Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3]"

Transkrypt

1 ISSN egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2011 nr 5 Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3] XXX Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie: Rok 2011 rokiem pracy delegata [s. 1] Dokumentacja medyczna [s. 5] Ochrona danych o naszym zdrowiu [s. 20] Rozmowa z wicemarsza³kiem województwa mazowieckiego Krzysztofem Grzegorzem Strza³kowskim [s. 21] R E K L A M A

2 XXX OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY OIL W WARSZAWIE K.J. R.K. K.J. K.J. R.K. nr 5 (193) maj 2011 K.J. K.J.

3 XXX OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY OIL W WARSZAWIE Rok 2011 rokiem pracy delegata Delegaci na XXX Okrêgowy Zjazd Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie zatwierdzili bud et Izby na kolejny rok oraz sprawozdania z dzia³alnoœci organów Izby. Dyskutowali równie nad ostatnimi rozwi¹zaniami ustawowymi dotycz¹cymi reformy ochrony zdrowia. Zdecydowali tak e o powo³aniu Rzecznika Praw Lekarza. Obrady Zjazdu rozpoczê³o wyst¹pienie prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza, który krótko streœci³ dzia³ania Naczelnej Izby Lekarskiej w ostatnim roku. Prezes zrelacjonowa³ m.in. spotkanie Prezydium NRL z Milanem Kubkiem prezesem Czeskiej Izby Lekarskiej. Prezes Kubek opowiada³ o szczegó³ach akcji Dziêkujemy, odchodzimy, której przeprowadzenie spowodowa³o porozumienie z rz¹dem maj¹ce na celu wzrost wynagrodzeñ czeskich lekarzy mówi³ Hamankiewicz. Czy bêdzie protest? Doda³, e zwi¹zki lekarskie planuj¹ organizacjê takiej akcji w Polsce. Zastrzeg³ jednak, e samorz¹d lekarski nie mo e organizowaæ protestu, jednak mo e wspieraæ lekarzy finansowo i logistycznie podczas takiej akcji. Prezes przypomnia³ równie o zg³aszaniu aktów agresji wobec lekarzy, a tak e o tym, aby dokonywaæ wpisów do Krajowego Rejestru Niedorzecznoœci w Ochronie Zdrowia, oraz podziêkowa³ lekarzom z OIL w Warszawie, którzy w³¹czaj¹ siê w prace Naczelnej Izby lekarskiej, odniós³ siê równie do pakietu ustaw zdrowotnych, nad którym trwaj¹ prace w parlamencie. Projekty tych ustaw przedstawiono nam do konsultacji we wrzeœniu, mieliœmy bardzo ma³o czasu na zaopiniowanie tak obszernych dokumentów. Spotkaliœmy siê w sprawie pakietu z wiceministrem zdrowia Jakubem Szulcem. Wypracowaliœmy te wspólne stanowisko co do tych projektów z organizacjami ochrony zdrowia. Strona rz¹dowa zgodzi³a siê na uwzglêdnienie wielu naszych uwag do projektów tych ustaw mówi³ prezes NRL. Ubolewa³ jednak nad tym, e mimo protestów samorz¹du projekt ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty znosi lekarski sta podyplomowy, przypomnia³, e uczelnie medyczne nie s¹ przygotowane do przeprowadzenia szkoleñ sta owych w trakcie studiów lekarskich. Wskazywa³ te na niekorzystny zapis ustawy refundacyjnej, w której brak zró nicowania wysokoœci kar umownych w przypadku nieprawid³owoœci w realizacji umów z NFZ dotycz¹cych wypisywania recept na leki refundowane. Prezes wrêczy³ te najwy sze odznaczenie samorz¹du lekarskiego Meritus Pro Medicus doktor Ró y Walc. Odznaczenie przyznawane jest lekarzom oraz innym osobom szczególnie zas³u onym dla œrodowiska samorz¹du lekarskiego. Fot. K. Jemio³ Potrzebna praca u podstaw Mieczys³aw Szatanek, prezes Okrêgowej Rady Lekarskiej, przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady w ostatnim roku i zaapelowa³ do delegatów o wytê on¹ pracê na rzecz samorz¹du. (Pe³ny tekst sprawozdania prezesa ORL zamieszczamy na stronach: 4, 14 i 15). Bêdzie Rzecznik Praw Lekarza Delegaci zdecydowali o powo³aniu Rzecznika Praw Lekarza wraz z zastêpcami i biurem obs³uguj¹cym RPL. Dotychczas dzia³a³ zespó³, który zajmowa³ siê przypadkami ³amania praw lekarzy. Okrêgowa Komisja Rewizyjna O ywion¹ dyskusjê wœród delegatów wzbudzi³a kwestia ujawnienia wynagrodzeñ pracowników Izby. W ca³ej sprawie nie chodzi jednak o pensje dzia³aczy, poniewa s¹ jawne. Sprawa dotyczy pracowników administracyjnych. O ujawnienie ich zarobków wystêpowa³a przewodnicz¹ca Okrêgowej Komisji Rewizyjnej Anna Wilmowska-Pietruszyñska. Dyrektor OIL w Warszawie W³odzimierz Cerañski przypomnia³, e OKR dosta³a wszelkie materia³y dotycz¹ce zarobków pracowników administracyjnych, jednak zestawienia te by³y pozbawione danych osobowych, poniewa zgodnie z opiniami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nie wolno ich ujawniaæ bez zgody pracowników. Poinformowa³, e czêœæ pracowników nie zgodzi³a siê na ujawnienie swoich pensji. Jednak Przemys³aw Chmielewski z OKR przekonywa³, e Komisja powinna otrzymaæ takie dokumenty, poniewa jest upowa niona do kontroli wydatków Izby. Prezes Szatanek oœwiadczy³, e nawet jeœli z³amie prawo i zostanie ukarany, to ujawni pensje pracowników administracyjnych. Przypomnia³ jednak, e pracownicy biura OIL zarabiaj¹ niewiele. Ü Piotr Kaczmarek Dr Ró a Walc odbiera odznaczenie z r¹k prezesa Macieja Hamankiewicza nr 5 (193) maj

4 w w w. m i e s i e c z n i k - p u l s. o r g. p l Nr 5 (193) maj 2011 Na ok³adce: Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia (fot. archiwum MZ) Rysunek autorstwa Krzysztofa Rosieckiego. W numerze m.in.: XXX OZL w Warszawie Rok 2011 rokiem pracy delegata 1 Sprawozdanie z pracy ORL w 2010 r. 4 Nie dla nadmiernej odpowiedzialnoœci lekarzy 13 trzy pytania do... 3 pytania do ekspertów Dokumentacja medyczna... 5 Polska choroba nieufnoœci 8 refundacje Recepty refundowane... 8 g³osy z Wiejskiej 10 Odznaczenia LAUDABILIS 16 u nas w samorz¹dzie 18 Ochrona danych Stworzyæ stabilne podstawy 21 etyka Na marginesie KEL 22 Od paternalizmu do klientelizmu 24 uzale nienia Hazard i jego historia 23 w stronê przysz³oœci Tendencje w telemedycynie 25 szko³a pneumonologii Zaka enia uk³adu oddechowego 26 z delegatury radomskiej 29 Stanowisko ORL 30 z Mazowsza 32 sport 35 nasi nauczyciele Wspaniali i niezapomniani 36 literatura i ycie Mieszkanie dla o³nierza 39 refleksje Z mojego punktu widzenia 40 reminiscencje Polscy akademicy w Bejrucie 41 porozmawiajmy o ksi¹ kach 42 epitafium 43 uchwa³y ORL 45 nowe przepisy prawne 46 Ars Medici IV felietony: w Walewski 10 w Müldner-Nieckowski 38 w SMS z Krakowa 38 Odszed³ od nas Janusz Bugaj Janusz odszed³ na wieczny dy ur oko³o godz. 11-tej 18 kwietnia br. Dowiedzia³em siê o Jego œmierci chwilê potem. Ktoœ powiedzia³, e nie ma ludzi niezast¹pionych. Janusza nikt nie zast¹pi, bo by³ wyj¹tkow¹ postaci¹. Kiedy Go pozna³em w 1997 r., dowiedzia³em siê, e od 9 lat nosi piêtno strasznej choroby, która teraz, po ponad 23 latach, Go pokona³a. Ci, którzy o tym nie wiedzieli, znali weso³ego, ba, nawet mocno zabawowego, faceta z du ym poczuciem humoru i dystansem do œwiata. Dla swoich znajomych prawdziwy Janusz by³ wra liwym, niezwykle inteligentnym i m¹drym przyjacielem, na którym zawsze mo na by³o polegaæ. Przyjaciele Janusza niezwykle cenili w nim odwagê, prawdomównoœæ i umiejêtnoœæ rozwi¹zywania nawet najtrudniejszych problemów. Od momentu, kiedy obdarzy³ mnie swoj¹ przyjaÿni¹, wiedzia³em, e mogê liczyæ na Jego niezwykle trafne rady w najtrudniejszych chwilach. Podczas 10 lat naszej wspó³pracy w samorz¹dzie lekarskim mia³em wielokrotnie okazjê poznania Go od jak najlepszej strony. Kiedy dowiedzia³ siê kilka miesiêcy temu o odnowieniu siê choroby, przede wszystkim uporz¹dkowa³ wszystkie sprawy zawodowe i rodzinne. Dopiero potem podj¹³ walkê z chorob¹. Walkê przegra³, ale z honorem i tak¹ godnoœci¹, jakiej przez ponad 33 lata mojej pracy chirurga u nikogo wczeœniej nie spotka³em. Januszu, dziêkujê Ci za wszystko i do zobaczenia. Ü Andrzej W³odarczyk WYDAWCA MIESIÊCZNIKA PULS : Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie, REDAKCJA: Warszawa, ul. Kozia 3/5, lok. 31, faks , REDAKTOR NACZELNA: Ewa Gwiazdowicz, tel , SEKRETARZ REDAKCJI: Krystyna Bie añska, tel , KOLEGIUM REDAKCYJNE: Stanis³aw Ancyparowicz, Janusz Bugaj, W³odzimierz Cerañski, Janusz Garlicki, Wies³aw Jêdrzejczak, Tadeusz Kalbarczyk, Jerzy Kruszewski, Wojciech Maria Kuœ, Ryszard Majkowski, adys³aw Nekanda-Trepka, Stanis³aw Niemczyk, Gra yna Pacocha, Wojciech Rowiñski, Tadeusz To³³oczko, Maria Wierzbicka, Andrzej W³odarczyk KOMENTATORZY: Czes³aw Czechyra, Micha³ Kamiñski, Stanis³aw Karczewski, Aleksander Sopliñski, Pawe³ Walewski PUBLICYŒCI: Ewa Dobrowolska, Ma³gorzata Kukowska-Skarbek, Justyna Wojteczek WSPÓ PRACUJ : Anna Bie añska, Jerzy Borowicz, Beata Kozyra- ukasiak, Wojciech uszczyna, Piotr Müldner-Nieckowski, Krzysztof Rosiecki, Ewa Waluœ, Tadeusz M. Zielonka SEKRETARIAT REDAKCJI: Iwona Stawicka, tel ZG OSZENIA ZMIAN ADRESÓW: tel , REKLAMA I MARKETING: Renata Klimkowska, tel./faks , tel , OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artmedia Partners DRUK: Elanders Polska Sp. z o.o., P³oñsk, ul. Mazowiecka 2, tel , Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji artyku³ów i listów, dokonywania skrótów oraz zmian tytu- ³ów. Materia³ów niezamówionych nie zwracamy. Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ. 2 nr 5 (193) maj 2011

5 TRZY PYTANIA DO... Ustawa refundacyjna z³a, czy to tylko obiegowe opinie? ARTUR FA EK DYREKTOR DEPARTAMENTU POLITYKI LEKOWEJ I FARMACJI W MINISTERSTWIE ZDROWIA Dlaczego nowe przepisy (ustawa refundacyjna) przerzucaj¹ odpowiedzialnoœæ (finansow¹) za weryfikacjê uprawnieñ pacjentów do uzyskiwania leków refundowanych na lekarzy? Podkreœlam, e obowi¹zek weryfikacji przez lekarza uprawnieñ pacjenta istnieje ju teraz i wynika z obowi¹zuj¹cych, notabene od lat, przepisów. Mówi o tym ustawa o œwiadczeniach zdrowotnych finansowanych ze œrodków publicznych. W zakresie œwiadczeñ gwarantowanych s¹ to art Jeœli zaœ chodzi o szczegó³owe uprawnienia pacjentów do leków refundowanych, obowi¹zuj¹ art. 43, ust. 1 i 3, art. 44, ust. 3 5, art. 45, ust. 3 5a i art. 46, ust Zatem obowi¹zek weryfikacji absolutnie nie jest nowy. Poza tym dotyczy weryfikacji nie faktycznego stanu ubezpieczenia czy uprawnieñ pacjenta, lecz dokumentu potwierdzaj¹cego ten stan b¹dÿ uprawnienia. Na podstawie przepisów, które przytoczy³em, pacjent jest zobowi¹zany do przedstawienia takiego dokumentu, w przeciwnym razie ponosi 100-proc. odp³atnoœæ za œwiadczenie albo nie mo e skorzystaæ z uprawnieñ indywidualnych w zakresie refundacji (np. inwalidzi wojenni, honorowi dawcy krwi itd.). Wtedy korzysta z refundacji na zasadach ogólnych jak wszyscy z prawem do œwiadczeñ. Niezale nie od tego nale y zwróciæ uwagê na fakt, e obowi¹zek zwrotu przez lekarza równowartoœci kwoty nienale nej refundacji wraz z odsetkami zaistnieje jedynie w enumeratywnie wskazanych w ustawie przypadkach, tj.: wypisania recepty nieuzasadnionej wzglêdami medycznymi, preskrypcji niezgodnej z uprawnieniami pacjenta, preskrypcji niezgodnej ze wskazaniami okreœlonymi w obwieszczeniach zawieraj¹cych wykazy refundowanych leków lub w przypadku wypisania recepty w miejscu niewymienionym w umowie. Wszystkie te okolicznoœci powstaj¹ w wyniku zaniechania dzia³añ, do których zobowi¹zuj¹ przepisy prawa, albo œwiadomego dzia³ania wbrew przepisom. Fot. archiwum MZ Lekarze planuj¹ protest polegaj¹cy na odmowie podpisywania umów z NFZ o wystawianie recept refundowanych (o ile nie zostan¹ zmienione niektóre przepisy ustawy refundacyjnej). Jeœli do takiej akcji przy³¹czy siê wiêkszoœæ lekarzy, w jaki sposób zapewni¹ pañstwo pacjentom dostêp do leków refundowanych? Uwa am, e planowanie akcji protestacyjnej oparto na obiegowych opiniach dotycz¹cych nowych obowi¹zków. W istocie ustawa doprecyzowuje przepisy, chocia by w kwestii zwrotu kwoty refundacji (co, uwa am, jest w interesie œrodowiska, gdy kary w wysokoœci kwoty refundacji nie bêdzie mo na zastosowaæ w innych okolicznoœciach) czy powszechnoœci obowi¹zku zawierania indywidualnych umów o wypisywanie recept na leki refundowane. W tej chwili wiêkszoœæ lekarzy ma takie indywidualne umowy, w województwie mazowieckim blisko 70 proc. Mam nadziejê, e planowane spotkanie z prezesem NRL wyjaœni w¹tpliwoœci. Dlaczego uwa aj¹ pañstwo, e ta ustawa spowoduje obni enie przez producentów cen leków refundowanych? W du ym uproszczeniu: jeœli nie bêdzie mo liwoœci stosowania upustów, rabatów i promocji ze wzglêdu na system cen sztywnych, jednakowych we wszystkich aptekach, jedynym sposobem utrzymania wielkoœci obrotu przez wytwórcê stanie siê utrzymanie popytu przez obni enie ceny urzêdowej. Na tej obni ce skorzystaj¹ wszyscy pacjenci, a nie tylko ci, którzy znaleÿli aptekê oferuj¹c¹ w danej chwili wybrany lek refundowany w promocyjnej cenie. Ü pyta³a Ewa Gwiazdowicz nr 5 (193) maj

6 XXX OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY OIL W WARSZAWIE Sprawozdanie z pracy ORL w 2010 r. Okrêgowa Rada Lekarska w obecnym sk³adzie zosta³a powo³ana na XXVIII Okrêgowym ZjeŸdzie Lekarskim, który odby³ siê grudnia 2009 r. Pierwsze posiedzenie wyborcze Okrêgowej Rady Lekarskiej mia³o miejsce 4 stycznia 2010 r. Frekwencja wynosi³a 95,7 proc. i by³a najwy sza w ca³ym 2010 r. Informacje o frekwencji cz³onków Rady znajd¹ Pañstwo na 139 stronie materia³ów zjazdowych. Proszê o ich wnikliw¹ analizê. Mimo podjêtej uchwa³y nie dosz³o do protokolarnego przejêcia akt i dokumentów od ustêpuj¹cej Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie przez now¹ ORL w ustalonym terminie do r. W trakcie kadencji z pracy zrezygnowa³ kol. Grzegorz Benke. Kolejny na liœcie wyborczej by³ kol. Pawe³ Jezierski. I on w³aœnie zosta³ cz³onkiem ORL. W ramach dzia³añ ustawowych i zadañ administracyjnych Rady i jej prezydium przedstawiam zwiêz³¹ statystykê ich prac. ORL 2010 Odby³o siê 11 posiedzeñ ORL (w tym jedno nadzwyczajne, 9 czerwca 2010 r., poœwiêcone analizie rynku szkoleñ na obszarze dzia³ania, omówieniu za³o eñ organizacyjnych i merytorycznych realizacji programu kszta³cenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, cz³onków Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie E-learning w s³u bie lekarzom ). Ÿ Podjêto uchwa³ê w sprawie podpisania umowy z Mazowieck¹ Jednostk¹ Wdra ania Programów Unijnych o dofinansowanie ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego projektu nr POKL /09 o tytule E-learning w s³u bie lekarzom. Wyznaczono osoby odpowiedzialne. Ÿ Podjêto 139 uchwa³ (w tym 3 uchwa³y w sprawie stwierdzenia zdolnoœci do wykonywania zawodu oraz 9 uchwa³ w sprawie stwierdzenia odbycia przeszkolenia w zwi¹zku z przerw¹ w wykonywaniu zawodu d³u sz¹ ni 5 lat); Ÿ Powo³ano 5 komisji sta³ych, 7 komisji problemowych, komisjê ds. lekarzy dentystów; Radê Funduszu Samopomocy; 4 zespo³y problemowe; 5 komisji orzekaj¹cych o niezdolnoœci do wykonywania zawodu ze wzglêdu na stan zdrowia; Ÿ Og³oszono 3 stanowiska ORL. Prezydium ORL 2010 Odby³o siê 27 posiedzeñ, na których podjêto 4932 uchwa³y, m.in. dotycz¹ce: Ÿ zespo³ów wizytacyjnych do praktyk 294 uchwa³y; Ÿ wpisów praktyk i zmian w rejestrze praktyk 1636 uchwa³; Ÿ przyznania prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu 1161 uchwa³; Ÿ przyznania prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarzom cudzoziemcom 50 uchwa³; Ÿ przyznania prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarzom z UE 4 uchwa³y; Ÿ skierowania do odbycia przeszkolenia po stwierdzeniu przerwy w wykonywaniu zawodu d³u szej ni 5 lat 22 uchwa³y; Ÿ stwierdzenia odbycia przeszkolenia 13 uchwa³; Ÿ wpisania na listê OIL w zwi¹zku z przeniesieniem siê z innej OIL 142 uchwa³y; Ÿ wpisu do rejestru podmiotów prowadz¹cych kszta³cenie podyplomowe i potwierdzenia spe³nienia warunków kszta³cenia 192 uchwa³y; Ÿ ustalenia wysokoœci sk³adki, zwolnienia z op³acania sk³adek lub odmowy zwolnienia 339 uchwa³. Miniony, pierwszy rok pracy w nowej VI kadencji izb lekarskich obfitowa³ w liczne wydarzenia budz¹ce wiele emocji, niestety czêsto negatywnych. Wynika³y one z dzia³añ Ministerstwa Zdrowia prowadz¹cych do stworzenia nowego prawa lub znowelizowania obecnie obowi¹zuj¹cego w ochronie zdrowia. Na te dzia³ania nak³ada³y siê zarz¹dzenia prezesa NFZ, przytaczane w mediach, okreœlane jako koszmar szykowany pacjentom (nocna pomoc lekarska, selekcja chorych w hospicjach itp.). 18 marca 2010 r. odby³o siê w Krakowie spotkanie Konwentu Prezesów z wojewodami poœwiêcone analizie sytuacji demograficznej lekarzy w poszczególnych specjalnoœciach, maj¹ce na celu uœwiadomienie w³adzy istnienia dziury pokoleniowej, niedostatecznego szkolenia specjalistów wynikaj¹cego ze zbyt ma³ej liczby miejsc akredytacyjnych i etatów rezydenckich. Na proœbê konwentu wyg³osi³em przygotowane wspólnie z kol. Jaros³awem Ros³onem wyst¹pienie dotycz¹ce niedorzecznoœci w rozporz¹dzeniach NFZ. W zwi¹zku z wejœciem w ycie rozporz¹dzenia o obowi¹zkowym ubezpieczeniu OC za szkody wynikaj¹ce z wykonywania zawodu przeprowadziliœmy wiele dzia³añ wyjaœniaj¹cych w¹tpliwoœci i przygotowaliœmy nasz¹ agencjê ubezpieczeniow¹ do sprawnego ubezpieczania lekarzy w Warszawie i Radomiu. Obecnie trwa rozbudowa naszej agencji ubezpieczeniowej. Kolejny szok prze yli lub prze yj¹ lekarze, którzy nie dope³nili do 15 marca br. obowi¹zku przedstawienia sprawozdania dotycz¹cego iloœci wytwarzanych odpadów medycznych. Wprowadzona od 2009 r. maksymalna, ale ulubiona dla bezwzglêdnej w³adzy, kara za to niedopatrzenie wynosi 10 tys. z³. W wielu miejscach w Polsce ukarano lekarzy za niedope³nienie tego obowi¹zku za rok 2009 na podstawie nades³anych sprawozdañ za rok W naszym województwie jeszcze nie odnotowaliœmy przypadków karania. 1 kwietnia 2011 r. spotka³em siê z wojewod¹ mazowieckim Jackiem Koz³owskimi w obecnoœci zastêpcy dyrektora Departamentu Zdrowia Urzêdu Marsza³kowskiego kol. Krzysztofa Romanowskiego, i uzgodni³em podjêcie wspólnych dzia- ³añ maj¹cych na celu nawi¹zanie œcis³ej wspó³pracy. W tym samym dniu spotka³em siê z wicemarsza³kiem województwa mazowieckiego Krzysztofem Strza³kowskim i umówi- ³em siê na robocze spotkanie zaraz po naszym zjeÿdzie. Od 1 maja 2011 r. lekarze, którzy w prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej osi¹gnêli w 2010 r. obroty powy ej 40 tys. z³, maj¹ obowi¹zek wprowadziæ i zarejestrowaæ w swych gabinetach kasê fiskaln¹. Odby³y siê liczne szkolenia dla lekarzy w oœrodkach terenowych dotycz¹ce zasad wprowadzania i prowadzenia rachunków z kasami. Równie w miesiêczniku Puls i na naszej stronie internetowej cz³onkowie Izby znajd¹ wiele niezbêdnych informacji na ten temat. Trwaj¹ prace prowadzone przez wiceprezesów ORL: Martê Klimkowsk¹-Misiak i Ewê Miêkus-P¹czek, wraz z terenowymi jednostkami sanepidu, maj¹ce na celu ustalenie zawartoœci protoko³ów samokontroli sanitarnej w prywatnych gabinetach. Informacja przypominaj¹ca o tych obowi¹zkach zamieszczona jest na stronie internetowej: Nale y opracowaæ procedury dezynfekcji narzêdzi i sprzêtów medycznych oraz co 6 miesiêcy dokonywaæ ich oceny i odnotowywaæ w protoko³ach kontroli wewnêtrznej ich poprawnoœæ. Rzetelne prowadzenie dokumentacji jest istotnym elementem obrony przed oskar eniami. Cd. na str. 14 u 4 nr 5 (193) maj 2011

7 PYTANIA DO EKSPERTÓW Dokumentacja medyczna: zmiany, w istocie nie tak wielkie Justyna Wojteczek Od pocz¹tku roku obowi¹zuj¹ nowe przepisy dotycz¹ce rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Nale y pamiêtaæ, e w wiêkszoœci powtórzone zosta³y stare zasady rewolucji tu nie bêdzie. Ryszard Majkowski: Aby unikn¹æ kosztownych b³êdów zwi¹zanych z wykonywaniem przez nas zawodu, wspólnie z ekspertami szukamy odpowiedzi na nurtuj¹ce nas problemy. Dziœ pytamy o obowi¹zuj¹ce przepisy dotycz¹ce dokumentacji medycznej. Nowoœæ to z jednej strony ujednolicenie przepisów w zakresie dokumentacji prowadzonej w zak³adach opieki zdrowotnej oraz indywidualnych i grupowych praktykach lekarskich, z drugiej po³o enie nacisku na prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej mówi Piotr Warczyñski, dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia. O co chodzi z tym ujednoliceniem? Wczeœniej zak³ady opieki zdrowotnej i indywidualne oraz grupowe praktyki lekarskie podlega³y odrêbnym przepisom w sprawie dokumentacji medycznej. Obecnie regulacje zebrane s¹ w jednym rozporz¹dzeniu, wydanym na mocy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Oczywiœcie nie oznacza to, e nie ma ró nic miêdzy dokumentacj¹ prowadzon¹ w zak³adach opieki zdrowotnej i przez lekarzy z w³asn¹ praktyk¹. Ka da z tych dzia³alnoœci ma odrêbn¹ specyfikê, a zatem w niektórych sytuacjach inne regulacje. Logiczne jest, e w praktyce lekarskiej nie prowadzi siê ksiêgi chorych oddzia³u ani ksiêgi bloku operacyjnego wyjaœnia dyrektor Warczyñski. Podstawow¹ ró nic¹ miêdzy starymi a nowymi przepisami jest odwrócenie wagi form prowadzenia dokumentacji. Obecnie pierwsz¹ form¹ prowadzenia dokumentacji medycznej, zarówno w zak³adzie opieki zdrowotnej, jak i w praktyce, jest dokumentacja elektroniczna, a dopiero drug¹ dokumentacja papierowa. Oczywiœcie dopuszczalne jest gromadzenie dokumentacji w obu tych formach podkreœla dyrektor. Wycofano siê te z niektórych kosztownych wymagañ dotycz¹cych prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej. Komputerowo... O zasadach prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej mówi rozdzia³ 8. rozporz¹dzenia. K³adzie ono nacisk na bezpieczeñstwo danych wra liwych, jakimi s¹ informacje zawarte w dokumentacji medycznej. Prowadz¹c dokumentacjê w formie elektronicznej, nale y m.in.: 1. systematycznie dokonywaæ analizy zagro eñ, 2. opracowaæ i stosowaæ procedury zabezpieczania dokumentacji i systemów jej przetwarzania, w tym procedur dostêpu oraz przechowywania, 3. kontrolowaæ funkcjonowanie wszystkich organizacyjnych i techniczno-informatycznych systemów zabezpieczania, 4. okresowo dokonywaæ oceny ich skutecznoœci, 5. przygotowaæ i zrealizowaæ plany przechowywania dokumentacji w d³ugim czasie, w tym jej przenoszenia na nowe informatyczne noœniki danych i do nowych formatów danych. Rozporz¹dzenie enigmatycznie zaleca, e ochronê informacji prawnie chronionych realizuje siê z odpowiednim stosowaniem zasad okreœlonych w odrêbnych przepisach. Ta ochrona nie oznacza, e trzeba jedynie zainwestowaæ w dobry program antywirusowy. Niezbêdne jest bowiem fizyczne zabezpieczenie komputera/komputerów i serwerów, czyli umieszczenie ich w zamykanym i chronionym (np. alarmem) pomieszczeniu. Dostêp do danych medycznych mog¹ mieæ tylko uprawnione osoby, zatem konieczne jest wprowadzenie hase³ o odpowiedniej z³o onoœci (has³a typu 1234 s¹ bardzo z³ym pomys³em), które bêd¹ okresowo zmieniane. Warto te zobowi¹zaæ pracowników i wspó³pracowników, by nie dzielili siê swoim has³em z innymi. Nale y tak skonfigurowaæ funkcjonowanie ka dego komputera zawieraj¹cego dane wra liwe, by po odejœciu od niego osoby uprawnionej dostêp do niego by³ blokowany. Uniemo liwi to nieuprawnione kopiowanie danych. Dobrze, by komputer zawieraj¹cy dane medyczne nie by³ pod³¹czony do Internetu. Jeœli jednak lekarz prowadz¹cy indywidualn¹ praktykê ma jeden komputer, który jest pod- ³¹czony do Internetu, nale y zadbaæ o odpowiednie zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostêpem z zewn¹trz instalacjê i odpowiedni¹ konfiguracjê oprogramowania typu firewall oraz ewentualnie konfiguracjê routera. W miejscach pracy z wiêksz¹ liczb¹ pracowników mamy jednak do czynienia z sieci¹ komputerow¹, gdzie dane s¹ wprowadzane na stacjach roboczych i przechowywane centralnie na serwerze. W takiej sytuacji nale y chroniæ je przed nieautoryzowanym dostêpem za pomoc¹ odpowiedniego oprogramowania oraz konfiguracji sieci (ochrona ta dotyczy zarówno stacji roboczych, jak i serwera). W razie koniecznoœci udostêpniania danych poza sieæ lokaln¹ (przez Internet), na przyk³ad pracownikom innych oddzia³ów, gdzie s¹ przetwarzane dane medyczne, nale y u nr 5 (193) maj

8 PYTANIA DO EKSPERTÓW Rys. K. Rosiecki u korzystaæ z rozwi¹zañ typu VPN (Virtual Private Network, czyli Wirtualna Sieæ Prywatna). To rozwi¹zanie to rodzaj bezpiecznego tunelu miêdzy serwerem/sieci¹ a zdalnym klientem/klientami w niebezpiecznej sieci, jak¹ jest Internet. Prowadz¹c dokumentacjê medyczn¹ w formie elektronicznej, trzeba te opracowaæ politykê tworzenia kopii zapasowych (zwyczajowo co najmniej raz dziennie w przypadku informacji przyrastaj¹cych i raz na miesi¹c ca³oœci). Kopie zapasowe najlepiej przetrzymywaæ w sejfie lub w innym dobrze chronionym miejscu. Oczywiœcie dokumentacja w formie elektronicznej mo e byæ w ka dej chwili wydrukowana i w razie potrzeby przekazana pacjentowi lub upowa nionym przez niego osobom. W takiej sytuacji ka da strona wydruku powinna byæ opatrzona co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta. Ka dy wpis w dokumentacji elektronicznej powinien byæ rejestrowany i opatrzony oznaczeniem osoby, która go dokonuje (dotyczy to tak e poprawek, przy czym raz wprowadzonych informacji nie mo na usuwaæ). W tej chwili ju nie wymagamy stosowania znaczników czasu. Nie wymagamy tak e kwalifikowanego podpisu elektronicznego mówi dyrektor Warczyñski. To tak e istotna nowoœæ, obni aj¹ca w porównaniu z poprzednimi przepisami koszty prowadzenia dokumentacji elektronicznej. I na zakoñczenie: idealnie by by³o, gdyby w praktyce lekarskiej, korzystaj¹cej z mo liwoœci prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, stworzono dokument Polityka bezpieczeñstwa, który zawiera wszystkie istotne procedury i definicje (rodzaj przetwarzanych danych, uprawnienia osób je wprowadzaj¹cych, u ywane systemy informatyczne, has³a ich z³o onoœæ i wymagania dotycz¹ce okresowych zmian, ochrona przed dostêpem fizycznym, polityka sporz¹dzania kopii zapasowych i ich przechowywania, procedury awaryjne itd). i papierowo Ka da strona dokumentacji papierowej musi byæ opatrzona co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta. Strony musz¹ byæ numerowane. Ka dy wpis w dokumentacji nale y opatrzyæ oznaczeniem osoby, która go dokona³a. Lekarz mo e przystawiæ piecz¹tkê (która zawiera wszystkie dane wymagane rozporz¹dzeniem, czyli: nazwisko i imiê, tytu³ zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu) i podpisaæ siê, umieszczaj¹c datê wpisu. Wpisów w dokumentacji nie mo na usuwaæ. W razie b³êdu trzeba umieœciæ adnotacjê o przyczynie b³êdu, datê, przystawiæ piecz¹tkê oraz podpisaæ siê. Nie wolno usun¹æ dokumentu w³¹czonego do dokumentacji indywidualnej pacjenta. Przychodzi pacjent do lekarza... Statystycznie najwiêcej wpisuje siê do dokumentacji przy pierwszej wizycie pacjenta. W tym zakresie przepisy pozostaj¹ praktycznie te same. Przy pierwszej wizycie nale y za- ³o yæ historiê zdrowia i choroby, a zatem przeprowadziæ dok³adny wywiad, a jego wyniki umieœciæ w dokumentacji. Informacje o tym, co powinno siê znaleÿæ w historii zdrowia i choroby, mo na znaleÿæ w rozdziale 3. rozporz¹dzenia. Wymienione s¹ tam: 6 nr 5 (193) maj 2011

9 1. informacje o ogólnym stanie zdrowia, chorobach, problemach zdrowotnych lub urazach pacjenta (przebyte choroby, choroby przewlek³e, pobyty w szpitalu, zabiegi lub operacje, szczepienia i stosowane surowice, uczulenia, obci¹ enia dziedziczne), 2. informacje o poradach ambulatoryjnych lub wizytach domowych, 3. ocena œrodowiskowa. Ostatni punkt nie oznacza, e trzeba pójœæ do pacjenta do domu, eby oceniæ jego œrodowisko. Chodzi o zebranie informacji o wykonywanej pracy, rodzinie, zwierzêtach itp., czyli o wszystkim, co mo e mieæ negatywny wp³yw na zdrowie pacjenta t³umaczy Warczyñski. Istotn¹ zmian¹ jest to, e na yczenie pacjenta mo na wpisywaæ rozpoznanie w jêzyku ³aciñskim do tej pory nale a- ³o wpisywaæ rozpoznanie po polsku. Chodzi o respektowanie prawa pacjenta do niebycia poinformowanym o swoim stanie zdrowia, choæ co do zasady lekarz ma obowi¹zek informowania pacjenta tak o rozpoznaniu i jego konsekwencjach, jak i dostêpnych metodach leczenia. Chyba e pacjent wyraÿnie sobie tego nie yczy. Oœwiadczenia i upowa nienia Sporo zamieszania wprowadzi³ wymóg odebrania od pacjentów upowa nieñ. Ka dy pacjent powinien upowa niæ osobê blisk¹ do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych œwiadczeniach medycznych oraz do uzyskiwania jego dokumentacji medycznej, wskazuj¹c imiê, nazwisko i dane kontaktowe tej osoby, b¹dÿ oœwiadczyæ, e nie upowa nia nikogo. Pacjent ponadto powinien wyraziæ zgodê na udzielenie œwiadczeñ zdrowotnych. Co to oznacza? Dwa pierwsze upowa nienia/oœwiadczenia pacjent sk³ada raz, przy pierwszej wizycie. Mo e je oczywiœcie póÿniej zmieniaæ. Dokumenty do³¹czane s¹ do dokumentacji medycznej. Jeœli chodzi o zgodê na udzielenie œwiadczeñ zdrowotnych, nie zawsze musi mieæ ona formê papierow¹, opatrzon¹ podpisem pacjenta. Forma pisemna jak wyjaœnia dyrektor Warczyñski konieczna jest w wypadku udzielania œwiadczeñ, które nios¹ pewne ryzyko dzia- ³añ niepo ¹danych. Trzeba podkreœliæ, e zgoda pacjenta musi byæ œwiadoma, a zatem musi dowiedzieæ siê o ryzyku, jakie niesie na przyk³ad przeprowadzenie gastroskopii. W wypadku os³uchania pacjenta stetoskopem, wystarczy zapytaæ: Mogê pana zbadaæ?. Nie jest tu wymagana pisemna zgoda. Lekarze listy do siebie pisaæ mog¹ W paragrafie 9 ust. 3 czytamy: Podmiot przeprowadzaj¹cy badanie lub konsultacjê przekazuje podmiotowi, który wystawi³ skierowanie, wyniki tych badañ lub konsultacji. Dyrektor Warczyñski mówi, e w lecznictwie ambulatoryjnym najczêœciej to pacjent otrzymuje wyniki badañ lub konsultacji i przekazuje lekarzowi kieruj¹cemu. Nie ma obowi¹zku przekazywania tych informacji bezpoœrednio podmiotowi kieruj¹cemu. Najczêœciej odbywa siê to via pacjent i jest to poprawna droga. Oczywiœcie najbezpieczniejszym rozwi¹zaniem by³aby korespondencja miêdzy podmiotami, co w przypadku dokumentacji elektronicznej nie stanowi adnego problemu wyjaœnia. Terminy Rozporz¹dzenie stanowi, e dokumentacjê medyczn¹ mo - na prowadziæ na zasadach wczeœniejszych przez okres nie d³u szy ni 6 miesiêcy od dnia wejœcia w ycie nowych przepisów. Nale y pamiêtaæ, e prawo nie dzia³a wstecz, zatem nie trzeba wzywaæ pacjentów do czerwca bie ¹cego roku, by podpisali stosowne oœwiadczenia i upowa nienia. Wystarczy, e zrobi¹ to w chwili, kiedy przyjd¹ do lekarza w najbli szym czasie. Nie trzeba te dostosowywaæ dokumentacji powsta³ej przed 1 stycznia 2011 r. do nowego rozporz¹dzenia. Szeœciomiesiêczny okres przejœciowy zosta³ wprowadzony jedynie po to, by daæ czas podmiotom, które tego potrzebuj¹, na przygotowanie nowych formularzy, druków, przystosowanie systemu elektronicznego do nowych przepisów. Oczywiœcie jeœli zachodzi taka potrzeba konkluduje dyrektor Warczyñski. Najwa niejsze Warto, by ka dy lekarz poœwiêci³ czas na przeczytanie 12 stron rozporz¹dzenia. Nale y domniemywaæ, e lekturê ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ma ju za sob¹. Ü KOMENTARZ na str. 8 9 u REKLAMA nr 5 (193) maj

10 REFUNDACJE Recepty refundowane? Nie, dziêkujê r. Sejm uchwali³ ustawê refundacyjn¹, diametralnie zmieniaj¹c¹ zasady wystawiania recept refundowanych. Mimo sprzeciwu izb lekarskich, OZZL i innych organizacji medycznych kszta³t uchwalonej ustawy urzeczywistnia wszystkie koszmary spêdzaj¹ce nam sen z powiek w ci¹gu ostatnich miesiêcy. Maciej Jêdrzejowski, przewodnicz¹cy Zespo³u ds. Wynagrodzeñ ORL w Warszawie Najistotniejsze zapisy ustawy refundacyjnej Uchwalona przez Sejm ustawa o refundacji leków, œrodków spo ywczych specjalnego przeznaczenia ywieniowego oraz wyrobów medycznych wprowadza wiele mechanizmów wymuszaj¹cych zmniejszenie wydatków na refundacjê leków. Przepisy odnosz¹ce siê do lekarzy sprowadzaj¹ siê g³ównie do zwiêkszenia odpowiedzialnoœci zwi¹zanej z wystawianiem recept refundowanych. Najwa niejsz¹ zmian¹ jest rozszerzenie obowi¹zku zawierania umów z NFZ na wszystkich lekarzy chc¹cych wystawiaæ recepty refundowane (dotychczas ta- kie umowy musieli podpisywaæ jedynie lekarze prowadz¹cy indywidualn¹ praktykê lekarsk¹). Po podpisaniu umowy ka dy lekarz (równie w POZ i w szpitalu) bêdzie móg³ zostaæ obci¹ ony kwot¹ nienale nej refundacji leku wraz z odsetkami w przypadku formalnego lub merytorycznego b³êdu przy wystawianiu recepty, braku uprawnieñ pacjenta, wypisania leku w przypadku choroby przewlek³ej w innej jednostce chorobowej oraz wypisania recepty w miejscu niewymienionym w umowie. Szczegó³ow¹ analizê zapisów ustawy i potencjalnych b³êdów lekarzy zawiera artyku³ Nadci¹ga ustawa refundacyjna zamieszczony w Pulsie nr 3/2011. W przypadku odmowy zap³acenia na- ³o onej kary ustawa przewiduje mo liwoœæ natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez NFZ i ogranicza szanse zawarcia z lekarzem kolejnej umowy w przysz³oœci. Bardzo istotne z naszego punktu widzenia jest nadanie karom rangi ustawowej, co sprawi, e walka z NFZ na drodze s¹dowej stanie siê du o trudniejsza. Ustawa wprowadza równie mechanizmy antykorupcyjne i przewiduje odpowiedzialnoœæ karn¹ pozbawienie wolnoœci na okres od 6 miesiêcy do 8 lat lekarzy przyjmuj¹cych korzyœci maj¹tkowe lub osobiste za wystawienie recepty refundowanej. Do podjêcia tematu nowych przepisów dotycz¹cych dokumentacji medycznej sk³oni³y redakcjê Pulsu sygna³y o niepokoju wœród lekarzy, wywo³anym przez te regulacje. Z ust do ust podawali sobie informacjê, e musz¹ wezwaæ do koñca czerwca wszystkich pacjentów, eby uzyskaæ od nich trzy dokumenty wymagane nowym rozporz¹dzeniem w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Wielkopolskie Porozumienie Zielonogórskie obliczy³o nawet, e praktyka, która ma 4 tys. zadeklarowanych pacjentów, bêdzie musia³a zu yæ na ten cel i ponieœæ koszt: arkuszy papieru (24 ryz papieru), 6 tonerów oraz op³aciæ dodatkowo zatrudnionego pracownika. Co sk³oni³o lekarzy do przekazywania tych niemal hiobowych wieœci? Z jednej strony wymóg pobrania od pacjentów stosownych oœwiadczeñ i upowa nieñ, z drugiej Polska chorob termin wejœcia w ycie nowego rozporz¹dzenia oraz okres przejœciowy, który zezwala na prowadzenie dokumentacji medycznej wed³ug starych przepisów do koñca czerwca w³aœnie. W nowych przepisach nie ma nawet jednego zdania na temat obowi¹zku uzupe³nienia dokumentacji o upowa - nienia i oœwiadczenia pacjentów, którzy od lat s¹ zapisani do praktyki lekarza rodzinnego b¹dÿ jakiegokolwiek innego. Mowa jedynie o tym, e do dokumentacji indywidualnej do³¹cza siê : upowa nienie konkretnej osoby bliskiej do otrzymywania informacji o stanie zdrowia i udzielonych œwiadczeniach, upowa nienie takiej osoby do otrzymywania dokumentacji medycznej pacjenta, a tak e zgodê na przeprowadzenie badania lub na poddanie siê procesowi leczenia. Pod koniec rozporz¹dzenia widnieje data wejœcia tych przepisów w ycie: 1 stycznia 2011 r., oraz wspomniany okres przejœciowy. To oznacza, e ka dy pa- 8 nr 5 (193) maj 2011

11 Kiedy ustawa wejdzie w ycie? Termin wejœcia w ycie ustawy refundacyjnej przewidziany jest na r. Czêœæ przepisów ma jednak zacz¹æ obowi¹zywaæ w ci¹gu 9 miesiêcy od opublikowania w Dzienniku Ustaw (prawdopodobnie w maju 2011 r.). Dotyczy to m.in. zniesienia art. 34 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, stanowi¹cego podstawê prawn¹ do zawierania dotychczasowych umów z NFZ na wystawianie recept refundowanych. Niejednolity termin wprowadzenia nowych przepisów i likwidacji starych spowodowaæ mo e w¹tpliwoœci interpretacyjne, szczególnie w zakresie wa noœci dotychczasowych umów z NFZ (po opublikowaniu ustawy konieczne bêdzie sporz¹dzenie stosownych opinii prawnych). Dla w³asnego bezpieczeñstwa najlepiej przyj¹æ, e po r. wszyscy lekarze chc¹cy wystawiaæ recepty refundowane powinni to robiæ jedynie na podstawie nowych przepisów. Czego powinniœmy siê obawiaæ? Niepodpisanie nowej umowy z NFZ po wejœciu w ycie ustawy refundacyjnej oznacza brak prawa wystawiania recept refundowanych. Lekarz wystawiaj¹cy recepty na dotychczasowych zasadach mo e spotkaæ siê z zarzutem wy³udzenia œrodków z NFZ. Z kolei podpisanie umowy radykalnie zwiêkszy odpowiedzialnoœæ lekarzy za b³êdy pope³nione przy wystawianiu recept. Dotychczasowe doœwiadczenia na Mazowszu pokazuj¹, e NFZ mo e ukaraæ lekarza za praktycznie ka dy b³¹d na recepcie lub w dokumentacji medycznej. Oprócz klasycznych przyczyn nak³adania kar, takich jak brak wpisu okreœlaj¹cego iloœæ leku, dawkê i schemat stosowania czy wystawienie recepty na P pacjentowi z inn¹ jednostk¹ chorobow¹, kary nak³adane s¹ z przyczyn przecz¹cych zdrowemu rozs¹dkowi. Lekarz urolog, przyjmuj¹cy w kilku placówkach prywatnego centrum medycznego, ukarany zosta³ kwot¹ 15 tys. z³ za zbyt póÿne dostarczenie dokumentacji. Kilkudniowe opóÿnienie wynika- ³o z niezale nej od lekarza procedury uzyskiwania jej z zewnêtrznego archiwum. Lekarz diabetolog ukarana zosta- ³a kwot¹ 20 tys. z³ za wystawianie recept w miejscu niezg³oszonym jako miejsce wykonywania praktyki. Konsultacje diabetologiczne odbywa³y siê w ramach akcji Bia³ego Dnia w jednej z podwarszawskich miejscowoœci. Lekarz rodzinny zosta³a wezwana do zap³acenia 21 tys. z³ za leki przeznaczone dla osoby zmar³ej. W tym przypadku dosz³o do oszustwa ze strony rodziny pacjenta z chorob¹ nowotworow¹, która zg³asza³a siê po narkotyczne leki przeciwbólowe jeszcze przez kilka miesiêcy po œmierci pacjenta. Przyczyn¹ ukarania lekarza mo e byæ równie wystawienie recepty refundowanej bez wizyty lekarskiej oraz kontynuacja leczenia przez lekarza POZ bez stosownego upowa nienia od lekarza specjalisty (sprawdÿ: index/recepty/kom_ ). B¹dŸmy m¹drzy przed szkod¹ Wprowadzenie ustawy refundacyjnej stawia lekarzy w bardzo niekorzystnej sytuacji. W sposób niezauwa alny czyni nas czêœci¹ tzw. trójk¹ta dramatycznego kat- -ofiara-wybawca. Podejmuj¹c decyzjê o wystawieniu recepty refundowanej, bêdziemy za ka dym razem toczyæ wewnêtrzn¹ walkê miêdzy dzia³aniem dla dobra pacjenta a chêci¹ unikniêcia kary. W zaistnia³ej sytuacji jedynym racjonalnym postêpowaniem jest odmowa uczestnictwa w opisanym konflikcie. Rol¹ lekarza jest bowiem leczenie pacjenta, a rol¹ ubezpieczyciela finansowanie leczenia. Dlatego powinniœmy zrezygnowaæ z podpisywania umów na wystawianie recept refundowanych, a kwestie dop³at do leków i rozliczeñ miêdzy NFZ a pacjentem pozostawiæ w gestii Funduszu. Rozwi¹zanie takie jest stosowane w wielu krajach. Na przyk³ad w Wielkiej Brytanii pacjenci sami sk³adaj¹ na odwrocie recepty deklaracje o przys³uguj¹cych im zni kach i uprawnieniach. Kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju sytuacji ma integracja naszego œrodowiska i rezygnacja z podpisania umów z NFZ przez wiêkszoœæ lekarzy ju na pocz¹tku obowi¹zywania ustawy. Wymaga to zajêcia jednoznacznego stanowiska przez samorz¹d lekarski. Unikniemy dziêki temu powtórzenia historii z drukami ZUS ZLA, kiedy po nadaniu przez ZUS prawa do ich wystawiania staliœmy siê orzecznikami ZUS-u bez prawa do wynagrodzenia i zak³adnikami panuj¹cego zwyczaju. Ü a nieufnoœci cjent, który pojawi siê w gabinecie lekarskim po tej dacie, powinien podpisaæ stosowne upowa nienia. Ni mniej, ni wiêcej. Ta sytuacja pokazuje jednak, e Ÿle siê dzieje w pañstwie duñskim. Psycholog spo³eczny prof. Janusz Czapiñski na podstawie przeprowadzanych w Polsce badañ wysnuwa wniosek, e yjemy w kraju o bardzo niskim w porównaniu z innymi pañstwami europejskimi kapitale spo³ecznym. Jego istota to zdolnoœæ ludzi do wspó³pracy, któr¹ mo na mierzyæ poziomem zaufania do innych i do instytucji, aktywnoœci¹ spo³eczn¹ itp. Nieufnoœæ od dawna zacementowa³a siê w samym j¹drze polskiej to samoœci mówi³ profesor w wywiadzie dla Polityki. Wygl¹da na to, e tak e wielu lekarzy odznacza siê t¹ fataln¹ dla Polski cech¹: nieufnoœci¹. Ukszta³towa³ siê manichejski podzia³ na nas i onych. My to lekarze; oni to urzêdy: Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia i wszelkie inne instytucje. W tym dualnym œwiecie króluje podejrzliwoœæ, której naczeln¹ zasad¹ jest wzajemne przypisywanie z³ych intencji. I trzeba przyznaæ, e gra toczy siê w najlepsze. NFZ prowadzi drobiazgowe kontrole, traktuj¹c lekarzy jak potencjalnych oszustów. Lekarze, nauczeni doœwiadczeniem, w informacjach, jakie dostaj¹, dopatruj¹ siê jedynie kruczków prawnych, które zostan¹ wykorzystane przeciwko nim. Nie da siê inaczej wyt³umaczyæ komunikatu wielkopolskich lekarzy. Nowe przepisy o dokumentacji nie wprowadzaj¹ rewolucyjnych zmian. To, e lekarz jest zobowi¹zany do uzyskania upowa nieñ od pacjenta, dzia³a tylko na jego korzyœæ. Pacjenci bowiem tak e s¹ ska eni polsk¹ chorob¹ nieufnoœci i coraz czêœciej skar ¹ lekarzy. Jedno z pierwszych pytañ s¹du brzmi: czy dokumentacja medyczna by³a prowadzona prawid³owo? Jeœli nie by³a, lekarz znajduje siê na równi pochy³ej. Pamiêtajmy, e istniej¹ ogólne zasady prawne. Jedna z nich brzmi: prawo nie dzia³a wstecz. Czytaj¹c przepisy, warto pamiêtaæ, e nie wisz¹ w pró ni i s¹ powi¹zane z innymi. Na przyk³ad z konstytucj¹. Ü Justyna Wojteczek nr 5 (193) maj

12 Fot. G. Press KOMENTARZ Recepta do rêki Pawe³ Walewski Wpakiecie Ewy Kopacz ustaw¹ wzbudzaj¹c¹ najwiêcej kontrowersji jest projekt dotycz¹cy zmian w refundacji leków. Tocz¹ o niego bój firmy farmaceutyczne, hurtownicy i aptekarze, ale zapisy choæ w mniejszym stopniu odnosz¹ siê do praktyk lekarskich zmieni¹ zwyczaje tak e w ordynacji. Ministerstwu zale y na tym, aby farmaceuci nie tylko mogli proponowaæ pacjentom tañsze odpowiedniki refundowanych leków, lecz wrêcz czuli taki przymus. A z przestrzegania tego obowi¹zku rozliczy ich NFZ, z którym ka da apteka bêdzie musia³a podpisaæ stosown¹ umowê. Jak prze³o y siê nowe prawo na codzienn¹ praktykê? Ju dziœ ofiar¹ rozdÿwiêków miêdzy decyzjami lekarzy a czynnoœciami aptekarskimi bywaj¹ pacjenci, którym odmawia siê zrealizowania recepty z bardzo prozaicznych powodów. B³êdy w numeracji, datach, dawkowaniu, a nawet w nazwach leków. Poœpiech lub niestarannoœæ skazuj¹ chorych na nieprzyjemne sytuacje w aptekach, bo prawo, a nie z³a wola aptekarza, zabrania wydania refundowanego preparatu. Nadchodz¹ czasy, kiedy podwa anie lekarskich decyzji stanie siê jeszcze czêstsze. W tej sytuacji wypada³oby powróciæ do tzw. opieki farmaceutycznej, której ideê ju dawno zapisano w prawie, lecz nikt nie zawraca sobie ni¹ g³owy. Lekarze nie widz¹ potrzeby, by traktowaæ aptekarzy jak partnerów podczas prowadzenia kuracji chorego. W ilu szpitalach korzysta siê z porad szpitalnego farmaceuty? W lecznictwie otwartym, zw³aszcza w du ych miastach, aptekarze i lekarze to dwa kompletnie ró ne œwiaty. A opieka farmaceutyczna któr¹ wdro ono na razie w piêciu aptekach w woj. lubuskim polega na tym, e aptekarz prowadzi kartoteki pacjentów, zapisuje w nich wydane im leki, przypomina o koniecznoœci przed³u enia kuracji, a nade wszystko œciœle wspó³pracuje z lekarzami. U nas to wci¹ nie do pomyœlenia, by na przyk³ad w Warszawie zmusiæ pacjentów do wyboru jednej apteki (tak jak istnieje przymus posiadania lekarza rodzinnego). Ale czy to nierealne? Nowa ustawa refundacyjna k³adzie kres akcjom promocyjnym leków objêtych refundacj¹, wiêc jeœli bêd¹ mia³y w ka dej aptece identyczn¹ cenê, ³atwiej wyobraziæ sobie sytuacjê, kiedy chory realizuje recepty w jednym punkcie, a nie biega z nimi po ca³ym mieœcie. Na razie zaledwie 9 proc. przewlekle chorych g³ównych adresatów opieki farmaceutycznej ma o niej jako takie pojêcie. 57 proc. osób ocenia tê ideê pozytywnie, natomiast 13 proc. odnios³o siê do niej w sonda u TNS OBOP z dezaprobat¹. Argumentowano, e tego typu us³uga oznacza wchodzenie w kompetencje lekarza, którego zalecenia s¹ w pe³ni wystarczaj¹ce. Ciekawe, co s¹dz¹ na ten temat sami zainteresowani? Coraz czêœciej siê zdarza, e bezkrytyczni i leniwi pacjenci najchêtniej ca³¹ wiedzê o lekach zdobywaliby u GoŸdzikowej lub doktora Google a. Tylko kto potem musi leczyæ powik³ania wynik³e z tej nadêtej wiary w zbawcz¹ moc medykamentów i nieokie³znanej reklamy? Ü Autor jest publicyst¹ Polityki. Fot. M. Stankiewicz BLISKO POLITYKI Czes³aw Czechyra lekarz, pose³ PO, Kozienice: Krajowy Program Przeciwdzia³ania Narkomanii jest realizowany od 2006 r. Jego najwa niejszym celem jest ograniczenie u ywania narkotyków oraz zwi¹zanych z tym problemów spo³ecznych i zdrowotnych. Ju od lat 70. ub.w. w Polsce monitoruje siê zjawiska u ywania nielegalnych substancji psychoaktywnych oraz diagnozuje problemy z tym zwi¹zane. Mimo trudnoœci uzyskiwany jest w miarê rzetelny obraz zjawiska i kierunków jego mutacji. W ostatnich 8 latach zauwa a siê zmniejszenie liczby m³odych osób za ywaj¹cych legalne i nielegalne substancje psychoaktywne. Wœród substancji nielegalnych najbardziej rozpowszechnione s¹ konopie indyjskie, nastêpnie leki uspokajaj¹ce i nasenne. Uczniowie z m³odszej grupy wiekowej najczêœciej przyjmuj¹ substancje wziewne, a ze starszej grupy amfetaminê. U ywanie nielegalnych substancji jest wci¹ bardziej rozpowszechnione wœród ch³opców. W 2008 r. a 15 proc. m³odzie y deklarowa³o kontakt z narkotykami. Skala problemu jest wiêc nadal du a. Aleksander Sopliñski lekarz, pose³ PSL, Ciechanów: Wprzygotowania do Euro 2012 anga- uje siê obecnie ponad 170 instytucji. Powtarzane s¹ pytania, czy zd¹ ymy z inwestycjami infrastrukturalnymi, takimi jak stadiony, lotniska, dworce kolejowe, wybrane po³¹czenia drogowe i kolejowe. Rz¹d na mocy ustawy o Euro 2012 powo- ³a³ spó³kê celow¹ z udzia³em Skarbu Pañstwa w celu koordynacji i nadzoru przygotowañ do Mistrzostw Europy w Pi³ce No nej Euro 2012 w Polsce. Spó³ka przyjê³a nazwê PL.2012 i rozpoczê³a dzia- ³alnoœæ w lutym 2008 r. W maju 2009 r., w œcis³ym wspó³dzia³aniu z ministrem sportu i turystyki, przygotowa³a wieloletni program przygotowañ do imprezy. Dlaczego o tym piszê? Poniewa to olbrzymi projekt, w ramach którego realizowanych jest ponad 227 Stanis³aw Karczewski lekarz, senator PiS, Radom: Do izby wy szej parlamentu trafi³y d³ugo oczekiwane ustawy zdrowotne, tzw. pakiet zdrowotny. Wszystkie s¹ niezwykle wa ne i wnosz¹ bardzo du o nowoœci. Jedna z nich, dotycz¹ca dzia³alnoœci leczniczej, jest ustaw¹ systemow¹, zasadniczo zmienia normy funkcjonowania dotychczasowych jednostek œwiadcz¹cych us³ugi zdrowotne. Uchwalone zapisy wprowadzaj¹ now¹ formê funkcjonowania zak³adów opieki zdrowotnej spó³ki kapita³owe. Ustawa, która by³a z³o ona do podpisu przez prezydenta RP prof. Lecha Kaczyñskiego, nie wprowadza³a obligatoryjnego przekszta³cenia jednostek w spó³ki. W przekonaniu opozycji, ale równie licznych ekspertów, ta forma przekszta³cenia jest bardzo niekorzystna dla pacjentów. Usta- 10 nr 5 (193) maj 2011

13 Narkotyki w Polsce s¹ równie problemem ludzi doros³ych. Warunki sprzyjaj¹ce, wed³ug wyników badañ, okazjonalnemu u ywaniu narkotyków to: zamieszkiwanie w mieœcie powy ej 50 tys. mieszkañców, status ucznia lub studenta, bezdzietnoœæ, brak zaanga owania religijnego. W placówkach specjalistycznych i oddzia³ach szpitalnych leczonych jest rocznie ok. 13 tys. uzale nionych. Oko³o 6 tys. z nich podjê³o leczenie po raz pierwszy w yciu. W kwietniu br. Sejm znowelizowa³ ustawê o przeciwdzia³aniu narkomanii. S³ychaæ by³o z tego powodu wiele g³osów krytycznych. Niektórzy nies³usznie uwa aj¹, e jest to legalizacja miêkkich narkotyków. To nieprawda. Nadal posiadanie nawet najmniejszej iloœci œrodka odurzaj¹cego lub substancji psychotropowej jest przestêpstwem zagro onym kar¹ pozbawienia wolnoœci. Ustawa k³adzie nacisk na potrzebê leczenia osób uzale nionych oraz podejmowania przez ró ne podmioty dzia³añ o charakterze profilaktycznym, terapeutycznym oraz edukacyjnym. Osoba ³ami¹ca tê ustawê ma mo liwoœæ wyboru miêdzy leczeniem a represj¹ karn¹. Proponowane zapisy zwiêkszaj¹ mo liwoœæ inwigilacji i œcigania œrodowisk przestêpczych zajmuj¹cych siê wprowadzaniem na rynek œrodków odurzaj¹cych. Podwy szone zosta³y kary za posiadanie znacznych iloœci narkotyków oraz handel nimi. Od roku 2000 dziesiêciokrotnie wzros³a liczba skazañ za nielegalne posiadanie œrodków odurzaj¹cych lub substancji psychotropowych. W 2008 r. by³o takich przypadków ponad 30 tys. Natomiast nie zwiêkszy³a siê proporcjonalnie liczba zatrzymanych dilerów narkotyków. Koszty s¹dowe zwi¹zane z tym problemem wynosz¹ ok. 80 mln z³ rocznie. Œredni koszt jednej sprawy siêga zatem 2600 z³. Dla porównania miesiêczne leczenie tych osób w terapii ambulatoryjnej to wydatek z³. Znowelizowana ustawa pozwala na umorzenie kary wobec sprawcy w przypadku: posiadania nieznacznej iloœci narkotyku na w³asny u ytek; przemawiaj¹cych na korzyœæ sprawcy okolicznoœciach pope³nienia czynu zabronionego, np. sam sprawca jest osob¹ uzale nion¹; nieznacznego stopnia spo³ecznej szkodliwoœci, np. gdy konsekwencje czynu ponosi sam sprawca. Takie rozwi¹zanie pozwoli oddzieliæ osoby chore, wymagaj¹ce leczenia, od dopuszczaj¹cych siê produkcji, handlu czy przemytu narkotyków. Podjête rozwi¹zania wynikaj¹ z koniecznoœci wspó³dzia³ania ró nych organów pañstwa w sprawie przeciwdzia³ania narkomanii. Ü Rys. K. Rosiecki przedsiêwziêæ. 45 to przedsiêwziêcia kluczowe. Dzia³ania dotycz¹ ca³ego kraju. Organizacja mistrzostw ma istotny wp³yw na polsk¹ gospodarkê. Poniesione przez pañstwo i samorz¹dy nak³ady finansowe zapewniaj¹ niebywa³e przyspieszenie w realizacji programu inwestycyjnego kraju. Poprawa infrastruktury drogowej i transportu, oprócz budowy stadionów, zwiêkszy przede wszystkim atrakcyjnoœæ gospodarcz¹ oraz turystyczn¹ kraju. Realizacja tych inwestycji stanowi du y skok cywilizacyjny. Zyskamy gospodarczo wiêcej ni kraje, w których dotychczas odbywa³y siê mistrzostwa Europy w pi³ce no nej. Tam tylko poprawiano infrastrukturê obiektów sportowych, my musimy zadbaæ o ca³¹ infrastrukturê inwestycyjn¹. Dlatego nasze korzyœci z mistrzostw Europy bêd¹ o wiele wiêksze. Ale jednym z najwa niejszych elementów, szczególnie dla mnie, jest opieka medyczna. Komitet Medyczny UEFA Euro 2012 odpowiedzialny jest za koordynacjê tych dzia³añ. Wyznaczy³ 26 szpitali referencyjnych z szerokim zakresem ratownictwa medycznego oraz zabezpieczeniem epidemiologicznym, zapewnia równie wspó³pracê ze Œwiatow¹ Organizacj¹ Zdrowia i Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Euro 2012 to olbrzymie przedsiêwziêcie wymagaj¹ce koordynacji wszystkich dzia³añ. Ü wa stwarza warunki przymusu i szanta u, wymuszaj¹ce takie zmiany. Nam, lekarzom, przyjdzie pracowaæ w spó³kach kapita³owych, które jak wiadomo funkcjonuj¹ zgodnie z prawem spó³ek handlowych i rz¹dz¹ siê regu³ami rynkowymi. G³ówne zadanie takich podmiotów stanowi d¹ enie do jak najwy szej efektywnoœci finansowej, która nie jest zgodna z przeznaczeniem zak³adów opieki zdrowotnej. My, lekarze, wiemy, e powinny przede wszystkim pe³niæ misjê zdrowotn¹. Problemem polskiej s³u by zdrowia jest jej ogromne niedofinansowanie. Spoœród krajów OECD Polska zajmuje trzecie miejsce od koñca, jeœli chodzi o wysokoœæ nak³adów na s³u bê zdrowia przypadaj¹cych na jednego mieszkañca. Œrednia OECD wynosi 3 tys. dol., w Polsce nieznacznie ponad 1 tys. dol. Zgodnie z kodeksem spó³ek handlowych, spó³ki kapita³owe, jakimi bêd¹ szpitale, musz¹ byæ dochodowe. Bez znacz¹cego zwiêkszenia nak³adów w krótkim czasie dojdzie do likwidacji poszczególnych zak³adów albo do ich prywatyzacji. PO razem z koalicjantem PSL, nie realizuje swojego programu wyborczego (likwidacja NFZ, doprowadzenie do bezp³atnej opieki zdrowotnej), lecz siêga do zasobów prywatnych inwestorów i kieszeni pacjentów. Wprowadza rozwi¹zania, które spowoduj¹ wyd³u anie siê kolejek dla mniej zasobnych pacjentów oczekuj¹cych na wizytê u lekarza specjalisty i na przyjêcie do szpitala. A po wyczerpaniu pieniêdzy bêd¹ przyjmowani ci, którzy mog¹ sami zap³aciæ za leczenie. PO w swoich has³ach wyborczych zapowiada³o, e wszystkim bêdzie siê y³o lepiej. Tymczasem wprowadza rozwi¹zania, które dotycz¹ nas wszystkich, bo ka dy jest potencjalnym pacjentem, ale powoduj¹, e lepiej bêd¹ mieli ci, którym i dot¹d y³o siê dobrze. W imieniu senatorów PiS z³o y³em wniosek o odrzucenie w ca³oœci ustawy o dzia³alnoœci leczniczej. Niestety zosta³ odrzucony g³osami senatorów PO. Mam nadziejê, e te proporcje zmieni¹ siê po jesiennych wyborach. W powiecie grójeckim, gdzie pracujê, dzia³aj¹ dwa szpitale. Jeden na starych zasadach, jako SPZOZ, a drugi jest spó³k¹. W opinii wiêkszoœci lepiej radzi sobie szpital publiczny. Bardziej zadowoleni s¹ jego pracownicy, a przede wszystkim pacjenci. Ü nr 5 (193) maj

14 K.J. R.K. K.J. R.K. K.J. K.J. K.J. Fotografie na str. II, 12, III: K. Jemio³ i R. Klimkowska R.K. K.J.

15 XXX OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY OIL W WARSZAWIE Nie dla nadmiernej odpowiedzialnoœci lekarzy Planowane zmiany przepisów dotycz¹ce wystawiania recept refundowanych zdominowa³y dyskusjê w drugiej czêœci obrad zjazdu. Jej efektem jest uchwalenie stanowiska delegatów (przyjête przy piêciu g³osach wstrzymuj¹cych siê i adnym przeciw), w którym zjazd rekomenduje lekarzom niezawieranie umów o wystawianie recept refundowanych z NFZ po 1 stycznia 2012 r., jeœli przepisy ustawy refundacyjnej wejd¹ w ycie. Obecnie trwaj¹ prace w parlamencie nad ustaw¹ o refundacji leków, œrodków spo ywczych specjalnego przeznaczenia ywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zaproponowane w niej przepisy omówi³ dla delegatów Maciej Jêdrzejowski (artyku³ na ten temat jego autorstwa ukaza³ siê w ostatnim numerze Pulsu ). Gdyby ustawa wesz³a w ycie w niezmienionej formie, wszyscy lekarze musieliby zawieraæ indywidualne umowy z NFZ na wystawianie recept refundowanych. Co wa ne, to lekarz mia³by obowi¹zek sprawdzenia, czy pacjent ma prawo do leków refundowanych, czy nie. W razie pomy³ki lekarz by³by obci¹ ony kwot¹ nienale nej refundacji. Zjazd przyj¹³ apel do Naczelnej Rady Lekarskiej o zorganizowanie akcji informacyjnej o planowanych zmianach i zarekomendowanie lekarzom niepodpisywania umów z NFZ na recepty refundowane po 1 stycznia 2012 r. Maciej Jêdrzejowski mówi³ o kontrolach NFZ i nieadekwatnych karach nak³adanych przez Fundusz na lekarzy za b³êdne wystawianie recept. Poproszê o dokumenty. Proszê o podanie przyk³adu choæby jednego lekarza, który zosta³ ukarany za wypisanie w dobrej wierze leku dla osoby nieuprawnionej. Deklarujê, e osobiœcie bêdê interweniowa³ u pani minister Ewy Kopacz mówi³ Andrzej W³odarczyk. Przypomnia³, e recepta refundowana to czek, za który p³aci Narodowy Fundusz Zdrowia. Chcia³bym zapytaæ pañstwa, czy znacie taki bank, w którym czek jest realizowany bez sprawdzenia uprawnieñ tego, kto go wystawi³? pyta³. Fot. K. Jemio³ Krzysztof Makuch przypomnia³, e przy Funduszu dzia³a zespó³ arbitra owy, który pomaga rozstrzygaæ sporne kwestie miêdzy lekarzami, b¹dÿ co dzieje siê najczêœciej dyrektorami szpitali a NFZ, dotycz¹ce wystawiania recept na leki refundowane. Jest bardzo du o przypadków. Bywaj¹ ewidentne nadu ycia ze strony urzêdników NFZ. Jak do tej pory prezes NFZ zawsze uwzglêdnia³ rekomendacje naszego zespo³u i bardzo wielu naszych kolegów siê wybroni³o mówi³ Makuch. W razie spornej kwestii lekarz ma prawo odwo³aæ siê do prezesa NFZ. Ten kieruje sprawê do zespo³u arbitra owego i po jego opinii podejmuje decyzjê. Stomatologia i koszty kszta³cenia raz jeszcze Zjazd przyj¹³ tak e stanowisko w sprawie œrodków publicznych przeznaczanych na stomatologiê na Mazowszu. Delegaci domagaj¹ siê, by poziom finansowania stomatologii w tym województwie by³ dostosowany do innych województw (na Mazowszu wydatki na stomatologiê wynosz¹ ok. 2 proc. globalnego bud etu NFZ na œwiadczenia zdrowotne, w innych województwach ok. 3 proc.). Stanowisko w sprawie stworzenia mo liwoœci prawid³owego diagnozowania i leczenia chorych przez specjalistów dentystów zosta³o przekazane do ORL w celu dalszego opracowania. Wnioskodawcy domagali siê w nim, by wezwaæ prezesa NFZ do rozwa enia wprowadzenia procedur stwarzaj¹cych mo liwoœæ finansowania ze œrodków publicznych, w uzasadnionych przypadkach, podstawowych badañ diagnostycznych (rtg. pantomograficzne, badanie mykologiczne, morfologia krwi obwodowej) zlecanych przez lekarzy dentystów. Nie g³osowano stanowiska w sprawie objêcia lekarzy mo liwoœci¹ odliczenia kosztów kszta³cenia podyplomowego od podatku. Wniosek wycofa³a sama wnioskodawczyni po krótkiej dyskusji. Delegaci przypomnieli, e podobne stanowiska by³y przeg³osowane wczeœniej zarówno przez Okrêgowy, jak i Krajowy Zjazd Lekarzy. Jak dot¹d nie przynios³y adnego efektu. yczenia dziel¹ siê na mo liwe i niemo liwe do spe³nienia mówi³ Andrzej W³odarczyk. W obecnej sytuacji bud etowej pañstwa ta sprawa nale y do niemo liwych. Delegaci nie zgodzili siê na obowi¹zek zebrania adresów do rejestru lekarzy prowadzonego przez Izbê do koñca 2013 r. Jednym z argumentów by³ fakt, e nie wszyscy lekarze maj¹ za³o one elektroniczne konta pocztowe. Zjazd nie przyj¹³ te uchwa³y, która zobowi¹zywa³aby prezesa ORL w Warszawie do przygotowañ certyfikacji izby systemem ISO Wnioskodawca argumentowa³, e takie dzia³anie mog³oby przynieœæ wzrost zaufania lekarzy do samorz¹du. Podczas zjazdu zosta³ te przedstawiony projekt E-learning w s³u bie lekarzom uruchomiony w tym roku. Projekt, wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, zaplanowany jest na 36 miesiêcy do koñca grudnia 2013 r. W tym czasie lekarze i lekarze dentyœci, cz³onkowie OIL w Warszawie, bêd¹ mogli wzi¹æ udzia³ nieodp³atnie w 70 multimedialnych programach edukacyjnych. Udzia³ w programie umo liwia uzyskanie 5 pkt edukacyjnych za ka dy kurs. Obecnie dostêpnych jest 10 kursów (m.in. Protezy bezklamrowe uzupe³nienia wykonane w oparciu o implanty, Kryteria doboru hormonalnej terapii zastêpczej czy Prawo medyczne zgoda pacjenta ). Ü Justyna Wojteczek nr 5 (193) maj

16 XXX OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY OIL W WARSZAWIE u Sprawozdanie z pracy ORL w 2010 r. Cd. ze str. 4 Pakiet ustaw zdrowotnych Ustawa o dzia³alnoœci leczniczej wprowadza szereg zmian wzmacniaj¹cych nadzór i kontrole nad ZOZ-mi oraz obliguje szpitale publiczne do przekszta³ceñ w³asnoœciowych w przypadku ich dalszego zad³u ania. Ustawa refundacyjna nak³ada obowi¹zek zawierania umów z NFZ na ka dego lekarza, bez wzglêdu na miejsce pracy, i obci¹ a go odpowiedzialnoœci¹ za b³êdy wynikaj¹ce z nieprawid³owego ordynowania leków refundowanych, w tym za brak sprawdzenia autentycznoœci ubezpieczenia chorego. Na ostatnim posiedzeniu NRL, wspólnie z OZZL, ustalono podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do przeciwdzia³ania tym niekorzystnym dla œrodowiska lekarskiego ustaleniom. Trwaj¹ce obecnie praktyki kontrolowania i karania lekarzy przez NFZ stanowi¹ skandaliczn¹ próbê stosowania terroru wobec œrodowiska lekarskiego i udowodnienia, e urzêdnik wie lepiej, czym, kogo i kiedy nale y leczyæ. Zmiana ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty: wprowadzenie ustaleñ wynikaj¹cych z Karty boloñskiej nowe standardy leczenia, zniesienie sta u podyplomowego, wprowadzenie upraktycznienia studiów, zast¹pienie LEP-u i LDEP-u Lekarskim Egzaminem Koñcowym (LEK), wprowadzenie mo liwoœci zdawania egzaminu specjalizacyjnego (PES) przez lekarzy ( jedynkowiczów ) w ramach tzw. krótkiej œcie ki. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta daje mo liwoœæ uzyskiwania rekompensaty za szkody medyczne, które wyst¹pi³y w trakcie leczenia, pod warunkiem roszczeñ s¹dowych moim zdaniem wywo³a lawinê niezasadnych, dodatkowych roszczeñ i nie zmniejszy liczby spraw s¹dowych. Refundacja kosztów czynnoœci administracyjnych prowadzonych przez okrêgowe izby, przejêtych od administracji pañstwowej jest nadal niewystarczaj¹ca, tak jak w latach ubieg³ych. O ywiona dyskusja w czasie posiedzeñ Konwentu Prezesów i wszczête postêpowania s¹dowe przez wiele izb spowodowa³y, i w trybie pilnym doprowadzi³em do spotkania konwentu z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie. Mimo przeznaczenia przez ministerstwo dodatkowej puli pieniêdzy, nadal œrodki te nie pokry³y naszych kosztów. Ustalono, e zostanie powo³ana wspólna izbowo-ministerialna komisja, która opracuje zasady liczenia kosztów, by by³y akceptowane przez obie strony. Pragnê zaapelowaæ do tych, którzy nie zrobili nic, by przemyœleli sw¹ postawê i odkryli w sobie mo liwoœci w³¹czenia siê do chocia by jednej akcji, by móc powiedzieæ: Tego dokona³em ja lub To sta³o siê dziêki mojej inicjatywie i wykonaniu. Apelujê do Was, Szanowni Delegaci, abyœcie w³¹czyli siê do prac komisji i zespo³ów ORL, abyœcie dzia³ali na rzecz swojego œrodowiska, abyœcie byli autentycznymi jego reprezentantami, a nie figurantami. Tytu³ delegata to nie zaszczyt. To zobowi¹zanie siê do czegoœ, to autentyczna dzia³alnoœæ. Wymagajmy od siebie, a potem od innych. Drugi rok dzia³alnoœci w VI kadencji og³aszam Rokiem Pracy Delegata i nadajê mu formu³ê rozliczeniow¹: Ja, ni ej podpisany, delegat VI kadencji na Okrêgowy Zjazd Lekarzy, w II roku swej dzia³alnoœci dokona³em: czytelny podpis nr mandatu Wa niejsze wydarzenia 1. Uroczystoœæ przyznania prawa wykonywania zawodu lekarzom listopad 2010 r. 2. OIL w Warszawie by³a inicjatorem Rodzinnego Pikniku Integracyjnego Samorz¹dów Zaufania Publicznego, który odby³ siê 18 wrzeœnia 2010 r. w Starej Mi³osnej. Bawili siê na nim lekarze cywilni i wojskowi, lekarze weterynarii, aptekarze, pielêgniarki i po³o ne, adwokaci i radcowie prawni. Zapewniono liczne atrakcje: pokaz wyszkolenia Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego, paintball, strzelnicê laserow¹, œcianê wspinaczkow¹, miasteczko linowe dla dzieci, rozegrano turniej pi³ki siatkowej oraz zawody wioœlarskie. Zaproszono artystów. Piknik okaza³ siê wspania³¹ imprez¹, która sprawi³a wiele zadowolenia i radoœci nam i naszym dzieciom. 3. Powo³anie Mazowieckiego Forum Samorz¹dów Zawodów Zaufania Publicznego, którego zadaniem jest m.in. inicjowanie i wyra anie opinii wobec dzia³añ organów w³adzy i administracji pañstwowej oraz wystêpowanie w obronie interesów grupowych cz³onków samorz¹dów. Na apel odpowiedzia³y w grudniu samorz¹dy: adwokatów, aptekarzy, in ynierów, budownictwa, lekarzy wojskowych, lekarzy weterynarii, pielêgniarek i po³o nych, radców prawnych. Przedstawiciele tych samorz¹dów 3 grudnia 2010 r. podpisali Deklaracjê o powo³aniu Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Na drugim spotkaniu, które odby³o siê w lutym br., deklaracjê podpisali przedstawiciele kolejnych samorz¹dów: architektów, bieg³ych rewidentów, doradców podatkowych, kuratorów oraz urbanistów. Forum bêdzie wyra aæ swoje stanowisko w formie uchwa³ podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy zachowaniu zasady, e ka demu samorz¹dowi przys³uguje prawo jednego g³osu. Zajêcie stanowiska przez tak szerokie gremium mo e mieæ olbrzymie znaczenie w debacie publicznej. Forum bêd¹ przewodniczyæ rotacyjnie, przez okresy pó³roczne, pocz¹wszy od 1 stycznia 2011 r., szefowie kolejnych samorz¹dów w porz¹dku alfabetycznym. Pod koniec czerwca symboliczna bu³awa przewodnictwa zostanie przekazana samorz¹dowi adwokatów. 4. Wiosn¹ 2010 r. uruchomiony zosta³ Klub Lekarza otwarty dla wszystkich lekarzy w siedzibie przy ul Pu³awskiej. Odbywaj¹ siê tam m.in. spotkania lekarzy maluj¹cych, pisz¹cych, pasjonatów historii. Kierownikiem klubu jest kol. Tadeusz Pawlikowski. 5. Inicjatywa utworzenia Funduszu pomocy dla lekarzy poszkodowanych w czasie powodzi. Dla trzech rodzin lekarskich prezydium, na wniosek prezesa, wyasygnowano jednorazowe zapomogi w kwocie 2 tys. z³ ka da. Pomoc trafi³a do lekarza z Ma³opolski i dwóch z Opolszczyzny. 6. Wspólnie z dr Janin¹ Barbachowsk¹ i radc¹ prawnym OIL w Warszawie mec. El biet¹ Barcikowsk¹ prowadziliœmy mediacje miêdzy dyrekcj¹ Szpitala Dzieciêcego przy ul. Niek³añskiej w Warszawie a lekarzami. Niestety nie uda³o siê doprowadziæ do porozumienia. 7. Emeryci i renciœci. Zainicjowaliœmy, wspólnie z Towarzystwem Lekarskim Warszawskim, cykl uroczystych spotkañ z lekarzami seniorami w Klubie Lekarza przy ul. Raszyñskiej. Spotkania, podczas których wrêczamy medale i dyplomy, po³¹czone s¹ z uroczystymi obiadami. Po wygraniu konkursu na stanowisko dyrektora Domu Lekarza Seniora przez kol. Andrzeja Morliñskiego odwiedzi- ³em Dom Lekarza Seniora przy ul. Wo³oskiej. Zapozna³em nr 5 (193) maj 2011

17 siê z warunkami, w jakich yj¹ nasi koledzy lekarze seniorzy. Jestem przekonany, e konieczne jest wprowadzenie zmian organizacyjnych i poprawa opieki medycznej i rehabilitacyjnej nad mieszkañcami tego domu. Jestem równie przekonany, e kol. Andrzej Morliñski podo³a wyzwaniom dotycz¹cym opieki nad naszymi seniorami. Serdecznie dziêkujê wszystkim Kole ankom i Kolegom, pracownikom Biura Izby, którzy sumiennie wykonywali przyjête na siebie obowi¹zki i w trudnych chwilach wspierali mnie i swój samorz¹d w misji dzia³ania na rzecz naszego œrodowiska zniechêconego i rozgoryczonego. Zawsze do Pañstwa dyspozycji jest nasz miesiêcznik Puls jedno z najlepszych pism samorz¹du lekarskiego oraz nasza strona internetowa prezes ORL Mieczys³aw Szatanek Sprawozdanie Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej za rok 2010 Wokresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. do Biura Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej wp³ynê³o 327 skarg wymagaj¹cych podjêcia czynnoœci sprawdzaj¹cych. ¹cznie rozpatrywano 510 spraw. W tym: 183 pozosta³y z okresu poprzedniego, 327 wp³ynê³o w 2010 r. Ogó³em zakoñczono: 325 spraw. Z tego: 124 zakoñczono wydaniem postanowienia o odmowie wszczêcia postêpowania wyjaœniaj¹cego, 141 zakoñczono wydaniem postanowienia o umorzeniu postêpowania wyjaœniaj¹cego, 36 skierowano do OSL z wnioskiem o ukaranie lekarza/y, 24 przes³ano do odpowiednich organów. W toku postêpowania wyjaœniaj¹cego pozosta³o do rozpatrzenia na 2011 r. 185 spraw. W sprawach zakoñczonych odmow¹ wszczêcia i umorzeniem (265 spraw) by³y 53 odwo³ania do OSL, z czego: 7 postanowieñ uchylono, 26 postanowieñ utrzymano w mocy. Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej Zbigniew Czernicki Fot. R. Klimkowska Fot. K. Jemio³ Sprawozdanie Okrêgowego S¹du Lekarskiego za rok 2010 Okrêgowy S¹d Lekarski VI kadencji rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w nastêpuj¹cym sk³adzie: przewodnicz¹ca El bieta Rusiecka-Kucza³ek, zastêpcy: Aleksandra S³abik-Ledóchowska, Grzegorz Kamecki; cz³onkowie: Arkadiusz Bogucki, Witold Bo³oz, Stefan Borzym, Arkadiusz Ciupak, Stefan Jaworski, Maria Danielska, Bogus³aw Drotlef, Rafa³ Flakowski, Iwona Hawry³kiewicz, Bohdan Iwaszkiewicz, Maria Jasiñska, Roman Jasiñski, Grzegorz Jêdrzejewski, Marek Karwacki, Jadwiga Kazana, Bo ena Krysza³owicz, Helena Lenczewska-Kulikowska, Danuta Lesak, Przemys³aw aniewski- -Wo³³k, Maciej Olszewski, Micha³ Ot³owski, Grzegorz Panek, Andrzej Pastuszko, Jaros³aw Pniewski, Magdalena Rych³owska-Pruszyñska, Agnieszka Skoczylas, Kazimierz Skubik, Piotr Sobiech, Agnieszka Szaniawska-Bartnicka, Miros³awa Trojanowska, Maria Ró a Walc, Andrzej Werner, Barbara Wójcicka-Urbañska, Aleksandra Wyglêdowska-Tucholska, Bogdan Zaj¹czkowski. W 2010 r. odby³o siê 10 zebrañ zespo³u, których tematyka obejmuje informacje o sprawach zakoñczonych i nowych oraz omawianie problemów w ramach szkolenia. 21 stycznia 2010 r. nasz doradca prawny dr n. prawnych P. Konieczniak przeprowadzi³ szkolenie sêdziów na temat nowej dzia- ³alnoœci s¹du przewidzianej ustaw¹ z 2 grudnia 2009 r. W 2010 r. do OSL wp³ynê³y 43 nowe sprawy, w tym 37 od Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej oraz 6 spraw do ponownego rozpoznania z Naczelnego S¹d Lekarskiego. Pozosta³o równie 6 spraw do rozpatrzenia z ubieg³ego roku. Od nowego roku zgodnie z ustaw¹ z 2 grudnia 2009 r. Okrêgowy S¹d Lekarski przej¹³ od Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej rozpatrywanie za aleñ od decyzji OROZ dotycz¹cych umorzenia lub odmowy wszczêcia postêpowania wyjaœniaj¹cego. Od stycznia br. do OSL wp³ynê- ³o 75 takich za aleñ. Wi¹ e siê to z ogromn¹ iloœci¹ nowej pracy przede wszystkim dla sêdziów oraz dla mgr Magdaleny Kujawskiej, która œciœle wspó³pracuje z sêdziami przy opracowywaniu postanowieñ s¹du odnoœnie do odwo³añ od decyzji Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej o umorzeniu postêpowania wyjaœniaj¹cego lub o odmowie wszczêcia postêpowania. Dziêki jej du emu zaanga- owaniu wy ej wymienione sprawy s¹ rozpatrywane w krótkim terminie. Do tej pory sêdziowie nie otrzymywali za tê pracê adnego wynagrodzenia, choæ OSL w Warszawie ma najwy sz¹ liczbê za aleñ na postanowienia OROZ w Polsce. Poza tym art. 60 ustawy z r. o izbach lekarskich przewiduje mo liwoœæ przes³uchania œwiadków, bieg³ych lub specjalistów zamieszka³ych poza obszarem dzia³ania organu prowadz¹cego postêpowanie w przedmiocie odpowiedzialnoœci zawodowej lekarzy przez w³aœciwy dla miejsca zamieszkania s¹d lekarski. W zwi¹zku z tym do naszego s¹du wp³ynê³o ju kilkanaœcie takich wniosków od innych izb lekarskich. Jest to dodatkowa praca dla sêdziów i pracowników kancelarii, wymagaj¹ca poœwiêcenia du ej iloœci czasu i, jak dotychczas, jest to równie praca spo³eczna. Czêœæ merytoryczna (dot. spraw zakoñczonych) Liczba nowych spraw 37; liczba spraw z lat ubieg³ych 6; liczba spraw przeniesionych na 2011 r. 19; ogó³em liczba rozpraw 52; liczba spraw odroczonych 16; liczba spraw zawieszonych, do czasu rozpatrzenia przez inny s¹d 1. u nr 5 (193) maj

18 XXX OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY OIL W WARSZAWIE u W tym: liczba rozpraw zakoñczonych orzeczeniem 31; liczba lekarzy, których dotyczy³y orzeczenia 37; liczba rozpraw niejawnych 2. Wydano nastêpuj¹ce orzeczenia: umorzenie postêpowania 2, uniewinnienie 10, upomnienie 18, nagana 8. W nowej ustawie o izbach lekarskich ustalono wiêksz¹ rozpiêtoœæ kar oraz wprowadzono kary pieniê ne. Nowe kary mo na stosowaæ dopiero w sprawach, które wp³ynê³y po r. S¹d zatem dotychczas nie mia³ mo liwoœci zastosowania tej dotkliwszej dla obwinionego kary. Specjalizacje lekarzy w sprawach zakoñczonych: stomatologia 1, ginekologia i po³o nictwo 1, choroby wewnêtrzne 3, chirurgia 7, kardiologia 2, medycyna rodzinna 2, pomoc doraÿna 1, uchybienia administracyjne 2, onkologia kliniczna 2, ortopedia 2, ortodoncja 1, pediatria 2. Odrêbn¹ i najwiêksz¹ grupê stanowi¹ uchybienia etyczne 10. Specjalizacja lekarzy objêtych wnioskami o ukaranie nie zawsze idzie w parze z problematyk¹ spraw. Przyk³adem niech bêdzie praca w pogotowiu ratunkowym, gdzie lekarze ró nych specjalnoœci zajmuj¹ siê pomoc¹ doraÿn¹. O przewinienia natury etycznej obwinionych by³o 10 lekarzy ró nych specjalnoœci. Sprawy dotyczy³y np.: wystawiania fa³szywych orzeczeñ lekarskich (dot. lekarzy orzeczników ZUS) albo wystawiania skierowañ do szpitala bez badania pacjenta i wydawania ich na rêce innych osób (lekarze psychiatrzy); wydawania przez nieuprawnionych lekarzy zaœwiadczeñ o niezdolnoœci do stawienia siê przed s¹dem itp. Dotyczy to równie spraw natury administracyjnej nierejestrowania prywatnych gabinetów w OIL. S¹d rozpatrywa³ te 2 sprawy miêdzy lekarzami, w tym 1 z Krakowa. Pragnê podziêkowaæ wszystkim Kole ankom i Kolegom z naszego zespo³u za wspania³¹ pracê, w du ej czêœci spo³eczn¹ i za prawie 90-procentow¹ frekwencjê na naszych zebraniach. Chcia³abym równie podziêkowaæ paniom prowadz¹cym kancelariê s¹du: mgr Magdalenie Kujawskiej, która znakomicie wykonuje swoj¹ pracê, oraz p. Ewie Mrazek za d³ugoletnie zaanga owanie i kulturê osobist¹. Dziêkujê równie dr. Przemys³awowi Konieczniakowi za fachowe rady prawne oraz za pomoc w redagowaniu uzasadnieñ orzeczeñ oraz protokolantowi Stoigniewowi Dutkiewiczowi. przewodnicz¹ca Okrêgowego S¹du Lekarskiego El bieta Rusiecka-Kucza³ek ODZNACZENIA LAUDABILIS Fot. K. Jemio³ Najwy szym odznaczeniem warszawskiego samorz¹du lekarskiego w tym roku zostali uhonorowani: Krystyna Anio³-Strzy ewska doktor nauk medycznych, adiunkt w Instytucie Sportu w Warszawie, zas³u ona w propagowaniu sportu w œrodowisku lekarskim. Krzysztof Dziubiñski doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie chorób zakaÿnych i epidemiologii, dyrektor Oœrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów, twórca i organizator oœrodka szkoleniowego wzorcowego dla innych izb lekarskich. Stefan Kruœ profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, patomorfolog, by³y kierownik Zak³adu Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej w Warszawie, zas³u ony wychowawca i nauczyciel akademicki, wspieraj¹cy dzia³alnoœæ samorz¹du lekarskiego. Grzegorz Latek specjalista chorób wewnêtrznych dzia³aj¹cy w samorz¹dzie lekarskim od 1989 r., zastêpca okrêgowego rzecznika odpowiedzialnoœci zawodowej, zaanga owany w pracê nad powierzonymi zadaniami. Barbara Paczwa specjalista pediatrii, by³y ordynator Oddzia³u Noworodkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, wieloletnia dzia³aczka Delegatury Radomskiej OIL w Warszawie, szczególnie zaanga owana w pracê Komisji Etyki oraz Emerytów i Rencistów. Rafa³ Paluszkiewicz profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, chirurg w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i W¹troby WUM, dzia³acz samorz¹du lekarskiego od 1993 r., od 10 lat przewodnicz¹cy Komisji ds. Konkursów ORL. Jacek A. Pi¹tkiewicz lekarz, doktor nauk chemicznych, specjalista diabetolog, dyrektor Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej, dzia³acz samorz¹du lekarskiego od chwili jego reaktywowania, wybitny znawca prawa medycznego, wyk³adowca szkol¹cy sta ystów w OIL w Warszawie, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Medycznym w Bia³ymstoku. Liliana Piwowarczyk lekarz dentysta, specjalista ortodoncji, pracuj¹ca w Garwolinie, aktywnie uczestnicz¹ca w pracy samorz¹du lekarskiego od pocz¹tku II kadencji, dzia³aczka Komisji Stomatologicznych ORL i NRL. Jerzy A. Polañski profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, chirurg, kierownik II Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej w Szpitalu Czerniakowskim, dziekan II Wydzia³u Lekarskiego WUM, w samorz¹dzie lekarskim od 1989 r., szczególnie aktywny w okresie odradzania siê organizacji, wiceprzewodnicz¹cy ORL I kadencji, delegat na zjazdy okrêgowe i krajowe, przewodnicz¹cy Komisji ds. Konkursów w latach Aleksandra Wyglêdowska-Tucholska specjalista anestezjolog, by³y ordynator w szpitalu w Pruszkowie, dzia³aczka Okrêgowego S¹du Lekarskiego od 1993 r., perfekcyjnie rozwi¹zuj¹ca sprawy trudne i skomplikowane. Uchwa³a nr 15/R-VI/11 Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 25 marca 2011 r. Ü mkr 16 nr 5 (193) maj 2011

19

20 U NAS W SAMORZ DZIE Mieczys³aw Szatanek prezes ORL (œroda, pi¹tek, godz ); Marta Klimkowska-Misiak wiceprezes ORL (œroda, pi¹tek godz ); Ewa Miêkus-P¹czek wiceprezes ORL (œroda godz Delegatura w Radomiu; pi¹tek godz ORL w Warszawie); Krzysztof Makuch wiceprezes ORL (wtorek godz , œroda , pi¹tek ); adys³aw Nekanda-Trepka sekretarz ORL (codziennie w godzinach pracy); Dy ury cz³onków Prezydium ORL Julian Wróbel zastêpca sekretarza ORL (œroda godz ); Andrzej Sawoni skarbnik ORL (œroda, pi¹tek godz ); Wies³aw Dideñko cz³onek Prezydium (pi¹tek godz ) Renata Dmowska cz³onek Prezydium (œroda godz ); Roman Olszewski cz³onek Prezydium (œroda, pi¹tek godz ); Andrzej W³odarczyk cz³onek Prezydium (poniedzia³ek godz ) Dy ur przewodnicz¹cego Komisji ds. Sta u Podyplomowego Pierwszy pi¹tek miesi¹ca godz , ul. Pu³awska 18 (wejœcie od ul. Rejtana). Miros³aw Klukowski przewodnicz¹cy Komisji Zespó³ radców prawnych mec. El bieta Barcikowska-Szyd³o koordynator (wtorek czwartek, godz ); mec. Pawe³ Jannasz (poniedzia³ek, wtorek, czwartek godz , œroda ); mec. Zdzis³aw Czarnecki (wtorek, pi¹tek godz ); mgr Bartosz Niemiec (poniedzia³ek czwartek godz ). Zebrania Komisji ds. Emerytów i Rencistów Pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca godz , ul. Pu³awska 18 (wejœcie od ul. Rejtana). Daniela Machnicka-Bacciarelli przewodnicz¹ca Komisji Dy ur pe³nomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów Pomoc lekarzom w rozwi¹zywaniu problemów uzale - nienia, wczesna interwencja, monitorowanie leczenia. Pierwsza œroda miesi¹ca godz , ul. Pu³awska 18 (wejœcie od ul. Rejtana), pok. 405 dy ur tel.: w poniedzia³ki i wtorki godz dr Jolanta Charewicz pe³nomocnik OIL w Warszawie przesy³k¹ pocztow¹ i em Redakcja miesiêcznika Puls bardzo prosi wszystkich lekarzy o weryfikowanie adresów do kolporta u Pulsu i Gazety Lekarskiej (zmiany adresu, rodziny lekarskie, które nie chc¹ otrzymywaæ kilku egzemplarzy pism i tym podobne). lub tel , faks Uwaga! Wszystkich Pañstwa, którzy chc¹ otrzymywaæ Puls TYLKO em, prosimy o przes³anie tej informacji na adres: Prosimy o podanie: imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, numeru prawa wykonywania zawodu, numeru telefonu. Krajowe oferty pracy na 4 kwietnia 2011 r. alergologia 4 lekarz bez spec. 10 anestezjologia 7 chirurgia nacz. 3 chirurgia og. 11 chirurgia dziec. 1 chirurgia plast. 1 chir. klatki piersiowej 1 choroby p³uc 2 choroby wewn. 30 dermatologia 2 diabetologia 6 endokrynologia 2 epidemiologia 1 gastroenterologia 3 geriatria 1 ginekol. i po³o nictwo 8 hematologia 1 hepatologia 1 kardiologia 7 kardiologia dziec. 1 laryngologia 5 med. pracy 5 med. ratunkowa 2 med. rodzinna 20 nefrologia 3 neonatologia 4 neurologia 9 neurologia dziec. 3 neurochirurg 1 okulistyka 4 okulistyka dziec. 1 onkologia 1 ortopedia 7 pediatria 13 psychiatria 5 psychiatria dziec. 1 radiologia 6 radiologia dziec. 1 rehabilitacja med. 4 reumatologia 3 stomatologia 5 stomat. implantologia 1 stomat. ortodoncja 1 urologia 2 USG 2 Andrzej Morliñski, przewodnicz¹cy Komisji ds. Poœrednictwa Pracy Biuro Poœrednictwa Pracy: tel./fax: ; nr 5 (193) maj 2011

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ I WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ I WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH Wzór 3 1 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ WY CZNIE W MIEJSCU WEZWANIA I WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH... nazwa i siedziba Okrêgowej Izby Lekarskiej

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o.

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o. z zakresu: Dokumentacja medyczna w świetle nowych przepisów prawa 1 Szanowni Państwo, jako wiodący broker i doradca ubezpieczeniowy sektora medycznego, reprezentujący interesy ponad 200 szpitali w całej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani Iwona Matysiak od 1990 r.

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani Iwona Matysiak od 1990 r. PS.II-2.12.0934-2-3/10 PROTOKÓŁ z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 22 kwietnia 2010 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach ul. Kaczyńska 26, mającej na celu zbadanie sprawy wynikającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w 2012 r.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w 2012 r. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w 2012 r. Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie VI kadencji powo³ana zosta³a na XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczym ZjeŸdzie Lekarzy Okrêgowej

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY Załącznik do Uchwały WZC nr 6/2015 z dn. 10.06.2015 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Dolina Pilicy jest organem wykonawczo-zarządzającym

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Misiąg KBF-4101-08-01/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/191

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 163/VI/2012 ORPiP RP z dnia 5 września 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Wizytującego oraz określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. Przedmiot odpowiedzi: Podstawy prawne: Sopot, dnia 08.04.2014 roku. sygn.: 000042

OPINIA PRAWNA. Przedmiot odpowiedzi: Podstawy prawne: Sopot, dnia 08.04.2014 roku. sygn.: 000042 Sopot, dnia 08.04.2014 roku sygn.: 000042 OPINIA PRAWNA skierowane przez Zleceniodawcę Pana Piotra Watołę Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Region małopolski w dniu 07.04.2014r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Z analizy zjawiska przestępczości, demoralizacji nieletnich oraz

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Wstêp Bezpieczeñstwo i skutecznoœæ farmakoterapii Proces stosowania leków i jego wady Pytania kontrolne...

Wstêp Bezpieczeñstwo i skutecznoœæ farmakoterapii Proces stosowania leków i jego wady Pytania kontrolne... SPIS TREŒCI Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego........................... 11 Przedmowa prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej........... 15 Rozdzia³ 1 BEZPIECZEÑSTWO I SKUTECZNOŒÆ

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

STATUT RAWSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER FABULARNYCH I FANTASTYKI TOPORY. Rozdział I Postanowienia Ogólne

STATUT RAWSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER FABULARNYCH I FANTASTYKI TOPORY. Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT RAWSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER FABULARNYCH I FANTASTYKI TOPORY Rozdział I Postanowienia Ogólne Art. 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Rawskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Postępowanie dotyczy: Wymagane dokumenty lekarza/lekarza

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka. Rozdział I

Statut. Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka. Rozdział I Statut Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka Rozdział I 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka. 2 Stowarzyszenie jest zawiązane dla stworzenia

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś Warszawa, dnia 15 grudnia 2008 r. KSR-411402-4/08 I/08/003 Pan Tomasz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA (w skrócie RAZ - Szczecin ) w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo