KAROL OLGIERD BORCHARDT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KAROL OLGIERD BORCHARDT"

Transkrypt

1 KAROL OLGIERD BORCHARDT ur. 25 marca , Moskwa zm. 20 maja 1986, Gdynia absolwent Szkoły Morskiej w Tczewie kapitan eglugi wielkiej ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. ołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w randze oficera Marynarki Wojennej wykładowca szkół i uczelni gdy skich: Pa stwowego Centrum Wychowania Morskiego, Technikum Rybołówstwa Morskiego, Pa stwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego, Pa stwowej Szkoły Morskiej, Wy szej Szkoły Morskiej autor podr czników, współautor wydawnictw encyklopedycznych pisarz, członek Zwi zku Literatów Polskich odznaczony (m.in.): Krzy ami Walecznych (1920 i 1941), Krzy em Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (po m.), Orderami Sztandaru Pracy II i I klasy (1964, 1976), Złotym Krzy em Zasługi (1957), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1970); uhonorowany tytułem Gda szczanin Roku (1965) i Nagrod Prezydenta Miasta Gdyni za całokształt twórczo ci 1 Data według obowi zuj cego wówczas w Rosji kalendarza julia skiego. Według u ywanego dzi kalendarza gregoria skiego to 7 kwietnia.

2 1905, 25 marca w Moskwie przychodzi na wiat Karol Olgierd Borchardt, jedyne dziecko Hilarego Borchardta, lekarza pracuj cego w jednej z moskiewskich klinik i Marii z Raczkiewiczów, urz dniczki wczesne dzieci stwo sp dza w Pary u, dok d zabrała go matka po rozej ciu si z m em. Maria Borchardt pracuje jako projektantka w domu mody. Po sze ciu latach, chc c zapobiec wynarodowieniu syna, który mówi ju prawie tylko po francusku, wraca z nim do Wilna nauka z przerwami w latach wojen w szkole powszechnej i gimnazjum w Wilnie jako 15-letni harcerz wst puje ochotniczo do wojska polskiego. Wcielony do 6. Pułku Piechoty walczy w wojnie polsko-bolszewickiej. Za udział w tej kampanii zostaje odznaczony Krzy em Walecznych matura w Gimnazjum Humanistycznym im. Adama Mickiewicza w Wilnie. Niekorzystne orzeczenie komisji lekarskiej (rezultat potajemnej interwencji ojczyma 2, przeciwnego podobnie jak reszta rodziny karierze marynarskiej) powoduje, e nie dostaje si do Szkoły Morskiej w Tczewie. Podejmuje studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. K.O. Borchardt w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1925 korzystne orzeczenie komisji lekarskiej, tym razem wojskowej, otwiera drog do wymarzonej kariery. Atletycznie zbudowany, znany ze swej sprawno ci fizycznej Karol Olgierd Borchardt zostaje studentem tczewskiej SM. Program nauki przewidywał blisko 24 miesi ce pływania na aglowcu szkolnym STS Lwów 3. W tym czasie dowódc Lwowa był kpt. Mamert Stankiewicz, a starszym oficerem kpt. Konstanty Matyjewicz-Maciejewicz. 2 Witold Mintowt Czy, działacz PPS, wiceprezydent Wilna. 3 STS Lwów: typ: bark trzymasztowy, miejsce i rok budowy: stocznia G.R. Clover & Co., Birkenhead, 1869; pojemno : 1293 BRT; 964 NRT; no no : 1600 DWT; dł. 64,8 m (z bukszprytem 85,1 m); szer. 11,4 m; zan. 6,3 m; pow. o agl m kw.; nap d pomocniczy: silnik spalinowy 360 KM; 1 ruba; pr dko : 6 w; uczniowie ; załoga: 6. Poprzednie nazwy: Chinsura, Lucco, Nest. Zakupiony jako statek towarowo-szkolny dla Marynarki Wojennej w przechodzi pod zarz d Pa stwowej Szkoły Morskiej w Tczewie przekazany Mar. Wojennej na okr t-baz dywizjonu okr tów podwodnych, słu ył jako hulk mieszkalny dla załóg. Złomowany: 1938.

3 1922 STS Lwów wchodzi do portu w Birkenhead (Wielka Brytania) Po pierwszym wiczeniu wiosłowania na szalupach, uwi zanych za statkiem, załogi łodzi wchodziły po szkentlu do góry na ruf. Tak si zło yło, e wchodziłem ostatni. Gdy zawisłem na szkentlu mi dzy wod a ruf aglowca, przypomniał mi si Orzeł nie nych Wierchów i obrazek widziany w ksi ce. Nie mogłem si powstrzyma od wyszeptania: Jako ostatni wspi ł si marynarz olbrzymiego wzrostu. 4 Borchardt-Tenanga wspinał si wła nie na paw rufow Lwowa maj dyplom Szkoły Morskiej w Tczewie. 26 grudnia lub z Karolin Iwaszkiewiczówn 5. Z mał e stwa tego przyszła na wiat córka, Danuta 6 (ur. 1 stycznia 1930 w Wilnie) krótki pobyt na l dzie, w Wilnie, gdzie wykonywał przeró ne zaj cia m.in. miał przedstawi cielstwo samochodowej firmy Tatry, w ko cu za kierował zakładem instalacji elektrycznych, zatrudniaj cym około stu monterów [...] Firma dobrze prosperowała, wygrywała wszystkie przetargi, a jednak zostawił wszystko i aby nie utraci wymarzonego zawodu, zacz ł pracowa w Polsko- Brytyjskim Towarzystwie Okr towym jako starszy marynarz na Rewie. 7 4 Borchardt, Karol Olgierd. Znaczy Kapitan. Gda sk, Wydawnictwo Morskie 1971, s absolwentka Gimnazjum Humanistycznego im. Mickiewicza w Wilnie, pierwsza kobieta, która w latach mi dzywojennych uko czyła szkolenie pilota owe (w Akademickim Aeroklubie Krakowskim) i latała samodzielnie; podczas II Krajowego Konkursu Awionetek, rozegranego w dniach 29 pa dziernika - 1 listopada 1928 w Warszawie, Józef Bargiel pilot i Karolina Iwaszkiewiczówna obserwator, lec c dwumiejscowym DKD-IV (konstr. Stanisław i Mieczysław Działowscy), zaj li pierwsze miejsce zdobywaj c tytuł Mistrzów Polski. 6 Patrz: przypis Ostrowska, Ewa. Pod biał ró. W: Borchardt, Karol Olgierd. Pod czerwon ró. Gda sk, Wyd. Graf, 1991.

4 słu ba na s/s Rewa 8 w Polsko-Brytyjskim Towarzystwie Okr towym (Polbrit) 9. s/s Rewa s/s Rewa 8 s/s Rewa: miejsce i rok budowy: stocznia Earle s Shipbuilding and Engineering Co. Ltd., Hull, 1906; pojemno : 2376 BRT, 1465 NRT; no no : 3220 DWT; dł. 91,4 m; szer. 12,5 m; zan. 5,6 m; nap d: maszyna parowa 1500 KM; 1 ruba; pr dko : 10 w; pasa erowie 200; załoga: 40. Skasowany i sprzedany na złom w Rysunek: Piwowo ski, Jan. Flota spod biało-czerwonej. Warszawa. Nasza Ksi garnia 1989, str. 42. Zdj cie: <http://www.lr.org.pl/index.php?page=uslugi_morskie;prezentacjalr;2> 9 Polbrit powstał w lutym Inicjatorem jego zało enia był rz d RP, który chciał skierowa krajow fal emigracji przez jedyny polski port morski Gdyni. Statki Polbritu miały utrzymywa regularn komunikacj mi dzy Gdyni a Londynem i Hull: emigru j cy mieli si tam przesiada na statki armatorów brytyjskich płyn ce do USA. Dla potrzeb przedsi biorstwa zakupiono od brytyj skiej linii Ellerman s Wilson Line Ltd. cztery drobnicowce, które przerobione zostały w stoczni Hull na statki pasa erskie. Były to: s/s Rewa (200 pasa erów), s/s Łód (200 pasa erów), s/s Warszawa (322 pasa erów) oraz s/s Premjer (450 pasa erów).

5 s/s Polonia Borchardt pracuje na statkach pasa erskich Polskiego Transatlantyckiego Towarzystwa Okr towego (PTTO), przekształconego w 1934 w Gdynia-Ameryka Linie eglugowe SA (GAL) udział w strajku oficerów s/s Polonia domagaj cych si od armatora unormowania warunków pra cy i płacy, za co miał opó niony awans na IV oficera. Dzi ki wstawiennictwu kpt. Mamerta Stan kiewicza zdołał przełama restrykcje armatora i awansował na kolejne stopnie oficerskie. 10 Borchardta spotkało to nieszcz cie, e ze swoim koleg, Stanisławem Kubinem, został wydelego wany do rozmów z armatorem. Efekt był taki, e Stanisław Kubin został pozbawiony prawa pływa nia, a Borchardtowi wstrzymano awans, za pozostali strajkuj cy otrzymali i podwy ki, i awanse. 11 Pod dowództwem swego dawnego wykładowcy i komendanta, kpt. Mamerta Stankiewicza prze chodzi od funkcji szóstego do pierwszego oficera, głównie na s/s Polonia 12. W zale no ci od potrzeb firmy nawiguje tak e na s/s Pułaski i s/s Ko ciuszko. Pó niej, w swoich opowiadaniach, opisuj c historie tych trzech statków, nazwie je klejnotami du skiej królewny Dagmary. Polonia pocz t kowo kursuje głównie na trasie Gdynia Nowy Jork, a od 1933 zostaje skierowana do obsługi tzw. linii palesty skiej 13, na trasie Konstanca Hajfa. 10 Sawicki, Jan Kazimierz, red. Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. III, Polska Marynarka Handlowa. Noty biograficzne kadry, słuchaczy i absolwentów szkół morskich Tczewa, Gdyni i Szczecina. Gdynia: Pracownia Historii Wy szej Szkoły Morskiej, 2002, s Ostrowska, Ewa. Kapitan własnej duszy. Borchardt znany i nieznany. Gdynia, Oficyna Wydawnicza Miniatura, 2001, s s/s Polonia: miejsce i rok budowy: stocznia Barclay, Curle & Co. Ltd., Glasgow, 1910; pojemno : 7500 / 7858 BRT; no no : 7200 DWT; dł. 137,5 m; szer. 17,2 m; zan. 7,6 m; silnik: dwie maszyny parowe tłokowe poczwórnego rozpr ania, 6000 KM, dwie ruby; pr dko : 14 w; pasa erowie 800; załoga jako Kursk, pływa pod bander rosyjsk w barwach Russian American Line zało onej przez du sk spółk eglugow Det Østasiatiske Kompagni A.S. (East Asiatic Company Ltd.) i Hamburg America Line, na trasie Lipawa - Nowy Jork wci pod nazw Kursk, ale w barwach Cunarda i pod flag brytyjsk pływa z Glasgow do Nowego Jorku i Archangielska własno Baltic America Line (bandera du ska, nazwa: Polonia), pływa: Lipawa Gda sk Kopenhaga Nowy Jork zakupiony przez PTTO (od 1934 GAL). Pod bander polsk i t sam nazw pływa: Gdynia Kopenhaga Halifax Nowy Jork. Od 1933 na tzw. linii palesty skiej (Konstanca Stambuł Jaffa Hajfa Pireus Stambuł Konstanca) sprzedany i złomowany. s/s Pułaski (zbudowany 1912) i s/s Ko ciuszko (zbudowany 1915) to jednostki bli niacze. Stocznia: Barclay, Curle & Co. Ltd., Glasgow; pojemno 6852 BRT, 4207 NRT; no no : 4062 DWT; dł. 138,80 m, szer. 16,20 m, zan. 7,42 m; silniki: 2 maszyny parowe tłokowe poczwórnego rozpr ania, 5600 KM, dwie ruby; pr dko : 14 w; pasa erowie 712; załoga: 290. Po wojnie oba zostały w Wlk. Brytanii i złomowano je odpowiednio w 1949 i 1950 r. 13 Gdy w 1931 Kongres Stanów Zjednoczonych ogranicza napływ imigrantów, polskie statki pasa erskie przenosz si z Atlan tyku na Morze Czarne i ródziemne. Na mocy umowy mi dzy PTTO a Agencj ydowsk reprezentuj c rz d brytyjski w Mandacie Palesty skim, odpowiedzialn za realizacj polityki imigracyjnej, m.in. za przesiedlanie nowych imigrantów, s/s Polonia zacz ła pływa na linii Konstanca Hajfa, nazywanej lini palesty sk. Jej dowódc znów zostaje kpt. Mamert Stankiewicz.

6 1935, luty Borchardt, razem z kpt. Mamertem Stankie wiczem i w gronie jego zaufanych i sprawdzonych oficerów, wyje d a do stoczni Monfalcone we Włoszech. Tam nadzoruje przebieg ko cowego etapu prac przy budowie nowego polskiego trans atlantyka m/s Piłsudski, którego kadłub zwodo wany został 19 grudnia , 22 sierpnia oficjalne przej cie m/s Piłsudski przez GAL. Dowódc pierwszego transatlantyka zbudo wanego dla polskiego armatora jest kpt. Mamert Stankiewicz. Karol Olgierd Borchardt obejmuje stanowisko oficera Borchardt pracuje jako oficer, głównie na Piłsudskim, w rejsach transatlantyckich i wyciecz kowych. 1936, 9 pa dziernika otrzymuje patent kapitana eglugi wielkiej. Otwiera mu to drog do awansu na sta nowisko pierwszego i starszego oficera na statkach pasa erskich 1938 odchodzi na własn pro b z GAL i rozpoczyna prac w Pa stwowej Szkole Morskiej w Gdyni jako starszy oficer ag lowca szkolnego Dar Pomorza 14. Był lubiany przez uczniów: Kandydaci najni ej stoj cy w hierarchii społeczno ci statkowej, wy korzystywani do najprostszych i najuci liwych robót, mieli w nim nieraz swego obro c. Zachowywał przy tym własny styl kierowa nia lud mi ojcowsko- artobliwy rejs Daru Pomorza na Karaiby, opisany pó niej w opo wiadaniu Znów razem, zamieszczonym w zbiorze Znaczy Kapitan. Rewers srebrnej monety 20-rublowej, wybitej w 2009 r. przez Mennic Polsk dla Narodowego Banku Republiki Białorusi; nakład szt., próba Ag STS Dar Pomorza: typ: trzymasztowy pełnorejowiec, miejsce i rok budowy: stocznia Blohm und Voss, Hamburg, 1909; pojemno : 1561 BRT / 525 NRT; dł. 72,6 m (z bukszprytem 93,0 m); szer. 12,6 m; zan. 5,7 m; pow. o agl m kw.; nap d pomocniczy: silnik spalinowy 1500 KM; 1 ruba; pr dko : 10 w; uczniowie ; załoga: 28. Poprzednie nazwy: Prinzess Eithel Friedrich, Colbert, Pomorze. Zakupiony w Wycofany z eksploatacji: Obecnie: statek-muzeum w Gdyni. 15 Miłob dzki, Józef. Przedmowa. W: Borchardt, Karol Olgierd. Kolebka nawigatorów. Gdynia, Oficyna Wydawnicza Miniatura 1997, str. 5.

7 Dar Pomorza, Gdynia, sierpnia Dar Pomorza wypływa w wiczebny rejs po Bałtyku z kandydatami i uczniami I, II, III roku Wydziału Nawigacyjnego oraz jungami (kandydatami) Szkoły Morskiej. Ogółem na pokładzie znajduje si 161 osób, w tym 21 członków załogi stałej. 1 wrze nia wybuch II w.. Instrukcja dyrektora Szkoły Morskiej, kpt..w. Stanisława Koski, nakazuje wpłyn do najbli szego portu neutralnego pa stwa i tam pozostawi statek na czas wojny. Dar Pomorza wchodzi do szwedzkiego Oxelösund, a nast pnie do Sztokholmu. Po roztaklowa niu i zakonserwowaniu na postój zimowy, Dar z kilkoma osobami załogi zostaje w Sztokhol mie. Do Polski wróci dopiero 25 pa dziernika wrze nia po zabezpieczeniu aglowca, Borchardt ze studentami płynie statkiem Robur IV do Wielkiej Brytanii. Obejmuje stanowisko starszego oficera na Piłsudskim, dowodzonym przez kpt. Mamerta Stankiewicza. Jednostka, kotwicz ca w Newcastle-on-Tyne, zostaje przy stosowana do transportu wojska w warunkach wojennych. 26 listopada ORP Piłsudski bez eskorty płynie na południe, do miejsca spotkania konwoju wyrusza j cego do Australii i Nowej Zelandii. O godz. 05:36, rozerwany wybuchem miny lub torpedy 16, tonie 29 Mm SE od przyl dka Flamborough, N E. Ranny Borchardt trafia do szpitala. W katastrofie ginie kpt. Mamert Stankiewicz. 16 Przyczyna zatoni cia ORP Piłsudski nie została wyja niona: Rozwa ane s trzy hipotezy: wej cie na miny (prawdopodobnie), storpedowanie przez niemiecki okr t podwodny (brak potwierdzenia w niemieckich ródłach) lub sabota. <http://pl.wikipedia.org/wiki/ms_piłsudski>

8 1940 marzec po wyj ciu ze szpitala Borchardt rezygnuje z przyznanej mu do ywotnio renty komandor skiej i mimo sprzeciwu komisji lekarskiej zgłasza si do dalszej słu by. Otrzymuje stanowisko starszego oficera na Chrobrym. 15 maja Chrobry zostaje zbombardowany i zatopiony u wybrze y Norwegii. Borchardt, ci ko ranny podczas akcji ewakuacyjnej i ratowniczej, znów trafia do szpitala. Za odwag w ratowaniu marynarzy z ton cego okr tu zostaje mu przyznany Krzy Walecznych (1941). 1942, wrzesie opuszcza szpital w Glasgow. Podczas pobytu w szpitalu pisał opowiadania i malował. 1942, 21 wrze nia zostaje nominowany na ławnika S du Morskiego działaj cego przy Ministerstwie Spra wiedliwo ci Rz du RP w Londynie. 16 listopada rozpoczyna prac w Ministerstwie Przemysłu, Handlu i eglugi Rz du RP w Londynie. Do Wielkiej Brytanii dociera (przez Szwecj ) jego ona Halina (pozostawał z ni w formalnym zwi zku mał e skim do ko ca ycia) i córka Danuta. Po wojnie Halina Borchardt osiedliła si w Wielkiej Brytanii na stałe. Danuta uko czyła medycyn, a po wyj ciu za m wyjechała do USA zostaje nominowany na członka Podkomisji do Spraw Szkolenia Oficerów Pokładowych w Minis terstwie Przemysłu, Handlu i eglugi Rz du RP w Londynie. 1945, 9 marca podejmuje prac w Ministerstwie Wyzna Religijnych i O wiecenia Publicz nego Rz du RP w Londynie. Ministerstwo powierza mu misj utworzenia polskoj zy cznego Gimnazjum i Liceum Morskiego w Landywood (hrabstwo Staffordshire, 30 km na północ od Birmingham). 1946, 31 pa dziernika na własn pro b odchodzi ze szkoły w Landywood 18. Powodem rezyg nacji jest brak zrozumienia ze strony kadry nauczycielskiej i władz w Londynie dla jego metod pedagogicznych ( nauczanie bez kar ). Liceum Morskie, Landywood, Great Wyrley, Staffordshire 17 Danuta Borchardt (p.v. Stachiewicz, s.v. Lane) jest doktorem medycyny, pisark i tłumaczk. Studia medyczne odbyła w irlandzkim Royal College of Physicians and Surgeons w Dublinie. Praktykowała jako psychiatra kliniczny w Harvard Medical School oraz prywatnie. Jej proza ukazuje si głównie na łamach pisma Exquisite Corpse: a Journal of Letters & Life (www.corpse.org), wyd. i red. nacz. Andrei Codrescu (www.codrescu.com). Przekłady literatury polskiej na j zyk angielski przyniosły jej presti owe nagrody: National Translation Award 2001 (przyznawan przez American Literary Translators Association) za tłumaczenie Ferdydurke Gombrowicza oraz Found in Translation Award 2009 (przyznawana przez Instytut Ksi ki, Instytut Kultury Polskiej w Londynie oraz Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku) za przekład Pornografii Gombrowicza. Przetłumaczyła równie Kosmos tego autora. W opinii pisz cego te słowa s to najlepsze dotychczasowe przekłady prozy Gombrowicza na angielski. Gombrowicz, Witold. Ferdydurke. Danuta Borchardt, translator. New Haven: Yale University Press, Gombrowicz, Witold. Cosmos. Danuta Borchardt, translator. New Haven: Yale University Press, Gombrowicz, Witold. Pornografia. Danuta Borchardt, translator. New York, Grove Press, Interesuj ce informacje na temat tej szkoły zawiera artykuł Polish Merchant Navy College; Lilford Technical School <http://www.northwickparkpolishdpcamp.co.uk/lilfordschool.htm> Tak e: Education in UK of Poles in Exile During and After WW2 <http://www.lilfordhall.com/polish%20technical%20school.asp>

9 przechodzi na brytyjski zasiłek dla bezrobotnych Assistant Board i popada w długi. 1948, 17 pa dziernika podejmuje prac w angielskiej linii eglugowej Lamport & Holt Line, Liverpool, na statku s/s Sheridan 19, obsługuj cym tras Nowy Jork porty Amazonki i północnej Brazylii. 1949, pa dziernik po wypełnieniu zobowi za finansowych ko czy prac dla Lamport & Holt. Ze wzgl du na ci ki stan zdrowia matki decyduje si na powrót do Polski. Wraca z USA na pokładzie m/s Batory, pełni c funkcj pierw szego oficera (dowodził kpt. Tadeusz Meissner). 22 pa dziernika przybywa do Gdyni krótko mieszka we Wrocławiu, pó niej przeprowadza si do Gdyni. Dostaje od władz tzw. przydział mieszkaniowy na dwie izby dobudowane na dachu odebranej przedwojennym wła cicielom willi Orion na Kamiennej Górze przy ul. Mickiewicza 16. Nadbudówk t nazywał Siódme niebo. Mieszkał tam przez 37 lat. W Polsce wówczas szaleje stalinowski terror. Prze ladowani s wszyscy wracaj cy z Zachodu, szczególnie ołnierze Sił Zbrojnych i maj cy rodziny za granic. Borchardt nie tylko walczył, ale pozostawił w Londynie on i córk. Unikn ł aresztowania i prze ył dzi ki temu, e miał umiej tno ci niezb dne w kształceniu kadr morskich, których w PRL brakowało. Wiedza, do wiadczenie pedagogiczne i znajomo dyscyplin takich jak astronawigacja, nawigacja, locja, oceanografia, czy eksploatacja statków pozwoliły mu podj prac dydaktyczn w gdy skich uczelniach morskich. Borchardt nie wraca do eglugi, co było dla niego szczególnie bolesne. Jedynie w krótkim okresie i to tylko podczas letnich wakacji wyprowadza w krótkie próbne rejsy statki z gdy skiej Stoczni im. Komuny Paryskiej uczy w Pa stwowym Centrum Wychowania Morskiego uczy w Technikum Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, przemianowanym w 1954 na Szkoł Rybołówstwa Morskiego, a pó niej na Pa stwow Szkoł Rybołówstwa Morskiego. Opracowuje programy, opiniuje podr czniki innych autorów z zakresu astronawigacji jest członkiem działaj cego przy Ministerstwie eglugi zespołu opracowuj cego programy nauczania dla szkół morskich w Polsce. 1957, listopad debiutuje na łamach prasy opowiadaniem Naj..., opublikowanym w listopadowym numerze miesi cznika Morze. Od tego czasu regularnie jego proz drukuj czasopisma: Morze, Tygodnik Morski, Ziemia Gda ska, Głos Wybrze a, Wybrze e i in. Uzdolniony nie tylko literacko, ale równie plastycznie zajmuje si malarstwem akwarelowym i rze b. 19 s/s Sheridan: miejsce i rok budowy: stocznia Consolidated Steel Corp., Wilmington, CA, 1945; pojemno : 3834 BRT; dł. 103,2 m; szer. 6,1 m; nap d: silnik spalinowy; 1 ruba; pr dko : 11 w. Pierwszy armator i nazwa: U.S. War Shipping Admin., Hickory Glen kupiony przez Lamport & Holt przekazany do Austasia Line. Pó niejsze nazwy: Motupi, Tong Lam zaton ł po wej ciu na raf w pobli u Filipin.

10 Działa na rzecz popularyzacji morza. Bierze czynny udział w programach radiowych i telewizyjnych (Gaw dy wilków morskich, Lataj cy Holender) ukazuje si podr cznik Podstawowe ci z nautyki 20, wydany przez Wydawnictwa Komunika cyjne w serii Poradnik rybaka morskiego. Jest to zbiór prac czterech autorów: Karol Borchardt Astronawigacja, Bronisław Gładysz Dewiacja, Kazimierz Szcz sny Locja, Jerzy ytowiecki Nawigacja pierwsze wydanie tomu opowiada Znaczy Kapitan (nakład Wydawnictwa Morskiego, Gda sk). Inspiracj i główn postaci wi kszo ci opowiada jest kpt. Mamert Stankiewicz, jemu te dedyko wany jest cały zbiór. Ten debiut prozatorski Borchardta stał si niemal natychmiast kultow pozycj polskiej prozy marynistycznej. Do roku 2010 Znaczy Kapitan miał w Polsce szesna cie wysoko nakładowych wyda 21 ; cz opowiada przetłumaczona została na bułgarski, czeski, rosyjski, słowacki Borchardt opracowuje dział astronawigacji w angielsko-polskim Słowniku Morskim jest członkiem Komisji Normalizacyjno-J zykowej utworzonej przy Ministerstwie eglugi 1968, 5 wrze nia z poł czonych 1 stycznia 1968 Pa stwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego i Pa stwo wej Szkoły Morskiej powstaje Wy sza Szkoła Morska w Gdyni. Karol Olgierd Borchardt wykłada w niej astronawigacj marzec Borchardt otrzymał jako jedyny yj cy cudzoziemiec honorow odznak Klubu Słynnych Kapitanów 23, działaj cego przy moskiewskim Radiu i TV. 3 maja 24 Borchardt zostaje członkiem Zwi zku Literatów Polskich. listopad z pomini ciem wszelkich procedur prawnych zostaje odesłany na emerytur. Indolencja czy co bardziej prawdopodobne szykany biurokracji zostaj naprawiona dopiero pół roku pó niej przez wypłacenie gratyfikacji, jednak Borchardt nie otrzymuje od WSM adnej oferty pracy, nawet w ograniczonym wymiarze godzin rektorem WSM zostaje dr Daniel Duda. K.O. Borchardt znów zostaje zatrudniony przez WSM. Pracuje (do 1974 r.) w niepełnym wymiarze godzin, jako wykładowca na studiach zaocznych. 1977, 10 pa dziernika umiera matka kpt. Borchardta, Maria Borchardt-Czy (ur. 13 stycznia 1881). 1986, 20 maja kpt. Karol Olgierd Borchardt odchodzi na wieczn wacht. Spoczywa na Cmentarzu Witomi skim w Gdyni, kwatera S 839A przy Czarnej Drodze, we wspólnym grobie z matk. Na granitowej płycie pomnika umieszczona jest rze ba Głowa marynarza autorstwa Ireny Loroch i wyryta sentencja Nec Mergitur Nigdy nie zatonie. 20 [zb.: Borchardt, Gładysz, Szcz sny, ytowiecki] Podstawowe ci z nautyki. Seria: Poradnik rybaka morskiego, zeszyt 6. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacyjne, Astronawigacja Borchardta: str Wydawnictwo Morskie (Gdynia, Gda sk): 1960, 1961, 1963, 1965, 1968, 1971, 1973, 1977, 1979, 1982, 1989, Wyd. Miniatura (Gdynia): 1999, 2003, 2005, 2008, Wyd. Dolno l skie (Wrocław): Milewski, Szymon, red. Słownik Morski angielsko-polski. English-Polish Maritime Dictionary. Warszawa, Wyd. Naukowo- Techniczne W ród nazwisk w informacji Materiał do słownika zebrali i opracowali widnieje: kpt..w. K. Borchardt. 23 Ros.. Powstał jako dopełnienie niezwykle popularnej radiowej audycji dla dzieci pod tym samym tytułem, nadawanej w ZSRR od grudnia 1945 do ko ca lat 70. Jej autorami byli Władimir Kreps i Klimentij Minc. 24 Informacja: Biblioteka ZLP w Warszawie, p. Barbara Garczy ska (podzi kowania!).

11 Fot. Krzysztof Grubecki * * *

12 Obecny wła ciciel posesji na Mickiewicza 16 rozbudował will, tworz c na miejscu nadbudówki dodatkowe pi tro, nie ma wi c poza tablic pami t kow wmurowan w cian budynku adnych ma terialnych ladów po dawnym mieszkaniu. W domu tym ył i tworzył w latach kpt..w. Karol Olgierd Borchardt, marynarz, autor ksi ek o tematyce morskiej, wybitny pedagog i wychowawca kilku pokole oficerów i kapitanów eglugi wielkiej. Fundacja Rzemiosła Gdy skiego 1987, 26 czerwca 25 na statkumuzeum Dar Pomorza, w kajucie, któr w latach zajmo wał Karol Olgierd Borchardt, otwarto ekspozycj po wi con ówczesnemu starszemu oficerowi Białej Fregaty. 25 Informacja: kustosz statku-muzeum Dar Pomorza, p. Marek Twardowski (podzi kowania!). Na fotografii: klatka z filmu Dar Pomorza ze strony Centralnego Muzeum Morskiego.

13 2001, 7 grudnia w gmachu Wydziału Nawigacyjne go Akademii Morskiej w Gdyni odsłoni to tablic z napisem: W tym gmachu pracował w latach kpt..w. Karol Olgierd Borchardt, marynarz, autor ksi ek o tematyce morskiej, wybitny pedagog i wy chowawca kilku pokole oficerów i kapitanów floty handlowej i rybackiej. Gdynia, 1.X , 17 marca z okazji 100-lecia urodzin Karola Olgierda Borchardta, Akademia Morska w Gdyni i Polskie Towarzystwo Nautologiczne wybijaj pami tkowy medal i organizuj konferencj naukow. Materiały z tej sesji ukazały si nakładem Działu Wydawnictw AM kwietnia podczas uroczysto ci Kapita skie urodziny urz dzonej na Darze Młodzie y odbyło si wodowanie Utworów zebranych K.O. Borchardta wydanych nakładem Oficyny Wydawniczej Miniatura, pod red. Ewy Ostrowskiej. Tablic upami tniaj c Karola Olgierda Borchardta odsłoni to i po wi cono w Alei Zasłu onych Ludzi Morza w Rewie. 26 Deja-Gałecka, Bo ena [red]. Karol Olgierd Borchardt : szkic do portretu. Materiały z sesji po wi conej 100 rocznicy urodzin K.O.Borchardta; Gdynia, 17 marca Gdynia, Dział Wydawnictw AM Gdynia, 2005.

14 2008 Gabinet kpt. Borchardta został odtworzony w Muzeum Obrony Wybrze a na Helu 27 jako wystawa stała. Pokój Karola Olgierda Borchardta w Muzeum Obrony Wybrze a na Helu Gdynia upami tniła Borchardta, nadaj c jego imi ulicy odchodz cej od Skweru Ko ciuszki. Ulice K.O. Borchardta s tak e w Gda sku Osowie, Kosakowie koło Gdyni, Słupsku i Tczewie. Kilkana cie szkół w Polsce obrało kpt..w. Karola Borchardta za swego patrona. 27 Muzeum Obrony Wybrze a (<http://helmuzeum.pl>); ul.helska 16; Hel; tel. (058) ;

15 Wybrana bibliografia (podano jedynie daty pierwszych wyda ): Podstawowe ci z nautyki. Warszawa, Wyd. Komunikacyjne, Znaczy kapitan. Gdynia, Wyd. Morskie, Kr ownik spod Somosierry. Gdynia, Wyd. Morskie, Szaman Morski. Gda sk, Wyd. Morskie, Pod czerwon ró. Gda sk, Wyd. Graf Znaczy równik na rumbie (cz I Kolebki nawigatorów). Gda sk, Wyd. Albatros Potem, potem... (cz II Kolebki nawigatorów). Gda sk, Wyd. Albatros Kolebka nawigatorów. Gdynia, Oficyna Wydawnicza Miniatura, Astronawigacja. Gdynia, Oficyna Wydawnicza Miniatura, Szczegółowe zestawienie utworów K.O. Borchardta i publikacji o nim (ponad 450 pozycji) znajduje si na stronie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gda sku (<http://www.wbpg.org.pl>) w dziale Słownik Pisarzy Wybrze a (<http://www.wbpg.org.pl/slowniklista.php?pisarz=12>) Posta i twórczo Karola Olgierda Borchardta popularyzuje Ewa Ostrowska, dziennikarka i wydawca 28, w latach asystentka pisarza, obecnie spadkobierczyni jego praw autorskich. Jest ona autork biografii Kapitan własnej duszy. Borchardt znany i nieznany oraz wspomnie Pod biał ró. 29 Dzi ki jej staraniom i pod jej redakcj, na podstawie r kopisów i notatek Borchardta, został wydany nieuko czony przez niego za ycia zbiór opowiada Kolebka nawigatorów. Zasług Ewy Ostrowskiej jest równie to, e dokumenty i pami tki po K.O. Borchardcie nie zostały rozproszone i zniszczone, a znalazły miejsce jako eksponaty w Centralnym Muzeum Morskim w Gda sku, na Darze Pomorza i w Muzeum Obrony Wybrze a na Helu. Opr. Kazimierz Robak Ewa Ostrowska jest zało ycielk i wła cicielk Oficyny Wydawniczej Miniatura. Tam te mo na kupi ksi ki K.O. Borchardta. Adres Oficyny: ul. Ora ska 36, Gdynia, tel. +48 (58) ; +48 (0) ; 29 Ostrowska, Ewa. Pod biał ró. W: Borchardt, Karol Olgierd. Pod czerwon ró. Gda sk, Wyd. Graf, Ostrowska, Ewa. Kapitan własnej duszy. Borchardt znany i nieznany. Gdynia, Oficyna Wydawnicza Miniatura, 2001.

16 Teksty ródłowe: Borchardt, Karol Olgierd. Znaczy Kapitan. Gda sk, Wydawnictwo Morskie Kr ownik spod Somosierry. Gdynia, Wyd. Morskie, Szaman Morski. Gda sk, Wyd. Morskie, Pod czerwon ró. Gda sk, Wyd. Graf Kolebka nawigatorów. Gdynia, Oficyna Wydawnicza Miniatura, Olechnowicz, Tadeusz. Z pami tnika ostatniego komendanta. Gdynia, Oficyna Wydawnicza Miniatura, Stankiewicz, Mamert. Z floty carskiej do polskiej. Warszawa, Iskry Opracowania zwarte: Deja-Gałecka, Bo ena [red]. Karol Olgierd Borchardt : szkic do portretu. Materiały z sesji po wi conej 100 rocznicy urodzin K.O.Borchardta; Gdynia, 17 marca Gdynia, Dział Wydawnictw AM Gdynia, Ostrowska, Ewa. Pod biał ró. W: Borchardt, Karol Olgierd. Pod czerwon ró. Gda sk, Wyd. Graf, Ostrowska, Ewa. Kapitan własnej duszy. Borchardt znany i nieznany. Gdynia, Oficyna Wydawnicza Miniatura, Piwowo ski, Jan. Flota spod biało-czerwonej. Warszawa. Nasza Ksi garnia Sawicki, Jan Kazimierz, red. Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. III, Polska Marynarka Handlowa. Noty biograficzne kadry, słuchaczy i absolwentów szkół morskich Tczewa, Gdyni i Szczecina. Gdynia: Pracownia Historii Wy szej Szkoły Morskiej, Strony www: Akademicki Kurier Morski, nr 33, grudzie, 2005, str Borchardt Karol Olgierd ( ). Gdynia moje miasto. Danuta Borchardt laureatk Nagrody Found in Translation Award. O.pl. Polski Portal Kultury. D browski, A.G. Akta Zgrupowania Radosław w zasobie Archiwum Akt Nowych. Naczelna Dyrekcja Archiwów Pa stwowych, Informacja Bie ca, Nr 2 (40), , str Działowski, Mieczysław, jr. Spod znaku Ikara. Mielecka Grupa Literacka Słowo. Exquisite Corpse: A Journal of Letters & Life Historia Aeroklubu. Aeroklub Krakowski. Home of the M/S Pilsudski Society Karol Olgierd Borchardt. Słownik Pisarzy Wybrze a. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gda sku. Karol Olgierd Borchardt Lamport and Holt Line / Liverpool, Brazil and River Plate Steam Navigation Company / Société de Nav. Royale Belge Sud- Americaine. The Ships List. Lewicki, Jan. Na 100 rocznic urodzin pisarza marynisty Karola Olgierda Borchardta. Magazyn Wile ski, nr 5, maj Z Ziemi Wile skiej na bezkresy oceanów. Tygodnik Wile szczyzny, nr 11, marca 2005 (wydanie internetowe nr 236). Muzeum Obrony Wybrze a Polish Merchant Navy College; Lilford Technical School. Speaker Profiles: Danuta Borchardt, translator. The Forum Network Urbaniak, Mira. Nec mergitur. Rozmowa z Ew Ostrowsk. Magazyn Rejs, nr 4, czerwiec Writers & Translators: Danuta Borchardt. International Writers & Translator s Center of Rhodes Zawarto materiałów dotycz cych Stanisława Działowskiego dla Muzeum Lotnictwa polskiego w Krakowie

17 ródła ilustracji: Piwowo ski, Jan. Flota spod biało-czerwonej. Warszawa. Nasza Ksi garnia 1989, str

KAROL OLGIERD BORCHARDT

KAROL OLGIERD BORCHARDT KAROL OLGIERD BORCHARDT ur. 25 marca 1 1905, Moskwa zm. 20 maja 1986, Gdynia absolwent Szkoły Morskiej w Tczewie kapitan żeglugi wielkiej ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. żołnierz Polskich

Bardziej szczegółowo

KAROL OLGIERD BORCHARDT

KAROL OLGIERD BORCHARDT KAROL OLGIERD BORCHARDT ur. 25 marca 1 1905, Moskwa zm. 20 maja 1986, Gdynia absolwent Szkoły Morskiej w Tczewie kapitan żeglugi wielkiej Marynarki Handlowej ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920

Bardziej szczegółowo

KAROL OLGIERD BORCHARDT

KAROL OLGIERD BORCHARDT KAROL OLGIERD BORCHARDT ur. 25 marca 1 1905, Moskwa zm. 20 maja 1986, Gdynia absolwent Szkoły Morskiej w Tczewie kapitan żeglugi wielkiej Marynarki Handlowej ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro 2) Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Związki społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta ze statkiem-muzeum Dar Pomorza

Związki społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta ze statkiem-muzeum Dar Pomorza Opracowanie: mgr Liliana Koszałka nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni Związki społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta ze statkiem-muzeum Dar Pomorza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 734 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy Na podstawie art. 25 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeƒstwie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 11-12-10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO WARSZAWA KRAKÓW: INSTYTUT HISTORII NAUKI PAN, 2015 ISBN 978-83-86062-23-2 Życiorys Bolesław Szymon Romanowski urodził

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 267/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2011 r.

Zarządzenie Nr 267/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2011 r. Zarządzenie Nr 267/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, w których upływa okres powierzenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) Dz.U.05.47.445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) (Dz. U. z dnia 24 marca 2005 r.) Na podstawie art. 25 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK Wnioskodawca :.. (miejsce i data ). (imię i nazwisko oraz pełen adres) PESEL Naczelnik Urzędu Skarbowego w. (właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika) WNIOSEK o zwolnienie podatnika z obowiązku płacenia

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 2012 Losy absolwentów 2012 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące późniejszych losów absolwentów,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Muzyczna Klasa BGŻ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Muzyczna Klasa BGŻ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku ul. Kasprzaka 10/16, 01 211 Warszawa tel. +48 22 860 57 93, fax +48 22 860 59 00 fundacja@bgz.pl, www.bgz.pl Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Muzyczna Klasa BGŻ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej

Bardziej szczegółowo

WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ

WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ TEMAT NUMERU 13 Adam Wojaczek WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ W zreformowanych szkołach ponadgimnazjalnych kładziemy szczególny nacisk na praktyczne zastosowania matematyki. I bardzo dobrze! (Szkoda tylko,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYMIANY MŁODYCH ROLNIKÓW POLSKA TEKSAS 2015

PROGRAM WYMIANY MŁODYCH ROLNIKÓW POLSKA TEKSAS 2015 POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW ROŚLIN ZBOŻOWYCH Radzików, 05-870 Błonie lab.ii p.86, tel. 22 733 46 16, 502 25 78 74, fax 22 733 46 15, e-mail: pzpz@ihar.edu.pl www.pzprz.pl PROGRAM WYMIANY MŁODYCH ROLNIKÓW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Projekt z dnia 14 kwietnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1 z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art.53a ust.6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz.

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R.

ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R. ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R. 1 Proces wydłużenia wieku emerytalnego Ustawa z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4

Zapytanie ofertowe nr 4 Zapytanie ofertowe nr 4 Wrocław, dnia 22.10.2015 r. W związku z realizacją projektu Almas House in Poland dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) :

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) : L.dz..../... Data wpływu... Załącznik Nr 3 Podpis pracownika... PROSZĘ O WYPEŁNIENIE WNIOSKU DRUKOWANYM PISMEM!!! do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze. Jelenia Góra 2012

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze. Jelenia Góra 2012 KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze 1998 K P S W Jelenia Góra 2012 SPIS TRE CI: WPROWADZENIE s. 7 1. Przedmiot i cel bada s. 7 2. Uk ad dysertacji s. 12 3. Post powanie badawcze s. 16 I.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (adresat) Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i imi Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni ucze ) 2. Dane o uczniu. Nazwisko i imi ucznia Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szko y podstawowej, realizowanie w Szko ach Podstawowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH ZARZĄDZEŃ I ZARZĄDZEŃ PORZĄDKOWYCH DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE Numer i data L.p. zarządzenia/ zarządzenia porządkowego*. Z.P./74 z 20.0.974r. 2. Z.P.5/77 z.03.977r. 3.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 19/2015 z dnia 25 maja 2015 r.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 19/2015 z dnia 25 maja 2015 r. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 19/2015 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania.

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania. Lubań, 12.06.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług osobistego asystenta osoby chorej na SM w ramach prowadzonego projektu: Sprawić Moc

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług osobistego asystenta osoby chorej na SM w ramach prowadzonego projektu: Sprawić Moc ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług osobistego asystenta osoby chorej na SM w ramach prowadzonego projektu: Sprawić Moc Nr postępowania: 1/2016/PFRON/SPR-MOC/OA data: 17.05.2016 r. 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1044 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 września 2012 r.

Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1044 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.09.20 12:17:11 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1044 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2003 r. ZARZĄDZENIE Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zwolnień z pilotażu obowiązkowego na wodach administrowanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydzia Bada i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WST PNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW PO O ONYCH NA TERENIE DZIA ANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INŻDRÓG S.C. KRYSTYNA I WIESŁAW ŁUSZYŃSCY ADRES: UL. CHEŁMIŃSKA 106A/38 86-300 GRUDZIĄDZ TEL/FAX: (056) 4638042 E-MAIL: biuro@inzdrog.com.pl NIP: 876-15-14-389

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki Latebra Sprawozdanie z działalności za rok 2013

Fundacja Na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki Latebra Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa Fundacja Na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki Latebra Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Gdańsk, 20 czerwiec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 808/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-03-26

ZARZĄDZENIE NR 808/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-03-26 ZARZĄDZENIE NR 808/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-03-26 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nazwy ulic, osiedla i

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) życie i twórczość

SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) życie i twórczość CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) życie i twórczość Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn

850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn Zamierzenie budowlane Przebudowa mostu przez rzekę Tarczynkę (JNI 0109684) w ciągu drogi powiatowej nr 2855W w km 0+161,00 w miejscowości Tarczyn. Nr działek 850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn

Bardziej szczegółowo

3. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowi zuj c od 1 wrze nia 2011 roku.

3. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowi zuj c od 1 wrze nia 2011 roku. Zarz dzenie Nr III/561/2011 Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków pobierania opłat za wiadczenia udzielane przez przedszkola

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 2007 Bibliografia prac prof. dr. hab. Tadeusza Kmiecika 15 BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. TADEUSZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO Załącznik Nr 25 REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO 1. Zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Motorowego, podstawowymi dokumentami niezbędnymi do udziału w zawodach kartingowych,

Bardziej szczegółowo

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów Wykaz wystawców ALMAMER Szkoła Wyższa stoisko 53 BELLONA SA stoisko 45 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Magazyn Literacki Książki Biblioteka Uniwersytecka stoisko 41 Bogucki Wydawnictwo Naukowe stoisko 9 Notes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

Suplement część B dyplomu nr.*

Suplement część B dyplomu nr.* Załącznik nr 5 WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA PERSONELEM Suplement część B dyplomu nr.* I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko:... 2. Imię (imiona): 3. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok):. 4. Numer

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki

Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki Załącznik 1 do Umowy o przeprowadzenie kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Poznań, dnia 31 marca 2015 r. Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Niepubliczne PRZEDSZKOLE Piotrówkowe Skarby w Radomiu ul.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Niepubliczne PRZEDSZKOLE Piotrówkowe Skarby w Radomiu ul. Imię i nazwisko dziecka FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Niepubliczne PRZEDSZKOLE Piotrówkowe Skarby w Radomiu ul. Piotrówka 9 Dane osobowe dziecka Pesel Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu

Bardziej szczegółowo

Procedura awansu zawodowego. Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski. w Rybniku

Procedura awansu zawodowego. Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski. w Rybniku Procedura awansu zawodowego Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA MATERIAŁ INFORMACYJNY OPRACOWANY PRZEZ WYDZIAŁ UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA POLSKI ENIC-NARIC Warszawa, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE PACZKÓW DNIA 24 PAŻDZIERNIKA 2013 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego Zakład

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

PREZENTUJ FLAGĘ!!! BARWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

PREZENTUJ FLAGĘ!!! BARWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie PREZENTUJ FLAGĘ!!! 1. FLAGA PAŃSTWOWA ma pierwszeństwo przed innymi flagami. 2. W przypadku prezentacji dwóch flag, FLAGĘ POLSKĄ zawsze umieszczamy po prawej stronie. 3. Eksponowane FLAGI powinny mieć

Bardziej szczegółowo

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Moja praca zawodowa Ewelina Nowak I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Prezentacja pracy zawodowej Pracę zawodową rozpoczęłam w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie zajęć rehabilitacji indywidualnej w domu chorego w ramach prowadzonego projektu: SM owa przystań - usprawnianie ruchowe i społeczne chorych na SM Nr postępowania: 2/2015/PFRON

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

2. Kwalifi kacje nauczycieli do prowadzenia zaj edukacyjnych z zakresu kszta cenia ogólnego oraz nauczania religii okre laj odr bne przepisy.

2. Kwalifi kacje nauczycieli do prowadzenia zaj edukacyjnych z zakresu kszta cenia ogólnego oraz nauczania religii okre laj odr bne przepisy. Rozporz dzenie Ministra Kultury w sprawie kwalifi kacji wymaganych od nauczycieli szkó artystycznych i placówek kszta cenia artystycznego z dnia 26 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 135) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 211 12330 Poz. 1261 1261 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Postępowanie dotyczy: Wymagane dokumenty lekarza/lekarza

Bardziej szczegółowo

STATUT Studenckiego Koła Naukowego EMERGENCY MEDICAL STUDENTS SOCIETY

STATUT Studenckiego Koła Naukowego EMERGENCY MEDICAL STUDENTS SOCIETY STATUT Studenckiego Koła Naukowego EMERGENCY MEDICAL STUDENTS SOCIETY przy Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie art. 204 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 23 października 2014 r. płatnikowi składek: Mieczysław Walasik.

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 23 października 2014 r. płatnikowi składek: Mieczysław Walasik. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Radomiu Czachowskiego 21 A 26-600 Radom Znak pisma: 312014100012PR0001 Znak sprawy: 312014100012 Dane identyfikacyjne NIP: 7981013335

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Projekt Dobry pomysł na firmę wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Miasto Konin

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Zarszynie Na podstawie art. 151

Bardziej szczegółowo

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego LOCJA ŚRÓDLĄDOWA Locja śródlądowa podręcznik nawigacyjny uzupełniający mapy, zawierający informacje o prądach, pływach, znakach nawigacyjnych, przeszkodach żeglugowych, lokalnych warunkach pogodowych,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. KONARSKIEGO W MIELCU

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. KONARSKIEGO W MIELCU PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. KONARSKIEGO W MIELCU Rok 2012/2013 L.p. Zadania Sposób realizacji 1. Rozpoczęcie roku szkolnego Powitanie klas I przez radiowęzeł,

Bardziej szczegółowo

Realizacja poszczególnych zadań wariant minimalny

Realizacja poszczególnych zadań wariant minimalny Realizacja poszczególnych zadań wariant minimalny Zmiana profili startu samolotów F16 Zmiana profili startów samolotów F-16 (stacjonujących na lotnisku wojskowym w Krzesinach) w przypadku startów w kierunku

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo