Tax and accounting in the United Kingdom. Księgowość i Podatki w Wielkiej Brytanii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tax and accounting in the United Kingdom. Księgowość i Podatki w Wielkiej Brytanii"

Transkrypt

1 Tax and accounting in the United Kingdom Księgowość i Podatki w Wielkiej Brytanii

2 Business entities Formy prowadzenia biznesu Business in the UK can operate in 4 principal forms: (w Wielkiej Brytanii wyróżniamy 4 podstawowe formy prowadzenia działalności) Sole traders (działalność gospodarcza osoby fizycznej) Partnerships (spółka osobowa) Limited Liability Partnerships (spółka komandytowa) Companies (spółka kapitałowa) The taxation and formalities of each are different (Sposób opodatkowania i formalności z nimi związane różnią się)

3 Sole traders Działalność gospodarcza osoby fizycznej The profits of the business are taxable as the income of the individual. There are special rules in the initial years, but broadly the proprietor will be taxed on the profits arising for the accounting period ending during the fiscal year in question. (Dochody z działalności gospodarczej są opodatkowane jako dochody osób fizycznych. Istnieją specjalne regulacje dotyczące pierwszego roku prowadzenia działalności, ale co do zasady przedsiębiorca jest zobowiązany opodatkować zysku powstałe w ciągu roku finansowego, który kończy się w danym roku podatkowym) It is necessary to prepare a tax computation which translates the accounting profit to a taxable profit, as the accounting treatment and tax treatment of some items is different. (z uwagi na różnice występujące w prawie podatkowym i rachunkowym, w celu wyliczenia podatku należy dokonać "przejścia" z wyniku finansowego do zysku podatkowego)

4 Sole traders Działalność gospodarcza osoby fizycznej The accounts that a sole-trader needs do not need to follow any particular format and whilst they should be prepared under UK Generally Accepted Accounting Principals (UK GAAP), they need not be filed anywhere. (Sprawozdanie finansowego nie musi być przygotowane w żadnym specjalnym formacie, a nawet jeśli jest przygotowane zgodnie z UK GAAP, nie ma obowiązku przekazywania go żadnym władzom publicznym) Any accouting year end can be chosen (Istnieje dowolność w zakresie wyboru roku finansowego) A sole-trader business is subject to the normal VAT and PAYE rules as any other business. (Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT i płatnikiem podatku w przypadku zatrudniania pracowników na zasadach ogólnych)

5 Partnerships (spółka osobowa) A partnership is transparent for tax purposes with the profits or losses being attributable to the partners. Each partner will be treated as self-employed and will be subject to the same requirements as a sole-trader (Spółka osobowa jest transparentna z podatkowego punktu widzenia. Zyski i straty są przypisywane odpowiednio wspólnikom. Każdy partner jest traktowany jako przedsiębiorca i podlega takim samym zasadom jak przedsiębiorca) As in the case of a sole-trader the accounts of a partnership do not need to follow any particular format and whilst they should be prepared under UK GAAP, they are not publicly filed. (Brak specjalnego formatu dla sprawozdania finansowego i brak obowiązku publikacji) Each individual partner will need to complete their own tax return and include their share of the partnership s profit. (Każdy partner jest zobowiązany do zeznania rocznego, w którym wykaże dochody z udziału w spółce osobowej)

6 Limited Liability Partnerships (LLPs) Spółka komandytowa LLP is transparent for income tax and capital gains tax purposes. (S.K jest transparentna z podatkowego punku widzenia) The members of the LLP are taxed under the self employed rules. (wspólnicy są opodatkowania według zasad obowiązujących przedsiębiorców) These financial accounts are required to be filed at Companies House so that they are on public record for everyone to see (istnieje obowiązek przesłania sprawozdania finansowego do "KRS")

7 Limited Liability Partnerships (LLPs) Spółka komandytowa If the LLP exceeds the thresholds set out for companies to have an audit, then the LLP has to have a statutory audit undertaken. (Po przekroczeniu limitów zobowiązujących spółkę do przeprowadzenia audytu, również S.K jest zobowiązana taki audyt przeprowadzić) LLP is taxed similarly to a partnership with a LLP Tax Return required to show the reconciliation of accounting profits to taxable profits and to split the taxable profits between the members. (podobnie jak w przypadku spółek osobowych S.K musi dokonać ustalenia wyniku podatkowego i odpowiednio rozdzielić ten wynik pomiędzy wspólników)

8 Companies Spółki kapitałowe 3 main types of company: a private limited company; an unlisted public company and a listed public company (Są 3 podstawowe typy spółek: spółka prywatna z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, publiczna spółka akcyjna) The existence of companies is published at Companies House. (Obowiązek rejestracji/upublicznienia spółki w "KRS") Companies are opaque and are taxable in their own right. Companies registered in the UK are automatically within the Corporation Tax (CT) regime (Spółki nie są transparentne i podlegają opodatkowania we własnym imieniu. Spółki z siedzibą w WB automatycznie podlegają opodatkowaniu CIT w WB) Non UK registered companies may also be within the CT regime if the company is centrally managed and controlled here. (Spółki nie posiadające siedziby w WB mogą być tam opodatkowane jeśli są zarządzane i kontrolowane z WB)

9 Financial reporting and audit Sprawozdania finansowe i audyt company financial accounts can be prepared in accordance with UK GAAP or IFRS (rachunkowość musi być prowadzona zgodnie z UK GAAP lub IFRS) The requirement for audit and the detail of the accounts depends on the size of the company and whether or not it is listed. (warunki do przeprowadzenia audytu i szczegółowe zasady prowadzenia ksiąg zależą od wielki firmy i tego, czy jest ona spółka publiczną)

10 Companies / Statutory Accounts A company is required by law to have an audit if for two consecutive years it has: (spółka jest zobligowana do przeprowadzania audytu jeśli w ciągu 2 kolejnych lat spełnione są następujące warunki): turnover of more than 6.5m and/or (obrót wyższy niż 6,5 m i/lub) It has gross assets of more than 3.26m (suma bilansowa wyższa niż 3.26m)

11 Companies / Statutory Accounts A private limited company needs to file its financial statements at Companies House within 9 months of its year end (Sp. z o.o. jest zobowiązana przesłać sprawozdanie finansowe w ciągu 9 m-cy od końca roku) For a public company the deadline is 6 months. (Dla spółek publicznych (akcyjnych) ten termin wynosi 6 miesięcy)

12 Branches - filing/publication requirements Oddziały obowiązki w zakresie publikacji sf. A foreign company with a UK branch must file financial statements of the whole company. (Spółka zagraniczna posiadająca odział w WB jest zobowiązana do przekazania sprawozdania finansowego całej spółki) The filing requirement depends on whether the company is required to publish its audited financial statements under its home law. If it is, it must file those financial statements in the UK. If it is not, it must file financial statements in a form provided by UK law. (Zasady sporządzania dokumentów zależą od istnienia obowiązku publikacji dokumentów w kraju siedziby. Jeśli istnieje taki obowiązek, spółka przekazuje to sprawozdanie finansowego. Przy jego braku, należy przekazać sf sporządzone zgodnie z prawem brytyjskim )

13 Taxation /Scope Opodatkowanie/Zakres Corporation tax is assessed at rates up to 28% in , on trading and investment income and gains. (Stawki CIT wynoszą do 28% w roku 2010/11) The headline rate of corporation tax is due to reduce to 27% in and thereafter by 1% per annum until it has fallen to 24% by (Stawka podstawowa będzie sukcesywnie obniżana, do 27% w i następnie o 1% rocznie aż do poziomu 23% w r. ) All categories of income are taxable. (Wszystkie kategorie dochodu podlegają opodatkowaniu)

14 Corporation Tax Rates Stawki podatku dochodowego For a single company, the corporation tax rates are: Dla pojedynczej spółki stawki podatku wynoszą: Year to 31 March 2010 Year to 31 March 2011 Year to 31 March % 21% 20% First 300,000 Small profit rate Next 1,200,000 Marginal 29.75% 29.75% 27.5% Over 1,500,000 Full/Main 28% 28% 26%

15 Taxation /Scope Opodatkowanie/Zakres Trading income is reduced by revenue expenses wholly and exclusively incurred for the purposes of the trade. (Dochód pomniejsza się o koszty całkowicie i wyłącznie poniesione w związku z działalnością.) Certain types of expenditure are specifically excluded from being deductible. (Niektóre kategorie wydatków są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.)

16 Administration Obowiązki informacyjne Companies are required to submit an annual selfassessment return within 12 months of the year end. (Spółki są zobowiązane złożyć zeznanie w ciągu 12 m-cy od końca roku) For large companies, corporation tax is payable in quarterly instalments beginning 6 months and 13 days from the start of the accounting period. (Duże spółki płacą kwartalne raty na podatek. Pierwszą po 6 m-cach i 13 dnia od rozpoczęcia roku.) Small companies, or those whose tax liability is less than 10,000, pay within nine months of the end of the accounting period. (Małe spółki płacą podatek w ciągu 9-ciu m-cy od zakończenia roku.) Penalties may be charged for failure to notify Her Majesty s Revenue and Customs ( HMRC ) of liability to corporation tax within 3 months and for late filing of a tax return. (Niezłożenie zeznania w terminie jak i niezapłacenie podatku w terminie grozi sankcjami.)

17 Capital Gains Zyski kapitałowe Corporate capital gains are chargeable to corporation tax at the same rates as income. Gains are computed by deducting the cost plus indexation allowance from sales proceeds. (Zyski kapitałowe osiągane przez spółki polegają opodatkowaniu według takich samych stawek jak pozostały dochód. Przychód jest pomniejszany o koszty zwiększone o zindeksowane odliczenie.) A range of reliefs and exemptions may apply. (Zakres zwolnień jest jednak szeroki.) Gains on the disposal of a substantial shareholding (broadly, greater than 10%) in a trading company will qualify for exemption if certain conditions are met. (Dochody ze zbycia istotnej części udziałów (> 10%) kwalifikuje się do zwolnienia, jeśli pozostałe warunki ustawowe są spełnione.)

18 Withholding Tax Podatek u źródła Subject to withholding tax are: (Podatek u źródła może być pobierany od następujących kategorii dochodów:) Dividends (no WHT tax in the UK) (dywidendy) Interest (odsetki) Royalties (należności licencyjne) No withholding tax applies to management charges (Brak podatku u źródła w przypadku opłat za zarządzanie)

19 Dividend Income Dochód z dywidend According to DTT Poland UK dividends: (Zgodnie z umową o UPO Polska Wielka Brytania dywidendy:) - the tax shall not exceed 10 % (exemptions possible) (W pozostałych przypadkach podatek nie może przekroczyć 10%) According to the domestic law in the UK there is no WHT on dividends (brak podatku u źródła od dywidendy wypłacanych przez spółkę brytyjską)

20 Interest Odsetki Interest paid is generally subject to a withholding tax rate of 20%, but this is mitigated in many cases of payment to a corporate entity, either by the existence of a double tax treaty which reduces the rate, or the application of EU directives. It is necessary to apply for advance clearance to the UK tax authorities to make a payment of interest at the reduced withholding rate ( DTT PL UK 5%). (Odsetki co do zasady podlegają 20% podatkowi u źródła, chyba że umowy międzynarodowe lub dyrektywy unijne stanowią inaczej. Zaleca się kontakt z US w przypadku skorzystania z obniżonej stawki podatku (UOPPO PL WB 5%)

21 Royalties Należności licencyjne Royalties Withholding tax at 20% applies, which may be reduced or eliminated under the relevant tax treaty. A corporation tax deduction should be available for justifiable arm s length charges, subject to rules relating to the deferral of relief for late paid royalties. (Należności licencyjne stawka podatku u źródła wynosi 20%, może być ona zredukowana lub wyeliminowana o ile umowy międzynarodowe tak stanowią. Stanowią koszt uzyskania przychodów jest opłaty są wyliczone na zasadach rynkowych.)

22 Management charges Opłaty za zarządzanie Management charges No withholding tax applies. Commercially justifiable, arm s length management charges should provide a tax deduction for the paying company, provided the relevant transfer pricing rules have been considered as previously mentioned. (Opłaty za zarządzanie Brak podatku u źródła. Opłaty uzasadnione z biznesowego punktu widzenia, wyliczone w oparciu o zasady rynkowe mogą stanowić koszty uzyskania przychodów dla spółki wypłacającej, o ile ich wysokość została ustalona zgodnie z zasadami "transfer pricing'u".)

23 Losses Straty Trading losses may be set off against total profits (including interest, rental income and capital gains) in the same accounting period, carried back to the previous year or carried forward for relief against future profits of the same trade without time limit. (Straty mogą być rozliczane z dochodem w okresie bieżącym (z uwzględnieniem odsetek, dochodów z najmu i zysków kapitałowych); rozliczane z dochodem z poprzedniego roku, lub z dochodem przyszłym bez ograniczeń czasowych.)

24 Transfer Pricing Ceny transferowe Companies are responsible for applying arm s length prices to transactions with related parties. (Spółki są zobowiązane stosować zasady rynkowe w transakcjach z podmiotami powiązanymi.) Companies are required to self-assess their transfer pricing position, and should have adequate documentation in place in case of enquiry. (Spółki są zobowiązane do ustalenia cen rynkowych we własnym zakresie i do posiadania stosowanej dokumentacji w przypadku żądania organów podatkowych.) Where a UK tax advantage arises as a result of non-arm s length prices, transfer pricing legislation requires the substitution of arm s length prices for tax purposes. (W przypadku gdy w wyniku nie zastosowania cen rynkowych, spółka osiąga korzyści podatkowe, jest zobowiązana do ustalania dochodów dla celów podatkowych z uwzględnieniem cen rynkowych.)

25 Transfer Pricing Ceny transferowe Small and medium-sized enterprises are generally exempt from the transfer pricing rules, though medium-sized enterprises may have to comply if they are issued with a notice to apply transfer pricing, or if they have transactions with certain overseas territories. (MIS przedsiębiorstwa są co do zasady zwolnione z obowiązku stosowania cen rynkowych, chociaż mogą być w dalszym ciągu do tego zobligowane w przypadku transakcji zagranicznych z niektórymi państwami.)

26 Value Added Tax Podatek od towarów i usług A business will have a liability to register and account for VAT if the value of its taxable supplies exceeds the prevailing registration limit. (Podmioty gospodarcze są zobowiązane do rejestracji i naliczania podatku VAT jeśli dostawy opodatkowane przekroczą określony limit.) For these purposes a business can be an individual, a partnership (including a limited liability partnership), a trust, an incorporated business, or a branch of an overseas corporate entity. (Dla celów VAT, podatnikiem może być osoba fizyczna, spółka osobowa (włączając w to SK), trust, podmiot nieposiadający osobowości prawnej, oddział lub podmiot zagraniczny.) The establishment of a place of business (Stałe miejsce prowadzenia działalności)

27 The of place of supply rules Miejsce świadczenia usług A complex set of place of supply rules mean that even without such an establishment, transactions can still be liable to VAT in the UK. These rules differ depending upon whether the supply is one of goods or services. Z uwagi na przepisy dot. miejsca świadczenia, nawet bez stałego miejsca prowadzenia działalności w WB transakcje mogą podlegać opodatkowaniu w WB. It is therefore possible that an overseas company, which does not have an establishment or any other presence in the UK for corporation tax purposes, may nevertheless have a liability to account for UK VAT by virtue of the transactions undertaken in the UK or with UK customers. Nawet bez stałej placówki czy innej stałej obecności w WB przedsiębiorca może być zobowiązany do rejestracji dla celów VAT w związku z transakcjami dokonanymi na terenie WB lub na rzecz brytyjskim klientów.

28 Registration Rejestracja Registration is compulsory for any businesses whose taxable supplies have exceeded the registration limit in the last 12 months (Rejestracja jest obowiązkowa dla przedsiębiorców, u których dostawy podlegające opodatkowaniu przekroczyły limit w ciągu ostatnich 12 miesięcy) The current registration limit is 73,000. (Obecnie limit wynosi is 73,000) It is possible to deregister for VAT where the value of taxable supplies fall below a deregistration threshold. The threshold is currently 71,000. (Możliwe jest wyrejestrowanie jako podatnik VAT, jeśli obrót spada poniżej poziomu 71,000)

29 Administration Obowiązki administracyjne Businesses registering for VAT after 1 April 2010 must file their returns online. (Przedsiębiorcy zarejestrowani po 1 kwietnia 2010 składają deklaracje online) VAT returns are generally filed on a quarterly basis, although it is possible to do so each month. The VAT returns, together with any tax due, must be submitted within one month of the relevant period end. (Deklaracje są co do zasady składane kwartalnie, chociaż istnieje możliwość rozliczania miesięcznego. Zeznania, łącznie z należnym podatkiem musi być przekazane w terminie miesiąca od zakończenia okresu, który podlega rozliczeniu)

30 Administration Obowiązki administracyjne Additional declarations may have to be made if goods or services are acquired from or despatched to other European Union (EU) countries. (Dodatkowe informacje składają podatnicy dokonujący obrotu z innymi krajami UE) Such reporting is required in all EU Member States. Special antiavoidance reporting is also required if certain electronic goods are supplied in the UK. (Obowiązek składania dodatkowych informacji istnieje we wszystkich krajach unijnych. Specjalne raportowanie jest wymagane w stosunku do towarów elektronicznych)

31 Applicable Rates Since 4 January 2011, the standard rate of VAT has increased from the historic rate of 17.5% to 20%. (Od 4 stycznia 2011 stawka podstawowa została zwiększona z 17.5% do 20%.) another rate of VAT: (Pozostałe stawki VAT wynoszą:) Zero rated for example most foodstuffs, children s clothing or books, (stawka zerowa np. żywność, ubrania dziecięce, książki) Reduced rated ( 5% ) for example children s car seats, supplies of domestic fuel and power, and (stawka zredukowana 5% - np. foteliki dziecięce, dostawa krajowego prądu i paliwa Exempt for example education, health and financial services (zwolnienie np. usługi edukacyjne, zdrowotne, finansowe)

32 Contact details Małgorzata Samborska Senior Manager Grant Thornton Tax advisor M E Office in Poznań Office in Warsaw Office in Katowice pl. Wiosny Ludów Poznań T F al. Jana Pawła II Warszawa T F ul. Francuska Katowice T F

33 Thank you for your attention Grant Thornton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

TAX GUIDE. Holandia KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

TAX GUIDE. Holandia KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. TAX GUIDE Holandia KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. WARSZAWA Grudzień 2011 KDPW S.A. dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w niniejszym Tax Guide były wiarygodne i rzetelnie przedstawione.

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 3. Podatki a działalność gospodarcza Owsiak (2005), Finanse Publiczne, PWN Osiatyński J., Finanse publiczne Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 James,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 280815 Temat: odw-kompendium podatkowe - VAT I CIT. Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 27 Sierpień Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 280815

Bardziej szczegółowo

SIIC. Société d investissement immobilier cotée Quoted real estate investment company Spółka giełdowa inwestująca na rynku nieruchomości

SIIC. Société d investissement immobilier cotée Quoted real estate investment company Spółka giełdowa inwestująca na rynku nieruchomości SIIC Société d investissement immobilier cotée Quoted real estate investment company Spółka giełdowa inwestująca na rynku nieruchomości Objectives of the SIIC (French publicly quoted real estate investment

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15

Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15 Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15 2 Podatek dochodowy od spółek (Impôt sur les sociétes - IS) jest zbliżony do polskiego podatku dochodowego od osób prawnych. To podatek bezpośredni, któremu

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-15 13:34:27

Czego wymaga fiskus 2015-06-15 13:34:27 Czego wymaga fiskus 2015-06-15 13:34:27 2 W Irlandii obowiązują dwie stawki PIT 20 proc. i 41 proc., a progi zależą od sytuacji rodzinnej podatnika. Stawka podstawowa podatku od dochodów spółek, czyli

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH Już 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC controlled foreign

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

D.Dobkowski sp.k. Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców. Change in revealing and updating data of entrepreneurs

D.Dobkowski sp.k. Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców. Change in revealing and updating data of entrepreneurs D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2014 December 2014 Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców Change in revealing and updating data of entrepreneurs Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji

Bardziej szczegółowo

PODATKI. Podatek PIT i podatek VAT prowadzących działalność gospodarczą

PODATKI. Podatek PIT i podatek VAT prowadzących działalność gospodarczą PODATKI Podatek PIT i podatek VAT prowadzących działalność gospodarczą Podatek PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. Personal Income Tax) PIT podatek od dochodów osobistych, - rozliczany przez

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJE CEN TRANSFEROWYCH WEDŁUG NOWYCH REGULACJI

DOKUMENTACJE CEN TRANSFEROWYCH WEDŁUG NOWYCH REGULACJI DOKUMENTACJE CEN TRANSFEROWYCH WEDŁUG NOWYCH REGULACJI Tax Alert 22/2015 Szanowni Państwo, Dnia 27 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna Zaliczki miesięczne Zaliczki kwartalne Deklaracje, zaliczki, zawiadomienia, oświadczenia W terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; zaliczka za ostatni miesiąc wpłacana jest do dnia 20

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze

Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze przedmiotowego tematu. 178 ten temat niezwykle bogata literatura przedmiotu, zarówno polska 179, jak i zagraniczna 180. 178 179 Por. m. in. M. O'Shaughnessy

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z 3 2014-10-28 Serwisy Zamknięte GPW ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci)

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Założenie i prowadzenie firmy Ltd (rejestracja w Companies House i HMRC) formularz, poradnik, cennik

Założenie i prowadzenie firmy Ltd (rejestracja w Companies House i HMRC) formularz, poradnik, cennik Założenie i prowadzenie firmy Ltd (rejestracja w Companies House i HMRC) formularz, poradnik, cennik Rejestracja w Companies House: (cennik punkt 1) 1) Proponowana nazwa firmy (jeśli nazwa jest istnieje

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (ze zm. Dz.U. Nr 94, poz. 1037) The Commercial Companies Code of 15 September, 2000 (as amended: J.L. No. 94, item 1037) 1 Kodeks spółek handlowych z

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 20.10.2004 COM(2004) 682 końcowy Wniosek dotyczący DECYZJI RADY zmieniającej art. 3 decyzji 98/198/WE zezwalającej Zjednoczonemu Królestwu na rozszerzenie stosowania

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. DAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają

Bardziej szczegółowo

Take our 2009 TAX trip

Take our 2009 TAX trip w w w. m d d p. p l Take our 2009 TAX trip Okladka MDDP.indd 1-2 2/25/09 9:34:05 AM Summary Spis treści Tax system in Poland outline Zarys systemu podatkowego w Polsce Corporate Income Tax (CIT) Podatek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 387 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 387 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. 362. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 387 z 2012 r. poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds European Commission Direktorate General for Energy and Transport Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds Seminar on State

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Acquisition for consideration Article 11

Acquisition for consideration Article 11 11 1) new means of transport; 2) excise goods. 4. When calculating the amounts referred to in paragraph 1, subparagraph 2 and paragraph 2, one shall not include the amount of the value added tax, due or

Bardziej szczegółowo

Instructions for Form W-8EXP Instrukcja wypełniania formularza W-8EXP

Instructions for Form W-8EXP Instrukcja wypełniania formularza W-8EXP Instructions for Form W-8EXP Instrukcja wypełniania formularza W-8EXP (Rev. April 2014) (wer. kwiecień 2014 r.) Department of the Treasury Internal Revenue Service Departament Skarbu Internal Revenue Service

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS OTHER INFORMATION 1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS TABLE 1: PARENT UNDERTAKING Company Address Tel. No./Fax www e-mail PBG S.A. www.pbg-sa.pl polska@pbg-sa.pl TABLE 2: DIRECT SUBSIDIARIES Company Address

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Solvency II. 25 kwietnia 2014. Michał Herbich

Solvency II. 25 kwietnia 2014. Michał Herbich Solvency II 25 kwietnia 2014 Michał Herbich Solvency II system trzech filarów Pillar Pillar Pillar 1 Valuation of assets Valuation of liabilities (Technical Provisions) Capital requirements (Solvency Capital

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje dla sektora bankowego wynikające z przyjęcia FATCA. Michał Markowski, LL.M. Adwokat 15 marca 2013 roku

Konsekwencje dla sektora bankowego wynikające z przyjęcia FATCA. Michał Markowski, LL.M. Adwokat 15 marca 2013 roku Konsekwencje dla sektora bankowego wynikające z przyjęcia FATCA Michał Markowski, LL.M. Adwokat 15 marca 2013 roku Istota i geneza FATCA ForeignAccountTaxComplianceAct(2010) akt prawny stanowiący część

Bardziej szczegółowo

Legal framework of electric vehicles business in Poland. Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce

Legal framework of electric vehicles business in Poland. Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce 1 Legal framework of electric vehicles business in Poland Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce 2 Czego się dowiesz? / What you'll learn? Samochody elektryczne w świetle prawa polskiego / EV under Polish

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy

Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy Źródło : http://www.podatki.egospodarka.pl/108332,zagraniczna-spolka-cywilnaa-zwolnienie-z-podatku-dywidendy,1,69,1.html Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy Czy wypłata dywidendy

Bardziej szczegółowo

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Antje Kölling IFOAM EU Policy Manager EkoSeedForum 20-22 March 2014

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Platforma Office 2010

Platforma Office 2010 Collaborate more Platforma Office 2010 Sebastian Wilczewski Konsultant Betacom S.A. 2 Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Jak skutecznie zarządzać informacją?

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym

Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym Forum Rad Nadzorczych Warszawa, 20 maja 2010 Agenda 1 Odpowiedzialność karno skarbowa za rozliczenia podatkowe 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Poznaj Nową Fakturę FedEx

Poznaj Nową Fakturę FedEx Poznaj Nową Fakturę FedEx Twoja firma Twoje zasady Nowa faktura FedEx to faktura, której układ możesz dostosować do potrzeb Twojej firmy. Ten krótki przewodnik pokaże Ci jak to zrobić. Chętnie odpowiemy

Bardziej szczegółowo

UMO W A O ŚW I A D C Z E N I E USŁUG KS IĘGO W Y C H NR.../2011 Zawarta w..., w dniu... pomiędzy: 1... w dalszej części określanym jako

UMO W A O ŚW I A D C Z E N I E USŁUG KS IĘGO W Y C H NR.../2011 Zawarta w..., w dniu... pomiędzy: 1... w dalszej części określanym jako UMO W A O ŚW I A D C Z E N I E USŁUG KS IĘGO W Y C H NR.../2011 Zawarta w..., w dniu... pomiędzy: 1.... w dalszej części określanym jako ZLECEN I O D A W C A, 2. Mobile Accounting & Consulting Barbara

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Bulletin. Tax Law. Revolution in VAT

Bulletin. Tax Law. Revolution in VAT Tax Law Revolution in VAT Małgorzata Kucewicz Associate m.kucewicz@kochanski.pl +48 883 323 470 The latest bill on VAT is currently at the stage of interministerial discussion, and should be submitted

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Request for Taxpayer Identification Number and Certification Wniosek o nadanie Numeru Identyfikacji Podatnika oraz oświadczenie

Request for Taxpayer Identification Number and Certification Wniosek o nadanie Numeru Identyfikacji Podatnika oraz oświadczenie Print or type See Specific Instructions on page 2. Wypełnić pismem drukowanym lub komputerowo Patrz Instrukcje szczegółowe" na stronie 2. Form W-9 (Rev. August 2013) Department of the Treasury Internal

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Bardziej szczegółowo