UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE BLACKBERRY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE BLACKBERRY"

Transkrypt

1 UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE BLACKBERRY PROSIMY O UWAśNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM PRZED INSTALACJĄ LUB UśYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA. Na mocy niniejszej Umowy udziela się uŝytkownikowi jako klientowi licencji na korzystanie z Oprogramowania. Umowa zawiera gwarancję oraz klauzulę wyłączenia odpowiedzialności. Niniejsza Umowa Licencyjna na Oprogramowanie BlackBerry ( Umowa ) stanowi prawnie wiąŝącą umowę zawartą bezpośrednio pomiędzy uŝytkownikiem, o ile we własnym imieniu wyraŝa on zgodę na jej zawarcie, lub jeŝeli uŝytkownik jest upowaŝniony do nabycia Oprogramowania w imieniu swojego przedsiębiorstwa lub innej organizacji pomiędzy podmiotem na rzecz którego działa uŝytkownik ( UŜytkownik ), a Research In Motion UK Limited Company spółką zarejestrowaną pod Nr ( RIM ) z siedzibą pod adresem Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey, UK TW20 9LF(łącznie zwanymi Stronami a pojedynczo Stroną ). W odniesieniu do niniejszej licencji na Oprogramowanie (zgodnie z definicją podaną poniŝej) oraz jego dystrybucji RIM jest bezpośrednim lub pośrednim licencjobiorcą (a) Research In Motion Limited ( RIM Canada ) lub jakiejkolwiek (jakichkolwiek) spośród jej spółek zaleŝnych oraz powiązanych (które to spółki zaleŝne i powiązane wraz z RIM Canada zwane są w treści niniejszej Umowy Grupą Spółek RIM ); lub (b) licencjodawcy zewnętrznego udzielającego licencji na rzecz którejkolwiek spółki z Grupy Spółek RIM, w tym równieŝ RIM. AKCEPTACJA WARUNKÓW UMOWY WYRAśAJĄC SWOJĄ ZGODĘ POPRZEZ KLIKNIĘCIE NA ODPOWIEDNI PRZYCISK PONIśEJ LUB POPRZEZ POBRANIE, INSTALACJĘ, URUCHOMIENIE LUB KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA, UśYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, PROSIMY O KONTAKT Z RIM POD ADRESEM BRAK AKCEPTACJI WARUNKÓW UMOWY JEśELI PRZED POBRANIEM, INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM LUB KORZYSTANIEM Z OPROGRAMOWANIA UśYTKOWNIK NIE WYRAZI ZGODY NA PRZYJĘCIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, NIE MA ON PRAWA KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA ORAZ: (A) POWINIEN NIEZWŁOCZNIE DOKONAĆ USUNIĘCIA, DEZAKTYWACJI LUB ZWROTU OPROGRAMOWANIA NA RZECZ RIM; (B) W WYPADKU, GDY UśYTKOWNIK NABYŁ PRODUKT RIM WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ZAINSTALOWANYM NA NIM PRZEZ RIM LUB W IMIENIU RIM, POWINIEN NIEZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ PRODUKT RIM WRAZ Z DOŁĄCZONYM DO NIEGO OPROGRAMOWANIEM I INNYMI ELEMENTAMI (W TYM RÓWNIEś DOKUMENTACJĘ ORAZ OPAKOWANIE) RIM LUB AUTORYZOWANEMU DYSTRYBUTOROWI RIM, OD KTÓREGO UśYTKOWNIK UZYSKAŁ PRODUKT RIM WRAZ Z DOŁĄCZONYM DO NIEGO OPROGRAMOWANIEM I INNYMI ELEMENTAMI; LUB (C) W WYPADKU, GDY UśYTKOWNIK NABYŁ PRODUKT KIESZONKOWY DOSTAWCY ZEWNĘTRZNEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ZAINSTALOWANYM NA NIM PRZEZ RIM LUB W IMIENIU RIM, POWINIEN NIEZWŁOCZNIE USTALIĆ SZCZEGÓŁY DEZAKTYWACJI OPROGRAMOWANIA Z RIM LUB AUTORYZOWANYM DYSTRYBUTOREM, OD KTÓREGO UśYTKOWANIK UZYSKAŁ PRODUKT KIESZONKOWY WRAZ Z DOŁĄCZONYM DO NIEGO OPROGRAMOWANIEM I INNYMI ELEMENTAMI. JeŜeli UŜytkownik zapłacił za Oprogramowanie i/lub za Produkt RIM nabyty wraz z Oprogramowaniem, z którego nie moŝna korzystać bez Oprogramowania (zaleŝnie od okoliczności), i UŜytkownik dostarczy RIM lub autoryzowanemu dystrybutorowi, od którego nabył Oprogramowanie dla Produktów RIM dowód zakupu w terminie dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakupu Oprogramowania, RIM lub autoryzowany dystrybutor zwróci ewentualne koszty zakupu wyŝej wymienionych elementów. W celu otrzymania zwrotu kosztów zakupu Oprogramowania zainstalowanego w Produktach Kieszonkowych Dostawców Zewnętrznych (przy czym naleŝy zwrócić uwagę, Ŝe w wypadku niektórych Produktów Kieszonkowych Dostawców Zewnętrznych Oprogramowanie udostępniane jest bezpłatnie, w związku z czym kwestia zwrotu kosztów zakupu moŝe nie mieć zastosowania) UŜytkownik powinien skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem Oprogramowania dla określonego Produktu Kieszonkowego Dostawcy Zewnętrznego. JeŜeli UŜytkownik nie jest w stanie uzyskać zwrotu BBSLA (Poland) (Polish) (UK Version ) 1

2 kosztów zakupu Oprogramowania od autoryzowanego dystrybutora, powinien skontaktować się z RIM pod adresem KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA PRZEZ KONSUMENTÓW JeŜeli UŜytkownik jest osobą fizyczną, zawierającą niniejszą Umowę wyłącznie dla celów innych, niŝ bezpośrednio związane z działalnością zawodową lub gospodarczą, niektóre warunki określone w niniejszej Umowie mogą nie mieć w jego wypadku zastosowania. NINIEJSZA UMOWA NIE MA WPŁYWU NA NIEPODLEGAJĄCE WYŁĄCZENIU USTAWOWE PRAWA UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE, W JAKIM ONE PRZYSŁUGUJĄ UśYTKOWNIKOWI. Definicje. O ile kontekst nie wskazuje inaczej, stosowane w niniejszej Umowie terminy mają znaczenie nadane im poniŝej (w zaleŝności od kontekstu dane słowo uŝyte w liczbie pojedynczej obejmuje równieŝ liczbę mnogą i vice versa). Usługi Transmisji Bezprzewodowej usługi bezprzewodowej sieci o szerokim zasięgu oraz wszelkie inne usługi sieciowe (w tym usługi bezprzewodowej sieci lokalnej, usługi satelitarne i internetowe) niezbędne do korzystania z Rozwiązania BlackBerry Dostawca Usług Transmisji Bezprzewodowej dostawca Usług Transmisji Bezprzewodowej, które umoŝliwiają korzystanie z Rozwiązania BlackBerry UpowaŜnieni UŜytkownicy kaŝda z następujących osób upowaŝnionych przez UŜytkownika do korzystania z Oprogramowania w związku z Rozwiązaniem BlackBerry: (a) z zastrzeŝeniem postanowień pkt (d) poniŝej, kaŝdy z pracowników, konsultantów lub niezaleŝnych wykonawców UŜytkownika; (b) kaŝda osoba pozostającą w bliskich relacjach z UŜytkownikiem lub członek jego rodziny oraz kaŝda osoba zamieszkująca u UŜytkownika; (c) kaŝdy podmiot zewnętrzny, który w odniesieniu do Oprogramowania świadczy usługi hostingu na rzecz UŜytkownika na mocy odpowiedniej umowy zawartej z UŜytkownikiem (np. podmiot świadczący usługi informatyczne na zasadzie outsourcingu), który zapoznał się z warunkami niniejszej Umowy oraz zobowiązał się do ich przestrzegania; oraz (d) kaŝda inna osoba upowaŝniona na piśmie przez RIM. Produkt Kieszonkowy BlackBerry bezprzewodowe urządzenie Kieszonkowe wyprodukowane przez RIM lub w imieniu RIM. Oprogramowanie BlackBerry dla Produktów Kieszonkowych zastrzeŝone oprogramowanie RIM (na które składa się oprogramowanie, oprogramowanie sprzętowe (firmware), interfejsy, treść i inne dane naleŝące do RIM oraz Komponenty Dostawców Zewnętrznych) przeznaczone do wykorzystania w Produktach Kieszonkowych, które jest (a) preinstalowane w Produkcie Kieszonkowym dostarczonym przez RIM lub (b) przekazywane, sprzedawane lub w inny sposób udostępniane przez RIM lub w imieniu RIM w celu jego wykorzystania w Produkcie Kieszonkowym. Przykładem Oprogramowania BlackBerry dla Produktów Kieszonkowych jest oprogramowanie dla produktów kieszonkowych preinstalowane w Produkcie Kieszonkowym BlackBerry oraz Zestaw Aplikacji BlackBerry przekazywany, sprzedawany lub w inny sposób udostępniany przez RIM lub w imieniu RIM w celu wykorzystania w Produktach Kieszonkowych Dostawców Zewnętrznych. Oprogramowanie BlackBerry dla Komputerów Osobistych zastrzeŝone oprogramowanie RIM dla komputerów osobistych (na które składa się oprogramowanie, interfejsy, treść i pozostałe dane naleŝące do RIM oraz Komponenty Dostawców Zewnętrznych) przeznaczone wyłącznie do wykorzystywania przez jednego uŝytkownika w danym czasie. Przykładem Oprogramowania BlackBerry dla Komputerów Osobistych jest Oprogramowanie BlackBerry dla Komputerów Stacjonarnych (Desktop), które moŝe być wykorzystywane do nawiązywania i utrzymywania synchronizacji pomiędzy Produktem Kieszonkowym UŜytkownika a jego komputerem osobistym oraz do dostarczenia innych elementów funkcjonalności zarządzania komputerem stacjonarnym. BBSLA (Poland) (Polish) (UK Version ) 2

3 Usługi BlackBerry Prosumer usługi mające na celu dostarczenie przynajmniej niektórych elementów funkcjonalności Oprogramowania BlackBerry dla Serwerów bez konieczności nabycia przez klientów RIM Oprogramowania BlackBerry dla Serwerów, w tym usługi RIM takie, jak BlackBerry Internet Service oraz BlackBerry Mail. Dostawca Usług Transmisji Bezprzewodowej UŜytkownika moŝe nie obsługiwać Usług BlackBerry Prosumer lub ich części. Oprogramowanie BlackBerry dla Serwerów zastrzeŝone oprogramowanie serwerowe RIM (na które składa się oprogramowanie, interfejsy, treść i dane naleŝące do RIM oraz Komponenty Dostawców Zewnętrznych), którego jedna kopia moŝe być wykorzystywania w danym czasie na potrzeby więcej niŝ jednego Produktu Kieszonkowego. Przykładem Oprogramowania BlackBerry dla Serwerów moŝe być BlackBerry Enterprise Server, czyli produkt przeznaczony do integracji z serwerami aplikacji korporacyjnej (takimi jak serwery poczty elektronicznej) i Produktami Kieszonkowymi skonfigurowanymi tak, by współpracowały z BlackBerry Enterprise Server oraz do zapewniania łącza pomiędzy takimi serwerami i Produktami Kieszonkowymi, a takŝe produkt BlackBerry Unite!, przeznaczony do integracji i zapewnienia łącza pomiędzy komputerem osobistym UŜytkownika, na którym uruchomiono BlackBerry Unite!, oraz Produktami Kieszonkowymi skonfigurowanymi tak, by współpracowały z BlackBerry Unite!. Konsument osoba fizyczna zawierająca niniejszą Umowę wyłącznie dla celów innych, niŝ cele bezpośrednio związane z jej działalnością zawodową lub gospodarczą. Dokumentacja odpowiedni podręcznik do instalacji lub standardowa dokumentacja uŝytkownika końcowego, opracowana przez RIM i dostarczana przez RIM dla określonego typu i wersji Oprogramowania, Produktów RIM lub Usług, włącznie z wszelkimi instrukcjami bezpieczeństwa. Dokumentacja jest równieŝ dostępna pod adresem lub moŝe zostać uzyskana po skontaktowaniu się z RIM Dla uniknięcia wątpliwości, zaznacza się, Ŝe Dokumentacja nie zawiera podręcznika do instalacji ani dokumentacji uŝytkownika końcowego opracowanej przez podmioty inne niŝ RIM, przez lub w imieniu Dostawcy Usług Transmisji Bezprzewodowej bądź innych osób trzecich. Produkt Kieszonkowy (a) Produkt Kieszonkowy BlackBerry lub (b) Produkt Kieszonkowy Dostawców Zewnętrznych. Produkt RIM dowolny Produkt Kieszonkowy BlackBerry oraz wszelkie akcesoria dostarczane przez RIM dla Produktów Kieszonkowych BlackBerry z wyłączeniem Oprogramowania, w tym m.in. czytnik kart chipowych. Oprogramowanie dowolne Oprogramowanie BlackBerry dla Produktów Kieszonkowych, Oprogramowanie BlackBerry dla Komputerów Osobistych lub Oprogramowanie BlackBerry dla Serwerów, dostarczone UŜytkownikowi na podstawie niniejszej Umowy z wykorzystaniem dowolnych nośników lub w dowolny sposób, bądź następnie zainstalowane lub wykorzystywane. JeŜeli za pomocą Oprogramowania moŝna konfigurować ustawienia (tj. aktywować) Oprogramowania BlackBerry dla Produktów Kieszonkowych, wówczas termin Oprogramowanie obejmuje równieŝ Oprogramowanie BlackBerry dla Produktów Kieszonkowych (włącznie z jego aktualizacjami lub nowymi wersjami), którego ustawienia są konfigurowane za pomocą Oprogramowania. Termin Oprogramowanie nie obejmuje Oprogramowania Dostawców Zewnętrznych, bez względu na to, czy uzupełnia ono Oprogramowanie i/lub jakąkolwiek część Rozwiązania BlackBerry lub Produktu Kieszonkowego Dostawców Zewnętrznych, z której korzysta UŜytkownik, jest dostarczane bądź działa wraz z nim. Usługa dowolna usługa świadczona na rzecz UŜytkownika przez RIM w związku z Rozwiązaniem BlackBerry, w tym dowolna usługa RIM, np. Usługa BlackBerry Prosumer, której UŜytkownik jest abonentem, oraz dowolna nowa usługa RIM lub modyfikacja istniejącej usługi świadczonej lub udostępnianej w inny sposób UŜytkownikowi przez RIM. Komponenty Dostawców Zewnętrznych oprogramowanie, interfejsy i oprogramowanie sprzętowe (firmware) na które dostawcy zewnętrzni udzielili licencji na rzecz RIM, obejmującej wykorzystywanie przez RIM jako integralnej części produktów RIM oraz sprzedawanie jako integralną część produktów RIM pod marką RIM. Treść Dostawców Zewnętrznych zastrzeŝona treść dostawców zewnętrznych, w tym m.in. pliki, bazy danych i strony internetowe naleŝące do dostawców zewnętrznych. BBSLA (Poland) (Polish) (UK Version ) 3

4 Produkty Kieszonkowe Dostawców Zewnętrznych dowolne urządzenia bezprzewodowe, inne niŝ Produkt Kieszonkowy BlackBerry, na potrzeby których RIM opracował Oprogramowanie BlackBerry dla Produktów Kieszonkowych lub jego część i w odniesieniu do których została zawarta umowa między RIM a Dostawcą Usług Transmisji Bezprzewodowej UŜytkownika, na mocy której udzielono dostępu do infrastruktury RIM dla bezprzewodowych urządzeń dostawcy zewnętrznego. Usługi Dostawców Zewnętrznych usługi świadczone przez dostawców zewnętrznych, z wyjątkiem Usług Transmisji Bezprzewodowej. Oprogramowanie Dostawców Zewnętrznych aplikacje własne dostawców zewnętrznych; termin ten nie obejmuje Komponentów Dostawców Zewnętrznych. Rozwiązanie BlackBerry Oprogramowanie oraz przynajmniej jeden z poniŝszych dodatkowych elementów, które UŜytkownik otrzymuje, instaluje, których ustawienia konfiguruje lub które autoryzuje w inny sposób i przyjmuje odpowiedzialność za ich uŝywanie w połączeniu z Oprogramowaniem, stosownie do sytuacji: Produkt RIM, Oprogramowanie BlackBerry dla Serwerów, Oprogramowanie BlackBerry dla Produktów Kieszonkowych, Oprogramowanie BlackBerry dla Komputerów Osobistych oraz Usługi, wraz z odpowiednią Dokumentacją. Licencja na Oprogramowanie i Dokumentację. Głównym celem niniejszej Umowy jest udzielenie UŜytkownikowi prawa do korzystania z Oprogramowania. Niniejsza Umowa stanowi podstawę udzielenia licencji na Oprogramowanie, a nie sprzedaŝy samego Oprogramowania. Licencja na korzystanie z Oprogramowania jest udzielona UŜytkownikowi pod warunkiem uregulowania wszystkich opłat licencyjnych płatnych na rzecz RIM na mocy niniejszej Umowy. Z zastrzeŝeniem warunków niniejszej Umowy, na mocy niniejszej Umowy UŜytkownik uzyskuje osobistą, odwołalną, niewyłączną, niezbywalną licencję, która uprawnia UŜytkownika oraz jego UpowaŜnionych UŜytkowników do: (a) w wypadku, gdy Oprogramowanie to Oprogramowanie BlackBerry dla Serwerów: zainstalowania i uŝytkowania Oprogramowania w liczbie kopii (włącznie z kopiami wirtualnymi) nie większej niŝ odpowiadająca wysokości opłat wniesionych na rzecz RIM lub autoryzowanego dystrybutora RIM z tytułu Oprogramowania (a w wypadku, gdy na rzecz RIM lub autoryzowanego dystrybutora RIM nie są płatne Ŝadne opłaty do zainstalowania i uŝytkowania Oprogramowania w liczbie kopii nieprzekraczającej liczby zatwierdzonej przez RIM w inny sposób); oraz uzyskania dostępu do Oprogramowania dla Produktów Kieszonkowych w liczbie nie większej niŝ odpowiadająca wysokości opłat wniesionych na rzecz RIM lub autoryzowanego dystrybutora RIM z tytułu udostępnienia Oprogramowania (a w wypadku, gdy na rzecz RIM lub autoryzowanego dystrybutora RIM nie są płatne Ŝadne opłaty za uzyskanie dostępu do Oprogramowania dla Produktów Kieszonkowych do uzyskania dostępu do Oprogramowania dla Produktów Kieszonkowych w liczbie nieprzekraczającej liczby zatwierdzonej przez RIM w inny sposób) (na przykład jeŝeli UŜytkownik korzysta z oprogramowania BlackBerry Enterprise Server, zobowiązany jest nabyć licencję na dostęp klienta do Produktów Kieszonkowych w liczbie równej liczbie Produktów Kieszonkowych uŝywanych wraz z tym Oprogramowaniem BlackBerry dla Serwerów); oraz (b) w wypadku gdy Oprogramowanie to Oprogramowanie BlackBerry dla Produktów Kieszonkowych lub Oprogramowanie BlackBerry dla Komputerów Osobistych oraz: jeŝeli Oprogramowanie jest preinstalowane w danym urządzeniu do korzystania z jednej kopii tego Oprogramowania zainstalowanej w danym urządzeniu; lub jeŝeli Oprogramowanie nie jest preinstalowane w danym urządzeniu do zainstalowania i uŝywania Oprogramowania (oraz zezwalania na instalowanie i uŝywanie go przez UpowaŜnionych UŜytkowników) w danym urządzeniu, w liczbie kopii, za jaką wniesiono opłatę na rzecz RIM lub autoryzowanego dystrybutora RIM (a w wypadku, gdy na rzecz RIM lub autoryzowanego dystrybutora RIM nie są płatne Ŝadne opłaty Ŝadne opłaty do zainstalowania i uŝytkowania Oprogramowania w liczbie kopii nieprzekraczającej liczby zatwierdzonej przez RIM w inny sposób). W Ŝadnym wypadku UŜytkownik ani UpowaŜnieni UŜytkownicy nie mogą korzystać ani zezwalać na korzystanie z Oprogramowania lub uzyskiwać dostępu do Usług w celach niebędących własnymi celami UŜytkownika lub z pominięciem Rozwiązania BlackBerry. BBSLA (Poland) (Polish) (UK Version ) 4

5 JeŜeli UpowaŜniony UŜytkownik zechce uŝywać Oprogramowania w ramach innego rozwiązania BlackBerry (czyli rozwiązania BlackBerry, w którego skład wchodzą zastrzeŝone produkty i oprogramowanie opracowane przez RIM oraz usługi RIM, które nie zostały nabyte lub zainstalowane przez UŜytkownika bądź których ustawienia nie są konfigurowane przez UŜytkownika, a UŜytkownik jest gotów zezwolić na takie korzystanie z Oprogramowania ale nie przyjmuje za nie odpowiedzialności ( Inne Rozwiązanie BlackBerry )), wówczas niniejsza umowa licencyjna nie obejmuje takiego korzystania z Oprogramowania, a UpowaŜniony UŜytkownik jest zobowiązany zawrzeć z RIM osobną umową licencyjną, na mocy której uzyska prawo do korzystania z Oprogramowania BlackBerry dla Produktów Kieszonkowych w ramach Innego Rozwiązania BlackBerry (na przykład jeŝeli UŜytkownik jest spółką i jego pracownik zechce korzystać z Oprogramowania BlackBerry dla Produktów Kieszonkowych wraz z oprogramowaniem BlackBerry Unite! zainstalowanym na komputerze domowym lub osobistymi Usługami BlackBerry Prosumer, a UŜytkownik zezwala na takie wykorzystanie Oprogramowania, ale nie przyjmuje za nie odpowiedzialności, wówczas pracownik jest zobowiązany pomimo bycia UpowaŜnionym UŜytkownikiem na mocy niniejszej Umowy zawrzeć z RIM jako osoba prywatna Umowę Licencyjną na Oprogramowanie BlackBerry, na mocy której uzyska prawo do korzystania z Oprogramowania wraz z Innym Rozwiązaniem BlackBerry. W większości takich przypadków będziemy mieć do czynienia z sytuacją, gdzie Umowa Licencyjna na Oprogramowanie BlackBerry jest takiej osobie przedstawiana w chwili instalacji produktu BlackBerry Unite! lub konfiguracji Oprogramowania BlackBerry dla Produktów Kieszonkowych umoŝliwiającej jego wykorzystywanie wraz z Usługami BlackBerry Prosumer - niezaleŝnie od tego, umowa ta jest dostępna na stronie RIM Niniejsza licencja nie obejmuje prawa do (i) przyszłych aktualizacji lub nowych wersji Oprogramowania lub Oprogramowania Dostawców Zewnętrznych (ii) w wypadku Oprogramowania BlackBerry dla Produktów Kieszonkowych na Produktach Kieszonkowych moŝliwości uzyskania dostępu do aplikacji innych niŝ te, które zawiera Oprogramowanie; oraz (iii) uzyskania jakichkolwiek nowych lub zmodyfikowanych Usług. Oprogramowanie moŝe zawierać funkcję automatycznego wykrywania aktualizacji lub nowych wersji Oprogramowania. JeŜeli UŜytkownik lub osoba trzecia, która na mocy stosownej umowy zawartej z UŜytkownikiem dostarcza mu całość lub cześć Rozwiązania BlackBerry, nie skonfiguruje Rozwiązania BlackBerry wykorzystywanego przez UŜytkownika tak, aby uniemoŝliwić pobranie lub zastosowanie aktualizacji lub nowych wersji Oprogramowania, Oprogramowania Dostawców Zewnętrznych lub Usług, uznaje się, Ŝe UŜytkownik wyraził zgodę na dostarczanie mu przez RIM takich aktualizacji lub nowych wersji. JeŜeli RIM bezpośrednio lub za pośrednictwem dystrybutora (w tym Dostawcy Usług Transmisji Bezprzewodowej, z którego usług korzysta UŜytkownik) dostarczy UŜytkownikowi jakiekolwiek aktualizacje lub nowe wersje Oprogramowania lub Usług, takie aktualizacje lub nowe wersje podlegają warunkom niniejszej Umowy, chyba Ŝe wyraźnie stwierdzono, Ŝe Oprogramowanie lub Usługi są dostarczane UŜytkownikowi zgodnie z innymi/dodatkowymi warunkami, w którym to wypadku zastosowanie mają takie inne/dodatkowe warunki (mogące przewidywać dodatkowe opłaty). Z wyjątkiem sytuacji, gdy z przepisów prawa wyraźnie wynika zakaz ustanawiania przez RIM wymienionych tu ograniczeń, (1) UŜytkownik nie moŝe drukować, dystrybuować lub modyfikować Oprogramowania, w całości ani w części; oraz (2) UŜytkownik nie moŝe kopiować, reprodukować ani w Ŝaden inny sposób powielać Oprogramowania, chyba Ŝe w zakresie dopuszczonym na mocy niniejszej Umowy lub innego ustalenia na piśmie pomiędzy UŜytkownikiem a RIM. Na potrzeby niniejszego postanowienia wyraŝenia kopiować i powielać nie obejmują kopiowania informacji i poleceń Oprogramowania, które normalnie ma miejsce w trakcie standardowej eksploatacji programu wykorzystywanego zgodnie z Dokumentacją i w celach określonych w Dokumentacji albo w trakcie sporządzania zwykłych, niemodyfikowanych kopii zapasowych Oprogramowania lub komputera albo systemu, na którym Oprogramowanie jest zainstalowane, zgodnie ze standardowo przyjętą w branŝy praktyką. UŜytkownik nie moŝe kopiować jakiejkolwiek Dokumentacji ani jej części, chyba Ŝe otrzyma wyraźną pisemna zgodę na piśmie od RIM. UŜytkownik moŝe pobrać jedną kopię Dokumentacji ze strony wyłącznie do własnego uŝytku w związku z korzystaniem z Oprogramowania, o którym mowa w niniejszej Umowie. Korzystanie z Rozwiązania BlackBerry. UŜytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania dotyczące Rozwiązania BlackBerry podjęte przez UŜytkownika i przez UpowaŜnionych UŜytkowników. UŜytkownik zapewni spełnienie następujących wymogów: (a) (b) Rozwiązanie BlackBerry i kaŝda jego część będą wykorzystywane przez UŜytkownika i jego UpowaŜnionych UŜytkowników wyłącznie zgodnie z niniejszą Umową oraz odnośną Dokumentacją dotyczącą Rozwiązania BlackBerry lub jego części; UŜytkownik jest uprawniony i upowaŝniony do zawarcia niniejszej Umowy, w imieniu własnym lub na rzecz spółki, innego podmiotu lub osoby niepełnoletniej, oraz UŜytkownik jest pełnoletni; BBSLA (Poland) (Polish) (UK Version ) 5

6 (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) wszelkie informacje przekazywane RIM na mocy niniejszej Umowy muszą być zgodne z prawdą, dokładne, aktualne i pełne; UŜytkownik i jego UpowaŜnieni UŜytkownicy nie będą świadomie (po zasięgnięciu informacji w zakresie, jakiego moŝna zasadnie wymagać od UŜytkownika i jego UpowaŜnionych UŜytkowników w danej sytuacji) wykorzystywać, ani zezwalać innym na wykorzystywanie Rozwiązania BlackBerry lub jego części, oddzielnie lub wraz z jakimkolwiek innym oprogramowaniem lub danymi, w sposób, który w zasadnej opinii RIM ingeruje, zmniejsza wartość lub niekorzystnie wpływa na jakiekolwiek oprogramowanie, system, sieć lub dane wykorzystywane przez jakąkolwiek osobę, w tym RIM lub Dostawcę Usług Transmisji Bezprzewodowej, bądź ma inny niekorzystny wpływ na RIM, Grupę Spółek RIM, Dostawcę Usług Transmisji Bezprzewodowej lub ich klientów, produkty lub usługi; UŜytkownik niezwłocznie zaprzestanie takich działań po otrzymaniu od RIM stosownego zawiadomienia; UŜytkownik i jego UpowaŜnieni UŜytkownicy nie będą przekazywać przy uŝyciu Rozwiązania BlackBerry lub jakiejkolwiek jego części, wiadomości, treści lub informacji, które są szykanujące, obelŝywe, oszczercze, niezgodne z prawem lub niezgodne z prawdą; UŜytkownik i jego UpowaŜnieni UŜytkownicy nie będą wykorzystywać Rozwiązania BlackBerry ani Ŝadnej jego części w celu popełnienia przestępstwa, usiłowania popełnienia przestępstwa lub ułatwienia popełnienia przestępstwa bądź innego czynu niezgodnego z prawem bądź czynu niedozwolonego, w tym naruszenia prywatności lub naruszenia, złamania bądź sprzeniewierzenia praw własności intelektualnej i/lub innych praw własności jakiejkolwiek osoby trzeciej (w tym m.in. do kopiowania i współuŝywania Treści Dostawców Zewnętrznych, w odniesieniu do których UŜytkownik i jego UpowaŜnieni UŜytkownicy nie mają praw do kopiowania i współuŝywania, oraz bezprawnego omijania jakichkolwiek cyfrowych zabezpieczeń chroniących prawa własności); UŜytkownik i jego UpowaŜnieni UŜytkownicy nie będą sprzedawać, wynajmować, dzierŝawić ani przekazywać Oprogramowania ani Ŝadnej jego części oraz przysługujących UŜytkownikowi praw do korzystania z Usług (w całości lub w części), ani podejmować prób takich działań (w tym prowadzenia biura usługowego lub świadczenia podobnych usług z wykorzystaniem Oprogramowania) Ŝadnej osobie bez uzyskania od RIM uprzedniej wyraźnej zgody na piśmie; UŜytkownik i jego UpowaŜnieni UŜytkownicy nie będą przenosić ani podejmować prób przeniesienia (w całości lub w części) jakiegokolwiek Oprogramowania preinstalowanego przez RIM lub w imieniu RIM w Produkcie Kieszonkowym BlackBerry w celu wykorzystania go w innym urządzeniu tego typu bez uzyskania od RIM uprzedniej zgody na piśmie; oraz UŜytkownik i jego UpowaŜnieni UŜytkownicy będą współpracować z RIM w zakresie przekazywania informacji wymaganych przez RIM, aby udzielić RIM pomocy w czynnościach mających na celu ustalenie, czy nastąpiło naruszenie niniejszej Umowy, oraz umoŝliwią RIM dostęp do pomieszczeń i komputerów, w których uŝywane były Produkty, Usługi lub Oprogramowanie RIM. UŜytkownik niniejszym upowaŝnia RIM do współpracy: (1) z organami ścigania w ramach śledztwa w sprawie podejrzenia przestępstwa; (2) z podmiotami zewnętrznymi w ramach czynności mających na celu sprawdzanie, czy doszło do naruszenia niniejszej Umowy; oraz (3) z administratorami systemu u dostawców usług internetowych, w sieciach lub centrach obliczeniowych, w celu egzekwowania wykonania postanowień niniejszej Umowy. W ramach takiej współpracy RIM moŝe ujawnić nazwę i adres IP oraz inne dane osobowe UŜytkownika i jego UpowaŜnionych UŜytkowników. Treść Dostawców Zewnętrznych i Usługi Dostawców Zewnętrznych. W ramach funkcjonalności Rozwiązania BlackBerry UŜytkownikowi mogą być dostarczane, przesyłane lub udostępniane w inny sposób Treści Dostawców Zewnętrznych i Usługi Dostawców Zewnętrznych. UŜytkownik moŝe równieŝ mieć dostęp do odnośników (linków) -w formie ikon lub zakładek - do określonych stron internetowych podmiotów zewnętrznych ( Strony z Odnośników ), a takŝe dostęp do innych stron internetowych ( Inne Strony ) lub informacji, pozwalających UŜytkownikowi: (a) uzyskać dostęp do Treści Dostawców Zewnętrznych; lub (b) nabywać Usługi Dostawców Zewnętrznych. RIM z przyjemnością oferuje UŜytkownikowi tego typu dodatkowe udogodnienia, jednak jest to moŝliwe jedynie pod warunkiem wyraźnego zrozumienia i przyjęcia do wiadomości przez UŜytkownika oraz wyraŝenia przez niego zgody na fakt, Ŝe pomimo iŝ RIM udostępnia UŜytkownikowi odnośniki do stron internetowych oraz Usługi Dostawców Zewnętrznych i Treści Dostawców Zewnętrznych, USŁUGI DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, STRONY Z ODNOŚNIKÓW, INNE STRONY ORAZ TREŚCI DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH NIE SĄ KONTROLOWANE PRZEZ RIM I NIE SĄ W śaden SPOSÓB FIRMOWANE PRZEZ RIM. RIM nie moŝe zagwarantować UŜytkownikowi, Ŝe za pośrednictwem Rozwiązania BlackBerry uzyska on dostęp do określonej strony internetowej. JeŜeli UŜytkownik nie jest pewien, czy RIM jest źródłem danej BBSLA (Poland) (Polish) (UK Version ) 6

7 strony, treści lub usługi, proszony jest o kontakt z RIM pod adresem JeŜeli UŜytkownik kontaktuje się z podmiotami zewnętrznymi za pośrednictwem Internetu, powinien upewnić się, Ŝe wie, z kim nawiązał kontakt, oraz Ŝe zna warunki obowiązujące w odniesieniu do korzystania z określonych stron internetowych lub usług, jakie mogą mu być oferowane, w szczególności w zakresie dostawy i płatności za nabyty towar czy zwrotu zakupionego towaru, a takŝe funkcji bezpieczeństwa zapewniających ochronę informacji prywatnych oraz bezpieczeństwo osobiste UŜytkownika. JeŜeli UŜytkownik zawiera w Internecie umowy z podmiotami zewnętrznymi, jest zobowiązany do przestrzegania ich warunków. Oprogramowanie Dostawców Zewnętrznych i Komponenty Dostawców Zewnętrznych. W celu rozszerzenia wachlarza moŝliwości, jakie daje Rozwiązanie BlackBerry, Oprogramowanie moŝe zawierać Komponenty Dostawców Zewnętrznych lub Oprogramowanie Dostawców Zewnętrznych moŝe być dostarczane wraz z Oprogramowaniem w momencie pierwotnego przesłania Oprogramowania przez RIM lub moŝe być przesyłane, rozprowadzane bądź w inny sposób udostępniane UŜytkownikowi w późniejszym czasie. Korzystanie z Oprogramowania Dostawców Zewnętrznych oraz Komponentów Dostawców Zewnętrznych (w tym równieŝ aktualizacji i nowych wersji) moŝe podlegać odrębnym lub dodatkowym warunkom. Takie ewentualne odrębne lub dodatkowe warunki zostaną udostępnione w pliku tekstowym dołączonym do Oprogramowania lub w wypadku Oprogramowania Dostawców Zewnętrznych mogą być udostępniane UŜytkownikowi w chwili pierwszego korzystania z Oprogramowania Dostawców Zewnętrznych lub jego pierwszej instalacji. Oprogramowanie Dostawców Zewnętrznych moŝe być dostarczone UŜytkownikowi przez RIM wyłącznie pod warunkiem zrozumienia i przyjęcia do wiadomości przez UŜytkownika oraz wyraŝenia przez niego zgody na fakt, Ŝe oprogramowanie takie: (a) dostarczane jest UŜytkownikowi wyłącznie dla jego wygody; (b) o ile nie zostało przekazane wraz z odrębną licencją, podlega warunkom niniejszej Umowy, w taki sposób jak gdyby stanowiło Oprogramowanie, z tym jednak zastrzeŝeniem Ŝe jest przekazywane przez RIM W STANIE W JAKIM SĄ ( AS IS ), bez Ŝadnych wyraźnie określonych lub domniemanych warunków, potwierdzeń, gwarancji, oświadczeń ani zapewnień. UŜytkownik pragnący uzyskać Oprogramowanie Dostawców Zewnętrznych na innych zasadach powinien nabyć je bezpośrednio od odpowiednich dostawców. JeŜeli w odniesieniu do Oprogramowania Dostawców Zewnętrznych lub Komponentów Dostawców Zewnętrznych dostarczanych przez RIM obowiązuje odrębna umowa licencyjna lub dodatkowe warunki, wówczas dotyczące Oprogramowania Dostawców Zewnętrznych lub Komponentów Dostawców Zewnętrznych postanowienia niniejszej Umowy nie tracą mocy, a postanowienia odrębnej umowy licencyjnej lub dodatkowe warunki obowiązujące pomiędzy UŜytkownikiem a dostawcą nie będą w Ŝadnym wypadku wiąŝące dla RIM ani teŝ nie będą nakładać na RIM jakichkolwiek dodatkowych zobowiązań czy teŝ zobowiązań niespójnych z warunkami niniejszej Umowy. JeŜeli w odniesieniu do określonego Komponentu Dostawcy Zewnętrznego obowiązują dodatkowe warunki dające UŜytkownikowi prawo do uŝytkowania, kopiowania, rozpowszechniania lub modyfikowania całości lub części Komponentu Dostawcy Zewnętrznego w zakresie szerszym niŝ wynikający z praw przysługujących UŜytkownikowi na mocy niniejszej Umowy w odniesieniu do Oprogramowania, wówczas UŜytkownik moŝe korzystać z takiego szerszego zakresu uprawnień jedynie w zakresie, w jakim jest to moŝliwe bez naruszenia warunków niniejszej Umowy w odniesieniu do pozostałego Oprogramowania. W celu uniknięcia wątpliwości zaznacza się, Ŝe powyŝsze postanowienie nie ma zastosowania do kodu Java firmy Sun Microsystems Inc. wykorzystywanego wraz z Produktem Kieszonkowym Dostawcy Zewnętrznego, na który UŜytkownikowi udziela licencji dostawca lub producent Produktu Kieszonkowego Dostawcy Zewnętrznego. Systemy komputerowe i Usługi Transmisji Bezprzewodowej UŜytkownika. O ile Strony nie postanowią wyraźnie inaczej w stosownej pisemnej umowie, RIM nie będzie ponosić odpowiedzialności za wybór, wdroŝenie, moŝliwość współpracy czy działanie jakiegokolwiek sprzętu (w tym m.in. Produktów Kieszonkowych Dostawców Zewnętrznych), oprogramowania czy usług podmiotów zewnętrznych (w tym równieŝ zdolność takiego sprzętu, oprogramowania czy usług do współpracy z Internetem lub moŝliwość realizowania Usług Transmisji Bezprzewodowej przy korzystaniu z takiego sprzętu, oprogramowania czy usług) wykorzystywanych w związku z Rozwiązaniem BlackBerry. W większości wypadków aby UŜytkownik mógł korzystać z Rozwiązania BlackBerry, konieczne będzie wykupienie abonamentu na Usługi Transmisji Bezprzewodowej, co UŜytkownik moŝe zrobić u Dostawcy Usług Transmisji Bezprzewodowej (bezpośrednio lub jeŝeli jest taka moŝliwość za pośrednictwem RIM), przy czym Usługi Transmisji Bezprzewodowej będą podlegały warunkom ich świadczenia przez Dostawcę Usług Transmisji Bezprzewodowej. UŜytkowników zainteresowanych informacjami o tym, którzy Dostawcy Usług Transmisji Bezprzewodowej świadczą usługi kompatybilne z Rozwiązaniem BlackBerry w lokalizacji UŜytkownika, prosimy o kontakt z RIM pod adresem Odpowiedzialność za zapewnienie, by sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz usługi (w tym m.in. usługi dostępu do Internetu i Usługi Transmisji Bezprzewodowej), które UŜytkownik wybierze do współpracy z Rozwiązaniem BlackBerry, spełniały minimalne wymogi zakładane przez dla RIM dla Rozwiązania BlackBerry i określone w Dokumentacji (m.in. w zakresie prędkości przetwarzania, pamięci, oprogramowania klienckiego oraz dostępności dedykowanego dostępu do Internetu), a takŝe za to, by korzystanie ze sprzętu, BBSLA (Poland) (Polish) (UK Version ) 7

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ: AUTODESK UDZIELA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE I POZOSTAŁE MATERIAŁY LICENCJONOWANE WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług w Chmurze Oracle (zwana dalej Umową ) zawarta zostaje pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. ( Oracle ) i osobą fizyczną lub prawną

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Niniejsze postanowienia licencyjne ( umowa ) stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 WAŻNE: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ UMOWĄ LICENCYJNĄ ) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne.

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne. WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Warunki Ogólne (dalej: niniejsze Warunki Ogólne ) zawarte są pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. (dalej: Oracle ) oraz podmiotem, który realizuje niniejszą Umowę Ramową. W celu składania

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA WAŻNE PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE A. Definicje Terminy Państwo oraz Państwa odnoszą się do osoby fizycznej lub innego podmiotu prawa, który zamówił programy

Bardziej szczegółowo

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ.

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. NetIQ Sentinel TM Log Manager 1.2 Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE, POBIERAJĄC JE LUB UŻYWAJĄC GO W INNY SPOSÓB, UŻYTKOWNIK

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT ZAWARTA Z MICROSOFT, PRODUCENTEM OPROGRAMOWANIA LUB OSOBĄ BĄDŹ FIRMĄ INSTALUJĄCĄ OPROGRAMOWANIE

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT ZAWARTA Z MICROSOFT, PRODUCENTEM OPROGRAMOWANIA LUB OSOBĄ BĄDŹ FIRMĄ INSTALUJĄCĄ OPROGRAMOWANIE UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT ZAWARTA Z MICROSOFT, PRODUCENTEM OPROGRAMOWANIA LUB OSOBĄ BĄDŹ FIRMĄ INSTALUJĄCĄ OPROGRAMOWANIE WINDOWS 8.1 Dziękujemy za wybranie komputera z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Umowa licencyjna użytkownika końcowego Warunki dostępu do Oprogramowania i Usług Bitdefender UWAGA DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE PONIŻSZĄ UMOWĄ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE ZASADY I

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupów Philips. 1. Definicje

Ogólne Warunki Zakupów Philips. 1. Definicje Ogólne Warunki Zakupów Philips 1. Definicje W niniejszym dokumencie: (a) Spółki Powiązane oznaczają (i) w przypadku Philips, Koninklijke Philips N.V. i (ii) w przypadku Philips lub Dostawcy, wszelkie inne

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie technologii UPS

Umowa w sprawie technologii UPS Umowa w sprawie technologii UPS Prawa użytkownika ostatecznego UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS Wersja UTA02012008 PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI I USTALENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS

UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS Ogólne warunki i ustalenia Prawa Użytkownika Ostatecznego UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS Wersja UTA1072006 PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI I USTALENIAMI

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT Data ostatniej aktualizacji: lipiec 2015 r. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS W PRZYPADKU LICENCJOBIORCÓW MIESZKAJĄCYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH (LUB

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM WAŻNE: JEST TO UMOWA LICENCYJNA, NIE STANOWI ONA UMOWY SPRZEDAŻY. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ( UMOWA ) STANOWI

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows XP Home Edition

Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Home Edition UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY MICROSOFT WAŻNE PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania ( Umowa Licencyjna ) stanowi

Bardziej szczegółowo

3. ANEKSY I ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY BBSLA

3. ANEKSY I ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY BBSLA ANEKS DO UMOWY LICENCYJNEJ NA ROZWIĄZANIA BLACKBERRY DLA USŁUG BLACKBERRY BUSINESS CLOUD DLA MICROSOFT OFFICE 365 ( ANEKS ) WAŻNE INFORMACJE: Aby uzyskać dostęp do usługi Cloud Service (zdefiniowanej poniżej)

Bardziej szczegółowo

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA NaleŜy uwaŝnie przeczytać wszystkie zasady i warunki niniejszej Umowy licencyjnej (zwanej dalej Umową ) między

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniŝej równowartości 133.000 euro na dostawę licencji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 2011 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 1. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten dokument okaże się pomocny i dostarczy

Bardziej szczegółowo