Instrukcja obs ugi gitar basowych RockBass

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obs ugi gitar basowych RockBass"

Transkrypt

1 Instrukcja obs ugi gitar basowych RockBass POLISH

2 Markneukirchen, Marzec 2009 Szanowny Kliencie, Gratulujemy zakupu Twojego nowego basu RockBass firmy Warwick. InnowacyjnoÊç, zdolnoêç do podejmowania ryzyka, ciàg y rozwój rozwiàzaƒ technicznych, najnowoczeêniejsze technologie, a tak e poêwi cenie i profesjonalizm wszystkich pracowników firmy Warwick pozwoli y stworzyç przez lata instrumenty wielbione przez entuzjastów na ca ym Êwiecie i stanowiàce niedoêcigniony wzorzec dla wielu innych producentów. Seria RockBass podà a Êcie kà tradycji firmy Warwick oferujàc wysokiej jakoêci instrumenty za rozsàdnà cen muzykom na ca ym Êwiecie. Obecnie instrumenty Warwick to ju prawdziwe klasyki. Ich innowacyjnoêç i nowoczesny urok sà obecne równie w ca ej linii produktów RockBass. Zadowoleni klienci i ciàg e sukcesy marki RockBass na ca ym Êwiecie Êwiadczà o tym, e nasze podejêcie jest s uszne. Zawsze stawiamy klienta na pierwszym miejscu, poniewa to on oddaje swoje pieniàdze w zamian za najlepsze mo liwe produkty i najlepszà mo liwà obs ug klienta z naszej strony. yczymy Ci, aby Twój nowy RockBass firmy Warwick dostarczy Ci wiele radoêci. Z wyrazami szacunku, Hans Peter Wilfer

3 Spis treêci 1) Klucze zak adanie strun / strojenie 4 2) P ytka maskujàca g ówki / Regulacja pr ta napinajàcego szyjki 6 3) Siode ko / Mostek 7 4) Struny 8 5) Przetworniki 8 6) Elektronika wszystkich modeli 9 Modele, specyfikacje Corvette Basic passive 9 Corvette Basic active 9 Corvette $$ 9 Corvette Classic 10 Corvette Premium 10 Streamer Standard 10 Streamer LX 11 Vampyre 11 Fortress 11 7) Rady dotyczàce piel gnacji korpusu, szyjki i podstrunnicy 12 8) Komora elektroniki Easy Access 13 9) Blokowane zaczepy paska 14 10) Gwarancja / Obs uga klienta 15 3

4 1) Klucze zak adanie strun / strojenie Klucze: Wszystkie instrumenty RockBass sà standardowo wyposa one w wysokiej jakoêci stroiki o prze o eniu 20:1. Klucze Warwick wyposa one sà w zamkni tà, samosmarujàcà przek adni, co gwarantuje du à stabilnoêç i nie wymaga konserwacji. Stroiki zamontowane sà na g ówce kluczami skierowanymi w kierunku muzyka, co znaczàco poprawia ergonomi i u atwia strojenie podczas gry. Opór klucza mo na regulowaç przy pomocy Êrubokr ta. 4

5 Zak adanie strun / Strojenie 12 cm/4 3/4 UmieÊç koƒcówk struny z kulkà w rowku strunociàgu mostka. Przytrzymaj strun od strony mostka jednà r kà, drugà przeciàgnij strun przez stroik. Obetnij nadmiar struny oko o 12 cm za stroikiem. Dodatkowa d ugoêç struny jest niezb dna do prawid owego nawini cia zwojów na ko ek stroika. W ko ku stroika jest wyci cie, w którym znajduje si otwór. Przed nawijaniem struny nale y w nim umieêciç jej koƒcówk. Dzi ki temu struna nie b dzie spadaç z ko ka podczas strojenia, daje to równie wi kszà stabilnoêç stroju. Naciàgnij strun podczas nawijania. Zmniejsza to prawdopodobieƒstwo przesuwania si struny na kluczu i poprawia stabilnoêç stroju. 2 4 zwoje to optymalna iloêç dla dobrej stabilnoêci stroju 5

