International Personal Finance plc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "International Personal Finance plc"

Transkrypt

1 International Personal Finance plc (spółka akcyjna utworzona zgodnie z prawem Anglii i Walii, zarejestrowana pod numerem ) Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 GBP kaŝda spółki International Personal Finance plc z siedzibą w Leeds, Wielka Brytania Niniejsze memorandum informacyjne ( Memorandum Informacyjne lub Memorandum ) zostało sporządzone w związku z zamiarem ubiegania się przez International Personal Finance plc ( IPF ), z siedzibą przy Number Three, Leeds City Office Park, Meadow Lane, Leeds, West Yorkshire LS11 5BD, Wielka Brytania, o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało sporządzone zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o Ofercie Publicznej ), w związku z art. 7. ust. 4 pkt 8 tejŝe Ustawy, oraz stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej ( Rozporządzenie o Memorandum ). Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało sporządzone i opublikowane wyłącznie w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W szczególności, nie zostało ono sporządzone w związku z jakąkolwiek ofertą sprzedaŝy nowych lub istniejących Akcji. IPF zamierza wystąpić do władz GPW o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku głównym GPW w taki sposób, by rozpoczęcie notowań Akcji mogło nastąpić w pierwszej połowie 2013 roku. Niniejsze Memorandum Informacyjne nie zostało zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego ( KNF ) (organ właściwy w sprawach nadzoru rynku finansowego w Polsce), brytyjski Urząd Nadzoru Usług Finansowych (Financial Services Authority - FSA ) (organ właściwy w sprawach nadzoru rynku finansowego w Wielkiej Brytanii) ani jakikolwiek inny organ nadzoru w Polsce, Wielkiej Brytanii lub jakimkolwiek innym państwie. Spółka IPF nie dokonała w tym zakresie zgłoszeń do jakiegokolwiek organu regulacyjnego. Akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Wielkiej Brytanii i są notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie ( LSE ). Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało opublikowane w języku polskim na stronie internetowej Domu Maklerskiego BZ WBK Spółka Akcyjna Informujemy, Ŝe wersja polska jest jedyną obowiązującą wersją językową niniejszego Memorandum Informacyjnego. Z inwestowaniem w Akcje wiąŝe się określone ryzyko. Potencjalni inwestorzy powinny uwzględnić czynniki ryzyka opisane w Punkcie 8 (NajwaŜniejsze czynniki ryzyka dotyczące IPF i Akcji). Niniejsze Memorandum Informacyjne nosi datę 13 marca 2013 r.

2 Istotne informacje O ile w niniejszym Memorandum Informacyjnym w wyraźny sposób nie wskazano inaczej, wszelkie zawarte w nim odniesienia do Punktu oznaczają odpowiedni punkt niniejszego Memorandum Informacyjnego. Terminy pisane wielką literą oraz określone terminy branŝowe i inne terminy uŝyte w niniejszym Memorandum Informacyjnym, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie przypisane im w Punkcie 15 (Definicje). IPF jest zdania, Ŝe czynniki ryzyka opisane w Punkcie 8 (NajwaŜniejsze czynniki ryzyka dotyczące IPF i Akcji) stanowią główne czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w Akcje, przy czym IPF nie składa jakiegokolwiek oświadczenia, Ŝe zawarte w Punkcie 8 (NajwaŜniejsze czynniki ryzyka dotyczące IPF i Akcji) stwierdzenia dotyczące ryzyka związanego z posiadaniem Akcji mają charakter wyczerpujący. Potencjalni inwestorzy powinni ponadto zapoznać się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w pozostałych częściach niniejszego Memorandum Informacyjnego (w tym we wszystkich dokumentach włączonych do niego przez odniesienie) oraz wyrobić sobie własny pogląd przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w Akcje. Potencjalni nabywcy powinni samodzielnie ocenić istotność informacji zawartych w niniejszym Memorandum Informacyjnym, z uwzględnieniem jego późniejszych uzupełnień, a wyraŝenie zainteresowania nabyciem jakichkolwiek Akcji powinno być poprzedzone przeprowadzeniem badania w takim zakresie, jaki kaŝdy z nabywców uzna za konieczny. Niniejsze Memorandum Informacyjne nie powinno być interpretowane jako rekomendacja ze strony IPF zalecająca któremukolwiek z odbiorców niniejszego Memorandum Informacyjnego nabycie jakichkolwiek Akcji. Niniejsze Memorandum Informacyjne nie stanowi ani nie zawiera jakiejkolwiek rekomendacji inwestycyjnej ze strony IPF ani nie powinno być w ten sposób interpretowane, a kaŝdy potencjalny nabywca Akcji powinien dokonać niezaleŝnej oceny zawartych w nim informacji, w tym w szczególności ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem Akcji. KaŜda decyzja inwestycyjna powinna być poprzedzona wszelkimi badaniami, jakie podejmująca ją osoba uzna za konieczne. Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało sporządzone na podstawie przepisów art. 39 ust.1 Ustawy o Ofercie Publicznej, w związku z art. 7 ust. 4 pkt 8 tejŝe Ustawy. Wskazane wyŝej przepisy zezwalają emitentowi papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym na ubieganie się o dopuszczenie swoich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, o ile spełnione są warunki określone w art. 7 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie Publicznej, bez konieczności sporządzenia prospektu emisyjnego przez takiego emitenta. W przypadku IPF, powyŝsze warunki zostały spełnione (stosowne informacje zostały zamieszczone w Punkcie 5 (Przepisy ustawowe zezwalające na dopuszczenie Akcji do obrotu na GPW na podstawie Memorandum Informacyjnego)). Niniejsze Memorandum Informacyjne zawiera informacje wynikające ze szczegółowych wymogów dotyczących zakresu informacji ujawnianych w memorandum informacyjnym, stosownie do par. 55 Rozporządzenia o Memorandum. Ponadto, Punkt 12 (Informacje dodatkowe) zawiera następujące dodatkowe informacje: informacje dodatkowe o kapitale zakładowym IPF; obowiązki sprawozdawcze w Wielkiej Brytanii; obowiązki sprawozdawcze w Polsce; wybrane zagadnienia podatkowe w Wielkiej Brytanii i w Polsce; oraz udostępnione inwestorom dokumenty dotyczące ładu korporacyjnego IPF. Ponadto, niektóre dodatkowe dokumenty korporacyjne i finansowe dotyczące IPF i jej jednostek zaleŝnych (w rozumieniu 2

3 Ustawy o Spółkach z 2006 roku) (zwanych łącznie Grupą ) mogą być uzyskane drogą elektroniczną w języku angielskim pod adresem IPF nie przyjmuje na siebie, czy to w sposób wyraźny, czy dorozumiany, odpowiedzialności za aktualizację niniejszego dokumentu, w związku z czym nie naleŝy zakładać, Ŝe informacje zawarte w niniejszym Memorandum Informacyjnym będą bezwzględnie dokładne, kompletne i aktualne po dacie jego sporządzenia. Wszelkie zmiany do Memorandum Informacyjnego będą podawane do publicznej wiadomości w sposób określony w Punkcie 13 (Informacje o Memorandum). Ponadto, począwszy od dnia dopuszczenia Akcji do obrotu na GPW, IPF będzie zobowiązana do przestrzegania wymogów dotyczących bieŝącej sprawozdawczości oraz do przekazywania określonych informacji, wymaganych stosownymi przepisami, do wiadomości publicznej na terenie Polski (stosowne informacje podane zostały w Punkcie 12.3 (Obowiązki informacyjne w Polsce)). Informacje dotyczące kursu wymiany walut PoniŜsze tabele przedstawiają wartość kursu na koniec rozpatrywanego okresu, średni kurs w ciągu okresu oraz najwyŝsze i najniŝsze kursy wymiany PLN/GBP i EUR/GBP, opublikowane przez Narodowy Bank Polski dla lat 2010, 2011 i 2012: PLN/GBP Rok Kurs na koniec okresu Kurs średni NajwyŜsza wartość NajniŜsza wartość ,5938 4,6597 5,1352 4, ,2691 4,7470 5,4284 4, ,0119 5,1605 5,4858 4,8973 EUR/GBP Rok Kurs na koniec okresu Kurs średni NajwyŜsza wartość NajniŜsza wartość ,8608 0,8578 0,9114 0, ,8353 0,8679 0,9050 0, ,8161 0,8109 0,8482 0,7784 Prognozy Niniejsze Memorandum zawiera szereg prognoz dotyczących przyszłych zdarzeń, w tym prognoz dotyczących przyszłości spółki IPF, jej wyników finansowych, przepływów pienięŝnych i innych spraw, które to prognozy nie przedstawiają faktów historycznych dotyczących działalności gospodarczej, kondycji finansowej lub wyników operacyjnych IPF. Prognozy te odzwierciedlają aktualne przekonania IPF co do przyszłych zdarzeń, w związku z czym obarczone są elementem ryzyka i niepewności oraz uzaleŝnione są od prawidłowości przyjętych załoŝeń. Faktyczne wyniki będą prawdopodobnie odbiegać, być moŝe nawet w istotny sposób, od powyŝszych prognoz. Wspomniane prognozy są aktualne wyłącznie na dzień, w którym 3

4 zostały poczynione, a potencjalni nabywcy nie powinni na nich polegać. IPF nie przyjmuje na siebie obowiązku sporządzania jakichkolwiek aktualizacji lub korekt jakichkolwiek prognoz zawartych w niniejszym dokumencie, niezaleŝnie od jakiejkolwiek zmiany związanych z nimi oczekiwań ani jakiejkolwiek zmiany zdarzeń, warunków lub okoliczności, na których oparte są takie prognozy. śadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie powinna być traktowana jako prognoza dotycząca zysku. ZastrzeŜenie NINIEJSZE MEMORANDUM INFORMACYJNE NIE STANOWI OFERTY ANI CZĘŚCI JAKIEJKOLWIEK OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, ANI TEś ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NABYCIA LUB ZAPISÓW NA OBJĘCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Akcje nie były i nie będą zarejestrowane zgodnie z przepisami prawa papierów wartościowych Stanów Zjednoczonych, w tym między innymi Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku. Akcje nie mogą być oferowane, sprzedawane ani przekazywane na terenie Stanów Zjednoczonych ani osobom podlegającym jurysdykcji Stanów Zjednoczonych. Niniejsze Memorandum Informacyjne przeznaczone jest wyłącznie do wiadomości: (i) osób spoza terytorium Wielkiej Brytanii; (ii) osób z terytorium Wielkiej Brytanii, które posiadają doświadczenie zawodowe w sprawach związanych z inwestowaniem i które w związku z tym podlegają postanowieniom art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku do Ustawy z 2000 roku o Usługach i Rynkach Finansowych (Promocji Finansowej), ze zmianami; oraz (iii) osób, którym moŝe ono zostać zgodnie z prawem udostępnione na innej zasadzie (wszystkie powyŝsze osoby zwane są w dalszej części łącznie odpowiednimi osobami ). Niniejsze Memorandum Informacyjne skierowane jest wyłącznie do odpowiednich osób, a Ŝadna osoba nie będąca odpowiednią osobą nie ma prawa powoływać się na jego treść ani działać w oparciu o zawarte w nim informacje. Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, której dotyczy niniejsze Memorandum Informacyjne, mogą być podejmowane wyłącznie przez odpowiednie osoby oraz realizowane wyłącznie z ich udziałem. 4

5 Spis treści 1. Informacje dotyczące IPF 6 2. Informacje o Akcjach 7 3. Podstawa prawna ubiegania się o dopuszczenie Akcji do obrotu na GPW 8 4. Podsumowanie praw i obowiązków związanych z Akcjami 9 5. Przepisy ustawowe zezwalające na dopuszczenie Akcji do obrotu na GPW na podstawie Memorandum Informacyjnego Osoby zarządzające, doradcy i rewidenci IPF Wybrane informacje finansowe NajwaŜniejsze czynniki ryzyka dotyczące IPF i Akcji Skrócony opis historii i działalności IPF Akcjonariusze IPF Informacje o planowanym dopuszczeniu Akcji do obrotu na GPW Informacje dodatkowe Informacje o Memorandum Prospekty emisyjne IPF oraz informacje finansowe dostępne dla inwestorów Definicje 100 5

6 1. Informacje dotyczące IPF Firma: Forma prawna: Siedziba: International Personal Finance plc Publiczna spółka akcyjna Number Three, Leeds City Office Park, Meadow Lane, Leeds, West Yorkshire LS11 5BD, Wielka Brytania Nr telefonu: Nr telefaksu: Strona WWW: Numer spółki: Numer identyfikacyjny VAT:

7 2. Informacje o Akcjach Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, w pełni opłacony kapitał zakładowy IPF wynosi ,70 GBP i składa się z Akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 GBP kaŝda. Wszystkie Akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Wielkiej Brytanii i są notowane na rynku głównym LSE (kod ISIN: GB00B1YKG049). Zamiar uzyskania dopuszczenia do obrotu na rynku głównym GPW dotyczy wszystkich Akcji. Dodatkowe informacje na temat kapitału zakładowego IPF znajdują się w Punkcie 12.1 (Informacje dodatkowe dotyczące kapitału zakładowego IPF). 7

8 3. Podstawa prawna ubiegania się o dopuszczenie Akcji do obrotu na GPW Zgodnie z przepisami prawa angielskiego i postanowieniami Statutu, Zarząd jest organem właściwym do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących: (i) (ii) dopuszczenia i wprowadzenia dowolnych Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW; oraz rejestracji dowolnych Akcji w KDPW. W dniu 28 lutego 2013 roku, Zarząd podjął uchwały w sprawie wyraŝenia zgody na wystąpienie o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz podjęcie wszelkich innych działań wymaganych w związku z powyŝszym, jak równieŝ wyraził zgodę na zarejestrowanie wszystkich Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcie wszelkich innych działań wymaganych w związku z powyŝszym. 8

9 4. Podsumowanie praw i obowiązków związanych z Akcjami 4.1 Prawa związane z Akcjami (A) Prawo do udziału w walnych zgromadzeniach i głosowania na nich Z zastrzeŝeniem przepisów Ustawy o Spółkach, zwyczajne walne zgromadzenie zwoływane w celu podjęcia nadzwyczajnej uchwały lub uchwały, w sprawie której IPF otrzymała zawiadomienie w trybie nadzwyczajnym, zwołuje się w formie pisemnego zawiadomienia przekazanego z wyprzedzeniem co najmniej dwudziestu jeden pełnych dni. Mocą uchwały nadzwyczajnej z dnia 24 maja 2012 roku zezwolono, aby zawiadomienia o zwołaniu walnych zgromadzeń (innych niŝ zwyczajne walne zgromadzenie) przekazywane były z wyprzedzeniem co najmniej 14 pełnych dni. IPF zobowiązana była do podjęcia powyŝszej uchwały zezwalającej na zwoływanie zgromadzeń w tym trybie by zachować prawo do zwoływania zgromadzeń za zawiadomieniem przekazywanym z wyprzedzeniem 14 pełnych dni w związku z wdroŝeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy. Niezamierzone pominięcie w procesie zawiadamiania o zwołaniu zgromadzenia jakiejkolwiek osoby uprawnionej do otrzymania zawiadomienia nie powoduje uniewaŝnienia obrad takiego zgromadzenia. Zarząd, wyłącznie według swojego uznania, ma prawo odroczyć walne zgromadzenie, jeŝeli stwierdzi, Ŝe odbycie zgromadzenia w dniu, o godzinie lub w miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu zgromadzenia byłoby niemoŝliwe lub niewskazane. Zarząd podejmie stosowne działania w celu zapewnienia, by zawiadomienie o dacie, godzinie i miejscu zgromadzenia otrzymał kaŝdy akcjonariusz, który ubiegał się o uczestnictwo w zgromadzeniu w pierwotnie ustalonej dacie i godzinie. W miarę moŝliwości, zawiadomienie o dacie, godzinie i miejscu odroczonego zgromadzenia zostanie równieŝ opublikowane w co najmniej dwóch brytyjskich gazetach o zasięgu ogólnokrajowym. Z zastrzeŝeniem przypadków odmiennie uregulowanych w Statucie, kworum na walnym zgromadzeniu stanowić będzie dwóch akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników i uprawnionych do głosowania. Zawiadomienie powinno wskazywać miejsce, dzień i godzinę zgromadzenia oraz zawierać ogólny opis spraw będących przedmiotem obrad. Zawiadomienia przekazywane są biegłym rewidentom IPF oraz wszystkim akcjonariuszom z wyjątkiem akcjonariuszy, którzy zgodnie z postanowieniami Statutu lub warunkami emisji posiadanych przez nich Akcji nie są uprawnieni do otrzymywania takich zawiadomień. Zawiadomienia mogą być przekazywane drogą elektroniczną lub w drodze publikacji na stronie internetowej zgodnie z Ustawą o Spółkach. 9

10 KaŜdy Członek Zarządu IPF ma prawo uczestniczyć w kaŝdym zwyczajnym walnym zgromadzeniu i zabierać na nim głos. Przewodniczący zgromadzenia moŝe zaprosić dowolną osobę do udziału i zabrania głosu na dowolnym zgromadzeniu, o ile uzna, Ŝe będzie to pomocne w prowadzeniu obrad. Do podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu wymagana jest większość głosów oddanych przez akcjonariuszy (zasada zwykłej większości głosów). Do podejmowania uchwał w poniŝszych sprawach wymagana jest większość 75% głosów: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) zmiana Statutu; zmiana nazwy; przerejestrowanie IPF jako niepublicznej spółki akcyjnej; nabycie przez IPF Akcji własnych w transakcji pozarynkowej; obniŝenie kapitału zakładowego IPF; wyłączenie praw poboru przysługujących akcjonariuszom; oraz inne przypadki przewidziane prawem lub w Statucie. KaŜdemu akcjonariuszowi obecnemu osobiście na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu posiadaczy określonego rodzaju Akcji przysługuje jeden głos w głosowaniu przez podniesienie ręki, a kaŝdemu akcjonariuszowi (z wyłączeniem akcjonariusza posiadającego Akcje będące akcjami własnymi) obecnemu na zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika przysługuje jeden głos w głosowaniu pisemnym za kaŝdą posiadaną przez niego Akcję. W przypadku współposiadaczy Akcji, głos oddany osobiście przez posiadacza, któremu przysługuje prawo pierwszeństwa, lub przez jego pełnomocnika zostanie przyjęty z pominięciem głosów pozostałych współposiadaczy, a pierwszeństwo na potrzeby głosowania będzie ustalane na podstawie kolejności, w jakiej nazwiska współposiadaczy akcji widnieją w księdze akcyjnej. (B) Prawa do dywidendy IPF ma prawo, mocą zwyczajnej uchwały, ogłaszać okresowo dywidendy w wysokości nie przekraczającej kwoty zalecanej przez Zarząd. Z zastrzeŝeniem przepisów Ustawy o Spółkach, Zarząd moŝe wypłacać zaliczki na poczet dywidend oraz dywidendy o stałej stopie wypłaty, ilekroć w opinii Zarządu sytuacja finansowa IPF będzie uzasadniać taką wypłatę. O ile Zarząd działa w dobrej wierze, nie ponosi on odpowiedzialności wobec posiadaczy jakichkolwiek Akcji za straty wynikające z wypłaty zaliczek na poczet dywidendy lub dywidend o stałej stopie z jakichkolwiek innych Akcji mających równe lub niŝsze pierwszeństwo wobec takich Akcji. 10

11 Zarząd ma prawo wstrzymać wypłatę całości lub dowolnej części dowolnych dywidend lub innych środków płatnych z tytułu posiadania Akcji wobec osoby posiadającej 0,25% udział (w rozumieniu postanowień Statutu), jeŝeli taka osoba otrzymała zawiadomienie o ograniczeniu praw (w rozumieniu postanowień Statutu) w następstwie niewywiązania się z wymogu przekazania IPF informacji o prawach do posiadanych Akcji stosownie do przepisów Ustawy o Spółkach. Wszelkie dywidendy: (i) (ii) (iii) są ogłaszane i wypłacane stosownie do wysokości kwot wpłaconych na pokrycie Akcji, z których wypłacana jest dywidenda, przy czym wpłaty na Akcje dokonane przed wezwaniem do wniesienia wpłat nie będą traktowane jako wpłaty na Akcje na potrzeby niniejszego akapitu; są dzielone i wypłacane proporcjonalnie do wysokości kwot wpłaconych na Akcje w dowolnej części lub częściach okresu, za który wypłacana jest dywidenda; oraz mogą być ogłaszane i wypłacane w dowolnej walucie. Na podstawie upowaŝnienia udzielonego mocą zwyczajnej uchwały akcjonariuszy IPF, Zarząd moŝe zaoferować posiadaczom Akcji zwykłych (z wyłączeniem wszelkich akcjonariuszy posiadających Akcje jako akcje własne) prawo otrzymania dywidendy w postaci przydziału Akcji zwykłych zamiast dywidendy w gotówce w odniesieniu do dowolnej dywidendy uchwalonej mocą zwyczajnej uchwały. Wszelkie nieodebrane dywidendy i inne kwoty wypłacane z tytułu Akcji mogą być inwestowane lub w inny sposób zagospodarowane przez Zarząd na rzecz IPF do czasu ich odbioru. Wszelkie dywidendy lub inne kwoty nieodebrane przez okres 12 lat od daty ich ogłoszenia lub wymagalności ulegają przepadkowi na rzecz IPF, chyba Ŝe Zarząd postanowi inaczej, a dokonanie przez Zarząd wpłaty nieodebranej dywidendy lub innej kwoty naleŝnej z Akcji na odrębny rachunek nie ustanawia IPF powiernikiem takiej kwoty. IPF moŝe zaprzestać wysyłania pocztą czeków, warrantów lub innych podobnych instrumentów finansowych tytułem wypłaty dywidendy z dowolnych Akcji, które to dywidendy są zwyczajowo wypłacane w ten sposób, oraz moŝe zaprzestać stosowania dowolnych innych metod wypłaty dywidendy, w tym wypłat dokonywanych przy wykorzystaniu danego systemu, jeŝeli: (i) (ii) w przypadku co najmniej dwóch kolejnych wypłat - przekazany instrument nie zostanie spienięŝony, zostanie zwrócony bez doręczenia lub powyŝszy sposób płatności okaŝe się nieskuteczny; lub w przypadku jednej wypłaty - przekazany instrument nie zostanie spienięŝony, zostanie zwrócony bez doręczenia lub powyŝszy sposób wypłaty okaŝe się nieskuteczny, i pomimo przeprowadzenia stosownego rozpoznania nie uda się ustalić nowego adresu lub numeru 11

12 rachunku posiadacza. IPF powinna wznowić wysyłanie czeków, warrantów lub innych instrumentów finansowych tytułem wypłaty dywidend, jeŝeli posiadacz Akcji zaŝąda takiego wznowienia na piśmie. (C) Prawo uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji W przypadku likwidacji, likwidator działający na podstawie umocowania przyznanego nadzwyczajną uchwałą akcjonariuszy IPF oraz innych upowaŝnień wymaganych Ustawą o Spółkach, moŝe dokonać podziału w naturze pomiędzy akcjonariuszy (z wyłączeniem akcjonariuszy posiadających Akcje stanowiące akcje własne) całości lub części majątku IPF (niezaleŝnie od tego, czy jego składniki mają charakter jednorodny, czy teŝ nie) bądź przekazać całość lub dowolną część majątku powiernikom. 4.2 Prawa poboru Zgodnie z Ustawą o Spółkach, w przypadku wystąpienia przez IPF z propozycją emisji Akcji przeznaczonych do objęcia w zamian za wkłady pienięŝne, IPF powinna w pierwszej kolejności zaoferować je posiadaczom danego rodzaju Akcji proporcjonalnie do wartości nominalnej ich dotychczasowych pakietów. Prawo poboru moŝe zostać wyłączone mocą nadzwyczajnej uchwały, której podjęcie wymaga większości 75% głosów, zgodnie z przepisami Ustawy o Spółkach. Termin wyłączenia prawa poboru powinien być ograniczony do okresu, w którym organ dokonujący przydziału zezwolił zarządowi na dokonanie przydziału Akcji objętych takim wyłączeniem. Termin wyłączenia prawa poboru nie moŝe być dłuŝszy niŝ pięć lat. 4.3 Zasady umorzenia Akcji Warunki emisji dowolnych Akcji mogą przewidywać ich umorzenie lub moŝliwość umorzenia na Ŝądanie IPF lub ich posiadacza. Zarząd moŝe określić warunki, zasady i sposób umorzenia wszelkich wyemitowanych Akcji podlegających umorzeniu. Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego, IPF nie posiadała wyemitowanych Akcji podlegających umorzeniu. 4.4 Zasady zamiany akcji Prawa związane z Akcjami mogą ulec zmianie za pisemną zgodą posiadaczy co najmniej trzech czwartych wartości nominalnej Akcji (obliczonej z wyłączeniem wszelkich Akcji stanowiących akcje własne) lub mocą nadzwyczajnej uchwały walnego zgromadzenia. Na kaŝdym walnym zgromadzeniu, na którym podejmowana jest tego rodzaju uchwała (z wyjątkiem zgromadzenia stanowiącego kontynuację odroczonych obrad) kworum stanowić będą dwie osoby posiadające lub reprezentujące w charakterze pełnomocnika nie mniej niŝ jedną trzecią wartości nominalnej wyemitowanych Akcji (obliczoną z wyłączeniem wszelkich Akcji stanowiących akcje własne) (przy czym, na zgromadzeniu stanowiącym kontynuację odroczonych obrad, kworum stanowić będzie jeden uprawniony do głosu akcjonariusz obecny osobiście lub reprezentowany przez pełnomocnika (niezaleŝnie od liczby posiadanych przez niego Akcji)), a kaŝdy uprawniony do głosowania posiadacz Akcji obecny osobiście lub 12

13 reprezentowany przez pełnomocnika moŝe zaŝądać przeprowadzenia pisemnego głosowania. O ile z praw związanych z danymi Akcjami w wyraźny sposób nie wynika co innego, prawa przyznane posiadaczom dowolnych Akcji nie będą uznane za zmienione w związku z utworzeniem lub emisją kolejnych Akcji mających równe prawa z takimi Akcjami. 4.5 Zbywalność KaŜdy akcjonariusz moŝe zbyć całość lub dowolną część swoich Akcji istniejących w formie dokumentowej na podstawie instrumentu zbycia sporządzonego w zwyczajowej formie lub w dowolnej innej formie zatwierdzonej przez Zarząd. Instrument zbycia Akcji powinien być podpisany przez zbywcę lub w jego imieniu oraz (w przypadku Akcji częściowo opłaconych) przez nabywcę lub w jego imieniu. Przyjmuje się, Ŝe zbywca Akcji pozostaje jej właścicielem do chwili wpisania nabywcy do księgi akcyjnej. Zarząd ma prawo, wyłącznie według swojego uznania oraz bez podania uzasadnienia, odmówić zarejestrowania zbycia dowolnej Akcji, która nie jest Akcją w pełni opłaconą. Zarząd ma ponadto prawo odmówić zarejestrowania przeniesienia dokumentu Akcji, jeŝeli instrument przeniesienia: (a) (b) (c) nie jest opatrzony odpowiednim stemplem opłaty skarbowej lub Zarząd nie otrzymał zadowalającego potwierdzenia, Ŝe jest on zwolniony z opłaty skarbowej, oraz jeŝeli nie jest do niego dołączony odpowiedni dokument akcji lub inny dokument potwierdzający prawo do dokonania zbycia, jakiego Zarząd moŝe w uzasadniony sposób zaŝądać; dotyczy więcej niŝ jednego rodzaju Akcji; oraz w przypadku zbycia dokonanego łącznie na rzecz kilku nabywców, przewiduje zbycie na rzecz więcej niŝ czterech nabywców. Odmowa zarejestrowania przeniesienia Akcji istniejących w formie zdematerializowanej moŝe nastąpić w okolicznościach przewidzianych w postanowieniach dotyczących zdematerializowanych papierów wartościowych (w rozumieniu postanowień Statutu) oraz jeŝeli, w przypadku zbycia dokonywanego na rzecz kilku współposiadaczy, liczba współposiadaczy, na rzecz których ma nastąpić przeniesienie Akcji w formie zdematerializowanej, przekracza czterech. Zarząd ma prawo odmówić zarejestrowania zbycia dowolnych Akcji IPF istniejących w formie dokumentowej, dokonywanego przez osobę posiadającą 0,25% udział (w rozumieniu postanowień Statutu), jeŝeli taka osoba otrzymała zawiadomienie o ograniczeniu praw (w rozumieniu postanowień Statutu) w następstwie niewywiązania się z wymogu przekazania IPF informacji dotyczących praw do posiadanych Akcji stosownie do przepisów Ustawy o Spółkach, chyba Ŝe Zarządowi wykazano, Ŝe zbycie 13

14 następuje w drodze sprzedaŝy dokonywanej na warunkach rynkowych pomiędzy niepowiązanymi podmiotami (w rozumieniu Statutu). Instrument zbycia Akcji istniejącej w formie dokumentowej podpisywany jest przez zbywcę lub w jego mieniu oraz (w przypadku Akcji częściowo opłaconej) przez nabywcę lub w jego imieniu. IPF ma prawo zachować wszelkie podpisane instrumenty zbycia. Dla celów postanowień Statutu dotyczących rejestracji zbycia Akcji, zrzeczenie się przydziału Akcji przez osobę, której przydział ten przysługuje, na rzecz innej osoby uznane będzie za zbycie, a Zarząd ma takie samo prawo odmówić realizacji takiego zrzeczenia, jakie miałby w przypadku zbycia. IPF nie pobiera jakichkolwiek opłat z tytułu zarejestrowania jakiegokolwiek zbycia, dokumentu lub zlecenia dotyczącego tytułu prawnego do jakiejkolwiek Akcji lub mającego wpływ na taki tytuł prawny, ani teŝ za dokonanie jakiegokolwiek wpisu w księdze akcyjnej. 4.6 Zasady dotyczące obowiązkowej oferty przejęcia i przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych w odniesieniu do Akcji na terenie Wielkiej Brytanii (A) Obowiązkowe oferty przejęcia Do IPF mają zastosowanie przepisy brytyjskiego Kodeksu Przejęć i Fuzji. W myśl Kodeksu Przejęć i Fuzji, jeŝeli w wyniku nabycia praw do Akcji łączna liczba Akcji posiadanych przez nabywcę i osoby działające w porozumieniu z nabywcą osiągnęłaby lub przekroczyłaby liczbę akcji dającą 30% głosów w IPF, nabywca oraz, w zaleŝności od okoliczności, osoby działające w porozumieniu z nabywcą, byłyby zobowiązane (poza przypadkami, w których Komisja ds. Przejęć i Fuzji wyraziłaby zgodę na odmienne rozwiązanie) do złoŝenia oferty nabycia, za wynagrodzeniem pienięŝnym, pozostałych Akcji za cenę nie niŝszą od najwyŝszej ceny zapłaconej za dowolne prawa do Akcji przez nabywcę lub osoby działające w porozumieniu z nabywcą w okresie poprzedzających 12 miesięcy. Podobne zobowiązanie do złoŝenia oferty powstaje równieŝ w sytuacji nabycia praw do Akcji przez osobę posiadającą (razem z osobami działającymi w porozumieniu z nią) praw do Akcji dających od 30% do 50% głosów w IPF, jeŝeli nabycie doprowadziłoby do zwiększenia procentowego udziału takiej osoby w ogólnej liczbie głosów. (B) Zasady przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych Zgodnie z Ustawą o Spółkach, w przypadku złoŝenia oferty przejęcia Akcji (w rozumieniu art. 974 Ustawy o Spółkach), w wyniku której oferent miałby nabyć lub bezwarunkowo zobowiązać się do nabycia Akcji odpowiadających nie mniej niŝ 90% wartości Akcji, których dotyczy oferta ( oferowane akcje ) oraz nie mniej niŝ 90% głosów związanych z oferowanymi akcjami w terminie trzech miesięcy od ostatniego dnia, w którym moŝe nastąpić przyjęcie jego oferty, nabywca ma prawo dokonać przymusowego wykupu pozostałych Akcji, w stosunku do których oferta nie została przyjęta. Nabywca ma prawo dokonać tego przekazując pozostałym akcjonariuszom zawiadomienie informujące o 14

15 tym, Ŝe dokona przymusowego wykupu ich Akcji, a następnie, sześć tygodni później, dokonać przeniesienia pozostałych Akcji na swoją rzecz oraz wypłacić wynagrodzenie IPF, która będzie je przechowywać w charakterze powiernika na rzecz pozostałych akcjonariuszy. Wynagrodzenie zaoferowane akcjonariuszom, których Akcje zostały przymusowo wykupione zgodnie z przepisami Ustawy o Spółkach, powinno być zasadniczo takie samo, jak wynagrodzenie, które przysługiwało w ramach oferty przejęcia. (C) Zasady przymusowego odkupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych Ustawa o Spółkach daje ponadto akcjonariuszom mniejszościowym w określonych okolicznościach prawo Ŝądania odkupu ich Akcji przez oferenta, który złoŝył ofertę przejęcia. JeŜeli oferta przejęcia dotyczyła wszystkich Akcji, a w dowolnym czasie przed końcem okresu, w którym mogło nastąpić przyjęcie oferty, oferent posiadał lub zobowiązał się do nabycia nie mniej niŝ 90% Akcji, których dotyczyła oferta, kaŝdy posiadacz objętych ofertą Akcji, który oferty nie przyjął, ma prawo, za pisemnym powiadomieniem oferenta, zaŝądać od niego nabycia takich Akcji. Oferent zobowiązany jest przekazać kaŝdemu z akcjonariuszy zawiadomienie o przysługującym mu prawie Ŝądania odkupu jego Akcji w terminie jednego miesiąca od powstania takiego prawa. Oferent moŝe określić termin obowiązywania prawa akcjonariuszy mniejszościowych do Ŝądania odkupu ich Akcji, jednakŝe termin ten nie moŝe być krótszy niŝ trzy miesiące od upływu terminu na przyjęcie oferty. W przypadku skorzystania przez akcjonariusza z przysługującego mu prawa, oferent zobowiązany jest do nabycia Akcji na warunkach określonych w ofercie lub na innych uzgodnionych warunkach. 4.7 Forma Akcji Akcje są akcjami imiennymi. Akcje IPF mogą istnieć w formie zdematerializowanej oraz, z zastrzeŝeniem postanowień Statutu, przeniesienie tytułu do akcji istniejących w formie zdematerializowanej moŝe zostać dokonane za pośrednictwem odpowiedniego systemu. Postanowienia Statutu nie mają zastosowania do Akcji istniejących w formie zdematerializowanej, chyba Ŝe chodzi o posiadanie Akcji w formie zdematerializowanej lub przenoszenie Akcji za pośrednictwem odpowiedniego systemu. 4.8 Wybrane obowiązujące przepisy i regulacje polskiego prawa Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi polski rynek papierów wartościowych są trzy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.: (i) Ustawa o Ofercie Publicznej, (ii) Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz (iii) Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym. Od dnia 19 września 2006 r. nadzór nad rynkiem kapitałowym jest takŝe regulowany przez Ustawę o Nadzorze nad Rynkiem Finansowym. Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce jest KNF. Polski rynek kapitałowy funkcjonuje na zasadach określonych w rozporządzeniach do powyŝszych ustaw. Spółki notowane na GPW podlegają takŝe regulacjom wewnętrznym stosowanym przez GPW i KDPW, w tym: (i) Regulaminowi Giełdy; (ii) Szczegółowym Zasadom Obrotu Giełdowego uchwalonym uchwałą nr 4/2006 Zarządu Giełdy z dnia 10 stycznia 2006 r. (z późn. zm.); (iii) Regulaminowi Krajowego Depozytu Papierów 15

16 Wartościowych uchwalonemu uchwałą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 8/58/98 z dnia 24 lipca 1998 r. (z późn. zm.); oraz (iv) Szczegółowym Zasadom Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych uchwalonym uchwałą nr 79/98 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 stycznia 1998 r. (z późn. zm.). Ponadto, polski rynek kapitałowy jest regulowany przez regulacje wspólnotowe oraz inne przepisy, które znajdują bezpośrednie zastosowanie w Polsce. (A) Forma i zasady obrotu Akcjami w Polsce IPF jest podmiotem brytyjskim z siedzibą na terytorium Anglii i Walii, w związku z czym forma i struktura organizacyjna spółki, zasady działania i relacje pomiędzy akcjonariuszami regulowane są przepisami prawa angielskiego. Z tego powodu zasady i procedury wykonywania praw przez akcjonariuszy IPF mogą się róŝnić od odpowiednich zasad i procedur obowiązujących polskie spółki akcyjne. Po wprowadzeniu na GPW Akcje będą notowane zarówno na LSE, jak i GPW, oraz będą zarejestrowane odpowiednio w rejestrach papierów wartościowych prowadzonych w systemie CREST oraz, za pośrednictwem systemu Clearstream, w KDPW. Dla potrzeb systemu rozliczeniowego, łącze operacyjne pomiędzy KDPW a Clearstream jest łączem bezpośrednim, a Clearstream prowadzi zbiorczy rachunek papierów wartościowych (rachunek prowadzony na rzecz pośrednika finansowego, który nie jest właścicielem papierów wartościowych, wykorzystywany w celu przechowywania papierów wartościowych na rzecz osób trzecich bez ujawniania szczegółowych danych na temat ostatecznych inwestorów) dla KDPW. Po wprowadzeniu Akcji na GPW, inwestorzy posiadający je za pośrednictwem KDPW będą wykonywać prawa przysługujące akcjonariuszom IPF zgodnie z odpowiednimi przepisami angielskiego prawa regulującymi wykonywanie praw akcjonariuszy IPF, jak równieŝ zgodnie z regulacjami polskimi, wykorzystując bezpośrednie łącze pomiędzy KDPW a Clearstream. W celu przeniesienia Akcji z Systemu CREST, poprzez Clearstream, do systemu KDPW, inwestorzy powinni dać stosowne zlecenia firmom inwestycyjnym prowadzącym ich rachunki papierów wartościowych. Firmy inwestycyjne powinny następnie wydać polecenia przeniesienia, które są wymagane przez KDPW i system CREST, działający poprzez system Clearstream, w celu przeniesienia Akcji. Warunkiem kaŝdorazowego przeniesienia Akcji jest precyzyjne wskazanie uczestnika systemu Clearstream, z którego rachunku Akcje mają zostać wykreślone. Na podstawie potwierdzenia rejestracji Akcji na rachunku KDPW za pośrednictwem systemu Clearstream, KDPW zapisuje Akcje na rachunku bezpośredniego uczestnika KDPW, a następnie Akcje zapisywane są na rachunku papierów wartościowych inwestora. 16

17 Przeniesienie Akcji z systemu KDPW do systemu Clearstream dokonywane jest kaŝdorazowo w taki sam sposób, jak opisany powyŝej. Niniejszym informuje się inwestorów, Ŝe jakkolwiek, zgodnie z najlepszą wiedzą IPF, Clearstream i KDPW uzgodniły zasady dotyczące przenoszenia akcji w kształcie opisanym w niniejszym punkcie, instytucje te nie są zobowiązane do przestrzegania powyŝszych procedur i mogą zaprzestać ich stosowania w dowolnym czasie. Ani IPF, ani doradcy IPF, ani teŝ Ŝaden z ich odpowiednich przedstawicieli, nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania rozliczeniowe Clearstream lub KDPW ani któregokolwiek z uczestników tych systemów. (B) Prawo akcjonariuszy posiadających Akcje za pośrednictwem KDPW do udziału w walnych zgromadzeniach i głosowania na nich Uprawnienie do wykonywania praw głosu na walnym zgromadzeniu przez inwestorów posiadających Akcje za pośrednictwem KDPW zostanie ustalone na podstawie stanów sald kont papierów wartościowych na koniec dnia nabycia prawa do głosowania (tzn. 16-go dnia przed datą walnego zgromadzenia), z uwzględnieniem wszystkich transakcji rozliczonych do dnia nabycia prawa, włącznie. W zakresie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i głosowania na walnym zgromadzeniu przez inwestorów posiadających Akcje za pośrednictwem KDPW, KDPW umoŝliwi takim inwestorom: (i) głosowanie osobiste; (ii) głosowanie przez pełnomocnika; oraz (iii) udzielenie instrukcji do głosowania, w zaleŝności od zasad działania systemu Clearstream. W celu uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i głosowania na walnym zgromadzeniu, akcjonariusze posiadający Akcje za pośrednictwem KDPW powinni skontaktować się z firmą lub firmami inwestycyjnymi (uczestnikami KDPW) prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, które przekaŝą im stosowne informacje. Głosowanie osobiste i głosowanie przez pełnomocnika będzie wymagać udzielenia przez KDPW pełnomocnictwa dla odpowiedniego akcjonariusza; dokument pełnomocnictwa powinien zostać przekazany firmie lub firmom inwestycyjnym prowadzącym rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy wraz z danymi osobowymi odpowiednich akcjonariuszy lub ich pełnomocników. (C) Prawo akcjonariuszy posiadających Akcje za pośrednictwem KDPW do otrzymywania dywidendy Grupa inwestorów posiadających Akcje za pośrednictwem KDPW uprawnionych do dywidendy zostanie ustalona na podstawie stanów sald rachunków papierów wartościowych na koniec dnia, w którym Zarząd ogłosi wypłatę dywidendy (dzień dywidendy), z uwzględnieniem wszystkich transakcji rozliczonych do dnia dywidendy, włącznie. Zagadnienia podatkowe związane z wypłatą dywidendy opisane są w Punktach 12.4 i

18 Dywidendy płatne akcjonariuszom posiadającym Akcje za pośrednictwem KDPW są wypłacane przez IPF w GBP i przekazywane do systemu CREST. Następnie CREST uznaje rachunek Clearstream kwotą dywidendy. W dalszej kolejności Clearstream uznaje rachunek prowadzony dla KDPW kwotą dywidendy pomniejszoną o podatek pobierany u źródła, po czym KDPW dokonuje jej dystrybucji na rachunki poszczególnych uczestników KDPW, którzy z kolei wypłacają dywidendę akcjonariuszom IPF uprawnionym do jej otrzymania. (D) Prawa poboru przysługujące akcjonariuszom posiadającym Akcje za pośrednictwem KDPW KDPW przekazuje swoim uczestnikom (domom maklerskim i bankom powiernikom) informacje dotyczące wszelkich podwyŝszeń kapitału zakładowego z prawem poboru niezwłocznie po otrzymaniu takich informacji od IPF za pośrednictwem Clearstream. PowyŜsze informacje są następnie przekazywane uczestnikom KDPW w celu przekazania ich inwestorom. W dniu dokonania przydziału praw poboru (po dacie ustalenia praw poboru), prawa poboru zapisywane są na rachunku KDPW w systemie Clearstream, stosownie do salda rachunku na dzień ustalenia praw poboru. KDPW zapisuje prawa poboru na rachunkach uczestników KDPW. W okresie zapisów na akcje akcjonariusze mogą zwracać się do instytucji prowadzących ich rachunki papierów wartościowych (domów maklerskich i banków powierników) w celu objęcia nowo wyemitowanych akcji i dokonywania stosownych płatności. Jednostkowe prawa poboru wykonywane są według odpowiedniego parytetu wymiany praw poboru na akcje, określonego przez IPF. Na koniec okresu zapisów na akcje uczestnicy KDPW poinformują KDPW o łącznej liczbie wykonanych praw i liczbie objętych akcji oraz przekaŝą KDPW środki na pokrycie dokonanych zapisów. Po otrzymaniu płatności KDPW dokona przelewu środków do systemu Clearstream, który z kolei przeleje je na rachunek IPF w CREST. Po otrzymaniu powyŝszych informacji KDPW przekaŝe Clearstream zlecenia zawierające informację o łącznej liczbie wykonanych praw i liczbie objętych akcji. Clearstream, za pośrednictwem KDPW, dokona blokady wykonanych praw poboru na rachunkach uczestników KDPW do czasu dokonania przydziału nowo wyemitowanych akcji. W dniu dokonania przydziału prawa poboru zostaną odpisane od rachunku KDPW (prowadzonego w systemie Clearstream), a objęte akcje zostaną zapisane na rachunku KDPW. Po otrzymaniu nowo wyemitowanych akcji KDPW zapisze je w systemie poprzez uznanie nimi rachunków odpowiednich uczestników KDPW, którzy z kolei zapiszą je na rachunkach papierów wartościowych ostatecznych inwestorów, którzy objęli akcje. 18

19 (E) Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi Obrót instrumentami finansowymi z wykorzystaniem informacji poufnych Ilekroć w niniejszym punkcie 4.8(E) mowa jest o akcjach, oznacza to równieŝ wszelkie prawa pochodne i inne instrumenty finansowe związane z takimi akcjami. Informację uznaje się za informację poufną, jeŝeli ma ona precyzyjny charakter i dotyczy, bezpośrednio lub pośrednio, emitentów instrumentów finansowych, albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która to informacja nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która w przypadku takiego przekazania mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów. KaŜdy, kto (i) posiada informację poufną, czy to w związku z zatrudnieniem, czy teŝ pełnieniem funkcji w organach spółki bądź posiadaniem w spółce akcji lub udziałów, a takŝe na podstawie stosunku zlecenia lub innej umowy lub stosunku o podobnym charakterze, (ii) posiada informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, lub (iii) posiada informację poufną pozyskaną w innych okolicznościach, jeŝeli wiedział lub przy dołoŝeniu naleŝytej staranności mógł się dowiedzieć, Ŝe jest to informacja poufna, nie moŝe wykorzystywać takiej informacji. Zakazane jest równieŝ ujawnianie oraz udzielanie rekomendacji lub nakłanianie innej osoby do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja. Za naruszenie powyŝszych zakazów moŝe grozić kara pozbawienia wolności do ośmiu lat i/lub grzywna w wysokości do PLN Nabywanie i zbywanie akcji w okresach zamkniętych Określone osoby, w tym członkowie zarządu i rady nadzorczej oraz prokurenci emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci oraz inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą w trakcie okresu zamkniętego nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta oraz dokonywać innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi akcjami. Zakaz obrotu w okresie zamkniętym dotyczy równieŝ powyŝszych osób występujących jako organ zarządzający osoby prawnej. Przepisy polskiego prawa przewidują określone wyłączenia zakazu obrotu w okresie zamkniętym. Okres zamknięty jest zdefiniowany jako: okres od wejścia w posiadanie przez osobę mającą pierwszy poziom dostępu do informacji poufnych dotyczących emitenta instrumentów finansowych do przekazania takiej informacji do publicznej wiadomości lub, w wypadku sprawozdań finansowych okres do dwóch miesięcy przed przekazaniem sprawozdania do publicznej wiadomości, w zaleŝności od okoliczności. 19

20 KaŜda osoba mająca dostęp do informacji poufnych, która naruszy określone powyŝej zakazy w trakcie okresu zamkniętego, podlega karze administracyjnej w wysokości do PLN. Dodatkowo, osoby, które wchodzą w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub będące jego prokurentami, jak równieŝ osoby zajmujące funkcje kierownicze w strukturze emitenta, mające dostęp do informacji poufnych emitenta, są zobowiązane do informowania KNF oraz emitenta o dokonanych przez siebie na własny rachunek transakcjach akcjami emitenta. Obowiązek ten odnosi się równieŝ do transakcji dokonywanych przez osoby bliskie wskazanych wyŝej osób, zgodnie z definicją przewidzianą w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Naruszenie obowiązków określonych powyŝej jest zagroŝone karą administracyjną w wysokości do PLN. Manipulacja na rynku Manipulacja instrumentami finansowymi jest zakazana. Do manipulacji moŝe dojść między innymi w wyniku składania zleceń lub zawierania transakcji wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu, podaŝy lub ceny instrumentu finansowego, oraz składania zleceń lub zawierania transakcji powodujących nienaturalne lub sztuczne ustalenie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych, a takŝe rozpowszechniania fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd w zakresie instrumentów finansowych. Manipulacja ma miejsce równieŝ w przypadku uzyskania kontroli nad popytem lub podaŝą instrumentu finansowego z naruszeniem zasad uczciwego obrotu bądź w sposób powodujący bezpośrednie lub pośrednie ustalanie cen nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. MoŜe nastąpić równieŝ w przypadku nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na zakończenie notowań, powodującego wprowadzenie w błąd inwestorów dokonujących czynności na podstawie ceny ustalonej na tym etapie notowań. Osoba działająca z naruszeniem powyŝszych zakazów moŝe podlegać karze administracyjnej w wysokości do PLN lub dziesięciokrotności uzyskanej z tego tytułu korzyści majątkowej i/lub karze grzywny w wysokości do PLN i/lub karze pozbawienia wolności do lat pięciu, albo obu tym karom jednocześnie. 4.9 Przepisy o kontroli koncentracji (A) Uwaga ogólna Dokonanie koncentracji z udziałem IPF i jednostek zaleŝnych IPF moŝe wymagać zgłoszenia do właściwego organu lub organów ochrony konkurencji oraz uzyskania zgody/zgód takich organów przed przystąpieniem do koncentracji. Właściwość danych organów ochrony konkurencji zaleŝeć będzie od okoliczności kaŝdej zamierzonej koncentracji, w tym charakteru koncentracji, wielkości obrotów inwestora oraz IPF i jednostek zaleŝnych IPF, i/lub rodzaju 20

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Do pkt-u 5.2) porządku obrad w sprawie warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA. Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 7 lutego 2012 roku PLAN POŁĄCZENIA Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Stosownie do treści art. 498 i nast. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

przeciw oddano 0 głosów.

przeciw oddano 0 głosów. UCHWAŁA NR 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D SPÓŁKI KOELNER S.A. ( Warunki Subskrypcji )

WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D SPÓŁKI KOELNER S.A. ( Warunki Subskrypcji ) WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D SPÓŁKI KOELNER S.A. ( Warunki Subskrypcji ) Wstęp Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w formie raportu bieŝącego, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku

UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku Projekty uchwał NWZ UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku w sprawie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH REALIZOWANY W SPÓŁCE QUANTUM SOFTWARE S.A. Uchwalony Uchwałą Zarządu QUANTUM SOFTWARE S.A z dnia 9 września 2009. 1 PREAMBUŁA Jednym z podstawowych powodów wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 6 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr 239/VI/2008 uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 53/2012 Data sporządzenia: 16 listopada 2012 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. z dnia 25 października 2013 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. z dnia 25 października 2013 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach:.. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 2 Uchwała nr 2 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INśYNIERYJNYCH POL-AQUA S.A. W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INśYNIERYJNYCH POL-AQUA S.A. W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INśYNIERYJNYCH POL-AQUA S.A. W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU 1. Treść Ŝądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej W wyniku rozliczenia w

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. NOBLE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach

PLAN POŁĄCZENIA. NOBLE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach Warszawa, dnia 29 stycznia 2009 roku PLAN POŁĄCZENIA NOBLE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach Stosownie do treści art. 498 i nast. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII G SPÓŁKI PBG S.A. ( Warunki Subskrypcji )

WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII G SPÓŁKI PBG S.A. ( Warunki Subskrypcji ) Raport bieŝący numer: 37/2009 Wysogotowo, 05.06.2009 r. Temat: warunki subskrypcji akcji serii G spółki PBG S.A. Zarząd PBG S.A. publikuje niniejszym treść załącznika do podjętej w dniu dzisiejszym uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Wybór przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. - do punktu 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 84/17/16 z dnia 16 marca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 28 marca 2016 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]

1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU] [projekt] Uchwała Nr 17/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A. Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A. Data: 2009-06-05 Raport bieŝący nr 29/2009 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieŝące i okresowe Zarząd

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 stycznia 2013 r.

Projekty uchwał. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 stycznia 2013 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL-EXPORT S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPCJI MENADśERSKICH W SPÓŁCE TALEX S.A.

REGULAMIN OPCJI MENADśERSKICH W SPÓŁCE TALEX S.A. REGULAMIN OPCJI MENADśERSKICH W SPÓŁCE TALEX S.A. 1 Niniejszy Regulamin Opcji MenadŜerskich, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe warunki oraz zasady realizacji programu opcji menadŝerskich dla

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA CSY S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA CSY S.A. Uchwała Nr / 2013 z dnia.. 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała obiegowa Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 1 Zgodnie z 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL- LUBLIN Spółka Akcyjna. z dnia 03 września 2009 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL- LUBLIN Spółka Akcyjna. z dnia 03 września 2009 r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: [Wybór Przewodniczącego] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOTMES CAPITAL S.A. w Warszawie z 12 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOTMES CAPITAL S.A. w Warszawie z 12 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia Działając na podstawie 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOTMES CAPITAL Spółka Akcyjna wybiera się Dariusza Janusa na funkcję Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 Data sporządzenia: 2006-09-29 Skrócona nazwa emitenta: SFINKS Temat: 1. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. 2. Powołanie członków Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

Na datę Wezwania Wzywający posiadał akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Na datę Wezwania Wzywający posiadał akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Stanowisko Zarządu North Coast S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki North Coast S.A. ogłoszonego przez Salford Investments sp. z o.o. w dniu 17 grudnia 2014 roku Zarząd North

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel SA w dniu 15 lutego 2010 roku

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel SA w dniu 15 lutego 2010 roku Projekty Uchwał Impel SA w dniu 15 lutego 2010 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Akcjonariuszy w dniu 15 lutego 2010 roku Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 15/2017 Zarządu Novej Giełdy z dnia

Uchwała nr 15/2017 Zarządu Novej Giełdy z dnia Uchwała nr 15/2017 Zarządu Novej Giełdy z dnia 26.07.2017 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Novej Giełdzie instrumentów finansowych PETROLINVEST 1 Na podstawie 3 ust. 2 Regulaminu Novej Giełdy,

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 7/2007

Raport bieżący nr 7/2007 PEMUG: ogłoszenie o drugim terminie poboru akcji Pemug S. A. serii E w ramach oferty publicznej (Emitent - PAP - poniedziałek, 29 stycznia 17:04) Raport bieżący nr 7/2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres:..

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1

Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Opracowano na podstawie: Załącznika nr 2 do Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się 2. 3.

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PTE BANKOWY S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999r., nr 2 z dnia 15.03.2000r.,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt Akcjonariusz (osoba fizyczna): FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 roku Uchwała nr /2016 (projekt) w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1 Działając na podstawie art. 409 1 KSH i 35 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe RAPORT BIEŻĄCY KOFOLA S.A. 18 luty 2009r. Raport bieżący nr 9/2009 Temat: y uchwał NWZA Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD Projekt RED S.A. zwołanego na dzień 16 grudnia 2011 roku na godzinę 16.00 wraz z uzasadnieniem Zarządu. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

Program odkupu akcji własnych Herkules SA

Program odkupu akcji własnych Herkules SA Program odkupu akcji własnych Herkules SA PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI (MATERIAŁ POMOCNICZY DLA AKCJONARIUSZY) Warszawa, 31 maja 2017 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejszy materiał został opracowany

Bardziej szczegółowo

CY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

CY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MONNARI TRADE S.A. w z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 marca 2015 r. I. Część pierwsza - WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Uchwała nr 23 w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki 1 1. W latach 2015-2019 Spółka

Bardziej szczegółowo

Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości

Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości Raport bieżący Nr 21/2015 Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości Podstawa prawna Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego... Uzasadnienie do projektu uchwały:

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego... Uzasadnienie do projektu uchwały: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ad pkt 2 porządku obrad UCHWAŁA Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1 Wprowadzenie Program skupu akcji własnych (dalej jako: Program Skupu ) Herkules S. A. (dalej jako:

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany w statucie Spółki LW Bogdanka S.A. Zgodnie z art Kodeksu Spółek handlowych, podaje się proponowane zmiany w statucie Spółki

Proponowane zmiany w statucie Spółki LW Bogdanka S.A. Zgodnie z art Kodeksu Spółek handlowych, podaje się proponowane zmiany w statucie Spółki Stosownie do wymogów art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd LW Bogdanka S.A. podaje do wiadomości dotychczasowe oraz proponowane brzmienie postanowień Statutu Spółki w ramach pkt. 13 porządku obrad

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 1 marca 2016 roku Sprawozdanie z Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Robyg S.A. DATA NW: 1 marca 2016 roku (godz. 12.00) MIEJSCE NW: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program odkupu akcji własnych MCI Capital SA

Program odkupu akcji własnych MCI Capital SA Program odkupu akcji własnych MCI Capital SA PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI (MATERIAŁ POMOCNICZY DLA AKCJONARIUSZY) Warszawa, 21 listopada 2016 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejszy materiał został

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust.1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami. Komunikat nr 62/2009 z dnia 2009-11-20 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami. Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 0000053415; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 25.10.2001 r. Treść ogłoszenia Zarząd IZNS

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Niniejszy dokument zawiera warunki emisji obligacji emitowanych przez miasto stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (Emitent). 1. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

Przewidywaną datą rozliczenia Ofert Sprzedaży w KDPW pozostaje 15 listopada 2016 r. Ponadto Spółka postanowiła:

Przewidywaną datą rozliczenia Ofert Sprzedaży w KDPW pozostaje 15 listopada 2016 r. Ponadto Spółka postanowiła: Niniejszy dokument nie podlega przepisom art. 77 i 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka:

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka: ogół transakcji kupna-sprzedaŝy, których przedmiotem są instrumenty finansowe o okresie wykupu dłuŝszym od roku; środki uzyskane z emisji tych instrumentów mogą być przeznaczone na działalność rozwojową

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 PAŹDZEIRNIKA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 PAŹDZEIRNIKA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 PAŹDZEIRNIKA 2016 ROKU Do pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. do pkt 6 porządku obrad UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 30/2007

Raport bieŝący nr 30/2007 Temat: Projekty uchwał na NWZA Raport bieŝący nr 30/2007 Piechowice, dnia 28 sierpnia 2007 r. Zarząd Polcolorit S.A. ( Spółka) na podstawie 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA Niniejsza Oferta Zakupu Akcji realizowana jest w związku z Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia

Uchwała nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia Uchwała nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 2012 roku w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: PROJPRZEM S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 0000053415; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 0000053415; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 0000053415; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Treść ogłoszenia Zarząd IZNS Iława Spółki Akcyjnej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Obrady otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art.

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2017 Zarządu Novej Giełdy z dnia

Uchwała nr 10/2017 Zarządu Novej Giełdy z dnia Uchwała nr 10/2017 Zarządu Novej Giełdy z dnia 15.06.2017 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Novej Giełdzie instrumentów finansowych HUTA STALOWA WOLA. 1 Na podstawie 29c ust. 1 i 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.]

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.] [Projekty uchwał Akcjonariuszy ] w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PORTAL INTERNETOWY www.corp gov.gpw.pl OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK PUBLICZNYCH I ICH AKCJONARIUSZY Agnieszka Gontarek Dział Emitentów w GPW Warszawa, 11 grudnia 2008 r. 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Motywacyjnego Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu

Regulamin Programu Motywacyjnego Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu Załącznik do projektu uchwały nr 13 Regulamin Programu Motywacyjnego Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu 1. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Motywacyjnego, w Spółce Pozbud T&R S.A. określa zasady

Bardziej szczegółowo