Wilo-Yonos PICO. Pioneering for You

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wilo-Yonos PICO. Pioneering for You"

Transkrypt

1 Pioneering for You Wilo-Yonos PICO en Installation and operating instructions pl Instrukcja montażu i obsługi cs Návod k montáži a obsluze hu Beépítési és üzemeltetési utasítás ru Инструкция по монтажу и эксплуатации bg Инструкция за монтаж и експлоатация ro Instrucţiuni de montaj şi exploatare Ed.01 / EU3

2 Fig. 1: Fig. 2: Fig. 3a: Fig. 3b: PE N L

3 Fig. 3c: Fig. 4: Fig. 3d: Fig. 3e:

4 Polski Informacje dotyczące instrukcji obsługi Instrukcja montażu i obsługi Niniejsza instrukcja umożliwia bezpieczne i efektywne korzystanie z pompy. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności należy się z nią zapoznać i zawsze mieć ją pod ręką. Aby bezpiecznie korzystać z pompy należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi oraz danych i oznaczeń na pompie. Przestrzegać przepisów obowiązujących w miejscu instalacji pompy. Oznaczenia zaleceń Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo: Oznacza śmiertelne niebezpieczeństwo na skutek porażenia prądem Ostrzeżenie: Oznacza śmiertelne niebezpieczeństwo lub możliwość odniesienia obrażeń Ostrożnie: Oznacza możliwość wystąpienia szkód materialnych Porady i informacje: Zalecenie: Podaje użyteczne wskazówki i informacje 1 Przegląd Produkt Wilo-Yonos PICO (rys. 1) 1 Korpus pompy z przyłączami gwintowanymi 2 Silnik bezdławnicowy 3 Labirynt do odprowadzania kondensatu (4x na obwodzie) 4 Tabliczka znamionowa 5 Śruby na korpusie 6 Moduł regulacyjny 18 WILO SE 03/2014

5 7 Wyświetlacz LED 8 Czerwone pokrętło do obsługi 9 Wilo-Connector, wtyk do podłączenia do sieci elektrycznej Polski Funkcja Pompa obiegowa o najwyższej sprawności do wodnych instalacji grzewczych ze zintegrowaną regulacją różnicy ciśnień. Rodzaj regulacji i różnicę ciśnień (wysokość podnoszenia) można ustawiać. Różnica ciśnień regulowana jest poprzez zmianę prędkości obrotowej pompy. Oznaczenie typu Przykład: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 Yonos PICO Pompa obiegowa o najwyższej sprawności 25 Przyłącze gwintowane DN 25 (Rp 1) = minimalna wysokość podnoszenia w [m] (możliwość ustawienia maks. na 0,5 m) 6 = maksymalna wysokość podnoszenia w [m] przy Q = 0 m³/h Dane techniczne Napięcie przyłączeniowe 1~230 V ±10%, 50/60 Hz Stopień ochrony IP patrz tabliczka znamionowa (4) Współczynnik sprawności energetycznej patrz tabliczka znamionowa (4) EEI Temperatura przetłaczanej cieczy w od -10 C do +95 C temperaturze otoczenia max. +40 C Temperatura przetłaczanej cieczy w od -10 C do +110 C temperaturze otoczenia max. +25 C Dopuszczalna temperatura otoczenia od -10 C do +40 C Max. ciśnienie robocze 6 bar (600 kpa) Minimalne ciśnienie na dopływie w 0,3 bar/1,0 bar (30 kpa/100 kpa) temp. +95 C/+110 C Instrukcja montażu i obsługi Wilo-Yonos PICO 19

6 Wyświetlacz LED Wskaźnik aktualnego poboru mocy w [W] Polski Wskaźnik zadanej wartości różnicy ciśnień H (wysokość podnoszenia) w [m] Wskaźnik sygnalizacja awarii Czerwone pokrętło do obsługi Wybór rodzaju regulacji Ustawianie zadanej wartości różnicy ciśnień H Włączanie funkcji odpowietrzania pompy H max Hs Rodzaje regulacji Zmienna różnica ciśnień (Δp-v): Wartość zadana różnicy ciśnień H zwiększana jest liniowo od ½ H do H poprzez zakres przepływu. 1 /2 Hs H min Zalecenie: Ustawienie fabryczne: Δp-v, ½ H max Wytworzona przez pompę różnica ciśnień jest regulowana do aktualnej wartości zadanej. Zalecenie: Zalecane w przypadku systemów grzewczych z elementami grzejnymi do redukcji hałasu przepływu w zaworach termostatycznych. 20 WILO SE 03/2014

