UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE BLACKBERRY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE BLACKBERRY"

Transkrypt

1 UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE BLACKBERRY PROSIMY O UWAśNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM PRZED INSTALACJĄ LUB UśYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA. Na mocy niniejszej Umowy udziela się uŝytkownikowi jako klientowi licencji na korzystanie z Oprogramowania. Umowa zawiera gwarancję oraz klauzulę wyłączenia odpowiedzialności. Niniejsza Umowa Licencyjna na Oprogramowanie BlackBerry ( Umowa ) stanowi prawnie wiąŝącą umowę zawartą bezpośrednio pomiędzy uŝytkownikiem, o ile we własnym imieniu wyraŝa on zgodę na jej zawarcie, lub jeŝeli uŝytkownik jest upowaŝniony do nabycia Oprogramowania w imieniu swojego przedsiębiorstwa lub innej organizacji pomiędzy podmiotem na rzecz którego działa uŝytkownik ( UŜytkownik ), a Research In Motion UK Limited Company spółką zarejestrowaną pod Nr ( RIM ) z siedzibą pod adresem Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey, UK TW20 9LF(łącznie zwanymi Stronami a pojedynczo Stroną ). W odniesieniu do niniejszej licencji na Oprogramowanie (zgodnie z definicją podaną poniŝej) oraz jego dystrybucji RIM jest bezpośrednim lub pośrednim licencjobiorcą (a) Research In Motion Limited ( RIM Canada ) lub jakiejkolwiek (jakichkolwiek) spośród jej spółek zaleŝnych oraz powiązanych (które to spółki zaleŝne i powiązane wraz z RIM Canada zwane są w treści niniejszej Umowy Grupą Spółek RIM ); lub (b) licencjodawcy zewnętrznego udzielającego licencji na rzecz którejkolwiek spółki z Grupy Spółek RIM, w tym równieŝ RIM. AKCEPTACJA WARUNKÓW UMOWY WYRAśAJĄC SWOJĄ ZGODĘ POPRZEZ KLIKNIĘCIE NA ODPOWIEDNI PRZYCISK PONIśEJ LUB POPRZEZ POBRANIE, INSTALACJĘ, URUCHOMIENIE LUB KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA, UśYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, PROSIMY O KONTAKT Z RIM POD ADRESEM BRAK AKCEPTACJI WARUNKÓW UMOWY JEśELI PRZED POBRANIEM, INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM LUB KORZYSTANIEM Z OPROGRAMOWANIA UśYTKOWNIK NIE WYRAZI ZGODY NA PRZYJĘCIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, NIE MA ON PRAWA KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA ORAZ: (A) POWINIEN NIEZWŁOCZNIE DOKONAĆ USUNIĘCIA, DEZAKTYWACJI LUB ZWROTU OPROGRAMOWANIA NA RZECZ RIM; (B) W WYPADKU, GDY UśYTKOWNIK NABYŁ PRODUKT RIM WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ZAINSTALOWANYM NA NIM PRZEZ RIM LUB W IMIENIU RIM, POWINIEN NIEZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ PRODUKT RIM WRAZ Z DOŁĄCZONYM DO NIEGO OPROGRAMOWANIEM I INNYMI ELEMENTAMI (W TYM RÓWNIEś DOKUMENTACJĘ ORAZ OPAKOWANIE) RIM LUB AUTORYZOWANEMU DYSTRYBUTOROWI RIM, OD KTÓREGO UśYTKOWNIK UZYSKAŁ PRODUKT RIM WRAZ Z DOŁĄCZONYM DO NIEGO OPROGRAMOWANIEM I INNYMI ELEMENTAMI; LUB (C) W WYPADKU, GDY UśYTKOWNIK NABYŁ PRODUKT KIESZONKOWY DOSTAWCY ZEWNĘTRZNEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ZAINSTALOWANYM NA NIM PRZEZ RIM LUB W IMIENIU RIM, POWINIEN NIEZWŁOCZNIE USTALIĆ SZCZEGÓŁY DEZAKTYWACJI OPROGRAMOWANIA Z RIM LUB AUTORYZOWANYM DYSTRYBUTOREM, OD KTÓREGO UśYTKOWANIK UZYSKAŁ PRODUKT KIESZONKOWY WRAZ Z DOŁĄCZONYM DO NIEGO OPROGRAMOWANIEM I INNYMI ELEMENTAMI. JeŜeli UŜytkownik zapłacił za Oprogramowanie i/lub za Produkt RIM nabyty wraz z Oprogramowaniem, z którego nie moŝna korzystać bez Oprogramowania (zaleŝnie od okoliczności), i UŜytkownik dostarczy RIM lub autoryzowanemu dystrybutorowi, od którego nabył Oprogramowanie dla Produktów RIM dowód zakupu w terminie dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakupu Oprogramowania, RIM lub autoryzowany dystrybutor zwróci ewentualne koszty zakupu wyŝej wymienionych elementów. W celu otrzymania zwrotu kosztów zakupu Oprogramowania zainstalowanego w Produktach Kieszonkowych Dostawców Zewnętrznych (przy czym naleŝy zwrócić uwagę, Ŝe w wypadku niektórych Produktów Kieszonkowych Dostawców Zewnętrznych Oprogramowanie udostępniane jest bezpłatnie, w związku z czym kwestia zwrotu kosztów zakupu moŝe nie mieć zastosowania) UŜytkownik powinien skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem Oprogramowania dla określonego Produktu Kieszonkowego Dostawcy Zewnętrznego. JeŜeli UŜytkownik nie jest w stanie uzyskać zwrotu BBSLA (Poland) (Polish) (UK Version ) 1

2 kosztów zakupu Oprogramowania od autoryzowanego dystrybutora, powinien skontaktować się z RIM pod adresem KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA PRZEZ KONSUMENTÓW JeŜeli UŜytkownik jest osobą fizyczną, zawierającą niniejszą Umowę wyłącznie dla celów innych, niŝ bezpośrednio związane z działalnością zawodową lub gospodarczą, niektóre warunki określone w niniejszej Umowie mogą nie mieć w jego wypadku zastosowania. NINIEJSZA UMOWA NIE MA WPŁYWU NA NIEPODLEGAJĄCE WYŁĄCZENIU USTAWOWE PRAWA UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE, W JAKIM ONE PRZYSŁUGUJĄ UśYTKOWNIKOWI. Definicje. O ile kontekst nie wskazuje inaczej, stosowane w niniejszej Umowie terminy mają znaczenie nadane im poniŝej (w zaleŝności od kontekstu dane słowo uŝyte w liczbie pojedynczej obejmuje równieŝ liczbę mnogą i vice versa). Usługi Transmisji Bezprzewodowej usługi bezprzewodowej sieci o szerokim zasięgu oraz wszelkie inne usługi sieciowe (w tym usługi bezprzewodowej sieci lokalnej, usługi satelitarne i internetowe) niezbędne do korzystania z Rozwiązania BlackBerry Dostawca Usług Transmisji Bezprzewodowej dostawca Usług Transmisji Bezprzewodowej, które umoŝliwiają korzystanie z Rozwiązania BlackBerry UpowaŜnieni UŜytkownicy kaŝda z następujących osób upowaŝnionych przez UŜytkownika do korzystania z Oprogramowania w związku z Rozwiązaniem BlackBerry: (a) z zastrzeŝeniem postanowień pkt (d) poniŝej, kaŝdy z pracowników, konsultantów lub niezaleŝnych wykonawców UŜytkownika; (b) kaŝda osoba pozostającą w bliskich relacjach z UŜytkownikiem lub członek jego rodziny oraz kaŝda osoba zamieszkująca u UŜytkownika; (c) kaŝdy podmiot zewnętrzny, który w odniesieniu do Oprogramowania świadczy usługi hostingu na rzecz UŜytkownika na mocy odpowiedniej umowy zawartej z UŜytkownikiem (np. podmiot świadczący usługi informatyczne na zasadzie outsourcingu), który zapoznał się z warunkami niniejszej Umowy oraz zobowiązał się do ich przestrzegania; oraz (d) kaŝda inna osoba upowaŝniona na piśmie przez RIM. Produkt Kieszonkowy BlackBerry bezprzewodowe urządzenie Kieszonkowe wyprodukowane przez RIM lub w imieniu RIM. Oprogramowanie BlackBerry dla Produktów Kieszonkowych zastrzeŝone oprogramowanie RIM (na które składa się oprogramowanie, oprogramowanie sprzętowe (firmware), interfejsy, treść i inne dane naleŝące do RIM oraz Komponenty Dostawców Zewnętrznych) przeznaczone do wykorzystania w Produktach Kieszonkowych, które jest (a) preinstalowane w Produkcie Kieszonkowym dostarczonym przez RIM lub (b) przekazywane, sprzedawane lub w inny sposób udostępniane przez RIM lub w imieniu RIM w celu jego wykorzystania w Produkcie Kieszonkowym. Przykładem Oprogramowania BlackBerry dla Produktów Kieszonkowych jest oprogramowanie dla produktów kieszonkowych preinstalowane w Produkcie Kieszonkowym BlackBerry oraz Zestaw Aplikacji BlackBerry przekazywany, sprzedawany lub w inny sposób udostępniany przez RIM lub w imieniu RIM w celu wykorzystania w Produktach Kieszonkowych Dostawców Zewnętrznych. Oprogramowanie BlackBerry dla Komputerów Osobistych zastrzeŝone oprogramowanie RIM dla komputerów osobistych (na które składa się oprogramowanie, interfejsy, treść i pozostałe dane naleŝące do RIM oraz Komponenty Dostawców Zewnętrznych) przeznaczone wyłącznie do wykorzystywania przez jednego uŝytkownika w danym czasie. Przykładem Oprogramowania BlackBerry dla Komputerów Osobistych jest Oprogramowanie BlackBerry dla Komputerów Stacjonarnych (Desktop), które moŝe być wykorzystywane do nawiązywania i utrzymywania synchronizacji pomiędzy Produktem Kieszonkowym UŜytkownika a jego komputerem osobistym oraz do dostarczenia innych elementów funkcjonalności zarządzania komputerem stacjonarnym. BBSLA (Poland) (Polish) (UK Version ) 2

3 Usługi BlackBerry Prosumer usługi mające na celu dostarczenie przynajmniej niektórych elementów funkcjonalności Oprogramowania BlackBerry dla Serwerów bez konieczności nabycia przez klientów RIM Oprogramowania BlackBerry dla Serwerów, w tym usługi RIM takie, jak BlackBerry Internet Service oraz BlackBerry Mail. Dostawca Usług Transmisji Bezprzewodowej UŜytkownika moŝe nie obsługiwać Usług BlackBerry Prosumer lub ich części. Oprogramowanie BlackBerry dla Serwerów zastrzeŝone oprogramowanie serwerowe RIM (na które składa się oprogramowanie, interfejsy, treść i dane naleŝące do RIM oraz Komponenty Dostawców Zewnętrznych), którego jedna kopia moŝe być wykorzystywania w danym czasie na potrzeby więcej niŝ jednego Produktu Kieszonkowego. Przykładem Oprogramowania BlackBerry dla Serwerów moŝe być BlackBerry Enterprise Server, czyli produkt przeznaczony do integracji z serwerami aplikacji korporacyjnej (takimi jak serwery poczty elektronicznej) i Produktami Kieszonkowymi skonfigurowanymi tak, by współpracowały z BlackBerry Enterprise Server oraz do zapewniania łącza pomiędzy takimi serwerami i Produktami Kieszonkowymi, a takŝe produkt BlackBerry Unite!, przeznaczony do integracji i zapewnienia łącza pomiędzy komputerem osobistym UŜytkownika, na którym uruchomiono BlackBerry Unite!, oraz Produktami Kieszonkowymi skonfigurowanymi tak, by współpracowały z BlackBerry Unite!. Konsument osoba fizyczna zawierająca niniejszą Umowę wyłącznie dla celów innych, niŝ cele bezpośrednio związane z jej działalnością zawodową lub gospodarczą. Dokumentacja odpowiedni podręcznik do instalacji lub standardowa dokumentacja uŝytkownika końcowego, opracowana przez RIM i dostarczana przez RIM dla określonego typu i wersji Oprogramowania, Produktów RIM lub Usług, włącznie z wszelkimi instrukcjami bezpieczeństwa. Dokumentacja jest równieŝ dostępna pod adresem lub moŝe zostać uzyskana po skontaktowaniu się z RIM Dla uniknięcia wątpliwości, zaznacza się, Ŝe Dokumentacja nie zawiera podręcznika do instalacji ani dokumentacji uŝytkownika końcowego opracowanej przez podmioty inne niŝ RIM, przez lub w imieniu Dostawcy Usług Transmisji Bezprzewodowej bądź innych osób trzecich. Produkt Kieszonkowy (a) Produkt Kieszonkowy BlackBerry lub (b) Produkt Kieszonkowy Dostawców Zewnętrznych. Produkt RIM dowolny Produkt Kieszonkowy BlackBerry oraz wszelkie akcesoria dostarczane przez RIM dla Produktów Kieszonkowych BlackBerry z wyłączeniem Oprogramowania, w tym m.in. czytnik kart chipowych. Oprogramowanie dowolne Oprogramowanie BlackBerry dla Produktów Kieszonkowych, Oprogramowanie BlackBerry dla Komputerów Osobistych lub Oprogramowanie BlackBerry dla Serwerów, dostarczone UŜytkownikowi na podstawie niniejszej Umowy z wykorzystaniem dowolnych nośników lub w dowolny sposób, bądź następnie zainstalowane lub wykorzystywane. JeŜeli za pomocą Oprogramowania moŝna konfigurować ustawienia (tj. aktywować) Oprogramowania BlackBerry dla Produktów Kieszonkowych, wówczas termin Oprogramowanie obejmuje równieŝ Oprogramowanie BlackBerry dla Produktów Kieszonkowych (włącznie z jego aktualizacjami lub nowymi wersjami), którego ustawienia są konfigurowane za pomocą Oprogramowania. Termin Oprogramowanie nie obejmuje Oprogramowania Dostawców Zewnętrznych, bez względu na to, czy uzupełnia ono Oprogramowanie i/lub jakąkolwiek część Rozwiązania BlackBerry lub Produktu Kieszonkowego Dostawców Zewnętrznych, z której korzysta UŜytkownik, jest dostarczane bądź działa wraz z nim. Usługa dowolna usługa świadczona na rzecz UŜytkownika przez RIM w związku z Rozwiązaniem BlackBerry, w tym dowolna usługa RIM, np. Usługa BlackBerry Prosumer, której UŜytkownik jest abonentem, oraz dowolna nowa usługa RIM lub modyfikacja istniejącej usługi świadczonej lub udostępnianej w inny sposób UŜytkownikowi przez RIM. Komponenty Dostawców Zewnętrznych oprogramowanie, interfejsy i oprogramowanie sprzętowe (firmware) na które dostawcy zewnętrzni udzielili licencji na rzecz RIM, obejmującej wykorzystywanie przez RIM jako integralnej części produktów RIM oraz sprzedawanie jako integralną część produktów RIM pod marką RIM. Treść Dostawców Zewnętrznych zastrzeŝona treść dostawców zewnętrznych, w tym m.in. pliki, bazy danych i strony internetowe naleŝące do dostawców zewnętrznych. BBSLA (Poland) (Polish) (UK Version ) 3

4 Produkty Kieszonkowe Dostawców Zewnętrznych dowolne urządzenia bezprzewodowe, inne niŝ Produkt Kieszonkowy BlackBerry, na potrzeby których RIM opracował Oprogramowanie BlackBerry dla Produktów Kieszonkowych lub jego część i w odniesieniu do których została zawarta umowa między RIM a Dostawcą Usług Transmisji Bezprzewodowej UŜytkownika, na mocy której udzielono dostępu do infrastruktury RIM dla bezprzewodowych urządzeń dostawcy zewnętrznego. Usługi Dostawców Zewnętrznych usługi świadczone przez dostawców zewnętrznych, z wyjątkiem Usług Transmisji Bezprzewodowej. Oprogramowanie Dostawców Zewnętrznych aplikacje własne dostawców zewnętrznych; termin ten nie obejmuje Komponentów Dostawców Zewnętrznych. Rozwiązanie BlackBerry Oprogramowanie oraz przynajmniej jeden z poniŝszych dodatkowych elementów, które UŜytkownik otrzymuje, instaluje, których ustawienia konfiguruje lub które autoryzuje w inny sposób i przyjmuje odpowiedzialność za ich uŝywanie w połączeniu z Oprogramowaniem, stosownie do sytuacji: Produkt RIM, Oprogramowanie BlackBerry dla Serwerów, Oprogramowanie BlackBerry dla Produktów Kieszonkowych, Oprogramowanie BlackBerry dla Komputerów Osobistych oraz Usługi, wraz z odpowiednią Dokumentacją. Licencja na Oprogramowanie i Dokumentację. Głównym celem niniejszej Umowy jest udzielenie UŜytkownikowi prawa do korzystania z Oprogramowania. Niniejsza Umowa stanowi podstawę udzielenia licencji na Oprogramowanie, a nie sprzedaŝy samego Oprogramowania. Licencja na korzystanie z Oprogramowania jest udzielona UŜytkownikowi pod warunkiem uregulowania wszystkich opłat licencyjnych płatnych na rzecz RIM na mocy niniejszej Umowy. Z zastrzeŝeniem warunków niniejszej Umowy, na mocy niniejszej Umowy UŜytkownik uzyskuje osobistą, odwołalną, niewyłączną, niezbywalną licencję, która uprawnia UŜytkownika oraz jego UpowaŜnionych UŜytkowników do: (a) w wypadku, gdy Oprogramowanie to Oprogramowanie BlackBerry dla Serwerów: zainstalowania i uŝytkowania Oprogramowania w liczbie kopii (włącznie z kopiami wirtualnymi) nie większej niŝ odpowiadająca wysokości opłat wniesionych na rzecz RIM lub autoryzowanego dystrybutora RIM z tytułu Oprogramowania (a w wypadku, gdy na rzecz RIM lub autoryzowanego dystrybutora RIM nie są płatne Ŝadne opłaty do zainstalowania i uŝytkowania Oprogramowania w liczbie kopii nieprzekraczającej liczby zatwierdzonej przez RIM w inny sposób); oraz uzyskania dostępu do Oprogramowania dla Produktów Kieszonkowych w liczbie nie większej niŝ odpowiadająca wysokości opłat wniesionych na rzecz RIM lub autoryzowanego dystrybutora RIM z tytułu udostępnienia Oprogramowania (a w wypadku, gdy na rzecz RIM lub autoryzowanego dystrybutora RIM nie są płatne Ŝadne opłaty za uzyskanie dostępu do Oprogramowania dla Produktów Kieszonkowych do uzyskania dostępu do Oprogramowania dla Produktów Kieszonkowych w liczbie nieprzekraczającej liczby zatwierdzonej przez RIM w inny sposób) (na przykład jeŝeli UŜytkownik korzysta z oprogramowania BlackBerry Enterprise Server, zobowiązany jest nabyć licencję na dostęp klienta do Produktów Kieszonkowych w liczbie równej liczbie Produktów Kieszonkowych uŝywanych wraz z tym Oprogramowaniem BlackBerry dla Serwerów); oraz (b) w wypadku gdy Oprogramowanie to Oprogramowanie BlackBerry dla Produktów Kieszonkowych lub Oprogramowanie BlackBerry dla Komputerów Osobistych oraz: jeŝeli Oprogramowanie jest preinstalowane w danym urządzeniu do korzystania z jednej kopii tego Oprogramowania zainstalowanej w danym urządzeniu; lub jeŝeli Oprogramowanie nie jest preinstalowane w danym urządzeniu do zainstalowania i uŝywania Oprogramowania (oraz zezwalania na instalowanie i uŝywanie go przez UpowaŜnionych UŜytkowników) w danym urządzeniu, w liczbie kopii, za jaką wniesiono opłatę na rzecz RIM lub autoryzowanego dystrybutora RIM (a w wypadku, gdy na rzecz RIM lub autoryzowanego dystrybutora RIM nie są płatne Ŝadne opłaty Ŝadne opłaty do zainstalowania i uŝytkowania Oprogramowania w liczbie kopii nieprzekraczającej liczby zatwierdzonej przez RIM w inny sposób). W Ŝadnym wypadku UŜytkownik ani UpowaŜnieni UŜytkownicy nie mogą korzystać ani zezwalać na korzystanie z Oprogramowania lub uzyskiwać dostępu do Usług w celach niebędących własnymi celami UŜytkownika lub z pominięciem Rozwiązania BlackBerry. BBSLA (Poland) (Polish) (UK Version ) 4

5 JeŜeli UpowaŜniony UŜytkownik zechce uŝywać Oprogramowania w ramach innego rozwiązania BlackBerry (czyli rozwiązania BlackBerry, w którego skład wchodzą zastrzeŝone produkty i oprogramowanie opracowane przez RIM oraz usługi RIM, które nie zostały nabyte lub zainstalowane przez UŜytkownika bądź których ustawienia nie są konfigurowane przez UŜytkownika, a UŜytkownik jest gotów zezwolić na takie korzystanie z Oprogramowania ale nie przyjmuje za nie odpowiedzialności ( Inne Rozwiązanie BlackBerry )), wówczas niniejsza umowa licencyjna nie obejmuje takiego korzystania z Oprogramowania, a UpowaŜniony UŜytkownik jest zobowiązany zawrzeć z RIM osobną umową licencyjną, na mocy której uzyska prawo do korzystania z Oprogramowania BlackBerry dla Produktów Kieszonkowych w ramach Innego Rozwiązania BlackBerry (na przykład jeŝeli UŜytkownik jest spółką i jego pracownik zechce korzystać z Oprogramowania BlackBerry dla Produktów Kieszonkowych wraz z oprogramowaniem BlackBerry Unite! zainstalowanym na komputerze domowym lub osobistymi Usługami BlackBerry Prosumer, a UŜytkownik zezwala na takie wykorzystanie Oprogramowania, ale nie przyjmuje za nie odpowiedzialności, wówczas pracownik jest zobowiązany pomimo bycia UpowaŜnionym UŜytkownikiem na mocy niniejszej Umowy zawrzeć z RIM jako osoba prywatna Umowę Licencyjną na Oprogramowanie BlackBerry, na mocy której uzyska prawo do korzystania z Oprogramowania wraz z Innym Rozwiązaniem BlackBerry. W większości takich przypadków będziemy mieć do czynienia z sytuacją, gdzie Umowa Licencyjna na Oprogramowanie BlackBerry jest takiej osobie przedstawiana w chwili instalacji produktu BlackBerry Unite! lub konfiguracji Oprogramowania BlackBerry dla Produktów Kieszonkowych umoŝliwiającej jego wykorzystywanie wraz z Usługami BlackBerry Prosumer - niezaleŝnie od tego, umowa ta jest dostępna na stronie RIM Niniejsza licencja nie obejmuje prawa do (i) przyszłych aktualizacji lub nowych wersji Oprogramowania lub Oprogramowania Dostawców Zewnętrznych (ii) w wypadku Oprogramowania BlackBerry dla Produktów Kieszonkowych na Produktach Kieszonkowych moŝliwości uzyskania dostępu do aplikacji innych niŝ te, które zawiera Oprogramowanie; oraz (iii) uzyskania jakichkolwiek nowych lub zmodyfikowanych Usług. Oprogramowanie moŝe zawierać funkcję automatycznego wykrywania aktualizacji lub nowych wersji Oprogramowania. JeŜeli UŜytkownik lub osoba trzecia, która na mocy stosownej umowy zawartej z UŜytkownikiem dostarcza mu całość lub cześć Rozwiązania BlackBerry, nie skonfiguruje Rozwiązania BlackBerry wykorzystywanego przez UŜytkownika tak, aby uniemoŝliwić pobranie lub zastosowanie aktualizacji lub nowych wersji Oprogramowania, Oprogramowania Dostawców Zewnętrznych lub Usług, uznaje się, Ŝe UŜytkownik wyraził zgodę na dostarczanie mu przez RIM takich aktualizacji lub nowych wersji. JeŜeli RIM bezpośrednio lub za pośrednictwem dystrybutora (w tym Dostawcy Usług Transmisji Bezprzewodowej, z którego usług korzysta UŜytkownik) dostarczy UŜytkownikowi jakiekolwiek aktualizacje lub nowe wersje Oprogramowania lub Usług, takie aktualizacje lub nowe wersje podlegają warunkom niniejszej Umowy, chyba Ŝe wyraźnie stwierdzono, Ŝe Oprogramowanie lub Usługi są dostarczane UŜytkownikowi zgodnie z innymi/dodatkowymi warunkami, w którym to wypadku zastosowanie mają takie inne/dodatkowe warunki (mogące przewidywać dodatkowe opłaty). Z wyjątkiem sytuacji, gdy z przepisów prawa wyraźnie wynika zakaz ustanawiania przez RIM wymienionych tu ograniczeń, (1) UŜytkownik nie moŝe drukować, dystrybuować lub modyfikować Oprogramowania, w całości ani w części; oraz (2) UŜytkownik nie moŝe kopiować, reprodukować ani w Ŝaden inny sposób powielać Oprogramowania, chyba Ŝe w zakresie dopuszczonym na mocy niniejszej Umowy lub innego ustalenia na piśmie pomiędzy UŜytkownikiem a RIM. Na potrzeby niniejszego postanowienia wyraŝenia kopiować i powielać nie obejmują kopiowania informacji i poleceń Oprogramowania, które normalnie ma miejsce w trakcie standardowej eksploatacji programu wykorzystywanego zgodnie z Dokumentacją i w celach określonych w Dokumentacji albo w trakcie sporządzania zwykłych, niemodyfikowanych kopii zapasowych Oprogramowania lub komputera albo systemu, na którym Oprogramowanie jest zainstalowane, zgodnie ze standardowo przyjętą w branŝy praktyką. UŜytkownik nie moŝe kopiować jakiejkolwiek Dokumentacji ani jej części, chyba Ŝe otrzyma wyraźną pisemna zgodę na piśmie od RIM. UŜytkownik moŝe pobrać jedną kopię Dokumentacji ze strony wyłącznie do własnego uŝytku w związku z korzystaniem z Oprogramowania, o którym mowa w niniejszej Umowie. Korzystanie z Rozwiązania BlackBerry. UŜytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania dotyczące Rozwiązania BlackBerry podjęte przez UŜytkownika i przez UpowaŜnionych UŜytkowników. UŜytkownik zapewni spełnienie następujących wymogów: (a) (b) Rozwiązanie BlackBerry i kaŝda jego część będą wykorzystywane przez UŜytkownika i jego UpowaŜnionych UŜytkowników wyłącznie zgodnie z niniejszą Umową oraz odnośną Dokumentacją dotyczącą Rozwiązania BlackBerry lub jego części; UŜytkownik jest uprawniony i upowaŝniony do zawarcia niniejszej Umowy, w imieniu własnym lub na rzecz spółki, innego podmiotu lub osoby niepełnoletniej, oraz UŜytkownik jest pełnoletni; BBSLA (Poland) (Polish) (UK Version ) 5

6 (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) wszelkie informacje przekazywane RIM na mocy niniejszej Umowy muszą być zgodne z prawdą, dokładne, aktualne i pełne; UŜytkownik i jego UpowaŜnieni UŜytkownicy nie będą świadomie (po zasięgnięciu informacji w zakresie, jakiego moŝna zasadnie wymagać od UŜytkownika i jego UpowaŜnionych UŜytkowników w danej sytuacji) wykorzystywać, ani zezwalać innym na wykorzystywanie Rozwiązania BlackBerry lub jego części, oddzielnie lub wraz z jakimkolwiek innym oprogramowaniem lub danymi, w sposób, który w zasadnej opinii RIM ingeruje, zmniejsza wartość lub niekorzystnie wpływa na jakiekolwiek oprogramowanie, system, sieć lub dane wykorzystywane przez jakąkolwiek osobę, w tym RIM lub Dostawcę Usług Transmisji Bezprzewodowej, bądź ma inny niekorzystny wpływ na RIM, Grupę Spółek RIM, Dostawcę Usług Transmisji Bezprzewodowej lub ich klientów, produkty lub usługi; UŜytkownik niezwłocznie zaprzestanie takich działań po otrzymaniu od RIM stosownego zawiadomienia; UŜytkownik i jego UpowaŜnieni UŜytkownicy nie będą przekazywać przy uŝyciu Rozwiązania BlackBerry lub jakiejkolwiek jego części, wiadomości, treści lub informacji, które są szykanujące, obelŝywe, oszczercze, niezgodne z prawem lub niezgodne z prawdą; UŜytkownik i jego UpowaŜnieni UŜytkownicy nie będą wykorzystywać Rozwiązania BlackBerry ani Ŝadnej jego części w celu popełnienia przestępstwa, usiłowania popełnienia przestępstwa lub ułatwienia popełnienia przestępstwa bądź innego czynu niezgodnego z prawem bądź czynu niedozwolonego, w tym naruszenia prywatności lub naruszenia, złamania bądź sprzeniewierzenia praw własności intelektualnej i/lub innych praw własności jakiejkolwiek osoby trzeciej (w tym m.in. do kopiowania i współuŝywania Treści Dostawców Zewnętrznych, w odniesieniu do których UŜytkownik i jego UpowaŜnieni UŜytkownicy nie mają praw do kopiowania i współuŝywania, oraz bezprawnego omijania jakichkolwiek cyfrowych zabezpieczeń chroniących prawa własności); UŜytkownik i jego UpowaŜnieni UŜytkownicy nie będą sprzedawać, wynajmować, dzierŝawić ani przekazywać Oprogramowania ani Ŝadnej jego części oraz przysługujących UŜytkownikowi praw do korzystania z Usług (w całości lub w części), ani podejmować prób takich działań (w tym prowadzenia biura usługowego lub świadczenia podobnych usług z wykorzystaniem Oprogramowania) Ŝadnej osobie bez uzyskania od RIM uprzedniej wyraźnej zgody na piśmie; UŜytkownik i jego UpowaŜnieni UŜytkownicy nie będą przenosić ani podejmować prób przeniesienia (w całości lub w części) jakiegokolwiek Oprogramowania preinstalowanego przez RIM lub w imieniu RIM w Produkcie Kieszonkowym BlackBerry w celu wykorzystania go w innym urządzeniu tego typu bez uzyskania od RIM uprzedniej zgody na piśmie; oraz UŜytkownik i jego UpowaŜnieni UŜytkownicy będą współpracować z RIM w zakresie przekazywania informacji wymaganych przez RIM, aby udzielić RIM pomocy w czynnościach mających na celu ustalenie, czy nastąpiło naruszenie niniejszej Umowy, oraz umoŝliwią RIM dostęp do pomieszczeń i komputerów, w których uŝywane były Produkty, Usługi lub Oprogramowanie RIM. UŜytkownik niniejszym upowaŝnia RIM do współpracy: (1) z organami ścigania w ramach śledztwa w sprawie podejrzenia przestępstwa; (2) z podmiotami zewnętrznymi w ramach czynności mających na celu sprawdzanie, czy doszło do naruszenia niniejszej Umowy; oraz (3) z administratorami systemu u dostawców usług internetowych, w sieciach lub centrach obliczeniowych, w celu egzekwowania wykonania postanowień niniejszej Umowy. W ramach takiej współpracy RIM moŝe ujawnić nazwę i adres IP oraz inne dane osobowe UŜytkownika i jego UpowaŜnionych UŜytkowników. Treść Dostawców Zewnętrznych i Usługi Dostawców Zewnętrznych. W ramach funkcjonalności Rozwiązania BlackBerry UŜytkownikowi mogą być dostarczane, przesyłane lub udostępniane w inny sposób Treści Dostawców Zewnętrznych i Usługi Dostawców Zewnętrznych. UŜytkownik moŝe równieŝ mieć dostęp do odnośników (linków) -w formie ikon lub zakładek - do określonych stron internetowych podmiotów zewnętrznych ( Strony z Odnośników ), a takŝe dostęp do innych stron internetowych ( Inne Strony ) lub informacji, pozwalających UŜytkownikowi: (a) uzyskać dostęp do Treści Dostawców Zewnętrznych; lub (b) nabywać Usługi Dostawców Zewnętrznych. RIM z przyjemnością oferuje UŜytkownikowi tego typu dodatkowe udogodnienia, jednak jest to moŝliwe jedynie pod warunkiem wyraźnego zrozumienia i przyjęcia do wiadomości przez UŜytkownika oraz wyraŝenia przez niego zgody na fakt, Ŝe pomimo iŝ RIM udostępnia UŜytkownikowi odnośniki do stron internetowych oraz Usługi Dostawców Zewnętrznych i Treści Dostawców Zewnętrznych, USŁUGI DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, STRONY Z ODNOŚNIKÓW, INNE STRONY ORAZ TREŚCI DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH NIE SĄ KONTROLOWANE PRZEZ RIM I NIE SĄ W śaden SPOSÓB FIRMOWANE PRZEZ RIM. RIM nie moŝe zagwarantować UŜytkownikowi, Ŝe za pośrednictwem Rozwiązania BlackBerry uzyska on dostęp do określonej strony internetowej. JeŜeli UŜytkownik nie jest pewien, czy RIM jest źródłem danej BBSLA (Poland) (Polish) (UK Version ) 6

7 strony, treści lub usługi, proszony jest o kontakt z RIM pod adresem JeŜeli UŜytkownik kontaktuje się z podmiotami zewnętrznymi za pośrednictwem Internetu, powinien upewnić się, Ŝe wie, z kim nawiązał kontakt, oraz Ŝe zna warunki obowiązujące w odniesieniu do korzystania z określonych stron internetowych lub usług, jakie mogą mu być oferowane, w szczególności w zakresie dostawy i płatności za nabyty towar czy zwrotu zakupionego towaru, a takŝe funkcji bezpieczeństwa zapewniających ochronę informacji prywatnych oraz bezpieczeństwo osobiste UŜytkownika. JeŜeli UŜytkownik zawiera w Internecie umowy z podmiotami zewnętrznymi, jest zobowiązany do przestrzegania ich warunków. Oprogramowanie Dostawców Zewnętrznych i Komponenty Dostawców Zewnętrznych. W celu rozszerzenia wachlarza moŝliwości, jakie daje Rozwiązanie BlackBerry, Oprogramowanie moŝe zawierać Komponenty Dostawców Zewnętrznych lub Oprogramowanie Dostawców Zewnętrznych moŝe być dostarczane wraz z Oprogramowaniem w momencie pierwotnego przesłania Oprogramowania przez RIM lub moŝe być przesyłane, rozprowadzane bądź w inny sposób udostępniane UŜytkownikowi w późniejszym czasie. Korzystanie z Oprogramowania Dostawców Zewnętrznych oraz Komponentów Dostawców Zewnętrznych (w tym równieŝ aktualizacji i nowych wersji) moŝe podlegać odrębnym lub dodatkowym warunkom. Takie ewentualne odrębne lub dodatkowe warunki zostaną udostępnione w pliku tekstowym dołączonym do Oprogramowania lub w wypadku Oprogramowania Dostawców Zewnętrznych mogą być udostępniane UŜytkownikowi w chwili pierwszego korzystania z Oprogramowania Dostawców Zewnętrznych lub jego pierwszej instalacji. Oprogramowanie Dostawców Zewnętrznych moŝe być dostarczone UŜytkownikowi przez RIM wyłącznie pod warunkiem zrozumienia i przyjęcia do wiadomości przez UŜytkownika oraz wyraŝenia przez niego zgody na fakt, Ŝe oprogramowanie takie: (a) dostarczane jest UŜytkownikowi wyłącznie dla jego wygody; (b) o ile nie zostało przekazane wraz z odrębną licencją, podlega warunkom niniejszej Umowy, w taki sposób jak gdyby stanowiło Oprogramowanie, z tym jednak zastrzeŝeniem Ŝe jest przekazywane przez RIM W STANIE W JAKIM SĄ ( AS IS ), bez Ŝadnych wyraźnie określonych lub domniemanych warunków, potwierdzeń, gwarancji, oświadczeń ani zapewnień. UŜytkownik pragnący uzyskać Oprogramowanie Dostawców Zewnętrznych na innych zasadach powinien nabyć je bezpośrednio od odpowiednich dostawców. JeŜeli w odniesieniu do Oprogramowania Dostawców Zewnętrznych lub Komponentów Dostawców Zewnętrznych dostarczanych przez RIM obowiązuje odrębna umowa licencyjna lub dodatkowe warunki, wówczas dotyczące Oprogramowania Dostawców Zewnętrznych lub Komponentów Dostawców Zewnętrznych postanowienia niniejszej Umowy nie tracą mocy, a postanowienia odrębnej umowy licencyjnej lub dodatkowe warunki obowiązujące pomiędzy UŜytkownikiem a dostawcą nie będą w Ŝadnym wypadku wiąŝące dla RIM ani teŝ nie będą nakładać na RIM jakichkolwiek dodatkowych zobowiązań czy teŝ zobowiązań niespójnych z warunkami niniejszej Umowy. JeŜeli w odniesieniu do określonego Komponentu Dostawcy Zewnętrznego obowiązują dodatkowe warunki dające UŜytkownikowi prawo do uŝytkowania, kopiowania, rozpowszechniania lub modyfikowania całości lub części Komponentu Dostawcy Zewnętrznego w zakresie szerszym niŝ wynikający z praw przysługujących UŜytkownikowi na mocy niniejszej Umowy w odniesieniu do Oprogramowania, wówczas UŜytkownik moŝe korzystać z takiego szerszego zakresu uprawnień jedynie w zakresie, w jakim jest to moŝliwe bez naruszenia warunków niniejszej Umowy w odniesieniu do pozostałego Oprogramowania. W celu uniknięcia wątpliwości zaznacza się, Ŝe powyŝsze postanowienie nie ma zastosowania do kodu Java firmy Sun Microsystems Inc. wykorzystywanego wraz z Produktem Kieszonkowym Dostawcy Zewnętrznego, na który UŜytkownikowi udziela licencji dostawca lub producent Produktu Kieszonkowego Dostawcy Zewnętrznego. Systemy komputerowe i Usługi Transmisji Bezprzewodowej UŜytkownika. O ile Strony nie postanowią wyraźnie inaczej w stosownej pisemnej umowie, RIM nie będzie ponosić odpowiedzialności za wybór, wdroŝenie, moŝliwość współpracy czy działanie jakiegokolwiek sprzętu (w tym m.in. Produktów Kieszonkowych Dostawców Zewnętrznych), oprogramowania czy usług podmiotów zewnętrznych (w tym równieŝ zdolność takiego sprzętu, oprogramowania czy usług do współpracy z Internetem lub moŝliwość realizowania Usług Transmisji Bezprzewodowej przy korzystaniu z takiego sprzętu, oprogramowania czy usług) wykorzystywanych w związku z Rozwiązaniem BlackBerry. W większości wypadków aby UŜytkownik mógł korzystać z Rozwiązania BlackBerry, konieczne będzie wykupienie abonamentu na Usługi Transmisji Bezprzewodowej, co UŜytkownik moŝe zrobić u Dostawcy Usług Transmisji Bezprzewodowej (bezpośrednio lub jeŝeli jest taka moŝliwość za pośrednictwem RIM), przy czym Usługi Transmisji Bezprzewodowej będą podlegały warunkom ich świadczenia przez Dostawcę Usług Transmisji Bezprzewodowej. UŜytkowników zainteresowanych informacjami o tym, którzy Dostawcy Usług Transmisji Bezprzewodowej świadczą usługi kompatybilne z Rozwiązaniem BlackBerry w lokalizacji UŜytkownika, prosimy o kontakt z RIM pod adresem Odpowiedzialność za zapewnienie, by sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz usługi (w tym m.in. usługi dostępu do Internetu i Usługi Transmisji Bezprzewodowej), które UŜytkownik wybierze do współpracy z Rozwiązaniem BlackBerry, spełniały minimalne wymogi zakładane przez dla RIM dla Rozwiązania BlackBerry i określone w Dokumentacji (m.in. w zakresie prędkości przetwarzania, pamięci, oprogramowania klienckiego oraz dostępności dedykowanego dostępu do Internetu), a takŝe za to, by korzystanie ze sprzętu, BBSLA (Poland) (Polish) (UK Version ) 7

8 oprogramowania i/lub usług wraz z Rozwiązaniem BlackBerry przez UŜytkownika i jego UpowaŜnionych UŜytkowników odbywało się bez naruszenia jakichkolwiek odnośnych licencji, warunków, przepisów, zasad i/lub regulaminów, spoczywa na UŜytkowniku. Przenoszenie rozwiązań kryptograficznych z komputera stacjonarnego UŜytkownika. Oprogramowanie moŝe obejmować moduły programowe umoŝliwiające uŝytkownikom przenoszenie niektórych z rozwiązań kryptograficznych, jakie posiadają na swoich komputerach stacjonarnych (np. S/MIME v.3 (lub wyŝsza) lub rozwiązania bazujące na standardach RFC 2440) ( Rozwiązanie Kryptograficzne dla Komputera Stacjonarnego ), za pomocą transmisji bezprzewodowej na niektóre Produkty Kieszonkowe. Korzystanie z takich modułów programowych nie jest moŝliwe bez uprzedniego pozyskania i skorzystania z udostępnianego odrębnie programu instalacyjnego. Lista dystrybutorów odpowiednich programów instalacyjnych znajduje się pod adresem RIM nie dostarcza Ŝadnych części infrastruktury kryptograficznej wymaganej dla Rozwiązania Kryptograficznego dla Komputera Stacjonarnego i nie ponosi odpowiedzialności za wybór, nabycie, wdroŝenie, działanie czy brak działania, kompatybilność, bezbłędność czy niezawodność jakiejkolwiek części infrastruktury kryptograficznej UŜytkownika, w tym m.in. za wybór, bezbłędność czy niezawodność oprogramowania infrastruktury kryptograficznej, podpisów elektronicznych typu trust, kluczy publicznych, certyfikatów podmiotów zewnętrznych i pokrewnych usług, jak równieŝ za uwierzytelnienia i metody uwierzytelniania wykorzystywane w połączeniu z infrastrukturą kryptograficzną. Odpowiedzialność za zachowanie zgodności z warunkami, zasadami i regulaminami dotyczącymi korzystania z odpowiedniej infrastruktury kryptograficznej, certyfikatów, kluczy publicznych oraz wszelkich innych usług lub oprogramowania wykorzystywanego w związku ze stosowanym Rozwiązaniem Kryptograficznym dla Komputera Stacjonarnego spoczywa na UŜytkowniku. RIM NIE PONOSI śadnej ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK KWESTIE ZWIĄZANE Z ROZWIĄZANIEM KRYPTOGRAFICZNYM DLA KOMPUTERA STACJONARNEGO STOSOWANYM PRZEZ UśYTKOWNIKA. Własność intelektualna. W relacjach pomiędzy UŜytkownikiem a RIM wszystkie prawa do Rozwiązania BlackBerry są i pozostaną własnością RIM. Ani UŜytkownik ani jego UpowaŜnieni UŜytkownicy nie nabywają na podstawie niniejszej Umowy Ŝadnych praw własności intelektualnej ani innych praw majątkowych, w tym patentów, projektów, znaków towarowych, praw autorskich, praw do baz danych lub praw do jakichkolwiek informacji poufnych czy tajemnic handlowych zawartych w Rozwiązaniu BlackBerry albo jakiejkolwiek jego części lub dotyczących Rozwiązania BlackBerry bądź jego części. UŜytkownik nie nabywa równieŝ Ŝadnych praw licencyjnych do Rozwiązania BlackBerry ani jakiejkolwiek jego części poza prawami w sposób wyraźny udzielonymi UŜytkownikowi na mocy niniejszej Umowy lub na mocy innych pisemnych ustaleń pomiędzy UŜytkownikiem a RIM. Na mocy niniejszej Umowy nie przyznaje się Ŝadnego tytułu prawnego czy prawa własności do ewentualnego Produktu RIM (Produktów RIM). Wszelkie prawa nieudzielone w sposób wyraźny UŜytkownikowi w niniejszej Umowie są wyraźnie zastrzeŝone przez RIM. Na podstawie niniejszej Umowy udziela się jedynie licencji na Oprogramowanie (w tym równieŝ na wszelkie jego kopie, które moŝe wykonać UŜytkownik), natomiast nie dokonuje się jego sprzedaŝy, a Oprogramowanie, cała związana z nim Dokumentacja oraz wszystkie strony internetowe umoŝliwiające UŜytkownikowi dostęp do Usług chronione są przepisami prawa kanadyjskiego, amerykańskiego oraz międzynarodowego dotyczącymi praw autorskich i praw patentowych oraz postanowieniami umów międzynarodowych. Naruszenie praw własności intelektualnej podlega surowym sankcjom cywilnym i karnym. UŜytkownik zgadza się, Ŝe Ŝadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie ograniczać jakichkolwiek praw lub moŝliwości skorzystania ze środków prawnych (w tym równieŝ z zarządzenia tymczasowego) przysługujących RIM na mocy jakichkolwiek właściwych przepisów prawa dotyczących ochrony własności intelektualnej lub innych praw majątkowych RIM. Korzystanie z Technologii Cisco. JeŜeli Rozwiązanie BlackBerry zawiera elementy Technologii Cisco, w zamian za Prawo do korzystania z Technologii Cisco UŜytkownik jest zobowiązany nie dochodzić Ŝadnych praw patentowych związanych z Technologią Cisco względem Cisco, klientów Cisco, dystrybutorów lub licencjodawców Technologii Cisco, w celu opracowywania, zlecania opracowywania, wykorzystywania, sprzedaŝy, oferowania sprzedaŝy lub importowania produktów zgodnych z Technologią Cisco lub ją zawierających. Dla celów niniejszej Umowy Technologia Cisco oznacza oprogramowanie, protokół LEAP (Lightweight Enhanced Authentication Protocol), specyfikacje techniczne LEAP, technologię Cisco Client Extensions, informacje techniczne i algorytmy, w kaŝdym wypadku związane wyłącznie z LEAP i/lub z Cisco Client Extensions. Ograniczenia eksportu i licencje dla rządu amerykańskiego (a) UŜytkownik uznaje, Ŝe Oprogramowanie zawiera oprogramowanie szyfrujące, które moŝe podlegać ograniczeniom dotyczącym jego importu, eksportu i/lub uŝywania nakładanym przez Władze (określone poniŝej) w drodze przepisów prawa i rozporządzeń. UŜytkownik zobowiązuje się, Ŝe Produkty RIM oraz Oprogramowanie nie będą eksportowane, importowane, wykorzystywane, przekazywane lub reeksportowane z naruszeniem przepisów prawa i rozporządzeń władz krajowych i/lub innych BBSLA (Poland) (Polish) (UK Version ) 8

