Tax and accounting in the United Kingdom. Księgowość i Podatki w Wielkiej Brytanii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tax and accounting in the United Kingdom. Księgowość i Podatki w Wielkiej Brytanii"

Transkrypt

1 Tax and accounting in the United Kingdom Księgowość i Podatki w Wielkiej Brytanii

2 Business entities Formy prowadzenia biznesu Business in the UK can operate in 4 principal forms: (w Wielkiej Brytanii wyróżniamy 4 podstawowe formy prowadzenia działalności) Sole traders (działalność gospodarcza osoby fizycznej) Partnerships (spółka osobowa) Limited Liability Partnerships (spółka komandytowa) Companies (spółka kapitałowa) The taxation and formalities of each are different (Sposób opodatkowania i formalności z nimi związane różnią się)

3 Sole traders Działalność gospodarcza osoby fizycznej The profits of the business are taxable as the income of the individual. There are special rules in the initial years, but broadly the proprietor will be taxed on the profits arising for the accounting period ending during the fiscal year in question. (Dochody z działalności gospodarczej są opodatkowane jako dochody osób fizycznych. Istnieją specjalne regulacje dotyczące pierwszego roku prowadzenia działalności, ale co do zasady przedsiębiorca jest zobowiązany opodatkować zysku powstałe w ciągu roku finansowego, który kończy się w danym roku podatkowym) It is necessary to prepare a tax computation which translates the accounting profit to a taxable profit, as the accounting treatment and tax treatment of some items is different. (z uwagi na różnice występujące w prawie podatkowym i rachunkowym, w celu wyliczenia podatku należy dokonać "przejścia" z wyniku finansowego do zysku podatkowego)

4 Sole traders Działalność gospodarcza osoby fizycznej The accounts that a sole-trader needs do not need to follow any particular format and whilst they should be prepared under UK Generally Accepted Accounting Principals (UK GAAP), they need not be filed anywhere. (Sprawozdanie finansowego nie musi być przygotowane w żadnym specjalnym formacie, a nawet jeśli jest przygotowane zgodnie z UK GAAP, nie ma obowiązku przekazywania go żadnym władzom publicznym) Any accouting year end can be chosen (Istnieje dowolność w zakresie wyboru roku finansowego) A sole-trader business is subject to the normal VAT and PAYE rules as any other business. (Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT i płatnikiem podatku w przypadku zatrudniania pracowników na zasadach ogólnych)

5 Partnerships (spółka osobowa) A partnership is transparent for tax purposes with the profits or losses being attributable to the partners. Each partner will be treated as self-employed and will be subject to the same requirements as a sole-trader (Spółka osobowa jest transparentna z podatkowego punktu widzenia. Zyski i straty są przypisywane odpowiednio wspólnikom. Każdy partner jest traktowany jako przedsiębiorca i podlega takim samym zasadom jak przedsiębiorca) As in the case of a sole-trader the accounts of a partnership do not need to follow any particular format and whilst they should be prepared under UK GAAP, they are not publicly filed. (Brak specjalnego formatu dla sprawozdania finansowego i brak obowiązku publikacji) Each individual partner will need to complete their own tax return and include their share of the partnership s profit. (Każdy partner jest zobowiązany do zeznania rocznego, w którym wykaże dochody z udziału w spółce osobowej)

6 Limited Liability Partnerships (LLPs) Spółka komandytowa LLP is transparent for income tax and capital gains tax purposes. (S.K jest transparentna z podatkowego punku widzenia) The members of the LLP are taxed under the self employed rules. (wspólnicy są opodatkowania według zasad obowiązujących przedsiębiorców) These financial accounts are required to be filed at Companies House so that they are on public record for everyone to see (istnieje obowiązek przesłania sprawozdania finansowego do "KRS")

7 Limited Liability Partnerships (LLPs) Spółka komandytowa If the LLP exceeds the thresholds set out for companies to have an audit, then the LLP has to have a statutory audit undertaken. (Po przekroczeniu limitów zobowiązujących spółkę do przeprowadzenia audytu, również S.K jest zobowiązana taki audyt przeprowadzić) LLP is taxed similarly to a partnership with a LLP Tax Return required to show the reconciliation of accounting profits to taxable profits and to split the taxable profits between the members. (podobnie jak w przypadku spółek osobowych S.K musi dokonać ustalenia wyniku podatkowego i odpowiednio rozdzielić ten wynik pomiędzy wspólników)

8 Companies Spółki kapitałowe 3 main types of company: a private limited company; an unlisted public company and a listed public company (Są 3 podstawowe typy spółek: spółka prywatna z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, publiczna spółka akcyjna) The existence of companies is published at Companies House. (Obowiązek rejestracji/upublicznienia spółki w "KRS") Companies are opaque and are taxable in their own right. Companies registered in the UK are automatically within the Corporation Tax (CT) regime (Spółki nie są transparentne i podlegają opodatkowania we własnym imieniu. Spółki z siedzibą w WB automatycznie podlegają opodatkowaniu CIT w WB) Non UK registered companies may also be within the CT regime if the company is centrally managed and controlled here. (Spółki nie posiadające siedziby w WB mogą być tam opodatkowane jeśli są zarządzane i kontrolowane z WB)

9 Financial reporting and audit Sprawozdania finansowe i audyt company financial accounts can be prepared in accordance with UK GAAP or IFRS (rachunkowość musi być prowadzona zgodnie z UK GAAP lub IFRS) The requirement for audit and the detail of the accounts depends on the size of the company and whether or not it is listed. (warunki do przeprowadzenia audytu i szczegółowe zasady prowadzenia ksiąg zależą od wielki firmy i tego, czy jest ona spółka publiczną)

10 Companies / Statutory Accounts A company is required by law to have an audit if for two consecutive years it has: (spółka jest zobligowana do przeprowadzania audytu jeśli w ciągu 2 kolejnych lat spełnione są następujące warunki): turnover of more than 6.5m and/or (obrót wyższy niż 6,5 m i/lub) It has gross assets of more than 3.26m (suma bilansowa wyższa niż 3.26m)

11 Companies / Statutory Accounts A private limited company needs to file its financial statements at Companies House within 9 months of its year end (Sp. z o.o. jest zobowiązana przesłać sprawozdanie finansowe w ciągu 9 m-cy od końca roku) For a public company the deadline is 6 months. (Dla spółek publicznych (akcyjnych) ten termin wynosi 6 miesięcy)

12 Branches - filing/publication requirements Oddziały obowiązki w zakresie publikacji sf. A foreign company with a UK branch must file financial statements of the whole company. (Spółka zagraniczna posiadająca odział w WB jest zobowiązana do przekazania sprawozdania finansowego całej spółki) The filing requirement depends on whether the company is required to publish its audited financial statements under its home law. If it is, it must file those financial statements in the UK. If it is not, it must file financial statements in a form provided by UK law. (Zasady sporządzania dokumentów zależą od istnienia obowiązku publikacji dokumentów w kraju siedziby. Jeśli istnieje taki obowiązek, spółka przekazuje to sprawozdanie finansowego. Przy jego braku, należy przekazać sf sporządzone zgodnie z prawem brytyjskim )

13 Taxation /Scope Opodatkowanie/Zakres Corporation tax is assessed at rates up to 28% in , on trading and investment income and gains. (Stawki CIT wynoszą do 28% w roku 2010/11) The headline rate of corporation tax is due to reduce to 27% in and thereafter by 1% per annum until it has fallen to 24% by (Stawka podstawowa będzie sukcesywnie obniżana, do 27% w i następnie o 1% rocznie aż do poziomu 23% w r. ) All categories of income are taxable. (Wszystkie kategorie dochodu podlegają opodatkowaniu)

14 Corporation Tax Rates Stawki podatku dochodowego For a single company, the corporation tax rates are: Dla pojedynczej spółki stawki podatku wynoszą: Year to 31 March 2010 Year to 31 March 2011 Year to 31 March % 21% 20% First 300,000 Small profit rate Next 1,200,000 Marginal 29.75% 29.75% 27.5% Over 1,500,000 Full/Main 28% 28% 26%

15 Taxation /Scope Opodatkowanie/Zakres Trading income is reduced by revenue expenses wholly and exclusively incurred for the purposes of the trade. (Dochód pomniejsza się o koszty całkowicie i wyłącznie poniesione w związku z działalnością.) Certain types of expenditure are specifically excluded from being deductible. (Niektóre kategorie wydatków są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.)

16 Administration Obowiązki informacyjne Companies are required to submit an annual selfassessment return within 12 months of the year end. (Spółki są zobowiązane złożyć zeznanie w ciągu 12 m-cy od końca roku) For large companies, corporation tax is payable in quarterly instalments beginning 6 months and 13 days from the start of the accounting period. (Duże spółki płacą kwartalne raty na podatek. Pierwszą po 6 m-cach i 13 dnia od rozpoczęcia roku.) Small companies, or those whose tax liability is less than 10,000, pay within nine months of the end of the accounting period. (Małe spółki płacą podatek w ciągu 9-ciu m-cy od zakończenia roku.) Penalties may be charged for failure to notify Her Majesty s Revenue and Customs ( HMRC ) of liability to corporation tax within 3 months and for late filing of a tax return. (Niezłożenie zeznania w terminie jak i niezapłacenie podatku w terminie grozi sankcjami.)

17 Capital Gains Zyski kapitałowe Corporate capital gains are chargeable to corporation tax at the same rates as income. Gains are computed by deducting the cost plus indexation allowance from sales proceeds. (Zyski kapitałowe osiągane przez spółki polegają opodatkowaniu według takich samych stawek jak pozostały dochód. Przychód jest pomniejszany o koszty zwiększone o zindeksowane odliczenie.) A range of reliefs and exemptions may apply. (Zakres zwolnień jest jednak szeroki.) Gains on the disposal of a substantial shareholding (broadly, greater than 10%) in a trading company will qualify for exemption if certain conditions are met. (Dochody ze zbycia istotnej części udziałów (> 10%) kwalifikuje się do zwolnienia, jeśli pozostałe warunki ustawowe są spełnione.)

18 Withholding Tax Podatek u źródła Subject to withholding tax are: (Podatek u źródła może być pobierany od następujących kategorii dochodów:) Dividends (no WHT tax in the UK) (dywidendy) Interest (odsetki) Royalties (należności licencyjne) No withholding tax applies to management charges (Brak podatku u źródła w przypadku opłat za zarządzanie)

19 Dividend Income Dochód z dywidend According to DTT Poland UK dividends: (Zgodnie z umową o UPO Polska Wielka Brytania dywidendy:) - the tax shall not exceed 10 % (exemptions possible) (W pozostałych przypadkach podatek nie może przekroczyć 10%) According to the domestic law in the UK there is no WHT on dividends (brak podatku u źródła od dywidendy wypłacanych przez spółkę brytyjską)

20 Interest Odsetki Interest paid is generally subject to a withholding tax rate of 20%, but this is mitigated in many cases of payment to a corporate entity, either by the existence of a double tax treaty which reduces the rate, or the application of EU directives. It is necessary to apply for advance clearance to the UK tax authorities to make a payment of interest at the reduced withholding rate ( DTT PL UK 5%). (Odsetki co do zasady podlegają 20% podatkowi u źródła, chyba że umowy międzynarodowe lub dyrektywy unijne stanowią inaczej. Zaleca się kontakt z US w przypadku skorzystania z obniżonej stawki podatku (UOPPO PL WB 5%)

21 Royalties Należności licencyjne Royalties Withholding tax at 20% applies, which may be reduced or eliminated under the relevant tax treaty. A corporation tax deduction should be available for justifiable arm s length charges, subject to rules relating to the deferral of relief for late paid royalties. (Należności licencyjne stawka podatku u źródła wynosi 20%, może być ona zredukowana lub wyeliminowana o ile umowy międzynarodowe tak stanowią. Stanowią koszt uzyskania przychodów jest opłaty są wyliczone na zasadach rynkowych.)

22 Management charges Opłaty za zarządzanie Management charges No withholding tax applies. Commercially justifiable, arm s length management charges should provide a tax deduction for the paying company, provided the relevant transfer pricing rules have been considered as previously mentioned. (Opłaty za zarządzanie Brak podatku u źródła. Opłaty uzasadnione z biznesowego punktu widzenia, wyliczone w oparciu o zasady rynkowe mogą stanowić koszty uzyskania przychodów dla spółki wypłacającej, o ile ich wysokość została ustalona zgodnie z zasadami "transfer pricing'u".)

23 Losses Straty Trading losses may be set off against total profits (including interest, rental income and capital gains) in the same accounting period, carried back to the previous year or carried forward for relief against future profits of the same trade without time limit. (Straty mogą być rozliczane z dochodem w okresie bieżącym (z uwzględnieniem odsetek, dochodów z najmu i zysków kapitałowych); rozliczane z dochodem z poprzedniego roku, lub z dochodem przyszłym bez ograniczeń czasowych.)

24 Transfer Pricing Ceny transferowe Companies are responsible for applying arm s length prices to transactions with related parties. (Spółki są zobowiązane stosować zasady rynkowe w transakcjach z podmiotami powiązanymi.) Companies are required to self-assess their transfer pricing position, and should have adequate documentation in place in case of enquiry. (Spółki są zobowiązane do ustalenia cen rynkowych we własnym zakresie i do posiadania stosowanej dokumentacji w przypadku żądania organów podatkowych.) Where a UK tax advantage arises as a result of non-arm s length prices, transfer pricing legislation requires the substitution of arm s length prices for tax purposes. (W przypadku gdy w wyniku nie zastosowania cen rynkowych, spółka osiąga korzyści podatkowe, jest zobowiązana do ustalania dochodów dla celów podatkowych z uwzględnieniem cen rynkowych.)

25 Transfer Pricing Ceny transferowe Small and medium-sized enterprises are generally exempt from the transfer pricing rules, though medium-sized enterprises may have to comply if they are issued with a notice to apply transfer pricing, or if they have transactions with certain overseas territories. (MIS przedsiębiorstwa są co do zasady zwolnione z obowiązku stosowania cen rynkowych, chociaż mogą być w dalszym ciągu do tego zobligowane w przypadku transakcji zagranicznych z niektórymi państwami.)

26 Value Added Tax Podatek od towarów i usług A business will have a liability to register and account for VAT if the value of its taxable supplies exceeds the prevailing registration limit. (Podmioty gospodarcze są zobowiązane do rejestracji i naliczania podatku VAT jeśli dostawy opodatkowane przekroczą określony limit.) For these purposes a business can be an individual, a partnership (including a limited liability partnership), a trust, an incorporated business, or a branch of an overseas corporate entity. (Dla celów VAT, podatnikiem może być osoba fizyczna, spółka osobowa (włączając w to SK), trust, podmiot nieposiadający osobowości prawnej, oddział lub podmiot zagraniczny.) The establishment of a place of business (Stałe miejsce prowadzenia działalności)

27 The of place of supply rules Miejsce świadczenia usług A complex set of place of supply rules mean that even without such an establishment, transactions can still be liable to VAT in the UK. These rules differ depending upon whether the supply is one of goods or services. Z uwagi na przepisy dot. miejsca świadczenia, nawet bez stałego miejsca prowadzenia działalności w WB transakcje mogą podlegać opodatkowaniu w WB. It is therefore possible that an overseas company, which does not have an establishment or any other presence in the UK for corporation tax purposes, may nevertheless have a liability to account for UK VAT by virtue of the transactions undertaken in the UK or with UK customers. Nawet bez stałej placówki czy innej stałej obecności w WB przedsiębiorca może być zobowiązany do rejestracji dla celów VAT w związku z transakcjami dokonanymi na terenie WB lub na rzecz brytyjskim klientów.

28 Registration Rejestracja Registration is compulsory for any businesses whose taxable supplies have exceeded the registration limit in the last 12 months (Rejestracja jest obowiązkowa dla przedsiębiorców, u których dostawy podlegające opodatkowaniu przekroczyły limit w ciągu ostatnich 12 miesięcy) The current registration limit is 73,000. (Obecnie limit wynosi is 73,000) It is possible to deregister for VAT where the value of taxable supplies fall below a deregistration threshold. The threshold is currently 71,000. (Możliwe jest wyrejestrowanie jako podatnik VAT, jeśli obrót spada poniżej poziomu 71,000)

29 Administration Obowiązki administracyjne Businesses registering for VAT after 1 April 2010 must file their returns online. (Przedsiębiorcy zarejestrowani po 1 kwietnia 2010 składają deklaracje online) VAT returns are generally filed on a quarterly basis, although it is possible to do so each month. The VAT returns, together with any tax due, must be submitted within one month of the relevant period end. (Deklaracje są co do zasady składane kwartalnie, chociaż istnieje możliwość rozliczania miesięcznego. Zeznania, łącznie z należnym podatkiem musi być przekazane w terminie miesiąca od zakończenia okresu, który podlega rozliczeniu)

30 Administration Obowiązki administracyjne Additional declarations may have to be made if goods or services are acquired from or despatched to other European Union (EU) countries. (Dodatkowe informacje składają podatnicy dokonujący obrotu z innymi krajami UE) Such reporting is required in all EU Member States. Special antiavoidance reporting is also required if certain electronic goods are supplied in the UK. (Obowiązek składania dodatkowych informacji istnieje we wszystkich krajach unijnych. Specjalne raportowanie jest wymagane w stosunku do towarów elektronicznych)

31 Applicable Rates Since 4 January 2011, the standard rate of VAT has increased from the historic rate of 17.5% to 20%. (Od 4 stycznia 2011 stawka podstawowa została zwiększona z 17.5% do 20%.) another rate of VAT: (Pozostałe stawki VAT wynoszą:) Zero rated for example most foodstuffs, children s clothing or books, (stawka zerowa np. żywność, ubrania dziecięce, książki) Reduced rated ( 5% ) for example children s car seats, supplies of domestic fuel and power, and (stawka zredukowana 5% - np. foteliki dziecięce, dostawa krajowego prądu i paliwa Exempt for example education, health and financial services (zwolnienie np. usługi edukacyjne, zdrowotne, finansowe)

32 Contact details Małgorzata Samborska Senior Manager Grant Thornton Tax advisor M E Office in Poznań Office in Warsaw Office in Katowice pl. Wiosny Ludów Poznań T F al. Jana Pawła II Warszawa T F ul. Francuska Katowice T F

33 Thank you for your attention Grant Thornton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Take our 2009 TAX trip

Take our 2009 TAX trip w w w. m d d p. p l Take our 2009 TAX trip Okladka MDDP.indd 1-2 2/25/09 9:34:05 AM Summary Spis treści Tax system in Poland outline Zarys systemu podatkowego w Polsce Corporate Income Tax (CIT) Podatek

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 Poland USA Canada Mexico China POLSKA I USA PODPISAŁY KONWENCJĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLAND AND US SIGNED CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading I. Postanowienia ogólne 3 1. Zakres zastosowania 3 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

Przykładowe sprawozdanie finansowe

Przykładowe sprawozdanie finansowe KPMG W POLSCE Przykładowe sprawozdanie finansowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej kpmg.pl Przykładowe sprawozdanie finansowe a O publikacji Wersja oryginalna anglojęzyczna niniejszego

Bardziej szczegółowo

podatki taxes 1. vat 1. podatek vat 1.1 Limitation of the consequences of the judgement in Case C-414/07 Magoora

podatki taxes 1. vat 1. podatek vat 1.1 Limitation of the consequences of the judgement in Case C-414/07 Magoora podatki taxes podatki taxes 1. podatek vat 1.1 Ograniczenie skutków wyroku w sprawie C-414/07 Magoora W 2011 r. utrzymane były przepisy ograniczające prawo do pełnego odliczenia VAT w przypadku zakupu

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 13 July 2015 ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM W TYM NUMERZE: Rządowe projekty ustawy zmieniającej ustawę Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Elektroniczne księgi wieczyste Większe możliwości banków hipotecznych

Bardziej szczegółowo

www.agora-eu.org MODUŁ VIII SZKOLENIE W ZAKRESIE WYKONALNOŚCI / ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI 2011-1-DE2-LEO05-07994

www.agora-eu.org MODUŁ VIII SZKOLENIE W ZAKRESIE WYKONALNOŚCI / ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI 2011-1-DE2-LEO05-07994 MODUŁ VIII SZKOLENIE W ZAKRESIE WYKONALNOŚCI / ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI AGORA Europe II - Wspólny zintegrowany system e-learningowy w zakresie zarządzania wspomagający rozwój zawodowych umiejętności

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

UMO W A O ŚW I A D C Z E N I E USŁUG KS IĘGO W Y C H NR.../2011 Zawarta w..., w dniu... pomiędzy: 1... w dalszej części określanym jako

UMO W A O ŚW I A D C Z E N I E USŁUG KS IĘGO W Y C H NR.../2011 Zawarta w..., w dniu... pomiędzy: 1... w dalszej części określanym jako UMO W A O ŚW I A D C Z E N I E USŁUG KS IĘGO W Y C H NR.../2011 Zawarta w..., w dniu... pomiędzy: 1.... w dalszej części określanym jako ZLECEN I O D A W C A, 2. Mobile Accounting & Consulting Barbara

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH MATERIAŁY SZKOLENIOWE

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH MATERIAŁY SZKOLENIOWE JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH MATERIAŁY SZKOLENIOWE Szkolenie zorganizowane w ramach projektu Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne współfinansowane

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT W TYM NUMERZE: Działalność gospodarcza po nowemu Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego Organizacje pożytku publicznego Wynagrodzenie za nadgodziny

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego

POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego USA CANADA CHINA MEXICO POLAND www.millercanfield.pl POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego Obszerne zmiany w prawie upadłościowym Nowe narzędzia ścigania zagranicznych dłużników Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES AIP POLSKA GEN 4.2-1 05 APR 2012 GEN 4.2 OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS 1.1 Opłaty za usługi nawigacyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate Appendix 1 to the Agreement on the Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Crucial Decision of the Supreme Court. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego. Polsko-angielski informator prawniczy kwiecieñ 2009

Biuletyn. Crucial Decision of the Supreme Court. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego. Polsko-angielski informator prawniczy kwiecieñ 2009 Biuletyn Polsko-angielski informator prawniczy kwiecieñ 2009 Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego Zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683 The Polish commercial 2012 REAL ESTATE REVIEW Nieruchomości komercyjne w Polsce issn 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% VaT) 6-7-8-9 march 2 01 2 Cannes Palais des Festivals 4 days to attend the leading Real

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIP POLSKA GEN 4.1-1 11 FEB 2010 GEN 4.1 OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIRAC AMDT 094 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK AIP POLSKA GEN 4.1.1-1 08 JAN 2015 GEN

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA 1 Wstęp 1.1 xsocial jest znakiem handlowym spółki DUB Investments Ltd. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy DUB Investments Ltd (w dalszej części dokumentu zwanej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie publikacji

Opracowanie publikacji Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS Departament Przedsiębiorstw CSO Enterprises Department Kierujący Supervisor Aneta Płatek Zastępca Dyrektora Departamentu Deputy Director of the

Bardziej szczegółowo