6 2) Pokrywa pr ta napinajàcego szyjki / Regulacja krzywizny szyjki Pokrywa pr ta napinajàcego szyjki: Pokrywa pr ta napinajàcego szyjki Twojego basu RockBass umo liwia Ci kiedy tylko tego potrzebujesz szybki dost p do Êruby pr ta. Jedyne czego potrzebujesz to p aski Êrubokr t do odblokowania zatrzasku. Regulacja pr ta szyjki: Prawid owo ustawiona szyjka jest lekko wkl s a patrzàc od przodu instrumentu. Mo na to atwo sprawdziç naciskajàc najni szà strun na pierwszym i ostatnim progu i mierzàc jej odleg oêç od 7 progu: powinna wynosiç mi dzy 0,6 i 1 mm. Ta wartoêç nie jest zale na od akcji (wysokoêci strun) ka dej ze strun. B kierunek A = uk do przodu (szyjka wypuk a) A kierunek B = uk do ty u (szyjka wkl s a) Obrót klucza zgodnie z ruchem wskazówek zegara (kierunek A) napina pr t szyjki i uwypukla szyjk. Obrót w kierunku przeciwnym ruchu wskazówek zegara (kierunek B) poluzowuje pr t szyjki i zwi ksza jej wkl s oêç. Regulacj szyjki nale y przeprowadzaç ma ymi krokami, poniewa reakcja drewna nie jest natychmiastowa. Rezultaty regulacji nale y sprawdziç po godzinie i ponownie kolejnego dnia. JeÊli zachodzi potrzeba nale y dokonaç korekty ustawienia. Zmiana wilgotnoêci, w szczególnoêci przy zmianach pór roku i silnych fluktuacjach pogodowych, to czas kiedy nale y przyk adaç szczególnà uwag do ustawienia szyjki. 6

7 3) Siode ko / Mostek Siode ko: Siode ko Just A Nut III to standardowe wyposa enie wszystkich basów RockBass od 2008 roku. Do produkcji u ywamy nowoczesnych materia ów, które pozwalajà uzyskaç najlepszà charakterystyk brzmieniowà, du à mo liwoêç regulacji i stabilnoêç. U ywaj do àczonego klucza imbusowego 1.5 mm do regulacji wysokoêci strun na siode ku. WSKAZÓWKA: PrzyciÊnij strun na 3 progu. Sprawdê odleg oêç mi dzy pierwszym progiem i strunà. Nie powinna wynosiç wi cej ni 0.3 mm, co odpowiada gruboêci wizytówki. Mostek: Mostek Warwick 3-D umo liwia oprócz regulacji wysokoêci podstawy dodatkowà regulacj menzury, rozstawu strun oraz wysokoêci indywidualnych siode ek w celu dostosowania do promienia podstrunnicy Odkr ç Êrub blokujàcà (1) do àczonym kluczem imbusowym 2.5 mm, mostek jest teraz odblokowany i mo e byç ustawiony przy pomocy Êrub regulacyjnych (2). Aby ustawiç wysokoêç ka dego z siode ek, a tak e rozstaw strun, odkr ç Êruby blokujàce (3) do àczonym kluczem imbusowym 1.5 mm siode ka sà teraz odblokowane. Siode ka mogà byç przesuwane na strony aby ustawiç po àdany rozstaw. W tym kroku mo esz równie wyregulowaç wysokoêç ka dej struny z osobna w tym celu b dzie Ci potrzebny klucz 1.5 mm, którym nale y ustawiç Êruby regulacyjne (4). Idealnie ustawione siode ka powinny odzwierciedlaç promieƒ podstrunnicy. Mo esz ustawiç menzur (d ugoêç czynnà struny) przy pomocy Êrubokr ta (5). Kr càc zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwi kszasz d ugoêç struny mi dzy mostkiem i siode kiem. Przy regulacji w kierunku przeciwnym d ugoêç czynna struny skraca si. Po zakoƒczonej regulacji nale y dokr ciç Êruby 1 i 3, aby ponownie zablokowaç mostek

8 4) Struny Standardowe rozmiary strun modeli RockBass Struny Warwick RED, projektowane komputerowo, stal nierdzewna: 4-strunowe:.045".065".085".105" (42200M) 5-strunowe:.045".065".085".105".135 (42200M plus pojedyncza struna TC) Uwaga!!! JeÊli gruboêç struny jest wi ksza niç.125, zalecamy stosowanie strun zw anych od strony mostka (tapered core). W przeciwnym razie struna nie b dzie si mieêci a w rowku mostka. Struny Warwick RED ze stali nierdzewnej ze zw anym koƒcem sà dost pne pojedynczo w rozmiarach.130 (42130 TC) lub.135 (42135 TC). 5) Przetworniki Wszystkie modele RockBass sà zaopatrzone w przetworniki niemieckiej firmy MEC (Music Electronic Company). D ugoletnia wspó praca firm Warwick i MEC przynios a nowe pomys y na rynku i tworzy produkty charakteryzujàce si wysokà jakoêcià. Wi cej informacji mo na znaleêç na stronie: Ustawienie fabryczne: Przy ustawieniu fabrycznym odleg oêç mi dzy strunami dociêni tymi na ostatnim progu i przetwornikiem wynosi 2 mm. 8

9 6) Uk ady elektroniczne wszystkich modeli Corvette Basic passive Pasywne przetworniki / pasywny uk ad G oênoêç / Balans / Barwa / Barwa Volume Balance Tone control bridge Tone neck **N **B Corvette Basic active Aktywne przetworniki / 2-pasmowy aktywny uk ad G oênoêç/balans/tony wysokie/tony niskie Balance Bass control Volume Treble **N **B Corvette $$ Pasywne przetworniki / pasywny uk ad G oênoêç (Push/Pull)/ G oênoêç (Push/Pull)/Barwa * Push/Pull Volume neck * Push/Pull Volume bridge Tone * Wyciàgni cie ga ek potencjometrów g oênoêci prze àcza przetworniki z trybu szeregowego do równoleg ego 9

10 Corvette Classic Aktywne przetworniki / 2-pasmowy uk ad aktywny G oênoêç/balans/tony wysokie/tony niskie Balance Bass control Volume Treble **N **B Corvette Premium Aktywne przetworniki / 2-pasmowy uk ad aktywny G oênoêç/balans/tony wysokie/tony niskie Balance Bass control Volume Treble **N **B Streamer Standard Pasywne przetworniki / pasywny uk ad G oênoêç/g oênoêç/barwa Volume neck Volume bridge Tone 10

11 Streamer LX Aktywne przetworniki / 2-pasmowy uk ad aktywny G oênoêç/balans/tony wysokie/tony niskie Bass Balance Volume Treble Vampyre Aktywne przetworniki / 2-pasmowy uk ad aktywny G oênoêç/balans/tony wysokie/tony niskie Bass Balance Treble Volume Fortress Aktywne przetworniki / 2-pasmowy uk ad aktywny G oênoêç/balans/tony wysokie/tony niskie Bass Balance Treble Volume 11

12 7) Rady dotyczàce piel gnacji korpusu, szyjki i podstrunnicy Rady dotyczàce piel gnacji korpusu Wykoƒczenie Colored Oil / Natural Satin: Wykoƒczenia typu Coloured Oil i Natural Satin charakteryzujà si matowà, przezroczystà powierzchnià, przez którà dobrze widaç struktur drewna. Drewno jest barwione (Coloured Oil) lub naturalne (Natural Satin) i zamkni te cienkà warstwà satynowego lakieru. Tego typu wykoƒczenie nie wymaga specjalnych Êrodków do piel gnacji. JeÊli powierzchnia jest zabrudzona nale y u yç mi kkiej szmatki z jednym z wielu nieinwazyjnych produktów do wykoƒczeƒ dost pnych w sklepach muzycznych. Szmatka do piel gnacji Wosk Warwick (SP W 50017) (SP W 50015) Wykoƒczenie: Wykoƒczenie typu High Polish to wykoƒczenie lakierowe polerowane na wysoki po ysk. Drewno jest ca kowicie zamkni te w pow oce wykoƒczenia; powierzchnia jest g adka jak szk o, bez widocznej struktury drewna. Podobnie jak w przypadku wykoƒczeƒ matowych, piel gnacja wykoƒczenia High Polish ogranicza si do aspektów wizualnych. Mo esz przetrzeç korpus suchà, mi kkà szmatkà lub u ywajàc jednego z wielu dost pnych Êrodków do czyszczenia tego typu wykoƒczeƒ, lub Êrodków do polerowania korpusu, przywracajàc pe ny po ysk i likwidujàc ma e rysy. Rady dotyczàce piel gnacji szyjki Wszystkie szyjki w instrumentach RockBass majà wykoƒczenie typu Natural Satin. Piel gnacja wyglàda tak samo jak w przypadku korpusów z tego typu wykoƒczeniami. Rady dotyczàce piel gnacji podstrunnicy Wszystkie podstrunnice w instrumentach RockBass sà nielakierowane, w zwiàzku z czym wymagajà piel gnacji, aby uchroniç je przed zabrudzeniami i przesuszeniem. Aby czyêciç i zabezpieczaç podstrunnic, nale y u ywaç specjalnie do tego przeznaczonych produktów, dost pnych w sklepach muzycznych. Skonsultuj si z informacjà na opakowaniu produktu. Do piel gnacji podstrunnicy mo na równie u yç wosku Warwick. Nasze produkty do piel gnacji znajdziesz na stronie: 12

13 8) Komora elektroniki Easy Access Komora elektroniki Easy Access U ywajàc paznokci, naciênij jednoczeênie na oba zaciski aby otworzyç komor. PodnieÊ górnà cz Êç obiema d oƒmi i zdejmij pokryw. 13

14 9) Blokowane zaczepy paska Wszystkie instrumenty RockBass dostarczane sà z zaczepami Warwick Security Locks. Monta : Przewlecz cz Êç z zewn trznym gwintem przez otwór paska. Za ó cz Êç pierêcieniowà na gwint z drugiej strony paska. Przykr ç nakr tk na gwint, dokr ç u ywajàc klucza. NaciÊnij przycisk na zaczepie aby odblokowaç mechanizm, dzi ki czemu mo esz za o yç lub zdjàç pasek. 14

15 10) Gwarancja / Obs uga klienta Okres gwarancyjny na wszystkie instrumenty Warwick wynosi 2 lata. W razie problemu z instrumentem skontaktuj si ze sklepem w którym go kupi eê. yczymy Ci wiele radoêci z Twojego nowego basu RockBass. JeÊli masz jakiekolwiek pytania dotyczàce instrumentu, skontaktuj si z nami. lub Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji specyfikacji. Odwiedê naszà stron : Odwiedê nasz katalog dystrybucyjny: Zapisz si na Warwick Newsletter: Do àcz do Warwick Forum: Odwiedê nasz sklep internetowy: 15

16 This recycling logo informs the end user that it is forbidden to throw away the product in the trash. It has to be disposed of accordingly. Weee-Nr.: DE Please see the new Warwick Bass Forum on For support information please refer to Visite por favor el nuevo forum Warwick de bajo en Para soporte técnico e información, dirigirse por favor a Por favor veja o novo Fórum de Baixos da Warwick em HYPERLINK Para mais informações escreva para HYPERLINK Visitare il nuovo Forum Warwick Bass: Per supporto tecnico: Veuillez consulter le nouveau forum sur les basses Warwick à l'adresse Si vous avez besoin de plus d'informations contactez Das neue Warwick Bass Forum finden Sie auf Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an Nové Warwick Bass Forum najdete na webov ch stránkách: HYPERLINK "http://www.warwick.de Máte-li nûjaké technické dotazy, pi te na: Headquarters: Warwick GmbH&Co.Music Equipment KG Gewerbepark Markneukirchen/Germany Branch China: Warwick Music Equipment (Shanghai) Ltd., Co. Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Shanghai /P.R.China Branch Switzerland: Warwick Music Equipment Trading (Zurich) GmbH Kriesbachstrasse Dübendorf / Switzerland Branch CZ/SK: Warwick Music Equipment Trading (Praha CZ) s.r.o. Spálená 23/ Praha 1 / Czech Republic Branch Poland: Warwick Music Equipment Trading (Warsaw) Sp. z o.o. Flory 7/18a Warsaw / Poland Branch UK/ Ireland: Warwick Music Equipment Trading (Hailsham UK) Ltd. Cortlandt George Street East Sussex BN27 1AE / Great Britain Branch USA: Warwick Music Equipment Trading (New York USA) Inc East 7th Street New York, NY USA Visit us on the World Wide Web: & join us in WARWICK BASS FORUM:

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3 Przedstawiamy GV system przesuwu i prowadzenia liniowego ystem przesuwu i naprowadzania liniowego zosta tak zaprojektowany, by zapewniç lientom nieprzebrany wybór rozmiarów i opcji zaspokajajàcych praktycznie

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040 PL EN pralek automatycznych serii washing machine AI 1040 Instrukcja obs ugi User instructions Spis treêci Strona Wst p 4 Ogólne uwagi dotyczàce dostawy 5 Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa 5 Szybki start

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 50 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk

Bardziej szczegółowo

Avensis. Instrukcja obs ugi

Avensis. Instrukcja obs ugi Avensis Instrukcja obs ugi S owo wst pne Witamy w stale powi kszajàcym si gronie u ytkowników samochodów Toyota, którzy z pe nà ÊwiadomoÊcià korzyêci wybrali t mark. JesteÊmy dumni z nowoczesnej konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR E AU-A IR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR AGUA/AIRE AR CONDICIONADO ÁGUA/AR πª π π ƒ À/

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WARTO BYå RAZEM Oczekuj wiadomoêci z konta ALERTY24 informacje o Twoich pieniàdzach na komórk lub e-mail PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24

Bardziej szczegółowo

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty:

W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Spis treêci W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Amperomierze c gowe............................ 948 Cyrkle........................................... 827 Dalmierze........................................

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714 Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM PL Polski, GB English, 7 Instalacja 2-6 Ustawienie i poziomowanie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej. Pod àczenie gazu do kuchni Dostosowanie kuchni

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 W tegorocznej edycji ITM Polska w ramach 6 salonów tematycznych wzi o udzia kilkaset firm z Polski i z 30 krajów. Zagraniczni wystawcy

Bardziej szczegółowo

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 K Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska

MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska MONTA OKIEN Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska Kołki nylonowe W-UR W-UR NOWOÂå W-UR F HIT TOP JAKOÂå W-UR F 8 W-UR F M6, W-UR F M8 Nr Aprobaty: ETA-08/0190 MOCOWANIE MECHANICZNE Kołki nylonowe W-UR

Bardziej szczegółowo

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS Control 144N/145N Sterowanie do przemys owych bram segmentowych PL FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SLIDING GATES OPERATOR SYSTEMS

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów STERN WEBER POLSKA Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt przeglàd produktów marzec 2012 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÅ NASZE UNITY? NOWOCZESNA FABRYKA UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS

Bardziej szczegółowo

Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009

Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009 K W A R T A L N I K B R A N Y P Y T K A R S K I E J Nr 3 ( 21) lipiec/wrzesień 2009 Âcianki z p yt gipsowo kartonowych to wdzi czny materia do kreowania wn trz ka dego domu czy mieszkania. Wszystkim osobom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 1 SPIS TREÂCI Wprowadzenie... 3 Monta... 6 Pozycjonowanie p yty kuchennej... 6 Mocowanie p yty kuchennej... 7 Podłàczenie elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 KONKURS! Do wygrania: cyfrowy aparat fotograficzny 3 zestawy upominków firmy GG Profits str. 35 Przeglàdy aktualnych ofert: sieci warsztatowe

Bardziej szczegółowo

Spis treêci strona strona

Spis treêci strona strona 2010 Spis treêci strona strona Business system 8-9 Wk ad kalendarzowy 10-11 Kalendarzyk kieszonkowy 30 Ksiàzki Spotkaƒ 31 Notes 32-33 Folder konferencyjny 34-35 Ok adki skórzane Business 12-21 Teczki 36-37

Bardziej szczegółowo