9 (władz mniejszych niŝ kraj jednostek podziału administracyjnego bądź władz międzynarodowych), którym podlegają kraje i terytoria, z których Produkty RIM i Oprogramowanie są eksportowane i do których są importowane (łącznie Władze ). Produkty RIM i Oprogramowanie nie będą eksportowane między innymi (i) do Ŝadnego kraju znajdującego się na Liście Kontrolnej Obszarów Rządu Kanadyjskiego (Area Control List); (ii) do Ŝadnego kraju objętego embargiem lub działaniami Rady Bezpieczeństwa ONZ; (iii) z naruszeniem pozycji 5505 Listy Kontroli Eksportu Rządu Kanadyjskiego (Export Control List); (iv) do krajów objętych sankcjami gospodarczymi i embargiem USA; oraz (v) do osób lub podmiotów, które nie mogą otrzymywać towarów eksportowanych przez USA ani towarów pochodzących z USA. W wypadku pytań moŝna kontaktować się z RIM pod adresem UŜytkownik niniejszym oświadcza, Ŝe (1) według swojej najlepszej wiedzy spełnia wymogi niezbędne do otrzymywania Oprogramowania i Produktów RIM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; (2) nie będzie wykorzystywał Produktów RIM i Oprogramowania w związku z opracowywaniem, produkcją, obsługą, utrzymywaniem, gromadzeniem, wykrywaniem, identyfikowaniem i rozprzestrzenianiem broni chemicznej, biologicznej i nuklearnej oraz systemów rakietowych słuŝących do jej przenoszenia, materiałów lub sprzętu, który mógłby być wykorzystany w takiej broni lub systemach rakietowych słuŝących do jej przenoszenia, oraz Ŝe nie będzie ich odsprzedawał lub eksportował Ŝadnej osobie ani podmiotowi, które są zaangaŝowane w taką działalność; oraz (3) zapewni, Ŝe UpowaŜnieni UŜytkownicy będą wykorzystywać Oprogramowanie i Produkty RIM zgodnie z powyŝszymi ograniczeniami. NiezaleŜnie od jakiejkolwiek umowy z osobą trzecią, przepisów prawa, rozporządzeń lub zasad, jeŝeli UŜytkownik jest amerykańską agencją rządową, jego prawa w odniesieniu do Oprogramowania nie mogą wykraczać poza prawa przewidziane niniejszą Umową, chyba Ŝe zostanie to wyraźnie ustalone w pisemnej umowie zawartej między UŜytkownikiem a RIM, podpisanej przez Dyrektora Operacyjnego i Dyrektora Wykonawczego RIM. (b) Niniejszym UŜytkownik zobowiązuje się zwolnić RIM, Grupę Spółek RIM oraz Dostawcę Usług Transmisji Bezprzewodowej z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, pozwy, zobowiązania lub wydatki (łącznie z uzasadnionym wynagrodzeniem prawników i kosztami prawnymi) wynikające z niedopełnienia przez UŜytkownika wymogu postępowania zgodnie z potwierdzeniami, ustaleniami i oświadczeniami zawartymi w niniejszym punkcie Ograniczenia eksportu. Bezpieczeństwo. Rozwiązanie BlackBerry pozwala na wykorzystywanie poziomu bezpieczeństwa kodowania danych na potrzeby łączności pomiędzy Produktem Kieszonkowym UŜytkownika a systemem komputerowym, z którym Rozwiązanie BlackBerry współpracuje. UŜytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń pozwalających na kontrolę dostępu do Produktu Kieszonkowego UŜytkownika i uŝywanego systemu komputerowego. Klauzula poufności. UŜytkownik przyjmuje do wiadomości, Ŝe opracowanie Oprogramowania wymagało od RIM i/lub Grupy Spółek RIM duŝej ilości czasu i znaczących środków, a takŝe Ŝe Oprogramowanie ma charakter poufny i zawiera tajemnice handlowe RIM, Grupy Spółek RIM i ich dostawców. UŜytkownik zobowiązuje się traktować Oprogramowanie w sposób poufny i nie udostępniać go ani nie ujawniać jakimkolwiek innym osobom poza UpowaŜnionymi UŜytkownikami w celu wykonywania praw licencyjnych udzielonych na mocy niniejszej Umowy. Zakaz stosowania technik inŝynierii wstecznej. Na podstawie niniejszej Umowy UŜytkownik nie otrzymuje prawa do uzyskania od RIM ani od jej dystrybutorów kodu źródłowego Oprogramowania, a takŝe z wyłączeniem przypadków, gdy z przepisów prawa wyraźnie wynika zakaz ustanawiania przez RIM wymienionych tu ograniczeń UŜytkownikowi oraz UpowaŜnionym UŜytkownikom nie wolno zmieniać, modyfikować, dokonywać adaptacji, wykonywać dzieł zaleŝnych, tłumaczeń, dokonywać zmian, dekompilacji, dezasemblacji, ani stosować Technik InŜynierii Wstecznej Oprogramowania, ani teŝ podejmować prób takich czynności, jak równieŝ zezwalać, akceptować, autoryzować ani zachęcać innych podmiotów do wykonywania powyŝszych czynności. Na potrzeby niniejszej Umowy Techniki InŜynierii Wstecznej obejmują wszelkie działania związane z inŝynierią wsteczną, tłumaczeniem, dezasemblacją, dekompilacją, odszyfrowywaniem lub dekonstrukcją (w tym wszelkie aspekty dokonywania zrzutu pamięci RAM/ROM lub pamięci trwałej, sniffingu kablowego lub bezprzewodowego lub technik inŝynierii wstecznej czarnej skrzynki black box ) danych, oprogramowania (łącznie z interfejsami, protokołami oraz innymi danymi dołączonymi lub wykorzystywanymi w połączeniu z programami, które mogą, ale nie muszą być formalnie uznawane za kod oprogramowania), usług lub sprzętu, albo teŝ jakichkolwiek metod bądź procesów pozyskiwania lub konwersji informacji, danych lub oprogramowania z danej formy na formę zrozumiałą dla człowieka. Okres waŝności Umowy. Niniejsza Umowa wchodzi w Ŝycie po zaakceptowaniu przez UŜytkownika jej warunków (zgodnie z treścią preambuły) i pozostaje w mocy do momentu jej wypowiedzenia na zawartych w niej warunkach. BBSLA (Poland) (Polish) (UK Version ) 9

10 Środki prawne i wypowiedzenie Umowy w wyniku naruszenia. JeŜeli UŜytkownik lub jego UpowaŜnieni UŜytkownicy dopuszczą się naruszenia postanowień niniejszej Umowy, RIM moŝe, oprócz skorzystania z wszystkich innych praw i środków prawnych przysługujących na mocy niniejszej Umowy lub przepisów prawa, wypowiedzieć niniejszą Umowę lub wszelkie inne umowy licencyjne między UŜytkownikiem a RIM w zakresie jakiejkolwiek innej części Rozwiązania BlackBerry, z której UŜytkownik lub UpowaŜnieni UŜytkownicy korzystają wraz z Oprogramowaniem, zawiadamiając UŜytkownika o takim wypowiedzeniu. Bez ograniczania ogólnego charakteru poprzedniego zdania, uznaje się, Ŝe UŜytkownik naruszył warunki niniejszej Umowy, a RIM moŝe z tego powodu rozwiązać niniejszą Umowę po uprzednim powiadomieniu UŜytkownika, jeŝeli: (1) UŜytkownik lub jego UpowaŜnieni UŜytkownicy nie spełnią lub nie wykonają któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy; lub (2) jakiekolwiek naleŝne miesięczne lub inne opłaty lub koszty okresowe związane z korzystaniem przez UŜytkownika z Rozwiązania BlackBerry nie zostaną uiszczone w ciągu trzydziestu (30) dni od daty ich wymagalności. Ponadto RIM ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę i/lub niezwłocznie zaprzestać świadczenia Usług bez Ŝadnej odpowiedzialności względem UŜytkownika lub jego UpowaŜnionych UŜytkowników, w przypadku, gdy świadczenie którejkolwiek z Usług przez RIM stanie się niemoŝliwe w całości lub w części na mocy przepisów prawa, rozporządzeń, wymogów lub zarządzeń wydanych w jakiejkolwiek formie przez jakikolwiek organ władzy sądowej lub inne władze lub jeśli jakikolwiek organ lub departament rządowy przekaŝe zawiadomienie, Ŝe RIM nie ma prawa do świadczenia całości lub części Usług. śadne postanowienia niniejszej Umowy nie będą interpretowane jako postanowienia zobowiązujące RIM do ubiegania się o uchylenie takich przepisów prawa, rozporządzeń, regulacji lub zakazów ani do ponownego rozpatrzenia lub apelacji od jakiegokolwiek wyroku sądu. RIM nie ponosi względem UŜytkownika ani jego UpowaŜnionych UŜytkowników Ŝadnej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z wypowiedzeniem niniejszej Umowy na mocy postanowień niniejszego punktu. Skutki wypowiedzenia Umowy. Po wypowiedzeniu niniejszej Umowy, niezaleŝnie od przyczyny: (a) UŜytkownik niezwłocznie zaprzestanie uŝywania Oprogramowania oraz, o ile to moŝliwe, zniszczy i/lub w sposób trwały usunie wszystkie kopie Oprogramowania znajdujące się w posiadaniu lub pod kontrolą UŜytkownika i/lub jego Uprawnionych UŜytkowników, oraz (b) RIM ma prawo zablokować wszelką transmisję danych z i do Oprogramowania bez powiadamiania UŜytkownika. UŜytkownik niniejszym upowaŝnia RIM do usunięcia, bez powiadamiania UŜytkownika, wszelkich plików, programów, danych i listów elektronicznych związanych z kontem, jakie RIM moŝe prowadzić na rzecz UŜytkownika, z chwilą zamknięcia tego konta. W wypadku rozwiązania niniejszej Umowy przez RIM zgodnie z jej postanowieniami, UŜytkownik zobowiązuje się zwrócić RIM wszelkie opłaty (w tym uzasadnione koszty i opłaty związane z wynagrodzeniem prawników) i powiązane koszty poniesione przez RIM w ramach dochodzenia praw wynikających z postanowień niniejszej Umowy. Zabezpieczenie przed odpowiedzialnością ze strony Klienta. UŜytkownik jest zobowiązany bronić, zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczać RIM i Grupę Spółek RIM, jak równieŝ dostawców, następców prawnych, podmioty powiązane, przedstawicieli, autoryzowanych dystrybutorów i cesjonariuszy RIM, jak równieŝ ich członków zarządu, członków kierownictwa, pracowników oraz niezaleŝnych wykonawców (z których kaŝdy zwany będzie Podmiotem Zabezpieczonym RIM ) przed odpowiedzialnością z tytułu jakichkolwiek roszczeń, szkód, strat, kosztów lub wydatków (co dotyczy w szczególności kosztów i opłat związanych z wynagrodzeniem prawników) poniesionych przez Podmiot Zabezpieczony RIM w wyniku: (i) naruszenia patentów bądź innych praw własności intelektualnej i praw majątkowych w wyniku łączenia Rozwiązania BlackBerry lub jego części z jakimkolwiek urządzeniem (innym niŝ Produkt Kieszonkowy), systemem bądź usługami, lub korzystania z jakiegokolwiek urządzenia (innego niŝ Produkt Kieszonkowy), systemu bądź usługi w związku z Rozwiązaniem BlackBerry lub jego częścią; (ii) szkód powstałych w związku z naruszeniem przez UŜytkownika postanowień następujących punktów niniejszej Umowy: Przenoszenie rozwiązań kryptograficznych z komputera stacjonarnego UŜytkownika, Korzystanie z Rozwiązania BlackBerry, Licencja na Oprogramowanie i Dokumentację, Systemy komputerowe i Usługi Transmisji Bezprzewodowej UŜytkownika, Własności intelektualna, Ograniczenia eksportu, Klauzula poufności, Zakaz stosowania technik inŝynierii wstecznej ; lub BBSLA (Poland) (Polish) (UK Version ) 10

11 Ograniczona gwarancja (iii) obraŝeń ciała, śmierci bądź uszkodzenia mienia, wynikających z niedbalstwa lub winy umyślnej UŜytkownika lub jego UpowaŜnionego UŜytkownika, związanych z wykorzystywaniem Rozwiązania BlackBerry albo jego części przez UŜytkownika lub jego UpowaŜnionego UŜytkownika. (a) Oprogramowanie (i) JeŜeli w terminie dziewięćdziesięciu (90) dni od dostarczenia UŜytkownikowi Oprogramowania ( Okres Gwarancji ), Oprogramowanie udostępnione przez RIM lub jakiegokolwiek autoryzowanego dystrybutora RIM nie będzie zdolne do realizacji funkcji opisanych w standardowej Dokumentacji przeznaczonej dla uŝytkownika końcowego ( Dane Techniczne ), w trakcie jego uŝytkowania w sposób określony przez RIM w Dokumentacji dla danego typu i wersji Oprogramowania w połączeniu z innymi, niepoddanymi Ŝadnej modyfikacji, częściami Rozwiązania BlackBerry, RIM zobowiązany jest według uznania UŜytkownika dołoŝyć odpowiednich starań w celu usunięcia tego problemu lub jego obejścia (które to usunięcie lub obejście RIM zapewni UŜytkownikowi według własnego uznania w jednej z kilku dostępnych form, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub połączenia telefonicznego w ramach obsługi klienta, w formie ogólnodostępnej poprawki do oprogramowania, na stronie internetowej RIM lub w innej formie, o której RIM poinformuje UŜytkownika) bądź teŝ zwrócić UŜytkownikowi równowartość jednorazowej opłaty uiszczonej przez UŜytkownika za dane Oprogramowanie, o ile UŜytkownik zaprzestanie uŝytkowania Oprogramowania, a nośniki, na których Oprogramowanie dostarczono, oraz całość opakowania zostanie zwrócona RIM zgodnie z obowiązującymi UŜytkownika standardowymi procedurami zwrotów gwarancyjnych (co moŝe nastąpić za pośrednictwem Dostawcy Usług Transmisji Bezprzewodowej UŜytkownika lub w punkcie zakupu) w trakcie trwania Okresu Gwarancji, wraz z dowodem zakupu. NiezaleŜnie od innych postanowień zawartych w niniejszej Umowie, powyŝsze zobowiązanie nie ma zastosowania do aktualizacji Oprogramowania. Aktualizacje dostarczane są na zasadzie w stanie w jakim są ( as is ) i nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Aktualizacje, za które UŜytkownik dokonał dodatkowych opłat licencyjnych są objęte gwarancją, o której mowa powyŝej, przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty dostarczenia UŜytkownikowi aktualizacji określonego Oprogramowania. (ii) PowyŜsze zobowiązanie stanowi całość odpowiedzialności RIM a zarazem wszystkie środki prawne przysługujące UŜytkownikowi z tytułu jakichkolwiek wad, błędów lub problemów, jakie mogą wystąpić w związku z Oprogramowaniem. (iii) PowyŜsze zobowiązanie nie ma zastosowania, jeśli niewykonywanie przez Oprogramowanie funkcji opisanych w Danych Technicznych spowodowane jest: (i) eksploatacją Oprogramowania w sposób niezgodny z treścią zobowiązań UŜytkownika określonych w następujących punktach niniejszej Umowy: Systemy komputerowe i Usługi Transmisji Bezprzewodowej UŜytkownika, Przenoszenie rozwiązań kryptograficznych z komputera stacjonarnego UŜytkownika, Korzystanie z Rozwiązania BlackBerry, Licencja na Oprogramowanie i Dokumentację, Ograniczenia eksportu, Klauzula poufności i Zakaz stosowania technik inŝynierii wstecznej, lub w sposób niezgodny z instrukcjami, w tym z instrukcjami z zakresu bezpieczeństwa zawartymi przez RIM w Dokumentacji przewidzianej dla danego typu i wersji Oprogramowania; lub (ii) wadliwym działaniem sprzętu albo innym problemem związanym ze sprzętem (łącznie z problemami spowodowanymi wadliwymi Produktami Kieszonkowymi Dostawców Zewnętrznych), siecią, oprogramowaniem lub systemem komunikacji innym niŝ pozostałe części Rozwiązania BlackBerry; lub (iii) jakimikolwiek czynnikami zewnętrznymi mającymi wpływ na Oprogramowanie, łącznie z nośnikami, na których dostarczono oprogramowanie, co dotyczy w szczególności wypadków, kataklizmów, poŝarów, wyładowań elektrostatycznych, powodzi, uderzeń piorunów, działania wody lub wiatru, niewłaściwej eksploatacji lub wad powstałych na skutek napraw bądź modyfikacji dokonanych przez osoby nieupowaŝnione przez RIM. (iv) niniejszy punkt określa wszystkie środki prawne przysługujące UŜytkownikowi w zakresie Oprogramowania oraz ewentualnych naruszeń gwarancji dotyczącej Oprogramowania zawartej w niniejszej Umowie. (b) Produkt(y). Ewentualna ograniczona gwarancja na Produkt(y) RIM ( Ograniczona Gwarancja na Produkty ) została zawarta w odpowiedniej Dokumentacji. Ograniczona Gwarancja na Produkty jest jedyną gwarancją na Produkty RIM sprzedawane na warunkach określonych w niniejszej Umowie i zawiera ona wszystkie środki prawne przysługujące UŜytkownikowi w zakresie Produktów RIM oraz ewentualnych naruszeń Ograniczonej Gwarancji na Produkty. Następujące podpunkty punktu Umowy zatytułowanego Postanowienia ogólne włączone są przez odniesienie do postanowień Ograniczonej Gwarancji na Produkty, z BBSLA (Poland) (Polish) (UK Version ) 11

12 uwzględnieniem późniejszych zmian, w zakresie, w jakim są one konieczne do zastosowania względem Ograniczonej Gwarancji na Produkty: Zrzeczenie się praw do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia Umowy, Zachowanie waŝności postanowień Umowy, Rozłączność postanowień, Język Umowy oraz Całość Umowy. Poprzez przyjęcie warunków niniejszej Umowy w sposób wskazany na wstępie, UŜytkownik potwierdza, Ŝe zapoznał się z treścią Ograniczonej Gwarancji na Produkty oraz zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w niej postanowień. Wyłączenie odpowiedzialności. (a) Gwarancje o charakterze ogólnym. (i) W ZAKRESIE, W JAKIM ZEZWALAJĄ NA TO ODNOŚNE PRZEPISY PRAWA, GWARANCJE OKREŚLONE W SPOSÓB WYRAŹNY W NINIEJSZEJ UMOWIE UDZIELANE SĄ W ZASTĘPSTWIE WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, ZAPEWNIEŃ, RĘKOJMI, PORĘCZEŃ LUB WARUNKÓW, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIEŃ, RĘKOJMI, PORĘCZEŃ, GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, JAKOŚCI HANDLOWEJ, ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB ZASTOSOWANIA, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, TRWAŁOŚCI, TYTUŁU PRAWNEGO, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW USTAW, WARUNKÓW OBROTU LUB ZE STANDARDOWEJ PRAKTYKI HANDLOWEJ ORAZ STOSOWANYCH ZWYCZAJOWO, PRZY CZYM NINIEJSZYM WYŁĄCZA SIĘ WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, ZAPEWNIENIA, WARUNKI, PORĘCZENIA LUB RĘKOJMIE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W ZAKRESIE DOZWOLONYM ODNOŚNYMI PRZEPISAMI PRAWA. W SZCZEGÓLNOŚCI RIM W SPOSÓB WYRAŹNY WYŁĄCZA RĘKOJMIĘ DOTYCZĄCĄ TOWARÓW I USŁUG DOSTARCZANYCH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY. (ii) PRZEPISY PRAWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW MOGĄ NIE POZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI, WARUNKÓW, PORĘCZEŃ, RĘKOJMI LUB ZAPEWNIEŃ W UMOWACH KONSUMENCKICH; DLATEGO TEś MOśLIWE JEST, śe WYŁĄCZENIA OPISANE POWYśEJ NIE MAJĄ W PRZYPADKU UśYTKOWNIKA ZASTOSOWANIA. (b) Usługi. (i) (ii) Z ZASTRZEśENIEM PRZYPADKÓW W SPOSÓB WYRAŹNY ZAKAZANYCH ODNOŚNYMI PRZEPISAMI PRAWA W JURYSDYKCJI UśYTKOWNIKA, KAśDA USŁUGA JEST DOSTARCZANA LUB UDOSTĘPNIANA W STANIE W JAKIM SĄ ( AS IS ) ORAZ W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI ( AS AVAILABLE ), BEZ śadnych WARUNKÓW, PORĘCZEŃ, GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ I ZAPEWNIEŃ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ZE STRONY RIM. PONIEWAś RIM NIE MA KONTROLI NAD GWARANCJAMI I PODOBNYMI ZAPEWNIENIAMI DOTYCZĄCYMI USŁUG DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH I NIE MOśE UDZIELIĆ TAKICH GWARANCJI I ZAPEWNIEŃ, Z ZASTRZEśENIEM PRZYPADKÓW W SPOSÓB WYRAŹNY ZAKAZANYCH ODNOŚNYMI PRZEPISAMI PRAWA W JURYSDYKCJI UśYTKOWNIKA, USŁUGI DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH SĄ DOSTARCZANE I UDOSTĘPNIANE W STANIE W JAKIM SĄ ( AS IS ) ORAZ W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI ( AS AVAILABLE ), BEZ śadnych WARUNKÓW, PORĘCZEŃ, GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ I ZAPEWNIEŃ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ZE STRONY RIM. (iii) RIM NIE GWARANTUJE NIEPRZERWANEJ EKSPLOATACJI LUB UśYWANIA JAKIEJKOLWIEK USŁUGI, BIEśĄCEJ DOSTĘPNOŚCI JAKIEJKOLWIEK USŁUGI ANI TEGO, śe JAKIEKOLWIEK WIADOMOŚCI, TREŚCI I INFORMACJE WYSYŁANE PRZEZ UśYTKOWNIKA LUB DO UśYTKOWNIKA BĘDĄ POPRAWNE, PRZESYŁANE W NIEUSZKODZONEJ FORMIE ORAZ DOSTARCZANE W ROZSĄDNYCH TERMINACH. (c) Treść Dostawców Zewnętrznych, Usługi Dostawców Zewnętrznych, Oprogramowanie Dostawców Zewnętrznych, Usługi Transmisji Bezprzewodowej i Strony Internetowe Dostawców Zewnętrznych. PONIEWAś RIM NIE MA KONTROLI NAD GWARANCJAMI I PODOBNYMI ZAPEWNIENIAMI DOTYCZĄCYMI TREŚCI DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, OPROGRAMOWANIA DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, USŁUG DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH ANI USŁUG TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ ORAZ DOSTĘPU DO STRON Z ODNOŚNIKÓW (LINKÓW) I INNYCH STRON, I NIE MOśE UDZIELIĆ TAKICH GWARANCJI I ZAPEWNIEŃ, Z ZASTRZEśENIEM PRZYPADKÓW W SPOSÓB WYRAŹNY BBSLA (Poland) (Polish) (UK Version ) 12

13 ZAKAZANYCH ODNOŚNYMI PRZEPISAMI PRAWA W JURYSDYKCJI UśYTKOWNIKA, WSZELKIE TREŚCI DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, OPROGRAMOWANIE DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, USŁUGI DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, USŁUGI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ I DOSTĘP DO STRON Z ODNOŚNIKÓW (LINKÓW) I INNYCH STRON, SĄ UDOSTĘPNIANE LUB DOSTARCZANE PRZEZ RIM W STANIE W JAKIM SĄ ( AS IS ) ORAZ W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI ( AS AVAILABLE ), BEZ śadnych WARUNKÓW, PORĘCZEŃ, GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ I ZAPEWNIEŃ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ZE STRONY RIM, PRZY CZYM RIM NIE PONOSI śadnej ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM UśYTKOWNIKA ANI WZGLĘDEM OSÓB TRZECICH ZGŁASZAJĄCYCH ROSZCZENIA ZA POŚREDNICTWEM UśYTKOWNIKA Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK KWESTII ZWIĄZANYCH ZE STRONAMI Z ODNOŚNIKÓW (LINKÓW), INNYMI STRONAMI, TREŚCIAMI DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, USŁUGAMI DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, USŁUGAMI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ LUB OPROGRAMOWANIEM DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, CO DOTYCZY W SZCZEGÓLNOŚCI: (A) POPRAWNOŚCI, TRANSMISJI, TERMINOWOŚCI LUB BIEśĄCEJ DOSTĘPNOŚCI TAKICH USŁUG DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, USŁUG TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ, OPROGRAMOWANIA DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, TREŚCI DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ STRON Z ODNOŚNIKÓW (LINKÓW) I INNYCH STRON; (B) FUNKCJONOWANIA LUB NIEFUNKCJONOWANIA OPROGRAMOWANIA DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, USŁUG DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH I USŁUG TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ; LUB (C) KOMPATYBILNOŚCI OPROGRAMOWANIA DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, USŁUG DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH I USŁUG TRANSMIJI BEZPRZEWODOWEJ Z ROZWIĄZANIEM BLACKBERRY LUB JEGO CZĘŚCIĄ. UśYTKOWNIK W SPOSÓB WYRAŹNY ZGADZA SIĘ, śe RIM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA śadne WIRUSY LUB INNE ZAWIERAJĄCE GROŹBY, ZNIESŁAWIAJĄCE, OBSCENICZNE, OBRAŹLIWE, MAJĄCE ZNAMIONA CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB NIEZGODNE Z PRAWEM TREŚCI DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, ZA TREŚCI NARUSZAJĄCE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH ANI ZA ICH PRZEKAZYWANIE. WSZELKIE TAKIE ROSZCZENIA ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, USŁUGAMI DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, USŁUGAMI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ LUB TREŚCIAMI DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH MOGĄ BYĆ DOCHODZONE PRZEZ UśYTKOWNIKA WYŁACZNIE WOBEC DANYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH. (d) Zastosowanie o charakterze strategicznym. ROZWIĄZANIE BLACKBERRY ANI śadna JEGO CZĘŚĆ NIE NADAJE SIĘ DO ZASTOSOWAŃ O CHARAKTERZE STRATEGICZNYM ANI DO PRACY W ŚRODOWISKACH O WYSOKIM STOPNIU RYZYKA, WYMAGAJĄCYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWAWARYJNYCH, CO DOTYCZY W SZCZEGÓLNOŚCI OBSŁUGI INSTALACJI JĄDROWYCH, NAWIGACJI LUB SYSTEMÓW KOMUNIKACJI W RUCHU LOTNICZYM, KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO ORAZ SYSTEMÓW PODTRZYMUJĄCYCH śycie BĄDŹ SYSTEMÓW OBRONNYCH. NINIEJSZYM UśYTKOWNIK OŚWIADCZA I ZAPEWNIA, śe BĘDZIE UTRZYMYWAĆ ODPOWIEDNIE SYSTEMY DO WYKONYWANIA KOPII ZAPASOWYCH I ODZYSKIWANIA DANYCH ORAZ śe W PRZYPADKU: (1) PRZERWANIA MOśLIWOŚCI UśYTKOWANIA LUB DOSTAWY USŁUGI; LUB (2) WYSTĄPIENIA TRUDNOŚCI BĄDŹ BŁĘDÓW W TRANSMISJI DANYCH, ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ TAKIE PROBLEMY RIM I BEZZWŁOCZNIE PODJĄĆ KROKI W CELU MINIMALIZACJI EWENTUALNYCH SZKÓD I STRAT. Ograniczenie odpowiedzialności. (a) Całość odpowiedzialności RIM oraz wszystkie przysługujące UŜytkownikowi środki prawne w odniesieniu do Oprogramowania niespełniającego wymogów ograniczonej gwarancji RIM określone zostały w następujących punktach Umowy: Ograniczona gwarancja i Wyłączenie odpowiedzialności. (b) NiezaleŜnie od okoliczności, RIM nie ponosi względem UŜytkownika odpowiedzialności z tytułu szkód pośrednich, specjalnych, wynikowych, ubocznych ani z tytułu odszkodowań o charakterze karnym, nawet w przypadku, gdy RIM wiedział o moŝliwości wystąpienia szkody. W szczególności jednak bez ograniczania ogólnego charakteru powyŝszych postanowień RIM nie przyjmuje odpowiedzialności za programy lub dane opracowane, przesyłane lub przechowywane z wykorzystaniem Oprogramowania ani teŝ za koszty odzyskania bądź zastąpienia takich programów lub danych, utratę zysków lub przychodów z działalności handlowej, utratę oszczędności, przerwy w działalności, zmarnowany czas członków zarządu lub pozostałego personelu, koszty przestoju, niemoŝności wysłania lub odbioru jakichkolwiek danych, problemy z aplikacjami lub Oprogramowaniem Dostawców Zewnętrznych lub Usługami Dostawców Zewnętrznych wykorzystywanymi wraz z Oprogramowaniem lub innymi częściami Rozwiązania BlackBerry, ani za jakiekolwiek inne szkody pośrednie. Jedynym rodzajem szkód, których usunięcie moŝe być dochodzone od RIM na podstawie niniejszej Umowy lub w związku z nią, w tym w zakresie BBSLA (Poland) (Polish) (UK Version ) 13

