachunkach papierów wartościowych ostatecznych inwestorów, którzy objęli akcje. 18

19 (E) Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi Obrót instrumentami finansowymi z wykorzystaniem informacji poufnych Ilekroć w niniejszym punkcie 4.8(E) mowa jest o akcjach, oznacza to równieŝ wszelkie prawa pochodne i inne instrumenty finansowe związane z takimi akcjami. Informację uznaje się za informację poufną, jeŝeli ma ona precyzyjny charakter i dotyczy, bezpośrednio lub pośrednio, emitentów instrumentów finansowych, albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która to informacja nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która w przypadku takiego przekazania mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów. KaŜdy, kto (i) posiada informację poufną, czy to w związku z zatrudnieniem, czy teŝ pełnieniem funkcji w organach spółki bądź posiadaniem w spółce akcji lub udziałów, a takŝe na podstawie stosunku zlecenia lub innej umowy lub stosunku o podobnym charakterze, (ii) posiada informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, lub (iii) posiada informację poufną pozyskaną w innych okolicznościach, jeŝeli wiedział lub przy dołoŝeniu naleŝytej staranności mógł się dowiedzieć, Ŝe jest to informacja poufna, nie moŝe wykorzystywać takiej informacji. Zakazane jest równieŝ ujawnianie oraz udzielanie rekomendacji lub nakłanianie innej osoby do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja. Za naruszenie powyŝszych zakazów moŝe grozić kara pozbawienia wolności do ośmiu lat i/lub grzywna w wysokości do PLN Nabywanie i zbywanie akcji w okresach zamkniętych Określone osoby, w tym członkowie zarządu i rady nadzorczej oraz prokurenci emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci oraz inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą w trakcie okresu zamkniętego nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta oraz dokonywać innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi akcjami. Zakaz obrotu w okresie zamkniętym dotyczy równieŝ powyŝszych osób występujących jako organ zarządzający osoby prawnej. Przepisy polskiego prawa przewidują określone wyłączenia zakazu obrotu w okresie zamkniętym. Okres zamknięty jest zdefiniowany jako: okres od wejścia w posiadanie przez osobę mającą pierwszy poziom dostępu do informacji poufnych dotyczących emitenta instrumentów finansowych do przekazania takiej informacji do publicznej wiadomości lub, w wypadku sprawozdań finansowych okres do dwóch miesięcy przed przekazaniem sprawozdania do publicznej wiadomości, w zaleŝności od okoliczności. 19

20 KaŜda osoba mająca dostęp do informacji poufnych, która naruszy określone powyŝej zakazy w trakcie okresu zamkniętego, podlega karze administracyjnej w wysokości do PLN. Dodatkowo, osoby, które wchodzą w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub będące jego prokurentami, jak równieŝ osoby zajmujące funkcje kierownicze w strukturze emitenta, mające dostęp do informacji poufnych emitenta, są zobowiązane do informowania KNF oraz emitenta o dokonanych przez siebie na własny rachunek transakcjach akcjami emitenta. Obowiązek ten odnosi się równieŝ do transakcji dokonywanych przez osoby bliskie wskazanych wyŝej osób, zgodnie z definicją przewidzianą w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Naruszenie obowiązków określonych powyŝej jest zagroŝone karą administracyjną w wysokości do PLN. Manipulacja na rynku Manipulacja instrumentami finansowymi jest zakazana. Do manipulacji moŝe dojść między innymi w wyniku składania zleceń lub zawierania transakcji wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu, podaŝy lub ceny instrumentu finansowego, oraz składania zleceń lub zawierania transakcji powodujących nienaturalne lub sztuczne ustalenie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych, a takŝe rozpowszechniania fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd w zakresie instrumentów finansowych. Manipulacja ma miejsce równieŝ w przypadku uzyskania kontroli nad popytem lub podaŝą instrumentu finansowego z naruszeniem zasad uczciwego obrotu bądź w sposób powodujący bezpośrednie lub pośrednie ustalanie cen nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. MoŜe nastąpić równieŝ w przypadku nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na zakończenie notowań, powodującego wprowadzenie w błąd inwestorów dokonujących czynności na podstawie ceny ustalonej na tym etapie notowań. Osoba działająca z naruszeniem powyŝszych zakazów moŝe podlegać karze administracyjnej w wysokości do PLN lub dziesięciokrotności uzyskanej z tego tytułu korzyści majątkowej i/lub karze grzywny w wysokości do PLN i/lub karze pozbawienia wolności do lat pięciu, albo obu tym karom jednocześnie. 4.9 Przepisy o kontroli koncentracji (A) Uwaga ogólna Dokonanie koncentracji z udziałem IPF i jednostek zaleŝnych IPF moŝe wymagać zgłoszenia do właściwego organu lub organów ochrony konkurencji oraz uzyskania zgody/zgód takich organów przed przystąpieniem do koncentracji. Właściwość danych organów ochrony konkurencji zaleŝeć będzie od okoliczności kaŝdej zamierzonej koncentracji, w tym charakteru koncentracji, wielkości obrotów inwestora oraz IPF i jednostek zaleŝnych IPF, i/lub rodzaju 20

Tatry mountain resorts, a.s.

Tatry mountain resorts, a.s. Memorandum informacyjne Tatry mountain resorts, a.s. sporządzone w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE dotyczące emisji 1.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz emisji 1.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, każda o wartości nominalnej 1 złoty EUROCASH Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E i serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia Praw Poboru Akcji serii G, Praw do Akcji serii G, Akcji serii D i Akcji serii G do

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE

DOKUMENT INFORMACYJNY VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE DOKUMENT INFORMACYJNY VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect organizowanym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne

Memorandum Informacyjne BANCO SANTANDER, S.A. Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 681.809 akcji serii C oraz 200.788 akcji serii E na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne

Memorandum Informacyjne Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 115.657.624 akcji zwykłych bez określonej wartości nominalnej ( Nowe Akcje Zwykłe ) UniCredit Società per Azioni, Rzym, Włochy

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11.800.000

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII U01 W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ SPÓŁKI KREDYT INKASO S.A. Minimalna kwota inwestycji: 230.

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII U01 W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ SPÓŁKI KREDYT INKASO S.A. Minimalna kwota inwestycji: 230. PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII U01 W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ SPÓŁKI KREDYT INKASO S.A. Minimalna kwota inwestycji: 230.000,00 zł OFERUJĄCY: Data sporządzenia Propozycji Nabycia: 20 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

ACARTUS SPÓ KA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

ACARTUS SPÓ KA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY ACARTUS SPÓ KA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporz dzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Gie Papierów Warto ciowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA z siedzibą we Wrocławiu Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E spółki 11 bit studios S.A. do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Organic Farma Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie sporządzony w celu wprowadzenia akcji na okaziciela serii H do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ( Emitent )

DOKUMENT INFORMACYJNY INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ( Emitent ) DOKUMENT INFORMACYJNY INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ( Emitent ) sporządzony na potrzeby wprowadzenia 600 000 akcji serii D1, 56 665 akcji serii D2 i 113 335 akcji serii D3 Emitenta,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie sporządzony w celu wprowadzenia akcji na okaziciela serii A do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia: akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz akcji zwykłych na okaziciela serii N do obrotu

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA MARVIPOL S.A.

PROPOZYCJA NABYCIA MARVIPOL S.A. PROPOZYCJA NABYCIA obligacji na okaziciela serii D zamiennych na akcje na okaziciela serii G spółki MARVIPOL S.A. www.marvipol.pl w trybie oferty publicznej Minimalna kwota inwestycji: 210.000 złotych

Bardziej szczegółowo

AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę papierów

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne

Memorandum Informacyjne Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 95.015.067 akcji zwykłych bez określonej wartości nominalnej ( Nowe Akcje Zwykłe ) UniCredit Società per Azioni, Rzym, Włochy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY HOLIDAY PLANET S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU

DOKUMENT INFORMACYJNY HOLIDAY PLANET S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU DOKUMENT INFORMACYJNY HOLIDAY PLANET S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU sporządzony na potrzeby wprowadzenia 50.000.000 akcji serii A, 1.000.000 serii B oraz 9.000.000 serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonkach 32-087 Zielonki, ul. Galicyjska 22 Sporządzony na potrzeby wprowadzenia 389.827 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 389.827

Bardziej szczegółowo

Dokument Ofertowy. Kredyt Inkaso S.A.

Dokument Ofertowy. Kredyt Inkaso S.A. Dokument Ofertowy Kredyt Inkaso S.A. ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość www.kredytinkaso.pl Niniejszy Dokument Ofertowy został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 225.000 złotych OFERUJĄCY: Data sporządzenia: 5 października

Bardziej szczegółowo