7 H max Hs H min Stała różnica ciśnień (Δp-c): Różnica ciśnień utrzymywana jest na stałym, ustawionym poziomie wartości zadanej H. Zalecenie: Zalecane w przypadku ogrzewania podłogowego, rurociągów o dużych rozmiarach oraz wszystkich zastosowań bez zmiennej charakterystyki sieci rur (np. pompy ładujące bojler). Polski Odpowietrzanie Funkcja odpowietrzania pompy działa automatycznie. Za pomocą tej funkcji nie jest odpowietrzany system grzewczy. 2 Bezpieczeństwo 2.1 Zakres zastosowania Pompy obiegowe o najwyższej sprawności typoszeregu Wilo-Yonos PICO przeznaczone są wyłącznie do przetłaczania mediów w wodnych instalacjach grzewczych oraz podobnych instalacjach o stale zmieniającym się przepływie. Dopuszczalne media: woda grzewcza wg VDI 2035 mieszaniny woda-glikol* o max. zawartości glikolu wyn. 50% * Glikol charakteryzuje się większą lepkością niż woda. Podczas dodawania glikolu należy skorygować wydajność pompy odpowiednio do większej lepkości, zależnie od procentowego stosunku składników mieszaniny. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem to także przestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji oraz danych i oznaczeń na pompie. Instrukcja montażu i obsługi Wilo-Yonos PICO 21

8 Polski Nieprawidłowe użycie Każde inne użycie uważane jest za nieprawidłowe i skutkuje utratą wnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt. Ostrzeżenie: Nieprawidłowe użycie pompy może wywołać niebezpieczne sytuacje oraz doprowadzić do powstania szkód materialnych. Nigdy nie stosować innych mediów Nigdy nie zlecać pracy nieuprawnionym osobom Nigdy nie przekraczać podanych granic zastosowania Nigdy nie modyfikować urządzenia na własną rękę Stosować wyłącznie oryginalne wyposażenie dodatkowe Podczas pracy nigdy nie korzystać ze sterowania impulsowego 2.2 Obowiązki Użytkownika Uniemożliwić dostęp do pompy dzieciom oraz osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych a także osobom nieposiadające odpowiedniej wiedzy Uruchomienie zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi specjalistycznemu Zapewnić zabezpieczenie przed dotykiem przy częściach ulegających silnemu nagrzaniu i urządzeniach elektrycznych Wymieniać uszkodzone uszczelki i przewody przyłączeniowe 22 WILO SE 03/2014

9 2.3 Wskazówki dot. bezpieczeństwa Prąd elektryczny Niebezpieczeństwo: Zagrożenie życia związane z prądem elektrycznym! W razie dotknięcia części będących pod napięciem występuje bezpośrednie zagrożenie życia. Prace dotyczące urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych Elektryków Przed rozpoczęciem wszelkich prac należy odłączyć te urządzenia od napięcia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem Nigdy nie otwierać modułu regulacyjnego (6) i nie usuwać elementów obsługowych Niezwłocznie zlecić wymianę uszkodzonych przewodów przyłączeniowych wykwalifikowanemu Elektrykowi Polski Pole magnetyczne Gorące elementy Ostrzeżenie: Zagrożenie życia na skutek występowania pola magnetycznego! Wewnątrz pompy zamontowane są podzespoły emitujące silne pole magnetyczne, które podczas demontażu mogą stanowić zagrożenie dla życia osób z wszczepionymi implantami medycznymi Nigdy nie wyjmować wirnika Ostrzeżenie: Niebezpieczeństwo poparzenia! Korpus pompy (1) silnik bezdławnicowy (2) mogą się znacznie nagrzać i w razie dotknięcia spowodować oparzenia. Podczas pracy można dotykać tylko moduł regulacyjny (6) Przed rozpoczęciem wszelkich prac schłodzić pompę Instrukcja montażu i obsługi Wilo-Yonos PICO 23

10 Polski Gorące media Ostrzeżenie: Niebezpieczeństwo oparzenia! Gorące media mogą spowodować oparzenia. Przed montażem lub demontażem pompy lub podczas odkręcania śrub na korpusie (5) przestrzegać następujących wskazówek: Najpierw obniżyć temperaturę w całej instalacji grzewczej Zamknąć zawory odcinające i opróżnić instalację grzewczą Uszkodzenia elementów elektronicznych Ostrożnie: Możliwość uszkodzenia elementów elektronicznych! Taktowane napięcie zasilania może spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych. Pompa może być zasilana wyłącznie sinusoidalnym napięciem przemiennym zgodnie z tabliczką znamionową (4) Podczas pracy pompy nigdy nie korzystać ze sterowania impulsowego Przy włączaniu/wyłączaniu pompy za pomocą zewnętrznego sterowania wyłączyć taktowanie napięcia (np. sterowanie impulsowe) W przypadku zastosowań, w których nie jest jasne, czy pompa pracuje z wykorzystaniem taktowanego napięcia, Producent urządzeń regulacyjnych musi potwierdzić, że pompa zasilana będzie sinusoidalnym napięciem przemiennym. Włączanie/wyłączanie pompy za pośrednictwem triaków/przekaźników półprzewodnikowych należy sprawdzić w każdym przypadku osobno 24 WILO SE 03/2014

11 3 Dostawa i magazynowanie Zakres dostawy Pompa obiegowa o najwyższej sprawności z 2 uszczelkami Wilo-Connector Instrukcja montażu i obsługi Polski Kontrola dostawy Warunki transportu i magazynowania Po otrzymaniu dostawy niezwłocznie sprawdzić jej kompletność oraz ewentualne uszkodzenia transportowe, w razie potrzeby natychmiast reklamować Chronić przed wilgocią, mrozem i obciążeniami mechanicznymi. Dopuszczalny zakres temperatury: od -10 C do +50 C 4 Instalacja 4.1 Montaż Montaż może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowanego Instalatora Przygotowanie Wybrać możliwie łatwo dostępne miejsce Przestrzegać dozwolonego położenia montażowego pompy (rys. 2), w razie potrzeby obrócić głowicę silnika (2+6) Ostrożnie: Możliwość uszkodzenia pompy! Nieprawidłowe położenie montażowe może spowodować uszkodzenie pompy. Miejsce montażu wybrać odpowiednio do dozwolonego położenia montażowego (rys. 2) Silnik musi być zawsze ustawiony poziomo Przyłącze elektryczne nigdy nie może być skierowane do góry Przed i za pompą zamontować zawory odcinające, aby ułatwić wymianę pompy Instrukcja montażu i obsługi Wilo-Yonos PICO 25

12 Polski Ostrożnie: Możliwość uszkodzenia pompy! Wyciekająca woda może uszkodzić moduł regulacyjny. Tak ustawić górny zawór odcinający, aby wyciekająca woda nie kapała na moduł regulacyjny (6) Górny zawór odcinający ustawić z boku W przypadku montażu pomp na zasilaniu instalacji otwartych wznosząca rura bezpieczeństwa powinna być podłączona przed pompą (EN 12828) Zakończyć wszystkie prace spawalnicze i lutownicze Przepłukać instalację rurową Obracanie głowicy silnika 5 Przed montażem i podłączeniem pompy obrócić głowicę silnika (2+6). Przytrzymać głowicę silnika (2+6) i wykręcić 4 śruby na korpusie (5) Ostrożnie: Możliwość uszkodzenia wewnętrznej uszczelki! Uszkodzenie wewnętrznej uszczelki może spowodować przecieki. Ostrożnie obrócić głowicę silnika (2+6), nie wyciągając jej z korpusu pompy (1) Ostrożnie obrócić głowicę silnika (2+6). Przestrzegać dozwolonego położenia montażowego (rys. 2) i kierunku wskazywanego przez strzałkę na korpusie pompy (1) Dokręcić 4 śruby na korpusie (5) 26 WILO SE 03/2014

13 3 2 1 Montaż pompy Przy montażu należy przestrzegać następujących punktów: Przestrzegać kierunku wskazywanego przez strzałkę na korpusie pompy (1) Montować bez mechanicznych naprężeń, z silnikiem bezdławnicowym (2) ustawionym poziomo Założyć uszczelki na przyłącza gwintowane Przykręcić złączki gwintowane Mocno przykręcić pompę do rurociągów W razie potrzeby na korpus pompy (1) założyć osłonę z izolacji termicznej (wyposażenie dodatkowe) Polski Ostrożnie: Możliwość uszkodzenia pompy! Niewystarczające odprowadzanie ciepła i kondensat mogą uszkodzić moduł regulacyjny i silnik bezdławnicowy. Nie izolować termicznie silnika bezdławnicowego (2) Nie zatykać labiryntu do odprowadzania kondensatu (3) 4.2 Podłączenie do sieci elektrycznej Podłączenia do sieci elektrycznej może dokonać wyłącznie wykwalifikowany Elektryk Przygotowanie Rodzaj prądu i napięcie zasilania muszą być zgodne z danymi na tabliczce znamionowej (4) Maksymalne zabezpieczenie wstępne: 10 A, zwłoczne Pompa może być zasilana wyłącznie sinusoidalnym napięciem przemiennym Przy przełączaniu pompy z zewnątrz wyłączyć taktowanie napięcia (np. sterowanie impulsowe) Przełączanie pompy za pośrednictwem triaków/przekaźników półprzewodnikowych należy sprawdzić w każdym przypadku osobno Uwzględnić częstotliwość załączania: - włączanie/wyłączanie za pośrednictwem napięcia zasilania 100/24 h Instrukcja montażu i obsługi Wilo-Yonos PICO 27

14 Polski - 20/h przy częstotliwości przełączania wynoszącej 1 min pomiędzy włączeniem/wyłączeniem za pośrednictwem napięcia zasilania Podłączenie elektryczne należy wykonywać przy pomocy stałego przewodu przyłączeniowego wyposażonego w złącze wtykowe lub przełącznik do wszystkich biegunów o szerokości rozwarcia styków min. 3 mm (VDE 0700/część 1) Do ochrony przed wyciekającą wodą oraz do zabezpieczenia przed wyrwaniem przewodu z dławika należy stosować przewód przyłączeniowy o odpowiedniej średnicy zewnętrznej (np. H05VV-F3G1,5) W przypadku temperatury przetłaczanej cieczy przekraczającej 90 C stosować przewód przyłączeniowy odporny na wysoką temperaturę Upewnić się, że przewód przyłączeniowy nie styka się ani z rurociągiem, ani z pompą Montaż Wilo-Connector Odłączyć przewód przyłączeniowy od zasilania elektrycznego Przestrzegać przyporządkowania zacisków (PE, N, L) Podłączyć i zamontować Wilo-Connector (rys. 3a do 3e) Podłączenie pompy Pompę uziemić Podłączyć Wilo-Connector (9) do modułu regulującego (6), wtyk musi zostać zablokowany. Demontaż Wilo-Connector Odłączyć przewód przyłączeniowy od zasilania elektrycznego Odkręcić Wilo-Connector za pomocą odpowiedniego śrubokrętu (rys. 4) 28 WILO SE 03/2014

15 5 Uruchomienie Uruchomienia może dokonać wyłącznie wykwalifikowany Instalator Polski 5.1 Odpowietrzanie Instalację należy odpowiednio napełniać i odpowietrzać Podczas pierwszego rozruchu pompa odpowietrza się samoczynnie Jeśli pompa nie odpowietrza się samoczynnie: Wybrać funkcję odpowietrzania pompy Funkcja odpowietrzania pompy włącza się po 5 sekundach, jest wykonywana przez 10 minut Na wskaźniku LED widać zmieniającą się wysokość paska wykresu Aby przerwać odpowietrzanie, obrócić czerwone pokrętło Po odpowietrzeniu Zalecenie! Po odpowietrzeniu ustawić rodzaj regulacji i wysokość podnoszenia 5.2 Ustawianie rodzaju regulacji i wysokości podnoszenia +H -H Zmienna różnica ciśnień (Δp-v): Wybrać zakres ustawień rodzaju regulacji Zmienna różnica ciśnień Ustawić zadaną wartości różnicy ciśnień H Na wyświetlaczu LED jest podana ustawiona wartość zadana różnicy ciśnień H w [m] Instrukcja montażu i obsługi Wilo-Yonos PICO 29

16 Polski -H +H Stała różnica ciśnień (Δp-c): Wybrać zakres ustawień rodzaju regulacji Stała różnica ciśnień Ustawić zadaną wartość różnicy ciśnień H Na wyświetlaczu LED jest podana ustawiona wartość zadana różnicy ciśnień H w [m] Kończenie ustawiania Zalecenie: Oznaczenia I, II i III służą jako punkty odniesienia przy wymianie pomp Wilo-Star RS Przez 2 sekundy nie ruszać czerwonego pokrętła Wskaźnik LED miga 5 razy i przechodzi do wskazania aktualnego poboru mocy w [W] 6 Unieruchomienie Zatrzymanie pompy W razie uszkodzenia przewodu przyłączeniowego lub innego komponentu elektrycznego należy niezwłocznie zatrzymać pompę. Odłączyć pompę od zasilania elektrycznego Skontaktować się z serwisem Wilo lub wykwalifikowanym Instalatorem 7 Serwis Czyszczenie Regularnie, ostrożnie czyścić pompę suchą szmatką do kurzu Nigdy nie używać płynów ani żrących środków czyszczących 30 WILO SE 03/2014

17 8 Usuwanie usterek Usterki w urządzeniach elektrycznych mogą być usuwane wyłącznie przez wykwalifikowanych Elektryków Usterki Przyczyny Usuwanie Pompa nie pracuje przy włączonym dopływie prądu Pompa powoduje hałas Budynek nie jest ogrzewany Uszkodzony bezpiecznik elektryczny Brak napięcia w pompie Kawitacja na skutek niewystarczającego ciśnienia na ssaniu Zbyt niska moc cieplna powierzchni grzewczych Sprawdzić bezpieczniki Usunąć przyczynę przerwy w zasilaniu Podnieść ciśnienie systemowe w dozwolonym zakresie Sprawdzić ustawienie wysokości podnoszenia lub ustawić mniejszą wysokość Zwiększyć wartość zadaną Ustawić rodzaj regulacji na Δp-c Polski Sygnalizacja awarii LED Usterki Przyczyny Usuwanie E04 Zbyt niskie napięcitryczne Zbyt niskie zasilanie elek- Sprawdzić napię- po stronie sieci cie zasilania E05 Przepięcie Zbyt wysokie zasilanie Sprawdzić napięcie elektryczne po stronie zasilania sieci E07 Zasilanie z generatora Przez część hydrauliczną pompy przepływa woda, w pompie brak jest jednak napięcia zasilania Sprawdzić napięcie zasilania E10 Blokada Zablokowany wirnik Wezwać serwis techniczny E11 Ostrzeżenie przed suchobiegiem Powietrze w pompie Sprawdzić ilość i ciśnienie wody E21 Przeciążenie Silnik pracuje z wyraźnym oporem Wezwać serwis techniczny E23 Zwarcie Zbyt wysokie natężenie prądu silnika Wezwać serwis techniczny Instrukcja montażu i obsługi Wilo-Yonos PICO 31

18 Polski LED Usterki Przyczyny Usuwanie E25 Styki/uzwojenie Uszkodzone uzwojenie Wezwać serwis techniczny E30 Zbyt wysoka temperatura modułu Zbyt wysoka temperatura wewnątrz modułu Sprawdzić warunki eksploatacji E36 Uszkodzony moduł Uszkodzona elektronika Wezwać serwis techniczny Jeśli nie można usunąć usterki, należy skontaktować się z wykwalifikowanym Instalatorem lub serwisem technicznym Wilo 9 Utylizacja Zapobiegać szkodom w środowisku Pompy nie utylizować razem z odpadami z gospodarstwa domowego Oddać pompę do recyklingu W razie wątpliwości skontaktować się z lokalnym Zakładem Gospodarki Komunalnej lub Zakładem Utylizacji Odpadów Zalecenie! Dalsze informacje na temat recyklingu są dostępne na stronie 32 WILO SE 03/2014

19 EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EC DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION DE CONFORMITE CE Als Hersteller erklären wir hiermit, dass die Nassläufer-Umwälzpumpen der Baureihe, We, manufacturer, declare that the glandless circulator types of the series, Nous, fabricant, déclarons que les types de circulateurs de la série, Wilo-Yonos PICO (Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. The serial number is marked on the product site plate. Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.) in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen: in their delivered state comply with the following relevant directives: dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives : - Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, - Low Voltage Directive 2006/95/EC, - Basse Tension 2006/95/CE, - Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2004/108/EG, - Electromagnetic compatibility 2004/108/EC, - Compatibilité électromagnétique 2004/108/CE, - Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG - Energy-related products 2009/125/EC - Produits liés à l énergie 2009/125/CE entsprechend den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 641/2009, die durch die Verordnung (EU) Nr. 622/2012 geändert wird, / This applies according to eco-design requirements of the regulation (EC) No. 641/2009 amended by the regulation (EU) No. 622/2012, / conformément aux exigences d éco-conception du règlement (CE) N 641/2009 amendé par le règlement (UE) N 622/2012, und entsprechender nationaler Gesetzgebung, and with the relevant national legislation, et aux législations nationales les transposant, sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen: comply also with the following relevant harmonised European standards: sont également conformes aux normes européennes harmonisées suivantes : EN EN :2007 EN :2005 EN A1:2011 EN A1:2011 EN EN Dortmund, 27. Januar 2014 Digital unterschrieben von om Datum: :03:49 +01'00' Holger HERCHENHEIN Group Quality Manager WILO SE Nortkirchenstraße Dortmund Germany N CE-AS Sh. N

20 WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají (DA) - Dansk EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem: Lavspændings 2006/95/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF ; Energirelaterede produkter 2009/125/EF De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske standarder, der er anført på forrige side. (ES) - Español DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con las legislaciones nacionales que les son aplicables : (ET) - Eesti keel EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud: Baja Tensión 2006/95/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE ; Madalpingeseadmed 2006/95/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust Productos relacionados con la energía 2009/125/CE 2004/108/EÜ ; Energiamõjuga toodete 2009/125/EÜ Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud armonizadas citadas en la página anterior. Euroopa standarditega. (FI) - Suomen kieli (HR) - Hrvatski EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia: Matala Jännite 2006/95/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2004/108/EY ; Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia. (HU) - Magyar WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa Smjernica o niskom naponu 2006/95/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ (IT) - Italiano DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek: legislazioni nazionali che le traspongono : 2004/108/EK ; Energiával kapcsolatos termékek 2009/125/EK EB ATITIKTIES DEKLARACIJA Bassa Tensione 2006/95/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE ; Prodotti connessi all energia 2009/125/CE E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate a pagina precedente. (LV) - Latviešu valoda 2004/108/EB ; Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos ankstesniame puslapyje. (MT) - Malti DIKJARAZZJONI KE TA KONFORMITÀ WILO SE jiddikjara li l-prodotti spe konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-le japplikawhom: Vulta Prodotti relatati mal-ener pre likumiem, kuros tie ir ietverti: (NL) - Nederlands EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen: Laagspannings 2006/95/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2004/108/EG ; Energiegerelateerde producten 2009/125/EG De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen die op de vorige pagina worden genoemd. F_GQ_013-05

21 (NO) - Norsk EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING (PL) - Polski WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover: EG Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG ; EG EMV Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG ; Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side. (PT) - Português DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais que as transcrevem : Baixa Voltagem 2006/95/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE ; Produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página precedente. na poprzedniej stronie. transpun : 2004/108/CE ; Produselor cu impact energetic 2009/125/CE ES VYHLÁSENIE O ZHODE deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov: 2004/108/ES ; Energeticky významných výrobkov 2009/125/ES ES-IZJAVA O SKLADNOSTI naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih vsebujejo: Nizka Napetost 2006/95/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2004/108/ES ; Izdelkov, povezanih z energijo 2009/125/ES pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani. (TR) - Türkçe CE UYGUNLUK TEYID BELGESI ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na predchádzajúcej strane. (SV) - Svenska EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och nationella lagstiftningar som inför dem: Lågspännings 2006/95/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG ; Energirelaterade produkter 2009/125/EG Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska standarder som nämnts på den föregående sidan. F_GQ_013-05

22 Wilo International (Subsidiaries) Argentina WILO SALMSON C1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T Australia WILO Australia Pty Limited Murrarrie, Queensland, 4172 T Austria WILO Pumpen 2351 Wiener Neudorf T Azerbaijan WILO Caspian LLC 1014 Baku T Belarus WILO Bel OOO Minsk T Belgium WILO SA/NV T Bulgaria 1125 Sofia T Brazil WILO Brasil Ltda Jundiaí São Paulo Brasil T (WILO) 9456 Canada Calgary, Alberta T2A 5L4 T China Beijing T Croatia Samobor T Czech Republic T Denmark WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T Estonia WILO Eesti OÜ Tallinn T Finland WILO Finland OY Espoo T France T Great Britain Burton Upon Trent DE14 2WJ T Greece Anixi (Attika) T Hungary (Budapest) T India Pune T Indonesia WILO Pumps Indonesia Jakarta Selatan T Ireland WILO Ireland T Italy (Milano) T Kazakhstan WILO Central Asia Almaty T Korea T Latvia 1019 Riga T Lebanon WILO LEBANON SARL Lebanon T Lithuania Vilnius T Morocco WILO MAROC SARL CASABLANCA T (0) /28 The Netherlands T Norway WILO Norge AS 0975 Oslo T Poland T Portugal Bombas Wilo-Salmson Porto T Romania T Russia WILO Rus ooo T Saudi Arabia T Serbia and Montenegro Beograd T Slovakia T Slovenia 1000 Ljubljana T South Africa T Spain (Madrid) T Sweden Växjö T Switzerland T Taiwan City T Turkey WILO Pompa Sistemleri T Ukraina T United Arab Emirates WILO Middle East FZE PO Box Dubai T USA WILO USA LLC Rosemont, IL T Vietnam T May 2013

23 Pioneering for You WILO SE Nortkirchenstraße 100 D Dortmund Germany T +49(0) F +49(0)

Wilo-VeroLine-IPH-O, IPH-W

Wilo-VeroLine-IPH-O, IPH-W Pioneering for You Wilo-VeroLine-IPH-O, IPH-W sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 140 985-Ed.01 / 2013-10-Wilo

Bardziej szczegółowo

Domowe instalacje wodne Wilo Hxx

Domowe instalacje wodne Wilo Hxx Domowe instalacje wodne Wilo Hxx PL Instrukcja montażu i obsługi 2 533 250-Ed.01/2010-11-Wilo Fig. 1: 5 2 1 7 4 3 6 8 9 Fig. 2: 12 14 10 11 11 13 14 Fig. 3: 12 14 14 10 Fig. 4a Fig. 4b 1 4 1 2 5 5 3 2

Bardziej szczegółowo

System Wilo-VR. Instrukcja montażu i obsługi. 2 040 503-Ed. 02 / 2011-08-Wilo

System Wilo-VR. Instrukcja montażu i obsługi. 2 040 503-Ed. 02 / 2011-08-Wilo System Wilo-VR PL Instrukcja montażu i obsługi 2 040 503-Ed. 02 / 2011-08-Wilo Rys. 1: 4 3 2 1 Rys. 2: Rys. 3: 8 Rys. 4: Rys. 5: Rys. 6: Rys. 7: 1 Informacje ogólne... 2 1.1 Zakres zastosowania... 2 1.2

Bardziej szczegółowo

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Star-Z 15 D Einbau- und Betriebsanleitung FIN Asennus- ja käyttöohje GB Installation and operating instructions DK Monterings- och skötselanvisning F Notice de montage et de mise en service H Beépítési

Bardziej szczegółowo

Wilo-Star-Z 15 TT. Einbau- und Betriebsanleitung. Monterings- och skötselanvisning GB. Installation and operating instructions

Wilo-Star-Z 15 TT. Einbau- und Betriebsanleitung. Monterings- och skötselanvisning GB. Installation and operating instructions Wilo-Star-Z 15 TT D Einbau- und Betriebsanleitung S Monterings- och skötselanvisning GB Installation and operating instructions DK Monterings- og driftsvejledning F Notice de montage et de mise en service

Bardziej szczegółowo

Wilo-CC-System. Instrukcja montażu i obsługi. 2 063 144 (PDF-03/2006) Wilo

Wilo-CC-System. Instrukcja montażu i obsługi. 2 063 144 (PDF-03/2006) Wilo Wilo-CC-System PL Instrukcja montażu i obsługi 2 063 144 (PDF-03/2006) Wilo Fig. 1.1: Fig. 1.2: Fig. 2: Fig. 3: Fig. 4: Instrukcja 1 Informacje montażu ogólne i obsługi Montaż i uruchomienie tylko przez

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 3X2. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 3X2. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 3X2 Installation and operating instructions CU 3X2 Declaration of conformity.......................................... 5 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE AQC-D6. Cela pomiarowa / moduł pomiarowy ClO 2. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE AQC-D6. Cela pomiarowa / moduł pomiarowy ClO 2. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE AQC-D6 Cela pomiarowa / moduł pomiarowy ClO 2 Instrukcja montażu i eksploatacji Declaration of conformity Declaration of conformity GB: EC declaration of Conformity We, Grundfos, declare

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE CU 3X2, CU 3X4. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE CU 3X2, CU 3X4. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE CU 3X2, CU 3X4 Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji/ montażu

Instrukcja eksploatacji/ montażu Wysokowydajna pompa grzewcza/do wody pitnej Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N Rio-Eco N 25-100, 30-100 do 80-120 Rio-Eco Z N Rio-Eco Therm N 30-100 do 65-120 Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. SE/SL, 9-30 kw. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. SE/SL, 9-30 kw. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS SE/SL, 9-30 kw Installation and operating instructions SE/SL, 9-30 kw Declaration of conformity..................................................................... 5 English (GB)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika i instalatora Ogrzewacz powietrza z dyszami dalekiego zasięgu Model NOZ

Instrukcja użytkownika i instalatora Ogrzewacz powietrza z dyszami dalekiego zasięgu Model NOZ Instrukcja użytkownika i instalatora Ogrzewacz powietrza z dyszami dalekiego zasięgu Model NOZ Wersja: 1.2 T a Prawa autorskie Wszystkie zawarte w instrukcji informacje oraz rysunki są własnością firmy

Bardziej szczegółowo

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A 2 065 337-Ed. 01 / 2006-05-Wilo Fig.1: 11 24 Typ a b c d T S 40/10 T S 40/10A T S 40/14 T S 40/14A 407 273 245 1½ " 13 k g 424 290 245 1½ " 15 k g Fig.2a:

Bardziej szczegółowo

Unilift AP12, AP35, AP50

Unilift AP12, AP35, AP50 GRUNDFOS INSTRUKCJE Unilift AP12, AP35, AP50 Instrukcja montażu i eksploatacji Polski (PL) Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Fire Control EN diesel 12 & 24 V

Fire Control EN diesel 12 & 24 V GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire Control EN diesel 12 & 24 V Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Bardziej szczegółowo

Wilo-IR-Monitor. 2033541-Ed.02/2006-11-DDD

Wilo-IR-Monitor. 2033541-Ed.02/2006-11-DDD Wilo-IR-Monitor 2033541-Ed.02/2006-11-DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 D CE-Konformitätserklärung Hiermit erklären wir, daß dieses Aggregat folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: Elektromagnetische Verträglichkeit

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DPI Grundfos differential pressure sensor, Industry Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DPI Grundfos differential pressure sensor, Industry Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS DPI Grundfos differential pressure sensor, Industry Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Instrukcja montażu i użytkowania Polski Pompa ciepła typu solanka/ woda do instalacji wewnętrznej Nr zamówienia: 452235.66.05 FD 9205 Spis treści 1 Należy niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, UŻYTKOWANIA I OBSŁUGI TECHNICZNEJ. IDEO (Koro) Espresso. Nr dok. 252U 00 Wydanie 1 04-2005

INSTRUKCJA INSTALACJI, UŻYTKOWANIA I OBSŁUGI TECHNICZNEJ. IDEO (Koro) Espresso. Nr dok. 252U 00 Wydanie 1 04-2005 INSTRUKCJA INSTALACJI, UŻYTKOWANIA I OBSŁUGI TECHNICZNEJ IDEO (Koro) Espresso CE Nr dok. 252U 00 Wydanie 1 04-2005 N&W GLOBAL VENDING S.p.A. Siedziba: Via Roma 24 24030 Valbrembo (BG) Włochy Telefon +39

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-BE-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo

reflex servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji

reflex servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji refle servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji refle servitec Spis treści Informacje ogólne Montaż Rysunek poglądowy, oznaczenie typu 3 Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

DOMIcondens F 24 D - F 28 D

DOMIcondens F 24 D - F 28 D DOMIcondens F 24 D - F 28 D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I OBSŁUGI DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DOMIcondens D Dyrektywa 2009/142/EC Urządzenia gazowe Direttiva 2009/142/EC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης

Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης CD/USB/MP3/WMA RECEIVER LECTEUR CD/USB/MP3/WMA CD/USB/MP3/WMA-RECEIVER SINTOLETTORE CD/USB/MP3/WMA CD/USB/MP3/WMA-ONTVANGER RECEPTOR

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions OK NIMBUS PLUS Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions IT - POMPA DI CALORE RISCALDAMENTO GB - HEATING HEAT PUMP ES PT GR - BOMBA DE CALOR PARA

Bardziej szczegółowo