14 (c) (d) (e) (f) (g) (h) zapewnienia Oprogramowania i jakichkolwiek jego części, korzystania z niego lub jego działania, są szkody bezpośrednie UŜytkownika. PRZEPISY PRAWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW MOGĄ NIE POZWALAĆ NA OGRANICZANIE LUB WYŁĄCZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD WYNIKOWYCH LUB POŚREDNICH W UMOWACH KONSUMENCKICH, A ZATEM MOśLIWE JEST, śe OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA OPISANE POWYśEJ NIE MAJĄ W PRZYPADKU UśYTKOWNIKA ZASTOSOWANIA. NiezaleŜnie od okoliczności, łączna odpowiedzialność RIM jest ograniczona do kwoty otrzymanej przez przemnoŝenie kwoty opłat uiszczonych przez UŜytkownika za Produkty RIM i/lub za tę część Oprogramowania (zaleŝnie od okoliczności), która była podstawą roszczenia, przez 1,25. RIM odpowiadać będzie jedynie za szkody powstałe w czasie awarii, opóźnienia lub niefunkcjonowania Rozwiązania BlackBerry. Ŝadne postanowienia niniejszego punktu nie stanowią ograniczenia odpowiedzialności RIM w przypadku: (i) śmierci bądź obraŝeń cielesnych, o ile wynikają one bezpośrednio z niedbalstwa RIM lub jego pracowników bądź przedstawicieli; lub (ii) oszustw lub oszukańczych zaniechań, których dopuści się RIM lub jego pracownicy bądź przedstawiciele. KAśDA ZE STRON PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ WZGLĘDEM DRUGIEJ STRONY WYŁĄCZNIE NA WARUNKACH WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, NIE MA JEDNAK śadnych INNYCH ZOBOWIĄZAŃ, OBOWIĄZKÓW ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI, NA PODSTAWIE UMOWNEJ, DELIKTOWEJ ANI INNEJ. OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE: (i) MAJĄ ZASTOSOWANIE DO CHARAKTERU PODSTAWY ROSZCZENIA UśYTKOWNIKA, śądania UśYTKOWNIKA LUB POSTĘPOWANIA WSZCZĘTEGO PRZEZ UśYTKOWNIKA, CO DOTYCZY W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYPADKÓW NARUSZENIA UMOWY, NIEDBALSTWA, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI ABSOLUTNEJ LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWA; (ii) ZACHOWUJĄ WAśNOŚĆ NAWET W WYPADKU FUNDAMENTALNEGO NARUSZENIA LUB NARUSZEŃ ORAZ W WYPADKU BRAKU REALIZACJI ZASADNICZEGO CELU NINIEJSZEJ UMOWY LUB NIESKUTECZNOŚCI JAKIEGOKOLWIEK ŚRODKA PRAWNEGO W NIEJ PRZEWIDZIANEGO; (iii) NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA DO ZOBOWIĄZAŃ DO ZABEZPIECZENIA PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE ANI DO PRZYPADKÓW PRZYWŁASZCZENIA SOBIE BĄDŹ NARUSZENIA PRZEZ JEDNĄ ZE STRON WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DRUGIEJ STRONY CZY TEś DO PRZYPADKÓW NARUSZENIA POSTANOWIEŃ NASTĘPUJĄCYCH PUNKTÓW NINIEJSZEJ UMOWY: PRZENOSZENIE ROZWIĄZAŃ KRYPTOGRAFICZNYCH Z KOMPUTERA STACJONARNEGO UśYTKOWNIKA, KORZYSTANIE Z ROZWIĄZANIA BLACKBERRY, LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE I DOKUMENTACJĘ, WŁASNOŚC INTELEKTUALNA, OGRANICZENIA EKSPORTU, KLAUZULA POUFNOŚCI I ZAKAZ STOSOWANIA TECHNIK INśYNIERII WSTECZNEJ. śaden CZŁONEK KIEROWNICTWA, CZŁONEK ZARZĄDU, PRACOWNIK, PRZEDSTAWICIEL, DYSTRYBUTOR, DOSTAWCA, NIEZALEśNY WYKONAWCA, NASTĘPCA PRAWNY LUB CESJONARIUSZ RIM ANI śaden PODMIOT POWIĄZANY Z RIM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z NINIEJSZEJ UMOWY ANI Z NIĄ ZWIĄZANEJ. śadne Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NIE MA NA CELU ZASTĄPIENIA WYRAŹNYCH PISEMNYCH UMÓW ANI GWARANCJI ZŁOśONYCH PRZEZ RIM W ODNIESIENIU DO CZĘŚCI ROZWIĄZANIA BLACKBERRY INNYCH NIś OPROGRAMOWANIE. Zgoda na gromadzenie informacji. Przekazując RIM, Dostawcom Usług Transmisji Bezprzewodowej UŜytkownika i/lub ich podmiotom powiązanym dane osobowe dotyczące UŜytkownika i/lub jego UpowaŜnionych UŜytkowników (zaleŝnie od obowiązujących przepisów, takie dane obejmują np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu czy informacje na temat Produktów Kieszonkowych, Dostawcy Usług Transmisji Bezprzewodowej lub sposobów korzystania z funkcjonalności Rozwiązania BlackBerry), poprzez korzystanie przez UŜytkownika z Rozwiązania BlackBerry (lub dowolnej jego części) i/lub Usługi bądź powiązanej Usługi Transmisji Bezprzewodowej, UŜytkownik wyraŝa zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, przetwarzanie, przekazywanie i/lub ujawnianie takich informacji RIM i/lub spółkom powiązanym z RIM i oświadcza, Ŝe uzyskał wszelkie wymagane obowiązującymi przepisami prawa zgody swoich UpowaŜnionych UŜytkowników na przekazanie ich danych osobowych RIM i/lub spółkom powiązanym z RIM oraz na gromadzenie, wykorzystywanie, przetwarzanie, przekazywanie i/lub ujawnianie takich informacji (w tym wykorzystywanie, przetwarzanie, przekazywanie i/lub ujawnianie takich informacji Dostawcom Usług Transmisji BBSLA (Poland) (Polish) (UK Version ) 14

15 Bezprzewodowej UŜytkownika lub jego UpowaŜnionych UŜytkowników i/lub w ramach jednej ze spółek Grupy Spółek RIM w kraju lub na terytorium wchodzącym w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub zlokalizowanej poza nim) przez RIM i/lub spółki powiązane z RIM: (a) w celu wykorzystania ich na potrzeby wewnętrzne RIM i Grupy Spółek RIM, w tym: (i) poznania potrzeb i preferencji UŜytkownika i ich zaspokojenia, (ii) opracowywania nowych i udoskonalania istniejących usług i produktów oraz (iii) zarządzania działalnością RIM i jej rozwijania; (b) w celu realizacji wszelkich zadań związanych z billingiem, aktywacją, konfiguracją ustawień, utrzymaniem, deaktywacją i/lub korzystaniem przez UŜytkownika i/lub jego UpowaŜnionych UŜytkowników z Rozwiązania BlackBerry i/lub powiązanych produktów i/lub usług (w tym Usług); (c) w celu zapewnienia UŜytkownikowi i/lub jego UpowaŜnionym UŜytkownikom aktualizacji lub nowych wersji Oprogramowania, informacji o jego aktualizacjach lub nowych wersjach, Oprogramowania Dostawców Zewnętrznych, Treści Dostawców Zewnętrznych lub Usług Dostawców Zewnętrznych i/lub powiązanych produktów i/lub usług (w tym Usług); (d) w dowolnych celach dozwolonych lub wymaganych przez obowiązujące przepisy; i/lub (e) w dowolnych innych celach określonych w obowiązującej w danym czasie w RIM polityce prywatności, z której zasadami moŝna zapoznać się na stronie internetowej Gromadzenie, wykorzystywanie, przetwarzanie, przekazywanie i/lub ujawnianie danych osobowych UŜytkownika lub jego UpowaŜnionych UŜytkowników w celach wskazanych powyŝej prowadzone jest zgodnie z polityką prywatności RIM, obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, a takŝe zawiadomieniem o rejestracji RIM na podstawie Ustawy o ochronie danych z 1998 r.(data Protection Act 1998). RIM zastrzega sobie prawo zmiany zasad polityki prywatności według własnego uznania, a UŜytkownik zobowiązuje się regularnie sprawdzać aktualizacje zasad polityki prywatności RIM. JeŜeli dane osobowe UŜytkownika przekazywane są Dostawcy Usług Transmisji Bezprzewodowej UŜytkownika, zastosowanie mają równieŝ stosowane przez Dostawców Usług Transmisji Bezprzewodowej UŜytkownika lub jego UpowaŜnionych UŜytkowników zasady polityki prywatności lub warunki i zasady dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania, przekazywania i/lub ujawniania danych osobowych, jakie mogą zostać ustalone przez RIM i Dostawcę Usług Transmisji Bezprzewodowej UŜytkownika i/lub jego UpowaŜnionych UŜytkowników. UŜytkownik zobowiązuje się informować wszystkie osoby, których dane osobowe UŜytkownik przekazuje RIM, Ŝe osoby takie mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cesja Umowy i podzlecanie. RIM ma prawo dokonać cesji niniejszej Umowy, przy czym cesja taka musi być dokonana na warunkach co najmniej tak korzystnych dla UŜytkownika jak warunki niniejszej Umowy. Pod rygorem niewaŝności, UŜytkownik nie ma prawa dokonać cesji niniejszej Umowy, w całości ani w części, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody RIM (której RIM moŝe wedle uznania odmówić lub którą moŝe uzaleŝnić od spełnienia określonych warunków). RIM moŝe wykonywać wszystkie swoje zobowiązania przewidziane w niniejszej Umowie bezpośrednio lub teŝ moŝe zlecić wykonywanie tych zobowiązań w całości lub w części swojemu wykonawcy lub podwykonawcom, a takŝe w przypadku Usług Transmisji Bezprzewodowej Dostawcy Usług Transmisji Bezprzewodowej, jego podmiotom zaleŝnym lub powiązanym. Zawiadomienia. O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zawiadomienia lub inne informacje przekazywane na podstawie niniejszej Umowy będą uznawane za naleŝycie przekazane, jeŝeli zostaną sporządzone na piśmie i doręczone osobiście lub pocztą kurierską bądź nadane z góry opłaconą przesyłką poleconą (albo odpowiednikiem tego typu przesyłki), za potwierdzeniem odbioru, na adres rozliczeniowy UŜytkownika dostarczony przez niego firmie RIM lub na adres Research In Motion UK Limited (36 Station Road, Egham, Surrey, UK, TW20 9LF) z kopią (która nie będzie stanowić zawiadomienia) do wiadomości Kierownika ds. Produktów RIM na ten sam adres. Ponadto RIM moŝe wedle własnego uznania wysyłać UŜytkownikowi zawiadomienia związane z niniejszą Umową drogą elektroniczną. Zawiadomienia wysłane UŜytkownikowi drogą elektroniczną będą uznawane za naleŝycie przekazane, jeŝeli zostaną przesłane na adres poczty elektronicznej dostarczony firmie RIM przez UŜytkownika. Siła wyŝsza. NiezaleŜnie od wszystkich innych postanowień niniejszej Umowy, Ŝadna ze Stron nie zostanie uznana za winną naruszenia Umowy, jeŝeli niewypełnienie przez nią zobowiązań wynikać będzie z przyczyn pozostających poza jej racjonalnie rozumianą kontrolą. Postanowienie to nie będzie interpretowane w celu usprawiedliwienia niewykonania przez którąkolwiek ze Stron jakiegokolwiek zobowiązania do dokonania płatności na rzecz drugiej Strony z tytułu niniejszej Umowy. Postanowienia ogólne. i. Osoby trzecie uprawnione do dochodzenia praw na mocy niniejszej Umowy. Beneficjentami RIM (zgodnie z poniŝszą definicją) są osoby trzecie korzystające z uprawnień na mocy podpunktu (g) punktu niniejszej Umowy zatytułowanego Ograniczenie odpowiedzialności, które to uprawnienia mogą być egzekwowane przez spółki z Grupy Spółek RIM, a takŝe członków zarządu, członków kierownictwa i pracowników tych spółek ( Beneficjenci RIM ), w taki sposób, jak gdyby byli stronami niniejszej Umowy, na mocy niniejszego punktu, a takŝe na mocy postanowień Ustawy o BBSLA (Poland) (Polish) (UK Version ) 15

16 Umowach (Prawa Osób Trzecich) z 1999 r. Z wyłączeniem przypadków, w których niniejsza Umowa stanowi inaczej, osobom niebędącym Stronami Umowy nie przysługują Ŝadne prawa z tytułu wyŝej wspomnianej Ustawy. ii. Zrzeczenie się praw do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia Umowy. W ramach niniejszej Umowy nie będzie się uznawać, Ŝe nastąpiło jakiekolwiek zrzeczenie się czy teŝ utrata jakichkolwiek praw wynikających z Umowy, ani na podstawie argumentu niedochodzenia czy zwłoki w dochodzeniu praw, ani na podstawie jakiejkolwiek innej przesłanki wynikającej z prawa stanowionego czy prawa słuszności, jeŝeli zrzeczenie się dochodzenia roszczeń nie zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez upowaŝnionego sygnatariusza Strony, od której ma być egzekwowane. Zrzeczenie się prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy lub z tytułu naruszenia postanowienia Umowy przez drugą Stronę w określonym wypadku nie będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się takiego prawa w jakimkolwiek innym wypadku. iii. Zachowanie waŝności postanowień Umowy. Postanowienia, warunki i zapewnienia zawarte w niniejszej Umowie, których sens i kontekst wskazuje na to, Ŝe mają one zachować waŝność po wykonaniu niniejszej Umowy, zachowają waŝność po zakończeniu wykonywania, uniewaŝnieniu lub wypowiedzeniu Umowy. iv. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów. Niniejsza Umowa podlega prawu Anglii i Walii (z wyłączeniem przepisów dotyczących kolizji praw) i zgodnie z tym prawem będzie interpretowana. Strony uzgadniają, Ŝe niniejszym w całości wyłącza się stosowanie w odniesieniu do niniejszej Umowy postanowień Konwencji ONZ dotyczącej Umów o Międzynarodowej SprzedaŜy Towarów. v. ArbitraŜ. Wszelkie róŝnice zdań lub spory wynikające z niniejszej Umowy lub teŝ związane z niniejszą Umową lub jej naruszeniem, których Strony nie są w stanie rozwiązać w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na poziomie wyŝszej kadry kierowniczej Stron. Strony, w osobach przedstawicieli wyŝszej kadry kierowniczej, spotkają się w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia przekazania sporu kadrze kierowniczej do rozstrzygnięcia. JeŜeli Strony nie będą w stanie rozstrzygnąć zaistniałej róŝnicy zdań lub sporu w ciągu trzydziestu (30) dni od daty spotkania, taka róŝnica zdań lub spór zostaną rozstrzygnięte w sposób ostateczny i wiąŝący w postępowaniu arbitraŝowym, które prowadzone będzie w Londynie zgodnie z Regulaminem ArbitraŜu Międzynarodowej Izby Handlowej ( Regulamin ). Sprawa zostanie rozpatrzona przez jednego arbitra wybranego zgodnie ze wspomnianym Regulaminem i zaakceptowanego przez obie Strony w ciągu trzydziestu (30) dni od daty jego wybrania, przy czym w przypadku bezskutecznego upływu wspomnianego terminu arbitra powoła Prezes Brytyjskiego Towarzystwa Informatycznego (lub osoba naleŝycie przez niego upowaŝniona do występowania w jego imieniu) na wniosek którejkolwiek ze Stron. JeŜeli powyŝsze postanowienia nie mogą znaleźć zastosowania ze względu na sprzeczność z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji UŜytkownika, wówczas postępowanie arbitraŝowe: (i) odbędzie się w Warszawie; (ii) przebiegać będzie zgodnie z Regulaminem Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; oraz (iii) prowadzone będzie przez jednego arbitra wybranego zgodnie z Regulaminem Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i zaakceptowanego przez obie Strony w ciągu trzydziestu (30) dni od daty jego wybrania lub w terminie określonym przez Sekretarza Sądu, przy czym w przypadku bezskutecznego upływu takiego terminu arbiter zostanie powołany przez Prezesa Sądu. KaŜda ze Stron pokryje połowę kosztów związanych z postępowaniem arbitraŝowym. Bez uprzedniej zgody RIM wyraŝonej na piśmie niedozwolone jest łączenie większej liczby sporów pomiędzy Stronami, czy teŝ łączenie sporów pomiędzy Stronami ze sporami, których stroną są osoby inne niŝ UŜytkownik. Orzeczenie oparte na orzeczeniu arbitra moŝe zostać wykonane w jakimkolwiek sądzie właściwym dla danej sprawy. NiezaleŜnie od powyŝszego, RIM moŝe wszcząć postępowanie sądowe na podstawie prawa stanowionego lub prawa słuszności, w tym postępowanie o wydanie zarządzenia tymczasowego, w wypadku roszczeń lub sporów dotyczących (1) kwot naleŝnych RIM od UŜytkownika w związku z nabyciem Rozwiązania BlackBerry lub, w odnośnych wypadkach, jego części; oraz (2) naruszeniem lub groźbą naruszenia przez UŜytkownika postanowień punktów niniejszej Umowy zatytułowanych: Przenoszenie rozwiązań kryptograficznych z komputera stacjonarnego UŜytkownika, Korzystanie z Rozwiązania BlackBerry, Licencja na Oprogramowanie i Dokumentację, Własność Intelektualna, Ograniczenia eksportu, Bezpieczeństwo, Klauzula poufności, Zakaz stosowania technik inŝynierii wstecznej oraz Skutki wypowiedzenia Umowy. UŜytkownik niniejszym nieodwołalnie zrzeka się prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego postępowania z tytułu miejsca, forum non conveniens lub na podstawie podobnych przesłanek i wyraŝa nieodwołalną zgodę na otrzymywanie pism procesowych pocztą lub w inny sposób dozwolony obowiązującymi przepisami prawa, a takŝe w sposób nieodwołalny zgadza się, by sądami właściwymi do rozstrzygania tego typu roszczeń wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych były sądy w Anglii. Strony w szczególności uzgadniają, Ŝe w wypadku wystąpienia na gruncie niniejszej Umowy sporu, który ma zostać rozstrzygnięty na drodze sądowej, spór taki nie będzie rozstrzygany z udziałem ławy przysięgłych. Strony niniejszym zrzekają się wszelkich praw do rozstrzygnięcia BBSLA (Poland) (Polish) (UK Version ) 16

17 jakiejkolwiek sprawy związanej z niniejszą Umową lub z niej wynikającej w postępowaniu z udziałem ławy przysięgłych. vi. Rozłączność postanowień. JeŜeli jakiekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejszej Umowy zostanie uznane przez właściwy organ w jakiejkolwiek jurysdykcji za niezgodne z prawem, niewaŝne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na: (a) zgodność z prawem, waŝność czy wykonalność pozostałych postanowień Umowy; ani teŝ na (b) zgodność z prawem, waŝność czy wykonalność tego postanowienia w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, przy czym, jeŝeli będzie taka moŝliwość, ustalona zostanie okrojona wersja takiego postanowienia (lub części postanowienia), a dopiero wtedy jeŝeli będzie to konieczne postanowienie takie zostanie usunięte z Umowy w celu zapewnienia jej waŝności i wykonalności. vii. Język Umowy. W przypadku przetłumaczenia Umowy na język inny niŝ angielski, wersja angielska będzie wersją rozstrzygającą w przypadku jakichkolwiek sprzeczności czy rozbieŝności znaczeniowych pomiędzy wersją angielską a tłumaczeniem. Z wyłączeniem przypadków, kiedy zakazywać tego będą przepisy prawa obowiązujące w jurysdykcji UŜytkownika, wszelkie rozbieŝności, spory, mediacje, postępowania arbitraŝowe lub sądowe związane z niniejszą Umową prowadzone będą w języku angielskim; w szczególności obowiązek stosowania języka angielskiego dotyczy wszelkiej korespondencji, ujawnień, składanych wniosków i dokumentów, pisemnych i ustnych oświadczeń stron w trakcie postępowań, pisemnych i ustnych uzasadnień, a takŝe nakazów i orzeczeń. viii. RozbieŜność postanowień. W przypadku wystąpienia rozbieŝności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a jakimikolwiek licencjami na oprogramowanie lub umowami z uŝytkownikiem końcowym (innymi niŝ niniejsza Umowa) dostarczonymi w opakowaniu lub w materiałach towarzyszących wraz z jakąkolwiek częścią Rozwiązania BlackBerry, w zakresie rozbieŝności stosowane będą postanowienia niniejszej Umowy. W przypadku wystąpienia rozbieŝności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a jakimikolwiek licencjami na oprogramowanie lub umowami z uŝytkownikiem końcowym dostarczonymi w związku z jakimikolwiek nowymi wersjami lub aktualizacjami Oprogramowania, w zakresie rozbieŝności stosowane będą postanowienia takich innych umów licencyjnych lub umów z uŝytkownikiem końcowym. W przypadku wystąpienia rozbieŝności pomiędzy dokumentacją dostarczoną w opakowaniu jakiejkolwiek części Rozwiązania BlackBerry a Dokumentacją odnośnego Produktu RIM lub elementu Oprogramowania, w zakresie rozbieŝności obowiązywać będą zapisy zawarte w Dokumentacji. ix. Wypowiedzenie Umowy bez podania przyczyny. UŜytkownik ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę bez podania przyczyny, wysyłając RIM pisemne zawiadomienie o wypowiedzeniu z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem. x. Całość Umowy. Niniejsza Umowa obejmuje całość uzgodnień pomiędzy Stronami w zakresie przedmiotu, którego dotyczy; poza zawartymi w niniejszej Umowie nie istnieją Ŝadne inne postanowienia, oświadczenia, zapewnienia, podjęte zobowiązania, umowy towarzyszące ani porozumienia pomiędzy Stronami dotyczące Oprogramowania. Jednak niezaleŝnie od powyŝszego, korzystanie z innych części Rozwiązania BlackBerry moŝe podlegać warunkom innch umów pomiędzy Stronami. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoległe stwierdzenia, oświadczenia, zapewnienia, podjęte zobowiązania, umowy towarzyszące i porozumienia pomiędzy Stronami, zarówno ustne jak i pisemne, dotyczące przedmiotu Umowy, a UŜytkownik potwierdza, Ŝe nie kierował się powyŝszymi zgadzając się za zawarcie niniejszej Umowy. Umowa moŝe być zmieniona w dowolnym czasie za zgodą obydwu Stron. O ile nie jest to wyraźnie zakazane obowiązującymi przepisami prawa, RIM zastrzega sobie równieŝ prawo wprowadzania do niniejszej Umowy zmian mających na celu odzwierciedlenie zmian w praktyce handlowej jeŝeli takie zmiany nie mają istotnego wpływu na prawa i obowiązki UŜytkownika lub odzwierciedlenie zmian w przepisach prawa lub zmian wymaganych przepisami prawa, przekazując UŜytkownikowi z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomienie o wprowadzeniu zmian drogą elektroniczną (zgodnie z postanowieniami punktu Zawiadomienia powyŝej) lub poprzez ogłoszenie zawiadomienia o zmianie pod adresem JeŜeli UŜytkownik będzie nadal korzystał z Oprogramowania i/lub Usług po upływie sześćdziesięciu (60) dni od przekazania UŜytkownikowi zawiadomienia o zmianie Umowy lub nie skontaktuje się z RIM pod adresem w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od przekazania zawiadomienia w celu uzyskania informacji co do moŝliwych wariantów postępowania, uznawać się będzie, Ŝe UŜytkownik zaakceptował zmiany. xi. Przestrzeganie prawa. UŜytkownik uzyska i będzie w kaŝdym czasie posiadał aktualne licencje, rejestracje i zgody wymagane przez organy administracyjne lub przepisy prawa obowiązujące w jurysdykcji UŜytkownika dla zawarcia i wykonania niniejszej Umowy lub jakichkolwiek umów licencyjnych z nią związanych. W szczególności co zaznacza się dla uniknięcia wątpliwości UŜytkownik będzie przestrzegał wszelkich obowiązujących przepisów ustawowych i regulacji oraz uzyska wszelkie niezbędne licencje, rejestracje i zgody wymagane przez właściwe organy administracyjne w związku z importem i korzystaniem z Oprogramowania umoŝliwiającego szyfrowanie BBSLA (Poland) (Polish) (UK Version ) 17

18 informacji o charakterze handlowym lub zawierającego inne funkcje zabezpieczające wymagane zgodnie z odnośnymi przepisami prawa. UŜytkownik ma obowiązek dostarczyć RIM wszelkie zapewnienia i oficjalne dokumenty, jakich RIM moŝe zaŝądać w celu zweryfikowania, czy UŜytkownik wywiązuje się z tego obowiązku. Połączenie umów. Aby zapewnić: a) stosowanie w odniesieniu do Oprogramowania Komputerów Stacjonarnych, Oprogramowania Serwerów oraz Oprogramowania Produktów Kieszonkowych BlackBerry wykorzystywanego w ramach Rozwiązania BlackBerry spójnych zasad; oraz b) jasność, co do tego, które warunki licencji mają zastosowanie do Oprogramowania Produktu Kiszonkowego BlackBerry wykorzystywanego w ramach Rozwiązania BlackBerry, niezaleŝnie od tego, w jaki sposób UŜytkownik pozyskał Oprogramowanie Produktu Kieszonkowego BlackBerry, AKCEPTUJĄC WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY W SPOSÓB OKREŚLONY POWYśEJ, UśYTKOWNIK AKCEPTUJE RÓWNIEś FAKT, śe NINIEJSZA UMOWA ZASTĘPUJE WCZEŚNIEJSZE LICENCJE UśYTKOWNIKA KOŃCOWEGO/LICENCJE NA OPROGRAMOWANIE BLACKBERRY ORAZ UMOWY LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE BLACKBERRY ENTERPRISE SERVER, W ZAKRESIE, W JAKIM TAKIE UMOWY MAJĄ ZASTOSOWANIE POCZĄWSZY OD DNIA AKCEPTACJI NINIEJSZEJ UMOWY PRZEZ UśYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO WSZELKIEGO OPROGRAMOWANIA WCHODZĄCEGO W SKŁAD ROZWIĄZANIA BLACKBERRY. Wszelkie odniesienia do Licencji UŜytkownika Końcowego/Licencji na Oprogramowanie BlackBerry lub Umowy Licencji na Oprogramowanie BlackBerry Enterprise Server zawarte w innych umowach lub dokumentach wiąŝących pomiędzy UŜytkownikiem a RIM w odniesieniu do Rozwiązania BlackBerry będą uznawane za odniesienia do niniejszej Umowy Licencyjnej na Oprogramowanie BlackBerry (chyba Ŝe w danym kontekście nie ma to sensu, na przykład gdy, tak jak w niniejszym punkcie, dokonuje się rozróŝnienia pomiędzy wcześniej istniejącymi umowami a Umowami Licencyjnymi na Oprogramowanie BlackBerry; w takim wypadku odniesienia do wcześniej istniejących umów nie będzie się uznawać za odniesienie do Umów Licencyjnych na Oprogramowanie BlackBerry). Wszelkie zmiany lub uzupełnienia wcześniej istniejących Licencji UŜytkownika Końcowego/licencji na Oprogramowanie BlackBerry lub Umów Licencji na Oprogramowanie BlackBerry Enterprise, na podstawie których RIM dostarczyła UŜytkownikowi jakiekolwiek Oprogramowanie, uznawać się będzie za zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy Licencyjnej na Oprogramowanie BlackBerry. WSZELKIE PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI, CO DO WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY NALEśY KIEROWAĆ DO RIM NA ADRES BBSLA (Poland) (Polish) (UK Version ) 18

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl. naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna. ("Regulamin Strony internetowej")

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl. naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna. (Regulamin Strony internetowej) Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna ("Regulamin Strony internetowej") KaŜdy uŝytkownik, który rozpoczyna korzystanie lub korzysta ze Strony internetowej

Bardziej szczegółowo

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA NaleŜy uwaŝnie przeczytać wszystkie zasady i warunki niniejszej Umowy licencyjnej (zwanej dalej Umową ) między

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z OPORGRAMOWANIA SAS PRZEZ UśYTKOWNIKA KOŃCOWEGO W RAMACH LICENCJI AKADEMICKIEJ

ZASADY KORZYSTANIA Z OPORGRAMOWANIA SAS PRZEZ UśYTKOWNIKA KOŃCOWEGO W RAMACH LICENCJI AKADEMICKIEJ ZASADY KORZYSTANIA Z OPORGRAMOWANIA SAS PRZEZ UśYTKOWNIKA KOŃCOWEGO W RAMACH LICENCJI AKADEMICKIEJ 1. SAS udziela Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu (zwanej dalej Uczelnią ) licencji dla uczelni,

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA BLACKBERRY

UMOWA LICENCYJNA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA BLACKBERRY UMOWA LICENCYJNA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA BLACKBERRY PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI LUB KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA. Na mocy

Bardziej szczegółowo

III. Karty obiegu F. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA I USŁUGOWA

III. Karty obiegu F. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA I USŁUGOWA Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 5 lipca 2011 r. (RO/VII/14/2011) III. Karty obiegu F. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA I USŁUGOWA F-1 Karta tematu badawczego F-2 Umowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ebok naleŝy uwaŝnie przeczytać poniŝszy regulamin. Rejestrując się, Klient potwierdza, Ŝe zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją )

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) 1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest aplikacja przeznaczona do korzystania z usług telekomunikacyjnych i innych świadczonych

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu.

5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu. Licencja Licencja nie zezwala na umieszczenie sklepu opartego na Programie (SOTESHOP) w Internecie przed uiszczeniem pełnej opłaty licencyjnej i przed nadaniem przez Licencjodawcę idywidualnego numeru

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL PODSTAWOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Przed zainstalowaniem systemu 21PM.pl należy dokładnie zapoznać się z niniejszą umową licencyjną i wynikającymi z niej prawami

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

Licencja programu AdMailer

Licencja programu AdMailer Licencja programu AdMailer UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

Zasady użytkowania strony internetowej

Zasady użytkowania strony internetowej Zasady użytkowania strony internetowej 1. Niniejsze zasady korzystania ze strony internetowej stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Polityka Ochrony Praw Konsumentów w E-Telbank Sp. z o.o.

Polityka Ochrony Praw Konsumentów w E-Telbank Sp. z o.o. Polityka Ochrony Praw Konsumentów w E-Telbank Sp. z o.o. Ośrodek Certyfikacji PolCert Niniejszego dokumentu nie wolno w Ŝadnej jego części powielać, przechowywać ani zapisywać w systemie wyszukiwania,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/SOR/10 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 19 stycznia 2010

ZARZĄDZENIE NR 2/SOR/10 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 19 stycznia 2010 ZARZĄDZENIE NR 2/SOR/10 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY w sprawie regulaminu przestrzegania zasad i procedur korzystania z legalnego oprogramowania i ochrony własności intelektualnej oraz wykonywania czynności

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta uŝytkownika Wortalu GazetaPraca.pl

Regulamin konta uŝytkownika Wortalu GazetaPraca.pl Niniejszy Regulamin obejmuje zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta uŝytkownika, umoŝliwiającego korzystanie z usług interaktywnych udostępnianych w Wortalu GazetaPraca.pl

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/370/IN-846/2013 TZ/370/62/13 Warszawa, dnia 14.10.2013 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH zawarta pomiędzy: UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH IBM Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie ul. 1 Sierpnia 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000012941 w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM Zasoby dostępne dla producentów systemów można znaleźć pod adresem oem.microsoft.com/pol/script/home.asp 1. DOZWOLONE ROZPOWSZECHNIANIE ORAZ ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS www.muso.pl www.musocms.com Załącznik nr 3 Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS 4 Marzec 2009r Licencjodawca oświadcza, że całość praw autorskich, jak również prawo do udzielania licencji na korzystanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON zawarta w Warszawie w dniu. Pomiędzy: 1. Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 155/68, 02-326 Warszawa, NIP: 525-254-83-61,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS Przed zainstalowaniem, ściągnięciem lub użyciem oprogramowania Aplikacja Mobilna OK Serwis zwanego dalej aplikacjąnależy zapoznaćsięz poniższymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C Uwaga: Poszczególne zapisy umowy zostaną dopasowane do części zamówienia, której dotyczyć będzie przyszła umowa. 1 1. Przedmiotem umowy jest: - Cz. I postępowania świadczenie

Bardziej szczegółowo

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami.

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa, której celem jest unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze zawierania umów na odległość. Ustawa w szczególności dotyczy następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy:

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: Umowa licencyjna zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: z siedzibą w, ul. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY Umowa obejmuje odpłatne udostępnienie Konsumentowi wskazanej przez niego treści cyfrowej w ramach konta Konsumenta w serwisie www.virtualo.pl oraz upoważnienie

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną.

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną. UWAGA! Przed zainstalowaniem programu eszczepionka należy zapoznad się z poniższą "Umową licencyjną użytkownika programu eszczepionka". Stanowi ona prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

BDG.V IM Warszawa, dnia r.

BDG.V IM Warszawa, dnia r. BDG.V.2510.4.2016.IM Warszawa, dnia 15.03.2016 r. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na Asystę Techniczną w zakresie wsparcia w utrzymaniu Systemu Teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl

Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl (zwany dalej: Regulaminem ) określa ogólne zasady działania serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna LongPlay 1 zł obowiązuje od 15 września 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna LongPlay 1 zł obowiązuje od 15 września 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna LongPlay 1 zł 15.09 obowiązuje od 15 września 2011 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej LongPlay 1 zł 15.09 naleŝy

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO UMOWY BLACKBERRY ID NA TEMAT BLACKBERRY APP WORLD I BLACKBERRY PAYMENT SERVICE

ANEKS DO UMOWY BLACKBERRY ID NA TEMAT BLACKBERRY APP WORLD I BLACKBERRY PAYMENT SERVICE ANEKS DO UMOWY BLACKBERRY ID NA TEMAT BLACKBERRY APP WORLD I BLACKBERRY PAYMENT SERVICE ABY ZAKUPIĆ I/LUB POBRAĆ DOWOLNY PRODUKT LUB DOWOLNĄ USŁUGĘ Z BLACKBERRY APP WORLD LUB SKORZYSTAĆ Z BLACKBERRY PAYMENT

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia INTER VISION z wykorzystaniem serwisu internetowego www.visiondirect.interpolska.pl

REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia INTER VISION z wykorzystaniem serwisu internetowego www.visiondirect.interpolska.pl Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa Centrum Klienta INTER Vision tel. 801 801 082, 22 333 77 33 fax: 22 333 76 51 zdrowotne@interpolska.pl http://www.interpolska.pl REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Compass należy zapoznać się z treścią niniejszej umowy, stanowi ona bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Play Online obowiązuje od 01.03.2011 r. do odwołania

Oferta Promocyjna Play Online obowiązuje od 01.03.2011 r. do odwołania Oferta Promocyjna Play Online obowiązuje od 01.03.2011 r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Play Online 1. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej naleŝy w okresie od

Bardziej szczegółowo

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 1. Zakres usługi W ramach niniejszego Zakresu Prac IBM będzie świadczyć dla Maszyn Objętych Umową

Bardziej szczegółowo

- reprezentowaną przez:

- reprezentowaną przez: Załącznik Nr 14 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej Umowa

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Przyjęta do stosowania przez podmiot: Sellus sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ulicy Przelotowej 200, wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448173,

Bardziej szczegółowo

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA.

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. Umowa licencyjna Przed otworzeniem opakowania z produktem Reader firmy Kurzweil-National Federation of the Blind (Reader) i przed jego pierwszym uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Skarszew z dnia 20 sierpnia 2015 roku

Burmistrza Skarszew z dnia 20 sierpnia 2015 roku Zarządzenie nr 144/SKG/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przekazania do korzystania - uŝyczenia radnym Rady Miejskiej w Skarszewach słuŝbowych komputerów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

UMOWA o zachowaniu poufności

UMOWA o zachowaniu poufności UMOWA o zachowaniu poufności (zwana dalej także Umową ) zawarta w dniu roku, w Oświęcimiu pomiędzy: Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, 32-600 Oświęcim, posiadającą numer REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu 2017 r. w Warszawie ( Umowa ): L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Daniszewskiej 4 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem ) określa zasady dostępu i korzystania z aplikacji mobilnej MOBIT-GS1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online dla studenta

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online dla studenta Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online dla studenta obowiązuje od 01.03.2011 do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Play Online dla studenta 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika koocowego

Umowa licencyjna użytkownika koocowego Umowa licencyjna użytkownika koocowego Proszę uważnie zapoznad się z poniższym tekstem: korzystanie z niniejszego oprogramowania (dalej określanego jako program) oparte jest o umowę licencyjną, której

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej Sklep ] prowadzi sprzedaŝ detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin ].

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA

UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszego programu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Umowy Licencyjnej. Akceptacja treści niniejszej Umowy oznacza przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów

Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów Niniejszy Zakres Prac określa Usługę opcjonalną wybraną przez Klienta w Zestawieniu dołączonym do powiązanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM)

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) a. definicje 1 Postanowienia ogólne CWWM Centrum Wspierania Wspólnot Mieszkaniowych Marcin Bednarski i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA ROZWIĄZANIE BLACKBERRY

UMOWA LICENCYJNA NA ROZWIĄZANIE BLACKBERRY UMOWA LICENCYJNA NA ROZWIĄZANIE BLACKBERRY PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY DOKUMENT PRZED ZAINSTALOWANIEM LUB KORZYSTANIEM Z OPROGRAMOWANIA. NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA POSTANOWIENIA OGRANICZAJĄCE LUB

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 10 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.5/2014/FPJWW UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej zwana Umową ) została

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 (Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 zawarta w dniu..2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego Uprawnienia Budowlane (obowiązująca od r.), zwana dalej UMOWĄ

Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego Uprawnienia Budowlane (obowiązująca od r.), zwana dalej UMOWĄ Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego Uprawnienia Budowlane (obowiązująca od 18.01.2014 r.), zwana dalej UMOWĄ zawarta pomiędzy: BUDOSYSTEM Michał Siwiecki z siedzibą w Kętach os. Nad

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta uŝytkownika Serwisu GazetaPraca.pl 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące usług świadczonych przy uŝyciu interaktywnych narzędzi

Regulamin konta uŝytkownika Serwisu GazetaPraca.pl 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące usług świadczonych przy uŝyciu interaktywnych narzędzi Regulamin konta uŝytkownika Wortalu GazetaPraca.pl - obowiązuje do 17 lipca 2013 r. Niniejszy Regulamin obejmuje zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta uŝytkownika,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Gwarancja produktu: konsola Xbox One

Gwarancja produktu: konsola Xbox One Gwarancja produktu: konsola Xbox One OGRANICZONA GWARANCJA Firma Microsoft Ireland Operations Limited, z siedzibą pod adresem: Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Irlandia (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Biznes na Start od obowiązuje od 15 marca 2011r. do odwołania,

Oferta Promocyjna Biznes na Start od obowiązuje od 15 marca 2011r. do odwołania, Oferta Promocyjna Biznes na Start od 15.03 obowiązuje od 15 marca 2011r. do odwołania, Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Biznes na Start od 15.03 1. Oferta Promocyjna Biznes na Start od

Bardziej szczegółowo

regulamin usługi NFC Pass obowiązuje do odwołania

regulamin usługi NFC Pass obowiązuje do odwołania regulamin usługi NFC Pass obowiązuje do odwołania 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi NFC Pass świadczonej drogą elektroniczną przez Orange Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisów internetowych zarządzanych przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania. Słownik: abonent osoba, która składa wniosek w P4 o przeniesienie Numeru

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy w LongPlay SMS obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania. Zmieniony 1 stycznia 2011 r.

Oferta Promocyjna Stan Darmowy w LongPlay SMS obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania. Zmieniony 1 stycznia 2011 r. Oferta Promocyjna Stan Darmowy w LongPlay SMS obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania. Zmieniony 1 stycznia 2011 r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY http://duzyben.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem http://duzyben.pl/, w tym z udostępnianych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

Rodzaje licencji Warunki korzystania

Rodzaje licencji Warunki korzystania TSplus Rodzaje licencji Warunki korzystania Obowiązują od października 2012 r. Wersja 5 Terminal Service Plus ("WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ) Strona 1 z 5 1) Rodzaje licencji TSplus. Udzielana licencja

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI Projekt Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Na Stronie znajdują się informacje dotyczące zdrowia, stanu fizycznego wyłącznie w odniesieniu do ludzi.

Na Stronie znajdują się informacje dotyczące zdrowia, stanu fizycznego wyłącznie w odniesieniu do ludzi. 1. Własność intelektualna Właścicielem i dysponentem strony internetowej (dalej Strona ) jest Nepentes Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17 należąca do Grupy Sanofi Aventis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE 1 Definicje Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: Administrator/Usługodawca: ALD Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo