Jadwiga Gajda. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jadwiga Gajda. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy"

Transkrypt

1 Jadwiga Gajda (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy opracowany zgodnie z: - tzw. starą podstawą programową - nową podstawą programową (obowiązującą powszechnie w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013) MATURA UPLOAD 3 Poziom B1+ wg CEF (ESOKJ) styczeń 2013

2 Wstęp M at ura Upload to nowa seria trzech podręczników przygotowująca do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym obowiązującego od 2012 roku. Przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a zwłaszcza dla liceów profilowanych i techników. Jego trzecia część, Matura Upload 3, odpowiada poziomowi B1+ w skali przyjętej przez Radę Europy. Podręcznik jest dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej, która powszechnie obowiązuje w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013. Może być on także z powodzeniem stosowany w klasach nauczanych zgodnie z obowiązującą jeszcze tzw. starą podstawą programową, gdyż treść podręcznika, jego zasób tematyczny, leksykalny i gramatyczny oraz ćwiczone umiejętności językowe są zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych (zob. Informator o egzaminie maturalnym od 2008 roku) na poziomie podstawowym i strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2012 roku. Podręcznik posiada bardzo bogatą, nowoczesną obudowę, umożliwiającą uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych, poszerzenie treści nauczania oraz zachęcenie i wdrożenie ucznia do samodzielnej pracy nad językiem. Do dodatkowych komponentów należą: nagrania na płytach CD (Class CDs), zeszyt ćwiczeń (Workbook), interaktywny ebook (i-ebook) zawierający poza materiałem prezentowanym w książce m.in. krótkie dokumentalne filmy wideo, interaktywne gry leksykalne, testy sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki. Nauczyciel w swojej pracy może także wykorzystać: książkę nauczyciela z dokładnymi scenariuszami zajęć (Teacher s Book), testy do poszczególnych rozdziałów podręcznika i szczególnie polecane, ze względu na wykorzystanie najnowocześniejszych technologii informacyjno-komunikacyjnych, oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software). Przedstawiony poniżej szczegółowy p la n w y nikowy do podręcznika Matura Upload 3 jest ściśle związany z zaproponowanym przez nasze wydawnictwo rozkładem materiału i tak samo jak ów rozkład jest punktem wyjścia do konstruowania indywidualnych planów wynikowych, dostosowanych do konkretnych warunków i możliwości edukacyjnych uczniów. Przy konstruowaniu obydwu tych dokumentów należy wziąć pod uwagę takie elementy pracy dydaktycznej jak: wymiar godzin, liczebność klas i grup uczniów, środki dydaktyczne w szkole i/ lub pracowni językowej oraz uzdolnienia i preferencje młodzieży w konkretnym zespole uczniów. Proponowany plan wynikowy jest dostosowany do wprowadzania wszelkich zmian i modyfikacji. Oprócz pozycji oznaczonych gwiazdką (*), takich jak zajęcia dodatkowe*, które nie są oparte na materiale podręcznikowym, oraz samodzielnie konstruowanych zadań sprawdzających lub testów, nauczyciel może zmieniać, modyfikować poszczególne cele operacyjne, bądź nanosić własne dodatkowe informacje. Prezentowany plan wynikowy zawiera opis przewidywanych osiągnięć ucznia podzielonych na dwa poziomy: podstaw ow y i pona dpo dst aw ow y. Osiągnięcia przedstawione są w formie celów operacyjnych oznaczonych według taksonomii celów prof. B. Niemierki: kategoria A zapamiętywanie wiadomości, kategoria B zrozumienie wiadomości, kategoria C zastosowanie wiadomości w sytuacjach typowych oraz kategoria D zastosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych, analiza, synteza, ocena. Przyjęto, że poziom podstawowy to poziom na szkolną ocenę dostateczną, a poziom ponadpodstawowy na ocenę co najmniej dobrą. Jak zatem widać, plan wynikowy może być podstawą do formułowania bardziej szczegółowych kryteriów ocen, w tym wymagań na poszczególne oceny szkolne, które powinny znaleźć się w przedmiotowym systemie oceniania (PSO). Jednocześnie należy nadmienić, że podane minimalne wartości procentowe do uzyskania w zadaniach zamkniętych (rozdziały powtórzeniowe i maturalne) są jedynie sugestią dla nauczyciela, a nie obowiązującą normą. W ostatniej kolumnie tabeli, oprócz miejsca zarezerwowanego na umieszczenie zadań sprawdzających i testów, w pierwszym wierszu wyszczególniono ważne elementy realizacji podstawy programowej, zarówno tzw. starej, jak i nowej podstawy programowej, wprowadzanej powszechnie od roku

3 szkolnego 2012/2013. Uwzględnione zostały takie punkty realizacji podstawy programowej jak: szeroko rozumiany komponent kulturowy (KK), zawierający zarówno elementy wiedzy o kulturze anglojęzycznej, jak i tematykę różnic kulturowych i integracji europejskiej; ścieżki edukacyjne, np. edukacja ekologiczna (E Eko), edukacja medialna (E Med); korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Dodatkowym, ale równie istotnym elementem tej kolumny jest wypunktowanie wszystkich realizowanych w poszczególnych zadaniach danego rozdziału standardów wymagań egzaminacyjnych (SWE) oraz zapisanych w nowej podstawie programowej (NPP) wymagań szczegółowych (ws). Wymieniono tam także wymagania dotyczące obydwu zakresów nauczania: dokonywanie samooceny, praca samodzielna ucznia czy też korzystanie z różnych źródeł informacji w języku obcym. Rozkład materiału (RM) i plan wynikowy (PW) do podręcznika Matura Upload 3 wzajemnie się uzupełniają, a jako dokumenty pomocne w nauczaniu mogą stanowić integralną całość. Układ stron w RM i PW jest taki sam, te same rozdziały umieszczone są na jednej stronie; w PW cele operacyjne wymieniane są w takiej samej kolejności jak układ kolumn w RM. Innymi słowy, najpierw podano osiągnięcia związane z tematyką i słownictwem, potem z gramatyką, następnie z umiejętnościami receptywnymi (słuchanie i czytanie), a na końcu znajdują się osiągnięcia w nabywaniu umiejętności produktywnych (mówienie i pisanie). Tak jak w RM mamy zasugerowane tematy lekcji, tak w PW w rozdziale Matura Practice mamy dodatkowo wyszczególnione wszystkie zadania typu maturalnego występujące w poprzedzających 6 rozdziałach danego modułu. Warto zwrócić uwagę również na to, że standardy wymagań egzaminacyjnych i wymagania szczegółowe w NPP pojawiają się zarówno w RM przy poszczególnych zadaniach, jak i w PW w osobnej kolumnie (tutaj przecinki oddzielają od siebie numery standardów i wymagań, a myślniki całe zadania). Te wszystkie wspomniane powyżej zabiegi, dodatkowe informacje i wyjaśnienia mogą okazać się przydatne dla nauczyciela, a oba dokumenty stanowić niezbędną pomoc w jego pracy dydaktycznej. Podsumowując informacje wstępne, podajemy zastosowane w planie wynikowym skróty i kolory czcionki: KK komponent kulturowy, E Eko edukacja ekologiczna, E Med. edukacja medialna, E Reg edukacja regionalna, SWE standardy wymagań egzaminacyjnych dotyczące obowiązującego egzaminu maturalnego (wraz ze zmianami w egzaminie ustnym od 2012), ws wymagania szczegółowe (wg nowej podstawy programowej), symbol / (pomiędzy SWE) możliwość wyboru jednego ze standardów wymagań egzaminacyjnych; (pomiędzy ws) możliwość wyboru jednego z wymagań szczegółowych, TIK zadania z wykorzystaniem technologii informacyjnokomunikacyjnych, SB podręcznik ucznia, WB zeszyt ćwiczeń, i-ebook interaktywny ebook, * informacje do uzupełnienia przez nauczyciela, PP tzw. stara podstawa programowa, niebieski kolor czcionki dotyczy nowej podstawy programowej (NPP), m.in. ws, czyli wymagania szczegółowe.

4 PLAN WYNIKOWY MATURA UPLOAD 3 (NR DOPUSZCZENIA: ) (PROGRAM NAUCZANIA: ) [IV etap edukacyjny, poziom IV.1, zakres podstawowy] ROK SZK.: KLASA/GRUPA: NAUCZYCIEL: MODUŁ Zajęcia dodatkowe*

5 MODULE 1 EXPRESS LIKES & PREFERENCES 1.1 Back in time 1.2 Eco-stars zna znaczną część słownictwa opisującego rekonstruowane wydarzenia historyczne i potrafi je stosować w typowych zna i rozumie zasady użycia czasów Present Simple, Present Continuous oraz podstawowe różnice między nimi; stosuje te czasy na ogół prawidłowo w praktyce rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach; umie przekazać część wybranego tekstu i prawidłowo zastosować większość wyróżnionych słów (B,C) potrafi krótko opisać polską uroczystość związaną z rekonstrukcją wydarzeń historycznych (C) pisze pocztówkę opisującą uczestnictwo w polskim festiwalu kulturalnym i uzyskuje 2-3 pkt. wg kryteriów maturalnych (C) zna znaczną część słownictwa opisującego działania związane z ochroną środowiska, potrafi je stosować w prostych zna podstawowe czasowniki nie posiadające formy continuous, potrafi je stosować w prostych kontekstach rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach; umie przekazać część podstawowych informacji z tekstów (B,C) zna większość słownictwa opisującego rekonstruowane wydarzenia historyczne i potrafi je stosować w różnych, ćwiczonych zna i rozumie zasady użycia czasów Present Simple, Present Continuous oraz różnice między nimi; stosuje te czasy prawidłowo w praktyce rozumie informacje w tekstach, zdaniach; umie przekazać znaczną część wybranego tekstu i prawidłowo zastosować wyróżnione słowa (B,C) potrafi opisać polską uroczystość związaną z rekonstrukcją wydarzeń historycznych i porównać ją z opisaną w tekście (C) pisze pocztówkę opisującą uczestnictwo w polskim festiwalu kulturalnym i uzyskuje 4-5 pkt. wg kryteriów maturalnych (C) zna większość słownictwa opisującego działania związane z ochroną środowiska, potrafi je stosować w różnych, ćwiczonych zna większość czasowników nie posiadających formy continuous, potrafi je stosować w różnych, ćwiczonych rozumie informacje w tekstach, zdaniach; umie przekazać podstawowe informacje z tekstów (B,C) TIK: SB pocztówki i zadania dot. opisu rekonstruowanych wydarzeń historycznych w USA, Anglii i Polsce SWE I. 1e, 1i II. 2a, 2c, 2d, V. 1 III. 1a, 1b, 1d, V. 1 I. 2b, III. 2a, 2b, 2d, 2e ws 1.5, , 3.3, , 4.3, 4.4, , 5.3, 5.5, 5.12 E Eko: SB plakat o działaniach przyjaznych dla środowiska (praca grupowa) SWE I. 1m II. 2a, 2c, 2d III. 1a, 1d, V. 1, 2 ws , , 4.3, 8.1; ws 10 plakat o działaniach przyjaznych dla środowiska 1.3 Zapping zna znaczną część słownictwa dotyczącego programów telewizyjnych oraz wyrażające preferencje, używa go w prostych zna i rozumie użycie większości prezentowanych konstrukcji z bezokolicznikiem (z to i bez to) i z czasownikiem z końcówką -ing, stosuje je na ogół prawidłowo w praktyce rozumie większość informacji w tekście, zdaniach i dialogu (B) potrafi prowadzić krótkie dialogi sterowane dotyczące upodobań (pytanie o upodobania i ich wyrażanie) (C) uczestniczy w redagowaniu dialogu nt. bieżącego programu TV i potrafi odegrać jedną z ról (C) zna większość słownictwa dotyczącego programów telewizyjnych oraz wyrażającego preferencje, używa go w różnych, ćwiczonych zna i rozumie użycie prezentowanych konstrukcji z bezokolicznikiem (z to i bez to) i z czasownikiem z końcówką -ing, stosuje je prawidłowo w praktyce rozumie informacje w tekście, zdaniach i dialogu (B) potrafi prowadzić krótkie dialogi sterowane dotyczące upodobań (pytanie o upodobania i ich wyrażanie) (C) potrafi zredagować dialog nt. bieżącego programu TV i odegrać jedną z ról (C) SWE I. 1a, 1e II. 2a, 1d/ 2d II. 1b IV. 1b, 1d IV. 1a, 1b, 1c, 1d ws 1.1, , 2.3/ , 6.4, 6.5, 6.6, 6.8

6 MODULE Sports 1.5 Larger-than-life characters 1.6 Food art zna znaczną część słownictwa dotyczącego dyscyplin i sprzętu sportowego oraz miejsc związanych z uprawianiem sportu; potrafi je stosować w prostych, ćwiczonych zna i rozumie użycie większości prezentowanych konstrukcji z bezokolicznikiem (z to i bez to), stosuje je na ogół prawidłowo w praktyce rozumie większość informacji w tekście, zdaniach; umie na ogół poprawnie odpowiadać na większość pytań do tekstu i przekazać część informacji z tekstu (B,C) potrafi krótko wyrazić własne preferencje dotyczące prezentowanych sportów (C) zna znaczną część słownictwa dotyczącego rodzajów książek oraz opisywania wybranych pozycji książkowych i postaci literackich; potrafi je stosować w prostych, ćwiczonych zna i rozumie użycie większości prezentowanych konstrukcji z czasownikiem z końcówką -ing, stosuje je na ogół prawidłowo w praktyce rozumie większość informacji w tekstach i zdaniach; wyraża krótką opinię nt. opisanych postaci literackich i odpowiada w miarę poprawnie na większość pytań do tekstu słuchanego (B,C) prowadzi 2-3 krótkie dialogi sterowane dot. opinii o książkach oraz opisuje ulubioną książkę w formie odpowiedzi na pytania (C) zna znaczną część słownictwa dotyczącego artykułów spożywczych i ich wykorzystania jako dzieł sztuki oraz potrafi go użyć w prostych, ćwiczonych kontekstach zna i rozumie użycie a/ an, some/ any/ no, (a) few/ (a) little z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi oraz stosuje je na ogół poprawnie w praktyce rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach; przekazuje część informacji z tekstu czytanego (B,C) zna większość słownictwa dotyczącego dyscyplin i sprzętu sportowego oraz miejsc związanych z uprawianiem sportu; potrafi je stosować w różnych, ćwiczonych zna i rozumie użycie prezentowanych konstrukcji z bezokolicznikiem (z to i bez to), stosuje je prawidłowo w praktyce rozumie informacje w tekście, zdaniach; umie poprawnie odpowiadać na pytania do tekstu i streścić własnymi słowami tekst (B,C) potrafi wyrazić własne preferencje dotyczące prezentowanych sportów (C) zna większość słownictwa dotyczącego rodzajów książek oraz opisywania wybranych pozycji książkowych i postaci literackich; potrafi je stosować w różnych, ćwiczonych kontekstach ( zna i rozumie użycie prezentowanych konstrukcji z czasownikiem z końcówką -ing, stosuje je prawidłowo w praktyce rozumie informacje w tekstach i zdaniach; wyraża opinię nt. opisanych postaci literackich i odpowiada poprawnie na pytania do tekstu słuchanego (B,C) prowadzi kilka krótkich dialogów sterowanych dot. opinii o książkach oraz opisuje ulubioną książkę w formie odpowiedzi na pytania i w formie krótkiego tekstu (C) zna większość słownictwa dotyczącego artykułów spożywczych i ich wykorzystania jako dzieł sztuki oraz potrafi go użyć w różnych, ćwiczonych kontekstach zna i rozumie użycie a/ an, some/ any/ no, (a) few/ (a) little z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi oraz stosuje je poprawnie w praktyce rozumie informacje w tekstach, zdaniach; przekazuje większość informacji z tekstu czytanego i wyraża opinię nt. prezentowanej sztuki (B,C) SWE I. 1j II. 1b/ 2b, 2d III. 1a, 1c, 1d, 2a, 2d, 2e, V. 1, 2 ws / 3.2, , 4.3, 4.5, 5.1, 5.3, 5.5, 8.1 SWE I. 1a, 1i II. 2b, 2d II. 1d IV. 1b, 1d III. 2a, 2d, 2e, 2f ws 1.1, , , , 5.5, 5.12 KK: projekt i opis dzieła sztuki z wykorzystaniem artykułów spożywczych (zadanie dodatkowe) SWE I. 1f, 1i II. 2c, 2d II. 1c III. 1a, 1c, 1d, 2a, 2d, 2e, V. 1, 2 III. 1a, 1d, 2a, 2e ws 1.6, , 4.5, 5.1, 5.5, , 5.1, 5.5

7 MODULE 1 Matura Practice 1a (part 1) Matura Practice 1a (part 2) wykonuje prawidłowo część zadań zamkniętych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego, uzyskuje minimum 40% prawidłowych odpowiedzi, wyszukuje znaczną część słów kluczowych w treści zadania i ich synonimy w tekstach, potrafi potwierdzić część prawidłowych odpowiedzi odpowiednimi fragmentami tekstów (B,C) mówienia (opis ilustracji + odpowiedzi na pytania oglądanie telewizji) opisuje w miarę dokładnie ilustrację i odpowiada dość wyczerpująco na 1-2 pytania, posługuje się ograniczonym zasobem struktur leksykalno-gramatycznych, w mówieniu jest w miarę swobodny, pomimo dość licznych błędów pozostaje komunikatywny (C) pisania (wiadomość dotycząca pożyczonej książki) przekazuje przynajmniej 2 informacje, a błędy językowe i ortograficzne stanowią mniej niż 25% całości tekstu; umie dokonać częściowej korekty własnej pracy (C) wykonuje prawidłowo większość zadań zamkniętych sprawdzających umiejętność rozumienia tekstu pisanego i rozumienia ze słuchu, uzyskuje minimum 70% prawidłowych odpowiedzi, wyszukuje większość słów kluczowych w treści zadania i ich synonimy w tekstach, potrafi potwierdzić większość prawidłowych odpowiedzi odpowiednimi fragmentami tekstów; wyraża opinię nt. sportu prezentowanego w tekście pisanym (B,C) mówienia (opis ilustracji + odpowiedzi na pytania oglądanie telewizji) opisuje dokładnie ilustrację i odpowiada wyczerpująco na 2-3 pytania, posługuje się znacznym zasobem struktur leksykalno-gramatycznych, w mówieniu jest swobodny, nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji (C) pisania (wiadomość dotycząca pożyczonej książki) przekazuje przynajmniej 3 informacje, a błędy językowe i ortograficzne stanowią mniej niż 15% całości tekstu; umie dokonać znacznej korekty własnej pracy (C) INNE ZADANIA TYPU MATURALNEGO: wypowiedź pisemna pocztówka opisująca uczestnictwo w festiwalu; rozdział 1.1, str.9, ćw.6 rozumienie tekstu pisanego zadanie typu P/ F; rozdział 1.2, str.10, ćw. 2b rozumienie tekstu słuchanego dobór osób do programów TV; rozdział 1.3, str.13, ćw.6 rozumienie tekstu pisanego zadanie typu P/ F/ brak info; rozdział 1.6, str.18, ćw.2b rozumienie tekstu słuchanego zadanie typu P/ F; rozdział 1.6, str.19, ćw.5 SWE I. 1e, 1i, 1j, 1m II. 2a, 2c, 2d, III. 1c, 1d II. 1c, 1d I. 2a, III. 1a, 1c, 1d I. 2b, III. 2a, 2c, 2e, 2f, IV. 2b, 2c ws 1.5, 1.9, 1.10, , 3.3, , 4.5, , 5.13, 7.2, 7.4, 7.6, 7.9 Zajęcia dodatkowe*

8 MODULE Buildings 1.8 Music forever 1.9 Wish you were here! zna znaczną część słownictwa dotyczącego rodzajów domów, opisu domu, pomieszczeń i ich wyposażenia oraz używa go na ogół prawidłowo w prostych zna zasady stopniowania przymiotników i przysłówków oraz inne prezentowane konstrukcje porównawcze; rozumie użycie tych struktur i stosuje je na ogół prawidłowo w praktyce rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach; wyraża krótką opinię o wybranym prezentowanym budynku (B,C) zbiera informacje nt. niezwykłego budynku i potrafi krótko go opisać zadanie ICT (C) zna znaczną część słownictwa dotyczącego rodzajów muzyki, piosenkarzy/ zespołów oraz odbioru muzyki za pomocą MP3; potrafi je stosować w prostych zna i rozumie użycie większości prezentowanych przysłówków, stosuje je na ogół poprawnie w praktyce rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach (B) potrafi powiedzieć kilka zdań nt. ulubionego rodzaju muzyki i sposobu odbierania muzyki (C) zbiera informacje nt. ulubionego piosenkarza/ zespołu i krótko opisuje go w formie pisemnej zadanie ICT (C) zna znaczną część słownictwa dotyczącego różnych form spędzania wakacji/ urlopu; używa go prawidłowo w prostych zna i rozumie różnice w znaczeniu pomiędzy użyciem bezokolicznika i czasownika z końcówka -ing po większości prezentowanych czasowników; w/w zasady potrafi stosować na ogół poprawnie w praktyce rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach (B) potrafi powiedzieć kilka zdań nt. ostatnich wakacji oraz wyrazić krótką opinię o miejscu opisanym w tekście (C) pisze sterowaną pocztówkę z wakacji, używa podstawowego słownictwa i struktur, a błędy stanowią mniej niż 25% całości tekstu (C) zna większość słownictwa dotyczącego rodzajów domów, opisu domu, pomieszczeń i ich wyposażenia oraz używa go prawidłowo w różnych, ćwiczonych zna zasady stopniowania przymiotników i przysłówków oraz inne prezentowane konstrukcje porównawcze; rozumie użycie tych struktur i stosuje je prawidłowo w praktyce rozumie informacje w tekstach, zdaniach; wyraża opinię o wybranym prezentowanym budynku (B,C) zbiera informacje nt. niezwykłego budynku i potrafi go opisać w formie wpisu na blogu zadanie ICT (C) zna większość słownictwa dotyczącego rodzajów muzyki, piosenkarzy/ zespołów oraz odbioru muzyki za pomocą MP3; potrafi je stosować w różnych, ćwiczonych zna i rozumie użycie prezentowanych przysłówków oraz stosuje je poprawnie w praktyce rozumie informacje w tekście, zdaniach (B) potrafi krótko opisać ulubiony rodzaj muzyki i sposób odbierania muzyki (C) zbiera informacje nt. ulubionego piosenkarza/ zespołu i krótko opisuje go w formie pisemnej oraz dokonuje ustnej prezentacji zadanie ICT (C) zna większość słownictwa dotyczącego różnych form spędzania wakacji/ urlopu; używa go prawidłowo w różnych, ćwiczonych zna i rozumie różnice w znaczeniu pomiędzy użyciem bezokolicznika i czasownika z końcówka -ing po prezentowanych czasownikach; w/w zasady potrafi stosować poprawnie w praktyce rozumie informacje w tekstach, zdaniach (B) potrafi krótko opisać swoje ostatnie wakacje oraz wyrazić opinię o miejscu opisanym w tekście (C) pisze sterowaną pocztówkę z wakacji, używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, a błędy stanowią mniej niż 15% całości tekstu (C) SWE I. 1b II. 1b/ 2b, 2d, 2e 1b III. 1c, 1d, V. 1 III. 2a, 2e, 2f ws / 3.2, 3.3, , , 5.3, 5.12, 5.13 SWE I. 1e, 1i II. 2c, 2d II. 1d III. 1a, 1c, 1d III. 1a, 1c, 1d, 2a, 2d, 2e, 2f ws 1.5, , 4.2, , 4.2, 4.5, 5.1, 5.2, 5.5 SWE I. 1e, 1h II. 2b, 2d, 2g II. 1c, 1d III. 1a, 1b, 1d III. 1c, 1d, 2d, 2e, V. 1, 2 III. 2a, 2b, 2c, 2e, 2f ws 1.5, , 3.3, , , 5.5, , 4.4, 4.5, 4.12

9 MODULE Seen anything good? 1.11 Free time zna znaczną część słownictwa dotyczącego rodzajów filmów, ich opisu i recenzowania; potrafi je stosować w prostych, ćwiczonych rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach (B) potrafi krótko opisać lubiane lub nielubiane filmy (C) potrafi prowadzić 2-3 krótkie sterowane dialogi komentujące oglądane filmy (C) pisze nieoficjalny z krótką recenzją filmu, w treści zawiera większość wymaganych punktów, używa podstawowego słownictwa i struktur, a błędy stanowią mniej niż 25% całości tekstu (C) zna znaczną część słownictwa dotyczącego form spędzania czasu wolnego, hobby; potrafi go użyć w prostych, ćwiczonych zna zasady tworzenia liczby mnogiej większości prezentowanych rzeczowników; w/w wiedzę potrafi stosować na ogół poprawnie w praktyce rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach i dialogu; potrafi przekazać część treści tekstu pisanego (B,C) potrafi w miarę poprawnie zinterpretować wykres dot. form spędzania czasu wolnego przez nastolatków z USA oraz krótko opisać swoje ulubione zajęcia w czasie wolnym (C) zna większość słownictwa dotyczącego rodzajów filmów, ich opisu i recenzowania; potrafi je stosować w różnych, ćwiczonych rozumie informacje w tekstach, zdaniach (B) potrafi krótko opisać lubiane i nielubiane filmy (C) potrafi prowadzić krótkie sterowane dialogi komentujące oglądane filmy (C) pisze nieoficjalny z krótką recenzją filmu, w treści zawiera prawie wszystkie wymagane punkty, używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, a błędy stanowią mniej niż 15% całości tekstu (C) zna większość słownictwa dotyczącego form spędzania czasu wolnego, hobby; potrafi go użyć w różnych, ćwiczonych zna zasady tworzenia liczby mnogiej prezentowanych rzeczowników; w/w wiedzę potrafi stosować poprawnie w praktyce rozumie informacje w tekstach, zdaniach i dialogu; umie przekazać znaczną część treści tekstu pisanego wraz z opinią o hobby bohaterki tekstu (B,C) potrafi poprawnie i dokładnie zinterpretować wykres dot. form spędzania czasu wolnego przez nastolatków z USA oraz opisać swoje ulubione zajęcia w czasie wolnym (C) SWE I. 1i II. 2a, 2d II. 1b III. 1a, 1c, 1d III. 1c, IV. 1b, 1d III. 2a, 2d, 2e, 2f ws , , , , 5.5, 5.12, 5.13 SB: kwestionariusz dot. form spędzania czasu wolnego (dodatkowe zadanie grupowe) SWE I. 1a, 1e II. 2a, 2c, 2d, III. 1a, 1c, 1d, V. 1 II. 1b III. 1a, 1d, V. 1 ws 1.1, , 3.3, 4.1, 4.5, , 4.3, 8.1 ws 10 kwestionariusz dot. form spędzania czasu wolnego (dodatkowe zadanie grupowe) 1.12 Fiery festivals zna znaczną część słownictwa dotyczącego opisu festiwali i uczestnictwa w nich; potrafi go użyć w prostych, ćwiczonych zna i rozumie użycie will, be going to, czasu Present Continuous do wyrażania przyszłości; w/w wiedzę potrafi stosować na ogół poprawnie w praktyce rozumie większość informacji w tekstach i zdaniach; umie na ogół poprawnie zdać krótką relację z uczestnictwa w opisanym festiwalu (B,C) zbiera informacje nt. polskiego festiwalu i dokonuje krótkiej prezentacji zadanie ICT (C) zna większość słownictwa dotyczącego opisu festiwali i uczestnictwa w nich; potrafi go użyć w różnych, ćwiczonych zna i rozumie użycie will, be going to, czasu Present Continuous do wyrażania przyszłości; w/w wiedzę potrafi stosować poprawnie w praktyce rozumie większość informacji w tekstach i zdaniach; umie poprawnie zdać relację z uczestnictwa w opisanym festiwalu i wyrazić opinię o nim (B,C) zbiera informacje nt. polskiego festiwalu i dokonuje prezentacji zadanie ICT (C) SWE I. 1e, 1i II. 2b, 2d, III. 1a, 1b, 1d, 2d, 2e, V. 1, 2 III. 1a, 1d, 2a, 2e ws 1.5, , 3.3, 4.1, 4.4, 5.5, , 4.3, 5.1, 5.3

10 MODULE 1 Matura Practice 1b (part 1) Matura Practice 1b (part 2) wykonuje prawidłowo część zadań zamkniętych sprawdzających umiejętność rozumienia tekstu pisanego i rozumienia ze słuchu, uzyskuje minimum 40% prawidłowych odpowiedzi, potrafi potwierdzić część prawidłowych odpowiedzi odpowiednim fragmentem tekstu + wypowiada się krótko nt. hobby kolekcjonowania i wyraża krótka opinię o wybranej kolekcji (B,C) mówienia (wypowiedź na podstawie materiału stymulującego wybór filmu do obejrzenia) wybiera jeden element i częściowo uzasadnia swój wybór oraz wyjaśnia, przynajmniej częściowo, powody odrzucenia pozostałych elementów; posługuje się ograniczonym zasobem struktur leksykalno-gramatycznych, w mówieniu jest w miarę swobodny, pomimo dość licznych błędów jest komunikatywny (C) pisania (list prywatny z opisem festiwalu i relacja z uczestnictwa w nim) przekazuje przynajmniej 2 pełne lub 4 niepełne informacje, posługuje się ograniczonym zasobem struktur leksykalno-gramatycznych, zachowuje w miarę właściwą formę listu, a błędy językowe i ortograficzne stanowią mniej niż 25% całości tekstu (C) wykonuje prawidłowo większość zadań zamkniętych sprawdzających umiejętność rozumienia tekstu pisanego i rozumienia ze słuchu, uzyskuje minimum 70% prawidłowych odpowiedzi, potrafi potwierdzić większość prawidłowych odpowiedzi odpowiednim fragmentem tekstu + wypowiada się krótko nt. hobby kolekcjonowania, wyraża opinię o wybranej kolekcji oraz prezentuje wymyśloną niezwykłą kolekcję (B,C,D) mówienia (wypowiedź na podstawie materiału stymulującego wybór filmu do obejrzenia) wybiera jeden element i uzasadnia swój wybór oraz wyjaśnia powody odrzucenia pozostałych elementów; posługuje się znacznym zasobem struktur leksykalnogramatycznych, w mówieniu jest swobodny, nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji (C) pisania (list prywatny z opisem festiwalu i relacja z uczestnictwa w nim) przekazuje przynajmniej 3 pełne informacje lub 2 pełne i 2 niepełne, posługuje się dość znacznym zasobem struktur leksykalno-gramatycznych, zachowuje właściwą formę listu, a błędy językowe i ortograficzne stanowią mniej niż 15% całości tekstu (C) INNE ZADANIA TYPU MATURALNEGO: rozumienie tekstu pisanego zadanie na wybór wielokrotny, rozdział 1.8, str , ćw. 3b rozumienie tekstu słuchanego zadanie typu P/ F, rozdział 1.9, str. 27, ćw. 4 rozumienie tekstu słuchanego dobieranie filmu do osoby, rozdział 1.10, str. 29, ćw. 5 rozumienie tekstu pisanego zadanie typu P/ F/ brak info, rozdział 1.11, str , ćw. 2b rozumienie tekstu pisanego zadanie na wybór wielokrotny, rozdział 1.12, str. 32, ćw. 2b Biography of Stephenie Meyer (Reading Task) zadanie typu P/ F; WB str. 11 SWE I. 1a, 1b, 1e, 1i II. 2b, 2d + III. 1a, 1c, 1d II. 1c, 1d I. 2a, III. 1a, 1c, 1d I. 2b, III. 2a, 2b, 2d, 2e, 2f ws 1.1, 1.2, 1.5, , , 4.5, , 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.12, 5.13 Zajęcia dodatkowe*

11 MODULE 1 Culture Corner 1 American Author of the Week + Curricular Cut 1 Literature zna część słownictwa dotyczącego prezentacji współczesnych pisarzy i opisów opowiadań oraz potrafi je stosować w prostych, ćwiczonych kontekstach rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach; potrafi wyrazić krótką opinię o wybranym opowiadaniu (B,C) potrafi krótko opisać swoją ulubioną książkę (C) zna większość słownictwa dotyczącego prezentacji współczesnych pisarzy i opisów opowiadań oraz potrafi je stosować w różnych, ćwiczonych rozumie informacje w tekstach, zdaniach; potrafi wyrazić opinię o wybranym opowiadaniu (B,C) potrafi opisać swoją ulubioną książkę (C) TIK: SB prezentacja znanego pisarza (zadanie dodatkowe) SWE I. 1i II. 2a, 2d, 2f II. 2b, 2c, 2d + III. 1c, 1d III. 2a, 2b, 2e ws , 3.3, , , 5.4, 5.12, 5.13 ws 11 projekt ICT: prezentacja znanego pisarza (zadanie dodatkowe) Self-check 1 wykonuje prawidłowo część zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z modułu 1, uzyskuje minimum 50-60% prawidłowych odpowiedzi (A,B) w zadaniu otwartym posługuje się wybranym nowopoznanym słownictwem i stosuje większość struktur gramatycznych z modułu 1, posługuje się ograniczonym zasobem struktur leksykalnogramatycznych, pomimo popełniania licznych błędów, jest komunikatywny (C) wykonuje prawidłowo większość zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z modułu 1, uzyskuje minimum 75% prawidłowych odpowiedzi (A,B) w zadaniu otwartym posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z modułu 1, posługuje się dość znacznym zasobem struktur leksykalno-gramatycznych, nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji (C) SWE I. 1e, 1i II. 1a II. 2c, 2d IV. 1b I. 2b, III. 2a, 2d, 2e, 2f, IV. 2b ws 1.5, , 5.5, 5.12, 5.13, 7.2 Zajęcia dodatkowe*

12 MODULE 2 EXPERIENCES 2.1 Live the life 2.2 Go wild zna znaczną część słownictwa dot. sportów ekstremalnych i używa w prostych zna i rozumie użycie czasu Present Perfect Simple w twierdzeniach i przeczeniach, zna większość określeń czasu i prezentowanych regularnych i nieregularnych form imiesłowu czasu przeszłego; wiedzę tę stosuje, na ogół poprawnie, w praktyce rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach; wyraża krótką opinię o wybranym prezentowanym sporcie (B,C) potrafi krótko ustnie opisać doświadczenia i uczucia związane z uprawianiem sportów ekstremalnych oraz opisać doświadczenia i uczucia dot. wybranego sportu w krótkiej formie pisemnej (C) zna znaczną część słownictwa opisującego doświadczenia związane z obserwacją świata przyrody i aktywnym spędzaniem czasu, potrafi je stosować w prostych zna i rozumie użycie czasu Present Perfect Simple w pytaniach i krótkich odpowiedziach; wiedzę tę stosuje, na ogół poprawnie, w praktyce rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach (B) potrafi wyrazić krótką opinię o przygodach opisanych w tekście oraz przedstawić swoje doświadczenia w formie krótkich sterowanych dialogów (C) zna większość słownictwa dot. sportów ekstremalnych i używa w różnych, ćwiczonych zna i rozumie użycie czasu Present Perfect Simple w twierdzeniach i przeczeniach, zna określenia czasu i prezentowane regularne i nieregularne formy imiesłowu czasu przeszłego; wiedzę tę stosuje poprawnie w praktyce rozumie informacje w tekstach, zdaniach; wyraża opinię o wybranym prezentowanym sporcie (B,C) potrafi ustnie opisać doświadczenia i uczucia związane z uprawianiem sportów ekstremalnych oraz opisać doświadczenia i uczucia dot. wybranego sportu w formie komentarza do bloga (C) zna większość słownictwa opisującego doświadczenia związane z obserwacją świata przyrody i aktywnym spędzaniem czasu, potrafi je stosować w różnych, ćwiczonych zna i rozumie użycie czasu Present Perfect Simple w pytaniach i krótkich odpowiedziach; wiedzę tę stosuje poprawnie w praktyce rozumie informacje w tekstach, zdaniach (B) potrafi wyrazić opinię o przygodach opisanych w tekście oraz przedstawić swoje doświadczenia w formie krótkich sterowanych dialogów (C) SWE I. 1j II. 2b, 2d, III. 1c, 1d, V. 1 III. 1a, 1c III. 2a, 2b, 2c, 2e, 2f ws , 3.3, 4.5, , , 5.5, 5.9, 5.12, 5.13 TIK: SB opis doświadczeń innych osób na bazie filmów (zadanie dodatkowe) SWE I. 1e, 1m II. 2a, 2c, 2d I. 1c III. 1a, 1c, 1d, 2a, 2d, 2e, V. 1, 2 IV. 1b, 1d ws 1.5, , , 4.5, 5.1, 5.5, ws 11 projekt ICT: opis doświadczeń innych osób na bazie filmów (zadanie dodatkowe) 2.3 Get, set, go zna znaczną część słownictwa opisującego przygotowania do podróży; stosuje je, na ogół poprawnie, w prostych zna i rozumie użycie określeń: already, yet, since, for z czasem Present Perfect Simple; używa ich na ogół poprawnie w praktyce (C) rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach (B) potrafi krótko opisać rzeczy zabrane na ostatnie wakacje oraz prowadzić dialogi sterowane dot. przygotowań do podróży (przypominanie i potwierdzanie) (C) na bazie list rzeczy do zabrania, prowadzi krótki dialog z rozmówcą nt. przygotowań do podróży (C) zna większość słownictwa opisującego przygotowania do podróży; stosuje je poprawnie w różnych, ćwiczonych zna i rozumie użycie określeń: already, yet, since, for z czasem Present Perfect Simple; używa ich poprawnie w praktyce (C) rozumie informacje w tekstach, zdaniach (B) potrafi opisać rzeczy zabrane na ostatnie wakacje oraz prowadzić dialogi sterowane dot. przygotowań do podróży (przypominanie i potwierdzanie) (C) na bazie list rzeczy do zabrania, prowadzi krótki dialog z rozmówcą nt. przygotowań do podróży i relacjonuje krótko jego odpowiedzi (C) SWE I. 1h II. 2a, 2c II. 1c IV. 1a, 1b, 1d III. 1a, 1c, 1d, 2a, 2d, 2e ws , 2.3/ , 7.2

13 MODULE Embarrassing moments 2.5 Personal achievements 2.6 Changing looks zna znaczną część słownictwa opisującego kłopotliwe sytuacje; stosuje je w prostych, ćwiczonych kontekstach zna różnicę miedzy użyciem czasów Past Simple i Present Perfect i stosuje obydwa czasy na ogół poprawnie w praktyce (C) rozumie większość informacji w tekście, zdaniach (B) potrafi krótko opisać uczucia związane z przeżytą kłopotliwą sytuacją oraz prowadzić krótkie dialogi sterowane dot. kłopotliwej sytuacji (C) potrafi napisać krótki tekst o przeżyciach związanych z kłopotliwą sytuacją (C) zna znaczną część słownictwa dotyczącego osiągnięć życiowych i stylu życia; stosuje je w prostych, ćwiczonych zna i rozumie użycie czasu Present Perfect Continuous wraz z podstawowymi określeniami czasu, w/w wiedzę potrafi stosować na ogół poprawnie w praktyce rozumie większość informacji zawartych w tekście, zdaniach; wyraża krótką opinię o bohaterze tekstu (B,C) potrafi zadawać pytania i udzielać krótkich odpowiedzi dot. osiągnięć życiowych oraz napisać krótką autobiografię (C) zna znaczną część słownictwa opisującego zmiany w wyglądzie oraz potrafi go użyć w prostych, ćwiczonych rozpoznaje i na ogół poprawnie stosuje prezentowane związki frazeologicznie rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach; tworzy w miarę poprawne zdania o osobach opisanych w tekstach (B,C) potrafi prowadzić krótkie dialogi sterowane dot. zmian w wyglądzie oraz tworzy zdania dot. zmian w wyglądzie swoim i niektórych członków rodziny (na bazie zdjęć) (C) zna większość słownictwa opisującego kłopotliwe sytuacje; stosuje je w różnych, ćwiczonych kontekstach zna różnicę miedzy użyciem czasów Past Simple i Present Perfect i stosuje obydwa czasy poprawnie w praktyce (C) rozumie informacje w tekście, zdaniach (B) potrafi opisać uczucia związane z przeżytą kłopotliwą sytuacją oraz prowadzić krótkie dialogi sterowane dot. kłopotliwej sytuacji (C) potrafi opisać przeżycia związane z kłopotliwą sytuacją, w formie wpisu na blogu (C) zna większość słownictwa dotyczącego osiągnięć życiowych i stylu życia; stosuje je w różnych, ćwiczonych zna i rozumie użycie czasu Present Perfect Continuous wraz z określeniami czasu, w/w wiedzę potrafi stosować poprawnie w praktyce rozumie informacje w tekście i zdaniach, wyraża opinię o bohaterze tekstu (B,C) potrafi prowadzić krótkie dialogi dot. osiągnięć życiowych oraz napisać krótką autobiografię (C) zna większość słownictwa opisującego zmiany w wyglądzie oraz potrafi go użyć w różnych, ćwiczonych rozpoznaje i poprawnie stosuje prezentowane związki frazeologicznie rozumie informacje w tekstach, zdaniach; tworzy poprawne zdania i wyraża krótką opinię o osobach opisanych w tekstach (B,C) potrafi prowadzić krótkie dialogi sterowane dot. zmian w wyglądzie oraz tworzy zdania dot. zmian w wyglądzie swoim i członków rodziny (na bazie zdjęć) (C) SWE I. 1e II. 1b/ 2b, 2c, 2d, V. 1, 2 III. 1a, 1d IV. 1b, 1d III. 2a, 2b, 2c, 2e, 2f ws / 3.2, 3.3, 8.1, 9 4.1, , , 5.4, 5.5, 5.9 SWE I. 1a, 1e II. 2c, 2d, III. 1c, 1d, V. 1 IV. 1b, 1d III. 2a, 2b, 2e, 2f ws 1.1, , 4.5, , 5.3, 5.4, 5.9, 5.12, 5.13 SWE I. 1a II. 2d, III. 2a, 2e, V. 2 IV. 1b, 1d III. 2a, 2e, 2f ws 1.1, , 5.1, , , 5.3

14 MODULE 2 Matura Practice 2a (part 1) Matura Practice 2a (part 2) wykonuje prawidłowo część zadań zamkniętych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego, uzyskuje minimum 40% prawidłowych odpowiedzi, potrafi potwierdzić część odpowiedzi odpowiednimi fragmentami tekstów oraz w miarę prawidłowo przeanalizować transkrypcję fragmentu wypowiedzi (B,C) mówienia (rozmowa z pracownikiem hotelu odgrywanie roli osoby, która zostawiła paszport) porusza przynajmniej 2 z 4 wymienionych kwestii, rozwija je, posługuje się ograniczonym zasobem struktur leksykalno-gramatycznych, w mówieniu jest w miarę swobodny, pomimo dość licznych błędów jest komunikatywny (C) pisania (zaproszenie na wycieczkę wraz z jej opisem) przekazuje przynajmniej 2 informacje, a błędy językowe i ortograficzne stanowią mniej niż 25% całości tekstu (C) wykonuje prawidłowo większość zadań zamkniętych sprawdzających umiejętność rozumienia tekstu pisanego i rozumienia ze słuchu, uzyskuje minimum 70% prawidłowych odpowiedzi, potrafi potwierdzić większość odpowiedzi odpowiednimi fragmentami tekstów oraz prawidłowo przeanalizować transkrypcję fragmentu wypowiedzi (B,C) mówienia (rozmowa z pracownikiem hotelu odgrywanie roli osoby, która zostawiła paszport) porusza 3 lub 4 wymienione kwestie, rozwija przynajmniej 3 z nich, posługuje się znacznym zasobem struktur leksykalno-gramatycznych, w mówieniu jest swobodny, nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji (C) pisania (zaproszenie na wycieczkę wraz z jej opisem) przekazuje przynajmniej 3 informacje, a błędy językowe i ortograficzne stanowią mniej niż 15% całości tekstu (C) INNE ZADANIA TYPU MATURALNEGO: rozumienie tekstu pisanego zadanie na wybór wielokrotny, rozdział 2.2, str.42-43, ćw. 2b rozumienie tekstu słuchanego zadanie na wybór wielokrotny, rozdział 2.3, str.45, ćw. 4 rozumienie tekstu pisanego zadanie na wybór wielokrotny, rozdział 2.5. str.48-49, ćw. 2b KK + E Med: SB fragment powieści King Solomon s Mines SWE I. 1e, 1h, 1i II. 2c, 2d II. 1b, 1d I. 2a, III. 1a, 1b, 1d, IV. 1a, 1b, 1c, 1d I. 2b, III. 2a, 2b, 2e, 2f, IV. 2b, 2c ws 1.5, 1.8, , , 4.4, 4.10, 4.12, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.11, , 5.3, 5.8, 5.12, 5.13, 7.2 Zajęcia dodatkowe*

15 MODULE Superstitions zna znaczną część słownictwa dotyczącego przesądów, używa go w prostych zna i rozumie różnicę w użyciu czasów Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous; zna i rozumie użycie wykrzyknięć z wyrazami what, how, w/w wiedzę stosuje na ogół poprawnie w praktyce rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach; zna większość antonimów do prezentowanych wyrazów i umie przekazać część treści tekstów (B,C) potrafi powiedzieć kilka zdań nt. sytuacji związanej z przesądami (C) zna większość słownictwa dotyczącego przesądów, używa go w różnych, ćwiczonych zna i rozumie różnicę w użyciu czasów Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous; zna i rozumie użycie wykrzyknięć z wyrazami what, how; w/w wiedzę stosuje poprawnie w praktyce rozumie informacje w tekstach, zdaniach; zna antonimy do prezentowanych wyrazów i umie przekazać znaczną część treści tekstów (B,C) potrafi krótko opisać sytuacje związaną z przesądami (C) TIK: SB prezentacja dot. przesądów w Polsce (zadanie dodatkowe) SWE I. 1e II. 2a, 2d, V.1 III. 1a, 1b, 1d III. 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2e ws , 3.3, , 4.4, , 4.3, 5.1, 5.3, 9 ws 11 projekt ICT: prezentacja dot. przesądów w Polsce (zadanie dodatkowe) 2.8 Holiday snapshots zna znaczną część słownictwa dotyczącego wakacji (pogoda, miejsca pobytu, zakwaterowanie, formy spędzania czasu) oraz stosuje je w prostych kontekstach zna strukturę i rozumie zasady użycia pytań pośrednich oraz stosuje je na ogół poprawnie w praktyce rozumie większość informacji w tekście, zdaniach; zna i rozumie podstawowe zasady użycia stylu nieformalnego i umie przekazać część informacji o Jamajce potrafi krótko opisać wyobrażoną sytuację wakacyjną oraz napisać sterowany z opisem wakacji i dokonać częściowej korekty wypowiedzi (C) zna większość słownictwa dotyczącego wakacji (pogoda, miejsca pobytu, zakwaterowanie, formy spędzania czasu) oraz stosuje je w różnych, ćwiczonych kontekstach zna strukturę i rozumie zasady użycia pytań pośrednich oraz stosuje je poprawnie w praktyce rozumie informacje w tekście, zdaniach; zna i rozumie zasady użycia stylu nieformalnego i umie przekazać część informacji o Jamajce potrafi opisać wyobrażoną sytuację wakacyjną oraz napisać sterowany z opisem wakacji i dokonać korekty wypowiedzi (C) SWE I. 1e, 1h II. 2a, 2d, V. 1 II. 1a, 1d I. 2b, III. 2a, 2b, 2d, 2e, 2f ws 1.5, , 3.3, , 4.3, , 5.3, 5.4, 5.5, 5.12, 5.13, Rise to the challenge zna znaczną część słownictwa dotyczącego wypadków i urazów oraz sportu osób niepełnosprawnych; używa go w prostych zna strukturę i rozumie użycie twierdzeń, przeczeń i pytań w czasie Past Perfect, wraz z określeniami czasu, oraz stosuje je na ogół poprawnie w praktyce rozumie większość informacji w tekście, zdaniach (B) wykorzystując notatki, umie dokonać częściowego streszczenia tekstu (C) zna większość słownictwa dotyczącego wypadków i urazów oraz sportu osób niepełnosprawnych; używa go w różnych, ćwiczonych zna strukturę i rozumie użycie twierdzeń, przeczeń i pytań w czasie Past Perfect, wraz z określeniami czasu, oraz stosuje je na ogół poprawnie w praktyce rozumie informacje w tekście, zdaniach (B) wykorzystując notatki, umie dokonać krótkiego streszczenia tekstu, jednocześnie parafrazuje go w znacznym stopniu (C) SWE I. 1h, 1j, 1k II. 1a/ 2a, 2c, 2d III. 1a, 1d, 2a, 2e, V. 1, 2 ws 1.8, 1.10, / 3.1, , 5.1, 8.1, 9

16 MODULE Extreme hobbies zna znaczną część słownictwa dotyczącego niezwykłych rodzajów hobby oraz form spędzania czasu na wyjazdach wakacyjnych; potrafi je stosować w prostych, ćwiczonych zna i rozumie różnicę w użyciu czasów Past Perfect Simple i Past Simple oraz stosuje je, na ogół poprawnie, w praktyce rozumie większość informacji w tekście, zdaniach (B) potrafi wyrazić krótką opinię o wybranym niezwykłym hobby oraz krótko opisać wybrane hobby prezentowane w tekście (C) zna większość słownictwa dotyczącego niezwykłych rodzajów hobby oraz form spędzania czasu na wyjazdach wakacyjnych; potrafi je stosować w różnych, ćwiczonych zna i rozumie różnicę w użyciu czasów Past Perfect Simple i Past Simple oraz stosuje je poprawnie w praktyce rozumie informacje w tekście, zdaniach (B) potrafi wyrazić opinię o wybranym niezwykłym hobby oraz opisać wybrane hobby prezentowane w tekście (C) TIK: SB opis doświadczeń związanych z wybranym hobby (zadanie dodatkowe) SWE I. 1a, 1e, 1h II. 2c, 2d, 2g II. 1c, 1d III. 1a, 1c, 1d, V. 1 III. 2a, 2b, 2c, 2e, 2f ws 1.1, 1.5, , , 4.5, , 5.4, 5.5, 5.9, 5.12, 5.13 ws 11 projekt ICT: opis doświadczeń związanych z wybranym hobby (zadanie dodatkowe) 2.11 How did they use to? zna znaczną część słownictwa dotyczącego urazów, dolegliwości i udzielania pierwszej pomocy; potrafi je stosować w prostych, ćwiczonych zna strukturę i zasady stosowania konstrukcji used to i would oraz stosuje je na ogół poprawnie w praktyce rozumie większość informacji w tekście i zdaniach (B) potrafi krótko opisać doświadczenia związane z dolegliwością lub urazem (C) zna większość słownictwa dotyczącego urazów, dolegliwości i udzielania pierwszej pomocy; potrafi je stosować w różnych, ćwiczonych zna strukturę i zasady stosowania konstrukcji used to i would oraz stosuje je poprawnie w praktyce rozumie informacje w tekście i zdaniach (B) potrafi opisać doświadczenia związane z dolegliwością lub urazem (C) E Pro+TIK: SB teksty dot. urazów i udzielania pierwszej pomocy; opis sposobów leczenia wybranych dolegliwości i urazów (zad. dodatkowe) SWE I. 1h, 1k II. 2b, 2d III. 1a, 1b, 1d III. 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2e ws 1.5, , , 4.4, , 4.3, 4.9, 5.1, 5.3, 5.9 ws 11 projekt ICT: opis sposobów leczenia wybranych dolegliwości i urazów (zad. dodatkowe) 2.12 Against all odds zna znaczną część słownictwa dotyczącego ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz potrafi je stosować w prostych, ćwiczonych umie na ogół poprawnie używać czasów przeszłych (C) rozumie większość informacji w tekstach i zdaniach; umie uzupełnić streszczenie jednego z opowiadań i częściowo streścić inne (B,C) potrafi krótko opisać zjawisko pogodowe, które miało miejsce w Polsce (C) potrafi napisać list z opisem przeżyć związanych z zejściem lawiny ( na bazie tekstu); posługuje się ograniczonym zasobem struktur leksykalnogramatycznych, pomimo licznych błędów przekaz jest komunikatywny (C) zna większość słownictwa dotyczącego ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz potrafi je stosować w różnych, ćwiczonych umie poprawnie używać czasów przeszłych (C) rozumie większość informacji w tekstach i zdaniach; umie uzupełnić streszczenie jednego z opowiadań i streścić pozostałe (B,C) potrafi krótko opisać zjawisko pogodowe, które miało miejsce w Polsce oraz własne przeżycia związane z wybranym zjawiskiem pogodowym (C) potrafi napisać list z opisem przeżyć związanych z zejściem lawiny (na bazie tekstu); posługuje się dość znacznym zasobem struktur leksykalno-gramatycznych, nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji (C) SWE I. 1m II. 2b, 2c, 2d, V. 1 II. 1b, 1d III. 1a, 1b, 1d, V. 1 III. 2a, 2b, 2c, 2e, 2f ws , 3.3, , , 4.3, 4.4, , 5.4, 5.5, 5.9, 5.12, 5.13

17 MODULE 2 Matura Practice 2b (part 1) Matura Practice 2b (part 2) wykonuje prawidłowo część zadań zamkniętych sprawdzających umiejętność rozumienia tekstu pisanego i rozumienia ze słuchu, uzyskuje minimum 40% prawidłowych odpowiedzi, potrafi potwierdzić część odpowiedzi odpowiednimi fragmentami tekstów, wyszukuje część słów kluczowych w treści zadania (B,C) mówienia (rozmowa w czasie wizyty u lekarza odgrywanie roli pacjenta) porusza przynajmniej 2 z 4 wymienionych kwestii, rozwija je, posługuje się ograniczonym zasobem struktur leksykalnogramatycznych, w mówieniu jest w miarę swobodny, pomimo dość licznych błędów jest komunikatywny (C) pisania (list prywatny opisujący pobyt na wakacjach) przekazuje co najmniej 2 pełne lub 4 niepełne informacje, posługuje się ograniczonym zasobem struktur leksykalno-gramatycznych, zachowuje w miarę właściwą formę listu, a błędy językowe i ortograficzne stanowią mniej niż 25% całości tekstu (C) wykonuje prawidłowo większość zadań zamkniętych sprawdzających umiejętność rozumienia tekstu pisanego i rozumienia ze słuchu, uzyskuje minimum 70% prawidłowych odpowiedzi, potrafi potwierdzić większość odpowiedzi odpowiednimi fragmentami tekstów, wyszukuje większość słów kluczowych w treści zadania (B,C) mówienia (rozmowa w czasie wizyty u lekarza odgrywanie roli pacjenta) porusza 3 lub 4 wymienione kwestie, rozwija przynajmniej 3 z nich, posługuje się znacznym zasobem struktur leksykalno-gramatycznych, w mówieniu jest swobodny, nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji (C) pisania (list prywatny opisujący pobyt na wakacjach) przekazuje co najmniej 3 pełne informacje lub 2 pełne i 2 niepełne, posługuje się dość znacznym zasobem struktur leksykalno-gramatycznych, zachowuje właściwą formę listu, a błędy językowe i ortograficzne stanowią mniej niż 15% całości tekstu (C) INNE ZADANIA TYPU MATURALNEGO: rozumienie tekstu pisanego zadanie na wybór wielokrotny; rozdział 2.9, str , ćw. 2b rozumienie tekstu pisanego zadanie na wybór wielokrotny; rozdział 2.10, str , ćw. 2c rozumienie tekstu słuchanego zadanie typu P/ F; rozdział 2.10, str. 61, ćw. 4 rozumienie tekstu pisanego zadanie na wybór wielokrotny; rozdział 2.12, str , ćw. 2b rozumienie tekstu słuchanego dobieranie rozmówców do zdań, rozdział 2.12, str. 65, ćw. 3 SWE I. 1e, 1h, 1i, 1k, 1m II. 2a, 2c, 2d II. 1c, 1d I. 2a, II. 1a, 1b, 1d, IV. 1a, 1b, 1d I. 2b, III. 2a, 2b, 2d, 2e, 2f ws 1.5, 1.8, 1.9, 1.11, , , 4.3, 4.4, 4.12, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.10, 6.11, , 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.12, 5.13 Zajęcia dodatkowe*

18 MODULE 2 Culture Corner 2 A Taste of the Caribbean + Curricular Cut 2 Geography zna dość dobrze tematykę i znaczną część słownictwa dotyczącego Festiwalu Karaibskiego w Kanadzie; zna znaczną część słownictwa związanego z bezpieczeństwem w podróży; wiedzę tę potrafi stosować, na ogół poprawnie, w prostych, ćwiczonych rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach; odpowiada, na ogół poprawnie, na pytania do tekstu oraz przekazuje częściowo treść tekstów (B,C) potrafi krótko opisać festiwal prezentowany w tekście (na bazie notatek) oraz napisać krótki tekst nt. polskiego festiwalu (projekt ICT) (C) zna dobrze tematykę i większość słownictwa dotyczącego Festiwalu Karaibskiego w Kanadzie; zna większość słownictwa związanego z bezpieczeństwem w podróży; wiedzę tę potrafi stosować w różnych, ćwiczonych rozumie informacje w tekstach, zdaniach; odpowiada poprawnie, całymi zdaniami, na pytania do tekstu oraz przekazuje znaczną część treści tekstów (B,C) potrafi opisać festiwal prezentowany w tekście (na bazie notatek) oraz napisać artykuł nt. polskiego festiwalu (projekt ICT) (C) KK: SB tekst i zadania o festiwalach TIK: SB prezentacja rad dot. bezpieczeństwa w podróży (zad. dodatk.) SWE I. 1h, 1i, 1o I. 3, II. 2a, 2d II. 2c, 2d, V. 1 III. 1a, 1d, V. 1 III. 2a, 2e, 2f ws 1.8, 1.9, , , , 4.3, , 5.3, 5.12, 5.13 ws 11 projekt ICT: prezentacja rad dot. bezpieczeństwa w podróży (zadanie dodatkowe) Self-check 2 wykonuje prawidłowo część zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z modułu 2, uzyskuje minimum 50-60% prawidłowych odpowiedzi (A,B) w zadaniu sprawdzającym umiejętność rozumienia tekstu pisanego rozumie większość informacji oraz uzupełnia, na ogół poprawnie, większość zdań (B,C) w zadaniu otwartym posługuje się wybranym nowopoznanym słownictwem i stosuje większość struktur gramatycznych z modułu 2; buduje proste zdania; pomimo popełniania licznych błędów, jest komunikatywny (C) wykonuje prawidłowo większość zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z modułu 2, uzyskuje minimum 75% prawidłowych odpowiedzi (A,B) w zadaniu sprawdzającym umiejętność rozumienia tekstu pisanego rozumie zawarte w nim informacje oraz uzupełnia poprawnie zdania (B,C) w zadaniu otwartym posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z modułu 2; nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji (C) SWE I. 1e, 1h II. 1a II. 2d IV. 1b III. 2a, 2b, 2e, 2f, IV. 2b, 2c ws 1.5, , 5.3, 5.4, 5.12, 5.13, 7.2, 7.8, 7.9 Zajęcia dodatkowe*

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY KLASA III A, III D PODRĘCZNIKI REPETYTORIUM POZIOM PODSTAWOWY I REPETYTORIUM POZIOM ROZSZERZONY

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY KLASA III A, III D PODRĘCZNIKI REPETYTORIUM POZIOM PODSTAWOWY I REPETYTORIUM POZIOM ROZSZERZONY KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY KLASA III A, III D PODRĘCZNIKI REPETYTORIUM POZIOM PODSTAWOWY I REPETYTORIUM POZIOM ROZSZERZONY WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM PODSTAWOWY. Poziom A1-B1 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM PODSTAWOWY. Poziom A1-B1 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA 2015 POZIOM PODSTAWOWY Poziom A1-B1 wg CEF (ESOKJ) WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING MATURA 2015 REPETYTORIUM.

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Konieczne (2) Podstawowe(3) Rozszerzające(4) Dopełniające(5) Uczeń:

WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Konieczne (2) Podstawowe(3) Rozszerzające(4) Dopełniające(5) Uczeń: Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: Język angielski PODRĘCZNIK: Matura Prime Time ( elementary ) W wymaganiach uwzględnione zostały wymagania szczegółowe na oceny pozytywne, z wyjątkiem oceny celującej. Ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMOT: Język angielski KLASA: B LO PODRĘCZNK: Matura Prime Time ( intermediate ) NUMER PROGRAMU NAUCZANA (ZAKRES): Wymagania edukacyjne POZOMY WYMAGAŃ Starter zna znaczną część nazw środków transportu

Bardziej szczegółowo

MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE

MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE KRYTERA OCENANA MATURA PRME TME NTERMEDATE Poziom B1/B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE GIMNAZJUM ŁOSOSINA DOLNA WSTĘP Poniższe Kryteria Oceniania (KO) są dokumentem uzupełniającym i spójnym z Rozkładami Materiału oraz Planami Wynikowymi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA SMART TIME 2 KLASA I A, B, C, D, E ( GRUPY ZAAWANSOWANE) POZIOM PODSTAWOWY (OCENA DOSTATECZNA)

KRYTERIA OCENIANIA SMART TIME 2 KLASA I A, B, C, D, E ( GRUPY ZAAWANSOWANE) POZIOM PODSTAWOWY (OCENA DOSTATECZNA) WYMAGANA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGELSKEGO KRYTERA OCENANA SMART TME 2 KLASA A, B, C, D, E ( GRUPY ZAAWANSOWANE) ROZDZAŁ KONECZNY (OCENA DOPUSZCZAJĄCA) PODSTAWOWY (OCENA DOSTATECZNA)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMOTOWE ZASADY OCENANA Z JĘZYKA ANGELSKEGO Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO), Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z tematami lekcji MATURA UPLOAD 3. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

Rozkład materiału. z tematami lekcji MATURA UPLOAD 3. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA UPLOAD 3 Poziom B1+ wg CEF (ESOKJ)

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

MATURA PRIME TIME PLUS ELEMENTARY (poziom A2)

MATURA PRIME TIME PLUS ELEMENTARY (poziom A2) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla liceum i technikum. Wymagania dla grup podstawowych i zaawansowanych realizujących podstawowy oraz rozszerzony zakres materiału są różnicowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus INTERMEDIATE Poziom B1/B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus INTERMEDIATE Poziom B1/B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda KRYTERA OCENANA MATURA PRME TME plus NTERMEDATE Poziom B1/B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające

WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: Język angielski PODRĘCZNIK: Matura Prime Time (elementary/pre-intermediate) W wymaganiach uwzględnione zostały wymagania szczegółowe na oceny pozytywne, z wyjątkiem oceny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus ELEMENTARY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus ELEMENTARY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus ELEMENTARY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO MP-8 ETAP EDUKACJI szkoła podstawowa PRZEDMIOT j. angielski klasa r.szk.... Imię i nazwisko n-la przedmiotu. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Zakres treści. Modułdział. nr lekcji

Zakres treści. Modułdział. nr lekcji Modułdział nr lekcji Zakres treści Lekcja organizacyjna, przeprowadzenie testu diagnozującego. 1 Sprawy organizacyjne, Test diagnozujący Zapoznanie z PSO Zapoznanie z formą, strukturą i wymogami 2 Standardy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ R. SZK. 2013/2014 Opracowała i realizuje Aneta Topczewska nauczyciel języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda KRYTERA OCENANA Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem Wynikowym, na bazie których zostały opracowane. Mogą być

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015 repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony. Podręcznik do języka angielskiego.

MATURA 2015 repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony. Podręcznik do języka angielskiego. MATURA 2015 repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony. Podręcznik do języka angielskiego. Wymagania edukacyjne grupa AIII/1, AIII/2, AIII/3, AIII/4 Rok szkolny 2015/2016 CELUJĄCA ROZUMIENIE TEKSTU

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka francuskiego dla kl. I

Wymagania edukacyjne z języka francuskiego dla kl. I Wymagania edukacyjne z języka francuskiego dla kl. I Ocena dopuszczająca uczeń umie się przedstawić, przywitać, pożegnać, zapytać o godzinę, o drogę, potrafi wymienić kilka nazw produktów żywnościowych,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. MATURA PRIME TIME plus INTERMEDIATE

Plan wynikowy. MATURA PRIME TIME plus INTERMEDIATE Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy opracowany zgodnie z nową podstawą programową (obowiązującą powszechnie w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013) MATURA

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa III ( grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Funkcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Zaczarnie 2015/2016 1 / 17 KRYTERIA OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

MATURA PRIME TIME plus ELEMENTARY

MATURA PRIME TIME plus ELEMENTARY Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy opracowany zgodnie z nową podstawą programową (obowiązującą powszechnie w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013) MATURA

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA PODRĘCZNIK MACMILLAN REPETYTORIUM 2015 POZIOM ROZSZERZONY KLASA III B

KRYTERIA OCENIANIA PODRĘCZNIK MACMILLAN REPETYTORIUM 2015 POZIOM ROZSZERZONY KLASA III B KRYTERIA OCENIANIA PODRĘCZNIK MACMILLAN REPETYTORIUM 2015 KLASA III B 1 Wiedza i umiejętności wg podstawy programowej BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA i SŁOWNICTWO I GRAMATYKA (Znajomość środków

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda KRYTERA OCENANA Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem Wynikowym, na bazie, których zostały opracowane. Są punktem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA 2015 POZIOM ROZSZERZONY Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Module 1 People Vocabulary Bank & Grammar Section MATERIAŁ LEKSYKALNO- GRAMATYCZNY WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

Bardziej szczegółowo

WYMAGNIA EDUKACYJNE DLA KLASY DWUJĘZYCZNEJ 3A/2

WYMAGNIA EDUKACYJNE DLA KLASY DWUJĘZYCZNEJ 3A/2 WYMAGNIA EDUKACYJNE DLA KLASY DWUJĘZYCZNEJ 3A/2 Przybory 1. Zeszyt przedmiotowy format A4, 2. Segregator na karty pracy 3. Podręcznik 4. Przybory do pisania Formy sprawdzania wiadomości - sprawdziany waga

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus PRE-INTERMEDIATE Poziom B1 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus PRE-INTERMEDIATE Poziom B1 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus PRE-INTERMEDIATE Poziom B1 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej I Kryteria ogólne System oceniania wiedzy i umiejętności uczniów jest dwojaki: formalny i nieformalny: system formalny: na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI W wymaganiach nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA DO PODRĘCZNIKA REPETYTORIM GIMNAZJALNE. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

KRYTERIA OCENIANIA DO PODRĘCZNIKA REPETYTORIM GIMNAZJALNE. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY KRYTERIA OCENIANIA DO PODRĘCZNIKA REPETYTORIM GIMNAZJALNE. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus

Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA Uczeń posługuje się zakresem środków językowych pozwalających mu na realizację

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Gajda. (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy

Jadwiga Gajda. (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy opracowany zgodnie z: - tzw. starą podstawą programową - nową podstawą programową (obowiązującą powszechnie w szkołach ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych

Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych na podstawie: Programu nauczania języka niemieckiego dla klas I-III zasadniczej szkoły zawodowej i klas I-IV technikum,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa druga Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ:

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Sky High 3 Język angielski Lekcje 1-5 Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji 1-5. Zna i stosuje wyrazy z lekcji 1-5, w szczególności: nazwy miejsc w mieście, czasowniki nieregularne,

Bardziej szczegółowo

Repetytorium Gimnazjalne Kryteria oceniania

Repetytorium Gimnazjalne Kryteria oceniania POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA niewielka samodzielność, odtwórcza wiedza, nie zawsze skuteczne próby

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OCENA NIEDOSTATECZNA:

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OCENA NIEDOSTATECZNA: KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NIEDOSTATECZNA: Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA MATURA FOCUS 2

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA MATURA FOCUS 2 PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA MATURA FOCUS 2 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska PODRĘCZNIK: Hot Spot 3 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe MODULE ONE: ME AND MY WORLD udziela podstawowych informacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA III

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA III WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA III POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niewielka

Bardziej szczegółowo

Discover English Starter

Discover English Starter KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Wymagania edukacyjne z języka angielskiego: Klasa: III TI grupa podstawowa Podręcznik: Matura Prime Time (Pre-Intermediate 2-6, Intermediate 1-2) W wymaganiach uwzględnione zostały wymagania szczegółowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018 WIEDZA Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (str. 24 26 i str. 56) Załącznik nr 2 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland.

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland. Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland. Tabela nr 1. Realizacja wymagań ogólnych nowej podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY Kryteria ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA OCENA DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO uczeń rozumie tylko nieliczne polecenia i wypowiedzi nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Welcome Friends.

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Welcome Friends. Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Welcome Friends. Tabela nr 1. Realizacja wymagań ogólnych nowej podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Poziom podstawowy Podręcznik Smart Time 1

Poziom podstawowy Podręcznik Smart Time 1 WYMAGANA EDUKACYJNE Poziom podstawowy Podręcznik Smart Time 1 Z JĘZYKA ANGELSKEGO DLA KLASY ROZDZAŁ (KATEGORE STARTER 1a+1b Reading zna dość dobrze alfabet i zasady literowania nazw oraz liczebniki główne;

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate PLAN WYNIKOWY real life intermediate Unit 1 learning style Środki językowe Umiejętności językowe Poziom podstawowy Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna formy i zasady użycia czasów Present Simple

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Przedmiot: Język angielski Technikum Klasa 1 Cykl edukacyjny :

Wymagania edukacyjne Przedmiot: Język angielski Technikum Klasa 1 Cykl edukacyjny : Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu Wymagania edukacyjne Przedmiot: Język angielski Technikum Klasa 1 Cykl edukacyjny : 2016-2020 Wymagania edukacyjne dla klas II-IV zostały sformułowane w roku szkolnym 2013/2014

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENA CELUJĄCĄ otrzymuje ją uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy V oraz: twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

1. Zasady oceniania na lekcji j. niemieckiego są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania zawartymi w Statucie Szkoły.

1. Zasady oceniania na lekcji j. niemieckiego są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania zawartymi w Statucie Szkoły. Zasady oceniania na lekcji języka niemieckiego. 1. Zasady oceniania na lekcji j. niemieckiego są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania zawartymi w Statucie Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

SYSTEMATYCZNE PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z EXPEDITION DEUTSCH

SYSTEMATYCZNE PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z EXPEDITION DEUTSCH SYSTEMATYCZNE PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z EXPEDITION DEUTSCH Systematyczne przygotowanie do matury z Expedition Deutsch Seria Expedition Deutsch zapewnia systematyczne i skuteczne przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w zakresie tematów: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie,

Bardziej szczegółowo

Moduł, dział, temat. Zakres treści. Osiągnięcia na poziomie ponadpodstawowym. Osiągnięcia ucznia na poziomie podstawowym

Moduł, dział, temat. Zakres treści. Osiągnięcia na poziomie ponadpodstawowym. Osiągnięcia ucznia na poziomie podstawowym Moduł, dział, temat Zakres treści Osiągnięcia ucznia na poziomie podstawowym Osiągnięcia na poziomie ponadpodstawowym Zapoznanie z PSO Zapoznanie ze zmianami w nowej maturze ustnej Nauka i technika Zalety

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język włoski

Wymagania edukacyjne język włoski Wymagania edukacyjne język włoski Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie metody nauczania Nuovo Progetto Italiano 1 wydawnictwa EDILINGUA Poziom IV.0

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

Repetytorium Gimnazjalne - WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA III

Repetytorium Gimnazjalne - WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA III Ocena za pierwsze półrocze obejmuje rozdziały (units) 1-8. Ocena za drugie półrocze obejmuje rozdziały ( units) 9 15 Ocena roczna wystawiana jest z uwzględnieniem ocen za pierwsze i drugie półrocze. POZIOM

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Oceny są wystawiane za następujące formy aktywności: a) odpowiedź ustna obejmuje trzy ostatnie lekcje: odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

MATURA PRIME TIME PRE-INTERMEDIATE

MATURA PRIME TIME PRE-INTERMEDIATE KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik MATURA PRIME TIME PRE-INTERMEDIATE Macmillan Repetytorium 2015 Klasa II B I II C poziom rozszerzony WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy IIIab Gimnazjum (grupa podstawowa) w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania ogólne Znajomość środków Rozumienie

Bardziej szczegółowo

I Uczeń powinien znać i poprawnie stosować następujące konstrukcje gramatyczne: odmiana czasownika to be, czasy Simple Present, Present Continuous,

I Uczeń powinien znać i poprawnie stosować następujące konstrukcje gramatyczne: odmiana czasownika to be, czasy Simple Present, Present Continuous, WYMAGANIA Z ZAKRESU WIEDZY JĘZYKOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS II-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZYSTĘPUJĄCYCH DO WARSZAWSKIEJ OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2017/2018 I Uczeń powinien znać i poprawnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: Repetytorium Gimnazjalne 2015 Klasa III A i B, grupa 3 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik 1 POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: Język angielski PODRĘCZNIK: Matura Prime Time ( pre - intermediate ) Wymagania edukacyjne Poziom wymagań Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D 4a+4b Activity holidays

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: FOCUS 2 (Wyd. PEARSON) 1 Wymagania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo